Page 1

PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI TS 9937 / TS EN ISO 15874

PPRC Borular PP-R (Polipropilen Random Copolimer) Tip 3 sınıfı hammaddesinden TS 9937, TSEN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078, DVGW W544 standartlar›na uygun olarak üretilen FIRAT PPRC Boru ve Ekleme Parçalar›; her türlü bina içi s›cak ve so¤uk su tesisatlar›nda kullan›labilir. Uygun bas›nç ve s›cakl›k de¤erlerinde kullan›ld›¤›nda PPRC Boru ve Ekleme Parçalar›n›n kullan›m ömrü 50 y›ldan fazlad›r.

PPRC Düz Boru

KOMPOZ‹T Borular 1. F›rat cam elyaf katk›l› PP-R borular folyolu borulara yak›n bir ›s›l genleflme katsay›s›na sahip oldu¤u için folyolu borular›n kullan›ld›klar› alanlarda rahatl›kla kullan›labilirler. 2. F›rat cam elyaf katk›l› PP-R borular›n kayna¤› düz boru ile aynı flekildedir. T›rafllama gerektirmedi¤i için folyolu borulara göre %30 daha h›zl› uygulama imkan› sa¤lar. 3. F›rat cam elyaf katk›l› PP-R boru ›s›tma ve so¤utman›n birlikte kullan›ld›¤› sistemlerde terleme ve uzama sorunu meydana getirmez.

Kompozit Boru PP-R ‹ç Katman

Cam Elyafl› PP-R Orta Katman

PP-R D›fl Katman

Kompozit Boruların Kaynak De¤erleri

PPRC Alüminyum Folyolu Boru

Is›tma Süresi (sn)* Maks. Bofl Kaynak So¤utma D›fl Kaynak Çap (mm) Derinli¤i (mm) +5oC ve üzeri +5oC ve alt› Süresi (sn)** Süresi (sn) Süresi (dk)

20 25 32 40 50 63 75 90 110

14 15 17 18 20 26 29 32 35

5 7 8 12 12 24 30 40 50

8 11 12 18 18 36 45 60 75

4 4 6 6 6 8 8 8 10

6 10 10 20 20 30 30 40 50

2 2 4 4 4 6 6 6 8

* Ortam sıcaklı¤› +5oC’nin alt›nda ise ›s›tma süresi %50 oran›nda artt›r›lmal›d›r. ** Bu süre; boru ve ekleme parçasın›n kaynak paftalar›ndan ç›kar›ld›ktan, eklemeye kadar geçen süredir.

PPRC Düz, PPRC Folyolu ve Kompozit Boruların Kelepçe Aral›klar› S›cakl›k Ø 20 mm Ø 25 mm Ø 32 mm Ø 40 mm Ø 50 mm Ø 63 mm Ø 75 mm Ø 90 mm Ø 110 mm Fark› T Düz Folyolu Kompozit Düz Folyolu Kompozit Düz Folyolu Kompozit Düz Folyolu Kompozit Düz Folyolu Kompozit Düz Folyolu Kompozit Düz Folyolu Kompozit Düz Folyolu Kompozit Düz Folyolu Kompozit (°C)

0 20 30 40 50 60 70

85 155 115 105 170 130 125 195 150 140 220 165 165 245 185 190 270 215 205 285 248 220 300 260 250 325 280 60 120 90

75

130 100 90

150 115 100 170 130 120 190 145 140 210 165 150 220 185 160 230 200 180 250 215

60 120 90

75

130 100 90

150 115 100 170 130 120 190 145 140 210 165 150 220 185 160 230 200 180 240 210

60 110 80

70

120 90

80

140 105 90

160 120 110 180 135 130 200 155 140 210 175 150 220 190 170 210 200

60 110 80

70

120 90

80

140 105 90

160 120 110 180 135 130 200 155 140 210 175 150 220 190 170 210 180

55 100 75

65

110 85

75

130 100 85

150 115 100 170 130 115 190 145 125 200 165 140 210 180 160 200 175

50 90

60

100 75

75

120 90

140 105 95

65

80

160 120 105 180 135 115 190 155 125 200 175 140 200 175

Kelepçe Aral›klar› (cm)

