Page 1

Interlinear Hebraico-Português

Enih Gil’ead

‫שֵׁמֹות‬

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes

Para versão completa e atual, contate o autor <egilead@gmail.com>

‫מֵׁאֶ ֶֶ֥רץ‬

‫ֵׁאתיָך‬ ֶ֑֔ ‫א‬ ִ֛ ‫ֲשר הֹוצ‬ ֶׁ֧ ֶ ‫ֱֹלהֶ יָך א‬

me'erets da-terra

hotse'ticha eu-fiz-sair

‫׳‬

‫ֱֹלהים‬ ִֶ֥֥֨ ‫א‬

ִ֛‫ָֹ֣ל ָֽא י ְה ֶי ָֽהה־ְָך‬

‫אָֽנ ִֹ֖כ ֙י י ְהוָ֣ה‬

'asher 'elohecha que vosso-Deus 20:3 'avadim servidão

lecha-ta'aseh para ti-farás tu va'asher e-que

‫־ ָֽ֗אָֽ ֶרץ‬ ‫כָ֣י‬

‫׀‬

‫ב ִ֖םָ֣ים‬

‫עֲֹוִ֥֨ ן‬ 'avon pecado

‫מּונה‬ ֶ֑֔ ְ‫וְכ־הת‬ ‫ֲשר‬ ֶ֥ ָ֣ ֶ ‫וא‬

bamayim nas-águas

‫וְֹלָ֣ א תעב ְֵׁד ֒ם‬

ki porque

‫ָאב ֹת‬ ֶׁ֧ 'avot pais

֙‫א ֶ ֲָ֣שר בש ָ֣֙מים‬

‫מ ֶָ֥֣תחת‬

'anochi eu

‫ֲאח ִ֖ ִֵׁ֖֜רים‬

bashamayim 'asher temunah-vechol no-céu que imagem-ou tudo de

mitachat de-abaixo

‫אָֽ נ ִֹ֞כי‬

‫מצ ְִ֖רים‬

panay-'al 'acherim minha face-diante outros

mima'al de-acima

la'arets para-a-terra

‫מ ֵׁ ָ֣ב ֶ֥ית‬ ‫ע־הפ ָֽ֗נ ָֽי‬

lo' Não

‫ֲשר ב ִ֥֨ ִ֖א ֶרץ‬ ֶ֥ ֶ ‫׀ מ ֶ֑֔םע־ וָֽ א‬ ba'arets na-terra

'anochi Eu

mibeyt mitsrayim da-casa-de Egito

‫שהה־ ֶ֥ ְָָ֣ך ֶ ָ֣֙פ ֶס־֙ ׀‬ ֶ ִ֥֨ ‫ ָֹ֣ל ָֽא תָֽ ֲע‬20:4 fessel ídolo

'adonay SENHOR

‫עֲב ָֽדים׃‬

'elohim lecha- yihyeh lo' deuses para ti-haverá Não

20:2

ta'avdem os-servirás

‫מ ִ֖֜תחת‬

va'asher e-que

mitachat de-abaixo 20:5

֮‫ֹלָֽאהתשְתחְוֶ ֶָ֥֣ ה ־ ֶ ִ֖הם‬

velo' e-não

lahem para-eles

tishtacheveh - lo' te inclinarás-Não

‫ֹּ֠פ ֹקֵׁד‬

‫ק ֶ֑֔מא‬

‫ֵׁ ָ֣א־‬

‫אֱֹל ֙ ֶהי ָ֙ך‬

poked eu-visito

qana‟ zeloso

'el Deus

'elohecha vosso-Deus

‫י ְהוה‬ „adonay SENHOR

‫־ְשֹנְאָֽי׃‬

‫וְע־הרב ִֵׁ֖עים‬

‫ֵׁשים‬ ֶ֥ ‫ע־השל‬

‫ע־הבנִ֛ים‬

lessone'ay para-os-que-me-odeiam

ribe'im-ve'al quartos-e sobre

shileshim -'al terceiros-sobre

banim-'al filhos-sobre 20:6

‫־ְאֹה ֲִ֖בי‬ le'ohavay para-os-que-me-amam 20:7

‫ת ִ֛שא‬

‫ֹלֶ֥ א‬

‫ֶ ִ֖ ֙ח ֶס ֙ד‬

la'alafim para-milhares

chessed misericórdia

‫ו ְֶ֥ע ֹשֶה‬

‫מצְֹותָֽי׃ ס‬

tissa' lo‟ tomes-tu Não

֙‫י ְנ ֶה‬

‫־אֲ־ ֶ֑֔פים‬

‫ּו־ְשֹמ ֵׁ ְֶ֥רי‬

mitsvotay meus-mandamentos

‫כָ֣י ֹלא‬

uleshomrey e-para-os-que-guardam

‫ֱֹלהיָך‬ ִ֖ ֶ ‫א‬

‫ֶתהשָֽםהי ְהוֶ֥ה‬ ֵׁ ‫א‬

yenaqeh lo' ki lashave' 'elohecha ele[terá-por]inocente não porque em-vão vosso-Deus

„adonay-shem-'et SENHOR-nome-*

‫שוְא׃ פ‬ ָֽ ‫־‬ lashave' em-vão

‫ ֵׁ ָ֣ששֶת‬20:9 sheshet Seis

‫־שוְא‬

ve'osseh e-faço

‫אֵׁ ִ֛ת ֲאשֶרהי ֶ֥שא אֶתהש ְִ֖מֹו‬ shemo - 'et yissa' -'asher nome dele-* ele toma-que

‫שֹו‬ ָֽ ָֽ֗ ְ‫־ְקד‬

'et *

‫ְהוה‬ ֶ֑֔ ‫י‬ „adonay SENHOR 20:8

‫זכִ֛ ֹור אֶתה ִ֥֨ ֶ֥יֹום הש ִ֖֜ ִ֖בת‬

leqadsho hashabat para-santificar-ele o-Sábado

139

yom-'et dia-*

zachor Lembra

Êxodo 20:2-17 2 Eu [sou] o SENHOR, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. 3 Não terás outros deuses diante de mim. 4 Não farás para ti ídolo ou qualquer imagem do que há em cima nos céus, nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra 5 Não te encurvarás a elas e nem as servirás; porque eu, o SENHOR teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, 6 e faço misericórdia para milhares aos que me amam e guardam os meus manda-mentos. 7 Não tomes o nome do SENHOR, teu Deus, em vão; porque o SENHOR não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 8 Lembra-te do dia do Sábado, para o santificar. 9 Seis


