Page 1

5

O

C

A

K

2

0

1

4

P

E

R

A

K

E

N

D

E

P

E

fi

N

S

A

T

I

fi

L

S

T

E

S

RESIDENCE POWER PIPE BORU ve EKLEME PARÇALARI TS 275-1 EN 1329-1

Genel Özellikler F›rat Residence Power Pipe Boru ve Ekleme Parçalar›; mineral takviyeli FRVinylFlex ve PVC hammaddelerinin kar›fl›m›yla üretildi¤inden ses izolasyonu sa¤layan, fiziksel yap›s› mükemmel bir at›k su sistemidir. Residence Power Pipe atık su sistemleri; villa ve çok katl› konutlarda, hastanelerde, okulllarda, otellerde, endüstriyel ve sportif vb. tüm yap›larda ekolojik ve ekonomik olmas› ve her koflulda fiziksel yap›s›n› korumas› sayesinde bina içi at›k sular›n›n s›z›nt› yapmaks›z›n sessiz ve güvenli bir flekilde tahliye edilmesini sa¤lar. Mineral takviyeli FRVinylFlex'in özel formülü dolay›s›yla Residence Power Pipe atık su sistemleri; mükemmel fiziksel yap›s›yla tesisat içindeki su hareketlerinden kaynaklanan u¤ultu ve titreflimlerin tesisat›n d›fl›na ç›kmas›na izin vermeyerek gürültüyü engeller. PVC ve zengin mineral takviyeli FRVinylFlex hammaddesinden üretilen Residence Power Pipe atık su sistemleri DIN 4102 standard›tlar›nda ve Ulusal Yang›n Yönetmeli¤inde B1 olarak tan›mlanan zor alevlenici yap› malzemesi s›n›f›ndad›r. Residence Power Pipe atık su sistemleri bu özelli¤i sayesinde olas› yang›nlarda alev almaz ve yang›n›n katlar aras› geçifline izin vermezler. Bu nedenle çok katl› yap›larda özellikle tercih edilirler.

S3

S2

S1 15o

Residence Power Pipe Borular›n Fiziksel Özellikleri D›fl Çap (mm) S1 (mm) S2 (mm) S3 (mm)

LB

A¤ırlık (kg/m)

50

3.0

2.9

2.4

39,3

0.708

75

3.0

2.9

2.4

46,1

1.088

110

3.2

2.9

2.4

56,9

1.619

125

3.2

2.9

2.4

62,8

1.850

160

4.0

3.6

3.0

75,8

2.948

200

4.9

4.4

3.7

89.4

4.502

250

6.2

5.6

4.7

112.8

7.073

315

7.7

6.9

5.8

135.4

11.043

10 mm

4 5

RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU

1


RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU

RESIDENCE POWER PIPE BORU ve EKLEME PARÇALARI TS 275-1 EN 1329-1

Residence Power Pipe Ses Geçirmez F›rat Ar-Ge laboratuarlar›nda gelifltirilen, pvc ile ses yal›t›m özelli¤i olan mineral takviyeli vinyl-copolimerin (FRVinylFlex®) birlefltirilmesi sonucu elde edilen hammadde ile üretilen Residence Power Pipe Boru ve Ekleme Parçaları, yüksek ses izolasyonu performans›na sahiptir. Mineral takviyeli Residence Power Pipe Boru ve Ekleme Parçaları; hem temas sesini absorbe eder, hem de u¤ultu (ses) geçiflini engeller. Residence Power Pipe Ses Ölçüm Performansı Alman Fraunhofer Yap›fizi¤i Enstitüsü ses performans laboratuarlar›, 18.02.2008 tarihli, P-BA 59/2008e test raporu sonuçlar›na göre PVC-U BD SN4* 3,2 mm et kal›nl›¤›nda ve 110 mm çap›ndaki F›rat Residence Power Pipe Boru ve Ekleme Parçalar› ile oluflturulan at›k su tesisat donan›m›n›n 4,0 l/s su ak›fl›ndaki karakteristik gövde ses ölçüm performans› 24 dB'dir. * F›rat Residence Power Pipe Boru ve Ek Parçalar› TS 275-1 EN 1329-1 kalite standartlar›na göre tan›mlanan BD uygulama s›n›f› et kal›nl›klar›nda üretilirler.