1 2


1

5

O

C

A

K

2

0

1

4

P

E

R

A

K

E

N

D

E

P

E

fi

N

S

A

T

I

fi

L

S

T

E

S

Su Tesisatlarında Kullanılan PPRC Düz, PPRC Folyolu ve Kompozit Borular›n Servis Ömürleri Servis Ömrü (Y›l)

Çal›flma Bas›nc› (Bar)

1

30.0

25.5

21.5

18.3

15.4

14.6

13.0

5

28.1

23.9

20.2

17.0

14.3

13.6

11.9

10

27.3

23.2

19.6

16.5

13.8

13.1

11.7

25

26.5

22.3

18.8

15.9

13.3

12.6

10.1

50

25.7

21.8

18.3

15.4

12.7

11.1

08.5

S›cakl›k (ºC)

20

30

40

50

60

65

70

Sürekli S›cakl›k Alt›nda Kullan›lan PPRC Borular›n Servis Ömürleri Kullan›m Periyodu

S›cakl›k (ºC) 75

80 30 gün/y›l 85

90

75

80 60 gün/y›l 85

90

75

80 90 gün/y›l 85

90

Servis Ömrü (Y›l) 5 10 25 45 5 10 25 42.5 5 10 25 37.5 5 10 25 35 5 10 25 45 5 10 25 40 5 10 25 35 5 10 25 30 5 10 25 45 5 10 25 37.5 5 10 25 32.5 5 10 25

Çal›flma Bas›nc› (Bar) 17.27 13.79 11.74 10.18 13.50 13.80 11.14 9.79 12.42 11.87 10.14 9.18 11.39 10.94 8.86 8.16 14.11 13.57 11.58 10.05 13.12 12.54 10.56 9.41 12.03 11.52 9.22 8.48 11.04 9.76 7.81 7.46 14.02 13.38 11.33 9.82 12.90 12.35 10.05 9.08 11.81 10.72 8.58 8.03 10.59 8.96 7.17

PPRC Düz Boru, PPRC Folyolu Boru, Kompozit Boru ve Ekleme Parçalar›nda Dikkat Edilecek Hususlar • Tesisat öngörülen iflletme bas›nc›n›n en az 1.5 kat› ile (20 bar) uygun bir flekilde mutlaka test edilmelidir. • 30º’ye kadar bükme gerektiren dönüfllerde s›cak hava; 30º’nin üzerindeki dönüfllerde ise 45º’lik dirsek kullan›lmal›d›r. • Metalli ekleme parça uygulamalar›nda afl›r› s›kmalardan kaç›n›lmal›, kendir yerine teflon bant kullan›lmal›d›r. • Borular, boru eksenine dik yönde ve keskin boru makas›yla kesilmelidir. • Kirli boru ve ekleme parçaları kaynak yap›lmamal›, deforme olmufl ve kesim yerinden çatlam›fl boru ve ek parça kullan›lmamal›d›r. • Borular her türlü darbe ve çarpma etkisinden korunmal›d›r. • Tesisat, donma tehlikesine karfl› korunmal›d›r. Test iflleminden sonra e¤er tesisat kullan›lmayacak ise, tesisat içindeki su, donma tehlikesine karfl› mutlaka boflalt›lmal›d›r. • Paftalar üzerindeki teflonlar biter veya aflınır ise kaynak yap›lmamal›d›r. (Teflon ömrü 2-3 konut uygulamas› kadard›r.) • Kaynak bekleme süresine uyulmal›, eritme s›ras›nda boru ve ekleme parçaları döndürülmemelidir. • Gazl› flofben tesisatlar›nda buhar s›k›flmas›na karfl› önlem al›nmal›d›r. • Boru ve ekleme parçaları uzun süreli olarak direk günefl ›fl›nlar›na maruz b›rak›lmamal›d›r. • Tesisat döflendikten sonra binan›n d›fl›na gelen bölümlerde boru ve ekleme parçalar UV ›fl›nlar›na ve donmaya karfl› izole edilmelidir. • Folyolu borularda, folyo soyma ifllemi sonunda, kaynak mesafesinde folyo parçac›klar› kesinlikle kalmamal›d›r.

