a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

2014 // FEBRER - MARÇ

NEWS ENGINYERS XINA

“CHINA’S ECONOMY IS LIKE A BICYCLE. IF YOU RIDE IT TOO SLOWLY, YOU CAN EASILY FALL OFF. TOO FAST, AND IT WILL FLIP OVER.” LI YINING, HONORARY DEAN OF THE GUANGHUA School of Management, Beijing University.


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // FEBRER - MARÇ

Comissió de Política Industrial i Innovació Tecnològica del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya Equip de redacció: Alfonso Auguet, Joaquim Calsina, Sergi Escorihuela, Albert Ferrari, Irene Fiol, Ricard Granados, Jordi Guix, Joan Maurel, i Carles Palomo, amb la col·laboració d’ACC10 de la Generalitat de Catalunya, de Casa Àsia de Barcelona, Martha Hobart d’AiB Traductors i Intèrprets.

Equip de corresponsals: Eduard Carreira – Shanghai, Cristina Castillo – Shanghai, Sergi Escorihuela – Shanghai, Irene Fiol – Shanghai, Guillem Pagès – Shanghai, Gil Serra – Shanghai, Alexis Roig – Shanghai, Àlex Quintieri – Hong Kong, Marc Boix – Kaiping, Albert Ferrari – Kaiping, Raül Guerra – Hong Kong, Sara Fusté – Guangzhou, Roger Sallent – Guangzhou, John Waller – Beijing, Javier Ycobalzeta – Beijing, Xavier de Vicente – Shenzhen, Girbal Balart – Jiangmen, Pablo Trujillo – Hong Kong, Santi Codina – Suzhou, Leire Mancisidor – Hong Kong i Josep Gayolà – Jiaxing.

Maquetació i Disseny Gràfic:

Difusió del NEWS: Aquesta edició del NEWS està a l’abast de més de 10.000 enginyers i s’envia per correu electrònic a tots els/les enginyers/res que hagin manifestat el seu interès a rebre’l; a tots els/les assistents/tes de les jornades que s’han organitzat i a les empreses que s’han instal·lat a la Xina i ens donin la corresponent autorització. També es fa difusió als 35.000 ex-alumnes de la UPC a través d’UPC-ALUMNI. En tot cas, d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, t’informem que les teves dades personals s’incorporaran als fitxers del Col·legi Oficial i de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb domicili a la Via Laietana, 39, de Barcelona. Les dades seran usades per a les finalitats pròpies de les entitats com ara l’enviament d’informació, prestació de serveis,

celebració de jornades, cursos i altres activitats que puguin ser del teu interès, per la qual cosa podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de les finalitats esmentades. Entenem que les dades personals facilitades són veraces i et sol·licitem que ens comuniquis qualsevol modificació. Pots exercitar els teus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel· lació de les dades personals de forma gratuïta remetent sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del teu DNI, per un dels mitjans següents: per correu electrònic a lopd@eic.cat, per fax amb la ref. LOPD al 933 100 681 i per escrit, també amb la ref. LOPD, adreçat al Col·legi Oficial i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, a Via Laietana, 39, 08003 Barcelona. El Col·legi i l’Associació d’Enginyers Industrials

de Catalunya tenen interès que aquest NEWS funcioni amb eficàcia i acompleixi les finalitats per les quals s’ha creat, però no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones físiques o jurídiques, ni es fa responsable ni s’identifica amb els comentaris i opinions inclosos en els articles d’opinió. Pots enviar comentaris, suggeriments, subscripcions o la indicació de no voler rebre el NEWS per correu electrònic a l’adreça següent:

xina@mail.eic.cat

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya · c/ Via Laietana 39 08003 Barcelona Tel. 933 192 300 / 935 572 049 · www.eic.cat


SUMARI NEWS ENGINYERS XINA CORRESPONSALS 4 EDITORIAL 6 CALENDARI 2013

10

NOTÍCIES 11 HISTÒRIA 16 INFORMACIÓ I ARTICLES D’OPINIÓ

18

THIS IS XINA

34

BORSA DE TREBALL

36

LINKS D’INTERÈS

40


4 NEWS ENGINYERS XINA 2014 // FEBRER - MARÇ

ENGINYERS A LA XINA

CORRESPONSALS


Coordinadors Enginyers Xina dels “Chapters”

Alexis Roig SHANGHAI

Sergi Escorihuela SHANGHAI

Coordinador Chapter Shanghai

Guillem Pagès SHANGHAI

Raül Guerra HONG KONG

Eduard Carreira SHANGHAI

Coordinador Chapter Hong Kong

Gil Serra SHANGHAI Irene Fiol SHANGHAI Cristina Castillo SHANGHAI John Waller BEIJING Àlex Quinteri HONG KONG Girbal Balart JIANGMEN

Xavier de Vicente SHENZHEN

Javier Ycobalzeta BEIJING

Pablo Trujillo HONG KONG

Leire Mancisidor HONG KONG

Sara Fusté GUANGZHOU Roger Sallent GUANGZHOU Albert Ferrari KAIPING Marc Boix KAIPING

Santi Codina SUZHOU

Josep Gayolà JIAXING 5


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // FEBRER - MARÇ

EDITORIAL

L’ECONOMIA CATALANA L’ANY 2014

Felip Puig i Godes Conseller d’Empresa i Ocupació

E

n els darrers mesos els indicadors macroeconòmics indiquen un canvi de tendència positiu de les principals variables econòmiques, el pitjor de la crisis econòmica hauria passat i començaríem una fase de recuperació econòmica que la majoria d’experts considera que serà lenta. En paral·lel a aquesta incipient recuperació econòmica no podem obviar que els efectes de la crisis són evidents a la nostra societat, especialment l’atur amb més de 624.000 persones inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya, i continuen pendents reformes estructurals del model econòmic i social necessàries per revertir les causes de fons de la crisis i evitar tornar a caure en crisis de dimensió semblant. L’economia catalana és una economia oberta, les nostres empreses han incrementat de forma notable el volum d’exportacions. L’aposta per la internacionalització de les nostres empreses no pot ser una

6

aposta conjuntural conseqüència de la debilitat dels nostres mercats tradicionals, ha de ser una aposta estratègica i duradora en el temps. L’any 2013 les nostres exportacions tot i que de forma més moderada continuen creixent i es situen per tercer any en màxims històrics. Els nostres mercats més importants continuen sent Europa i la zona Euro però hem de destacar el fort creixement de les exportacions cap als països emergents especialment les exportacions a Àsia que van ser del 6,5% i han assolit el 9% del nostre comerç internacional. Catalunya continua sent una destinació atractiva per a la inversió estrangera, les darreres dades facilitades pel Ministeri d’Economia xifren la inversió estrangera a Catalunya en el període gener-setembre 2013 en 2.258 milions d’euros un 69,7% per damunt de les dades del mateix període de l’any 2012. Catalunya ofereix oportunitats per al desenvolupament d’activitats econòmiques. La diversi-

tat del nostre teixit econòmic, les infraestructures logístiques i de comunicació que disposem, la nostra estructura de recerca, desenvolupament i innovació, una oferta de ma d’obra preparada i qualificada són els elements forts de l’economia catalana, però la garantia d’un creixement econòmic estable i durador en el temps, amb capacitat de ser competitiu i eficient en un entorn global requereix la definició d’un nou model econòmic que faci de la cohesió social i territorial de Catalunya la seva principal fita. Aquest nou model econòmic ha de sustentar-se en la indústria. Els països que millor han resistit els efectes de la crisis econòmica són aquells en els que la indústria té un pes determinant en la seva economia. Catalunya continua sent un país industrial i ho serà més en el futur. Disposem d’una estructura industrial diversificada, som referents en sectors tradicionals com la indústria de l’automoció, agroalimentària, energia, química, metal· lúrgia i fins i tot estem recu-


perant producció tèxtil. Tenim una posició destacada en indústries emergents vinculades al món de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, on la capitalitat del mòbil de Barcelona exerceix un paper tractor clau i en sectors relacionats amb les biotecnologies i la nanotecnologia entre d’altres.

També recolzem l’activitat que es porta a terme al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya per potenciar els contactes i oportunitats entre professionals i empreses d’ambdós països, Catalunya i Xina, com una eina més per contribuir a incrementar la internacionalització de les nostres empreses.

La posició geogràfica de Catalunya a la Mediterrània i la disposició de bones infraestructures de comunicació i logística fan de Catalunya una extraordinària plataforma per accedir als mercats europeus i des d’Europa poder accedir a qualsevol part del món. Catalunya pot convertir-se en la principal porta d’entrada a Europa de les mercaderies de Xina i d’Àsia. Disposem d’una infraestructura portuària de primer nivell, la primera terminal automatitzada de contenidors del Sud d’Europa, una xarxa de comunicacions per carretera i ferrocarril que amb l’aposta de la UE pel corredor ferroviari del Mediterrani com a eix prioritari reforçarà el nostre paper logístic i estratègic a Europa.

Tenim fortaleses i eines per afrontar els reptes de futur però necessitem abordar reformes estructurals per consolidar la reactivació econòmica, aquestes reformes estructurals en bona part encara estan pendents i els indicis de recuperació econòmica no haurien de relaxar-nos en el seu desenvolupament.

Catalunya disposa d’enormes potencialitats, algunes les he citat en aquest article, per esdevenir referent en qualitat de vida, igualtat d’oportunitats i progrés econòmic, per fer-lo possible necessitem tenir capacitat de decisió en les mateixes condicions que els països de similar dimensió, població i riquesa que Catalunya a l’entorn europeu.

2014 ha de ser l’any de la consolidació de la recuperació econòmica, l’any en que comencem a superar la crisis, amb creació neta d’ocupació i la recuperació del consum intern. Ha de ser l’any en que desenvolupem les bases d’un nou model econòmic, amb l’impuls de les reformes necessàries per garantir una senda de creixement sòlida que generi riquesa i ocupació.

