Page 1

Interlinear Hebraico-Português

Enih Gil’ead

‫אשית‬ ִׁ֖ ‫ב ְֵּר‬

Sobe | Desce | Índice geral | Dicionário de nomes

Para versão completa e atual, contate o autor <egilead@gmail.com> 3:1

‫ַהש ָּ֔דה‬

‫ַח ַיָ֣ת‬

ׁ֙‫מכֹּל‬

‫ע ָּ֔רּום‬

‫ָּה ָּיָ֣ה‬

‫ש‬ ׁ֙ ‫ְּו ַהנָּ ָּח‬

hassadeh o-campo

chayat animal-de

mikol de-tudo-de

„arum astuto

hayah ela-era

vehanachash E-a-serpente

‫שה‬ ָּ ֔ ‫ל־הא‬ ָ֣ ָּ ‫א‬

‫וַיֹּׁ֙אמר‬

‫ֱֹלהים‬ ִ֑ ‫א‬

‫ְּהוָ֣ה‬ ָּ ‫י‬

‫ע ָּ ִָּׁ֖שה‬

‫ֲשר‬ ֶׁ֥ ‫א‬

ha'ishah-„el a mulher-para

vayo‟mer e-ele-disse

„elohim Deus

„adonay SENHOR

„assah ele-fez

„asher que

‫ִּֽת ֹּאכ ְּ֔לּו‬ to‟chәlu vós-deveis-comer

‫ֹלָ֣ א‬

‫ֱֹלהים‬ ֔ ‫א‬

‫ִּֽי־ָאמר‬ ָ֣ ַ ‫כ‬

lo‟ não 3:2

„elohim Deus

„amar-ki ele disse-que

‫הָּ ִּֽא ָּ ִׁ֖שה‬

‫ו ֶַׁ֥ת ֹּאמר‬

ha'ishah a-mulher

vato‟mer E-ela-disse

‫נ ֹּאכֵ ִּֽל׃‬ ‫ֱֹלהים‬ ִ֗ ‫א‬

֒‫בְּתֹוְך־ ַהגָּן‬

‫תג ְִּׁ֖עּו‬ tige‟u vós-deveis-tocar

‫ֲשר‬ ָ֣ ‫ָּה ֵע ֮ץ א‬

hanachash-„el a serpente-para 3:3

‫מ ֔מנּו‬

mimenu to‟chәlu dele vós-deveis-comer 3:4

‫ַהנ ָּ ִָּׁ֖חש‬ hanachash a-serpente

ׁ֙‫בְּיֹום‬

‫וַיֶֹּׁ֥אמר‬

‫ֱֹלהים‬ ֔ ‫י ֵ ָֹּ֣ד ַע א‬ ‫ֵעִּֽינֵיכִ֑ם‬ „eynechem vossos-olhos 3:6

‫שה‬ ָּ ָּׁ֡ ‫הָּ ִּֽא‬

‫ו ֵ ַָ֣תרא‬

ha'ishah a-mulher

vatere‟ E-ela-viu

‫ִּֽת ֹּאכְּל ּׁ֙ו‬

‫ֹלֹ֤ א‬ lo‟ não

‫פן־תְּ מֺּתִּֽ ּון׃‬

vayo‟mer E-ele-disse 3:5

temutun-pen morrais-para que não

‫ַ֚כי‬

ki „elohim yodea‟ porque Deus sabendo

ׁ֙‫והְּייתם‬

umiperi E-do-fruto-de

velo‟ e-não

ha‟ishah-„el a mulher-para

viheyitem e-vós-sereis

‫ּומפ ְָּ֣רי‬

‫וְֹּלֶׁ֥ א‬

‫אל־הָּ ִּֽא ָּ ִ֑שה‬ ‫ִ֗כי‬

mikol de-tudo-de

‫אל־ ַהנ ָּ ִָּ֑חש‬

miperi do-fruto

„amar hagan-betoch „asher ha‟ets ele-disse o jardim-no meio de que a-árvore

‫ִ֑בֹו‬

beyom no-dia

‫מ ִׁ֖כ ֹּל‬

„ets árvore-de

‫מפ ְֶּׁ֥רי‬

hagan-„ets o jardim-árvore de

‫ָאמר‬ ָ֣ ַ

„elohim Deus

„af é-isso-mesmo?

