Page 1

ENGLISH CORNER

M • A • G • A • Z • I • N • E #008 EC T I PS

WORLD TOURISM DAY

Achievers

¾º¡Ñºà´็¡à¡‹§¨Ò¡ÊÒ¢Òµ‹Ò§ æ

Achievers

¾º¡Ñº¤¹à¡‹§¨Ò¡ÊÒ¢Òµ‹Ò§ æ

DON’T MISS IT! DON’T MISS IT!

Let’s speak English

Eating at a Fine Let’s speak English dining restaurant

Travel English:

Essential tips on how to use English words like

Conversation º·¤ÇÒÁ¾ÔàÈÉ the Airport ÊÑÁÀÒɳÊàÒ¢Òà´ÍÐÊ¡Ò »»§œ à«็¹àµÍÏa ÍÂظnative ÂÒ speaker º·¤ÇÒÁ¾Ô ÈÉÊÑÁÀÒɳªŒÊÍÒ¢Ò www.learningcorner.in.th www.englishcorner.co.th

English Corner Thailand Head Office

englishmathcorner ecmcaccorner


พบกับ English Corner Magazine ฉบับเดือนกันยายน เดือนทีอ่ าจจะไมมวี นั พิเศษเปนทีร่ จู กั เหมือนเดือนอืน่ ๆ แต นอยคนนักที่จะรูวาวันที่ 27 กันยายน ของทุกป เปน “วันทะเลโลก” กองบรรณาธิการอยากเปนสวนในการกระตุนจิตสำนึกให คนทัง้ โลกหันมาใสใจ รวมกันอนุรกั ษทอ งทะเล นอง ๆ คงเคยเห็นภาพตามขาวทีส่ ตั วนำ้ ทะเลหลายหมืน่ ชีวติ จบชีวติ ลงดวยขยะ จากน้ำมือของมนุษย ซึ่งเปนภาพที่นาเศราใจยิ่ง และในวันเดียวกันนี้เอง ทางองคการการทองเที่ยวโลกแหงสหประชาชาติ (UNWTO) ก็ไดกำหนดใหวันที่ 27 กันยายน ของทุกป เปน “วันทองเที่ยวโลก” อีกดวย ทรัพยากรทองเที่ยวของประเทศเรานั้น นับวามีคุณคามีมูลคาที่ไมสามารถจะประเมินคาได ทางกองบรรณาธิการจึง อยากรณรงคใหสมาชิกครอบครัว English Corner ของเรารวมกันทองเที่ยวอยางสรางสรรคและมีจิตสำนึก ไมวาจะเปนทะเล ภูเขา หรือสถานที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ และทั่วโลก เพื่อใหเปนมรดกตกทอดตอไปยังรุนลูกรุนหลานของเราตอไปครับ แตนอง ๆ อยาเที่ยวกันเพลินนะครับ อีกไมนานก็จะเขาฤดูการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 แลว นอง ๆ คนไหนอยาก ทำความเขาใจบทเรียน ทั้งภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสอบ รับเทคนิคดี ๆ จากหลักสูตรของเรา สามารถสอบถามที่สาขาใกลบานไดเลยนะครับ สาขานองใหมทจ่ี ะแนะนำฉบับนี้ แนะนำกันแบบรัว ๆ เลยนะครับ มีทไ่ี หนกันบางมาดูกนั ครับ 1 ก.ย. สาขาสายไหม 2, 15 ก.ย. สาขาทาเรือ-บานหมอ เปนเขตติดตอกันระหวาง อ.ทาเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา กับ อ.บานหมอ จ.สระบุรี, 30 ก.ย. สาขาบางปะอิน และสุดทาย สาขาเดอะวอลค ราชพฤกษ ชัน้ G เปดประมาณสัปดาหท่ี 2 เดือน ต.ค. นะครับ ใกลทไ่ี หนไปเรียน ที่นั่น กับมาตรฐานหลักสูตรเดียวกันทั้งประเทศครับ และเหมือนเคยพบกับแนะนำสาขา ฉบับนี้จะไปภาคไหนของประเทศไทย ลองเดากันแลวเปดดูดานในไดเลยครับ สงทายนี้ “บางพายุ ก็เขามาเพื่อเปนอุปสรรคในชีวิต แตพายุบางครั้งก็พัดมาเพื่อขจัดขวากหนามในเสนทางเดินของเรา” กองบรรณาธิการ English Corner Magazine

