Page 1

05

ENJOY MAGAZINE

Issue

January - March 2011

THE neutral premium telecom network service provider

www.symphony.net.th

www.facebook.com/fb.symphony

CORPorAte GOVERNANCE Key to Sustainable Growth


Contents

หน้า

สารบั ญ

02

08

018

020

023

026

หน้า

02  SYMPHONY  SHOW  กิจกรรมดีๆ ที่ผ่านมา 04  GOOD  IDEA  Electronic Ruler / Life Calendar / Emoticon Rubber Stamp / Stopper Postcard 06  HI!  TECH  Location Based ถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อน 08  INTERVIEW  สิทธิแห่งทางกับความรับผิดชอบต่อสังคม 012  MAIN  STORY  Corporate Governance:  Key to Sustainable Growth 016  DON’T  MISS  สิ่งดีๆ ที่ไม่อยากให้พลาด 018  BON  VOYAGE  เที่ยว ”ท่าตอน” หวานเล็กๆ ริมน้ำกก 020  TIPS  FOR  TAKE  งดงามในความมืด

021  COOL  GADGET  Talk  Time  “sWaP  Rebel” 022  HOW TO  นั่ง  ยืน  เดิน  นอน  เสริมบุคลิก 023  SHARE  ซิมโฟนี ่ และ เค เอส ซี  ร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬา แก่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด 024  HOROSPACE  ชะตาปี  2554  12 ราศี 026  GOOD  TASTE  อาหารยุโรป  สไตล์ไทย  ต้องยกให้ร้านขวัญจิตร 028  PLAY  STATION  ขบความคิด  พิชิตเกมเรียงภาพ 029  Q  &  A  ถามตอบเรือ่ ง  Corporate  Governance:  Key  to  Sustainable  Growth


THE  neutral premium telecom network service provider

Issue 5

January  -   M arch 2 0 1 1

Speech  of  Boss บทบรรณาธิ ก าร

บริษัท ซิมโฟนี่  คอมมูนิเคชั่น  จำกัด (มหาชน) 123  ซันทาวเวอร์ส  อาคาร B  ชั้น 35-36 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 โทรศัพท์  0-2101-1111 โทรสาร 0-2101-1133 E-mail: marketing@symphony.net.th www.symphony.net.th www.facebook.com/fb.symphony Symphony  Communication  Public  Company  Limited 123  Suntowers  Building  B,  35th-36th  Floor,  Vibhavadee  Rangsit  Road  Chomphon,  Chatuchak,  Bangkok  10900 Tel. (66) 2101-1111 Fax. (66) 2101-1133 E-mail: marketing@symphony.net.th www.symphony.net.th www.facebook.com/fb.symphony

ออกแบบและจัดทำรูปเล่ม  ฝ่าย Amarin  Publishing  Services บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 65/16 ถนนชัยพฤกษ์  (บรมราชชนนี)  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  10170  โทรศัพท์  0-2422-9000 ต่อ 1200, 1213  โทรสาร 0-2422-9091 Designed  by  Amarin  Publishing  Services, Amarin  Printing  and  Publishing  Public  Company  Limited 65/16  Chaiyaphruk  Road,  Taling  Chan,  Bangkok  10170 Tel. (66) 2422-9000  ext. 1200, 1213  Fax (66) 2422-9091

จากกล้าต้นเล็กๆ ที่ได้รับการเอาใจใส่ดูแล  รดน้ำ  พรวนดิน  ใส่ปุ๋ย  ริดใบ  ผ่านวันแล้วคืนเล่า  จนต้นกล้านั้นกลายเป็นไม้ใหญ่  แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุม  ให้ความร่มเย็นทั่วบริเวณ  อีกทั้งยังออกดอกผลให้เก็บเกี่ยว  นี่คือตัวอย่าง  ที่เห็นได้ชัดเจนหากจะกล่าวถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การประกอบธุรกิจก็ต้องใช้หลักการเฉกเช่นเดียวกับการปลูกต้นไม้ให้  เติบโตอย่างแข็งแรง  มีรากฐานที่มั่นคง  ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ  ที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นของบริษัท  ซิมโฟนี่  คอมมูนิเคชั่น  จำกัด (มหาชน)    นั้น  เราทำงานด้วยความเอาใจใส่ดูแล  โปร่งใส  ตรงไปตรงมา  สามารถ  ตรวจสอบได้  โดยนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารธุรกิจ  เราคำนึงถึง  ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเสมอมา  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ  ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น   ลู ก ค้ า   รวมไปถึ ง พนั ก งานทุ ก คน  ซึ ่ ง ไม่ เ พี ย งเพื ่ อ ยั ง ประโยชน์  ให้ทุกฝ่ายเท่านั้น  แต่ยังเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในความน่าเชื่อถือ  ของซิมโฟนี่  จนเกิดเป็นความไว้วางใจในการทำธุรกิจร่วมกัน  โดยที่ผ่านมา  เรายังคงมีการพัฒนาและรักษาคุณภาพการทำงานให้ได้มาตรฐานทัดเทียม  ระดั บ สากลอย่ า งต่ อ เนื่อ ง  จนได้ ร ั บ คั ด เลื อ กให้ เ ข้ า รอบสุ ด ท้ า ย 4 ปี ซ ้ อ น  ในการประกวด MEF  Award  จาก Metro  Ethernet  Forum ซึง่ ถือเป็นองค์กร  เกี่ยวกับ Metro  Ethernet ในระดับสากล ซิมโฟนี่ยังคงเชื่อมั่นว่า  การมองอย่างครอบคลุมรอบด้านและลงมือทำ  ทุกอย่างด้วยความโปร่งใส  จริงใจ  คือกุญแจสำคัญสำหรับการก้าวสูค่ วามสำเร็จ  ทีม่ ั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

กรัณย์พล  อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ซิมโฟนี ่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Nurturing young and small sapling until it has grown to be mature leafy tree is analogous to doing sustainable business. Since the company’s inception, Symphony Communication Plc. has been conducting business in careful, transparent, direct and accountable manners. By adhering to the good governance principal, all stakeholders involved such as owners, shareholders, clients and employees can rest assured of their maximum benefits and put trust and confidence in us. Moreover, we have honestly maintained our standard of performance to be on par with international excellence, resulting in the company’s being chosen to be among the finalists in the MEF Award from Metro Ethernet Forum - the international Metro Ethernet organization - 4 years in a row. We firmly believe that conducting business in sincere and transparent manners and overseeing every angle is the key to sustainable success. Kranphol  Asawasuwan Managing Director, Symphony Communication Public Company Limited

0


SYMPHONY SHOW

Text : Symphony

Photo : Symphony

1st Trading Day of SYMC

บริษัท  ซิมโฟนี่  คอมมูนิเคชั่น  จำกัด (มหาชน)  หรือ SYMC ได้เปิดเข้าซื้อขาย  ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  ในวันที ่ 26 พฤศจิกายน 2553  โดยมีราคา  หุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก  (IPO)  ในราคาหุ้นละ 8.80 บาท  ทั้งหมด  จำนวน 72 ล้านหุน้   และมีบริษทั หลักทรัพย์  ธนชาติเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน  การเข้าสู ่ ตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้เพื่อระดมทุนไปใช้  ในการขยายและปรั บ ปรุ ง โครงข่ า ยให้ ม ี  ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และสามารถรองรับ  ความต้องการของลูกค้าที่จะเพิ่มมากขึ้น To upgrade and expand its business, Symphony  Communication  Plc.  or SYMC has been listed in the Stock Exchange of Thailand (SET) on 26 November 2010, with the IPO of 8.80 baht per share and with the total share of 72 million shares. Thanachart Securities  Plc.  was  appointed  as company’s financial advisor.

0

Symphony Healthy Massage II กลั บ มาอี ก ครั ้ ง ตามเทรนด์การดูแลสุขภาพกับ Symphony  Healthy  Massage  II  ครั้งนี้   Symphony เอาใจคนชอบ Spa  ด้ ว ยแพ็ ค เกจนวดแบบอโรม่ า ทีเ่ หมาะกั บ สภาพผิ ว ของลู ก ค้ า  แต่ละท่าน  โดยมีให้เลือก 3 รูปแบบ  สำหรับผิวแห้ง  ผิวมัน และ  ผิวแพ้ง่าย  เพื่อให้ลูกค้ากลุ่ม  Red  Carpet ได้จุใจกับการบำรุง  ผิวพรรณและผ่อนคลาย  ณ  เออร์เบิน  รีทรีท  สปา  สาขาอโศก This time the company’s red carpet clients were pampered with aromatic massage package at Urban Retreat Spa, Asoke branch. ENJOY  MAGAZINE


“Applying internet and technology to save cost” seminar งานสัมมนา “การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเพื่อการลดต้นทุน”

เพื่อตอบสนองการขยายพื้นที่ให้บริการสู่นิคมอุตสาหกรรม  ของบริษัท  ซิมโฟนี่  คอมมูนิเคชั่น  จำกัด (มหาชน)  จึงร่วมมือ  กั บ บริ ษ ั ท   เค  เอส  ซี   คอมเมอร์ เ ชี ย ล  อิ น เตอร์ เ นต  จำกั ด  จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ  “การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตและ  เทคโนโลยีเพือ่ การลดต้นทุน” ให้กบั เจ้าหน้าทีจ่ ากนิคมอุตสาหกรรม  บางกะดี  ณ โรงแรมบางกอก  กอล์ฟ  สปา  รีสอร์ท (ปทุมธานี)  นอกจากนี้ยังมีบริษัท  ซิสโก้  ซีสเต็มส์  จำกัด  และ  Go  Green  Security  Distribution  Ltd.  มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ  ความปลอดภัยบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต Symphony  Communication  Plc.,  with  KSC  Commercial Internet  Co.,  Ltd.  has  organized  the  seminar  called “Applying  internet  and  technology  to  save  cost”  for officials from Bang Kadi Industrial Estate at Bangkok Golf  Spa  Hotel  (Pathum Thani),  with  participation  of  Cisco Systems  Co.,  Ltd.  and  Go  Green  Security  Distribution  Ltd. to  provide  knowledge  on  internet  network  security.

0

Symphony Meet U

Merry Christmas & Happy New Year 2011 ส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่  ด้วยกิจกรรม Symphony  Meet U:  Merry Christmas & Happy New Year 2011  ซึ่งในครั้งนี้ซิมโฟนี ่ ขอนำของขวัญปีใหม่ไปมอบให้กับลูกค้าผู้มีอุปการคุณ  รวมทั้ง  นำความสุขจากซานตาริน่าสาวที่เข้ามาสร้างสีสันด้วยลูกโป่งแฟนซี  รูปร่างต่างๆ ส่งตรงถึงมือลูกค้าตามอาคารสำนักงานต่างๆ ในเขต  กรุงเทพฯ  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีใหม่นี้ทุกท่านจะมีความสุข  สมหวังกันตลอดปีและตลอดไป Symphony sent off pretty santarinas to offer New Year gifts with fancy balloons to all valued customers at their offices. Wishing you all a very Happy New Year 2011!