Interlinear Hebraico-Português

Enih Gil’ead

‫׳‬

֙‫ ְויֹ֙ום‬20:10

‫כ־המְ־אכ ְֶת ָָֽ֒ך‬

veyom E-dia

‫וְע ִָ֣֖שית‬

mela'chtecha- kol teu trabalho-tudo de

‫ָֹ֣ל ָֽאהתע ִָ֣֥֨ ֲֶשה‬

‫ֱֹלהֶ יָך‬ ָֽ֗ ‫א‬

ta'asseh- lo' tu farás-não

‫ואֲמָֽתְ ִ֖֜ ָ֙ך‬

‫עבְדְ ִָ֥֨ך‬

va'amatcha e-tua-serva 20:11

‫כָ֣י‬

‫ְואֶתהה ָֽ֗א ֶרץ‬

‫אֶתההש ָ֣מים‬

‫ְהוה‬ ִ֖֜ ‫י‬

hashamaym-'et os céus-*

„adonay SENHOR

‫ויִ֖נח‬

bayom vayanach no-dia e-ele-descansou

‫וָֽי ְקדְ ֵׁשָֽהּו׃ ס‬

hashabat o-Sábado

‫ּו ְב ֶהמ ְֶָֽ֑֔֗תֶ ָך‬

‫ע ִ֥֨שה‬

‫ששֶתהימים‬ ָֽ ֵׁ

'assah fez

yamim-sheshet dias-seis

֙‫אֶתההים‬

bam-'asher-kol-ve'et neles-que-tudo de-e

hayam-'et o mar-*

yom-'et 'adonay dia-* SENHOR

‫ְואֶתהאםֶ ָך‬

‫ֶתהָאביָך‬ ‫כבֵׁ ֶ֥ד א‬ ִ֖

lema'an para-que

'imecha-ve'et tua mãe-e

'avicha-„et teu pai-*

‫ב ֵֶׁׁ֧רְך‬

‫ֵׁעֶ֥ד‬

. .

‫י ֶֶ֑֔מיָך‬

‫יאֲרכָ֣ ּון‬ ya'arichun eles-sejam-longos

‫ֶֹ֥לִ֖א ת ְר ִ֖צ ָֽח׃ ס‬

tirtsach lo' matarás Não 20:16

ִ֖‫ב ְֵׁרעֲָך‬

ken-'al isso-por

kabed Honra

‫ַ֚ע־ האֲד ֶ֑֔מה ֲאשֶרהי ְהוֶ֥ה‬

tinә'af lo' adulterarás Não

‫ע־ה ֵָֽׁ֗כן‬

berach ele-abençoou 20:12

'elohecha „adonay-'asher ha'adamah 'al yamecha teu-Deus SENHOR-a qual a-terra sobre teus-dias 20:14 20:13

