__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL

要想移动大山, 必须通过移动小的石头才能实现这个伟大的目标 “THE MAN WHO MOVES A MOUNTAIN BEGINS BY CARRYING AWAY SMALL STONES” CONFUCIUS (551–479 BC)

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL | 1


Comissió de Política Industrial i Innovació Tecnològica del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

Equip de redacció: Alfonso Auguet, Joaquim Calsina, Sergi Escorihuela, Albert Ferrari, Irene Fiol, Ricard Granados, Jordi Guix, Joan Maurel, i Carles Palomo, amb la col·laboració d’ACC10 de la Generalitat de Catalunya, de Casa Àsia de Barcelona, Martha Hobart d’AiB Traductors i Intèrprets.

Maquetació i Disseny Gràfic: Carles Ivanco

Difusió del NEWS: Aquesta edició del NEWS està a l’abast de més de 10.000 enginyers i s’envia per correu electrònic a tots els/les enginyers/res que hagin manifestat el seu interès a rebre’l; a tots els/les assistents/tes de les jornades que s’han organitzat i a les empreses que s’han instal·lat a la Xina i ens donin la corresponent autorització. També es fa difusió als 35.000 ex-alumnes de la UPC a través d’UPC-ALUMNI. En tot cas, d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, t’informem que les teves dades personals s’incorporaran als fitxers del Col·legi Oficial i de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb domicili a la Via Laietana, 39, de Barcelona. Les dades seran usades per a les finalitats pròpies de les entitats com ara l’enviament d’informació, prestació de serveis,

celebració de jornades, cursos i altres activitats que puguin ser del teu interès, per la qual cosa podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de les finalitats esmentades. Entenem que les dades personals facilitades són veraces i et sol·licitem que ens comuniquis qualsevol modificació. Pots exercitar els teus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel· lació de les dades personals de forma gratuïta remetent sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del teu DNI, per un dels mitjans següents: per correu electrònic a lopd@eic.cat, per fax amb la ref. LOPD al 933 100 681 i per escrit, també amb la ref. LOPD, adreçat al Col·legi Oficial i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, a Via Laietana, 39, 08003 Barcelona. El Col·legi i l’Associació d’Enginyers Industrials

de Catalunya tenen interès que aquest NEWS funcioni amb eficàcia i acompleixi les finalitats per les quals s’ha creat, però no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones físiques o jurídiques, ni es fa responsable ni s’identifica amb els comentaris i opinions inclosos en els articles d’opinió. Pots enviar comentaris, suggeriments, subscripcions o la indicació de no voler rebre el NEWS per correu electrònic a l’adreça següent:

xina@mail.eic.cat

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya · c/ Via Laietana 39 08003 Barcelona Tel. 933 192 300 / 935 572 049 · www.eic.cat


SUMARI NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL

04 CORRESPONSALS

36 THIS IS XINA

06 EDITORIAL

38 HISTÒRIA

10 ACTIVITATS 2014

40 NOTÍCIES

12 INFORMACIÓ I ARTICLES D’OPINIÓ

44 BORSA DE TREBALL

30 VIURE I TREBALLAR A LA XINA

48 LINKS D’INTERÈS

33 DISCOVERING CHINA (发现中国)

10

12

30

33

36

44

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL | 3


CORRESPONSALS ENGINYERS A LA XINA

Coordinadors Enginyers Xina dels “Chapters”

Shanghai Beijing

Jiaxing Suzhou

4 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL

Hong Kong Guangzhou

Jiangmen Kaiping

Shenzhen


SHANGHAI

Alexis Roig

Irene Fiol

Eduard Carreira

Sergi Escorihuela

Guillem Pagès

Alexis Lago

Gil Serra

Cristina Castillo

BEIJING

John Waller

JIAXING

Josep Gayolà

SUZHOU

Santi Codina

Javier Ycobalzeta

HONG KONG

JIANGMEN

Raül Guerra

Pablo Trujillo

Àlex Quinteri

Leire Mancisidor

KAIPING

Albert Ferrari

Girbal Balart

SHENZHEN

Xavier de Vicente

Marc Boix

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL | 5


EDITORIAL Un pas important cap a la internacionalització

Jordi Guix i Armengou Degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

E

l 9 de desembre del 2010, com a resultat de la reacció que provocà un article d’un enginyer industrial al Full dels Enginyers, em reunia amb 3 enginyers industrials interessats en crear un grup de treball per apropar Xina als nostres col·legiats i desenvolupar una xarxa de networking entre els enginyers industrials expatriats a Xina i els d’aquí que estiguessin interessats en la que es preveu que a finals d’aquest mateix any ja sigui la primera potència econòmica mundial. Des de llavors, el grup Xina, depenent de la Comissió de Política Industrial i Innovació Tecnològica, ha treballat dur per aconseguir els seus objectius: organitzant jornades sobre temes específics de l’economia i

negocis a la Xina i creant una revista bimensual, el News Enginyers Xina, de la qual aquesta n’és ja la 13a edició. Amb un abast de 10.000 enginyers industrials col·legiats i 25.000 Alumni de la UPC, el News vol ser el punt de referència informativa de la cultura i negocis a Xina per a tots els enginyers catalans. Des del principi de funcionament del grup s’han anat reclutant enginyers catalans que viuen expatriats a la Xina, els quals donen suport al grup oferint informació fidedigna de l’actualitat del país i redactant articles per a la revista. Són el que anomenem “corresponsals” i actualment ja en són 20, coordinats des dels Chapters de Shanghai i Hong Kong.

6 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL

Els corresponsals són un dels principals actius del grup, són el lligam entre el grup a Barcelona i l’actualitat xinesa, un gran suport per al grup de treball i per als enginyers catalans que vulguin emprendre l’aventura de treballar i viure a la Xina. Una altra activitat important del grup ha estat establir col· laboracions amb entitats que donessin suport a aquesta iniciativa i que ajudessin tant a aconseguir informació com a organitzar jornades. Entre les més destacables hi ha Casa Àsia, ACC1Ó, Ajuntament de Barcelona, UOC, UPC, … Fruit de la col·laboració amb la UPC, des del passat mes de maig s’han incorporat, al grup de treball, 3 enginyers xinesos que estudien a la UPC, fent un pas


més en la internacionalització tant del grup com del Col·legi. L’objectiu del grup però no acaba en la difusió de la cultura i negocis a la Xina ni en un simple networking entre enginyers. El grup ja està treballant actualment en un plantejament de col·laboracions amb diferents entitats i organismes per tal de poder oferir serveis tant a empreses xineses que vulguin fer negocis a Europa, com a empreses europees que desitgin fer negocis a la Xina. Un bon exemple d’aquests primers contactes sorgits arran de l’activitat del Grup Xina fou el de l’empresa FingerQ (empresa xinesa que ha desenvolupat una nova forma d’autenticació biomètrica per a la comunicació per a mòbil) qui mitjançant

els contactes del grup, i la col· laboració de la Comissió TIC, aconseguí una reunió amb Telefònica per proposar-los un projecte de desenvolupament conjunt. Com a Degà del Col·legi, em complau enormement veure que un grup sorgit de les ganes d’ajudar al nostre col·lectiu a internacionalitzar-se, hagi avançat com ho ha fet el Grup Xina durant aquests darrers tres anys i mig, crec sincerament que aquesta és la línea a seguir per tal d’internacionalitzar el Col·legi i donar-li una nova perspectiva més d’acord a la realitat actual dels nostres col·legiats, en la que es sentin identificats, oferint-los serveis amb un gran valor afegit, el que només un col·lectiu, com el nostre, preparat tècnicament

i amb una àmplia experiència en projectes d’internacionalització els pot aportar. Enhorabona a tots els membres del Grup Xina i encoratjar-vos a seguir treballant en aquest enfocament de participació i col· laboració, amb el que, entre tots, cada dia farem mes gran el nostre Col·legi.

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL | 7


EDITORIAL An Important Step Towards Internationalisation

Jordi Guix i Armengou Dean of the Catalan Association of Industrial Engineers

A

piece by an industrial engineer published in our Fulls dels Enginyers bulletin in 2010 prompted reader reactions that led to a key meeting on 9 December 2010. Three industrial engineers who wanted to set up a working group to familiarise our members with China met with me; they also wanted to build a network to include expat industrial engineers based in China and local engineers interested in the country that is set to become the number 1 world economic power by the end of this year. Since the group was founded, it has recruited Catalan engineers based in China, who provide support in the form of reliable information and newsletter articles. They are called

“correspondents” and have by now reached a count of 20, organised into the Shanghai and Hong Kong chapters. The correspondents are one of the group’s main assets – the link between the Barcelona members and current developments in China and a great source of support both for the China Working Group itself and for any Catalan engineers embarking on the adventure of living and working in China. Another major area of activity is working with supporting organisations that help us obtain information and organise symposia. We highlight the role of Casa Àsia, ACC1Ó, Ajuntament de Barcelona, the Open University of Catalonia (UOC), and the Technical

8 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL

English Version

University of Catalonia (UPC). Thanks to the UPC collaboration, three of its Chinese engineering students joined the working group in May of this year – one further step in the internationalisation of our group and of our Catalan Association of Industrial Engineers as a whole. However, the aim of the group is not merely to disseminate China’s culture and information about business in China, nor is it solely to foster networking among engineers. The group is currently working towards collaboration agreements with various entities in order to provide services both for Chinese companies wishing to do business in Europe and for European companies interested in doing business in China.


One excellent example of the early contacts made thanks to the efforts of the China Working Group is FingerQ, a Chinese company that has developed a new biometric authentication method for mobile communications. Through the group’s contacts and with the support of our ICT Committee, this company managed to meet with Telefónica and propose a joint development project. As the Dean of our Association, I am immensely pleased to see the progress achieved over the past three and a half years by the China Working Group, which arose out of the wish to help our members become more internationally oriented. I honestly believe this is how we should approach internationalisation and provide a

new outlook, in line with our members’ current experience, so that they may identify with the Association and receive services with a high added value – the kind of services that can only be provided by a highly technically qualified association with extensive experience in internationalisation projects. Congratulations to all members of the China Working Group, and please keep working with this participative and collaborative approach that will enable us all together to make our Association ever greater.

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL | 9


ACTIVITATS 2014

10 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL


Activitats en preparació JULIOL Dimarts, 8 de juliol de 2014

Situació del sector de la robòtica a la Xina Moderador: Joaquim Calsina, Sales Manager Espacio Solar La jornada tindrà lloc a la UPC, a l’Aula Màster de l’Edifici A3 del Campus Nord, Barcelona.

SETEMBRE Dimarts, 23 de setembre de 2014

Taller pràctic: Avantatges de Hong Kong per a l’estructuració i creixement a la Xina Moderador: Carles Palomo, Director Unitat de Negoci a ROBERLO S.A. La jornada tindrà lloc a l’Auditori Pompeu Fabra, a la 5° planta de la seu del Col.legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, a Via Laietana, 39, Barcelona.


