Page 1

J or nadaTèc ni c adeTur i s me,Mari Gas t r onomi a

El t ombantdes egl eenshas i t uatenunpr oc ésdec anv i d’ unadi mens i ó, unadi v er s i t atiunsr es ul t at senc ar ai mpr ev i s i bl es .L’ èx i tdel esdes t i nac i onst ur í s t i quesdepèndel ac apac i t atd’ apr endr eider eac c i onarr àpi damental sc anv i s id’ ent endr e que amb l a cooper aci ó ent r el es empr es esil esi ns t i t uc i onsv i nc ul adesals ec t oresgener anouc onei x ementi pert antnouspr oj ec t est ur í s t i c s . Enst r obem dav antunnouc ons umi dorquet éunesmot i v ac i ons ,unes nec es s i t at siunshàbi t sd’ i nf or mac i óid’ ut i l i t z ac i ódel esdes t i nac i ons mol tc anv i ant s .Hem d’ anal i t z ar ,donc s ,c om s ónl esper s onesdel a nos t r as oc i et at ,c om c r eenel sv al or sic om aques t sc ondi c i onenl at r i a del ess ev esv ac anc es .Elnout ur i s t av olgaudi rl ’ ex per i ènc i a,l ’ emoc i ó del ss eusv i at ges .Pert ant ,l anov at endènc i adel t ur i s mehadec ami nar c apal aper s onal i t z ac i ódel pr oduc t e,di nt r edel noumar cdel acompet ènci a col · l abor at i va on compet ei xen l es empr eses per ò col · l abor enl esper sones. Tr ebal l arambei nesdeges t i ód’ èt i c ac ooper at i v ai depr omoc i ódi f er ent sdel est r adi c i onal ss at i s f àaques t esnov es nec es s i t at s .

Par t i m d’ unobj ec t i ugener al queesf onament aenel desenvol upament delt ur i smesost eni bl eienl apr ot ecci ódelmediambi entpert alde mi l l or arl aqual i t atdev i dadelt er r i t or imi t j anç antelr es pec t eal ’ ent or n f í s i ci s oc i oec onòmi c .

Enl as egonaedi c i ód’ aques t aj or nadat èc ni c apr of es s i onal par t i c i par an ex per t senCompet ènci aCol · l abor at i vaqueor i ent ar anel spr of es s i onal sac ont r i bui ral des env ol upamentd’ unt ur i s meméss os t eni bl ei més c ompet i t i ual nos t r et er r i t or i gr àc i esl ac ooper ac i ó.Ensor i ent ar anac ont r i bui renunapr omoc i ót ur í s t i c aenv er sl ac ui na,pr oduc t esit er r i t or i , ambl ’ obj ec t i udec r earnus osdequal i t atent r eel sr es t aur ador s ipr oduc t or sagr oal i ment ar i sde l esT er r esde l ’ Ebr e iamb al t r esx ar x es gl obal sr el ac i onades amb eldes env ol upamentTur í s t i c .Elnos t r e obj ec t i uéspr omour el espr i nc i pal sac t i v i t at sec onòmi ques :elt ur i s mei l agas t r onomi a,idemos t r arl ai mpor t ànc i adelt r ebal lc onj untent r eel s doss ec t or s ,públ i cipr i v at ,pert aldedes env ol uparl ’ ac t i v i t att ur í s t i c ai c omer c i al del snos t r espr oduc t e. RosaAngl ésiBal l est er Regi dor adeTur i s me·SantCar l esdel aRàpi t a


PROGRAMAJORNADATÈCNI CADETURI SME,MARiGASTRONOMI A

Ll ot j adePei x )·SantCar Di a22denovembr eal aConf r ar i adePescador s“ Ver gedelCar me”( l esdel aRàpi t a 9. 30h I naugur ac i ódel esJ or nadesTèc ni quesperpar tdel esaut or i t at si i nt r oduc c i óal pai s at gei l agas t r onomi aebr enc aac àr r ecdel ’ es c r i pt orI gnasiRevés. Sr a.Núr i aVent ur a,al cal dessad' Ul l decona,di put adaalPar l amentipr esi dent a " Taul adelSéni a"

