Page 35

2011 Collection Dated Products

Weekly Diaries 694

EB¢OMA¢IAIO HMEPO§O°IO MANAGER ñ °ÏÒÛÛ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ: GR-GB-F-D ñ ¢È¿ÛÙ·ÛË: 19,7 ¯ 26,5 ÂÎ. ñ X·ÚÙ›: ˘ÔΛÙÚÈÓÔ 80 ÁÚ. ñ ™ÂÏ›‰Â˜: 160 + 16 ÛÂÏ. ÕÙÏ·˜ ñ EÛˆÙÂÚÈ΋ ÂÎÙ‡ˆÛË: 2 ¯ÚÒÌ·Ù·

STANDARD

698 EB¢OMA¢IAIO HMEPO§O°IO E¶ITPA¶EZIO “PLANNING” ñ °ÏÒÛÛ˜ ¤ÍÈ: GR-GB-F-D-I-RUS ñ ¢È¿ÛÙ·ÛË: 29,8 ¯ 10,5 ÂÎ. ñ X·ÚÙ›: Ï¢Îfi 70 ÁÚ. ñ ™ÂÏ›‰Â˜: 128 ñ EÛˆÙÂÚÈ΋ ÂÎÙ‡ˆÛË: 2 ¯ÚÒÌ·Ù·

600 440

ΜΠΛΕ

ΜΑΥΡΟ

609 ΜΠΟΡΝΤΩ

••• New 614 ΜΑΥΡΟ

79 ASTRO 42

500

509

ANΘPAKI

MΠEZ

505

512

ΠPAΣINO

ΜΠΛΕ

506

STANDARD

MΠOPNTΩ

ÂÚÈÌÂÙÚÈÎfi ¯Ú‡ÛˆÌ·

07 MALINDI

12 SIENA

GENUINE LEATHER

43

Diaries Catalogue  

Enigma diaries catalogue

Diaries Catalogue  

Enigma diaries catalogue