Page 1

07

ENJOY MAGAZINE

Issue

July - September 2011

THE neutral premium telecom network service provider

Voice  over  IP เชื่อมต่อโลกใบใหญ่ในยุคดิจิตอล

www.symphony.net.th

www.facebook.com/fb.symphony


Contents

สารบั ญ

02

04

018

020

023

026

หน้า

หน้า

02  SYMPHONY  SHOW  กิจกรรมดีๆ ที่ผ่านมา 04  GOOD  IDEA  White Rubik / Yes We Can / Long Write / Cut It Sharp 06  HI!  TECH  ไอเดียเจิดได้ด้วยเว็บระดมทุนออนไลน์ 08  INTERVIEW  VoIP และ Global Call Service ช่องทางลดต้นทุนยุคไร้สาย 012  MAIN  STORY  Voice over IP เชือ่ มต่อโลกใบใหญ่ในยุคดิจติ อล 016  DON’T  MISS  สิ่งดีๆ ที่ไม่อยากให้พลาด 018  BON  VOYAGE  ปีนผา เดินป่า ตะลุยน้ำตก ครบทุกรสในนครนายกที่เดียว

020  TIPS  FOR  TAKE  ถ่ายภาพเคลื่อนไหวไม่ใช่เรื่องยาก 021  COOL  GADGET  Hasbro MY3D 022  HOW TO  Clean Diet เทคนิคลดน้ำหนัก ขจัดสารพิษแบบรวดเร็ว 023  SHARE  Symphony ร่วมบริจาคสร้างห้องประชุม ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 024  HOROSPACE  ดูฮวงจุ้ยสิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่ได้อย่างไร 026  GOOD  TASTE  “สวนผักน้ำ” ร้านขายผัก เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ 028  PLAY  STATION  ตอบคำถามร่วมสนุก ลุ้นรับรางวัลกับ Enjoy 029  Q  &  A  ถามตอบเรือ่ ง VoIP เชือ่ มต่อโลกใบใหญ่ในยุคดิจทิ ลั


THE  neutral premium telecom network service provider

Issue 7

July -  S eptember 2 0 1 1

Speech  of  Boss

บริษัท ซิมโฟนี่  คอมมูนิเคชั่น  จำกัด (มหาชน) 123  ซันทาวเวอร์ส  อาคาร B  ชั้น 35-36 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 โทรศัพท์  0-2101-1111 โทรสาร 0-2101-1133 E-mail: marketing@symphony.net.th www.symphony.net.th www.facebook.com/fb.symphony Symphony  Communication  Public  Company  Limited 123  Suntowers  Building  B,  35th-36th  Floor,  Vibhavadee  Rangsit  Road  Chomphon,  Chatuchak,  Bangkok  10900 Tel. (66) 2101-1111 Fax (66) 2101-1133 E-mail: marketing@symphony.net.th www.symphony.net.th www.facebook.com/fb.symphony ออกแบบและจัดทำรูปเล่ม  ฝ่าย Amarin  Publishing  Services แยกสีและพิมพ์ท ี่ สายธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 65/16 ถนนชัยพฤกษ์  (บรมราชชนนี)  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  10170  โทรศัพท์  0-2422-9000 ต่อ 1200, 1213  โทรสาร 0-2422-9091 Designed  by  Amarin  Publishing  Services, Printed  by  Amarin  Printing  and  Publishing  Public  Company  Limited 65/16  Chaiyaphruk  Road,  Taling  Chan,  Bangkok  10170 Tel. (66) 2422-9000  ext. 1200, 1213  Fax (66) 2422-9091

บทบรรณาธิ ก าร “เสียง” นับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารของมนุษย์มาตั้งแต่  สมัยโบราณ เมือ่ มีเสียง “ภาษา” กว่า 5,000 ภาษาจึงกำเนิดขึน้ และ  ภาษาต่างๆ ก็มกี ารใช้อยูใ่ นแต่ละมุมโลก ในยุ ค โลกาภิ ว ั ต น์ เสี ย งที ่ เ ปล่ ง จากมนุ ษ ย์ ถ ู ก พั ฒ นาให้ ส ามารถ  ถ่ายทอดถึงกันได้ไกลขึ้น จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างไม่ยากเย็น ด้วยนวัตกรรมทีเ่ รียกว่า “โทรศัพท์” แต่วนั นีก้ ารเดินทางของเสียงไปได้ไกล  กว่าแค่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น เสียงสามารถเดินทางข้ามทวีป  ได้งา่ ยๆ ด้วยเครือข่ายใยแมงมุมอย่าง “อินเทอร์เน็ต” ในคอลัมน์ Main Story และ Interview ในนิตยสาร Enjoy  ฉบับที่ 7 นี้ พร้อมมาไขความลับและให้ความรูอ้ ย่างหมดเปลือกเกีย่ วกับ  เทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีทเ่ี ข้ามาช่วย  ประหยัดรายจ่ายขององค์กร รวมทั้งยังสามารถใช้งานได้ทุกที่ทั่วโลก  อยากให้ท่านผู้อ่านทุกท่านลองติดตามกันครับ รับรองว่าจะต้องได้รับ  สาระมากมายแน่นอน สำหรับคอลัมน์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์อื่นๆ ก็ยังคงอัดแน่นไปด้วยเนื้อหา  สาระสำหรับท่านผู้อ่านเช่นเคย และเมื่อพลิกไปยังคอลัมน์ท้ายเล่ม  อย่าง Play Station ซึง่ เปิดให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้เสนอแนะความคิดเห็นเกีย่ วกับ  0 นิตยสาร Enjoy เพือ่ ทีท่ มี งานจะนำกลับมาพัฒนาให้ดยี ง่ิ ขึน้ ต่อไป รวมทัง้   เพือ่ ชิงของรางวัลประจำฉบับ ซึง่ ฉบับนีบ้ อกได้วา่ พิเศษจริงๆ ครับ กรัณย์พล  อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี ่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) “Voice” has long been the primitive means of communications of humankind. From the mere voice to the development of language, right now we have more than 5,000 languages in this world. Moreover, with the advent of new technology and innovation, the transmission of voice through “telephone” line has now been developed through the “Internet”. The 7th issue of Enjoy Magzine will highlight its readers all secrets and knowledge of transmitting voice over the Internet Protocol technology and how it can greatly save organization’s operating cost. With VoIP, employees can work from anywhere in the world. Aside from that, we provide all readers with interesting contents as usual. But don’t forget to go to our Play Station column and share your thoughts to win fabulous prizes, which will help us improve the overall content. We are looking forward to hearing from you! Kranphol Asawasuwan President, Symphony Communication Public Company Limited


SYMPHONY SHOW

Text : Symphony

Photo : Symphony

Symphony Photo Club สนุกสนานไปกับกิจกรรมสุดหรรษาต้อนรับลมร้อนด้วยการอบรมถ่ายภาพ Symphony  Photo Club: Summer on the Breeze ที่มาพร้อมนางแบบสาวสวยสุดเซ็กซี่ ทั้งน้องลิต้า  และน้องน้ำผึง้ มาโชว์ลลี าการโพสท่าแบบนางแบบมืออาชีพให้ชา่ งภาพทัง้ มือใหม่และมือเก่า  ได้แสดงฝีมอื กันอย่างไม่มยี ง้ั ปิดท้ายกับการประกวดภาพถ่ายในคอนเซ็ปต์ Sexy & Funny  เพื่อลุ้นรับรางวัลพิเศษจากทางซิมโฟนี่ Embrace this summer with fun activity called “Symphony Photo Club: Summer on the Breeze”, packaged with beautiful and sexy models. The event ended with photo contest under the concept of Sexy & Funny.

The International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2011)

งานประชุมวิชาการนานาชาติร่วมสาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (JCSSE 2011)

0

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) มหาวิทยาลัย  มหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม จัดงานประชุมวิชาการ  นานาชาติรว่ มสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์  (JCSSE 2011) ซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ  ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละวิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์   นอกจากนี ้   ทาง  บริษทั ซิมโฟนี่ คอมมูนเิ คชัน่ จำกัด (มหาชน) ได้รว่ มออกบูธจำลอง  การ Monitoring Network และตรวจสอบ Utilization ใน Network  ด้วยซอฟต์แวร์จริงที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่  ผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความรู้แก่ผู้สนใจในงาน Symphony Communication Plc. participated in the recent JCSSE 2011 organized by the Faculty of ICT, Mahidol University. We set up an exhibition booth demonstrating network monitoring and checking network utilization by using the real software.

ENJOY  MAGAZINE

Symphony Exclusive Movie presents Pirates of the Caribbean:

On Stranger Tides

กิจกรรมชมภาพยนตร์ระดับพรีเมี่ยมสำหรับลูกค้ากลุ่ม Red Carpet ที่มาสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ลูกค้าด้วยกิจกรรมต่างๆ  มากมาย อาทิ การถ่ายรูปที่ระลึกคู่กับกัปตันแจ๊ค สแปร์โรว์  เมืองไทยอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการอัพเดทข้อมูลพื้นที่การให้บริการ  ของซิมโฟนี่ และปิดท้ายด้วยการรับชมภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์  Nokia  Ultra  Screen  พารากอน  ซี น ี เ พล็ ก ซ์   ศู น ย์ ก ารค้ า  สยามพารากอน Coming back again with special program for our red carpet clients. This time was the special screening of Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides at Nokia Ultra Screen, Paragon Cineplex, Siam Paragon Shopping Center.


Bank of Ayudhya has signed financial support agreement for Symphony Communication Plc. ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเซ็นสัญญาสนับสนุนทางการเงินแก่ซิมโฟนี่

นายพิสทุ ธิ์ อัมยงค์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินกับนายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการผูจ้ ดั การ  นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และนางสาวบุษกร จารุวชิราธนากุล  รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน บัญชี และธุรการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เพือ่ สนับสนุนทางการเงินแก่บริษทั ซิมโฟนี่ คอมมูนเิ คชัน่ จำกัด (มหาชน)  ในการลงทุนขยายพื้นที่การให้บริการและการพัฒนาโครงข่ายใยแก้วนำแสง เพื่อเสริม  ศักยภาพรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต Mr. Pisut Amyong, Executive Vice President of Bank of Ayudhya Plc., has co-signed financial support agreement with Mr. Kranphol Asawasuwan, President, Mr. Teerarat Pantarasutra, Senior Executive Vice President, and Ms. Bussakorn Jaruwachirathanakul, Executive Vice President, Finance, Accounting and Administration Division of Symphony Communication Plc. to support the company’s ambitious expansion plan.

0

The Seminar under the Title of “Computer Act and its Security” at Bang Pu Industrial Estate การสัมมนา “พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยในการใช้งาน” ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท  เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด ร่วมกันจัดสัมมนาให้  ความรูภ้ ายใต้หวั ข้อ “พระราชบัญญัตคิ อมพิวเตอร์และความปลอดภัย  ในการใช้งาน” ให้แก่ผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู  จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมร่วมตอบแบบสอบถามเพือ่ ลุน้ รับรางวัล  อาทิ BlackBerry Curve 8520 และรางวัลพิเศษอีกมากมาย Symphony Communication Plc. together with KSC Commercial Internet Co., Ltd. organized a seminar called “Computer Act and its Security” for business enterprises in Bang Pu Industrial Estate, Samut Prakan Province. July -  S e p t e m b er 2 0 1 1


GOOD  IDEA

Text : Bell

นอกจากการใช้ ช ี ว ิ ต ประจำวั น ที ่ ย ากลำบากกว่ า คนปกติ คนตาบอด  ยังพลาดความสนุกสนานอีกหลายๆ อย่างที่ต้องใช้ดวงตาเป็นสื่อกลาง ไม่ว่า  จะเป็นการดูภาพยนตร์ การอ่านหนังสือ หรือแม้กระทั่งการเล่นเกม เรียกว่า  เกมหรือการละเล่นไหนที่ต้องอาศัยสายตาคนตาบอดคงต้องขอบาย ไม่เว้น  แม้กระทั่งรูบิก เกมยอดฮิตที่คนเขาเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมือง Konstantin Datz ดีไซเนอร์ชา่ งคิดผูเ้ ข้าใจหัวอกคนตาบอดจึงออกแบบรูบกิ   ที่เลือกใช้อักษรเบรลล์แทนสีเหลือง เขียว แดง น้ำเงิน ฯลฯ นับเป็นไอเดียที ่ น่ายืนปรบมือเสียงดังๆ ให้ Life would be sadly tough for the blinds who live in total darkness. To add a bit of fun to their lives, Konstantin Datz, who has full compassion for them, has designed Rubik’s cube embossed with Braille letters for them to play with. Big applause for your kind thoughts!