1 3


PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI (GR‹-BEYAZ) TS 9937 / TS EN ISO 15874

PPRC DÜZ BORULAR KODU 7700020020 7700020025 7700020032 7700020040 7700020050 7700020063 7700020075 7700020090 7700020110 7700020126 7700020127

AMBALAJ

d

S mm

F‹YAT TL /METRE

100 Metre / Ba¤ 80 Metre / Ba¤ 40 Metre / Ba¤ 40 Metre / Ba¤ 20 Metre / Ba¤ 20 Metre / Ba¤ 12 Metre / Ba¤ 8 Metre / Ba¤ 4 Metre / Ba¤ 4 Metre / Ba¤ 4 Metre / Ba¤

20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 160

3.4 4.2 5.4 6.7 8.4 10.5 12.5 15.0 18.3 20.8 26.6

1,82 3,09 5,62 8,82 13,87 21,93 32,91 54,17 81,40 103,64 153,95

PPRC KOMPOZ‹T BORULAR (Cam Elyaf Takviyeli) KODU 7700023020 7700023025 7700023032 7700023040 7700023050 7700023063 7700023075 7700023090 7700023110 7700023126 7700023160

AMBALAJ

d

S mm

F‹YAT TL /METRE

100 Metre / Ba¤ 80 Metre / Ba¤ 40 Metre / Ba¤ 40 Metre / Ba¤ 20 Metre / Ba¤ 20 Metre / Ba¤ 12 Metre / Ba¤ 8 Metre / Ba¤ 4 Metre / Ba¤ 4 Metre / Ba¤ 4 Metre / Ba¤

20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 160

3.4 4.2 5.4 6.7 8.4 10.5 12.5 15.0 18.3 20.8 26.6

2,63 3,82 6,60 9,97 15,96 25,24 38,33 54,31 80,11 102,10 168,19

AMBALAJ

d

S mm

F‹YAT TL /METRE

100 Metre / Ba¤ 80 Metre / Ba¤ 40 Metre / Ba¤ 40 Metre / Ba¤ 20 Metre / Ba¤ 20 Metre / Ba¤ 12 Metre / Ba¤

20 25 32 40 50 63 75

3.4 4.2 5.4 6.7 8.4 10.5 12.5

3,29 4,63 8,24 11,87 18,67 27,87 42,34

PPRC FOLYOLU BORULAR KODU 7700020120 7700020125 7700020132 7700020140 7700020150 7700020163 7700020175

GEDiZ KOMPOZ‹T BORULAR (Cam Elyaf Takviyeli) KODU 7700024020 7700024025 7700024032 7700024040 7700024050 7700024063 7700024075 7700024090 7700024110 7700024126 7700024160

AMBALAJ

d

S mm

F‹YAT TL /METRE

100 Metre / Ba¤ 80 Metre / Ba¤ 40 Metre / Ba¤ 40 Metre / Ba¤ 20 Metre / Ba¤ 20 Metre / Ba¤ 12 Metre / Ba¤ 8 Metre / Ba¤ 4 Metre / Ba¤ 4 Metre / Ba¤ 4 Metre / Ba¤

20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 160

2.8 3.5 4.4 5.5 6.9 8.6 10.3 12.3 15.1 17.1 21.9

1,98 2,96 4,77 7,10 11,28 17,08 28,28 45,60 62,70 80,07 127,69

AMBALAJ

d

S mm

F‹YAT TL /METRE

100 Metre / Ba¤ 80 Metre / Ba¤ 40 Metre / Ba¤ 40 Metre / Ba¤ 20 Metre / Ba¤ 20 Metre / Ba¤ 12 Metre / Ba¤ 8 Metre / Ba¤ 4 Metre / Ba¤ 4 Metre / Ba¤ 4 Metre / Ba¤

20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 160

2.8 3.5 4.4 5.5 6.9 8.6 10.3 12.3 15.1 17.1 21.9

1,55 2,23 4,20 6,77 9,62 15,81 20,99 41,33 54,49 77,53 120,53

GEDiZ PPRC BORULAR KODU

1 4

7700014020 7700014025 7700014032 7700014040 7700014050 7700014063 7700014075 7700014090 7700014110 7700014125 7700014160

Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.