Janu a r y - M a r c h 2 0 1 1


GOOD  IDEA

Text : Bell

Electronic Ruler คุณสมบัติของไม้บรรทัดนอกจากมีไว้เพื่อขีดเส้นให้ตรงแล้ว  เรายังใช้เพื่อวัดหาความยาว  เมื่อเรา  อยากได้ เ ส้ น ที ่ ม ี ค วามยาวเท่ า ใดเราก็ ล ากเส้ น ตามที ่ ต ั ว เลขขอบไม้ บ รรทั ด กำหนดไว้   แต่ ล ่ า สุ ด  คู่หูนักออกแบบนามว่า Shay  Shafranek และ Oded  Webman ได้คิดโจทย์ใหม่ให้ตัวเอง  โดยออกแบบ  ไม้ บ รรทั ด ที ่ ไ ม่ ม ี ใ ครเหมื อ นและตั ้ ง ชื ่ อ ตามวั ส ดุ ท ี ่ ใ ช้ ว ่ า Wooden  electronic  ruler  ซึ ่ ง มองเผิ น ๆ  อาจดูคล้ายไม้บรรทัดทั่วไป  แต่ในแง่การใช้งาน  ไม้บรรทัดอันนี้ไม่มีสเกลล์บอกเป็นขีดๆ  แต่ใช้วัด  ความยาวตามระยะทางที่เราลากและแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล LED จากไม้บรรทัดที่เราถูกปลูกฝังวิธีใช้แบบเดิมๆ มานานจนจำความไม่ได้  มาวันนี้เพิ่งรู้ว่าก็มีวิธีอื่น  เหมือนกัน Shay Shafranek and Oded Webman have revolutionized the use of ruler by designing the latest digital ruler called “Wooden electronic ruler” equipped with LED screen to display the measure. http://www.shayshafranek.com/index.php?/products/electronic-ruler/

Life Calendar

0

เมื่อปีเก่าจากไปปีใหม่มาเยือน  เคยสงสัยกันไหมว่าปีที่ผ่านมาเรารู้สึก  อย่างไรบ้างในแต่ละวัน หากใครขยันหน่อยอาจหยิบยกไดอารี่เล่มหนาออกมาอ่าน  ในขณะที่  ใครบางคนอาจหยิบอัลบั้มรูปออกมาดู  แต่วิธีการที่ว่ามาล้วนต้องอาศัยความ  ขยันระดับหนึ่ง  ถ้าไม่จดบันทึกทุกวันก็ต้องมีความถี่พอสมควร  ปัญหาคือ  คนส่วนใหญ่มักไม่มีความอดทนที่จะจดบันทึกยาวนานขนาดนั้น   Brigada  Creativa จึงออกแบบปฏิทินสำหรับบันทึกด้วยวิธีการที่ง่าย  ใช้เวลาไม่มาก   โดยเราสามารถวาดหน้าตาที่แสดงอารมณ์ในแต่ละวันลงในวงกลม  จะสุข  เศร้า  เหงา  โกรธ  เราสามารถบันทึกได้อย่างไว  พอสิ้นปีเราอาจสามารถ  กลับมาทบทวนขวบปีที่ผ่านไป  ว่าเรารู้สึกอย่างไร  และมันเป็นอย่างที่เรา  อยากเป็นในช่วงต้นปีไหม Color your life with emotion calendar which is the latest design of Brigada Creativa. You only have to draw the emoticon on the calendar according to your mood of each day. By the end of this year, you will know how this year has passed.

http://www.brigadacreativa.com/life-calendar-how-was-your-day?lang=en ENJOY  MAGAZINE


Emoticon Rubber Stamp ในยุ ค ที ่ ก ารสื ่ อ สารของมนุ ษ ย์ เ ปลี ่ ย นมาให้ ค วามสำคั ญ กั บ สื ่ อ ในโลก  ออนไลน์  การสื่อสารด้วยตัวอักษรจึงมีบทบาทเพิ่มขึ้น  และการสื่อสารผ่าน  ตัวอักษรผ่านทางโลกไซเบอร์ได้สร้างชุดสัญลักษณ์ที่แสดงอารมณ์เฉพาะตัว  ขึน้ มา  เราใช้  :)  เมือ่ เรายิม้   เราใช้  :D  เมือ่ เรายิม้ กว้าง  เราใช้  :(  เมือ่ เรา  เศร้ า   และอี ก หลายๆ สั ญ ลั ก ษณ์ ท ี ่ พ ู ด ไปก็ ไ ม่ ห มด  ด้ ว ยไอเดี ย นี ้ จ ึ ง มี  นักออกแบบช่างคิดนำเอาสัญลักษณ์ต่างๆ ในโลกออนไลน์มาทำเป็นตัวปั๊ม  ใช้ในโลกจริง  โดยมีลักษณะคล้ายตัวปั๊มวันที่ที่เราเคยเห็นกัน  เพียงแต่  แทนที ่ แ ต่ ล ะช่ อ งจะเป็ น ตั ว เลขก็ เ ปลี ่ ย นเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ต ่ า งๆ  เมื ่ อ นำมา  เรี ย งกั น  7 แถว  ก็ ส ามารถปรั บ เปลี ่ ย นสั ญ ลั ก ษณ์ แ สดงอารมณ์ ไ ด้ ก ว่ า  2,000  แบบ  และเมื่อเรารู้สึกอะไรก็แค่ปั๊มบอกลงบนกระดาษ Due to the recent fad of the use of emoticons these days, a brilliant designer has developed emoticon rubber stamp for use in a non - cyber world. It has more than 2,000 types of emoticon to choose from. Now, just only stamp it on the paper, the receiver will  know  how  you  feel!

http://www.gung.jp/kaoiro/index.html

Stopper Postcard การส่งโปสการ์ดให้ใครสักคนถือเป็นความพิเศษเฉพาะตัว  แต่ก็ไม่เคย  มีสักครั้งที่เราสามารถคำนวณเวลาได้แน่นอน  กลุ่มนักออกแบบสัญชาติ  อิสราเอล  นาม Dag - designlab  จึงออกแบบ Stopper  Postcard ขึ้นมา  ขำๆ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โปสการ์ดนี้จึงถูกออกแบบมาโดยมีช่องจับเวลาอยู่ที่มุมบน  เวลาจะเริ่ม  นับจากทีโ่ ปสการ์ดถูกหย่อนลงในตู ้ เมือ่ โปสการ์ดแผ่นนีถ้ งึ มือผูร้ บั   เขาจะได้  รู้ว่ากว่าข้อความต่างๆ จะเดินทางมาถึงมือนั้นใช้เวลาเท่าไหร่  และเมื่อถึง  วันวาเลนไทน์หรือโอกาสพิเศษ  เราก็สามารถรู้ว่าควรส่งเวลาไหน  เพื่อให้  โปสการ์ดของเราถึงมือผู้รับตรงตามเวลาที่ใจเราต้องการ Have you ever wondered how long your postcard has travelled until it reaches you? Dag - designlab - the Israeli designing team has designed “Stopper Postcard” that has the timer equipped on the top corner of the postcard. Now, this time issue will not be your problem anymore.

http://www.dag-designlab.com/gallery.asp?categoryID=18

Janu a r y - M a r c h 2 0 1 1

0


HI! TECH

Text : พัลลภา  จือเหลียง

Location Based ถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อน

0

“ยินดีต้อนรับเข้าสู่อิมแพ็ค  ในมหกรรมสินค้าโอทอป...ฯลฯ”   ข้อความทักทายที่ส่งตรงถึงผู้มาเยือนทันทีที่ก้าวเข้าสู่สถานที่  ดังกล่าว  บางคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเคยหลงให้เบอร์โทรศัพท์ไป  เมื ่ อ ไรกั น   แต่ ท ่ า นที ่ เ ป็ น สาวกออนไลน์ น ่ า จะคุ ้ น กั บ เรื ่ อ งนี ้ ด ี  Location  Based  Service และ Smart  Phone ของเรานี่แหละคือ  ต้นตอของเรื่องดังกล่าว  สำหรั บ คนที่ ย ั ง ไม่ ค ุ ้ น เคย Location  Based คื อ โปรแกรม  เพื่อให้บุคคลหรือองค์กรได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไร้สายได้  หลากหลายขึ ้ น   ด้ ว ยการสามารถระบุ ต ำแหน่ง ของผู ้ ใ ช้   อาทิ  ตอนนี ้ อ ยู่ ท่ี ไ หน  มี อ ะไรที่นา่ สนใจบ้ า ง  หรื อ จะเดิ น ทางไปยั ง  สถานที่ต่างๆ ได้อย่างไร ลักษณะการใช้งานต้องอาศัย Smart  Phone  โดยเข้าไปใน  Application ที่ เกี่ ย วข้ อ ง  เช่ น   อยากรู ้ ว ่ า ในละแวกที่ เ ราอยู่  มี โ รงพยาบาลหรื อ ร้ า นอาหารอะไรบ้ า ง  หรื อ อี ก ประเภทหนึ ่ ง  จะเป็นการที่เราเป็นฝ่ายถูก Scan เมื่อเข้ามาอยู่ในบริเวณหนึ่ง  จากนั้นเครื่องจะส่งข้อความเข้ามือถือทั้งที่ยังไม่ได้ร้องขอ  อาทิ  ยินดีต้อนรับเข้าสู่...  ซื้อสินค้าที่แผนกกีฬาระหว่างวันที่...ครบทุก  1,500 บาท  ลุ้นรับโชคทองคำ 10 บาท  ซึ่งลักษณะการให้บริการ  แบบนี้เองที่จุดประกายให้กับยักษ์ใหญ่ภาคธุรกิจทั่วโลกหันมาให้  ความสนใจอย่างจริงจังกับเครื่องมือเหล่านี้ จะสะดวกสบายขนาดไหนถ้ า ขาช็ อ ปสามารถเช็ ค และช็ อ ป  สินค้าได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปดูโบรชัวร์  หรือยืนอ่านป้ายโฆษณา  ลดราคาทีต่ ง้ั เรียงรายอยู ่ แต่งา่ ยๆ แค่เช็คโปรโมชัน่ สุดคุม้ ทีห่ ลัง่ ไหล  เข้ามาใน Smart  Phone  และนี่จึงเป็นที่มาของการพัฒนาระบบ  เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคได้ตรงจุด  มากยิ่งขึ้น  ด้วย GPS ที่ติดตั้งมากับ Smart  Phone และสามารถ  ระบุพิกัดตัวเราได้อย่างแม่นยำ

ENJOY MAGAZINE

แต่ที่น่าจับตามองยิ่งไปกว่านั้นคือการขยับตัวของ Facebook   ที่มีสมาชิกกว่า 600 ล้านคน  กำลังให้ความสนใจที่จะพัฒนาและ  สร้างมูลค่าให้กับ Application ตัวนี้ยิ่งขึ้นไปอีก  จากเดิมที่ปล่อย  Place ออกมาเขย่าขวัญ Application เจ้าเก่าๆ อย่าง Foursquare  หรื อ  Shopkick  แต่ ด ู จ ะก้ า วไปอี ก ขั ้ น กั บ การใช้ ค ลื ่ น ความถี  ่ เพื่ อ ตรวจสอบและยื น ยั น ว่ า ลู ก ค้ า ได้ ม าอยู ่ ใ นบริ เ วณนั ้ น จริ ง ๆ  โดยไม่ต้องง้อ GPS  ทั้งนี้หลักการทั่วไปคือให้ลูกค้าได้  check  in   อัตโนมัติเมื่อเดินเข้าใกล้กับห้างสรรพสินค้า  พร้อมดึงดูดใจด้วย  การให้รางวัลซึ่งอาจเป็นแต้มสะสมเพื่อนำมาแลกสินค้า  ส่วนลด  สินค้า  บริการ  หรือกระทั่งเป็น Facebook  Credit เพื่อแลกซื้อ  สินค้าในเกม FarmVille! ล่าสุด Facebook ก็เพิม่ ความหวาดหวัน่ ให้แก่โลก Social  Media  อี ก ครั ้ ง   กั บ การปล่ อ ย Deal หมั ด เด็ ด ของ Location  Based  โดยรวมสิทธิประโยชน์มากมาย  ทั้งส่วนลดและสิทธิประโยชน์  ส่วนบุคคล  หรือผู้ใช้และกลุ่มเพื่อนที่ต้องใช้สิทธิหลายคน  หรือ  สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าประจำ  ไม่เพียงแค่ส่วนลดและสิทธิประโยชน์  เหล่านี้เท่านั้นที่น่าหวั่นไหว  หากแต่ผู้ใช้  Facebook 600 ล้านคน  ทัว่ โลกต่างหากทีเ่ ป็นปัจจัยสำคัญ  และคงไม่มภี าคธุรกิจใดที่ไม่สนใจ  กลุ่มลูกค้าจำนวนมหาศาลขนาดนี้ การเปิดโอกาสให้  Deal ได้งา่ ยๆ ตัดขัน้ ตอนการเจรจาทางธุรกิจ  ออกไป  ด้วยการให้กลุ่มธุรกิจที่สนใจสร้างข้อเสนอพิเศษสำหรับ  ลูกค้าผ่านเครือ่ งมือของ Facebook  จากนัน้ ก็รอการตอบรับยืนยัน  ในเวลาไม่เกิน 2 วัน  แล้วโปรโมทผ่านทาง Facebook  fan  page  การซื้อ Facebook  Ads  หรือการ Share ผ่าน Facebook  Place เพี ย งเท่ า นี ้  เหล่ า ข้ อ เสนอพิ เ ศษทั ้ ง หลายก็ จ ะกระจายไปสู ่ กลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว  จึงไม่น่าแปลกใจที่วันนี้ผลิตภัณฑ์  ทั้งหลายต่างไม่รอช้าที่จะชิงความได้เปรียบในอาวุธทางธุรกิจนี้  มาถึงจุดนี้...มองเห็นโอกาสทางธุรกิจของคุณบ้างแล้วหรือยัง


