Page 1


EDITOR TALK กิตติ วิสุทธิรัตนกุล

MUT เผย 9 สาขาวิศวกรรมดาวรุง่ ในอีก 5 ปีขา้ งหน้า ตอบโจทย์ Thailand 4.0 ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สภาพัฒน) ไดกําหนด เปาหมายใหประเทศไทยเปนประเทศทีม่ รี ายไดสงู มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม อีกทัง้ เปนศูนยกลาง การขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาค เปนชาติการคาและบริการ เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรกรรมอยาง ยัง่ ยืน แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม สอดคลองกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งจะเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยขับเคลื่อน ประเทศใหไปตามเปาหมาย Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หรือ MUT วิเคราะหแผนพัฒนาฯ ฉบับดังกลาว ทําใหทราบถึง แนวโนมความตองการตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมพืน้ ฐานขนาดใหญ ซึง่ จะเปนทีต่ อ งการมากในอีก 5 ป ขางหนา ไดแก วิศวกรรมโลจิสติกส วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับเศรษฐกิจดิจิทัล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส วิศวกรรมระบบวัดคุม วิศวกรรมไฟฟา และวิศวกรรมโยธา ขณะเดียวกัน ใน อุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industries) แรงงานที่กําลังขาดแคลนอยางมาก คือ วิศวกรรมไฟฟา ระบบสมองกลฝงตัว วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมยานยนต นอกเหนือจากองคความรูดานวิชาการแลว หัวใจสําคัญของบุคลากรในอนาคต ภาคธุรกิจตองการ ผูที่มีความเขาใจ รูเทาทันเทคโนโลยี สามารถนํานวัตกรรมมาประยุกตใช เพื่อบริหารจัดการและแกไข ปญหาในการดําเนินงานยุค Industry 4.0 ไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับวารสาร Engineering Today ฉบับนี้ ยังคงเดินหนานําเสนอสาระสําคัญทางดาน วิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมเชนเคย เริ่มจาก บทสัมภาษณ 2 วิศวกรในบทบาทของ 2 อาชีพ คือ “กิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ RATCH มุงผลิตไฟใหถึงเปาหมาย 7,500 เมกะวัตต ในป 2560” และ “ศ. ดร.วิบูลย แสงวีระพันธุศิริ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สรางบุคลากรที่มี ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และทุมเทใหกับสังคม ตามดวยคอลัมน Thailand 4.0 “ปูนซีเมนตนครหลวง ขึ้นแทน “โรงงานดิจิทัลอัจฉริยะ” เปนแหงแรกในไทย” คอลัมน Robotic “ฟโบ มจธ. เปดหลักสูตร ปริญญาโท วิชาธุรกิจเทคโนโลยี ปนผูนําดานธุรกิจเทคโนโลยี” และคอลัมนอื่นๆ มากมาย ติดตามได ในฉบับครับ

เจาของ บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จํากัด วารสาร “Engineering Today” เปนวารสารรายสองเดือน ของบริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จํากัด บทความที่ตีพิมพในวารสาร “Engineering Today” ขอสงวนสิทธิใ์ นการนําไปใชคดั ลอก ดัดแปลง นําไปรวมตีพมิ พเผยแพรเพือ่ ประโยชนในวงการวิศวกรรม ขอความ ที่ตีพิมพในบทความและโฆษณาในวารสาร “Engineering Today” เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียนหรือผูลงโฆษณาเอง ซึ่งทาง วารสารฯ ไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไปถาบทความใดผูอานเห็น วาไดมีการลอกเลียนหรือแอบอางโดยปราศจากการอางอิง หรือ ทํ า ให เ ข า ใจผิ ด ว า เป น ผลงานของตน กรุ ณ าแจ ง ให ท าง กองบรรณาธิการทราบ จักเปนพระคุณยิ่ง รายละเอียดตางๆ ที่ปรากฏในวารสารฯ ไดผานการตรวจ ทานอยางถีถ่ ว นเพือ่ ความถูกตองสมบูรณทสี่ ดุ เทาทีส่ ามารถกระทํา ได ทางวารสารฯ ไมไดมีการรับประกันความเสียหายอันอาจเกิด ขึ้นจากการนําขอมูลในวารสารฯ ไปใชแตอยางใด ผูนําเนื้อหาที่ตีพิมพในวารสารฉบับนี้ไปเผยแพรไมวาบาง สวนหรือทั้งหมด จะตองอางอิงชื่อวารสารและบริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จํากัด ดวยทุกครั้งในทุกหนาที่มีเนื้อหาดังกลาว

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท : 0-2354-5333 โทรสาร : 0-2640-4260 www.technologymedia.co.th www.engineeringtoday.net e-Mail : editor@technologymedia.co.th กองบรรณาธิการ e-Mail : editor@engineeringtoday.net ฝายโฆษณา e-Mail : sale@engineeringtoday.net ฝายบัญชีและธุรการ e-Mail : account@technologymedia.co.th

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ฯพณฯ พลอากาศเอกกําธน สินธวานนท

คณะที่ปรึกษา

ศ.อรุณ ชัยเสรี, ดร.ทนง พิทยะ, รศ.ฉดับ ปทมสูต, ศ. ดร.มงคล เดชนครินทร, รศ. ดร.พิชนี โพธารามิก, รศ.พูลพร แสงบางปลา, รศ. ดร.ตอตระกูล ยมนาค, ศ. ดร.วรศักดิ์ กนกนุกูลชัย, ดร.การุญ จันทรางศุ, ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย, สิริพร ไศละสูต, สิทธิพร รัตโนภาส, ประสงค ธาราไชย, ปราณี พันธุมสินชัย, รศ. ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงก, วัลลภ เตียศิริ, ผศ. ดร.นิเวศน เหมวชิรวรากร

บรรณาธิการอํานวยการ กิตติ วิสุทธิรัตนกุล บรรณาธิการผูพ  มิ พผโู ฆษณา สุเมธ บุญสัมพันธกจิ บรรณาธิการวิชาการ ศ. ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ, ดร.มนตรี วีรยางกูร บรรณาธิการ สุรียพร วงศศรีตระกูล กองบรรณาธิการ ทัศนีย เรืองติก พิสูจนอักษร ธิดาวดี บุญสุยา ศิลปกรรม พฤฒิยา นิลวัตร, ชุติภา จริตพันธ ผูจัดการฝายโฆษณา เขมจิรา บุญพระรักษา ฝายโฆษณา มนัส ไชยเพส, ศิริภรณ กลิ่นขจร, กษิรา เหมบัณฑิตษ, กัลยา ทรัพยภิรมย, เลขานุการฝายผลิต ชุติมันต บัวผัน ฝายสมาชิก อังลนา สงวนสิน โรงพิมพ บจก. ฐานการพิมพ แยกสี บจก. คลาสิคสแกน จัดจําหนาย บจก. ธนบรรณปนเกลา Engineering Today


CONTENTS COLUMNS 8

บทบรรณาธิการ

MUT เผย 9 สาขาวิศวกรรมดาวรุงในอีก 5 ปขางหนา ตอบโจทย Thailand 4.0 • กิตติ วิสุทธิรัตนกุล

18 Cover Story

กิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ RATCH มุงผลิตไฟใหถึงเปาหมาย 7,500 เมกะวัตต ในป 2560

• กองบรรณาธิการ

30 Innovation

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน “ดีปา” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรค ตั้งเปา 20 ปมีสตารทอัพดิจิทัล 500,000 ราย

• กองบรรณาธิการ

Factory Today 32 บีจีซี ตั้งโรงงานผลิตบรรจุภัณฑแกวแหงที่ 6

โชวศักยภาพกําลังผลิตรวม 3,655 ตันตอวันในป’ 61

• กองบรรณาธิการ

22 Interview

ศ. ดร.วิบูลย แสงวีระพันธุศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สรางบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และทุมเทใหกับสังคม

32

• กองบรรณาธิการ

36 ฟอรด ทุมงบกวา 2 หมื่นลานบาท

ตั้งโรงงานผลิตรถยนตทันสมัยระดับโลก

• กองบรรณาธิการ

22

Report 39 กระทรวงวิทยฯ จับมือ 50 หนวยงานพันธมิตร นําเทคโนโลยีพัฒนาเขต EECi

24 Logistics

The Proposal of the Deep Sea Port: Real Port of Andaman • รศ.ดร.ระหัตร โรจนประดิษฐ

• กองบรรณาธิการ

43 พาณิชย จับมือกระทรวงอุตฯ หนุนฮองกง-จีนลงทุนในอุตสาหกรรม S-Curve

• กองบรรณาธิการ

28 In Trend

ทีดีอารไอชี้ 4 ประเด็นปญหาแรงงานไทย พรอมเสนอแนวทางแกไขระยะสั้น-ระยะยาว

• กองบรรณาธิการ

43 28

45 Security

พีซีเอส ครบรอบ 50 ป ดําเนินธุรกิจในไทย ปรับกลยุทธธุรกิจใหม รองรับ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

• กองบรรณาธิการ


CONTENTS COLUMNS 48 Robotic

ฟโบ มจธ. เปดหลักสูตรปริญญาโท วิชาธุรกิจเทคโนโลยี ปนผูนําดานธุรกิจเทคโนโลยี

• กองบรรณาธิการ

64 องคกรที่ขาดการพัฒนาดานไอที

อาจพลาดโอกาสทางการตลาดในอนาคต

• บริษัท ไดเมนชั่น ดาตา จํากัด

68 บทความพิเศษ

49 Thailand 4.0

ปูนซีเมนตนครหลวง ขึ้นแทน “โรงงานดิจิทัลอัจฉริยะ” เปนแหงแรกในไทย

• กองบรรณาธิการ

เพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมดานการดูแลสุขภาพ ดวยเทคโนโลยีการติดตาม • เวยน ฮารเปอร

81 Project Management

51 บทความ

การประยุกตใชเครื่องเรงอนุภาคเชิงเสน (Linear Accelerator) ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

• สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)

ศาสตรพระราชา กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ใตรมพระบารมี ๗๐ ป แหงพรหมวิหารธรรม ๔

• ดร.พรชัย องควงศสกุล

CONSTRUCTION THAILAND

55 Technology

ดาคอนใชเครื่องตรวจสอบภายในทออัจฉริยะ ตรวจสอบทอปาตาโกเนียที่อารเจนตินา

72 Tips

• กองบรรณาธิการ

เทคนิคปกปองบานในหนาฝน

• กองบรรณาธิการ

57 Energy Today

พพ.พาชมสตารสฯ โรงงานดีเดนดานอนุรักษพลังงาน เดินหนาประกาศผล “Thailand Energy Awards 2017” มิถุนานี้

• กองบรรณาธิการ

Property 74 “รูเนะสุ ทองหลอ 5” คอนโดไลฟสไตลญี่ปุน ชูนวัตกรรม Sigma BEAM เพิ่มพื้นที่ใชสอยถึง 40%

• กองบรรณาธิการ

59 Quality

มาสเตอรการด ผนึกกําลัง ยูเนี่ยนเพย และวีซา เปดตัว “QR Code มาตรฐาน” ครั้งแรกในไทย

• กองบรรณาธิการ

77 MQDC เผยโฉม WHIZDOM 101 ไลฟสไตลคอมเพล็กซ สังคมดิจิทัลแหงแรกและแหงเดียวในไทย

• กองบรรณาธิการ

80 CSR

ปตท.สผ. สานตอโครงการ PTTEP Teenergy ป 4 ขยายการสราง เครือขายเยาวชนทั้ง 4 ภาค รวมอนุรักษธรรมชาติอยางยั่งยืน

59 IT Update 62 ซินนาคอร แตงตั้ง ไอเน็ต เปน Partner ระดับ Platinum รายแรกใน

อาเซียน รวมมือพัฒนา E-mail as a Service ใหลูกคาภาครัฐของไทย

• กองบรรณาธิการ

• กองบรรณาธิการ

14, 16 86, 87, 88 90 93

Spotlight Focus ปฎิทินสัมมนา/แสดงสินคา Activities


Spotlight สวทช.ส่งมอบเครื่องบิน Cozy Mark IV ชนิดคอมโพสิต 4 ที่นั่ง แก่มทร.กรุงเทพ

ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล

ดร.สาธิต พุทธชัยยงค

ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย อนันตวราพงษ

ดร.สวัสดิ์ ตันติพันธุวดี ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมการบิน

พิธีสงมอบเครื่องบิน Cozy Mark IV ชนิดคอมโพสิต 4 ที่นั่ง

เครื่องบิน Cozy Mark IV ชนิดคอมโพสิต 4 ที่นั่ง

เยาวชนไทยรวมประกอบสรางเครื่องบิน Cozy Mark IV

ดร.ณรงค ศิรเิ ลิศวรกุล ผูอ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) พรอมดวย ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผูอ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สงมอบเครือ่ งบิน Cozy Mark IV ชนิดคอมโพสิต 4 ทีน่ งั่ ใหแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ (มทร.กรุ งเทพ) โดยมี ดร.สาธิต พุทธชัยยงค อธิการบดีมทร.กรุงเทพ และ ผูช ว ยศาสตราจารย ปราโมทย อนันตวราพงษ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มทร.กรุงเทพ เปนตัวแทนรับมอบ เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอนในหลักสูตรฝก อบรมชางซอมบํารุงอากาศยาน มทร.กรุงเทพ ณ หองดิออทอเรียม อาคารบานวิทยาศาสตรสิรินธร อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้เครื่องบิน Cozy Mark IV ชนิดคอมโพสิต 4 ที่นั่ง นับเปน เครือ่ งบินลําแรกของประเทศไทยทีป่ ระกอบโดยเยาวชนไทย และสามารถ ใชงานจริงได ภายใตโครงการวิศวกรรมการออกแบบและสรางเครือ่ งบิน Cozy Mark IV Thailand ของ สวทช. ซึ่งเปนหนึ่งกิจกรรมในพันธกิจ พัฒนากําลังคน เพือ่ พัฒนาทักษะทางวิศวกรรมใหกบั นักเรียนในระดับ มัธยมศึกษา โดยใชระยะเวลาดําเนินโครงการตอเนือ่ งมากวา 7 ปดว ย งบประมาณ 9,000,000 บาท โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายจากทั่วประเทศเขารวมโครงการเพื่อฝกทักษะวิศวกรรมที่ บานวิทยาศาสตรสิรินธร สวทช. จํานวน 3,105 คน จนผลิตเครื่องบิน Cozy Mark IV คอมโพสิต 4 ที่นั่งออกมาเปนผลสําเร็จ

งานโพรแพ็ค เอเชีย 2017 ฉลอง 25 ปี ระดมทัพบริษทั ชัน้ นํากว่า 2,000 ราย จาก 45 ประเทศทัว่ โลก งานโพรแพ็ ค เอเชี ย 2017 งานแสดงสิ น ค า อุตสาหกรรม บรรจุภัณฑที่ใหญที่สุดของเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นในระหวางวันที่ 14-17 มิถุนายน 2560 ณ ฮอลล 98-105 ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา โดยปนี้จัดขึ้นเปนพิเศษเพื่อฉลองครบรอบ 25 ปของ การจัดงาน สงผลใหขนาดของงานใหญขนึ้ กวาครัง้ ทีผ่ า นมาถึง 25% มี ผูเขารวมจัดแสดงงานมากกวา 2,000 ราย จาก 45 ประเทศทั่วโลก มี เครือ่ งจักรจากบริษทั ผูผ ลิตชัน้ นําจัดแสดงภายในงานถึง 5,000 เครือ่ ง และมี 18 พาวิลเลียนจากประเทศผูผ ลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีชนั้ นํา ของโลกรวมงาน อาทิ ออสเตรเลีย จีน เดนมารก ฝรัง่ เศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุน เกาหลี สิงคโปร สเปน ไตหวัน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ในสวน ของการจัดแสดงงานประกอบดวย 8 โซนอุตสาหกรรมสําคัญ ทัง้ เทคโนโลยี การผลิ ตและแปรรู ป เทคโนโลยี บ รรจุภั ณ ฑ เทคโนโลยีเ ครื่ อ งดื่ ม เทคโนโลยีเภสัชกรรม หองทดลองและการทดสอบวัสดุ การใสรหัส สินคา การพิมพขอ ความและฉลาก การแชแข็งและโลจิสติกส และคลัง สินคา คาดวาปนจี้ ะมีผเู ขารวมงานถึง 45,000 คน ตลอด 4 วันของการ จัดงาน และมีมลู คาการคาการเจรจาธุรกิจในงานที่ 29,000 ลานบาท

ถายภาพรวมกันเปนที่ระลึก

จัสติน พาว ผูจัดการทั่วไป บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จํากัด ผูจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2017

จารุวรรณ สุวรรณศาสน ผูอํานวยการฝายอุตสาหกรรมการ แสดงสินคานานาชาติ TCEB

14


สกว.ร่วมงาน “SIAL CHINA 2017” งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่สุดในเอเชีย ที่มหานครเซี่ยงไฮ้

ดร.ไพจิตร วิบูลยธนสาร เลขาธิการหอการคาไทยในจีน เยี่ยมชมผลิตภัณฑในบูธ สกว.

ชาสมุนไพรออรแกนิกเพื่อสุขภาพ บรรจุซองพรอมชง “เรวดี” โดยโกลเดนเรย

ขาวตมมัดไสทุเรียนสเตอริไรซและ ขาวตมมัดไสเผือกสเตอริไรซ โดยโรสอารยา

ทองมวนสอดไสช็อกโกแลตขาวผสม กลิ่นรสทุเรียน ของวิสาหกิจชุมชนแกว เจาจอม อยูระหวางทดลองตลาด

ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ Wel-B ทดลองตลาดเชนกัน

ทีมงาน สกว.และผูประกอบการ ถายภาพรวมกัน

สํานักงานกองทุนสนับสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย สํานัก ประสานงานชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ Innovative House เขารวมงาน “SIAL CHINA 2017” งานแสดงสินคาอาหารและเครือ่ งดืม่ ที่ใหญสุดในเอเชีย ซึ่งเปนงานที่ใหญเปนอันดับที่ 4 ของโลก จัดขึ้น มากวา 17 ป มีผูเขารวมงานประมาณ 80,000 คน จาก 67 ประเทศ ทั่วโลก เมื่อเร็วๆ นี้ ที่มหานครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสกว. ไดพาผูประกอบการที่นําผลิตภัณฑมารวมจําหนาย และทดลองตลาดในครั้งนี้มีจํานวน 5 บริษัท เปนผลิตภัณฑที่ผานการ วิจัยและพัฒนาเสร็จแลว 3 ผลิตภัณฑ และอยูระหวางกระบวนการ

16

เครื่องดื่มอัดกาซที่ใชนํ้าตาลมะพราว และเครื่องดื่มอัดกาซที่มีสวนผสมของ นํ้าเชื่อมจากกลวยตาก โดยเกากรเทรด

วิจัยและพัฒนา 2 ผลิตภัณฑ รวมถึงผลิตภัณฑอื่นๆ ของชุดโครงการฯ ไปรวมแสดงดวย เพื่อทดลองตลาดกับกลุมผูบริโภคตางประเทศ และ เพื่อแนะนําผลิตภัณฑอาหารไทยใหตางชาติรูจักอยางแพรหลายดวย นอกจากนี้ยังมีเวทีจับคูผูประกอบการกับตัวแทนจําหนายเพื่อสราง โอกาสในการสงออกสินคาอีกดวย ทั้งนี้ สกว.คาดหวังวาการเดินทาง มารวมงานครั้งนี้จะชวยยกระดับ GDP ของประเทศดวยการสราง นวัตกรรมภายใต SMEs และเพิม่ มูลคาการสงออก SMEs ใหกบั ประเทศ รวมถึงการสรางสินคาที่มีนวัตกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0


Cover Story • กองบรรณาธิการ

กิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ RATCH

มุ่งผลิตไฟให้ถึงเป้าหมาย 7,500 เมกะวัตต์ ในปี 2560 ภายหลังที่ กิจจา ศรีพฑ ั ฒางกุระ เขารับตําแหนง กรรมการ ผูจัดการใหญ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ RATCH ซึ่งเปนบริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนํา เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผานมา โดยไดสานตอนโยบายและ แผนงานการลงทุนในธุรกิจดานพลังงานตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า เฉกเชนเดียวกับที่คณะผูบริหารในอดีตของผลิตไฟฟาราชบุรีได ดําเนินการมาแลวประสบความสําเร็จอยางดีเยีย่ ม และไดเพิม่ เติม ธุรกิจดานอื่นที่ทาทาย อยางเชน ธุรกิจดานรถไฟฟา โครงสราง พื้นฐาน เพื่อสรางฐานลูกคาควบคูกับการสรางตลาดการคาให ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยเดินหนาผลักดันการเติบโตของกําลัง การผลิตใหถึงเปาหมาย 7,500 เมกะวัตต ในป 2560

Engineering Today May - June 2017

18


กิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ RATCH จบ การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรม ไฟฟา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นับเปนผูบริหารที่มีความรู ความสามารถดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การบริหารแผน การวาง กลยุทธ โดยเฉพาะงานระบบไฟฟาและระบบสง การบริหารงาน วิ จัย และพั ฒนา รวมถึ ง การบริหารเทคโนโลยีส ารสนเทศเปน อยางดี ดวยสั่งสมประสบการณจากการทํางานในการไฟฟาฝาย ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มากกวา 30 ป โดยดํารงตําแหนง รองผูวาการนโยบายและแผน การไฟฟา ฝายผลิต (กฟผ.) เปนตําแหนงสุดทาย กอนไดรบั แตงตัง้ เปนกรรมการผูจ ดั การใหญ คนลาสุดของผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง นอกจากนีย้ งั ไดรบั ประกาศนียบัตร จากหน ว ยงานต า งๆ หลายใบ ได แ ก ประกาศนียบัตร หลักสูตร การบริหาร เศรษฐกิ จ สาธารณะสํ า หรั บ นัก บริ ห าร ระดับสูง สถาบันพระปกเกลา, ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advance Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา, ประกาศนียบัตร หลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และประกาศนีย บัตร หลักสูตร ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน สถาบันพระปกเกลา จึงเชื่อมั่น ไดวาจะนําพาองคกรดานพลังงานชั้นนํา อยาง RATCH ไปสูผ นู าํ ธุรกิจดานพลังงาน อยางยั่งยืน

กิจการรวมทุนจํานวน 527 ลานบาท เพิ่มขึ้น 47% ขณะที่ ตนทุนและคาใชจายรวม มีจํานวน 8,848 ลานบาท หรือลดลง 26% คิดเปนกําไรในไตรมาสแรก จํานวน 1,358 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้น 8% จากงวดเดียวกันของป 2559 ปจจุบนั ฐานะการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีสนิ ทรัพยรวมจํานวน 96,749 ลานบาท หนีส้ นิ จํานวน 33,166 ลานบาท สวนของผูถือหุน 63,583 ลานบาท มีเงินสดและเงิน ลงทุน รวมจํานวน 16,092 ลานบาท และกําไรสะสมจํานวน 50,184 ลานบาท

ธุรกิจ RATCH เติบโตต่อเนื่อง ไตรมาสแรกกําไรกว่า 1,300 ล้านบาท สําหรับผลการดําเนินงานไตรมาส แรกของป 2560 ยั ง คงเติ บ โตอย า ง ต อ เนื่อ ง โดยบริษั ทฯ มี ร ายไดจํา นวน 10,590 ลานบาท ในจํานวนนีเ้ ปนรายได ค า จํ า หน า ยไฟจากโรงไฟฟ า ราชบุ รี , ไตรเอนเนอจี้ และบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอรปอเรชั่น จํากัด จํานวน 8,785 ลาน บาท คิดเปน 83% ของรายไดรวม นอก จากนี้ยังมีรายไดจากสวนแบงกําไรของ

19

Engineering Today May - June 2017


ผลักดันโครงการที่ถือหุ้น 5 แห่ง กําลังผลิตรวม 551.5 เมกะวัตต์ให้เสร็จทันตามกําหนด นอกจากนี้ บริษั ทฯ ยัง เร ง รัดและติดตามโครงการที่อยู ระหวางการกอสราง 5 แหง กําลังผลิตตามการถือหุน รวม 551.5 เมกะวัตต ใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาเดินเครื่องเชิงพาณิชย โดยมี 2 โครงการที่กําหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชยในป 2561 คือ โครงการพลังงานแสงอาทิตย Collinsville Solar PV ในออสเตรเลีย ของบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอรปอเรชั่น จํากัด กําลังผลิต 42.5 เมกะวัตต บริษัทฯ ถือหุน 80% ไดเริ่มกอสรางแลวหลังประสบ ความสําเร็จจัดหาเงินกูมูลคา 57 ลานเหรียญออสเตรเลีย กับ Clean Energy Finance Corporation ใชร ะยะเวลาในการ กอสรางประมาณ 1 ป และมีกําหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชยใน เดื อ นพฤษภาคม 2661 และโครงการพลั ง งานลม Mount Emerald ในออสเตรเลีย กําลังผลิต 180 เมกะวัตต บริษัทฯ ถือหุน 80% มีการเตรียมพื้นที่เพื่อติดตั้งกังหันลม กําหนดเดิน เครื่องเชิงพาณิชยภายในเดือนกันยายน 2561 สวนโครงการพลังงานนํ้าเซเปยน เซนํ้านอย ใน สปป.ลาว กําลังผลิต 410 เมกะวัตต ซึ่งบริษัทฯ ถือหุน 25% ในสวนของ การกอสรางคืบหนาไปแลว 75% มีกาํ หนดเดินเครือ่ งเชิงพาณิชย ในเดือนกุมภาพันธ 2562 ขณะที่ โครงการเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ จังหวัดราชบุรี กําลังผลิต 100 เมกะวัตต และผลิตไอนํ้า 15 ตัน

Engineering Today May - June 2017

20

การพัฒนาบุคลากรและองคกร ถือเปน อีกกลยุทธที่สําคัญในการทํางานให RATCH ประสบความสํ า เร็ จ ด า นการเป น ผู  นํ า ด า น พลังงาน ดวยความสามารถของทีมงาน ที่ทํางานรวมกันมานาน มีการแลกเปลี่ยน ประสบการณระหวางกันมาโดยตลอด จะ สามารถทํ า งานประสบความสํ า เร็ จ อย า ง ตอเนื่อง ทํางานไดตามเปาหมายที่บริษัทฯ ไดวางไว

ปลื้มธุรกิจไตรมาสแรกเป็นไปตามแผนงาน เดินหน้าผลิตไฟ 7,500 เมกะวัตต์ ในปี 2560 กิจจา กลาวถึงผลการดําเนินงานในไตรมาสแรกของป 2560 วา เปนที่นาพอใจและสามารถดําเนินงานตามแผนงาน ที่วางไว โดยปนี้บริษัทฯ มุงเนนดําเนินการใน 4 ดานที่สําคัญ คือ 1) ผลักดันการเติบโตของกําลังผลิตใหถึง 7,500 เมกะวัตตตาม เปาหมาย 2) เพิม่ อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย โดยการบริหาร จัดการใหโรงไฟฟาตางๆ เดินเครือ่ งผลิตไฟฟาใหไดครบตามสัญญา เพื่อรักษาความมั่นคงของรายได 3) วางแผนการเงินรองรับการ ลงทุนระยะยาว 4) กระจายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ พลังงานและนอกภาคพลังงานใหเปนรูปธรรม เพือ่ สรางฐานธุรกิจ ของบริษัทฯ ใหมีความมั่นคงและแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น “การผลักดันการเติบโตของเมกะวัตตยังคงเปนไปตาม เปาหมาย 7,500 เมกะวัตต โดยมีการลงทุนโครงการพลังงาน แสงอาทิตยในออสเตรเลีย Collinsville Solar PV เพิ่มขึ้นอีก 1 โครงการ ขณะที่อีก 2 โครงการ คือ รถไฟฟาสายสีเหลืองและ สายสีชมพู และโครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ Riau อินโดนีเซีย อยูในขั้นสุดทายของกระบวนการลงทุน ซึ่งหากกระบวนการนี้ เสร็จสมบูรณ บริษทั ฯ จะมีกาํ ลังผลิตเพิม่ ขึน้ จากทัง้ สองโครงการ อีกประมาณ 314.75 เมกะวัตต” กิจจา กลาว

ตอชัว่ โมง ซึง่ บริษทั ฯ ถือหุน 35% ไดเริม่ การกอสรางหลังลงนาม สัญญาจางงานออกแบบวิศวกรรมจัดหาและกอสราง มีกําหนด เดินเครื่องเชิงพาณิชยในเดือนมิถุนายน 2562 สวนโครงการ โรงไฟฟานิวเคลียรฟง เชงกัง ระยะที่ 2 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน กําลังผลิต 2,360 เมกะวัตต ซึง่ บริษทั ฯ ถือหุน 10% การกอสราง กาวหนาตามแผนงานและมีกําหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย ในป 2564 ขยายธุรกิจครอบคลุมไฟฟ้า พลังงานทดแทน - สาธารณูปโภค ตอบสนองกระแสโลก กิจจา กล าววา สํ าหรับ แผนธุ ร กิ จ ในป 2560 นี้ยังคง เปาหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง เห็นชอบดวยงบลงทุน 10,000 ลานบาท แบงเปนเงินลงทุนตาม โครงการตางๆ ที่มีอยู 5,600 ลานบาท และอีก 4,400 ลานบาท สําหรับทํา M&A โดยบริษทั ฯ จะตองเรงสรางกําลังผลิตเทียบเทา ใหเติบโตถึง 7,500 เมกะวัตต พรอมทั้งบริหารสินทรัพยใหมี ประสิทธิภาพเพือ่ รักษาการเติบโตของรายได โดยมุง เนนทีโ่ รงไฟฟา ซึ่งเปนสินทรัพยหลักที่มีอยูในประเทศ 60 เปอรเซ็นต และใน ตางประเทศอีก 40 เปอรเซ็นต ไดแก โรงไฟฟาราชบุรี โรงไฟฟา หงสาใน สปป.ลาว กลุม โรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น และกลุม โรงไฟฟาพลังงานทดแทน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคุยกับพันธมิตร คือ บีทีเอสที่จะเขาไปรวมถือหุนในโครงการรถไฟฟาสายอื่นๆ ที่


จะเปดประมูลเพิม่ เติม หลังจากไดเขาไปถือหุน 10 เปอรเซ็นตใน โครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองและสีชมพู “เปาหมายการลงทุนของบริษัทฯ นั้นจะขยายขอบเขตให ครอบคลุมตัง้ แตธรุ กิจไฟฟา เชือ้ เพลิง พลังงานทดแทน สาธารณูปโภค ตลอดจนธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ซึ่ ง เป น นวั ต กรรมหรื อ เทคโนโลยี ใ หม ที่ ตอบสนองกระแสโลกในอนาคต เชน ธุรกิจสีเขียว ธุรกิจที่เกี่ยว เนื่องกับพลังงานทดแทน ซึ่งตองประเมินความเสี่ยงทุกๆ การ ลงทุน เพือ่ ใหเกิดผลตอบแทนทีค่ มุ คาอยางรอบคอบ” กิจจา กลาว พัฒนาบุคลากร-องค์กร กลยุทธ์ในการประสบความสําเร็จ กิจจา กลาววา การพัฒนาบุคลากรและองคกร ถือเปนอีก กลยุทธที่สําคัญในการทํางานให RATCH ประสบความสําเร็จ ดานการเปน ผูนําดานพลังงาน ดวยความสามารถของทีมงานที่ ทํางานรวมกันมานาน มีการแลกเปลีย่ นประสบการณระหวางกัน มาโดยตลอด จะสามารถทํางานประสบความสําเร็จอยางตอเนือ่ ง ทํางานไดตามเปาหมายทีบ่ ริษทั ฯ ไดวางไว ซึง่ ถือเปนความทาทาย และเปนโจทยใหญที่ตองพยายามทําและแกปญหาและอุปสรรค ตางๆ ที่จะเขามาในอนาคตจากนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นวาการที่มีการ สรางทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรูในการทํางานและทํา โครงการอยางตอเนื่อง ในสวนบุคลากร พนักงานรุนใหม และ

รุนอาวุโส มีการปรับการทํางานเรียนรูระหวางกันจะชวยใหเกิด การทํางานในรูปแบบใหม มุมมองใหมๆ เกิดขึ้น รวมทั้งมีการนํา เทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอรที่ทันสมัยมาควบคุมการทํางาน ทุ ก ระบบให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย า งดี ที่ สุ ด สอดรั บ กั บ นโยบาย Thailand 4.0 ของภาครั ฐที่พยายามนํ าเทคโนโลยีและระบบ คอมพิวเตอรเขามาใชในการบริหารประเทศไทย โดยไมลืมที่จะ เกื้อกูลและรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอมรอบๆ การทํางาน ซึง่ บริษทั ฯ ไดตระหนักและใหความสําคัญ โดยทํางานทุกโครงการ คูขนานกันไปกับการดูแลชุมชน รับผิดชอบสังคมมาอยางดีโดย ตลอด เพราะเชื่อมั่นวาการที่บริษัทฯ จะประสบความสําเร็จใน ดานพลังงานอยางดีนั้น การทํางานทุกโครงการจะตองไดรับการ ยอมรับจากสังคมชุมชนรอบขางดวย “เชื่อมั่นวาทุกองคกรพยายามสรางโอกาสทางธุรกิจใหมๆ อยูตลอด สรางรายไดเพิ่มขึ้น เพื่อใหองคกรเติบโตและพัฒนา อยางยั่งยืน ซึ่งจะตองอาศัยบุคลากรและพนักงานทุกสวนใน องคกรทํางานรวมกันใหเกิดการขับเคลือ่ นองคกรไปขางหนาอยาง ตอเนื่องและยั่งยืน โดยไมลืมที่จะคืนสิ่งดีๆ สูสังคม สิ่งแวดลอม รอบๆ การทํางาน แมจะมีปจ จัยความเสีย่ งเขามากระทบในแตละ ชวงจังหวะ แตมั่นใจวาจะสามารถขจัดปญหาความเสี่ยงตางๆ ได ดวยประสบการณการทํางานที่ดี มีทีมงานที่ดีที่จะรวมกันทํางาน อยางดีที่สุด” กิจจา กลาวทิ้งทาย

21 21

Engine Eng Engineering iine n eriingg Tod To Today oday oday a Ma MMay ay - Jun Ju June u e 201 2017 0 7


I•nterview กองบรรณาธิการ

ศ. ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“สรางบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และทุมเทใหกับสังคม” ตลอดระยะเวลากวา 30 ปที่ ศ. ดร.วิบลู ย แสงวีระพันธุศ ริ ิ ได ป ฏิ บั ติ ง านในตํ า แหน ง อาจารย ป ระจํ า ภาควิ ช าวิ ศ วกรรม เครื่อ งกล คณะวิศ วกรรมศาสตร จุฬ าลงกรณมหาวิทยาลัย อาจารยมผี ลงานตางๆ ทีค่ รบเครือ่ ง ทัง้ งานดานวิชาการ การเรียน การสอน และงานวิจัย ชนิดหาตัวจับไดยาก ที่สําคัญอาจารยยัง เปน ผูบุกเบิกการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานวิศวกรรม เครื่องกล เชน เทคโนโลยีหุนยนต โดยเปน ผูบุกเบิกการพัฒนา เทคโนโลยีหนุ ยนตเปนคนแรกๆ ของประเทศไทย นอกจากนัน้ ยัง เปน ผูบุกเบิกเทคโนโลยีชวยในการออกแบบทางดานวิศวกรรม (CAD/CAM/CAE) ซึ่งเริ่มมานานกวา 25 ป จนสามารถจัดตั้ง หองปฏิบตั กิ ารวิจยั CAD/CAM/CAE เพือ่ การออกแบบและผลิต ชิน้ สวนทีม่ คี วามสลับซับซอนและตองการความแมนยําสูง ตลอด จนพัฒนาและนําเทคโนโลยีการสรางตนแบบแบบเร็ว มาสนับสนุน การอุตสาหกรรมการออกแบบชิ้นสวนที่มีความสลับซับซอนเปน ผลสําเร็จ เปนที่ทราบกันดีวา รัฐบาลชุดปจจุบันใหความสําคัญกับ เทคโนโลยีหุนยนต โดยไดบรรจุหุนยนตเพื่ออุตสาหกรรม เปน หนึง่ ในกลุม อุตสาหกรรมใหม New S-Curve ซึง่ เปนอุตสาหกรรม

Engineering Today May - June 2017

22

แหงอนาคตที่ประเทศไทยตองเรงพัฒนาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ แบบกาวกระโดด ภายใตยุทธศาสตร Thailand 4.0 ในเรื่องนี้ ศ. ดร.วิบลู ย ไดเล็งเห็นความสําคัญเปนทุนเดิมอยูแลว โดยสราง ผลงานวิจยั ทางดานเทคโนโลยีหนุ ยนตเพือ่ สรางขีดความสามารถ ในการแข ง ขั น ทางด า นวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี และเพื่ อ ตอบสนองการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางดาน การผลิ ต เครื่ อ งจั ก รกลสมั ย ใหม ซึ่ ง จะต อ งใช ค อมพิ ว เตอร ชวยในการควบคุมการทํางานเพื่อใหสามารถทํางานที่ตองการ ความละเอียดสูงซึ่งปกติมนุษยไมสามารถทําได งานวิจัยจึงเนน การทําตนแบบเครื่องจักรกลโดยใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ไดมาตรฐานและใชงานไดจริง เชน ระบบการภาพสําหรับ UAV เครื่องเจียระไนพลอยอัตโนมัติพรอมโปรแกรมชวยออกแบบ เหลี่ ยมพลอย เครื่องจัก รกลสมัยใหมที่ ส ามารถทํางานความ ละเอียดสูง แขนหุนยนตที่สามารถทํางานในลักษณะแขนกลนําแขนกลตาม ที่มีแรงสะทอนกลับมาที่ผูใชงาน หุนยนตเคลื่อนที่ เพื่อตรวจสอบรอยเชื่อมของทอเหล็กขนาดใหญหรือถังเหล็กทรง กลมขนาดใหญ หุนยนตทางการแพทยที่ชวยฟนฟูสมรรถภาพ ของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง เปนตน


ดวยผลงานวิจัยและพัฒนาทางดานวิศวกรรมอันเปนที่ประจักษ รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และภาพลักษณทสี่ มควรไดรบั การยกยองให เปนนักวิจัยดีเดนแหงชาติทําให ศ. ดร.วิบูลย ไดรับการคัดเลือกใหเปน นักวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย ประจําป 2559 รวมทั้งรางวัลอื่นๆ ที่ไดรับอีกมากมาย เชน รางวัล ระดับดีเยีย่ มอันดับที่ 1 ดานวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรม ในงาน วันนักประดิษฐและวันนักประดิษฐนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจําป 2552 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ในผลงานประดิษฐ คิดคนเครื่องเจียระไนพลอยอัตโนมัติพรอมโปรแกรมคอมพิวเตอรชวย ในการออกแบบเหลี่ยมพลอย รางวัลศักดิ์อินทาเนีย ประจําป 2552 ประเภทบุคลากรดีเดนผูท าํ ชือ่ เสียงใหคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย รางวัลศักดิอ์ นิ ทาเนีย ประจําป 2556 ประเภทบุคลากร ดีเดนดานการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย รางวัลผลงานวิจัยเดน ประจําป 2552 จากสํานักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จากผลงานเรื่อง ระบบประมวลผล การสือ่ สารและอุปกรณการภาพ ในโครงงานวิจยั เรือ่ ง “การวิจยั และพัฒนา อากาศยานไรนักบิน” เปนตน ผลจากความมุงมั่นในการทํางาน เพื่อพัฒนานิสิตดานสติปญญา วิชาการ ทักษะวิชาชีพ และเพื่อการเปนคนดีของสังคม ศ. ดร.วิบูลย ไดสรางบุคลากรที่เปนกําลังสําคัญของชาติมากมายโดยเฉพาะแวดวง วิ ช าการทางดา นวิศ วกรรม ซึ่ ง นอกจากจะพัฒนาบุคลากรทางดาน อุตสาหกรรมแลว ยังมีบุคลากรสายอาจารยตามมหาวิทยาลัยตางๆ อีก โดยยึดหลักการสรางบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และ ทุมเทใหกับสังคมจนไดรับ รางวัลยกยองชูเกียรติอาจารยดานการเรียน การสอน กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจําป 2556 และ รางวัลระดับดีเดน สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพกับวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แสดงใหเห็นถึงการประสบความ สําเร็จในหนาทีก่ ารงานตลอดระยะเวลาการทํางานในตําแหนงคณาจารย ผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู

สวนหนึ่งของผลงานวิจัยและพัฒนาที่นําไปใชจริงได

23

ในมุมมองของ ศ. ดร.วิบูลย การที่จะประสบความ สําเร็จในหนาที่การทํางานนั้น นอกจากจะตองมีความรัก ในงานที่ทําและมีความรูความชํานาญในงาน การสราง โอกาสในงานนั้นก็เปนสิ่งสําคัญไมแพกัน ความอดทนและ ความอุตสาหะจะเกิดขึ้นไดดวยเรารักในงานนั้น และจะ เปนพลังที่ชวยใหเราฟนฝาอุปสรรคตางๆ ได อีกทั้งยังเปน พลังผลักดันใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหมๆ และทักษะใหมๆ เพือ่ เตรียมพรอมสําหรับการสรางโอกาสใหมๆ ทีร่ ออยูเ มือ่ โอกาสนัน้ มาถึง รวมทัง้ ทีมงานทีม่ คี วามตอเนือ่ งก็เปนปจจัย ที่สําคัญไมแพกัน โดยเฉพาะในแวดวงวิชาการที่จํานวน บุคลากรทางดานงานวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา “ตลอดระยะเวลาที่ทํางานมาจะใหความสําคัญกับ การปลูกฝงใหบคุ ลากรในหนวยงานมีความรัก ความสามัคคี เกือ้ หนุนซึง่ กันและกัน รักองคกร ซึง่ จะสงผลใหเกิดบรรยากาศ ของการสืบตอและสรางสรรคงานใหมๆไดอยางมีประสิทธิภาพ” ศ. ดร.วิบูลย กลาววา งานที่ทําจะตองมีการพัฒนา เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมตลอดเวลา ดั ง นั้ น ความคิ ด สรางสรรค จึงเกิดจากคนเปนหลัก อาจารยจงึ ใหความสําคัญ กับบุคลากรในฐานะหัวใจสําคัญของการพัฒนาองคกรให ยั่งยืน อีกทั้งการสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่สงเสริม ใหเกิดการทดลองแนวคิดใหมๆ จะตองปรับปรุงใหมีความ ทันสมัยในระดับหนึ่ง โดยเนนองคความรูที่จะสนับสนุน นโยบาย Thailand 4.0 คือดานการควบคุมระบบพลศาสตร (Control of Dynamic Systems) หุน ยนตอตุ สาหกรรมและ ระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation) หุนยนตทาง การแพทย (Medical Robot) และการออกแบบและผลิต ด ว ยระบบเชิ ง กลสมั ย ใหม CAD/CAM/CAE, Rapid Prototype and Reverse Engineering, Advanced Manufacturing Systems เปนหลัก นอกจากนัน้ การสราง บรรยากาศทีก่ อ ใหเกิดการประพฤติปฏิบตั อิ ยางมีจริยธรรม ก็เปนสิ่งที่ละเลยไมไดเชนกัน “ในยุคของนโยบาย Thailand 4.0 การบุกเบิกการนํา เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานวิศวกรรมเครือ่ งกลถือเปน แนวทางที่ดําเนินการมาโดยตลอด มีการนําเครื่องจักรกล สมัยใหมหรืออุปกรณทางกลสมัยใหม และนวัตกรรมสมัยใหม มาเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน เชน ทํางานที่ความ ละเอียดสูง ความคงเสนคงวาในการผลิต ความสามารถใน การผลิตชิ้นงานที่มีความสลับซับซอน การทํางานที่เสริม การทํางานของมนุษย เปนตน การสะสมองคความรูใน นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาผสม ผสานกับอุปกรณทางกลและผลิตภัณฑจงึ เปนการสนับสนุน นโยบาย Thailand 4.0 ซึ่ งก็คือการเพิ่ม นวัต กรรมหรือ เทคโนโลยีใหแกผลิตภัณฑ”