S mm: Et Kal›nl›¤›


1

5

O

C

A

K

2

0

1

4

P

E

R

A

K

E

N

D

E

P

E

fi

N

S

A

T

I

fi

L

S

T

E

S

PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI (GR‹-BEYAZ) TS 9937 / TS EN ISO 15874

D‹RSEK (90º) KODU 7711000020 7711000025 7711000032 7711000040 7711000050 7711000063 7711000075 7711000090 7711000110 7711000125 7711000160

AMBALAJ

d

F‹YAT TL /ADET

700 Adet / Kasa 400 Adet / Kasa 240 Adet / Kasa 150 Adet / Kasa 70 Adet / Kasa 40 Adet / Kasa 25 Adet / Kasa 15 Adet / Kasa 6 Adet / Kasa 4 Adet / Kasa 2 Adet / Kasa

20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 160

0,24 0,40 0,70 1,27 2,47 4,78 7,77 16,71 26,92 52,10 101,74

REDÜKS‹YON D‹RSEK (90º) KODU 7724025020 7724032025

AMBALAJ 550 Adet / Kasa 300 Adet / Kasa

d1 25 32

d2

F‹YAT TL/ADET

20 25

0,46 0,81

G”

F‹YAT TL/ADET

1/2” 3/4” 1”

4,74 5,07 6,74

DÖNER BAfiLI D‹RSEK (90º) KODU 7777020127 7777025191 7777032254

AMBALAJ 120 Adet / Kasa 100 Adet / Kasa 50 Adet / Kasa

d1

20 25 32

D‹RSEK (45º) KODU 7711001020 7711001025 7711001032 7711001040 7711001050 7711001063

AMBALAJ

d

F‹YAT TL /ADET

800 Adet / Kasa 600 Adet / Kasa 300 Adet / Kasa 150 Adet / Kasa 100 Adet / Kasa 55 Adet / Kasa

20 25 32 40 50 63

0,35 0,47 0,81 1,26 2,37 4,56

KUYRUKLU D‹RSEK (90º) KODU 7711002020 7711002025 7711002032

AMBALAJ

d

F‹YAT TL /ADET

550 Adet / Kasa 350 Adet / Kasa 200 Adet / Kasa

20 25 32

0,43 0,69 1,05

AMBALAJ

d

F‹YAT TL /ADET

800 Adet / Kasa 500 Adet / Kasa 275 Adet / Kasa

20 25 32

0,29 0,42 0,78

KUYRUKLU D‹RSEK (45º) KODU 7711002120 7711002125 7711002132

Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.

1 5


PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI (GR‹-BEYAZ) TS 9937 / TS EN ISO 15874

MANfiON KODU 7721000020 7721000025 7721000032 7721000040 7721000050 7721000063 7721000075 7721000090 7721000110 7721000125 7721000160

AMBALAJ

d

F‹YAT TL /ADET

1000 Adet / Kasa 600 Adet / Kasa 300 Adet / Kasa 200 Adet / Kasa 120 Adet / Kasa 75 Adet / Kasa 50 Adet / Kasa 30 Adet / Kasa 18 Adet / Kasa 10 Adet / Kasa 4 Adet / Kasa

20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 160

0,18 0,27 0,56 0,85 1,46 2,76 4,30 8,25 12,28 24,71 47,32

SO⁄UK SU TAM‹R MANfiONU KODU 7744000020 7744000025 7744000032

AMBALAJ

d

F‹YAT TL /ADET

80 Adet / Kasa 50 Adet / Kasa 30 Adet / Kasa

20 25 32

1,02 1,69 2,88

MANfiONLU REDÜKS‹YON KODU 7723025020 7723032025

AMBALAJ 700 Adet / Kasa 400 Adet / Kasa

d1

d2

F‹YAT TL /ADET

20 25

0,30 0,53

d1

d2

F‹YAT TL /ADET

25 32

REDÜKS‹YON KODU 7722025020 7722032020 7722032025 7722040020 7722040025 7722040032 7722050020 7722050025 7722050032 7722050040 7722063025 7722063032 7722063040 7722063050 7722075050 7722075063 7722075075 7722110090 7722125110 7722160125

1 6

AMBALAJ 900 Adet / Kasa 700 Adet / Kasa 600 Adet / Kasa 360 Adet / Kasa 360 Adet / Kasa 320 Adet / Kasa 240 Adet / Kasa 220 Adet / Kasa 180 Adet / Kasa 180 Adet / Kasa 120 Adet / Kasa 120 Adet / Kasa 120 Adet / Kasa 80 Adet / Kasa 80 Adet / Kasa 70 Adet / Kasa 55 Adet / Kasa 30 Adet / Kasa 10 Adet / Kasa 6 Adet / Kasa

Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.

