Page 1

ENGLISH CORNER

M • A • G • A • Z • I • N • E #007 EC T I PS Remarkable Attributes of His Majesty King Rama 10

Achievers

¾º¡Ñºà´็¡à¡‹§¨Ò¡ÊÒ¢Òµ‹Ò§ æ

Achievers

¾º¡Ñº¤¹à¡‹§¨Ò¡ÊÒ¢Òµ‹Ò§ æ

DON’T MISS IT! DON’T MISS IT! º·¤ÇÒÁ¾ÔàÈÉ ÊÑÁÀÒɳÊàÈÉÊÑ Ò¢ÒÁÕÁ⪤ ¾ÅÒ«‹ÊÒÒ¢Ò àªÕ§ãËÁ‹ º·¤ÇÒÁ¾Ô ÀÒɳ www.learningcorner.in.th www.englishcorner.co.th

Let’s speak English

Eating at a Fine Let’s speak English dining restaurant

Travel English:

Essential tips on how to use English words like

Conversation Airport a nativethe speaker English Corner Thailand Head Office

englishmathcorner ecmcaccorner


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ขาพระพุทธเจา พนักงาน บริษัท มัช แอนด มอร ซัคเซส จำกัด ขอพระราชทานวโรกาสถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองคทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เปนฉัตรแกวรมเกลาแก ปวงขาพระพุทธเจาและพสกนิกรชาวไทยสืบไป สวัสดีครับ ทานผูอ า น และครอบครัว English Corner ฉบับนีเ้ ปนอีกหนึง่ ฉบับที่ ครอบครัว English Corner จะไดรว ม เฉลิมฉลองวันวารอันเปนมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 นะครับ ประกอบกับเดือนนี้ยังมีวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนาอีก 2 วัน นั่นคือ วันอาสาฬหบูชา เปนวันที่พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเปนครั้งแรก ซึ่งเรียกวา ปฐมเทศนา แก พระปญจวัคคียทัง้ 5 และอีกหนึง่ วันคือวันเขาพรรษา เปนวันทีพ่ ระสงฆจะอธิษฐานวาจะพักประจำอยู ณ ทีใ่ ดทีห่ นึง่ ตลอดระยะเวลา ฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือน ตามที่ธรรมวินัยบัญญัติไว สำหรับชาวพุทธแลวจะไดมีโอกาสเขาวัดทำบุญ ฟงธรรมะ กันอยางเต็มที่นะครับ สวนเด็ก ๆ ของเราและชาวศาสนา อื่น ๆ นาจะไดมีโอกาสไดไปเที่ยวตามสถานที่ตาง ๆ เนื่องจากเปนวันหยุดตอเนื่อง ใชเวลากับครอบครัวคนที่เรารักกันอยาง มีความสุขนะครับ บรรณาธิการมีความยินดีที่จะแจงสาขานองใหม 2 สาขา นะครับ ไดแก สาขาสายไหม (Math Corner) และ สาขา AC สายไหม (English Corner & Art Corner) ซึ่งจะเปดทำการเรียนการสอนในเดือน สิงหาคม 2561 นี้แลวนะครับ สวน สาขาที่เราจะทำความรูจักในฉบับนี้นั้น เปนผูบริหารสาวสวย มีความมั่นใจ มากดวยความรู ประสบการณ และความสามารถ จากสาขามีโชค พลาซา เชียงใหม นั่นเองครับ สุดทายนี้ Thank you for being the reason we smile ขอบคุณนะครับสำหรับทุก ๆ ทาน เพราะคุณคือเหตุผล ที่ทำใหเรายิ้มไดครับ กองบรรณาธิการ English Corner Magazine

What’s new? ................................ 02 EC TIPS ................................ 03 Let’s speak English ................................ 04 Achievers ................................ 05 Branch Interview ................................. 06


อัพเดตขาวสารสาขาและกิจกรรมใหม ๆ ไดที่นี่

WHAT’S NEW? การแขงขันทักษะทางคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 กับ English Corner & Math Corner Mahachai ในวันอาทิตยที่ 5 สิงหาคม 2561 ชวงเวลา 11.00-13.00 น. ณ English Corner Mahachai หางแลนดมารค ชัน้ 3 ฟรีไมมคี า ใชจา ยใด ๆ ทัง้ สิน้ และลุน รับของรางวัล มากมาย (Tel.061-624-4491)

