Page 44

'I N T ER NOS'

PORTAR-HO MÉS ENLLÀ COM EQUIP I TAMBÉ INDIVIDUALMENT Som ‘telecos’, som notícia irigeixo l'àrea d’Enginye· ria de Software de Technip, que gestiona glo· balment el portfoli de projectes TI, a més dels equips de des· envolupament, suport i manteniment del software estratègic per a tot el grup. Això vol dir, integrar en cada pro· jecte (sempre, amb els controls opor· tuns), la fase de construcció, test i en· trega per ús del software, o la seva configuració i/o adaptació. L’evolució i els resultats d’aquests projectes de desenvolupament de software, d’inte· gració de sistemes i d’infraestructura, són clau per a una visió realista de l’efi· ciència i productivitat que les TI apor· ten. Mesurem aquesta evolució i resul· tats i els publiquem en el ‘reporting’ de la gestió global de les TI.

D

L’equip és internacional, localitzat en tots els continents. Treballem diària· ment en remot, ho fem amb normalitat i eficiència, gràcies a la utilització es· tructurada de les eines de telecomuni· cacions des de les diferents empreses del grup, i a sessions presencials de treball d’equip on compartim visió, ob· jectius i treballem la comunicació. Som un equip conscient que el nostre coneixement, especialització i dedica· ció a les TI fa possible i afegeix valor als projectes de les àrees de negoci del grup. Per un costat, treballem per entendre de primera mà les situacions que es presenten en els grans projectes d’enginyeria, manufactura o construc· ció, per aportar solucions TI robustes, segures i innovadores, que sempre

44

Escric aquest article en el vol de tornada a París. He passat el dia en una sessió de treball amb els companys de Frankfurt de la multinacional Technip (www.technip. com) on treballo des de fa quasi 7 anys. El seu lema i de tots els treballadors és “Take it Further” (portar-ho més enllà), tant com a equip com individualment en els nostres reptes personals. poden anar més lluny i millorar l’es· calabilitat, que és clau. De l’altre, som conscients que el nostre llenguatge professional especialitzat i el dels nos· tres companys d’altres àrees de l’em· presa són diferents, així que treballem per establir-hi un pont i anticipar una ‘bona traducció’ que ens garanteix una alta productivitat. Dirigeixo l’equip de gestió per aportar un bon suport als caps dels projectes de TI. Valorem i recolzem el seu conei· xement de la gestió d'equips, de la ges· tió financera, de risc i de l'ús i aplicació dels processos, mètodes i eines. Els for· mem per treballar amb un equip divers culturalment que els pugui permetre ser més eficients combinant talents i experiències. Valorem, en la gestió de risc, la creativitat per convertir poten· cials impactes en oportunitats.

Reviso els aprenentatges, adaptacions i adopcions de 20 anys de treball inter· nacional, que inclouen: la meva base com a enginyera de ‘telecos’, la meva formació en gestió (inicialmente com a enginyera de sistemes i del projecte d’enginyeria d’un sistema de control SCADA); la meva trajectòria amb caps i equips d'alt rendiment en els 10 anys dedicats a la gestió tecnològica de pro· jectes de grans esdeveniments (4 olím· pics, diverses copes del món, cimera de l’ONU, Jocs Panamericans…); la di· recció d'operacions a Sud-Amèrica; la direcció del programa empresarial de transformació operacional a Espanya, Portugal i Sud-america; del canvi del sector TI al d’energia i l’experiència dels darrers 6 anys; el treball en grups de benchmarking; la participació en programes d’innovació i proximitat al món de les start-up’s... I a part de l’estratègia i l’operativa, tre· ballo el dia a dia per obrir l’equip cada cop més a l’aprenentatge; fer-lo més conscient, disposat i preparat per als canvis (tot el que hem après aporta valor); més capaç de sortir de la zona de confort per innovar entenent el con· text, per analitzar amb rigor i aprendre del prototipatge de les noves idees. Tancar aquest dia a dia ens permet se· guir el lema de Technip: “Take it Furt· her” (portar-ho més enllà), com equip però també individualment en els nos· tres reptes personals. @

Montse Guàrdia Directora d’Enginyeria de Software de Technip Associada núm. 520 Delegada de Telecos.cat a França

Revista Telecos 63  

Publicació de l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació

Revista Telecos 63  

Publicació de l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació

Advertisement