Page 43

'I N T ER NOS'

MONITORITZACIÓ DE LA 20a NIT Sensorització de variables ambientals (humitat, il·luminació, CO2 i temperatura) i d’energia consumida Per demostrar el potencial de les TIC en la gestió de l'energia, fent servir sensors, comunicacions i software, presentem un exemple transversal de les telecomunicacions, l'electrònica i la informàtica per tal de visualitzar, gestionar i manegar l'energia d'una instal·lació i d'un esdeveniment.

R Figura 1a. Concentració CO2.

R Figura 1b. Energia.

R Figura 1c. Humitat.

a 20a Nit de les Teleco· municacions i la Informà· tica va acollir 900 perso· nes en el recinte de l'Auditori en dos espais, un d'obert on es va fer el còctel i el networking, i un altre de tancat, el de les butaques. Des del grup d'Energia i TIC de Telecos.cat, vam voler aprofitar aquesta ocasió per demostrar el que es pot arribar a fer amb les TIC. Així doncs, gràcies a les empreses Open Energy i Effilogics, es va fer una instal·lació completa que es descriu a continuació. En el recinte interior es va instal·lar un total de 5 sensors ambientals que mesuraven constantment els nivells d'humitat, d'il·luminació, de CO2 i de temperatura. Tots aquests sensors esta· ven connectats amb tecnologies sense fils i transmetien les dades (M2M, mac· hine-to-machine) per 2G cap al servidor central de gemweb, que disposa de l'inventari i la facturació energètica, on es tracta automàticament tota aquesta informació per poder fer estudis i gestió dels consums, dels costos i de les emis· sions contaminants equivalents.

L

R Figura 1d. Lluminositat.

R Figura 1e. Temperatura.

En la connexió externa es va instal·lar un captador de la lectura instantània del comptador, capaç de llegir les dades de consum i demanda d'energia de l'esco· mesa elèctrica principal de tot l'Auditori i instal·lacions annexes i transmetre-les cap al servidor de l'eina gemweb. Amb aquesta eina es pot obtenir una visualització de totes aquestes dades, fer un anàlisi per part dels tècnics es· pecialitzats i acabar decidint sobre els bons i mals funcionaments de la instal· lació energètica del recinte. A més a més, es va habilitar una pàgina web on es va poder fer un seguiment online

del consum instantani. A continuació es reflecteixen les xifres i gràfiques obtingudes per a cadascuna de les variables ambientals monitoritza· des i de l’energia consumida durant la 20a Nit (Figures: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e). @

Gonzalo Salazar GT Energia i TIC Associat núm. 919

43

Revista Telecos 63  

Publicació de l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació

Revista Telecos 63  

Publicació de l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació

Advertisement