POWER PIPE 110 Boru ve 110 KELEPÇE At›k Su Sistemi Test 1 Debi (l/s) 1

Karakteristik gövde ses yay›l›m› LSC, A (dB(A) )

0,5 1,0 2,0 4,0 10

14

19

24

IBP Fraunhofer Yapı Fizi¤i Enstitüsü’nde yapılan sızdırmazlık testlerinde FIRAT Tesislerinde üretilen FIRAT Residence Power Pipe Boru, FIRAT Residence Power Pipe Ekleme Parçaları ve FIRAT Residence Power Pipe kelepçeler kullanılmıfltır.

Fraunhofer

4 6

Institut Bauphysik


5

O

C

A

K

2

0

1

4

P

E

R

A

K

E

N

D

E

P

E

fi

N

S

A

T

I

fi

L

S

T

E

S

RESIDENCE POWER PIPE BORU ve EKLEME PARÇALARI TS 275-1 EN 1329-1

RESIDENCE POWER PIPE BORULAR KODU 7050050015 7050050025 7050050050 7050050100 7050050200 7050050300 7050050600 7050070015 7050070025 7050070050 7050070100 7050070200 7050070300 7050070600 7050100015 7050100025 7050100050 7050100100 7050100200 7050100300 7050100600 7050125015 7050125025 7050125050 7050125100 7050125200 7050125300 7050125600 7050150015 7050150025 7050150050 7050150100 7050150200 7050150300 7050150600 7050200015 7050200025 7050200050 7050200100 7050200200 7050200300 7050200600 7050250015 7050250025 7050250050 7050250100 7050250200 7050250300 7050250600 7050315050 7050315100 7050315200 7050315300 7050315600

AMBALAJ 100 Adet / Çuval 80 Adet / Çuval 20 Adet / Ba¤ 10 Adet / Ba¤ 10 Adet / Ba¤ 10 Adet / Ba¤ 1 Adet 50 Adet / Ba¤ 30 Adet / Ba¤ 10 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 1 Adet 25 Adet / Ba¤ 20 Adet / Ba¤ 10 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 1 Adet 25 Adet / Ba¤ 25 Adet / Ba¤ 10 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 1 Adet 15 Adet / Ba¤ 15 Adet / Ba¤ 6 Adet / Ba¤ 3 Adet / Ba¤ 3 Adet / Ba¤ 3 Adet / Ba¤ 1 Adet 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 2 Adet / Ba¤ 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 2 Adet / Ba¤ 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet

Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.

ÇAP/BOY (mm)

F‹YAT TL /METRE

50/150 50/250 50/500 50/1000 50/2000 50/3000 50/6000 75/150 75/250 75/500 75/1000 75/2000 75/3000 75/6000 110/150 110/250 110/500 110/1000 110/2000 110/3000 110/6000 125/150 125/250 125/500 125/1000 125/2000 125/3000 125/6000 160/150 160/250 160/500 160/1000 160/2000 160/3000 160/6000 200/150 200/250 200/500 200/1000 200/2000 200/3000 200/6000 250/150 250/250 250/500 250/1000 250/2000 250/3000 250/6000 315/500 315/1000 315/2000 315/3000 315/6000

1,63 2,33 3,21 5,29 10,30 15,44 30,50 3,10 4,39 5,68 9,06 17,46 25,41 49,92 4,45 6,26 7,84 14,10 26,66 39,49 78,45 5,56 7,84 11,43 20,53 39,99 59,24 116,38 9,03 12,29 18,42 31,22 54,71 81,38 159,89 14,81 21,30 35,16 57,29 107,40 157,79 310,03 28,07 36,72 52,09 87,40 161,45 232,32 449,45 139,79 204,00 342,15 478,46 890,21

4 7

RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU

1


RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU

RESIDENCE POWER PIPE BORU ve EKLEME PARÇALARI TS 275-1 EN 1329-1

D‹RSEK (45º Açık) KODU 7061050045 7061070045 7061100045 7061125045 7061150045 7061200045 7061250045