Engineering Today May - June 2017


Logistics

• *รศ.ดร.ระหัตร โรจนประดิษฐ

The Proposal of the Deep Sea Port: Real Port of Andaman

โครงการท่าเรือตัวอย่าง: ท่าเรืออันดามัน

เมือ่ กลาวถึงทาเรืออันดามันแลว ทุกภาคสวนจะคิดถึงทาเรือ ปากบารา จังหวัดสตูล ดวยผลจากการศึกษาของภาครัฐบาล ที่ สรุปทีต่ งั้ ทาเรืออันดามันทีเ่ หมาะสมของโครงการดังกลาว ตาม สถานการณทเี่ กิดขึน้ จริงของโครงการทาเรือปากบารา เกิดการ ตอตานอยางรุนแรงตัง้ แตเริม่ โครงการ จนถึงการประชาพิจารณ ตอเนือ่ งมาหลายรัฐบาลเปนเวลาเกือบ 10 ปแลว จะไมขอกลาว ถึงการศึกษาโครงการเดิม แตจะพิจารณาถึงสภาพการตอตาน อยางรุนแรงตอเนื่อง เพราะผลกระทบของโครงการทาเรือ ปากบาราตอสังคม วัฒนธรรม การประกอบอาชีพชุมชน และ สิง่ แวดลอมมีมาก ประชาชนและทองถิน่ ไมมสี ว นรวมกับโครงการนี้ ตั้งแตตน หากจะดําเนินโครงการตอไปอาจจะเหมือนกรณีการ ตอตานของโรงงานแทนทาลัม จังหวัดภูเก็ตในอดีต ที่เกิดการ จลาจล เกิดความเสียหายตอทรัพยสนิ ทางราชการและบานเมือง เปนอยางมาก ในการเลือกที่ตั้งและลักษณะโครงการทาเรือนํ้าลึกดวย องคความรูและเทคโนโลยีแบบเดิม โดยจะพิจารณาชายฝงทะเล ที่มีรองนํ้าลึกไดมาตรฐาน (ลึกกวา 11 เมตรขึ้นไป) และประกอบ มีการพิจารณาระบบ Landbridge ขามสองทะเล (สตูล-สงขลา) แขงขันกับทาเรือมาเลเซียและทาเรือสิงคโปร ทําใหคําตอบของ ทาเรือนํ้าลึกชายฝงทะเลอันดามันตลอดแนวชายฝงคือ “ทาเรือ ปากบารา จังหวัดสตูล” ทั้งที่ศักยภาพทาเรือปากบาราออนดอย กวาทาเรือเพื่อนบานมาก โดยเฉพาะระบบ Landbridge ทําให ราคาตนทุน เวลาการขนสง ความถี่การขนสง และการบริหาร ทาเรือโลจิสติกสลา ชา เกิดความเสียหายมากจนจะไมมผี ปู ระกอบการ รายใดยอมเสี่ยงเขามาลงทุนในธุรกิจนี้ อยางไรก็ตาม ในวงการ

เศรษฐกิจและโลจิสติกสการขนสงทางทะเลนั้น ทาเรืออันดามัน เปนความจําเปนของการสรางทาเรือนํ้าลึกของประเทศไทย ที่แก ปญหาระบบขนสงทางทะเลทีม่ ผี ลประโยชนตอ ประเทศชาติมากขึน้ และประเทศไทยก็เสียเปรียบประเทศเพื่อนบานในการแขงขันนี้ มาโดยตลอด กลุม นิสติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดสนใจปญหาโลจิสติกส ทางทะเลนี้ จึงทําการศึกษาทางวิชาการ Academic Workshop และพั ฒ นาองค ค วามรู  ท  า เรื อ ที่ ทั น สมั ย โดยมี เ ทคโนโลยี ที่ มี ประสิทธิภาพเทียบเทาสากล ไดสรุปตัวอยาง Andaman Port Prototype เพื่อกระตุนภาครัฐบาลใหหันมามองแนวทางทาเรือ อันดามันทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการขนสงสินคา กระบวนการประชา พิจารณและมีสว นรวมของประชาชนทีไ่ ดรบั ผลกระทบดานสังคม สิ่งแวดลอม และตองไดรับผลประโยชนคืนสูทองถิ่นดวย จึงจะได รับการยอมรับและความรวมมือกับภาครัฐบาล ยุทธศาสตรสาํ คัญ ของทาเรืออันดามันจะตอบสนองการขนสงตอเนือ่ งสูภ าคพืน้ แผน ดินใหญทางบก สงถายสินคาและบริการกลับสูทะเล สูประเทศ ปลายทางที่ประเทศจีนและอินโดจีน โดยมียุทธศาสตรรองที่เปน Landbridge ขามสูฝ ง อาวไทยสําหรับกิจกรรมขนสงสินคาบางชนิด บางประเภททีไ่ ดเปรียบประเทศเพือ่ นบาน ทาเรือเองตองหลีกเลีย่ ง ผลกระทบชุมชน วัฒนธรรม สภาพแวดลอม แหลงทองเที่ยว ใน ขณะทีต่ อ งมีทตี่ งั้ ในรองนํา้ ลึกพอสําหรับเรือสินคาขนาดใหญ ทําให ชี้นําไปสูนวัตกรรม “เกาะทาเรือ Port Island” เชนเดียวกับ เกาะ ทาเรือยางชางของเซีย่ งไฮ หรือเกาะทาเรือร็อคโคของโกเบ เปนตน (ในกรณีน้มี ีการเสนอวาควรหางจากชายฝง 5-12 ไมลซึ่งจะยังมี สถานะเปนทาเรือชายฝงอยู)

*ภาควิชาการวางแผนและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย Engine Engineering ineeri ering ng TToday odday Ma Mayy - Jun Junee 20 2017 017 17

244


> ความเป็นมาของโครงการ ท่าเรือทับละมุ จังหวัดพังงา ในปจจุบนั สถานการณการแขงขันทางการคาและการขนสง ทางทะเลเพิม่ สูงขึน้ เปนอยางมาก เพือ่ เปนการเสริมสรางสมรรถนะ ทางเศรษฐกิจ และเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ จึงไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปน ศูนยกลางพัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมิภาค เนนการพัฒนาอยาง ยัง่ ยืน ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหสามารถกาวทันกับสถานการณทางเศรษฐกิจโลก ทีไ่ ดเจริญเติบโตและเปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็ว การพัฒนาระบบ คมนาคมขนสงทางนํ้าเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญตอการเสริม สรางศักยภาพเพื่อการแขงขันและการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ ประเทศ เนื่องจากการขนสงเปนปจจัยสําคัญที่สนับสนุนการ เคลือ่ นยายสินคาไปสูข บวนการผลิตและการออกสูต ลาด โดยเฉพาะ อยางยิ่งการขนสงทางนํ้าเปนการขนสงไดคราวละมากๆ อยาง รวดเร็วและมีการเชือ่ มโยงระบบการขนสงหลายรูปแบบ นอกจาก จะชวยลดตนทุนการขนสงโดยสภาพทางกายภาพแลว ประเทศไทย มีความไดเปรียบในการที่จะพัฒนาใหเปนศูนยกลางการขนสงใน ระดับภูมิภาค ดวยการพัฒนาการเชื่อมโยงพื้นที่ชายฝงทะเล อันดามันของภาคใตตอนลาง ใหเปนโอกาสใหมของประเทศใน การเชื่อมโยงสูโครงขายการคาโลกและพัฒนาฐานเศรษฐกิจดาน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงและการเกษตร ซึ่งเปน สาขาการพัฒนาที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอพื้นที่จังหวัดภาคใต ใหสามารถมีทางเลือกในการสงสินคาออกสูทะเลไดทั้งสองฝง โดยจะชวยลดคาใชจายของการขนสงทางเรือไดอยางมาก > วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเปนประตูการคาสูดานตะวันตก ประเทศไทยมีการคากับดานตะวันตกประมาณ 30% ของ ปริมาณการคาทัง้ หมด แตไมมที า เรือนํา้ ลึกหลักดานฝง ทะเลตะวันตก ทําใหสนิ คาตองสงออกจากทาเรือแหลมฉบังและทาเรือกรุงเทพฯ แลวออมแหลมมลายูไปดานตะวันตก ถึงแมจะมีทา เรือภูเก็ตและ ทา เรือ ระนองที่ อ ยู ท ะเลฝ  ง ตะวัน ตก ซึ่ง ก็ยั ง เปน เพียงทาเรือ Feeder ใหกับทาเรือในมาเลเซียและสิงคโปร 2. เพื่อลดการพึ่งพาทาเรือตางประเทศ สินคาในภาคใตใน พ.ศ. 2547 สงออกโดยใชทาเรือไทย (สงขลา ภูเก็ต ระนอง) เพียง 25% ที่เหลืออีก 75% สงออกตาม ดานชายแดนเขาไปในมาเลเซีย ซึ่งในจํานวนนี้ 30% เปนสินคา บริโภคภายในมาเลเซีย ทีเ่ หลืออีก 45% สงออกไปประเทศทีส่ าม

โดยผานทาเรือจากประเทศมาเลเซีย จะเห็นวาไทยสงสินคาไป ประเทศที่สาม โดยใชทาเรือในประเทศมาเลเซียเกือบ 2 เทาของ สินคาที่ผานทาเรือไทย อันเปน ผลใหไทยตองเสียเงินตราตาง ประเทศในการใชทาเรือมาเลเซีย ถามีทาเรือนํ้าลึกทับละมุสินคา สวนนี้จะกลับมาสงออกที่ทาเรือในประเทศไทย 3. เพื่อเปนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ในภาคใต ภาคใตไดรับการพัฒนาไมมากยกเวนในเรือ่ งการทองเทีย่ ว ประชากรสวนใหญจงึ มีรายไดตาํ่ โดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ เทียบกับ ประชากรมาเลเซียซึง่ มีชายแดนติดกัน ชาวใตจาํ นวนมากตองขาม ไปทํางานในมาเลเซีย ถามีการกอสรางทาเรือนํา้ ลึกทับละมุและมี การสงเสริมพัฒนาพื้นที่ภาคใต นักลงทุนจะเห็นโอกาสและเริ่ม พัฒนาดานอุตสาหกรรมเชนเดียวกับการพัฒนาพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก (Eastern Seaboard Development) จะเปนการสรางงาน สราง รายได สงผลใหปญหาความไมสงบที่เกิดขึ้นในภาคใตบรรเทาลง และจะหมดไปในที่สุด 4. เพื่อเปนทางเลือกในการขนสงสินคาโดยไมตองผาน ชองแคบมะละกา เปนทีท่ ราบกันดีแลววาชองแคบมะละกามีการจราจรทางเรือ ที่คับคั่งที่สุดแหงหนึ่งของโลก เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุเรือเฉี่ยว ชนกัน ในอนาคตชองแคบมะละกาอาจจะคับคั่งจนเรือสินคาเดิน ทางไดไมสะดวก หรืออาจมีอุบัติเหตุเรือจมขวางรองนํ้าทําใหไม สามารถผานได ซึ่งถาเกิดเหตุการณอยางนั้นประเทศไทยยังมี เสนทางขนสงสินคาเพื่อทําการคาขายกับตะวันตกโดยผานทาง ทาเรือนํ้าลึกทับละมุ จังหวัดพังงา > ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท่าเรือนํา้ ลึกทับละมุ จังหวัดพังงา จากสถานการณการแขงขันทางการคาและการขนสงทาง ทะเลระหวางกลุมนานาประเทศที่สูงขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายใน การเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และเพิม่ ขีดสมรรถนะความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ประเทศไทยใหเปนศูนยกลางพัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยมีจุดมุงเนนการพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อใหสามารถเปน ผูน าํ ทางเศรษฐกิจและสามารถกาวทันสถานการณโลกทีไ่ ดเปลีย่ น แปลงและเติบโตอยางรวดเร็ว ทางรัฐบาลกําหนดแผนยุทธศาสตร การพัฒนาระบบโลจิสติกสแหงชาติออกมาหลายฉบับอยางตอเนือ่ ง เชน แผนยุทธศาสตร ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550-2554 ที่มุงเนนเพื่อ

25 25

Engine Eng Engineering ineer erring ing Tod Today ay Ma Mayy - Jun Junee 201 2017 7


ลดตนทุนโลจิสติกสและการพัฒนาภายใตกรอบยุทธศาสตรที่ สําคัญ 5 ประการ ไดแก ประการที่ 1: การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสในภาค การผลิต การปรับปรุงโครงสรางพืน้ ฐานทีย่ งั ลาหลัง ทีท่ าํ ใหตน ทุน การขนสงคอนขางสูง การลงทุนพัฒนาการขนสงระบบรางใชการ ขนสงทางถนนใหนอ ยลง แตใชการขนสงทางรางและทางนํา้ ใหมากขึน้ ประการที่ 2: เพิม่ บทบาทภาครัฐเพือ่ เขาไปชวยภาคเอกชน ในการใชองคความรูดานการบริหารโลจิสติกสมาใชบริหารธุรกิจ ใหดีขึ้นซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสงและโลจิสติกส ประการที่ 3: การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส สงเสริมและพัฒนา ผูประกอบการธุรกิจโลจิสติกสใหมีจํานวนมากขึ้น มีความเปน มืออาชีพมากยิ่งขึ้น ประการที่ 4: การปรับปรุงสิง่ อํานวยความสะดวกทางการคา แกไขปญหาดานกฎระเบียบ พิธีการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการนํา เขา-สงออก ใหมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ประการที่ 5: คือการพัฒนากําลังคน ขอมูล การสรางบุคลากร ดานโลจิสติกส โดยแผนพัฒนาทาเรือทับละมุ จําเปนจะตองมีแบบบูรณาการ และการกําหนดยุทธศาสตรที่เปนรูปธรรมดังนี้ 1. ทาเรือนํ้าลึกทับละมุ ซึ่งเปนทาเรือนํ้าลึกสําหรับการ สงสินคาออกและสินคานําเขา ควรพัฒนาเปนทาเรือสินคาแบบ ใสตูคอนเทนเนอร 2. เขตนิคมอุตสาหกรรมเพือ่ การสงออก (Export Processing Zone) เปนเขตอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการสงออกทั้งหมดโดยไม ตองผานพิธกี ารศุลกากร ทัง้ ในกรณีนาํ วัตถุดบิ เขาและเมือ่ สงออก สินคาสําเร็จรูปซึ่งจะชวยใหรวดเร็วและลดตนทุนการผลิตกับ ตนทุนทางโลจิสติกส 3. พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ไดแก การสรางสถานียอยไฟฟา นํ้าประปา/นํ้า สาธารณูปโภค ตางๆ สําหรับอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาระบบโทรคมนาคม นอกจากนี้รัฐบาลตองสรางโครงขายถนนและเสนทางรถไฟจาก นิคมอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมสูตลาดภายนอกอีกดวย 4. การพัฒนาอุตสาหกรรม เปนสิ่งสําคัญในการพัฒนา นิคมอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับทาเรือนํ้าลึกทับละมุ โดยเลือก อุ ต สาหกรรมที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ โ ดยแบ ง ออกเป น ประเภท อุตสาหกรรมดังนี้ • อุตสาหกรรมเกษตร ไดแก อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวนํ้าทะเล อุตสาหกรรมแปรรูปปศุสัตว

Engine Engineering ineeri ering ng TToday odday Ma Mayy - Jun Junee 20 2017 017 17

266

อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง อุตสาหกรรม นํ้ามันพืช และอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม (ยางพาราและอื่นๆ) • อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับ โดยนําเขาวัตถุดบิ จากตางประเทศและเขารูปเลื่อมที่สวยงาม • อุตสาหกรรมเวชกรรมและเภสัชกรรม สามารถซื้อสาร เคมีจากอินเดียและยุโรป • อุตสาหกรรมตอเรือ ซอมเรือ ลางและซอมตูส นิ คา ควรอยู ติดหรือใกลทาเรือ • โรงงานเหล็ก และเหล็กกลา • โรงผลิตไฟฟาใชเทคโนโลยีสะอาด • โรงงานผลิตผลิตภัณฑพลาสติก • สถานีรวบรวมและขนสงสินคาทั่วไปควบคูกับการขนสง สินคาเหลว 5. การพัฒนาโครงขายโลจิสติกสของประเทศ โครงการ พัฒนาทาเรือนํ้าลึกทับละมุ เปนการสรางโอกาสใหประเทศไทย สามารถสรางศูนยกลางโลจิสติกสไดในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่ สถานีรถไฟทุง โพธิ์ อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยความ ตองการในการพัฒนาศูนยกลางโลจิสติกสของประเทศประกอบดวย ระบบการขนสง คลังเก็บสินคา และโครงขายสารสนเทศแบบ Online เชือ่ มโยงทัง้ ประเทศ โดยมีขอ มูลเกีย่ วกับตารางดําเนินการ ของการขนสงทั้งทางนํ้า ทางถนน ทางรถไฟ และทางอากาศ โดยสังเกตการณผานดาวเทียม 6. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันนานาชาติ วัตถุ ประสงคของยุทธศาสตรคือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนสง ภายในประเทศซึง่ มีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 6.1 พัฒนาระบบการขนสงทางทะเลใหมปี ระสิทธิภาพ มากขึ้นโดยพัฒนากองเรือพาณิชยนาวีไทยใหไดมาตรฐาน โดยใช นโยบายและมาตรการเหลานี้ • BOI ควรส ง เสริ ม ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย น าวี แ ละธุ ร กิ จ ที่ เกี่ยวของ เชน ยกเวนภาษีรายไดนิติบุคคล เปนตน • รัฐบาลลดหรือยกเวนภาษีในการจดทะเบียนสัญชาติ กองเรือและสิทธิพิเศษแกกองเรือพาณิชยนาวีไทย • รัฐบาลควรปลอยเงินกูใ นอัตราดอกเบีย้ ตํา่ ใหแกบริษทั เรือสัญชาติไทยกูไปซื้อเรือเดินสมุทร • รัฐบาลใหสทิ ธิพเิ ศษอืน่ ๆ แกกองเรือพาณิชยนาวีไทย เชน ยกเวนคานํารองนํา้ และลดคาเทียบทาใหแกกองเรือสัญชาติ ไทย เปนตน 6.2 รัฐบาลควรสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาเปดหลักสูตร การทําธุรกิจเดินเรือนานาชาติ โดยเนนทั้งดานการลงทุน การ บริหารจัดการธุรกิจเดินเรือ บุคลากรที่ทํางานในธุรกิจเดินเรือ และธุรกิจตอเนื่องการเดินเรือ 6.3 พัฒนาระบบการขนสงแบบระบบ Multi-Modal Transportation อยางบูรณาการทัง้ ดานการขนสงทางถนน ทางรถไฟ และชายฝง โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศ Online อยางสมบูรณ > สรุปผลการวิเคราะห์ท่าเรือทับละมุ จังหวัดพังงา โครงการทาเรือนํ้าลึกทับละมุ เปนหนึ่งในโครงการพัฒนา ทาเรือนํ้าลึกชายฝงทะเลอันดามัน ที่จะไดรับการนําเสนอและมี


แนวโนมที่จะประสบความสําเร็จ ทาเรือนํ้าลึกทับละมุเองก็ยังมี ศักยภาพในการพัฒนาเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันของ ประเทศ ทัง้ ภูมปิ ระเทศทีเ่ หมาะสม ไมใกลทา เรือคูแ ขงอยางมาเลเซีย มากจนเกินไปนัก แมการขนสงขามฝงจากตะวันตกสูตะวันออก ยังไมถือเปนที่นาสนใจนัก แตถือเปนขอไดเปรียบของทาเรือ ทับละมุสําหรับสินคาที่ตองการสงขึ้นเหนือไปสูประเทศจีนและ อินโดจีน และมีโครงการจะสรางแหลงกระจายการขนสงอีกหลาย แหงเพื่อตอบรับทาเรือนํ้าลึกแหงใหมที่กําลังจะเกิดขึ้น รัฐบาลมีหนาทีใ่ นการสํารวจความเปนไปไดในโครงการการ กอสราง วิเคราะหผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ เพราะชาวบ า นในพื้น ที่ส  ว นใหญเ ปน คนไทยเชื้อ สายมุสลิ ม ที่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก จําเปนจะตองสอบถาม ความเห็นจากชาวบานเพือ่ ลดผลกระทบกับวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของคน ในพืน้ ทีแ่ ละลดการตอตานจากชาวบานในชุมชน และอีกสวนหนึง่ จะตองขอความรวมมือกับทางฐานทัพเรือพังงา เนื่องจากในการ ขยายทาเรือทับละมุจาํ เปนจะตองขอพืน้ ทีบ่ างสวนจากทางฐานทัพ ซึ่งจะทําใหตนทุนของที่ดินในการกอสรางทาเรือนํ้าลึกสําหรับขน ถายสินคานอยลง เพิ่มโอกาสในการแขงขันกับทาเรือคูแขงได ทาเรือทับละมุ ตั้งอยูบนชายฝงฝากตะวันตกของภาคใต ตอนล า งในจัง หวั ดพัง งา ริ มฝ ง ทะเลบานทับละมุ ต.ลํ าแก น สถานที่ประกอบการเกี่ยวกับโลจิสติกส์

อ.ทายเหมือง ติดกับฐานทัพเรือพังงา ในปจจุบันไดเปดบริการ เปนทาเทียบเรือโดยสารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเรือไมเกิน 500 ตันกรอส ขนาดรองนํา้ กวาง 40 เมตร ยาว 2 กิโลเมตร ลึก 3 เมตร ปจจุบันเปดใหบริการโดยสํานักงานธนารักษจังหวัดพังงา ซึ่งให เชาบริหารทาเทียบเรือแกเอกชน หากโครงการผานการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และผาน กระบวนการสํารวจผลกระทบสภาพแวดลอมและการทําประชา พิจารณกับชุมชนแลว โครงการจะเริ่มกอสรางในสวนของทาเรือ และแลวเสร็จในกรอบเวลา 3-5 ป สวนบริเวณของศูนยบริการอืน่ ๆ นอกทาเรือจะคอยๆ พัฒนาและกอสรางโดยมีกรอบระยะเวลา 10 ป การสรางทาเรือนํา้ ลึกทับละมุจะสามารถเปนทางเลือกหนึง่ ของการขนสงสินคาขึน้ เหนือสูป ระเทศจีน และมีศกั ยภาพทีจ่ ะดึง สินคาบางสวนจากทาเรือประเทศมาเลเซียมาได โครงการกอสราง ทาเรือทับละมุจะมีเสียงคัดคานตอตานบาง แตถอื วานอยกวาทาง โครงการทาเรือนํ้าลึกปากบารา เพราะฉะนั้นการดําเนินการก็จะ มีความราบรื่นและสามารถเสร็จสิ้นไดเร็วขึ้น สําหรับพื้นที่สําคัญ อืน่ ๆ ทีม่ กี าํ หนดจะสรางขึน้ มาเพือ่ รองรับการขยายตัวของทาเรือ นํ้าลึ กทับ ละมุ ก็ไดจัด ใหมี การสรางในบริเวณรอบนอกพื้นที่ เนือ่ งจากเกรงจะกระทบกับวิถชี วี ติ ของชุมชน และลดความแออัด ของพื้นที่โดยรอบทาเรือทับละมุ สถานที่ตั้ง

จํานวน

ทาเรือนํ้าลึกทับละมุ ทาเรือทหารเรือ สถานีขนสงสินคา (Truck Terminal)

1 1 3

สถานีบรรจุ/สงมอบสินคา (Container Freight Station) สถานีบรรจุและการแยกกลองสินคา (Inland Container Depot) ยานกองเก็บตูสินคา (Container Yard) สถานีเก็บรักษาสินคา (Warehouse) นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate) ศูนยรวบรวมและกระจายสินคา (Distribution Center)

1

เปนเกาะนอกชายฝงทะเลประมาณ 5-12 ไมล ปรับปรุงและพัฒนาใหเหมาะสมกับแผนแมบทใหม 1. ใกล DC ที่อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 2. ใกล DC ที่อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. ใกล ICD บริเวณรถไฟขนานทางหลวงหมายเลข 4 (พังงา-ระนอง) อยูบริเวณหลังทาเรือทับละมุ

1

อยูบริเวณรถไฟขนานทางหลวงหมายเลข 4 (พังงา-ระนอง)

1 2

อยูบริเวณหลังทาเรือทับละมุ 1. ใกลทาเรือทับละมุ 2. อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี ชานเมือง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 1. อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 2. อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 2

ทั้งหมดนี้เปนผลสรุปของการศึกษาทาเรืออันดามันที่ยกตัวอยาง ทาเรือทับละมุ จังหวัดพังงา เปนกรณีศึกษา และใหทําการ ประชาพิจารณ การมีสวนรวมของประชาชน ในแงของการปฏิบัติการทาเรือ ที่ตั้ง และสวนเกี่ยวเนื่องตามกลุมจังหวัดภาคใตดาน อันดามัน จะไดผลสรุปเบือ้ งตนของทีต่ งั้ ในจังหวัดทีต่ อบสนองการตัง้ ทาเรืออันดามัน เพราะจะเปนลักษณะทีเ่ กาะทาเรือจะสามารถ ปรับปรุงพิกัดใหหลีกหางจากสถานที่ทองเที่ยวทางนํ้าไดเปนอยางดี จึงทําการศึกษาเพื่อออกแบบทาเรืออันดามันที่สมบูรณตอไป

27 27

Engine Eng Engineering ineer erring ing Tod Today ay Ma Mayy - Jun Junee 201 2017 7


IT Trend

• สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ทีดีอาร์ไอชี้ 4 ประเด็นปัญหาแรงงานไทย พรอมเสนอแนวทางแกไขระยะสั้น-ระยะยาว

จากขอเรียกรองของเครือขายแรงงานที่นําเสนอในวัน แรงงาน (May Day) ทุ ก ป ถื อเปนสิ ทธิแรงงาน เพื่อสราง มาตรฐานการดํ า รงชีวิ ตประจํ า วันที่ดีและมั่นคง ดร.ยงยุทธ แฉลมวงษ ผูอํานวยการวิจัยการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัย เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย หรือทีดอี ารไอ ไดชใี้ หเห็น 4 ประเด็น สําคัญ พรอมใหขอเสนอที่จะชวยแกปญหาภาคแรงงานไทยใน ปจจุบันและระยะยาว

ปญหาใหญสังคมสูงอายุ สถานการณแรงงานไทย ยังมีขอจํากัดดานทักษะฝมือดาน ไอที เทคโนโลยี ซึง่ เพียงไมถงึ 20 ปโครงสรางประชากรไดเปลีย่ น แปลงสงสัญญาณเตือนวา เริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุ และการจาง งานในระยะสั้น อาจมีจํานวนเพิ่มขึ้น แตจะมีแนวโนมลดลงใน อนาคต ป ญ หาใหญ คื อ การพั ฒนาทางด า นการศึ ก ษายั ง ไม สอดคลองกับความตองการแรงงาน ที่ภาคการศึกษาไมสามารถ ผลิตกําลังแรงงานที่ตรงตอความตองการได ทัง้ นีใ้ นอนาคตแหลงงานทีส่ าํ คัญคือ แรงงานทีม่ ที กั ษะดาน เทคโนโลยี ดานไอที โดยเนนการเตรียมคนที่มีคุณภาพตั้งแต ระบบการศึกษา จัดการศึกษาแบบบูรณาการ ความรูท างวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร เปนพิเศษ และ ขยายโอกาส อาจมีแรงงานบางสวนที่ไมสามารถพัฒนาได ก็ตอง สงเสริมใหการพัฒนาระบบเกษตรพอเพียง ขณะเดียวกันไทย กําลังกาวเขาสูส งั คมผูส งู อายุ ตองมีการปฏิรปู ระบบประกันสังคม ใหยืดหยุนและไดรับประโยชนทดแทนที่ดีในระหวางทํางาน และ เมื่อเกษียณอายุมีเงินบํานาญชราภาพตอเดือนไมนอยกวาเสน ความยากจน รัฐต อ งสนับสนุ น แรงงานสามารถทํ างานใหได อยางนอย 60 ป เพื่อบรรเทาปญหาแนวโนมกําลังแรงงานลดลง และขาดแคลนแรงงาน

Engine Eng Engineering ineeri ring ng Tod Today To a Ma Mayy - Jun June ne 2 2017 01 17

28 28

แรงงานไทยติดกับดัก ‘รายไดปานกลาง’ ขอเรียกรองของเครือขายแรงงานกลุมตางๆ ยังไมหลุดพน จากปญหาเกี่ยวโยงกับ ดั กรายไดปานกลาง โดยรายไดของผู  ประกอบการในประเทศสวนใหญ มาจากการทําของ หรือรับจาง ผลิตสินคาใหผอู นื่ ซึง่ ยังมีตน ทุนทีส่ งู ประกอบกับคูแ ขงในตลาดโลก มีมากมาย ทําใหกาํ ไรของผูป ระกอบการมีไมมากเพียงพอทีจ่ ะนํา มาจัดสรรเปนคาแรงไดมากนัก ดังนั้นการเรียกรองขอขึ้นคาแรงจึงเปนเรื่องที่คอนขางยาก และตอใหรัฐบาลคลอยตาม แตคงไมมีผูประกอบการรายได สามารถขึ้นคาแรงไดมากนัก และอยาลืมวาในตลาดยังมีคูแขง อีก มากมายและการส ง ออกยั ง ขึ้ น อยู  กั บ เศรษฐกิ จ ของแต ล ะ ประเทศดวย อยา งไรก็ต าม การเรียกรองของเครื อขายแรงงานก็ถือ เปนสิทธิที่ตองการสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตประจําวันที่ดี และมั่นคง แตก็ขอใหการเรียกรองสอดคลองกับความเปนไปได


พบแรงงานปริญญาตรี วางงานเพิ่ม

‘สิทธิ-สวัสดิการ’ แรงงานนอกระบบ ที่ผานมา เราตองเขาใจวากระทรวงแรงงานเกือบจะไมได ทํางานในดานการดูแลแรงงานนอกระบบอยางเปนเรื่องเปนราว เพราะคนไมเพียงพอ งบประมาณที่จัดใหเปนไปตามยถากรรม สวนใหญไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จนเปนเหตุใหการเดินตามแผน ยุทธศาสตรฉบับกอนหนานี้ไมเปนไปตามเปา แมกระทั่งปจจุบันกลุมงานดานแรงงานนอกระบบจะถูก ยกระดับเปนกองหนึ่งในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานแลว แตปญหาเดิมคือ เรื่องคน เรื่องเงิน ก็ยังไมเพียงพอ ปญหาของ ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ เ ข า มาใหม แ ม จ ะเข า ใจภาระของแรงงาน นอกระบบที่ตองแกไขแตก็ตองทอใจ ซึ่งสะทอนถึงการบริหาร จัดการที่ไมพรอม วนอยูกับแตผูพิการ ผูสูงอายุ ดังนั้นจึงถือวามี การจัดการทรัพยากรที่ไมพอ

มีนกั วิจยั ระดับโลกวิเคราะหความเชือ่ มัน่ ของประเทศไทยจะถดถอยลงอีก 5 จุด เพราะ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ ดังนั้นถาคนในวัย แรงงานยั ง มี ป  ญ หา ความเชื่ อ มั่ น ก็ จ ะยิ่ ง ถดถอย และแรงงานนอกระบบสวนใหญเปน คนที่ มี ก ารศึก ษาไม สู ง รายได ไ ม สูง ซึ่งใน จํานวนแรงงานนอกระบบกวา 21 ลานคนนัน้ มีคนที่มีรายไดสูงอยูในระดับที่ไมนาเปนหวง เพียงแคประมาณ 1 ลานคนเศษ

แมระยะนีก้ ารวางงานทีเ่ กิดขึน้ ยังไมนา เปนกังวล แตกต็ อ ง รอดูใหชัดเจนในระยะยาว เนื่องจากปจจุบันดัชนีความเชื่อมั่น ของผูบริโภคไมไดอยูในระดับดีอยางชัดเจน แตยังมีประเด็นที่ นาสนใจคือ พบวาการวางงานเพิ่มสูงขึ้นในกลุมที่มีการศึกษาสูง คือ แรงงานทีว่ ฒ ุ ติ งั้ แต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึน้ สูง (ปวส.) ไปจนถึงปริญญาตรี และจากการถอนตัวของแรงงานวัยเกษียณ ทําใหระบบเศรษฐกิจขาดแคลนแรงงาน โดยขณะนี้การลงทุน กอสราง ปรับโครงสราง เปลี่ยนเทคโนโลยีตางๆ ตามนโนบาย ไทยแลนด 4.0 ของรัฐบาลยังไมมผี ลตอการจางงาน และตองการ เวลาในการเปลี่ยนแปลง ดั ง นั้ น ช ว งเวลานี้ รั ฐบาลควรหาวิธี การฝกอบรมให กับ แรงงานที่มีการศึกษาสูง เตรียมความพรอมเพื่อใหมีการดูดซับ แรงงานเหลานี้เขาสูระบบเศรษฐกิจซึ่งเชื่อวา กรมพัฒนาฝมือ แรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึง่ ไดรบั งบประมาณ จํานวนไมนอย จะสามารถหาแนวทางในการเพิ่มทักษะ ยกระดับ ความรูใหกับแรงงานได การวางงานทีเ่ กิดขึน้ ก็ยงั ไมนา เปนหวง เพราะยังมีลกั ษณะ ที่เกิดจากวัฏจักรตามฤดูกาลคือ ชวงฤดูแลงของเดือน ก.พ.-เม.ย. อยูในชวงโลวซีซั่นของเศรษฐกิจ ซึ่งมีแรงงานภาคเกษตรที่ไม สามารถทําการเพาะปลูกประมาณ 2 ลานคน เคลื่อนยายออก นอกพื้นที่ไปรับจาง หรือยังคงหางานเสริมในพื้นที่ เพื่อหารายได จุนเจือครอบครัว จึงตองติดตามกันตอไปวา เมื่อถึงฤดูทํานาใน ชวงเดือน ก.ค.-ส.ค. หรือหลังเขาพรรษาไปแลว แรงงานกลุมนี้จะ ดําเนินชีวิตตอไปอยางไร

ขณะนี้ถือวาเรามีเปาหมายเรื่องงบประมาณและศักยภาพ ของบุคลากรคอนขางชัดเจน สอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาชาติ มีการจัดงบยกระดับฝมือแรงงาน แอคทีฟจริง แผนแมบทฉบับ ลาสุดป 2560-2564 มีความเขมขนขึน้ ทีส่ าํ คัญคือแรงงาน 60% ยังเปนคนทีไ่ มมคี วามพรอมมากพอทีจ่ ะไปสูก ารเปน Thailand 4.0 ตรงนี้ครูชางก็สําคัญ ตองยกระดับใหกาวทันนวัตกรรมใหม แต ปญหาจริงๆ เลยในการปรับระบบการดูแลแรงงานนอกระบบสิทธิ สวัสดิการตางๆ ยังเรียกวาไมเพียงพอ แรงงานนอกระบบถื อ เป น กลุ  ม ใหญ ที่ สุ ด ของประเทศ แตกลับยังมีศักยภาพไมพอ สิทธิสวัสดิการไมเอื้อใหเกิดความ มั่นคงในชีวิต จะสงผลกระทบกับความมั่นคงทางดานสังคมและ เศรษฐกิจของประเทศหรือไม “มีนกั วิจยั ระดับโลกวิเคราะหความเชือ่ มัน่ ของประเทศไทย จะถดถอยลงอีก 5 จุด เพราะการเขาสูสังคมผูสูงอายุ ดังนั้นถา คนในวัยแรงงานยังมีปญหา ความเชื่อมั่นก็จะยิ่งถดถอย และ แรงงานนอกระบบสวนใหญเปนคนที่มีการศึกษาไมสูง รายได ไมสูง ซึ่งในจํานวนแรงงานนอกระบบกวา 21 ลานคนนั้น มีคน ที่มีรายไดสูงอยูในระดับที่ไมนาเปนหวงเพียงแคประมาณ 1 ลาน คนเศษ ปจจุบันปญหาอยูที่การคุมครองสิทธิตางๆ นั้นยังถือวา ดอยมาก แมจะเปดใหสามารถประกันตนเองไดตามมาตรา 39 และมาตรา 40 แตเปนแบบสมัครใจ เมือ่ ความรูน อ ย รายไดกน็ อ ย คนเลยประกันตนเองนอยตามไปดวย อนาคตก็ไมมั่นคง ดังนั้น ตองกระตุนใหมาก และตองมีการพัฒนาแรงงานใหมีศักยภาพ ควบไปดวย โดยถาเปนชาวนาก็ตองเปนสมารทฟารมเมอรคูกับ การสงเสริมสวัสดิการที่เพียงพอ” ดร.ยงยุทธ กลาว

29 29

Engine En Engineering neeeri r ngg Today May - Jun June unne 201 2 2017 7


Innovation

• กองบรรณาธิการ

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน “ดีป้า” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ตั้งเปา 20 ปมีสตารทอัพดิจิทัล 500,000 ราย

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล Thailand 4.0 หลายภาคสวนไดมีการปรับแนวทางการดําเนิน งานใหสอดคลองกับพันธกิจ หลายโครงการขับเคลื่อนไปได ดวยดี โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) และ สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั หรือ ดีปา ไดใหการสนับสนุน การพัฒนาและวางโครงสรางพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดิจทิ ลั ในทุกมิติ ตามแนวทางการรวมพลังทุกภาคสวนขับเคลือ่ น เศรษฐกิจไทยในอีก 20 ปขางหนา ใหเกิดการพัฒนาอยาง บูรณาการ ทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัล เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม กลาวปาฐกถาพิเศษใน งานดีปา ยกระดับ คุณภาพชีวติ ในทุกมิตขิ องคนไทย หรือ DEPA: Enhance People Value for Every Dimension of Life วา ดีปา เปนหนวยงาน ในสังกัดกระทรวงดิจทิ ลั ฯ ซึง่ มีเปาหมายทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไทยในทุกมิตดิ ว ยดิจทิ ลั และนวัตกรรม ดวยเล็งเห็นวาเศรษฐกิจ ไทยในอีก 20 ปขางหนาจะไมตางจากเดิม ดวยสภาพสังคมใน วันนี้เปลี่ยนไปมาก หากเราหันไปมองรอบตัวจะเห็นวา อุปกรณ อิเล็กทรอนิกสสามารถเชือ่ มไดกบั สรรพสิง่ (Internet Of Things) หรือที่เรียกวา IoT ซึ่งมีแอพพลิเคชั่นใหไดเลือกใชและสามารถ ดาวนโหลดมาใชไดอยางงายดายตามความเหมาะสมกับสภาพ แวดลอมและการใชงาน ขณะทีภ่ าครัฐก็มกี ารใชอเิ ล็กทรอนิกสเขามาใชทคี่ นุ ชิน เชน ระบบ E-Government ซึ่งในอนาคตเราตองมาคิดกันวา จะให ภาคประชาชนไดประโยชนอยางไรบางกับ E-Government ของ รัฐบาลในลักษณะบริการทีย่ งั่ ยืน นอกจากนี้ ระบบการศึกษา การ พัฒนาชุมชนที่เขมแข็ง แรงงานที่กระจุกตัวในเมือง ทําอยางไร ใหกระจายออกในนอกเมืองดวยดิจิทัลและนวัตกรรม เชน เรา สามารถปรับโรงสีขา วทีอ่ ยูใ นชุมชน มาเปนศูนยดจิ ทิ ลั ชุมชนไดไหม และทําใหเกิดระบบนิเวศดานการทองเที่ยวในทองถิ่น เกิดการ สรางงาน สรางรายไดใหชาวบาน และใครจะเปน ผูดูแลตรงนี้

Engineering Today May - June 2017

30

โดยสวนตัวมองวา ผูจัดการศูนยดิจิทัลชุมชน ผูที่เหมาะสมคือ คนในหมูบานนั้นๆ ที่จะทําหนาที่ บริหารรายได และเงินเดือน ดวยคนในชุมชนเองจะทําใหเด็กที่จบใหมเลือกที่จะอยูในหมูบาน มากกวาที่จะเขามาหางานทําในเมือง ดาน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร ผูอ าํ นวยการสํานักงาน สงเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั หรือ ดีปา กลาวถึง การยกระดับคุณภาพ ชีวิตในทุกมิติของคนไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลวา การยกระดับ คุณภาพชี วิต ของคนไทยในอีก 20 ป เรากําลังพูด ถึงการนํา เทคโนโลยีไปใชยกระดับสังคมในทุกมิติ เปนการผนวกหลาย แผนงานเขาดวยกัน ซึ่งตองกําหนดเปนยุทธศาสตรขอมูลเพื่อ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไปในทุกๆ อุตสาหกรรม ควบคูกับ การดูแลโครงการพิเศษตางๆ ใหรุดหนาไปใหถึงเปาหมายสราง คุณภาพชีวิตที่ดีใหสังคมไทย ดวยการเคลื่อนยายขอมูล อาทิ โครงการพิเศษวาดวยเรื่องของดิจิทัลพารค โครงการสมารทซิตี้ โครงการสมารทอีอีซี โครงการสตารทอัพ การพัฒนาโครงการ เกษตรแนวใหม การพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจขับเคลือ่ นดวย ยุทธศาสตรขอมูลและเทคโนโลยี โดยดูเรื่องการสงเสริม และ สนับสนุนการลงทุนไปพรอมๆ กัน ในลักษณะการทํางานขยายผล ไปในสวนภูมิภาค แบงกลุมจังหวัดมีการกําหนดสาขาในการ ทํางาน ฯลฯ เพือ่ ไมใหกระจุกตัวเฉพาะในกรุงเทพฯ ทัง้ นี้ เพือ่ ให สอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงในทุกมิตขิ องสังคม โดยนําเทคโนโลยี ไปใชยกระดับสังคม สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ ต า งๆ หรื อ การจั ด การกลุ  ม อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล ขึ้ น มาใหม ที่ เกี่ยวของทั้งการพัฒนาฮารดแวร ซอฟตแวร ดิจิทัล เซอรวิส และ ดิจิ ทัล คอนเทนต เปนตน เพื่อมุ งเนนสงเสริม การลงทุ นให สอดคลองกับการจดทะเบียนบริษทั ใหม นอกจากนีย้ งั รวมถึงดูแล การพัฒนาชุมชนทีม่ อี ยู 24,700 ชุมชน เพือ่ ใหเกิดการเคลือ่ นยาย ขอมูลสูด จิ ทิ ลั โดยมุง ใหคนในชุมชนไดมสี ว นรวมในการขับเคลือ่ น เศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ของตนเอง “ดังนัน้ การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจดิจทิ ลั ไทยจากวันนีถ้ งึ 20 ป ขางหนา เราคงไมไดมองแคฮารดแวร หรือซอฟตแวร แตรวมไปถึง การพัฒนาแอพพลิเคชั่ นที่เกี่ยวของกับ อุ ต สาหกรรมอื่นๆ ซึ่ ง เกี่ยวโยงกันทั้งหมด หรือการทํางานเปนคลัสเตอร ซึ่งแนวทาง การทํางานเราคงตองมาสํารวจตรงนี้ดวยวา การใชนวัตกรรม แตละพืน้ ทีม่ อี ะไรบาง ทีเ่ กิดประโยชนและเห็นผลไดเร็ว และยัง่ ยืน ซึง่ ตองทํางานกันเปนทีมตัง้ แตการดูแลโครงการ ดูขอ มูลภาคสังคม ภาคเศรษฐกิจทุกมิติ เพือ่ กําหนดยุทธศาสตรในพืน้ ที่ และทีส่ าํ คัญ ตองมีดชั นีชวี้ ดั ความสําเร็จในระยะยาวเพือ่ บูรณาการอยางยัง่ ยืน” ดร.ณัฐพล กลาว สําหรับดีปาตั้งเปาหมายไววาใน 20 ปขางหนา จะตองมี สตารทอัพทีก่ อ ตัง้ ธุรกิจขึน้ มาไดจริง 20,000 ราย โดยสตารทอัพ ที่ไดทุนตองทําธุรกิจใหสุดใหเกิดเศรษฐกิจอยางสรางสรรคใน ประเทศไทย มีผปู ระกอบการผลิตฮารดแวรเกิดใหม 50,000 ราย มีนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนจํานวน 80,000 ราย และมีนัก ลงทุนที่ประยุกตใชเทคโนโลยีจํานวน 350,000 ราย หรือรวม ทั้งหมด 500,000 ราย ซึ่งจะตองเห็นผลและทําไดจริง


Factory Today • กองบรรณาธิการ

บีจีซี ตั้งโรงงาน

ผลิตบรรจุภัณฑแกวแหงที่ 6 โชว์ศักยภาพกําลังผลิตรวม 3,655 ตันต่อวันในปี’ 61

บีจี คอนเทนเนอรกลาส หรือ บีจีซี ใน เครื อ บริ ษั ท บางกอกกลา ส จํา กัด (มหาชน) ผู  นํ า ด า นอุ ต สาหกรรมผลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ แ ก ว ทุกชนิด ไดพัฒนาศักยภาพการเติบโตในธุรกิจ อยางตอเนื่องดวยประสบการณที่ยาวนานกวา 40 ป ประกอบกับการพัฒนากระบวนการผลิต อยางไมหยุดนิง่ สามารถตอบสนองความตองการ ของกลุม ลูกคาไดอยางหลากหลาย จนกาวขึน้ สู การเปนผูน าํ ดานบรรจุภณ ั ฑแกวในแถบอาเซียน ลาสุดบริษัทฯ ไดเตรียมขยายเพิ่มไลนการผลิต บรรจุภัณฑแกวอีก 1 แหง ที่จังหวัดราชบุรี ดวย งบประมาณการกอสราง 2,500 ลานบาท คาดวา จะกอสรางแลวเสร็จในป 2561 เพือ่ รองรับการ ขยายตัวของตลาดบรรจุภณ ั ฑแกว ทัง้ ในประเทศ และตางประเทศ ทั้งนี้เมื่อเดินเครื่องผลิตบรรจุ ภัณฑแกวครบทัง้ 6 โรงแลว จะทําใหบจี ซี มี กี าํ ลัง การผลิตรวมเพิ่มขึ้นเปน 3,655 ตันตอวัน ปี’60 เตรียมเปิดโรงงานแห่งที่ 6 ที่ราชบุรี กําลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 3,655 ตันต่อวัน สมพร เต็มอุดมสมบูรณ รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงานการผลิต บีจี คอนเทนเนอรกลาส ในเครือบริษัท บางกอกกลาส จํากัด (มหาชน) กลาววา ปจจุบันบริษัทฯ เปนผูนําทางดานอุตสาหกรรม ผลิตขวดบรรจุภัณฑแกวทุกชนิดประมาณ 33-34 เปอรเซ็นตในตลาดทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯ ไดกอตั้งขึ้นใน

