Page 1


EDITOR TALK õĨĉĉĨěĨĞĬċČĨėĥĉčõĬę

วสท. เดินหน้าจัดเสวนา “จาก 350,000 ล้าน สูข่ อ้ เสนอเร่งด่วนการ บริหารจัดการน้ําประเทศไทย” ĔĦĖğęĥûüĦõċĩđĸ Ħɺ ĖİĜėĝĄõĨü øćĤėĥõĝĦøěĦĕĞûĎığɿûþĦĉĨ øĞþ ĴĈʀİėĩĖõďėĤþĬĕĞɿěčėĦþõĦė ċĩİĸ õĩĖĸ ěöʀġû İĒīġĸ ėĥĎċėĦĎöʀġĕĭęIJøėûõĦėıęĤıĐčĎėĨğĦėüĥĈõĦėčĹĦĽ ijčďɷûĎďėĤĕĦć Ēėʀġĕijğʀĕõĩ Ħė ĎĭėćĦõĦėõĦėijþʀûĎďėĤĕĦć İĒīġĸ ijğʀİõĨĈďėĤIJĖþčʃĞûĭ ĞĬĈ øćĤġčĬõėėĕõĦėěĨĜěõėėĕığęɿûčĹĦĽ ěĨĜěõėėĕ ĞĊĦčığɿûďėĤİċĜĴċĖijčĒėĤĎėĕėĦþĭďĊĥĕĔʃ ěĞċ ĴĈʀġġõIJėûıĞĈûøěĦĕğɿěûijĖěɿĦ øĞþ üĤğĖĨĎĖõ IJøėûõĦėĎėĨğĦėüĥĈõĦėčĹĦĽ  ęʀĦčĎĦċĕĦďʅĈđĬčɺ ijğĕɿ ĈʀěĖIJøėûõĦėčĩĕĹ øĩ ěĦĕĴĕɿþġĎĕĦĒĦõęğęĦĖ ďėĤõĦėıęĤöĦĈøěĦĕIJďėɿûijĞijčõĦėĈĽĦİčĨčûĦčĕĩõĦėijþʀüɿĦĖûĎďėĤĕĦćĴďıęʀěċĥĹûĞĨĹč  ęʀĦč ĎĦċ IJĈĖĴĕɿĕĩĐęûĦčċĩĸİďʇčėĭďČėėĕ ĈʀěĖİğĉĬčĩĹ øćĤġčĬõėėĕõĦėěĨĜěõėėĕığęɿûčĹĽĦěĞċüĪûüĥĈİĞěčĦijčğĥěöʀġ ƯüĦõ ęʀĦčĞĭöɿ ġʀ İĞčġİėɿûĈɿěčõĦėĎėĨğĦėüĥĈõĦėčĹĦĽ ďėĤİċĜĴċĖư İĒīġĸ ėĤĈĕĞĕġûėěĎėěĕöʀġøĨĈİğķčüĦõċĬõĔĦø ĞɿěčİĒīĸġğĦĎċĞėĬď ıęĤüĥĈċĽĦİďʇčöʀġİĞčġİėɿûĈɿěčċĩĸİďʇčĴďĉĦĕğęĥõõĦėċĦûěĨĜěõėėĕ ıęĤčĽĦİĞčġĉɿġ øćĤėĥõĝĦøěĦĕĞûĎığɿûþĦĉĨ ğėīġ øĞþ ċĩĸİöʀĦĕĦİďęĩĸĖčıďęûõĦėĎėĨğĦėďėĤİċĜijğʀėĥĎċėĦĎ İĒīĸġijğʀõĦė ĎėĨğĦėüĥĈõĦėčĹĽĦöġûďėĤİċĜİďʇčĴďġĖɿĦûĎĭėćĦõĦė IJĈĖıčĤijğʀĖĬĎĞĽĦčĥõûĦččIJĖĎĦĖıęĤĎėĨğĦėüĥĈõĦė čĹĦĽ ıęĤġĬċõĔĥĖığɿûþĦĉĨ ğėīġ ĞĎġþ ċĩċĸ ĦĽ ûĦčĴĕɿİõĨĈĐęĞĥĕĘċČĨļ ıĊĕÿĹĦĽ ÿʀġčõĥĎğčɿěĖûĦčõėĕþęďėĤċĦč ÿĪĸûċĽĦûĦčċĦûĈʀĦččĹĽĦĕĦġĖɿĦûĉɿġİčīĸġû ĒėʀġĕõĥččĩĹĴĈʀüĥĈċĽĦİĞčġijčėĤĖĤİėɿûĈɿěčøīġ õĦėċĽĦıĐčıĕɿĎċĞĽĦğėĥĎęĬɿĕčĹĽĦİüʀĦĒėĤĖĦijğāɿ ıęʀěďėĥĎİõćąʃõĦėĎėĨğĦėüĥĈõĦėijčęĬɿĕčĹĽĦİüʀĦĒėĤĖĦ IJĈĖďėĥĎďėĬûİĒĨĸĕĜĥõĖĔĦĒ ıęĤıõʀďʅāğĦčĹĽĦ õĦė üĥ Ĉ õĦėĘĈĭ İ ĒĦĤďęĭ õ ijğʀ İ ğĕĦĤĞĕ İĒīĸ ġ ıõʀ ďʅ ā ğĦġĬ ċ õĔĥ Ė ıęĤĔĥ Ė ıęʀ û ċĩĸ ĞĽ Ħ øĥ ā İėɿ û ėĥ Ĉ ijğʀ ĕĩ õ Ħėġġõ ĒėĎċėĥĒĖĦõėčĹĦĽ ċĩĖĸ ûĥ Ĵĕɿĕġĩ ġõĕĦġĖɿĦûİďʇčėĭďČėėĕ ĞɿěčöʀġİĞčġijčėĤĖĤĖĦěčĥčĹ İğķčøěėijğʀĕõĩ ĦėüĥĈĐĥû õĦėijþʀďėĤIJĖþčʃċĩĸĈĨčĉĦĕøěĦĕİğĕĦĤĞĕijčıĉɿęĤĒīĹčċĩĸ ijğʀøěĦĕĞĽĦøĥāıęĤİĞėĨĕĞėʀĦûøěĦĕİöʀĕıöķûöġû ġûøʃõė õęĴõıęĤİøėīġöɿĦĖõĦėĎėĨğĦėüĥĈõĦėčĹĽĦ ĞĽĦğėĥĎěĦėĞĦė &OHJOFFSJOH5PEBZ ýĎĥĎčĩĹİõĦĤĉĨĈõĦėĎėĨğĦėüĥĈõĦėijčİėīĸġû ƯěĞċėĤĈĕ ĞĕġûčĥõěĨþĦõĦėĈʀĦčüĥĈõĦėčĹĦĽ üĥĈċĽĦıĐčİėɿûĈɿěčİĞčġøĞþưĉĦĕĈʀěĖ ƯöʀġİĞčġIJøėûõĦėøęġûõėĤư ƯøęĦİėĩĖčċʃİďɶĈIJėûûĦčijğĕɿijčġĨčIJĈčĩİÿĩĖġĖɿĦûİĉķĕėĭďıĎĎư ƯĜĭčĖʃõĦėďėĤþĬĕığɿûþĦĉĨĞėĨ õĨ ĉĨ ļĨ ėĥĎĕĦĉėĄĦč õĦėüĥĈõĦėıęĤĎėĨğĦėČĬėõĨüġĩİěʀčċʃġʃ ĖɿĦûĖĥûĸ ĖīčİďʇčĜĭčĖʃďėĤþĬĕığɿûıėõijčİġİþĩĖư ƯİċĕďʅĞİġİþĩĖİďɶĈĉĥě İċøIJčIJęĖĩċɿġęĕöčĞɿûğęġĈİęīġĈøěĦĕİėķěĞĭûėĦĖıėõijčĴċĖưģęģ ĒęĨõġɿĦčĴĈʀijčýĎĥĎøėĥĎ

ċלāÑüÖéòăøĀæċæÓčèčôñĄðĄċãĄñ×ĘāÐĀã üāÓāòíÜāďæċíôù åèè÷òĄüñćçñā ČÑöÖæćŚÖíÜāďæ ċÑäòāÙċæöĄ ÐòćÖċæíþ čæò÷ĀíæŞ  čæòùāò  XXXUFDIOPMPHZNFEJBDPUI XXXFOHJOFFSJOHUPEBZOFU F.BJM FEJUPS!UFDIOPMPHZNFEJBDPUI ÐüÖéòòâāçăÐāò F.BJM FEJUPS!FOHJOFFSJOHUPEBZOFU ìŕāñčÕøâā F.BJM TBMF!FOHJOFFSJOHUPEBZOFU ìŕāñéĀÜÙĄČôÿçćòÐāò F.BJM BDDPVOU!UFDIOPMPHZNFEJBDPUI

æĄēêòąÐøāÐăääăð÷ĀÐãăė þíâþ íôüāÐā÷ċüÐÐĘāçè ùăèçöāèèæŞ

ÓâÿæĄēêòąÐøā ÷üòćâ ÙĀñċùòĄ ãòæèÖ íăæñÿ ò÷ØãĀé êŠæðùĈä ÷ ãòðÖÓô ċãÙèÓòăèæòŞ ò÷ ãòíăÙèĄ číçāòāðăÐ ò÷íĈôíò ČùÖéāÖêôā ò÷ ãòäŚüäòÿÐĈô ñðèāÓ ÷ ãòöò÷ĀÐãăė ÐèÐèćÐĈôÙĀñ ãòÐāòćÜ ×ĀèæòāÖ÷ć ãòêòÿċùòăß ïĀæòðĀñ ùăòăíò ď÷ôÿùĈä ùăæçăíò òĀäčèïāù êòÿùÖÓŞ çāòāďÙñ êòā⥠íĀèçćðùăèÙĀñ ò÷ ãòêòăæòò÷èŞ íĀèçćéòòñÖÐŞ öĀôôï ċäĄñ÷ăòă ë÷ ãòèăċö÷èŞ ċúðöÙăòöòāÐò

éòòâāçăÐāòüĘāèöñÐāò Ðăääă öăùćæçăòĀäèÐćô éòòâāçăÐāòëĈí ś ðă íŞëčĈś Õøâā ùćċðç éćÜùĀðíĀèçŞÐ×ă éòòâāçăÐāòöăÙāÐāò ÷ ãòíĄò÷ĀÐãăė öòùćèæčòùå ãòùćòíô ãĘāòÖÐăääăÐćô ãòðèäòĄ öĄòñāÖÐĈò éòòâāçăÐāò ùćòĄñŞíò öÖ÷Ş÷òĄäòÿÐĈô ÐüÖéòòâāçăÐāò æĀ÷èĄñŞ ċòĆüÖäăÐ êòÿùāèÖāè æăíāòĀäèŞ åćÖÐôāÖ íăùĈ×èŞüĀÐøò íòæăíñŞ čÚöùćöòòâ ÷ăôêÐòòð öăæöĀù úèĈüĀÐøò éćÜÜăùā íô×ĀèæąÐ ëĈś×ĀãÐāòìŕāñčÕøâā ċÑð×ăòā éćÜíòÿòĀÐøā ìŕāñčÕøâā ðèĀù ďÙñċíù ÷ăòăïò⪠ÐôăēèÑ×ò ùāñòćśÖ òĀäèÿùăæçăė ċôÑāèćÐāòìŕāñčÕøâā ÙćäăðĀèäŞ éĀöëĀè ìŕāñùðāÙăÐ ðāèăãā ùćöòòâöĀáèŞ čòÖíăðíŞ é×Ð ùñāðċüċÙĄñíòăĔèæŞ ČñÐùĄ é×Ð ÓôāùăÓùČÐè ×Āã×ĘāúèŚāñ é×Ð čüċÙĄēñè éćŜÓ ðāòŞæ