0

First come, first served You might wonder why you always receive greeting messages on the phone upon entering some places. This is the result of the latest online technology called “Location Based Service” that utilizes your mobile phone network (that equipped with GPS) to locate your whereabouts. This has inspired many business operators to integrate mobile commerce strategy with it, thus directing some discount, promotion or advertisement at customers on their current location. Moreover, Facebook with its member’s base of more than 600 million people worldwide has decided to fully enter to this arena. But instead of using GPS tracking device, Facebook will use frequency wave that enhances automatically check - in at the department stores. Through Facebook fan page application, business operators can offer fantastic deal and promotion directly to their customers very quickly and conveniently. Needless to say, this is going to be the most powerful marking tool in the very near future. Janu a r y - M a r c h 2 0 1 1


INTERVIEW

Text : Dekyingwaiwai

Photo : Lemon

สิทธิแห่งทางกับ

ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม  0 บริ ษ ั ท   ซิ ม โฟนี่   คอมมู น ิ เ คชั ่ น   จำกั ด  (มหาชน)  นำหุ ้ น 

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  สายงานที่ม ี ความสำคัญเปรียบเสมือนเสาหลักอีกหนึง่ ต้นของบริษทั คือสายงาน  รัฐกิจสัมพันธ์  ซึ่งกำกับดูแลเรื่องการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็น  ไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของใบอนุญาตการประกอบกิจการ  โทรคมนาคม  พร้อมทั้งดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อให้บริษัทพัฒนาก้าวไปอย่างไม่หยุดนิ่ง  โดยมีคุณปฐมกฤษณ์  ศรีศุภคณินทร์  เป็นหัวเรือใหญ่

Right of way & CSR ภารกิจหลักพัฒนาบริษทั อย่างยัง่ ยืน

สายงานนี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อรองรับกับองค์กรที่กำลังขยายตัว  โดย  ปัจจุบนั มีภารกิจสองส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน  คือ  งานด้านการขอใช้สทิ ธิ  แห่งทาง  จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการ  โทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   หรือ กสทช.  และ  หน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง  และการดูแลกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ  ต่อสังคม (CSR) หน้ า ที่ แ รกคื อ   ดู แ ลเรือ่ งสิ ท ธิ แ ห่ ง ทาง (right  of  way)  หมายถึงสิทธิในการพาดสายไฟเบอร์ออปติก  หรือการวางโครงข่าย  ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม  ENJOY  MAGAZINE


คุณปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ซิมโฟนี ่ คอมมูนิเคชั่น  จำกัด (มหาชน) “อธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายว่า  ในการจัดการให้บริการโครงข่าย  “ในส่วนของคู่ค้า  เช่น  ผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายอื่นๆ   เชื่อมโยงวงจรสื่อสัญญาณแก่ลูกค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนั้น    บริษัทมุ่งเน้นความเป็นกลางในการให้บริการ  ไม่กีดกันการเช่า  ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะสร้างโครงข่ายการให้บริการของตน  โครงข่ า ย  ยิ น ดี ร ่ ว มงานกั บ ผู ้ ป ระกอบการรายอื ่ น ๆ อย่ า งเท่ า  จะต้องได้รบั อนุญาตสิทธิในการพาดสายซึง่ เรียกว่า “สิทธิแห่งทาง”  เทียมกัน” ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช.  ในส่วนของผู้ถือหุ้น  บริษัทมุ่งเน้นการจัดการที่ดี  มุ่งสร้าง  เสียก่อน ผลกำไร  ให้ความสำคัญกับการบริหารงานภายใต้กรอบการแนะนำ  “ในกรณีของบริษัท  ซิมโฟนี่  คอมมูนิเคชั่น  จำกัด (มหาชน)    ของตลาดหลักทรัพย์  โดยปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล (Good  คื อ การเดิ น สายไฟเบอร์ อ อปติ ก ไปยั ง โครงสร้ า งพื ้ น ฐาน  เช่ น  Governance)  มีนโยบายปันผลให้กับลูกค้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง  หรือการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค  เป็นต้น  ของกำไรสุทธิ บริษัทจึงต้องดำเนินการขออนุญาตใช้สิทธิแห่งทางจาก กสทช.  กิจกรรมเพื่อสังคมที่ผ่านมา  ทางบริษัทเล็งเห็นว่าแนวโน้ม  และหน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินที่เกีย่ วข้องให้ครบถ้วนถูกต้อง  ในการใช้อนิ เทอร์เน็ตของผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมมีมากขึน้   อาทิเช่น  เพือ่ ให้ฝา่ ยวิศวกรรมสามารถไปดำเนินการจัดสร้างโครงข่ายเพือ่ ให้  คนตาบอด  บริษัทมีการสนับสนุนบริการวงจรสื่อสัญญาณให้กับ  บริการอย่างทันท่วงทีกับลูกค้าตลอดเวลา” สมาคมคนตาบอดมาโดยตลอด  เพื่อให้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ  อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการทำ CSR (Corporate  Social  ที่ทำให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น Responsibility)  หรือการเป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างความรับผิดชอบ  “การทำกิ จ กรรมต่ า งๆ เพื ่ อ สั ง คมนั ้ น   บริ ษ ั ท เน้ น การสร้ า ง  0 ต่อสังคม  ซึง่ บริษัท  ซิมโฟนี่  คอมมูนิเคชั่น  จำกัด (มหาชน)   ความรับผิดชอบต่อสังคมแบบร่วมแรงร่วมใจ  ซึ่งอยู่บนพื้นฐาน  ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ ทั้งใกล้และ  ของบรรษัทภิบาล  โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ไกลตัว เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถช่วยเหลือตัวเอง  และพัฒนาให้เกิด  โดยเริ่มจากคนใกล้ตัว  ทางบริษัทให้ความสำคัญกับพนักงาน  ความต่อเนื่องยั่งยืนในอนาคต” และบุคลากรของบริษัทอย่างยิ่ง  เพราะว่าเป็นส่วนสำคัญในการ  ขับเคลื่อนบริษัท  จึงมีการดูแลเรื่องสวัสดิการเป็นอย่างดีและมี  การันตีคุณภาพ สร้างความน่าเชื่อถือ การปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานให้สอดคล้องกับ  ความสำคัญของสิทธิแห่งทางไม่เพียงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่บริษัท  สภาพตลาด  มีการจัดกิจกรรมและอบรมให้กับพนักงานอย่าง  ต้องคงไว้ซึ่งคุณภาพ  พร้อมกับพัฒนาต่อไปในอนาคต  แต่ยัง  สม่ำเสมอ  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เกิดแก่พนักงานทุกคน  สามารถการันตีถึงคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้านอกเหนือจาก  และให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งย่อมส่งผลดีไปยังครอบครัว  SLA  (Service  Level  Agreement)  หรือนโยบายการันตีคณ ุ ภาพ  พนักงานด้วย การใช้งานได้   24 ชั่วโมงต่อวัน  7 วันโดยไม่มีวันหยุด   รวมถึง  กลุ่มต่อมา  ได้แก่  ลูกค้า  คู่ค้า  และผู้ถือหุ้น  บริษัทมุ่งเน้น  ความเป็นกลางทีเ่ ราให้บริการกับทุกรายโดยไม่กดี กัน  แม้เป็นคูแ่ ข่ง  การให้บริการที่มีคุณภาพสูงด้วยการรับประกันคุณภาพตลอด  เราก็พร้อมให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้บริการ  อันเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  ลูกค้าและคู่ค้าจึงมั่นใจได้ว่า  การให้บริการโครงข่ายถูกต้อง  ในระดับถัดมา ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิแห่งทางอย่างครบถ้วนตามที่  “ลู ก ค้ า ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารของบริ ษ ั ท ไม่ ว ่ า จะเป็ น คู ่ ส ั ญ ญาบริ ก าร  กฎหมายกำหนด  มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเสถี ย รภาพเต็ ม รู ป แบบ    โดยตรงหรือใช้บริการผ่านคูค่ า้ ของบริษทั   ล้วนแต่เป็นบุคคลสำคัญ  ทั้งยังเป็นส่วนที่สร้างความเชื่อมั่นและเป็นการรับประกันคุณภาพ    ที่ บ ริ ษ ั ท ใส่ ใ จดู แ ลและรั บ ประกั น คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า  ให้ ก ั บ บริ ษ ั ท ที่ ต ้ อ งการโครงข่ า ยที่ ม ี เ สถี ย รภาพ  อาทิ   ตลาด  ผู้ใช้บริการทุกรายสามารถมั่นใจถึงการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง  หลั ก ทรั พ ย์   บริ ษ ั ท โบรกเกอร์   ซึ ่ ง ต้ อ งการความปลอดภั ย  ด้วยศูนย์ปฏิบัติการ Network  Operation  Center ในการส่งผ่านข้อมูล Janu a r y - M a r c h 2 0 1 1


พัฒนาการบริการ ร่วมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ชุมชน

การขออนุญาตใช้สิทธิแห่งทางไม่เพียงแต่จะเป็นการปฏิบัติ  ตามคำสั่ง  หลักเกณฑ์  และเงื่อนไขทางกฎหมายแล้ว  แต่ยังเป็น  ส่วนหนึ่งในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยใช้ผลิตภัณฑ์  และการบริ ก ารที่ ถ ู ก ต้ อ งตามกฎหมายของบริ ษ ั ท เป็ น ตั ว ช่ ว ย  ในการดูแลสังคม  เพื่อร่วมสร้างและพัฒนาสังคมให้มีความเป็นอยู ่ ที่ดีขึ้น “ในส่วนของการทำ CSR ในอนาคตเรามีแนวคิดเกี่ยวกับการ  ใช้ ป ระโยชน์ จ ากสายไฟเบอร์ อ อปติ ก ที่เ รามี อ ยู ่ แ ล้ ว  เชื ่ อ มต่ อ  กับกล้อง CCTV บริเวณรอบๆ ชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับเราเพื่อ  ช่วยดูแลท้องถิ่น  ดูแลในเรื่องความปลอดภัย  ปัญหายาเสพติด  บริเวณรอบๆ ชุมชน  หรือเราอาจจะเป็นเครือข่ายหนึง่ ของประชาคม  เช่น  จส. 100  ร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เพื่อเป็น  ส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น “ชุมชนรอบๆ จึงมั่นใจได้ว่า  การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ  ดูแลพวกเขา  เกิดจากความจริงใจ  โปร่งใส  และตั้งใจที่จะมอบ  คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงให้แก่พวกเขา  และยังผลให้ทั้งเรา  และเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน” ด้านแผนในอนาคต  คุณปฐมกฤษณ์เล่าให้ฟังว่า  ต่อจากนี้ไป  ในอีก 1 - 3 ปีข้างหน้า  บริษัทมีแผนทีจ่ ะขยาย Metro  Ethernet ไปในนิคมอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพฯ  และภายใน 5 ปีจะขยาย  ไปยังนิคมอุตสาหกรรมต่างจังหวัดอื่นๆ ที่ไกลขึ้น  หรือร่วมมือกับ  คู่ค้าในต่างประเทศ  โดยให้บริการผ่านเครือข่ายของคู่ค้าเอง “สำหรั บ ภายในกรุ ง เทพฯ  เราจะนำเอา Ready  Ethernet ที่ให้บริการตามอาคาร เข้าไปถึงทุกจุดที่มีคนอาศัยอยู่ ถ้าคนอยู่  ในตึก  โครงข่ายเราก็ตอ้ งอยูใ่ นตึก ถ้าคนอยูใ่ ต้ดนิ ก็เดินสายตามไป  ใต้ดิน  ไม่ว่าจะคนจะอยู่ที่ไหนก็ต้องสามารถเข้าถึงบริการของเรา  ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ” แต่ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น การให้ บ ริ ก ารในรู ป แบบใด  บริ ษ ั ท ยั ง คง  ให้ความสำคัญกับข้อกำหนดกฎหมายทีจ่ ะมารองรับและควบคุม  กับผลิตภัณฑ์อยูเ่ สมอ เพือ่ ความถูกต้องโปร่งใส และสร้างมาตรฐาน  คุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างที่เคยทำมาโดยตลอด