Engineering Today May - June 2017

32


ป 2517 ดวยทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท ตอมา ในป 2526 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด เล็ง เห็นโอกาสการเจริญเติบโตของบางกอกกลาส จึงไดเพิม่ การลงทุน ทําใหบญ ุ รอดบริวเวอรีก่ ลาย เปนผูถ อื หุน รายใหญในบริษทั ฯ ปจจุบนั บางกอก กลาสไดจดทะเบียนแปรสภาพเปน บริษทั มหาชน จํากัด และเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท บางกอกกลาส จํากัด (มหาชน) มีทนุ จดทะเบียน 4,727 ลานบาท ดวยการทํางานที่มุงเนนสูความเปนเลิศ ทําให บริษัท บางกอกกลาส จํากัด (มหาชน) เติบโต อยางตอเนื่องและเปนบริษัทรายใหญที่มีความ เปนเลิศ ดานคุณภาพและสิ่งแวดลอม แมวาจะ ประสบปญหาวิกฤตอุทกภัยนํ้าทวมครั้งใหญใน ป 2554 ทําใหกระทบเรื่องการผลิตและการสง สินคาอยูบาง แตบริษัทฯ ก็สามารถแกปญหาให ผานพนไปดวยดี ป จ จุ บั น บี จี ซี มี โ รงงานบรรจุ ภั ณ ฑ แ ก ว ทั้งหมด 5 แหง ไดแก โรงงานบรรจุภัณฑแกวที่ จังหวัดปทุมธานี มีกําลังการผลิตประมาณ 560 ตันตอวัน จาก 3 เตาหลอม 9 ไลน โรงงาน บรรจุภัณฑแกวที่จังหวัดขอนแกน มีกําลังการ ผลิตประมาณ 735 ตันตอวัน จาก 2 เตาหลอม 5 ไลน โรงงานบรรจุภัณฑแกวที่จังหวัดระยอง มีกําลังการผลิตประมาณ 240 ตันตอวัน จาก 2 เตาหลอม 6 ไลน โรงงานบรรจุภัณฑแกวที่ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี มี กํ า ลั ง การผลิ ต ประมาณ 180 ตันตอวัน จาก 1 เตาหลอม 2 ไลน และ โรงงานบรรจุภัณฑแกวของบีจีซี ซึ่งเปนโรงงาน ที่ มี กํ า ลั ง ผลิ ต มากที่ สุ ด ในป จ จุ บั น ที่ จั ง หวั ด พระนครศรีอยุธยา โดยมีกาํ ลังการผลิตประมาณ 1,620 ตันตอวันจาก 4 เตาหลอม 14 ไลน และ ในป 2560 นี้ บริษัทฯ เตรียมขยายโรงงานผลิต บรรจุภัณฑแกวเพิ่มอีก 1 แหง ที่จังหวัดราชบุรี ดวยงบประมาณดําเนินการประมาณ 2,500 ลานบาท ซึง่ จะทําใหกาํ ลังการผลิตบรรจุภณ ั ฑแกว เพิม่ ขึน้ อีกประมาณ 320 ตันตอวัน โดยโรงงาน แหงใหมนี้คาดวาจะแลวเสร็จในป 2561 และ เมือ่ เดินเครือ่ งผลิตบรรจุภณ ั ฑแกวทัง้ 6 แหงแลว จะมีกําลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเปน 3,655 ตัน ตอวัน

สมพร เต็มอุดมสมบูรณ รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงานการผลิต บีจีซี

จักรพันธ จิราธร ผูอํานวยการ สํานักงานการผลิตและเทคนิคกลาง บีจีซี อยุธยากลาส

ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง พัฒนาระบบต่างๆ ให้บรรจุภัณฑ์แก้วสะอาด-ปลอดภัย โรงงานผลิตบรรจุภัณฑแกวของบีจีซี จะใชเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ซึ่งมี ศักยภาพในการผลิตสินคาใหทันตอความตองการของลูกคา พรอมกันนี้จะมีการ ควบคุมการผลิตบรรจุภัณฑแกวตามมาตรฐานการตรวจสอบทุกขั้นตอน ไมวาจะ เปนการตรวจสอบดวยเครื่องจักรที่ทันสมัยไดมาตรฐานสากล การตรวจสอบ คุณสมบัตทิ างกายภาพ โดยการสุม ตรวจเก็บตัวอยางขวดทีผ่ ลิตไดแลวนําไปตรวจ ที่หองปฏิบัติการ ซึ่งจะมีการทดสอบขวดในดานความแข็งแกรง ความทนทานตอ แรงอัด และความหนาบางของบรรจุภณ ั ฑ และขัน้ ตอนสุดทายจะมีการตรวจสอบ ดวยพนักงานที่มีความชํานาญการกอนนําบรรจุสงไปยังลูกคา นอกจากนี้บีจีซียัง คํานึงถึงการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมและคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของผูบ ริโภค ดวยการพัฒนา ระบบตางๆ ในกระบวนการผลิต เชน ระบบ Plunger Process Control หรือ PPC ซึง่ เปนระบบควบคุมปริมาณนํา้ แกวสําหรับการขึน้ รูปขวดแกวใหไดนาํ้ หนักตามมาตรฐาน

33

Engineering Today May - June 2017


ลาสุด บีจีซีเตรียมเปดหองปฏิบัติการ Clean Room ที่โรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนหองที่มีระบบอากาศพิเศษ เพื่อ ควบคุมปริมาณฝุน ในอากาศและสิง่ แปลกปลอมไมใหปนเปอ นใน บรรจุภัณฑ ชวยใหบรรจุภัณฑแกวสะอาดปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น รวมทัง้ ยังมุง เนนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดการ ใชสารเคมี ตลอดจนการบริหารจัดการสิง่ แวดลอมบนพืน้ ฐานของ ความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงาน ตามแนวทาง ของกระทรวงอุตสาหกรรม โรงงานบีจีซีอยุธยากล๊าสมี 4 เตาหลอม 14 ไลน์ ผลิตขวดแก้วมากสุด 1,620 ตันต่อวัน จักรพันธ จิราธร ผูอํานวยการ สํานักงานการผลิตและ เทคนิคกลาง บีจีซี อยุธยากลาส กลาววา ขณะนี้โรงงานบีจีซี อยุธยากลาส แบงไลนการผลิตออกเปน 3 กลุมธุรกิจ ไดแก กลุมธุรกิจบรรจุภัณฑแกวสําหรับบรรจุเครื่องดื่ม ประเภท เบียร โซดา ไวน เครื่องดื่มไมผสมแอลกอฮอล เครื่องดื่มอัดลมและ

Engineering Today May - June 2017

344

ไมอัดลม เครื่องดื่มบํารุงกําลัง ยารักษาโรค และยาฆาแมลง กลุม ธุรกิจประเภทบรรจุภณ ั ฑประเภทอืน่ เชน การผลิตและจําหนาย ฝาจีบ ฝาอะลูมเิ นียม ลังพลาสติก กระดาษลูกฟูก และสิง่ ของตางๆ ที่เกี่ยวของ การผลิตและจําหนายหลอดพรีฟอรมพลาสติกแท เปนตน และกลุม สุดทายคือ กลุม ธุรกิจอืน่ ๆ ซึง่ จะดูแลภาพลักษณ ของบริ ษั ท ฯ ผ า นการร ว มทํ า กิ จ กรรมตั้ ง ที ม สโมสรฟุ ต บอล บางกอกกล า ส ซึ่ ง เป น สโมสรฟุ ต บอลในระดั บ อาชี พ ของ ประเทศไทย ในการเสริมสรางกลยุทธทางการตลาดเพื่อสราง ภาพลั ก ษณ ที่ ดี ใ ห กั บ กลุ  ม บริ ษั ท บางกอกกล า สเป น ที่ รู  จั ก มากยิ่งขึ้น สําหรับโรงงานอยุธยากลาส ซึ่งเปนโรงงานที่มีกําลังการ ผลิต มากที่สุด ของบีจี ซี มี กําลัง การผลิ ต ทั้งหมด 4 เตาหลอม 14 ไลน ผลิตบรรจุภัณฑทั้งที่เปนขวดสีใส สีขาวทั่วไป และสีชา ซึง่ สามารถผลิตขวดแกวไดทงั้ หมด 1,620 ตันตอวัน และสามารถ ดึงขวดนํา้ แกวเพือ่ รอการผลิตเปนขวดแกวไดประมาณ 1,800 ตัน ตอวัน คิดเปน 50 เปอรเซ็นตของทั้งกลุม


สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์อย่างมีคุณค่า ด้วยมาตรฐานระดับสากล ในสวนของกระบวนการผลิตขวดแกว เริม่ ตัง้ แตนาํ เศษแกว ซึ่งเปนวัตถุดิบ (Raw Materials) มาผสมกันในระบบตามสูตรที่ บริษัทฯ คิดคนได เพื่อใหกระบวนการจัดการผสมออกมาเปน เนื้อ แกว สามารถขึ้ น รูปไดตามแม พิมพ จากนั้น ก็นําเขาไปสู กระบวนการอบขวด ซึ่งจะใชอุณหภูมิประมาณ 600-700 0c เปนการควบคุมบรรยากาศปกติ พรอมทัง้ กําหนดอุณหภูมภิ ายใน และภายนอกใหไดตามสัดสวนทีเ่ หมาะสมตามรูปแบบทีก่ าํ หนดไว เพือ่ ใหเนือ้ แกวประสานเปนเนือ้ เดียวกัน ผลิตภัณฑแกวจึงออกมามี คุณภาพทุกขวดเหมือนกันทัง้ ไลนการผลิต จากนัน้ ทําการคัดแยก แกวตามความตองการของลูกคา แลวจึงทําการแพ็กกิ้งสงลูกคา ตามออเดอรที่ทําไว “เราเนนการทําธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑแกว ซึ่งจะตองมอง ใหรอบดาน และมองถึงความยั่ง ยืนในอนาคต ดวยการใชทั้ง เทคโนโลยี ใชบคุ ลากร ใชวตั ถุดบิ ทรัพยากรเขามาชวยในกระบวนการ ผลิตที่มีคุณคา เขามาสรางสรรคบรรจุภัณฑภายในโรงงาน เพี่อ

ก า วไปสู  สิ่ ง ที่ ดี กว า ทํ า ให โ รงงานได รั บ มาตรฐานการรั บ รอง คุณภาพบรรจุภณ ั ฑ เชน มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ ISO 9001: 2015 มาตรฐานการบริหารจัดการสิง่ แวดลอม ISO14001:2015 มาตรฐานการผลิตที่ไดคุณภาพและปลอดภัย GMP/HACCP มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) และ มาตรฐานระบบ การจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 เปนตน” จักรพันธ กลาว ปจจุบนั บีจซี มี สี ว นแบงการตลาดและกําลังการผลิตบรรจุภณ ั ฑ แกวเปนอันดับหนึ่งของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนดวย กําลังการผลิต 3,335 ตันตอวัน แบงเปนสวนบรรจุภัณฑแกว ประมาณ 50 เปอรเซ็นต ผลิตใหกบั เครือบุญรอด อีก 50 เปอรเซ็นต ใหลูกคาภายนอกหลักๆ เชน อาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล เครื่ อ งดื่ ม ไม มี แ อลกอฮอล ขวดยา เป น ต น โดยผลิ ต ขวด กระทิงแดงใหกับ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จํากัด ผลิตขวด ไวตามิ้ลคใหกับ บริษัท กรีนสปอรต จํากัด ผลิตขวดเครื่องดื่ม สปอนเซอรใหกับ บริษัท เครื่องดื่มสปอนเซอร จํากัด และอีก ประมาณ 5 เปอรเซ็นตจะเปนตลาดสงออก

355

Engineering Today May - June 2017


Factory Today • กองบรรณาธิการ

ฟอร์ด ทุ่มงบ

กว่า 2 หมื่นล้านบาท ตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ทันสมัยระดับโลก

อังเดร คาวาลาโร ผูจัดการโรงงานฟอรด ไทยแลนด แมนูแฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอ็ม)

โรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแ ฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอ็ม) ก่อตั้งในปี 2555 โดย ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี บนพื้นที่ 200,000 ตารางเมตร ที่อําเภอ ปลวกแดง จั ง หวัดระยอง ด้ วยเม็ดเงินลงทุนกว่ า 1.4 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้เป็นฐานการผลิตรถยนต์ นั่งขนาดเล็กสัญชาติฟอร์ดด้วยเทคโนโลยีและการ ตรวจสอบรถยนต์ที่มีคุณภาพระดับโลก และการจัด การบริหารภายในโรงงานด้วยมาตรฐานในระดับสากล ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศและ ในภูมิภาคเอเชีย

Engineering Today May - June 2017

อังเดร คาวาลาโร ผูจัดการโรงงานฟอรด ไทยแลนด แมนูแฟค เจอริ่ง (เอฟทีเอ็ม) กลาววา โรงงานฟอรด ไทยแลนด แมนูแฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอ็ม) กอตั้งขึ้นโดย ฟอรด มอเตอร คัมปะนี ที่อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ในป 2555 ดวยงบลงทุนกวา 1.4 หมื่นลานบาท บน พืน้ ที่ 200,000 ตารางเมตร เพือ่ ใชผลิตรถยนตนงั่ ขนาดเล็กสัญชาติฟอรด สนองความตองการของลูกคาในประเทศและในภูมิภาคเอเชีย จากนั้น ในป 2559 ฟอรดไดเพิ่มการลงทุนจํานวน 186 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6,269 ลานบาท ในการขยายกําลังการผลิตฟอรด เรนเจอร ฟอรด เอคโค สปอรต ฟอรด โฟกัส และฟอรด เฟยสตา เพื่อจําหนาย ในประเทศ และสงไปจําหนายยังตลาดสําคัญตางๆ เชน ในประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส เมียนมา ลาว กัมพูชา บรูไน และแอฟริกาใต เปนตน ในไลนการผลิตรถยนตเอฟทีเอ็ม มีพนักงานกวา 2,000 คน ซึ่ง จะทํางานรวมกับหุนยนตประมาณ 243 ตัว โดยจะผลิตขึ้นรูปและ ประกอบตัวถังดวยแทนพิมพความเร็วสูง พรอมเทคโนโลยีระบบปอน ชิ้นงานแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ นับเปนหนึ่งในแทนพิมพที่ทํางานได เร็วทีส่ ดุ ในโลก 15 ครัง้ ตอนาที และใชเวลาเปลีย่ นแมพมิ พเพียง 6 นาที

36


รองรับการผลิตรถยนตที่มีขนาดแตกตางกันดวยความแมนยําสูงและมี คุณภาพ ในสวนของขั้นตอนประกอบตัวถังจะมีการเชื่อมชิ้นสวนแบบ เชื่อมอัด (Spot Welding) เพื่อผนึกชิ้นสวนและสงตองาน โดยระบบ การประกอบตั วถั ง มี ความยื ดหยุ น 8 ระบบ พร อ มการเก็บ ริม แบบ Table Top พรอมกันนี้ไดนําเทคโนโลยี Rotational Dip ซึ่งเปนระบบ หมุนรถทั้งคันแบบ 360 องศาในถังเคมี เพื่อรองรับและเคลือบผิวทั่ว ทั้งคันรถอยางสมํ่าเสมอ และใชเทคโนโลยีการพนสีแบบ Three-Wet High Solid หรือใหรถผานการพนสีซอนทับกัน 3 ชั้น กอนเขาเตาอบ เพียงครั้งเดียว ซึ่งระบบนี้จะชวยประหยัดนํ้า สารเคมี และประหยัด ไฟฟายิง่ ขึน้ โดยทีไ่ ลนการผลิตรถยนตเอฟทีเอ็ม มีกาํ ลังการผลิตรถยนต 30 คันตอชัว่ โมง แบงเปนรถกระบะฟอรด เรนเจอร 16 คัน และรถยนต นั่ง 14 คัน นอกจากนี้โรงงานประกอบรถยนตและการตรวจสอบคุณภาพ จะเน น สภาพแวดล อ มที่ เ ป น มิ ต รในด า นสรี ร ศาสตร (Ergonomic Friendly Environment) โดยออกแบบใหเหมาะสมกับสรีระ เพือ่ ชวยให พนั กงานเคลื่อ นไหวไดโดยสะดวก มี การยกปรับระดับ ระบบพื้นใน สายพานการผลิต รวมถึงระบบติดตามปญหาระหวางการผลิต Quality Leadership System (QLS) ที่เปนระบบอิเล็กทรอนิกสที่ชวยลดขอ ผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ ในกระบวนการผลิต ขัน้ ตอนสุดทายจะเปนขัน้ ตอน การขนส ง วั ส ดุ ซึ่ง ใชร ถขนสง อัตโนมั ติ (AGV-Automatic Guided Vehicle) และใชระบบประกอบและลําเลียง (Kitting and Sequencing) สําหรับงานที่มีความซับซอนสูง ที่สําคัญฟอรดนับเปน ผูผลิตรถยนต รายแรกและรายเดียวทีใ่ ชกระบวนการทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอมมากทีส่ ดุ ในภูมิภาคอาเซียน ศุ ภ รางศุ  อนุช ปรี ด า ผู อํา นวยการฝา ยสื่อสารองคกร ฟอรด ประเทศไทย กลาววา ฟอรด ประเทศไทย ไดเล็งเห็นและใหความสําคัญ กับการผลิตรถยนตสัญชาติฟอรด ผลิตฟอรด เรนเจอร ฟอรด เอคโค

37

ศุภรางศุ อนุชปรีดา ผูอํานวยการฝายสื่อสารองคกร ฟอรด ประเทศไทย

สปอรต ฟอรด โฟกัส และฟอรด เฟยสตา ตอบสนองความ ต อ งการของลู ก ค า ในตลาดประเทศไทยและตลาดตา ง ประเทศที่เปนคูคาตามมาตรฐานสากลดวยดีเสมอมา และ เพื่อใหรับ ทราบถึ งสมรรถนะของรถยนต สัญชาติฟอรด มากยิง่ ขึน้ ทางฟอรดจึงไดจดั กิจกรรม “Ford Experience World Class Engineering” ดวยการเชิญคณะสื่อมวลชน และผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด  า นวิ ศ วกรรมยานยนต ร  ว มทดสอบ เทคโนโลยี ช  ว ยเหลื อ ผู  ขั บ ขี่ อั จ ฉริ ย ะระหว า งเส น ทาง กรุงเทพฯ-ชลบุรี-ระยอง โดยผูรวมกิจกรรมทุกทานจะได ทดสอบเทคโนโลยี เช น ระบบควบคุ ม ความเร็ ว แบบ

Ennginneering Today May - June 2017 Engineering


รักษาระยะหางอัตโนมัติ (Adaptive Cruise Control) ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทาง (Lane Keeping System) ระบบเตือนการชนดานหนา (Forward Collision Warning System) ระบบแจงเตือนการขับขี่ (Driver Alert System) ระบบเปด-ปดไฟสูงอัจฉริยะ (Auto High Beam Control) เปนตน ดวยรถยนตฟอรด เรนเจอร ไวลดแทรค 3.2 ลิตร และรถยนตอเนกประสงคแบบ 7 ที่นั่ง ฟอรด เอเวอเรสต 2.2 ลิตร, 3.2 ลิตร และฟอรด ไทเทเนีย่ ม พลัส รุนป 2016 ณัฐ กรรณสูต ผูเ ชีย่ วชาญเรือ่ งรถฟอรดประเทศไทย กลาววา ฟอรดไดมีการพัฒนาและนํานวัตกรรมที่คิดคน ไดในหองทดสอบ โดยทีมวิจยั ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ ทีร่ ว มกันคิดคนกอนทีจ่ ะนํามาใสในตัวรถยนตฟอรดแตละ ประเภทที่ผลิตสูตลาดรถยนตดวยความยึดมั่นในเรื่อง ความปลอดภัย และความรับผิดชอบตอสังคมที่มีอยูใน รถกระบะสายพันธุแ กรง ฟอรด เรนเจอร ไวลดแทรค และ ฟอรด เอเวอเรสตใหม เชน ระบบควบคุมความเร็วแบบ รักษาระยะหางอัตโนมัติ (Adaptive Cruise Control) โดย มีเรดารวดั ระยะหางระหวางรถคันหนา โดยระบบจะตัง้ คา ระบบควบคุมอัตโนมัติ เพือ่ ใหรถอยูห า งจากรถคันหนาใน ระยะที่ปลอดภัยตามความเร็วที่ตั้งไว โดยผูขับขี่ไมตอง เหยียบคันเรงหรือเบรกตามคันหนา ระบบชวยควบคุมรถ ให อ ยู  ใ นช อ งทาง (Lane Keeping System) ดว ยการ ทํางานรวมกับกลองที่ติดตั้งบริเวณหนารถ เพื่อตรวจจับ หาเสนแบงเลยบนพื้นถนนขางหนา โดยระบบจะสามารถ ตรวจสอบไดวาผูขับขี่กําลังเบนรถออกจากเลนโดยตั้งใจ หรือไม และหากระบบพบวาผูขับขี่กําลังเปลี่ยนเลนโดย ไมตงั้ ใจ ระบบจะเขาควบคุมแรงบิดของพวงมาลัยพาวเวอร ไฟฟา เพือ่ ดึงรถกลับเขาสูเ สนทางเดิม หากรถยังคงเคลือ่ น

Engineering Today May - June 20 2017

ออกนอกเลน สัญญาณเตือนการเปลี่ยนเลน จะแจงเตือนผูขับขี่ดวยระบบสั่นที่พวงมาลัย ระบบเตื อ นการชนด า นหน า (Forward Collision Warning System) โดยใชเรดารบริเวณหนารถ เพือ่ วัดระยะหาง ของรถกับวัตถุที่เคลื่อนที่อยูดานหนา โดยจะปองกันการชนที่ความเร็ว สูงกวา 5 กิโลเมตรตอชั่วโมง หากระบบวัดคาเวลากอนชนไดตํ่ากวาที่ กําหนดไวระบบจะสงสัญญาณเตือนพรอมกะพริบไฟบนกระจกดานหนา และแสดงขอความเตือนบนหนาจอแสดงขอมูล หากผูข บั ขีไ่ มตอบสนอง ตอสัญญาณเตือน ระบบจะชารจแรงเบรกเตรียมไว ทําใหผขู บั ขีส่ ามารถ หยุดรถไดอยางรวดเร็วเมือ่ แตะเบรก เพือ่ ชวยลดความเสียหายทีอ่ าจจะ เกิดขึ้นจากการกระแทกหรือหลีกเลี่ยงโอกาสการชน สวนการ ทดสอบระบบแจงเตือนการขับขี่ (Driver Alert System) ซึ่งจะสงสัญญาณแจงเตือนเมื่อตรวจพบวาผูขับขี่มีอาการเหนื่อยลา ระบบดังกลาวทํางานโดยใชกลองทีต่ ดิ ตัง้ อยูบ ริเวณกระจกหนา ซึง่ เชือ่ มตอ เขากับคอมพิวเตอร กลองนี้มีหนาที่ระบุและบันทึกตําแหนงชองทางที่ รถวิ่งอยู เมื่อรถเคลื่อนที่ ระบบจะคาดการณตําแหนงที่รถควรจะอยู โดยอางอิงจากตําแหนงของชองทางที่มีการบันทึกไว จากนั้นจึงวัดหา ตําแหนงที่แทจริงของรถ หากพบวามีคาความแตกตางมาก ระบบจะสง สัญญาณเตือนบนหนาจอควบคุม ทดสอบระบบเปด-ปดไฟสูงอัจฉริยะ (Auto High Beam Control) ระบบจะทํางานที่ความเร็วสูงกวา 40 กิโลเมตรตอชัว่ โมง ระบบนีใ้ ชกลองทีต่ ดิ ตัง้ อยูด า นหนาตรวจสอบสภาวะ ตางๆ อยางตอเนือ่ งเพือ่ พิจารณาวา เมือ่ ใดตองเปดหรือปดไฟสูง ระบบ จะเปดไฟสูงเมื่อบริเวณนั้นมืดมากพอและไมมีแสงไฟจากรถคันอื่นๆ โดยรอบ นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบเทคโนโลยีเพิม่ เติมในฟอรด เอเวอเรสต ฟอรด ไทเทเนีย่ ม พลัส ไดแก ระบบชวยจอดอัจฉริยะ (Active Park Assist) ที่ชวยใหการนํารถเขาจอดเทียบขางเปนเรื่องงายดาย ดวยการเหยียบ คันเรง เขาเกียร และเบรก โดยไมจาํ เปนตองบังคับพวงมาลัย และ ระบบ ตรวจจับรถขณะออกจากซองจอด (Cross Traffic Alert) ซึง่ จะคอยแจง เตือนผูข บั ขีใ่ นกรณีทมี่ รี ถคันอืน่ อยูใ นจุดบอด หรือเมือ่ มีรถตัดผานในขณะ ถอยออกจากซองจอด ชวยใหการถอยรถออกจากชองจอดเปนไปไดงา ย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

38 38


Report

• กองบรรณาธิการ

กระทรวงวิทย์ฯ

จับมือ 50 หน่วยงานพันธมิตร นําเทคโนโลยีพัฒนาเขต EECi ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

เทวินทร วงศวานิช ประธานเจาหนาที่บริหารและ คณะกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

พิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวางกระทรวงวิทยฯ และหนวยงานเอกชน

กระทรวงวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานักงาน พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ลงนาม ความรวมมือสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (EECi : Eastern Economic Corridor of Innovation) รวมกับหนวยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อยกระดับ ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ดวยการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ นวัตกรรม มาสรางมูลคาเพิ่ม ตลอดจนชวยลดตนทุนใหเกิด ผลิตภัณฑใหมที่มีคุณภาพที่ตลาดตองการมากยิ่งขึ้น

สวทช. ผนึกกําลัง 50 หน่วยงานพันธมิตร พัฒนาเขต EECi ดร.อรรชกา สีบญ ุ เรือง รัฐมนตรีวา การกระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี กล าววา สํานักงานพั ฒนาวิ ทยาศาสตรแ ละ เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลในการจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียง เศรษฐกิ จภาคตะวันออก รวมกับ หนวยงานพันธมิ ต รจากทุก ภาคสวนรวม 50 หนวยงาน เพื่อนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของ ประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

39

Engineering Today May - June 2017


สําหรับพันธมิตรทีร่ ว มพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก ประกอบดวย ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ สถาบันวิจัยทั้งในและตางประเทศ รวมถึงหนวยงานภาครัฐที่ เกีย่ วของรวม 50 หนวยงาน ประกอบดวย หนวยงานภาคเอกชน 20 หนวยงาน ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท สุพรีม ไฮทีรา จํากัด บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทวา จํากัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย สตาร เทรด จํากัด บริษัท สยามไบโอไซเอนซ จํากัด บริษัท แบ็กซเตอร เฮลธแคร (ประเทศไทย) จํากัด สมาคมผูวิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ประชารัฐ กลุม D5 การพัฒนา คลัสเตอรภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคต บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท อาร วี คอนเน็กซ จํากัด บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร-ซีพี จํากัด และ Corbion Purac (Thailand) Ltd. ในสวนของ สถาบันการศึกษา มีทงั้ สิน้ 15 หนวยงาน ไดแก สถาบันวิท ยสิริเ มธี จุ ฬ าลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลา นคริ น ทร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย

Engineering Today May - June 2017

40

ธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สถาบัน เทคโนโลยีแหงเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันไทย-เยอรมัน และโรงเรียนกําเนิดวิทย ดาน สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยตางประเทศ รวม 5 หนวยงาน ไดแก Chinese Academy of Sciences (CAS) Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) Japan-ASEAN Science Technology and Innovation Platform (JASTIP) Kyoto University Tokyo Tech และ สถาบันฟรอน โฮเฟอร (Fraunhofer-Gesellschaft) สถาบันวิจัยในประเทศและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 10 หนวยงาน ไดแก สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง ประเทศไทย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องคการมหาชน) กรมวิทยาศาสตรบริการ สถาบันมาตรวิทยา แหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร ประเทศไทย สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสถาบันยานยนต สํ า หรั บ เขตนวั ต กรรมระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก ตั้งอยูบ นพื้นที่ 2 แหง ไดแก วังจันทรวั ลเลย จั งหวัดระยอง เนือ้ ทีป่ ระมาณ 3,000 ไร ซึง่ เปนพืน้ ทีค่ วามรวมมือระหวาง สวทช. กับทางปตท.เพือ่ เปนทีต่ งั้ ของ ARIPOLIS ระบบอัตโนมัติ หุน ยนต และระบบอัจฉริยะ และ BIOPOLIS อุตสาหกรรมชีวภาพ และ


พิธีลงนาม ในบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวางกระทรวงวิทยฯ และหนวยงานภาครัฐ

พิธีลงนาม ในบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวางกระทรวงวิทยฯ และหนวยงานตางประเทศ

นายกรัฐมนตรีใหเกียรติถายภาพหมูกับผูรวมลงนาม

สวนพืน้ ทีอ่ ทุ ยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park SKP) ศรี ร าชา จั ง หวั ดชลบุรี เนื้อ ที่ประมาณ 120 ไร มุงเนนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace) จะเริ่ม กอสรางสาธารณูปโภค อาคารพาณิชย อาคารรองรับตามแบบที่ วางเอาไวประมาณปลายป 2560 และในชวงกลางป 2561 จะ เริ่มดําเนินงานในโครงการทั้ง 3 สวน

สวทช. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดตั้งและพัฒนาเขต EECi ร่วมกับ 50 หน่วยงาน ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กลาววา จากมติ ของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ที่เห็นชอบ หลั ก การโครงการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก (EEC : Eastern Economic Corridor) ใหเปนเศรษฐกิจชั้นนํา ของอาเซียนเพือ่ สงเสริม 10 อุตสาหกรรม โดยมีเปาหมายใหเปน กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต และในการประชุมคณะ กรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ครพ.) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปน ประธาน ไดมมี ติมอบหมายใหบรรจุแผนการพัฒนาเขตนวัตกรรม ระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก ตามขอเสนอของกระทรวง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเปนสวนหนึ่งของแผนโครงการ พัฒนาระเบียงภาคตะวันออก โดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลัก ในการจั ด ตั้ ง และพั ฒนาเขตนวั ต กรรมระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาค ตะวันออก รวมกับพันธมิตรจากหนวยงานภาคเอกชน สถาบัน การศึกษา สถาบันวิจัย หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานวิจัยจาก ต า งประเทศรวม 50 หน ว ยงาน นํ า เทคโนโลยี ม าช ว ยสร า ง นวัตกรรมที่เพิ่มมูลคา ชวยลดตนทุนการผลิต ใหแกเศรษฐกิจใน พืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ทัว่ ประเทศ ในอนาคต โดยในเบื้องตนจะดําเนินการนําเทคโนโลยีมาใชใน 3 กลุม เปาหมาย ไดแก AIPOLIS ศูนยกลางการวิจยั และนวัตกรรม ดานระบบอัตโนมัติ หุน ยนตและระบบอัจฉริยะ ความมัน่ คงปลอดภัย ดานสารสนเทศ กลุมตอมาเปน BIOPOLIS ศูนยกลางการวิจัย และนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตเศรษฐกิจชีวภาพ โดยจะใชประโยชนจากฐานการเกษตรและความหลากหลาย ทางชีวภาพในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งมีพืชทางเศรษฐกิจหลาย ชนิด เชน มันสําปะหลัง ออย ยางพารา ขาว เปนตน สามารถทีจ่ ะ นํ า มาเป นวั ส ดุ ตั้ ง ต น ในการศึ ก ษาวิ จั ย และกลุ  ม SPACE KRENVAPOLIS: ศูนยกลางและฐานในการสรางนวัตกรรมจาก เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ โดยมีสนามบินอูต ะเภา เปน ศูนยกลางในการเรียนรูรวมกับทางสถาบันการบินพลเรือน และ หวังวาการเริ่มตนเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในครัง้ นีจ้ ะเปนพืน้ ทีน่ าํ รองในการพัฒนาประเทศไทยทุกภาคสวน ในพื้นที่ภาคเหนือ พื้นที่ภาคใต พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ภาคตะวันตก ชวยกันยกระดับขีดความสามารถในการ แขงขันของประเทศ ใหประเทศไทยหลุดพนจากกับดักรายได ปานกลางที่เปนอยูในปจจุบันใหได

4 41

Engineering Today May - June 2017


ปตท.เดินหน้าสนับสนุนเขตนวัตกรรมระเบียง เศรษฐกิจภาคตะวันออก เทวินทร วงศวานิช ประธานเจาหนาที่บริหารและ คณะกรรมการผูจ ดั การใหญ บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) กลาววา ปตท.และ สวทช.ไดลงนามความรวมมือการใช พืน้ ที่ 3,000 ไร ณ วังจันทรวลั เลย ตําบลปายุบ ในอําเภอ วังจันทร จังหวัดระยอง ซึ่งเปนพื้นที่ของ ปตท. และพื้นที่ บางสวนในวังจันทรวลั เลย ปตท.จัดใหเปนทีต่ งั้ ของสถาบัน การศึ ก ษาด า นวิ จั ย และวิ ท ยาศาสตร ได แ ก โรงเรี ย น กํ า เนิ ด วิ ท ย และสถาบั นวิ ท ยาสิ ริ เ มธี สร า งถนนและ สาธารณู ป โภคพื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ บางส ว นไว ร องรั บ แล ว สวนโครงการในอนาคตจะรวมมือพัฒนาพื้นที่ดังกลาว ตอไปเพื่อใหเปนศูนยกลางวิจัยแหงนวัตกรรม ปรับปรุง กระบวนการผลิตระดับหองปฏิบตั กิ ารไปสูก ระบวนการผลิต ในอุ ต สาหกรรม พร อ มทั้ ง สรางเครือ ข า ยงานวิจั ย และ พั ฒนาผลิ ต ภั ณ ฑ ค รบวงจร ตั้ ง แต อุ ต สาหกรรมต น นํ้ า กลางนํา้ สูอ ตุ สาหกรรมปลายนํา้ นัน้ เบือ้ งตนไดหารือและ แบงพื้นที่การทํางานออกเปน 3 พื้นที่หลัก เพื่อใหการ ทํางานเกิดความชัดเจน ไดแก พื้นที่กลุมอาคารงานวิจัย และทดสอบ (Buildable Area & Test Bed) บนพื้นที่ ประมาณ 400 ไร ซึ่งจะพัฒนาโดยสวทช.เปนหลัก จะมี บริษัทในกลุม ปตท. เชน บริษัท พีพีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) ใหการสนับสนุน ซึ่งพื้นที่สวนนี้คาดวาจะแลว เสร็จกอนพืน้ ทีส่ ว นอืน่ ประมาณชวงเดือนตุลาคม 2560 นี้ และจะกอสรางอาคารอื่นๆ เพิ่มเติมจากสวนที่มีอยูแลว ใหแลวเสร็จในพื้นที่สวนนี้ประมาณกลางป 2561 สําหรับ พืน้ ทีส่ ว นกลางและการพาณิชย (Recreation Area & Commercial Zone) ประมาณ 150-200 ไร กลุม ปตท.จะเปน ผูดูแลและใหเอกชนซึ่งเปนพันธมิตร รวมโครงการเขามาใชเปนพืน้ ทีส่ รางอาคารรองรับพนักงาน ของแตละบริษัทตามความเหมาะสม และสุดทายจะเปน พื้นที่พัฒนาความยั่งยืนและพื้นที่สีเขียว (Sustainable and Usable Green Area) ประมาณ 1,400 ไร โดยกลุม ปตท.จะเปนผูจ ดั การพืน้ ทีส่ เี ขียว สรางพืน้ ทีส่ เี ขียวในโซนนี้ ใหมีจํานวนมากที่สุดเพื่อเปนแหลงออกกําลังกาย แหลง พักผอนของทุกคนในพื้นที่ นอกจากนี้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทในกลุม ปตท.จะเปน ผูดูแลติดตั้ง Solar farm เพื่อผลิตพลังงาน ใชภายในพื้นที่ จะชวยลดการใชพลังงานไฟฟาไดอีกทาง หนึ่งดวย

Engineering Today May - June 2017

ทัง้ นีป้ ตท.พรอมทีจ่ ะสงพนักงานไปรวมแลกเปลีย่ นประสบการณ แกพนั ธมิตรทัง้ 50 บริษทั ทีร่ ว มลงนามพัฒนาพืน้ ทีพ่ ฒ ั นาเขตนวัตกรรม ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยจะรวมทํางานอยางเต็มที่ เพื่อ ขับเคลื่อนและเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาประเทศไทยในครั้งนี้

4 42


Report

• กองบรรณาธิการ

พาณิชย์ จับมือกระทรวงอุตฯ หนุนฮ่องกง-จีนลงทุนในอุตสาหกรรม S-Curve ภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี

พิธีลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวาง สสว. กับ HKTDC

สวนหนึ่งของผูบริหารที่เขารวมงาน

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี เรงหารือ การสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจภายใตยทุ ธศาสตรหนึง่ แถบ หนึง่ เสนทาง (One Belt One Road) ระหวางไทยและเขตบริหาร พิ เ ศษฮอ งกง จัด สั มมนาการลงทุนไทย-ฮ องกง-เซี่ยงไฮ ใน ประเทศไทย โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของทางเศรษฐกิจ อาทิ กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการ สงเสริมการลงทุน พรอมดวยนักธุรกิจทัง้ จากฝง ไทยและฮองกง เขารวมเสนอแนะและรับฟงนโยบายกวา 300 ราย เผยเตรียม ใชประโยชนจากการเปนศูนยกลางของไทยในอาเซียน และ ความสัมพันธไทย-ฮองกง เพื่อเชื่อมโยงการลงทุนในภูมิภาค อาเซียนกับมณฑลตอนใตของจีน พรอมชูยทุ ธศาสตร Thailand 4.0 และ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve) ของไทยเปน จุดขาย เพื่อเชิญชวนภาคเอกชนใหมาลงทุนภายใตโครงการ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation-EECi) ใหมากขึน้ ในอนาคต ดร.สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ รองนายกรัฐมนตรี กลาววา ตาม ที่ รั ฐ บาลได นํ า คณะรั ฐ มนตรี ด  า นเศรษฐกิ จ และหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งเดิ น ทางไปเยื อ นเขตบริ ห ารพิ เ ศษฮ อ งกงเพื่ อ หารื อ ผูบริหารภาครัฐ และภาคธุรกิจ รวมทั้งสภาพัฒนาการคาฮองกง (Hong Kong Trade Development Council-HKTDC) เมื่อ

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ และผูบริหารจากฮองกง

ปลายเดือนเมษายนที่ผานมา ทําใหรัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความ สําคัญของฮองกงในฐานะที่เปนฮับหรือศูนยกลางในการผนึก เศรษฐกิจระหวางจีน-อาเซียน และยังถือเปนประตูการคา การ ลงทุนที่สําคัญ ที่สามารถเชื่อมตอไปยังมณฑลและบริเวณเขต เศรษฐกิจตางๆ ของประเทศจีนโดยรอบ โอกาสดังกลาวถือวามี บทบาทสําคัญอยางยิง่ ทีจ่ ะชวยพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของ ประเทศไทยใหมีการขยายตัวและเพิ่มมูลคาใหกับทุกภาคสวน ที่เกี่ยวของได หลังจากนี้หนวยงานตางๆ ของไทย จึงมีความจําเปนที่จะ ตองเรงผลักดันนโยบายการสงเสริมใหภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เกิดการขยายความรวมมือกับเขตบริหารพิเศษดังกลาวในบริบท และรูปแบบที่กวางและหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยในสวนของ รัฐบาลไดเรงสรางความตอเนือ่ งในการแลกเปลีย่ นความชวยเหลือ สงเสริมความสัมพันธระหวางไทย - ฮองกง ใหเปนรูปธรรม พรอม ทั้งสรางความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเพื่อชวยใหเกิดการรวมมือใน ระดับตางๆ ที่สูงขึ้นไดตอไป ดร.สมคิด กลาววา สําหรับฮองกงนั้นถือวาเปนคูคาและ คูลงทุนที่สําคัญของไทยมาโดยตลอด โดยในปที่ผานมา ฮองกง มีการลงทุนราว 2 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนอันดับที่ 5 จากประเทศที่มีการลงทุนในไทยทั้งหมด มีการนําเขาสินคาจาก

43

Engineering Today May - June 2017


ไทยคิ ด เป น มู ล ค า กว า 1.2 หมื่ น ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ หรื อ ราว 4 แสนลานบาท (ที่มา : Trade Statistics for International Business Development) และในชวงไตรมาสแรกของป 2560 อันดับการลงทุนในไทยยังไดขยับขึ้นมาเปนอันดับที่ 2 รองจาก ประเทศญี่ปุน ซึ่งถือวาเปนทิศทางที่คอนขางสดใสในเรื่องความ เชือ่ มัน่ ดานภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ทัง้ นี้ ฮองกงยังถือเปน เสมือนจิ๊กซอวชิ้นสําคัญที่ทําใหการริเริ่มนโยบายหนึ่งแถบหนึ่ง เสนทาง (One Belt One Road) หรือโครงการเสนทางสาย ไหมเกา ของประเทศจีนขณะนี้ประสบความสําเร็จได ในอนาคตตอไปเสนทางดังกลาวกําลังจะขยายการเชือ่ มโยง สูท างทะเล สามารถสงผลตอการสงเสริมความรวมมือดานตางๆ โดยเฉพาะดานการลงทุนระหวางจีนกับประเทศในแถบภูมิภาค มหาสมุทร ไมวา จะเปนภูมภิ าคอาเซียน โอเชียเนีย แอฟริกาเหนือ แปซิฟก รวมถึงมหาสมุทรอินเดีย ทั้งยังมีแนวโนมที่สะทอนให เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงถึงยุทธศาสตรดา นการลงทุนของนักลงทุน ตางชาติ โดยเฉพาะจีน ฮองกง และเซี่ยงไฮที่จะใหความสนใจ เขามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นตอไป “ประเทศไทยจึงตองเรงใชประโยชนจากการเปนศูนยกลาง ที่สําคัญของกลุมประเทศ CLMV ในการพัฒนาศักยภาพความ รวมมือระหวางประเทศใหมากขึน้ ซึง่ หากสามารถพัฒนาไดอยาง เปนรูปธรรมก็จะทําใหเกิดการเชือ่ มโยงอาเซียนกับมณฑลตอนใต ของจีน โดยมีไทยและฮองกงเปนศูนยกลางการเชื่อมโยง ซึ่งจะ เปนขอดีในการไดรับผลประโยนในรูปแบบ Win - Win ของทั้ง สองประเทศในอนาคต” ดร.สมคิด กลาว จากการเดินทางไปชักจูงการลงทุนทีฮ่ อ งกงดังกลาว ทําให สภาพัฒนาการคาฮองกงมีมติเห็นชอบในการนําคณะผูบริหาร ภาคเอกชนและนักลงทุนจากฮองกงและเซี่ยงไฮ เดินทางมายัง ประเทศไทยเพื่อหารือดานการสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจ ภายใตยุทธศาสตรหนึ่งแถบหนึ่งเสนทางระหวางกัน โดยไดมีจัด สั ม มนาการลงทุ น ไทย-ฮ อ งกง-เซี่ ย งไฮ ในเดื อ นพฤษภาคม ณ หองคริสตัลฮอลล โรงแรมพลาซา แอทธินี ถนนวิทยุ ซึ่งมีทั้ง หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ และมณฑล เซีย่ งไฮ อาทิ สภาพัฒนาการคาฮองกง (HKTDC) กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานเพือ่ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน พรอมดวยนักธุรกิจทั้งจากฝงไทยและฮองกงเขารวมรับฟงขอ เสนอแนะและนโยบายกวา 300 ราย โดยกรอบเนื้อหาความ รวมมือหลักจะมุงไปที่การพัฒนาการใชพื้นที่ เสนทางคมนาคม และอุตสาหกรรมสาขาเปาหมาย อาทิ การนําเสนอนโยบาย Thailand 4.0 และเชิญชวนภาคเอกชนใหมาลงทุนในไทยโดยเฉพาะ ใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย ซูเปอรคลัสเตอร ระบบการขนสง สาธารณะ ภายใตโครงการเขตพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงการผลักดันใหเกิดการจัดตั้งสํานักงานเศรษฐกิจ