25 32 32 40 40 40 50 50 50 50 63 63 63 63 75 75 90 110 125 160

20 20 25 20 25 32 20 25 32 40 25 32 40 50 50 63 75 90 110 125

0,21 0,31 0,37 0,56 0,60 0,69 0,86 0,93 1,03 1,09 1,62 1,73 1,83 2,00 2,77 3,47 6,37 10,18 21,50 42,99


1

5

O

C

A

K

2

0

1

4

P

E

R

A

K

E

N

D

E

P

E

fi

N

S

A

T

I

fi

L

S

T

E

S

PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI (GR‹-BEYAZ) TS 9937 / TS EN ISO 15874

TE PARÇA KODU 7741000020 7741000025 7741000032 7741000040 7741000050 7741000063 7741000075 7741000090 7741000110 7741000125 7741000160

AMBALAJ

d

F‹YAT TL /ADET

500 Adet / Kasa 300 Adet / Kasa 180 Adet / Kasa 90 Adet / Kasa 70 Adet / Kasa 36 Adet / Kasa 20 Adet / Kasa 12 Adet / Kasa 6 Adet / Kasa 4 Adet / Kasa 2 Adet / Kasa

20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 160

0,37 0,50 1,10 1,58 2,88 6,57 10,53 20,59 34,25 75,03 150,31

‹NEGAL TE KODU

AMBALAJ

7742252020 7742252025 7742252520 7742322020 7742322025 7742322525 7742322032 7742322520 7742322532 7742402040 7742402540 7742403240 7742502050 7742502550 7742503250 7742504050 7742632563 7742633263 7742634063 7742635063

320 Adet / Kasa 280 Adet / Kasa 300 Adet / Kasa 200 Adet / Kasa 200 Adet / Kasa 200 Adet / Kasa 160 Adet / Kasa 180 Adet / Kasa 160 Adet / Kasa 100 Adet / Kasa 100 Adet / Kasa 100 Adet / Kasa 75 Adet / Kasa 75 Adet / Kasa 75 Adet / Kasa 60 Adet / Kasa 35 Adet / Kasa 35 Adet / Kasa 35 Adet / Kasa 35 Adet / Kasa

d1

d2

25 25 25 32 32 32 32 32 32 40 40 40 50 50 50 50 63 63 63 63

d3

20 20 25 20 20 25 20 25 25 20 25 32 20 25 32 40 25 32 40 50

20 25 20 20 25 25 32 20 32 40 40 40 50 50 50 50 63 63 63 63

F‹YAT TL /ADET 0,55 0,61 0,62 0,93 0,86 0,84 1,04 0,86 1,08 1,71 1,75 1,72 3,35 3,37 3,41 3,50 6,35 6,38 6,48 6,63

‹STAVROZ KODU 7735000020 7735000025 7735000032 7735000040

AMBALAJ

d

F‹YAT TL /ADET

300 Adet / Kasa 220 Adet / Kasa 120 Adet / Kasa 70 Adet / Kasa

20 25 32 40

0,53 0,80 1,37 2,05

KÖfiE TE KODU 7743322020 7743322525 7743402020 7743402525

AMBALAJ 120 Adet / Kasa 120 Adet / Kasa 80 Adet / Kasa 80 Adet / Kasa

Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.

d1

32 32 40 40

d2

20 25 20 25

d3

20 25 20 25

d4

32 32 40 40

F‹YAT TL /ADET 1,54 1,55 2,29 2,33

1 7


PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI (GR‹-BEYAZ) TS 9937 / TS EN ISO 15874

‹Ç D‹fiL‹ TE KODU 7752020127 7752020191 7752025127 7752025191 7752032191

AMBALAJ 320 Adet / Kasa 240 Adet / Kasa 180 Adet / Kasa 180 Adet / Kasa 120 Adet / Kasa

d1 20 20 25 25 32

G”

F‹YAT TL /ADET

1/2” 3/4” 1/2” 3/4” 3/4”

2,12 3,12 2,57 3,17 4,53

DIfi D‹fiL‹ TE KODU 7754020127 7754020191 7754025127 7754025191

AMBALAJ 300 Adet / Kasa 20 0 Adet / Kasa 160 Adet / Kasa 160 Adet / Kasa

d1 20 20 25 25

G”

F‹YAT TL /ADET

1/2” 3/4” 1/2” 3/4”