0

http://www.konstantindatz.de/

สาวๆ เคยเป็นไหมที่ต้องยื่นขวดให้หนุ่มช่วยเปิดฝา ไม่ใช่ออดอ้อน  หรืออื่นใด แต่ความแน่นของฝาขวดน้ำบางยี่ห้อก็เหนียวแน่น เมื่อบวกกับ  ความลื่นเมื่อไอความเย็นเข้าปกคลุมยิ่งแล้วใหญ่ บางครั้งต้องหาหนังยางมารัด เพื่อช่วยเหลือ แต่จะลำบากเกินไปไหมถ้าจะดื่มน้ำสักทีต้องหาอุปกรณ์ยุ่งยาก  Shao-Nung Chen ผู้ซึ่งเข้าใจหัวอกคนแรงน้อยและไร้หลักในการเปิดขวด  ออกแบบฝาซึ ่ ง มี ส ่ ว นที ่ ย ื ่ น ออกมารองรั บ นิ ้ ว โป้ ง ตอนเปิ ด ดู จ ากภาพ  นอกจากจะเปิดง่ายขึ้นแล้ว ยังสามารถเปิดขวดน้ำดื่มเย็นๆ ด้วยมือเพียง  ข้างเดียวได้สบายๆ เหล่าคนแรงน้อยก็สามารถเปิดขวดได้โดยไม่ต้องพึ่งใคร ก็ได้แต่หวังว่าวันหนึ่งบริษัทน้ำอัดลมยักษ์ใหญ่จะเอาไอเดียนี้ไปใช้จริง For those who have trouble unscrewing a bottle cap, Shao-Nung Chen has designed special cap with teardrop shape that fits your thumb perfectly. Now, every time you open the bottle, it will be fast, convenient, and cool!

www.yankodesign.com/2011/05/05/easy-cap/ ENJOY  MAGAZINE


หนึง่ ในสิง่ ทีท่ กุ คนต้องหยิบจับในแต่ละวัน ไม่วา่ จะประกอบอาชีพไหนก็ตาม  คือปากกา จะใช้จดใช้เขียนอะไรก็สดุ แล้วแต่สายงานจะพาไป บางอาชีพทีต่ อ้ งอยู ่ กับการเขียนทัง้ วัน ปากกาอาจหมดอายุเร็วกว่าทีค่ วร ในขณะทีใ่ ครบางคนนานๆ  เขียนทีจนหมึกชิงน้อยใจแห้งไปก่อน แต่อย่างน้อยที่แน่ๆ คงไม่มีใครอยาก  เปลี ่ ย นปากกาบ่ อ ยๆ อาจจะเพราะคุ ้ น ชิ น มื อ หรื อ เหตุ ผ ลใดก็ แ ล้ ว แต่  ทีมดีไซเนอร์แดนกิมจิซึ่งต้องการยืดอายุปากกาออกไปก็ขยันตั้งคำถามว่า  ในปากกาขนาดเท่าเดิมเราสามารถเพิ่มปริมาณน้ำหมึกได้ไหม และคำตอบก็  ออกมาเป็นหลอดหมึกปากกาที่ขดไปขดมาอยู่ภายใต้ปลอกเดิม ซึ่งแม้จะดู  เป็นไอเดียง่ายๆ แต่เราก็สงสัยอยู่ดีว่าเขาคิดได้อย่างไร For those who love writing, pen must be one of your indispensable tools. It would be very frustrating if the ink tube dries out so quickly. To solve this problem, the Korean designer has designed a pen with spiral tube ink refill that holds double amount of ink. Cool idea, isn’t it?

www.yankodesign.com/2011/04/20/spiral-makes-a-difference

ในยุคสมัยทีค่ า่ ครองชีพทะยานไปข้างหน้าอย่างไม่รอเงินเดือน ใครหลายคน  จึงเลือกที่จะใช้จ่ายอย่างประหยัดเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลายคน  เลือกที่จะทำอาหารกินเองแทนที่จะออกไปกินนอกบ้าน แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่อง  หมูๆ ไม่ต้องพูดถึงการเลือกใช้ไฟแรงไฟอ่อน เอาแค่การหั่นง่ายๆ ให้ผักหรือ  เนื้อแต่ละชิ้นมีขนาดเท่าๆ กันหลายคนยังลำบาก CUT IT SHARP จึงถูก  ออกแบบมาโดยมีแถบบอกตัวเลขหน่วยความยาวไว้บนเขียง เพียงวางสิ่งที ่ ต้องการหั่นบนแถบตัวเลขแล้วหั่นตามขนาดความหนาที่ต้องการ การหั่นผัก  ก็กลายเป็นเรื่องหมูๆ ส่วนเรื่องการปรุงการผัดคงไม่มีใครช่วยได้ นอกจาก  ตัวคุณเอง During the time when everybody has to tighten his/her belt, home cooking meal is definitely cheaper than going out. But how can we cut, chop, or slice vegetable or meat with ease and precision? Just use CUT IT SHARP chopping board that comes with metric ruler, now your home cooking will be much easier and more economical.

www.contraforma.com/en/chopping-board-cut-it-sharp.html

July -  S e p t e m b er 2 0 1 1

0


HI! TECH

Text : พัลลภา  จือเหลียง

ไอเดียเจิด ได้ด้วยเว็บระดมทุนออนไลน์

0

หากอัดอั้นดั่งไฟสุมอก เพราะพลังไอเดียในการต่อยอดธุรกิจ  พุ่งกระฉูด แต่ต้องมาจิตตกเพราะไม่มีแหล่งเงินทุน ไม่ใช่คนดัง  และไม่มีบทบาททางสังคม จะเดินหอบฝันไปกู้แบงก์ก็ยังยาก  แต่ช้าก่อน ลองอ่านเรื่องราวต่อไปนี้ แล้วบางทีโจทย์เจ๋งๆ ในหัว  อาจหาทางออกที่ใช่ ง่ายกว่าที่คุณคิด เหล่าบรรดานักเขียนบล็อกตัวยงจะต้องรู้จัก  “บล็อกแก๊ง   เปิดหมวก” ทีด่ ำเนินการภายใต้แนวคิดเปิดรับการสนับสนุนเม็ดเงิน  เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักเขียนบล็อก ให้พวกเขาได้มีแรงผลิต  ผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งนี่คือโปรเจ็คท์ระดมทุนออนไลน์รุ่นบุกเบิก  ในประเทศไทยเลยทีเดียว! โดยปกติเราจะรู้จักการระดมทุนโดยเหล่าคนดัง นักการเมือง  หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆ ซึ่งมักมีเป้าหมายของการ  ระดมทุนที่ชัดเจน มีความต่อเนื่องในการดำเนินการเพื่อสร้าง  ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริจาคเงินสนับสนุน เหล่านักปั้นฝันเช่นคุณ  ก็สามารถระดมทุนได้เช่นกัน แม้วา่ โจทย์ของคุณจะดูยากกว่าพวกเขา  เหล่านั้นก็ตาม หากคุณมีไอเดียแล้วจะกลัวอะไร ในต่างประเทศเว็บไซต์ดังๆ  หรื อ เหล่ า เซเลบต่ า งก็ ม ี พ ื ้ น ฐานจากการระดมทุ น ผ่ า นทางโลก  ไซเบอร์แทบทั้งนั้น จนถือเป็นวัฒนธรรมการลงทุนไปแล้ว แต่ใน  ประเทศไทยอาจจะยังติดอยู่กับภาพการระดมทุนแบบเดิมๆ คือ  คิดว่าเป็นกิจกรรมสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานเพือ่ สังคมเฉพาะทาง  เท่านั้น ซึ่งขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่ามันไม่จริงอีกต่อไป ENJOY MAGAZINE

นี่ไม่ใช่ตัวอย่าง แต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ในปีที่ผ่านมานิตยสาร  Time ยกให้เว็บไซต์ คิกสตาร์ทเตอร์ (www.kickstarter.com)  เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่เป็นสุดยอดนวัตกรรม

เพราะอะไร และเขาทำอะไรกันบ้างในเว็บนี้

  เพี ย งแค่ ค ุ ณ มี ไ อเดี ย เจ๋ ง ๆ โครงงานที ่ ช ั ด เจน มีเป้าหมาย  และยอดเงินที่ต้องการ ก็สามารถไปสมัครในเว็บนี้ได้เลย เชื่อ  หรือไม่วา่ โปรเจ็คท์ระดับตำนานทีส่ ร้างความฮือฮาจากการระดมทุน  ออนไลน์ น ี ้ ได้ เ งิ น สนั บ สนุ น จากผู ้ ส นใจสู ง กว่ า ยอดที ่ ต ั ้ ง ไว้ ถ ึ ง  62 เท่า หรือคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ 28 ล้านบาทเลยทีเดียว  (ดูรายละเอียดของโปรเจ็คท์นี้ได้ที่ http://j.mp/99fni5) ไม่ใช่แค่ตัวกลางอย่างคิกสตาร์ทเตอร์ สื่ออินเทอร์เน็ต หรือ  ระบบชำระเงินแบบ micro payment (การจ่ายเงินทีม่ ยี อดน้อยๆ) ทีจ่ ะ  สร้างยอดเงินบริจาคขัน้ ต่ำ - สูงสุด โดยกำหนดไว้ท่ี 30 - 300,000 บาท  เท่ า นั ้ น หากแต่ ท ั ้ ง หมดทั ้ ง ปวงย่ อ มอยู ่ ท ี ่ ว ่ า คุ ณ สามารถสร้ า ง  ความเชื่อถือในโครงงานที่นำเสนอรับบริจาคได้มากน้อยเพียงใด  ใครบ้างที่เก็ตไอเดียของคุณ และเมื่อมียอดระดมทุนแล้วคุณ  สามารถบริหารจัดการโครงการดังกล่าวให้เกิดขึน้ ได้จริงหรือไม่ เป็น  โครงการที่โดดเด่นสร้างผลตอบแทนแต่ละระดับคุ้มค่ากว่าเม็ดเงิน  ที่สนับสนุน หรือจะเป็นโครงการที่ผลิตของจำกัดจำนวน สิ่งเหล่านี ้ ล้วนเป็นข้อบ่งชีท้ จ่ี ะช่วยหนุนนำให้ไอเดียของคุณไปสูร่ ปู ธรรม และ  ครองใจผู้สนับสนุนได้ในที่สุด


ถ้าบริจาคแล้วจะได้อะไร จะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือ เจ้าของโครงการอาจจะกำหนดของกำนัล (Limited Edition) สำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนหากโครงการนี้ประสบผลสำเร็จได้จริง  ตลอดจนดำเนินการใดๆ ก็ตามเพื่อที่จะให้ผู้สนับสนุนเห็นว่าการ  สนับสนุนในครั้งนี้ไม่ได้สูญเปล่า โดยทางเว็บจะให้โชว์โครงงาน  ของคุณบนหน้าเว็บออนไลน์สูงสุด 90 วัน สำหรับแต่ละโปรเจ็คท์  โดยคุณจะต้องอัพเดทความคืบหน้าของโครงการ แสดงรายชื่อ  ใบหน้าผู้สนับสนุน แสดงคอมเม้นต์ที่มีต่อโปรเจ็คท์ นอกจากนั้น  ยั ง มี ต ั ว ช่ ว ยให้ ค ุ ณ สามารถโปรโมทโปรเจ็ ค ท์ ข องคุ ณ ผ่ า นทาง  โซเซียลมีเดีย อย่าง RSS และ Widget ได้อีกด้วย

ทั ้ ง นี ้ หากโปรเจ็ ค ท์ ไ ด้ ย อดสนั บ สนุ น ตามเป้ า คุณก็จะได้  รับเงินที่โอนผ่านระบบอัตโนมัติทันที เสียค่าใช้จ่ายโดยหัก 5%  เข้าคิกสตาร์ทเตอร์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินอีกราว 3 - 5%  ซึ่งหากเทียบกับการปั้นฝันของคุณให้สำเร็จแล้ว คุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้ม  ส่วนในกรณีที่ยอดเงินบริจาคของคุณไม่เป็นไปตามเป้า ผู้ที่ร่วม  สนับสนุนก็จะไม่โดนหักแต่อย่างใด นอกจากคิกสตาร์ทเตอร์แล้ว ยังมีเว็บระดมทุนออนไลน์ที ่ น่าสนใจอื่นๆ อาทิ Threadless.com ซึ่งเป็นการประกวดลาย  เสื้อยืดที่ผู้ได้รับการโหวตสูงสุดจะได้รับการผลิตออกขายได้จริง  indiegogo.com เป็นการเปิดรับโครงการสารพันไอเดียจากทั่วโลก นอกจากนี้ยังมี quirky.com, invested.in, rockethub.com ที่พร้อม  สนับสนุนคนช่างคิดทั่วโลก เชื่อหรือยังว่าเงินไม่ได้หายาก...หากไอเดียเราเจ๋งจริง!

0

Realize Your Idea by Raising Fund Online Have you ever felt the grudge when having fabulous project but couldn’t get financial support? Now, your problem will be solved just only one click away at www.kickstarter.com where you can raise fund online! The Kickstarter is indeed a phenomenal website which was hailed as the best innovation from Time Magazine last year. Simply post your fabulous idea and project on it, those who are interested or see its potential will donate money to you through micro payment system (the amount of donation is set between 30 - 300,000 baht). When the donation money reaches your set target, you will automatically receive your fund while the Kickstarter will deduct 5% of that amount as its fee plus the transfer fee of another 3 - 5%. It is as simple as that! July -  S e p t e m b er 2 0 1 1

For those who donate the money, what will they get when the project kicks off? The project owner must provide something (for instance, a limited edition gift) for them in return. Normally, the website will post your project for 90 days. It’s your duty to update its progress, upload the pictures of your supporters, and share comments on it. Moreover, it allows you to promote your project through other social media such as RSS, Widget as well. Aside from the Kickstarter, other interesting fund raiser websites are www.threadless.com, www.indiegogo.com, www.quirky.com, www.invested.in, and www.rockethub.com. Now, finding financial support will be no longer a headache for you anymore !