Engineering Today May - June 2017

44

และการคาฮองกง (ETO) ในไทย รวมถึงเพือ่ กระชับความสัมพันธ ของทั้งสองฝาย การหารือเรื่องการใชไทยเปนศูนยกลางการคา และการเชื่ อ มโยงในภู มิ ภ าคโดยเฉพาะการเข า ถึ ง สินคาและ วัตถุดิบจากกลุม CLMV การจัดตั้งโครงการเพื่อพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) โดยเฉพาะอุตสาหกรรม ทีเ่ นนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสิทธิประโยชน ตางๆ ที่นักลงทุนทั้งสองประเทศจะไดรับ โดยในโอกาสสําคัญใน ครั้งนี้ยังจะไดมีการนําคณะทํางานที่เกี่ยวของของทุกฝายเขาพบ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อสรางความ มั่ น ใจและแสดงถึ ง ความพร อ มของโครงการดั ง กล า วสํ า หรั บ ประกอบการตัดสินใจรวมลงทุน ตอเนื่องถึงการวางนโยบายและ แผนยุทธศาสตรตางๆ ตอไปในอนาคต ดาน ดร.อุตตม สาวนายน รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวง อุตสาหกรรม กลาววา กระทรวงอุตสาหกรรมไดผลักดันใหมี การลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวาง สสว. กับ HKTDC เมือ่ ปลายเดือนเมษายนทีผ่ า นมา โดย HKTDC ถือเปนหนวยงาน หลักในการสงเสริมเชื่อมโยงการคาการลงทุนของฮองกง มีการ จัดงานนิทรรศการในระดับสากลกวา 30 งานตอป มีการจัดการ เชื่อมโยงธุรกิจ Business Matching การสรางชองทางการขาย ผาน Online Marketplace รวมถึงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ ของผูประกอบการ SMEs ไทยใหเขาสูตลาดสากลดวย ดังนั้น ในโอกาสที่ HKTDC เดินทางมาเยือนประเทศไทยในครัง้ นี้ จึงเปน การขยายผลตอเนื่องในดานการสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจ ภายใตยทุ ธศาสตรหนึง่ แถบหนึง่ เสนทาง โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ไดมุงเนนผลักดันให HKTDC และภาคธุรกิจที่เกี่ยวของ เล็งเห็น การใชประโยชนจากนโยบายไทยแลนด 4.0 และการรวมทุนใน เขตพัฒนาเศรษฐกิจระเบียงตะวันออก (EECi) ของไทย ทั้งใน ด า นการพั ฒนาอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ อาทิ อุ ต สาหกรรม ปโตรเคมี อุตสาหกรรมยานยนตและรถยนตไฟฟา อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมเพื่อการกอสราง ธุรกิจโทรคมนาคม ในอนาคตพื้นที่ดังกลาวจะเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่พรอม ไปดวยสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมขนสงและโลจิสติกส การ พัฒนาทรัพยากรมนุษย การอํานวยความสะดวกในรูปแบบ One Stop Service เพือ่ สนับสนุนการประกอบธุรกิจใหมคี วามรวดเร็ว และทันสมัยที่สุดในอาเซียน โดยพื้นที่ EECi ยังจะถูกพัฒนาให เปนมหานครแหงอนาคตที่จะเปนทั้งศูนยกลางแหงการจัดตั้ง วิสาหกิจ การคา การลงทุน การขนสงของภูมิภาค และแหลง ทองเทีย่ ว ตลอดจนยังจะเปนประตูสเู อเชียและเชือ่ มโยงกับนโยบาย หนึง่ แถบหนึง่ เสนทางของจีนไดเปนอยางดี ซึง่ เชือ่ มัน่ เปนอยางยิง่ วาจะทําใหผูประกอบการและผูดําเนินธุรกิจของไทย จีน ฮองกง เซี่ยงไฮ หรืออื่นๆ ไดมีการเชื่อมโยงระหวางกัน พรอมกาวสูเวที การคาระดับสากลไดมากขึ้น


Security

• กองบรรณาธิการ

พีซีเอส ครบรอบ 50 ป ดําเนินธุรกิจในไทย

ปรับกลยุทธ์ธุรกิจใหม่รองรับ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอรวิสเซส จํากัด ปรับกลยุทธการดําเนินธุรกิจรองรับพระราชบัญญัติธุรกิจรักษา ความปลอดภัย พ.ศ. 2558 หวังยกระดับมาตรฐานธุรกิจรักษาความ ปลอดภัยของบริษัทธุรกิจในเครือ ใหไดมาตรฐานตามขอกฎหมาย กําหนด เซบาสเตียน พาวเวอร รองกรรมการผูจัดการ สายปฏิบัติการ บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอรวิสเซส จํากัด กลาววา บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และฟาซิลิตี้ เซอรวิสเซส จํากัด เปนบริษัทในเครือโอซีเอสจากประเทศอังกฤษดําเนินธุรกิจมา กวา 117 ป มีธุรกิจใหบริการทั่วโลก 50 ประเทศ โดยประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการคัดเจาพนักงานรักษาความปลอดภัย เจาหนาที่ชางดูแล ในเรื่องระบบแอร ระบบไฟฟา เจาหนาที่ดูแลสวน แมบาน ในแตละ ประเทศ เพื่อใหตรงตามความตองการของลูกคาอยางครบวงจรตาม ขอกฎหมายที่แตละประเทศกําหนด ปี 2560 พีซีเอสดําเนินธุรกิจในไทยครบ 50 ปี มีสาขาตามจังหวัดสําคัญ 17 สาขาทั่วไทย สําหรับประเทศไทย ในป 2560 นี้ถือเปนวาระครบรอบ 50 ป ของบริษัทฯ ซึ่งมีสาขาในจังหวัดหัวเมืองสําคัญประมาณ 17 สาขาทั่ว ประเทศไทย เชน เชียงใหม สงขลา ภูเก็ต ชลบุรี ขอนแกน เปนตน มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 30,000 คน เปนพนักงานรักษาความ ปลอดภัยประมาณ 15,000 คน ทีเ่ หลือเปนแมบา น เจาหนาทีส่ ว นอืน่ ๆ ประมาณ 15,000 คน ทั้งนี้พีซีเอสมีรายไดเปนอันดับ 1 เมื่อเทียบจาก สวนแบงการตลาดทัง้ หมดของบริษทั ฯ ทีป่ ระกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากมีความรูความชํานาญระหวางตางประเทศและในประเทศไทย เปนอยางดี ดวยมีการแลกเปลีย่ นองคความรูแ ละประสบการณทางดาน เทคโนโลยีระหวางกันอยูตลอดเวลา “ขณะนี้ มี บ ริ ษั ท ที่ เ ป ด ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จรั ก ษาความปลอดภั ย และ พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภัย ทั้ง รายขนาดใหญและรายขนาดเล็ก ประมาณ 3,000-4,000 บริษทั มีเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยประมาณ 450,000 คนทัว่ ประเทศ แตทขี่ นึ้ ทะเบียนถูกตองตามกฎหมายกําหนด มีอยูประมาณ 200,000 คนเทานั้น โดยพีซีเอสมีสวนแบงทางการ ตลาดรายไดเปนอันดับ 1 ในตลาดนี้ แตถาเทียบในสัดสวนจํานวน พนัก งานรั กษาความปลอดภั ย กับบริษั ทอื่น พีซี เ อสจะอยูอันดับ 2 เนื่องจากพนักงานรักษาความปลอดภัยอาจมีการยายไปทํางานบริษัท อื่นๆ หรือลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพอยางอื่นแทน” เซบาสเตียน พาวเวอร กลาว

45

เซบาสเตียน พาวเวอร รองกรรมการผูจัดการ สายปฏิบัติการ บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอรวิสเซส จํากัด

ลูกค้าหลักเป็นบริษัทต่างชาติที่ดําเนินธุรกิจ ในไทย ลูกคาหลักของบริษัทฯ สวนใหญจะเปนลูกคาบริษัท ตางชาติที่เขามาดําเนินธุร กิจในประเทศไทยที่ไววางใจ เลือกเราใหคัดสรรพนักงานในบริษัทที่มีความชํานาญงาน ในการดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสํานักงาน ดูแลพืน้ ที่ ในแตละธุรกิจของลูกคา ดูแลเรือ่ งระบบวิศวกรอาคาร ดูแล เรือ่ งการรักษาความสะอาด และอืน่ ๆ แบงเปนกลุม พนักงาน รักษาความปลอดภัย ประมาณ 50 เปอรเซ็นต ซึง่ อยูใ นกลุม อุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมตางๆ ทั่วประเทศ เชน บริษัทผลิตยานยนต บริษัทผลิตยา บริษัทผลิตนํ้ามัน เชื้ อ เพลิ ง เป น ต น ต อ มาจะเป น ลู ก ค า ในส ว นของห า ง สรรพสินคา และกลุม อาคารสํานักงาน ประมาณ 20 เปอรเซ็นต เชน สํ านักงานสหประชาชาติ (ตึก UN) ซึ่งเปนอาคาร สํานักงานแรกทีบ่ ริษทั ฯ สงพนักงานไปดูแลตัง้ แตเริม่ เขามา ดําเนินธุรกิจในประเทศไทยและในปจจุบันก็ยังไดรับความ ไววางใจใหบริษทั ฯ ดูแลอาคารแหงนี้ และกลุม สุดทายเปน ลูกคากลุม ธุรกิจโรงแรม กลุม โรงพยาบาล และสถานศึกษา

Engineering Today May - June 2017


อีกประมาณ 10 เปอรเซ็นต เชน โรงแรมในเครือเซ็นทรัล โรงพยาบาล สมิติเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาล พระราม 9 โรงเรียนนานาชาติ เปนตน ทั้งนี้พื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีจํานวนพนักงานของบริษัทฯ มาก ทีส่ ดุ ประมาณ 60 เปอรเซ็นต พืน้ ทีภ่ าคตะวันออกประมาณ 20 เปอรเซ็นต ภาคเหนือประมาณ 10 เปอรเซ็นต สวนภาคใต ภาคตะวันตก และภาค ตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนรวมกันประมาณ 10 เปอรเซ็นต การฝกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยของพีซีเอส

ฝึกอบรมพนักงานขั้นพื้นฐาน และอบรมเพิ่มตามที่ลูกค้าต้องการ เซบาสเตียน พาวเวอร กลาววา บริษัทฯ จะมีการฝกอบรม พนักงาน ในรูปแบบของพืน้ ฐานทีก่ าํ หนดของบริษทั ฯ และอบรมเพิม่ เติม ตามที่ไดทําการสํารวจจากความตองการของลูกคา เชน ใหพนักงานที่ เขามาเรียนรูเรื่องการรักษาความปลอดภัยเบื้องตน เรียนรูอุปกรณดาน ความปลอดภัยภาคทฤษฎี การปฐมพยาบาลเบือ้ งตน การจัดการจราจร ในพื้นที่ดูแลอาคารตางๆ เปนตน โดยจะมีการจัดสงทีมฝกอบรมจาก สวนกลางทีม่ คี วามชํานาญลงไปอบรมเฉพาะดานใหยงั พืน้ ทีส่ าขาตางๆ เชน ทีมฝกอบรมในเรือ่ งของแมบา น ทีมทีฝ่ ก อบรมในเรือ่ งของพนักงาน รักษาความปลอดภัย ทีมอบรมในเรื่องการตกแตงสวน ทีมดูแลเรื่อง วิศวกรควบคุมอาคาร ควบคุมระบบแอร ควบคุมระบบไฟฟา เปนตน หลังจากนั้นเมื่อสามารถทํางานไดตามการประเมิน ผลที่กําหนดแลว จะมีการฝกอบรมตอที่เรียกวา การฝกอบรมภาคสนาม เพื่อเพิ่มองค ความรูจากสถานที่จริง เครื่องมือจริง ตั้งแตใชเครื่องมืองายๆ ไปจนถึง เครือ่ งมือขนาดใหญ เครือ่ งทําความสะอาดพืน้ ทีเ่ ปนนัง่ ขับหรือเดินตาม จนมั่นใจวาพนักงานของบริษัทฯ สามารถทํางานไดจริงแลวจึงสงไปยัง ลูกคาในแตละพืน้ ทีต่ ามองคความรู ตามการฝกฝน และตามความถนัด ของพนักงาน ลูกค้าเริ่มทําสัญญาเพิ่มมากขึ้น คาดรายได้ปี 2560 เติบโต 10% ในป 2559 รายไดของบริษทั ฯ ในไทยอยูท ป่ี ระมาณ 7,000 ลานบาท คิดเปนการเติบโตประมาณ 5-10 เปอรเซ็นต ซึ่งถือวาเปนปที่คอนขาง ซบเซา เนือ่ งจากสภาพปญหาทางเศรษฐกิจของลูกคาทีค่ อ นขางชะลอตัว เรือ่ งการทําสัญญาวาจางพนักงานรักษาความปลอดภัย แมบา น พนักงาน ในเครือของบริษัทฯ ไปรวมงานดวย จากเดิมที่ทําสัญญา 3-4 ป เปน สัญญาวาจางปตอ ปในกลุม ภาคอุตสาหกรรมมีจาํ นวนเพิม่ ขึน้ ทําใหมลู คา สัญญารายรับเขาบริษัทฯ ลดลงกวา 25 เปอรเซ็นต อยางไรก็ตาม ใน ป 2560 นี้บริษัทฯ ตั้งเปารายไดวาจะดีขึ้นจากป 2559 นาจะเติบโต ประมาณ 10 เปอรเซ็นตขนึ้ ไป และมองวาตลาดจะเปนไปในทิศทางบวก จากสัญญาของลูกคาในสวนหางสรรพสินคา กลุม อาคารสํานักงาน และ โรงพยาบาล ที่เพิ่มเขามามากขึ้น

Engineering Today May - June 2017

46


พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยฉบับใหม่ สงวนอาชีพให้คนไทยเท่านั้น ในสวนของพระราชบัญญัตธิ รุ กิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ฉบับใหม ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 และมีผลบังคับใชหลังจากที่ประกาศ 120 วัน ซึ่งครบกําหนด เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ที่ผานมานั้น ทางสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึง่ เปนเจาพนักงานของรัฐทีก่ าํ กับดูแลเรือ่ งนี้ ไดกาํ หนดใหทางผูป ระกอบ การธุรกิจรักษาความปลอดภัย และพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ไปขึ้ น ทะเบี ย นขอรั บ “ใบอนุ ญ าต” กั บ สถานี ตํ า รวจทั่ ว ประเทศให เรียบรอยภายใน 60 วัน ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา และขยายเวลาบังคับใชมาอีก 2 ครั้งจนกระทั่งครั้งสุดทาย ครบกําหนดเมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2560 ทีผ่ า นมา หากไมดาํ เนินการ มีความผิดตามกฎหมาย โดยสาระสําคัญของพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ฉบับใหม ไดสงวนอาชีพนี้ไวใหกับผูมีสัญชาติไทยเทานั้น เพื่อใหแตละบริษัทที่ดําเนินธุรกิจรักษาความปลอดภัย และพนักงาน รักษาความปลอดภัย มีระบบการติดตามภายในองคกรที่เจาพนักงาน ตํารวจสามารถตรวจสอบได ขณะเดียวกันประชาชนก็จะมีเชื่อใจใน บริษัทที่บริหารงานเปนระบบ มีการควบคุมตรวจสอบพนักงานของ ตนเองได ซึ่งทําใหรูสึกปลอดภัยและอุนใจมากขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจวอนสตช.ผ่อนคลายวุฒิการศึกษารปภ. อยางไรก็ตาม ผูป ระกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย และพนักงาน รั ก ษา ษาความปลอดภั ย (รปภ.) ยั ง มี ข  อ กั ง วลใจในเรื่ อ งการจํ า กั ด วุ ฒิ การศึกษาที่ตองจบการศึกษาขั้นตํ่าที่ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งในสภาพ ตลาดแรงงานพนักงานรักษาความปลอดภัยไมเปนเชนนัน้ เพราะสวนใหญ แลว ผูที่เขามาสมัครงานเพื่อเปนพนักงานรักษาความปลอดภัยจะมี วุฒกิ ารศึกษาตํา่ กวาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 สงผลใหแรงงานทีจ่ ะเขามา ในระบบพนักงานรักษาความปลอดภัยในแตละเดือนลดลงราวครึง่ หนึง่ จากก อ นหน า ที่ จ ะมี พ ระราชบั ญ ญั ติ ธุ ร กิ จ รั ก ษาความปลอดภั ย พ.ศ. 2558 นีอ้ อกมาจะมีคนมาสมัครเปนพนักงานรักษาความปลอดภัย วันละ 700-800 คน แตในปจจุบันมีคนมาสมัครเปนพนักงานรักษา ความปลอดภัย ประมาณวันละ 350-400 คนเทานั้น “ตรงนี้ทางผูประกอบธุร กิจรักษาความปลอดภัยไดหารือและ กําลังยื่นเรื่องไปยังเจาหนาที่ตํารวจสํานักงานตํารวจแหงชาติที่เปน ผูดูแล เพื่อขออนุโลมพิจารณาใหเปลี่ยนขอจํากัดเรื่องวุฒิการศึกษาที่ จะใหพนักงานรักษาความปลอดภัยมีวุฒิการศึกษาตามจริงในแตละวัย ในแตละพืน้ ทีท่ เี่ ขาเคยมีประสบการณการทํางานมา เนือ่ งจากงานประเภท พนักงานรักษาความปลอดภัยจะไมใชผูที่มีวุฒิการศึกษาสูงมากนัก สวนใหญมีวุฒิการศึกษาในระดับประถมศึกษาปที่ 4 และอายุคอนขาง จะสูงวัยระหวาง 35-45 ป อีกทั้งสวนใหญเปนคนตางจังหวัดที่เขา มาสมัครงาน” เซบาสเตียน พาวเวอร กลาว

47

ชีค้ า่ ใช้จา่ ยทีร่ ปภ.เข้าฝึกอบรมตามกฎหมายใหม่ หน่วยงานใดควรรับผิดชอบ อี ก หนึ่ ง ข อ กั ง วลใจที่ จ ะต อ งพู ด คุ ย กั บ เจ า หน า ที่ ตํารวจซึ่งกํากับดูแลและเปน ผูออกกฎหมายควบคุมคือ เรื่องการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ที่กําหนดวาภายใน 3 ป ตองเขาสถานฝกอบรมหลักสูตร เพื่อใหการรับรองเบื้องตน โดยใชเวลาในการอบรมภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบั ติ ประมาณ 40 ชั่ วโมง หรื อวั นละ 8 ชัว่ โมง ประมาณ 5 วัน ซึง่ เนือ้ หาการฝกอบรมจะซํา้ ซอน กับการอบรมของแตละบริษทั หรือไม ถาซํา้ ซอนกันจะตอง ฝกอบรมใหมทั้งหมด หรือมีขอยกเวนขอใดขอหนึ่งไดบาง รวมถึงเรื่องสถานที่ฝกอบรมในระยะเริ่มแรกภาคเอกชน ผูประกอบการอาจจะไมพรอมในการฝกอบรม แมวาทาง สํานักงานตํารวจแหงชาติซึ่งมีศูนยฝกอบรมตามสถานี ตํารวจภูธรตางๆ ในตางจังหวัดมาติดตอใหเขารับการฝกได รวมไปถึงกระทรวงแรงงาน ทีไ่ ดรว มจัดอบรมหลักสูตรนีด้ ว ย พนักงานรักษาความปลอดภัยก็สามารถไปฝกอบรมได แตในสวนรายละเอียดเรื่องคาใชจายพนักงานที่ตองสละ เวลางานมาทํางานฝกอบรมตรงนี้ ใครจะเปน ผูจายคา ชดเชย บริษทั เอกชนทีพ่ นักงานเหลานีส้ งั กัดอยู หรือลูกคา ทีพ่ นักงานเหลานีไ้ ปทํางานอยูใ นขณะนัน้ ในเรือ่ งนีอ้ าจจะ ตองหาขอสรุปอีกครั้ง เซบาสเตียน พาวเวอร กลาววา สําหรับแผนการ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศไทย บริ ษั ท ฯ พยายามที่ จ ะดู รายละเอี ย ดการทํ า งานระหว า งลู ก ค า เป น แบบป ต  อ ป พรอมกับประเมินความเสี่ยงควบคูกันไป ขณะเดียวกัน พยายามรักษาฐานลูกคาเดิมใหอยูก บั บริษทั ฯ ใหนานทีส่ ดุ โดยมีการทําแผนการทําสัญญาทีย่ ดื หยุน ระหวางกันมากขึน้ สวนในตางประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ขณะนี้ ไดดําเนินธุรกิจแลวในประเทศเวียดนาม สิงคโปร กัมพูชา ทัง้ นีฯ้ บริษทั มีแผนทีจ่ ะขยายใหทวั่ ในอาเซียน โดยประเทศ ที่เปนเปาหมายตอไป คือ ประเทศอินโดนีเซีย ฟลิปปนส และเมียนมา ซึง่ จะตองประเมินความเสีย่ งใหรอบคอบกอน เขาไปดําเนินธุรกิจในประเทศเหลานี้

Engineering Today May - June 2017


Robotic

• กองบรรณาธิการ

ฟี โ บ้ มจธ. เปิดหลักสูตรปริญญาโท วิชาธุรกิจเทคโนโลยี ปั้นผู้นําด้านธุรกิจเทคโนโลยี

ป จ จุ บั น นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ไ ด พั ฒ นาไปอย า ง รวดเร็ว และไดเขามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ สังคมเพิ่มมากขึ้น หลายหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะทาง ภาคการศึ ก ษาจึ ง ต อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ สร า งบุ ค ลากรที่ เ ป น ผู  ประกอบการ หรือผูนําทางดานธุรกิจเทคโนโลยีที่ตอบโจทย ความตองการทั้งในปจจุบันและอนาคต ดวยเหตุนี้ สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม (ฟโบ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) จึงไดเปด สอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี ที่มี การพัฒนากระบวนวิธกี ารทางธุรกิจ การประกอบการและนวัตกรรม ผสานองคความรูดานการจัดการเทคโนโลยี วิทยาศาสตร และ วิศวกรรมศาสตร เขากับการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ตลอดจน การจัดการพลังงานและสิง่ แวดลอมทีเ่ หมาะสมกับสภาพแวดลอม ของประเทศไทย สรางกระบวนการเรียนรูใ นเชิงรุก สามารถรองรับ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อันสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ และสังคมในปจจุบัน ดร.ปราการเกียรติ ยังคง ประธานหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยี ฟโบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) กลาววา เมือ่ ประมาณ 3 ปทผี่ า นมา ฟโบทมี่ อี งคความรูห ลักดานการพัฒนา เทคโนโลยี ในขณะเดียวกันก็มพี นั ธมิตรทีม่ คี วามตองการเทคโนโลยี เพือ่ นําไปใชประโยชนในภาคธุรกิจ จึงเกิดการผสานความรวมมือ ของพันธมิตร 4 หนวยงาน ไดแก มจธ. ภาคเอกชน ภาครัฐ และกลุม Startup เปดโอกาสใหกับนักศึกษาที่สนใจทําธุรกิจเทคโนโลยี ไดศึกษาพัฒนาและสรางเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อตอบโจทย ความตองการของภาคธุรกิจ ไดลงมือทดลองปฏิบตั งิ านในสถานที่ ที่ ใ ชง านจริ ง โดยมี บริษัทที่ ใ หการสนับสนุน เข า มาร วมพูด คุย สนับสนุนงบประมาณ เพือ่ ใหเกิดการแลกเปลีย่ นความรู นอกจาก นี้ก็ยังมีภาครัฐเขามามีสวนชวยใหเกิดความเขาใจ เชน โครงการ สงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดการ ภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความ สามารถแขงขันในภาคการผลิตและบริการ (Talent Mobility) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) และบัญชี นวั ตกรรมไทยและสิ่ง ประดิษ ฐ ไ ทย เปนตน เขามาใหคําปรึกษาในเรื่องการทําบัญชี เพื่อปองกันกันการเกิด การเสียหายในแตละขั้นตอน “หลักสูตรนีท้ าํ ใหเกิดผลงานทีเ่ กิด Impact ขึน้ ในทันที และ สามารถตอบโจทยไดจริง ไมตองรอจนเรียนจบ โดยหลักสูตรนี้มี ความยืดหยุน ของเวลาเรียน ทําใหนกั ศึกษาสรางสรรคผลงานทีม่ ี Impact ตอสังคม มีเสนทางอาชีพทีช่ ดั เจน” ดร.ปราการเกียรติ กลาว

Engineering Today May - June 2017

48

BEHIVE เครือ่ งจายยาอัตโนมัติ ผลงานของวัชระพงษ ปงเมืองและ ภาณุพงศ จงสมจิตร นศ. ปริญญาโทหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยี ฟโบ

ภาณุพงศ จงสมจิตร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร ธุรกิจเทคโนโลยี ฟโบ กลาววา ภายหลังจากเรียนจบปริญญาตรี ผมไดรวมกับ วัชระพงษ ปงเมือง เปดบริษัท เมลอน เทคโนโลยี จํากัด และมีโอกาสไดเจอกับ ดร.ปราการเกียรติ จึงชวนใหมา ศึกษาหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยี จึงสนใจและตัดสินใจเรียนเพราะ เห็นวาเปนหลักสูตรสมัยใหม สงเสริมใหเกิดการเรียนรูในการ ประกอบการ การทําแผนธุรกิจดานเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่ใช ไดจริง นักศึกษาสามารถใชทรัพยากรของสถาบันที่มีอยูไดอยาง คุมคา สนับสนุนการสรางผลงานโดยมีอาจารยคอยใหคําปรึกษา ใหคาํ แนะนําอยางใกลชิด วัชระพงษ ปงเมือง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร ธุรกิจเทคโนโลยี ฟโบ กลาววา ทราบขาวจากภาณุพงศวากําลัง เรียนหลักสูตรฯ นี้ โดยสถาบันไดใหการสนับสนุนเรื่องการหา พันธมิตรในการสรางผลงาน มีทุนการศึกษาให จึงมีความสนใจ และไดเขามาเรียน โดยไดรวมกับภาณุพงศทําโปรเจ็กตเกี่ยวกับ การแกปญหาการจายยาในโรงพยาบาลที่ในปจจุบันตองใชเวลา ในการจายยา ทําใหผูปวยที่มารับการรักษาตองรอรับยาเปน เวลานาน จึงหารือกันวาจะทําหุนยนตเพื่อจะเปนการตอบโจทย ใหกับความตองการของทางโรงพยาบาล ชวยดําเนินการจัดยา ตามคําสั่งจายยาของเภสัชกรเพื่อทําใหการจายยาดําเนินการได สะดวก รวดเร็วขึ้น ดร.ปราการเกียรติ กลาววา สถาบันฯ ยังไดรบั การสนับสนุน จากหนวยงานพันธมิตร ที่เปนผูใหโจทยเพื่อศึกษาใหเกิดผลงาน นวัต กรรมเทคโนโลยี หรือเรียกวา “ทุนพัฒนาผูประกอบการ เทคโนโลยี” ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่กระตุนใหนักศึกษามาเขารวมใน หลักสูตรนี้ ซึง่ ไดมาจากการบอกตอ ชักชวน ทําใหเกิดการรวมตัว ของคนที่มีฝมือ เพื่อเขารวมและแบงปนประสบการณ หลักสูตรวิชาธุรกิจเทคโนโลยีจะมีการนํางานวิจยั ทางดาน การพัฒนาความสามารถทางการแข งขันเชิงเทคโนโลยีและ นวัตกรรม ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติมาเปนสวน หนึง่ ในกระบวนการการเรียนการสอน อีกทัง้ สงเสริมใหเกิดการ เรียนรูในการประกอบการ การทําแผนธุรกิจเชิงเทคโนโลยีที่ใช ไดจริง เพือ่ ใหผเู รียนเกิดความคิดสรางสรรคและเปนผูน าํ ในดาน ธุรกิจเทคโนโลยีทมี่ ปี ระสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จตอไป ในอนาคต


Thailand 4.0 • กองบรรณาธิการ

ปูนซีเมนต์นครหลวง ขึ้นแท่น “โรงงานดิจิทัลอัจฉริยะ” เป็นแห่งแรกในไทย

จับมือซิสโก้-ฟูจิตสึ วางระบบงานดิจิทัล

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) หนึ่งใน ผูผลิตปูนซีเมนตชั้นนําของประเทศไทย ชูกลยุทธ “Industrial Internet of Things: IIoT ปรั บ เปลี่ยนการดํา เนิน งานเปน ระบบดิจทิ ลั กาวสู “โรงงานดิจทิ ลั อัจฉริยะ” (Digital Connected Plant) เป นบริษัทแรกในประเทศไทย โดยติด ตั้งโครงสราง พื้นฐาน Pervasive Network และระบบเชื่อมตอไรสายครอบ คลุมทัว่ ทุกพืน้ ทีภ่ ายในโรงงานผลิตปูนซีเมนต โรงงาน 3 จังหวัด สระบุรี ดวยเทคโนโลยีที่กาวลํ้าจากซิสโก และบริการติดตั้ง ระบบจากฟูจิตสึ การติดตั้งระบบโครงสรางพื้นฐานครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของ กลยุทธ “Industrial Internet of Things: IIoT” ของปูนซีเมนต นครหลวง ซึ่งมีจุดมุงหมายในการเปลี่ยนระบบงานแบบเดิมที่ ตองใชแรงงานจํานวนมาก รวมถึงเอกสารที่เปนกระดาษ พรอม ปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในองคกร โดยอาศัยการทํางาน รวมกันกับผูเ ชีย่ วชาญผานการเชือ่ มตอระยะไกล (Remote Expert Collaboration) และเทคโนโลยี ก ารเรี ย นรู  ข องเครื่ อ งจั ก ร (Machine Learning) ทั้งนี้ปูนซีเมนตนครหลวงไดติดตั้งอุปกรณ เชื่อมตอ WiFi และความถี่วิทยุ (RF) ที่หลากหลายรุนตามจุด ตางๆ ภายในโรงงานผลิตปูนซีเมนต โรง 3 ดวยความรวมมือจาก ฟูจิตสึ รวมถึงแอ็คเซสพอยต Cisco Aironet® 1532E จํ า นวน 374 เครื่ อ งสํ า หรั บ การใชงานภายนอกอาคาร และสวิตช เครื อ ข า ย Cisco® Industrial Ethernet (IE) 4000 Series จํานวน 40 เครื่ อ ง จากซิ ส โก ภายใต กรอบระยะเวลาที่กําหนด คือเดือนมีนาคมที่ผานมา

หลังจากทีด่ าํ เนินการติดตัง้ เสร็จสมบูรณ เครือขายดังกลาว สามารถรองรับอุปกรณพกพาไดอยางไมจํากัดจํานวน สามารถ เชื่อมตอไดทุกเวลา ดวยอัตราความเร็วเฉลี่ย 1.3-1.5 กิกะบิต ตอวินาที นอกเหนือจากการลดระยะเวลาการทํางานทีห่ ยุดชะงัก อยางไมคาดคิด (Downtime) รวมทั้งชวยลดคาบํารุงรักษารายป และปญหาอุปกรณที่ขาดประสิทธิภาพแลว ปูนซีเมนตนครหลวง จะใชเครือขายนี้เปนรากฐานสําหรับการติดตั้งโซลูชั่น IIoT ใน อนาคต เชน ระบบตรวจสอบติดตามตําแหนงที่ตั้งแบบเรียลไทม ของพนักงาน ผูร บั เหมา และอุปกรณตา งๆ รวมไปถึงกระบวนการ ตรวจสอบคุณภาพงานในรูปแบบดิจทิ ลั ซึง่ จะชวยเพิม่ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยใหกับบุคลากรและเครื่องจักรภายในโรงงาน อิฑยา ศิริวสุกาญจน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท อิน ทรี ดิจิตอล จํ ากัด ซึ่งเปนบริษัทในกลุม บริษัทปูนซีเมนต นครหลวง กล าวว า ในฐานะผูผลิ ต ปูนซีเมนตชั้ นนําของไทย เราตระหนักถึงความจําเปนในการสรางความแตกตางเพื่อขยาย ธุรกิจใหเติบโตอยางตอเนือ่ ง และรักษาสวนแบงตลาดในระยะยาว เครือขาย Pervasive Network นีจ้ ะชวยใหเราสรางความไดเปรียบ จากการเริ่มดําเนินการกอน องคกรอื่นๆ ทั้งยังชวยให พนักงานและคูคาไดรับ

จากซาย อิจิ ฟูรคู าวา กรรมการผูจ ดั การ บริษทั ฟูจติ สี (ประเทศไทย) จํากัด อิฑยา ศิรวิ สุกาญจน ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร บริษทั อินทรี ดิจติ อล จํากัด และวัตสัน ถิรภัทรพงศ กรรมการผูจ ดั การประจําประเทศไทยและภูมภิ าคอินโดจีน ซิสโก

49

Engineering Today May - June 2017


ประโยชนจากระบบโมบิลิตี้ ความยืดหยุน และความปลอดภัย สําหรับการทํางานอยางเต็มศักยภาพ “การรวมมือของซิสโกที่มีความเชี่ยวชาญอยางมากในการ ผลักดันคุณประโยชนของระบบเชือ่ มตอแบบใหม รวมถึงเทคโนโลยี Internet of Things และฟู จิ ต สึ ใ นฐานะผู  ติ ด ตั้ ง ระบบชั้ น นํ า ระดับโลก ชวยยกระดับประสิทธิภาพและการทํางานรวมกันของ บุคลากร และชวยใหเราพัฒนาการดําเนินงานภายใตวิสัยทัศน Thailand 4.0 เรามีแผนทีจ่ ะขยายระบบดิจทิ ลั ของเราสูอ ตุ สาหกรรม การผลิ ต เพื่ อ เป ด โอกาสให ผู  ผ ลิ ต รายอื่ น ๆ ได เ รี ย นรู  จ าก ประสบการณของเราในการสรางความเติบโตที่ยั่งยืน และบรรลุ เปาหมายของ Industry 4.0” อิฑยา กลาว ดาน วัตสัน ถิรภัทรพงศ กรรมการผูจ ดั การประจําประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน ซิสโก กลาววา รายงานอุตสาหกรรมชี้ให เห็นวา การใชจายดาน IoT ในประเทศไทยจะเพิ่มเปน 33,500 ลานบาทภายในป 2563 โดยภาคอุตสาหกรรมการผลิตจะมี ยอดการลงทุนในสวนนี้ราว 15,000 ลานบาท อยางไรก็ตาม ถาไมมีระบบเชื่อมตอเครือขายที่แข็งแกรง และปรับขนาดได อยางยืดหยุน ผูผลิตก็จะไมสามารถใชประโยชนอยางเต็มที่จาก เทคโนโลยีที่ทันสมัยเชนเทคโนโลยี Internet of Things

ปูนซีเมนตนครหลวงในฐานะผูผลิต พันธมิตรอุตสาหกรรม และ องคกรที่ดีเยี่ยมทั้งในประเทศไทย และในระดับภูมิภาค” วัตสัน กลาว อิจิ ฟูรคู าวา กรรมการผูจ ดั การ บริษทั ฟูจติ สึ (ประเทศไทย) จํากัด กลาววาในยุคที่ทุกธุรกิจตองพรอมรับมือกับความเปลี่ยน แปลงอยางรวดเร็ว การกาวเขาสูยุค Digital Transformation หรือการปรับเปลี่ยนธุรกิจโดยใชดิจิทัลมาเปนกลไกหลักในการ ขับเคลือ่ น เราใช ฟูจติ สึ ดิจทิ ลั แพลตฟอรม ในการเริม่ ขับเคลือ่ น บริ ก ารให กั บ ลู ก ค า ในหลากหลายอุ ต สาหกรรม อาทิ กลุ  ม อุตสาหกรรมโรงงาน กลุมคาปลีก กลุมการเงินธนาคารกลุม โลจิ ส ติ ก ส แ ละขนส ง เรานํ า เสนอภาพรวมของดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทัง้ หมด เพือ่ สรางใหเกิด “ธุรกิจดิจทิ ลั อัจฉริยะ” ซึง่ การขับเคลือ่ น เทคโนโลยีนี้ ไมเพียงแตเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต เปนการสงผานความรูไปยังคนรุนตอไปและสรางใหเกิดคุณภาพ ชีวติ ทีด่ ตี อ มวลมนุษยชาติ นัน่ คือปรัชญาในการทํางานของฟูจติ สึ ทีใ่ หความสําคัญกับคนและสังคมเปนศูนยกลาง (Human Centric Intelligence Society) และปูนซีเมนตนครหลวง คือความสําเร็จ ที่ฟูจิตสึภูมิใจที่ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนสูระบบ โรงงานอัจฉริยะ

“เรารูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดเปนสวนชวยในการติดตั้ง ระบบเชือ่ มตอภายในโรงผลิตปูนซีเมนต โรงงาน 3 จังหวัดสระบุรี ของปูนซีเมนตนครหลวง เพื่อวางรากฐานสําหรับการปรับปรุง ประสิ ท ธิ ภ าพ ความปลอดภั ย และการสร า งสรรคนวัต กรรม ดิจิทัลสําหรับอนาคต องคกรธุรกิจอื่นๆ ควรพิจารณาโซลูชั่นนี้ ทีถ่ อื เปนกรณีศกึ ษาอยางเปนรูปธรรมในการพัฒนาสู Industry 4.0 โซลู ชั่ น ดั ง กล า วช ว ยเสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของ

ทั้ ง นี้ ฟู จิ ต สึ เ ชื่ อ ว า ความสํ า เร็ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ปู น ซี เ มนต นครหลวง จะชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิตของบุคคลในองคกร และขยายผลถึ ง ความสํ า เร็ จ อุ ต สาหกรรมในภาพรวมและ ประเทศไทยดวย ความรว มมื อกั บซิสโก และฟู จิตสึ ช ว ยใหปูนซี เมนต นครหลวงสามารถพัฒนาระบบดิจิทัลที่ยั่งยืน ควบคูไปกับการ ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรที่ครอบคลุม โครงสรางพื้นฐานทั้งหมด

Engineering Today May - June 2017

50


บทความ

• สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)

การประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น (Linear Accelerator) ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

ประเทศไทยเป น ประเทศเกษตรกรรมที่ มี ก ารส ง ออก ผลิตผลทางการเกษตรไปตางประเทศเปนหลัก แตปจจุบัน ปริมาณการสงออกผลไมสดไปยังสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด และ ประเทศใกลเคียง อาทิ สิงคโปรและจีน ลดนอยลงเนื่องจากมี การปนเปอนของแมลงและศัตรูพืช เชื้อจุลินทรียและแบคทีเรีย ที่กอใหเกิดโรคตอผูบริโภคและการเนาเสียของผลไม ดวยเหตุนี้เพื่อเปนการยกระดับผลิตผลทางการเกษตรของ ประเทศไทยใหเปนที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพ รสชาติ และกลิ่น รวมถึงประโยชนตอสุขภาพของผูบริโภค จึงมีการวิจัยพัฒนาเพื่อ ปรับปรุงผลไมสดใหปราศจากโรค ยืดอายุการสุกเพือ่ ปองกันการ เสียไดงา ย และยับยัง้ การงอกระหวางการเก็บรักษา โดยใชวธิ กี าร ฉายรังสีเอกซที่ผลิตจากเครื่องเรงอนุภาคเชิงเสน ปริมาณรังสีที่ ถูกดูดกลืนจากการใชเครื่องเรงดังกลาวจะนอยกวา 10 kGy ซึง่ เปนปริมาณทีไ่ มกอ ใหเกิดอันตรายจากสารพิษทีเ่ กิดขึน้ ในผลไม ทั้งนี้ปริมาณรังสีที่ใชขึ้นอยูกับชนิดของผลไมและวัตถุประสงค ของการฉายรังสี โดยไมทําใหสี เนื้อสัม ผัส รสชาติ คุณสมบัติทางโภชนาการของผลิตผลเปลี่ยนแปลง

ปจจุบันการสงออกผลไมที่มีการฉายรังสีไดรับการยอมรับ จากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ มีทั้งสิ้น 7 ชนิด ไดแก ลําไย ลิ้นจี่ มะมวง มังคุด สับปะรด เงาะ และแกวมังกร ซึ่งเปน ผลไมที่มี ความตองการในตางประเทศสูง แตในอนาคตการสงออกทั้งเชิง ปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายของผลิตผล สามารถเพิม่ ขึ้นดวยการทําวิจัยเกี่ยวกับการเกิดโรคในผลิตผลทางการเกษตร แตละชนิดที่ตองการสงออก พรอมทั้งการควบคุมปริมาณรังสี ที่เหมาะสมและพัฒนาระบบการ ฉายรังสีเพื่อใหการฉายรังสี อยางมีประสิทธิภาพ

5 51

Engineering Today May - June 2017


ผลไมที่มีการฉายรังสีเพื่อการสงออก โดยได รั บ การตรวจสอบความปลอดภั ย ขององคการอนามัยโลกและหนวยงานอืน่ ที่ เกี่ยวของ โดยแสดงเครื่องหมายที่แสดงวา อาหารผานการฉายรังสี นอกจากนี้ การประยุกตใชเครื่องเรงอนุภาคเชิงเสนทาง ดานการเกษตร ยังสามารถใชเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของแร รั ต นชาติ อั ญ มณี รวมถึ ง พลอยเนื้ อ อ อ นและเนื้ อ แข็ ง ซึ่ ง ประเทศไทยเปนแหลงแรที่มีชื่อเสียง แตเนื่องจากอัญมณีตาม ธรรมชาติมักมีสีขุนและมีมลทินภายในจึงไมเปนที่สนใจในตลาด มากนัก อีกทั้งอัญมณีที่กําเนิดตามธรรมชาติอาจมีสีหรือความ ใสไมดีพอ จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงสีของอัญมณีเพื่อเพิ่ม มูลคาดวยเทคนิคทีห่ ลากหลาย ปจจุบนั วิธกี ารฉายรังสีเปนทีน่ ยิ ม อยางมาก เนือ่ งจากการฉายรังสีจะทําใหโครงสรางโมเลกุลอัญมณี เปลี่ยนแปลงเกิดการหักเหของแสงสีที่ตางไปจากเดิม อัญมณีที่ นิยมมาฉายรังสีจะเปนพลอยเนือ้ ออน เชน โทแพซ อะความารีน ทัวรมาลีน ควอตซ และไขมุก เปนตน

การเพิม่ มูลคาใหแกอญ ั มณี ตัวอยางเชน โทแพซเปนพลอย ที่มีราคาถูก แตเมื่อฉายรังสีแลวสีธรรมชาติทั้งสีฟา (Blue) และ สีขาว (White) จะกลายเปนสีนํ้าตาลเขมทําใหมูลคาของโทแพซ เพิม่ ขึน้ เปนเทาตัว นอกจากนี้ ไขมกุ จะเปลีย่ นจากสีนวลเปนโทน สีตะกั่วหลังจากไดรับการฉายรังสีเชนกัน ซึ่งสีตะกั่วเปนสีที่ไดรับ ความนิยมมากในกลุมผูบริโภค พลอยแตละชนิดและแตละแหลง กําเนิดจะมีคุณลักษณะทางโครงสรางและองคประกอบทางเคมี ทีแ่ ตกตางกัน ทําใหการเปลีย่ นสีพลอยจําเปนตองควบคุมปริมาณ รังสีและพลังงานทีเ่ หมาะสมสําหรับการฉายพลอยในปริมาณมาก เพื่อใหไดสีและความใสที่ตองการ

การฉายอัญมณีดวยรังสีอิเล็กตรอน ในปจจุบันอัญมณีทั้งพลอยเนื้อออน เชน โทแพซ พลอยเนื้อแข็ง เชน ควอลันดัมและเพชรเปนที่นิยมนํามาฉายรังสีดวยลํา อิเล็กตรอนพลังงานสูงเนื่องดวยการควบคุมคุณภาพของอัญมณีนั้นมีประสิทธิภาพ

Engine Eng Engineering ineeri ering ng Tod Today ay Ma Mayy - Jun Junee 201 2017 7

5 52


>> สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กับงานพัฒนา ด้านเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น จากความตองการดังกลาวจึงจําเปนตองพัฒนาเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการฉายรังสีผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการสงออกและ เพิ่มมูลคาใหกับอัญมณี โดยการประยุกตใชเครื่องเรงอนุภาค เชิงเสน ดวยเทคโนโลยีทางเครื่องเรงอนุภาคสามารถทําการฉาย รังสีไดทั้งการใชรังสีอิเล็กตรอนและรังสีเอกซ ซึ่งการเลือกใชรังสี ดังกลาวนั้นขึ้นอยูกับความหนาแนน รูปแบบของผลิตภัณฑ และ วัตถุประสงคของการฉาย อีกทั้งรังสีที่ผลิตจากเครื่องเรงอนุภาค สามารถควบคุมไดงายและมีความแมนยําสูงทําใหไมมีการรับ ปริมาณรังสีเกินกวาที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของการฉาย การ พัฒนาเครื่องเรงอนุภาคนี้ยังสงเสริมการวิจัยและการบริการทาง การคา และความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ เพือ่ การสงออก สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) กระทรวง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงทําการออกแบบ วิจยั และพัฒนา เทคโนโลยีเครื่องเรงอนุภาคเชิงเสนสําหรับการฉายผลไมเพื่อการ สงออกและการเปลี่ยนสีอัญมณี โดยเครื่องเรงอนุภาคเชิงเสนนี้ สามารถเรงลําอิเล็กตรอนใหมพี ลังงาน 6-12 MeV และปรับเปลีย่ น ปริมาณกระแสไดตามวัตถุประสงคของการฉาย ซึ่งเครื่องเรงนี้ สามารถใช ง านได ทั้ ง รั ง สี เ อกซ พ ลั ง งานตํ่ า และอิ เ ล็ ก ตรอน พลังงานสูงไดพรอมกันที่สถานีทดลอง

สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องคการ มหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงทําการออกแบบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องเรงอนุภาคเชิงเสนสําหรับการฉายผล ไมเพื่อการสงออกและการเปลี่ยนสีอัญมณี โดยเครื่องเรงอนุภาคเชิงเสนนี้สามารถเรง ลําอิเล็กตรอนใหมีพลังงาน 6-12 MeV และ ปรับเปลีย่ นปริมาณกระแสไดตามวัตถุประสงค ของการฉาย

5 53

Engine Eng Engineering ineeri ering ng Tod Today ay Ma Mayy - Jun Junee 201 2017 7


ระบบเครื่องเรงอนุภาคที่ประยุกตใชทางการเกษตรและ อุตสาหกรรม จะประกอบดวย ปนอิเล็กตรอน (Electrongun) ซึ่งจะทําหนาที่ผลิตลําอิเล็กตรอน โดยอาศัยหลักการปลดปลอย เนื่องจากความรอนจากการจายกระแสไฟฟาใหกับขดลวดความ รอน (Heater) อิเล็กตรอนอิสระที่ถูกปลดปลอยออกมา จะเขา สูเ ครือ่ งเรงเชิงเสน (Linac) โดยทอเรงนีจ้ ะทําหนาทีส่ ง ผานพลังงาน จากคลื่นวิทยุพลังงานสูงไปยังอิเล็กตรอนผานสนามไฟฟา อิเล็กตรอนทัง้ หมดทีป่ ลายทอเรงจะถูกสงผานระบบลําเลียง เขาสูสถานีทดลอง (Beamline Stations) สนามแมเหล็กของ แมเหล็กสีข่ วั้ ทีต่ ดิ ตัง้ ตลอดระบบลําเลียงจะทําหนาทีบ่ บี และบังคับ ลําอิเล็กตรอนใหเคลือ่ นเขาสูแ มเหล็กสองขัว้ ทีท่ างเขาสถานีทดลอง เพื่อคัดเลือกพลังงานที่ตองการ ในแตละปลายสถานีจะมีระบบ การกระจายรังสี (Scanninghorn) เพื่อควบคุมปริมาณรังสีใน การฉายบนผลิตภัณฑ ซึ่งระบบการกระจายรังสีแตละสถานีจะ แตกตางกันสําหรับรังสีเอ็กซและการใชลําอิเล็กตรอนโดยตรงใน การฉาย

Engine Eng Engineering ineeri ering ng Tod Today ay Ma Mayy - Jun Junee 201 2017 7

54

อิ เ ล็ ก ตรอนที่ ผ ลิ ต จากป น อิ เ ล็ ก ตรอนเพื่ อ ส ง เข า สู  ท  อ เร ง เพื่อเรงพลังงานดวยสนามไฟฟาที่ สงผานเขาทอเรงโดย Waveguide หลังจากนั้นอิเล็กตรอนที่ถูกเรง จะวิ่งไปชนเปาโลหะหนักเพื่อผลิต รั ง สี สํ า หรั บ การฉายผลไม ด  ว ย รังสีเอกซ


Technology

• กองบรรณาธิการ

ดาคอนใช้เครื่องตรวจสอบภายในท่ออัจฉริยะ ตรวจสอบท่อปาตาโกเนียที่อาร์เจนตินา

Dacon achieved pipeline inspection in Argentina ในช วงปลายปที่ ผ า นมา บริษั ท ดาคอน อิน สเปคชั่น เซอรวสิ เซส จํากัด ประสบความสําเร็จในการตรวจสอบทอผลิต ที่สําคัญหลายทอ และหนึ่งในนั้นคือที่ปาตาโกเนีย ประเทศ อาร เ จนติ น า สะท อ นจุ ด ยื น ในการเติ บ โตไปพร อ มกั บ การ ให บ ริ ก ารโซลู ชั่ น การตรวจสอบแบบครบวงจรให กั บ ลู ก ค า ทั่วโลก ทอผลิตเหลานี้ ตัง้ อยูใ นพืน้ ทีน่ อกชายฝง และเปนสวนหนึง่ ของเครือขายทอผลิตของลูกคา ซึง่ ทอผลิตนีจ้ ะสงผลิตภัณฑไปยัง พื้ น ที่ บนฝ ง ในชว งการหยุด การผลิตเพื่อ ซอ มบํา รุงครั้งใหญ (Shutdown) การตรวจสอบระบบทอซึ่งเปนสวนสําคัญในการ ประเมินความสมบูรณโดยรวมของระบบทอ (Pipeline Integrity) การตรวจสอบทอแนวตั้งจึงมีความจําเปน ดาคอนจึงไดรับมอบ ใหดําเนินการตรวจสอบภายในทอผลิตทั้งหมดในเวลาอันจํากัด ดวยการหยุดการผลิตไมสามารถทําติดตอกันไดนาน

The recent successful inspection of several key production pipelines late 2016, in Patagonia, Argentina, marked another eventful year for Dacon inspection services Co.,Ltd.. The company, who also celebrated its twentieth anniversary last year, continues to grow with its presence in providing inspection solutions to customers globally. These production pipelines, situated offshore, were part of the customer’s network of pipelines with product being sent to a receiving facility onshore. As part of maintenance during shut-down, in-line inspection was required to assess the overall integrity of the pipeline in the vertical riser sections of each line. Dacon was given this task to perform the in-line inspection all within a very tight window.