‫ֵעֶׁ֥ץ‬

hagan o-jardim

‫ֵעִּֽץ־ה ַָּגִׁ֖ן‬

no‟chel nós-comemos

bo nele

‫הַגָּ ִּֽן׃‬

‫ַ֚ ַאף‬

‫ִּֽא־מֹות תְּ מֺּתִּֽ ּון׃‬ ִׁ֖ ‫ֹל‬

ki Porque

temutun mot-lo‟ tu-morrerás morrer-não

‫וְּנ ְּפק ְִּׁ֖חּו‬

‫מ ֔מנּו‬

‫ֲא ָּכלְּכָ֣ם‬

venifqechu mimenu „achalchem e-eles-serão-abertos dele vós-comerdes

‫ֶׁ֥טֹוב ו ָּ ִָּּֽרע׃‬ vara‟ e-o-mal

7

tov bem

‫י ֹּדְּ ֵ ִׁ֖עי‬

‫ִּֽאֹלהים‬ ֔ ֵ‫כ‬

yode‟e sabedores-de

ke‟lohim como-Deus

7

Gênesis 3 1 ¶ Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o SENHOR Deus tinha feito; e esta disse à mulher: É isso que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? 2 E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, 3 mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. 4 Então, disse a serpente à mulher: Certamente não morrereis. 5 Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabedores do bem e do mal. 6 ¶ E, vendo a mulher

A expressão ‫ טֶׁ֥ ֹוב ו ָּ ִָּּֽרע‬tov vara’ “o bem e o mal”, a princípio dá uma enganosa idéia de estar “acrescentando” (um lucro, um ganho!) quando na verdade, só o que acrescentou foi “o mal” e a consciência do pecado; porque “o bem”, eles já conheciam. Essa mesma falsa impressão acontec, ainda nos dias de hoje, quando o inimigo nos diz que é bom (ou, que temos que!) estar “bem informados”, em dia com a mídia. A maioria das pessoas nunca para pra refletir sobre o significado das palavras que adota no seu dia-a-dia, como por exemplo, a palavra “informado”, que quer dizer: metido na forma, que tomou a forma de, no mesmo formato que! Quando, para o crente, a Bíblia é que deveria ser A Forma e O Padrão. O apóstolo Paulo nos adverte a não nos “conformarmos” com o mundo; “E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.”