INFORMACIÓ I ARTICLES D’OPINIÓ


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL | 13


Algunes reflexions sobre el sector industrial a la Xina

Isabel Gimeno Consultora per al mercat de la Xina (ialtarriba@gencat.cat)

tipus OEM han pres consciència de la necessitat de canvi en la seva estratègia empresarial: deixar de ser mà d’obra subcontractada per empreses estrangeres – ja no poden competir en costos en front d’altres països de la regió - i buscar noves alternatives enfocades cap al mercat nacional amb la creació de marques pròpies.

D

es de fa uns anys la Xina està fent un esforç per allunyar-se del model productiu “Made in China” que es basava en la producció en massa i la baixa qualitat dels productes, i fomentar la innovació. El país vol transformar el “Made in China” pel “Designed in China” i canviar la percepció del producte xinès a nivell global. No es d’estranyar doncs el “boom” que ha experimentat en els darrers anys el disseny industrial en el gegant asiàtic, donat per l’aparició de grans companyies amb marques com Huawei o Lenovo, que han estat capaces de créixer i internacionalitzar-se gràcies a l’aprenentatge de noves tecnologies i mètodes de gestió empresarial. A més, i com a conseqüència de la crisis mundial, moltes de les empreses xineses exportadores

14 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL

Els xinesos amb alt poder adquisitiu així com l’emergent classe mitja està exigint el “upgrade” del “made in China”. Per tant la creació de les seves pròpies marques amb noves tecnologies i nous dissenys ha esdevingut una prioritat indiscutible. En aquest sentit, el govern xinès, plenament conscient de què será difícil mantenir el creixement econòmic del país si segueix amb el mateix model de fàbrica del món, està promovent la transformació de l’estructura industrial per a què aquesta sigui més tecnològica, més ecològica i amb major valor afegit. Un dels mètodes adoptats pel govern xinés és la promulgació l’any 2010 de la “Several Guiding Opinions Concerning the Promotion of the Devlopment of Industrial Design”, la qual estableix mesures promocionals sota finançament públic. El resultat d’aquestes polítiques de foment per a la industria creativa, s’ha vist reflexat en la creació paulatina de parcs creatius i el sorgiment de nombroses associacions de disseny com la China Industrial Design Association (CIDA) amb sucursals en gairebé to-


tes les regions del país, entitat oficial que té per missió donar suport a la innovació en el disseny industrial. Actualment a la Xina hi ha al voltant de 300.000 dissenyadors industrials repartits en més de 10.000 empreses que inclouen estudis de disseny la majoria dels quals són pimes privades obertes a col·laborar amb partners estrangers a la recerca de noves idees que els hi faciliti l’accés a grans projectes i a satisfer als seus clients cada vegada més exigents. També han sorgit grans despatxos que disposen d’una xarxa d’oficines repartides a les principals ciutats de la Xina, i algunes d’elles fins i tot amb delegacions a Europa, com per exemple LKK Design (Londres). A més dels estudis o despatxos de disseny, també existeixen els Departaments de Disseny, sucursals de grans companyies, sovint anomenats “Product Center” o “I+D Center”. El desenvolupament constant de nous productes es quasi sempre resultat de la col·laboració internacional que aquestes grans empreses estableixen per poder cobrir les demandes del mercat mundial. Un exemple a destacar és la multinacional Haier que fins i tot ja té centres de disseny establerts en diversos països com ara els EEUU i Anglaterra. Segons recents estadístiques, el 70% del disseny industrial a la Xina es realitza dins de les grans empreses. A part dels encàrrecs dins del propi grup, per als quals col·laboren molt amb tercers despatxos o amb dissenyadors particulars, ja siguin nacionals o internacionals, també solen acceptar comandes d’altres empreses. Des de l’àmbit formatiu a la Xina hi ha més de 1.000 universitats amb facultats de disseny industrial i al voltant de 20.000 graduats a l’any. Fins i tot han aparegut universitats o escoles especialistes en el disseny industrial com per exemple la Guandong Industrial Design Institute.

zadors d’events del sector (seminaris, competicions,…). Fins i tot, molts professors treballen com assessors externs de despatxos de disseny o grans empreses, com per exemple el Prof. Liu Guanzhong de Tsinghua University, qui està considerat com el fundador del disseny industrial de la Xina. Per últim, trobem els anomenats “Industrial Design Parks”, quelcom força peculiar a la Xina. Es tracta de parcs creatius invertits conjuntament per empreses públiques i el govern local i que donen suport als despatxos implantats oferint l’accés a grans empreses i la consecució d’ importants projectes, a més de tractes fiscals especials i fins i tot a finançament públic. Aquests parcs solen agrupar a l’ordre d’un centenar despatxos de tamany mig o grans. Per exemple, les sucursals de LKK Design i NewPlan Design es troben en la “City of Design” de Shenzhen. Una de les iniciatives per impulsar el sector que el govern municipal de Pequín està portant a terme és la Beijing Design Week (BJDW) amb l’objectiu de promocionar la ciutat com a base de la creativitat a la Xina. El BJDW s’ha convertit amb el festival de disseny, arquitectura, urbanisme i creació contemporània més important d’Àsia i s’està consolidant com un dels més importants del món. L’edició d’enguany, Barcelona com a ciutat líder en el sector del disseny i l’arquitectura, tindrà un paper destacat com a ciutat convidada al BJDW. Dins del programa d’activitats impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Ramon Llull hi ha previst la celebració d’una missió empresarial organitzada per Barcelona Centre del Disseny (BCD) amb la col·laboració d’ACCIO. Una excel·lent plataforma per aquelles empreses del sector del disseny català que vulguin projectar –se i desenvolupar –se en el mercat xinés.

Per a més informació:

Cal assenyalar que les universitats a la Xina a part de la seva funció docent, també són molt actives en la participació de grans projectes i dinamit-

http://accio.gencat.cat/cat/agenda-activitats/activitatsemblematiques/cpn/setmana-2014/programa/seminaris/ beijing-design-week.jsp

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL | 15


Barcelona i Xina una mica més a prop

Javier Benítez Assessor de Promoció Econòmica. Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació Ajuntament de Barcelona.

E

n el nostre món globalitzat i interconnectat els aeroports actuen com a dinamitzadors i punts d’entrada principal de l’activitat econòmica a les ciutats, paper que històricament corresponia als ports marítims. Tot i que els ports continuen, òbviament, com a porta d’accés de les mercaderies els negocis, però, es fan per via aèria. Les noves rutes aèries internacionals són, per tant, grans oportunitats per a l’impuls econòmic de Barcelona i la seva àrea d’influència. S’ha constatat que existeix una incidència directa en termes de generació d’ocupació i de creació d’aquelles activitats econòmiques que treballen per donar servei a l’aeroport (processos de rampa, combustible, càtering, neteja, manteniment avions, etc.), o bé, que es beneficien de la seva proximitat (hotels, àrees comercials, oficines, parcs de negocis, etc). Segons l’Airport Council International (ACI), l’associació mundial d’aeroports, per cada milió de passatgers que rep un aeroport es generen en torn a uns 3.000 llocs de treball de forma directa i indirecta. L’evidència demostra també que l’oferta de vols internacionals és un factor determinant en la ubicació de les seus corporatives d’empreses multinacionals en una ciutat.

En concret, un treball de recerca de la Universitat de Harvard va estimar que un 10% d’augment en l’oferta de vols intercontinentals incrementa en un 4% el nombre de companyies que s’instal·len en una gran àrea urbana. I són precisament les companyies més intensives en

16 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL

coneixement i les més generadores de valor afegit les més sensibles a l’oferta de vols de llarga distància. Conscients de la importància d’aquestes connexions aèries, l’any 2005, l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb la Generalitat de Catalunya, la Cambra de Comerç de Barcelona i AENA van crear el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries (CDRA) amb l’objectiu de sumar esforços en la captació de vols intercontinentals a l’Aeroport del Prat. Des de la seva creació les connexions amb el mercat asiàtic, i molt especialment amb la Xina, han estat un objectiu estratègic prioritari. La posició preeminent de la nostra ciutat pel que fa a les relacions econòmiques amb Àsia feien necessari un vol enllaçant Barcelona amb Beijing i es pot dir ara que, essent ja una realitat, podem augurar-li unes molt bones perspectives d’èxit. Barcelona concentra més del 45% del tràfic de l’Estat Espanyol cap a Àsia – Pacífic, una xifra clarament superior a la de la resta d’aeroports de l’Estat. Aquest percentatge s’ha anat incrementant de manera progressiva durant els darrers anys. D’altra banda, més de 185.000 passatgers volen anualment entre Barcelona i la Xina. Fins ara es tractava del segon mercat intercontinental no servit des de Barcelona. Beijing, Xangai i Hong Kong són els principals punts d’origen i destinació dels passatgers que volen entre Barcelona i la Xina. Durant la darrera dècada el creixement mitjà ponderat (CAGR) entre Barcelona i la Xina ha estat de més del 10% anual.


Pel que fa a Catalunya, és la principal Comunitat de l’Estat Espanyol pel tràfic aeri de mercaderies amb la Xina, tant en importacions, 27% del total espanyol, com en les exportacions, amb un 38%; molt per davant de Madrid, la segona Comunitat de l’Estat d’origen i destinació. En total més de 24.000 tones de mercaderies es transporten per aire cada any entre la Xina i Catalunya. Perseguint aquest objectiu aquests darrers anys les institucions que conformem el CDRA han realitzat conjuntament moltes accions centrades en la Xina, que finalment han començat a donar els seus fruïts en l’establiment d’aquesta nova línia aèria regular que enllaçarà Barcelona amb Beijing (via Viena) 4 vegades per setmana.

la nostra ciutat, ja que ens connecta, via aèria, per primera vegada amb la Xina i ens obre una porta a l’increment de les relacions econòmiques amb aquest país que, segons un informe recent del Banc Mundial, pot esdevenir aquest any 2014 la primera potència econòmica mundial, tot superant els Estats Units. Amb aquesta fita la Xina i Catalunya estan una mica més a prop, i entre tots hem de continuar treballant per acostar més els nostres països en benefici mutu.

És per tot això que la inauguració del primer vol Barcelona –Beijing de la companyia Air China, el passat 5 de maig, és una molt bona notícia per a

“THINKING BIG MAKES US GROW” Dídac Lee, Managing Director of Inspirit and

It doesn’t matter if it’s a startup or a multinational, it doesn’t matter if there are small investments or large international ventures. In Barcelona, what matters are big ideas, people, opportunities... Everything has a place in one of the main European capital cities with most projects of international investment. That is why Barcelona makes you grow, makes you dream while keeping your feet on the ground, even further than the horizon.

BARCELONA, THE EUROPEAN CAPITAL OF INNOVATION A prize awarded by the European Commission in 2014


China luxury market cooldown

Joaquim Calsina Sales Manager Espacio Solar i membre del GT Xina.

