Page 1

monografic11.qxd

6/5/10

11:27

Page 30

LES TIC EN ELS NOUS PLANS D’ESTUDIS DE L’ETSEIB Rafael Ruiz

Subdirector de Política Acadèmica de l’ETSEIB Associat/col·legiat núm.16.219

R LES TIC SÓN UNA VALUOSA EINA DE SUPORT A L’ENSENYAMENT EN EL DISSENY DELS NOUS PLANS D’ESTUDIS DE L’EEES

30 | MONOGRÀFIC

esulta evident que en el

D’altra banda, no podem obviar que

procés d’introduir les noves

l’Enginyeria Industrial no només no és

tecnologies en el dia a dia de les

aliena a l’entorn TIC sinó que hi té un

persones en la nostra societat, així com

paper protagonista, i aquest paper s’ha

en el progrés de la societat, la formació

de veure recollit en la programació dels

té un paper essencial.

nous plans d’estudis. En el nou marc

D’una banda l’e-learning és un tipus

de l’EEES, la programació dels estudis

d’ensenyament caracteritzat per la

que condueixen a les atribucions

separació física entre professor i

professionals d’enginyer industrial

estudiant, que utilitza Internet com

preveu que aquestes siguin assolides

a mitjà d’intercanvi d’informació,

després de cursar el Màster en

comunicació

del

Enginyeria Industrial, al qual s’accedirà

coneixement. En aquest sentit, des de

després d’un grau de quatre anys en

fa anys la Universitat Politècnica de

tecnologies industrials. Aquest grau està

Catalunya, i de manera molt particular

en concordança amb el primer cicle de

l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

la formació tradicional, és de caire

Industrial de Barcelona (ETSEIB),

generalista i no proporciona atribucions

potencia l’ús de les TIC en la docència

professionals; està dedicat a aprofundir

com posa de manifest la creixent

amb rigor tant en la formació bàsica

explotació de la plataforma Atenea com

com en els principis de les diverses

a campus digital basat en Moodle.

tecnologies del nostre àmbit, però

Aquest canal d’ensenyament, però, s’ha

l’especialització queda reservada, igual

de veure com una valuosa eina de

que ara, als últims cursos, els quals

suport a l’ensenyament presencial en el

s’estructuren en forma de màster amb

disseny dels nous plans d’estudis, no

una durada de dos anys.

com una eina que substitueixi la

Sense ser exhaustius ni excloents, en

comunicació directa professorat-alumnat

les

en el nou marc de l’Espai Europeu

departaments com el de Llenguatges i

d’Ensenyament Superior (EEES).

Sistemes

LES TIC: COMPETITIVITAT, SUPERVIVÈNCIA I OPORTUNITAT

i

distribució

assignatures

impartides

Informàtics

(LSI),

per el


monografic11.qxd

6/5/10

11:27

Page 31

AMB ELS NOUS PLANS D’ESTUDIS ELS TITULATS EN ENGINYERIA INDUSTRIAL CONTINUARAN GAUDINT D’UNA EXCEL·LENT PLATAFORMA DE FORMACIÓ, TAMBÉ EN L’ÀMBIT DE LES TIC l’ETSEIB ja està analitzant l’oportunitat d’oferir unes especialitats o unes altres, i

està

dialogant

amb

tots

els

departaments per tal de dissenyar la carta d’especialitats més adient al nostre entorn industrial, social i de serveis. Algunes assignatures que s’ha decidit incorporar en el Màster en Enginyeria Industrial com a part troncal de la formació d’Enginyeria Electrònica (EEL) o el

l’avaluació de competències transversals

i que estan relacionades amb les TIC, són

d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i

o genèriques. Els estudiants n’hauran

les següents: Control de Processos;

Informàtica Industrial (ESAII), les TIC

d’adquirir vuit, dues de les quals són la

Ampliació d’Electrònica; Sistemes Integrats

formen part important del contingut i

comunicació eficaç oral i escrita i l’ús

de Fabricació, o Innovació Tecnològica.

objectius de les assignatures, si bé

solvent dels recursos d’informació.

En canvi, seria prematur avançar quines

també estan presents en certa mesura

Aquestes competències els permetrà

assignatures d’especialitat formen part de

en moltes altres de la resta de

ser capaços de gestionar l’adquisició,

l’oferta. No obstant això, algunes de les

departaments.

les

l’estructuració, l’anàlisi i la visualització

que s’estan impartint en l’actualitat, el

assignatures en què d’una manera o

de dades i informació en l’àmbit de

contingut

altra els estudiants entren en contacte

l’especialitat i valorar de manera crítica

previsiblement una continuïtat en els nous

directe amb les TIC al llarg del grau, com

els resultats d’aquesta gestió, i

plans, són: Anàlisi de Senyals; Robòtica

per exemple: Fonaments d’Informàtica;

comunicar-la eficaçment.

Industrial; Tecnologia de Control; Disseny

Expressió Gràfica; Informàtica; Dinàmica

No obstant això, tenint en compte que

d’Equips Electrònics; Microprocessadors;

de Sistemes; Mètodes Numèrics;

dins de la formació en Enginyeria

Comunicacions Electròniques; Tecnologies

Tècniques Estadístiques per a la Qualitat;

Industrial l’especialització s’assolirà en

de Fabricació i Tecnologia de Màquines;

Electrònica; Sistemes de Fabricació, o

els estudis de màster, és evident que la

Disseny i Desenvolupament d’Espais

Control Automàtic, bé sigui com a eina

formació específica en l’àmbit de les TIC

d’Informació a Internet; Sistemes de CAD;

o en forma de contingut.

quedarà focalitzada en aquesta segona

Gràfics 3D, Visualització i Animació, etc.

Al marge dels coneixements específics,

etapa dels estudis. Val a dir que encara

En definitiva, creiem que amb els nous

cal destacar que en els nous estudis

resten més de quatre anys perquè

plans d’estudis, tant a través del

també es dóna molta importància a

s’iniciïn aquests estudis, però tot i així

desenvolupament de les competències

Són

moltes

de

les

quals

tindrà

específiques a les assignatures com de les competències transversals, els

SÓN MOLTES LES ASSIGNATURES EN QUÈ ELS ESTUDIANTS ENTRARAN EN CONTACTE DIRECTE AMB LES TIC AL LLARG DEL GRAU, PERÒ LA FORMACIÓ ESPECÍFICA EN L’ÀMBIT DE LES TIC QUEDARÀ FOCALITZADA EN ELS ESTUDIS DE MÀSTER

MONOGRÀFIC

titulats

en

Enginyeria

Industrial

continuaran gaudint d’una excel·lent plataforma de formació que, també en l’àmbit de les TIC, els permetrà liderar els projectes que hagin de desenvolupar al llarg de la seva carrera professional.

LES TIC: COMPETITIVITAT, SUPERVIVÈNCIA I OPORTUNITAT

| 31

Les TIC en els nous plans d'estudis de l'ETSEIB  
Les TIC en els nous plans d'estudis de l'ETSEIB  

Article del monografic TIC del COEIC escrit per Rafael Ruiz.

Advertisement