7


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // FEBRER - MARÇ

EDITORIAL

THE CATALAN ECONOMY IN 2014

Felip Puig i Godes Minister for Enterprise and Employment

M

acroeconomic indicators over the last few months indicate an improvement in the main economic variables. The worst of the economic crisis appears to be over and the economy is beginning to pick up, although most experts agree that the recovery will be slow. At the same time as this incipient economic recovery, the effects of the crisis on our society are still patent, particularly unemployment, with 624,000 people currently on the Catalan unemployment register (‘Servei d’Ocupació de Catalunya’). Structural reforms of the economic and social models are still required to revert the underlying causes of the crisis and ensure that another similar crisis does not unfold. The Catalan economy is an open economy and our companies have significantly ramped up their volume of exports. However, this international focus should not merely be a circumstantial result of weak-

8

nesses in our traditional markets, but rather a strategic and sustainable approach. In 2013, our exports continued to increase, albeit at a slower rate, reaching record levels for the third year running. Although our main markets were still Europe and the eurozone, exports to emerging countries rose rapidly, particularly Asia with 6.5%, accounting for 9% of our international trade. Catalonia is still an attractive destination for foreign investment. According to data from the Ministry of the Economy, foreign investment in Catalonia from January-September 2013 stood at €2,258 million, an increase of 69.7% compared to the same period in 2012. Catalonia offers many opportunities to carry out economic activities. Our strengths include a diverse economic fabric; the available logistics and communications infrastructures; our research, development and innovation structure, and a trained, qualified labour force.

English Version

However, to ensure stable and lasting economic growth and the capacity to be competitive and efficient at global level, a new economic model is required that will make Catalonia’s social and regional cohesion its driving force. This new economic model must be underpinned by industry. The countries that have best withstood the effects of the economic crisis are the ones in which industry is a vital part of their economy. Catalonia is still an industrial country and will be even more so in the future. It has a diversified industrial structure and is a benchmark in traditional sectors such as the automobile, agro-food, energy, chemical and metal industries. It is even recovering its textile production industry. We are also a leading player in emerging industries linked to information and communication technologies, particularly with Barcelona as the mobile world capital, and in sectors related to biotechnology and nanotechnology, among others.


Catalonia’s geographical location in the Mediterranean and the availability of strong communications and logistics infrastructures make it an excellent platform to reach European markets, and from Europe to reach anywhere in the world. Catalonia could become the main port of entry into Europe for goods from China and Asia. We have an outstanding port infrastructure, including the first automated container terminal in southern Europe, and a road and rail network that will boost our logistical and strategic role in Europe as the EU Mediterranean Railway Corridor is implemented.

reforms to consolidate the economic stimulus. Many of these reforms have yet to be undertaken, and the signs that the economy is recovering must not make us complacent about the need for them.

We also support the work carried out by the Catalan Society of Industrial Engineers in fostering contacts and opportunities among professionals and companies in Catalonia and China, as one more tool to boost the internationalisation of our companies.

I have already mentioned some aspects of Catalonia’s huge potential to become a benchmark in standard of living, equal opportunities and economic progress. To realise this potential, we need to have the same decision-making capacity as other European countries with a comparable size, population and wealth.

We have the strengths and tools to tackle future challenges, but we also need to make structural

In 2014 we must consolidate the recovery of the economy and start to come out of the crisis, with net job creation and improved domestic consumption. This must be the year in which we lay the foundations for a new economic model, pushing forward the required reforms to ensure solid growth that will generate wealth and employment.

9


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // FEBRER - MARÇ

Yearly Calendar 2014 January

S

M

T

W 1 8 15 22 29

Th 2 9 16 23 30

F 3 10 17 24 31

Sa 4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

S

M

T

W

Th

F

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

Sa 1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

S

M

T

Th 1 8 15 22 29

F 2 9 16 23 30

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

S

M

6 13 20 27

7 14 21 28

T 1 8 15 22 29

Th 3 10 17 24 31

S 7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

T 2 9 16 23 30

S

M

T

W

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

March

May W

7 14 21 28

July W 2 9 16 23 30

M

T

2 9 16 23

3 10 17 24

4 11 18 25

S

M

6 13 20 27

7 14 21 28

T 1 8 15 22 29

Sa 3 10 17 24 31

S 1 8 15 22 29

M 2 9 16 23 30

T 3 10 17 24

F 4 11 18 25

Sa 5 12 19 26

S

M

T

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

F 5 12 19 26

Sa 6 13 20 27

S

M

T

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

Th

F

S

6 13 20 27

7 14 21 28

Sa 1 8 15 22 29

M 1 8 15 22 29

T 2 9 16 23 30

September W 3 10 17 24

February

S

Th 4 11 18 25

November

7 14 21 28

W

Th

F

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

Th 3 10 17 24

F 4 11 18 25

Sa 5 12 19 26

Th 5 12 19 26

F 6 13 20 27

Sa 7 14 21 28

F 1 8 15 22 29

Sa 2 9 16 23 30

F 3 10 17 24 31

Sa 4 11 18 25

F 5 12 19 26

Sa 6 13 20 27

April W 2 9 16 23 30

June W 4 11 18 25

August W

Th

6 13 20 27

7 14 21 28

October W 1 8 15 22 29

Th 2 9 16 23 30

December W 3 10 17 24 31

Th 4 11 18 25

Sa 1 8 15 22

Chinese public holidays Working weekend Weekend Women's Day (normally it's half-working day holiday for women, but it is not a compulsory holiday) This year the Womens's Day is Saturday.

10


NOTÍCIES SELECCIÓ DEL BUTLLETÍ D’ECONOMIA DE CASA ÀSIA China liberizará los mercados financieros

China es el mayor comprador de oro

El Partido Comunista chino ha anunciado un ambicioso plan de reformas estructurales socioeconómicas para posicionar a China como la primer economía del mundo. Entre los principales cambios económicos se incluye una mayor apertura de sus mercados financieros, cuya liberalización supondría facilitar las salidas a Bolsa y otorgar un mayor papel a la empresa privada.

Según el último informe del Consejo Mundial del Oro, China ha desbancado a la India como el mayor consumidor de oro del mundo, tras comprar 798 toneladas del metal en lo que va del año, frente a las 715 toneladas de la India. El grupo recientemente redujo su pronóstico de 2013 para el consumo de oro de la India en un 10%, ubicándolo en 900 toneladas, mientras estima que China habrá comprado 1.000 toneladas al término del año.

Informació online.wsj.com La inversión extranjera directa a China aumenta un 1,24 por ciento en octubre La inversión extranjera directa (IED) recibida por China ascendió en el pasado octubre a 8.420 millones de dólares, un aumento del 1,24 por ciento con respecto al mismo mes de 2012. En el acumulado de enero a octubre, la inversión extranjera asciende a 97.030 millones de dólares, un crecimiento interanual del 5,77 por ciento frente al mismo periodo del pasado año. Informació news.xinhuanet.com Perspectivas económicas para el sudeste asiático, China e India 2014 Informe anual de coyuntura de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que destaca que el Producto Interior Bruto (PIB) mundial crecerá un 2,7% este año, un 3,6% en 2014 y un 3,9% en 2015. Además la OCDE ha recortado sus proyecciones de crecimiento de la economía mundial, empezando por Brasil y la India. Informació keepeek.com

Informació gold.org Más allá de los BRIC: Ganar en los crecientes mercados automovilísticos Informe de The Boston Consulting Group que analiza el creciente papel de Brasil, Rusia, India y China en la industria del automóvil. Estos mercados generarán una tasa de crecimiento anual de alrededor del 6% hasta el 2020 y representan una quinta parte de las ventas globales de vehículos nuevos. Este informe presenta los retos y oportunidades para introducirse en los mercados BRICS y ejemplos de buenas prácticas. Informació bcg.com El mercado de máquina herramienta en China Estudio de mercado sobre máquina herramienta en China en el 2013, que proporciona datos sobre la oferta y demanda, menciona de las industrias incentivadas relacionadas con este sector incluidas en el 12 Plan Quinquenal de China; informa sobre pre-

cios; canales de distribución; barreras comerciales y percepción del producto español, así como un análisis de oportunidades y perspectivas futuras del sector en el país. Informació icex.es La empresa de telecomunicaciones de Hong Kong Cronos Group abre oficina en Barcelona El proveedor de telecomunicaciones Cronos Group, fundado en Hong Kong y con oficinas en Estados Unidos y presente en más de 80 países, ha anunciado que instalará un centro europeo de desarrollo y área comercial, control de calidad, finanzas y comunicación en Barcelona, con el apoyo de Invest in Catalonia, el área de atracción de inversiones de la Generalitat. Informació lavanguardia.com China y la Europa del Este se proponen duplicar su comercio en cinco años China y 16 países excomunistas de Europa del Este se han propuesto duplicar su volumen comercial bilateral en cinco años, siempre cumpliendo las reglas comunitarias. Dieciséis jefes de gobierno europeos y el primer ministro chino se han reunido en la III cumbre entre China y Europa del Este, en la que el gigante asiático ha ofrecido a los países excomunistas créditos por valor de 10.000 millones de dólares para fomentar sus infraestructuras. Informació expansion.com Directorio de Empresas Españolas Establecidas en China - Hong Kong Este

documento

contiene

los

11


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // FEBRER - MARÇ

principales datos (no de carácter personal o confidencial) de las empresas españolas que han abordado cualquier tipo de proyecto de inversión en Hong Kong y que, según los datos del ICEX España Exportación e Inversiones, están establecidas actualmente en esta zona. Informació icex.es Zeltia abre una oficina en un parque biotecnológico de China La compañía en diagnóstico molecular Genomica, filial del grupo español Zeltia, ha abierto una oficina de representación comercial en el parque biotecnológico Biolake de Wuhan (China). Genomica es la primera empresa española en establecerse en Biolake, el principal enclave de las mayores empresas biotecnológicas y farmacéuticas internacionales en China. Informació eleconomista.es El yuan desbanca al euro como segunda moneda más usada en el comercio mundial El yuan se ha convertido en la segunda moneda más usada en el comercio mundial por delante del euro, según la organización de servicios a las transacciones financeras SWIFT. En concreto, el uso de la moneda china alcanzó en octubre una cuota de mercado del 8,66%, muy por encima del 1,89% registrado en enero de 2012, frente al del 6,64% del euro, cuyo uso ha caído desde enero del año pasado (7,87%). Informació straitstimes.com Informació lemonde.fr Los países asiáticos son líderes en educación El continente asiático, con Shanghai, Singapur, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, Macao y Japón a la cabeza, lideran la clasificación mundial del Informe PISA 2012, por el que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) evalúa las competencias y habilidades de los jóvenes de 15 años en todo el mundo. Según la OCDE, “los mejores resultados educativos son un fuerte

