Page 1

DRENAJ BORULARI TS 9128

TS 9128 ve DIN 1187 normlar›na uygun olan Fırat PVC-U Drenaj Borular› 80, 110, 125, 160 ve 200 mm çaplarında üretilirler. Sert PVC-U hammaddesinden üretilen PVC-U Drenaj Borularının su girifl delik genifllikleri TS 9128 standard›ndan belirtilen orta büyüklükteki (1,2 ± 0,2 mm) boyut grubuna girmektedir. A¤›r kimyasal flartlarda dahi güvenle kullan›lan F›rat PVC-U Drenaj Borular›n›n ömrü en az 50 y›ld›r. Kullan›m Alanlar› • Temelinde su bulunan binalar›n ve inflaatlar›n korunmas›nda • Karayolu banket drenajlar›nda • Spor komplekslerinin (çim saha, kort, pist) altyap›s›nda • Çamurlu ve balç›k arazilerin ›slah çal›flmalar›nda • Tarımda istenmeyen suların araziden uzaklaflt›r›lmas›nda

PVC-U Drenaj Borular›n Fiziksel Özellikleri Çap (mm) 80

D›fl Çap (mm/minumum) 80 ±0.5

‹ç Çap (mm)

Asgari Kangal Sar›lma Çap› (mm)

71.5

600

100

100

±0.5

91

700

125

122.5 ±0.5-1

115

750

160

155.5

±0.5-1

144

1000

200

199.5 ±0.5-1

182

1000

DRENAJ* (Deliksiz) KODU

ÇAP

AMBALAJ

F‹YAT TL /METRE

80 110 125 160 200

100 Metre / Kangal 100 Metre / Kangal 100 Metre / Kangal 50 Metre / Kangal 25 Metre / Kangal

2,88 3,85 5,48 9,65 12,51

ÇAP

AMBALAJ

F‹YAT TL /METRE

80 110 125 160 200

100 Metre / Kangal 100 Metre / Kangal 100 Metre / Kangal 50 Metre / Kangal 25 Metre / Kangal

2,88 3,85 5,48 9,65 12,51

7120000001 7120000002 7120000003 7120000004 7120000005

DRENAJ* (Delikli) KODU 7120000011 7120000012 7120000013 7120000014 7120000015

4 4

Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.

*Drenaj borularda nakliye alıcıya aittir.

Engin Grup - Fırat Plastik - Üstyapı - Drenaj  
Engin Grup - Fırat Plastik - Üstyapı - Drenaj  
Advertisement