 öāòùāòİ&OHJOFFSJOH5PEBZıċêŢèöāòùāòòāñċãĆüèÑüÖ éòă øĀ æ ċæÓčèčôñĄ ðĄ ċ ãĄ ñ ×Ę ā ÐĀ ã éæÓöāðæĄē äĄíăðíŞĎèöāòùāò İ&OHJOFFSJOH5PEBZıÑüùÖöèùăæçăĎė èÐāòèĘāďêĎÙśÓãĀ ôüÐãĀãČêôÖ èĘāďêòöðäĄíðă íŞċëñČíòŚċíĆüē êòÿčñÙèŞĎèöÖÐāòöă÷öÐòòðÑśüÓöāð æĄēäĄíăðíŞĎèéæÓöāðČôÿčÕøâāĎèöāòùāòİ&OHJOFFSJOH5PEBZı ċêŢèÓöāðÓăãċúĒèùŚöèäĀöÑüÖëĈśċÑĄñèúòĆüëĈśôÖčÕøâāċüÖÚąēÖæāÖ öāòùāòþďðŚ×ĘāċêŢèäśüÖċúĒèãśöñċùðüďêåśāéæÓöāðĎãëĈśüŚāèċúĒè öŚāďãśðĄÐāòôüÐċôĄñèúòĆüČüéüśāÖčãñêòā÷×āÐÐāòüśāÖüăÖúòĆü æĘ ā Ďúś ċ Ñś ā Ď×ëă ã öŚ ā ċêŢ è ëôÖāèÑüÖäè Ðòć â āČל Ö Ďúś æ āÖ ÐüÖéòòâāçăÐāòæòāé×ĀÐċêŢèíòÿÓćâñăēÖ òāñôÿċüĄñãäŚāÖđæĄēêòāÐÞĎèöāòùāòþďãśëŚāèÐāòäòö× æāèüñŚāÖåĄåē öś èċíĆüē ÓöāðåĈÐäśüÖùðéĈòâŞæùĄē ãć ċæŚāæĄùē āðāòåÐòÿæĘā ďãś æāÖöāòùāòþďðŚďãśðĄÐāòòĀéêòÿÐĀèÓöāðċùĄñúāñüĀèüā×ċÐăã ÑąĔè×āÐÐāòèĘāÑśüðĈôĎèöāòùāòþďêĎÙśČäŚüñŚāÖĎã ëĈśèĘāċèĆĔüúāæĄēäĄíăðíŞĎèöāòùāòØéĀéèĄĔďêċëñČíòŚďðŚöŚāéāÖ ùŚöèúòĆüæĀĔÖúðã×ÿäśüÖüśāÖüăÖÙĆēüöāòùāòČôÿéòăøĀæċæÓčèčôñĄ ðĄċãĄñ×ĘāÐĀããśöñæćÐÓòĀĔÖĎèæćÐúèśāæĄēðĄċèĆĔüúāãĀÖÐôŚāö

ùÖöèôăÑùăæçăėäāðíòÿòāÙéĀÜÜĀäăôăÑùăæçăėí÷


TFTA News

www.tfta.or.th

เว็ บ ไซต์ ส มาคมวิ ช าการ และเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ùðāÓðöăÙāÐāòČôÿċæÓèăÓďæñìòĀēÖċ÷ù 5IBJ'SFODI5FDIOJDBM"TTPDJBUJPO5'5" úòĆü"$5*.ċãăðďãśãāĘ ċèăèÐāòêòĀéêòćÖċöĒéďÚäŞ XXXUGUBPSUIĎúśðòĄ êĈ ČééæĄæē èĀ ùðĀñČôÿùöñÖāð ċíĆēüċêŢèüĄÐúèąēÖÙŚüÖæāÖĎèÐāòäăãäŚüùĆēüùāòæĄē×ÿ üĘ ā èöñÓöāðùÿãöÐòöãċòĒ ö Ďúś Č ÐŚ ù ðāÙă Ð ÑüÖ ùðāÓðþČôÿñĀÖċêŢèÐāòċëñČíòŚÐ×ă ÐòòðäŚāÖđÑüÖ ùðāÓðþĎúśùāðāòåċÑśāåąÖÐôćŚðëĈśæĄēùèĎ×Óöāð ÐśāöúèśāæāÖċæÓčèčôñĄÑüÖêòÿċæ÷ìòĀēÖċ÷ùüĀè ×ÿċêŢèêòÿčñÙèŞäüŚ Ðāòöă×ñĀ ČôÿíĀáèāäôüã×è ÐāòêòÿñćÐäŞĎÙśċæÓčèčôñĄäŚāÖđãśöñ ċöĒéďÚäŞXXXUGUBPSUI×ÿċêŢè÷ĈèñŞÐôāÖæĄē ×ÿċÙĆēüðčñÖĎúśċÐăãÐāòČôÐċêôĄēñèÓöāðÓăãċúĒè ÓöāðòĈś ČôÿêòÿùéÐāòâŞäāŚ Öđäôüã×èùāðāòå üĀíċãæÑśüðĈôÑŚāöùāòÓöāðċÓôĆēüèďúöäŚāÖđ ÑüÖùðāÓðþďãśüñŚāÖäŚüċèĆēüÖ

ùāðāòåċÑśāċñĄēñðÙðċöĒéďÚäŞĎèòĈêČééĎúðŚòöðåąÖäăãäāðÐă×ÐòòðäŚāÖđÑüÖùðāÓðþďãśČôśööĀèèĄĔæĄēXXXUGUBPSUI

5)"*'3&/$)5&$)/*$"-"440$*"5*0/ 1IBZBUIBJ1MBDF#MEH 4SJ"ZVUUIBZB3PBE 5IVOH1IBZBUIBJ 3BUDIBUIFXJ #BOHLPL 5FM&YU'BY &NBJMJOGP!UGUBPSUI


Engineering Today

&217(176

40

35

July 2014 VOL. 7 No. 139

8 yvy‚‚r‘w“`‘‚ öùæċãăèúèśā×Āãċùöèāİ×āÐ ôśāèùĈŚÑśüċùèüċòŚÖãŚöè Ðāòéòăúāò×ĀãÐāòèĔĘāêòÿċæ÷ďæñı24 In Trend

ĵ ÐüÖéòòâāçăÐāò

öùæòÿãðùðüÖèĀÐöăÙāÐāòãśāè×ĀãÐāòèĔāĘ ×ĀãæĘāČëèċòŚÖãŚöèċùèüÓùÙ

 Ðāòöă×ĀñČôÿíĀáèāÐāòĎÙśùāòċäăðČäŚÖ "EEJUJWF òŚöðÐĀéæÿôāñêāôŞðùã ċêŢèċÙĆĔüċíôăÖċíĆēüëôăäÐòÿČùďîîŖā

ĵ ÐüÖéòòâāçăÐāò

ĵëĈśÙŚöñ÷āùäòā×āòñŞãòßāèăäñŞċðçăñāèèæŞ

29 Report 

ÐùüčÙöŞ÷ĀÐñïāíéòò×ćïĀâàŞďæñùòśāÖÙĆēüċùĄñÖĎèċöæĄòÿãĀéčôÐ

62 IT Update 

ĵ ÐüÖéòòâāçăÐāò

3"%*03&.05&$0/530- ĵíÖøŞċæííĀèçćŞçĄòāèćòĀÐøŞ

35 yvc†‘€ 

HMBTTUFDÖāèČùãÖüćäùāúÐòòðČÐśöČôÿÐòÿ×ÐæĄēĎúÜŚæĄēùćãÑüÖčôÐ 

60 yvc†‘€†“i‘`‘‚

ĵ ÐăääăöăùćæçăòĀäèÐćô57 Preview

ÑśüċùèüčÓòÖÐāòÓôüÖÐòÿ

65 CSR 

ĵ ò÷ãòòÿúĀäòčò×èêòÿãăøߪ

39 ċæÓčèčôñĄÐĀéċÓòĆēüÖ×ĀÐò ĵ öăàĈòñŞùăðÿčÙÓãĄ

40 Factory Today

æææ×ĀãæĘāÓĈŚðĆüċæĄēñöċðĆüÖďæñùĀðëĀùãśöñĎ×ČôÿêôāñèăĔö ĵ ÐüÖéòòâāçăÐāò

74 Management Tools Today 

öăåÙĄ öĄ äă ÑüÖùäĄîíüô×ĒüéùŞĎèČèöæāÖİÐôñćæçŞæāÖÐāòäôāãıäüèæĄē ĵ íòÙĀñüÖÓŞöÖ÷ŞùÐćôÓôāċòĄñèæŞċêőãčòÖÖāèĎúðŚĎèüăèčãèĄċÚĄñüñŚāÖċäĒðòĈêČéé

80 Green Buildingĵ ÐüÖéòòâāçăÐāò

44 R&D

 

 

ùÐöċëñÓöāðÐśāöúèśāëôÖāèöă×ĀñċæÓčèčôñĄÐāòëôăäÐŜāÚÙĄöïāíÑüÖ čòÖÖāèëôăäñāÖČëŚèòðÓöĀè

82 Green Productivityĵ ÐüÖéòòâāçăÐāò47 Quality

ĵ ÐüÖéòòâāçăÐāò

ÐôñćæçŞčô×ăùäăÐùŞôãčôÐòśüè ĵ čÐ÷ôãĄ÷Ąôçòòð

 ÷ĈèñÐāòêòÿÙćðČúŚÖÙāäăùăòăÐăäăėòĀé*40ðāäòßāèùāÐôÐāò×ĀãÐāò ČôÿéòăúāòçćòÐă×üĄċöśèæŞüñŚāÖñĀēÖñĆè

86 M&M (Marketing & Management) 

ĵæĀ÷èĄñŞċòĆüÖäăÐ

ÐāòùòśāÖòāÐßāèüÖÓŞÐò×āÐ×ćãČÑĒÖ äüèæĄē ĵ èćÙòĀäèŞùăòăêòÿïāöòòâ

50 Technology 

æĄðèĀÐ÷ąÐøā,.655ùŚÖéśāèÙāèòŚöðÙăÖÙĀñĎèčÓòÖÐāò 4PMBS%FDBUIMPO&VSPQFæĄēìòĀēÖċ÷ù

ċæðêŠùċüċÙĄñċêőãäĀöċæÓčèčôñĄæŚüôðÑèùŚÖúôüãċôĆüãÓöāðċòĒöùĈÖ òāñČòÐĎèďæñ

90 HR Vision 

ÓùÙêÞăòĈêÓćâçòòð×òăñçòòð׹Ö×ÿêòüÖãüÖďãś#BDLUPCBTJDT ĵ ÷ãòץòÿúÖùŞôãāòðïŞ

ĵ ÐüÖéòòâāçăÐāò

52 Innovation 

ù×ôÙĄĔċæòèãŞüćäùāúÐòòðñćÓċ×ċèüċòÙĀēè;ëŚāèċöæĄ İ*%$-04&61ı ĵ ÐüÖéòòâāçăÐāò

56 Construction 

ùðāÓðùåāêèăÐùñāðþëèąÐÐĘāôĀÖüÖÓŞÐòöăÙāÙĄíċòŚÖîŔŤèîĈíĆĔèæĄē êòÿùéïĀñČëŚèãăèďúö×ċÙĄñÖòāñ

12, 14 Spotlight 16, 18, 20, 22 Focus 67 Activities 69 Brief’s News 92 zn“v“xŒy‚€‰€€x‘œ‰sf‰“xcʑ 95 Buyer’s Guide 5SFOEZ