12

pronosticador para el crecimiento económico futuro”. Informació sociedad.elpais.com Informació oecd.org Norwegian volará desde El Prat a Asia a partir de 2016 La aerolínea de bajo coste noruega y segunda mayor aerolínea de Escandinavia ha anunciado la apertura de una base en el Aeropuerto de Barcelona con tres aviones, 11 rutas y 69 vuelos semanales, que creará más de cien empleos. En una segunda fase, a partir del 2016, la compañía prevé empezar a operar rutas de largo radio que unirán El Prat con América, Asia y África. Informació lavanguardia.com Una misión digital viaja a China para impulsar la imagen tecnológica española Once empresas tecnológicas españolas han viajado a Shanghai en la primera misión digital a China para impulsar la imagen de la tecnología española en uno de los principales focos tecnológicos del mundo. China es el segundo mercado de comercio electrónico más grande del mundo con 181.62 billones de dólares y un crecimiento del 65,1% en 2012, año en el que se superó el billón de conexiones móviles. Informació cincodias.com

noviembre vino impulsada sobre todo por los precios de los alimentos, que se incrementaron un 5,9% interanual, mientras que los precios de los productos no comestibles sólo aumentaron un 1,6%. En los once primeros meses del año, el IPC chino creció un 2,6% interanual, por debajo del objetivo máximo del gobierno, del 3,5%. Informació usa.chinadaily.com.cn Informació online.wsj.com El yuan alcanza máximos históricos contra el dólar El yuan ha alcanzado un nuevo máximo histórico contra el dólar dado que el Banco Popular de China ha permitido una nueva escalada de la moneda para combatir la inflación importada. El banco central ha permitido una serie de récords de la moneda china desde comienzos de año, debido a que un dólar más débil ayudó a un alza de los precios globales de las materias primas. Informació invertia.com Inversiones Unión Europea-China La Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE, ofrece una selección de documentos actualizados a noviembre de 2013 para profundizar en el conocimiento de la situación actual de la economía china y de sus relaciones con la Unión Europea.

El Banco Santander compra un 8% del capital de Bank of Shanghai

Informació ceoe.es

El banco presidido por Emilio Botín ha acordado la compra de la participación del 8% del HSBC en el capital social de Bank of Shanghai y ha alcanzado un acuerdo de cooperación estratégica y técnica con la entidad china. El banco estima una inversión conjunta en la operación de unos 470 millones de euros, que tendrá un impacto de aproximadamente un punto básico en el capital del grupo.

La inversión en la República Popular de China

Informació economia.elpais.com

La consultora KPMG proporciona una visión general de la economía china, el análisis de los sectores clave y las consideraciones legales, reglamentarias y fiscales para una inversión de éxito, dado que China está clasificada como la segunda mayor economía del mundo y sigue siendo un destino de inversión atractivo para los inversionistas extranjeros. Informació kpmg.com

La inflación china se relaja al 3% en noviembre El Índice de Precios al Consumo (IPC) chino ha crecido un 3% interanual en noviembre, mientras que en octubre el IPC se situó en el 3,2%. La subida en

La inversión extranjera en China aumenta un 2,35 % interanual en noviembre La inversión extranjera directa en China durante el mes de noviembre


se incrementó un 2,35 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior y ascendió a 8.480 millones de dólares. Es el décimo mes consecutivo que el gigante asiático experimenta un crecimiento interanual de la IED, que también supone un aumento de 1,11 puntos frente al crecimiento de octubre (1,24%). Informació news.xinhuanet.com Informació thestar.com.my Asia Pacific Economic Outlook 2013 Edición 2013 del informe lanzado en diciembre y elaborado por Deloitte University Press que da una perspectiva a corto plazo y analiza los próximos retos y desafíos de las economías de los países asiáticos de China, India, Corea del Sur y Taiwán. Informació cdn.dupress.com El crecimiento económico de China Análisis de Wells Fargo de los indicadores económicos recientes, que fuera de China sugieren que la tasa de crecimiento del PIB real en el gigante asiático se está estabilizando año tras año en el rango de 7 por ciento al 8 por ciento. Las causas de esta estabilización son tanto internas como externas. Informació wellsfargomedia.com

La china CCIC invertirá 4 millones en su nuevo laboratorio en Barcelona

Shanghai facilita la renovación de visado a extranjeros

La empresa estatal China Certification & Inspection Group (CCIC) ubicará la sede de su primer laboratorio de certificaciones de Europa en un edificio del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), en el que invertirá 4 millones de euros para acondicionarlo para que esté operativo en 2014. CCIC es la cuarta empresa del sector más grande del mundo y pese a tener otras sucursales en Europa, el de Barcelona será el primer laboratorio propio del CCIC fuera de China.

Este jueves entra en vigor el nuevo procedimiento de tramitación de visados para extranjeros que residen en Shanghai, que permitirá que los extranjeros no pasen una semana sin pasaporte al tramitar un nuevo permiso de residencia. Se podrá tramitar a través de internet y la administración china devolverá el pasaporte con el permiso de residencia en una hora.

Informació lavanguardia.com

Informació spanish.people.com.cn El e-commerce en China

Informació bbc.co.uk

Análisis de la consultora KPMG sobre la industria del comercio electrónico de China. Destacan las plataformas nacionales basadas en el aumento de las transacciones en línea, así como los papeles cada vez más importantes de los medios sociales y dispositivos móviles. Este informe también resalta la importancia de conocer el mercado chino, así como su público consumidor y futuras tendencias, además de destacar algunos casos de éxito nacionales y extranjeros.

Informació lavanguardia.com

Informació kpmg.com

China abrirá este año bancos totalmente privados El gobierno chino establecerá de tres a cinco bancos de capital totalmente privado este año como parte de un plan piloto que busca abrir más el sector bancario al capital interno y externo, según ha acordado la Comisión Reguladora Bancaria de China. La decisión responde al interés de las autoridades por abrir su controlado sector financiero en busca de nuevo crecimiento.

Cobertura integral del 100% dels riscos Informa-te’n trucant a La Mútua dels Enginyers, telèfons 932 954 300 / 662 991 085, per fax al 933 100 638, o enviant un correu electrònic a l’adreça: xina@mutua-enginyers.com


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // FEBRER - MARÇ

SELECCIÓ D’INFOCENTRE A partir de l’1 de gener de 2014 la Unió Europea aplicarà un nou esquema “GSP – Generalised Scheme of Preferences”, o Regles d’Origen Preferencials que s’apliquen a determinats països. Entre d’altres països també afecta a les exportacions de Xina als països de la Unió Europea. Més informació: Portal de la Unió Europea pel comerç exterior. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/december/tradoc_152017.pdf QC-I – Inspection Service Co http://www.qc-i.com/ Portal del servei d’inspecció de mercaderies que es volen importar a la Xina. Entre d’altres tràmits també controla la importació de maquinaria i d’equipament elèctric de segona mà.

JORNADA “10 ANYS D’ESTUDIS DE L’ÀSIA ORIENTAL A LA UOC: OBRINT PERSPECTIVES” 03.02.14 Carles Palomo El passat 1 de febrer va tenir lloc a la UOC la jornada “10 anys d’Estudis de l’Àsia Oriental a la UOC: obrint perspectives” per celebrar el 10è aniversari d’aquests estudis. La jornada va servir també per presentar el nou Màster Universitari en Estudis de la Xina i el Japó centrat en el món contemporani, que pretén aportar una

14

perspectiva diferent en múltiples àmbits: professional, formatiu, social i personal. La jornada es va dividir en diferents taules enfocades a diferents temes: l’àmbit professional, la recerca i l’àmbit formatiu, apropar el coneixement sobre Àsia a la societat i els reptes de futur. A la taula dedicada a l’àmbit professional hi va intervenir Carles Palomo, ex alumne dels Estu-

dis de l’Àsia Oriental i cofundador del grup Xina, del qual n’ha sorgit una recent col·laboració amb la UOC per crear una nova secció a la revista News Enginyers Xina que s’inicia en aquest mateix número. Des d’aquí felicitar una vegada més a la UOC per la contribució que ha fet durant aquests 10 últims anys per apropar la cultura asiàtica a la nostra societat!


DINAR DE NADAL 30.12.13 - RESUM 20.01.14 Albert Ferrari El proppassat 30 de desembre va tenir lloc, per segon any consecutiu, la jornada-dinar del GT-Xina a la seu dels EIC a Via Laietana, amb la presencia del nou degà del COEIC i membre fundador del GT-Xina, Sr. Jordi Guix, del President de la Comissió de les Administracions publiques, Miquel Subirachs, i de 12 enginyers del GT-Xina incloent part dels membres fundadors que varen poder estar presents en l’acte aprofitant les vacances nadalenques a Catalunya. El dinar va servir per poder incidir i suggerir aquelles activitats que poden ser útils pels enginyers que es troben treballant en aquest immens país que és Xina a més dels que s’hi poguessin incorporar en el futur. Però sobre tot, per revisar aquells aspectes que es refereixen a la visibilitat del col·lectiu de cara a empreses i/o organitzacions

xineses, rellançar els aspectes comunicatius i participatius del que es troben permanentment a allí i també, altres temes que poden ser útils com a xarxa a tot el col·lectiu. En aquest sentit es va proposar de posar en marxa de forma immediata la iniciativa de dues “antenes” com a punt de trobada i nucli generador d’iniciatives des de les dues àrees geogràfiques de més concentració de participants, és a dir, Shanghai i Hong-Kong. Ambdues seran liderades pels companys Alexis Roig i Raül Guerra respectivament. Es varen plantejar també dues possibles jornades a estructurar dins d’aquest any 2014 i es varen recollir altres aportacions molt valuoses que seran desenvolupades en les properes reunions del Grup per anar essent cada vegada més útils al col·lectiu des de Catalunya i també que incideixin en la participació dels membres que es

troben a Xina. El degà, Sr. Jordi Guix, va ressaltar l’activitat del GT-Xina en el si dels EIC com a punta de llança de la internacionalització del propi Col·legi/Associació i que ja està derivant en diferents accions, liderades pel company Miquel Subirachs, per també estructurar iniciatives semblants en països com la Índia, Nigèria, Camerun, etc. Sens dubte que hi haurà nova trobada per finals d’any 2014 a banda de les que es puguin organitzar a Xina donada la posada en marxa de les “antenes” així com aprofitant els desplaçaments regulars dels membres del GT-Xina que no són allí permanentment. En acabar es va fer la fotografia adjunta amb els presents que es varen poder quedar fins el final de l’acte com a record de l’efemèride.