What’s new? ................................ 02 EC TIPS ................................ 03 Let’s speak English ................................ 04 Achievers ................................ 05 Branch Interview ................................. 06


อัพเดตขาวสารสาขาและกิจกรรมใหม ๆ ไดที่นี่

WHAT’S NEW? เตรียมพบกับงาน Grand Opening สาขาสายไหม 2 ไดทส่ี ริ อิ เวนิว ถนนสายไหม ในวันที่ 1 กันยายน 2561 นี้ พรอมกับ กิจกรรมดี ๆ มากมาย ทั้งการทดสอบวัดระดับทักษะทางภาษา อังกฤษ คลาสทดลองเรียนภาษาอังกฤษและศิลปะฟรี รวมไปถึง เกมสนุก ๆ ใหรวมเลนลุนรับของรางวัล และโปรโมชั่นสุดฟนใน งานดวยครับ สอนสดโดยครูไทย และครูชาวตางชาติ (Native Speakers) (Tel. 080-202-6121, 088-842-2882)

เปดตัวไปไดแค 3 เดือนเทานั้น กับ English Corner สงขลา ก็ตองขยายหองเพิ่มแลวครับ เนื่องจากเด็ก ๆ English Corner สาขา สงขลาตอนนี้ลนหลามกันเลยทีเดียว นอง ๆ ชาวสงขลาคนไหนสนใจ เรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร หรือ ศิลปะ สามารถติดตอไดที่สาขา สงขลาไดเลยจา สอนสดทุกคาบโดยครูไทย และครูชาวต่างชาติ (Tel. 080-875-2829, 097-358-7936)

COMING SOON

สาขาสายไหม 2

สาขาทาเรือ - บานหมอ

สาขาเดอะวอลค ราชพฤกษ (ชั้น G)

จบไปแลวกับการแขงขันทักษะทางคณิตศาสตรและ ภาษาอังกฤษครั้งที่ 1 กับ English Corner สาขาแลนดมารค มหาชัย เมื่อวันอาทิตยที่ 5 สิงหาคม 2561 ที่ผานมา บอกได เลยวานอง ๆ และผูปกครองใหความสนใจกันเปนอยางมาก ครับ งานนีน้ อกจากนอง ๆ ผูเ ขาแขงขันจะไดรบั ประสบการณ ดี ๆ แลว ยังไดรบั ความสนุกสนาน และความรูอ กี มากเลยครับ (Tel. 061-624-4491) www.learningcorner.in.th ENGLISH CORNER MAGAZINE

2


S

EC T I P

Say it like a native

What can you do?

You can celebrate the World Tourism Day by going out for an adventure. You don’t have to take a trip around the world or leave your home town. What can you do?

1. Visit a museum.

Many people around the world celebrate the United Nations’ (UN) World Tourism Day, which is on September 27 each year. The day aims to foster awareness among the international community of the importance of tourism and its social, cultural, political and economic values. World Tourism Day recognizes the importance of tourists and the tourism industry across the globe.

What Do People Do?

1. The United Nations’ World Tourism Organization (UNWTO) invites people worldwide to participate in World Tourism Day on September 27 every year. 2. The UNWTO Secretary-General annually sends out a message to the general public to mark the occasion.

Go on an artsy adventure. Head out to the art museum for the afternoon. Not only you are “touring the” the museum, but you can travel around the world too.Visit work of arts from all over America, Europe or Asia. Take a look at foreign landscapes or pretend you are walking through one of the cities that are hanging on the museum’s wall.