55

Engineering Today May - June 2017


ภาพแสดงผลขอมูลของสภาพท อทีี่ ดี ซึึ่ งเครืื่ อ งมืื อ อยูตรงศูนยกลางทอตลอด

The highlight of this project was the method of execution customized due to the nature of the inspection and narrow time frame.

เครื่องตรวจสอบภายในทออัจฉริยะ (UT ILI Tool) ขนาด 4 นิ้ว

วิศวกรดาคอนกําลังเตรียมเครื่องมือตรวจสอบทอ

จุดเดนของโครงการนี้ คือ วิธีการดําเนินการที่ปรับแตงขึ้น เปนพิเศษใหเขากับพื้นที่หนางาน และเวลาที่จํากัด อุปกรณสง และรับ (Launcher & Receiver) เครื่องตรวจสอบภายในทอ อัจฉริยะแบบปกติทั่วไปจะไมเหมาะสมกับพื้นที่ดังกลาว ดังนั้น ดาคอนจึ ง ใช ท างเลื อ กอื่ น ที่ จ ะทํ า ให ดํ า เนิ น การตรวจสอบได ประสบความสําเร็จและปลอดภัย โดยปรับแตงอุปกรณสงและ รับเครือ่ งมือตรวจสอบทอ ดวยเครือ่ งตรวจสอบภายในทออัจฉริยะ ดาคอนจึ ง สามารถดํ า เนิ น การรวบรวมข อ มู ล ที่ มี คุ ณ ภาพใน ระยะเวลาที่จํากัด และสามารถเอาชนะสิ่งที่ทาทายในการรักษา ความเร็ ว ให ค งที่ และต อ งประคองใหตัว รับสง คลื่นสัญญาณ อัลตราโซนิค (Transducer) อยูตรงศูนยกลางทอตลอด ซึ่งทาย ที่สุดงานนี้ก็ไดแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว

Engineering Today May - June 2017

56

The highlight of this project was the method of execution customized due to the nature of the inspection and narrow time frame. Conventional launching and receiving of in-line inspection tools would not be suitable and instead an alternative solution was devised to perform the inspection safely and successfully. With the launcher door ajar and modications made to the Dacon’s ultrasonic in-line inspection tool, the inspection was executed gathering quality data reducing overall operation duration and overcoming challenges in maintaining constant speed while keeping the transducer centered throughout. The project was completed within the stipulated timeframe meeting expectations. As with every in-line inspection, data was immediately downloaded and a eld report produced within hours of review, concluded with the customer on-site maintaining Dacon’s customer-centric approach.


Energy Today • กองบรรณาธิการ

พพ. พาชมสตาร์สฯ

โรงงานดีเดนดานอนุรักษพลังงาน เดินหนาประกาศผล “Thailand Energy Awards 2017” มิถุนานี้ บมจ.สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) รับรางวัล “Thailand Energy Awards 2016” ดีเดนดานอนุรกั ษพลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) นําคณะสื่อมวลชนเดินทางไปเยี่ยมชมความสําเร็จ ของ บริษัท สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ตําบลหนองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนอีกบริษัทหนึ่งที่ประสบความ สําเร็จดานการอนุรกั ษพลังงานและไดรบั รางวัลดีเดนดาน อนุรักษพลังงานประเภทโรงงานควบคุม จากโครงการ “Thailand Energy Awards 2016” ยศพงศ คุปตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กลาวถึงโครงการ “Thailand Energy Awards” วา โครงการนี้ไดจัดขึ้นเปน ประจําทุกป โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ พลังงาน (พพ.) นับตัง้ แตป 2543 เปนตนมาจนถึงปจจุบนั ก็เกือบ 20 ปแลว ทั้งนี้เพื่อผลักดันและสงเสริมสนับสนุน ใหเกิดกระแสการอนุรกั ษและพัฒนาพลังงานภายในประเทศ รวมถึงใหเห็นคุณคาและสรางจิตสํานึกใหเกิดความรักและ หวงแหนพลังงานในประเทศ ซึง่ บริษทั แหงนีไ้ ดมกี ารดําเนิน มาตรการดานอนุรักษพลังงานมาตลอด โดยเฉพาะการ กําหนดนโยบาย เปาหมาย และกิจกรรมดานการอนุรักษ

ยศพงศ คปตะบตร คุปตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษพลังงาน (พพ.)

57

Engineering Today May - June 2017


พลังงานใหสอดคลองกับคุณคาหลัก 4C (Cost Awareness) คือการ พัฒนาโครงสรางตนทุนใหเหมาะสมโดยการนํานวัตกรรมการจัดการ พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงมาประยุกตใชในองคกร เพื่อนําไปสูการ ลดตนทุนการใชพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สํ า หรั บ การเยี่ ย มชมความสํ า เร็ จ ของ บริ ษั ท สตาร ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในครัง้ นี้ ไดรบั เกียรติจาก ชัยณรงค นิมมานเทวินทร รองประธานเจาหนาที่บริหารสายงานฝาย ปฏิบัติการ กลาวตอนรับ ณ โรงงานตําบลหนองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.พิชิต แสงผองแผว กรรมการบริหาร บริษัท สตารส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลาวถึงผลสําเร็จในการ ดําเนินการดานอนุรกั ษพลังงานของบริษทั ฯ วาตลอดระยะเวลาทีผ่ า นมา ตั้งแต พ.ศ. 2556 จนถึงปจจุบัน บริษัทฯ ไดดําเนินมาตรการจัดการ ดานอนุรักษพลังงานมารวมทั้งสิ้นกวา 11 มาตรการ อาทิ การติดตั้ง เครื่องทําความเย็นโดยใชคอมเพรสเซอรแบบไรแรงเสียดทานสําหรับ ระบบปรับอากาศแบบใชนาํ้ เย็นทีต่ อ งการความยืดหยุน และประสิทธิภาพสูง และการใชระบบโอโซนกับระบบ Cooling Tower ซึ่งสามารถประหยัด พลังงานรอยละ 23.59 คิดเปนพลังงานไฟฟา 6.65 GWH และลดคา ใชจา ยดานพลังงานลงไดถงึ 25.97 ลานบาท จากเงินลงทุน 43.17 ลานบาท นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ไดดาํ เนินการจัดการสิง่ แวดลอมตามมาตรฐาน ISO14001: 2004 โดยคํานึงถึงการดําเนินธุรกิจทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม อาทิ การเลิกใชวัสดุที่เปนสารพิษในผลิตภัณฑ การเขารวมกิจกรรม ดานอนุรักษพลังงานและสังคมสีเขียวกับหนวยงานรัฐบาลและเอกชน ตางๆ รวมทัง้ สงเสริมการมีสว นรวมของพนักงานในทุกระดับของบริษทั ฯ เพื่อการอนุรักษและพัฒนาพลังงาน มีการจัดกิจกรรมรณรงค ฝกอบรม สงเสริมใหความรูดานพลังงาน เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีแกพนักงาน สําหรับความคืบหนาโครงการ “Thailand Energy Awards 2017” ยศพงศ กลาววา ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาผลงานผูเขาประกวด โดยคณะกรรมการตั ด สิ น มี ก ารประชุ ม และลงพื้ น ที่ ต รวจสอบทั้ ง ใน กรุงเทพฯ และตางจังหวัด อยางตอเนือ่ ง โดยปนมี้ ผี สู นใจเขารวมประกวด ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศจํานวน 262 ราย สวนผลการตัดสิน คาดวาจะมีการประกาศอยางเปนทางการประมาณเดือนมิถุนายนนี้

Enggine En Engineering inne neer erinng eri er ng Tod Today day Ma Mayy - Jun JJunee 201 2 2017 7

58 58

ดร.พิชิต แสงผองแผว กรรมการบริหาร บมจ.สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย)


Quality

• กองบรรณาธิการ

มาสเตอร์ ก าร์ ด ผนึกกําลัง ยูเนี่ยนเพย์ และวีซ่า เปิดตัว “QR Code มาตรฐาน” ครั้งแรกในไทย ยกระดับ E-Payment ให้ง่ายยิ่งขึ้น

มาสเตอร์การ์ด ยูเนีย่ นเพย์ และวีซา่ เปิดตัว “QR Code มาตรฐาน” มาตรฐาน สากลสํ า หรั บ การชํ า ระเงิ น รู ป แบบใหม่ ทีจ่ ะทําให้ผบู้ ริโภคและผูค้ า้ ในประเทศไทย มีตวั เลือกในการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้ ง ยั ง ง่ า ยในการตั้ ง ค่ า และการใช้ ง าน เพี ย งผู ้ บ ริ โ ภคถื อ บั ต รทั้ ง 3 ประเภท ใช้ แ อพพลิ เ คชั่ น บนมื อ ถื อ ที่ ร องรั บ “QR Code มาตรฐาน” สแกน QR Code ที่แสดงอยู่ในร้านค้า ก็สามารถชําระเงิน ได้ อ ย่ า งง่ า ยดาย ซึ่ ง จะช่ ว ยยกระดั บ ประเทศไทยสู ่ สั ง คมไร้ เ งิ น สด ตาม นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย

เปดตัว “QR Code มาตรฐาน” ครั้งแรกในไทย ชวยใหการใชจายงายยิ่งขึ้น

ความสะดวกสบายที่ ผู  บ ริ โ ภคจะได รั บ ในการชํ า ระเงิ น “QR Code มาตรฐาน” คือ ผูบ ริโภคไมจาํ เปนตองสแกน QR Code ทีแ่ ตกตางกันสําหรับการชําระเงินดวยบัตรมาสเตอรการด ยูเนีย่ นเพย และวีซา เนื่องจากผูคาจะแสดงเพียงแค QR Code เดียวที่หนา รานหรือผานแอพพลิเคชั่นมือถือของธนาคารที่บริการรานคา ดวยการทําธุรกรรมผานเครือขายการชําระเงินระดับโลกทั้งสาม เครือขายนี้ จะทําใหผูบริโภคไดรับประสบการณการชําระเงินที่ รวดเร็ว สะดวกสบาย และปลอดภัยทีส่ ดุ และเนือ่ งจาก “QR Code มาตรฐาน” นี้มีไวเพื่อการใชงานรวมกันทั่วโลก เพียงแคผูบริโภค มีแอพพลิเคชัน่ บนมือถือที่ รองรับ “QR Code มาตรฐาน” สามารถ ชําระเงินไดทุกที่ ที่รับ “QR Code มาตรฐาน” โดนัล ด ออง ผู จัด การทั่วไป ประจํา ประเทศไทยและ เมียนมา มาสเตอรการด กลาววา การเปดตัวระบบ “QR Code มาตรฐาน” ในวันนี้ถือเป นจุดเริ่มตนของกาวยางที่สําคัญของ ประเทศไทย เพราะจะทําใหผูบริโภคพรอมยอมรับและหันมาใช เทคโนโลยีสาํ หรับการจายเงินในรูปแบบใหมไดรวดเร็วขึน้ จากการ สํารวจของมาสเตอรการดพบวา รอยละ 50 ของผูบริโภคที่มี อายุนอยทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะหันมาใช QR Code ทันที และเรามั่นใจวาแนวโนมนี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยดวยเชนกัน ความตองการใช QR Code จะแพรหลายยิ่งขึ้นเมื่อเทคโนโลยีนี้ ถูกนําไปใชในรานคาขนาดยอมทั่วประเทศ เนื่องจากใชงานงาย

จากซาย เหวินฮุย หยาง ผูจัดการทั่วไป ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต บริษัท ยูเนี่ยนเพย อินเตอรเนชั่นแนล, สุริพงษ ตันติยานนท ผูจัดการวีซา ประจําประเทศไทย, ฤชุกร สิริโยธิน รองผูวาการดาน เสถียรภาพสถาบันการเงินธนาคารแหงประเทศไทย และ โดนัลด ออง ผูจัดการทั่วไป ประจําประเทศไทยและเมียนมา มาสเตอรการด

ทําใหรา นคาใหบริการไดสะดวกขึน้ และตนทุนตํา่ รวมถึงใชสาํ หรับ การจายบิลและการชําระเงินแบบเรียกเก็บปลายทางอีกดวย “QR Code นี้พัฒนาดวยมาตรฐานเดียวกับ QR ทั่วโลก ทําใหผถู อื บัตรมาสเตอรการดใชจา ยซือ้ สินคาและบริการไดทกุ แหง ทัว่ โลกทีร่ บั “QR Code มาตรฐาน” โดยมัน่ ใจไดในความปลอดภัย ซึ่งถือเปนจุดแข็งของบริการที่มาสเตอรการดมอบใหผูถือบัตร ควบคูไ ปกับการสนับสนุนใหประเทศไทยพัฒนาไปสูก ารเปนสังคม ไรเงินสด” โดนัลด ออง กลาว

59

Engineering Today May - June 2017


ทัง้ นีผ้ ใู ชบตั รมาสเตอรการดสามารถใชบริการรถตุก ตุก หรือ รถสามลอของไทย ผานทาง QR Code มาตรฐาน โดยสแกน QR Code ใสยอดคาโดยสาร เพื่อความสะดวกสบายในการใช บริการ เนื่องจากมักจะประสบปญหาไมมีเงินทอน สวนผูขับขี่ รถตุกตุก ก็จะไดรับ SMS แจงเตือนวาไดรับยอดชําระแลว เหวินฮุย หยาง ผูจ ดั การทัว่ ไป ประจําภูมภิ าคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต บริษัท ยูเนี่ยนเพย อินเตอรเนชั่นแนล กลาววา ปจจุบนั ยูเนีย่ นเพยเดินหนารวมมือในการดําเนินงานกับเครือขาย ทางการชํ า ระเงิน ระดั บโลก เพื่ อ พัฒนามาตรฐาน QR Code สําหรับการชําระเงิน ในฐานะที่ยูเนี่ยนเพยเปนเครือขายการ ชําระเงินระดับโลก จึงขอนําเสนอโซลูชั่นทางการชําระเงินเพื่อ ตอบสนองความตองการของผูใชงาน ซึ่งจะเปนทางเลือกและ รองรับความสะดวกสบายทางการชําระเงินใหกับผูใชงานรวมถึง กลุม ธุรกิจตางๆ ทัง้ นี้ “QR Code มาตรฐาน” ถือเปนยางกาวสําคัญ ทางดานนวัตกรรมของสถาบันการชําระเงินในประเทศไทย ซึง่ ชวย ใหผใู ชงานและรานคาตางๆ สามารถชําระเงินผานระบบ QR Code ไดอยางรวดเร็วและปลอดภัย โดยระบบดังกลาวจะชวยสงเสริม เอื้อตอการใชจาย และพัฒนาศักยภาพทางการชําระเงิน “เรายังเดินหนาผนึกกําลังกับธนาคารแหงประเทศไทยใน การสรางสรรคโซลูชนั่ ทางการชําระเงิน เพือ่ สงมอบสิทธิประโยชน ใหกับผูใ ช ง านในประเทศไทย ยูเ นี่ ย นเพยเ ชื่ อวา QR Code มาตรฐาน จะสนับสนุนระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้และเพื่อกาว เขาสูสังคมไรเงินสดอยางแทจริง” เหวินฮุย หยาง กลาว สุริพงษ ตันติยานนท ผูจัดการวีซา ประจําประเทศไทย กลาววา วีซาเชื่อวาประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาการ ชําระเงินอิเล็กทรอนิกสใหเติบโตแบบยั่งยืน ทั้งนี้การพัฒนา “QR Code มาตรฐาน” ในประเทศไทย จะเปนประโยชนแกผบู ริโภคและ ผูค า รายยอยในระยะยาว เนือ่ งจากจะชวยการลดคาใชจา ยรวมถึง งายตอการติดตั้ง เปนทางเลือกที่สําคัญอีกทางนอกเหนือเครื่อง

POS แบบเดิม ความสําเร็จของ mVisa จากทัว่ โลกไดพสิ จู นแลว วาโซลูชนั่ “QR Code มาตรฐาน” ของวีซา มีความยืดหยุน มีความ ปลอดภัย และใชงานไดอยางงายดาย ซึง่ การชําระเงินอิเล็กทรอนิกส ที่เพิ่มขึ้นมีสวนผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดวยเม็ดเงินที่มี มูลคากวา 3.8 พันลานดอลลารสหรัฐหรือ 113 พันลานบาทโดย ประมาณ ที่เพิ่มเขาไปใน GDP ของประเทศตั้งแตป 2554 ถึง 25581 เรามุงหวังที่จะเปนพันธมิตรที่ดีกับสถาบันการเงิน ลูกคา รานคา และภาครัฐตอไปเพือ่ สรางนวัตกรรมใหมๆ และขยายการ เขาถึงการชําระเงินแบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย ซึง่ จะกระตุน ใหเกิด การเติบโตที่ยั่งยืนสําหรับทุกคนและทุกที่ ปจจุบนั การชําระเงินในประเทศไทย ยังชําระผานเงินสดถึง 70% บริการ “QR Code มาตรฐาน” จะชวยตอยอดบริการ Mobile Banking บน Application ของแตละธนาคาร ซึง่ มัน่ ใจไดในความ ปลอดภัย เนื่องจากทุกธนาคารใหความสําคัญกับระบบความ ปลอดภัยในการบริการ Mobile Banking โดยมีมาตรการความ ปลอดภัยหลายขั้นตอน แตงายตอการใชงาน ซึ่งถือเปนพื้นฐาน ในการทําธุรกรรมทางการเงินบนเครือขาย (Network) ดาน ยศ กิมสวัสดิ์ ประธานสํานักระบบการชําระเงิน สมาคม ธนาคารไทย กลาววา ประเทศไทยนับเปนประเทศแรกๆ ที่ผูให บริการบัตรเครดิตชัน้ นําทัง้ 3 ราย ไดแก มาสเตอรการด ยูเนีย่ นเพย และวีซา เขาสูระบบ “QR Code มาตรฐาน” ซึ่งถือเปนหนึ่งใน Road Map การชําระเงินอิเล็กทรอนิกสแหงชาติของกระทรวง การคลัง ทีต่ อ งการใหรา นคาตางๆ ใชระบบ “QR Code มาตรฐาน” โดยทีผ่ ใู ชสามารถเลือกวาจะใชบริการบัตรเครดิตรายใดใน 3 ราย นีไ้ ด และคาดวาในปลายปนจี้ ะมีการใช “QR Code มาตรฐาน” ใน ระบบ Prompt Pay สําหรับรานคารายยอย ซึ่งการพัฒนาการ บริการชําระเงินรูปแบบใหมนี้ ทําใหประชาชนไดรับความสะดวก มากยิ่งขึ้น และใชเงินสดในการชําระเงินนอยลง นอกจากบริการชําระเงิน “QR Code มาตรฐาน” จะเปน ตัวเลือกทางการชําระเงินที่เขาถึงไดงายและปลอดภัยใหกับทุก ภาคสวนแลว “QR Code มาตรฐาน” ยังมีสวนในการเติบโตและ เรงใหเกิดการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสทวั่ ประเทศ สงผลใหคา ใชจา ย สําหรับการรับการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสลดลงสําหรับผูค า ในอนาคต ผูบริโภคชาวไทยจะไดรับประโยชนจากการนํา QR Code ไปใช ชําระเงินพืน้ ฐานขณะเดินทางไปทองเทีย่ วนอกประเทศไดอกี ดวย ขณะนี้ ธนาคารและรานคาอยูในระหวางการดําเนินงาน ติดตัง้ “QR Code มาตรฐาน” ใหแลวเสร็จในไตรมาสที่ 3 ประจํา ป พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมีสวนชวยนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มจุด ชําระเงิน อิเ ล็กทรอนิกส ภายใต Road Map การชําระเงิน อิเล็กทรอนิกสแหงชาติของกระทรวงการคลัง

ขอมูลจากผลสํารวจโดยบริษทั มูดสี  อนาลิตคิ สของวีซา เกีย่ วกับผลกระทบในการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ จากการชําระเงินในรูปแบบบอิเล็กทรอนิกส กวา 70 ประเทศทัว่ โลก ระหวางป 2554- 2558 แสดงใหเห็นการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสสามารถเพิม่ GDP ใหแกประเทศไทยในชวงระหวางป 2554-2558 ไดมากถึงรอยละ 0.19 ซึ่งถือเปนสถิติที่ไดผลเชิงบวกมากที่สุดในทวีปเอเชีย 1

Engineering Today May - June 2017

60


IT Update

• กองบรรณาธิการ

ซินนาคอร์ แต่งตั้ง ไอเน็ต เป็น Partner ระดับ Platinum รายแรกในอาเซียน รวมมือพัฒนา E-mail as a Service ใหลูกคาภาครัฐของไทย

มรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผูจ ดั การ ไอเน็ต จับมือเปนพันธมิตรกับ มร. มารคสั โตว รองประธานฝายขายและผูจ ดั การแหงภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก ยกเวนประเทศญีป่ นุ (APxJ) ซินนาคอร

ซินนาคอร ผูพัฒนาโซลูชั่นซิมบราแบบ Open Source ประกาศเพิ่ม ระดับความเปนพันธมิตรกับบริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) หรือไอเน็ต ผูน าํ การใหบริการโครงสรางพืน้ ฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในประเทศไทย โดยซินนาคอรไดแตงตั้งไอเน็ตใหเปนผูให บริการทางธุรกิจของซิมบราระดับ Platinum เปนรายแรกในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต (SEA) เพือ่ รวมกันพัฒนาโซลูชนั่ ซิมบราแพลตฟอรมระบบ อีเมลของซินนาคอรทเี่ หมาะสม และตรงตามความตองการของตลาดภาครัฐ และองคกรเอกชนขนาดใหญในประเทศไทยมากขึ้น ซิมบรา เปนหนึ่งในผลิตภัณฑหนึ่งของซินนาคอร ที่สามารถเชื่อมตอ ผูคนและขอมูลดวยซอฟตแวรความรวมมือที่มีเอกภาพประกอบดวย อีเมล ปฏิทิน การแบงปนไฟล การสนทนาพูดคุยและวิดีโอแชท ซิมบรารองรับกลอง ขอความอีเมลมากถึง 500 ลาน mailboxes ทัว่ โลกและทํางานรวมกับพันธมิตร 1,500 รายทั่วโลก โดยมีลูกคาองคกรมากกวา 2,500 ราย ลูกคาภาครัฐ 1,000 ราย และมีผูใหบริการซิมบราที่ไววางใจไดกวา 120 ราย

Engineering Today May - June 2017

62

มาร คั ส โต ว รองประธานฝ า ยขายและ ผูจ ดั การแหงภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก ยกเวนประเทศ ญีป่ นุ (APxJ) ซินนาคอร กลาววา ขณะนีต้ ลาดอีเมล ทั่วโลกกําลังเติบโต โดยมีการคาดการณวาภายในป 2563 เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลกที่เปนผูใหญ จะมีบญ ั ชีอเี มล อนาคตของอีเมลจงึ สดใส ซินนาคอร และพันธมิตรจึงมีพนั ธกิจทีจ่ ะทําใหเกิดความตืน่ ตัว ครัง้ ใหมในการใชอเี มลเกิดขึน้ มาได โดยซินนาคอรมี พันธกิจที่จะสนับสนุนใหคูคาของซินนาคอรขยาย ธุรกิจและเพิ่มความสัมพันธกับลูกคามากขึ้น ดวย การใหลกู คาใชเทคโนโลยีแพลตฟอรมทางดานอีเมล และการทํางานรวมกันในองคกร และบริการของ ซิ น นาคอร ทั้ ง ระบบการบอกรั บ เป น สมาชิ ก (Subscriber) การบริหารจัดการพอรทัล (Portals) ใหบริการโซลูชนั่ ดานการโฆษณา รวมถึงโซลูชนั่ ดาน วิดโี อครบวงจร และการบริหารจัดตัวตนบนการคลาวด การที่ไอเน็ตไดรับการแตงตั้งเปน ผูใหบริการ ทางธุรกิจของซิมบราระดับ Platinum เปนรายแรก ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEA) เนือ่ งจาก ไอเน็ตไดผานการพิสูจนแลววามีความสามารถใน การทําใหเราขยายธุรกิจจากโอกาสทางการตลาดใน ประเทศไทย โดยไอเน็ตนับ เปน Partner ระดับ Platinum รายที่ 3 ซึ่งกอนหนานี้มีบริษัท SYNAQ ประเทศแอฟริกาใต และ NTT Docomo ประเทศ ญี่ปุน ไดรับแตงตั้งเปน Partner ระดับ Platinum อยูกอนแลว


“ซินนาคอรใชประโยชนจากการเติบโตของ APIs และ การเพิม่ ขึน้ ของคลาวดมาออกแบบซิมบราใหเปนระบบเปด (Open Source) ซึ่ง มี ความสามารถในการขยายอยาง ตอ เนื่ อ งและมี ความปลอดภัย สูง นอกจากนี้ซิมบร ายัง สามารถขยายทางเลือกในการติดตั้งระบบที่จะปกปอง ความลับและความเปนสวนตัวสําหรับลูกคาองคกรใน ทุกขนาด ตั้งแตองคกรขนาดเล็ก กลาง ไปจนถึงองคกร ขนาดใหญ ตลอดจนองคกรภาครัฐทีม่ กี ารกํากับดูแลขัน้ สูง ผนวกกับการใหบริการโครงสรางพืน้ ฐานทีท่ รงประสิทธิภาพ ของไอเน็ตดวยศูนยขอมูลลํ้ายุคและสถาปตยกรรมคลาวด ทําใหไอเน็ตสามารถนําเสนอเปนโฮสตโซลูชั่นของซิมบรา ที่สงมอบบริการที่มีสมรรถภาพการทํางานระดับองคกร ขนาดใหญ ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนความตองการของ ลูกคาในการมีความเปนอิสระของขอมูลและระบบความ ปลอดภัยทั้งหมด (All Data Sovereignty and Security Requirement)” มารคัส โตว กลาว ดาน มรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผูจ ดั การ บริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ไอเน็ต ผูใหบริการ ICT Infrastructure as a Service Provider กลาววา ไอเน็ต ไดรับเกียรติจากซินนาคอรในการแตงตั้ง ใหเปน ผูใหบริการทางธุรกิจของซิมบราระดับ Platinum เปนรายแรกในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEA) จาก ความสํ าเร็จของไอเน็ตในการนําเสนอระบบอี เมล และ เครื่องมือการทํางานรวมกันของซิมบราใหแกลูกคาภาครัฐ และเอกชนขนาดใหญในประเทศไทย โดยไอเน็ตไดเริ่มตน Implement จนถึงปจจุบันไดใหบริการประมาณ 1.2 แสน Mailboxes ภายในระยะเวลา 2 ป ซึ่งถือวาเติบโตเร็วมาก ที่สําคัญไมมีปญหาระบบ Down แตอยางใด โดยที่ลูกคา สวนใหญเปนลูกคาจากหนวยงานภาครัฐ 1 แสน Mailbox ที่เหลือ 2 แสน Mailbox เปนลูกคาเอกชน “เรามีลูกคาตั้งแต 1 Mailbox 10 Mailboxes หลาย พัน Mailboxes ไปจนถึงหลักหมืน่ Mailboxes โดยหนวยงาน ภาครัฐและองคกรธุรกิจในประเทศไทยตองการบริการ มากขึน้ จากผูใ หบริการระบบอีเมล ทัง้ ในเรือ่ งของเทคโนโลยี ชัน้ นําลาสุด เปนเทคโนโลยีทอี่ งคกรขนาดใหญทวั่ โลกใชกนั มีความสามารถขยายการรองรับงานไดอยางตอเนื่อง มี ความเสถียรและนาเชือ่ ถือสูง อีกทัง้ มีระบบความปลอดภัย ในระดับโลก เพือ่ ชวยใหธรุ กิจขนาดเล็ก กลาง และใหญ เขา สูก ารสือ่ สารแบบมืออาชีพ และประหยัดเวลา” มรกต กลาว

มรกต กลาววา ปจจุบนั อีเมลถอื เปน Formal Information สําหรับ ธุรกิจ เนื่องจากอีเมลมีความนาเชื่อถือ เพราะสามารถตรวจสอบกลับ ไปได ทั้งนี้ไอเน็ตและซินนาคอรจะรวมมือพัฒนา E-mail as a Service ที่เหมาะสมและตรงตามความตองการของลูกคามากยิ่งขึ้น โดยเนน เชื่อมโยงสื่อสารใหเปน Portal เดียวกัน สามารถคุยกัน ผานวิดีโอและ เสียงได นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือตางๆ เชน Antivirus และ Antispam ซึง่ สามารถใชงานผานมือถือและ Web Mail ได ทีส่ าํ คัญราคาถูก เหมาะ สําหรับลูกคารายเล็กไปจนถึงรายใหญ อีกทัง้ การทํางานบน Cloud Base ถือเปนขอไดเปรียบ เนื่องจาก ระบบ Cloud Back up อัตโนมัติได หลาย Copy แมจะโดน Ransomware ก็ไมมีปญหา เนื่องจากสามารถ ลางเครื่องและลงโปรแกรมใหมได “ความรวมมือระหวางไอเน็ตกับซินนาคอรผนวกกับความแข็งแกรง ของโครงสรางพื้นฐานทางดานคลาวดของเราจะชวยใหไอเน็ตสามารถ ตอบสนองความตองการของลูกคาทั้งในภาครัฐและองคกรธุรกิจได อยางครบครัน” มรกต กลาว มารคัส โตว กล าวทิ้งทายวา ซิ นนาคอรเชื่อมั่นในการสราง ประชาคมความรวมมือ (Collaborative Community) ในการเปนชอง ทางใหเกิดการแบงปนความรูและความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะเปนประโยชน แกลกู คาในตลาดอีเมลและเครือ่ งมือในการทํางานรวมกันในองคกรตอไป เราพรอมจะสนับสนุนไอเน็ตสรางความสัมพันธที่แข็งแกรงกับลูกคา รวมทัง้ เราจะสนับสนุนใหไอเน็ตประสบความสําเร็จในการขยายธุรกิจ ใหมีความหลากหลายมากขึ้นไปพรอมกัน

63

Engineering Today May - June 2017


IT Update

• บริษัท ไดเมนชั่น ดาตา จํากัด

องค์กรทีข่ าดการพัฒนาด้านไอที อาจพลาดโอกาสทางการตลาดในอนาคต

รายงานฉบั บ ใหม ซึ่ ง เผยแพร โ ดยบริ ษั ท ไดเมนชั่น ดาตา จํากัด ไดกลาวถึงการปฏิบัติงาน ดานไอทีอยางไรใหเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุดในการ ขับเคลื่อนธุร กิจสูยุคดิจิทัล โดยระบุวา เจาหนาที่ ฝายปฏิบตั งิ านดานไอทีใชเวลาในการทํางานมากกวา 30% ไปกับการใหบริการตามคําขอและดูแลประเด็น การแกปญหา ขณะใชเวลาเพียงแค 15% ไปกับการ สรางสรรคนวัตกรรม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการจัดสรร เวลาที่ลดลงถึง 25% ในแตละป อยางเชนในเรื่อง ความต อ งการประโยชน ที่ จ ะได จ ากการปรั บ ปรุ ง ความผู กพั น ระหวางลูกค า กับองค กร การใช ง าน อินเทอรเน็ต ออฟ ธิงส หรือ ไอโอที (IoT) การเพิ่ม การใชงานขอมูลขนาดใหญหรือบิ๊กดาตา และการ วิเคราะหขอมูล ซึ่งทําใหนวัตกรรมดานไอทีเปนสิ่ง ทีไ่ มสามารถเอามาเปนขอตอรองในองคกรได นับเปน การสงสารที่ชัดเจนวา องคกรธุรกิจที่ขาดการพัฒนา รูปแบบธุรกิจดวยไอทีอาจพลาดโอกาสทางการตลาด ในอนาคต บิ ล แพดฟ ล ด ผู  บ ริ ห ารฝ า ยบริ ก ารของ ไดเมนชัน่ ดาตา กรุป กลาววา รายงานฉบับนีไ้ ดเนน ถึงระบบงานอัตโนมัติวามีความสําคัญที่ทําใหการ ปฏิบัติงานดานไอทีเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด

Engineering Today May - June 2017

“องคกรไอทีที่ ชาญฉลาดตางเขาใจวา ถาพวกเขาไมใหความสําคัญ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานใน บิล แพดฟลด ผูบ ริหารฝายบริการ ไดเมนชัน่ ดาตา กรุป ตอนนี้ อาจจะพลาดโอกาสทางการ ตลาดที่มากกวาเดิมในอนาคต ระบบงาน อัตโนมัติและทักษะในการประสานงานของไดเมนชั่น ดาตา จะเขามาดูแล กระบวนการและกิจกรรมทางธุรกิจของลูกคาของเราใหดําเนินไปไดเปนปกติ ทําใหพวกเขาตองการทรัพยากรทีน่ อ ยลง และสามารถใชเวลาไดมากขึน้ ไปกับ การใสใจในเรื่องความสามารถทางการแขงขัน การปรับปรุงทรัพยากรที่ให มูลคาใหมๆ การสรางความผูกพันกับลูกคาผานชองทางที่เหมาะสม และการ ใชประโยชนจากขอมูลเพื่อการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น” บิล แพดฟลด กลาว กวาทศวรรษที่ผานมา เทคโนโลยีไดสงผานประสิทธิภาพการทํางานที่ เขมขน นับตั้งแตการประหยัดตนทุนไปจนถึงการจัดวางกําลังคน เอื้อตอ กระบวนการปฏิบัติงานที่ลดทอนความสูญเสีย และบรรลุความคาดหวังของ ผูถือหุน อยางไรก็ตาม ประสิทธิภาพงานโดยตัวมันเองนั้นยังไมพอสําหรับ

64


รายงานผลวิจัยฉบับใหมเปดเผยวา เจาหนาที่ที่ดูแลดานไอทีใชเวลาไปกับการ ใหบริการตามคําขอและประเด็นการแกปญ  หา มากกวาการสรางสรรคนวัตกรรม

ยุคดิจทิ ลั ทีก่ าํ ลังเกิดขึน้ ฝายปฏิบตั งิ านดานไอทีจะตองสนับสนุน แนวทางการบริหารเพื่อใหเกิดการริเริ่มธุรกิจดิจิทัลใหมๆ และ สงผานโครงสรางพื้นฐานดานไอทีที่มีความพรอมสูงไดตรงตอ ความตองการของผูใชงาน สิ่งเหลานี้ตองการระบบไอทีที่ให ประสิทธิผลดีและยัง่ ยืน เพือ่ สงผานขอตกลงระดับการบริการทีด่ ขี นึ้ เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และบนการบริหารโครงสรางพื้นฐาน ระดับสูงโดยลดความเสีย่ งจากการหยุดชะงักของระบบใหนอ ยลง แตการปลอยใหมีการใชทรัพยากรอยางอิสระเพื่อการพัฒนา นวัตกรรมยังคงเปนเรื่องทาทาย ขณะที่องคกรทั้งหลายตางรูวา พวกเขาตองพัฒนาระบบ ปฏิบัติงานดานไอทีในเชิงยุทธศาสตรมากขึ้นและใชกลยุทธให นอยลง ทีมพัฒนาไอทีและเทคโนโลยีในองคกรสวนใหญยังคง ดิ้นรนที่จะทําตอไป จริงๆ แลว องคกรสวนใหญซึ่งมีสวนรวมใน รายงานฉบับนี้กลาววา พวกเขายังคงตองคอยสอดสองและปรับ จูนการทํางานของเจาหนาที่ดานไอทีที่ยังไมตอเนื่องเชื่อมโยงกัน โดยมีเพียง 14% ที่รายงานวา โครงสรางพื้นฐานดานไอทีของเขา มาถึงจุดที่เปนระบบดิจิทัลแลว ตามรายงานดังกลาว องคกรเพียง 20% เทานั้นที่กลาววา การดําเนินงานของพวกเขาเปนระบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ และ เกิดผลสัมฤทธิใ์ นการใชงานโครงสรางพืน้ ฐานดานไอทีเปนอยางดี ในขณะทีส่ ว นใหญยงั อยูบ นเสนทางสูก ารสรางระบบงานอัตโนมัติ แตยังไปไมถึงเปาหมาย

• 9% ขององคกรไมมีระบบงานอัตโนมัติ • 13% มีระบบงานอัตโนมัติที่มีขอจํากัด • 32% มีระบบงานอั ต โนมัติ และการประสานงานใน ระดับกลาง • 25% มีระบบงานที่เปนอัตโนมัติอยางมาก แพดฟ ล ด กล า วถึ ง เหตุ ผ ลบางประการที่ อ งค ก รไอที ทั้งหลายยังดําเนินการไดลาชาอยูวา นาจะมาจากเรื่องของงบ ประมาณ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ การปรับเปลี่ยนสูยุคดิจิทัลที่ประสบความสําเร็จตองการ การผสมผสานที่ลงตัวระหวางผูคน กระบวนการ และเครื่องมือ อยางไรก็ตาม แพลตฟอรมของการใหบริการอัตโนมัติดานไอที ยังมีราคาแพง และตองใชเวลามากในการพัฒนาและบูรณาการ เพือ่ เขาสูส ภาพแวดลอมดานไอทีแบบไฮบริดใหเปนผลสําเร็จ

65

Engineering Today May - June 2017


Advertorial

• บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จํากัด

พลาดไม่ได้กับ

งานแสดงสินค้าสําคัญ และยิ่งใหญระดับเอเชีย โพรแพ็ค เอเชีย 2017

กลับมาอีกครั้งกับงานโพรแพ็ค เอเชีย 2017 (ProPak Asia 2017) ครั้งที่ 25 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 14-17 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา โดยในปีนี้การจัดงาน จะมีความยิ่งใหญ่กว่าที่ผ่านมาถึง 25% ครอบคลุม ฮอลล์ใหม่ของศูนย์นทิ รรศการและ การประชุมไบเทค บางนา

งานโพรแพ็ค เอเชีย (ProPak Asia) เปนงานแสดง สินคาดานกระบวนการผลิตและบรรจุภณ ั ฑระดับนานาชาติ อันดับ 1 ของเอเชีย ที่จัดขึ้นอยางตอเนื่องในประเทศไทย ครั้ ง นี้เ ปน ครั้ง ที่ 25 ซึ่ง การจัดงานใหญร ะดับภู มิภาคนี้ ทําใหเปนจุดดึงดูดผูเขารวมชมงานจากทั่วทั้งเอเชียใหได มาพบกับเหลาบริษทั ชัน้ นําระดับโลก พรอมทัง้ ไดสมั ผัสกับ เครื่องจักรและเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ ไดภายในงาน โดย ประเทศไทยนับเปนหนึง่ ในผูผ ลิตอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีใ่ หญ และดีทสี่ ดุ แหงหนึง่ ของโลก อีกทัง้ ภูมภิ าคเอเชียยังเปนพืน้ ที่ สําคัญในดานการผลิตแกโลกอีกดวย ดังนัน้ จึงสงผลใหงาน โพรแพ็ค เอเชีย มีการเติบโตขึน้ ทุกปตงั้ แตครัง้ แรกในป 2532 โดยงานโพรแพ็ค เอเชีย 2017 มีการเติบโตของพืน้ ที่ การจัดงานและผูเขารวมจัดแสดงงานกวาปที่ผานมาถึง 25% โดยในปนี้มีผูรวมจัดแสดงงานกวา 2,000 ราย จาก 45 ประเทศ และอิ น เตอรเ นชั่ น แนล พาวิเ ลียนจากอีก 18 ประเทศ ซึ่งการจัดงานไดรับการสนับสนุนจากองคกร การคาชั้นนําจากนานาชาติ อาทิ ประเทศออสเตรเลีย -