LUXURY MARKET IN CHINA, A SHORT OVERVIEW In 2010,China was the world’s second largest consumer market for luxury goods, after Japan and even before the USA. The World Luxury Association estimated the total amount of consumption for luxury goods in China was US$8.6 billion in 2008 (a 25% of the world’s luxury goods sales). In 2009 China Luxury market was US$ 9.4 billion ( a 27,5 % of the world’s luxury goods sales). From 2008 to 2012 the compounded annual growth rate reached 27%, so a growth rate of 2 digits during 5 years ( just incredible!!) WHO ARE THE PLAYERS IN THIS MARKET Chinese luxury goods consumers are younger than in Europe, belonging to the 18-50 age group, compared to Europe’s consumers who are generally in the over 40 age group. For this reason, China’s luxury goods market is expected to grow faster than that of Europe, also Many of the young luxury goods buyers are selfemployed or professionals. Even if we look in more detail into figures , 80% of Chinese luxury goods buyers are under 45, compared with 30% of luxury goods buyers in the United States and 19% in Japan. This makes a clear idea of who are the players of this growing market VERY YOUNG PEOPLE. It’s also very clear that most luxury goods buyers in China buy luxury products as a status symbol.

18 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL

English Version

WHICH ARE THE BRANDS Watch “The top five luxury watch brands in the country are Rolex, Omega, Cartier, Vacheron Constantin, andBreitling “ Global Luxury Survey by Time magazine Menswear Giorgio Armani is nº 1, followed by Ermenegildo Zegna and Versace Cosmetics Chanel is nº 1 , followed by LANCOME and DIOR Cars Nº 1 has been AUDI for many years, but now BMW and Mercedes are boosting their sales. Of course brands like Lamborgini have found in China the way to sell their very special cars. THEN WHAT HAPPEN ?? “Luxury goods sales in China have dropped significantly after rapid growth over the past few years, with some noted fashion brands closing some of their stores in the country” By Guangzhou’s 21st Century Business Herald. For example in 2013, Giorgio Armani and Dolce & Gabbana shops located on the Bund in Shanghai were closed. Also Armani after doing business there for nearly a decade had close shops in the Bund. According to Bain & Company statistics, luxury goods sales in mainland China slowed down in 2013 to a 2% growth rate, compared with the 7% annualized increase in 2012 and 30% in 2011. The


consulting firm projected that the downtrend would continue in 2014. For example Louis Vuitton saw a mere 1% growth in China in 2013, while Gucci’s sales dropped by 5.4% during the first three quarters of 2013. In addition, the media reported that Cartier had closed ten stores in China and it would be difficult for the brand to maintain the double-digit growth in China as we have said previously. WHY ? “Consumers have become more mature and rational in their purchases of luxury ítems” By Lu Xiaoming, former vice president of Montblanc China. According to the experts , the decrease in the luxury goods market has been caused partly by a slowing economy. Chinese purchasing power could not longer sustain the rapid expansion and growth of 2 digits seen by luxury brands a few years ago. Many experts also say that the government’s prohibition of using public funds to buy luxury items

since June 2012 has also hurt industry sales. The new very strict policies to prevent corruption in the public business it’s a reality and from many private conversations I had during 2013, people involved in Public business are now afraid to receive luxury presents and even they reject them, something absolutely impossible some years ago. For example one of the more affected markets are Men’s Watches, that used to be one fifth of the total domestic luxury market, sales have decreased by 11 per cent in 2013 !!!!!!!! International traveling and consumption, however, was one of the major factors that have hurt sales in Mainland China. Some reports stated that the price gap between luxury goods prices at home and abroad was significant. So as per some data I found in 2013, 60% of luxury goods bought by Chinese nationals had been purchased in foreign countries. So maybe 3 main causes have make this LUXURY Market to decrease, but even though the Chinese market has slowed down substantially, it remains an important market that no one can afford to overlook.

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL | 19


China’s philosophy; roots of thought

Girbal Balart Giró (material science engineer at Sedal Advanced Technical Ceramics) from Jiangmen, Guangdong province.

English Version

T

here are two main branches of thought in modern great Chinese culture; on one hand Confucianism, on the other, Taoism. From a western point view, it is quite normal to classify them together into “oriental philosophy” box, without paying much attention. Yet, some fundamental differences can be pointed out if they are analyzed in a deeper way. In a simplified manner, it can be said that Confucianism teaches the basis on looking for harmony of Men inside society, and Taoism instead, leads men to the way of looking for harmony with the whole universe (TAO).

Confucianism is based on Great Confucius’ work “孔子 – Kǒngzǐ”, ancient politician, saviour and philosopher, who lived almost 2500 years ago, simultaneously to other magnificent men like Pythagoras or Buda Gautama, who were born in almost the same decade. Confucius teachings are mainly philosophical and ethical essays with strong politics flavour. On its whole, it could be classified as a treaty describing population organization laws, and optimized social model standards. The main work of Confucius it is known as the 4 Great Books of Chinese culture: • • • •

[论语 lùn yǔ] Often translated as “Great knowledge”, [大学 dà xué] Translated as “Great Science” or “Great studies” [中庸 zhōng yòng] or “Analects of Confucius” [孟子 mèng zǐ] written by one of his main students Ji Mèngkē (姓孟軻)

Following quotes show the nature of Confucius teachings:

20 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL

“The right way, or right moral behavior should be found inside oneself. It is not a true moral rule the one that it is discovered outside the human being, that is, the one that it is not directly deriving from the human nature itself.” “When I walk along with two others, from at least one I will be able to learn”. “In archery we have something like the way of the superior man. When the archer misses the center of the target, he turns round and seeks for the cause of his failure in himself ”. According to Alan Watts, the fact that Chinese culture has last along the centuries, getting over invasions from the east and the west, keeping its


original identity, it is mainly due to the strength of the social model proposed by Confucius. On the other hand, Taoism is the flip side of the coin, not in an opposite sense, but as an indivisible complementary. Taoism was born through teachings of LaoTse “老子 – Lǎo zǐ”. On our days, the debate remains open: has this character really existed as a human being?, or did he appear along the history as a result of the sum of traditional teachings instead? Be it as it may, the truth is that the powerful of his philosophy has contributed in a precious way on the evolution of the consciousness of the human being. It is worth saying that in traditional Chinese teachings, it is considered that LaoTse really existed on earth as an incarnate being, and according to the ancient legend, he worked on the imperial archives in Luoyang, Henan province. During his life, he always taught that “the TAO that can be told it is not the eternal TAO”, but, when as an old man,

was heading to the desert on his way to die – from a heart disease, on the men eyes- a keeper on the north-east of China convinced him to write down his work, which finally lead to the world-wide known Tao te King - 道德經 - dào dé jīng” or “Book of changes”. This is a relatively short book, in which with only around 5000 Chinese characters, eternal spiritual guide has been codified and its facts remains perfectly applicable on our modern days, more than 2500 years later. Yin/Yang is the main Taoism symbol, a symbol in which the dual polarity of Nature it is expressed by itself, with the elegant and simple style of ancient Chinese philosophy. This is a dynamic symbol where the two polarities are continuously chasing each other following a universal rhythm which shows the eternal dance of the two polarities.

In modern Chinese culture it is quite often said that Confucianism is more suitable for the early stages of human life, in the children education or the teaching of ethical values for a smooth development of the society, and the Taoism it is more suitable for the last stages of the men’s life, when the human being, already developed, it is then ready to walk the way of a more spiritual life. In our days, Confucius and LaoTse’s teachings take part of the educational Chinese program, and all children –well, all that attend to schoolreceive these lessons in the primary and secondary grades. Though, modern Chinese citizens, commonly think of this kind of philosophy as part of the past and they normally refers to it with traces of nostalgia and respect. They clearly link those concepts to ancient values of older generations and they are considered with less utility in their current capitalist society. My personal impression after almost 4 years living here in China is: that if the Chinese society is observed with a certain degree of sensitivity, it is possible to appreciate the effects of LaoTze and Confucius teachings in operation in a deep fundamental level, quite a few layers below the superficiality of the raw capitalism already set up here. Using a computer analogy, it can be said that those values are operating far beneath our eyes, like the succession of 0 and 1’s moving below layers and layers of code in our computers. Like the binary code, the values expressed by these two philosophies can be seen as the fundamental construction blocks through which Chinese society it is currently built upon. Finally, I’d like to conclude with a quote from Alan Watts’ book “The book on the taboo of knowing who you really are”, which is very close to Taoism philosophy, which to my eyes, it is one of the best –and optimistic- ways to face the eternal questions of Who are we? Or what are we doing here? The quote is like so: “As a human being, you are an opening through which the universe it is capable to watch and explore itself”

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL | 21


Business Conference China-Catalonia Encouraging investment, a source of increasing wealth in Catalonia Albert Ferrari Enginyer industrial, Industrial Manager de SEDAL Group

English Version

Extraordinary seminar which was organized by the CATMÓN Foundation last April at the Palau Robert in Barcelona.

edge economy rate, and that in the EU we are being generally backward from the push that leads China.

China will soon become the world’s largest economy and countries, companies and organizations who want to have a role in the future, they have or will have links, contacts, representation or presence in China.

Attendance of the day was crowded to the point that many people had to stand up in the conference room denoting the great interest in China Catalan society.

The approach of the day was very complete and suitable for those who so far had not made any approach or contact with China, topped with a very neat organization act. The seminar unfolded in the following thematic blocks with high level speakers from all interventions: • • •

Chinese investment in Catalonia Catalan Investment in China The new business environment for Small and Medium Entreprises of Catalonia, between Catalonia and China. Conclusions and closing

We would emphasize, for the interest aroused in the audience, the presentations on the legal aspects of investment in China, the operational details of the new Free Trade Zone of Shanghai-Pudong, and HongKong as a bridge between China and Europe or as a first step to entering China. On the other hand, from the messages heart from Chinese companies and the closure of Mr. Eugeni Bregolat, it became clear that China is going fast to move from the world’s factory to the new knowl-

22 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL


E-commerce: 10 Claves para realizar una exitosa estrategia en China

Manu Sanchez President del “China Marketing Center” del Club Marketing Barcelona

C

omo dice nuestro amigo Jack Ma, fundador de Alibaba (el eBay chino), “en otros países e-commerce es una modalidad de compra, en China e-commerce es un estilo de vida”. La evolución del e-commerce en China ha sido espectacular. Cuando llegué a China por primera vez, hace ya 15 años (en el año 1999), había únicamente 2,1 millones de usuarios de Internet con, por ejemplo, sistemas de pago para el e-commerce e infraestructura en e-logistics (o logística para el comercio electrónico) sencillamente inexistentes. Hoy, en junio de 2014, China ya es el “mayor mercado de e-commerce del mundo”, con 618 millones de usuarios de Internet. Para que se hagan una idea de lo potente y popular que es en nuestra querida China también el e-commerce, comentar el fenómeno 11/11, o singles day. El equivalente en Mailand China del famoso Ciber Monday norteamericano, día perfecto y puntero para las compras online de nuestros amigos chinos en el que, en la anterior edición, las ventas aumentaron un 80% respecto al año precedente, llegando a 5.700 millones de USD y triplicando las ventas del famoso Ciber Monday de USA. ¿Y porqué 11/11?, ¿Cuál es el significado cultural en la elección de esta fecha con tantos 1? Muy claro, indicar en China a la persona que quieres (con el regalo que compran por e-commerce) que es única en tu vida, “Just 1”. Por eso, emocionalmente y económicamente (hay este día descuentos de hasta el 50%), es el día perfecto para comprar online el regalo para la persona única que tanto se quiere.