2. Take time in history.

If you have a history center nearby, you can spend the day learning about the different time periods, places and events. If not, visit local historical sites. This includes homes, battlefields or historic districts.

3. Stay at a hotel.

You don’t have to travel far away from home to stay at a hotel. Take an overnight trip to a nearby hotel.

4. Go to a theme park.

Instead of the typical playground, take a tripto a theme park. It is a perfect way to celebrate World tourism Day!

3. Many tourism enterprises and organizations, as well as government agencies with a special interest in tourism, celebrate the event with various special events and festivities. 4. Different types of competitions, such as photo competitions promoting tourism, as well as tourism award presentations in areas such as ecotourism, are held on World Tourism Day. 5. Government and community leaders, as tourism business representatives, may make public announcements or offer special tours or fares to promote both their region and World Tourism Day on or around September 27.

3

www.learningcorner.in.th ENGLISH CORNER MAGAZINE

www.pixabay.com/


PEAK

Let’s S

ISH ENGL

Sentences worth knowing for daily conversation

Travel English:

Conversation the Airport This is the second part of the three-part issue about the things one must go through at the airport when travelling. Going through Security We follow Theerawat at the airport. After he checked-in, he has to go through security. เราจะมาติดตามธีรวัฒนทส่ี นามบินกันตอ ภายหลังจากที่ เขาไดเช็คอินเรียบรอยแลว เขาจะตองผานการตรวจความปลอดภัย Officer

: Please lay your bags flat on the conveyor belt, and use the bins for small objects. กรุณาวางกระเปาสัมภาระของคุณบนสายพานครับ และวางสิ่งของขนาดเล็กลงในถาดครับ Theerawat: Do I need to take my laptop out of the bag? ผมตองเอาแล็ปท็อปออกจากกระเปาดวยไหมครับ? Officer : Yes, you do. Take off your hat and your shoes, too. ครับ ตองเอาออกครับ ถอดหมวกกับรองเทาดวยนะครับ (he walks through the metal detector) (เขาเดินผานเครื่องตรวจจับโลหะ) [BEEP BEEP BEEP BEEP] Officer

: Please step back. Do you have anything in your pockets - keys, cell phone, loose change? กรุณาถอยหลังกอนนะครับ คุณมีอะไรอยูใ นกระเปา กางเกงไหมครับ กุญแจ โทรศัพทมอื ถือ เศษเหรียญ? Theerawat: I don’t think so. Let me try taking off my belt. ผมไมคิดอยางนั้นนะ ผมขอลองถอดเข็มขัดกอน Officer : Okay, come on through โอเคครับ เดินเขามาไดเลย (he goes through the metal detector again) (เขาเดินผานเครื่องตรวจจับโลหะอีกครั้ง) Officer

: You’re all set! Have a nice flight. เสร็จเรียบรอยครับ ขอใหเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ Theerawat: Thank you. ขอบคุณครับ

Vocabulary words and phrases 1. There are two pieces of equipment in security: you put your bags through the X-ray machine. 2. You walk through the metal detector. 3. Some airports also use a body scanner for a more careful check. 3. The X-ray machine has a conveyor belt that moves your bags automatically through the machine. 4. You can put small items like keys or money into plastic bins. 5. The phrase “you’re all set” is a common expression that means “you’re finished and everything is OK.” Announcements at the Gate Airports are divided into terminals (the major sections of the airport) and each terminal has many gates. The gate is the door you go through to enter the airplane. Here are a few announcements you might hear while you are at the gate, waiting for the plane to board. 1. “There has been a gate change.” (this means the flight will leave from a different gate) 2. “Thai Airways flight 880 to Los Angeles is now boarding.” (this means it’s time for passengers to enter the plane) 3. “Please have your boarding pass and identification ready for boarding.” 4. “We would now like to invite all passengers to board.” (this means everyone can enter the plane) 5. “This is the final boarding call for Thai Airways flight 880 to Los Angeles.” (this means it is the FINAL OPPORTUNITY to enter the plane before they close the doors) www.learningcorner.in.th ENGLISH CORNER MAGAZINE