‫ָֹ֣לִ֖א תנְאָֽף׃ ס‬

uvehemtecha e-teu-animal

‫ֶרהבם‬ ֶ֑֔ ‫ְואֶתהכ־ה ֲאש‬

‫־ ְ֙מע ֙ן‬ ‫ֱֹלהיָך‬ ִ֖ ֶ ‫א‬

֙ ִ֖‫ְוג ְֵׁרָך‬

‫י ְהוִ֛ה אֶתהיֶֹ֥ום הש ִ֖בת‬

vayeqadeshehu e-santificou-ele

‫אכה‬ ִ֖֜ ‫כ־המְ־‬ mela'chah-chol trabalho-tudo de

'asher vegercha que e-teu-estrangeiro

ha'arets-ve'et a terra-e

‫ביָֹ֣ום השְביעי‬

hashvy‟i o-sétimo

shabat Sábado 'atah tu

‫ֲשר‬ ֶ֥ ָ֣ ֶ ‫א‬

bish'arecha em-tuas-portas

hashvi'i o-sétimo

‫השְב ִֶ֑֖֔֜יעי ש ִ֖ב ָ֣ת‬

uvitecha-uvinecha e tua filha-e teu filho

‫בשְע ֶ ֶ֑֔ ָֽריָך‬

ki Porque

‫׀‬

l'adonay para-o-SENHOR

‫א ָ֣תה ׀ ּובנ ְָָ֣ך ָֽהּוֹּ֠ בתֶָֽ֗ ָך‬

'avdecha teu-servo

֙‫י ָ֣מים‬

ve'assita ta'avod yamim e-farás tu-trabalharás dias

‫־יהוָ֣ה‬

'elohecha vosso-Deus

‫תָֽ ע ֲֶ֑֔ב ֹ ֮ד‬

‫נ ֵׁ ֶֹ֥תן ־ ְָֽך׃ ס‬ lach noten a-ti dando 20:15

‫ֹלָֽאהתעֲנֶ ֶ֥ה‬

‫ָֹ֣לִ֖א תג ְֶָֹֽ֑֔נב׃ ס‬

'ed vere‟acha ta'aneh-lo' testemunho contra-teu-próximo tu darás-Não 20:17

tignov lo' furtarás Não

‫ֵׁר ֶעָך‬

‫ֵׁ ָ֣בית‬

‫תח ְִ֖מ ֹד‬

‫ֹלֶ֥ א‬

‫שקֶר׃ ס‬ ָֽ

re'echa teu-próximo

beyt casa

tachmod cobiçarás

lo' Não

shaqer falso

‫ואֲמת ֹ֙ו‬ va'amato e-serva-dele

‫וְעבְדֹו‬

‫ֵׁר ֶָֽ֗עָך‬

‫ֵׁ ָ֣אשֶת‬

‫ֹלָֽאהתח ְִ֞מ ֹד‬

ve'avdo ou- servo-dele

re'echa teu-próximo

'eshet mulher-de

tachmod-lo' cobiçarás-não

‫־ ְֵׁר ֶעָָֽך׃ פ‬ lere'echa para-teu-próximo

‫ֲשר‬ ֶ֥ ֶ ‫ו ְִ֖כ ֹ־ א‬

‫וחֲמ ֶֹ֑֔רֹו‬

'asher vechol vachamoro que e-tudo e-o-jumento-dele

140

‫ְשֹורֹו‬ ָ֣ ‫ו‬ veshoro e-boi-dele

dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, 10 mas o sétimo dia é o Sábado do SENHOR, teu Deus; não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, e nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. 11 Porque em seis dias fez o SENHOR os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no sétimo dia; por isso abençoou o SENHOR o dia do Sábado e o santificou. 12 ¶ Honra a teu pai e a tua mãe, para que sejam prolongados os teus dias na terra que o SENHOR, teu Deus, te dá. 13 Não matarás. 14 Não adulterarás. 15 Não furtarás. 16 Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 17 Não cobiçarás a casa do teu próximo; não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo.


Interlinear Hebraico-Português

Enih Gil’ead