En el “Quién es Quién” en el mundo del e-commerce en China, hay que destacar a los players TaoBao

Versión Castellana

y TMall TaoBao, el eBay chino, creado por Alibaba en 2003, cuenta con más de 500 millones de clientes (cada día utilizan Tao-Bao más de 213 millones de personas), 800 millones de productos registrados y con el 80% de la cuota de mercado C2C en China. En la anterior edición del mencionado fenómeno Singles Day, TaoBao vendió hasta 19.000 millones de rmb (aprox. 3.133 millones de USD). T-Mall, el Amazon.com chino, creado en 2008 por Alibaba, cuenta con el 51% de las ventas online B2C en China (para quese hagan una idea de la espectacular cuota de mercado de TMall en el B2C chino, la cuota de mercado B2C de Amazon en USA es del 20%). El año que viene, 2015, las transacciones de e-commerce en China se prevé que lleguen a los 540.000 millones de USD (el 7,5% de todas las transacciones en el retail); y, en 2020, se prevé que el mercado chino en e-commerce sea mayor que el de USA, Japón, UK, Alemania y Francia juntos. Saquen ustedes mismos, apreciados lectores de News Enginyers Xina, sus conclusiones sobre el tremendo volumen de negocio que hay en el pastel del e-commerce en China. Razón por la que estamos escribiendo este artículo para el News Enginyers Xina Sobre esta base, y centrando ahora el mensaje en escenarios empresariales concretos… Muy bien, está su empresa “achinada”, es referente en una industria en concreto en China y, resultante de todo ello, tiene una potente red de seguidores de la marca que offline compran el producto o

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL | 23


servicio de su empresa (moda, alimentación, cosméticos …) en sus respectivos puntos de venta en China, en esencia en las grandes ciudades de Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong Y yo pregunto, ¿Y qué pasa con todos aquellos ciudadanos de Shenzhen (11 millones de habitantes), Chongqing ( 33 millones de habitantes), Harbin ( 7 millones de habitantes), que estarían encantados de comprar su producto en China pero que, por vivir a miles de kilómetros de distancia de las grandes urbes, no pueden ir físicamente a comprar su producto? La respuesta es clarísima y es Let´s e-commerce to China. Está en sus manos, a través del comercio electrónico, poder vender sus productos en China en cualquier momento y en cualquier lugar con tan solo un click. Tal y como decimos aquí en China: “A todos los gatos les encanta el pescado pero temen mojarse las patas”. Es decir, todas las empresas quieren ganar dinero en China pero la experiencia demuestra que únicamente lo consiguen aquellas que tienen en la innovación su factor diferencial (y,

24 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL

por tanto, está siempre un paso por delante de la competencia). Aquí es donde entra el e-commerce. Habiendo dejado bien clara la base, veamos a continuación (primera aproximación) y en los próximos artículos en News Enginyers Xina (con detalle) las 10 claves para desarrollar una exitosa estrategia de e-commerce para China y desde China. Presentamos, en este artículo, como ejemplo de éxito a seguir, a nuestros amigos de ZARA, por el magnífico trabajo que están realizando tanto offline como online en China. 1ª. E-commerce, sí, pero siempre como parte de una ganadora estrategia multicanal de marketing para China. Antes de pensar en tener el site en e-commerce para China, deben existir seleccionados productos o servicios ganadores para China sobre los que se construya tanto la página web para China como el canal online específico de ventas para China (o site de comercio electrónico). Una vez que tenemos un mensaje y posicionamiento ganador para China, podemos pensar en la venta como resultado de una buena gestión previa en marketing.


Con, efectivamente, el uso de Internet como medio y canal porque de lo que no se trata es de tener una gran tienda virtual para venderle a las mujeres de piel extrablanca chinas cremas bronceadoras de piel, ¿Verdad? Achinémonos primero offline y, una vez tengamos el producto o servicio ganador para China, let´s e-commerce to China, apoyándonos en el site oficial de la marca en China, con contenido específico para China y obviamente escrito en idioma chino. Es clave crear en la mente del target chino una enriquecedora experiencia de compra “integrando” el valor online de la marca a través del site oficial en chino y para China, su site en comercio electrónico, su perfil en las redes sociales chinas (en esencia, Sina Weibo y WeChat), reforzado offline con la presencia física de la marca a través de la sede, tiendas… de la marca occidental en China. Igual que también es clave contar con un ganador equipo “mixto” (por tanto con directivos chinos y occidentales en e-marketing y e-commerce para China) con el que gestionar de maravilla el canal en un ciertamente enriquecedor y necesario, para evitar patinazos de base, ambiente multicultural. Zara lo está haciendo de maravilla con una web específica para China, zara.cn, en la que, con excelencia “Glocal” (Global sí, Local también), sus clientas ejecutivas chinas pueden ver las fantásticas prendas Zara específicas para, por ejemplo, lucirse durante las fiestas del Año Nuevo chino del Caballo. Colecciones Zara que pueden comprar online en la web o en cualquiera de los 149 puntos de venta Zara en China. Todo ello, contextualizado en un ejemplar posicionamiento internacional, presencia en 86 países con una red de 1.808 tiendas; y redondeado con la participación de Top Models occidentales en sus campañas globales de comunicación con las que satisfacen las necesidades en “ganar cara” de sus clientes en China.

2. E-commerce vía smartphones: Lo más puntero en estos momentos en China Destacamos, efectivamente, los smartphones como principal vehículo para las compras de la e-generation china (más del 50% de las compras online se hacen a través de los smartphones). El 70% de los e-compradores chinos, va primero a la

tienda física para ver el producto y hacer su selección para, a continuación, volver a sus ordenadores o smartphones para realizar las compras. Una e-generation china que se siente muy cómoda con el pago online (ya que a través de los códigos QR y con un solo click, pagan los productos desde sus smartphones conectados a sus cuentas bancarias). Todo ello, beneficiándose de un muy eficiente sistema en elogistics (o logística para el comercio electrónico con el que, por ejemplo, yo he comprado muchas veces desde Beijing productos el sábado que he recibido el mismo sábado por la tarde). El precio es la primera razón de compra online. Realizando completas comparativas del precio del producto que quieren comprar en los principales players en digital retailing, antes de tomar la decisión de compra. Las compras online en China representan ya el 6% de todas las compras, comparado con el 5% de Alemania y con el 3,9% de Japón. La compra vía dispositivos móviles (mobile purchasing) está muy alineada con la preferencia de los consumidores chinos por realizar sus compras de forma ágil “en cualquier momento y en cualquier lugar”. En el mega player en e-commerce chino Taobao, la hora punta para las compras online desde dispositivos móviles es las 22h, siendo 67 segundos más rápida la compra vía smartphones que desde ordenadores portátiles. Zara tiene una app en China para smartphones (iPhones), iPads… con la que la e-generation china puede navegar a través de todas las colecciones en cualquier momento y en cualquier lugar a través de sus iPhones e iPads. El Grupo Inditex, ganador e innovador player empresarial presente en China desde el año 2004 (con Zara una de sus marcas estrella), inaugurará este año la tienda 500 en China. Siendo por ello China el segundo mercado del mundo en número de establecimientos para el grupo, después de España, que cuenta con 1869 establecimientos. Tal y como seguiremos analizando con detalle a continuación sobre las 10 claves para realizar una exitosa estrategia en e-commerce en China es ne-

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL | 25


cesario contar, en lo referente al diseño gráfico de su tienda virtual para China, con una eficiente comunicación online (vía chat) con los internautas chinos que, por cierto, están muy bien acostumbrados a que haya un soporte online de apoyo y diálogo con la marca en cuanto entran en su plataforma de comercio electrónico. Y, aunque los sistemas de comunicación como el chat online son herramientas muy eficaces para incrementar las ventas, añade valor utilizar también herramientas chinas como QQ muy bien posicionadas entre los “netizens” chinos. Seguimos construyendo Tal y como veíamos en la 1ª parte de este artículo en News Enginyers Xina sobre las claves para realizar una exitosa gestión de e-Commerce aquí en China, China ya es en 2014 el líder mundial en e-Commerce. Las compras online superaron en 2013 los 210.000 millones de euros, sin incluir las compra –ventas B2B (entre empresas) ni los billetes de avión y las reservas hoteleras, lo que supone un crecimiento del 42% respecto al año anterior. Siendo los smartphones (iPhones…) el principal vehículo para las e-compras de la e-generation china quien se siente ciertamente cómoda con el pago online (ya que, por ejemplo, a través de un código QR y con un solo clic pueden pagan desde sus smartphones conectados a sus cuentas bancarias); todo ello, beneficiándose de un muy eficiente sistema en e-logistics (o logística para el comercio electrónico) con el que, por ejemplo, una compra hecha el viernes por la mañana aquí en Beijing puede tener la entrega el mismo día por la tarde si el e-vendor también es del norte de China o al cabo de 2 días si es del Sur de China. Analizamos a continuación el ejemplo de éxito, también en e-Commerce, de las marcas Mueloliva, Leche Pascual, Gullón y Pastas Gallo, a las que tengo el honor de apoyar en China a través de mi trabajo con mi amigo Wang Mu, presidente de Pinlive (primer importador y distribuidor de productos de alimentación en China, con presencia en más de 12.000 supermercados en toda China) y junto a mis compañeros de la Liga Española de Fútbol,

26 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL

LFP, como ganadora plataforma de marketing internacional. Todo ello con el claro mensaje de fondo de que para realizar una brillante gestión en e-marketing en China (incluyendo el concepto e-commerce) con frecuencia es ganador construir junto al partner chino el posicionamiento de la marca europea en cuestión en el ecosistema digital chino. Avanzamos en la presentación de las 10 claves para realizar una exitosa gestión de e-commerce en China. Veíamos en la primera parte del artículo las 2 primeras claves: 1ª, e-Commerce, sí, pero siempre como parte de una ganadora estrategia multicanal de marketing para China; 2ª, e-Commerce vía smartphones, lo más puntero en estos momentos en China. Y vamos a ver en este artículo la 3ª, e-public Relations & Opinion Leaders events marketing, y la 4ª clave, “achinado” diseño del sitio de e-Commerce de sus empresa. 3ª clave para realizar una exitosa estrategia de e-Commerce en China: Public Relations & Opinion Leaders, events marketing Para todos aquellos directivos que estén leyendo este artículo para los que lo offline (o presencial) todavía pesa más que lo online (o virtual), habría que indicar que lo tienen en bandeja para conseguir la buena opinión de su target chino a través de la opinión favorable hacia su marca de los Top bloggers chinos y medios de comunicación que asistan a los eventos presenciales que en China haga su empresa. Por ejemplo, cuando hace unas semanas , el 9 abril 2014, realizamos en el Instituto Cervantes de Pekín la Launching Ceremony del Proyecto Liga Española de Fútbol, LFP con el Ministerio de Comercio de China (Mofcom), que tengo el honor de dirigir, presentamos ante más de 45 Top medios de comunicación chinos el ganador valor de La Liga como plataforma de marketing internacional y nacional para grandes empresas chinas como Huawei, PinLive, Haier, Air China, con quienes estamos ya cooperando. Y ello fue para, por ejemplo, PinLive, una estupenda oportunidad para poner en valor la excelencia de sus marcas representadas en China,