AMBALAJ

ÇAP

F‹YAT TL /ADET

100 Adet / Çuval 50 Adet / Çuval 18 Adet / Çuval 10 Adet / Çuval 6 Adet / Çuval 4 Adet / Çuval 3 Adet / Ba¤

50 75 110 125 160 200 250

1,20 2,31 4,05 6,26 11,40 45,73 75,55

AMBALAJ

ÇAP

F‹YAT TL /ADET

75 Adet / Çuval 30 Adet / Çuval 13 Adet / Çuval 9 Adet / Çuval 4 Adet / Çuval 3 Adet / Çuval 2 Adet / Ba¤

50 75 110 125 160 200 250

1,43 2,79 4,51 7,58 15,68 54,20 88,72

ÇAP

F‹YAT TL /ADET

D‹RSEK (87º Kapalı) KODU 7061050087 7061070087 7061100087 7061125087 7061150087 7061200087 7061250087

TE ÇATAL KODU 7064050050 7064070050 7064070070 7064100050 7064100070 7064100100 70K6412505 70K6412507 7064125100 7064125125 70K6415005 70K6415007 7064150100 7064150125 7064150150 70K6420010 70K6420012 70K6420015 70K6420020 70K6425015 70K6425020 7064250250

AMBALAJ 45 Adet / Çuval 25 Adet / Çuval 20 Adet / Çuval 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 10 Adet / Ba¤ 10 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 4 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 4 Adet / Ba¤ 4 Adet / Ba¤ 3 Adet / Ba¤ 3 Adet / Ba¤ 1 Adet

50/50 75/50 75/75 110/50 110/75 110/110 125/50 * 125/75 * 125/110 125/125 160/50 * 160/75 * 160/110 160/125 160/160 200/100 * 200/125 * 200/160 * 200/200 * 250/160 * 250/200 * 250/250

2,51 3,72 5,21 5,68 8,90 9,61 15,79 16,18 16,62 20,81 24,28 27,95 25,98 33,43 40,90 59,93 83,75 86,38 116,74 113,08 148,23 167,95

TEM‹ZLEME TE KODU 7066001070 7066001100 7066001125 7066001150 7066001200

4 8

AMBALAJ

ÇAP

F‹YAT TL /ADET

20 Adet / Çuval 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 3 Adet / Ba¤ 3 Adet / Ba¤

75 110 125 160 200

6,29 11,47 18,47 31,61 43,51

Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.

*Konfeksiyon


5

O

C

A

K

2

0

1

4

P

E

R

A

K

E

N

D

E

P

E

fi

N

S

A

T

I

fi

L

S

T

E

S

RESIDENCE POWER PIPE BORU ve EKLEME PARÇALARI TS 275-1 EN 1329-1

TEM‹ZLEME D‹RSEK (90º) KODU 7066001110

AMBALAJ

ÇAP

F‹YAT TL /ADET

8 Adet / Çuval

110

8,40

ÇAP

F‹YAT TL /ADET

TEK ÇATAL (45º) KODU 7063050050 7063070050 7063070070 7063100050 7063100070 7063100100 7063125050 7063125070 7063125100 7063125125 70K6315005 70K6315007 7063150100 7063150125 7063150150 7063200100 70K6320012 7063200150 7063200200 70K6325015 70K6325020 7063250250

AMBALAJ 38 Adet / Çuval 25 Adet / Çuval 15 Adet / Çuval 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 4 Adet / Ba¤ 4 Adet / Ba¤ 4 Adet / Ba¤ 3 Adet / Ba¤ 3 Adet / Ba¤ 3 Adet / Ba¤ 3 Adet / Ba¤ 1 Adet

50/50 75/50 75/75 110/50 110/75 110/110 125/50 125/75 125/110 125/125 160/50 * 160/75 * 160/110 160/125 160/160 200/110 200/125 * 200/160 200/200 250/160 * 250/200 * 250/250

2,50 3,72 5,21 5,66 8,75 9,52 13,77 15,11 15,94 19,91 24,14 27,79 25,85 33,24 40,32 54,89 82,00 79,09 106,90 111,99 145,13 163,14

Ç‹FT ÇATAL (45º-45º) KODU 7065050050 7065070050 7065070070 7065100050 7065100070 7065100100 70K6512505 70K6512507 7065125100 70K6512512 70K6515005 70K6515007 70K6515010 70K6515012 70K6515015 70K6520010 70K6520012 70K6520015 70K6520020 70K6525025

AMBALAJ 25 Adet / Çuval 15 Adet / Çuval 13 Adet / Çuval 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 10 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 10 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 5 Adet / Ba¤ 4 Adet / Ba¤ 4 Adet / Ba¤ 4 Adet / Ba¤ 4 Adet / Ba¤ 6 Adet / Ba¤

Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.