a) O termo "Os Dez Mandamentos" não é encontrado em lugar algum na Torah (Pentateuco) ou na TaNaCh (Torah, Profetas, e Escritos  Velho Testamento). Em Êx. 34:28, em Deut. 4:13 e em Deut. 10:4, o termo encontrado é ‫ש ֶרת‬ ֶ ‫הדְ ברים ֲע‬, hadevarim 'asseret, que bem poderia ser traduzido como: Os Dez Dizeres, Os Dez Enunciados, As Dez Declarações, As Dez Palavras ou, até mesmo As Dez Coisas; mas nunca como Os Dez Mandamentos, o que seria, em Hebraico, ‫ש ֶרת‬ ֶ ‫המצְֹות ֲע‬, hamitsvot 'asseret. Nos textos rabínicos, no entanto, essa passagem é conhecida como ‫ש ֶרת‬ ֶ ‫הדבֵׁרֹות ֲע‬, hadibrot 'asseret, o que poderia ser traduzido como "As Dez Palavras". b) Pirkei Avot, um livro da ‫ משנה‬mishnah, "repetição" [da Lei], diz: "... Seja tão meticuloso na obediência de um pequeno mandamento, como você o seria na obediência de um grande... porque a obediência a um mandamento o leva à obediência de mais um outro, e a desobediência a um mandamento o leva à desobediência de mais um outro..." Ou seja, para sermos filhos obedientes, o primeiro passo é o começarmos a obedecer. Todo e qualquer mandamento na Bíblia deve ser encarado como um mandamento divino, e todos igualmente importantes para a vida daquele que crê; tanto à vida temporal, aqui, como à vida eterna, na presença d'Aquele que nos ordenou cada um e todos os mandamentos na Sua Palavra. c) De acordo com a tradição judaica, Deus deu, através da Torah e da TaNaCh, 613 mandamentos. Os Dez Mandamentos, por sua vez, não são vistos pelos judeus como mandamentos à parte, isolados no conjunto dos 613; mas, antes, cada um dos Dez Mandamentos é visto como uma classe, uma categoria de mandamentos, que abriga, cada um (dos 10), uma parte dos outros 603 mandamentos restantes. De maneira que 603 mandamentos (restantes) estariam, assim, divididos e implícitos entre os Dez Mandamentos de Êx. 20:2-17 (a tabela "Judaísmo" abaixo evidencia muito bem essas classes, ou, categorias de mandamentos). d) O judaísmo ensina que os 5 primeiros mandamentos tratam da nossa relação com Deus; enquanto que os 5 restantes falam da nossa relação com o nosso próximo. Fato interessante é que o quinto mandamento, "honra a teu pai e à tua mãe," fica entre os 5 primeiros, que se referem à nossa relação com Deus, o Criador. A explicação rabínica para isso é que os nossos pais são os nossos criadores, instrumentos nas mãos do Supremo Criador. Assim, uma infração contra os nossos pais seria, diretamente, uma infração contra Deus, quem de fato é o nosso Criador.