Pastas Gallo, Gullón, MuelOliva y Leche Pascual como “las marcas favoritas en pasta, galletas, aceite y yogures de los idolatrados, también en China, jugadores de La Liga. Todo ello, con el ganador valor que se aporta en branding (o prestigio de marca), notoriedad (o número de personas que conocen la marca) y ventas tanto offline (en los puntos físicos de venta) como online (e-Commerce) a través de los conceptos Public Relations & Opinion Leader, events marketing. 4ª clave. Contar con un “achinado” diseño del sitio en e- Commerce de su empresa. Quien empieza, en lo referente a Back Office, con contar con un eficiente software para e-Commerce adaptado a los sistemas de pago chinos, enlaces con las redes sociales chinas… todo ello, claro está, en idioma chino y ubicado en Mailand China o Hong Kong para así asegurar una óptima velocidad en la descarga de las páginas para el comprador online y quedando por ello al margen del necesario Great Firewall of China, que supervisa con excelencia las comunicaciones entre China y el exterior. Hay que indicar a este nivel, como también muy conveniente recurso generador de confianza, la importancia de contar con un dominio e ICP registrado en China ya que, de esta forma, podremos acceder a tener una licencia ICP (abre-

viatura de Internet Content Provider), que permite a sitios web con sede en China operar en China. Además, el hecho de poseer esta licencia da seguridad añadida al comprador chino sobre la tienda virtual donde va a comprar, por estar regulada por el Gobierno. Diseño grafico. Partamos de un hecho, nuestros amigos e-compradores chinos visualizan las webs de una forma diferente, con, por ello, “estilo y características chinas”; necesitan de muchos más estímulos visuales y acústicos que los compradores occidentales, que aprecian webs con diseños más minimalistas y occidentalmente estructurados. El diseño de las e-shops o tiendas virtuales chinas es singular, con amplia información y con amplia cantidad de colores. Siendo por ello conveniente que las tiendas online para China sean diseñadas por equipos mixtos con chinos y “hombres huevo” (nos llaman así a los europeos apasionados de China por ser blancos por fuera y cada vez más amarillos por dentro), expertos en e-marketing to China y usabilidad para el internauta chino. Baidu, SEM & SEO El óptimo posicionamiento de su tienda virtual en el “Internet con características chinas” es también

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL | 27


clave si quiere que los netizens chinos lleguen a su plataforma digital de venta con, por ello, tener opciones de hablar de e-venta. Como todos ya sabemos, hemos hablado de ello en los anteriores artículos en News Enginyers Xina, el motor de búsqueda de referencia en China es Baidu (el Google chino), fantástico también para conseguir un ganador nivel de conocimiento de su marca. Todo ello, dentro del apasionante mundo de las redes sociales chinas, muy utilizadas por los compradores chinos ya que estos son muy participativos y utilizan el social media como principal fuente de información antes de tomar decisiones de compra y también como vía para compartir sus experiencias y opiniones. Sistema de pago “en China y para China” que, en este concepto, tiene nombre propio y es Alipay, el número uno en el mercado chino al aceptar todas las tarjetas de crédito chinas. No aplica por ello instalar sistemas de pago occidentales como Paypal ya que nuestros amigos e-compradores chinos no se sienten cómodos con estos sistemas pues muchos de ellos no aceptan tarjetas de crédito chinas.

28 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL

Comunicación (online chat) con los netizens chinos durante el proceso de e-compra. Los internautas chinos están acostumbrados a que en sus tiendas virtuales favoritas haya un soporte online de comunicación y apoyo “en idioma chino” durante todo el proceso de e-compra. Por ello, sistemas de comunicación como el chat online son herramientas muy eficaces para incrementar las ventas, siendo muy aconsejable utilizar herramientas chinas como QQ, ciertamente bien posicionadas entre los usuarios online chinos. En el próximo artículo en News Enginyers Xina seguiremos analizando las 10 Claves para realizar una exitosa estrategia de e-Commerce en China.


VIURE I TREBALLAR A LA XINA


Shanghai Maig de 2014

Nil Cabutí Borrell Enginyer de Camins, Canals i Ports

U

nes setmanes abans d’iniciar la meva experiència a Shanghai, vaig crear un bloc amb el títol: “De Barcelona a Shanghai. Bitllet d’anada i tornada?”. Em feia aquesta pregunta perquè no sabia el que em trobaria a la Xina, i es que pràcticament era el primer cop que sortia d’Europa. Em dic Nil Cabutí Borrell, de Barcelona, 23 anys, Enginyer de Camins, Canals i Ports per la UPC i amb el Màster a Tongji University (Shanghai). La meva experiència a Xina va començar al 2011, quan vaig emprendre el vol a Shanghai per acollir-me a un programa de doble titulació UPC – Tongji University de 2 anys. Juntament amb quatre companys de Camins, hem estat els primers estudiants espanyols a tenir un doble diploma amb Xina. Això ens dóna un potencial molt gran, però alhora va fer que, en no haver-hi precedents, ens haguérem d’obrir camí constantment. A Shanghai la meva vida va canviar enormement. Des d’haver d’acostumar-me a l’accent anglès dels xinesos, fins a adaptar-me

als horaris del país, passant per l’aprenentatge de menjar amb “palillos” o comunicar-me amb gestos durant els primers dies. Després d’uns mesos a la residència universitària, em vaig mudar a un pis a la ciutat, que al principi compartia amb dos enginyers catalans i posteriorment amb gent de països molt diferents: Tailàndia, França, Índia, Itàlia i Suècia. La convivència i la sociabilitat son dues habilitats que s’aprenen en aquestes circumstàncies. Vaig renunciar a moltes coses que en la meva vida a Barcelona eren sagrades. Per exemple, el ciclisme, afició que vaig iniciar des de ben petit. A canvi, però, vaig guanyar-ne moltes més. L’assistència a classes diàries de xinès amb nois i noies de 14 països diferents va fer que aprengués un idioma fascinant. Tot un repte. Igual que en el passat eren les meves travesses pedalant pels Pirineus, avui puc ferme entendre en aquest idioma. Una altra cosa que vaig trobar a faltar era el meu lloc d’estudi a Barcelona. Quan estava cansat de la termodinàmica, l’àlgebra o els moments flectors, aixecava el cap i veia l’Estadi de l’equip que porto al cor, amb

30 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL

el Tibidabo de fons. A Xina, en canvi, quan estava cansat de memoritzar caràcters xinesos, de tant laboratori universitari o del mutisme de la gent d’aquest país, veia l’espectacular skyline shanghainès des d’un 18è pis, envejable imatge dels meus somnis de joventut. No són bones les comparacions en aquest terreny. Allò era centenari i ho portava a la sang; això solament és producte de dues dècades i no ho sento gens meu. Algun cop ho havia sentit i ara ja ho sé fermament: l’origen condiciona la identitat. Assabentat que durant aquests dos anys el meu país estava donant un pas endavant en aquest sentit, i vivint el gran moment des de fora, va ser un motiu més d’enyorament. Però també un revulsiu perquè jo hi col·laborés des de la llunyania. No deixava de ser un altre somni, un somni de futur. A nivell acadèmic, els primers mesos van ser complicats. No estava gaire clar el que havíem de realitzar, i algunes assignatures s’impartien només en xinès, fent-ne impossible la comprensió. A això cal sumar-li que jo vaig estudiar el Màster de Geotècnia, i no el d’Estructures com la resta dels meus companys.


Malgrat tot, aviat l’oferta de cursos es va multiplicar, els estudiants vinguts d’Espanya van passar de vuit a gairebé trenta, i les activitats extraacadèmiques organitzades van créixer. Els últims mesos van centrar-se en la redacció de la tesina de Màster sobre el Bentonite, un material que s’utilitza en els dipòsits nuclears com a barrera entre els residus contaminants i el medi natural. El no haver tornat a Catalunya durant els dos anys em va permetre viatjar i descobrir alguns dels racons mes inhòspits de Xina i també d’Àsia. Durant les vacances d’hivern vaig creuar

Vietnam en moto, a l’estiu vaig destinar un mes a descobrir alguns dels paratges més misteriosos del gegant asiàtic, més endavant les illes Filipines van fer-me creure que el paradís existeix, i la tornada en bicicleta des d’Istanbul fins a Barcelona va ser la culminació èpica d’una etapa que mai oblidaré. Paral·lelament als estudis, vaig donar classes particulars de matemàtiques i física a fills d’expatriats d’arreu del món que van a escoles internacionals a Shanghai. A traves d’aquestes sessions, vaig contribuir al finançament de l’aventura, i sobretot vaig practicar l’anglès tècnic i acadèmic.

Aquest any vaig tornar a Shanghai a fer el Projecte Final de Carrera a la càtedra del Port de Barcelona a la China Europe International Business School (CEIBS). Al juliol em graduo definitivament a la UPC, i des de l’agost seré a Singapur treballant d’enginyer en obra en la construcció d’un viaducte a l’oest d’aquest país. En resposta a la pregunta que em feia al crear el meu bloc, el bitllet és de tornada, però de tornada a Àsia. I això em reafirma l’esforç esmerçat. Aquestes experiències només es viuen una vegada a la vida, i jo l’he volgut viure. I la segueixo vivint.

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL | 31


Shanghai chapter spring dinner Catalan engineers joined together at the Enginyers Xina Shanghai Chapter dinner in Shanghai English Version

O

n March 18, Enginyers Xina Shanghai Chapter’s most recent dinner took place at Loco restaurant in Shanghai, China. The dinner was well attended by Gil Serra (General Manager of Freixenet), Alexis Lago (Sales and Engineering Manager of Zanini Auto Grup), Eduard Carreira (General Manager of Provital Trading), Laura Barbara (Industrial Engineer), Rosanna Terminio (Managing Partner of AsecorpChina) and Alexis Roig (General Manager of GlobalTaixue).

Alexis Roig, coordinating the Shanghai Chapter, reported the changes and achievements of the last months to the other attendees and upcoming initiatives and events being organized from Barcelona were introduced. Other Chapter members had the chance to share their feedback and proposals for the different projects and contribute to set the goals of Enginyers Xina for the next year. Chapter members agreed on meeting more often in order to keep in touch and better serve the Chapter’s mission.

32 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL

Shanghai and Hong Kong Chapters were set up as a way to better coordinate the network of engineers taking part of Enginyers Xina in Eastern and Northern China (Shanghai and Beijing municipalities and Jiangsu and Zhejiang provinces) and Southern China (Hong Kong SAR and Guangdong province).