ĵ ÐüÖéòòâāçăÐāò

ÐüÖéòòâāçăÐāòñăèãĄòĀééæÓöāðãśāèöă÷öÐòòðČôÿüćäùāúÐòòðæćÐùāÑāùèĎ×ùŚÖäśèØéĀéíòśüðïāíêòÿÐüé úòĆüüĄċðôŞðāæĄēFEJUPS!FOHJOFFSJOHUPEBZOFUúāÐéæÓöāðĎãďãśòĀéíă×āòâāäĄíăðíŞ×ÿðĄÓŚāäüéČæèĎúśäāðÓöāðċúðāÿùð


Spotlight

1

2

3

5

บี.กริม เพาเวอร์เข้าซือ้ กิจการโรงไฟฟ้า 2 แห่ง มูลค่า 5,300 ล้านบาท จากบริษัท ไซม์ ดาร์บี้ เสริมความแข็งแกร่งด้าน พลังงาน ðòýāòāôãŞôăÖÓŞêòÿçāèéĄÐòăðČôÿéòăøæĀ éĄÐòăðċíāċöüòŞ ×ĘāÐĀãíòśüðãśöñêòĄñèāåùćèæòöāæÿêòÿçāèċלāúèśāæĄēéòăúāò ÐôćŚðéòăøĀæéĄÐòăðċíāċöüòŞ %BUPĮ*S+BVIBSJ)BNJEJ &YFDVUJWF 7JDF1SFTJEFOU )FBEPG&OFSHZ6UJMJUJFT%JWJTJPO 4JNF%BSCZ Čôÿ"MBO)BN[BI4FOEVU &YFDVUJWF7JDF1SFTJEFOU 4JNF%BSCZ ėɿěĕĉõęûċĽĦĞĥāāĦÿīĹġõĨüõĦėIJėûĴēēɻĦöčĦĈ İĕõĤěĥĉĉʃ ığɿû ĕĭęøɿĦ ęʀĦčĎĦċüĦõĎėĨĝĥċĴÿĕʃĈĦėʃĎĩĹĒĩċĩġĩİġčİčġėʃüĩüĽĦõĥĈ ĎėĨĝċĥ ijčõęĬĕɿ ČĬėõĨüĒęĥûûĦčüĦõďėĤİċĜĕĦİęİÿĩĖÿĪûĸ õĦėİöʀĦÿīġĹ IJėûĴēēɻĦ ijčøėĥĹûčĩĹüĤþɿěĖİĞėĨĕøěĦĕıöķûıõėɿû İĒĨĸĕõĽĦęĥûõĦėĐęĨĉĴēēɻĦijğʀĎĩõėĨĕ İĒĦİěġėʃöĪĹčġĩõİĕõĤěĥĉĉʃüĦõİĈĨĕċĩĸĕĩġĖĭɿıęʀěİĕõĤěĥĉĉʃċĽĦ ijğʀĎėĨĝĥċģĕĩõĽĦęĥûõĦėĐęĨĉėěĕċĥĹûĞĨĹčİĕõĤěĥĉĉʃ IJĈĖĕĩİďɻĦğĕĦĖ üĤöĖĦĖõĽĦęĥûõĦėĐęĨĉĴēēɻĦėěĕĕĦõõěɿĦ  İĕõĤěĥĉĉʃ ĔĦĖijč ďɷ ćğʀġû1JOOBDMFþĥĹčIJėûıėĕġĨčİĉġėʃøġčĉĨİččĉĥę 

4

6

7

ĕėĢĦėĦęĈʃęĨûøʃ ďėĩĖčĦĊĞĬčċėěĦċĤ %BUPƭ*S+BVIBSJ)BNJEJ

1

"MBO)BN[BI4FOEVU ĒĨČĩęûčĦĕÿīĹġõĨüõĦėIJėûĴēēɻĦ ĊɿĦĖĔĦĒėɿěĕõĥč

2

4

6

เปิด เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาธาราสแควร์ ต้นแบบร้านค้าปลีก ประหยัดพลังงาน จากสถาบันอาคารเขียวไทย ùćöăæñŞ ÐăēÖČÐśö òüÖÐòòðÐāòëĈś×ĀãÐāòüāöćčù éòăøĀæ ÚĄíĄ üüôôŞ×ĘāÐĀã ðúāÙè ëĈéś òăúāòċÚċöŚèüĄċôîċöŚèíòśüðãśöñöăċÙĄñò ׹Ööăčò×èŞòüÖÐòòðÐāòëĈל ãĀ ÐāòéòăøæĀ ÚĄíĄ üüôôŞ×ĘāÐĀã ðúāÙè ČôÿüĘāíāñÖíă÷āôïíòüÖÐòòðÐāòëĈś×ĀãÐāòéòăøĀæÚĄíĄ üüôôŞ ×ĘāÐĀã ðúāÙè  òŚöðČåôÖÑŚāöċêőãäĀö ċÚċöŚè üĄċôîċöŚè ùāÑā çāòāùČÓöòŞ ÚąēÖëŚāèÐāòòĀéòüÖüāÓāòäāðċÐâàŞðāäòßāèÐāò êòÿċðăèÓöāðñĀÖē ñĆèæāÖíôĀÖÖāèČôÿùăÖē ČöãôśüðďæñĎèòÿãĀéùĈÖùćã 1MBUJOVNüĦõùåāéĀèüāÓāòċÑĄñöďæñIJĈĖĞėʀĦûĉĦĕĕĦĉėĄĦčġĦøĦė İöĩĖěõĦėďėĤİĕĨčøěĦĕĖĥûĸ ĖīčċĦûĒęĥûûĦčıęĤĞĨûĸ ıěĈęʀġĕĴċĖİĒīġĸ ĕĬûɿ Ğĭɿ ėʀĦčďėĤğĖĥĈĒęĥûûĦčċĩĸijĞɿijüĞĥûøĕþĬĕþčıęĤĞĨĸûıěĈęʀġĕćėʀĦčİÿİěɿč ġĩİęēİěɿčĞĦöĦČĦėĦĞıøěėʃĞĊĦĎĥčďʅāāĦĔĨěĆ ĥ čʃ 1*. ĊččıüʀûěĥĆčĤ

3

5

7

8

ĞĬěĨċĖʃõĨĸûıõʀě ěĨİþĩĖėüĪûěĨIJėüčʃ ġĽĦĒĦĖûĒĨĜĦęĔĒ ĊɿĦĖĔĦĒėɿěĕõĥč

Engineering Today July 2014

12

IJýĕğčʀĦėʀĦčİÿİěɿčġĩİęēİěɿčĞĦöĦČĦėĦĞıøěėʃ ĞɿěčğčĪĸûöġûěĥĞĈĬďėĤğĖĥĈĒęĥûûĦčċĩĸijþʀõɿġĞėʀĦûėʀĦčİÿİěɿčġĩİęēİěɿč ĞĦöĦČĦėĦĞıøěėʃ ĎėėĖĦõĦĜĔĦĖijčėʀĦčİÿİěɿčġĩİęēİěɿčĞĦöĦČĦėĦĞıøěėʃ


Spotlight

1

2

4

6

วว. ร่วมลงนามความร่วมมือกับนํ้ามันบริโภคไทย วิเคราะห์ ทดสอบสารเพิ่ ม คุณค่ าอาหารจากข้ าวและผลิต ภัณฑ์ที่ ได้ จากข้าว ñÖöćáă ċùāöíóÐøŞ ëĈśöŚāÐāòùåāéĀèöă×Āñöăæñā÷āùäòŞČôÿ ċæÓčèčôñĄČúŚÖêòÿċæ÷ďæñ öö ĒėʀġĕĈʀěĖêòÿöăæñŞ ùĀèäăöĀáèā ÐòòðÐāòéòăúāò éòăøĀæ èĘĔāðĀèéòăčïÓďæñ ×ĘāÐĀã ĐĭʀĐęĨĉčĽĹĦĕĥč ėĽĦöʀĦěøĨû ıęĤĐęĨĉĔĥćąʃčěĥĉõėėĕċĩĸİõĩĸĖěİčīĸġûõĥĎėĽĦöʀĦě òŚöðôÖèāð éĀèæąÐÓöāðòŚöððĆüæāÖöăÙāÐāò .06 íĀáèāãśāèÐāòëôăäČôÿ Ðāòöă×ñĀ ċíĆüē ċíăðē ÓćâÓŚāüāúāò×āÐÑśāöëôăäïĀâàŞæďĄē ãś×āÐÑśāöČôÿ ëôíôüñďãś×āÐÑśāöĉęġĈüčõĦėĒĥĆčĦěĨČĩěĨİøėĦĤğʃċĈĞġĎĞĦėİĒĨĸĕ øĬćøɿĦijğʀĞġĈøęʀġûõĥĎøěĦĕĉʀġûõĦėöġûġĬĉĞĦğõėėĕijčİþĨûęĪõ ġĩõċĥĹû ĞɿûİĞėĨĕĞčĥĎĞčĬčĒĥĆčĦĜĥõĖĔĦĒĎĬøęĦõėĈʀĦčěĨċĖĦĜĦĞĉėʃėĤğěɿĦûõĥč ėěĕĊĪûõĦėĉɿġĖġĈĐęĨĉĔĥćąʃüĦõöʀĦěġĖɿĦûĕĩďėĤĞĨċČĨĔĦĒijğʀďėĤIJĖþčʃ ĉɿġċĬõøčċĩİĸ õĩĖĸ ěöʀġûĉĥûĹ ıĉɿþĦěčĦĐĭďʀ ęĭõöʀĦěüčĊĪûĐĭĎʀ ėĨIJĔøijğʀĴĈʀėĎĥ øĬćøɿĦ ġĖɿĦûĖĥĸûĖīčćğʀġûďėĤþĬĕõěċþĥĹčěěİċøIJčČĦčĩüĥûğěĥĈďċĬĕČĦčĩ

3

5

7

8

ĖûěĬĆĨİĞĦěĒĘõĝʃ ďėĤěĨċĖʃĞĥčĉĨěĥĆčĦ ĒĨČĩęûčĦĕøěĦĕėɿěĕĕīġ

1

3

ททท. จับมือวีซ่า เปิดตัวโครงการ “มหกรรมลดราคาสินค้า อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ แกรนด์ เซลล์ 2014” ùðéĈòâŞÓòéçĄòèèæŞëĈל ãĀ ÐāòöĄÚāŚ üăèċäüòŞċèÙĀèē Čèôêòÿ×Ęā êòÿċæ÷ďæñıęĤöăďôöòòâæöăÙ÷òĄòüÖëĈśöŚāÐāòÐāòæŚüÖċæĄēñöČúŚÖ êòÿċæ÷ďæñ æææ ãśāèùăèÓśāČôÿçćòÐă×æŚüÖċæĄñē öėɿěĕİďʇčďėĤČĦč ijčûĦčıĊęûöɿĦěİďɶĈĉĥěIJøėûõĦė İðúÐòòðôãòāÓāùăèÓśā üÿċðÚăēÖ ďæñČôèãŞČÐòèãŞċÚôôŞıćĞĖĦĕĒĦėĦõġčċĥĹûčĩĹĐĭʀċĩĸĊīġĎĥĉė İøėĈĨĉěĩÿɿĦüĤĴĈʀėĥĎĞɿěčęĈıęĤĞĨċČĨďėĤIJĖþčʃĞĬĈĒĨİĜĝĕĦõöĪĹčõěɿĦċĬõďɷ IJĈĖĕĩėʀĦčøʀĦ ğʀĦûĞėėĒĞĨčøʀĦ ĞĨčøʀĦıĎėčĈʃİčĕ ıęĤėʀĦčġĦğĦėõěɿĦ ėʀĦčøʀĦijčğĥěİĕīġûċɿġûİċĩĸĖěġĖɿĦûõėĬûİċĒģİþĩĖûijğĕɿĔĭİõķĉ ğĦĈijğāɿĒĥċĖĦğĥěğĨčıęĤİõĦĤĞĕĬĖĉĥûĹ ıĉɿěčĥ čĩĊĹ ûĪ õĥčĖĦĖčĜõčĩĹ