เตรียมพบกับสาขานองใหม สาขาสายไหม English Corner & Art Corner ไดที่ 58/4 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 และจะมีทดสอบวัดระดับวิชาภาษาอังกฤษฟรี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 และงาน Grand Opening ในเร็วๆ นี้คะ (Tel. 080-202-6121, 088-842-2882)

¨ºä»áŌǡѺ§Ò¹ÊÑÁÁ¹Ò "à¨ÒÐÅÖ¡¸ØáԨâçàÃÕ¹Ê͹¾ÔàÈÉ" English Corner สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ตนทางทางการศึกษา ดานภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กในทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี้ English Corner ยังมีหลักสูตร Math Corner ซึง่ หลักสูตรสอดคลอง กับกระทรวงศึกษาธิการ และ Art Corner ศิลปะเสริมสรางทักษะ สรางสรรคและจินตนาการ บอกไดคำเดียววาไดความรูเ กีย่ วกับธุรกิจ การศึกษากันไปเต็มๆ กับวิทยากรผูมีประสบการณดานการบริหาร โรงเรียนสอนพิเศษ "มากกวา 10 ป"ี่ (Tel. 063-227-7704)

ผานไปแลวนะคะ กับการอบรม Phonics รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ทีผ่ า นมา ซึง่ เปนรอบสุดทาย มีสาขาตราด, สาขาพิมาย และสาขาลาดบัวหลวงทีเ่ ขารวมอบรม Phonics ในรอบนีค้ ะ และ English Corner บอกไดคำเดียววาถานอง ๆ ไดเรียน Phonics กับเราแลว จะ สามารถพูดภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลว แถมยังไดสำเนียงทีค่ ลายกับ เจาของภาษาอีกดวยนะคะ www.learningcorner.in.th ENGLISH CORNER MAGAZINE

2


S

EC T I P

Say it like a native

Remarkable Attributes of His Majesty King Rama 10 July 28th is a new holiday in honor of King Rama 10. In connection with this very special day, here are some of the remarkable attributes of His Majesty.

1. Righteous, Just

His Majesty encourages everyone to adhere to the good morals, honesty and discipline and gives rewards and praises to anyone who does good for the society and the nation to boost the morale in doing good.

2. Forbearance, Self-sacrificing

During the period that there was a threat to the peace and security of the country, His Majesty joined the battle in the north and northeast of Thailand. His Majesty did everything like any other ordinary soldier. His Majesty endured all the hardships and was not afraid of any danger.

3. Gentleness

His Majesty is compassionate and treats those who are close to him with gentleness. He shows respect to the older ones, to those who are always with him and to those who have lower position than him.

4. Faithful

His Majesty is focused in serving the nation and the people and upholds the vow that he has made.

5. Charitable

His Majesty is concerned about the quality of life of the people. His Majesty donated money to build hospitals and when the people suffer from natural disasters, His Majesty sends help and visits the people in the affected areas to be a source of encouragement. His Majesty paid attention to the education of Thai youths by establishing scholarship programs to support the education of underprivileged children.

3

www.learningcorner.in.th ENGLISH CORNER MAGAZINE


PEAK

Let’s S

ISH ENGL

Sentences worth knowing for daily conversation

Travel English:

Conversation the Airport Are you ready to take a trip? In this issue and the succeeding ones, we are going to learn important vocabulary words and phrases used while traveling. At the check-in desk Today Theerawat is flying from Bangkok to Los Angeles. When he arrives at the airport, he goes to the check-in desk. วันนี้ธีรวัฒนกำลังจะขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไปยัง ลอสแอนเจลิส เมื่อไปถึงสนามบิน เขาไดตรงไปยังเคานเตอร เช็คอิน Officer