Engineering Today May - June 2017

Australian Packaging and Processing Machinery Association APPMA), Australia of Packaging (AIP) ประเทศกัมพูชา - Cambodia Association of Food Science and Technology (CAFST) สาธารณรัฐ ประชาชนจีน - China World Trade Center (CWTC) ประเทศเดนมารก Confederation of Danish Industry - Dansk Industri ประเทศฝรัง่ เศส Business France ประเทศเยอรมนี - Atelier Scherer Fair Consulting GmbH. (ASFC), Bavarian Ministry of Economic Affairs, Infrastructure, Transport and Technology and Bayern International ประเทศ อินโดนีเซีย - The Indonesian Food and Beverages Association (GAPMMI), Indonesian Packaging Federation (IPF) ประเทศอิตาลี Italian Packaging Machinery Manufacturers Association (UCIMA) ประเทศญี่ปุน - Japan Packaging Machinery Manufacturers Association (JPMA) ประเทศเกาหลี - Incheon Business Information Techno Park (IBITP) and Korea Packaging Machinery Association (KPMA) ประเทศเมียนมา - Myanmar Food Processors and Exporters Association (MFPEA), Myanmar Industries Association (MIA) ประเทศฟลิปปนส - Packaging Institute of the Philippines

66


(PIP) ประเทศสิงคโปร - Association of Small & Medium Enterprises (ASME), Food Industry Asia (FIA) ประเทศสเปน - Amec - Envasgraf ประเทศไตหวัน - Taiwan Plastics Industry Association, Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) and World Trade Center Taichung (WTCT) ประเทศอั งกฤษ - Processing and

Packaging Machinery Association (PPMA) และ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า - Packaging Machinery Manufacturers Institute (PMMI) งานโพรแพ็ค เอเชีย 2017 มีการแบงพืน้ ทีก่ ารจัดงาน ออกเปน 8 โซนอุตสาหกรรม ประกอบดวย เทคโนโลยีการ ผลิตและแปรรูป (Processing Technology), เทคโนโลยี บรรจุภณ ั ฑ (Packaging Technology), เทคโนโลยีเครือ่ งดืม่ (Drink Technology), เทคโนโลยีเภสัชกรรม (Pharmaceutical Technology), หองทดลองและการทดสอบ (Lab & Test), วัสดุ (Materials), การใสรหัสสินคา (Coding), การทํา เครื่องหมายและฉลาก (Marking & Labelling), การแชแข็ง (Cold Chain) โลจิสติกสและคลังสินคา (Logistics & Warehousing) โดยการจัดโซนงานแสดงสินคาใหมทําให งายตอทั้งผูซื้อและผูขายในการเจรจาการคาและพัฒนา ธุรกิจรวมกัน พรอมทัง้ ภายในงานยังมีการจัดงาน Printech Asia งานแสดงเทคโนโลยีการพิมพและการขึ้นรูป จัดขึ้น โดยสมาคมผู  ผ ลิ ต เครื่ อ งจั ก รอุ ต สาหกรรมการพิ ม พ การขึน้ รูป กราฟก และกระดาษ ประเทศอิตาลี (ACIMGA) โดยรวมมือกับ ยูบีเอ็ม บีอีเอส ขึ้นอีกดวย ทําใหในปนี้ งานโพรแพ็ค เอเชีย 2017 มีการจัดแสดงเครื่องจักรกวา 5,000 เครื่องจากทั่วโลก เต็มพื้นที่ 55,000 ตารางเมตร ของศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งบริษัทชั้นนํา จากทั่วโลกที่เขารวมงานประกอบดวย ABB, Afoheat, Berli Jucker, Buhler, CAMA, Clearpack, Coesia Group, FPT, Gebo Cermex, Heat and Control, Heuft, Hörmann, Ishida, IWK, Jebsen & Jessen, KHS, Krones, Markem – Imaje, Mitsubishi Chemical, Multivac, Patkol, Premier Tech Chronos, Ronchi Mario, SMI, Siemens, Tetra Pak, Wolf Verpackungs maschinen และอีกมากมาย ดาน จัสติน พาว ผูจัดการทั่วไป บริษัท ยูบีเอ็ม บีอเี อส จํากัด ผูจ ดั งานโพรแพ็ค เอเชีย กลาววา งานโพรแพ็ค เอเชีย 2017 คือแถวหนาของงานแสดงสินคาอุตสาหกรรม ระดับนานาชาติ ทีต่ อบสนองความตองการของทุกภาคสวน และเปนจุดศูนยรวมของนวัตกรรมและนําบริษัทชั้นนํา จากทั่วโลกมารวมกัน ดังนั้นหากคุณอยูในอุตสาหกรรม ดานกระบวนการผลิตและบรรจุภณ ั ฑ ทัง้ อาหาร เครือ่ งดืม่ เภสัชกรรม หรือ สินคาอุปโภค-บริโภค ตองไมพลาดในการ มารวมงานนี้

งานโพรแพ็ค เอเชีย 2017 จัดขึ้นโดย ยูบีเอ็ม บีอีเอส งานเริ่มตั้งแต่วันที่ 14-17 มิถุนายน 2560 ฮอลล์ 98-105 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดการจัดงานเพิม่ เติม ได้ที่ โทร. 0-2615-1255 ต่อ 123 หรือ E-mail : wantita@besallworld.com และเว็บไซต์ www.propakasia.com

67

Engineering Today May - June 2017


บทความพิเศษ

• *เวยน ฮารเปอร

เพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม ด้านการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีการติดตาม ในบรรดาอุตสาหกรรมทัง้ หมด ภาคอุตสาหกรรมดานการ ดูแลสุขภาพยังคงเดินหนาพัฒนาดานเทคโนโลยีใหมๆ ไปอยาง ชาๆ สืบเนือ่ งมาจากเหตุผลตางๆ ดังตอไปนีค้ อื ปจจัยทางการเงิน มีผลตอการเดินหนาพัฒนา เนื่องจากเปนเรื่องยากสําหรับ ภาคอุตสาหกรรมดานการดูแลสุขภาพในการลงทุนดานเทคโนโลยี ใหมๆ จากฝายตางๆ นอกจากนีร้ ปู แบบการไดรบั คาตอบแทนของ แพทยยังไมสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาปรับใช โดยแพทย จะไดรบั คาตอบแทนตามจํานวนผูป ว ยทีเ่ ขามารับการรักษาและ คาธรรมเนียมในการรักษามากกวาคาตอบแทนทางดานคุณภาพ ในการรักษา รวมทั้งปจจัยบางประการเกี่ยวของกับการปฏิบัติ ตามระเบียบขอบังคับ ภาคอุตสาหกรรมดานการดูแลสุขภาพ ไดรบั การควบคุมอยางเครงครัด ซึง่ นําไปสูข นั้ ตอนทีล่ า ชาสําหรับ การเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ ความทาทายบางประการยังเกิดขึ้นอยางสมํ่าเสมอดวย ลักษณะของอุตสาหกรรม องคกรดานการดูแลสุขภาพจํานวน มากยังคงยึดถือแนวทางปฏิบัติในวิธีการแบบดั้งเดิม ซึ่งเปนเรื่อง ยากสําหรับองคกรเหลานัน้ ในการทดลองสิง่ ใหมๆ โดยปราศจาก แรงจูงใจ นอกจากนี้ บรรดาแพทยและพยาบาลตางก็ไมคนุ เคยกับ เทคโนโลยี จึงตองใชระยะเวลาในการทําความเขาใจการใชงาน ของซอฟตแวรหรืออุปกรณใหมๆ *ผูอํานวยการอาวุโสดานเทคนิคซีบรา เทคโนโลยีส ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

Engineering Today May - June 2017

68

อยางไรก็ตาม สถานการณดังกลาวที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมดานการดูแลสุขภาพเริ่มยอมรับการ เปลีย่ นแปลงจากเทคโนโลยีใหมๆ ซึง่ เปนผลมาจากงบประมาณที่ เพิม่ มากขึน้ และขอกฎหมายใหม ยกตัวอยางเชน ภาคอุตสาหกรรม ดานการดูแลสุขภาพในประเทศไทย มีการจัดสรรงบประมาณ 18.7 ลานบาท ซึง่ เปนอัตราทีเ่ ติบโตขึน้ ถึง 8 เปอรเซ็นตในระหวาง ป พ.ศ. 2557-2561 ขณะที่ในสหรัฐอเมริกา กฎหมายประกัน สุขภาพ (Affordable Care Act) หรือที่รูจักกันดีในนามของ Obama Care ซึ่งเปนนโยบายที่ใหความชวยเหลือดานการรักษา คาพยาบาล ชวยใหคนไขไดรับการรักษาอยางดีและลดจํานวน ครั้งในการเขารับการรักษาเพื่อลดคาใชจายของคนไข ซึ่งการ เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทําใหโรงพยาบาลอยูภายใตภาวะความกดดัน อันมหาศาลในการลดคาใชจา ยและพัฒนาคุณภาพดานการบริการ ปจจัยสําคัญอื่นๆ ยังรวมถึงความตองการเพิ่ม ผลิตภาพ ทีม่ คี ณ ุ ภาพยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย การเพิ่มจํานวนประชากรผูสูงอายุ และการวิวัฒนาการของโรค ปจจัยเหลานี้จึงเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญในการหันมาใสใจดาน สุขภาพและการใชประโยชนจากเทคโนโลยี ในปจจุบัน การดูแลสุขภาพไดกลายเปนภาคอุตสาหกรรม ที่เติบโตเร็วที่สุดสําหรับการนําเทคโนโลยีมาปรับใช


การเพิ่มปริมาณการใช้งานบาร์โค้ดและเทคโนโลยี RFID สร้างโอกาสสําคัญสําหรับการดูแลสุขภาพ การใชงานบารโคดที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหขอผิดพลาดทาง การแพทยยิ่งลดลงตามลําดับ ในภาคอุตสาหกรรมดานการดูแล สุขภาพ ยังคงมีความพยายามอยางตอเนื่องในการนําเทคโนโลยี บารโคดมาชวยควบคุมขอผิดพลาดทางการแพทยและเพิ่มความ ปลอดภัยสําหรับผูปวย ขอผิดพลาดทางการแพทยสามารถเกิดขึน้ ไดในทุกขัน้ ตอน ตั้งแตกระบวนการสั่งจายยา การสื่อสาร การติดฉลาก ขั้นตอน การบรรจุภณ ั ฑ การจายยาไปยังบุคลากร จนถึงขัน้ ตอนการบริหาร โดยขอผิดพลาดเหลานีถ้ อื เปน “ขอผิดพลาดทีส่ ามารถปองกันได” จากผลการศึกษาในป พ.ศ. 2558 แสดงใหเห็นวาในสหรัฐอเมริกา เพียงประเทศเดียวมียอดผูเ สียชีวติ สูงถึง 251,000 ราย อันเปนผล มาจากความผิดพลาดทางการแพทยในโรงพยาบาลและสถาน พยาบาลตางๆ ทําใหสาเหตุการเสียชีวิตจากขอผิดพลาดทาง การแพทยสูงเปนลําดับที่ 3 ในสหรัฐอเมริกา จากขอมูลนีจ้ งึ ทําใหการสแกนบารโคดมีความสําคัญในการ ชวยแกไขปญหาในเรื่องขอผิดพลาดทางการแพทย : จากผลการ ศึกษาของนักวิจยั จากโรงพยาบาลบริกแฮม แอนด วูแมน (Brigham and Women’s Hospital) ซึ่งตีพิมพในวารสารทางการแพทย นิวอิงแลนด เจอรนัล ออฟ เมดิซิน (New England Journal of Medicine) เผยวา จากจํานวนใบสั่งจายยาทั้งหมด 14,041 ใบ พบวาใบจายยาจํานวน 776 ใบ มีขอ ผิดพลาดทีไ่ มไดอยูใ นระบบ สแกนบารโคด ซึ่งตัวเลขนี้สามารถลดลงไดถึง 41.4 เปอรเซ็นต ดวยการใชระบบสแกนบารโคด สําหรับโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยนางาซากิ (Nagasaki University Hospital) ในประเทศญีป่ นุ ไดนาํ เทคโนโลยีระบบบารโคดมาใชงาน โดยทางโรงพยาบาลใช TC55 คอมพิวเตอรระบบ สัม ผัสแบบพกพาสําหรับการอานบารโคดของซีบรามาตั้งแต ปที่ผานมา ในปจจุบันอุปกรณนี้ไดเปนสวนหนึ่งของอุปกรณ ในการชวยระบุตัวตนและความถูกตอง อาทิ สายรัดขอมือของ

ผูปวย บัตรประจําตัวของแพทยและพยาบาล และยารักษาโรค อุปกรณนี้สามารถชวยประหยัดเวลาในการตรวจขอมูลผูปวย และลดความผิ ด พลาดทางการแพทย โดยคอมพิวเตอร แ บบ พกพานี้สามารถเชื่อมตอระบบเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบไรสาย (Wi-Fi) และถายโอนขอมูลผานเทคโนโลยี เนียร ฟลด คอมมิวนิเคชัน่ ส (Near-Field Communications) ซึง่ เปนเทคโนโลยีทชี่ ว ย ใหพยาบาลสามารถปอนและบันทึกขอมูลแบบเรียลไทม อุปกรณนี้ ชวยเพิม่ ประสิทธิภาพและความถูกตองในการดําเนินงานประจําวัน นอกจากระบบบารโคดจะชวยลดความผิดพลาดทางการ แพทยแลว ยังสามารถใชในการติดตามยาหรืออุปกรณกับแหลง ทีม่ า ระบบนีไ้ ดรบั สนใจมากยิง่ ขึน้ ในป พ.ศ. 2558 สหภาพยุโรป (EU) ไดเสนอกฎระเบียบอยางเปนทางการในการควบคุม ซึ่ง ใบสั่งยาจากแพทยทุกใบจําเปนตองผานกระบวนการดวยระบบ บาร โ ค ด ที่ ติ ด บนบรรจุ ภั ณ ฑ กฎระเบี ย บนี้ จ ะครอบคลุ ม ถึ ง อุปกรณทางการแพทย เชน สายสวนหรือการปลูกถาย ในทํานอง เดียวกัน คณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ในสหรัฐอเมริกา ได กํ า หนดว า อุ ป กรณ ท างการแพทย ทุ ก ประเภทจะต อ งมี หมายเลขประจําเครื่อง (UDI) ฉลากเหลานี้จะชวยใหการรายงานผล การตรวจสอบ และ การวิเคราะหขอมูลมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น เพื่อที่อุปกรณที่พบ ปญหาจะไดรับการระบุและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งยัง ชวยลดขอผิดพลาดทางการแพทยดวยเชนกัน ซึ่งวิธีนี้จะชวยให ผูเชี่ยวชาญทางการแพทยสามารถระบุอุปกรณและขอมูลสําคัญ ฉลาก รวมทั้งเครื่องพิมพและเครื่องสแกน ที่ใหสรางและอาน ข อมูล จะตองมีความทนทานตอการทําความสะอาดภายใน โรงพยาบาล และมีอายุการใชงานที่ยาวนาน เมื่อมีการจายยาแกผูปวยทุกครั้ง จะมีการบันทึกขอมูล ลงในระบบบารโคด ซึง่ นับเปนขอมูลจํานวนมากสําหรับผูเ ชีย่ วชาญ ทางการแพทย ในดานยาทีใ่ ช ปริมาณยา และโรคทีร่ กั ษา องคกร ดานการดูแลสุขภาพทัง้ หลายจะสามารถวิเคราะหขอ มูลและระบุ ปริ ม าณการลงทุ น ในยาแต ล ะประเภท ประสิ ท ธิ ภ าพของยา

69

Engineering Today May - June 2017


รวมถึงผูจัดจําหนาย ทําใหขอมูลดานการดูแลสุขภาพไมเพียง แตสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวย แตยังชวยในการตัดสินใจ ในภาคธุรกิจอีกดวย เทคโนโลยี RFID เพิ่มความสามารถการติดตามแบบ เรียลไทม์สําหรับโรงพยาบาล-ผู้ป่วย เพิ่มการแสดงผล นอกเหนือจากระบบบารโคดแลว ภาคอุตสาหกรรมตางๆ ยังไดนําเทคโนโลยีการติดตามทรัพยสินอีกประเภทหนึ่งมาปรับ ใช อาทิ การระบุขอมูลสิ่งตางๆ โดยใชคลื่นความถี่วิทยุ (RFID) ซึ่งใชชื่อของคอมพิวเตอรขนาดเล็ก และสามารถถายทอดขอมูล ผานคลื่นวิทยุได การประยุกตใชเทคโนโลยี RFID พบไดอยาง แพรหลายในชีวิตประจําวัน ยกตัวอยางเชน บางประเทศไดใช ระบบการเก็บคาผานทางอัตโนมัติดวยเทคโนโลยี RFID เพื่อชวย ใหรถยนตผานชองเก็บคาผานทางโดยไมตองหยุด เกษตรกรใช เทคโนโลยี RFID ในการติดตามปศุสัตว ผูผลิตใชเทคโนโลยีนี้ ในการติดตามชิน้ สวนทีม่ รี าคาสูง ทุกอยางจะไดรบั การเฝาสังเกต และบันทึกขอมูลแบบเรียลไทม ภาคอุ ต สาหกรรมด า นการดู แ ลสุ ข ภาพได เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ศักยภาพและประสิทธิภาพของเทคโนโลยี RFID ในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ และมีการคนหาแนวทางอื่นๆ เพื่อที่จะนําเทคโนโลยี RFID มาปรับใชอยางแพรหลายมากขึน้ ผูใ ชงานเทคโนโลยี RFID ตางอางถึงขอดีมากมายของเทคโนโลยีนี้ ตัวอยางเชน ฉลาก RFID สามารถ “อาน” และ “เขียน” ขอมูล ซึ่งชวยเพิ่มประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น ฉลาก RFID สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเก็บและแสดงขอมูลในคราวเดียวกัน ในดานการดูแล สุขภาพ วัสดุที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ เชน เลือด เปนขอมูล สําคัญที่ตองไดรับการเฝาติดตามอยูตลอดเวลา การติดตามแบบ เรียลไทมดวยเทคโนโลยี RFID จึงตอบสนองความตองการใน สวนนี้ นอกจากนี้ กลุมฉลากตางๆ ของ RFID ยังสามารถอานได พรอมกัน รวมถึงการอานผานวัสดุอื่นๆ อาทิ กลองและผา ซึ่ง ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงาน ตัวอยางของเทคโนโลยี RFID ที่ชวยเพิ่มความปลอดภัย ของผูป ว ยคือ การใชงานโดยการติดตามผูป ว ยทีย่ งั คงมีอาการของ โรคแบบเรียลไทม หรือการติดตามการเคลื่อนไหวของผูสูงอายุ ซึ่งสรางความกังวลมากขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของประชากรผูสูงอายุ ในประเทศทีพ่ ฒ ั นาแลว ในขณะทีร่ ะบบติดตามผูป ว ยมีประสิทธิภาพ และเปนที่แพรหลายมากขึ้น ระบบเหลานี้สามารถที่จะแบงเบา ภาระของแพทยไดอยางมีศักยภาพสําหรับการผาตัด โดยลด ความตองการในการตรวจผูป ว ยประจําวัน ดังนัน้ แพทยจงึ มีเวลา เพิ่มขึ้นในการตรวจผูปวยรายอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีการใชงานฉลาก RFID บนทรัพยสินของ โรงพยาบาลตางๆ ในวัตถุประสงคอื่นๆ การใชงานเทคโนโลยี RFID ดังกลาวไดรบั การทดลองโดย โรงพยาบาลเดนิช ฮอสปตอล เดต ไน ยูนเิ วอรซเิ ตตส (Danish Hospital Det Nye Universitets

Engineering Today May - June 2017

70

Hospital) เพื่อติดตามทรัพยสิน 20 อยางของโรงพยาบาลดวย ฉลาก RFID ตั้ ง แต ป  า ยชื่ อ บุ ค ลากรโรงพยาบาล ไปจนถึ ง ฉลากบนรถเข็น เตียงผูปวย และอุปกรณทางการแพทยสําหรับ สงตรวจตัวอยางของผูป ว ย เทคโนโลยีนชี้ ว ยใหเจาหนาทีส่ ามารถ ติดตามและจัดสรรทรัพยสินของโรงพยาบาลไดอยางรวดเร็ว ผานแผนที่บนอุปกรณแบบพกพา ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน เพิม่ ความแมนยํา และพัฒนาการดูแลผูป ว ย เทคโนโลยี RFID ยั ง สนั บ สนุ น ในเรื่ อ งห ว งโซ อุ ป ทาน ทางการแพทย โดยจัด การอุปสงคและอุปทานของเครื่ องมือ ทางการแพทยไดอยางแมนยํา (อาทิ สําลี ผาเช็ดตัว ฟองนํ้า และเครื่องมือผาตัด) และยาที่จายตามใบสั่งแพทย เทคโนโลยี RFID ยังชวยผูประกอบการและผูจัดจําหนายติดตามเครื่องมือ ทางการเมืองทีม่ รี าคาสูง รวมถึงเครือ่ งมือฝงในรางกาย เชน เครือ่ ง กระตุนหัวใจ เครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟา ขอตอเทียม ขดเลือด ขยายหลอดเลือด และเลนส/แกวตาเทียม สิ่งที่สําคัญมากที่สุด คือ การที่เทคโนโลยี RFID ไดมอบความสามารถในการติดตาม สวนประกอบรางกายของมนุษยทมี่ ปี ระสิทธิภาพสูง เชน ตัวอยาง เลือดและอวัยวะทั้งหลาย ซึ่งเปนทรัพยากรที่ตองไดรับการดูแล เปนพิเศษและตองใชการติดตามแบบเรียลไทม ยกตัวอยางเชน โรงพยาบาลเซนตลุคแหงเมืองแคนซัสซิตี้ (Saint Luke’s Hospital of Kansas City) ในสหรัฐอเมริกา ตองการติดตามสินคาคงคลังและระบบการจัดการรุนใหมเพื่อใช แทนระบบแบบดั้งเดิมในการจัดการโซอุปทาน เนื่องจากแพทย และพยาบาลไมใชผูเชี่ยวชาญดานโลจิสติกส โรงพยาบาลจึงได มองหาแนวทางการแกไขปญหาที่ตอบโจทยความตองการ และ งายตอการใชงานในเวลาเดียวกัน มีการเปลี่ยนระบบแบบเดิม มาเปนระบบการจัดการสินคาคงคลังที่ใชเทคโนโลยี RFID ที่ ผสมผสานฉลาก RFID เครื่องอาน RFID เสาอากาศ RFID คอมพิวเตอรแบบพกพาและซอฟตแวรการจัดการเพื่อใหงาน เสร็จสมบูรณ จากการนําเทคโนโลยีดังกลาวมาใช โรงพยาบาล แหงนี้ไดลดคาใชจายของสินคาคงคลังไดถึง 500,000 ดอลลาร สหรัฐฯ และลดการสั่งซื้อและสิ่งของที่ไมจําเปนลงได การเริม่ ใชงานบารโคดและเทคโนโลยี RFID ไดกอ ใหเกิด ความสนใจจํานวนมากเกีย่ วกับความสามารถของเทคโนโลยีเหลานี้ และเทคโนโลยีดังกลาวยังมอบการพัฒนาใหแกอุตสาหกรรม ดานการดูแลรักษาสุขภาพ แนวทางการแกไขปญหาดานการ แสดงผลนี้จะชวยใหผูดูแลสามารถมอบการดูแลที่เหมาะสม สําหรับผูปวยไดอยางตรงความตองการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่ง จะลดการสูญเสียโดยเปลาประโยชนและมอบการดูแลที่ตรง ความตองการ นอกจากนี้ แพลตฟอรมการเคลื่อนที่อันสมบูรณ จากซีบรายังสนับสนุนสิทธิ์ทั้ง 5 ของการจายยาเพื่อชวยเพิ่ม ความปลอดภัยสําหรับผูปวย ในขณะที่สงเสริมการรวมมือทาง คลินิกสําหรับพนักงานและขับเคลื่อนประสิทธิภาพเชิงปฏิบัติ การใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


@Engineering @Engineering Today Today Vol. Vol. 3 No. No. 159 159

_9';V ' =$= O*<T;b;M;T?; ÁĆĜğüēčěúĐèĎĈŇĐÂåĐüġ÷ĒģĈĂņčģøĈŋîþħĘ üłě ëĜüĊĔøâĆĆĄ5KIOC$'#/ğāėĄħ āĚüĨ úĘĢħ ëňčĐąùęè /3&%ğÿąġêĄ9*+<&1/ģĈĂņčģøĈŋåĐĄğāĈĦâìŋčĔèåĄ÷ėéúė ĈĔ ĠĎŇèĠĆâĠĈēĠĎŇèğ÷ĘąĊĢüģúą þøúčÿčĕüøŇĐġåĆèâĕĆ266'26GGPGTI[þĿãąĕąâĕĆčĆňĕèğåĆĚĐãŇĕąğąĕĊëüúĔĨèăĕå ĆŇĊĄĐüěĆĔâČŋûĆĆĄëĕøėĐąŇĕèąĔħèąĚü


Tips

• กองบรรณาธิการ

เทคนิคปกป้องบ้านใน

หน้าฝน

“ฤดูฝน” ถือเป็นช่วงเวลาที่เจ้าของบ้านมักพบปัญหาจุกจิกกวนใจเรื่องบ้านมากที่สุด เพราะบ้านต้องรับมือ

กับสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน ทั้งฝน ลมพายุ หรือแม้แต่ภัยธรรมชาติ ซึ่งล้วนเป็นต้นเหตุของปัญหาที่สร้างความเสีย หายให้บ้าน และสร้างความหนักใจให้เจ้าของบ้านและสมาชิกภายในบ้าน โดยเฉพาะ 3 ปัญหายอดฮิตที่พบได้บ่อย อีกทั้ง ยังเป็นปัญหาเรื้อรังที่ต้องตามแก้ไขไม่รู้จบ ได้แก่ หลังคารั่วซึม กระเบื้องหลังคาหลุดปลิว รวมถึงฝนสาดและนํ้าจาก หลังคาสร้างความเสียหายให้ภูมิทัศน์รอบบ้าน

Engineering Today May - June 2017

772


สุภวิทย อุทยารัตน ผูเชี่ยวชาญเอสซีจี กลาววา ปญหา ของบานที่มักพบบอยในชวงฤดูฝนมีหลากหลายปญหา เอสซีจี จึงไดทําการสํารวจพบวา “หลังคา” เปนสวนประกอบของบานที่ พบปญหามากเปนอันดับหนึ่งในชวงฤดูฝน เพราะเปนสวนแรกที่ รองรับฝน ลม และพายุ รวมถึงสภาวะอากาศที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเมื่อเกิดปญหาเจาของบานสวนใหญไมทราบถึงสาเหตุที่ทําให เกิดปญหา และไมรูวิธีการแกปญหาที่ถูกตอง จึงมักแกไขปญหา แบบเฉพาะหนาไปกอน ดังนั้นเอสซีจีจึงอยากชี้ใหเห็นถึงสาเหตุ และแนะนําเทคนิคในการแกไขที่ถูกตองเหมาะสม โดยขอแนะนํา เทคนิคปองกันบานจาก 3 ปญหาที่เกิดจากหลังคา และเปน ปญหาที่พบไดบอยมาฝากกัน ดังนี้ ปญหาหลังคารัว่ ซึม สวนของหลังคาทีม่ กั เกิดการรัว่ ซึมบอยๆ คือ บริเวณผืนและตําแหนงจุดตอตางๆ ของหลังคา เชน บริเวณ รอยตอระหวางผืนหลังคาแตละดาน และรอยตอตรงตะเขสัน หลังคา โดยสาเหตุของการรัว่ ซึมเกิดจากการเลือกวัสดุและอุปกรณ หลังคาไมไดมาตรฐาน มีการติดตั้งอุปกรณที่ไมถูกตอง บางกรณี รวมไปถึงลักษณะของรูปทรงหลังคาทีท่ าํ การออกแบบจําเปนตอง มีการเลือกอุปกรณทมี่ คี วามสอดคลองเพือ่ ปองกันการเกิดปญหา นอกจากนีอ้ าจเกิดจากสาเหตุอนื่ ๆ เชน ครอบหลังคาเสือ่ มสภาพ กระเบื้องหลังคาแตกราว การมุงหลังคาดวยองศาที่ไมเหมาะสม เปนตน ในสวนของแนวทางการแกไขและปองกัน ควรเริม่ ตัง้ แตการ ทําความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ “อุปกรณยึดครอบหลังคา” วา เปนหนึ่งองคประกอบของหลังคาที่ไมควรมองขาม เพราะเปน อุปกรณทชี่ ว ยเพิม่ อรรถประโยชนและความปลอดภัยใหผนื หลังคา ปองกันปญหาการรั่วซึมบริเวณสันหลังคาและตะเขสันไดอยาง ไรกังวล โดยปจจุบันมีนวัตกรรมชุดอุปกรณยึดครอบระบบแหง รุนพรีเมียม (Drytech System) ที่มาพรอมอุปกรณครบชุด และ ใชการติดตั้งแบบใหม คือแบบสเต็ป ที่ชวยเพิ่มความมั่นใจในการ ปองกันการรั่วซึมไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้เจาของบานควรเลือก กระเบื้องหลังคาและอุปกรณที่เชื่อถือได รวมถึงเลือกชางติดตั้ง ที่มีความรูความเชี่ยวชาญ เพื่อปองกันปญหาหลังคารั่วซึมตั้งแต ตนเหตุ ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายภายในบานและคาใชจายที่ บานปลายจากการซอมแซมในภายหลัง กระเบื้องหลังคาหลุดปลิว ดวยสภาวะอากาศที่แปรปรวน ในปจจุบนั บานจึงตองรับมือกับฝนฟาคะนอง ลมกรรโชกแรง หรือ แม แ ต พ ายุ ฤ ดู ร  อ น ซึ่ ง ข อ มู ล ดานสถิติ ค วามเร็ ว ลมจากสถานี

อุตุนิยมวิทยา 93 สถานี พบวาสถิติความเร็วลมเมื่อเกิดพายุฝน ในพื้นที่สวนใหญอยูที่ 103 ถึงมากกวา 118 กม./ชั่วโมง จะเริ่ม สรางความเสียหายใหกบั สิง่ กอสราง โดยเฉพาะสวนหลังคาเพราะ หากมีการยึดกระเบือ้ งหลังคาไมดี แรงลมอาจพัดเอาหลังคาปลิว ไปดวย ซึ่งนอกจากจะสรางความเสียหายใหกับบานเรือนเทานั้น ยังอาจเกิดอันตรายกับทรัพยสินและบุคคลที่อยูบริเวณนั้นดวย สําหรับเทคนิคในปองกันหลังคาไมใหหลุดปลิวทําไดงายๆ และตรงจุด คือ การยึดหลังคารูปแบบเดิมจะใชการผูกลวดยึด กระเบื้องกับโครงหลังคา หรือติดตั้งกระเบื้องหลังคาแบบแถว เว น แถว แต เ พื่ อ รั บ มื อ กั บ สภาพอากาศที่ แ ปรปรวน ควรใช “ระบบยึดกระเบือ้ งหลังคา” (Roof Fixing Solution) ประกอบดวย แป ตะปูเกลียวยึดกระเบือ้ ง แหนบยึดกระเบือ้ งเศษ ขอยึดกระเบือ้ ง และขอยึ ด เชิ ง ชาย ด ว ยวิ ธี ก ารติ ด ตั้ ง โดยยึ ด กระเบื้ อ งหลั ง คา ทุกแถวทุกแผน ซึ่งจะทําใหการยึดหลังคาทั้งผืนแข็งแรงแนนหนา โดยแนะนําใหเลือกใชอุปกรณยึดที่มีคุณภาพสูงและเหมาะกับ ขนาดของแปบนหลังคา อีกหนึ่งปญหาที่พบบอย คือ ฝนสาดและนํ้าจากหลังคา สรางความเสียหายใหภูมิทัศนรอบบาน เพราะเมื่อฝนตกหนัก นํ้าฝนมักจะสาดเขาบานผานทางรอยตอประตูและหนาตางที่ไม แนบสนิท รวมถึงนํา้ ฝนยังไหลจากหลังคาลงสูพ นื้ ทําใหดนิ บริเวณ นั้นเปนหลุมเปนบอ ทําใหสนามหญารอบบานเสียหาย หากเปน พื้นกระเบื้องก็อาจทําใหลื่นลมไดงาย ทั้งยังกระเด็นไปยังบาน ขางเคียงใหเลอะเปรอะเปอน ทั้งนี้ “กันสาด” ควรติดตั้งบริเวณ ประตูและหนาตาง ซึง่ นอกจากจะชวยปองกันไดอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น ยังเปนสวนประดับตกแตงที่สามารถเลือกดีไซนใหเหมาะ กับสไตลบาน สํ า หรั บ การปกป อ งพื้ น ที่ ร อบบ า นจากนํ้ า ฝนได อ ย า งมี ประสิทธิภาพ แนะนําใหตดิ ตัง้ “รางนํา้ ฝน” เพือ่ ชวยรองรับนํา้ ฝน ที่ตกลงมาบนหลังคาใหระบายลงสูพื้นที่ที่เหมาะสม โดยเลือก รางนํ้าฝนที่มีรูปแบบเขากับบานอยางกลมกลืน ขนาดเหมาะสม แข็งแรงทนทาน และวัสดุที่ใชควรมีอายุการใชงานไดนาน ไม เป น สนิ ม พร อ มเสริ ม ช อ งทางระบายนํ้ า ฝนไอเดี ย ใหม ด  ว ย “โซระบายนํา้ ฝน” เพือ่ เปนชองทางในการระบายนํา้ จากรางนํา้ ฝน โดยจะเปนตัวนํานํ้าใหไหลลงมายังภาชนะที่รองรับอยูดานลาง หรือบริเวณพื้นที่มีการปรับเตรียมสําหรับรองรับนํ้า เชน กระถาง ตนไม แนวกรวด บอนํ้าในสวน เปนตน

73 73

EEng Engineering ngin ine ine n eri ringg Toda TToday Tod day ay Ma May ay - JJune une 201 2017 01 0 17 17


Property

• กองบรรณาธิการ

“รูเนะสุ ทองหล่อ 5” คอนโดฯ ไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่น ชูนวัตกรรม Sigma BEAM เพิ่มพื้นที่ใช้สอยถึง 40%

ในชวง 2-3 ปทผี่ า นมา ธุรกิจอสังหาริมทรัพยของไทย ไดรบั ความนิยมจากลูกคาชาวไทยและชาวตางชาติอยาง ลนหลาม สงผลใหผปู ระกอบอสังหาริมทรัพยปรับกลยุทธ ทางการตลาดเพื่ อ ดึ ง ดู ด กลุ  ม ลู ก ค า ไม ว  า จะมี ก ารนํ า นวัตกรรมใหมๆ ทีช่ ว ยประหยัดพลังงาน เพิม่ สีสนั ใหแตละ โปรเจ็กตดูนาสนใจและมีกิมมิกของโครงการนั้นๆ เพื่อ ดึงดูดใหลูกคาสนใจและเขามาเปนสวนหนึ่งของโครงการ เป น ลู ก บ า น เป น เจ า ของร ว มกั น โครงการ “รู เ นะสุ ทองหล อ 5” ก็ เ ชน กั น ได ชูจุ ดเดนนวัตกรรม Sigma BEAM ลิขสิทธิ์เฉพาะตัวของโครงสราง RUNESU หนึ่ง เดียวในโลก ชวยเพิ่มพื้นที่ใชสอยถึง 40 เปอรเซ็นต ดวย การปรับคานเปนพื้น-ปรับพื้นเปนคาน ทําใหไลฟสไตล การอยูอาศัยพิเศษสุดกวาใคร

>> มั่นใจในความเป็นศูนย์กลางอาเซียนของไทย ตั้งโครงการ “รูเนะสุ ทองหล่อ 5” ในไทยเป็นแห่งแรก โครงการ “รูเนะสุ ทองหลอ 5” ดําเนินงานโดย บริษัท ดับเบิ้ลยูชินวะ จํากัด ซึ่งเปนการรวมลงทุน ระหวาง บริษัท วรลักษณ พรอพ เพอรตี้ จํากัด (มหาชน) และ บริษทั ชินวะ เรียล เอสเตท จํากัด ผูด าํ เนิน งานพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายใหญจากประเทศญี่ปุน มีมูลคารวม 2,400 ลานบาท ตั้งอยูบนที่ดินประมาณ 1 ไร ในซอยทองหลอ 5 เปน คอนโดมิเนียมโลวไรส 8 ชั้น 1 อาคาร จํานวน 156 ยูนิต มี 2 แบบ ทั้งขนาด 1 และ 2 หองนอน พื้นที่ 29-65 ตารางเมตร ราคาเริ่มตน ตารางเมตรละ 189,000 บาท ออกแบบโครงการและฟงกชันการใช งานดวยบรรยากาศการอยูอ าศัยแบบญีป่ นุ แทจริง เปนการกอสรางสไตล จิตวิญญาณญี่ปุนแทๆ ทัง้ นีก้ ารนํานวัตกรรมจากญีป่ นุ ทีม่ ชี อื่ เสียงเปนทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป วาอยูในระดับแถวหนาของวงการอสังหาริมทรัพยในประเทศญี่ปุนมา นานกวา 60 ป สูตางประเทศเปนครั้งแรกและเลือกประเทศไทยเปน แหงแรกในการปกหมุดกอสรางนี้ เปนเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพการ ลงทุนภาคอสังหาริมทรัพยในไทยเปนฐานทีม่ นั่ คง แข็งแกรง เพือ่ ตอยอด ขยายการลงทุนสูก ารพัฒนาในประเทศอืน่ ๆ ดวยไทยเปนศูนยกลางของ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต >> นวัตกรรม Sigma BEAM ปรับคานเป็นพืน้ -ปรับพืน้ เป็นคาน เพิ่มพื้นที่ใช้สอยถึง 40% วิชยั จุฬาโอฬาร CO-CEO บริษทั ดับเบิล้ ยู-ชินวะ จํากัด กลาววา โครงการ “รูเนะสุ ทองหลอ 5” นับเปนปรากฏการณใหมของวงการ อสังหาริมทรัพยในไทย ดวยนวัตกรรม Sigma BEAM ลิขสิทธิเ์ ฉพาะตัว ของโครงสราง RUNESU หนึ่ งเดียวในโลกช วยเพิ่ม พื้นที่ ใชสอยถึง 40 เปอรเซ็นต ดวยการปรับคานเปนพืน้ -ปรับพืน้ เปนคาน ทําใหไลฟสไตล การอยูอ าศัยพิเศษสุดกวาใคร อีกทัง้ การใชวสั ดุกอ สราง-ตกแตง บางสวน นําเขาจากประเทศญี่ปุน เชน หองนํ้าระบบใหมที่พื้นสามารถแหงได

วิชัย จุฬาโอฬารกุล Co-CEO บริษัท ดับเบิ้ลยู-ชินวะ จํากัด

Engineering Today May - June 2017

74


อยางรวดเร็วภายใน 3 นาที Mushu Kan Tile สุดยอดกระเบือ้ งเทคโนโลยี ใหมจากญี่ปุนที่ชวยควบคุมความชื้นและปองกันไรฝุนภายในหองนอน เปนตน สําหรับพื้นที่สวนกลางและสิ่งอํานวยความสะดวกครบสมบูรณ ดวยสวนญีป่ นุ สระวายนํา้ ออนเซนตนตํารับแทจากญีป่ นุ ทีฝ่ ก ซอมกอลฟ Auto Parking ระบบรักษาความปลอดภัย ฯลฯ กวาทีจ่ ะมาเปนโครงการ “รูเนะสุ ทองหลอ 5” มีการศึกษาขอมูล คอนขางมาก บริษทั แมทมุ เทและคาดหวังอยางเต็มที่ จะเห็นไดจากการ ออกแบบที่มอบหมายให IAO TAKEDA ซึ่งเปนบริษัทออกแบบที่ได แชมปจากญีป่ นุ หลายสมัยเปนทีป่ รึกษาทางการออกแบบ สวนเทคโนโลยี RUNESU เปนหนึ่ง ใน Know-how ที่ชินวะ กรุป “เราจึงมั่นใจวาการเปดตลาดครั้งแรกของภูมิภาคเอเชีย ดวย โครงการ “รูเนะสุ ทองหลอ 5” จะไมซํ้าแบบใคร และหลังจากนั้นเราจะ นํากิมมิกอื่นๆ เขามาทําตลาดในประเทศไทย เชน นําวัสดุกอสรางตกแตงบางสวนนําเขาจากประเทศญีป่ นุ มีหอ งนํา้ ระบบใหมทพี่ นื้ สามารถ แหงไดอยางรวดเร็วภายใน 3 นาที การใชกระเบือ้ งนาโน ซึง่ มีคณ ุ สมบัติ พิเศษในการดูดซับกลิ่น ความชื้น ปองกันไรฝุน เปนตน” วิชัย กลาว

75

Engineering Today May - June 2017


>> วางกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งไไทยและอาเซี ทยและอาเซีียน

นวัตกรรม Sigma BEAM เพิ่มพื้นที่ใชสอยถึง 40%

การทํางานทุกอยางสิ่งแรกที่เราตองตระหนักถึงตลาดธุรกิจที่เรา กําลังดําเนินการมีจุดเดน จุดเสี่ยง ปญหาและอุปสรรคอะไรบาง การทํา โครงการคอนโดมิเนียมครั้งนี้ถือเปนครั้งแรกของบริษัทในประเทศไทย เปนการลองตลาด และการพัฒนางานกอสรางตองใชความรอบคอบ ใช หลักวิศวกรรม หลักการตลาด และหลักการตางๆ ทีม่ เี ขามาผสมผสาน การทํางานใหออกมาตอบโจทยตลาด ตอบโจทยลูกคาที่วางใจเลือก โครงการรูเนะสุอยางดีที่สุด “โชคดีที่การทํางานที่ผานมาไดนําความรูดานวิศวกรรมที่เรียนมา ผสมผสานกับเรื่องของการตลาด มาทํางานรวมกัน ทําใหการทํางาน คอนขางไมมปี ญ  หา มีความยืดหยุน เพราะการทําโครงการคอนโดฯ ทีอ่ ยู อาศัยไมใชใหอยูยากจนขายไมได ลูกคาไมสนใจ มองตลาดไมออก แต เราตองมองหากลยุทธทุกการกอสรางใหขายได และตองทําใหขายไดดี คือบางอันดูเหมือนจะดีแตทํายาก ทําโครงการออกแบบที่ยาก หรือใช วัสดุที่ไมเหมาะสมกับราคา ทั้งนี้การนําเขาอุปกรณตองมีความสมดุล เหมาะสมกับตลาด และราคาที่ลกู คาสามารถเขาถึงไดดวย” >> ชูนวัตกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 วิชัย กลาววา ภายใตยุทธศาสตร Thailand 4.0 ของภาครัฐ จะ ชวยพัฒนาวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ในเรือ่ งการนําเทคโนโลยีสมัยใหม ความคิดสรางสรรค รวมทั้งการทํางานดวยพนักงานซึ่งเปนมืออาชีพ มี ความเขาใจอินเทอรเน็ต และนวัตกรรมใหมๆ ที่จะนํามาประยุกตใช เพื่อชวยลดขั้นตอนในงานกอสราง ลดคาใชจาย ชวยใหงานออกมาดี และมีคณ ุ ภาพ ทัง้ นีผ้ ปู ระกอบการอสังหาริมทรัพยแทบทุกรายไดดาํ เนิน การทําอยูแลวแตเมื่อภาครัฐไดกําหนดนโยบาย Thailand 4.0 ใหทุก ภาคสวนปรับตัวใชเพือ่ ประเทศชาติกถ็ อื เปนเรือ่ งทีด่ ตี อ สวนรวมมากยิง่ ขึน้ ที่สําคัญโครงการอสังหาริมทรัพยทุกประเภทจะตองไมลืมเรื่อง ความรับผิดชอบในการกอสราง สิ่งแวดลอมและชาวบานที่อยูรอบๆ โครงการรูเนะสุไดใหความสําคัญตรงนี้มากเชนกัน โดยมีการทํา EIA ไดพูดคุยกับรอบๆ พื้นที่กอ สราง สรางความเขาใจกับชุมชน