010

Another pillar of Symphony Communication Plc. worth mentioning is government relation division. Under the directorship of Mr. Pathomkrit Srisuphakhanin, the division oversees the company’s operation according to Telecommunications Business license’s principal and condition. Apart from that, it organizes CSR activity for society as a whole. ENJOY  MAGAZINE


Right of way & CSR for company’s sustainable development

To support company’s expansion plan, this division has two major missions. First, it deals with the request for the right of way from National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) and other concerned agencies. Second, it organizes CSR activity. Right of way means the right to install fiber optic cable and telecommunications network. “In order to provide transmission circuits service, we have to be granted the “right of way” permission from NBTC and other concerned agencies first, after which our engineering team can install the network for our clients.” Mr. Pathomkit explained. As for CSR activity, it is provided for those within and outside the company. For those within the company, the salary structure has been adjusted according to market condition and trainings have been organized frequently to boost employees’ morale and welfare. As for those outside the company such as clients, business partners and shareholders, “the company has set up Network Operation Center to ensure and guarantee the quality of our service 24 hours a day. We also adhere to the non-prejudiced policy, which means we provide our service equally even though you are not our direct clients.” As for shareholders, the company adheres to good governance principal and has dividend policy of no less than 40 percent of net profit. This CSR activity still extends to disadvantaged ones as well. The company has been adamant in providing transmission circuits service for the blinds. “Our CSR activity always focuses on social responsibility which is the fundamental of good governance principal. We place importance on sustainable development so the disadvantaged people can help themselves sustainably in the long run.”

Quality guaranteed, thus fostering trust amongst clients Apart from placing high importance on the right of way, the company also provides SLA (Service Level Agreement) to our clients to ensure quality service 24/7 Janu a r y - M a r c h 2 0 1 1

011

especially for those who need stable network such as SET or brokerage firms. Furthermore, our non-prejudiced policy can guarantee excellent service to all clients even though they are our competitors.

Improve service and support well-being of the community

“In the near future, we plan to incorporate our existing fiber optic cables with CCTV cameras equipped all over the city as part of the watch-out program to increase safety in the communities. Moreover, we plan to expand our metro Ethernet to other industrial estates around Bangkok and to overseas market through our international business partners. As for Bangkok itself, we aim to commercialize our Ready Ethernet to household market” Mr. Pathomkrit revealed.


MAIN  STORY

Text : Symphony

Corporate

Governance

Key  to  Sustainable  Growth

012

จากการเป็นบริษัทจำกัดสู่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน  บริษทั   ซิมโฟนี ่ คอมมูนเิ คชัน่   จำกัด (มหาชน)  ตระหนักและ  จำกัด  โดยขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนกับประชาชน  และการนำหุน้ สามัญ  ยึดถือแนวทางดังกล่าวในเรื่องความเปิดเผย  โปร่งใส  เป็นหลัก  เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  นอกจากจะต้อง  ในการทำงานตลอดมา มีระบบการบริหารจัดการทีด่ แี ล้ว  อีกหนึง่ คุณสมบัตทิ ส่ี ำคัญไม่นอ้ ย  โดยบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการประกอบกิจการในทุกๆ ด้าน    ไปกว่ากันคือ   การกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในหลายรูปแบบ  อาทิ  รายงานประจำปี  และ  ในบริษัทนั่นเอง สื่อในรูปแบบต่างๆ หลากประเภท  เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่าง  หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  หมายถึง  ระบบหรือกลไกที่ดี  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  และยังมีการจัดทำและประกาศ  ซึ ่ ง กรรมการหรื อ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษ ั ท ใช้ ใ นการกำกั บ  ใช้คู่มือการกำกับดูแลกิจการซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดจริยธรรม  ดูแลการทำงาน  ในขณะเดียวกันยังหมายรวมถึงระบบของโครงสร้าง  ทางธุรกิจ  จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน  กฎบัตรของ  และกระบวนการจั ด การระหว่ า งฝ่า ยบริ ห าร  คณะกรรมการ   คณะกรรมการและคณะกรรมการย่อยต่างๆ  รวมถึงนโยบายสำคัญ  และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นระบบ  เพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย  เช่น  การควบคุมภายในการบริหารเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ  อาทิ  เจ้าของกิจการ  ผู้ถือหุ้น  พนักงาน  และลูกค้า  เป็นต้น เป็นต้น นอกจากนัน้   ผูป้ ระกอบการยังต้องสร้างความยุตธิ รรมให้เกิดขึน้   นอกจากนี้   บริษัทยังมีการว่าจ้างบริษัทผู้ตรวจสอบภายใน  ภายในบริษัท  ด้วยการแบ่งหน้าที่อย่างเท่าเทียมกัน  เพื่อถ่วงดุล  เพื ่ อ สอบทานระบบ  ควบคุ ม และประเมิ น ความเสี ่ ยงของระบบ  อำนาจให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่    การบริหารงานในทุกระบบงานและทุกขั้นตอน  ซึ่งบริษัทดังกล่าว  ทัง้ ยังต้องสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึน้ ภายใน  เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย  มีการทำงานอย่างอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการอิสระ  สามารถตรวจสอบและเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล การทำงานได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง  ที่มีหน้าที่คอยตรวจสอบบริษัท  มีการแบ่งหน้าที่การทำงานให้เป็น  โดยอาศัยผู้บริหารที่มีจรรยาบรรณซึ่งต้องมีประวัติส่วนตัวและ  ไปอย่างยุติธรรมตามสายงานอย่างชัดเจน  เพื่อเป็นการถ่วงดุล  ประวัติการทำงานที่โปร่งใส  เพื่อสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นทั้งฝ่าย  อำนาจ  และสร้างรูปแบบการบริหารงานที่โปร่งใส บริหาร  ฝ่ายลูกค้า  ฝ่ายผู้ถือหุ้น  รวมถึงฝ่ายรัฐบาล

ENJOY  MAGAZINE


013

ดั ง นั ้ น การที่ บ ริ ษ ั ท ยึ ด ถื อ และดำรงไว้ ซ ึ ่ง หลั ก ธรรมาภิ บ าล  จึ ง เป็ น อี ก หนึ่ ง ก้ า วสำคั ญ ที ่ จ ะช่ ว ยให้ บ ริ ษ ั ท เติ บ โตอย่ า งมั ่ น คง  และยั่งยืน เจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น  พนักงาน  ลูกค้า  และผู้มีส่วน  ได้เสียทุกภาคส่วน  จึงมั่นใจได้ว่าการบริหารงานของทางบริษัท 

Janu a r y - M a r c h 2 0 1 1

ทุกกระบวนการ  ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใส  ซึ่งไม่เพียงแต่  จะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว  ยังเป็นสิง่ ทีท่ ำให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย    มัน่ ใจว่า  บริษทั   ซิมโฟนี ่ คอมมูนเิ คชัน่   จำกัด (มหาชน)  มีความ  น่าเชื่อถือตลอดจนสามารถสร้างความไว้วางใจในการทำธุรกิจด้วย  เช่นเดียวกัน


014

Being a listed company in SET, apart from an excellent management system, another important factor is corporate governance practice. Corporate governance is the set of good systems and mechanisms that corporate executives use to govern the company to ensure accountability and transparency for the best benefit of stakeholders that are owners, shareholders, employees, clients, etc. Aside from that, the check-and-balance system must be set up to ensure transparency and fairness within organization. The background and work ethics of the company’s executives are also of importance for they can build trust and confidence in company. Being realized and adhered to the principle of accountability and transparency, Symphony Communication Plc. has disclosed every aspect of information concerning ENJOY  MAGAZINE

company’s business to all stakeholders involved. Not only that, the corporate governance manual has been published and announced, the contents of which are regulations concerning overall business ethics and business ethics for executives and employees, committee charter, important policies, etc. Moreover, the company has hired an independent internal audit firm to audit the system, control and assess risk in every management level. To be in line with check-and-balance and transparency system, such firm will report directly to independent committee. Symphony Communication Plc. firmly believes that conducting business according to the good governance principle is fundamental to company’s sustainable growth and success.


MEF AWARD

Grow up Next Step “MEF  Award” นั บ เป็ น ความสำเร็ จ  อันน่าภาคภูมิใจอีกหนึ่งก้าวที่บริษัท  ซิมโฟนี ่   คอมมูนิเคชั่น  จำกัด (มหาชน)  ได้รับในวันนี้    เป็นเครื่องการันตีความน่าเชื่อถือและสามารถ  สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า  ลูกค้า  ผู้ถือหุ้น    และผู้ใช้บริการทุกราย  ทั้งยังเป็นการกระตุ้น  ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน  ในการบริการ  และตอบโจทย์ทกุ ความต้องการ  ของลูกค้าให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง  และให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต 

รู้จักกับ  MEF

MEF องค์ ก รที ่ ม ี ผ ู ้ ผ ลิ ต และผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร  Metro  Ethernet ระดั บ ชั ้ น นำของโลกร่ ว ม  เป็นสมาชิกกว่า 150 องค์กร  ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนามาตรฐานของเทคโนโลยี  Ethernet  นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรมตามทวีปต่างๆ  ให้สมาชิกได้เข้าร่วม  รวมถึงงานสัมมนาใหญ่ปีละครั้ง  และทางบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  ขณะเดียวกันยังได้จัดการประกวด  MEF  Award  รางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ Ethernet ที่ดีเยี่ยมในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไป

ศักยภาพระดับประเทศในเวทีโลก

บริ ษ ั ท   ซิ ม โฟนี ่   คอมมู น ิ เ คชั ่ น   จำกั ด  (มหาชน)  เป็ น องค์ ก รแรกในประเทศไทยที ่ เ ข้ า ร่ ว มการประกวด MEF  Carrier  Ethernet    Service  Provider  of  The  Year  (APAC)  และได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายมาเป็นเวลา 4 ปีซ้อน  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทเป็นผู้ให้บริการ  Ethernet ที่มีศักยภาพ  สามารถเทียบชั้นกับผู้บริการรายอื่นๆ ในระดับโลกได้อย่างไร้ข้อกังขา รางวัลที่ได้จากปีที่ผ่านมากระทั่งถึงในวันนี้  เป็นเพียงส่วนหนึ่งในความสำเร็จที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพและศักยภาพที่บริษัทพร้อมจะเป็น  ผู้นำในการให้บริการ  ทั้งยังเป็นรากฐานอันมั่นคงซึ่งจะช่วยให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการบริการระดับพรี เ มี ่ ย ม  เพื ่ อ พั ฒ นา  คุณภาพของการบริการให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคตอย่างไม่หยุดยั้ง  “MEF Award” is another pride of Symphony Communication Plc. that guarantees company’s excellent service and technology.

What is MEF?

MEF is an organization comprises of more than 150 world class Metro Ethernet producers and service providers. Its main duty is to identify development direction of Ethernet technology and present MEF Award to companies as recognition of their excellence.