15


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // FEBRER - MARÇ

HISTÒRIA DE LA TECNOLOGIA A LA XINA

B

envinguts a la nova secció del News Enginyers Xina dedicada a la història de la tecnologia a la Xina. Aquesta secció substitueix a l’anterior secció anomenada “Referències històriques” i és fruit de la col·laboració del Grup Xina del COEIC amb el departament d’Estudis de l’Àsia Oriental de la UOC. La secció tractarà sobre la història de la tecnologia a la Xina, complementada amb una visió de la situació de la societat xinesa i l’europea en aquell moment, el que ens farà adonar de com d’avançada era la societat xinesa respecte a la nostra en altres èpoques. Així doncs, començarem amb un article sobre Joseph Needham, el més cèlebre historiador de la ciència i la tecnologia xineses, i seguirem en els propers 4 News amb articles sobre 4 dels principals invents de les més importants aportacions de la història de la tecnologia xinesa: el paper, la impremta, la pólvora i la brúixola la construcció de ponts. La redacció dels articles anirà a càrrec de David Martínez-Robles i Anna Busquets Alemany, professors d’Història del Programa d’Estudis de l’Àsia Oriental de la Universitat Oberta de Catalunya i de Carles Prado-Fonts, Director del Programa dels Estudis de l’Àsia Oriental. Esperem que us agradi! Ben cordialment, Carles Palomo Enginyer Industrial i Llicenciat en Estudis de l’Àsia Oriental

16


NEEDHAM I L’ADMIRACIÓ PER LA CIÈNCIA XINESA

David Martínez-Robles. Professor dels Estudis d’Arts i Humanitats, Universitat Oberta de Catalunya.

P

ocs posen en dubte que la ciència és una de les més grans aportacions del pensament europeu a la història de la humanitat. De vegades es parla d’una ciència antiga, i s’esmenta principalment l’antiga Grècia, Roma, l’Islam, i més secundàriament altres cultures com l’Antic Egipte, Mesopotàmia, l’Índia o la Xina. Però és aparentment indiscutible que el pensament científic, amb la seva metodologia tan pròpia, és un producte de la modernitat europea, que va transformar la nostra manera d’entendre el món i que, de fet, explica com aquest està configurat avui dia. Els manuals d’història de la ciència o els cursos universitaris sobre aquesta matèria reprodueixen de manera fidel aquesta concepció de la ciència, es tracti de facultats d’història, física o filosofia. I és precisament aquesta idea la que va voler desafiar Joseph Needham, científic britànic amb una carrera ja brillant com a bioquímic quan el 1937 va conèixer Lu Kwei-jen, una estudiant de postgrau arribada a Cambridge des de la Xina. A partir d’aquell moment, Needham va reorientar la seva carrera cap a la història de la ciència i la tecnologia xineses, que fins aquell moment eren completament desconegudes per ell i, en general, pel món occidental. Això el va dur a estudiar el xinès modern i clàssic, a realitzar estades a la Xina, a apropar-se ideològicament al maoisme i a compilar una impressionant biblioteca sobre ciència i tecnologia xinesa.

dedicats a totes les formes de ciència i tecnologia desenvolupades a la Xina: des de la matemàtica, l’anatomia, la medicina o l’enginyeria a la química, l’astronomia, la balística o la botànica. Es tracta d’una autèntica enciclopèdia temàtica de referència obligada amb la qual Needham pretenia com a mínim erosionar la idea d’una Xina científicament endarrerida tot i haver estat el bressol d’alguns dels grans invents de la humanitat –de manera destacada el paper, la impremta, la pólvora i la brúixola. Needham i els seus col·laboradors no només es dediquen a mostrar el desenvolupament d’idees i ginys de la Xina antiga, sinó que s’esforcen també per resseguir l’obra, les invencions i els dissenys de pensadors, enginyers i científics de períodes posteriors. De vegades se li ha retret a Needham una certa tendència a exagerar la importància de les contribucions de la cultura xinesa al pensament científic. Tanmateix, i sense perdre de vista les crítiques, el rigor i l’exhaustivitat amb què s’ha desenvolupat el seu projecte són tan extraordinaris que tothom qui tafaneja per les pàgines, les il·lustracions i les fórmules que conformen aquesta obra queda embargat per un sentiment natural d’admiració. Aprofito aquest espai per convidar tothom a fer-hi una ullada i comprovar-ho. I també a seguir els propers articles que apareixeran en aquesta secció en què repassarem algunes de les aportacions de la Xina al pensament tecnològic i científic.

L’aportació més destacada de Needham va ser la concepció d’una monumental obra titulada Science and Civilization in China. Projectada inicialment en set volums, actualment compta ja amb 24, del total de 27 que estan projectats,

17


18 NEWS ENGINYERS XINA 2014 // FEBRER - MARÇ

INFORMACIÓ


I ARTICLES D’OPINIÓ

19


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // FEBRER - MARÇ

“TUHAO” VS “DAMA” NUEVOS HÁBITOS DE CONSUMO EN CHINA

Gao Wei. Director de ACCIO Pekin

¿Conoces a “Chinese dama”? ¿Sabes qué significa “tuhao”? Si no eres capaz de contestar estas preguntas, no te atrevas a decir que conoces China.

L

iteralmente traducido, “dama” significa en chino la “gran mamá” y se refiere a las señoras de edad mediana o avanzada. El reconocimiento internacional de esta palabra se debió a un artículo de The Wall Street Journal en agosto de 2013 cuando reveló que durante el segundo trimestre del año la demanda de oro en China subió a 385.5 toneladas por un valor total de 16.4 billones de dólares americanos. Gracias a las compras en China, el precio de oro dejó de descender. El mismo artículo también descubrió que la mayoría de los inversores en oro eran las amas de casa.

sentes en cualquier sitio del mundo buscando oportunidades de inversión: oro, piedras preciosas, inmobiliario hasta bitcoins. El último estudio de Fortune Character Group demuestra que en el año 2013 los compradores chinos gastaron 74,000 millones de dólares americanos en objetos de lujo, el 47% del total mundial.

Sin embargo, es imposible creer que este resultado es mérito de los multimillonarios chinos que sólo ocupan el 2% de la población nacional. Detrás de ellos está la emergente clase media, representada por las “Chinese damas” y formada por 130 millones de ciudadanos del país. Ahora entendemos el por qué las “Chinese damas” han captado la atención de los expertos de Wall Street. Paralelo al grupo encabezado por las “Chinese damas”, existe otro tipo de consumidores chinos a los cuales les denominan como “tuhao”. La imagen de los “tuhao” es tan popular a nivel mundial que incluso BBC News lanzó un video intentando definirla según la mentalidad occidental.

Hoy en día, “Chinese dama” se ha convertido en el símbolo de los compradores chinos, pre-

20

La palabra “tuhao” está formada por dos caracteres chinos: “tu” significa “tierra” o “campo” y “hao” significa “gente rica”. Combinando los


dos caracteres, “tuhao” se refiere a los “ricos del campo”. Haciendo la búsqueda en internet, se ve miles de descripciones sobre “tuhao”:

ces su sueldo anual y prefiere ahorrar por eso. Esta actitud conduce a nuevos hábitos de consumo:

• •

• • • •

Persona que lleva un rolex de último modelo, pero con un vestido de 20 euros; Persona que tiene un móvil más inteligente, pero no sabe enviar un SMS; Persona que compra productos cosméticos más caros, pero sale de casa sin peinarse; Persona que siempre paga en cash porque no se fía de las tarjetas de crédito; Persona que siempre exigen los mejores hoteles o restaurantes, pero son muy tacaños en pagar propinas; Persona que no saben navegar por internet ni lee periódicos, pero va a las licitaciones en búsqueda de una obra de Picasso; Persona que siempre se queja de la mala educación de los demás, pero no para de chillar ni tiene paciencia de hacer cola.

Está claro que las “Chinese damas” y los “tuhao” son dos clases diferentes. Sin embargo, tienen algo común en algunos hábitos de consumo. Incluso, se dice que la población china sólo se divide en dos grupos: los “tuhao” y los que sueñan ser “tuhao” algún día. Según un estudio de la compañía consultora Nielsen, en China una persona de clase media tiene más ansiedad en comprar un objeto que vale cinco hasta diez ve-

• •

Compran más por vanidad que necesidad; Persiguen las marcas sin fijarse en el valor real; Creen en los anuncios aunque están conscientes de las exageraciones; Aprecian menos la tradición y cultura própia, e intentan imitar el estilo de vida occidental.

Es verdad que cuando hablamos de los “tuhao” o las “Chinese damas”, a veces nos cuesta contener las risas. Pero después de las carcajadas, nos damos cuenta de que son las personas que han comprado 20 millones de coches y consumen 360 millones de litros de vino al año.

21


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // FEBRER - MARÇ

PROTEGIR LA SEVA PROPIETAT INTEL·LECTUAL A XINA

Sara Mallo. Advocada

A

bans de fabricar o comercialitzar un producte a Xina és imprescindible protegir la seva propietat intel·lectual.

musicals, obres artístiques, ja siguin dibuixos, pintures, fotografies o escultures, i dissenys arquitectònics. Com pot protegir-se?

Per què? Un dels errors més freqüents de les empreses que inicien la seva aventura en aquesta part del món és la d’endinsar-se a un nou mercat sense tenir protegits els seus actius (en aquest cas, intangibles). Al llarg de la història hem estat testimonis d’importants fracassos deguts a una mala praxi per part de competidors xinesos. D’aquesta forma s’han vist frustrades expectatives d’emprenedors i grups ja més consolidats al seu país d’origen de prosperar en el gegant asiàtic.

La millor protecció és la prevenció. Ara bé, existeixen dues maneres de prevenir-ho, les quals poden utilitzar-se conjuntament. a) La primera d’elles seria mitjançant la signatura d’acords amb els possibles socis o clients amb els quals es pretengui col·laborar a Xina, ja siguin acords de confidencialitat, acords de llicències comercials, o acords de transferència de tecnologia. Tots aquests acords hauran d’assortir efectes a Xina, això és, ser executables al territori.