Engineering Today May - June 2017

76

แม ว  า ภาพรวมการเติ บ โตอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ข อง ประเทศไทย ในป 2559 ที่ ผ  า นมาถื อว า ค อ ยไม ดี นั ก อาจมีทดี่ ีบาง แตเชื่อวาในปนี้ยังมีชองวางทางการตลาดให อสังหาริมทรัพยทุกประเภท ทั้งคอนโดมิเนียมแนวราบ แนวดิ่ง และบานเดี่ยวตางๆ และมีโอกาสใหผปู ระกอบการ รายใหมและรายเดิมที่ใชนวัตกรรมใหมๆ ทั้งเทคนิคการ กอสรางใหม และวัสดุใหมๆ มาใสในโครงการเพื่อเปน ทางเลือกสําหรับลูกคา โดยโครงการฯ มีการทําตลาดทัง้ ใน ประเทศและตางประเทศ การทําตลาดในประเทศจะเนน การตลาดผานสื่อออนไลน เนนเจแปนนีสฟงกชัน แอนด ไลฟสไตล ซึ่งถูกจริตกับความตองการของคนญี่ปุน “สําหรับโครงการแรกที่เราปกหมุดโครงการบนพื้นที่ ทองหล อ ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ ที่ มี ก ารแข ง ขั น และมี เ จ า ตลาด ครอบครองอยู แตเราก็มั่นใจในนวัตกรรมที่เราเลือกมาใช วาจะไดรับการตอบรับที่ดีจากลูกคา ตั้งเปาไววานาจะมี ผูเชา 60 เปอรเซ็นต สวนลูกคาที่จะซื้อขาด 40 เปอรเซ็นต ผสมกั น ระหว า งคนไทยและคนญี่ ปุ  น ทํ า เมนู แ พ็ ก เกจ การเชา ใหกับผูซื้อที่เปนนักลงทุน ซึ่งเปนลูกคาเปาหมาย หลักของเรา” วิชัย กลาว สวนตลาดตางประเทศ อาจจะมีขยายไปในประเทศ เพื่ อ นบ า นด ว ย โดยจั ด โรดโชว ใ นตลาดอาเซี ย น เช น ฟลิปปนส เมียนมา และกัมพูชา เปนตน โครงการ “รูเนะสุ ทองหลอ 5” กําหนดเปดขายอยาง เปนทางการในไตรมาส 2 ป 2560 คาดวาจะเริม่ กอสราง ไตรมาส 3 ป 2560 แลวเสร็จไตรมาส 4 ป 2561 โดยมี กลุมเปาหมายเปนลูกคาชาวญี่ปุนที่อาศัยอยูในเมืองไทย และตองการจะมีที่พักแบบญี่ปุนเพื่อใหเสมือนอยูบาน ตนเอง ซึง่ เชือ่ วาโครงการ “รูเนะสุ ทองหลอ 5” นาจะตอบ โจทย กลุ มเปาหมายเหลานั้ น รวมถึง ลูกค าชาวไทยที่ ตองการบานสไตลญี่ปุน ทําเลนาสนใจ ใกลใจกลางเมือง


Property

• กองบรรณาธิการ

วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC (ขวา)

สุทธา เรืองชัยไพบูลย์

ผู้อํานวยการบริหาร MQDC (ซ้าย)

บริษทั แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรชัน่ จํากัด (MQDC) บริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย เจาของและ ผูพัฒนาโครงการที่พักอาศัยและมิกซยูสคุณภาพแบรนด WHIZDOM เปดตัว WHIZDOM 101 (วิสซดอม วัน-โอ-วัน) ไลฟสไตลคอมเพล็กซ สังคมดิจิทัลแหงแรกและแหงเดียว ในเมืองไทย พรัง่ พรอมไปดวยรานคาและสิง่ อํานวยความ สะดวกครบครัน อีกทัง้ ยังผสมผสานเทคโนโลยีและธรรมชาติ ไวอยางลงตัว เพือ่ สรางสรรคประสบการณแปลกใหม ตอบ สนองการใชชวี ติ ประจําวัน และทุกแงมมุ ของชีวติ คนเมือง ทีร่ กั ความสนุกสนาน สะดวกรวดเร็ว สุขภาพ และสิง่ แวดลอม หลั ง จากที่ไ ด เ ปดตัว โครงการ WHIZDOM 101 แลนดมารกแหงใหมบนถนนสุขุมวิทดวยเนื้อที่กอสราง 43 ไร และพืน้ ทีใ่ ชสอย 350,000 ตารางเมตรไปกอนหนานี้

MQDC

เผยโฉม WHIZDOM

101

ไลฟสไตลคอมเพล็กซ สังคมดิจิทัล แหงแรกและแหงเดียวในไทย วิสิษฐ มาลัยศิริรัตน ประธานเจาหนาที่บริหาร MQDC กลาวถึง การเปดตัวไลฟสไตลคอมเพล็กซ พื้นที่สวนสุดทายของโครงการวา ปจจุบนั กลุม เจนวาย (Gen Y) ซึง่ เปนแรงขับเคลือ่ นสําคัญทางเศรษฐกิจ มีไลฟสไตลในการใชชีวิตสวนตัว ทํางาน และพักผอน โดยไมไดแยก ขาดจากกันอยางชัดเจน MQDC ในฐานะผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ เขาใจความตองการของผูบริโภค จึงตองปรับแผนและโครงสรางธุรกิจ เพื่อขานรับกับไลฟสไตลของคนกลุมนี้ โดยพัฒนาอสังหาริมทรัพยใน รูปแบบมิกซยูส ที่ผสมผสานระหวางที่พักอาศัย สํานักงาน และพื้นที่ คาปลีกเขาไวดวยกัน เสมือนวัน สต็อป เซอรวิส ของการใชชีวิต MQDC ไดเล็งเห็นวาการขยายตัวของเมือง (Urbanization) ทําให เกิดชุมชนใหม ที่ผูบริโภคมีความตองการสินคาและบริการที่แตกตาง ตอบโจทยการใชชวี ติ ไดอยางครบวงจร เรามองวาธุรกิจรีเทลนีเ้ ปนกลยุทธ ชวยเสริมทัพใหธรุ กิจอสังหาริมทรัพยของ MQDC แข็งแกรงขึน้ โดยเพิม่

77

Engine Engineering neeri eringg Tod Today a May - June 2017


ชองทางในการสรางรายไดจากการเชาพื้นที่ สามารถกระจาย ความเสี่ยงในการบริหาร และยังสรางมูลคาเพิ่มใหกับโครงการ ที่อยูอาศัยไดอีกดวย สําหรับทําเลโดยรอบสุขุมวิท 101 ถือเปน ยานทีม่ อี ตั ราการเติบโตสูง เพราะแวดลอมดวยทีอ่ ยูอ าศัย โรงเรียน นานาชาติ สํานักงาน และภายในรัศมี 10 กิโลเมตรมีประชากร มากถึง 1.3 ลานคน MQDC จึงทุม งบลงทุนกวา 30,000 ลานบาท ในการพัฒนาโครงการนี้ ใหเปนพื้นที่สําหรับกิจกรรมทางสังคม ทีส่ มบูรณแบบและทันสมัยทีส่ ดุ โดยคาดวาจะมีผเู ขามาใชบริการ ประมาณ 40,000 คนตอวัน คาดการณรายไดหลังเปดตัวในปแรก กวา 1,000 ลานบาท สุทธา เรืองชัยไพบูลย ผูอ าํ นวยการบริหาร MQDC กลาววา คนเมืองใชชวี ติ ดวยความเรงรีบ คุน ชินกับการเดินทางไปมาระหวาง บาน ที่ทํางาน และหางสรรพสินคา จนมักหลงลืมมิติอื่นๆ ของ ชีวติ ไป ภายใตแนวคิด “The Great Good Place” ของโครงการ WHIZDOM 101 จึงมุง พัฒนาใหพนื้ ทีส่ ว นไลฟสไตลคอมเพล็กซ เป นมากกวา คอมมูนิ ตี้มอลล คือ เปน สถานที่ ที่คื นมาตรฐาน ความสุขในการใชชีวิตใหกับคนเมือง ใหทุกคนไดแลกเปลี่ยน ความคิดและสรางสัมพันธทดี่ ผี า นกิจกรรมตางๆ ไมวา จะเปนการ รับประทานอาหารกับครอบครัว ช อ ปป ง ออกกํา ลังกาย ชม การแสดง พักผอน พบปะสังสรรค หรือหาแรงบันดาลใจใหมๆ “ดวยจุดมุงหมายในการพัฒนาสถานที่ใหสมบูรณแบบ เหมาะกับการใชชีวิตเสมือนเปน “Third Place” หรือ “สถานที่ สุ ด โปรด” รองจากที่อ ยู อ าศั ย และสถานที่ทํา งาน ไลฟ สไตล

Engineeriing Engineering n Today Mayy - June 201 2017 0 7

78

คอมเพล็กซสุดทันสมัยแหงนี้จึงสรางสรรคพื้นที่กวา 40,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับการใชชีวิตประจําวัน และทุกกิจกรรม ยามวางของชีวิตคนเมืองรุนใหม ไมวาจะเปน ผูที่ชื่นชอบการ พักผอนหยอนใจทามกลางรมไม หรือผูที่รักสุขภาพและการออก กําลังกาย WHIZDOM 101 ก็มีพื้นที่สําหรับไลฟสไตลเหลานี้ สอดแทรกอยูทั่วทั้งโครงการ” สุทธา กลาว เพือ่ สรางความแตกตางในธุรกิจคอมมูนติ มี้ อลล และกระตุน ใหผเู ชาพืน้ ทีแ่ ละผูบ ริโภคไดรบั ประสบการณใหมๆ ที่ WHIZDOM 101 ทาง MQDC จึงสรางสรรคโซนตางๆ ใหสอดคลองกับทุก ไลฟสไตลของคนเมืองรุนใหมดวยคอนเซ็ปต “Third Place: ฟต - ชิล - กิน - ชอป” คือ • ชอบฟต พบกับ WHIZDOM Track เลนจักรยานและ ลูว งิ่ ลอยฟาแบบมัลติเลเวลทีแ่ รกในประเทศไทย กับระยะทางรวม 1.3 กิโลเมตร ที่เชื่อมตอกับสถานีรถไฟฟาบีทีเอสปุณณวิถี เพื่อ อํานวยความสะดวกใหเหลานักวิง่ และนักปน ไดออกกําลังเรียกเหงือ่ เพื่อสุ ข ภาพที่ ไรรอยตออยางแทจริง รวมทั้ง สโมสรกีฬาและ สุขภาพทีค่ รบครันดวยอุปกรณ สถานที่ และสิง่ อํานวยความสะดวก สําหรับออกกําลังกาย หองโซเชียลเลาจ (Social Lounge) พื้นที่ สําหรับครอบครัว และสระวายนํ้าลอยฟาแบบชายทะเลสไตล รีสอรทแหงแรกในกรุงเทพฯ • ชอบชิล พักผอนใน WHIZDOM Park กับพื้นที่สีเขียว ที่มีแลนดสเคปเปนพื้นที่แนวนอนกวา 3 ไรรวมทั้งโครงการเทียบ ไดกบั ปอดแหงใหมในยานสุขมุ วิทตอนปลาย โดยประกอบไปดวย


สวนบนดาดฟา สวนที่ออกแบบใหสอดคลองกับธรรมชาติ และ สนามหญ า ขนาดใหญ ที่ ส ามารถดั ด แปลงเป น ลานกิ จ กรรม สํ า หรั บ อี เ วนท ห ลากหลายขนาดได อี ก ทั้ ง ยั ง มี พื้ น ที่ สํ า หรั บ สัตวเลี้ยงดวยเชนกัน • ชอบกิน ไลฟสไตลคอมเพล็กซที่ WHIZDOM 101 ยัง พรั่งพรอมไปดวยรานอาหาร รานกาแฟ และรานขนมกวา 150 รานที่มีทั้งรานสําหรับวันสบายๆ และโอกาสพิเศษ โดยมีไฮไลท อยู  ที่ โ ซน Hillside Town ที่จะสร างประสบการณใหมในการ ชิม-ชอป ทามกลางบรรยากาศเมืองทีโ่ อบลอมไปดวยเนินเขา และ สําหรับผูที่ชื่นชอบการใชชีวิตแบบไรขีดจํากัด ก็สามารถแวะพัก ทานอาหารไดตลอดวันกับโซน 24-Hour Street ถนนที่ไมมีวัน หลับใหลซึ่งรายลอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวกครบวงจร • ชอบชอป ขาชอปจะไดพบกับรานสินคาแฟชัน่ ไลฟสไตล และไอเท็มสุดคูล โดยรานคาตางๆ จะเรียงตัวกันอยูในพื้นที่ที่ ผสมผสานพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารเขาไวดวยกัน ทําให

นักชอปไดสนุกสนานกับการเลือกซื้อสินคาใหมๆ ในบรรยากาศ ที่เปดโลงและผอนคลาย “เพื่อตอบสนองไลฟสไตลของคนยุคดิจิทัล ซึ่งตองการเขา ถึงขอมูลและจับจายใชสอยไดเพียงปลายนิ้ว ผูที่เขามาใชบริการ ในไลฟสไตลคอมเพล็กซจะสามารถจองที่นั่งและสั่งซื้อสินคาได แมจะไมไดอยูที่ราน พรอมทั้งรับขอมูลขาวสารและรวมกิจกรรม ทีน่ า สนใจไดโดยผาน WHIZDOM App ดวยอินเทอรเน็ตความเร็ว สูงที่ครอบคลุมทุกตารางนิ้วโดยจะเปดเปนเครือขายอินเทอรเน็ต สาธารณะ เพือ่ ใหทกุ คนสามารถเชือ่ มตอกับโลกออนไลนไดอยาง ไรรอยตอ” สุทธา กลาว ไลฟสไตลคอมเพล็กซที่ WHIZDOM 101 จะกอสราง แลวเสร็จและพรอมเปดใหบริการในเดือนตุลาคม 2561 ซึ่ง MQDC มัน่ ใจวาคอมเพล็กซแหงนีจ้ ะชวยเพิม่ มูลคาใหกบั โครงการ WHIZDOM 101 กระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่สุขุมวิทตอนปลาย และเปนอีกหนึ่งสถานที่ที่จะครองใจคนเมืองรุนใหม

79

Engineering Today May - June 2017


CSR

• กองบรรณาธิการ

ปตท.สผ.

สานต่อโครงการ PTTEP Teenergy ปี 4 ขยายการสรางเครือขายเยาวชนทัง้ 4 ภาค รวมอนุรักษธรรมชาติอยางยั่งยืน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. สานตอโครงการ PTTEP Teenergy ตอเนื่อง เป น ป ที่ 4 โดยร ว มกั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา ขั้ น พื้ น ฐาน กรมส ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม และมู ล นิ ธิ ยุวสถิรคุณ เปดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศ เขารวมกิจกรรมคายอนุรักษธรรมชาติซึ่งจะจัดขึ้น ในปนี้ถึง 4 ภาค พรอมขยายโอกาสใหกับเยาวชน ในการเขา รวมคายในปนี้กวา 280 คน เชื่อมั่นการสงเสริมใหเยาวชนได เรียนรูคุณคาของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะเปนกาวสําคัญ ทีจ่ ะชวยหลอหลอมใหคนรุน ใหมกา วสูก ารเปนนักอนุรกั ษรนุ เยาว เพื่อสรางสรรคสังคมไทยตอไป สําหรับโครงการ PTTEP Teenergy ปที่ 4 นี้จัดขึ้นภายใต แนวคิด “กาวเพื่อรักษ” โดยมุงเนนการบมเพาะจิตสํานึกแหงการ อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมใหแกเยาวชน ดวยการ ถายทอดความรูจ ากเครือขายนักอนุรกั ษทท่ี าํ งานจริงในพืน้ ทีข่ อง แตละภูมภิ าค ผานกิจกรรมตางๆ อาทิ ทําโปงเทียมเพือ่ เปนแหลง อาหารสัตวปา เรียนรูร ะบบนิเวศปาชายเลน การเพาะฟกลูกปูคนื สูธรรมชาติ การเพาะปลูกและนวัตกรรมการเกษตรจากวัสดุ เหลือใช การทําแผงกันไฟปา และเรียนรูการทําบอกาซชีวภาพ รวมถึงการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการเรียนรู ของเยาวชน เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนเรียนรูและ รวมทํากิจกรรมกับชุมชนในโครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. รวมถึงกิจกรรมเวิรกช็อปจุดประกายการทําโครงการเพื่อสังคม เพื่อใหเยาวชนไดนําสิ่งที่ไดเรียนรูจากคายมาสังเคราะหความคิด และสรางเปนโครงงาน โดย ปตท.สผ. ไดเปดโอกาสใหเยาวชน นําเสนอโครงงานดานการอนุรักษและรับทุนสนับสนุนโครงการ เพือ่ นําไปปฏิบตั จิ ริงและสรางประโยชนในทองถิน่ ของตนเองตอไป

Engineering Today May - June 2017

80

ประณต ติราศัย รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงาน กิจการองคกรและกํากับการปฏิบัติ ตามนโยบาย บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ในฐานะประธาน โครงการ PTTEP Teenergy กลาววา ในปนี้เราไดขยายโครงการ ไปสูก ารสรางเครือขายเยาวชนใหครอบคลุมทุกภูมภิ าคทัว่ ประเทศ ผานการจัดกิจกรรมคาย 4 ครั้ง 4 ภาค โดยใหความสําคัญกับ การสงเสริมเยาวชนใหกลาคิด กลาทํา กลามีสว นรวม ผานกระบวน การเรียนรูแ ละสรางสรรคกจิ กรรมทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ เพือ่ ให เยาวชนไดตระหนักถึงคุณคาและมีสวนรวมอนุรักษดวยตนเอง นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังตระหนักถึงความสําคัญในการ ปลูกฝงใหเยาวชนไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ แนวทางการอนุรักษตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเปนแรงบันดาลใจในการ อนุรกั ษสงิ่ แวดลอมดวยหลักคิดทีม่ นั่ คง ปลอดภัย และยัง่ ยืนพรอม กาวไปสูการลงมือทําประโยชนเพื่อสังคม ดวยพลังของเยาวชน PTTEP Teenergy ที่พรอมจะปกปองดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมดวยหัวใจอนุรักษอยางแทจริง โครงการ PTTEP Teenergy ปที่ 4 เปดรับสมัครเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (อายุไมเกิน 18 ป) จาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ภาคละ 70 คน เขารวมโครงการ ดังนี้ คายภาคกลางและภาคใต เปดรับสมัครวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 มิถนุ ายน 2560 โดยกิจกรรมคายภาคกลาง จัดขึน้ วันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา และกิจกรรมคายภาคใต จัดขึน้ วันที่ 1-3 กันยายน 2560 ณ สวน ประวัตศิ าสตร พลเอกเปรม ติณสูลานนท จังหวัดสงขลา สําหรับคาย ภาคอีสานและภาคเหนือ จะเปดรับสมัครวันที่ 25 มิถุนายน ถึง 25 กรกฎาคม 2560 โดยกิจกรรมคายภาคอีสาน จะจัดขึ้นวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 ณ โครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี และภาคเหนือ จะจัดขึน้ วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 ณ สวนปาเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก


Project Management • ดร.พรชัย องควงศสกุล dr.pornchai.ong@gmail.com

ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ใต้ร่มพระบารมี ๗๐ ปี แห่งพรหมวิหารธรรม ๔ เครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่ (New Management Tools)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จ สวรรคต สิริพระชนมพรรษาปที่ ๘๙ ทรงครองราชสมบัติได ๗๐ ป พระราชหฤทัยทีท่ รงมุง มัน่ บรรเทาทุกขพสกนิกร ตามพระราชสัตยาธิษฐาน เมือ่ ครัง้ เสด็จขึน้ เถลิงถวัลยสิรริ าชสมบัติ นัน้ คือ “เราจะปกครองแผนดิน โดยธรรม เพือ่ ประโยชนสขุ แหงมหาชนชาวสยาม” ดวยทศพิธราชธรรม อันปรากฏในพระสุตตันตปฎก ไดกลาววา ทศพิธราชธรรมคือธรรม สําหรับพระเจาแผนดิน ๑๐ ประการคือ (๑) ทานหมายถึงเจตนาใหวตั ถุ ๑๐ ประการมีข าวและนํ้ าเป นต น (๒) ศี ล หมายถึ ง ศีล ๕ ศี ล ๑๐ (๓) การบริจาคหมายถึงการบริจาคไทยธรรม (๔) ความซื่อตรงหมาย ถึงความเปนคนตรง (๕) ความออนโยนหมายถึงความเปนคนออนโยน (๖) ความเพียรหมายถึงกรรมคือการรักษาอุโบสถ (๗) ความไมโกรธ หมายถึงความมีเมตตาเปนเบื้องตน (๘) ความไมเบียดเบียนหมายถึง ความมีกรุณาเปนเบื้องตน (๙) ความอดทนหมายถึงความอดกลั้น (๑๐) ความไมคลาดจากธรรมหมายถึงความไมขัดเคือง (ขุ.ชา.อ. ๒๘/ ๑๗๖/๒๖๑) อันเปนพระธรรมที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรง บัญญัติใหเปนแนวทางปฏิบัติตนของพระราชาผูทรงธรรม พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช พระองคทรงนํามาปฏิบตั เิ ปน ทั้งแบบอยางดวยจริยวัตรอันงดงามและพระองคทรงแสดงธรรมให เห็นเปนประจักษ พระราชดํารัส และพระบรมราโชวาทของพระบาท สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ พระราชทานในวาระตางๆ แกคณะ บุคคลที่ไดเขาเฝาในวาระตางๆ เปนศาสตรพระราชาที่เราปวงประชา พรอมนอมนํามาปฏิบัติอันดีตอไป ในภาพยนตรเรื่อง “พระพุทธเจา มหาศาสดาโลก” ซีรีสเรื่อง ยิ่งใหญที่เกิดจากศรัทธาอันแรงกลาของ ดร.บีเค โมดี้ มหาเศรษฐีชาว อิ น เดี ย ในตอนที่ พ ระพุ ท ธเจ า ตรั ส รู  แ ละเสด็ จ กลั บ กรุ ง กบิ ล พั ส ดุ  พระเจาสุทโธทนะ เจาเมืองกบิลพัสดุไ ดนมิ นตพระพุทธมุนี พระพุทธเจา แสดงธรรมและตอบคําถามในที่ประชุมของเหลาราชวงศศากยะที่วา วิถีแนวพุทธะจะสามารถนํามาใชในดานการปกครองและการเมืองได อยางไร พระพุทธองคทรงแสดงธรรมกลาวคือ “ประการแรกในเรื่องคือ การชนะอารมณตา งๆ อารมณของการเปนผูป กครองเมือง ขัน้ ตอนทีส่ อง คือการปลุกมิตรภาพขึ้นมา ปลุกความเปนพอลูก ความเปนพี่นอง ขึน้ ในใจ ตอมาคือการหนาทีข่ องกษัตริยค อื ตองเช็ดนํา้ ตาของชาวประชา ทั้ ง ปวงในการขจั ด ความทุ ก ข เ หล า นั้ น ทุ ก ท า นต อ งทํ า ทุ ก อย า ง เหมือนเดิมที่บานทุกวันในฐานะของครอบครัว แลวทําไมตองพัฒนา

Engineering Today May - Jun JJunee 201 2017 0 7

82

ความรูส กึ ใดๆ ตอนเปนเจาเมืองเพราะทานคิดวาตอนเปนเจาเมืองนัน้ แปลกแยกจากชาวประชา จึงตั้งคําถามวาการเปนเจาเมืองตองทํา อยางไร ทานจะไมถามอยางนั้นวาตอนเปนพอทานเปนพออยางไร เพราะวาความรูสึกของทานคือเครือญาติ เพราะฉะนั้นจงขยายความ รูสึกออกไปวาทุกคนคือคนของทาน ความทุกขของทุกคนคือของทาน ทานไดรับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญนั้นคือการทําใหทุกคนมีความสุข โดยทัว่ หนากัน จงอยาปลอยใหเสียเปลา ประชาชนทุกคนเหมือนพีน่ อ ง ของทาน ทุกคนทรมานจากเจ็บปวยทางกายและความทุกข แตทา นนัน้ ใหความยุตธิ รรมตอทุกคน และทําใหพวกเขามีความสุขได” พระพุทธะ แสดงธรรมใหเห็นวาการนําความรูสึกของผูเปน “พอ” มาเปนใชในการ ดูแลชาวประชานั้นคือความสมบูรณทางการปกครองบ านเมืองให ผาสุก มีการกลาววา ผูนําที่ดีจะตองมีคุณสมบัติของผูนําในหลายๆ ประการ และคุณสมบัตทิ สี่ าํ คัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะสามารถผูกใจผูใ ตบงั คับบัญชา ไดคอื การเปน “ผูใ ห” การใหในหลักพระพุทธศาสนาตามพระพุทธองค ทรงตรัสสอนไวในที่ตางๆ ทั้งใหพระภิกษุฟง พราหมณฟง กษัตริยทั้ง หลายฟง แมแตคนธรรมดาสามัญที่ทูลถามขอสงสัยตางๆ พระองคก็ ทรงตรัสสอน แนะนําไว ซึง่ ปรากฏอยูใ นพระไตรปฎก ในรูปของพระสูตร ตางๆ เปนตน คือการรักษาธรรมในหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ หลักธรรม ของผูป กครองทีใ่ หตอ ผูใ ตบงั คับบัญชา ผูน าํ ทีด่ คี อื “ผูน าํ ทีเ่ ปนผูใ หตาม หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ คือผูนําที่ใหความสุข ขจัดความทุกข แสดง ปติยินดีและมีความยุติธรรม ดวยเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ดุจ บิดามารดาที่มีตอบุตร” จากภาพยนตรอิงพระพุทธประวัตินี้ แสดงให เห็นวาหลักการปกครองในพุทธธรรมนี้ เปนแนวทางการปกครองใน ลักษณะความรูสึกขอความเปน “พอ” ที่มอบความรักใครเอ็นดูอยาง เมตตา ความกรุณาสงสาร มุทิตาจิตในความปรารถนาดีใหพนทุกข และอุเบกขาความยุติธรรม อันเปนธรรมในพรหมวิหาร ๔ ประการ เปนความยิ่งใหญของผูนําที่ใหระลึกถึงความรูของคําวาพอ เราจะไมมี กฎเกณฑใดๆ ที่มากําหนดหลักการของผูนําที่ดี มากกวาคําวา “พอ” “พอหลวง” เปนชือ่ ทีช่ าวไทยเรียกติดปากในความหมายของพอ ของแผนดิน เปนความรูส กึ ในใจของชาวไทยมาโดยตลอด เพราะพระองค ทานทําใหเราไดรบั รูท กุ อยาง ไมวา พระองคทา นจะเหน็ดเหนือ่ ย จะออน จะเพลีย แตพระองคทานก็ไมเคยที่จะหยุดทําเพื่อประชาชนแมแต ครั้งเดียว และพระองคทานทรงมีพระราชกรณียกิจตางๆ มากมาย อาทิ พระราชกรณียกิจดานศาสนา ดานความมั่นคงภายในประเทศ


ดานความสัมพันธระหวางประเทศ และอีกมากมาย พระองคทา นทรง ตัง้ พระราชหฤทัยทําพระราชกรณียกิจอยางดี เพือ่ ความเจริญกาวหนา ของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ทรงเปนหวง และเอื้ออาทรตอทุกขสุขของพสกนิกรอยางจริงจัง ศาสตรพระราชา ของความเปน “พอของแผนดิน” ในพรหมวิหารธรรม ๔ ตามหลักของ พระพุทธเจา เปนสิ่งหนึ่งตราตรึงในดวงใจของคนไทยทุกคนในความ อบอุนที่ไดเห็น “พอหลวง” ไมวาการไดเขาเฝาตอหนาพระพักตร การ ไดเห็นในขาวพระราชสํานัก หรือจากขาวจากสิ่งพิมพ ดวยสํานึกใน พระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนตอพสกนิกรชาวไทยและตางประเทศ

>> ศาสตร์พระราชา “พ่อของแผ่นดิน” ในพรหมวิหารธรรม ๔ หลักธรรมของการเปนผูน าํ ในแบบพุทธนัน้ พืน้ ฐานก็คอื พรหม วิหาร ๔ ซึ่งพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) ไดอธิบายไว (หนังสือ ภาวะ ผูนํา : ๒๕๔๖ หนา ๑๑-๑๒) ปจจุบันคือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย กลาววา ผูนําเปนผูที่ทําหนาที่นําการธํารงสังคมเอาไว จึงมีคณ ุ ธรรม ประจําใจ ซึง่ ก็คอื พรหมวิหาร ๔ ซึง่ เปนธรรมของผูท มี่ จี ติ ใจยิง่ ใหญ เปน ผูป ระเสริฐ ทีเ่ ปนบุคคลผูม กี ารศึกษาและพัฒนาตนดีแลว ซึง่ ผูน าํ จะตอง ดูแลคนหรือผูตามในสถานการณตางๆ กันคือ ๑. ในสถานการณปกติ ผูนําตองมี เมตตา คือความปรารถนาดี ตองการใหคนอื่นมีความสุข ไมเพียงแตคนภายใตการปกครองของตน เทานั้น ตองขยายไปสูเพื่อนมนุษยทั้งหลายในสังคม กระทั่งทุกคน ทั่วโลก คิดหาทางสรางสรรคความสุขความเจริญแกผูคนตลอดเวลา ๒. ในสถานการณที่มีคนเดือดรอนเปนทุกข ผูนําตองมี กรุณา คือรูสึกไหวตามความทุกข ความเดือดรอน หรือปญหาของผูคน และ ตองการชวยเหลือปลดเปลื้องใหพนจากความเดือดรอนเปนทุกขนั้น ชวยหาทางบําบัดทุกขบรรเทาความเดือดรอนให ๓. ในสถานการณที่ดีขึ้น ผูนําตองมี มุทิตา คือมีความยินดี ใน ความสุข ความสําเร็จ ความถูกตองดีงาม ที่ผูคนไดรับ รวมทั้งตองชวย สงเสริมใหมีความสุข ความสําเร็จ ความถูกตองดีงามเหลานั้นใหมาก ยิ่งขึ้นอีกดวย ๔. ในสถานการณที่คนทําผิดหลักหรือละเมิดธรรม ก็ตองมี อุเบกขา ซึ่งพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) ไดอธิบายโดยละเอียดวา เมือ่ ใดทีม่ คี นละเมิดธรรมละเมิดหลักการ ละเมิดตอความถูกตอง ทําให เกิดความเสียหายตอหลักกฎเกณฑ ความเปนธรรม ความชอบธรรม ทําลายกติกา เปนตน ผูนําตองใชอุเบกขา นั่นคือ มีความเปนกลาง

ไมลาํ เอียง ไมเขาขางฝายใด ดังนัน้ อุเบกขาจึงไมใชการนิง่ เฉย ปดความ รับผิดชอบ แตเปนสิ่งที่ผูนําจะตองใชในการตัดสินขอขัดแยงในองคกร อยางเปนกลางและเปนธรรมเพื่อรักษาสิ่งดีๆ ไว เรียกวา อุเบกขาเปน ตัวรักษาดุลนั่นเอง “ผูให” มิไดหมายความวา เปนการสรางพระคุณโดยการให ทรัพยสนิ เงินทองคาตอบแทน มิใชการใหขนึ้ เงินเดือน เลือ่ นยศแตเพียง อยางเดียว แตผนู าํ นัน้ ตองใหในสิง่ ทีไ่ มสามารถจับตองไดดว ย การสราง พระคุณยังตองแสดงใหเห็นดวยการใหความรัก ความเมตตา ความกรุณา ตอผูใ ตบงั คับบัญชา ลวนแตเปนสิง่ ทีจ่ บั ตองไมได แตเปนองคประกอบ สําคัญที่ “ผูน าํ ” ใชสรางการยอมรับนับถือจาก “ผูต าม” ยิง่ ใหมากเทาใด ยิ่งไดใจมากขึ้นเทานั้น ประสิทธิภาพการทํางานยอมมาจากใจที่อยาก ที่จะทํามากที่สุด สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ผูน าํ ทีด่ คี อื “ผูน าํ ทีเ่ ปนผูใ หตามหลัก ธรรมพรหมวิหาร ๔ คือผูนาํ ที่ “ให” ความสุข ขจัดความทุกข แสดง ปติยินดีและมีความยุติธรรม ดวยเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ดุจ บิ ดามารดาที่ มีต  อบุ ตร” พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พล อดุลยเดช พระผูใหความรัก ความเมตตากับปวงประชาจวบจนสิ้น รัชกาล ความเสียสละความสุขสวนตนเพื่อความสุขของปวงประชา ดุจ ดังพอของแผนดินที่แทจริง

>> ศาสตร์พระราชา “เมตตาธรรม” หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ “ทุกขของประชาชน ไมมีวันหยุด” ทรงมีความตั้งใจ โดยพระองคทรง ตั้งใจจริง ดวยนํ้าพระทัยที่พระองคทรงมีความเมตตาตอประชาชน พระองคทรงงานโดยไมมีการกําหนดเวลา พระองคทรงตั้งใจในการ ทําใหประชาชนไดรับประโยชนที่เปนสุขโดยไมมีวันที่พระองคทรง เหนือ่ ยลา เพราะพระองคทรงทราบวาหัวใจทีส่ าํ คัญทีจ่ ะทําใหโครงการ งานที่ทรงอยูสามารถบรรลุไดดวยพระองค ดวยนํ้าพระทัยที่วา “ทุกข ของประชาชนไมมีวันหยุด เสาร-อาทิตย” ในเรื่องของการชวยเหลือจังหวัดประสบปญหาดานตางๆ นั้น พอหลวงก็ไดเสด็จพระราชดําเนินเยือนจังหวัดนั้นๆ และทรงนําความ ปรารถนาดีของประชาชนชาวไทยไปยังจังหวัดที่ประสบปญหาตางๆ ตามจังหวัดนั้นดวย ในการเสด็จพระราชดําเนินของพอหลวงในแตละ ครั้งที่ไปทรงเยี่ยมราษฎรตามทองที่ตางๆ ทุกครั้ง จะทรงโปรดเกลาฯ ใหมคี ณะแพทย ผูเ ชีย่ วชาญในแตละสาขาจากโรงพยาบาลตางๆ ซึง่ ลวน เป น อาสาสมั ค รทั้ ง สิ้ น พร อ มด ว ยเวชภั ณ ฑ แ ละเครื่ อ งมื อ แพทย

พรหมวิหารธรรม ๔ หลักธรรมของผู้ปกครอง

เมตตา ความรักใคร่เอ็นดู

กรุณา ความสงสาร

มุทิตา ปรารถนาดี

83 83

อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง

Enggin Engineering ineeer e ng Tod eri Today day May May - Jun Ma Junee 201 2017 17


ครบครัน เพื่อพรอมที่จะใหการรักษาพยาบาลลูกๆ ผูปวยไขไดทันที นอกจากนี้พอยังทรงโปรดใหจัดเจาหนาที่ออกเดินทาง ไปรักษาลูกๆ ที่ ป  ว ยเจ็ บ ตามหมู  บ  า นที่ อ ยู  ห  า งไกลออกไปอี ก ด ว ย และยั ง คงมี โครงการดีๆ เพือ่ พัฒนาลูกๆ และประเทศชาติ ออกมาอยางมิขาดสาย อยางเชน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน และโครงการนี้นี่เองที่ ทําใหพอไดรับรางวัลสาขาตางๆ มากมายจากประเทศตางๆ ซึ่งทําให ฉันไดเห็นและประจักษแลววาพอทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกล และ จากนํา้ พระราชหฤทัยทีพ่ อ ทรงไดทาํ ทุกอยางเพือ่ ลูกๆ กวา ๗๐ ลานคน ทั่วประเทศของพออยางแทจริง หลักการขจัดทุกขของราษฎรดวยเมตตาธิคณ ุ คือหลักการเดียวกัน กับคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในการใหมนุษยพน จากทุกข ไดพบนิพพานไมเวียนวายตายเกิดในภพหนาอีกตอไป

>> ศาสตร์พระราชา “กรุณาธิคุณ” จากพระราชดํารัสของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ขางตน ทําใหฉนั ระลึก อยูเสมอวา ตั้งแตวินาทีแรกที่พอหลวงทรงอุทิศตนเปน “ภูมิพล” ผูเปน พลังของแผนดินทีพ่ รอมดวยทศพิธราชธรรม พระองคทรงปฏิบตั หิ นาที่ อันยิ่งใหญนี้ดวยดีเสมอมา พระองคทรงอุทิศพระวรกาย เพื่อดินกอน เล็กๆ ใตฝา ละอองธุลพี ระบาทอยางพวกเรา ทรงเปนทุกอยาง เปนพอ ที่ลําบากตรากตรํา สละแรงกายดูแลลูกๆ ดวยความรัก มาเปนเวลา ยาวนานกวา ๗๐ ป โดยมิไดคํานึงถึงวาราษฎรของพระองคจะเปนใคร มาจากไหน เชือ้ ชาติใด เพราะพระองคทรงยึดมัน่ ในปณิธานในการทีจ่ ะ รวมดินกอนเล็กๆ ในแผนดินนี้ใหเปนหนึ่งเดียวกัน เมื่อกลาวถึงพอหลวง สิ่งที่ตองนึกถึงเปนอันดับแรกคือ กษัตริย นักพัฒนา ภาพทีเ่ คยพบเห็นบอยครัง้ ตามสือ่ ตางๆ เปนภาพทีพ่ ระองค เสด็จพระราชดําเนินไปยังถิ่นทุรกันดารทั่วราชอาณาจักร ภาพที่เหลา พสกนิกรชาวไทยคอยตอนรับการเสด็จฯ มาของพระองดดวยหัวใจ ภาพธงไตรรงคของเหลาราษฎรที่โบกสะบัดพรอมดวยรอยยิ้มและ รองไหดว ยความปลืม้ ปติ และภาพทีพ่ ระองคทรงหลัง่ พระเสโทในขณะ ทรงงาน เปนภาพที่ไดประทับอยูในใจของปวงชนชาวไทยตลอดมา แตถึงแมพระองคจะทรงงานหนักเพียงใด พวกเราก็สามารถเห็นรอย แยมพระสรวลปรากฏอยูบนพระพักตรที่เกิดความสุขของพระองค ที่ทรงไดทอดพระเนตรเห็นพสกนิกรอยูอยางรมเย็นเปนสุข พระกรุณาธิคณ ุ ในการทีพ่ อ หลวงไดเสด็จฯ ไปเยีย่ มเยียนราษฎร ในถิ่นทุรกันดารอยูสมํ่าเสมอเปนเวลายาวนาน ทรงไดสัม ผัสความ ทุกขยาก จึงทําใหพระองคทรงเขาใจปญหาตางๆ ไดอยางลึกซึง้ จากนัน้ พระองคกท็ รงใชพระปรีชาสามารถในการแกไขบรรเทาความเดือดรอน ตางๆ เหลานั้น โดยเฉพาะดานเกษตรกรรมดวยการกอตั้งโครงการ ในพระราชดําริตางๆ อาทิ “โครงการฝนหลวง” เปนการทําฝนเทียม เพื่อบรรเทาภัยแลงใหแกเกษตรกรในพื้นที่ที่ขาดแคลนนํ้า เพื่อการทํา เกษตรกรรมและการใชสอยในชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังมี “โครงการ หญาแฝก” ซึ่งเปนโครงการแกปญหาดินที่ถูกชะลางจากฝน โดยการ ยึดหนาดินทําใหดินกักเก็บนํ้าไดมากขึ้น “โครงการแกมลิง” เพื่อชวย ในการระบายนํา้ ทวมจากพืน้ ทีต่ อนบนโดยใชหลักการนํา้ ไหลทางเดียว “โครงการแกลงดิน” แกไขดินที่มีสภาวะเปนกรด เพื่อใหเกษตรกร

Engineering Today May - Jun JJunee 201 2017 0 7

844

สามารถนําดินไปใชประโยชนในการเพาะปลูกตอไป เปนตน นอก จากนัน้ พระองคยงั ทรงริเริม่ และเชือ่ มัน่ ใน “แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” ทีท่ รงมีพระราชประสงคใหพสกนิกรชาวไทยใชชวี ติ อยางเรียบงาย เพือ่ การพัฒนาประเทศทั้งทางดานวัตถุและจิตใจ ใหมีความเจริญที่ไม ฉาบฉวย แตมีความยั่งยืนตลอดไป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง ของปวงชนชาวไทยมีพระกรุณาธิคณ ุ และปรารถนาทีจ่ ะใหความสุขของ ราษฎรชาวไทยทั้งหมดนั่นคือ ความสุขของราษฎรชาวไทยคือความสุข ของพระองค ทานผูที่มีโอกาสไดรับใชสนองในเบื้องพระยุคลบาทจะ สัม ผัสไดวา จะตองทุมเททั้งแรงกาย แรงใจ ทุมเทเวลาเพื่อใหไดซึ่ง ความสุขของประชาชน และรางวัลหรือผลตอบแทนก็คือความสุขของ ประชาชน หากจะมีคาํ ถามวา “ทําไมผูช ายคนนีต้ อ งลําบากตัวเองขนาดนี”้ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเดินทางไปทุกที่ที่ทุรกันดารและสุดแสนจะ ลําบาก พระองคทา นทรงทําทุกอยางเพือ่ ประชาชนทัง้ ประเทศ พระองค ทานทรงพระอัจฉริยภาพมาก สามารถรูหมดวาในพื้นที่เมืองไทย ตรงไหนเปนภูมิประเทศลักษณะไหน แองนํ้า ภูเขา พระองคทรงหา หนทางแหงแหลงนํ้า สรางแหลงนํ้าและการกักเก็บนํ้า พระองคทานก็ ทําอางเก็บนํ้าใหญโตมาก เพื่อเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และอํานวยประโยชน ต อ ชี วิ ต และความเป น อยู  ข องประชาชนได อ าศั ย แหล ง นํ้ า เพื่ อ การ ประกอบอาชีพทั้งการเกษตรและเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าไดทั้งปอันเปน รากฐานที่สําคัญตอการดํารงชีพ แผนดินถาไรซึ่งนํ้าหลอเลี้ยงยอมไร ซึ่งคุณคาไมมากไมนอยเกินไป การจัดการทรัพยากรนํ้าใหสมดุลตอแผนดิน จึงเปนที่มาของ โครงตลอดระยะเวลาการครองราชย พระองคไดเสด็จพระราชดําเนิน เยี่ยมเยียนทั่วทุกภาค ทุกจังหวัดของประเทศ ครอบคลุมระยะทาง กว า หลายหมื่น กิ โ ลเมตร เป น ระยะเวลาหลายต อหลายป เพื่อ พบ ประชาชน เพื่อรับฟงปญหาของพวกเขาและแนวทางแกไข พระองค ทรงใหประชาชนเปนศูนยกลางในการพัฒนาประเทศ ทรงริเริม่ โครงการ ต า งๆ สํ า หรั บ คนที่ ข าดแคลนที่ สุ ด แสวงหาคํ า ตอบของป ญ หาที่ ประชาชนสวนใหญประสบ ไมวาจะเปนเรื่องปญหาภัยแลง การตัดไม ทําลายปา โภชนาการ และโรคภัยไขเจ็บ ความใสพระราชหฤทัยอยาง ตอเนือ่ งไดกลายเปนการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ทีย่ คุ สมัยนีใ้ หคาํ นิยาม โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริตั้งแตป ๒๔๙๕-๒๕๕๖ มีโครงการทั้งหมด ๔,๔๔๗ โครงการ (ขอมูลจากสํานักงาน กปร. ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๖) แบงเปนโครงการพัฒนาทรัพยากรนํ้า ๓,๐๓๑ โครงการ สิ่งแวดลอม รวมถึงการอนุรักษปา ๑๕๙ โครงการ การเกษตร ๑๖๕ โครงการ การ พัฒนาโอกาสในการประกอบอาชีพ ๓๒๕ โครงการ สวัสดิการสังคม และการศึกษา ๓๙๕ โครงการ การคมนาคมสื่อสาร ๗๗ โครงการ สาธารณสุข ๕๕ โครงการ และโครงการพัฒนาและบูรณาการอื่นๆ อีก ๒๔๐ โครงการ ธ ทรงงานเพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยามโดย แทจริง สมกับคําวา “พอของแผนดิน” เปนศาสตรพระราชาที่ทรงเปน ตัวอยางที่ดีเสมอมา เราชาวไทยตองรวมกันตั้งปณิธานวาจะปฏิบัติตัว เป น คนดีเ ป น ประโยชนต  อสั งคม และจะเดิ นตามรอยเท า ศาสตร พระราชา


เอกลักษณการทํางานตามแนวศาสตรพระราชา คือ การแบง เปาหมายเปน ๓ ขั้นตอน ไดแก เพื่ออยูรอด (Survival) พึ่งตนเอง (Self-Reliance) และยั่งยืน (Sustainable) ดังผูที่ไดตามเสด็จพระราช ดําเนินเลาวา พระองคทานมักทรงตรัสถามชาวบานวา ‘พอมีพอกิน’ หรือไม แสดงวาพระองคทานทรงมีลําดับขั้นการพัฒนาที่ชัดเจน และ ยังหมายถึงการเอาใจใสตอ คนจนทีส่ ดุ (Poorest of the Poor) ทีพ่ นื้ ฐาน จากคําวา “พอ”

>> ศาสตร์พระราชา “มุทิตาจิต” มุทติ า ความมีจติ พลอยยินดีเมือ่ ผูอ นื่ ไดดมี คี วามสุข ความสําเร็จ หรือความเจริญ เปนหลักมุทิตาธรรมของปติยินดี มีความสุขที่ผูอื่น ประสบความสําเร็จดวยความจริงใจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เริม่ พระราชทาน ปริญญาบัตรดวยพระองคเอง ตัง้ แตป ๒๕๙๓ จนถึงป ๒๕๔๐ เปนเวลา กวา ๕๐ ป ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชทานปริญญาบัตร “มือตอมือ จับกระดาษที่เดียวกัน” ทรงรับสั่งวา เปนโอกาสเดียวที่พระองคทาน จะทรงไดใกลชิดพสกนิกรมากที่สุด แมแตเวลาพระราชทานนํ้าสังข ก็ยงั ไมไดใกลชดิ เทียบเทาขนาดนี้ เพราะแคทรงหลัง่ นํา้ สังขลงบนศีรษะ เทานัน้ แตนเี่ ปนการสัมผัสเบือ้ งบน บัณฑิตจับเบือ้ งลาง เปนการสงตอ พระบรมราชปณิธานไปยังบัณฑิต รูหรือไม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริม่ พระราชทานปริญญาบัตรตัง้ แตเมือ่ ไหร มีบณ ั ฑิตไดรบั พระราชทาน แลวกี่มากนอย? ในหนังสือเย็นศิระเพราะพระบริบาล กับลัดดาซุบซิบ โดยแถม สิน รัตนพันธุ บอกเลา ใหผูอานไดใกลชิดเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง สวนพระองคผานตัวหนังสือในหลวงพระราชทานปริญญา พระราช กรณียกิจพระราชทานปริญญาบัตร เริ่มตั้งแตป ๒๔๙๓ จนถึง ๒๕๒๙ พบวา มีจํานวนทั้งสิ้น ๔๙๐ ครั้ง บางครั้งใชเวลานานถึง ๑๐ วัน วันละ ๓ ชั่วโมง มีบัณฑิตเขารับพระราชทานประมาณกวา ๔๗๐,๐๐๐ คน พระองคทรงยืน่ พระหัตถจาํ นวน ๙๔๐,๐๐๐ ครัง้ เคยมีผคู ดิ นํา้ หนักของ ปริญญาบัตรไดฉบับละ ๓ ขีด รวมทั้งสิ้น ๑๔๑ ตัน” “เรื่องนี้ขออยาไดแปลกใจ หากจะบอกวา ประเทศไทยเปน ประเทศเดี ย วที่ พ ระมหากษั ต ริ ย  พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รด ว ย พระองคเอง พระองคทรงใหเกียรติแกบัณฑิตอยางสูงยิ่ง เทากับผูทํา คุณประโยชนไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นสายสะพายทีเดียว คือ มี โอกาสไดเขารับพระราชทานปริญญาบัตรอยางใกลชิดที่สุดดวย”

>> ศาสตร์พระราชา “อุเบกขาธรรม” อุเบกขา ความวางเฉย ไมดีใจ ไมเสียใจเมื่อผูอื่นถึงความวิบัติ หมายถึง ความวางใจเปนกลาง ตั้งตนเปนกลาง เมื่อปฏิบัติตาม ๓ ขอ ขางตนแลวไมเปน ผลดวยความเที่ยงธรรม ไมเอนเอียง ดวยความรัก หรือความชัง หรือปกปดความผิดของคนที่ตนรักและโยนความผิด ใหคนที่ตนชัง เมื่อพิจารณาตามหลักของกฎแหงกรรมที่วา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว เปนหลักอุเบกขาธรรมของการวางใจดวยความยุติธรรม

ในความขัดแยงทางการเมืองของเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงกาลแหงการแตกหักขัน้ รุนแรง เมือ่ เวลาประมาณ ๒๑.๓๐ นาฬกา ของวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให ศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี และพลเอกเปรม ติณสูลานนท องคมนตรีและรัฐบุรุษ นําพลเอกสุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรี และพลตรีจําลอง ศรีเมือง เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ในวโรกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานพระราชดํารัส แกคณะผูเ ขาเฝาทูลละอองธุลพี ระบาทดวย ซึง่ โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ แหงประเทศไทย นําเทปบันทึกภาพเหตุการณดังกลาว ออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศนทั้ง ๕ ชอง ในสมัยนั้น เมื่อเวลา ๒๔.๐๐ นาฬกาของ คืนเดียวกัน หลังจากนั้นประมาณ ๑ สัปดาห พลเอกสุจินดาจึงกราบ ถวายบังคม ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให มีชยั ฤชุพนั ธุ รองนายกรัฐมนตรี เปนผูร กั ษาราชการแทนเปนการชัว่ คราว พระบารมียุติปญหาบนพื้นฐานแหง “อุเบกขาธรรม” พระบาท สมเด็จพระเจาอยูห วั รัชกาลที่ ๙ ทรงเตือนสติและสัง่ สอนบุคคลทัง้ สอง ทรงชีใ้ หเห็นถึงผลกระทบทีจ่ ะมีตอ ประเทศชาติ ทัง้ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ขอใหบุคคลทั้งสองเปนตัวแทนฝายตางๆ หันหนาเขาหากัน ชวยกันแกปญ  หาทําอยางไรใหประเทศชาติกลับคืนขึน้ มา ภายหลังจาก กราบบังคมทูลลาแลว พล.อ. สุจินดา และ พล.ต. จําลอง พรอมดวย สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี และ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท องคมนตรี แ ละรั ฐ บุ รุ ษ ได ร  ว มประชุ ม เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น พล.อ. สุจินดา กับ พล.ต. จําลอง ไดออกแถลงรวมกันทางโทรทัศน โดย พล.อ. สุจินดา แถลงวาจะปลอยตัว พล.ต. จําลอง พรอมออกกฎหมาย นิรโทษกรรมใหแกผูชุมนุม และจะใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญโดยเร็ว สวน พล.ต. จําลองแถลงวา ขอใหผูที่กอความวุนวายยุติผูชุมนุมที่ รามคําแหง หลังจากไดชมขาวสําคัญและการแถลงขาวของบุคคลทัง้ สอง สวนใหญรูสึกผิดหวังที่ พล.อ. สุจินดายังไมลาออก แตที่ชุมนุมก็ได ตัดสินใจสลายการชุมนุม แตยงั คงอยูร วมกันในมหาวิทยาลัยรามคําแหง จนกวาจะถึงเวลา ๐๔.๐๐ นาฬกา ซึ่งพนเวลาเคอรฟวแลว จึงคอย ทยอยกันกลับบาน “อุเบกขาธรรม” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ทรงนําพาใหเหตุการณแหงความขัดแยงถึงขั้นแตกหักสามารถยุติใน ธรรมไดอยางสมบูรณ สรางความประหลาดใจแกชาวโลกเปนอยางยิ่ง และสรางความมั่นใจในความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากสถาบัน พระมหากษัตริยไทยใหเห็นเปนประจักษตอชาวโลก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงนํา ทศพิธราชธรรมมาปฏิบัติใหเปนที่ประจักษและรับรูไดตลอดรัชกาล ครองราชสมบัติ ๗๐ ป บนพื้นฐานของคําวา “พรหมวิหารธรรม ๔ พอแหงแผนดิน” ทรงเปนแบบอยางในการปฏิบัติตนใหถึงพรอม ในธรรม พระองคทรงเปนพระราชาทีท่ รงพระเมตตาและมอบความรัก ความปรารถนาดี พระราชดํารัสสัง่ สอนพระธรรมแกปวงประชา เปน “ศาสตรพระราชา” ที่ปวงชนชาวไทยระลึกไวในดวงใจชั่วนิรันดร ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได ขาพระพุทธเจา ดร.พรชัย องควงศสกุล

85 85

Enggin Engineering ineeer e ng Tod eri Today day May May - Jun Ma Junee 201 2017 17


Focus

นักวิจัยมจธ.

