Page 1

monografic11.qxd

6/5/10

11:28

Page 69

LA FACTURACIÓ DIGITAL A ABERTIS AUTOPISTES Jesús Tabuenca Fernández Cap d’Administració i Facturació d’Abertis autopistes

E

facturació

Com a segon objectiu, calia crear un

Es van estudiar diferents alternatives

electrònica és una nova

sistema de facturació electrònica des

tècniques per portar-lo a terme, i

manera de gestionar les factures que

del punt de vista d’emissor de factures.

finalment es va optar per una solució

generen els trànsits dels clients per les

En aquell moment Acesa generava

mixta: el sistema de clients i l’emissió

nostres autopistes, consultar-les i

800.000 factures a l’any. No obstant

de factures continuaria sent un

obtenir-les en diferents formats, així com

això, el volum de factures que rebia era

desenvolupament intern i el portal on

l

servei

de

gaudir de la validesa fiscal que atorga la signatura digital. Aquest

projecte

de

facturació

electrònica es va engegar a mitjans del 2005 i es va iniciar des d’Acesa, una de les concessionàries d’Abertis autopistes a Catalunya. Al llarg del 2005, es van definir i es van realitzar els requeriments funcionals i tècnics necessaris per portar a terme el servei, que en aquest primer moment es va plantejar amb tres

es publicarien les factures seria una

EL SERVEI DE FACTURACIÓ ELECTRÒNICA ÉS UNA NOVA MANERA DE GESTIONAR LES FACTURES, CONSULTARLES I OBTENIR-LES EN DIFERENTS FORMATS

objectius bàsics. El primer era el servei

solució externa; això ens garantiria un servei 24 hores els set dies de la setmana (24x7) i una actualització tecnològica constant. Un cop estudiades diferents solucions, es va optar pel servei de Banc Sabadell Factura (amb el qual seguim actualment), que ens garantia tots els objectius plantejats, a més de proporcionar-nos l’avantatge de personalitzar el portal totalment. Així, l’usuari té la sensació que

al client. A través del portal web, el client

molt baix, i per aquest motiu no es va

es troba dins de l’entorn d’Acesa quan

havia de tenir accés a totes les seves

plantejar la necessitat d’implementar la

entra a la plataforma.

factures de manera ràpida, reduint en

versió receptora del sistema. El tercer i

Després d’un període de desenvolupament

la seva totalitat el temps en la remissió

darrer objectiu bàsic era l’accés al

d’un any en el qual es van implementar

de les factures que fins en aquell

desglossament de la factura (passos per

tots els circuits d’intercanvi d’informació

moment s’estaven enviant per correu.

l’autopista), amb la possibilitat de

entre la plataforma i el nostre propi

En aquest sentit, les factures es

descarregant-lo a l’ordinador i realitzar

facturador, es va produir l’obertura

generaven i es publicaven el mateix dia.

un tractament automatitzat.

comercial a principis de l’any 2006.

MONOGRÀFIC

LES TIC: COMPETITIVITAT, SUPERVIVÈNCIA I OPORTUNITAT

| 69


monografic11.qxd

6/5/10

11:28

Page 70

ABERTIS AUTOPISTES, ENTRE TOTES LES SEVES CONCESSIONÀRIES, COMPTA AMB UN VOLUM APROXIMAT DE 50.000 CLIENTS ALS QUALS SE LI GENEREN FACTURES

grup Abertis a Espanya. Un dels seus

concessionària del grup les genera; pot

objectius era oferir el mateix nivell de

descarregar el detall de les factures per

servei als clients de totes les seves

fer-ne el tractament automàtic; pot

concessionàries. D’aquesta manera es

consultar estadístiques de volum de

va iniciar la integració de la facturació

facturació i dels seus accessos a la

electrònica

plataforma; i té accés a les seves dades

per

a

totes

les

concessionàries del grup Abertis,

i la possibilitat de modificar-les.

projecte en el qual estem immersos

Abertis autopistes, entre totes les seves

actualment. L’estiu del 2009 s’hi va

concessionàries, compta amb un volum

integrar Aumar, i recentment ho han fet

aproximat de 50.000 clients als quals

Iberpistas

se li generen factures. El volum

i

d’integració

Aulesa.

El

procés la

d’acceptació de la facturació varia

Immediatament després de la posada

incorporació d’Avasa prevista per al

segons la concessionària i el temps que

en marxa del portal d’Acesa, es va

primer semestre del 2010.

aquesta porti integrada en el sistema de

iniciar el desenvolupament d’ampliació

L’accés a la plataforma unificada es

facturació electrònica. No obstant això,

del projecte a Aucat, una altra de les

realitza des de la pàgina web de

podem dir que el volum d’acceptació

concessionàries d’Abertis a Catalunya,

cadascuna de les concessionàries.

està

amb els mateixos requeriments.

L’usuari i contrasenya se li envia a cada

percentatge dóna idea de l’èxit que la

L’obertura comercial de la plataforma

client en el moment que se li genera la

plataforma ha tingut entre els nostres

d’Aucat es va produir el gener del 2007.

primera factura com a client nou, o bé

clients, professionals fonamentalment,

Paral·lelament

aquestes

en el moment que s’obre la plataforma

i s’ha aconseguit amb l’esforç realitzat

implementacions, internament s’havia

per als clients que ja facturaven en

bàsicament en quatre fronts: mantenint

a

finalitzarà

amb

entorn

del

40%.

Aquest

detectat la necessitat de realitzar processos d’integració de serveis entre les concessionàries del grup Abertis. Per aquest motiu es va decidir que el servei de facturació electrònica que

AQUESTA PLATAFORMA ÉS UN EXEMPLE D’ÈXIT DE LA IMPLANTACIÓ DE LES TIC EN ELS PROCESSOS D’INTEGRACIÓ DE SERVEIS

estaven donant de manera separada Acesa i Aucat, s’integrés en un sol

alguna de les empreses. En el moment

la qualitat i la seguretat de la plataforma

portal. Així, un client que entrés a la

que el client accepta la facturació

i assegurant una ràpida resposta de les

plataforma podria consultar totes les

electrònica: deixa de rebre factures en

consultes dels nostres clients; complint

factures que tingués de qualsevol de les

paper; té accés a les factures signades

els requeriments de la llei de facturació

dues concessionàries. El portal unificat

electrònicament

plataforma

electrònica i de la LOPD; realitzant

d’Acesa i Aucat va veure la llum el juliol

l’endemà del dia que s’hagin generat;

campanyes de màrqueting per divulgar

del 2008.

disposa de les factures durant el període

els serveis de la plataforma entre els

El gener del 2009 es va constituir

legal de validesa d’aquestes; rep per

nostres clients; i conscienciant els

Abertis autopistes, que unifica la gestió

mail avisos sobre disponibilitat de noves

clients dels beneficis ecològics de la

interna de totes les concessionàries del

factures

70 | MONOGRÀFIC

LES TIC: COMPETITIVITAT, SUPERVIVÈNCIA I OPORTUNITAT

cada

a

la

vegada

que

una

facturació electrònica.

La facturacio digital a Albertis autopistes  

Article del monografic TIC del COEIc escrit per Jesús Tabuenca Fernández.

Advertisement