Què s’entén per propietat intel·lectual? L’Organització Mundial de la Propietat Intel· lectual (més conegut com “OMPI” o en anglès “WIPO”) de la qual forma part Xina des de 1980, defineix la propietat intel·lectual com a creacions de la ment, això és, invencions, obres literàries i artístiques, símbols, noms i imatges utilitzades en el comerç. D’aquesta forma, la OMPI divideix la propietat intel·lectual en dos grups: la propietat industrial i els drets d’autor.

b) La segona possibilitat i sobre la qual ens centrarem principalment en el present article és la de registrar aquests drets. Ara bé, el primer punt a tenir en compte és que haurem de registrar aquests drets en tres registres diferents, ja que si bé Hong Kong i Macau formen part de Xina, es tracten de dues regions administratives especials en les quals existeix un registre de drets de propietat intel·lectual propi i independent. Registre de marques a Xina

La propietat industrial inclou les patents d’invencions, les marques, els dissenys industrials i les indicacions geogràfiques mentre que el dret d’autor inclou obres literàries, tals com a novel· les, poemes, obres de teatre, pel·lícules, obres

22

Quant triga? Aproximadament 12 mesos sense tenir en compte les possibles paralitzacions en el procés per causa d’oposicions o objeccions. El registre passa per diferents fases:


1. Presentació de la sol·licitud de registre (ha de fer-se a través d’un agent autoritzat per exercir al territori). 2. Examen formal. 3. Acceptació de la sol·licitut. 4. Publicació en el Butlletí (entre 6 y 9 mesos aproximadament). 5. Obertura del termini per a oposicions (3 mesos). 6. Publicació de l’aprovació de la sol·licitud en el Butlletí. Un cop publicat, el registre de la marca tindrà una validesa de 10 anys. Regeix la regla de l’ordre d’arribada, això és, el primer que presenta la sol·licitud és el que pot optar als drets derivats del registre de la marca. Per això, és molt important presentar la sol·licitud al més aviat possible. Introduir el seu producte al mercat xinès sense haver presentat la sol·licitud de registre de la seva marca és una pràctica desgraciadament molt comuna però arriscada. Registre de patents a Xina A Xina poden registrar-se tres tipus de patents: patents d’invencions, patents de models d’utilitat i patents de nous dissenys.

Per major claredat del lector, passem a definir cadascuna d’elles. Què s’entén per invenció? Mètodes, processos, usos nous, o objectes sense forma específica, com a productes químics, farmacèutics, begudes i productes aromatitzants. Què s’entén per model d’utilitat? Creació nova o millora o nova solució tècnica a un producte en tres dimensions com la construcció o fixació d’un objecte. Què s’entén per nou disseny? Creació nova relativa a formes, models, colors o qualsevol combinació dels mateixos. Les patents d’invencions tindran una validesa de 20 anys des del moment del seu atorgament, mentre que les patents de models d’utilitat i de nous dissenys tindran una validesa de 10 anys. Els passos a seguir per al registre d’una patent, del tipus que sigui, són els següents: 1. Presentació de la sol·licitud de registre. 2. Examen formal ( per a models d’utilitat i dissenys). 3. Publicació en el Butlletí d’invencions (18 mesos aproximadament). 4. Examen substantiu per a invencions. Aquesta fase és opcional. Els sol·licitants disposaran d’un termini de 3 anys a partir de la sol· licitut de registre per a sol·licitar un examen substantiu. 5. Publicació de l’aprovació de la sol·licitud en el Butlletí. El procés total de registre d’una patent d’invencions pot trigar aproximadament entre 12 i 24 mesos mentre que el de patents de models d’utilitat i/o de nous dissenys aproximadament 12 mesos. Val la pena que les empreses siguin conscients de la importància de protegir els seus actius en les formes establertes per la normativa, sent la manera més adequada per defensar els seus drets davant d’hipotètics conflictes amb varis i/o competidors.

23


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // FEBRER - MARÇ

CHINA’S 2014 PERSPECTIVES

English Version Albert Ferrari . Enginyer industrial, Industrial Manager de SEDAL Group

F

rom different sources it is expected that the gross domestic product growth in 2014 will be between 7.3% and 7.6%. The Third Plenum of the 18th Central Committee composed of 205 CCP - agency people - should reveal to what extent the new Chinese leadership is committed to the need to change a system which, as recognized by the Government itself, has reached a point of inflection: has lost steam, suffers an excess of industrial capacity, a high level of debt and an astronomical real estate prices.

perimental approach, following Deng Xiaoping’s “crossing the river by feeling the stones”.

The positions coincide within and outside the country: with not deep reforms, China runs the risk of falling into the so-called trap average earnings situation in which a country stagnates due to the entry into competition from countries with lower production costs while still far from economies that manufacture goods with high added value. The Government has set a target that by 2020 all urban and rural population to must double per capita income compared to 2010 (it was $ 7519 , according to the OECD, and the per capita income in Spain that year was $ 31,904 ).

This profound change of status quo will start to impact business faster and harder than many expect. Business in China will become more complicated and risky, but will also generate new opportunities not currently reflected in most corporate strategic plans. What this means for individual companies in specific sectors, is not possible to predict in detail.

Given its current weaknesses and long-term challenges, China has no choice but to restructure and upgrade its economic model. The main reform goals will be the improvement of investment efficiency and productivity, and the continuation of consumption growth and household income growth. Nevertheless, the vast array of specific reforms will take years to cascade through the government bureaucracy, facing many obstacles and complexities. We should expect a gradual and ex-

24

This environment of uncertainty and volatility is bound to last for a considerable time, until finally the dust settles and the reforms take effect. 2014 is the year of the implementation of the Plenum decisions but will take years with ups and downs and trial and error processes .It is estimated that we could easily be looking at a period of 5 years or longer given the depth and range of reforms required.

The Consumer Price Index in 2013 has become 2,6% instead of the expected 3,5% from government. Analyst said that the continuing deflation of factory product prices should raise more concerns than the receding consumer inflation. “While the sustainability of the improvement in external demand remains uncertain, it could only lend limited support to China’s growth recovery, seeing that domestic demand remains the key driving force” (Qu Hongbin chief economist at HSBC Holdings) Consumers will become increasingly vocal, especially on the Internet, and the government will increasingly listen and respond. In other words, what is important to the consumer will be important to the government: the cost of living, qual-


ity of medical care, safety of food, impact of pollution, access to education etc. It is significant that many price fixing and commercial bribery investigations have been launched in response to media reports. While this may lead to stronger supervision and more order over the long-term, it will mean more arbitrary intervention in the short-term. One critical issue about the labour cost increases in the next future, is that people entering the job market will go on to growing down up to 2020 due to demographic situation as consequence of the one son policy implemented from since 1980. Also the upgrading of the economy is inevitably resulting in higher operating costs. We have seen this over the last 3 years, and the trend will to continue over the next 5 years. This will put pressure on exporting companies, but also on domestically oriented companies. In the face of revenue growth pressure and rising cost structures, a refocus on operational efficiency and productivity will be required to maintain profit levels. This will not be easy for companies which for decades have been focusing on top-line growth. Overall wages are expected to increase 8,2% in 2014 (between 6 to10% depending on the cities and businesses) from 10,2% in 2012 and 8,9% in 2013. Labor costs increased more than 10% annually in recent years and the wages in areas like Beijing and Shanghai are very close to those in East Europe. So, European companies, operating in those areas, have to enhance the efficiency to offset the increasing costs. Salaries in first-tier cities are 40% higher compared to those in second

or third-tier cities. In Southern regions wages are the lowest. Depending of the breakdown cost of the products and the main market sales in Asia one company should have, they have to take appropriate decisions for near future. As example, one important shoe brand, which faced a high impact of the labour costs due to a production process mainly by hand, has already started to move the production sites from south China to neighbor countries in ASEAN area like Vietnam and Indonesia although maintaining the Asia management office in Guangzhou. Conclusion: China`s economic growth depended on the USA and European Union ones once but today still uncertainties remain in those economies. And the challenge of the Chinese government to ensure the growth is the balancing of deep reforms with sustaining relatively rapid growth in the domestic economy. Have a good year of the horse!!


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // FEBRER - MARÇ

EL MERCAT XINÈS S’APROPA A BARCELONA

Judith Padrós. Associate (Spanish Desk), P&P – People & Projects Ltd

P&P Ltd, assessoria internacional amb seu central a Hong Kong, especialitzada amb serveis comptables, fiscals i corporatius a Àsia, escull Barcelona per expandir la presència a Europa i oferir un servei professional a prop dels seus clients.

L

a inversió inicial, els riscos associats o el desconeixement de la cultura empresarial són algunes de les raons que fan que en ocasions les PIMES del nostre país decideixin deixar en segon terme un mercat complex i canviant que s’ha d’analitzar de forma seriosa i estructurada. Tot i així, la Xina ens mostra diàriament que està convertint-se en el mercat més gran del món. En els seus inicis d’expansió, com a fàbrica del món; ara amb un canvi de model - que ja preveia el Govern xinès en el seu Pla Quinquennal - evolucionant cap a una economia i industria de valor amb una classe mitja que va adquirint riquesa i capacitat de consumir productes occidentals. Així doncs, les oportunitats hi són. Ara bé, quins beneficis aporta ser-hi presents? Hong Kong és una de les entrades naturals al mercat xinès per empreses estrangeres que importen, exporten o hi inverteixen, donada la seva localització, el seu sistema jurídic d’herència britànica, la llibertat de capitals i persones, i un sistema impositiu favorable. Amb esperit emprenedor, empenta i una claredat amb els valors claus a aportar han dut a P&P a

26

assessorar a més de 600 empreses i professionals en el seu aterratge a Àsia. “Volem créixer conjuntament amb els nostres clients, pel que valorem i ens adaptem a les necessitats de cada negoci oferint uns preus competitius per a que puguin desenvolupar-se en el mercat asiàtic” assenyala Stefano Passarello, director soci de l’empresa. Al plantejar-se la necessitat d’estar a prop dels clients, P&P ha escollit Barcelona com la nova seu per a “democratitzar” els serveis d’assessorament corporatiu, comptable i fiscal a Hong Kong, la Xina i Singapur; El motor empresarial que aporta Catalunya, la localització estratègica i els seus professionals dinàmics han fet Barcelona l’elecció d’aterratge d’aquesta inversió provinent de Hong Kong. Les claus d’entrada a la Xina a través de Hong Kong . Representant més d’un 40 % de les inversions que es fan a la Xina, Hong Kong és la porta natural per a l’entrada al mercat xinès, donada la seva localització, el seu sistema jurídic d’herència britànica, la llibertat de capitals i persones, i un sistema impositiu favorable. . La creació d’una societat a Hong Kong és ràpida, senzilla i poc costosa i permet la contractació de persona qualificat amb unes regles clares i avantatjoses. . Per a moltes empreses estrangeres, Hong Kong és la seu des d’on gestionen tant les seves compres,


com l’entrada i/o vendes al mercat xinès. Aquest enfocament permet entre d’altres: privacitat en les fonts de fabricació; un tracte fiscal favorable (gràcies a l’acord preferencial amb la Xina (CEPA)); i sobretot una reducció de costos, centralitzant les transaccions financeres amb un compte bancari desde Hong Kong multimoneda.

amb les circunstàncies i necessitats de cada client. Els serveis inclouen: • • •

. Hong Kong també ha estat l’entrada per inversors que busquen un ambient estable per desenvolupar Joint-Ventures o inversions a la Xina. A més el recent Conveni per evitar la doble imposició (CDI) entre Espanya i Hong Kong ofereix el marc per a avaluar amb claredat la tributació de l’empresa, eliminant Hong Kong de la llista negra, el que preveu un increment de les inversions espanyoles al continent asiàtic a través e Hong Kong.

