Page 45

'I N T ER NOS'

“SEMPRE HE VOLGUT ACONSEGUIR GESTIONAR LA PRÒPIA EMPRESA” Som ‘telecos’, som notícia n cop entregat el projecte final de carrera, vaig tenir clar que abans d’empren· dre havia d’aprendre del món laboral i vaig entrar al sector de la consultoria, a Accenture, on vaig passar 7 anys fent de consultor SAP de ‘Busi· ness Intelligence’. Com que això no em va treure del cap el meu objectiu a ter· mini mitjà, em calia anar sembrant fora de l’empresa per poder recollir més en· davant els fruïts que desitjava. Tant és així que, durant aquest període vaig treure temps d’on fos per participar en tres empreses, dos de les quals del sec· tor de l’hostaleria i Internet que se· gueixen funcionant.

U

Ara fa més d’un any, va arribar el mo· ment de deixar el món de la consultoria i iniciar un projecte molt engrescador: juntament amb dos socis vam decidir crear Flying Free Films (www.flyingfree· films.com). Es dedica a utilitzar els ‘dro· nes’ en el sector audiovisual (publicitat, documentals, cinema), així com al sec· tor més industrial (seguiment d’obres, revisió d’infraestructures). Els ‘drones’, o més formalment els RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), te· nen un gran potencial en àrees molt di· verses: en defensa, agricultura, revisió d’infraestructures, ajuda en rescats... i sobretot, en el camp audiovisual. Actu· alment, disposem d’una flota de 7 ‘dro· nes’ de diferents mides, des dels més petits, fabricats en processos industri· alitzats que permeten aixecar càme· res GoPro o Reflex, fins a ‘drones’ més grans i fets a mida, capaços d’enlairar càmeres de vídeo més pesades, com la Red Epic, per a rodatges de publicitat, amb una estabilitat d’imatge excel·lent. La tecnologia dels ‘drones’ està millo· rant ràpidament. Fins al punt que ja permeten una operació molt segura

Durant la carrera d’Enginyeria de Telecomunicació cursada a la UPC li donava voltes al meu futur professional i tenia molt clar quin era el meu objectiu més endavant, però en canvi ignorava què havia de fer a l’acabar. El meu projecte a termini mitjà no era altre que aconseguir gestionar la meva pròpia empresa, encara que no fos del sector ‘telecos’.

gràcies a tots els sistemes integrats de control de posició en 3D (accelerò· metres, GPS, control d’altura baromè· tric...), a sistemes duplicats per oferir redundància, i també a la programació del ‘drone’ per definir com actuar en cas de pèrdua de senyal de l’emissora (per exemple, que torni al punt d’ori· gen de forma automàtica). El gran han· dicap ara mateix, i on s’esperen aven· ços més importants, és en l’autonomia de vol dels aparells més pesats. El mercat dels ‘drones’ és molt recent. L’Estat espanyol el va regular per pri· mera vegada el juliol del 2014 i la nos· tra empresa va ser una de les primeres autoritzades per AESA per operar. Això sí, aquesta primera regulació és molt restrictiva, atès que no permet el vols dels ‘drones’ en nuclis urbans o per

sobre de concentracions de persones. També restringeix el seu vol en l’espai aeri controlat i en l’àrea d’influència dels aeroports (això implica, per exem· ple en el cas de l’aeroport del Prat, des del Vendrell fins a Mataró). Per tot ple· gat, fer volar un ‘drone’ a Barcelona està prohibit i no s’accepta encara que se’n demani un permís, ni que sigui per volar a un màxim de 10 metres d’alçada en una zona tallada al trànsit. Per sort, això ha de canviar ben aviat. En els propers mesos està previst que surti la nova legislació que permeti volar els ‘drones’ en aquestes circum· stàncies, complint un seguit de requi· sits. Aquest canvi en la legislació ha de permetre que s’obrin moltes no· ves oportunitats de negoci, ja que per exemple segons l’últim informe fet públic per l’Ajuntament de Barcelona, titulat ‘Barcelona, una ciutat que pro· mou els rodatges i l’audiovisual’, l’any 2013 es van fer 2.494 produccions a la ciutat comtal. @

Xavier Planas Director de Flying Free Films Associat núm. 2.066

45

Revista Telecos 63  

Publicació de l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació

Revista Telecos 63  

Publicació de l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació

Advertisement