Page 1

tenim opinió

ELS NOSTRES EXPERTS

Telegestió d’enllumenat públic en un municipi de 2.989 punts de llum Xavier Valls / Enginyer municipal dels Serveis Territorials de l’Ajuntament d’Argentona

L

a vila d’Argentona està situada a la part mitjana de la comarca del Maresme, a 33 quilòmetres al nord-est de Barcelona. El seu terme municipal és gran, ja que té una superfície de 25,22 quilòmetres quadrats, i va des del vessant de la serralada litoral fins pràcticament al mar; ocupa tot el tram mitjà de la riera d’Argentona. Al nord limita amb Dosrius i la Roca del Vallès, a llevant amb Mataró, a ponent amb Òrrius i al migdia amb Cabrera de Mar. El casc urbà està format per diversos nuclis urbans i urbanitzacions dispersos pel terme. L’Ajuntament d’Argentona, fruit del compromís de l’Ajuntament amb la modernització, les noves tecnologies, la gestió eficient i l’eficiència energètica `iÑ ’iÈÑ ‹›ÈÓ>’U’>V‹ ›ÈÑ `Âi›’’Þ–i›>ÓÑ públic municipals, va definir l’any 2006 un nou model de gestió i manteniment de l’enllumenat públic que es concretà en: per una banda, la implantació d’un sistema de telegestió per a la gestió d’avaries i el control de consums amb connexió dels comptadors electrònics preparats per al mercat lliure; i, per una altra, l’eficiència energètica (controls d’enceses i apagades, reducció de consums, reducció de les potències en els contractes, millora de l’eficiència i›iŀmӋV>Ñ `iÑ ’iÈÑ ‹›ÈÓ>’U’>V‹ ›ÈÑ V>›ä‹Š ant lluminàries de vapor de mercuri per vapor de sodi (Vsap), reducció del V ÈÑ xÑÑ `iÑ ’iÈÑ ‹›ÈÓ>’U’>V‹ ›È]Ñ ‹›ÈÓ>’¶’>V‹¡Ñ de regulació de fluxos en capçalera, i adequació de les instal·lacions a la normativa de contaminació lumínica). IMPLANTACIÓ L’any 2006 es va iniciar la redacció del nou contracte de manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament

8

SETEMBRE /OCTUBRE 2009

d’Argentona. En aquest nou contracte es preveien una sèrie d’actuacions que s’amortitzaven a través de l’estalvi en consum d’enllumenat públic i també a través de la tarifa elèctrica. La idea era telegestionar tot els quadres del municipi, a més de projectar els quadres dels nous sectors en fase de reurbanització i urbanització, d’acord amb el nou model escollit per l’Ajuntament. L’any 2009 s’ha finalitzat la telegestió dels 47 quadres d’enllumenat públic. En els quadres d’enllumenat públic

“El nou sistema de gestió ha permès millorar l’eficiència energètica de la instal·lació, reduir el consum elèctric, augmentar la seguretat i disminuir el temps de resposta en cas d’incidències” existents es van realitzar les actuacions següents: per una banda, l’adequació del quadre per a la col·locació del sistema de telegestió i el canvi de comptador; i, per l’altra, el canvi de l’ICP i l’actualització de la potència contractada segons la potència real consumida. El cost d’aquesta intervenció ha estat d’uns 2.500 euros per quadre. Pel que fa a les noves instal·lacions, als nous quadres d’enllumenat projectats en fase de redacció o d’execució dins de projectes d’urbanització, s’hi han incorporat quadres amb les prescripcions tècniques següents: sistema de telegestió amb SAI incorporat amb un mínim de 16 ports de comunicacions, mòdem Gprs, i comptador electrònic homologat per la companyia sub-