INTERVIEW

Text : กองทรัพย์

Photo : ถนอมพงศ์ ชัยชนะ

VoIP Global  และ

Call Service  ช่องทางลดต้นทุนยุคไร้สาย 

0

การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกองค์กรธุรกิจ  ให้ ค วามสำคั ญ และเครื ่ อ งมื อ สำหรั บ ติ ด ต่ อ สื ่ อ สารที ่ ถ ู ก กล่ า วถึ ง  อย่างกว้างขวางมากที่สุดในปัจจุบันคือ  การโทรศัพท์ทางไกลผ่านระบบ  อินเทอร์เน็ต (VoIP - Voice over Internet Protocol) และบริการโทรศัพท์  ทางไกลระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายสื่อสาร  (Global  Call  Service)  ซึ่งกำลังมาแทนที่ระบบโทรศัพท์ทั่วไป  โดยมีข้อดีคือ คุณภาพเสียงสูง  และสามารถประหยัดค่าบริการโทรศัพท์ตา่ งแดน (Roaming) กว่า 30 - 70  เปอร์เซ็นต์

ENJOY  MAGAZINE


คุณสุทธิพงศ์ วิริยะบุศย์ COO/Managing Director บริษทั วี.อาร์.เอ็ม วอยซ์พลัส จำกัด

0

VoIP อินเทอร์เน็ตทำได้มากกว่าทีค่ ดิ คุ ณ สุ ท ธิ พ งศ์ วิ ร ิ ย ะบุ ศ ย์ COO/Managing Director  บริษัท วี.อาร์.เอ็ม วอยซ์พลัส จำกัด ผู้ให้บริการ VoIP รายใหญ่ ดูแลลูกค้าที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่กว่า 50 ราย กล่าวว่า บริการ  แบบ VoIP ถือเป็นจุดเปลี่ยนของการใช้โทรศัพท์ ในระยะเวลา  5 ปีทผ่ี า่ นมา VoIP ได้รบั การยอมรับจากองค์กรธุรกิจชัน้ นำมากขึน้   เนือ่ งจากลูกค้าตระหนักถึงความสำคัญของการลดต้นทุน ประกอบกับ  ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพสูงทำให้ข้อบกพร่องด้าน  คุณภาพของเสียงมีน้อยลงตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ข้อดีของการให้บริการ VoIP ไม่เพียงทำให้ค่า  โทรศัพท์ถูกลงเท่านั้น แต่ลูกค้ายังสามารถใช้บริการที่หลากหลาย  รูปแบบ เช่น โทรศัพท์หากันฟรีระหว่างสาขา และประชุมทางไกล  ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำเสนอผลงานของ  ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบได้ทันที นอกจากนี้ยังให้บริการ voice  broadcast คือ การส่งสายผ่านข้อความเสียงหรือเอสเอ็มเอสพูดได้  ไปยังเครือข่ายโทรศัพท์ตา่ งๆ ในกรณีทอ่ี งค์กรต้องการประชาสัมพันธ์  กิจกรรมไปยังกลุ่มพนักงานหรือลูกค้าที่มีจำนวนมาก  เพื่อให้  รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงในเวลาอันรวดเร็ว July -  S e p t e m b er 2 0 1 1

“บริษัท วี.อาร์.เอ็ม วอยซ์พลัส จำกัด จะวางตำแหน่งในตลาด  ว่าเป็น Total Solution คือ ไม่ได้ทำเฉพาะ VoIP โทร.ต่างประเทศ  อย่างเดียว  แต่สามารถให้บริการลูกค้าได้ตั้งแต่ต้นน้ำ ตั้งแต่การ  ติดตั้งตู้สาขา (IP PABX) การขอหมายเลขโทรศัพท์สวยๆ จาก  ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์พน้ื ฐาน จนกระทัง่ ถึงการวางระบบ Call Center  ระบบ IP เต็มรูปแบบ เน้นการจัดการระบบให้ลกู ค้าอย่างครบวงจร  ซึ่งปัจจุบันยังนำบริการอื่นๆ มาต่อยอดกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เช่น การรับชมโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต” คุณสุทธิพงศ์กล่าวทิ้งท้ายว่า ด้วยความร่วมมือของพันธมิตร  ทางธุรกิจอย่างซิมโฟนี่ ขณะนี้บริษัท วี.อาร์.เอ็ม วอยซ์พลัส จำกัด  กำลั ง ทำการทดลองระบบ Cloud VoIP ซึ ่ ง ในอนาคต Call  Center หรือองค์กรธุรกิจอื่นๆ ทุกคนสามารถทำงานที่บ้านได้  เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต ซึ่งหากสำเร็จจะเป็นการเปลี่ยนโฉมและ  ขยายตลาด VoIP อีกครั้งหนึ่งของเมืองไทย เพราะนอกจากจะช่วย  ให้องค์กรธุรกิจลดต้นทุนค่าโทร.แล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วน  ออฟฟิศ การเดินทาง และการบริการจัดการได้ด้วย leased line  ที่ตรงไปยังลูกค้าเพื่อคุณภาพการสื่อสารที่ดีขึ้น


Global Call Service พุง่ เป้าเอสเอ็มอี

010

ขณะทีก่ ารให้บริการโทร.ทางไกลระหว่างประเทศของระบบ VoIP  ขยายตัวและมีความเสถียรมากขึน้ แต่เป้าหมายการตลาดส่วนใหญ่  ยังเป็นกลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่เน้นองค์กรขนาดกลาง  และขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี ในจุดนี้เองการให้บริการ Global  Call Service (GCS) ของบริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด  ซึ่งเป็นบริการโทร.ทางไกลระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายสื่อสาร  ที่มีอยู่เกือบทั่วโลกของ British Telecom (BT) จึงตั้งใจเจาะ  กลุ่มเป้าหมายนี้ เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นฐานลูกค้าที่สามารถ  เติบโตได้ในตลาดอย่างยั่งยืน คุณศรัณย์ สนองชาติ Global Business Unit Director  บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ส่วนหนึ่งที่ทำให้  ลูกค้าเอสเอ็มอีเพิ่มความเข้มแข็งหรือสามารถขยายฐานธุรกิจ  ออกไปต่ า งประเทศได้ ค ื อ การติ ด ต่ อ กั บ ต่ า งชาติ แต่ ป ั ญ หา  การสื่อสารที่ไม่มีความสม่ำเสมออาจจะทำให้เกิดความเสียหาย  หรื อ ผิ ด พลาดได้ GCS จึ ง เกิ ด ขึ ้ น ภายใต้ ก ารดู แ ลของบริ ษ ั ท  อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งอยู่ในกลุ่ม BT Alliance เป็ น โครงข่ า ยโทรศั พ ท์ ท ี ่ ม ี ค ุ ณ ภาพและมี ร ะดั บ การให้ บ ริ ก าร  ที่สูง ในเมืองไทยเริ่มต้นให้บริการเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา ได้รับ  การตอบรับที่ดีจากกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี เนื่องจากค่าบริการมี  ราคาถูก แต่คุณภาพเทียบเท่าอินเตอร์เนชั่นแนล ด้วยเครือข่าย  ที่มีมากกว่า 177 ประเทศทั่วโลก จึงสามารถติดต่อสื่อสารได้  สะดวกรวดเร็ ว และยั ง ลดต้ น ทุ น ให้ ผ ู ้ ป ระกอบการได้ ม ากถึ ง  30 - 50 เปอร์เซ็นต์ ข้อดีที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้บริการ GCS คือ การลด  ความเสี่ยงจากการสื่อสารผิดพลาด ลดค่าใช้จ่ายที่เห็นได้ชัดเจน  เพียงแค่ลูกค้าลงทะเบียนใช้บริการ และส่งหมายเลขโทรศัพท์  มายังบริษัท จากนั้นจะทำการป้อนข้อมูลผ่าน voice gateway  และสามารถใช้งานได้ภายใน 3 วันหลังจากสมัคร เมื่อลูกค้า  เริ่มทำการโทร.  voice  gateway  จะอนุมัติเฉพาะหมายเลขที่  ลงทะเบียนไว้เท่านั้น เนื่องจากต้องป้อนรหัสสำหรับการรักษา  ความปลอดภัย แต่ยังสามารถใช้งานได้สะดวก โทรศัพท์ทั่วไป  สามารถบั น ทึ ก และจดจำรหั ส ได้ อ ยู ่ แ ล้ ว โดยลู ก ค้ า ไม่ ต ้ อ ง  ลงทุ น หรื อ ติ ด ตั ้ ง อุ ป กรณ์ เ พิ ่ ม เติ ม สามารถเชื ่ อ มต่ อ เข้ า กั บ  ระบบชุมสายโทรศัพท์ (PABX) ขององค์กรเพื่อความสะดวก  รวดเร็ ว ในการโทร.ออก นอกจากนี้ยังให้บริการครอบคลุ ม ถึ ง  โทรศัพท์มือถือด้วย “เพราะเราใช้เครือข่ายของ BT อยู่แล้ว การขยายเครือข่าย  จึงเป็นสิง่ ทีเ่ ขาทำอยูแ่ ล้วด้วย  (Next  Generation  Network) แต่สง่ิ   ทีบ่ ริษทั โฟกัสคือ การคงคุณภาพการให้บริการ ซึง่  2 เดือนทีผ่ า่ นมา  ENJOY  MAGAZINE

คุณศรัณย์ สนองชาติ Global Business Unit Director บริษทั  อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด เรามีลูกค้าแล้ว 7 ราย แต่หากแนวโน้มผู้รับบริการมีจำนวน  เพิ่มขึ้น ราคาการโทร.จะถูกลงกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่ หรือกรณี  ที่ผู้ใช้บริการมีอัตราการใช้งานสูงอาจร่วมทำโปรเจ็คท์เพื่อพัฒนา  ธุรกิจให้เติบโตก็มีความเป็นไปได้ ซึ่งนับว่าเป็นความภูมิใจที่สินค้า  ของบริษัทมีส่วนช่วยพัฒนาธุรกิจของลูกค้า” สำหรับเป้าหมายต่อไปของการให้บริการ GCS จะยังคงขยาย  สู่กลุ่มลูกค้าที่เป็นเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมงานกับซิมโฟนี ่ คื อ ใช้   Trunking  เชื ่ อ มต่ อ สั ญ ญาณ  เนื ่ อ งจากการทำงานของ  บริ ษ ั ท   อิ น โฟเน็ ท   และซิ ม โฟนี ่   มี จ ุ ด ที ่ ค ล้ า ยกั น   นั ่ น คื อ   ให้  ความสำคั ญ กั บ คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า และบริ ก าร  เพื ่ อ เป็ น   Best  Provider และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว


VoIP and Global Call Service

New Wireless Approach to Save Company’s Phone Bills At this moment, for most organizations, nothing

is ever more in trend than these extremely modern means of communications called VoIP – Voice over Internet Protocol and Global Call Service, which help save roaming cost for more than 30 - 70 percent. VoIP – Internet is More Than Just Internet Mr. Suttipong Viriyabusya, COO/Managing Director of V.R.M. Voiz Plus Ltd. – Thailand’s leading VoIP service provider, said that “VoIP service is literally the turning point of telephony usage. During the five years of its function lifetime, VoIP has gained greater acceptance from SME’s to large corporations as most companies realized the importance of cost saving practice, together with the steady quality improvement of hi-speed Internet network. Apart from that, there are various services to choose from such as long-distance all using hi-speed Internet and voice broadcast that connects multiple phone lines at the same time. “We position ourselves as a Total Solution provider not just a mere VoIP service provider. Our service starts from setting up IP PABX solutions to integrate and utilize IP call center system. Aside from that, our additional services include watching television through the Internet etc.” Lastly, Mr. Suttipong concluded that “In cooperation with Symphony Plc., which is the company’s business partner, V.R.M. Voiz Plus Ltd. is now testing VoIP cloud systems. If successful, there will be another turning point of VoIP in Thailand as everyone can work from home with the only requirement being internet access. Therefore, it will help save operating cost tremendously.” Global Call Service – Focusing on SME Business Even though making an international call through VoIP system has become increasingly popular, July -  S e p t e m b er 2 0 1 1

it appeals only to large corporations. Infonet (Thailand) Ltd. has seen this untapped opportunity in SME market where VoIP hasn’t reached out to just yet. The company’s Global Call Service has been created specifically for SME business to make overseas call through British Telecom network. Mr. Saran Snongjati, Global Business Unit Director of Infonet (Thailand) Ltd., said that GCS has been launched to market under the umbrella of Infonet (Thailand) Ltd., who is a BT Alliance Partner, to provide low-cost yet high-quality overseas call for SME businesses. With its network that covers more than 177 countries, the system can facilitate faster communications, thus saving operating cost around 30 - 50 percent. Using GCS service will help reduce risk of miscommunication and definitely reduce operating cost. To use GCS, the client just has to fill out an application form and send it to us. Registration is 011 free and simple, and the service is up and running in less than three days. The voice gateway will only allow the numbers that are registered through the application. There is absolutely no equipment setup or investment whatsoever. And this service also covers mobile phone usage. “As we are now using BT network, BT continuously improves and expands its network throughout the world. Our duty is to maintain our service quality and expand our reach in the SME market. With the economy of scale, the call rate can be less expensive in the future. If there is a client that has a lot of usage, we can also work with them as in a project base to make sure they can expand their business using our service. Currently, we are already working with Symphony Communication Plc. and using their trunk for signal connection to cater to the needs of our customers. Since we both focus on the excellent quality of services, we look forward to being the best providers for sustainable customer satisfaction always.”