2

4

6

üĥĎĕīġİďʇčĒĥčČĕĨĉė ĊɿĦĖĔĦĒėɿěĕõĥč ĐęĨĉĔĥćąʃėĽĦöʀĦěøĨûöġûĎėĨĝĥċčĽĹĦĕĥčĎėĨIJĔøĴċĖüĽĦõĥĈ

5

7

8

ĞĕĎĭėćʃøėĎČĩėččċʃ ěĨĴęěėėćċěĨþĜėĩıęĤĞĕĎĭėćʃøėĎČĩėččċʃėɿěĕİďɶĈĉĥě IJøėûõĦėƯĕğõėėĕęĈėĦøĦĞĨčøʀĦġĤİĕÿĨĸûĴċĖıęčĈʃ ıõėčĈʃİÿęęʃư

Engineering Today July 2014

õĦėıĞĈûıēþĥĸčIJþěʃüĦõİğęɿĦĈĦėĦčĦĖıĎĎčĦûıĎĎ õėĤĉĬʀčõĦėċɿġûİċĩĸĖěĴċĖ ĊɿĦĖĔĦĒėɿěĕõĥč ėĊĉĬʁõĶİĒĨĸĕĞĩĞĥčıęĤøěĦĕøĪõøĥõijğʀõĥĎûĦč

14


Focus

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยระดมความเห็น

จัดทําข้อเสนอ การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าจัดตั้ง “คณะกรรมการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ” 5. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศสะสางหลุมฝงกลบ ขยะเกาที่รับผิดชอบ 6. ปฏิรูประบบการจัดการของเสียอันตรายทั้งระบบ โดยใหความ สําคัญในการกํากับดูแลสารพิษตั้งแตตนทาง ดวยการลดการใชและ ลดการผลิต และควบคุมการนําเขาสารเคมีและสารอันตรายอยางเขม งวด รวมทั้งกําหนดใหผูประกอบการอุตสาหกรรมตองเปดเผยและให ขอมูลเกี่ยวกับการครอบครองสารอันตรายแกสาธารณะและหนวยงาน ทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ ในดานชนิดและปริมาณ โดยเฉพาะในพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรม 7. ปฏิรูปโครงสรางและองคกรในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ใหมภี ารกิจทีช่ ดั เจน ลดความซํา้ ซอน และเกิด ความเปนเอกภาพ 8. ปฏิ รู ป กฎหมายด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม กฎหมายดานผังเมือง และกฎหมายทรัพยสินทางปญญา ใหมีความ สอดคลองกัน รวมทั้งปฏิรูปองคประกอบและบทบาทคณะกรรมการ สิ่งแวดลอมแหงชาติ โดยบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและกําหนดระยะเวลา ในการออกกฎหมายลูกใหชัดเจน 9. จัดสรรงบประมาณแกจังหวัดหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงดาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน จังหวัดระยองมีความเสี่ยง ดานผลกระทบอุตสาหกรรม จังหวัดนานมีความเสีย่ งตอการทําลายปาไม เปนตน ทั้งนี้ ใหมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการปฏิรูปการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม” (เช น เดี ย วกั บ คณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุน หรือ BOI) เพื่อใหเกิดการปฏิรูปการจัดการสิ่งแวดลอมทั้ง ระบบ และขับเคลื่อนดานนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคม สูการพัฒนาที่ ยั่งยืนไปพรอมๆ กัน

สืบเนือ่ งจากคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) มีนโยบาย ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ของประเทศ เพื่ อ ลดการบุ ก รุ ก ทํ า ลายทรั พ ยากรและฟนฟู  สภาพแวดลอมของประเทศที่มีความเสื่อมโทรม เมื่อเร็วๆ นี้ คณะ ผูบ ริหารสถาบันสิง่ แวดลอมไทย ผูท รงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผูน าํ ภาคประชาชน รวม 22 คน จึงรวมเสวนาระดมความคิดเห็น ณ หอง ประชุม สถาบันสิ่งแวดลอมไทย เพื่อเสนอประเด็นการปฏิรูปการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อันเปนการสนับสนุน แนวนโยบายดังกลาว โดยไดมีความคิดเห็นรวมกันดังนี้ 1. ตองเอาจริงเอาจังในการรักษาพื้นที่ปาไม ซึ่งเหลืออยู 102 ลานไรใหคงไว โดยหยุดยั้งการบุกรุกทําลายปาไมทุกรูปแบบ และหามใช ประโยชนในพืน้ ทีป่ า ไมอยางเด็ดขาด หากมีการบุกรุกทําลายตองดําเนิน การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 2. เรงรัดใหมีการกําหนดแนวเขตพื้นที่ปาไมและจัดทําฐานขอมูล ที่ชัดเจนและเปนระบบเดียวกัน รวมทั้งใหมีการสํารวจพื้นที่ปาไมที่ อนุมัติใหหนวยงานอื่นใชประโยชน เชน สปก. หรือการออกเอกสารสิทธิ์ ในลักษณะตางๆ หากพื้นที่ใดที่ไมไดใชประโยชนจะตองคืนพื้นที่ใหแก กรมปาไมดูแลรักษาตอไป 3. ผลั ก ดั น การใช ม าตรการทางเศรษฐศาสตร ใ นการจั ด การ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อันประกอบดวย ภาษีที่ดิน ภาษี มลพิษ ซึ่งใหมีมาตรการคืนภาษีกลับมาเยียวยาผูไดรับผลกระทบจาก มลพิษ การเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดนํ้าเสียรวมกับคานํ้าประปา สําหรับกลุมผูใชนํ้าประปาเพื่อการผลิตในปริมาณมาก 4. ผลักดันใหมีการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพนํ้ามัน (EU4) เพื่อ ลดการปลอยมลพิษสูสิ่งแวดลอม

Engineering Today July 2014

16


Focus

สจล. เปิดเวทีประชันสมองคนรุ่นใหม่

เฟ้นหารากฐานนวัตกรรมสร้างชาติ ประจําปี 2014 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สจล. เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสงเสริมใหคนรุน ใหมไดแสดง ศักยภาพในการนําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาผนวก กับการใชความคิดสรางสรรค เพื่อคิดคนผลงานสิ่งประดิษฐใหมๆ ที่มี สวนชวยในการพัฒนาประเทศชาติตอไปในอนาคต โครงการ KMITL INNOVATIVE AWARDS 2014 จึงเกิดขึ้นตอเนื่องมาเปนปที่ 3 โดย ปที่ผานมาโครงการฯ ไดรับความสนใจและการตอบรับที่ดีจากนักเรียน เปนอยางมาก มีผลงานสงเขารวมประกวดจากนักเรียนทั่วประเทศกวา 200 ผลงาน ซึง่ ลวนแตเปนผลงานทีใ่ ชงานไดจริงและสามารถไปตอยอด ได อาทิ ผลงานผลิตภัณฑ GBC ทีเ่ ลีย้ งดวยนํา้ ทิง้ จากการทํายางแผนดิบ เครื่องลางและคัดขนาดผลมะนาวพลังงานสะอาด เปนตน สําหรับโครงการ KMITL INNOVATIVE AWARDS 2014 จัดขึ้นภายใตแนวคิด “รากฐานนวัตกรรมสรางชาติ : THE NATION OF INNOVATION” อันหมายถึง การสรางสรรคผลงานวิจัยพรอมกับ คิดคนนวัตกรรมใหมๆ ในการพัฒนาประเทศดานตางๆ เพื่อผลักดัน ปจจัยที่ประเทศยังลาหลังอยู รวมถึงการผลักดันใหประเทศไทยเปน ประเทศเศรษฐกิจความรู (Knowledge economy) ซึ่งเปนทางออกใน การยกระดับประเทศไทยสูป ระเทศชัน้ แนวหนาของประชาคมโลกได รวม ถึงสามารถพัฒนาอํานาจการแขงขันของประเทศไดอยางมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย รวมกลุมทีมละ 3 – 5 คน สงผลงานการออกแบบนวัตกรรม ที่ตอบโจทยและเปนประโยชนตอการยกระดับรากฐานดานตางๆ ของ สังคมไทย อาทิ ดานสิ่งแวดลอม ดานพลังงาน ดานการเกษตร ฯลฯ โดยทีมที่ผานการคัดเลือก 10 ทีมสุดทายจะไดรับเงินรางวัลสนับสนุน ในการพัฒนาผลงานทีต่ นสรางสรรคขนึ้ พรอมทัง้ นําเสนอผลงานทีไ่ ดรับ การพัฒนาแลวตอคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งทีมที่ไดรับรางวัลชนะ เลิศจะไดรับโลรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี พรอมเงินรางวัลรวมกวา 100,000 บาท สนใจเขารวมโครงการ สามารถดูรายละเอียดและสงผลงานเขา ประกวดไดตงั้ แตวนั นี้ – 31 กรกฎาคม 2557 ทาง www.kmitlaward.com โดยจะประกาศผลผูเขารอบ 10 ทีมสุดทายในวันที่ 8 สิงหาคม 2557

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สนั บ สนุ น ให เ ด็ ก ไทยใช ค วามรู  ท างวิ ท ยาศาสตร และ จิ น ตนาการอย า งสร า งสรรค จั ด โครงการประกวดสร า งสรรค งานนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย “KMITL INNOVATIVE AWARDS 2014” ภายใตแนวคิด “รากฐานนวัตกรรมสรางชาติ : THE NATION OF INNOVATION” เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนนํา ความรูด า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปพัฒนาผลงานสิง่ ประดิษฐ ที่ตอบโจทยตอการยกระดับรากฐานของประเทศ โดยกําหนดให นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมละ 3 – 5 คน สงผลงานการ สรางสรรคสิ่งประดิษฐนวัตกรรมใหมที่เปนประโยชนตอสังคมไทย เขารวมประกวด เพื่อชิงโลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พรอมเงินรางวัลรวมกวา 100,000 บาท ทั้งนี้ เจาของผลงานที่ผานเขารอบสุดทายจะไดเขารวมกิจกรรม เวิรคช็อปเจาะลึกความรูดานการสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อนําไปพัฒนา และตอยอดผลงานนวัตกรรมที่ตนสรางสรรคขึ้นตอไป สอดคลองกับ ภารกิจของสถาบันฯ ที่มุงมั่นในการผลักดันการสรางสรรคงานวิจัยและ นวัตกรรมใหมๆ ที่สามารถนําไปใชงานไดจริง รองรับการแกไขปญหา ของสังคม รวมถึงสามารถนําไปสูก ารพัฒนาทางเศรษฐกิจในอนาคตและ การแขงขันในระดับสากล ศาสตราจารย ดร.โมไนย ไกรฤกษ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กลาววา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เปน สถาบันอุดมศึกษาชัน้ นําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย ทีม่ จี ดุ เดนในดานการสรางสรรคงานวิจยั และนวัตกรรมใหมๆ ทีส่ ามารถ นําไปใชงานไดจริง รองรับการแกไขปญหาของสังคม รวมถึงสามารถนํา ไปสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอนาคตและการแขงขันในระดับสากล ได อีกทั้งยังมุงผลิตและพัฒนานักศึกษา อาจารย และบุคลากรใหมี ความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน และสามารถนําความรูไป ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอ สังคมโดยรวม โดยทางสถาบันฯ เชือ่ มัน่ วา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ ชาติใหทัดเทียมนานาประเทศ จึงมีความมุงมั่น ผลักดันใหเกิดความ กาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดมา

Engineering Today July 2014

18


Focus

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษารุ่นแรก ในโครงการ BMW Service Apprentice Program บีเอ็มดับเบิลยู กรุป ประเทศไทย นําโดย มร.แมทธิอัส พฟาลซ ประธาน มณีรัตน มาจุฬา (ขวาสุด) ผูจัดการทั่วไปฝาย พัฒนาธุรกิจ รวมกับ มร.เยอรก บุค (ที่ 3 จากซาย) ผูอํานวย การบริหาร หอการคาเยอรมัน-ไทย มอบประกาศนียบัตรรับรอง ดานเทคโนโลยีงานชาง (Mechanical Power Technology ใหแก นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ซึ่งสําเร็จการ ศึกษารุน แรกจากโครงการพัฒนาบุคลากรดานยานยนต หรือ BMW Service Apprentice Program พรอมเดินหนาสานตอกิจกรรม พัฒนาการศึกษาดานยานยนตในระบบทวิภาคีอยางตอเนื่อง โครงการ BMW Service Apprentice Program เริ่มตนเมื่อ ป 2555 โดยถือเปนสวนหนึ่งของโครงการการศึกษาระบบทวิภาคี เยอรมัน-ไทย (German-Thai Dual Excellence Education (GTDEE) program) ซึ่งเปนความรวมมือดานการศึกษาระหวางทั้งสองประเทศ โดยบี เอ็ มดั บเบิ ลยู กรุป ประเทศไทย ร วมกับหอการคาเยอรมันไทย และผูจําหนายบีเอ็มดับเบิลยูอยางเปนทางการ อบรมความรูและ ฝกฝนทักษะในสายงานดานชางเทคนิคใหแกนกั ศึกษาทีเ่ ขารวมโครงการ ซึง่ นอกจากการเรียนรูดานทฤษฎีแลว ยังรวมถึงการอบรมที่ศูนยฝกอบรม ของบีเอ็มดับเบิลยู และรวมปฏิบัติงานกับชางเทคนิคผูเชี่ยวชาญจาก

Engineering Today July 2014

ผูจ าํ หนายบีเอ็มดับเบิลยูอยางเปนทางการ โดยมีเปาหมายเพือ่ สนับสนุน การพัฒนาระบบอาชีวศึกษาของไทย เพื่อสรางแรงงานฝมอื ที่เปยมดวย ทักษะและความสามารถระดับสูง ซึ่งจะชวยเพิ่มศักยภาพการเติบโต ของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศใหถึงระดับสูงสุด และขับเคลื่อน ประเทศไทยกาวขึ้นสูการเปน ผูนําดานศูนยกลางการผลิตยนตรกรรม ระดับโลก สําหรับโครงการ BMW Service Apprentice Program นี้เปน สวนหนึ่งของโครงการการศึกษาระบบทวิภาคีเยอรมัน-ไทย (GermanThai Dual Excellence Education (GTDEE) Program) ที่ไดรับการ พัฒนาโครงการมาจากประเทศเยอรมนี และดวยความสําเร็จอยางดี เยีย่ ม โครงการศึกษาระบบทวิภาคีนจี้ งึ ไดรบั การนําไปใชในหลายๆ ประเทศ รวมทัง้ ในประเทศไทย นับตัง้ แตป 2556 โดยทางหอการคาเยอรมัน-ไทย (GTCC) รวมกับองคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ) และกลุม บริษทั ทีร่ ว มริเริม่ โครงการนี้ ไดแก กลุม บริษทั บี.กริม, บีเอ็มดับเบิลยู กรุป ประเทศไทย และบริษัท โรเบิรต บอช จํากัด ทั้งนี้ โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี GTDEE ไดรับการสนับสนุนจาก กระทรวงศึกษาธิการและสถานทูตเยอรมนีประจําประเทศไทย

20


Focus

เอปสันเดินหน้าส่งแท็งก์แท้รุกตลาดทั่วประเทศ ตอกย้ําผู้นําการพิมพ์สุดคุ้ม สําหรับการพิมพขาวดํา และ 6,500 แผน สําหรับการพิมพสี รุน L555 เครื่องออลอินวันที่สามารถสั่งงานผานระบบ WiFi และสามารถสแกน และแฟกซ ผาน ADF สามารถรองรับปริมาณงานพิมพตอหมึกหนึ่งชุด ไดมากถึง 4,000 แผน สําหรับการพิมพขาวดํา และ 6,500 แผน เปด ตัวในราคา 9,490 บาท รุน L1300 พรินเตอรคุณภาพสูงสําหรับงาน พิมพสสี่ ขี นาด A3+ เชน งานแผนภูมแิ ละตารางคํานวณ ตัวเครือ่ งมีชอ ง หมึกดําสองชอง ทําใหพมิ พงานขาวดําไดมากถึง 7,100 แผน และพิมพ สีได 5,700 แผน ดวยหมึกหนึง่ ชุด L1300 ยังสามารถใชไดกบั กระดาษ หลากหลายประเภท รุน L1800 พรินเตอรโฟโต ระบบหมึกแท็งก 6 สี รองรับการพิมพแบบไรขอบ และการพิมพงานขนาด A3+ รุน L1800 ยังสามารถพิมพงาน 4R ไดสูงสุดถึง 1,500 ภาพ ดวยหมึกหนึ่งชุด ในตนทุนตอแผนเพียง 1.8 บาท ยรรยง กลาวตอวา ปจจุบันแอลซีรี่ยของเอปสันประสบความ สําเร็จอยางมากในตลาดกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองใหญหลาย จังหวัด ซึ่งสินคาใหมจะชวยเพิ่มทางเลือกใหกับกลุมลูกคาเดิมไดใช ตอยอด หรือขยายงานในธุรกิจทีม่ อี ยู แตสาํ หรับตลาดตางจังหวัด เอปสัน จะมุง ใหความรูก บั ลูกคาตอไป และผลักดันใหแอลซีรยี่ เ ขาไปแทนทีส่ นิ คา เดิมทีล่ ูกคาใชอยู “ลาสุด เอปสันจัดแคมเปญ Epson L-Series Everywhere Saving ที่จะสง Epson Captain L & The Saving Gang โรดโชวไปพบลูกคา ทั่วประเทศ เพื่อใหคําแนะนําในการเลือกแอลซีรี่ยใหตรงกับงานและ ประเภทธุรกิจของลูกคา โดยเฟส 1 จะโรดโชวไปที่ภาคเหนือ และตะวัน ออกเฉียงเหนือ ระหวาง 27 มิถุนายน ถึง 30 สิงหาคม 2557 เพื่อให ลูกคาไดทดลองใชเครื่องแอลซีรี่ยรุนตางๆ ในการพิมพงานที่ตองการ” ยรรยง กลาว

เอปสั น เป ด ตั ว พริ น เตอร แ ท็ ง ก แ ท เ สริ ม ทั พ อี ก 4 รุ  น หวังเพิ่มสวนแบงตลาดทั่วประเทศ พรอมชูกลยุทธสรางแบรนด “แอลซีรยี่ ” คูค วามคุม คาในการลงทุน เพิม่ ไลนสนิ คาในชองทางการ ขายทั่วประเทศ ตอกยํ้าความมั่นใจลูกคาดวยการรับประกันและ บริการหลังการขาย และจัดกิจกรรมสงเสริมการขายที่เนนชวย ลูกคาประหยัด ยรรยง มุ นี ม งคลทร ผู  จั ด การทั่ ว ไป บริ ษั ท เอปสั น (ประเทศไทย) จํากัด กลาววา ปจจุบันพรินเตอรประเภทหมึกพิมพ ความจุสงู (High Yield Printer) มีอตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็ว ยอดขายเติบโตเปนสองเทาทุกป และเขาถึงกลุมผูใชไดกวางขึ้น ตั้งแต ผูใ ชตามบาน ไปจนถึงองคกรธุรกิจขนาดตางๆ เนือ่ งจากผูบ ริโภคใหความ สําคัญกับการประหยัดตนทุนการพิมพมากขึ้น พรอมกับตระหนักถึง ปญหาจากการใชพรินเตอรแท็งกเถื่อน เอปสันจึงไดออกสินคารุน “แอล ซีรี่ย” หรือที่รูจักกันในทองตลาดวา พรินเตอรแท็งกแท โดยในปทผี่ าน มา แอลซีรยี่ ข องเอปสันสามารถครองตลาดมากกวา 60% ของมูลคาตลาด พรินเตอรหมึกพิมพความจุสูง “เอปสันไดเปดตัวพรินเตอรแท็งกแทเสริมไลนขึ้นอีก 4 รุน ทําให มีแอลซีรี่ยในตลาดเมืองไทยถึง 12 รุนแลว ไมวาจะเปนเครื่องซิงเกิล ฟงกชนั ทัง้ ขาวดําและสี เครือ่ งออลอินวันทีม่ ที งั้ รุน ทีส่ ามารถเชือ่ มตอกับ Lan และ WiFi หรือทํางานกับสมารทดีไวซตา งๆ ได เครื่องสําหรับพิมพ ภาพโดยเฉพาะ รวมไปถึงเครื่องที่สามารถรองรับการพิมพงานขนาด A3+” ยรรยง กลาวเพิ่มเติม โดยสินคาใหมที่เปดตัวครั้งนี้ ประกอบดวย รุน L120 พรินเตอร ซิงเกิลฟงกชนั ขนาดกะทัดรัด เหมาะกับการพิมพงานเอกสารโดยเฉพาะ สามารถรองรับปริมาณงานพิมพตอหมึกหนึ่งชุดไดมากถึง 4,000 แผน

Engineering Today July 2014

22


+HOCL : เครื่องผลิตนํ้าฆ่าเชื้อโรค

(Slightly Acidic Electrolyzed Water Device By +HOCL Inc.) “ทางเลือกใหม่ของกระบวนการทําความสะอาด” ďʅüüĬĎĥč øûďăĨİĞČĴĕɿĴĈʀěɿĦĐĭʀøčijĞɿijüĈĭıęĞĬöĔĦĒĕĦõöĪĹč İĒīĸġijğʀėɿĦûõĦĖıöķûıėû ıęĤğęĩõİęĩĸĖûIJėøėʀĦĖ ÿĪĸûõĦėĕĩĞĬö ġčĦĕĥĖċĩĸĈĩİėĨĸĕĕĩĎċĎĦċijčõĦėijþʀþĩěĨĉöġûøčİėĦĕĦõöĪĹč ěûõĦėġĬĉĞĦğõėėĕčĥĎěɿĦĕĩĎċĎĦċĞĽĦøĥāijčõĦėĉġĎĞčġûĉɿġøěĦĕĉʀġûõĦėöġûĐĭøʀ čijčĈʀĦčĞĬöġčĦĕĥĖIJĈĖİýĒĦĤõęĬĕɿ ġĬĉĞĦğõėėĕċĩĸĕĩďʅüüĥĖıěĈęʀġĕċĩĸİğĕĦĤĞĕĉɿġõĦėİĉĨĎIJĉöġûİþīĹġIJėøĴĈʀıõɿ ġĬĉĞĦğõėėĕġĦğĦėēɶĉİčĞğėīġĞďĦİďʇčĉʀč ğęĦĖĶČĬėõĨüčġõüĦõijĞɿijüijčøĬćĔĦĒĞĨčøʀĦıęĤĎėĨõĦėıęʀěĖĥûøĽĦčĪûĊĪûĞĬöġčĦĕĥĖöġûĐĭʀĎėĨIJĔøĕĦõöĪĹčĈʀěĖ ĈĥûčĥĹč õėėĕěĨČĩõĦėúɿĦİþīĹġ üĪûİöʀĦĕĦĕĩĎċĎĦċĞĽĦøĥāġĖɿĦûĖĨĸûijč õėĤĎěčõĦėĐęĨĉıċĎċĬõġĬĉĞĦğõėėĕıĉɿďā ʅ ğĦöġûõėĤĎěčõĦėúɿĦİþīġĹ ĞɿěčĕĦõĕĥõĉĦĕĕĦĈʀěĖøɿĦijþʀüĦɿ ĖċĩĞĸ ûĭ øěĦĕİĞĩĖĸ ûijčõĦėüĥĈİõķĎĞĦėİøĕĩċĩĸ ijþʀijčõĦėúɿĦİþīĹġğėīġĞĦėİøĕĩ ġĦüĉõøʀĦûĴďĖĥûĐęĨĉĔĥćąʃijčĕīġĐĭʀĎėĨIJĔø