: Good afternoon! Where are you flying to today? สวัสดีตอนบายคะ! วันนีจ้ ะเดินทางไปทีไ่ หนเหรอคะ? Theerawat: Los Angeles. ลอสแอนเจลิสครับ Officer : May I have your passport, please? ขอดูหนังสือเดินทางหนอยนะคะ Theerawat: Here you go. นีค่ รับ Officer : Are you checking any bags? คุณมีกระเปาโหลดใตทองเครื่องไหมคะ Theerawat: Just this one. แคใบนี้ครับ Officer : OK, please place your bag on the scale. โอเคคะ วางกระเปาของคุณบนที่ชั่งไดเลยคะ Theerawat: I have a stopover in Chicago. Do I need to pick up my luggage there? เที่ยวบินของผมตองแวะพักที่ชิคาโก ผมตองรับ กระเปาเดินทางที่นั่นดวยไหมครับ? Officer : No, it’ll go straight through to Los Angeles. Here are your boarding passes. Your flight leaves from gate 15A and it’ll begin boarding at 3:20. Your seat number is 26E. ไมนะคะ เครือ่ งจะบินตรงไปลอสแอนเจลิสเลยคะ นี่ เปนตั๋วเครื่องบินของคุณนะคะ เที่ยวบินจะออกจาก ประตู 15A และเครื่องจะออกตอนบาย 3 โมง 20 นาทีคะ เลขที่นั่งของคุณคือ 26E คะ Theerawat: Thanks. ขอบคุณครับ

Vocabulary words and phrases 1. Where are you flying today?” is the same as “What’s your final destination?” 2. “Here you go” - you say this anytime you give something to somebody. 3. To check your bags means to put them on the airplane inside the cargo compartment. 4. The carry-on is the small bag you take with you on the airplane. You need to put your carry-on bags through the X-ray machine at security. 5. The scale is the equipment that tells you the weight of your luggage. 6. A stopover or layover is when the airplane stops in a different city before continuing to the final destination. 7. If the agent says that your luggage will go straight through, it means it will go directly to the final destination (and you don’t need to pick it up during your stopover). 8. Boarding passes are the tickets that permit you to enter the airplane. 9. Boarding time is the scheduled time to enter the plane. It is usually 30-60 minutes before the plane leaves) 10. When a plane begins boarding, it means that the passengers start to enter the plane. Extra Questions asked at the airport On flights going to or inside the U.S., you might be asked some extra security questions before or during check-in. Here are some sample questions:

Answer YES to these questions: 1. Did you pack your bags yourself? 2. Has your luggage been in your possession at all times? 3. Are you aware of the regulations regarding liquids in your carry-on? (Liquids must be 100 mL or less, and stored in a single quart-sized clear plastic bag)

Answer NO to these questions: 1. Are you carrying any firearms or flammable materials? 2. Have you left your luggage unattended at any time? 3. Has anyone given you anything to carry on the flight? www.learningcorner.in.th ENGLISH CORNER MAGAZINE

4


Achievers

5

¤¹à¡‹§ÊÒ¢ÒÃÐÂͧ

¤¹à¡‹§ÊÒ¢ÒÃÐÂͧ

น.ส.ธรรมภัสสรณ เอกเดชาพงศ (นองอิชชา) นักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงการ AFS สอบเขาเรียนใน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน นานาชาติ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด ดวยอายุเพียง 16 ป

นายแองค เอ็น ซี (นองเฮง) สอบ SAT ไดคะแนน 590 ไดรับทุนจากบริษัท ปตท. เพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมศาสตรเคมี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (บางมด)

¤¹à¡‹§ÊÒ¢ÒÃÐÂͧ

¤¹à¡‹§ÊÒ¢ÒÃÐÂͧ

ด.ช.ชิษณุพงศ กองสมบัติสุข (นองภูผา) ไดคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ O-NET 100 คะแนนเต็ม สอบเขาเรียนหองเรียนพิเศษ (Gifted) ชั้นม.1

ด.ญ.ธมนวรรณ กรุตนารถ (นองนนนี่) สอบคัดเลือกเขาไดโรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดริวส เกรด 6

¤¹à¡‹§ÊÒ¢ÒµÃÒ´

¤¹à¡‹§ÊÒ¢ÒµÃÒ´

ด.ช.ทิวัตถ ยิ้มจันทรตรี (นองนิก) สอบติดโรงเรียนตราษตระการคุณ ระดับชั้น ม.1 หองคิง