ministradora i preparat per al lliure mercat energètic; proteccions de totes les línies rearmables amb diferencial amb reconnexió automàtica tetrapolar, característiques elèctriques 4-40-300 mA; regulació de flux a la capçalera connectat al sistema de telegestió; i CGP incorporada. A més, pel que fa a la gestió, sobre totes les connexions de servei dels quadres s’ha realitzat la intervenció següent amb la companyia subministradora: actualització de pòlisses amb la companyia subministradora; i actualització de les dades en els expedients dels serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. LA INTERVENCIÓ VALORADA DE MANERA ENERGÈTICA I ECONÒMICA S’ha aconseguit un estalvi econòmic de 45.312,09 euros anuals en la factura de consum d’energia elèctrica de l’enllumenat públic i un estalvi d’energia elèctrica anual de 563.252,05 kWh a l’any, que traduït a CO2 són 133.789,09 kg de CO2 no emesos a l’atmosfera i 28.448 metres quadrats de zona verda plantada. En la part inclosa en el contracte de manteniment i inversió, l’import inicial per invertir era de 282.330 euros que, finalment, es va adjudicar per 221.149,0 fruit de la baixa. Aquesta inversió incloïa: telegestió de 29 quadres d’enllumenat públic; instal·lació de 5 reguladors de lux a la capçalera; renovació de 938 punts de llum del municipi que ha permès millorar la qualitat lumínica de la ciutat; des del segon any es va reduir el consum, atès que la inversió es va realitzar durant l’any 2007.


en els quadres existents. Amb aquestes millores es va finalitzar la telegestió. Durant el període d’implantació del projecte s’han reformat i executat 7 quadres d’enllumenat públic que ja incorporaven aquesta tecnologia i que estaven inclosos en obres d’urbanització i reforma. SITUACIÓ D’AVUI Amb data d’avui, les dades de l’enllumenat públic de l’Ajuntament d’Argentona són: pel que fa als quadres d’enllumenat públic, 47 quadres telegestionats remotament amb un sistema GRPS per al control de consums i avaries, 25 dels quals amb sistemes de regulació de flux a la capçalera; 2.989 punts de llum; i potència contractada 429 kW. Aquesta inversió ha permès: millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions; reduir-ne el consum elèctric; modernitzar la majoria de quadres d’enllumenat públic amb les eines que permet la tecnologia vigent; augmenÓ>ÅÑ ’>Ñ Èi€ÞÅiÓ>ÓÑ `iÑ ’iÈÑ ‹›ÈÓ>’U’>V‹ ›ÈËÑ ‹Ñ disminuir el temps de resposta en cas d’incidències.

L’empresa adjudicatària del servei de manteniment està finançant 221.149,0 euros durant quatre anys d’acord amb el previst en el contracte. L’institut Català de l’Energia subvencionà 75.637,15 euros per a aquest projecte, i el cost final total per a l’Ajuntament va ser de 145.511,85 euros. El cost final anual per a l’Ajuntament ha estat de 36.377,96 euros durant quatre

anys, amb un estalvi anual de 45.312,09 euros. El temps d’amortització de la inversió ha estat de tres anys, quatre mesos i quatre dies. Pel que fa a la part no inclosa en el contracte de manteniment i inversió, per acabar de telegestionar els quadres existents es va demanar en les millores de les licitacions dels nous projectes la ‹›ÈÓ>’U’>V‹¡Ñ `iÑ È‹ÈÓi–iÈÑ `iÑ Ói’i€iÈӋ¡Ñ

EL FUTUR DEL MANTENIMENT El futur del manteniment de l’enllumenat públic va adreçat a revisar periòdicament el funcionament de les instal·lacions d’enllumenat públic (revisió del correcte funcionament de la regulació de flux, verificació de l’horari d’encesa i apagada de les ‹›ÈÓ>’U’>V‹ ›È]Ñ ‹Ñ V ›ÓÅ ’Ñ `i’Ñ V È‹›ÞÈÑ fi per tal d’evitar la penalització per reactiva); i controlar el funcionament de les instal·lacions procurant igualar els consums següents: consum real = consum teòric = consum facturat per la companyia subministradora.

FULLS dels ENGINYERS

9

Telegestió d'enllumenat públic  

Article de Fulls dels Enginyers del COEIC escrit per Xavier Valls / Enginyer municipal dels Serveis Territorials de l’Ajuntament d’Argentona