MAIN  STORY

Text : Symphony

Voice over IP

เชื่อมต่อโลกใบใหญ่ ในยุคดิจิตอล

012

ENJOY  MAGAZINE


ระยะเวลา 2 - 3 ปีทผ่ี า่ นมา การติดต่อสือ่ สารผ่านทางอินเทอร์เน็ต  หรือการพูดคุยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั้งแบบเห็นหน้าและไม่เห็น  หน้านัน้ ได้รบั ความนิยมค่อนข้างแพร่หลาย นัน่ เป็นเพราะเทคโนโลยี  ที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด ทำให้สามารถติดต่อพูดคุยได้  013 สะดวก รวดเร็ว แม้ต่างพื้นที่ต่างเวลาก็ไม่เป็นอุปสรรค ยิ่งในปัจจุบันนี้ Voice over Internet Protocol หรือที่เรียก  แบบย่อๆ ว่า VoIP ถือเป็นเทคโนโลยีคู่ขนาน เปรียบเสมือนเป็น  ตั ว ช่ ว ยให้ ก ารสื ่ อ สารสะดวกและมี ค ุ ณ ภาพขึ ้ น แบบไร้ข้อจำกัด หรือเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีการพัฒนาจากเดิมเมื่อ  2 - 3  ปีกอ่ นให้มปี ระสิทธิภาพแบบเต็มขัน้ ทำให้ผใู้ ช้บริการสามารถ  ใช้งานได้อย่างเต็มที่ ระบบ VoIP เป็นระบบที่นำสัญญาณเสียงที่ผ่านการดิจิไทซ์  โดยหนึ ่ ง ช่ อ งเสี ย งเมื ่ อ แปลงเป็ น ข้ อ มู ล จะมี ข นาด 64 Kbps  การนำข้อมูลเสียงขนาด 64 Kbps นี้ ต้องนำมาบีบอัด โดยทั่วไป  จะเหลือประมาณ 8 Kbps ต่อช่องสัญญาณเสียง แล้วจึงบรรจุ  ลงในไอพี แ พ็ ก เก็ ต เพื ่ อ ส่ ง ผ่ า นทางเครื อ ข่ า ยไอพี จากระบบ  ดังกล่าวนี้เอง จึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบเชื่อมโยง  เครือข่ายโทรศัพท์ระหว่างองค์กร โดยองค์กรสามารถใช้ระบบ  สื่อสารทางโทรศัพท์ผ่านทางเครือข่ายไอพีได้อย่างง่ายดาย ไม่เพียงแต่จะช่วยให้สะดวกในการติดต่อสือ่ สารแบบไร้พรมแดน  ได้แล้ว VoIP ยังสามารถฟังเสียงและบันทึกเสียงในการสนทนาได้  พร้อมกับสามารถดึงข้อมูลเหล่านัน้ ขึน้ มาทำงานได้ทนั ที การสือ่ สาร  จึงเป็นไปในรูปแบบวินาทีตอ่ วินาที ซึง่ จะช่วยลดต้นทุนและประหยัด  เวลาในการเดินทาง ตอบโจทย์การรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนได้ใน  เวลาเดียวกัน July -  S e p t e m b er 2 0 1 1


014

ข้อดีอีกด้านหนึ่งคือ ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่มากเท่ากับการ  สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายแบบ  เบ็ดเสร็จที่เกิดขึ้นเพียงครั้งแรกที่มีการติดตั้งและทดลองระบบ สำหรับค่าใช้บริการนัน้ จะไม่เกิดขึน้ อย่างแน่นอน อีกทัง้ ยังปลอดภัย  ด้วยระบบการรายงานข้อมูลทุกครั้งที่มีการติดต่อสื่อสาร ทำให้  สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ทุกครั้งที่มีการติดต่อสื่อสาร คุณสมบัติข้างต้นจึงสอดรับกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสาขาเป็น  จำนวนมาก และมีความจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารระหว่างสาขา  ได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่มุมไหนบนโลกใบนี้ก็ตาม รวมถึงบริษัทที่ให้  บริการในรูปแบบ Call Center ซึ่งจะช่วยให้การบริการเป็นไปได้  อย่างฉับไว แม้ในกรณีฉุกเฉิน อาทิ ไม่สามารถเข้าทำงานในที ่ ทำงานหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บริษัทขัดข้อง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม VoIP ที่ดีและมีคุณภาพจำเป็นจะต้องมีระบบ  Quality of Service หรือ QoS ซึ่งเป็นการตรวจสอบคุณภาพ  ของการใช้บริการให้เป็นไปอย่างราบรื่นไร้คลื่นสัญญาณรบกวน  นอกจากคุ ณ ภาพสั ญ ญาณที ่ เ ปี ่ ย มไปด้ ว ยประสิ ท ธิ ภ าพแล้ ว  ความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการหรือบริษัทที่เลือกใช้ก็เป็นปัจจัย  สำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้การใช้บริการได้เต็มศักยภาพยิ่งขึ้น จากผลการตอบรับและความนิยม ทำให้แนวโน้มการพัฒนา  VoIP ในอนาคตมี ม ากขึ ้ น อย่ า งต่ อ เนื ่ อ งในบริ ษ ั ท ขนาดใหญ่ ๆ  หลายแห่ง ซึ่งรูปแบบในการให้บริการก็จะมีความทันสมัย เป็นไป  ตามเทคโนโลยีทก่ี า้ วล้ำขึน้ ทุกวันอย่างไม่หยุดนิง่ อีกด้วย มัน่ ใจได้วา่   ความสะดวกสบายที่เทคโนโลยีมอบให้แก่มนุษย์จะเป็นตัวช่วย  ให้มนุษย์ใกล้กันแม้อยู่คนละซีกโลกก็ตาม

ENJOY  MAGAZINE

ขอขอบคุณ บริษัท ครีเอเทลคอม จำกัด เอื้อเฟื้อข้อมูล บริษัท ครีเอเทลคอม จำกัด ผู้ให้บริการ VoIP ที่มี ประสิทธิภาพ ในตอนนีย้ งั เป็นผูน้ ำโดยเป็นคูค่ า้ ระดับพรีเมีย่ ม กับบริษทั ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ผูน้ ำระดับโลกในด้านระบบเครือข่าย จึงสามารถการันตีคณ ุ ภาพ และประสิทธิภาพให้แก่ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี บริษัท ครีเอเทลคอม จำกัด ยังให้บริการอื่นๆ ที่สนับสนุน ให้การใช้บริการได้เต็มศักยภาพยิ่งขึ้น อย่างอุปกรณ์ที่ใช้ใน การเชือ่ มต่อคอมพิวเตอร์จากเครือข่ายหนึง่ ไปยังคอมพิวเตอร์ อีกเครือข่ายหนึ่ง หรือที่เรียกว่า ISR (Integrated Services Routers) สำหรับใช้ในบ้าน เพื่อรองรับสัญญาณการสื่อสาร ให้มีคุณภาพ ลดการเกิดคลื่นรบกวน หรือแอพพลิเคชั่น ที่รองรับมือถือ ทั้งแบบไอโฟน ไอแพด และระบบปฏิบัติการ แบบแอนดรอยด์ ทีร่ องรับกับ 3G เพียงแค่ตดิ ตัง้ ระบบโอนสาย จากที่ทำงานเข้ามือถือ ก็จะทำให้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสาร หรือเจรจาธุรกิจ แม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียว Information is by courtesy of Createlcom Co., Ltd. Createlcom Co., Ltd. is the leading VoIP system provider. The company’s premium partnership with Cisco Systems (Thailand) Co., Ltd. – the leader of network system provider – can definitely guarantee its supreme quality and efficiency to all clients. Aside from that, to support fine quality communication, the company also provides router for home use and applications for iPhone, iPad and Android supporting 3G.  Just transferring calls from your office to your mobile phone, you will never miss any business opportunity that ever comes across.


015

Voice over Internet Protocol – Connects the digital-age world VoIP is the system that transforms digitized voice signal into voice data, which normally comes at the size of 64 Kbps per voice channel. After that, this voice data will be compressed to the size of 8 Kbps per voice channel before being sent to IP packet then transmitted through IP network afterwards. Judging from its vast network connection, this system can be applicable to large organizations’ telephone network by connecting it through IP network instead. Aside from its merit of facilitating borderless communication, the system users can easily listen, record, upload, and review all communicated voice data all the time as its efficiency can be detailed down to each second. More importantly, this system is extremely secured and helps July -  S e p t e m b er 2 0 1 1

save users’ operating cost tremendously as there is no incurred charge after system installation. With VoIP system, anyone can easily communicate with others residing anywhere in the world. The above-mentioned merits of this system make it the most suitable choice of communication for large corporations that have many branches worldwide for it can connect them all at the same time. Not only just that, its call-center service can help facilitate seamless communication for the clients especially in the case of emergency. However, the efficient VoIP must possess Quality of Service system to ensure smooth, efficient, and seamless communication to cope with its rising popularity in the very near future.


DON’T  MISS

016

Text :  ทัศนัย ขำชื่น

Movie :  Car 2

Book : ให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้ (Things that we don’t know)

Music : Some Kind of Trouble

Disney 29 September 2011

Author :  หนุ่มเมืองจันท์

Artist :  James Blunt Pop/R&B

หลังจากสร้างความสนุกสนานจนได้เสียงตอบรับ  จากคนดูอย่างท่วมท้นมาแล้วในภาคแรก วันนี ้ ถึงเวลาทีร่ ถแข่งซูเปอร์สตาร์ ไลท์นง่ิ แม็คควีน  (ให้เสียงพากย์โดย โอเว่น วิลสัน) และเมเทอร์  รถลากสุ ด เซอร์ (ให้ เ สี ย งพากย์ โ ดยแลร์ ร ี ่  เดอะเคเบิล กาย) กลับมาโลดแล่นอีกครั้ง  ในการเดินทางอันน่าตืน่ เต้น เพือ่ ร่วมแข่งขันรถ  ในรายการเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ซึง่ จัดขึน้ เป็นครัง้ แรก  ของโลก แต่การจะเป็นแชมป์ในสนามนี้กลับ  เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย ในขณะทีเ่ มเทอร์  ต้องปฏิบตั ภิ ารกิจลับสุดยอดให้กบั สายลับขัน้ เทพ  จากสหราชอาณาจักร ฟินน์ แมคมิซซายล์  (ให้เสียงพากย์โดย ไมเคิล เคน) มาร่วมลุน้ ไปกับ  การผจญภั ย ที ่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยความสนุ ก สนาน  และยิ้มตามไปกับตัวละครที่เป็นรถยนต์แบบ  ใหม่ๆ ทีน่ า่ รักน่ามอง นอกจากนี้ Car 2 ยัง  พร้ อ มให้ ค ุ ณ สั ม ผั ส ความซิ่งในระบบดิจิทัล  3 มิตอิ กี ด้วย รับรองว่ามันแน่นอน

“ในโลกนี ้ ม ี ห ลายสิ ่ ง หลายอย่ า งที ่ เ ราไม่ ร ู ้ แต่เราชอบคิดว่าเรารู้” นี่คือส่วนหนึ่งของ  ใจความในหนังสือเล่มที่ 17 ของหนุม่ เมืองจันท์ ซึ ่ ง จั ด อยู ่ ใ นหนั ง สื อ ชุ ด “ฟาสต์ ฟ ู ้ ด ธุ ร กิ จ ”​ ลำดับที่ 16 หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาใน  คอนเซ็ปต์ทบ่ี อกว่า “โลกนีม้ หี ลายสิง่ ทีเ่ ราไม่ร”ู้   มุมมองต่างๆ ที่หยิบมาเล่าล้วนเกี่ยวข้องกับ  ชี ว ิ ต ที ่ น ่ า สนใจ ทั ้ ง จากคนดั ง ในสั งคมและ  ของผู ้ เ ขี ย นเอง ในแต่ ล ะบทของเนื ้ อ หา  สอดแทรกสิ่งดีๆ ที่นำไปปรับใช้ได้กับชีวิต ซึ ่ ง บางครั ้ ง เราอาจตกหล่ น หรื อ มองข้ า มใน  สิ่งเล็กน้อยไปอย่างไม่รู้ตัว

หนุ่มมาดเท่คนนี้ถือว่าเป็นนักร้องที่ประสบ  ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง กับอัลบั้มชุดต่างๆ  ทีแ่ ฟนเพลงทัว่ โลกให้การติดตาม และในวันนี้  เจมส์ บลันท์ (Jame Blunt) ก็ได้กลับมาอีกครัง้   ตามคำเรียกร้อง กับอัลบั้มชุดที่สาม Some  Kind of Trouble ซึ่งในอัลบั้มนี้เขาได้ส่งเพลง  “Stay the Night” ออกมาให้แฟนเพลงได้ฟงั   เป็นซิงเกิลแรก โดยยังคงกลิน่ อายของเพลงป๊อบ  ที่ฟังสบายซึ่งได้ร่วมเขียนกับไรอัน เท็ดเดอร์  (Ryan Tedder)แห่งวงวันรีพบั บลิค (OneRepublic)   อีกด้วย

After an overwhelming success of its first part, this Disney’s 3-D animation franchise has now launched its sequel for Thai audience to enjoy. This time, star race car Lightning McQueen (voiced by Owen Wilson) and his pal Mater (voiced by Larry the Cable Guy) head overseas to compete in the World Grand Prix race. But the road to the championship becomes rocky as Mater gets caught up in an intriguing adventure of his own: international espionage.