e) Faz parte da cultura geral pensar que Os Dez Mandamentos é uma parte comum às três grandes religiões: Judaísmo, Protestantismo e o Catolicismo. Mas, basta uma análise rápida para constatarmos que o Judaísmo, diferentemente do Protestantismo e do Catolicismo, considera a afirmação "Eu sou o Senhor vosso Deus," de Êx. 20:2, ser o primeiro e o principal mandamento. Já o Protestantismo, considera como o primeiro mandamento o "Não terás outros deuses diante de mim," de Êx. 20:3 e, em separado, o "Não farás para tí imagem...", de 20:4. O Catolicismo, por sua vez, faz um completo “re-arranjo”, mais baseado em suas bulas e tradições do que no texto bíblico em questão, como pode ser facilmente verificado através das tabelas comparativas abaixo. De maneira que, apesar de terem todas em suas Bíblias o mesmo texto (e isso é muito curioso!), cada uma das três religiões tem a sua visão, versão e aplicação bem diferenciada!

Os Dez Mandamentos (ver Nota: “a” acima) Judaísmo (ver Nota: “c” cima)

Protestante (v/Nota: “c” acima)

Catolicismo (v/Nota: “c” acima)

1. Crença em Deus Êx. 20:2 2. Proibição de adoração imprópria 20:3-6 3. Proibição de juramentos 20:7 4. Observância de festas santas 20:8-11 5. Respeito aos pais e mestres 20:12 6. Proibição de molestar fisicamente uma pessoa 20:13 7. Proibição de imoralidade sexual 20:14 8. Proibição de roubar 20:15 9. Proibição de molestar uma pessoa com palavras 20:16 10. Proibição de cobiçar 20:17

1. Não terás outros deuses diante de mim Êx. 20:3 2. Não farás para ti imagem de escultura, não te curvarás a elas, nem as servirás 20:4-6 3. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão 20:7 4. Lembra-te do dia do Sábado para o santificar. [Nele] não farás nenhuma obra 20:8-11 5. Honra a teu pai e tua mãe 20:12 6. Não matarás 20:13 7. Não adulterarás 20:14 8. Não furtarás 20:15 9. Não dirás falso testemunho, não mentirás 20:16 10. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a sua casa, nem os seus bens 20:17

1. Amar a Deus sobre todas as

141

coisas ? 2. Não tomar o seu santo nome em vão 20:3-6 3. Guardar os Domingos e dias santos ? 4. Honrar pai e mãe 20:12 5. Não matar 20:13 6. Não pecar contra a castidade ? 7. Não roubar 20:15 8. Não levantar falso testemunho 20:16 9. Não cobiçar a mulher (ou o marido) do próximo 20:17 10. Não cobiçar as coisas alheias 20:17

Profile for Enih Gil'ead

Os Dez Mandamentos  

Interlinear Hebraico-Português / Textos Bíblicos Seletos – Com transliteração para o Português, uma excelente obra para o estudante de Hebra...

Os Dez Mandamentos  

Interlinear Hebraico-Português / Textos Bíblicos Seletos – Com transliteração para o Português, uma excelente obra para o estudante de Hebra...

Profile for enihgil
Advertisement