__MAIN_TEXT__

Page 21

SOM ENGINYERS

TEXT: Anna Carrió · FOTO: Isabel Marquès

La Comissió TIC dels EIC

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) són part vertebradora del teixit industrial català i de la seva competitivitat, i els enginyers industrials tenen un paper molt important en aquest sector, que evoluciona a una gran velocitat.

ROGER BAIG Enginyer industrial col·legiat núm. 12856

XAVIER PI Enginyer industrial col·legiat núm. 7785

D

urant els darrers anys, un dels objectius d’aquest grup d’enginyers i enginyeres és engrandir la comissió com a punt de trobada per compartir experiències, promoure l’ús de les TIC a les empreses i a la societat en gene· ral, i impulsar projectes col·laboratius entre empreses dels diferents clústers. Tenint en compte la integració d’aquestes tecnologies en els diversos processos de ne· goci, apunta Miquel Obradors, president de la Comissió de les TIC, al COEIC s’han format grups de treball amb diferents comissions, com Embedded Systems, Smart Cities, Smart Grids o Ro· bòtica, amb la participació de membres de la Comissió. “Un sector tan potent com el de les TIC, motor del país, amb un volum d’ac· tivitat a Catalunya de més de 15.000 milions d’euros, més de 150.000 treba· lladors i amb una taxa d’atur de només el 5% i escaig, mogut fonamentalment per enginyers, ha de tenir un posicionament clar per part de l’Associació/Col· legi”, explica Xavier Rovira. “La Comissió permet als seus membres estar en contacte amb professionals que estan en actiu en el sector TIC, i informa de tendències tecnològiques o lidera projectes d’alt valor afegit”, apunten Jordi Bastida i Jaume Bigas. “Treballem per potenciar l’ús de les TIC, convençuts que els èxits de les empreses del nostre entorn ajuden a obtenir l’èxit de les em· preses d’altres sectors”, afegeix Josep Amat. “Són una eina fonamental per a la competitivitat” assenyala Alexandre Blasi, que remarca també la proximitat de les TIC amb l’enginyeria i la tasca de la Comissió a l’hora de buscar sinergies entre els diferents camps de coneixement. “Les TIC cada dia són més presents a les nostres vides, tant en l’àmbit professional, a casa o en les nostres comu· nicacions o organització personal”, comenta Ana Pardo. I segons Josep M. Vilà: “L’ús eficaç de la tecnologia, amb fort impacte social, ha estat sempre en el punt de mira dels enginyers, des de les màquines de vapor al segle XIX fins a les TIC al segle XXI”. Per entendre la situació actual de les TIC, Joan Tubau i Joan Munt han actuat com a comissaris en la creació de l’exposició de la informàtica al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) a Terrassa. Per la seva ban·

Fulls dels Enginyers

21

Profile for Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya

Fulls dels Enginyers 286  

Fulls dels Enginyers 286  

Profile for enginyers
Advertisement