• • • • • •

Assistència completa a start-ups i emprenedors Creació de societats (Hong Kong, Xina i Singapur) Secretari corporatiu i administració corporativa Comptabilitat i Representació fiscal. Recursos Humans. Immigració (tramitació de visats) Assessoria comercial i estratègica Director Financer temporal Serveis de Back office

SOBRE P&P

Més informació:

Al 2005 neix a Hong Kong P&P, assessoria internacional per a ajudar a empreses de tot el món a entrar a mercats emergents a Àsia. Amb seu a Hong Kong, Guangzhou, Shanghai, Beijing i Singapur, Mèxic i Barcelona, P&P asssegura el compliment normatiu societari, fiscal i comptable a cada regió i ofereix serveis altament personalitzats d’acord

Judith Padrós judith@pndp.net www.pndp.net t: + 34 932360904 m: + 34 678528619 Carrer de Muntaner 240 5-2 08021, Barcelona.

“FingerQ Platform and PrivacQBiometriuc Authentication Products, a Patented technology that convey a new era of biometric authentication communications. It allows the user to manage friends circle, send encrypted text / voice messages and sharing photos and files including PDFs. The technology is designed for PC, Android Smartphone and Tablets.” Our solution comes in series of biometric protective casing and portable friendly dongles: Q-180Mini Micro-USB and Q-Triangle for PC.

We are actively seeking potential distribution and carrier partner for the Spain, Barcelona region, and shall there be any inquiry, please don’t hesitate to contact the FingerQ team at: Website: http://www.fingerq.com // Email: marketing@fingerq.com


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // FEBRER - MARÇ

LET´S “DIGITAL” MARKETING TO CHINA (2A PARTE)

Manu Sánchez Monasterio. Presidente del “China Marketing Center” del Club de Marketing de Barcelona. ESADE China Europe Club Executive Commitee Member & Marketing profesor at ESADE, Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad de Pekín

Que España es hoy la 3ª potencia turística del planeta, con 60 millones de turistas que viajaron a Barcelona, Madrid, etc., el año pasado, es un hecho. Y que (aquí está el dato) únicamente 203.400 turistas chinos viajaron a España en 2013 de entre los 83 millones de amigos chinos que viajaron al extranjero es también un hecho. Saquen ustedes mismos, apreciados lectores del “UPC News Enginyers China” sus conclusiones. ¡Lo que es obvio es que el coste de oportunidad es tremendo!

S

obre esta base, analizamos en este artículo las Hoja de Ruta para el uso con éxito de Internet como medio de comunicación y canal de ventas en el sector Turismo. Concretamente en los Planes de Marketing creados para aumentar sustancialmente la cantidad de turistas chinos que vienen a España, reflexionando sobre ejemplos de éxito como Hilton. Todo ello, como resultado de mi continuo diálogo con los empresarios y Directores de Marketing del y en el sector Turismo y con brillantes ingenieros civiles que han realizado un magnífico trabajo en planificación estratégica de infraestructuras relacionadas con el turismo (por ejemplo, parques temáticos, aeropuertos, áreas comerciales …) .Con los que también coincido al participar como ponente en Dirección de Marketing para China en escenarios como la Jornada “Claves de Competitividad para el Turismo Chino” en el Ministerio de Turismo de España, Hosteltur, Hospitality Industry World Congress, FITUR o Radio Intereconomía …, entre otros.

Y es que el milenario proverbio chino 照猫画虎 Zhàomāo huàhǔ ya lo dice bien claro: “Fotogra-

28

fiar un gato y dibujar un tigre”. Hagamos que la elegancia y sofisticación del gato europeo (por ejemplo, las cadenas hoteleras catalanas) triunfe en China fortaleciéndose al “achinarse” y convertirse por ello en un poderoso tigre. Hilton ya lo está haciendo muy bien en sus sites en RenRen (elFacebook chino) o en Sina Weibo (el Twitter chino) consiguiendo con excelencia, como ahora analizaremos, generar un auténtico deseo online en sus turistas objetivo chinos que, de manera natural, se culmina con la venta, y por ello llegada, de los mismos a cualquiera de sus hoteles en China, por ejemplo, el Hilton Beijing en Wangfujing o el Hilton de Sanya, en la estupenda isla china de Hainan. Es, efectivamente, ganador el posicionamiento de Hilton en el internet chino y por ello genera comentarios ciertamente generadores de confianza de sus clientes chinos sobre, por ejemplo, la fiesta cool de Año Nuevo que cada año realizan en Hilton ( el año pasado; año de la serpiente y a partir del 30 enero de 2014, año del Caballo) o el muy bien valorado servicio de spa; a lo que hay que sumar las atractivas fotos del hotel con sus “achinados” árboles de navidad, hechos con osos panda, o los vídeos, también presentes en Sina Weibo, con exquisitas sugerencias gastronómicas tanto chinas como occidentales para sus afortunados clientes (ofreciendo así continuos guiños culturales chinos pero sin renunciar nunca a su identidad occidental). Un proceso ganador de diálogo y persuasión continuo en idioma chino que va mucho más allá de una simple web corporativa e informativa escrita


en idioma castellano o inglés, como con demasiada frecuencia nos encontramos al analizar la presencia en Internet de los players del sector turismo español (cadenas hoteleras…). Llegados a este punto permítame preguntarle, apreciado lector del UPC News Enginyers China ¿Iría usted a un aparentemente estupendo hotel en China si toda la información y comunicación por parte del mismo fuese en idioma chino? ¿Le ayudaría a usted a entender el valor de la oferta hotelera el hecho de que estuviese todo escrito en chino?. La respuesta es clara y es “No”. Pues entonces (pregunta para los empresarios de las cadenas hoteleras de nuestro país y para los ingenieros de entre ustedes que estén trabajando como Directores Generales o como Directores de Marketing en cadenas hoteleras) díganme una razón por la que ayudará a un turista chino que toda la comunicación en su web esté en español o como máximo en inglés. No le hagan perder cara o prestigio al gran directivo chino que llega a la

recepción de su hotel y se encuentra con un personal de frontera en recepción que únicamente le habla en español , en nuestro querido idioma català, o en inglés; ya que, en ese incómodo momento para nuestros amigos chinos, la marca hotelera bajará a la última posición en el ranking de sus hoteles favoritos y no volverá más a su hotel. Hay, efectivamente, que “achinarse”, empezando por el uso del idioma chino tanto en las webs corporativas y sites en las Redes Sociales Chinas como en el diálogo con el cliente chino en el propio punto de venta. Si no lo hacen estarán fuera de juego. Hilton Beijing (Wanfujing) ya lo hace presentando en su site en Sina Weibo ofertas en chino en, por ejemplo, el mencionado popular servicio de spa: 60 minutos de Spa más bufé, por un precio de 580 rmb (o aprox.69 euros). Es estupendo ver como a raíz de mis ponencias en Dirección de Marketing para China en el Ministerio de Turismo de España, en Hosteltur, en FITUR, en Hospitality Industry World Congress …

29


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // FEBRER - MARÇ

30

todo el mundo te habla con entusiasmo del target turista chino, conocedores de que en el año 2015 se prevé que sean ya 100 millones de turistas chinos los que viajen al extranjero. Pero (dicho con todo el respeto y prudencia del mundo) casi nadie habla chino, empezando por las corporativas y básicamente informativas páginas webs que todavía hay en nuestro país . Y siendo, aunque resulte paradójico, solo una la cadena española hotelera presente en las Redes Sociales Chinas. Creo que está claro por qué tan solo 204.300 turistas chinos, de los 83 millones de turistas chinos que viajaron al extranjero, llegaron a España (por muy 3º potencia turística del planeta que sea) el año pasado Sigamos y veamos ahora la importancia del concepto marca ciudad para nuestros amigos turistas chinos quienes, en el momento de seleccionar sus destinos turísticos, compran capitales de prestigio europeas como Barcelona, que les ayuden a ganar cara antes, durante y después del viaje. Por ello, es muy recomendable (con perspectiva china) que tengan siempre como paraguas para su propuesta de valor una gran marca ciudad como Barcelona, que brilla, y mucho, en China como capital del Mediterráneo con su exquisita y saludable dieta mediterránea, sede del mejor equipo de fútbol del planeta, el FC Barcelona; eje del modernismo con Gaudí y la Sagrada Familia que hacen también las delicias del turista chino (en esencia, clase media-alta china)