“In this world, there are many things that we don’t know but we think we know” is the phrase that epitomizes the true meaning of this book. “Things that we don’t know” is the 17th book within the series of “Business Fast Food” written by Num Mueang Chan. With his thoughtful narration, the author has explored various things in life that most people tend to overlook or think that they already know.

James Blunt has made a comeback with his third album called “Some Kind of Trouble” which has “Stay the Night” as its first single. Not only just that, Blunt also co-wrote some of his songs with OneRepublic’s Ryan Tedder. His die-hard fans should never miss it.

ENJOY  MAGAZINE


FUTURA

ICSTE 2011

Travel Thailand เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 9

15 - 17 Sep 2011

Salzburg, Austria

12 - 13 Aug 2011 Kuala Lumpur, Malaysia

18 - 21 Aug 2011 Queen Sirikit National Convention Center,  Bangkok

งานจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์  ทีน่ า่ สนใจ ทัง้ เทคโนโลยีในครัวเรือน เทคโนโลยี  การสือ่ สารและคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์  เพื ่ อ ความบั น เทิ ง ชนิ ด ต่ า งๆ ความพิ เ ศษ  ของงานนี้คือ การจัดแสดงนวัตกรรมต่างๆ  ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีทั้งแบบเป็นรูป  เป็นร่างแล้ว และอยู่ในขั้นตอนของการวิจัย  พัฒนา เพื่อให้ผู้เข้าชมเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ  และรับรู้ถึงความเป็นไปของเทคโนโลยีที่ส่ง  ผลดีต่อโลกในอนาคต

การประชุ ม ที ่ ม ากไปด้ ว ยผู ้ เ ชี ่ ย วชาญด้ า น  อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในสายธุรกิจต่างๆ  จากทั่วโลก เข้าร่วมเสวนา พูดคุย แลกเปลี่ยน  ประสบการณ์และไอเดียใหม่ๆ ในการพัฒนา  เทคโนโลยี ซึ่งการประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้  ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก คนนำเสนอผลงาน  และความคิดใหม่ๆ อย่างเปิดกว้าง พร้อมทั้ง  กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อให้ไอเดียแตกฉาน  จนเกิดความคิดริเริ่มในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อย่างไร้ขีดจำกัด

เวียนมาถึงอีกครั้งกับงานที่นักท่องเที่ยวตั้งตา  รอคอย โดยงานนี้ ผูเ้ ข้าชมจะได้พบกับโปรแกรม  การท่ อ งเที ่ ย วที ่ น ่ า สนใจในราคาพิ เ ศษจาก  ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้งในประเทศ   และต่างประเทศ  พร้อมสิทธิพเิ ศษอันหลากหลาย  จากโรงแรม รีสอร์ท และสายการบินชั้นนำ  นอกจากนีย้ งั มีงานออกร้านขายสินค้าเกีย่ วกับ  การท่ อ งเที ่ ย วให้ เ ดิ น ชมกั น อย่ า งเพลิ น ใจ  อีกด้วย

Open up your idea and follow new trends with this electronics technology expo FUTURA. The highlight of this expo is the showcase of future innovations that are either complete or in development process.

This is an interesting conference that all movers and shakers of software technology business should attend. This event will provide all participants a chance to present and exchange new ideas that will help foster limitless technology development.

This much-anticipated travel fair is coming back again at full force. In the event, there will be countless of offers, travel packages, special airfare tickets, etc. to choose from for both domestic and international travel.

July -  S e p t e m b er 2 0 1 1

017


BON  VOYAGE

Text : นางสาวสเลเต

Photo : AmarinPhoto

ปีนผา เดินป่า ตะลุยน้ำตก

!! ว ย ี ด เ ่ ี ท ก ย า น ร ค น ใน ส ร ก ุ ครบท

018

ถ้าเอ่ยถึงจังหวัดในฝันที่ใกล้กรุง มีภูเขาโอบล้อม ป่าไม้สมบูรณ์  น้ำตกตามธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วไปแล้ว   “นครนายก”  เป็น  จั ง หวั ด ลำดั บ ต้ น ๆ  ที ่ ต ้ อ งนึ ก ถึ ง   เพราะนอกจากจะมี อ ุ ท ยาน  แห่งชาติเขาใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อแล้ว  ยังมีน้ำตก  และภูเขาอีกหลายแห่งที่รอให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัสความงดงาม  ที่คงความบริสุทธิ์อย่างครบถ้วน  และด้วยความที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ  ไม่ถึง  150  กิโลเมตร  ทำให้นครนายกเป็นจังหวัดที่สามารถ  เที่ยวแบบไป  -  กลับได้ในวันเดียว  หรือจะพักค้างคืนเพื่อค้นหา  การท่องเที่ยวที่แปลกใหม่อีกหนึ่งวันก็ได้ ENJOY  MAGAZINE


Whe

re to

Slee

p

กรีนวิว รีสอร์ท มีบริการกิจกรรมล่องแก่งและจักรยานเสือภูเขา  มีบา้ นพัก 9 หลัง ราคา 800 - 1,200 บาท มีเต็นท์บริการขนาด 2 - 6 คน ราคา 300 - 450 บาท ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ www.greenview-resort.com อิงธารรีสอร์ท    ทีพ่ กั ท่ามกลางธรรมชาติ  บริเวณกว้างขวาง  รองรับกิจกรรมมากมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที ่ www.ingtarnresort.com

สำหรั บ คนที ่ พ ิ ส มัยการเดินป่าเป็นทุนเดิม   ต้องมุ ่ ง หน้ า ไป  ทางตอนเหนื อ ของนครนายก  ซึ ่ ง มี เ ทื อ กเขาสู ง ชั น ติ ด ต่ อ กั บ  ดงพญาเย็น และ ณ ที่แห่งนี้มีน้ำตกซุกตัวอยู่อีกหลายแห่ง  เช่น  น้ำตกลานรัก หรือน้ำตกตาดหินกอง เกิดจากสายธารเล็กๆ ไหลผ่าน  ลานหิน  และไหลพุ่งเป็นทางยาวผ่านที่กว้างเลียบเชิงเขาเตี้ยๆ   สวยงามและแปลกตา  มี น ้ ำ เฉพาะในฤดู ฝ น  เดื อ นกั น ยายน  ถึงพฤศจิกายนจะมีน้ำมากที่สุด  แต่หากเลือกไปช่วงต้นฤดูฝน  ในเดือนกรกฎาคม  จะพบกับฝูงผีเสื้อเกาะกลุ่มบินเหนือผืนน้ำใส  และซอกหิน  เป็นความสวยงามที่เห็นได้หลังเหน็ดเหนื่อยจาก  การเดินป่า  นอกจากนี้ยังมีน้ำตกสาริกา  น้ำตก  9  ชั้นที่มีชั้นผา  ที่รวมแล้วสูงกว่า  200  เมตร  น้ำตกนางรอง  และน้ำตกกะอาง   ที่สายน้ำกระเซ็นสายงดงามให้เห็นในหน้าน้ำหลาก  หากไม่เดินป่า  การใช้จักรยานท่องเที่ยวก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที ่ ต้องการดื่มด่ำกับธรรมชาติ นอกเหนือจากนี้ ในพื้นที่ของนครนายกยังมีกิจกรรมท่องเที่ยว  ผจญภั ย ที ่ ใ ห้ ค นรุ ่ น ใหม่ ไ ด้ ท ดสอบพละกำลั ง กายและกำลั ง ใจ  ในรู ป แบบของกี ฬ าซึ ่ ง มี ใ ห้ เ ลื อ กทั ้ ง ทางบกและทางน้ ำ   คนที  ่ ชื ่ น ชอบการล่ อ งแก่ ง ด้ ว ยเรื อ แคนู   ลำน้ ำ นครนายกเป็ น อี ก  แหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่พลาดไม่ได้ ส่วนคนที่อยากได้อารมณ์ตื่นเต้น  โลดโผนยังมีอีกหลายทางเลือก  เช่น  สนามบีบีกัน  เพ้นท์บอล  ขับรถ  ATV  หรือแม้แต่กิจกรรมปีนหน้าผา  ผจญภัยโรยตัวจาก  หน้าผาจริง ถือว่าไปจังหวัดเดียวเที่ยวได้ครบทุกอารมณ์จริงๆ เมื่ออยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ  การเดินทางย่อมสะดวก แต่เมื่อ  เข้าหน้าฝนก็ต้องเช็คสภาพอากาศ  เลือกวันหยุดที่ท้องฟ้าแจ่มใส  จากนั้นก็เตรียมเต็นท์นอน จักรยานเสือภูเขา อุปกรณ์เดินป่า และ  อาหารแห้ ง พอประมาณ  เตรี ย มทะยานผจญภั ย ที ่ น ครนายก  กันได้เลย July -  S e p t e m b er 2 0 1 1

Green View Resort provides kayaking activity, mountain  bikes and tents for 2  -  6 persons at the price of 300  -  450 baht. It consists of 9 villas priced at 800  -  1,200 baht  per night. For more information: www.greenview-resort.com Ing Tarn Resort  is embraced by natures providing spaces for many activities. For more information: www.ingtarnresort.com

Trekking, Mountain Climbing and Visiting Waterfall – All in Nakhon Nayok! For  those  who  have  sense  of  adventure,  going somewhere near Bangkok to explore places like Khao Yai National Park and several pristine waterfalls would be ideal. Such place is none other than Nakhon Nayok. Only 150 kilometers away from Bangkok, you can make a perfect one-day trip or stay overnight to explore it to your heart’s content. As for trekking lovers, you should head up north where there are steep mountains and pristine waterfalls to explore. The best time to visit must be the rainy season when  water  is  abundant,  especially  in  July  when  all waterfalls  are  blossomed  with  colorful  butterflies. The  waterfalls  that  you  should  never  miss  are  9-tier Sarika, Nang Rong, and Ka Ang. Apart  from  that, Nakhon Nayok  waterway  is a marvelous place for kayaking or canoeing. Besides, there are several fun games to try such as BB gun or paintball playgrounds,  ATV  driving,  or  even  mountain  climbing.