)0$- İďʇ č İøėīĸ ġ ûĐęĨ ĉ čĽĹ Ħ ċĩĸ ĕĩ øĬ ć ĞĕĎĥ ĉĨ İ ďʇ č õėĈġɿ ġ čĶ )ZQPDIMPSPVT "DJE )0$- ÿĪĸûĕĩøĬćĞĕĎĥĉĨúɿĦİþīĹġIJėøþčĨĈĉɿĦûĶ ĴĈʀ Ĉĩ čĥĎİďʇ č čěĥ ĉõėėĕijğĕɿ ċĩĸ øĨĈøʀ č IJĈĖčĥ õěĨ ċ ĖĦĜĦĞĉėʃ þ Ħěāĩĸ ďĬ ɺ č %S 5PZPIJLP %PJ üĦõõĦėċĈĞġĎ øĬćĞĕĎĥĉĨijčõĦėúɿĦİþīĹġ ĒĎěɿĦ ĞĦĕĦėĊõĽĦüĥĈİþīġĹ IJėøĴĈʀıċĎċĬõþčĨĈIJĈĖİýĒĦĤİþīġĹ ĴöʀğěĥĈijğāɿĞĦĖĒĥčČĬʃ ĉɿĦûĶİþīĹġ4"34İþīĹġ&$PMJİďʇčĉʀč

)0$-ċĽĦijğʀĐĐʀĭ ęĨĉĴĕɿĉġʀ ûõĥûěęõĥĎďʅāğĦõĥĎõĦėüĥĈİõķĎĞĦėİøĕĩ İĒėĦĤİøėīĸġûĈĥûõęɿĦěĞĦĕĦėĊĐęĨĉčĽĹĦċĩĸĕĩøĬćĞĕĎĥĉĨijčõĦėúɿĦİþīĹġĴĈʀİġû ĞĦĕĦėĊijþʀĞĥĕĐĥĞõĥĎġĦğĦėĴĈʀIJĈĖĉėû ıęĤċĩĸĞĽĦøĥāĴĕɿĕĩĞĦėİøĕĩĉõøʀĦû ğėīġĞĦėõɿġĕĤİėķûÿĪĸûİďʇčġĥčĉėĦĖĉɿġĐĭʀĎėĨIJĔøıĉɿġĖɿĦûijĈ

ĉĨĈĉɿġöġėĥĎöʀġĕĭęİĒĨĸĕİĉĨĕıĐčõĒĥĆčĦČĬėõĨü

บริษัท เค ซี มหานคร จํากัด Tel : 02-678-2530-40

E-mail : info@kcbkk.com

øěĦĕĞĦĕĦėĊijčõĦėúɿĦİþīĹġIJėø ĈʀěĖěĨČĩõĦėĉɿĦûĶ


In Trend

กองบรรณาธิการ

วสท. ระดมสมองนักวิชาการด้านจัดการน้ํา จัดทําแผนเร่งด่วนเสนอ คสช.

แนะยุบ สบอช. พร้อมตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ สร้างแผนแม่บทชัดเจนอย่างบูรณาการ

ประการและขาดความโปรงใสในการดําเนินงาน มีการใชจา ยงบประมาณ ไปแลวทั้งสิ้น 120,000 ลานบาท โดยไมมีผลงานที่เปนรูปธรรม

นับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศ โดยคณะ รักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ผานมา กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงนโยบายและภาค ปฏิบัติในหลายๆ โครงการที่รัฐบาลชุดที่ผานมาไดริเริ่มไว โดย เฉพาะอยางยิง่ ในชวงฤดูฝนนี้ ฝายเศรษฐกิจ คสช. ไดเรียกประชุม สวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อรับทราบขอมูลโครงการและแผน บริหารจัดการนํ้าในปงบประมาณ 2557 พรอมใหมีการบูรณาการ การใชงบประมาณเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้หลายฝายโดยเฉพาะคณะอนุกรรมการวิศวกรรมแหลงนํ้า วิ ศ วกรรมสถานแห ง ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ (วสท.) ซึ่งประกอบดวยนักวิชาการผูมีความรู ความเชี่ยวชาญในงานบริหาร จัดการทรัพยากรนํ้าจากสถาบันอุดมศึกษาหลายแหง และมีสวนรวม ในการชวยเหลือสังคมดานวิชาการเมื่อเกิดมหาอุทกภัยในป 2554 ไดมี ความหวงใยวา คสช. จะหยิบยกโครงการบริหารจัดการนํ้า 350,000 ลานบาทมาปดฝุนใหม ดวยโครงการนี้มีความไมชอบมาพากลหลาย

Engineering Today July 2014

วสท. เดินหน้าจัดเสวนา “จาก 350,000 ล้าน สู่ข้อเสนอเร่งด่วนการบริหารจัดการนํ้าประเทศไทย” ดวยเหตุนี้ วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ (วสท.) จึงจัดเสวนาในหัวขอ “จาก 350,000 ลาน สู ขอเสนอเรงดวนการบริหารจัดการนํา้ ประเทศไทย” เพือ่ ระดมสมอง รวบรวมขอคิดเห็นจากทุกภาคสวนเพื่อหาบทสรุป และจัดทําเปนขอ เสนอเรงดวนที่เปนไปตามหลักการทางวิศวกรรม และนําเสนอตอคณะ รักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ที่เขามาเปลี่ยนแปลงการบริหาร ประเทศใหรบั ทราบ เพือ่ ใหการบริหารจัดการนํา้ ของประเทศเปนไปอยาง บูรณาการ และประชาชนผูเปนเจาของเงินภาษีจะไดเห็นการนําเงินไป บริหารจัดการเรือ่ งระบบนํา้ ปองกันอุทกภัยและภัยแลงในทุกมิตอิ ยางมี ประสิทธิภาพตอไป โดยแนะใหยุบสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการ

24


อยากใหเกิดการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย และภัยแลง ซึ่งยุทธศาสตรที่สําคัญคือ ใหสังคม หรือทองถิ่นอยูกับนํ้าไดอยางมีความสุข เนื่องจากเปนไปไมไดที่เราจะตอสูไมใหเกิดนํ้าทวม 100% ไดในบาง พื้นที่ ดังนั้นทุกฝายตองชวยกันแกปญหาอยางใจเย็น เพื่อใหการบริหารจัดการนํ้าเปนไปอยางถูกทิศทางและ เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ

นํ้าและอุทกภัยแหงชาติ หรือ สบอช. ที่ทํางานไมเกิดผลสัมฤทธิ์ แถมซํ้า ซอนกับหนวยงานกรมชลประทานซึง่ ทํางานทางดานนํา้ มาอยางตอเนือ่ ง แมจะตองเริ่มทําระบบการบริหารจัดการนํ้าจากการนับหนึ่งใหม ทํา แผนแมบททีช่ ดั เจนอยางบูรณาการรอบดานอยางรอบคอบโปรงใส แตก็ ดีกวาปลอยใหงบประมาณที่จัดตั้งไวสูญไปโดยเปลาประโยชน

ชี้โครงการบริหารจัดการนํ้าของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ มีจุดบกพร่องสําคัญหลายประการ ศ. ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแหง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) กลาววา ภายหลังจาก การศึกษาโครงการบริหารจัดการนํ้าของรัฐบาลตั้งแตปลายป 2554 ที่ เกิดอุทกภัยครั้งใหญหลวงของประเทศไทยมาจนเกือบ 2 ปกวาแลว นั้น ทางคณะอนุกรรมการวิศวกรรมแหลงนํ้าของ วสท. พบวามีจุด บกพรองสําคัญหลายประการ เชน ขาดการศึกษาความเปนไปไดในระดับ ยุทธศาสตร ขาดการศึกษาผลกระทบดานสิง่ แวดลอม และขาดการศึกษา ความสัมพันธของทุกโครงการที่บรรจุในแผนในทุกมิติ หากมีการดําเนิน การตามแผนนี้ไมวาเพียงบางสวนหรือทั้งหมด จะกอใหเกิดผลเสียตอ สังคมและสิ่งแวดลอมในระดับประเทศอยางมาก “ที่สําคัญในระยะเรงดวน รัฐบาลยิ่งลักษณไดใชจายงบประมาณ ไปแลวเปนเงินทั้งสิ้น 120,000 ลานบาท ซึ่งถึงตอนนี้ยังไมมีรายงาน ผลการใช จายวามีความคุมคาและบรรลุเปาหมาย หรือไมอยางไร ขณะที่มีการเตรียมใชจายงบประมาณอีก 350,000 ลานบาท ตามแผน

งานทั้ง 9 โมดูล 10 โครงการ ซึ่ง วสท. ไดเคยทักทวงไปแลวหลายครั้ง แตรัฐบาลเพิกเฉย” ศ. ดร.สุชัชวีร กลาว

แนะเดินหน้าโครงการคลองลัดนํา้ บางบาล-บางไทรทันที ช่วยแบ่งนํา้ ออกจากแม่นาํ้ เจ้าพระยาได้ถงึ 1,000 ลบ.ม./วินาที ทั้งนี้ โครงการที่ วสท. เห็นวานาจะสามารถดําเนินการไดทันที และมีประโยชนในการบริหารจัดการนํ้า คือ โครงการคลองลัดนํ้า บางบาล-บางไทร บริเวณลุมเจาพระยา ซึ่งกรมชลประทานและองคกร ความรวมมือระหวางประเทศของญีป่ นุ (ไจกา) ไดศกึ ษาความเหมาะสม แลว สามารถแบงนํ้าออกจากแมนํ้าเจาพระยาชวงที่แคบที่สุดบริเวณ เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาออกไปไดถึง 1,000 ลูกบาศกเมตร/วินาที ซึ่งจะชวยบรรเทาอุทกภัยไดมากกวาหลายโครงการ นอกจากนี้ วสท. ไดจัดทําขอเสนอระยะเรงดวนตอ คสช. ในการทําแผนแมบทการบริหาร จัดการนํ้าของประเทศใหม โดยระดมนักวิชาการ ภาคประชาชนมารวม จัดทําแผนใหแลวเสร็จภายใน 1-2 ป เพื่อกําหนดโครงการตางๆ ที่ควร จะทําหรือไมควรทําในการบริหารจัดการนํ้าของประเทศ โดยเฉพาะสิ่ง ทีท่ าํ ไดทนั ทีคอื แผนแมบทสําหรับลุม นํา้ เจาพระยาใหญ การปรับเกณฑ บริหารนํา้ ในลุม นํา้ เจาพระยา จัดการเพาะปลูกเพือ่ แกปญ  หาอุทกภัยและ ภัยแลง และสิ่งกอสรางเรงดวน ซึ่งสวนใหญเปนโครงการปรับปรุงและ เพิม่ ศักยภาพการระบายนํา้ ของคลองเดิมทีม่ อี ยู เชน คลองชัยนาทปาสัก แนวคลองระพีพัฒนจนถึงคลองชายทะเล