DISCOVERING CHINA 发现中国

Hainan


Hainan Tat Ametller Co-Founder and CEO at Laketània Tours

K

English Version

nown as the “Eastern Hawaii”, Hainan ( 海南省, Hainán shěng), meaning literally “Province in the south of the sea”, it is a tropical island located in the SourthEast of the country, separated from Leizhou Peninsula (雷州半岛), Guangdong Province, by the 16km wide Qiongzhou Strait (琼州海峡).

It has a population of 8.6 million people (2010), including different ethnic groups: Han (83%), Li (16%), Miao (0,8%) and Zhuang (0,7%), which gives a wonderful mix of traditions coming from different cultures through all the region. Main religions are Buddhism, followed by Islam and Christianity.

Hainan province is a group of 200 islands, being the main one the island which gives the name to the group, Hainan, followed by 3 main groups: Xisha, Nansha and Zhongsha.

The capital Haikou City is situated in northern part of the island, its population is over 2 million people and it is the political, economical, cultural and logistic center of the province. Sanya is the second prefecture-level city of the province, and it is an important destination for tourism.

It is the southernmost and smallest province of the People’s Republic of China and the second largest island, being Taiwan the first. Its extension is 33.900 km2, with a length of 290 km and a wide of 180 km (from north-east to south-east) Hainan has a mild climate, with a yearly average temperature that varies between 22 and 26ºC the whole year. The rainy season goes from May to October. It is also the hottest season, being June, July and August the hottest months, reaching maximum temperatures of 35-39ºC. Winter season goes from November to April and coldest months are December, January and February, when the temperatures can go down to 16-20ºC, usually in December. Hainan has an average of 300 sunny days per year.

34 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL

In the past, Hainan was a wild island where the Government used to sent Mandarins (Chinese high public officials) as a punishment when committing a fault, until they realized it was a price instead of a punishment due to the really nice landscapes and weather of the island. About the gastronomy, Hainan cuisine is lighter, less oily and spicy seasoned than that of the Chinese mainland. Seafood is the main option, having fresh fish, shrimps and crabs widely available. The Hainanese Chicken Rice is one of the best well-known dishes from this Chinese region, although sometimes it is associated to Singaporean o Malay cuisine, as Chinese emigrants brought it from Hainan to these other destinations where


it become famous worldwide. Porridge, mantou and baozi are eaten for breakfast, with a noodle dish also being widely eaten. This consists of fine, vermicelli-type noodles with various toppings and gravy. Along with lunch and dinner, late night outdoor barbecue dishes are also served.

Two thousand years ago it was considered the “Tianyahaijiao” (天涯海角), the end of Heaven, the corner of the sea, the place were the civilized world ended. Nowadays there is still a stone with this sentence inscribed on it, where couples declare their eternal love.

Nowadays, Hainan attracts many tourists looking for sun, sea, nice and exotic foods, shopping and its wonderful mild climate through the whole year.

Chunyuan Seafood Market (春园海鲜广场) is one of the best places to eat fresh seafood at Sanya, having the possibility to buy the seafood you prefer and select one stall to cook it, Dabianlu style (boiled) or fried.

The Chinese Government is making a big effort since 2008 to transform Hainan into an international tourism destination. Since December 2010, the high-speed rail of the area, Hainan Eastern Ring Rail connects the northern point of the island (Haikou) and its southern point (Sanya) in just 1.5 hours.

Nanwan Monkeys Island

Main tourist destinations in Hainan include:

Located 40km to the south of Sanya, the Nanwan Monkeys Island is a Natural Reserve since 1965. With an amazing landscape and abundant vegetation and fauna, it is perfect for the 2000 monkeys that live there.

Haikou

Nanli Lake

An obliged visit is the Five Ministers Memorial Tower, build at the end of nineteenth century to commemorate 5 famous ministers of Song and Tang dynasties, exiled from the Imperial Court for disagreements with the Chinese authorities.

It is one of the biggest lakes in Hainan, having inside 13 small islands to discover.

The Tomb of Hai Rui, situated in the western outskirts of the capital, is another of the must visit places. The tomb’s name comes from an upright and uncorrupted official’s name.

It is a nice place to relax or to realize aquatic activities.

The lake is surrounded by rubber and bamboo trees.

There are daily flights to Haikou from many Chinese cities, as well as from main Asian airports.

Sanya Its spectacular and beautiful golden sand beaches with crystalline waters make it one of the hottest tourist destinations in Hainan.

Interested in a customized trip proposal? Contact us at: tat@laketaniatours.com www.laketaniatours.com

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL | 35


THIS IS CHINA Albert Ferrari Enginyer industrial, Industrial Manager de SEDAL Group

SHUTTLECOCK FITNESS IN YUEHAI PARK Yuexiu Park is the largest park in downtown Guangzhou and it is made up of three artificial lakes and seven hills of Yuexiu Mountain; hence the name Yuexiu Park. It is a perfect combination of cultural relics and ecological tourism, reputed for its pretty water and hills as well as cultural relics. The main places of interest include the stone sculpture of the Five Rams, Zhenhai Tower, the site of the Ming Dynasty City Wall, and Square Cannon Site. The Five-Ram Sculpture is one of the most famous structures in Guangzhou. It has become the emblem of the city. The “ball” or shuttlecock or featherball (similar than badminton), called a “jianzi” in the Chinese game, has four feathers fixed into a rubber sole or plastic discs. Some handmade jianzis make use of a washer or a coin with a hole in the center. During play, various parts of the body (except for the hands) are used to keep the shuttlecock from touching the ground. It is primarily balanced and propelled upwards using parts of the leg, especially the feet. Playing shuttlecock is vigorous aerobic exercise, and provides the health benefits of any active sport. It also helps to build hand-eye coordination which good for the health of the brain.

Circle Kick uses upward kicks only for keeping the shuttlecock from touching the ground. Duel Kick has become popular among younger Chinese players, using “Flat Kick” techniques like Shooting Goal techniques in soccer sports. In terms of history, the first known version of jianzi was in the 5th century BC in China. The name ti jian zi, means simply ‘kick shuttlecock’. The game is believed to have evolved from cuju, a game similar to football that was used as military training. Over the next 1000 years, this shuttlecock game spread throughout Asia, acquiring a variety of names along the way. Jianzi has been played since the Han Dynasty (206 BC–220 AD), and was popular during the Six Dynasties period and the Sui and Tang dynasties. Thus the game has a history of two thousand years. Jianzi came to Europe in 1936, when a Chinese athlete from the province of Jiangsu performed a demonstration at the 1936 Summer Olympics in Berlin. In Germany and other countries people began to learn and play the sport, now called ‘shuttlecock’. Well known in Asia, the game has been gaining popularity in Europe. The International Shuttlecock Federation (ISF) was founded in 1999.

In China, the sport usually has two playing forms: • •

Circle Kick among 5-10 people. Duel Kick between two kickers.

36 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL

Watching them playing and having funny seems a good fitness exercise for all ages people. Sure I will try and that’s why I bought my shuttlecock.


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL | 37


HISTÒRIA La impremta

Carles Prado-Fonts Professor dels Estudis d’Arts i Humanitats, Universitat Oberta de Catalunya

L

a majoria d’estudis relacionen els orígens de la impremta a la Xina amb els segells que, ja des de com a mínim el segle III aC, s’utilitzaven per a marcar ceràmica. Aquests segells van anar incorporant caràcters escrits i van derivar també en la reproducció d’estampes d’imatges del Buddha. Posteriorment van evolucionar cap a la reproducció de textos sobre superfícies com la seda, que precediran els primers textos impresos sobre paper amb la tècnica xilogràfica (gravats sobre planxes de fusta), que daten del segle VII. Cap al segle IX ja es fa un ús generalitzat de la impremta. Hi va contribuir, sobretot, l’afany de disseminació del buddhisme, però també una demanda notable de clàssics confucians i d’obres taoistes. Al segle XI apareix la impremta de tipus mòbil, atribuïda a Bi Sheng, per bé que no va predominar per dues raons. D’una banda, com que el xinès no és una llengua alfabètica, calia una gran quantitat de caràcters per a la producció de les obres i això comportava una inversió econòmica important que només quedava compensada si es tractava d’una obra de molta demanda—cosa poc habitual en una època en què la circulació se solia moure en els centenars de còpies. De l’altra, la tinta xinesa no s’impregnava bé als materials amb què estaven fets els caràcters mòbils, que solien ser de porcellana o de bronze. Tot i que es van fer intents d’implementar el tipus mòbil sobre fusta o altres metalls, la xilografia va predominar fins al

38 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL

final del segle XIX perquè era més eficient i econòmica. El progrés tecnològic que va representar l’ús de la impremta va abastar múltiples àmbits. D’entrada, l’abaratiment del cost del llibre (entre els segles VIII i XVIII el preu mitjà d’un llibre imprès representava el 10% del d’una còpia manuscrita) va facilitar l’adquisició d’obres i va propiciar el naixement d’una certa indústria editorial comercial.1 Aquest fet va ser clau en la difusió cultural, ja que, a banda de la disseminació dels textos buddhistes i taoistes i de la publicació massiva de les obres confucianes que formaven part del temari per als exàmens d’accés a l’administració, va desencadenar una revolució autèntica en la llengua xinesa escrita. Si bé historiadors com Joseph Needham han argumentat que a la Xina la impremta no va causar una fragmentació lingüística i política similar a la que es va produir a Europa amb la implantació de la impremta de Gutenberg cap al 1450 pel fet que l’escriptura xinesa és invariable (és a dir, els caràcters escrits no varien encara que es pronunciïn de manera diferent arreu del territori),2 sí que va tenir conseqüències molt notables per a la llengua: l’impuls comercial que va representar la impremta va fer emergir una literatura popular escrita en un registre molt més proper a l’oralitat, allunyada de l’estil clàssic encotillat i exclusiu. Aquest va ser un pas importantíssim per al desenvolupament de gèneres literaris com la narrativa i el teatre i de la cultura popular en general.


A la fi del segle XIX es van introduir a la Xina les tècniques mecanitzades occidentals per a la impressió de llibres i de premsa. Tal com indica Endymion Wilkinson, el motiu va ser el mateix que ja havia impulsat una tècnica d’impressió més eficient al segle VII: religiós.3 Si durant la dinastia Tang el buddhisme va actuar com el gran propulsor de la impressió xilogràfica, en aquest cas van ser els missioners europeus els qui van voler propagar la fe cristiana de manera més ràpida i eficient. Va ser aleshores quan es va adoptar definitivament el tipus mòbil metàl·lic i es va passar a utilitzar també la litografia, que era més ràpida i econòmica que la xilografia.

Per saber-ne més: 1

Idema, Wilt, and Lloyd Haft. A Guide to Chinese Literature.

Ann Arbor: Center for Chinese Studies, University of Michigan, 1997, 18-19. 2

Needham, Joseph. Clerks and Craftsmen in China and the

West. Cambridge: Cambridge University Press, 1970, 79. 3

Wilkinson, Endymion Porter. Chinese History: A Manual.