Our world class potential

Symphony Communication Plc. is the first company in Thailand entering MEF Carrier Ethernet Service Provider of the Year (APAC) contest and was chosen to be among the finalists 4 years in a row. This can guarantee our premium service and world class technology. Janu a r y - M a r c h 2 0 1 1

015


DON’T  MISS

016

Text :  Dekyingwaiwai, สาวิตรี ตรีเพชร

Movie : Rapunzel

Book : The  Lucky  Book  หนังสือนำโชค

Music : Teenage  Dream

Walt  Disney  Studio  Motion  Pictures  3  March  2011

Author:  รวมนักเขียน

Artist:  Katy  Perry Warner  Music

เทพนิ ย ายผจญภั ย เรื ่ อ งนี ้ ก ำกั บ โดยไบรอน   ฮาร์เวิรด์ และนาธาน  กรีโน่  นำเสนอเรือ่ งราว  ของราพั น เซล (พากย์ โ ดย แมนดี ้   มั ว ร์ )  สาวสวยสุดเซี้ยว  ผมสีทองที่ยาวกว่า 70 ฟุต  กับโจรสุดแสบ  ฟลินน์  ไรเดอร์  (พากย์โดย  แซคคารี  เลวี่)  เหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อ  โจรหนุ่มไปซ่อนตัวในหอคอย  แต่กลับถูกจับ  เป็นตัวประกันโดยฝีมือของราพันเซล  เธอทำ  ข้อตกลงว่าจะปล่อยเขาไปหากพาเธอออกจาก  หอคอยนี้ได้  หนุ่มซ่ากับสาวแสบจึงต้องจับคู ่ ผจญภัยเพื่ออิสรภาพ  โดยมีผู้ร่วมทางคือม้า  และกิง้ ก่าคูห่ ขู องทัง้ สอง  Recommend:  M  Max  theater นวัตกรรมล่าสุด  ของโรงภาพยนตร์ดิจิตอล 3 มิติ  จอใหญ่ทส่ี ดุ   ในเมืองไทย  ระบบภาพและเสียงกระหึ่มจุใจ  เชิญพิสจู น์ได้ทเ่ี อสพลานาด  งามวงศ์วาน  -  แคราย 

จากคำโปรยปกว่า  “อยากเป็นคนโชคดีต้อง  อ่านเล่มนี้”  “หนังสือนำโชค” เล่มนี้จึงเหมาะ  สำหรับผู้ที่อยากโชคดีทุกคน  ภายในเล่มได้  รวบรวมความเชื ่ อ จากหลากหลายมุ ม โลก   คำคมจากคนดังทั้งหลาย  และเคล็ดลับดีๆ  มากมาย  เพื่อให้ทุกๆ วันของทุกคนกลายเป็น  วั น แห่ ง โชคดี อ ย่ า งแท้ จ ริ ง   โดยในเล่ ม แบ่ ง  เป็ น บทต่ า งๆ เพื ่ อ ให้ ค ุ ณ โชคดี ใ นทุ ก ๆ ด้ า น  ทั้งสัญลักษณ์แห่งโชค  โชคดีที่บ้าน  โชคดี  ในความรัก  คนโชคดี  ตลอดจนวิธีเพิ่มความ  โชคดีให้ชีวิต  นอกจากนี้ยังมีบันทึกท้ายเล่ม  (Lucky  Note) ให้คุณได้บันทึกความโชคดี  อีกด้วย 

สาวซ่ า สุ ด เซ็ ก ซี่   Katy Perry กลั บ มาเขย่ า  วงการเพลงอีกครั้งกับอัลบั้มชุดใหม่  Teenage   Dream  หลังจากประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น  ในอัลบัม้ แรกเมือ่ ปี  2008  ทีท่ ำให้เธอมีเพลงฮิต  ดังไปทั่วโลก  กลับมาคราวนี้เธอลงมือแต่ง  เพลงเอง  และทำงานร่วมกับทีมโปรดิวเซอร์  คูใ่ จมากมาย  เพียงแค่เปิดตัวเพลง “California  Gurls” ก็ขึ้นไปถึงอันดับ 2 บนชาร์ต Billboard  Hot 100  และขยับขึ้นไปครองอันดับ 1 ถึง  6 สัปดาห์  ส่วนทีเ่ มืองไทยเพลงของเธอขึน้ ไป  ถึงอันดับ 1 ในทุกคลื่นวิทยุเพลงสากล  และ  ได้รับการเปิดมากที่สุดถึง 4 สัปดาห์  เชื่อได้  เลยว่าคอเพลงป๊อปทั้งหลายจะต้องหลงใหล  ไปกับความฝันครั้งนี้ของเธออย่างแน่นอน

This Grimm’s fairy tale animation was directed by Byron Howard and Nathan Greno. Rapunzel is the long-haired princess who spent her entire life captive in a Tower, where she met Flinn Ryder, the bandit, and fell in love with him. What would they do to escape from the tower together and live happily ever after. Let’s find out in Rapunzel. Recommend: M Max theater is the latest and the largest 3D innovation of movie theatre. Let’s experience its grandiose at Esplanade, Ngamwongwan - Kaerai branch.

“If you want to be lucky, please read this book”, that’s why this book is for those who want to get lucky. It is jam - packed with worldwide beliefs, wise quotes and great tips to make our everyday life fill with good luck. Strongly recommend.

After an overwhelming success of her first album in 2008, Katy Perry - our sexy girl - comes  back  again  with  this  new  album with the song “California Gurls” that catapulted to No. 2 on Billboard Hot 100 chart and stayed on the No. 1 for 6 weeks. I’m sure that everyone will be captivated by her dream!

ENJOY  MAGAZINE


National  Association  of  Broadcasters NAB  Show  2011

IEEE  INFOCOM  2011

39th  National  Book  Fair  and  9th  Bangkok  International  Book  Fair  2011

9 - 14  April  2011

10 - 15  April  2011 Shanghai,  China 

25  March - 6  April  2011  Queen  Sirikit  National  Convention  Center,  Bangkok

สัมผัสประสบการณ์รปู แบบใหม่ในงานสัมมนา  ทีย่ ง่ิ ใหญ่  และมีมายาวนานต่อเนือ่ งกว่า 80 ปี  ด้วยการเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กบั วงการภาพยนตร์  โทรทัศน์  และวิทยุกระจายเสียงให้มีชีวิตชีวา  และนำเทรนด์ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ในทุกด้าน  ทั้งการพัฒนาด้านเนื้อหา  วิวัฒนาการในการ  ผลิตทีม่ คี วามทันสมัยมากขึน้   รวมถึงเทคโนโลยี  ขั้นสูงที่จะทำให้ภาพยนตร์ในยุคนี้ต่างจากยุค  เดิมๆ ทีผ่ า่ นมา  และหากใครทีก่ ำลังรอดูอยูว่ า่   เทคโนโลยี  3 มิตจิ ะล้าสมัยแล้วหรือไม่  งานนี ้ มีคำตอบแน่นอน

งานสัมมนาที่เชื่อมเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  มาผนวกเข้ากับการขยายช่องทางในการส่งผ่าน  ข้อมูลทั้งแบบผ่านการใช้สายและไร้สายเข้าไว้  ด้วยกัน  ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวล้ำ  สมัยมากขึ้น   ภายในงานนี้ไม่เพียงแต่จะมี  การสัมมนาต่อยอดและแลกเปลี่ยนความรู ้ กันเท่านัน้   แต่ยงั มีการเวิรค์ ชอปให้ผเู้ ข้าร่วมงาน  ได้เติมเต็มศักยภาพซึ่งสามารถนำไปใช้และ  ประยุกต์เข้ากับงานที่ทำอยู่ได้อย่างเต็มที่ 

กลับมาอีกครั้งสำหรับงานมหกรรมหนังสือ  ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  นับเป็นการ  รวมตัวครัง้ สำคัญสำหรับหนอนหนังสือทัง้ หลาย  ในการมาจับจ่ายเลือกซื้อหนังสือดี  มีคุณภาพ  จากหลากหลายสำนักพิมพ์  อีกทั้งภายในงาน  ตลอดสัปดาห์ยังได้มีการเชิญนักเขียนคนดัง  หลายท่านทีม่ ผี ลงานออกมาในปีนม้ี าร่วมพูดคุย  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวงการ  หนังสือไทย  ปีนี้จะมีหนังสืออะไรออกใหม่  น่าสนใจ  เชิญไปจับจองกันได้ที่งานสัปดาห์  หนังสือแห่งชาติครั้งนี้

Experience the greatness of seminar that has been running consecutively for 80 years and discover the latest technology and innovation in movie, television and broadcasting, then you will know whether the 3D technology is obsolete or not.

This is the seminar that connects computer technology with the data transfer both in terms of wired and wireless system.

Discover the wide variety of books to choose from and meet with your favorite authors only at the National Book Fair - the largest book fair of Thailand!

Las  Vegas,  USA 

Janu a r y - M a r c h 2 0 1 1

017


BON  VOYAGE

Text : นางสาวสเลเต

Photo : Amarinphotobank

“ท่าตอน”

เที่ยว

018

ENJOY  MAGAZINE

หวานเล็กๆ ริมน้ำกก


หากกล่าวถึงท่าตอน  ตำบลเล็กๆ ในอำเภอแม่อาย  จังหวัด  เชียงรายแล้ว  นักเดินทางที่คร่ำหวอดกับการท่องเที่ยวภาคเหนือ  คงต้ อ งบอกว่ า  “เป็ น สวรรค์ บ นดิ น ” ที่ น ่ า ไปเยื อ นสั ก ครั ้ ง   ด้ ว ย  กลิ่นอายที่ผสมกันอย่างลงตัวระหว่างขุนเขากับสายน้ำ  สวยยิ่งขึ้น  ด้วยหมอกขาวและดอกไม้นานาพันธุ์  บรรยากาศเมืองที่เงียบสงบ  เหมาะแก่การพักผ่อนหรือชวนให้พบรักกันไม่แพ้เมืองปายหรือ  เมืองเชียงของ  จึงขอแนะนำให้รู้จักท่าตอนอย่างเป็นทางการ ตำบลท่ า ตอน  ตั ้ ง อยู ่ ร ิ ม แม่ น ้ ำ กก  เหนื อ จากอำเภอฝาง  24 กิ โ ลเมตร  การเดินทางที่ง่ายที่สุดหากแบกเป้ไปกั น เองคื อ  รถประจำทางกรุ ง เทพฯ-ท่าตอน  หรือจะเริ่มสตาร์ท ที่ต ั ว เมื อง  เชียงใหม่  - ท่าตอนก็ไม่ว่ากัน  ผู้คนที่ดั้นด้นมาพักผ่อนที่ท่าตอน  เพราะต้ อ งการเอนกายพั ก ผ่ อ นบนม้ า หิ น ใต้ ร ่ ม ไม้ ร ิ ม น้ ำ  กั บ  หนังสือ 1 เล่ม  พร้อมกาแฟอุ่นๆ 1 ถ้วย  นี่ก็ถือเป็นความสุขเล็กๆ  ที่เกิดขึ้นจากการเดินทางพักผ่อนแล้ว แต่กจิ กรรมสำหรับคูร่ กั ทีเ่ หมาะจะเก็บเป็นความทรงจำดีๆ ร่วมกัน  ในการเดินทางคือ  การนั่งเรือล่องแม่น้ำกก  ชมบรรยากาศริมน้ำ  ที่มีความหลากหลาย  แวะบ่อน้ำพุร้อน  หรือปั่นจักรยานชมวิว  ทิวทัศน์โดยรอบให้หวนคิดถึงวัยกระโปรงบานขาสั้น   ถ้าจะทำ  บุญไหว้พระก็ขอพรกันทีพ่ ระธาตุสบฝางและวัดท่าตอนเพือ่ ความเป็น  สิริมงคล หากใครมีเวลา 3 - 4 วัน  แนะนำการเดินทางโดยการล่องแพ  ซึ่งช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมคือเดือน พ.ย. - พ.ค.  เพราะระดับน้ำไม่สูง  และกระแสน้ำไม่เชี่ยวนัก  การเดินทางคือ  ล่องจากบ้านท่าตอน  ผ่านหมูบ่ า้ นชาวเขาเผ่าต่างๆ  บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลีย่ ม  บ้านกะเหรีย่ ง  รวมมิตรซึ่งมีบริการนั่งช้าง  การแวะค้างกางเต็นท์แบบโรแมนติก  ส่วนตัวก็สามารถทำได้  โดยการเดินทางจะสิน้ สุดทีจ่ งั หวัดเชียงราย  สามารถเลือกได้ว่าจะใช้แพถ่อหรือแพติดเครื่องท้าย  นับเป็น  การเดินทางที่ ครบรสทีเดียวสำหรับผู้ที่ต้องการความเงียบหรือ  เก็บความทรงจำดีๆ ผ่านการผจญภัยเล็กๆ น้อยๆ ที่ท่ า ตอนแห่ ง นี ้ ไ ม่ ว ่ า จะเดิ น ทางแบบเป็ น คู ่ ห รื อ ไร้ ค ู ่ แ บกเป้  เที่ยวคนเดียวก็ไม่เหงา  เพราะคุณจะได้พบเพื่อนใหม่  หรือไม่ก็  อาจจะเจอคนที่ใช่ซึ่งมีใจรักการเดินทางเช่นเดียวกันก็ได้  Janu a r y - M a r c h 2 0 1 1

019

“Tha Ton”- a nice little place along Kok River “Tha Ton” is a tiny Tumbon situated along the bank of the Kok River in Amphoe Mae Ai, Chiang Rai Province. With the lovely combination of mountains and river, Tha Ton is literally the “paradise on earth” for veteran travelers. The easiest way to go to Tha Ton is by taking a Bangkok - Tha Ton bus or taking a bus directly from Chiang Mai. Naturally, savoring the serene moment along the Kok River is truly worth visiting. Apart from that, there are many activities for travelers to enjoy such as rafting along the Kok River, visiting hot spring, biking around town and paying homage to Phra That Sop Fang and Wat Tha Ton for your good luck. As for rafting, the safest time of the year is around November - May  as  the  tide  is  still  low.  The  rafting route will start from Tha Ton to the Ruammit Karen village where elephant riding service is provided. This marvelous blend of serenity and adventure will make your Tha Ton trip an unforgettable experience.