2,77 4,04 3,15 4,29

‹Ç D‹fiL‹ RAKOR KODU 7762020127 7762020191 7762025127 7762025191

AMBALAJ 400 Adet / Kasa 320 Adet / Kasa 400 Adet / Kasa 320 Adet / Kasa

d1 20 20 25 25

G”

F‹YAT TL /ADET

1/2” 3/4” 1/2” 3/4”

1,94 2,88 2,23 2,88

DIfi D‹fiL‹ RAKOR KODU 7764020127 7764020191 7764025127 7764025191

AMBALAJ 400 Adet / Kasa 300 Adet / Kasa 360 Adet / Kasa 300 Adet / Kasa

d1 20 20 25 25

G”

F‹YAT TL /ADET

1/2” 3/4” 1/2” 3/4”

2,51 3,96 2,93 3,80

‹Ç D‹fiL‹ D‹RSEK KODU 7772020127 7772020191 7772025127 7772025191 7772032191

AMBALAJ 400 Adet / Kasa 240 Adet / Kasa 360 Adet / Kasa 270 Adet / Kasa 200 Adet / Kasa

d1 20 20 25 25 32

G”

F‹YAT TL /ADET

1/2” 3/4” 1/2” 3/4” 3/4”

2,08 2,93 2,27 2,98 3,85

G”

F‹YAT TL /ADET

1/2” 3/4” 1/2” 3/4” 3/4”

2,61 3,16 4,01 3,99 4,77

DIfi D‹fiL‹ D‹RSEK KODU 7774020127 7774020191 7774025127 7774025191 7774032191

1 8

AMBALAJ 360 Adet / Kasa 220 Adet / Kasa 300 Adet / Kasa 240 Adet / Kasa 200 Adet / Kasa

Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.

d1 20 20 25 25 32


1

5

O

C

A

K

2

0

1

4

P

E

R

A

K

E

N

D

E

P

E

fi

N

S

A

T

I

fi

L

S

T

E

S

PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI (GR‹-BEYAZ) TS 9937 / TS EN ISO 15874

‹Ç D‹fiL‹ D‹RSEK (Alt› Köfle) KODU 7771032254 7771040318 7771050381

AMBALAJ

G”

F‹YAT TL /ADET

32 40 50

1” 1.1/4” 1.1/2”

6,94 10,56 16,37

d1

G”

F‹YAT TL /ADET

1” 1.1/4” 1.1/2”

8,43 13,54 17,18

d1

100 Adet / Kasa 70 Adet / Kasa 50 Adet / Kasa

DIfi D‹fiL‹ D‹RSEK (Alt› Köfle) KODU 7773032254 7773040318 7773050381

AMBALAJ 100 Adet / Kasa 60 Adet / Kasa 45 Adet / Kasa

32 40 50

‹Ç D‹fiL‹ RAKOR (Alt› Köfle) KODU 7761032254 7761040318 7761050381 7761063508 7762075635 7761090762 77611101016

AMBALAJ 150 Adet / Kasa 120 Adet / Kasa 90 Adet / Kasa 45 Adet / Kasa 30 Adet / Kasa 15 Adet / Kasa 8 Adet / Kasa

d1

32 40 50 63 75 90 110

G”

F‹YAT TL /ADET

1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

7,19 12,44 15,21 28,97 45,95 62,00 88,75

G”

F‹YAT TL /ADET

1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

8,39 14,34 17,91 29,54 52,43 67,45 116,92

DIfi D‹fiL‹ RAKOR (Alt› Köfle) KODU 7763032254 7763040318 7763050381 7763063508 7763075635 7763090762 77631101016

AMBALAJ 140 Adet / Kasa 100 Adet / Kasa 75 Adet / Kasa 60 Adet / Kasa 30 Adet / Kasa 12 Adet / Kasa 6 Adet / Kasa

d1

32 40 50 63 75 90 110

‹Ç D‹fiL‹ OYNAR BAfiLIKLI RAKOR KODU 7765020191 7765025191 7765032191 7765040191 7765050191 7765063191

AMBALAJ 150 Adet / Kasa 80 Adet / Kasa 60 Adet / Kasa 40 Adet / Kasa 25 Adet / Kasa 15 Adet / Kasa

d1 20 25 32 40 50 63

G”

F‹YAT TL /ADET

1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2”