ด.ช.ธีรวิชญ บัวตูม (นองนิวบอรน) สอบไดท่ี 1 ระดับชัน้ ประถม 3 หลักสูตร mep ภาคภาษาอังกฤษ

www.learningcorner.in.th ENGLISH CORNER MAGAZINE


INTERVIEW

º·¤ÇÒÁ¾ÔàÈÉÊÑÁÀÒɳÊÒ¢Ò

สาขามีโชค พลาซ่า เชียงใหม่

สำหรับฉบับนี้ เราไดรับเกียรติจาก “คุณดิว” ผูบริหาร สาวสวย มากดวยความรู ประสบการณ และความสามารถ จาก สาขามีโชค พลาซา เชียงใหม มารวมแชรเทคนิคและแนวคิดดี ๆ ในการเปดสถาบันสอนพิเศษกันคะ Q: สวัสดีคะ ชวยแนะนำตัวและชื่อสาขาหนอยนะคะ คุณดิว: สวัสดีคะ ชื่อ สุรางคนา เมฆพัฒน หรือ ครูดิวคะ เปน ผูบริหาร English Corner สาขา มีโชค พลาซา เชียงใหมคะ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร ภาควิชาภาษา อังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม และจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Media and Cultural Studies, Faculty of Arts, Design and Media จาก University of Sunderland ประเทศอังกฤษ ปจจุบนั เปนอาจารย สอน ภาษาอังกฤษ อยูท ่ี คณะมนุษยศาสตร ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม Q: ที่นี่เปดสอนวิชาอะไรบาง? คุณดิว: English Corner สาขามีโชค พลาซา เชียงใหม มาทีเ่ ดียว เรียนไดหลายวิชาคะ ทั้งแบบกลุมและเดี่ยว ไดแก หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับอนุบาล-บุคคลทั่วไป เนนแกไข ขอบกพรอง สรางพื้นฐานภาษาอังกฤษที่มั่นคงทุกทักษะทั้ง นำ ไปใชงานไดจริงในชีวติ ประจำวัน สอนสดโดยเจาของภาษา และ ทางสถาบันฯ เปดหลักสูตรสำหรับผูใ หญ ไดแก General English, Intensive Course, Everyday Communication, Creative Writing นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร Phonics สำหรับเด็กเล็ก และ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผูท เ่ี รียนสนใจในเฉพาะดานอีกดวย หลักสูตรคณิตศาสตร สำหรับอนุบาล-ม.3 เนนการวิเคราะห โจทยปญหา (เนนพิชิตโจทยตะลุยสอบแขงขัน) ตีความ ลงมือ กระทำ เพิ่มศักยภาพทางคณิตศาสตรใหนักเรียน หลักสูตรศิลปะ สำหรับเด็กอายุ 4-12 ป เนน เลน เรียนรู เพื่อ พัฒนาสมองและความคิดสรางสรรค Q: ทำไมถึงเริ่มการทำธุรกิจรูปแบบแฟรนไชส? มีผลดีอยางไร? คุณดิว: การเริม่ ทำธุรกิจไมวา จะเปนธุรกิจดานใด หากเราเปดโดย ใชชื่อแฟรนไชสที่มีชื่อเสียงในดานนั้น ๆ จะมีขอไดเปรียบเปน อยางมาก โดยเฉพาะในดานธุรกิจการศึกษา ความนาเชือ่ ถือในตัว แบรนดที่สามารถสรางไดอยางตอเนื่อง หลักสูตรการเรียนการ สอน ความพรอมในทุก ๆ ดาน การใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะ จากผูที่มีประสบการณ ก็จะทำใหเราเปดตลาดไดงายกวาการ