Cambridge and London: Harvard University Asia Center, 2000, 451-452.

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL | 39


NOTÍCIES Selecció del butlletí d’economia de Casa Àsia

El Banco Santander confirma la venta del Edificio España al empresario chino Wang Jianlin El Banco Santander ha cerrado la operación de venta del Edificio España situado en la Plaza de España de Madrid con el empresario chino Wang Jianlin, presidente y fundador de Dalian Wanda Group y poseedor de la mayor fortuna del país asiático, según la revista Forbes. La operación para adquirir el primer rascacielos del país, ahora en desuso, habría costado unos 260 millones de euros. Informació elmundo.es Informació cincodias.com China registra en marzo su índice industrial más bajo en ocho meses La actividad del sector manufacturero de China ha registrado en marzo un nuevo retroceso al situarse el indicador PMI elaborado por HSBC en 48,1 puntos básicos, frente a los 48,5 del mes anterior, lo que representa su nivel más bajo en los últimos ocho meses y podría abrir la puerta a la toma de nuevas medidas de estímulo por parte del gobierno para reavivar la economía china. Informació expansion.com Informació cnbc.com Revisión de las principales novedades fiscales de China en 2013 Artículo de Omar Puertas de la oficina de Shanghai de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, que resume las principales novedades fiscales acaecidas en China durante el año 2013, como el desarrollo del programa piloto de sustitución del impuesto sobre servicios o business tax por el IVA, que tiene por propósito último la completa desaparición de aquel

impuesto sobre servicios para el año 2015. Informació casaasia.es

asiático se situó en 50,3 puntos, una décima por encima de febrero. Informació cnnexpansion.com

Reformas estructurales en China para un crecimiento inclusivo Amplio informe de la OCDE que presenta un análisis sobre políticas en áreas que son críticas para el rendimiento económico a largo plazo de China y el desarrollo social. A pesar de una recuperación mundial lenta y desigual en los últimos cinco años, China ha mantenido un fuerte crecimiento y continuo para abordar la desigualdad de ingresos, que había ido en aumento, así como la pobreza. Informació oecd.org

Perspectivas de los mercados del sudeste asiático, China y el noreste de Asia Informe de RolandBerger actualizado a 2014 que presenta las prometedoras perspectivas de los mercados asiáticos para las empresas extranjeras. En muchas economías de Asia, el consumo interno ha aumentado de manera significativa, por lo que es un mercado atractivo no sólo para los productos occidentales, sino también para Asia. Informacirolandberger.com

Gamesa vende 25 aerogeneradores al noreste de China La multinacional Gamesa ha vendido 25 aerogeneradores con turbinas diseñadas para emplazamientos con vientos bajos para un parque eólico de China, en Shandong. Se trata de un acuerdo con la empresa CGN Wind Energy para instalar y poner en marcha 49,3 MW en el proyecto eólico Chengdingsha, en la provincia de Shandong. Informació evwin.com La actividad industrial china se recupera ligeramente tras meses en mínimos La actividad del sector manufacturero en China se recuperó ligeramente en marzo, después de caer durante los tres meses anteriores y de que en febrero se registrara el nivel más bajo en ocho meses. El Índice Gerente de Compras (PMI, en inglés) calculado por la Oficina Nacional de Estadísticas del gigante

40 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL

El Banco Mundial rebaja su previsión de crecimiento para China La economía de China registrará este año una expansión algo por debajo de lo previsto inicialmente, según las nuevas proyecciones del Banco Mundial, que ha revisado a la baja una décima su pronóstico de 2014, hasta el 7,6%, mientras que mantiene la expectativa de una expansión china del 7,5% en 2015, que se mantendrá en 2016. El organismo considera que el descenso del incremento de la inversión podría verse compensado por un gradual aumento del consumo. Informació bbc.com Informació lavanguardia.com Cinco de los diez países con mayor crecimiento económico del mundo son asiáticos Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), cinco de los diez países con mayor crecimiento económico del mundo en la última década son asiáticos: China (con


un 10,2% crecimiento anual acumulativo en los últimos diez años), Myanmar (9%), Camboya (7,9%), Uzbekistán (7,7%) e India (7,4%). Los datos se basan en el crecimiento del producto nacional bruto (PNB) de los países en los últimos diez años (2003 a 2013). Informació blogs.elconfidencial.com Informe económico de Asia Oriental y Pacífico Actualización del Banco Mundial sobre las economías de los países de Asia Oriental y Pacífico, cuya región sigue siendo el motor del crecimiento mundial. El organismo contempla para 2014 una previsión del PIB para los países en desarrollo del 7,1%, sin embargo avisa de que las reformas estructurales son fundamentales para el crecimiento y la prosperidad de la región a largo plazo. Informació worldbank.org La planta de Siemens en Cornellà se adjudica un contrato de 16,5 millones en China La multinacional de origen alemán Siemens se ha adjudicado un contrato con China State Railways, el operador público de ferrocarriles de China, por valor de 16,5 millones de euros para la fabricación de 66 convertidores de tracción para 33 locomotoras, que se producirán en la planta que la compañía tiene en Cornellà de Llobregat (Barcelona). El proyecto se enmarca en el proceso de transformación y modernización de la red ferroviaria china. Informació elperiodico.com El Banco Santander refuerza su colaboración con Bank of Shanghai y su apuesta por las universidades chinas El presidente de Banco Santander, Emilio Botín, ha analizado en China con el presidente de Bank of Shanghai (BoS), Fan Yifei, la marcha del acuerdo de colaboración firmado entre ambas entidades en diciembre con la adquisición por parte de Santander del 8% del capital de BoS. También han formalizado un acuerdo en materia universitaria para impulsar la movilidad internacional en la que participarán seis de

las universidades chinas más prestigiosas. Informació expansion.com China crece un 7,4% en el primer trimestre, su ritmo más bajo en año y medio El Producto Interior Bruto (PIB) de China ha experimentado en los tres primeros meses del año una expansión del 7,4%, tres décimas por debajo del dato del cuarto trimestre de 2013 y el ritmo de crecimiento más bajo del gigante asiático desde el tercer trimestre de 2012. No obstante, la cifra ha superado las expectativas, ya que los analistas temían que el PIB bajase hasta el 7,3%, por lo que el dato ha animado las compras en las Bolsas internacionales. Informació online.wsj.com Informació economia.elpais.com La inversión extranjera en Shanghái aumenta un 14,2% interanual en marzo La inversión extranjera directa en Shanghái, ciudad que cuenta con la única Zona Piloto de Libre Comercio del país (ZPLC) y con el mayor puerto mercante del mundo, aumentó un 14,2% interanual en marzo. El ritmo de crecimiento casi dobla el registrado en febrero (8,5% interanual). El gobierno local interpreta esta aumento en la actual confianza de los inversores extranjeros en las condiciones para la atracción de inversiones en Shanghái. Informació shanghaidaily.com Leighton (ACS) se adjudica un proyecto en Hong Kong de 778 millones de euros Leighton Holdings, filial australiana de Hochtief, participada a su vez por ACS, se ha adjudicado un contrato para construir un edificio de aduanas para el puente que conectará Hong Kong-Zhuhai-Macao, en Asia Oriental, por un importe de 778 millones de euros. Leighton, a través de su filial asiática, llevará a cabo el contrato en alianza con la constructora de Hong Kong Chun Wo. Informació europapress.es La UE y China firmarán un acuerdo en junio para simplificar los trámites aduaneros La Unión Europea y China han

anunciado un acuerdo de reconocimiento mutuo, que firmarán en junio, para facilitar los trámites burocráticos en las aduanas para las empresas que hayan demostrado solvencia financiera y una fiscalidad ejemplar. Así, las empresas españolas podrán beneficiarse de simplificaciones aduaneras, reducción de los controles o tratamiento prioritario en el control de los envíos, siempre que cuenten con el certificado de operador económico autorizado (OEA), emitido por la Agencia Tributaria. Informació cincodias.com China registra la primera emisión de participaciones preferentes La Compañía de Energías Guanghui, dedicada al gas natural y producción de carbón, se ha convertido en la primera empresa china en anunciar una emisión de acciones preferentes en el país, después de que los reguladores nacionales dieran luz verde en marzo al programa piloto que lo hace posible. Guanghui ha anunciado que ofrecerá hasta 50 millones de acciones preferentes, con las que espera recaudar hasta 5.000 millones de yuanes (578 millones de euros). Informació bloomberg.com Ránking de las 100 compañías asiáticas más influyentes Roland Berger Strategy Consultants, junto con el Foro Boao Opina y The Financial Times, ha publicado un informe sobre las 100 compañías asiáticas más influyentes, de las cuales 28 se ubican en China continental. Las diez primeras son, por este orden: Samsung, Hyundai, Toyota, Hitachi, Sony, PetroChina, Sinopec, Nissan, China Mobile y Bank of China. Informació rolandberger.com China: tendencias recientes e implicaciones La gestora internacional Alliance Bernstein expone sus previsiones para la economía china a corto plazo, y asegura que el gobierno de Pekín seguirá manteniendo la economía a flote mientras persigue la reforma, a pesar de las persistentes preocupaciones sobre el sistema bancario del país y de los

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL | 41


flujos transfronterizos de capital volátiles. Informació alliancebernstein.com Abengoa adquiere el 25 por ciento de la compañía china GreenTech La compañía sevillana especializada en energía y medioambiente Abengoa ha adquirido el 25 por ciento de la compañía china GreenTech, dedicada al tratamiento de aguas residuales, acuerdo que aún debe ser aprobado por el gobierno chino. GreenTech, creada en 2004, es una compañía tecnológica de referencia en el sector del agua y se ha consolidado como líder en el mercado chino de tratamiento de aguas residuales y reutilización. Informació expansion.com El Prat estrena conexiones con Pekín La compañía aérea Air China ha puesto en servicio, desde este lunes, la primera ruta aérea entre Barcelona y Pekín, que en una primera fase hará una parada técnica de 90 minutos en Viena, con la intención de que la ruta sea 100% directa dentro de dos años. “Barcelona es una ciudad abierta al mundo y este vuelo ayuda a la proyección de la ciudad como puerta de entrada del mundo asiático a Europa y España”, dijo el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, durante la llegada del vuelo inaugural. Informació btv.cat China destronará a Estados Unidos como primera potencia económica en 2014, cinco años antes de lo previsto Un informe del Banco Mundial pronostica que China superará a Estados Unidos como primera economía mundial a finales del 2014, cinco años antes de lo previsto. Según los datos recogidos hasta 2011 por el organismo, el PIB de China es mucho mayor de lo que se había calculado antes. El informe del Banco Mundial también apunta que la India es ahora la tercera mayor economía del mundo, por delante de Japón. Informació economist.com Informació economia.elpais.com