25

Engineering Today July 2014


สิง่ ทีอ่ ยากเสนอในระยะเรงดวน คือ การทําแผนแมบทสําหรับลุม นํา้ เจาพระยาใหญ แลวปรับเกณฑ การบริหารจัดการในลุมนํ้าเจาพระยา โดยปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ และแกปญหานํ้า การจัดการฤดูเพาะปลูกให เหมาะสม เชนการปลูกขาวควรทําการเพาะปลูกเพียง 2 ฤดูเทานั้น เพื่อแกปญหาอุทกภัยและภัยแลง ที่สําคัญ ตองเรงรัดการออก พ.ร.บ.ทรัพยากรนํ้าที่ยังไมมีออกมาอยางเปนรูปธรรม

เสนอยุบ สบอช. พร้อมจัดตั้งองค์กรใหม่ สําหรับบริหารจัดการนํ้า ปราโมทย ไมกลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน กลาววา ขอ เสนอเรงดวนตอคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ในฐานะผูดูแล ประเทศไทยในขณะนี้วา เห็นควรตองยุบสํานักงานนโยบายและบริหาร จัดการนํา้ และอุทกภัยแหงชาติ (สบอช.) ซึง่ ตองมอบภาระใหคณะรักษา ความสงบแหงชาติ (คสช.) จัดตั้งองคกรใหมขึ้นมาบริหารจัดการนํ้า ซึ่ง ตนจะไมเขาไปมีสว นเกีย่ วของในการตัง้ องคกรใหมนี้ เพียงแตขอจับตาดู อยางใกลชดิ และตองการเสนอ คสช. ใหทบทวนแผนงาน 10 โมดูล แลว เริม่ นับหนึง่ ใหมทงั้ หมด ทัง้ นีบ้ างโครงการใน 10 โมดูลทีม่ ปี ระโยชน เชน โครงการอางเก็บนํ้าขนาดเล็ก 18 แหงที่กระจายในโมดูลตางๆ ซึ่งบาง จุดก็จําเปน และยืนยันการยกเลิกโครงการจะไมกระทบสัญญาที่ทํารวม กับเค วอเตอร และบริษทั ของจีน เพราะยังไมมกี ารลงนามสัญญาวาจาง สวนเงินทีใ่ ชไป 1.2 แสนลานบาทแลวนัน้ ไมใชเงินทีใ่ ชในโครงการ แตเปนคาบริหารจัดการรายละเอียดของโครงการมากกวาตองมีการสราง แนวคิดถกปญหาการบริหารจัดการนํา้ ใหไดขอ สรุปเสียกอน มีการศึกษา วิเคราะหระบบตางๆ ทีช่ ดั เจน ทัง้ นีร้ ะบบฟลัดเวยทจี่ ะระบายนํา้ ลงสูอ า ว ไทยนั้นจะตองมีอยางแนนอน “อยากใหเกิดการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย และภัยแลง ซึ่ง ยุทธศาสตรที่สําคัญคือ ใหสังคมหรือทองถิ่นอยูกับนํ้าไดอยางมีความ สุข เนือ่ งจากเปนไปไมไดทเี่ ราจะตอสูไ มใหเกิดนํา้ ทวม 100% ไดในบาง พื้นที่ ดังนั้นทุกฝายตองชวยกันแกปญหาอยางใจเย็น เพื่อใหการบริหาร จัดการนํา้ เปนไปอยางถูกทิศทางและเกิดประโยชนสงู สุดตอประเทศชาติ” ปราโมทย กลาว

ปลูกขาวควรทําการเพาะปลูกเพียง 2 ฤดูคือ ขาวรอบนาป และขาวรอบ นาปรังเทานั้น เพื่อแกปญหาอุทกภัยและภัยแลง ที่สําคัญตองเรงรัดการ ออก พ.ร.บ.ทรัพยากรนํ้าที่ยงั ไมมีออกมาอยางเปนรูปธรรม

ข้อเสนอในระยะยาว จัดผังการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ตามความเหมาะสมในแต่ละพืน้ ที่ ส ว นข อ เสนอในระยะยาวนั้ น เห็ น ควรให มี ก ารจั ด ผั ง การใช ประโยชนที่ดินตามความเหมาะสมในแตละพื้นที่ ใหความสําคัญและ เสริมสรางความเขมแข็งขององคกร กลไกและเครือขายการบริหารจัดการ นํา้ อีกทัง้ ฟน ฟูและอนุรกั ษปา ตนนํา้ อยางจริงจัง และควรยึดแผนแมบท ทีศ่ กึ ษาแลวเสร็จ เปนกรอบในการบริหารจัดการ และพัฒนาสิง่ กอสราง ซึง่ ทัง้ หมดนีจ้ ะเปนตัวขับเคลือ่ นสูค วามสําเร็จได นอกจากนี้ วสท. และทุก ภาคสวนเห็นตรงกันที่จะเสนอให คสช. พิจารณายุบสํานักงานนโยบาย และบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแหงชาติ (สบอช.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อ บริหารจัดการนํ้าในภาวะวิกฤต แตกลับครอบงําการทํางานของหนวย งานราชการทีร่ บั ผิดชอบเดิม และแทรกแซงการทํางานในภาวะปกติ โดย ไปดึงโครงการตางๆ มารวมศูนย แตไมมีความเขาใจในการขับเคลื่อน โครงการที่แทจริง ทําใหการบริหารงานผิดพลาดและเกิดความเสียหาย เกินกวาที่ควรจะเปน ดังเชนกรณีนํ้าทวมที่ จ.ปราจีนบุรี เมื่อป 2556 ใหลมเลิกแผนงานทุกโมดูลในโครงการบริหารนํ้า 350,000 ลานบาท แลวดึงโครงการที่มีความเปนไปไดกลับสูหนวยงานเดิมที่เคยรับผิดชอบ โครงการใดพรอมเดินหนาก็สามารถดําเนินงานดวยงบประมาณปกติของ หนวยงานนั้นไดทันที สวนโครงการอื่นที่อยูในโมดูลและมีความเปนไป ไดในเชิงวิศวกรรม ก็ใหศกึ ษาความเปนไปไดตามระเบียบและกฎหมาย กอนตัดสินใจดําเนินการตอไป

วสท. ชูข้อเสนอระยะเร่งด่วน จัดทําแผนแม่บทสําหรับลุ่มนํ้าเจ้าพระยา รศ. ดร.บัญชา ขวัญยืน ประธานคณะอนุกรรมการสาขา วิศวกรรมแหลงนํ้า วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม ราชู ป ถั ม ภ (วสท.) กล า วว า ที่ ผ  า นมาการบริ ห ารจั ด การนํ้ า ของ ประเทศไทยเกิดปญหาเพราะไมมีแผนการบูรณาการ ดังนั้น สิ่งที่อยาก เสนอในระยะเรงดวน คือ การทําแผนแมบทสําหรับลุม นํา้ เจาพระยาใหญ แลวปรับเกณฑการบริหารจัดการในลุมนํ้าเจาพระยา โดยปรับปรุงเพิ่ม  หานํา้ การจัดการฤดูเพาะปลูกใหเหมาะสม เชน การ ศักยภาพ และแกปญ

Engineering Today July 2014

ชี้มหาอุทกภัยปี 2554 และนํ้าท่วมในปี 2556 ส่อ สบอช. ขาดความเข้าใจการบริหารจัดการนํ้า รศ. ดร.สุ วั ฒ นา จิ ต ตลดากร อาจารย ป ระจํ า ภาควิ ช า วิ ศ วกรรมทรั พ ยากรนํ้ า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร กลาววา ในการจัดการภัยพิบัตินํ้าหลายครั้งที่ผานมา ไมวาจะเปนมหาอุทกภัยในป 2554 และในป 2556 ซึ่งเกิดเหตุการณ นํ้าทวมที่จังหวัดปราจีนบุรี ไดปรากฏเปนที่ชัดเจนวา การบริหารจัดการ นํ้าไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ทําใหอุทกภัยที่เกิดขึ้นมีผลกระทบที่

26


ขอเสนอในระยะยาวนั้นเห็นควรใหมีการ จัดผังการใชประโยชนที่ดินตามความเหมาะสมในแตละ พื้นที่ ใหความสําคัญและเสริมสรางความเขมแข็งของ องคกร กลไกและเครือขายการบริหารจัดการนํา้ อีกทัง้ ฟนฟูและอนุรักษปาตนนํ้าอยางจริงจัง และควรยึดแผน แมบทที่ศึกษาแลวเสร็จ เปนกรอบในการบริหารจัดการ และพัฒนาสิ่งกอสราง ซึ่งทั้งหมดนี้จะเปนตัวขับเคลื่อน สูความสําเร็จได

จากการศึ ก ษารอบดา นแลว เห็ น ควรวา ตอ งมี ก ารยุ บ สบอช. เนื่องจากเขาไปบิดเบือนและแทรกแซงการบริหารจัดการนํ้าของหนวย งานที่รับผิดชอบเดิม โดยไปดึงโครงการตางๆ มารวมศูนย แตไมมีความ เขาใจในการขับเคลื่อนโครงการอยางแทจริง ซึ่งเดิมหนวยงานหลัก คือ กรมชลประทานที่มีการดําเนินการโครงการตางๆ อยูแลว แตตองหยุด ชะงัก เพราะโดน สบอช. ดึงเอางบประมาณไปใช ดังนัน้ ในอนาคตตองการ เสนอใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นใหมอีกชุดหนึ่ง โดยมีตัวแทนจาก ทุกหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการบริหารจัดการนํา้ มาบริหารงานรวม กันในเชิงยุทธศาสตร และตองมีแผนแมบทที่ชัดเจน การยุบ สบอช. จะ ทําใหงานหรือโครงการตางๆ ถูกโยนกลับไปยังหนวยงานเดิม สงผลให โครงการตางๆ ที่ทํามาแลวในอดีตสามารถเดินหนาตอไดทันที

รุนแรงเกินความคาดหมาย ดังนัน้ จึงควรมีการทบทวนตรวจสอบ ผลการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่และหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง หากผูม อี าํ นาจกํากับดูแลไมสามารถปฏิบตั หิ นาทีป่ อ งกันและแกไขปญหา อุทกภัยใหสําเร็จลุลวงไปได หรือมีการสั่งการที่ผิดพลาด หรือแฝงผล ประโยชนจากกลุม การเมือง หรือหวังประโยชนอนื่ ใดทีไ่ มถกู ตอง สมควร ตองมีการแสดงความรับผิดชอบและมีการปรับเปลีย่ นบุคลากรทีม่ คี วาม เหมาะสม มีความรูความสามารถ ไมมีผลประโยชนทับซอนเขามา ดําเนินการรับผิดชอบตอไป

ชี้การขับเคลื่อนเรื่องนํ้า จะต้องมองอย่างมีมิติ ดําเนินการอย่างมีระบบ ปราศจากการแทรกแซง ผศ.คมสัน มาลีสี นักวิชาการดานวิศวกรรมศาสตร สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กลาววา การขับเคลื่อนเรื่องนํ้าจะตองมองอยางมีมิติ และดําเนินการทําอยางมี ระบบ พรอมลงพืน้ ทีจ่ ริง โดยไมไปเอาแผนบนกระดาษมากางแลวพูดคุย