4


Achievers ¤¹à¡‹§ÊÒ¢ÒʡŹ¤Ã

ด.ญ.ปาณิศา ประสารวงศ (นองพริกไทย/Pinky) เหรียญทอง Impromptu Speech Competition ระดับป.1-3 โครงการ The 11th Northastern EP/MEP Open House 2018 เหรียญทอง Impromptu Speech Competition ระดับป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา 2560 จ.สกลนคร เหรียญทอง Impromptu Speech Competition ระดับป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2560

¤¹à¡‹§ÊÒ¢ÒÃÐÂͧ

ด.ช.สืบพงศ นิตยวัน (นองไทม) สอบเขาเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวชิราวุธ กรุงเทพมหานคร

¤¹à¡‹§ÊÒ¢ÒÃÐÂͧ

น.ส.กัลยณัฏฐกุล เอกเดชาพงศ (นองฮานา) สอบเขาเรียนในระดับชั้น ม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต กรุงเทพมหานคร

5

www.learningcorner.in.th ENGLISH CORNER MAGAZINE

¤¹à¡‹§ÊÒ¢Òʧ¢ÅÒ

ด.ญ.นภสร นิตยบูรณ (นองนุน) เปนตัวแทน English speech ของโรงเรียน บรรยายความรูสึก ที่มีตอแมเนื่องในโอกาสวันแมที่ผานมา (12 สิงหาคม 2561)

¤¹à¡‹§ÊÒ¢ÒÃÐÂͧ

ด.ช. Phone Thu Kyaw (นองพงษ) สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย เคมบริดจ ประเทศอังกฤษ ไดคะแนน speaking เต็ม 5 โล

¤¹à¡‹§ÊÒ¢ÒÃÐÂͧ

นายบุรัสกร อินพะเนา (นองนัท) สอบผานการคัดเลือกเขาเปนพนักงานของการไฟฟาสวนภูมภิ าค อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง


INTERVIEW

º·¤ÇÒÁ¾ÔàÈÉÊÑÁÀÒɳÊÒ¢Ò

สาขาเดอะสกาย ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ อยุธยา

สำหรับฉบับนี้ เราขอนำทานผูอานไปพบกับที่ปรึกษา ดานวิชาการของ ENGLISH CORNER สาขา เดอะสกาย ชอปปง เซ็นเตอร อยุธยา ดร.ปยะวัฒน จารุธนรัตนกุล นั่นเองคะ

หากถามวาการเรียนภาษาอังกฤษที่ไดผลควรจะเปน

อยางไร สิ่งหนึ่งที่บอกไดเลยนั่นคือการเรียนแบบทองจำเหมือน ที่ผานมา จะไมกอใหเกิดประโยชนตามที่เราตองการ เพราะ การเรียนภาษา สิ่งสุดทายแลวเราตองการเพื่อใหสามารถสื่อสาร กับบุคคลอื่นได ไมใชแคเพียงทองจำคำศัพท หลักไวยากรณ เพื่อใหสอบผานเทานั้น ดังนั้นในการเรียนภาษาอังกฤษจึงจะตองมีรูปแบบ การสอนที่ครบถวน ทั้งฟง พูด อาน เขียน ดวยการสอนที่มี กระบวนการที ่ ช ั ด เจนโดยเฉพาะอยา งยิ่งขั้นตอนการสอนที ่ สอดคลองกับ วิธีการเรียนรูภาษา โดยธรรมชาติของมนุษย นัน่ คือมนุษยจะเริม่ ตนการเรียนรูภ าษาจากการฟง สังเกต แลวก็ เลียนแบบ พูดตาม จากนั้นจึงจะเริ่มสูการเรียนหลักไวยากรณ เริ่มหัดเขียน และใชภาษานั้น ๆ ซ้ำ ๆ บอย ๆ จนเชี่ยวชาญ กลายเปนทักษะติดตัว

