Page 1

PRØVD Å PYNTE SEGGRYTEKLUT Du trenger: - ca 15g bomullsgarn av hver farge (30g totalt) Jeg har brukt Mor Aase fra Rema 1000, strikkefastheten er 23m på 10cm - heklekrok 3mm - tykk nål til å feste tråder Forkortelser: m = maske lm = luftmaske fm = fastmaske kjm = kjedemaske st = stav hst = halvstav (som st, men dra garnet gjennom alle maskene på pinnen med én gang) omg = omgang Grytekluten består av to deler som hekles sammen til slutt, kjekt med dobbelt lag så man ikke svir fingrene ;) Forsiden: Med hvitt garn: 1. hekle 5 lm og fest disse til en ring med kjm 2. 2 lm (= 1. st), 15 st i ringen (= 16 st), fest med kjm 3. 2 lm *1 hst, 1 lm* i hver m, gjenta mellom ** hele omg (= 32 m), fest med kjm 4. 2 lm, 3 st *3 lm, 4 st* (1 st i hver m på forrige omg), gjenta mellom ** hele omg, 3 lm, fest med fm (= 8 "hjørner") Kutt tråden. Bytt til rødt garn: 5. I hvert hjørne: *4 st, 3 lm, 4 st, 2 lm* (første gang: 2 lm, 3 st (=4 st)), fest med kjm 6. 3 lm (= siste st i siste sett med 3 st), (*4 st, 3 lm, 4 st* i hver "spiss", *1


lm, 3 st, 1 lm* i de to lm fra forrige omg) gjenta mellom () ut omg, fest med fm og kutt tråden Baksiden: Hele baksiden hekles med hvitt garn, hver omg festes med kjm 1. - 3.: Samme som på forsiden 4. 1 st i hver m 5. 2 st i hver m 6. 1 st i hver m 7. annenhver 1 st og 2 st i hver m 8. 1 st i hver m, kutt tråden Fest alle trådene Montering: Med rødt garn: 1. Legg de to delene med baksidene mot hverandre (hold arbeidet med stjerna mot deg), hekle fm langs kanten av baksiden og fest spissene av stjerna jevnt fordelt etter hvert. 2. *4 lm, fest med kjm i hver 4. m fra forrige omg*, gjenta mellom ** hele omg, kutt tråden 3. (fortsatt med rød) *5 lm, fest med fm i hver bue fra forrige omg*, gjenta mellom ** hele omg 4. *1 fm, 1 hst, 3 st, 1 hst, 1 fm* i hver bue ut omg, kutt tråden Fest trådene og bak et brett boller ;) Hvis du oppdager noe som ikke stemmer, så rop ut! Jeg har prøveheklet ut fra mønsteret, men jeg skal ikke juge på meg å være flink til å forklare hvordan jeg hekler - det er uansett ikke så nøye, juks i vei! Hvis du hekler en stygg-fin gryteklut ut fra mønsteret mitt, send meg gjerne en mail (enilorak85@gmail.com) med evt blogglink så jeg får se :) Og det er selvsagt ikke lov å bruke mønsteret til å tjene penger, hvis du gjør det, forbannes du med uløselige knuter i nøstene dine for all fremtid. Fortenk. Her finner du prosjektsiden på Ravelry: http://www.ravelry.com/patterns/library/tried-to-look-pretty-potholder


TRIED TO LOOK PRETTY POTHOLDER I love things that are so ugly that they become pretty. I've tried to find a pattern for potholders that look like they try so hard to look pretty that they just end up looking ugly. Which of course will make me think they're absolutely wonderful. But I didn't want something too ugly either, they had to look like I could be serious and like I could be joking at the same time. This is what I came up with:

Tried to look pretty potholder You'll need: - approx 15g cotton yarn of each color (30g total). I've used Mor Aase from Sandnes with a gauge of 23 st = 10 cm - 3mm hook - darning needle Abbreviations (US terms): st = stitch ch = chain stitch sc = single crochet sl st = slip stitch dc = double crochet hdc = half double crochet The potholder consists of two separate parts that are joined together cause we don't want to burn our fingers, do we? The front piece: Using white yarn:


1. Ch 5, join with a sl st to make a loop 2. Ch 2 (= 1. dc), 15 dc in the loop (= 16 dc), join with sl st 3. Ch 2, *1 hdc, ch 1* in each st, repeat betw ** to end of round (= 32 st), join with sl st 4. Ch 2, 3 dc, *ch 3, 4 dc* (1 dc in each st from last round), repeat betw ** to end of round, ch 3, join with sc (= 8 "corners"). Cut thread. Switch to red yarn: 5. In each of the corners: *4 dc, ch 3, 4 dc, ch 2* (first time: ch 2, 3 dc (= 4 dc)), join with sl st 6. Ch 3 (= last dc of last set of "3 dc"), (*4 dc, ch 3, 4 dc* in each of the "points", *ch 1, 3 dc, ch 1* over the "ch 2" from last round), repeat betw () to end of round, join with sc and cut thread. The back piece: Entire back piece is worked in white yarn, each round is joined with sl st 1. - 3.: Same as for front piece 4. 1 dc in each st 5. 2 dc in each st 6. 1 dc in each st 7. alternate 1 dc and 2 dc in each st 8. 1 dc in each st, cut thread Weave in ends. Joining: With red yarn: 1. Place the two pieces together wrong sides in (star piece always facing towards you), sc along the edge of the back piece and attach the front piece through the star's "points" as you go. 2. *Ch 4, sl st in 4th st from previous round* repeat betw ** to end of round, cut thread 3. (still working with red yarn) *ch 5, join with sc to the arch from previous round*, repeat betw ** to end of round 4. *1 sc, 1 hdc, 3 dc, 1 hdc, 1 sc* in each arch to end of round, cut thread. Weave in ends and go bake a cake! Please let me know if something is difficult to understand, or just plain wrong with the pattern! I am by no means skilled at writing patterns, and


certainly not in english. When that is said, I strongly encourage cheating with the pattern. Missing a stitch? Just add a new one, it won't show ;) If you make a so-ugly-it's-pretty potholder from my pattern and post it on your blog I would appreciate it if you send me an e-mail (enilorak85@gmail.com) so I can have a look. Oh, and making money from my pattern is of course not permitted, if you do you'll be cursed with eternal yarn barf in your stash. Seriously. Ravelry project page can be found here: http://www.ravelry.com/patterns/library/tried-to-look-pretty-potholder

Š Karoline Løvald 2009 You may NOT sell items made from this pattern, publish it as your own or include it in any publications without written permission from the author.

Tried to look pretty potholder  

Crochet pattern

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you