019


TIPS  FOR  TAKE

Text : สุภัทรา ศรีทองคำ

Photo : สุภัทรา ศรีทองคำ

ถ่ายภาพเคลื่อนไหวไม่ใช่เรื่องยาก

020

คนวิ่ง เล่นชิงช้า กระโดดสูง ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน รถกำลัง  แล่น ฯลฯ  หากอยากเก็บภาพความรู้สึกเหล่านี้ไว้เป็นที่ระลึก  จะทำอย่างไร การลั่นชัตเตอร์สำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหว (Action)  จะเป็ น เรื ่ อ งกล้ ว ยๆ  ทั น ที ห ากปฏิ บ ั ต ิ ต ามเทคนิ ค ที ่ เ ราจะมา  เรียนรู้กัน การถ่ายภาพวัตถุทเ่ี คลือ่ นไหวทำได้หลายอย่าง แล้วแต่วา่ อยาก  ให้ภาพที่ออกมาเป็นลักษณะใด  ซึ่ง ประเภทแรก คือ การถ่ายภาพ  วั ต ถุ ท ี ่ ก ำลั ง เคลื ่ อ นไหวให้ ห ยุ ด นิ ่ ง  (stop  action)  จะต้ อ งตั ้ ง  ความเร็วชัตเตอร์สูง  เช่น  1/250,  1/500  หรือ  1/1000  วินาที  ให้เหมาะสมกับความเร็วของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ เมื่อตั้งความเร็ว  ชัตเตอร์สูง  ก็ต้องเปิดช่องรับแสงให้กว้างขึ้น  สิ่งสำคัญคือต้อง  ระวั ง เรื ่ อ งความคมชั ด ของภาพ  เพราะภาพที ่ อ อกมามี โ อกาส  ไม่คมชัด  (out  focus)  อาจแก้ไข้โดยตั้ง ISO ให้สูงขึ้น เพื่อทด  รู ร ั บ แสงไม่ ใ ห้ ก ว้ า งเกิ น ไป  ส่ ว นจะตั ้ ง ความเร็ ว ชั ต เตอร์ เ ท่ า ใด  ย่ อ มขึ ้ น อยู่ก ั บ ความเร็ ว และทิ ศ ทางการเคลื ่ อ นไหวของวั ต ถุ  ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ในแนวระนาบ  จะดูเป็นภาพเคลือ่ นไหวทีห่ ยุดนิง่   สวยงามกว่า  เมื่อเทียบกับทิศทางการเคลื่อนไหวพุ่งเข้าหากล้อง  ส่วนระยะห่างของกล้องจากวัตถุ  ถ้ากล้องอยู ่ ห ่ า งจากวั ต ถุ ม าก  จะไม่เห็นการเคลื่อนไหว  ไม่ดึงดูดเท่ากับการถ่ายวัตถุใกล้ๆ  ที่  เคลื่อนไหว

Action Photography As we live in a world that is constantly in motion, taking action photography would not be that tough if we know the tricks. Actually, there are two types of action photography. If you want to freeze the motion which is called stop action photography, you have to use a fast shutter speed such as 1/250, 1/500 or 1/1000 second. In this case, it is necessary to have wider aperture and put camera’s ISO higher to adjust ENJOY  MAGAZINE

ประเภทที่สอง  คือ  การถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวให้เหมือน  กำลังเคลื่อนไหว  ซึ่งต้องตั้งความเร็วชัตเตอร์ช้าๆ  เช่น  1/30,   1/15  หรือ  1/8  วินาที  ภาพที่ปรากฏคือสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหว  จะดูพร่า  หรือถ้าต้องการให้เห็นการเคลื่อนไหวที่แทบจะไม่เห็นตัว  วัตถุเลย  จะต้องตั้งความเร็วชัตเตอร์ให้ช้าลงอีก  เมื่อตั้งความเร็ว  ชัตเตอร์ช้า ก็ต้องเปิดช่องรับแสงให้เล็กลง ภาพจะดูน่าสนใจเพราะ  ทำให้เห็นว่าวัตถุกำลังเคลื่อนที่   ส่วนวัตถุที่อยู่นิ่งจะคมชัด   การ  ถ่ า ยภาพลั ก ษณะนี ้ ค วรจั บ ถื อ กล้ อ งให้ น ิ ่ ง และมั ่ น คง  หรื อ ควร  ใช้ ข าตั ้ ง กล้ อ งช่ ว ย  เพื ่ อ ไม่ ใ ห้ ก ล้ อ งสั ่ น ไหว  เพราะความเร็ ว  ชัตเตอร์ช้า  หรือถ้าถ่ายในสภาพแสงไม่มาก  การใช้แฟลชช่วยจะ  ทำให้ภาพดูน่าสนใจมากขึ้น เพราะแฟลชจะทำให้ตัววัตถุคมชัดขึ้น  แต่ขณะเดียวกันก็ยังเห็นการเคลื่อนไหวเป็นเส้นออกมาจากวัตถุ  ตามทิศทางการเคลื่อนที่ด้วยเหมือนๆ กัน เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหวยังไม่หมดเพียงเท่านี้   อดใจ  รออีกสักนิด  นำสองเทคนิคไปทดลองกันก่อน  รับรองว่า Enjoy  ฉบับหน้ากลับมาสนุกกับเทคนิคใหม่ๆ อย่างแน่นอน the focus. Apart from that, the shutter speed also depends on the speed and direction of the object. But if you want to show the motion of the object, the shutter speed should be much slower such as 1/30, 1/15 or 1/8 second, resulting in somewhat blurry picture. Remember, if you want to show only the motion, the shutter speed must be even slower. Aside from that, smaller aperture and using flash will enhance the motion and make your photograph more interesting.


COOL  GADGET

Text : Bell

Hasbro

MY3D

ปัจจุบัน  เทคโนโลยีอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้อง  กับ  3  มิติมักจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ  เพราะเราต่างรู้ว่าอรรถรสในการใช้งานจะเพิ่ม  เป็นทวีคูณ  ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์  3  มิติ โทรทัศน์ 3 มิติ เกม 3 มิติ เพือ่ ให้เข้ากับยุคสมัย  รวมทัง้ เอาใจเหล่าสาวก Apple ล่าสุดจึงมีผผู้ ลิต  กล้อง 3 มิตเิ พือ่ ใช้สำหรับเล่นเกมบน iPhone  หรือ  iPod  touch  ในชื่อเรียกว่า  “Hasbro MY3D” MY3D  ถู ก ออกแบบในรู ป ลั ก ษณ์ ค ล้ า ย  กล้องส่องทางไกล โดยมีเลนส์ 2 ตาทีใ่ ช้สำหรับ  การมองเข้าไปด้านใน  และออกแบบอีกด้าน  สำหรับเปิดเพือ่ ใส่ iPhone หรือ iPod touch   เข้าไปข้างใน โดยหันด้านทีเ่ ป็นหน้าจอเข้าไปยัง  เลนส์สอ่ ง ในขณะทีด่ า้ นล่างบริเวณใต้หน้าจอมี  ช่องที่สามารถใช้นิ้วสัมผัสหน้าจอเพื่อควบคุม  เกมได้  แต่ทพ่ี เิ ศษคือ สำหรับบางรุน่ ทีถ่ กู ออกแบบ  มาเฉพาะ สามารถใช้เซ็นเซอร์  accelerometer  ในการควบคุมได้  โดยที่ผู้เล่นไม่จำเป็นต้อง  ใช้นิ้วในการสัมผัสหน้าจอแต่อย่างใด  เพียงใช้  การขยับตัวกล้อง MY3D แทน กล้อง  3  มิติอัจฉริยะนี้ใช้หลักการพื้นฐาน ของการมองเห็นภาพ  3  มิต ิ คือ  ตาแต่ละข้าง  จะมองเห็นภาพ  2  ภาพทีม่ มี มุ มองแตกต่างกัน  ซึ ่ ง เกมของ  MY3D  จะแบ่ ง หน้ า จอออก  เป็น  2  ส่วน  เพื่อให้มองเห็นด้วยตาคนละข้าง  ผ่านเลนส์  ผูเ้ ล่นสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่   ได้จาก  iTunes  App  Store  โดยทาง  Hasbro  ประกาศว่ า   MY3D  จะมี   2 สี ใ ห้ เ ลื อ กคื อ  ดำกับขาว  คอเกมและสาวกที่สนใจสนนราคา  อยู่ที่  34.99  เหรียญสหรัฐ  หรือประมาณ  1,100 บาท July -  S e p t e m b er 2 0 1 1

021

Any technology related to 3D has proved to be ultra-hit at the moment. Therefore, Hasbro MY3D has been designed to cater to the needs of iPhone & iPod touch lovers and 3D aficionados at the same time. With MY3D viewer, you can now experience 3D and 360 degrees of entertainment on your iPhone or iPod touch by simply inserting your iPhone or iPod touch into the MY3D viewer. The viewer will split images on the iPhone or iPod touch into two discrete sides. When you look into the lenses, you see a half-resolution 3D image that reacts to the motion of the iPhone or iPod touch in three dimensions, allowing you to move around and rotate in the 3D world. Little cut-outs on the bottom let you tap on-screen buttons. There are plenty of games to choose from. You can download them from iTunes App Store. Hasbro MY3D comes in black and white and at the price of $34.99 US or 1,100 baht. www.hasbro.com/hasbromy3d


HOW  TO

Text : สุทธินี ใจสมิทธ์

Illustrator : pun

Clean Diet

เทคนิคลดน้ำหนัก ขจัดสารพิษแบบรวดเร็ว

022

การมีรูปร่างสมส่วนคือสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันถึง แต่ด้วยข้อจำกัด  ในเรือ่ งของเวลาและการใช้ชวี ติ อย่างเร่งรีบ ส่งผลให้ปจั จุบนั เทคนิค  การลดน้ำหนักในระยะเวลาอันสั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก Clean Diet ถือเป็นวิธีการลดน้ำหนักอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้เมนู  อาหารช่วยล้างพิษออกจากร่างกาย ไม่เพียงเท่านัน้ ยังเร่งสลายไขมัน  ส่วนเกินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 วิธี ดังนี้ Master Cleanse คือ การดืม่ เฉพาะน้ำเปล่า น้ำผสมมะนาวเพียง  4 - 5 หยด น้ำผักผลไม้ไร้กาก น้ำข้าว ซุปใส ติดต่อกันจนครบ 7 วัน  จะช่วยล้างสารพิษและไม่นำของเสียเข้าสู่ร่างกาย ส่งผลให้ร่างกาย  กำจัดสารพิษได้เอง ทำให้นำ้ หนักลดประมาณ 2 - 3 กิโลกรัม แต่วธิ นี ้ ี ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกำจัดน้ำหนักส่วนเกินในระยะยาว เพราะอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ Cleanse Diet คือ การจำกัดอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยต้อง  เป็นผักผลไม้หรือเป็นเมนูเกี่ยวกับน้ำที่อยู่ใน Master Cleanse  เช่น วันจันทร์ทานฝรั่งตลอดทั้งวัน วันอังคารทานซุปใสตลอดทั้งวัน  สลับสับเปลี่ยนกันไปประมาณ 1 สัปดาห์ จะทำให้น้ำหนักลดลง  2 - 3 กิโลกรัม ช่วยล้างสารพิษ เหมาะกับการลดน้ำหนักในเวลา  อันจำกัด เพราะน้ำหนักตัวที่หายไปอาจกลับคืนมาอย่างรวดเร็ว Raw Food Diet คือ การรับประทานเฉพาะของสด เช่น ผักผลไม้สด ปลาดิบ สาหร่าย สลัดผักผลไม้ วิธีนี้สามารถ  สับเปลี่ยนระหว่างมื้อได้ เช่น มื้อเช้าทานผลไม้ มื้อกลางวันทาน  ปลาดิบ จะช่วยให้ไม่เกิดภาวะเบื่ออาหาร แต่เป็นวิธีที่ทำได้ยาก  เพราะต้องฝึกปฏิบตั จิ นร่างกายเคยชินและต้องรูจ้ กั เลือกและเตรียม  อาหารด้ ว ยตนเอง ถ้ า สามารถทำได้ จ ะช่ ว ยให้ น ้ ำ หนั ก ลดใน  ระยะยาวและไม่มีของเสียตกค้างในร่างกาย การใช้ Clean Diet ลดน้ำหนักระยะสั้น เป็นวิธีที่ได้ผล  ตามต้องการ แต่อาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้หากปฏิบัติติดต่อกัน  เป็นเวลานาน ดังนั้นการทำ Clean Diet สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  จึงเหมาะในการควบคุมน้ำหนักให้คงทีแ่ ละพักลำไส้จากสารพิษต่างๆ  ไม่เพียงเท่านั้น การทานอาหารแบบแบ่งเป็นมื้อย่อยๆ ไม่ทานอิ่ม  จนเกินไป  และทานก่อน 6 โมงเย็น  ที่สำคัญดื่มน้ำสะอาดวันละ  8 - 12 แก้ว ก็ถือเป็นการลดน้ำหนักแบบ Clean Diet ได้เช่นกัน รูปร่างดีทำได้ไม่ยาก หากมีความตั้งใจจริง และสิ่งสำคัญคือ  อาหารที่เรารับประทานเข้าไปจะสามารถบอกได้ว่า รูปร่างคุณจะ  เป็นอย่างไร ดังวลีทองตลอดกาลที่ว่า You are what you eat. ENJOY  MAGAZINE

Clean Diet – Fast and Safe Detoxification Diet

Clean diet is a weight-loss cum detoxification diet which becomes increasingly popular nowadays as it is very effective within a short period of time. There are three types of clean diet that are: Master Cleanse is drinking only water or water mixed with 4 - 5 drops of lime juice, vegetable juice, or clear soup 7 days in a row. It will help release toxin from your body and help lose weight 2 - 3 kg. This method is not suitable for a long-term consumption as it may be harmful to health. Cleanse Diet is consuming each diet in master cleanse method per day, for instance, consuming only clear soup on Monday and vegetable juice on Tuesday and so on for a week. You will lose around 2 - 3 kg and release toxin from your body at the same time. This method is suitable for a quick weight loss. Raw Food Diet is eating only fresh food such as fresh fruit, sashimi, seaweed, and vegetable salad. You can alternate it each meal. This method is the best for detoxification and long-term weight loss. Clean Diet is very effective for short-term weight loss but is not recommendable for long-term consumption as it might affect your health. The best way is to have clean diet once a week to cleanse your body. Drinking 8 - 12 glasses of water and eat only small portion of food can be called clean diet as well.