ávido de absorber cultura e historia europea. Y, por favor, por razones culturales, es básico que entiendan que el turista chino no compra destinos turísticos de Sol y Playa (ya que exponerse al bronceado del sol mediterráneo significa para las mujeres de clase media alta-china, apasionadas con tener su piel extra-blanca como símbolo de belleza y status social, tirar por la borda los miles y miles de rmb ( o moneda china yuan) invertidos en sus cosméticos blanqueadores de piel. Es necesario que no falte tampoco en la propuesta turística de valor el concepto shooping y las muy bien valoradas salidas a las boutiques de las marcas favoritas del turista chino como Louis Vuitton, Hermes, Apple… Todo ello debe estar de forma visualmente muy atractiva en el sitio de su empresa en Sina Weibo, como plataforma integradora de sus mejores acciones offline & online en marketing para el mercado de China. Convierta a sus clientes turistas chinos en excelentes embajadores de su marca. Durante todo el proceso de compra es básico para los turistas chinos “e-contrastar” en las redes sociales chinas las opiniones de otros usuarios para tener las máximas garantías de que lo que van a comprar se ajusta a sus necesidades. Siendo esto, sin duda, característico de Sina Weibo como plataforma de referencia en microblogging o diálogo continuo con los clientes dentro


del Internet con características chinas. Siendo clave para el target turista chino el saber que está dialogando con la marca a través del sitio oficial de la misma en Sina Weibo, muy fácil de identificar ya que presenta con claridad el inequívoco símbolo de una blanca “V” mayúscula en un círculo de color azul, tal y como puede verse en el ejemplo de éxito Hilton en las Redes Sociales Chinas. Llegados a este punto, y con la finalidad de sumarizar a través de preguntas de reflexión el mensaje de este artículo (para que pueda ponerlo en práctica hoy mismo), dígame, señor lector del UPC Enginyers News China, ¿Qué tipo de diálogo diario en idioma chino tiene usted con su target chino? ¿Está su empresa en las redes sociales en esencia porque hay que estar?¿Tiene su empresa, en su equipo de marketing para China, la figura del Community Manager con la que mantener activo e interactivo su perfil en Sina Weibo? Si su respuesta a estas y a todas las preguntas planteadas (haciendo una constructiva autocrítica) le aleja de la excelencia, entonces, dé por hecho que el tan deseado target turista chino pensará y le dirá: “Vale, ya sé que estás en Sina Weibo y ¿Ahora qué?”. Es ganadora también la aportación de valor de las Redes Sociales Chinas al sector Turismo en Investigación de Mercados, por ejemplo en Benchmarking (o análisis de la competencia). 打草 惊 蛇 Dǎcǎo jīngshé “Agitar la hierba y ahuyentar a la serpiente”. Es un clásico la asistencia de las empresas españolas a las grandes ferias sectoriales chinas, también en turismo, esperando encontrar ahí a sus clientes chinos con los brazos abiertos deseosos de comprar sus productos, cosa que todos sabemos está muy lejos de la realidad ya que, en esencia, las ferias son una plataforma de benchmarking o análisis de la competencia con el que darse cuenta de lo potente o muy potente que es la competencia, por países, de la empresa. Y con la que conocer al mismo tiempo los productos estrella que la competencia ha creado durante el año y presentan como punta de lanza en el recinto ferial. En este contexto de análisis de la competencia, construyendo los puntos fuertes de su posicionamiento sobre los puntos débiles de sus más directos competidores, son también ganadoras las redes sociales chinas

ya que, con un solo clic, conocerá durante todo el año lo mejor en artillería de marketing de la competencia sin tener que esperar a, por ejemplo, el mes de abril de este año 2014 para ver en la feria referente del sector Turismo en China, China Outbound Travel & Tourism Market (COTTM), el Quién es Quién y las mejores iniciativas y productos del mercado. Veamos ahora , como complemento a lo indicado en la 1ª parte del artículo, el valor ganador de los Top Bloggers chinos en los Planes de Marketing para el mercado de China “Top Bloggers chinos; excelentes generadores de confianza para su marca en China” A ojos de nuestros amigos chinos no añade valor a las marcas occidentales escucharlas o leerlas decir que “son las mejores” ya que creen esto le corresponde decirlo al mercado, en esencia, a los consumidores y a los respetados bloggers chinos (auténticos opinión leaders). En este contexto pregunto: ¿Qué tal contar con la opinión favorable hacia su marca y sus productos en China de Top Bloggers chinos? Por ejemplo, uno como XieNa (weibo.com/xiena), con sus 42,2 millones de seguidores (42.202.503 followers para ser más exactos), que siguen al pie de la letra las recomendaciones de sublogger e ídolo favorito XieNa, quien tiene más seguidores en su blog en Sina Weibo en China que Barack Obama (con sus 40,4 millones de followers en Twiter) en todo el mundo. En este contexto, queda bien claro que los Top Bloggers chinos pueden aportar un magnífico valor a su empresa, marca y productos en China

31


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // FEBRER - MARÇ

en Branding, conocimiento sobre el consumidor chino, ventas y loyalty managenent. Veamos , apreciados lectores del “ UPC News Enginyers China” , para que vayan familiarizándose con ellos, otros ejemplos del “Quién es Quién” entre los Top Bloggers en China. En Moda, Cosméticos, Turismo… destaca como blogger la ídolo adolescente china Xu JingLei (blog.sina.com. cn/xujinglei), quien con su popular blog, con 132 millones de páginas vistas, sobre su vida y gustos como top actriz china, fue la primera gran celebridad blogger china.

En Business, porque evidentemente no todos los blogs giran alrededor del mundo de la moda, el deporte …, destaca el blogger chino Lao Sha Blog (shaminnong.blog.sohu.com), con sus 200 millones de páginas vistas en Sohu. La pasión en China por el China´s stock market permite entender por qué este blogger y su blog llegan a tener la espectacular cifra de 200 millones de páginas vistas. Siendo especialmente popular su columna Stock Market 8 AM, en la que repasa la situación en las principales bolsas del mundo y destaca los headline news del día. Los Top 3 bloggers en Occidente (con frecuencia hospedados en Twitter) son, por orden en número de seguidores, Katy Perry con 48,2 millones, Justin Bieber, y sus más de 47 millones de seguidores, y Lady Gaga, en tercer lugar, con 40,8 millones de seguidores. Veamos ahora la percepción del concepto blogger en la mente del target chino. El blogging funciona muy bien en China por el valor que nuestros amigos chinos dan a la información imparcial y ciertamente útil llegado el momento de tomar sus decisiones de compra. Para los fans de

32

los Top Bloggers chinos, el hecho de que estos utilicen ciertas marcas y productos occidentales es de por sí una garantía inequívoca de la calidad de los mismos. Permitiéndoles sentirse también como celebrities al utilizar o consumir ellos también el producto. Valoran también muy bien los seguidores chinos el poder estar siempre en la cresta de la ola en tendencias a través de las sabia información y sugerencias que reciben de sus guapas y guapos celebrities bloggers chinos favoritos. Indicamos guapas y guapos también como adjetivos ya que, en paralelo a la mencionada sabiduría de los Top Bloggers, con frecuencia se trata de personas cuya belleza es, como factor diferencial, también muy valorada en China. Antes de comprar cualquier producto, nuestros amigos chinos leen muy atentamente los comentarios y valoraciones sobre el producto en cuestión, por lo que es de gran importancia contar con la opinión favorable de sus bloggers favoritos. Por todo ello, tal y como vamos a seguir trabajando durante este y los próximos artículos, podemos indicar que los TopBloggers chinos son una fantástica herramienta para sus planes de marketing en China y para China. Siempre que llegado el momento de invitar al blogger a, por ejemplo, una presentación de producto de su empresa tengan un excelente producto o servicio que le haga merecedor de contar con su positiva opinión por el inequívoco valor que va a aportar a sus seguidores. Si no, si el blogger cree que su marca no añade ningún valor en China, en cuestión de minutos puede literalmente destrozarla ante sus millones de seguidores. Como dice el milenario proverbio chino: 初生牛犊不怕虎Chūshēng niúdú bùpà hǔ “El joven ternero no teme al tigre”, o lo que es lo mismo, no hay nada más atrevido que la ignorancia. No ponga delante suyo nunca a un blogger chino si no se siente especialmente orgulloso de lo bien “achinada” que está su empresa. Por ello, antes de utilizar el recurso del blogger, su empresa debe haber gestionado con excelencia los siguientes pasos en marketing digital para China:


1. Página web achinada, en idioma chino y con mensaje específico para el mercado de China. Una vez que tiene la pági na con contenido achinado añade mucho valor que el blogger chino de referencia en su industria indique a sus seguidores que la mejor empresa para, por ejemplo, la compra de un determinado producto es la suya. Si lo que su empresa ha hecho hasta ahora en “DiCHItalizarse” es igual a cero, olvídese de utilizar el recurso del blogger en sus Planes de márketing para China ya que, si a este no le gusta el valor añadido que su marca y sus productos dan a sus seguidores chinos, le bastará un solo click para cargarse su marca delante de sus seguidores chinos, que son a su vez su deseado target. Por todo ello, incluir en su web para China las sugerencias y recomendaciones que hayan hecho varios importantes bloggers chinos sobre su marca da una credibilidad y atractivo tremendo tanto a sus clientes actuales como a aquellos surfers del Internet chino que llegan a su página web por primera vez. 2. Redes Sociales Chinas (en esencia, Sina Weibo, el Facebook & Twitter chino). Como ustedes saben, apreciados lectores del “UPC News Enginyers China”, las Redes Sociales Chinas son en esencia el espacio virtual en el que los ciudadanos chinos recomiendan a sus amigos, familiares o compañeros de trabajo un concepto, producto o empresa que consideran interesante, por lo que son excelentes embajadores de los mismos. Por ello, el reenvío de Weibos (o mensajes cortos, el equivalente a los Twitts de Twitter) de los fans de los bloggers en las plataformas Sina Weibo es ciertamente interesante. Habría que indicar, off the record, que las grandes plataformas en Redes Sociales Chinas como Sina Weibo tienen magníficas relaciones con su propio network de bloggers, cosa que facilita, y mucho, que estos generen valoraciones positivas sobre aquellas empresas occidentales, que son clientes por tener su propio site en SinaWeibo. Una gran mayoría de bloggers en China utilizan Sina Weibo para ubicar su blog ya que permite

una mejor interacción con los usuarios y facilita notablemente la subida de contenidos interactivos como videos. Sina Weibo y Sohu.com (key Blog Platforms & Blog Service Providers en China) compiten entre ellos para tener las mejores celebrities y best seller authors como bloggers. 3. SEM (Search Engine Marketing) y SEO (Search Engine Optimization). No es lo mismo que el netizen chino llegue a la web de su empresa por haberla encontrado en su Google chino, Baidu, al haber puesto determinadas palabras clave, que hacer que llegue a su empresa tecleando directamente el nombre de su empresa o producto del que ha hablado tan bien el blogger chino que tanto admira. Un SEM & SEO sin bloggers lleva, sí o sí, a tener que estar invir tiendo continuamente para aparecer en las primeras posiciones de la primera pantalla de Baidu. Si lo gestionamos vía bloggers es todo mucho más eficiente ya que su target encontrará en la primera pantalla todo lo que se haya publicado “just” sobre su marca o empresa en China. Por cierto, les recomiendo que pongan el nombre de su empresa en Baidu (baidu.com) y así sabrán sobre qué punto de partida estarán construyendo. En el próximo artículo en del “ UPC News Enginyers China” seguiremos analizando, tras haber construido hoy la base, el fenómeno Blogging en China. Presentaremos el valor que pueden aportar los bloggers en SEM &SEO, Mobile Marketing, Display Marketing, events Marketing y e- Commerce para la e-generation china, que da por hecho la excelencia offline (enfoque presencial de toda la vida) y online (ganadora también relación digital con los mismos) de sus marcas favoritas. Ya que, querer triunfar ante los heavy users de Internet clientes chinos pensando únicamente con perspectiva offline es, como dice el sabio proverbio chino 缘木求鱼 Yuánmù qiúyú, “subir a un árbol buscando peces” Y es que, como decimos aquí en China ”好的开端是成功的一半” Hǎode kāiduān shì chénggōng yībàn “un buen inicio es la mitad del éxito.