ÇAP 50/50 75/50 75/75 110/50 110/75 110/110 125/50 * 125/75 * 125/110 125/125 * 160/50 * 160/75 * 160/110 * 160/125 * 160/160 * 200/110 * 200/125 * 200/160 * 200/200 * 250/250 * *Konfeksiyon

F‹YAT TL /ADET 4,50 5,96 11,31 9,72 11,22 16,18 20,48 24,29 23,23 33,07 34,36 41,59 45,58 47,84 63,58 81,67 119,11 133,46 204,21 266,23

4 9

RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU

1


RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU

RESIDENCE POWER PIPE BORU ve EKLEME PARÇALARI TS 275-1 EN 1329-1

ISTAVROZ TE ÇATAL KODU 7064500100

AMBALAJ

ÇAP

F‹YAT TL /ADET

7 Adet / Çuval

110 / 100

10,08

REDÜKS‹YON KODU 7062070050 7062100050 7062100070 7062125070 7062125100 7062150100 7062150125 7062200100 7062200150 7062250200

AMBALAJ

ÇAP

F‹YAT TL /ADET

63 Adet / Çuval 25 Adet / Çuval 20 Adet / Çuval 18 Adet / Çuval 13 Adet / Çuval 10 Adet / Çuval 10 Adet / Çuval 7 Adet / Çuval 6 Adet / Çuval 3 Adet / Çuval

75/50 110/50 110/75 125/75 125/110 160/110 160/125 200/110 200/160 250/200

2,08 3,17 3,94 6,65 6,89 12,38 13,30 43,87 29,44 72,77

AMBALAJ

ÇAP

F‹YAT TL /ADET

24 Adet / Çuval

110

8,00

AMBALAJ

ÇAP

F‹YAT TL /ADET

75 Adet / Çuval 38 Adet / Çuval 15 Adet / Çuval 13 Adet / Çuval 6 Adet / Çuval

50 75 110 125 160

1,74 2,92 4,75 8,92 16,48

AMBALAJ

ÇAP

F‹YAT TL /ADET

1 Adet

200

35,39

KADA KODU 7066002100

ATIK SU KAYAR MANSON KODU 7066007050 7066007070 7066007100 7066007125 7066007150

ATIK SU MANfiON KODU 7066006200

5 0

Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.

*Konfeksiyon


5

O

C

A

K

2

0

1

4

P

E

R

A

K

E

N

D

E

P

E

fi

N

S

A

T

I

fi

L

S

T

E

S

RESIDENCE POWER PIPE BORU ve EKLEME PARÇALARI TS 275-1 EN 1329-1

KÖRTAPA KODU 7066004050 7066004070 7066004100 7066004125 7066004150 7066004200

AMBALAJ

ÇAP

F‹YAT TL /ADET

450 Adet / Çuval 150 Adet / Çuval 65 Adet / Çuval 50 Adet / Çuval 25 Adet / Çuval 15 Adet / Çuval

50 75 110 125 150 200

1,17 2,16 2,82 3,51 5,78 10,13

AMBALAJ

ÇAP

F‹YAT TL /ADET

25 Adet / Çuval 25 Adet / Çuval 4 Adet / Çuval

75 / 45 75 / 87 110 / 110

11,57 12,50 13,38

AMBALAJ

ÇAP

F‹YAT TL /ADET

8 Adet / Çuval

110

15,06

ES S‹FON KODU 7066002145 7066002175 7066003100

MUFLU ES S‹FON KODU 7067000100

5 1

RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU

1

Engin Grup - Fırat Plastik - Altyapı - PVC  
Engin Grup - Fırat Plastik - Altyapı - PVC  
Advertisement