SHARE

Text : Symphony

Photo : Symphony

Symphony ร่วมบริจาคสร้างห้องประชุม ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

023

บริษัท  ซิมโฟนี่  คอมมูนิเคชั่น  จำกัด  (มหาชน)  นำโดยคุณสุพรชัย  โชติพุทธิกุล  รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องประชุม  ชัน้ 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เพือ่ เป็นอนุสรณ์สถาน  ในโอกาสฉลองศุภวาระสถาปนาโรงเรียนวัดสุทธิวรารามครบรอบ 100 ปี โดยมีคณ ุ สุนนั ทวิทย์  พลอยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นผู้รับมอบ งานนี้เรียกได้ว่าทั้งผู้บริจาค  และผู้รับบริจาคล้วนอิ่มอกอิ่มใจและอิ่มบุญไปพร้อมกัน

Symphony Helps Build Wat Suthiwararam School’s Auditorium Symphony Communication Plc. led by Mr. Supornchai Chotputtikul, Executive Vice President, Engineering Division, donated money to Mr. Sunanwit Ploykhao, Director of Wat Suthiwararam school, to help build school’s auditorium in order to commemorate 100 years of this prestigious boy school.

July -  S e p t e m b er 2 0 1 1


HOROSPACE

Text : อาจารย์ตะวัน เลขะพัฒน์

ดูฮวงจุ้ยสิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่ได้อย่างไร

024

ระยะหลังมานี้การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทย  เริ่มดีขึ้น เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญ การเกิด  สะพานข้ามแยกใหม่ๆ ทางรถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้า หรือจุดตัด  ทางแยกใหม่ๆ เกิดขึ้นมามากขึ้นตามไปด้วย ตามตำราฮวงจุ้ยโบราณไม่ได้กล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ไว้  เพราะ  สิ่งก่อสร้างต่างๆ เพิ่งมีมาในช่วงไม่กี่สิบปีหลัง ขณะที่ตำราฮวงจุ้ย  ในระบบวิชาการ (Authentic Feng Shui) อายุน้อยที่สุดก็ต้อง  ย้อนไปตั้งแต่สมัยช่วงราชวงศ์หมิงต่อเนื่องมาราชวงศ์ชิง  (สอง  ราชวงศ์สุดท้ายของจีน) หรือช่วงศตวรรษที่ 17 - 18 หรือสองร้อย  กว่าปีก่อนหน้านี้แล้ว โดยอาจารย์เจี่ย ต้า หง (Jiang Da Hong)  สาเหตุ เ หล่ า นี ้ ท ำให้ ซ ิ น แสในยุ ค ปั จ จุ บ ั น ต้ อ งประยุ ก ต์ เ อาหลั ก  ตามศาสตร์โบราณมาใช้วิเคราะห์ผลกระทบต่อฮวงจุ้ยของทำเล  ในปัจจุบัน ตัวอย่างแรกของทำเลฮวงจุ้ยใหญ่ๆ ที่ได้รับผลจากสิ่งก่อสร้าง  ใหม่ๆ ได้แก่ ทำเลโค้งน้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานสาทรและสถานี  รถไฟฟ้ า   BTS  ตากสิ น   กระแสพลั ง งานจากแม่ น ้ ำ เจ้ า พระยา  จะถู ก ลากจากทิ ศ เหนื อ ลงใต้   การที ่ ม ี ส ะพานข้ า มแม่ น ้ ำ และ  สถานีรถไฟฟ้า  BTS  ถือเป็นการตัดกระแสพลังงานให้เก็บไว้อยู ่ เพียงทำเลที่ฝั่งทิศเหนือของสะพาน  ความเจริญรุ่งเรืองจึงสะสม  อยู่บริเวณนั้นเป็นหลัก  อาคารทางด้านเหนือของสะพานสาทร  ได้แก่ โรงแรมแชงกรี-ลา โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล โรงแรม  มิลเลนเนียมฮิลตัน โรงแรมเพนนินซูลา และโรงเรียนอัสสัมชัญ  ภาพรวมของธุรกิจส่วนใหญ่จะมีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่ากลุ่ม  อาคารที่อยู่ทางด้านทิศใต้ กว่าที่กระแสพลังงานจะสามารถสะสม  ตัวหลังจากโดนตัดกระแสไปแล้วก็ต้องใช้ระยะทางอีกยาวทีเดียว

ภาพสะพานสาทรที่ช่วยกักเก็บกระแสพลังงานจาก แม่น้ำเจ้าพระยาให้กับกลุ่มอาคารของโรงแรม โรงเรียน และอาคารต่างๆ ในละแวกนั้น Sathorn Bridge helps accumulate power from the river for hotels nearby. ENJOY  MAGAZINE

หากมองตัวอย่างที่สอง  กรณีของ  “รถไฟฟ้า”  ก็มีกรณีศึกษา  ที่น่าสนใจ อย่างโรงแรมดุสิตธานีซึ่งตั้งอยู่ที่แยกศาลาแดง เป็นแยก  ที่ตัดระหว่างถนนพระรามที่  4 กับถนนสีลม  ถือเป็นจุดที่ได้รับ  กระแสพลั ง งานจากการจราจรสู ง   และยิ ่ ง หลั ง จากการได้แนว  รถไฟฟ้า BTS ที่วิ่งผ่านจากแยกราชประสงค์มาถึงแยกศาลาแดง  ยิ่งสามารถรับกระแสพลังงานได้มาก ขณะเดียวกันแนวรถไฟฟ้านั้น  ถือว่าเป็นสิง่ ปลูกสร้างทีม่ าตัดกระแสพลังงานของถนนพระรามที่  4  ให้เข้ามาสะสมตัวที่กลุ่มอาคารได้มากขึ้นไปอีก   ร่วมไปกับการ  ออกแบบของอาคารที่เป็นลักษณะโค้งโอบที่สามารถดักและกักเก็บ  กระแสพลังงานได้ ก็ยิ่งเป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรือง

การออกแบบกลุ่มอาคารดุสิตธานีเองก็เป็นมงคล เพราะมีลักษณะที่โอบกระแสพลังได้ดี The architecture of Dusit Thani building encircles power.

มาถึงตัวอย่างทีส่ าม มีความน่าสนใจของแนวรถไฟฟ้าอีกจุดหนึง่   ได้แก่ “เอ็มไพร์ ทาวเวอร์” และ “อาคารรัจนาการ” เป็นอาคารคู่  ที่สำคัญซึ่งกันและกันอย่างมาก เพราะอาคารทั้งสองได้รับกระแส  พลังงานจากรถไฟฟ้า  BTS  เป็นโค้งเชือดเฉือนที่จ่ายพลังเข้ามา  อย่างรุนแรง  โดยเอ็มไพร์  ทาวเวอร์  ถือว่าได้รับผลดีจากการที่  อาคารรัจนาการสร้างยื่นออกมา  ช่วยในการตัดกระแสพลังงาน  ให้เก็บอยู่ในกลุ่มอาคารให้ได้มากที่สุด  ในทางกลับกัน  อาคาร  รัจนาการที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก ก็ได้เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ที่มีสภาพ  เป็นเหมือนภูเขาช่วยโอบล้อมกระแสพลังงาน  เพื่อชดเชยในการ  ที่ตัวอาคารนั้นกระชั้นถนนสาทรเป็นลักษณะเหมือนกับ “น้ำตัดขา”  ซึ่งสามารถเกื้อกูลกันตามศาสตร์ฮวงจุ้ยได้เป็นอย่างดี


How Can We Apply Feng Shui to Modern Structures?

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ และอาคารรัจนาการ ที่เกื้อกูลกันตามศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเรื่องของการสะสมกระแสมังกรจากรถไฟฟ้า BTS The Empire Tower and Rajanakarn Building help each other accumulate dragon power from BTS skytrain.

หากวิเคราะห์คุณภาพของทำเลทางด้านฮวงจุ้ยง่ายๆ นั้น ขอให้  คิดถึงหลักการ 2 ข้อ คือ “ต้องมีจุดจ่ายกระแสพลัง” เช่น ถนนที ่ พาดผ่านทำเลหรือที่ดินนั้นว่ามีขนาดหรือปริมาณรถที่พอเหมาะ  พอดี มีชุมชนอยู่ในทำเลนั้นพอสมควร เพราะคนที่เดินทางขวักไขว่  ไปมาถือเป็นจุดจ่ายกระแสพลังได้  แนวสะพานที่พาดผ่านทาง  รถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดิน  รวมถึงแหล่งน้ำตามธรรมชาติและ  ที่สร้างขึ้นมา สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจุดจ่ายกระแสพลังได้ หลักข้อที่สองคือ “ต้องสามารถเก็บพลังได้” เพราะหากมีจุดจ่าย  พลังแต่เก็บไว้ไม่ได้ ก็ไม่สามารถสะสมความเจริญรุ่งเรืองได้ เช่น  หากเป็นถนนใหญ่มากๆ มีหลายเลน รถวิ่งมากและใช้ความเร็วสูง  หากสิ่งปลูกสร้างโดยรวมมีขนาดเล็กเกินไป  หรือเป็นห้องแถว  ขนาดเล็กติดริมถนนไม่มีแม้กระทั่งที่จอดรถ  ก็จะไม่สามารถเก็บ  กระแสพลังนั้นเอาไว้ได้  ดังนั้นต้องมองหาลานโล่งเพื่อสะสมพลัง  เช่น ลานจอดรถหน้าอาคาร หรือแนวกลุ่มอาคารรอบๆ  ที่สร้างขึ้น  มาเพื่อสะสมกระแสพลังให้ทำเลบริเวณนั้น  จึงจะเป็นจุดสะสม  ความเจริญรุ่งเรืองได้ อย่างไรก็ตาม  หลักการวิเคราะห์สิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่หรือ  ทำเลขนาดใหญ่นั้น  ตามศาสตร์ฮวงจุ้ยในระบบวิชาการจะต้อง  อาศัยความเข้าใจหลักวิชาในอดีต  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ  รูปแบบและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันให้ลงตัว หมายเหตุ :   บทความดั ง กล่ า วเป็ น การวิ เ คราะห์ ต ามหลั ก ของ ศาสตร์ฮวงจุ้ยเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดแอบแฝง July -  S e p t e m b er 2 0 1 1

Due to the recent improvement in mass transit system in our country, new roads, skytrains or even subways have been mushrooming around the city of Bangkok. How can ancient art of Feng Shui be applicable to modern structures? The modern day senseis have applied this ancient art to the modern way of life wisely and expertly. Take the Chao Phraya River bend for example, especially in the area of Sathorn Bridge and Taksin skytrain station. The stream of power from the river comes from north to south. Therefore, those enterprises located in the northern side  of  the  bridge  will  receive  most  energy  and accumulate  enduring  wealth  and  prosperity.  Such enterprises  are  Shangri-La  Hotel,  Mandarin  Oriental  Hotel, Millennium Hilton Hotel, and Assumption College. As for the power of “skytrain”, take Dusit Thani Hotel as an interesting case study. Since it is located right in the middle of Saladaeng Intersection which receives the highest power from the traffic, it can accumulate 025 power endlessly. Combining with the skytrain which is believed to direct the power to the hotel and with its own curving structure, the hotel has turned out to be the center of wealth and prosperity. Another interesting aspect of skytrain on Feng Shui is the Empire Tower and Rajanakarn Building standing adjacent to each other. They both receive strong and direct power from the skytrain. While the Empire Tower has more set back than Rajanakarn Building (which is much smaller), the strong power from the skytrain will hit the Rajanakarn Building first before redirected to the Empire Tower. Moreover, the height of the Empire Tower will act as mountain which encircles power for the Rajanakarn Building. Therefore, the two buildings will help each other prosper. According to the art of Feng Shui, the potential land plot should consist of “the power charger spot” such as busy roads, traffic, skytrain, subway, or busy community, while the land itself should be able to “accumulate power” as well. In that respect, the land shape should be well-proportionate with the size of the road in front of it.