พัฒนาชุดตรวจขนาดเล็กคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ในพื้นที่ทุรกันดาร ชูจุดเด่นราคาถูก ให้ผลแม่นยําสูง แถมตรวจคัดกรองได้มากกว่า 1 โรค แนวทางหนีง่ ทีช่ ว ยชะลอการแพรระบาดของไวรัสเอชไอวี (HIV) คือการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยเชื้อเอชไอวี รวมทั้งโรค ติดตอทางเพศสัมพันธอื่นๆ เนื่องจากโรคเหลานี้มักไมมีอาการ ที่ จํ า เพาะเจาะจง และการติ ด เชื้อโรคทางเพศสัมพัน ธ เชน ซิฟลิส (Syphilis), หนองในเทียม (Chlamydia), หนองในแท (Gonorrhea) หรือเริมอวัยวะเพศ (Herpes Simplex Virus Type II) จะเพิ่มความเสี่ยงในการแพรและติดเชื้อเอชไอวีสูงขึ้น 3-11 เทา ดังนั้นการวินิจฉัยโรคที่ถูกตองแมนยําจึงมีความ จําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะในกลุมหญิงตั้งครรภซึ่งจะไดรับผล กระทบรายแรงตอแมและลูกในครรภหากไมไดรบั การตรวจ และ ดูแลรักษาอยางถูกตองทันทวงที ปจจุบนั การตรวจโรคดังกลาวจะทําเฉพาะในหองปฏิบตั กิ าร ในโรงพยาบาล หรือคลินกิ ขนาดใหญเทานัน้ ซึง่ เปนกระบวนการ ทีใ่ ชเวลานาน มีคา ใชจา ยสูง และเขาถึงไดยากสําหรับผูท อี่ ยูห า งไกล ดังนั้นการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคที่ใชสารคัดหลั่งของรางกาย สําหรับการตรวจหาเชื้อ อาทิ เลือด นํ้าลาย ในปริมาณนอยมาก ใชระยะเวลาในการวินิจฉัยนอย แตมีความแมนยําสูงนี้ มีสวน สําคัญในการชวยปองกันการติดเชื้อและการแพรระบาดของเชื้อ เอชไอวีในประชากร การตรวจวินจิ ฉัยเบือ้ งตน ณ จุดดูแลผูป ว ย (Point-of-Care Test) สามารถสงเสริมการดูแลและควบคุมโรคเพื่อใหไดผลลัพธ ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ที่ขาดแคลนบุคลากรและหอง ปฏิบัติการ เทคโนโลยีระบบของไหลจุลภาค หรือหองปฏิบัติการ บนชิพ (Lab-on-a-Chip) จึงมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปใช ในชุมชนทีอ่ าศัยหางไกล เนือ่ งจากเทคโนโลยีนมี้ ขี นาดเล็ก ราคาถูก พกพางาย ทํางานไดอตั โนมัติ จึงสามารถลดระยะเวลาในการรอ ผลตรวจจากหองปฏิบตั กิ าร ทําใหแพทยสามารถตัดสินใจดําเนิน

Engineering Today May - June 2017

86

การรักษาผูปวยไดทันทวงที และสามารถปองกันและควบคุม การระบาดของโรคติดตอได ดร.ทัศนียวรรณ ลักษณะโสภิณ อาจารยจากหลักสูตร วิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ซึ่งไดรางวัลระดับดีเดน ประเภท ผลงานวิทยานิพนธ งาน “วันนักประดิษฐ” ประจําป 2560 เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีระบบของไหลจุลภาคสําหรับการตรวจวินิจ ฉัยโรคในพืน้ ทีท่ รุ กันดาร กลาววา ชุดตรวจอยางงายสําหรับตรวจ วัดปริมาณแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวีและซิฟลิสในเลือดโดยใช เทคนิคการทดสอบการคัดกรองแอนติบอดี (Immunoassay) บน ไมโครฟลูอิดิกชิพ (Microfluidic Chip) นี้ ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช เทคโนโลยีระบบของไหลจุลภาคที่มีราคาถูก พกพางาย ใชวัสดุที่ สามารถผลิตไดงา ย แตสามารถใหผลการตรวจทีม่ คี วามแมนยําสูง เชนเดียวกับการตรวจในหองปฏิบัติการของโรงพยาบาล ทั้งยัง สามารถตรวจคัดกรองโรคไดมากกวา 1 โรคในเวลาเดียวกันจาก เลือดปริมาณนอย (< 2 ไมโครลิตร) และใหผลตรวจภายในเวลา เพียง 15 นาที อยางไรก็ตาม คาใชจา ยตอการตรวจตอครัง้ ในการ เปลี่ยนแผนทดสอบประมาณ 200-300 บาท นับวายังมีราคาสูง สําหรับประชาชนที่มีรายไดนอย ชุดตรวจนี้พัฒนาใหมีการใชงานที่งาย คลายคลึงกับเครื่อง ตรวจนํ้าตาลในเลือดหรือตรวจเบาหวานที่บุคคลทั่วไปสามารถ ตรวจไดดวยตนเอง โดยออกแบบใหสวนตอประสานกับผูใชไม ซับซอน ไมมีขั้นตอนที่ยุงยาก และอุปกรณมีขนาดเล็ก เชื่อมตอ กับโปรแกรม (หรือแอพพลิเคชั่น) ในสมารทโฟนที่สามารถชวย ในการเก็บขอมูลดานสาธารณสุขของภาครัฐไดอีกดวย โดยชุดตรวจนี้ไดทดสอบการใชงานจริงโดยพยาบาลและ เจาหนาที่คลินิกในประเทศรวันดา และใหผลการทดสอบที่มี ความแมนยําใกลเคียงกับชุดทดสอบอืน่ ๆ รวมถึงการอานผลการ ทดสอบที่ได เป นไปโดยงายและสะดวกรวดเร็ว และผูใชงาน ไมจําเปนตองมีความรูหรือทักษะการใชเครื่องมือในหองปฏิบัติ การมากอน “ชุดทดสอบการตรวจวัดปริมาณแอนติบอดีตอเชื้อเอชไอวี และซิฟลิสในเลื อด โดยใชเทคโนโลยีระบบของไหลจุลภาคนี้ สามารถพัฒนาและปรับปรุงตอใหตรวจโรคอื่นๆ ที่เปนโรคไม ติดตอได ดวยการเปลี่ยนแอนติเจนและแอนติบอดีของชุดตรวจ เปนชนิดที่จําเพาะเจาะจงตอโรคนั้น” ดร.ทัศนียวรรณ กลาว


Focus

ออมสินจัดโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปีที่ 5

เฟ้นหาไอเดียคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ธนาคารออมสินเปดจินตนาการ สูน วัตกรรม ที่เปนจริงได กับโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใตแนวคิด “ทําไดเลย ทําไดเร็ว ทําไดจริง” ซึ่งจัดตอเนื่องเปนปที่ 5 เวที แหงโอกาสของคนรุน ใหม ทัง้ นักเรียน นิสติ นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป อายุระหวาง 16-30 ป สรางสรรค ไอเดียธุรกิจ รวมขับเคลือ่ นนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 พรอมลุนเงินทุนมูลคารวมกวา 3 ลานบาท เปดรับสมัครแลวตั้งแตวันนี้ถึง 11 สิงหาคมนี้ ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผูอํานวยการธนาคาร ออมสิน กลาววา ธนาคารออมสินจัดโครงการประกวด “GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง” ภายใต แนวคิด “ทําไดเลย ทําไดเร็ว ทําไดจริง” ซึง่ จัดตอเนือ่ ง เปนปที่ 5 เพื่อเปดเวทีใหโอกาสนักธุรกิจคนรุนใหม ทีม่ อี ายุระหวาง 16-30 ป รวมสรางสรรคและนําเสนอ แผนงานธุรกิจ ชิงเงินทุนมูลคารวมกวา 3 ลานบาท และเปนการสงเสริมผูป ระกอบการธุรกิจ SMEs Startup ตามนโยบายรัฐบาล สําหรับการดําเนินโครงการ 4 ป ที่ผานมา มีผูใหความสนใจสงผลงานเขาประกวด รวมกวา 5,095 ทีม คิดเปนจํานวนรวมถึง 11,453 คน และยังมีผสู นใจติดตามโครงการมากกวา 107,000 คน เปนสถิติที่ชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จของโครงการได เปนอยางดี สําหรับแนวคิด “ทําไดเลย ทําไดเร็ว ทําไดจริง” ในการจัดประกวดครั้งที่ 5 นี้ หมายถึง ทําไดเลย “เปนแผนงานที่มีความถวนครบสมบูรณในทุกมิติ มี ค วามพร อ มที่ ส ามารถจะนํ า ไปดํ า เนิ น การได ” ทําไดเร็ว “ธนาคารออมสินพรอมเปนผูใ หการสนับสนุน ไมวาจะเปนดานสินเชื่อ การรวมทุน รวมทั้งการบม เพาะความรูใ นการทําธุรกิจดานตางๆ” และ ทําไดจริง “เปนแผนธุรกิจทีส่ มั ผัสได สามารถนํามาปฏิบตั ไิ ดจริง” “ธนาคารออมสินวางเปาประสงคสาํ หรับโครงการ นีเ้ พือ่ สงเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพในการพัฒนา ธุรกิจใหเยาวชนและคนทัว่ ไปไดมธี รุ กิจเปนของตนเอง และเติบโตสูตลาดในประเทศและตางประเทศได โดยธนาคารออมสินพรอมสงเสริมการเขาสูกระบวน การบมเพาะธุรกิจ และใหโอกาสในการรวมลงทุน ผาน VC (Venture Capital) ของธนาคาร โดยสามารถ

เขาถึงบริการสินเชือ่ ของธนาคาร เพิม่ ทักษะความรูด า นการวางแผนทางธุรกิจ การบริหารเงิน การลงทุน การตลาด ความคิดสรางสรรค รวมถึงการสรางวินยั ทางการเงิน สงเสริมการมีสวนรวมระหวางธนาคาร ลูกคา สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดลอม เพื่อสรางโอกาสในการเปนผูประกอบการรายใหม รวมถึงพัฒนา ตอยอดธุรกิจทีท่ าํ อยูแ ลว เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการสรางธุรกิจทีส่ ามารถสงเสริม และนํามาพัฒนาฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย สนับสนุนนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 บนพืน้ ฐานธุรกิจแบบพอเพียง ใหมคี วามพอดีในโลกธุรกิจ และ ความพอเพียงในมิ ติข องโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพี ยงของในหลวง รัชกาลที่ 9” ชาติชาย กลาว โครงการประกวด “GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง” เริ่มเปด รับสมัครตัง้ แตวนั นี้ จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการจะคัดเลือก ทีม ผูเขารอบ 100 ผลงาน และคัดกรองใหเหลือ 10 สุดยอดผลงานธุรกิจ เพื่อเขาสูการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ตามลําดับ โดยเงินทุนโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง มีมลู คารวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ประกอบดวย รางวัลชนะเลิศ ทุนประเดิมมูลคา 1,000,000 บาท รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนประเดิมมูลคา 500,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนประเดิมมูลคา 200,000 บาท รางวัลชมเชย 7 รางวัล ทุน ประเดิมรางวัลละ 50,000 บาท ผลงานที่ผานเขารอบ 100 ผลงาน จะได รับทุนประเดิมผลงานละ 5,000 บาท ชาติชาย กลาววา นอกจากเงินทุนทีจ่ ะสามารถนําไปตอยอดธุรกิจไดแลว ยังมีองคความรูท จี่ ะไดรบั ตลอดชวงโครงการ โดยผูเ ขารอบ 100 ผลงาน จะได รับการชีแ้ นะแนวทางการทําธุรกิจ ในรอบ “GSB Startup ตัวจริง - Boot camp” และผูเขารอบ 10 ผลงานสุดทาย จะไดรับการติวอยางเขมขนยิ่งขึ้นชนิดกูรู 1 ทานตอ 1 ทีมในรอบ Guru Coaching ซึ่งจะเปนการเสริมสรางทักษะใน ทุกมิติ ทัง้ ดานการทุน การตลาด รวมไปจนถึงการสรางแรงบันดาลใจ ไดเรียนรู เรื่องการทําธุรกิจจากนักธุรกิจคนรุนใหม ที่จะมารวมแชรประสบการณ ใหคํา แนะนํา ใหขอ มูลความรูต า งๆ ทีเ่ ปนประโยชน ซึง่ เปนประสบการณทหี่ าไมได ในบทเรียน และยังจะไดประสบการณในการเขารวมโปรแกรมเพิม่ ประสบการณ เตรียมความพรอม Startup Thailand by GSB โดยเดินทางไปดูงานประเทศ ญี่ปุนอีกดวย

87

Engineering Today May - June 2017


Focus

ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่

เผยกําไรไตรมาสแรก 130 ล้านบาท

ควาโซลารฟารมญี่ปุน พรอมโซลารสหกรณ และหนวยงานราชการเฟส 2 ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่ หรือ TSE แจงกําไรไตรมาสแรก ของป 2560 เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา หลังรับรูรายไดปริมาณ จําหนายไฟเพิม่ ขึน้ เดินหนาควาโซลารฟารมญีป่ น ุ อีก 1-2 โครงการ เตรียมยื่นโซลารสหกรณ และหนวยงานราชการเฟส 2 ดร.แคทลีน มาลีนนท ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) หรือ TSE กลาวถึง ผลประกอบการของบริษัทฯ ประจําไตรมาสแรกของป 2560 สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 มีน าคม 2560 ว า ผลประกอบการของกลุม กิจการตามงบการเงินรวมสําหรับไตรมาสแรกของป 2560 มีกาํ ไร เฉพาะสวนของบริษทั ใหญ เทากับ 130.22 ลานบาท เมือ่ เปรียบ เทียบกับงวดเดียวกันของปทผี่ า นมา ซึง่ มีกาํ ไรสุทธิ 129.39 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 0.83 ลานบาท ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิของ บริษัทฯ เปน ผลมาจากการที่กลุมบริษัทสามารถจําหนายไฟฟา เขาระบบเชิงพาณิชย (COD) สําหรับโครงการใหมในประเทศ ญีป่ นุ ไดเพิม่ สูงขึน้ โดยปจจุบนั บริษทั ฯ มีโรงไฟฟาพลังงานทดแทน ทั้งในประเทศไทย และประเทศญี่ปุนรวมทั้งสิ้น 36 โครงการ กําลังการผลิตเสนอขายรวม 143.68 เมกะวัตต แบงเปนในประเทศ 29 โครงการกําลังการผลิตเสนอขาย 121.7 เมกะวัตต และ ประเทศญีป่ นุ จํานวน 7 โครงการ กําลังการผลิตเสนอขายจํานวน 21.98 เมกะวัตต ขณะที่โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศ ญี่ปุน กําลังการผลิต 154.98 เมกะวัตต มูลคาการลงทุนรวม ทั้งหมดประมาณ 19,658 ลานบาท ซึ่งผูถือหุนไดอนุมัติเขา ลงทุนแลวนั้นอยูในระหวางดําเนินการเรื่องเอกสารในขั้นตอน สุดทาย ซึ่งคาดวาจะสามารถเซ็นสัญญาในโครงการดังกลาวได

Engineering Today May - June 2017

88

ภายในไตรมาสที่ 2 ของปนี้ นอกเหนือจากโครงการดังกลาวบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะเขา ลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุนเพิ่มอีก 1-2 โครงการ คาดวาจะเห็นความชัดเจนไดภายในไตรมาสที่ 3 ของปนี้ รวมถึงบริษทั ฯ อยูใ นระหวางเตรียมความพรอมในการยืน่ เปน ผูสนับสนุนโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยสําหรับ สหกรณ และหนวยราชการในระยะที่ 2 โดยขอมติคณะกรรมการ บริษทั ในการเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป หรือ General Mandate จํานวน 544.5 ลานหุน หรือคิดเปน 30% ของทุนจดทะเบียน ชําระแลวทั้งหมด โดยคาดวาจะสามารถระดมทุนไดราว 3,000 ลานบาท เพือ่ รองรับการลงทุนในโครงการใหมดงั กลาว ซึง่ สามารถ ทีจ่ ะดําเนินการเพิม่ ทุนใน 2 รูปแบบคือ การเพิม่ ทุนใหกบั นักลงทุน เฉพาะเจาะจง หรือ PP และการเพิ่มทุนใหกับผูถือหุนเดิม หรือ RO โดยบริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม “เรามีแผนในการขยายการลงทุนในประเทศญีป่ นุ อยางตอเนือ่ ง อีก 1-2 โครงการในปนี้ รวมถึงการเขารวมโครงการโซลารสหกรณ และหนวยราชการในระยะที่ 2 ซึง่ เราไดเตรียมความพรอมสําหรับ การลงทุนในโครงการดังกลาว โดยขอเพิ่มทุนจากคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อความยืดหยุนในการบริหารงาน ซึ่งการเพิ่มทุนใน ครัง้ นีจ้ ะเปนประโยชนตอ ผูถ อื หุน เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีโครงการทีม่ ี ศักยภาพรองรับการเพิ่มทุนที่ชัดเจน และที่ผานมาบริษัทฯ ได ประสบความสําเร็จในการขยายการลงทุนตามแผนมาโดยตลอด สําหรับการขยายการลงทุนในครั้งนี้จะชวยขยายโอกาสในการ สร า งรายได และผลตอบแทนที่ ดี ใ ห กั บ ผู  ถื อ หุ  น ในอนาคต” ดร.แคทลีน กลาว


ปฏิท ิน สั ม มนา/แสดงสิ นค้ า สัมมนา 21-22 มิ.ย. 60

16 มิ.ย. 60 17 มิ.ย. 60 19 มิ.ย. 60 28 มิ.ย. 60

นวัตกรรมเคมีภัณฑงานคอนกรีตสมัยใหม รุนที่ 3 ผูจัดการสิ่งแวดลอม ขอเท็จจริงที่จําเปนตองรูของผลิตภัณฑแอลอีดี Healthcare Facility-HVAC System สภาวิศวกร โทรศัพท 1303 โทรสาร 0-2935-6695, 0-2935 -6697 E-mail: admin@coe.or.th www.coe.or.th

15-17 มิ.ย. 60

“ทบทวนความรูเพื่อเตรียมตัวเลื่อนระดับเปนสามัญ วิศวกร สาขาโยธา” รุนที่ 2 การอบรมเรือ่ ง การออกแบบระบบทอภายในอาคาร รุน ที่ 30 การสัมมนาและศึกษาดูงาน การเลือกใชพัดลม อยางถูกตอง เพื่อประหยัดคาติดตั้งและคาไฟฟา โครงการอบรมพื้นฐานความรูดานวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ จากสภาวิศวกร รุนที่ 24 วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ โทรศัพท 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1 www.eit.or.th

17-18 มิ.ย. 60 21 มิ.ย. 60 28-30 มิ.ย. 60

14-15 มิ.ย. 60 20 มิ.ย. 60 21-22 มิ.ย 60 28-30 มิ.ย. 60

28 มิ.ย. 60 29-30 มิ.ย. 60

การอบรม PM-21 : Systems Thinking (คิดอยางเปนระบบ) การอบรม CM-01 : Stakeholder Engagement for Sustainability (การสรางความผูกพันกับผูมีสวนได สวนเสียเพื่อความยั่งยืน) IS-06 : ISO 14001-2015 Internal Audit (การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดลอม) Productivity 4.0 Transformation Master Class สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ โทรศัพท 0-2619-5500 ตอ 451-455 โทรสาร 0-2619-8098 E-mail: training@ftpi.or.th www.ftpi.or.th

14-27 มิ.ย. 60

ProPak Asia 2017 BITEC Bangkok Exhibition Services Ltd (BES) โทรศัพท 0-2615-1255 www.propakasia.com

15-18 มิ.ย. 60

Thailand Gems & Jewelry Fair 2017 Thai Gem and Jewelry Traders Association Impact โทรศัพท 0-2630-1390 www.thailandgemsfair.com

21-24 มิ.ย. 60

Nepcon Thailand 2017 BITEC Reed Tradex Company www.nepconthailand.com

Engineering Today May - June 2017

13-14, 20 มิ.ย. 60 21 มิ.ย. 60 22 มิ.ย. 60 29 มิ.ย. 60

เทคนิคการเปนวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) 7 Waste & Kaizen Pokayoke 7 QC Tools สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส โทรศัพท 0-2280-7272 ตอ 414, 504, 505 โทรสาร 0-2880-7273 www.thaieei.com

14 มิ.ย. 60 16 มิ.ย. 60

ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor Introduction to AA 1000 Stakeholder Engagement Standard (SES):2015 FSPCA Preventive Controls for Human Food สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โทรศัพท 0-2617-1727-36 ตอ 308 โทรสาร 0-2617-1703-4, 0-2617-1707-9 E-mail: training@masci.or.th www.masci.or.th

20 มิ.ย. 60

21-24 มิ.ย. 60

แสดงสินคา

21-24 มิ.ย. 60

90

ความเขาใจในขอกําหนดมาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 (3/2560) การตรวจสอบระหวางใชงานสําหรับหองปฏิบัติการ สอบเทียบ (Intermediate Check for Calibration Laboratory) การตรวจติดตามคุณภาพภายในหองปฏิบัติการ ตามขอกําหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2005 (3/2560) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แหงประเทศไทย (วว.) โทรศัพท 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009 E-mail: tistr@tistr.or.th www.tistr.or.th

Interplas Thailand 2017 BITEC Reed Tradex Company www.interplasthailand.com Assembly Automation Technology 2017 BITEC Reed Tradex Company www.assemblytechexpo.com

21-24 มิ.ย. 60

Surface Coatings 2017 BITEC Reed Tradex Company www.surfaceandcoatings.com Facebook: FAST AUTO SHOW

29 มิ.ย.-2 ก.ค. 60

Smart SME Expo 2017 People Media Group Co., Ltd. Impact โทรศัพท 0-2704-7958 www.smartsme.tv


¤†–iˆ†—o™f 

‹‚“k•bˆ“„‹“„‹“‚“„w‹’¥hl˜¦Ž Œz’h‹˜Ž|ȕ‰ˆb„„‚‰“‹v„Ï ¡xƒ ‹–‹ˆƒh“‚eˆ“‚Œz“ Œz̓ z„“e“•‰Š {“x i“b„“e“|bv• {“x

2)9 +2):< #+8D(

Corporaeter Memb

vˎŽ“ƒ™‹‚“k•b

‹‚“k•b Œ‚Ë|à 1,260 {“x ‹‚“k•b Œ‚Ë |˜2,520 {“xïžw‚|ȉ• ˆb„„‚‰“‹v„Ï¡xƒ‚š†e˓ ò |Ä“e“•‰Š 1,100 {“x |Ä“e“•‰Š 2,200 {“xïžw‚|ȉ• ˆb„„‚‰“‹v„Ï¡xƒ‚š†e˓ ò

¢pϒ›ªl Z

Q

   •g•†p•£zŸˆy||‹†˜…›{…• eŠjz›Íjp•£zŸex†•mŸzŠ˜d†›jŸz’

91 Ÿx„‰’xÏOK Ÿx„‹“„ó  

Engineering Today May - June 2017 D8@CD<D9<IK<:?EFCF>PD<;@8:FK?NNNK<:?EFCF>PD<;@8:FK?


INDEX ADVERTISING May - June 2017

Engineering Today ïøÄ&#x2030;ĂžÄ&#x2020;ĂŹ

Ä&#x201C;ÏøýÄ&#x2020;óÏŤ

Ä&#x201C;ÏøÿÄ&#x2021;ø

ĂŞÄ&#x17E;Ä&#x2021;Ä&#x2019;Ä&#x20AC;ĂŽĹ Ă&#x153;Ä&#x20AC;ĂŽĹĄÄ&#x2021;

Website/E-mail

Asia Power Week Conference & Exhibition

-

-

31

Assembly and Automation Technology

-

-

95

-

IEEE

-

-

96

-

Manufacturing Expo

-

-

97

-

Propak Asia

-

-

17

www.propakasia.com

0-2642-6911 Ext. 236

-

61

E-mail:th-groupset@ubm.com

-

-

Ă°Ă&#x2013;Ä&#x20AC;ĂşÄ&#x2020;Ă&#x153;

0-2664-6499 Ext. 212

-

98

www.thailandlightingfair.com

VEGA Instruments Co., Ltd.

0-2694-2400

0-2694-3404

11

www.vega.com

Ä&#x2018;Ă?øÄ&#x2030;âÄ&#x2018;ĂśÄ&#x152;Ä&#x201A;Ă&#x153;Ä&#x2019;ĂśĂ&#x;Ă&#x;Ä&#x160;ĂŽÄ&#x2018;ĂŽÄ&#x201A;øÄ&#x160;Ä&#x2122;ĂŻĂ?Ă&#x2013;

0-2280-8431-5

0-2280-8033-5

99

www.crm.co.th E-mail:info@crm.co.th

Ä&#x2018;ïáŤĂ&#x2122;Ä&#x201A;øŤðÄ&#x201A;Ä&#x2018;øĂ&#x;Ä&#x2020;Ä&#x2122;ĂŽĂŻĂ?Ă&#x2013;

0-2926-0111

0-2926-0123-4

Ă°Ă&#x2013;Ä&#x20AC;ĂŽĹĄÄ&#x2021;ĂŠĹĄÄ&#x2021;ĂŽÄ&#x201D;ĂŽ

Ä&#x2018;ĂźÄ&#x201A;øŤÏÄ&#x2020;ÿïĂ?Ă&#x2013;

0-2876-2727

0-2476-1711

15

www.virtus.co.th E-mail:welcome@virtus.co.th

Ä&#x2018;Ä&#x201A;ĂżÄ&#x2018;Ä&#x201A;ĂźÄ&#x160;Ä&#x2018;ĂśĂ&#x2122;Ă&#x2122;Ä&#x2021;ĂŽÄ&#x2030;Ă&#x2122;Ă&#x2122;Ä&#x201A;ĂşÄ&#x2018;Ă Ä&#x201A;øŤßÄ&#x2030;ĂżÄ&#x2019;Ä&#x201A;ÎÊŤ Ă Ä&#x2020;óóúÄ&#x2021;áÿŤÄ&#x20AC;Ă?Ă&#x2013;

0-2702-8801, 0-2702-0581-8

0-2395-1002

89

E-mail:savthai@yahoo.com, sav-545@hotmail.com

-

-

3, 5, 9

Ă&#x2013;Ä?úíøÄ&#x201A;Ä&#x2030;ĂŽÄ&#x2018;ĂŞÄ&#x201A;øŤÄ&#x2018;ĂŽĂ&#x;Ä&#x2020;Ä&#x2122;ĂŽÄ&#x2019;ÎúïĂ?Ă&#x2013;

0-2282-5775-8

0-2281-0009

16

www.kulthorn.com

Ă&#x2122;èÄ&#x2030;ĂŞÄ&#x2018;Ä&#x201A;Ä&#x2DC;ĂŽĂ?Ä&#x2030;Ä&#x2018;ĂŽÄ&#x160;áøÄ&#x2030;Ä&#x2122;Ă&#x153;ĂŻĂ?Ă&#x2013; ĂłÄ&#x2030;ýÎÄ?Ă&#x2013;Ä&#x2021;øĂ&#x;Ĺ Ä&#x2021;Ă&#x153;ĂŻĂ?Ă&#x2013;

0-2245-4451, 0-2245-0419

0-2246-3214

6, 7

www.kanitengineering.com, www.pisanu.co.th

Ä&#x201A;Ä&#x2030;ĂŽÄ&#x2018;ĂŞÄ&#x201A;øŤúÄ&#x2030;Ă&#x153;Ă&#x2122;ŤĂ&#x2122;Ä&#x201A;ÜÜÄ&#x2030;ßÎÄ&#x2030;Ä&#x2018;Ă&#x2122;Ă&#x;Ä&#x2020;Ä&#x2122;ĂŽĂŻĂśĂ?

0-2693-1222

0-2693-1399

13

www.interlink.co.th E-mail:info@interlink.co.th

Ä&#x201A;Ä&#x160;ĂłÄ&#x160;Ä&#x2018;Ä&#x201A;Ä&#x2DC;Üà Ä&#x160;ĂŻĂ?Ă&#x2013;

0-2322-4330-3

0-2720-5155

4

www.epmc.co.th

SHELL Innovation For Renewable Energy Power Plants Synchrotron Light Research Institute Thailand Lighting Fair

Ă&#x2013;øÄ&#x2026;ÏøßĂ&#x153;óúÄ&#x2020;Ă&#x153;Ă&#x153;Ä&#x2021;ĂŽ

Engineering Today May - June 2017

92

www.asiapowerweek.com

www.slri.or.th/bds

www.bay-corporation.com E-Mail:sales@bay-corporation.com

-


Activities >> ฟูจิ ซีร็อกซ์ ผ่านการประเมิน 3 มาตรฐาน ด้านความปลอดภัยข้อมูล สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ เมื่อเร็วๆ นี้ มร.โคจิ เทสึกะ (ที่ 3 จากซาย) ประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด พรอมดวย สมมาตร บุณยะสุนานนท (ที่ 3 จากขวา) รองประธาน รวมกันรับมอบประกาศนียบัตร จาก บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด เพือ่ รับรอง วาบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) ผานการประเมินมาตรฐานระบบการจัดการทั้ง 3 ประเภท ไดแก ISO27001 มาตรฐานสากลสําหรับระบบการจัดการความปลอดภัย ของขอมูล (Information Security Management Systems: ISMS), ISO14001 เพื่อยกระดับระบบการจัดการสิ่งแวดลอมใหเปน Version 2015 และ ISO9001 ระบบจัดการคุณภาพใหเปน Version 2015 และมุงมั่นที่จะขยายการรับรอง มาตรฐานตางๆ ใหครอบคลุมสาขาบริการทัว่ ประเทศ ณ ศูนย Innovative Document Solution Center ชั้น 25 อาคารซันทาวเวอรส บี ถนนวิภาวดีรังสิต

>> บมจ.คิงส์ เทเลคอม ควง ASP ต้อนรับ ก.ล.ต. เยี่ยมชมโครงการสถานีเสาส่งสัญญาณ ทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล (ที่ 8 จากขวา) กรรมการผูจัดการ และ ภัทธิดา จุลศักดิ์ศรีสกุล (ที่ 7 จากขวา) รองประธานกรรมการ บริษัท คิงส เทเลคอม จํากัด (มหาชน) ผูใ หบริการติดตัง้ เสาสงสัญญาณ ติดตัง้ ระบบขายสาย อุปกรณโทรคมนาคม และระบบชุมสายรายใหญของประเทศไทย พรอมดวยทีมผูบ ริหารบริษทั ฯ และบริษทั ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ตอนรับสํานักงานคณะ กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) รวมทั้ง ตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย เขาเยี่ยมชมโครงการสถานีเสาสงสัญญาณ ณ จ.ปราจีนบุรี เมื่อ เร็วๆ นี้ ตอกยํา้ ความเชือ่ มัน่ ธุรกิจ เดินหนาตามแผนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย (SET)

>> บมจ. ไดอิ กรุ๊ป ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 พร้อมเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการ นริศ เชยกลิน่ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) พรอมดวย ศรศักดิ์ สมวัฒนา (ที่ 1 จากขวา) ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร และคณะกรรมการบริษทั ประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2560 เพือ่ อนุมตั กิ ารเปลีย่ น ชื่อบริษัทจากเดิม “บริษัท ไดอิ กรุป จํากัด (มหาชน)” เปน “บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน)” (Nirvana Daii Public Company Limited) ชือ่ ยอหลักทรัพย: “NVD” โดยไดมีการชี้แจงเพิ่มเติมการเพิ่มทุน และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จากเดิมที่ 1,180,599,978 หุน เปนจํานวน 1,405,599,978 หุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ณ หองประชุมใหญ ชัน้ 39 อาคารซันทาวเวอรส บี กรุงเทพฯ

>> สนช. สนับสนุน SMEs ต่อเนื่อง แนะนํา “หลังคาผ้าใบ แรงดึงสูง” พร้อมเร่งขยายตลาดนวัตกรรมสูว่ งกว้าง สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ NIA ตอยอดเผยแพร ความสําเร็จของผูป ระกอบการ SMEs ในโครงการคูปองนวัตกรรมฯ ตอเนือ่ ง นําเสนอ ผลงาน บริษัท ไฟไนท เอลิเมน (ประเทศไทย) จํากัด กับ “หลังคาผาใบแรงดึงสูง” เรงขยายผลตลาดสูว งกวางภายใตยทุ ธศาสตรนวัตกรรมตลาด (Market Innovation) อีกหนึ่งนวัตกรรมที่โอกาสทางการตลาดสูง สําหรับหลังคาผาใบแรงดึงสูง ซึ่งอาศัย หลักการคํานวณทางวิศวกรรมชั้นสูงบวกกับการออกแบบสรางสรรคของสถาปนิก ทําใหไดรปู ทรงทีด่ แู ปลกตา สวยงาม และเปนเอกลักษณ เปรียบเทียบไดกบั งานศิลปะ ทางดานสถาปตยกรรม

>> สดร. มอบกล้องโทรทรรศน์เพิ่มอีก 100 โรงเรียน พร้อมเปิดตัว “มุมดาราศาสตร์” ในโรงเรียน สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สดร. กระทรวง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คัดเลือกโรงเรียน อีก 100 โรงเรียน จาก 53 จังหวัด รับมอบกลองโทรทรรศนพรอมสื่อการเรียนรูดาราศาสตร กระจายโอกาสการเรียน รูดาราศาสตรตอเนื่องเปนปที่ 3 รวมยอดป 2560 มีโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ แลวกวา 260 โรงเรียนจาก 73 จังหวัด พรอมตั้งเปาใหครบ 77 จังหวัด ภายในป 2561 สนองนโยบายรัฐบาล “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู” พรอมกันนี้ไดเปดตัว “มุม ดาราศาสตร” ในโรงเรียน หวังสรางแรงบันดาลใจและเปนจุดเริ่มใหเกิดกิจกรรมการ เรียนรูดาราศาสตรรูปแบบอื่นๆ ตอไปในอนาคต

93

Engineering Today May - June 2017


>> INTERLINK จัดงานสัมมนา UTP FOR THAILAND 4.0 บริษทั อินเตอรลงิ้ ค คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ผูน าํ เขาและจัดจําหนาย สายสัญญาณที่ใหญที่สุดในอาเซียน จัดงานสัมมนา UTP FOR THAILAND 4.0 ไดรบั เกียรติจาก สมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ ดั การใหญ กลุม บริษทั อินเตอรลงิ้ ค คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) เปนประธานกลาวเปดงาน ภายในงานมีบูธกิจกรรมหลากหลาย เพื่ออัพเดตเทคโนโลยีและโซลูชั่นใหมลาสุด ของสาย LAN ที่เร็วที่สุดในยุค 4.0 งานนี้ โดยมีผูสนใจเขารวมงานคับคั่ง ณ หอง เจาพระยาบอลรูม โรงเเรมเจาพระยาปารค รัชดาภิเษก

>> เอปสันตอกยํ้าความร่วมมือระดับโลก กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เอปสัน ในฐานะผูสนับสนุนอยางเปนทางการสโมสรแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด จัดงาน Epson Meet and Greet with Manchester United Legend เชิญแฟนคลับ แมนเชสเตอร ยูไนเต็ดผูโ ชคดีจากกิจกรรมทางเฟซบุก เอปสัน กระทบไหลตาํ นานกอง หลังเสือ้ หมายเลข 27 มิคาเอล ซิลแวสตร โดยมี อนันตพล นนทพันธุ ผูจ ดั การทัว่ ไป เอปสัน ประเทศไทย ใหการตอนรับ พรอมแลกเสื้อฉลองการกาวเขาสูปที่ 27 ของ เอปสัน ประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล

>> นักศึกษาไอที สจล. คว้ารางวัล 1st Prize Winner การแข่งขัน Aware Technology Competition Award 2016 เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ควา รางวัลชนะเลิศการแขงขัน Aware Technology Competition Award 2016 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสงเสริมนักศึกษา ใหนําความรู มาปรับใชพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใหกาวทันโลกในปจจุบัน โดย ไตรศักดิ์ ไตรเสนีย (ขวา) ไดรับรางวัลชนะเลิศ 1st Prize Winner พวงดวยรางวัล Best Presentation Award มาครอง จากผลงาน “Quickpay” แอพพลิเคชั่นที่ชวยใหทุก การใชจายภายในโรงเรียนเปนเรื่องงายขึ้น สวน อมิตา มงคลปรีดาไชย (ซาย) ไดรับ รางวัล The Best Innovation Award จากผลงาน “SubSend” แอพพลิเคชั่นที่ชวย ใหผูบริโภคสามารถสั่งซื้อสินคาที่ประหยัดคาใชจายและเวลามากยิ่งขึ้น ณ บริษัท อะแวรคอรเปอเรชั่น จํากัด อาคารพหลโยธินเพลส

>> ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เปิดตัวออฟฟิศใหม่ที่ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ปติภัทร บุรี (ที่ 2 จากซาย) กรรมการบริหาร กลุมบริษัทภิรัชบุรี พรอมดวย ธนากร ธนวริทธิ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากัด ลงนามเซ็นสัญญายายมาเชาสํานักงานใหญทภี่ ริ ชั ทาวเวอร แอค ไบเทค อาคารสํานักงานเกรดเอ ยานใจกลางถนนสุขมุ วิท-บางนา โดยมี ดุษฎี เล็กยิม้ (ขวา) ประธานบริหารฝายการเงิน บริษัท ออลล อินสไปร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และ นิธิพัฒน ทองพันธุ (ซาย) กรรมการบริหาร และหัวหนาแผนกให คําปรึกษาและการดําเนินการพื้นที่สํานักงาน ซีบีอารอี ประเทศไทย รวมแสดง ความยินดี

>> สตีเบล เอลทรอน ส่งผู้โชคดีไปทริปเยอรมนี พัลลภ เชีย่ วชาญวิทยเวช (ที่ 2 จากขวา) ผูอ าํ นวยการฝายขายและการตลาด บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเชีย จํากัด แสดงความยินดีพรอมสงผูโชคดี 2 ทาน ที่ ไดรับรางวัลที่ 1 จาก แคมเปญ “อาบไออุน ไขรหัสลับลุนเที่ยวเยอรมัน ปที่ 4” โดย รางวัลดังกลาวเปนทริปบินลัดฟาสุดเอ็กซคลูซีฟ เยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง ในประเทศเยอรมนี รวมมูลคารางวัลทั้งหมดกวา 160,000 บาท

Engineering Today May - June 2017

94


Engineering Today 159 May-Jun 2017  

Engineeringtoday

Engineering Today 159 May-Jun 2017  

Engineeringtoday

Advertisement