Sr .Mi quelAl onso,al cal dedel ’ Aj unt amentdeSantCar l esdel aRàpi t a. Sr .Ant oniEspanya,di r ect orSer vei sTer r i t or i al sDARP. Sr .JosepFel i pMoncl ús,di r ect orSer vei sTer r i t or i al sdelDepar t amentd' I nnovaci ó,

Uni ver si t at siEmpr esa. Sr .Oct aviBono,ger entdelPat r onatdeTur i smedel aDi put aci ódeTar r agona. Sr a.Mar t aFar r er o,di r ect or at ècni cadelPat r onatdeTur i smedel aDi put aci óde Tar r agonaTer r esdel ' Ebr e. Sr .RamonRever t é,pr esi dentComi ssi óTur i smedel aCambr aComer çdeTor t osa. Sr a.RosaAngl és,r egi dor adeTur i smedel ’ Aj unt amentdeSantCar l esdel a Ràpi t a.

Espr egac onf i r mac i ód´as s i s t ènc i a

11. 30h “ Opor t uni t at sdenegocient empsdecr i si ” Ac àr r ecdel Sr .JoseAnt oni oDonai r e,pr of es s ort i t ul ardeLa Uni v er s i t atdeGi r ona. 12. 30h Com r ebai xarcost osempr esar i al s “ AEHT ,avant at gesiopor t uni t at s” ac àr r ecdel Sr .Fr ancescVi ves,Sec r et ar i Gener al AEHi deT ar r ac oFor mages t , as s es s or i af i s c al l abor al AEH,ambl ac ol · l abor ac i ódel Sr .J.Ll uí sGar ci a, Pr es i dentdel aFeder ac i ód’ Hos t al er i ai Tur i s medel esT er r esdel ’ Ebr e. “ Cost osener gèt i cs” ac àr r ecdeCSDi gi t al ,as s es s or i aener gèt i c aAEH.

“ For maci ógr at uï t acont r ael scost os” Sr .EusebiRosal es,pat r ómaj ordel aConf r ar i adePes c ador s“ Ver gedel Car men” ac àr r ecdel Sr .Al ber tGuer r a,c ons ul t orGEXTI ONEx c el · l ènc i aEmpr es ar i al . Sr a.I nmaBor i a,pr es i dent adel Col · l ec t i udeCui nal aRàpi t aDel t adel ’ Ebr e. Sr .Ll or ençMat amor os,pr es i dentdel ’ Es t ac i óNàut i c al aRàpi t aDel t adel ’ Ebr e. 13. 30h Mar i dat ged’ ol i d’ ol i v er esMi l · l enàr i esac àr r ecdel aSr a.Mar i aÀngel sCal vo, di r ec t or adel Panel l deT as td’ Ol i sdeCat al uny ai pr es ent ac i ódel pr oj ec t e 10. 00h “ SABOREAESPAÑA” ,Cl ubdePr oduc t edeGas t r onomi adel aSec r et ar i a “ Ol i i ol i v er esmi l · l enàr i esdel t er r i t or i del Sèni aac àr r ecdel Sr . JaumeAnt i ch, d’ Es t atdeTur i s me. ger entdel aT aul adel Séni a. Conf er ènc i aac àr r ecdel Sr .Davi di z qui er do,ger entempr es esSabor ea Es pañaenFEHR. 14. 00h Cl oendadel ’ ac t eac ompany atambdegus t ac i ódepr oduc t esgas t r onòmi c s 10. 30h “ Movi mentSl ow FoodiMenci óRest aur ant sKm 0” of er t spel Col · l ect i udeCui nal aRàpi t aDel t adel ’ Ebr e. T aul ad’ ex per i ènc i espr of es s i onal s :Conf er ènc i aac àr r ecdel Sr .Or i olRovi r a, c ui ner hor t i c ul t ordel r es t aur antel sCas al sdel Ber guedài el Sr .Ant oniBr udel Peramési nf or maci ó:Of i c i naMuni c i pal deTur i s me r es t aur antel Cel l erdel ’ Às pi cdeFal s et . Tel .977744624–t ur i sme@st cr api t a. al t anet . or g 11. 00h Des c ans–es mor z ar

JORNADA TÈCNICA TURISME, MAR I GASTRONOMIA  

Jornada Tècnica Turisme, Mar i Gastronomia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you