GOOD  TASTE

Text : สาวิตรี ตรีเพชร

Photo : ชัยชนะ จารุวรรณากร

สวนผักน้ำ

ร้านขายผัก  เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ

026

สำหรับใครที่ชื่นชอบ หลงใหลในความกรุบกรอบ หวานอร่อย  ของผักสลัด เราไม่อยากให้คุณพลาดร้านนี้ แปลงผั ก ไฮโดรโปนิ ก ส์ ถ ู ก ตั ้ ง เรี ย งรายอยู ่ บ นโต๊ ะ อย่ า งเป็ น  ระเบี ย บเต็ ม พื ้ น ที ่ ก ว่ า  1 ไร่   สี เ ขี ย วอ่ อ น สลั บ สี แ ดงเข้ ม ของ  ใบผักต่างๆ  แต่งแต้มให้บรรยากาศสบายตายิ่งขึ้น  แม้จะเป็นวันที่  มีแดดจัด  แต่ร้านสวนผักน้ำแห่งนี้มีแต่ความร่มเย็น  จนทำให้  ลืมความร้อนของอากาศไปเสียสนิท พี่ตุ้ยและพี่แกล๊ก สองสามีภรรยาผู้ก่อตั้งร้านสวนผักน้ำออกมา  ต้อนรับเราอย่างเป็นกันเอง ไม่รอช้า พีต่ ยุ้ ก็พาเดินชมรอบแปลงผัก  พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และที่มาของ  ร้านแห่งนี้ “ผมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มาตั้งแต่ 12 ปีที่แล้ว เริ่มจากปลูก  กิ น เองที ่ บ ้ า นเพี ย ง  1  แปลง  เมื ่ อ ลองผิ ด ลองถู ก จนปลู ก เป็ น  ก็เริ่มคิดกันว่า เรามาปลูกผักขายดีกว่า จึงเริ่มมองหาพื้นที่ สุดท้าย  มาลงตัวที่นี่ ส่วนที่มาของชื่อร้าน ก็ตรงตัวอยู่แล้วว่า ‘สวนผักที ่ ปลูกด้วยน้ำ’  วิธีการปลูกผักชนิดนี้ไม่ซับซ้อน  อุปกรณ์หลักๆ  ที ่ ต ้ อ งมี ค ื อ   โต๊ ะ สำหรั บ ปลู ก   โดยทั ่ ว ไปมี ค วามยาวประมาณ  12 เมตร ถ้วยสำหรับใส่เมล็ดพันธุ์ แร่ธาตุเพอร์ไลต์ (หินภูเขาไฟ  ที่สามารถเก็บความชื้นได้ดี)  และที่สำคัญคือระบบไหลเวียนน้ำ  ซึ ่ ง อั น นี ้ ต ้ อ งลงทุ น มากสั ก หน่ อ ย  ส่ ว นระยะเวลาในการปลู ก  ประมาณ 45 วัน หรือ 6 สัปดาห์ และควรอยู่ในอุณหภูมิเฉลี่ย  ประมาณ  25  องศาเซลเซียส  เมล็ดพันธุ์นำเข้าจากประเทศ  เนเธอร์แลนด์   พันธุ์ที่เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรามี   6 พันธุ์  ด้วยกัน  คือ Butterhead, Red Coral, Red Oak, Green Oak, Cos  และ  Iceberg” พี่ตุ้ยร่ายยาวให้เราฟังถึงที่มา ระหว่างเดินชมจนทั่วแปลง  พี่แกล๊กก็ปรุงอาหารเตรียมไว้  พร้ อ มแล้ ว   เมนู แ รกที ่ อ ยากแนะนำให้ ล ิ ้ ม ลองคื อ   สลั ด กุ ้ ง  เทาซันด์ไอส์แลนด์  โรยหน้าด้วยปาปริก้า  ช่วยเพิ่มสีสันและ  รสชาติให้จัดจ้านขึ้น พระเอกของจานนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก  ผักสลัดนานาชนิดที่เก็บมาสดๆ  จากแปลงปลูก  ส่วนนางเอก  ต้ อ งขอยกให้ ก ุ ้ ง เนื ้ อ กรอบที่ผ่านการปรุงมาอย่างดี   มี น ้ ำ สลั ด  เทาซันด์ไอส์แลนด์ช่วยชูรสชาติของพระนางให้โดดเด่นยิ่งขึ้น ENJOY  MAGAZINE

จานต่ อ มาคื อ พาสต้ า โฮลวี ต ริ ก าโทนี   ราดสไปซี ่ เ รดซอส  เส้ น พาสต้ า ของร้ า นนี ้ ส ั ่ ง ทำพิ เ ศษจากเชฟผู ้ เ ชี ่ ย วชาญจาก  ต่ า งประเทศ  เรี ย กได้ ว ่ า หากใครโปรดปรานพาสต้ า ต้ อ งถู ก ใจ  แน่นอน สำหรับซอสทำจากเนื้อหมูสันในบดละเอียด ปรุงรสด้วย  เครื่องเทศรสจัดเหมาะกับลิ้นคนไทยเป็นที่สุด ปิดท้ายด้วยสปาเกตตีกุ้งกรีนซอส  จานนี้เหมาะสำหรับผู้ที ่ ชื่นชอบรสชาติจัดจ้าน  เส้นสปาเกตตีเหนียวนุ่มพันเป็นเกลียว  พอดีคำ ราดด้วยกรีนซอสรสเปรี้ยวนำ เผ็ดตาม ได้กลิ่นหอมของ  พริกสดและน้ำมะนาวเข้ากันอย่างกลมกล่อม มาแก้กระหายและคลายความเผ็ดร้อนด้วยเครื่องดื่มเย็นชื่นใจ  อย่าง กีวี่แอ๊ปเปิ้ลปั่น และบีตรู้ตเสาวรสปั่น ทั้งสองแก้วล้วนเข้ากัน  อย่างลงตัวทั้งรสชาติและสีสัน  ที่สำคัญคือให้คุณค่าทางสารอาหาร  ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย สำหรับสิ่งที่มัดใจลูกค้าให้เดินทางมาซื้อผักที่สวนผักน้ำแห่งนี้  พี่ตุ้ยเผยเคล็ดลับว่า  “ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  ใครๆ  ก็ปลูกได้  แต่จะขายได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องท้าทาย  ก่อนอื่นจะต้องสร้าง  ความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผซู้ อ้ื  เพราะผูท้ ม่ี าซือ้ ส่วนใหญ่เป็นผูป้ ระกอบการ  ร้ า นอาหาร  ดั ง นั ้ น เมื ่ อ เขามองเห็ น ถึ ง ความสำคั ญ และคุ ณ ค่ า  ของผักที่เราปลูก  สิ่งที่เราต้องรักษาไว้คือคุณภาพของผักทุกๆ ต้น  ที่จะออกจากสวนของเรา” เห็นความตั้งใจอันแน่วแน่ของเจ้าของร้านอย่างนี้แล้ว อย่ารอช้า  หากจะลิสต์ชื่อของ “สวนผักน้ำ” เป็นอีกหนึ่งในร้านโปรดของคุณ


Suan Phak Nam

A Hydroponics Farm and Restaurant for Vegetable Lovers

After a long hot day in scorching sunlight, stepping into this one rai hydroponics farm would be very refreshing. Khun Tui and Khun Klak, a couple owning this place, came to greet us and cordially told its history that “We set up this farm 12 years ago, at first it was meant for our own consumption. But when things started to get better, we turned it for commercial purpose. The methodology is very simple. First, we need a 12 meter long table, seeds containers, perlite, and water circulating system. Normally, the growing period will take around 45 days or 6 weeks at an optimum temperature of 25  ํC. We order seeds from the Netherlands and have six types of lettuce to choose from that are Butterhead, Red Coral, Red Oak, Green Oak, Cos, and Iceberg.”

ร้านสวนผักน้ำ

จันทร์ – อาทิตย์ (ซื้อกลับบ้าน) เวลา 08.00 – 16.00 น.  ศุกร์ – อาทิตย์ (ทานที่ร้าน) เวลา 11.00 – 14.00 น.  17/136 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0-2907-9989

Suan Phak Nam

Monday – Sunday (take home) opening hours 08.00 – 16.00  Friday – Sunday (restaurant section) opening hours 11.00 – 14.00  17/136 Sukhonthasawat Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900  Tel: 0-2907-9989 July -  S e p t e m b er 2 0 1 1

While we walked around the farm, Khun Klak prepared sumptuous meal for us. The first dish was Shrimp salad with Thousand Island dressing sprinkled with dried paprika. The  piquancy of paprika and the dressing gloriously enhanced the taste of fresh vegetable and the deliciously - cooked shrimps. After that, whole wheat rigatoni with spicy red sauce was the dish you would never want to miss it. With specialty pasta ordered from abroad and spicy pork sauce, this dish was truly unforgettable. Then we concluded this hearty meal with Lobster spaghetti with green sauce. This dish was created especially for spicy food lovers as the flavorful sauce was the great combination of lime juice and chilli. Then it’s time to try refreshing drinks of this farm such as kiwi-apple smoothie and beetroot - passion fruit smoothie. Undoubtedly, these too would never let you down. Before we left, Khun Tui revealed that “Anyone can grow hydroponics farm, but being successful in this industry is very challenging. You have to earn trust from your customers by maintaining the quality of your produce.”

027


PLAY  STATION

ตอบคำถามร่วมสนุก ลุ้นรับรางวัลกับ Enjoy

Answer the question and win prizes with Enjoy Enjoy  Magazine  ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ  มอบให้ผู้อ่านทุกท่านมาถึงฉบับที่  7  แล้ว Play  Station  ฉบับนี้จึงอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับ  คอลัมน์ต่างๆ  ที่ปรากฏใน  Enjoy  Magazine  เพื่อทีมงานจะได้นำทุกความคิดเห็นไป  ปรับปรุงให้ถูกใจผู้อ่านยิ่งขึ้น โดยมีคำถามร่วมสนุก ดังนี้ To improve the overall content, this column would like to hear your thoughts and ideas about our entire edition. The questions are:

1 028

คอลัมน์ใดบ้าง ที่ท่านประทับใจ เพราะเหตุใด Which is your most impressive column and why?

2

คอลัมน์ใดบ้างทีอ่ ยากให้  มีการปรับปรุง อย่างไร Which column needs improvement and how?

3

คอลัมน์ใดที่ให้สาระ ความรู้และมีประโยชน์ กับท่าน เพราะเหตุใด  Which column provides you interesting content and why?

กติกา: ตอบคำถามให้ครบทัง้   3  ข้อ  พร้อมทัง้ ระบุชอ่ื  - นามสกุล  บริษทั   ทีอ่ ยู ่ หมายเลขโทรศัพท์  อีเมล  และวันเกิดของท่าน  ส่งมาที ่ marketing@symphony.net.th ท่านผู้โชคดีจะได้รับ Gift Voucher จาก Central จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 500 บาท ละของที่ระลึกจากซิมโฟนี่ จำนวน 5 รางวัล Please send all three answers with your name, last name, company’s name, address, telephone number, e-mail address, and birthday to marketing@symphony.net.th and win four 500 baht gift vouchers from Central Department Store and five other gifts from Symphony. รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล  Voucher  Swensen’s  จาก  Symphony  จำนวน  10  รางวัล  ได้แก่  1. คุณกาญจน  คีรีวรรณ  2. คุณฉันท์ชนา  ชูธรรมาวงศ์  3. คุ ณ ธนะพั ฒ น์   ธี ร ะพงศ์ ธ าริ น   4. คุ ณ พั ช รี   ทองสวั ส ดิ ์   5. คุ ณ พั ช รี   สมเด็ จ   6. คุ ณ รุ ่ ง นิ ภ า  อมาตยคง  7. คุ ณ วิ น ั ย   วิ ร ิ ย ะประสิ ท ธิ ์ ช ั ย 8. คุณศิริรัตน์ สิริทัพย์ไพบูลย์ 9. คุณศิวนันท์ ศิริพงษ์เวคิน 10. คุณสุภาส จำปาทอง ENJOY  MAGAZINE


Q Q Q&A

Text : Symphony

A A

ระบบ VoIP เหมาะกับกลุม่ เป้าหมายใด Which target group of client is the most suitable for VoIP?

กลุ่มลูกค้าที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจาก VoIP คือองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสาขาเป็นจำนวนมาก ที่ม ี ความจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารระหว่างสาขาได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่มุมไหนบนโลกใบนี้ รวมถึงบริษัทที่ให้  บริการในรูปแบบ Call Center ซึ่งจะช่วยให้การบริการเป็นไปได้อย่างฉับไว แม้ในกรณีฉุกเฉิน  อาทิ ไม่สามารถเข้าทำงานในที่ทำงานหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บริษัทขัดข้อง เป็นต้น VoIP system fully supports large corporations that have many branches as it can connect them all at the same time, thus enhancing fast, seamless, and efficient communication especially in the case of emergency.

ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการใช้การสือ่ สารระบบ VoIP คืออะไร What are the benefits of VoIP system?

ประโยชน์ที่จะได้รับคือ ช่วยทำให้การติดต่อสื่อสารแบบไร้พรมแดนสะดวกขึ้น VoIP สามารถฟังเสียง  และบันทึกเสียงในการสนทนาได้พร้อมกับสามารถดึงข้อมูลเหล่านั้นขึ้นมาทำงานได้ทันที การสื่อสาร  จึงเป็นไปในรูปแบบวินาทีต่อวินาที ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลาในการเดินทาง ตอบโจทย์  การรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนได้ในเวลาเดียวกัน ที่สำคัญคือ ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่มากเท่ากับ  การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายแบบเบ็ดเสร็จที่เกิดขึ้นเพียงครั้งแรก  ทีม่ กี ารติดตัง้ และทดลองระบบ อีกทัง้ ยังปลอดภัยด้วยระบบการรายงานข้อมูลทุกครัง้ ทีม่ กี ารติดต่อสือ่ สาร ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ทุกครั้งที่มีการติดต่อสื่อสาร VoIP system effectively facilitates the borderless world of communication. With VoIP system, the client can listen and record every voice communication with its supreme efficiency right down to each second. More importantly, such system is extremely secured and helps save clients’ operating cost tremendously as there is no incurred charge after system installation.

ผู้อ่านท่านใดมีข้อสงสัยเกีย่ วกับบริการของ Symphony สามารถส่งค าํ ถามของท่านมาได้ท่ี  marketing@symphony.net.th  หากคําถามของท่านได้รับการคัดเลือกลงในนิตยสาร  ท่านจะได้รับของที่ระลึกพิเศษจาก Symphony ทันที Please  send  your  question  about  Symphony’s  services  to  marketing@symphony.net.th. If  your  question  is  published, we  will  send  you  a  special  gift  from  Symphony. July -  S e p t e m b er 2 0 1 1

29


Enjoy Magazine No. 7  

Enjoy Magazine No. 7

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you