TIPS  FOR  TAKE

Text : สุภัทรา ศรีทองคำ

Photo : สุภัทรา ศรีทองคำ

งดงามในความมื ด Beauty in the dark

020

หากมองด้ ว ยตาเปล่ า   คงไม่ ม ี ใ ครอาจปฏิ เ สธว่ า แสงยาม  พระอาทิตย์ขน้ึ หรือยามใกล้ลบั ขอบฟ้า  ช่างเป็นช่วงเวลาทีส่ วยงาม  จนอยากหยิบกล้องถ่ายรูปคู่ใจออกมาเก็บไว้เป็นความประทับใจ  สั ก ภาพ  แต่ เ มื ่ อ ลั ่ น ชั ต เตอร์ ล ง  ภาพที ่ ป รากฏออกมากลั บ ไม่  เป็นไปดังที่ตั้งใจ  เพราะจะเห็นวัตถุเพียงแค่เงาดำ  แต่นั่นก็เป็น  ภาพที่สวยแปลกตาไปอีกแบบ  หรือหากจะถ่ายภาพบุคคลแบบ  ย้อนแสงเราก็มีเทคนิคมานำเสนอเพื่อให้การถ่ายภาพย้อนแสง  ได้ภาพออกมาสวยสมใจ การถ่ายภาพย้อนแสงหรือ Silhouette  คือการถ่ายภาพเงาดำ  เป็นการถ่ายภาพที่วัตถุหรือบุคคลที่จะเป็นพระเอกในภาพหัน  หลังเข้าหาแหล่งกำเนิดแสงแบบตรงๆ  ฉะนั้น  ภาพที่ออกมาจะ  ไม่ เ ห็ น รายละเอี ย ดของวั ต ถุ   แต่ ภ าพจะไปมี จ ุ ด เด่ น ที ่ ร ู ป ร่ า ง  (Shape) ของวัตถุแทน นักถ่ายภาพอาชีพส่วนใหญ่จะชอบถ่ายภาพประเภทนี้เพราะ  ให้อารมณ์และให้สีฉากหลัง (Background) ที่รุนแรงและจัดจ้าน  

ดู แ ปลกตา  แต่ ถ ้ า อยากให้ ภ าพดู ค มชั ด ขึ ้ น ต้ อ งเปิ ด รู ร ั บ แสง   (Aperture) ให้ แ คบกว่ า ปกติ   เพราะต้ อ งการช่ ว งความลึ ก ที ่  ค่ อ นข้ า งมาก  ส่ ว นข้ อ ที ่ ค วรใส่ ใ จในการถ่ า ยภาพย้ อ นแสงคื อ  การเลือกวัตถุที่มีโครงร่างดี  หรือถ้าถ่ายบุคคลก็ควรมีการจัดท่าทาง  เพือ่ ให้เกิดรูปร่างหรือท่าทางทีน่ า่ สนใจ  เช่น  ยกแขนขึน้   ยืนกางขา  หรือกระโดดก็ได้ อีกข้อที่ขาดไม่ได้คือ  การหามุมย้อนแสงให้เหมาะสม  ถ้าเป็น  การถ่ายภาพ Outdoor  ก็คือการวางจังหวะดวงอาทิตย์  หรือถ้าเป็น  การถ่ายภาพในสตูดิโอก็คือการวางตำแหน่งของไฟแฟลชด้านหลัง  ของวัตถุนั่นเอง รั บ รองได้ ว ่ า ภาพยามพระอาทิ ต ย์ อ ั ส ดงภาพต่ อ ไปของคุ ณ  จะไม่มืดดำอย่างแน่นอน  แต่เทคนิคการถ่ายภาพย้อนแสงไม่ได้  มี เ พี ย งเท่ า นี ้   ติ ด ตามความรู ้ ด ี ๆ  เช่ น นี ้ ไ ด้ ใ น Enjoy ฉบั บ ต่ อ ไป  แล้วพบกัน!

Most  professional  photographers  are  so  fond  of  taking  silhouette  pictures  as  it  will  give  strong background and deeper dimension to the picture, thus enhancing the shape of the object rather than its detail and yielding artistic outcome. The trick is if you want to add deeper dimension to your picture, you only have to narrow the aperture first. Moreover, choosing the fine structure object will help enhance the beauty of your photography.

Another important factor is the proper silhouette angle. The position of the sun is of the great importance for outdoor photography. As for the indoor one, the position of flash light behind the object is the main concern. Now, capturing the last light of the day will not be difficult anymore.

ENJOY  MAGAZINE


COOL  GADGET

Text : Bell

TALK TIME sWaP Rebel

หันไปทางไหนตอนนี้ก็เห็นแต่คนใช้  BlackBerry กับ iPhone  ไม่เถียงว่าโทรศัพท์สองแบรนด์นี้มีความเจ๋งในระดับน่ายกย่อง  แต่คิดอีกมุมหนึ่งก็ชวนให้สงสัยว่าแท้จริงแล้วยังมีโทรศัพท์เจ๋งๆ   อีกหลายรูปแบบทีเ่ รามองข้ามไป  ส่วนใครทีน่ กึ ไม่ออกเรามี  sWaP  Rebel มาแนะนำ หากมองกันเพียงรูปทรง sWaP  Rebel ก็คือนาฬิกาธรรมดาๆ  เรือนหนึ่ง  แต่หากว่ากันที่รายละเอียด sWaP  Rebel เต็มไปด้วย  คุ ณ สมบั ต ิ เ จ๋ ง ๆ เท่ า ที ่ โ ทรศั พ ท์ ม ื อ ถื อ ดี ๆ  เครื ่ อ งหนึ ่ ง ควรจะมี  โดยรองรับการทำงานร่วมกับเครือข่าย  GSM  850/900/1800/  1900 MHz  ตัวเครื่องมีขนาด 205 x 46.5 x 17.5 มม.  น้ำหนัก  65 กรัม  หน้าจอเป็นจอสีระบบสัมผัสขนาด 1.4 นิ้ว

เห็นขนาดเล็กแค่นี้  แต่  sWaP  Rebel ไม่ได้มีคุณสมบัติเพียง  021 แค่ใช้โทรเท่านั้น  แต่ยังสามารถดูหนัง  ฟังเพลง  ถ่ายรูป  บันทึก  วิดีโอได้  นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มหน่วยความจำด้วยไมโคร  เอสดีความจุ  2 GB  และโอนไฟล์ผา่ นทางสาย USB หรือ Bluetooth  ได้ไม่ต่างจากมือถือทั่วๆ ไป  ที่สำคัญสามารถสนทนาต่อเนื่องได้  นานสูงสุดถึง 160 นาที  และเปิดเครือ่ งรอรับสายสูงสุด 85 ชัว่ โมง  สำหรับผู้ที่สนใจ sWaP  Rebel มีให้เลือกทั้งหมด 5 สี  คือ  ขาว  ดำ  ส้ม  ชมพู  และเขียว  สนนราคาอยู่ที่ประมาณ 300   เหรียญฯ (ประมาณ 9,000 บาท)  ใครที่เบื่อโทรศัพท์รูปแบบ  เดิมๆ  sWaP  Rebel อาจจะตอบโจทย์ของคุณได้ http://www.s-w-a-p.co.uk/models/swap-rebel/

If you want to take a break from the recent fad of iPhone and BlackBerry, sWaP Rebel is another cool gadget that is not to be missed. Not only does it come in the shape of super cool wrist - watch, it is also well equipped with full application for mobile phone. The sWaP comes with 1.4” touchscreen and can work on GSM 850/900/1800/ 1900 MHz network. It weighs only 65 g., with the size of 205 x 46.5 x 17.5 mm. The battery inside can hold power up to 85 hours of standby and 160 minutes of talk time.

The watch is ready to use with a set of earphones and a 2GB micro SD card for storage. The file can be transferred through USB or Bluetooth. Other features include a video camera, still camera, FM Tuner, MP3 player, and video player. Moreover, sWaP comes in 5 colors that are black, white, orange, pink and green, with the prize tag of $300 or 9,000 baht. http://www.s-w-a-p.co.uk/models/swap-rebel/

Janu a r y - M a r c h 2 0 1 1


HOW  TO

Text : นางสาวสเลเต

Illustrator : pun

นัเสริ่งมบุ คยืลิกน  เดิน  นอน การนั่ง  ยืน  เดิน  นอนอย่างถูกต้อง  นอกจากจะช่วยเสริมให้  บุคลิกภาพดูสง่าผ่าเผยแล้ว   ยังมีผลดีต่อสุขภาพคือ   ช่วยลด  การเสื่อมของข้อต่อ  ป้องกันอาการปวดหลัง - ปวดศีรษะ  และการ  บาดเจ็บของกล้ามเนื้อจากการใช้งานเป็นเวลานานได้  มาดูกันว่า  จะนั่ง  ยืน  เดิน  และนอนอย่างไรจึงจะถูกต้อง

นั่ง - ยืนดี  ไม่มีปวดเมื่อย

022 สำหรับท่านั่งที่ถูกต้องคือ  หลังต้องตรง  ไม่งอ  ไม่ห่อไหล่หรือ 

ทิ้งน้ำหนักกดสันหลังช่วงล่าง  ก้นต้องเต็มเก้าอี ้ หลังชิดพนักเก้าอี ้ แขม่วหน้าท้องเล็กน้อย  พับเข่าทำมุม 90 องศาในระดับเดียวกับ  สะโพก  วางเท้ากับพื้นและกระจายน้ำหนักให้เท่ากัน   หลีกเลี่ยง  การนั่งไขว่ห้าง  เพราะเป็นการบิดตำแหน่งเชิงกรานให้ผิดลักษณะ  ส่วนท่ายืนที่ถูกต้องคือ  ช่วงไหล่และกระดูกไหปลาร้าผายออก  แต่ต้องผ่อนคลาย  ไม่เกร็ง  ศีรษะและลำคอตั้งตรง  สะโพกอยู่ใน  ระดับเสมอกัน  ข้อเท้าทั้งสองข้างควรทิ้งน้ำหนักตัวเท่าๆ กัน

The  Correct  Posture

The correct posture not only enhances your personality but  also  prevents  back  pain,  headache  and  muscle  pain. Let’s  find  out  about  the  correct  posture.