El sector manufacturero de China se contrae por cuarto mes consecutivo La actividad del sector manufacturero chino cayó en abril por cuarto mes consecutivo, aunque mejoró ligeramente con respecto a los niveles de marzo, según un estudio del HSBC. El Índice de Gerente de Compras (PMI, en sus siglas en inglés) calculado por el banco hongkonés se situó en los 48,1 puntos en abril, una décima más que los 48,0 puntos registrados en marzo, el mínimo de los últimos ocho meses. Informació cnnexpansion.com Política monetaria y liberalización de tasas de interés en China: lecciones de experiencias internacionales Informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que investiga la estabilidad de la economía china y los cambios de los últimos años, coincidiendo con las reformas económicas que tienden hacia una mayor liberalización del sistema financiero chino, lo cual tiene una implicación directa en la política monetaria del país. Informació imf.org La producción industrial china y la inversión se ralentizan La producción industrial china se frenó en abril, y desde enero las inversiones crecieron a su ritmo más lento en 12 años. La producción industrial creció un 8,7% interanual, menos que el mes anterior (8,8%), mientras que las inversiones en capital fijo aumentaron un 17,3% en el enero-abril, respecto al mismo período de 2013. También se trata de una ralentización puesto que hubo una progresión en el primer trimestre de 17,6% respecto al mismo período del año anterior. Informació bbc.com Informació lavanguardia.com Tres bancos chinos dominan la lista de las empresas más valiosas del mundo de Forbes Las entidades ICBC, China Construction Bank y Agricultural Bank of China dominan los primeros puestos de la lista Global 2000 de las empresas más valiosas del mundo que publica la revista Forbes, en la que

42 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL

por primera vez no aparece ninguna europea entre los diez primeros puestos. A esta clasificación solo acceden empresas en bolsa y tiene en cuenta factores como ingresos, beneficio, activos y valor de mercado. Informació forbes.com Informació huffingtonpost.es La liberalización financiera de China El sistema financiero mundial tiene un gran interés en el destino de la liberalización financiera de China, que es prometedor pero arriesgado. Este informe de Bruegel analiza cómo hasta la fecha las autoridades chinas han seguido una estrategia de liberalización financiera con etapas simultáneas en tres frentes concretos. Informació bruegel.org El avance de China en los mercados emergentes En 2001, China adoptó el lema “Go Global” en su agenda política oficial, y se puso en marcha el décimo plan quinquenal (2001-2005) en cuanto a cooperación económica extranjera. Por otra parte, el Banco de Exportación e Importación de China y el Banco de Desarrollo de China ofrecen préstamos de política y préstamos preferenciales para el apoyo financiero en los mercados emergentes. Informació kiep.go.kr.com


Selecció d’Infocentre Are you Ready for China?. Diagnostic kit. Eines per ajudar a pimes a entendre el mercat xinès. Desenvolupades pel portal de la Unió Europea d’ajuda a les pimes que volen introduir-se en el mercat xines. http://www.eusmecentre.org.cn/diagnostic

Guideline for Social Responsibility in Chinese Outbound Mining Investment Guia desenvolupada per la Càmera Xinesa de Comerç de Minerals, Metalls i d’Importadors i Exportadors de Productes Químics (CCCMC), per tal de promoure la responsabilitat social i la sostenibilitat de les explotacions mineres d’empreses xineses a l’exterior (entre d’altres minerals cal destacar l’or, l’estany, el tungstè o el tàntal). Encara està en període d’informació pública. http://www.chinacsrproject.org/Events/Event_Show_EN.asp?ID=222 Document: http://www.eic.cat/promocio/normativa/new_xina/Draft_Guidance_PublicConsultation_ENG_20140310.pdf

Cobertura integral del 100% dels riscos Informa-te’n trucant a La Mútua dels Enginyers, telèfons 932 954 300 / 662 991 085, per fax al 933 100 638, o enviant un correu electrònic a l’adreça: xina@mutua-enginyers.com


BORSA DE TREBALL INGENIERO CRASH - PEKIN Publicada el: 15-04-2014 Nombre de la empresa: PRODUCT & PROCESS DEVELOPMENT

Ubicación Población: Pekin Provincia: China País: China

Descripción Puesto vacante: INGENIERO CRASH - PEKIN Categorías: Ingenieros y técnicos - Industrial Nivel: Empleado Número de vacantes: 1 Descripción de la oferta: Ingeniero Mecánico para trabajo en Pekin (China). Experiencia de 4-5 años en Impacto vehículo automoción con Pam-Crash y/o LS-Dyna

Requisitos Estudios mínimos: Ingeniero Técnico - Industrial Experiencia mínima: De 3 a 5 años Imprescindible residente en: No Requerido Requisitos mínimos: Posibilidad de trabajar en China durante el tiempo asignado Dominio de Pam-Crash y/o LS-Dyna Experiencia en cálculo impacto vehículo Nivel de Inglés muy alto

Contrato Tipo de contrato: De duración determinada Duración: 3-12 meses Jornada laboral: Completa Contacto: ver www:infojobs.net

44 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL


Responsable de Producción. Oferta Executive Publicada el: 05-05-2014 Nombre de la empresa: Empresa del sector automoción Ubicación Población: Kushan (Jiangsu) Provincia: China País: China Descripción Puesto vacante: Responsable de Producción Categorías: Ingenieros y técnicos - Industrial Nivel: Mando intermedio Número de vacantes: 1 Descripción de la oferta: Reportando al Director de Planta en China, se encargará de gestionar en tiempo y forma el área de producción, liderar la metodología LEAN y la mejora continua, liderar la ingeniería de procesos cumpliendo con los indicadores establecidos, gestionar la validación de producto en lo referente a producción, gestionar la implantación de nuevos proyectos, coordinar las áreas de mantenimiento, producción y logística, etc. Requisitos Estudios mínimos: Ingeniero Técnico - Industrial, especialidad en Mecánica Experiencia mínima: Al menos 3 años Conocimientos necesarios: Conocimientos sobre ingeniería de producto y proceso. Metología LEAN. Mejora continua y reducción de costes. Gestión de equipos. Requisitos mínimos: Experiencia mínima de 3 años en un puesto similar. Experiencia en el sector automoción. Disponibilidad para desplazamiento a destino entre 4 y 5 años. Alto nivel de inglés y se valorarán conocimientos de otros idiomas (chino, alemán, francés). Contrato Jornada laboral: Completa Contacto: ver www.infojobs.net

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL | 45


BORSA COEIC Job Description Position: HVAC Engineer Working place: Shenyang, P.R. China Job Type: Full Time Responsibilities: • • • • • • • • • • •

Be active part of a team of multi-ethnic Engineers for design high-end international projects. Designer for all planning stages, from Preliminary to Detail design. Provide detailed systems calculation. Liaise with Client and all the involved parties during the design. Ensure design Scope of Work in tight cooperation with Project Manager. Cooperate with the design team in order to provide high quality drawings and technical documentation. Assist the PM to supervising, managing and reporting project progress of works. Coordination with involved experts and parties. Leading and managing technical meetings. Presenting design and issuing reports to Management and Client. Coordinating tasks with OBERMEYER international team.

Requirements: • • • • • • • • • • • •

Bachelor/Master Degree in Mechanical Engineering. More than 8 years post-qualification experience in design and planning for industrial, commercial, residential, tertiary and leisure projects. Experience focus on M&P design service, in particular develop HVAC schematic system. Construction site experience highly appreciated. Working experience in international companies. Knowledge of design principles and construction issues. Experience in detail design for mid-size and large planning. Excellent communication and organization skills, highly responsibility and team spirit. Excellent use of Autocad, Microsoft Office, Calculation Software (MH or similar) Fluent in written and spoken English and Chinese Flexibility and spirit of initiative. Long term stay in Shenyang.

Updated 2014-04-20

46 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL


BORSA COEIC Job Description Position: Electrical Engineer (LV/HV) Working place: Shenyang, P.R. China Job Type: Full Time Responsibilities: • • • • • • • • • • •

Be active part of a team of multi-ethnic Engineers for design high-end international projects. Designer for all planning stages, from Preliminary to Detail design. Provide detailed systems calculation. Liaise with Client and all the involved parties during the design. Ensure design Scope of Work in tight cooperation with Project Manager. Cooperate with the design team in order to provide high quality drawings and technical documentation. Assist the PM to supervising, managing and reporting project progress of works. Coordination with involved experts and parties. Leading and managing technical meetings. Presenting design and issuing reports to Management and Client. Coordinating tasks with OBERMEYER international team.

Requirements: • • • • • • • • • • • •

Bachelor/Master Degree in Electrical Engineering. More than 8 years post-qualification experience in design and planning for industrial, commercial, residential, tertiary and leisure projects. Experience focus on ELT/IT design service, in particular develop HV/LV schematic system. Construction site experience highly appreciated. Working experience in international companies. Knowledge of design principles and construction issues. Experience in detail design for mid-size and large planning. Excellent communication and organization skills, highly responsibility and team spirit. Excellent use of Autocad, Microsoft Office, Calculation Software (Dialux and Simaris Design or similar) Fluent in written and spoken English and Chinese Flexibility and spirit of initiative. Long term stay in Shenyang.

Updated 2014-04-20

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL | 47


LINKS D’INTERÈS Centre d’Internacionalització Empresarial ACC1Ó www.acc10.cat

CHINA BRIEFING. Magazine and Daily News Service www.china-briefing.com

Casa Àsia www.casaasia.es

BARCELONA-SHANGHAI WOMEN BRIDGE www.bswomenb.com

China International Machine Tool www.cimtshow.com

CHINA IMPORT AND EXPORT FAIR. Canton Fair Online http://www.cantonfair.org.cn/en/

ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) www.icex.es China Daily www.chinadaily.com.cn Casa de España . Shanghai casaespanashanghai.com Sinalunya www.sinalunya.com Casal Català de Shanghai www.wix.com/casalshanghai/ccshanghai#

ACC10 Invest in Catalonia www.investincatalonia.com China Association for Science and Technology www.cast.org.cn ROCA JUNYENT Departament Asian Desk www.rocajunyent.com Portal del Centre de Certificació de la Xina CQC: China Quality Certification Centre http://www.cqc.com.cn/english/index.htm

Institut Confuci (Barcelona) www.confuciobarcelona.es

Net-Craman http://www.en.net-craman.com/internacional_eng.html

China Yiwu International Machinery Industry Fair www.jixie-expo.com

China – CSR MAP (Responsabilitat social corporativa) http://www.chinacsrmap.org/index_EN.asp

CHINE PLUS. La revue de presse www.chine-plus.com

Observatorio de la Política China www.politica-china.org

Federació de la Indústria de la Maquinària a la Xina http://jjw.mei.gov.cn/english/index.html http://cmif.mei.gov.cn

48 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL


Amb el patrocini de:

Amb la col路laboraci贸 i el suport de:

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL | 49


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya c/ Via Laietana 39 08003 Barcelona Tel. 933 192 300 / 935 572 049 · www.eic.cat

50 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // JUNY - JULIOL

Profile for Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya

News Enginyers Xina - Juny - Juliol 2014  

La revista internacional dels Enginyers Industrials de Catalunya.

News Enginyers Xina - Juny - Juliol 2014  

La revista internacional dels Enginyers Industrials de Catalunya.

Profile for enginyers
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded