Page 1

| Tomáš Cíger


Foodstuffs, story,

názov celej tvorby. Príbeh rozvíjaný spoločne so mnou. Koláţe a jednoduchá vektorová grafika, ktoré zobrazujú reklamu ako nástroj určovania správneho a nesprávneho. Nástroj, vedúci nás uţ od narodenia.


Penguins, print, 2009

Letáky ovocia, zeleniny, mäsa a plastových vrecúšok plných jedla. Produkcia potravín sa kaţdým rokom zvyšuje a to znamená vyuţitie stále viac priestoru [výrub lesov v Amazonke pre zisk palmového oleja], postreky škodlivými látkami a tým znehodnotenie prostredia, deformácia zvierat urýchľovaním rastu a ďalšia škála zlého dopadu na samotného jedinca aţ planétu. Tučniaky pozorujú horný pás v ktorom je logo OASI S. OA SI S je nádej, záchrana samého seba a planéty pred skazou. Skaza je znázornená v pozadí ako vodopád z roztopených ľadovcov. Na ľavej strane pásu je logo MARK E T, ktoré naznačuje ţe oáza patrí ďalšej konkurenčnej firme. Tučniaky sú v beznádeji. Ocitli sa uprostred kolobehu s ktorého sa nedokáţu dostať. Apokalypsa.


Man, print, 2009

Koláţ vyuţívajúca obraz The Son of Man výtvarníka Rene Magritte a leták. Muţ v strede je tvorcom svojho konzumu. Jeho snaha je veľké mnoţstvo ľudí prilákať potravinovým a kozmetickým letákom. Konzum muţa v strede ovplyvnil muţov s jablkom, ale stále nie natoľko aby mu upadli čo naznačuje viditeľná časť oka napravo. Nádej. Únik pred konzumom. Farby muţa v strede modrá, biela a červená vyjadrujú sen vystavovania prác v Paríţi.

.


Zobrazenie premeny mu탑a s jablkom na tvorcu konzumu, print, 2009


Seduction; Fish, print, 2010

Ryby z letáku a -58%. Vrchná ryba je pokrytá červeným filtrom. Filter zobrazuje paradajkovú omáčku, rozkoš, krv. Ďalšia ryba je takmer celá pokrytá a posledná má uţ len prednú časť svojho tela. Kruh s textom -58% upútava pozornosť. Veľký kruh zobrazuje vytláčanie rýb, ktoré sa nechcú poddať očiste od omáčky, začleneniu do systému rýb bez omáčky, ktoré aj tak nie sú celkom bez omáčky. Trojuholníky na prvý pohľad naznačujú smer do spodného ľavého rohu čo je zavadzajúce a naznačuje smer uhľa podhľadu na celú situáciu, na to čo je správne a čo je nesprávne. Po správnosti trojuholníky sú nasmerované smerom hore na vrchnú rybu. Ryba rozkoše a nádeje. Rozkoš a nádej vytvára ďalší systém, ktorý na ryby tlačí, aby boli celé od omáčky. Prichádza krv. Ryby premýšľajú čo je správne a nesprávne, kde sa zaradiť, ktorej upútavke veriť.


Seduction; Melons, Luxus, Lettuce, War, House, Fly, print, 2010


Seduction; Through The City, print, 2010

Zmazanie reklamy, ktorá uţ prestala účinkovať.


Banana, -25% Banana, print, 2010

Veľké mnoţstvo reklám, konzumu, systémov ma prinútilo s kruhu vystrihnúť banány a nastal voľný priestor. Šanca začať odznova. Moţnosť náhľadu za všetky banány, ryby, šaláty…


Half Life, New!, Bombastic Price, Revolutionary Price, print, 2011

Musím viesť posolstvo. Otvoriť ľudom oči a pomáhať vystrihnúť kaţdému svoj banán. Pri tvorbe vyuţívam letákové akcie.


Empire, print, 2011

Cenové impérium prichádza pomôcť v podobe „anjela“.


Mona, sculpture, 2011

Dopad konzumu na ţenské telo a myseľ. Prvá Mona zobrazuje ţenské telo ako výsledok konzumu. Druhá Mona zobrazuje myslenie ţeny konzumu. Konzum jej zaobchádza s mysľou ako my s vodným kohútikom.


Banana, print, 2011

Kaţdý príbeh má svojho hrdinu. V tom mojom je hrdinom banán. Banán konzumu.


Banana, street, 2011


Bulbs, print, 2011

S en v ktorom som preţíval fyzický pocit pohlcovania ţiarovkami. Nekonečné mnoţstvo konzumných nástrojov v podobe farebných ţiaroviek, ktoré stláčali moje telo aţ deformovali. Čierne farby sú časti môjho tela. Na ľavej strane vidieť sústredenie hnedých ţiaroviek na moju hlavu. Hnedá zobrazuje zem, snaha ma zaţiva zakopať. Ţlta, zelená a červená farby lúky pomocou ktorých zakryjú všetko to zlo, ktoré vykonávajú. Tmavo sivá farba zobrazuje kamene. Kamene sa ma snaţia umučiť a stíšiť. Sivé ţiarovky zobrazujú vzduch a kyslík, ktorý strácam.


Tree, print, 2011

Nadišiel pocit osamelosti v konzumnom svete.


11.11.2011


www.eniacART.tumblr.com

eniac  

Portfolio 2011