Sitting and Standing

The sitting posture should be erect with back against the backrest, while letting the body weight fall in the middle. เดิน - นอนถูก  สุขภาพดี การเดินที่ถูกต้องและดีต่อสุขภาพควรมีจังหวะพอดี  ไม่ช้าหรือ  Both feet rest flat on the floor, knees bend 90 degrees. Please เร็วเกินไป  ให้ส้นเท้าลงก่อน  ศีรษะ  คอ  และไหล่ตรง  กำมือ  avoid  sitting  cross - legged  as  it  will  twist  your  backbone. แบบหลวมๆ แกว่งตามธรรมชาติ  หลังตรง  เวลาเดินเกร็งหน้าท้อง  You should stand with your back, neck and head straight and  put  your  body  weight  on  your  ankles  evenly. ให้บุ๋มเข้าเพื่อทำให้ตัวเบา ท่านอนที่ถูกต้องจะช่วยให้หลับง่าย  การนอนหงายมักทำให้  Walking and Sleeping ฝั น ร้ า ยหรื อ กรน  ส่ ว นการนอนตะแคงซ้ า ยหั ว ใจจะถู ก กดทั บ  You should walk with moderate tempo and with heel ท่านอนทีด่ ีท่ี สุดเมื่อเริ่มเข้านอนคือ  นอนตะแคงข้างขวา  เพราะ  first. The whole body should be erect while straining your จะทำให้กล้ามเนือ้ ทุกส่วนได้ผอ่ นคลาย  หายใจสะดวกและช่วยย่อย  stomach  muscle  a  little  bit. อาหารได้  เมื่อหลับแล้วท่านอนจะเปลี่ยนไปเองเรื่อยๆ เพื่อให้  You should be lying on your right side first to help ease all your muscles. Only when you are fully asleep, you can ร่างกายรู้สึกสบายที่สุด ถึงเวลาที่ต้องหันมาปรับอิริยาบถในชีวิตประจำวันให้ถูกต้อง  change your sleeping posture according to your wish เพื่อบุคลิกและสุขภาพในระยะยาวของคุณเอง ENJOY  MAGAZINE


SHARE

Text : Symphony

Photo : Symphony

ซิมโฟนี่ และ เค เอส ซี

ร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬาแก่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนับเป็นส่วนสำคัญทีช่ ว่ ยทำให้  จะเป็ น การสร้ า งสั ม พั น ธ์ ท่ี ด ี ต ่ อ กั น แล้ ว   ยั ง มี ก ารร่ ว มบริ จ าค  สุขภาพแข็งแรง  บริษัท  ซิมโฟนี่  คอมมูนิเคชั่น  จำกัด (มหาชน)    อุปกรณ์กฬี า  อาทิ  ลูกฟุตบอล  ลูกบาสเกตบอล  และไม้แบดมินตัน  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี ้ จึงสนับสนุนให้มกี จิ กรรมเสริมสร้าง  นำไปมอบให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนยังสถานสงเคราะห์เด็กชาย  สุ ข ภาพเกิ ด ขึ ้ น อย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง  และกิ จ กรรมกี ฬ าสานสั ม พั น ธ์  บ้านปากเกร็ด  เพื่อให้น้องๆ ได้ใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย  เพื่อ  ระหว่างบริษัท  ซิมโฟนี่  คอมมูนิเคชั่น  จำกัด  (มหาชน)  และ  เสริมสร้างสุขภาพทีด่  ี รวมทัง้ ยังเป็นการช่วยสร้างโอกาสให้เยาวชน  บริษทั   เค  เอส  ซี  คอมเมอร์เชียล  อินเตอร์เนต  จำกัด  จึงเกิดขึน้   ของชาติได้มีอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการฝึกซ้อม  ไม่แน่ว่าในอนาคต  เมือ่ วันที ่ 28 มกราคม 2554  ณ รัชโยธินฟุตบอลคลับ  ซึง่ นอกจาก  อาจมีนักกีฬาทีมชาติเกิดขึ้นจากสถานสงเคราะห์แห่งนี้ก็เป็นได้ 

023

The donation to Pakkred Home for Boys Acknowledging the importance of playing sports, Symphony Communication Plc. teaming up with KSC Commercial Internet organized a friendship sports game Janu a r y - M a r c h 2 0 1 1

at Ratchayotin Football Club on January 28, 2011. During the event, the necessary sports equipment has been donated to the needy boys at Pakkred Home.


HOROSPACE

Text : แสงสุดท้าย

ชะตาปี 2554 12 ราศี

The horoscope for the year 2011 กลับมาพบกันอีกครัง้ กับคำทำนายดวงชะตาของอีก 6 ราศีทเ่ี หลือในปีกระต่ายทองนี ้ เชิญติดตามกันต่อเลยว่าแต่ละราศีจะเป็นอย่างไร  ทั้งด้านการเงิน  การงาน  สุขภาพ  รวมทั้งความรัก  We’re back again with the last 6 horoscopes of the golden rabbit year. Let’s check it out!

ราศีตุล (เกิด 17 ต.ค.-15 พ.ย.)  :  ไพ่เดอะจัสทิส

ปีนี้ดวงกล้าแข็งมาก  ใครก็ไม่สามารถทำอันตรายคุณได้  แถม  ยังต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นๆ  ไกล่เกลี่ยปัญหาได้ด้วยเหตุผล  และบารมีในตัว  การงาน  ได้เลื่อนตำแหน่ง  ประสบความสำเร็จ  ในทุกๆ สาขาวิชาชีพ  การเงิน  เงินทองมีมาให้ใช้ไม่ขาด  มีแนวโน้ม 

ว่าคุณจะคิดลงทุนบางอย่าง  สุขภาพ  ระวังโรคเกี่ยวกับช่วงหลัง  เอว  โรคตั บ  โรคไต  ความรั ก  คนโสดเลือ กเยอะ  จึงยังโสด  ต่อไป  ที่คบกันอาจมีแนวโน้มขอแต่งงานสูง  ส่วนที่ครองคู่กันแล้ว  ชีวิตดีจนน่าอิจฉา

This is a formidable year for you. Work: you will be successful, with possibility of promotion. Money will pour

in, investing it wisely. Health: beware of back pain and kidney  or  liver  disease.  Love:  you  will  tie  the  knot  soon!

Libra (October 17 - November 15) : The Justice

024

ราศีพิจิก (เกิด 16 พ.ย.-15 ธ.ค.) : ไพ่เวิลด์

คุ ณ จะมี ค วามสุ ข กั บ ทุ ก เรื ่ อ งรอบกาย  พบความต้ อ งการ  ศึกษาต่อต่างประเทศ  ธุรกิจต้นไม้  อาหารการกิน  ไปได้สวย  ของตัวเอง  ผลงานที่ทำไว้จะได้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน  หากคิด  การเงิน  มีอยู่มีกินดังเศรษฐี  สุขภาพ  แข็งแรงสมบูรณ์  แต่ต้อง  ค้าขายทำธุรกิจก็มีแววโด่งดัง  การงาน  เป็นปีแห่งความก้าวหน้า    ระวังโรคอ้วนไว้บา้ ง  ความรัก  คนโสดเจอคนถูกใจสุดๆ เข้าอกเข้าใจ  เป็ น ที่ย อมรั บ ของคนรอบข้ า ง  มี โ อกาสเดิ น ทาง  ทำงานหรื อ  กันดี  คนมีครอบครัวแล้วมีแววได้ลูกน้อยไว้คล้องใจอีกคน

Scorpio (November 16 - December 15) : The World This  is  the  year  of  fulfillment.  Your  work  will  be Health:  you  will  gain  weight  easily.  Love:  you  will widely  recognized.  You  will  be  famous!  Work:  it’s  the year  of  advancement.  Money:  you  will  live  life  of  the  rich.

meet  ‘the  one’  soon.  For  married  couple,  the  baby  is  on its  way.

ราศีธนู (เกิด 16 ธ.ค.-14 ม.ค.) : ไพ่เดอะเลิฟเวอร์

เป็นปีแห่งการตัดสินใจ  โดยเฉพาะเรื่องความรักจะมีอิทธิพล  ช่วยใช้หรือมีภาระต้องส่งเสีย  สุขภาพ  ระวังโรคในช่องท้อง  และ  มาก  การงาน  มี โ อกาสเสนอเข้ามาหาคุณในเวลาพร้ อ มๆ กั น    โรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์  ความรัก  มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมาก  ต้องตัดสินใจเลือก  จะเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้อย่างดี  คนค้าขาย  มีโอกาสครองคู่สูง  แต่ปัญหาคือ  ทางเลือกนั้นมักมีมากกว่า 1 คน  ให้เน้นธุรกิจของสวยงาม  การเงิน  ได้เงินมาต้องแบ่งไป  มีคน  เจ้าชู้ต้องระวังรถไฟชนกันให้ด ี

Sagittarius (December 16 - January 14) : The Lover

It’s the year of making decision, especially in love matters. Work: offers will pour in, choose wisely. Beauty business  is  your  trend.  Money  will  come  and  go ENJOY  MAGAZINE

very quickly. Health: beware of abdominal disease and reproductive  system  malfunction.  Love:  blossoms!


ราศีมังกร (เกิด 15 ม.ค.-12 ก.พ.) : ไพ่แฮงค์แมน

ถึ ง จะต้ อ งเหนื ่ อ ยกั น อี ก ปี   แต่ ข อให้ อ ย่ า เพิ ่ ง หมดกำลั ง ใจ  เพราะความสำเร็จนั้นรออยู่แน่นอน  การงาน  อยู่ในช่วงติดขัด  ต้องย้ายงานทั้งที่ยังไม่พร้อม  แนะให้เงียบสงบและตั้งใจทำงาน  ควรปล่อยนก  จะช่วยผ่อนชะตาให้ดีขึ้นได้  การเงิน  อย่าเซ็น  เอกสารสั ญ ญาใดๆ ทั ้ ง สิ ้ น  เพราะจะผู ก มั ด คุ ณ อย่า งคาดไม่ถ ึ ง 

ควรสำรองเงินไว้ให้มาก  เพราะอาจต้องจ่ายเงินไปกับสิง่ ทีไ่ ม่คาดคิด  สุ ข ภาพ  ระวั ง โรคในช่ อ งท้ อ ง  มดลู ก   และมะเร็ ง   ความรั ก  ต้องอยู่กันแบบกล้ำกลืนฝืนทน  แนะให้เงียบและตั้งใจทำดีเข้าไว้  ถึงวันนี้เขาจะไม่เข้าใจ  แต่ก็จะรับรู้ได้ในที่สุด

Capricorn (January 15 - February 12) : The Hanged Man Be prepared for the hard year ahead! Work: you will face with many obstacles. Releasing birds will help cushion your bad luck. Money: don’t sign any papers as it might

ราศีกุมภ์ (เกิด 13 ก.พ.-14 มี.ค.) : ไพ่ฟูล

bring  you  troubles. Save  money  for  unforeseeable circumstances. Health: beware of abdominal disease with the possibility of cancer. Love: hurts!

มีความสุขจนหลายคนอิจฉา  แต่เบื้องหลังรอยยิ้มมักมีปัญหา  มากมายซ่อนอยู่  จงใช้ความกล้าเผชิญกับมันอย่างมีความสุข  จะดี ก ว่ า   การงาน  ไม่ ด ี เ ท่ า ที ่ ค วร  แต่ ด ้ ว ยความน่ า รั ก และ  อั ธ ยาศั ย ดี ก ็ จ ะพาให้ เ อาตั ว รอดได้ ด ี   คนทำงานธุ ร กิ จ บั น เทิ ง  งานกลางคืน  หรืออาชีพทีต่ อ้ งเดินทางบ่อยๆ จะประสบความสำเร็จ 

การเงิน  มีมาเรื่อยๆ แต่ก็หมดไปกับเรื่องบันเทิงเริงใจ  สุขภาพ  ระวังโรคเกี่ยวกับข้อเท้า  ขา  อุบัติเหตุจากการเคลื่อนไหว  หรือ  การเดิ น ทาง  โรคสมาธิ ส ั ้ น   แอลกอฮอล์ ล ิ ซ ซึ ่ ม   ความรั ก   ไม่  ลงเอยกับใครง่ายๆ  ความฝันเรื่องชีวิตคู่นั้นดูจะห่างไกลเหลือเกิน

Behind the happy facade, lies some trouble. Work: this is not a good year except for those working in entertainment business. Money will come and go easily. Health: beware

of an accident, short attention span and alcoholism. Love: marriage is impossible!