33


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // FEBRER - MARÇ

THIS IS XINA Marc Boix . Technical and Quality Manager at Kaiping Sedal Tap Components Co., Ltd. Des de Kaiping, província de Guangdong EL MERCAT A LA PLAÇA DEL POBLE DE SHANGHAI Una de les moltes peculiaritats de Xina és, als ulls dels occidentals, el com es produeixen els aparellaments. En un principi, pensava que aquesta apreciació em venia molt condicionada per la zona en la que estic vivint. Kaiping és una ciutat petita d’ uns 700.000 habitants al sud de la Xina a la província de Guangdong. Per mi és un poble bastant representatiu del que seria la Xina més tradicional. En aquesta area, la recerca de parella es fa, quasi exclusivament, en base a coneixences. Difícilment un noi i una noia es podran conèixer en un bar o discoteca, fer-se amics i començar una relació. Una anècdota representativa d’això que explico ens va passar un cop que vam anar uns quants a una discoteca. Ens va estranyar el fet que no s’hi veiés cap noia que no anés amb la seva parella.

34

Vam preguntar el perquè de l’absència de noies solteres al bar i la resposta de l’amo del bar va ser: “això no és un prostíbul”. Així, la manera normal de trobar parella és tenir una cita a cegues amb algun conegut del teu entorn (fill/a dels veïns, amic/ga d’una amiga teva, company/a de feina, amic/ga d’una company de feina, conegut/da de la família…) En aquesta tasca de proporcionar contactes, els pares solen tenir una funció bàsica. Tant és així que, si a una certa edat no s’ha trobat parella llavors, normalment, els pares agafen la responsabilitat de trobar una parella pel fill / filla. Jo, personalment, m’he trobat en situacions de dones que un cop assolida una certa edat, han necessitat canviar de lloc on treballar amb l’objectiu d’anar a viure a una ciutat més allunyada de la residència de la família. D’aquesta manera poden


evitar la pressió familiar sobre la necessitat de casar-se. A tot això, l’estiu passat vaig anar a visitar Shanghai i vaig veure que el mètode basat en contactes es manté arreu de Xina. Estic segur que, a Shanghai, també s’apliquen mètodes d’aparellament més habituals a occident però, en tot cas, vaig poder comprovar que els mètodes més tradicionals també continuen vigents. Als meus ulls, Shanghai representava el cosmopolitanisme i el futur. Però vaig poder veure que, almenys en el procés de trobar parella, en alguns casos les diferències no són tan grans respecte Kaiping.

la de la ciutat (cosa molt recomanable per tal d’adquirir els mateixos drets que els residents de Shanghai). També cridava l’atenció les característiques del noi que quedaven més clarament especificades a la majoria d’anuncis: edat, alçada i ingressos anuals. La plaça estava plena de gent més aviat gran. Tal com comentava abans, sembla que, tant la tasca de preparar el currículum i penjar-lo com la d’anar a recollir dades de diferents ofertes i negociar la primera cita, correspon més als pares, mares, avis, avies que als propis interessats. Pel que vaig veure, el procés normal és:

Vaig anar a la Plaça del Poble de Shanghai un diumenge i hi vaig veure un espectacle realment sorprenent.

1. donar una volta amb una llibreta d’apunts 2. apuntar les 2 o 3 referències més interessants 3. concertar les corresponents cites.

Per a explicar-ho senzillament podríem dir que el diumenge a la Plaça del poble és el dia del “mercat de parelles”.

Em va resultar sorprenent que, en un món dominat per les tecnologies modernes i les xarxes socials, aquests mètodes continuïn sent vigents i que, a més,s’hagin convertit en un negoci (diverses agències de recerca de parelles asseguraven poder aconseguir els millors llocs de la plaça i fer la millor presentació).

La gent gran sol anar a la plaça a posar anuncis explicant com n’és d’interessant el seu fill/a per a casar-s’hi. Així la plaça queda plena d’anuncis i de persones. També molta gent de zones rurals s’apropa a la plaça per tal que el seu fill/filla trobi una parel-

Potser, el fet que aquests mercats s’hagin convertit en un negoci, és el menys sorprenent de tot plegat.

35


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // FEBRER - MARÇ

BORSA DE TREBALL Oferta aparecida en la página web www.camarahispanochina.es

COMERCIAL SENIOR CON CHINO Y ESPAÑOL (PARA TRABAJAR EN CHINA) IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR DE LA RECUPERACIÓN EN ESPAÑA, SELECCIONA: Comercial senior con Chino y Español (para trabajar en China) Se encargará de localizar y negociar con posibles clientes en el mercado Chino, especialmente con fundiciones y siderurgias que compren residuos metálicos (chatarras) de cobre, latón, aluminio, cables, etc. PERFIL: • • • • • •

Persona introducida en el sector siderúrgico (fundiciones, siderurgias, traders de metales, etc.) con 5-7 años de experiencia comercial. Persona a partir de 30 años. Bilingüe español- chino. Nivel alto de inglés. La persona seleccionada tendrá que residir en China (Shanghai). Disponibilidad para viajar. Orientada a resultados.

SE OFRECE: • •

El salario, compuesto de fijo y variable, va en función de la experiencia aportada. Aproximadamente 30- 40.000 euros brutos/año. Incorporación a una empresa líder en el sector, con una clara orientación internacional y con enorme potencial.

Interesados dirigirse por mail a: maruxa.mantecon@randstad.es y a info@camarahispanochina.org

36


37


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // FEBRER - MARÇ

SALES DIRECTOR (M/F) CHINA RESPONSABLE DE RR.HH. ETEC CONSULT GMBH EMPRESA CONFIDENCIAL CIUDAD SHANGHAI ESTIMACIÓN SALARIAL RECLUTADOR CONFIDENCIAL HABILIDADES TECHNICAL DEGREE OR DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION, SALES MANAGEMENT EXPERIENCE IN CHINA WITH DOCUMENTED SUCCESS, GOOD TECHNICAL UNDERSTANDING PREFERABLY WITH APPLICATIONS IN AND AROUND THE MACHINE BUILDING INDUSTRY INDUSTRIA SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN NIVEL PROFESIONAL DIRECTOR DE ÁREA DE NEGOCIO / DIVISIÓN ÁREA FUNCIONAL VENTAS NIVEL DE FORMACIÓN GRADO, DIPLOMATURA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA, MÁSTER, POSGRADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA SUPERIOR, ARQUITECTURA CARRERA INGENIERÍAS, INFORMÁTICA, INGENIERÍA INDUSTRIAL IDIOMAS REQUERIDOS INGLÉS (NEGOCIACIÓN), CHINO (NEGOCIACIÓN) Descripción de la empresa y de la oferta eTec Consult is an internationally working HR-consultancy with long-term experience in executive research. We support our customers in finding high- and top-level managers worldwide. Our client is a successful German company and a system partner for the automation industry: From the switch cabinet via the interface active or passive into the field. The company is globally operating with more than 1.400 employees in 40 locations worldwide. The Chinese HQ including production facilities are located in Shanghai. For the Chinese subsidiary we are looking for you as Sales Director (m/f ) China Tasks:

38

Full responsibility for sales, sales strategy, and distribution

Provide leadership to the sales force throughout China

Take hands-on leadership role in further developing the business within the existing markets and into new markets


Expansion of the distribution network and further development of the distribution itself

Staffing and personnel development

Observation of the market and analysis of customer-, product-, and competition-related information

Direct reporting to the Managing Director Asia

Requirements: •

Technical degree or degree in business administration

Sales Management experience in China with documented success

Good technical understanding, preferably with applications in and around the machine building industry

Very good knowledge of the automation market in China

Customer-focused and sales-oriented character

Excellent skills in English and in Chinese

Trustful personality living in the region

Availability for traveling

Our client offers an attractive salary, modern workplaces in a professional and innovative environment. If you are interested in that position, we do look forward to receiving your documents (preferably by email): eTec Consult GmbH Felsweg 16 35435 Wettenberg Germany Tel.: 0641-982200 www.etec-consult.de E-Mail: info@etec-consult.de

39


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // FEBRER - MARÇ

LINKS D’INTERÈS Centre d’Internacionalització Empresarial ACC1Ó www.acc10.cat Casa Àsia www.casaasia.es China International Machine Tool www.cimtshow.com ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) www.icex.es China Daily www.chinadaily.com.cn Casa de España . Shanghai casaespanashanghai.com

CHINA BRIEFING. Magazine and Daily News Service www.china-briefing.com BARCELONA-SHANGHAI WOMEN BRIDGE www.bswomenb.com CHINA IMPORT AND EXPORT FAIR. Canton Fair Online http://www.cantonfair.org.cn/en/ ACC10 Invest in Catalonia www.investincatalonia.com

Sinalunya www.sinalunya.com

China Association for Science and Technology www.cast.org.cn

Casal Català de Shanghai www.wix.com/casalshanghai/ccshanghai#

ROCA JUNYENT Departament Asian Desk www.rocajunyent.com

Institut Confuci (Barcelona) www.confuciobarcelona.es

Portal del Centre de Certificació de la Xina - CQC: China Quality Certification Centre http://www.cqc.com.cn/english/index.htm

China Yiwu International Machinery Industry Fair www.jixie-expo.com CHINE PLUS. La revue de presse www.chine-plus.com

40

Federació de la Indústria de la Maquinària a la Xina http://jjw.mei.gov.cn/english/index.html http://cmif.mei.gov.cn


AMB EL PATROCINI DE:

AMB LA COL·LABORACIÓ I EL SUPORT DE:

41


42 NEWS ENGINYERS XINA 2014 // FEBRER - MARÇ

Profile for Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya

News Enginyers Xina - Febrer - Març 2014  

La revista dels Enginyers Industrials de Catalunya referent a la Xina.

News Enginyers Xina - Febrer - Març 2014  

La revista dels Enginyers Industrials de Catalunya referent a la Xina.

Profile for enginyers
Advertisement