21


Interlinear Hebraico-Português

‫ָּלעֵי ִַ֗נים‬

Enih Gil’ead

‫ת ֲאוָּה־הָ֣ ּוא‬ ִּֽ ַ ‫וְּכִ֧י‬

la‟enayim para-os-olhos

hu‟-ta‟avah ela-agradável

‫וַתקַ ֶׁ֥ח‬ vatiqach e-ela-tomou

vechi e-que

‫ָּה ֵע ׁ֙ץ‬ ha‟ets a-árvore

‫ֵינָ֣י‬ ֵ ‫ע‬

shәnehem ambos-eles

„eyney olhos-de

‫ע ֲֵלָ֣ה‬

‫וַ ִּֽיתְּ פְּר ּׁ֙ו‬

ׁ֙‫וַת ָּפ ַׁ֙ק ְּחנָּה‬

‫ב ַָּגִׁ֖ן‬

‫ְּהוָ֣ה‬ ָּ ‫י‬

‫מפ ְּריִׁ֖ ֹו‬

‫וַי ֹּאכַ ִּֽל׃‬ ‫ֵע ִֺּּֽיר ִׁ֖מם‬

‫כֶׁ֥י‬

„erumim desnudos

ki que

‫ל ִָּׁ֖הם‬

‫ַויַע ֲֶׁ֥שּו‬

‫תְּ ֵא ָּ֔נה‬

‫וְּאש ְִּ֗תֹו‬

‫הָּ ִָּֽאדָָּ֜ ם‬

ve‟ishto e-sua-mulher 3:9

ha‟adam o-homem

‫הַגָּ ִּֽן׃‬

‫וַיתְּ ַח ֵֵ֨בא‬

‫ֵעֶׁ֥ץ‬

hagan „ets o-jardim árvore-de

betoch entre-de

‫אַיִּֽכָּה׃‬

‫לִׁ֖ ֹו‬

‫וַיֶֹּׁ֥אמר‬

„ayekah onde-tu

lo a-ele

vayo‟mer e-ele-disse

‫וָּא ָּ ָׁ֛ירא‬

‫ב ַָּגִ֑ן‬

va‟ira‟ e-temí

‫הַיִ֑ ֹום‬

‫ֱֹלהים ב ְִּׁ֖תֹוְך‬ ֔ ‫א‬

vayo‟mer E-ele-disse „erom-ki nu-porque

qol-„et voz de-*

vayitchabe‟ hayom e-ele-escondeu o-dia

‫ו ַֹּ֕י ֹּאמר‬

‫כ ִּֽי־ע ֵֶׁ֥יר ֹּם‬

‫ת־קֹול‬ ֵ֨ ‫א‬

„elohim „adonay Deus SENHOR

mitәhalech de-andando

‫מ ְּפנֵ ׁ֙י‬

„elohim Deus

‫ִָּֽאדם‬ ִ֑ ָּ ָּ‫אל־ה‬ ha‟adam-„el o homem-para

‫ש ַ ִָּׁ֖מעְּתי‬

ֶׁ֥‫את־קֹּלְּך‬

bagan shamaә‟ti no-jardim eu-ouví 3:11

qolcha-„et tua voz-*

‫כֶׁ֥י‬

‫ל ְּ֔ך‬

‫הגָ֣יד‬

‫ַ֚מי‬

‫ו ַֹּ֕י ֹּאמר‬

ki que

lecha a- ti

higid ele-disse

mi quem

vayo‟mer E-ele-disse

levilti para-que-não

‫ַו ֵיָ֣דְּ ֔עּו‬ vayide‟u e-souberam

vaya‟assu te‟enah e-eles-fizeram figo

lahem para-eles

mipәney da-face-de

‫לְּבל ְֶּׁ֥תי‬

„imah com-ela

‫ְּהוִ֧ה אֱֹלהָׁ֛ים מתְּ ַה ֵ ְֶׁ֥ך‬ ָּ ‫י‬

bagan no-jardim

„elohim „adonay vayiqra‟ Deus SENHOR E-ele-chamou 3:10

„anochi eu

‫ע ָּ ִׁ֖מּה‬

vayo‟chal e-ele-comeu

hem eles

‫ֱֹלהים‬ ִׁ֖ ‫וַיק ָּ ְָּׁ֛רא י ְּהוָּ ֶׁ֥ה א‬

‫ָאנ ֹּכי‬ ִׁ֖

mipirәo do-seu-fruto

‫ֵ ִ֑הם‬

chagorot coberturas

‫ל ְָּ֣רּו ַח‬

‫וְּנח ָּ ְֹּ֤מד‬ venechmad e-sendo-desejável

vato‟chal e-ela-comeu

vatipaqachnah E-eles-foram-abertos

‫חֲג ִֹּּֽר ֹּת׃‬

vayishme‟u E-eles-ouviram

tov ki bom que

‫ֹּאכל‬ ִ֑ ַ ‫וַת‬

vatiten e-ela-deu 3:7

vayitperu e-eles-coseram 3:8

„adonay SENHOR

ha‟ets a-árvore

‫וַת ֵ ִ֧תן‬

‫שנ ֵ֔יהם‬ ְּ

leruach para-brisa-de

lema‟achal para-comer

lehaskil para-obter-sabedoria

‫ישּה‬ ָׁ֛ ָּ ‫גַם־לְּא‬

‫שמ ְּ֞עּו‬ ְּ ‫וַ ִּֽי‬

‫כָ֣י טֹו ֩ב ָּה ֵֵ֨עץ‬

‫ְּל ַהש ְּ֔כיל‬

le‟ishah-gam para o marido dela-também

„aleh folha

‫ְּל ַמ ֲא ָָּ֜כל‬

‫ָּו ֵאחָּבֵ ִּֽא׃‬

va‟echave‟ então-eu-escondi

‫יתיך‬ ָׁ֛ ‫צּו‬

‫ֲשר‬ ִ֧ ‫א‬

‫הֲמן־ ָּה ִֵ֗עץ‬

‫ָּ ִ֑אתָּ ה‬

‫ע ִֵׁ֖יר ֹּם‬

tsiviticha eu-te-mandei 3:12

„asher que

ha‟ets-hamin a árvore-?de

„atah tu

„erom nu

‫ִָּֽאדם‬ ִ֑ ָּ ָּ‫ה‬

‫ו ִַׁ֖י ֹּאמר‬

ha‟adam o-homem

vayo‟mer E-ele-disse

‫ָאכָּ ִּֽלְּתָּ ׃‬ „achalta tu-comestes

22

‫ֲאכָּל־מ ִׁ֖מנּו‬ mimenu-„achal dele-comer

que aquela árvore [era] boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore de-sejável para se obter entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido com ela, e ele comeu. 7 Então, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que [estavam] nus; e coseram folhas de figueira, e fizeram para si coberturas. 8 E ouviram a voz do SENHOR Deus, que passeava no jardim na brisa [da tarde] do dia e escondeu-se o homem e sua mulher da presença do SENHOR Deus, por entre as árvores do jardim. 9 ¶ E chamou o SENHOR Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? 10 E ele disse: Ouvi a tua voz no jardim, e temi, porque estava nu, e me escondi. 11 ¶ E disse [Deus]: Quem disse a ti que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei para que não comesses? 12 Então, disse Adão:

Arvore do Conhecimento do Bem e do Mal  

Interlinear Hebraico-Português / Textos Bíblicos Seletos – Com transliteração para o Português, uma excelente obra para o estudante de Hebra...

Advertisement