หลักสูตรภาษาอังกฤษของ English Corner ก็มีการ กำหนดรูปแบบการสอนตามที่กลาวขางตน คือในแตละบทเรียน จะเปนการสอนใหผูเรียนไดรับทักษะตาง ๆ อยางครบถวน เริ่มตั้งแตการฟงการฝกพูดออกเสียง การเรียนรูหลักไวยากรณ และการเขียนที่ถูกตอง เพราะฉะนั้น จะเห็นไดวาหลักสูตรนี้ เปนหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อทำใหผูเรียนไดประโยชนใน ภาพกวาง เพือ่ ใหสามารถสือ่ สารภาษาอังกฤษไดไมใชแคทอ งจำ เพื่อสอบ และวนเวียนอยูกับปญหาเดิม ๆ ในการเรียนรูภาษา อังกฤษแลวไมไดผลเหมือนที่ผาน ๆ มา

พาลูก หลานมาสรา งทัก ษะภาษาอั ง กฤษ ทีถ่ กู ตองกันนะครับ ที่ "English Corner" สาขาใกลบา น ของท า น กั บ มาตรฐานการเรี ย นการสอนเดี ย วกั น กวา 100 สาขาทั่วประเทศ

นี่คือกระบวนการเรียนรูภาษาของมนุษย

086-489-2499, 086-480-9346


¢ÍйíÒ á¹

ËÅÑ¡Êٵà ÊíÒËÃѺà´ç¡ÍÒÂØ 3 »‚ ¢Öé¹ä»

ËÅÑ¡Êٵ÷Õè์¹¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹ ¤íÒÈѾ·ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉáÅСÒýƒ¡ÍÍ¡àÊÕ§ ·Õ¶è ¡Ù µŒÍ§ÊíÒËÃѺ¼ÙàŒ ÃÕ¹ Ẻ½ƒ¡ËÑ´ÀÒÂã¹àÅ‹Áä´Œ¶¡Ù Í͡ẺÁÒ à¾×Íè ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ 4 ´ŒÒ¹ 䴌ᡋ

• • • •

Listening Speaking Reading Writing

´ÃÙ ÒÂÅÐàÍÂÕ ´à¾ ÁÔè àµÁÔ ä´·Œ ¹Õè Õè

¾ÃŒÍÁáÅŒÇÇѹ¹Õé ·Õè!!

สถาบัน

ART

CORN

ER

สอนศิลปะและการออกแบบ

สำหรับเด็ก 4-12 ปี

¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐã¹áµ‹ÅдŒÒ¹ ½ƒ¡¡ÒäǺ¤ØÁ¡ÅŒÒÁà¹×éÍÁÑ´àÅç¡ ãËŒ¹ŒÍ§ æ 䴌ʹء仡Ѻ º·àÃÕ¹µ‹Ò§ æ • Line • Color • Shape and Form • Size and Proportion • Dimensions and Depth • Light and Shade • Basic Design • Handicraft • Sculpture

µÔ´µ‹ÍÊͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´䴌·Ê่Õ Ò¢Ò ËÃ×Í Êӹѡ§Ò¹ãËÞ‹ ºÃÔÉ·Ñ ÁѪ á͹´ ÁÍÏ «Ñ¤à«Ê ¨Ó¡Ñ´ 02-586-9732 063-227-7704 www.learningcorner.in.th

ec_2010@hotmail.com ecmcaccorner English Corner Thailand Head Office

*µÔ´µ‹ÍÊѧ่ «×Í้ áÅШѴ·Ó Magazine ä´Œ·่Õ 089-900-2644 ËÃ×Í·Ò§ Line ID: ecmcaccorner

LINE

English Corner Magazine #008  
English Corner Magazine #008  
Advertisement