4,78 7,24 8,86 15,50 25,70 49,66

G”

F‹YAT TL /ADET

1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2”

5,04 7,96 10,73 18,15 31,49 51,06

DIfi D‹fiL‹ OYNAR BAfiLIKLI RAKOR KODU 7766020191 7766025191 7766032191 7766040191 7766050191 7766063191

AMBALAJ 150 Adet / Kasa 80 Adet / Kasa 60 Adet / Kasa 30 Adet / Kasa 20 Adet / Kasa 12 Adet / Kasa

Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.

d1 20 25 32 40 50 63

1 9


PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI (GR‹-BEYAZ) TS 9937 / TS EN ISO 15874

‹Ç D‹fiL‹ TE (Alt› Köfle) KODU 7751032254

AMBALAJ 120 Adet / Kasa

d1

32

G”

F‹YAT TL /ADET

1”

7,70

SIVA ALTI BATARYA BA⁄LANTISI KODU 7772120127 7772125127

AMBALAJ 320 Adet / Kasa 240 Adet / Kasa

d1 20 25

G”

F‹YAT TL /ADET

1/2” 1/2”

2,30 2,51

G”

F‹YAT TL /ADET

1/2” 3/4” 1” 1”

8,06 9,45 14,92 18,99

SIVA ALTI VANA KODU 7782020127 7782025191 7782032254 7782040318

AMBALAJ 150 Adet / Kasa 100 Adet / Kasa 60 Adet / Kasa 50 Adet / Kasa

d1 20 25 32 40

KROM LUX G‹ZL‹ VANA KODU 7784020127 7784025191 7784032254

AMBALAJ

d

F‹YAT TL /ADET

120 Adet / Kasa 100 Adet / Kasa 70 Adet / Kasa

20 25 32

19,33 21,32 27,86

AMBALAJ

d

F‹YAT TL /ADET

100 Adet / Kasa 80 Adet / Kasa 60 Adet / Kasa

20 25 32

25,07 27,35 34,03

AMBALAJ

d

F‹YAT TL /ADET

50 Adet / Kasa 40 Adet / Kasa 25 Adet / Kasa 15 Adet / Kasa

20 25 32 40

10,44 12,37 16,52 17,68

KROM LUX VANA KODU 7782010127 7782015191 7782016254

KÜRESEL VANA KODU 7783020127 7783025191 7783032254 7783040318

2 0

Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.


1

5

O

C

A

K

2

0

1

4

P

E

R

A

K

E

N

D

E

P

E

fi

N

S

A

T

I

fi

L

S

T

E

S

PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI (GR‹-BEYAZ) TS 9937 / TS EN ISO 15874

DÖNER BAfiLI TE KODU 7776020127 7776025191 7776032254

AMBALAJ 100 Adet / Kasa 50 Adet / Kasa 40 Adet / Kasa

d1

20 25 32

G”

F‹YAT TL /ADET

1/2” 3/4” 1”

5,00 5,72 7,11

DÖNER BAfiLI RAKOR KODU 7775020127 7775025191 7775032254

AMBALAJ 200 Adet / Kasa 120 Adet / Kasa 50 Adet / Kasa

d1

G”

20 25 32

1/2” 3/4” 1”

F‹YAT TL /ADET 3,86 4,64 5,87

Y F‹LTRE KODU 7781020127 ERKEK 7781025191 ERKEK 7780532254 D‹fi‹

AMBALAJ 80 Adet / Kasa 40 Adet / Kasa 25 Adet / Kasa

d1

G”

20 25 32

1/2” 3/4” 1”

F‹YAT TL /ADET 4,38 6,85 12,36

ARMATÜR fiABLONU KODU 7734000000

AMBALAJ

d

F‹YAT TL /ADET

60 Adet / Kasa

20

1,76

AYARLI BATARYA BA⁄LANTISI KODU 7780020127

AMBALAJ

d

G”

F‹YAT TL /TAKIM

40 Tak›m / Kasa

20

1/2”

5,77

Ç‹FTL‹ BATARYA BA⁄LANTISI KODU 7780020128 7780025127

AMBALAJ 110 Adet / Kasa 100 Adet / Kasa

d1 20 25

G”

F‹YAT TL /ADET

1/2” 1/2”

4,48 4,69

G”

F‹YAT TL /ADET

1/2” 1/2”