Aquarius (February 13 - March 14) : The Fool

ราศีมีน (เกิด 15 มี.ค.-12 เม.ย.) : ไพ่เดอะสเตรนท์

เป็นปีที่ต้องฟันฝ่ามาก  จึงต้องอดทนและตั้งรับให้ดีทุกรูปแบบ  การงาน  คุณเป็นคนมีความสามารถ  แต่มีคนหมั่นไส้อยู่มาก  หากเจ้าชะตาเป็นหญิง  การงานนับว่าเด่นมาก  แต่หากเป็นชาย  จะตกอยู่ใต้อำนาจของเจ้านายผู้หญิงชนิดไม่สามารถกระดิกตัวได้  การเงิ น   เรี ย กได้ ว ่ า หื ด ขึ ้ น คอ  แต่ ก ็ พ อถู ไ ถผ่ า นไปได้ ท ั ้ ง ปี 

Pisces (March 15 - April 12) : The Strength

It will be the year of obstacles! Work: as for the ladies, you  will  be  exceptionally  successful.  Unfortunately  for the men, your work will be eclipsed by your female boss.

สุขภาพ  ควรระวังโรคตับ   ไต  และกระดูกสันหลัง   ความรัก  คนโสดเก่งจัดจึงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้  สำหรับคนครองคู่กันแล้ว  ต้องบอกว่าภรรยาเป็นนายฝ่ายชายเป็นบ่าว  รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว  กันบ้างก็ดี ชีวิตจะได้มีความสุข Money  will  be  hard  earned.  Health:  beware  of  liver, kidney  and  spinal  chord  disease.  Love:  the  lady  will  lead  the  way.

หวังว่าจะเต็มอิ่มจุใจกันในคำทำนายของทุกๆ ราศีแล้ว  อย่างไรก็ตาม  ถึงแม้โชคชะตาจะเป็นเช่นไร  ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขกาย  สบายใจตลอดทั้งปีกระต่ายทอง 2554 Hope  you  are  satisfied  with  the  predictions.  Wishing  you  a  very  happy  and  healthy  bunny  year  2011!

Janu a r y - M a r c h 2 0 1 1

025


GOOD  TASTE

Text : สาวิตรี ตรีเพชร

Photo : ถนอมพงศ์ ชัยชนะ

อาหารยุโรป สไตล์ไทย ต้องยกให้

026

ร้านขวัญจิตร เพียงก้าวแรกที่ย่างเข้าสู่ร้านขวัญจิตร  สิ่งที่สัมผัสได้คือความ  ร่มครึม้ ของต้นไม้ใหญ่  แม้วา่ ร้านจะอยูต่ ดิ กับถนน  แต่ความร่มรืน่   ที่เจ้าของร้านรักษาไว้ถึงแม้จะปรับปรุงพื้นที่ร้านใหม่   ก็ยิ่งทำให้  บรรยากาศอบอุ ่ น   เป็ น กั น เอง  เหมื อ นทานอาหารที่ บ ้ า นเลย  ก็ว่าได้ คุณหนึ่ง - ยอดขวัญ  ลุลิตานนท์  เริ่มต้นเล่าความเป็นมาของ  ร้านให้ฟังว่า  “เดิมทีเมื่อ 50 ปีก่อนคุณปู่ใช้พื้นที่หน้าบ้านเปิดเป็น  ร้านขายไส้กรอกและอาหารว่าง  แต่หลังจากที่กลับจากประเทศ  ฝรั่งเศสเมื่อ 7 ปีก่อน  ก็มีความคิดว่าอยากทำอะไรสนุกๆ  จึง  ปรับปรุงพื้นที่เดิม  ขายอาหารซึ่งเป็นเมนูท่ีทำทานกันเองในบ้าน  ผลปรากฏว่ามีลูกค้าติดใจในรสชาติมากมาย  จึงขยายพื้นที่ข้างๆ  บ้าน  โดยปลูกเรือนอีกหลังหนึ่งขึ้น   แต่ยังคงรักษาร่มไม้ใหญ่  เอาไว้  และมีจำนวนลูกค้าเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง  ปัจจุบนั ร้านขวัญจิตร  ขยายร้านออกเป็น 4 โซนจนเต็มพื้นที่บ้าน และก็มาถึงเมนูแรกทีไ่ ม่วา่ ใครมาก็ตอ้ งสัง่ คือ  ไส้กรอกขวัญจิตร  เสิ ร ์ ฟ ร้ อ นๆ พร้ อ มมั น บด  และซาวร์ เ คราต์   ราดด้ ว ยน้ ำ เกรวี  ่ รสชาติเยี่ยม  สูตรเฉพาะของทางร้าน  ตามมาด้วยสลัดอกเป็ด 

ENJOY  MAGAZINE

ทอดกรอบ  จานนี้มีทีเด็ดที่อกเป็ดเนื้อแน่นคุณภาพดี  นำไปทอด  จนเหลืองกรอบ  กลิ่นหอมน่ารับประทาน  เสิร์ฟพร้อมผักสลัด  นานาชนิด  และสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้เลยคือ  น้ำสลัดที่มีทั้งรส  และกลิน่ ชวนติดใจ จานต่อมาคือสปาเกตตีซอสกุ้งใหญ่ใส่พริก  ขอบอกว่ากุ้งใหญ่  สมชือ่ จริงๆ  เส้นสปาเกตตีเหนียวนุม่   ส่วนซอสมีรสชาติกลมกล่อม  ตัดความเลีย่ นด้วยพริกสด  จานนี้มีกลิ่นหอมชวนหิวจากส่วนผสม  ที่ลงตัว  จบจานสุดท้ายกันด้วยสเต็กปลาค้อด 2 รส  ปลาค้อด  เนื้อแน่นคัดพิเศษ  เสิร์ฟพร้อมผักสลัดและน้ำเกรวี่รสชาติเปรี้ยว  อมหวาน  ทานเข้ากันได้อย่างกลมกลืน มาถึงคิวของหวานทีข่ น้ึ ชือ่ ไม่แพ้กนั คือ Marshmallow  Brownie  บราวนี่ช็อคโกแลตเข้มข้น  ที่เพิ่มความน่าสนใจด้วยมาร์ชเมลโลว์  เหนียวนุม่   เสิรฟ์ ร้อนๆ คูก่ บั ฟรุตพัน้ ช์รสเปรีย้ วอมหวาน  เรียกได้วา่   ปิดท้ายได้อย่างลงตัว สำหรับใครที่ชื่นชอบรสชาติอาหารยุโรป  ลองหาโอกาสไป  ลิ้มลองความอร่อยที่ร้านนี้  รับรองว่าไม่ผิดหวัง  อีกทั้งยังจะได้รับ  ความประทับใจจากการบริการที่ดีเยี่ยมกลับบ้านไปอีกด้วย


Kwanchitr - an epitome of Thai style European food

ร้านขวัญจิตร  เวลา  08.30 - 22.00  น.  2022  ถ.พหลโยธิน  เขตจตุจกั ร  กรุงเทพฯ  10900  โทร. 0-2579-1840-1 Kwanchitr from 08.30 a.m. to 10.00 p.m. Located  at  2022  Phaholyothin  Rd.,Chatuchak, Bangkok  10900 Tel. 0-2579-1840-1

Janu a r y - M a r c h 2 0 1 1

The surrounding mature lush trees uniquely lend warm and homey ambience to the restaurant compound. Khun Nueng - Yodkwan Lulitanond fondly recalls the history of Kwanchitr that “it was first started 50 years ago by my grandfather who sold sausages and snack foods on the front patio of the house. But when I returned home from France 7 years ago, I decided to include the a la carte to our menu. The diners loved it so much that we had to expand our restaurant into 4 parts altogether.” The signature dish of Kwanchitr is none other than Kwanchitr mixed sausages served warm with sauerkraut, mashed potato and rich gravy. Then follow with the enticing fried duck salad with its aromatic dressing. Spaghetti alla gamburi with chilli is a treat you should never miss before ending this fine episode with Cod steak that comes with sweet and sour gravy. Marshmallow Brownie is also a pure joy. When served warm with Fruit punch, it is the perfect ending of your culinary journey.

027


PLAY  STATION

ขบความคิด พิชิตเกมเรียงภาพ Picture Puzzle

028

กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเกมลับสมองที่เราผลัดเปลี่ยนมาให้ทุกท่านได้ขบคิดกัน  Play  Station ฉบับนี ้ พบกั บ เกมต่ อ ภาพ  กติ ก าคื อ   ให้ ด ู ร ู ป ภาพและความเปลี่ ย นแปลงของภาพแต่ ล ะแถว  ว่ า มี ห ลั ก การเช่ น ไรใน  การเรียงภาพ  จากนั้นเลือกคำตอบที่คิดว่าน่าจะเป็นคำตอบทีถ่ ูกต้องที่สุด  และถ่ายรูปหรือส่งคำตอบของท่านมาที ่ marketing@symphony.net.th  ท่านใดที่เลือกคำตอบที่ถูกต้องจะได้รับ Major & EGV  Entertainment  Voucher  จาก Symphony จำนวน 10 รางวัล You only have to look closely at each picture and notice the change and pattern of the pictures on each row. Then pick the correct answer and send your answer to marketing@symphony.net.th to win 10 Major & EGV Entertainment Vouchers from Symphony.  

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลหมอนผ้าห่มจาก Symphony จำนวน 10 รางวัล  คือ  1. คุณเจษฎา  สีทาบุญราญ  2. คุณวันทนีย์  เกิดทรัพย์ชัย  3. คุณนันทนา   สิทธารถ  4. คุณอุทัย  แก้วเรือง  5. คุณธำรงค์  ตันติวิภาวิน  6. คุณบวร  สงวนสัตย์  7. คุณบรรจง  ยนต์สกุล  8. คุณรุ่งนภา  บุญสุข  9. คุณบุญฤทธิ์  ปั้นแป้น  10. คุณนพดล  มหาสุคนธ์

ENJOY  MAGAZINE


Q Q Q&A

Text : Symphony

Corporate Governance หมายถึงอะไร What is Corporate Governance?

A A

Corporate Governance หมายถึง  ระบบหรือกลไกที่ดี  ซึ่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท  ใช้ในการกํากับดูแลการทํางาน  ในขณะเดียวกันยังหมายรวมถึงระบบของโครงสร้างและกระบวนการ  จัดการระหว่างฝ่ายบริหาร  คณะกรรมการ  และผูถ้ อื หุน้ อย่างเป็นระบบ  เพือ่ ผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย  อาทิ  เจ้าของกิจการ  หรือผู้ถือหุ้น  พนักงาน  ลูกค้า  เป็นต้น Corporate Governance is the set of good systems and mechanisms that corporate executives use to govern the company to ensure accountability and transparency for the best benefit of stakeholders that are owners, shareholders, employees, clients, etc.

ผลดีจากการทีบ่ ริษทั   ซิมโฟนี ่ คอมมูนเิ คชัน่   จํากัด (มหาชน) บริหารงานโดยยึดถือและดํารงไว้ซง่ึ หลักธรรมาภิบาลคืออะไร What is the benefit of the good governance principal?

เจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น  พนักงาน  ลูกค้า  และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน  สามารถมั่นใจได้ว่า  การบริหารงานของทางบริษัททุกกระบวนการ  ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใส  มีการตรวจสอบถูกต้อง  ตามหลักธรรมาภิบาล  ซึง่ ทําให้ลกู ค้าผูใ้ ช้บริการมัน่ ใจได้วา่   บริษทั   ซิมโฟนี ่ คอมมูนเิ คชัน่   จํากัด (มหาชน)  มีความน่าเชื่อถือ  ตลอดจนสามารถสร้างความไว้วางใจในการทําธุรกิจอีกด้วย Adhering to it, all stakeholders involved can rest assured that all processes and policies governing the company are accountable and transparent, fostering trust and confident in Symphony Communication Plc.

ผู้อ่านท่านใดมีข้อสงสัยเกีย่ วกับบริการของ Symphony สามารถส่งค าํ ถามของท่านมาได้ท่ี  marketing@symphony.net.th  หากคําถามของท่านได้รับการคัดเลือกลงในนิตยสาร  ท่านจะได้รับของที่ระลึกพิเศษจาก Symphony ทันที Please  send  your  question  about  Symphony’s  services  to  marketing@symphony.net.th. If  your  question  is  published, we  will  send  you  a  special  gift  from  Symphony. Janu a r y - M a r c h 2 0 1 1

029


Enjoy Magazine No. 5  

Enjoy Magazine No. 5