Page 1

REPORT AT GEF OT OGRÀF I C


L aDi ada2010, unaf e s t a mol tme di t e r r àni a L ’ es pect acul arHot el W deBar cel ona,més conegutperhot el v el a,v aacol l i rl aDi adadel s Engi ny er sd’ enguany .Com s empr e,el mot i u cent r al del af es t améses per adapel sengi ny er s i ndus t r i al sdeCat al uny av as erel l l i ur amentdel s pr emi squer econei x enl at as cadecol · l egues , i ns t i t uci onsi pr of es s i onal s .


Profile for Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya

Fotografies de la DIada 2010  

Fotografies dels assistents a la diada dels Enginyers Industrials de Catalunya al Hotel Vela.

Fotografies de la DIada 2010  

Fotografies dels assistents a la diada dels Enginyers Industrials de Catalunya al Hotel Vela.

Profile for enginyers
Advertisement