5,89 5,89

TAHARAT BA⁄LANTISI KODU 7780120127 7780125127

AMBALAJ 100 Adet / Kasa 100 Adet / Kasa

Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.

d1 20 25

2 1


PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI (GR‹-BEYAZ) TS 9937 / TS EN ISO 15874

DÜZ KÖPRÜ (Kavis) KODU

AMBALAJ

d

F‹YAT TL /ADET

250 Adet / Kasa 180 Adet / Kasa 100 Adet / Kasa 70 Adet / Kasa

20 25 32 40

0,93 1,41 2,87 4,30

AMBALAJ

d

F‹YAT TL /ADET

250 Adet / Kasa 150 Adet / Kasa

20 25

0,99 1,47

AMBALAJ

d

F‹YAT TL /ADET

300 Adet / Kasa 200 Adet / Kasa

20 25

0,57 0,97

AMBALAJ

d

F‹YAT TL /ADET

450 Adet / Kasa 270 Adet / Kasa 120 Adet / Kasa

20 25 32

0,59 0,94 1,98

AMBALAJ

d

F‹YAT TL /ADET

450 Adet / Kasa 220 Adet / Kasa

20 25

0,56 0,86

AMBALAJ

d

F‹YAT TL /ADET

450 Adet / Kasa 220 Adet / Kasa

20 25

0,51 0,81

AMBALAJ

d

F‹YAT TL /ADET

1500 Adet / Kasa 1200 Adet / Kasa

20 25

0,16 0,19

7700120020 7700120025 7700120032 7700120040

MANfiONLU KÖPRÜ (Kavis) KODU 7700130020 7700130025

MANfiONLU YARIM KAV‹S KODU 7700140020 7700140025

C KAV‹S KODU 7700150020 7700150025 7700150032

KAV‹SL‹ D‹RSEK D‹fi‹ KODU 7711003020 7711003025

KAV‹SL‹ D‹RSEK ERKEK KODU 7711003120 7711003125

KÖRTAPA KODU 7732000020 7732000025

2 2

Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.


1

5

O

C

A

K

2

0

1

4

P

E

R

A

K

E

N

D

E

P

E

fi

N

S

A

T

I

fi

L

S

T

E

S

PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI (GR‹-BEYAZ) TS 9937 / TS EN ISO 15874

YEN‹ T‹P KÖRTAPA KODU 7732020020

AMBALAJ 600 Adet / Kasa

d1

20

G”

F‹YAT TL /ADET

1/2”

0,27

KAPAMA BAfiLI⁄I KODU 7731000020 7731000025 7731000032 7731000040 7731000050 7731000063 7731000075 7731000090 7731000110 7731000125 7731000160

AMBALAJ

d

F‹YAT TL /ADET

1500 Adet / Kasa 800 Adet / Kasa 500 Adet / Kasa 300 Adet / Kasa 230 Adet / Kasa 120 Adet / Kasa 70 Adet / Kasa 50 Adet / Kasa 18 Adet / Kasa 12 Adet / Kasa 6 Adet / Kasa

20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 160

0,22 0,29 0,53 0,68 1,21 2,55 4,75 6,76 14,97 24,20 46,78

AMBALAJ

d

F‹YAT TL /ADET

1400 Adet / Kasa 1000 Adet / Kasa 800 Adet / Kasa 600 Adet / Kasa

20 25 32 40

0,16 0,20 0,26 0,31

AMBALAJ

d

F‹YAT TL /ADET

700 Adet / Kasa 500 Adet / Kasa 400 Adet / Kasa

20 25 32

0,28 0,36 0,44

BORU KELEPÇES‹ KODU 7733000020 7733000025 7733000032 7733000040

Ç‹FTL‹ BORU KELEPÇES‹ KODU 7733000021 7733000026 7733000034

Ç‹FTL‹ BORU KELEPÇES‹ (Folyolu Borular ‹çin) KODU 7733000027 7733000033

AMBALAJ

d

F‹YAT TL /ADET

500 Adet / Kasa 300 Adet / Kasa

25 32

0,41 0,55

KOMB‹ SET‹ KODU 7680000100 Döner Bafll› Rakorlu / 8’li Kutu

Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.

AMBALAJ

F‹YAT TL /SET

12 Kutu / Koli

41,60

2 3

Engin Grup - Fırat Plastik - Altyapı - PPRC 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you