เริ่มตนแบบไมมีอะไรเลย ซึ่งทาง English Corner ก็ไดใหอิสระ ในการเลือกวิชา และวิธีการบริหารธุรกิจตามความตองการของ เจาของสถาบัน เพือ่ ใหเขากับสถานทีนน้ั ๆ ไดมากทีส่ ดุ Q: หลักที่ใชในการบริหารภายในโรงเรียน? คุณดิว: เราใชหลักการการเอาใจเขามาใสใจเรา ใสใจกับพัฒนาการ ของเด็กทุกคน และใสใจกับผูปกครองทุกทาน การที่ผูปกครอง ทุกทานใหความไววางใจ คือแรงผลักดันใหเราตองทำทุกอยางใหดี ขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของวิธีการสอน คุณครูทุกทานจะ รายงานผลการเรียนและปญหาของเด็กทุกคน เพื่อที่จะไดแกไข ไดอยางเหมาะสม การเรียนการสอนของเราจะเรียนกลุม ละไมเกิน 8 คน สอนผานกิจกรรมทีส่ นุกสนาน ทำใหเด็กสนใจกับการเรียน ทั้งนี้การเรียนและผลการเรียนก็จะตองตอบโจทยผูปกครองและ ผูเรียนดวย ทางโรงเรียนเองจะมีการพัฒนาองคความรูในทุก ๆ ดาน ทัง้ ดานบุคลากร เนือ้ หาการเรียน วิธกี ารสอน และการบริการ ลูกคา ใหรวดเร็วและสม่ำเสมอ ใหทุกคนเกิดความพึงพอใจมาก ทีส่ ดุ และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดกับนักเรียน Q: ฝากอะไรถึงนักเรียนและผูปกครองที่มาเรียนที่ English Corner สาขามีโชค พลาซา เชียงใหม คุณดิว: ทางเราตองการใหนกั เรียนและผูป กครองทุกทาน มีความ รูสึกวามาเรียนที่สถาบันนี้เหมือนเปนบานหลังที่ 2 ไดทั้งเรียนรู เลน พรอมทัง้ กลาแสดงออกทางความคิด และเสริมสรางความฉลาด ทางอารมณไปพรอมๆ กัน เพราะทางเราเห็นถึงความสำคัญของ ทุกวิชาในปจจุบัน การที่มาเรียนที่ English Corner สาขามีโชค พลาซา ทานจะไดเห็นความเปลีย่ นแปลงของบุตรหลานของทาน ไดอยางชัดเจนในทุกๆ ดานและทุกวิชา สุดทายนี้ ครูดิว คุณครู ทุกทาน และเจาหนาที่ทุกคนของ English Corner สาขามีโชค พลาซา เชียงใหม ตองขอขอบคุณในความไววางใจของคุณพอ คุณแม และผูป กครองทุกทานทีไ่ ดใหโอกาสทางสถาบันฯ ไดดแู ล บุตรหลานของทานดวยดีเสมอมา ทางเราจะพัฒนาศักยภาพใน ทุกๆ ดาน อยางสม่ำเสมอ ซึ่งตอนนี้ทางสาขา มีโชค พลาซา เชียงใหม เปดหลักสูตรใหมเพิ่มเติม คือ Phonics Course for Kids รับตั้งแตอายุ3.5 ขวบขึ้นไป เนนการออกเสียงใหถูกตอง เหมือนเจาของภาษา และพัฒนาทักษะทัง้ 4 ดานไปพรอม ๆ กัน แลวมาเรียนดวยกันนะคะ

095-445-6196, 088-251-5147 0954456196 Englishcorner Meechok Chiang Mai


¢ÍйíÒ á¹

ËÅÑ¡Êٵà ÊíÒËÃѺà´ç¡ÍÒÂØ 3 »‚ ¢Öé¹ä»

໚¹ËÅÑ¡Êٵ÷Õè์¹¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹¤íÒÈѾ·ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉáÅÐ ¡Òýƒ¡¡ÒÃÍÍ¡àÊÕ§·Õè¶Ù¡µŒÍ§ÊíÒËÃѺ¼ÙŒàÃÕ¹ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéẺ½ƒ¡ËÑ´ ÀÒÂã¹àÅ‹Áä´Œ¶Ù¡Í͡ẺÁÒà¾×èÍ ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ 4 ´ŒÒ¹ 䴌ᡋ • Listening • Speaking • Reading ·Œ ¹Õè Õè ´ ä Ô Á µ à è Ô Á ÍÂÕ ´à¾ ´ÃÙ ÒÂÅÐà • Writing

¾ÃŒÍÁáÅŒÇÇѹ¹Õé ·Õè!!

µÔ´µ‹ÍÊͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´䴌·Ê่Õ Ò¢Ò ËÃ×Í Êӹѡ§Ò¹ãËÞ‹ ºÃÔÉ·Ñ ÁѪ á͹´ ÁÍÏ «Ñ¤à«Ê ¨Ó¡Ñ´ 02-586-9732 063-227-7704 www.learningcorner.in.th

ec_2010@hotmail.com ecmcaccorner English Corner Thailand Head Office

*µÔ´µ‹ÍÊѧ่ «×Í้ áÅШѴ·Ó Magazine ä´Œ·่Õ 089-900-2644 ËÃ×Í·Ò§ Line ID: ecmcaccorner

LINE

English Corner Magazine #007  
English Corner Magazine #007  
Advertisement