27

Engineering Today July 2014


ตัวแทน คสช. พร้อมนําข้อเสนอทั้งหมดยื่นต่อ คสช. เพื่อขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม นาวาเอกชยากร พันธหลา ฝายสังคมจิตวิทยา ตัวแทนจาก คณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ (คสช.) ทีเ่ ขารวมรับฟงเสวนา กลาว วา พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหนา คสช. ไดใหความสําคัญ และไดเตรียมจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารจัดการ นํ้า ซึ่งที่ผานมาไดมีการเรียกประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของตั้งแตระดับ กระทรวง ทบวง กรมมาแลว โดยตนจะรวบรวมขอมูลทีไ่ ดในวันนีน้ าํ เสนอ ตอ คสช. ตอไป ซึ่งเชื่อวาตอไปตองมีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม “ในฐานะที่ตนเคยศึกษาดานนโยบาย แทบตองฉีกตําราทิ้ง มีการ ศึกษาใหม จะตองมีการแกปญ  หาตางๆ ควบคูก นั ไป คนไทยตองกลับมา ศึกษามองบริบทในภาพรวม และตองมีความเขาใจธรรมชาติของประเทศ เราเอง ซึง่ เราจะศึกษาอดีต เรียนรูป จ จุบนั และวิเคราะหเพือ่ นําไปสูก าร แกไขปญหาในอนาคต” นาวาเอกชยากร กลาว

ตกลงทําสัญญาวาจางดําเนินการอีก จึงจะมีผลใหเกิดประโยชนตอ ประชาชนที่อยูรอบๆ ลุมนํ้าอยางถาวร และยิ่งตอนนี้ประเทศไทยเขาสู ฤดูฝนแลว หากไมมีการเตรียมการรับมือทั้งแผนเฉพาะหนา แผนระยะ สั้น ระยะยาว ก็จะสุมเสี่ยงตอการเกิดปญหานํ้าทวมอีกได ขณะที่ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร กลาววา เรื่องสิ่งแวดลอมมีความสําคัญ กรณีเขื่อนแมวงก มีผลกระทบ ตอสิง่ แวดลอมและไมมมี าตรการในการแกไขผลกระทบดังกลาว แตกลับ มีการผลักดันใหมีการทํา EIA (Environmental Impact Assessment) ใหมอีกครั้ง และมีการปรับโครงสรางตางๆ จากคณะทํางานที่เคยทํา อยู คนที่เคยทักทวงหรือเปนอุปสรรคก็ถูกปรับออกจากคณะทํางาน มี กระบวนการมาแทรกแซงจนกระทัง่ โครงการเขามาสูแ ผนงานในโครงการ 350,000 ลานบาท ดังนั้นในพื้นที่อื่นๆ จึงนาเปนหวงในเรื่องดังกลาว ทัง้ ทีเ่ ขือ่ นแมวงกเปนเพียงเขือ่ นขนาดเล็กทีย่ งั ไมตอ งอพยพยายคนออก จากพืน้ ที่ หากการแทรกแซงเหลานีไ้ ปอยูใ นโครงการอืน่ ๆ ทีใ่ หญขนึ้ และ กระทบกับคนในพื้นที่ อาจจะเกิดปญหาตามมา นอกจากนี้แลวการไดมี สวนชวยอนุรกั ษปา ตนนํา้ ไวใหลกู หลานชาวไทยไวเปนแหลงศึกษาเรียน รูจากรุนสูรุน นับวาเปนเรื่องที่ดีอยางยิ่ง

Engineering Today July 2014

28


กองบรรณาธิการ

Report

กสอ. โชว์ศักยภาพบรรจุภัณฑ์ไทย สร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลก อุตฯ บรรจุภัณฑ์ของไทย สร้างรายได้กว่า 3 แสนล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กลาววา อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑของไทยสามารถสรางมูลคาและทํา รายไดเขาประเทศจากการสงออกและใชภายในประเทศ มีมลู คาทางการ ตลาดกวา 3 แสนลานบาท สูงสุดเปนอันดับ 1 ในอาเซียน และมีอัตรา การเติบโตรอยละ 7.8 ตอป เนื่องจากบรรจุภัณฑของไทยมีคุณภาพการ พิมพที่ดี มีนักออกแบบกราฟกที่มีฝมือเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีนิคมอุตสาหกรรมสําหรับอุตสาหกรรมการพิมพและ บรรจุภัณฑโดยเฉพาะ สงผลใหอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและการพิมพ

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ สหพันธการบรรจุภัณฑแหงเอเชีย (APF) จัดงานมอบรางวัลการ ประกวดบรรจุภัณฑระดับเอเชีย ประจําป 2556 (AsiaStar Awards 2013) โดยมีผูไดรับรางวัลจากประเทศไทยจํานวน 25 รางวัล มาก ทีส่ ดุ ในเอเชีย และการประกวดบรรจุภณ ั ฑระดับโลก ประจําป 2556 (WorldStar Awards 2013) มีผไู ดรบั รางวัลจากประเทศไทยมากถึง 7 รางวัล เมื่อเร็วๆ นี้ ณ หองแกรนด ฮอลล 202-203 ชั้น 2 ศูนย นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีนกั เรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป นักออกแบบ และผูประกอบการ เขารวมงานเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลการประกวดบรรจุ ภัณฑแหงประเทศไทย ประจําป 2556 (ThaiStar Packaging Awards 2013) จํานวน 40 รางวัล ใน 4 ประเภท ไดแก ประเภทตนแบบ บรรจุภณ ั ฑเพือ่ การจัดจําหนายสําหรับสินคาทัว่ ไป ประเภทตนแบบบรรจุ ภัณฑเพือ่ การขนสงสําหรับสินคาทัว่ ไป ประเภทบรรจุภณ ั ฑสาํ หรับสินคา ที่มีจําหนายในทองตลาด และประเภทบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง โดย การประกวดดังกลาวเปนการเฟนหาผลงานจากนิสิต นักศึกษา และ ผูป ระกอบการไทยกวา 547 ผลงานทัว่ ประเทศ เพือ่ กระตุน วงการบรรจุ ภัณฑไทยใหตื่นตัวและเปนเวทีใหนักออกแบบไดมีโอกาสแสดงความรู ความสามารถ เพือ่ นําไปตอยอดในการพัฒนาบรรจุภณ ั ฑใหสามารถตอบ สนองตอการใชงานไดอยางหลากหลาย ซึ่งหากวาผูประกอบการไทยให ความสําคัญกับการออกแบบ “บรรจุภณ ั ฑ” ก็จะสามารถสรางมูลคาเพิม่ ใหกับสินคาไดกวา 10-20%

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

29

Engineering Today July 2014


ผูสงผลงานเขาประกวดทั้งหมด 14 ประเทศ นับวาเปนการยกระดับ มาตรฐานบรรจุภัณฑไทยในเวทีสากล รวมถึงสามารถสรางชื่อเสียงให กับประเทศไทยไดเปนอยางมาก

ของไทยมีการผลิตครบวงจรภายในประเทศ ซึง่ เปนการสรางภาพลักษณ ดานความพรอมของอุตสาหกรรมอยางเห็นไดชดั อยางไรก็ดี คาดวาหลัง จากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีอัตราการเติบโตรวดเร็ว ยิ่งขึ้นจากแนวทางการยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมบรรจุ ภัณฑไทยใหเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีแนวโนมเติบโต ตามอุตสาหกรรมตางๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งประเทศไทย ก็ไดวางแนวทางในการเปนครัวของโลก ฉะนั้นบรรจุภัณฑจึงเปนสวน สําคัญในการบรรจุผลิตภัณฑอาหาร เมื่ออุตสาหกรรมอาหารของไทย เติบโต อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและการพิมพจึงเติบโตตามไปดวย “ในอนาคตอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑจะมีความสําคัญเปนอยาง มากและเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการคาไร พรมแดน อยางไรก็ดี เพื่อเปนการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดาน การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑเชิงสรางสรรค กรมสงเสริม อุตสาหกรรมจึงไดจดั “โครงการประกวดบรรจุภณ ั ฑไทย” หรือ “ThaiStar Packaing Awards” ภายใต “โครงการพัฒนาบุคลากรดานการออกแบบ ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑเชิงสรางสรรค” เพื่อสงเสริม พัฒนา เผยแพร เทคโนโลยีการออกแบบ และการผลิตบรรจุภัณฑ ซึ่งเปนการสนับสนุน ใหนกั ออกแบบบรรจุภณ ั ฑ นักประดิษฐ และผูป ระกอบการไดมเี วทีแสดง ความรูความสามารถในดานการออกแบบและพัฒนาความคิด เกิดเปน นวัตกรรมใหมๆ อันจะสงผลดีตอ การพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภณ ั ฑไทย ในภาพรวม นํามาซึง่ โอกาสทางการตลาดมากยิง่ ขึน้ ” ดร.อรรชกา กลาว ทั้งนี้ กสอ. ไดดําเนินการจัดประกวดดังกลาวมาแลวกวา 36 ป โดยในป 2552 – 2556 มีผูสงผลงานบรรจุภัณฑเขาประกวดทั้งหมด 2,869 ผลงาน มีผลงานที่ไดรับรางวัลทั้งหมด 187 ผลงาน

ไทยสร้างชื่อกระหึ่มโลก รับรางวัล WorldStar Awards 2013 อีก 7 รางวัล

เกษม แยมวาทีทอง ประธานมูลนิธิสหพันธอุตสาหกรรมการพิมพ และสมาชิกกิตติมศักดิ์สหพันธ การบรรจุภัณฑแหงเอเชีย

ดาน เกษม แยมวาทีทอง ประธานมูลนิธสิ หพันธอตุ สาหกรรม การพิมพ และสมาชิกกิตติมศักดิส์ หพันธ การบรรจุภณ ั ฑแหงเอเชีย กลาววา รางวัลเอเชียสตารนี้เปนรางวัลเกียรติยศของสหพันธการบรรจุ ภัณฑแหงเอเชีย (The Asia Packaging Federation : APF) โดยมี วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมกิจกรรมดานการบรรจุภัณฑในภาคพื้นเอเชีย ใหมีความเจริญกาวหนาทั้งในดานเทคโนโลยีและการออกแบบบรรจุ ภัณฑที่เหมาะสมและสวยงาม มีการพัฒนานวัตกรรม ฟงกชันการใช งาน และการใชลวดลายที่ดึงดูดความสนใจ เปนตน ทั้งนี้ ในทุกๆ ป สหพันธฯ จะมีการมอบรางวัลใหแกประเทศสมาชิกผูสงผลงานเขา ประกวดทั้ ง หมด 15 ประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ  ก ประกอบ ดวย ออสเตรเลีย บังกลาเทศ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุน เกาหลี มาเลเซีย มองโกเลีย ฟลิปปนส รัสเซีย สิงคโปร ศรีลังกา เวียดนาม และ ประเทศไทย โดยในปนี้ประเทศไทยไดรางวัลในการประกวดบรรจุภัณฑ ระดับเอเชีย (AsiaStar Awards 2013) ทัง้ หมด 25 รางวัล จากทัง้ หมด 95 รางวัล แบงเปนประเภทบรรจุภณ ั ฑสาํ หรับสินคาทีม่ จี าํ หนายในทอง ตลาด 7 รางวัล ประเภทบรรจุภณ ั ฑเพือ่ การขนสง 2 รางวัล และประเภท นักเรียน นักศึกษา 16 รางวัล นอกจากนี้ ยั ง เป น ที่ น  า ภู มิ ใ จที่ ตั ว แทนผลงานบรรจุ ภั ณ ฑ ของประเทศไทยยั ง ได รั บ รางวั ล การประกวดบรรจุ ภั ณ ฑ ร ะดั บ โลก (WorldStar Awards 2013) มากถึง 7 รางวัล ซึง่ การไดรบั รางวัลระดับ โลกนี้ นับเปนการจุดประกายใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมการผลิตบรรจุ ภัณฑในประเทศไทยไดอยางแนนอน

ไทยรับรางวัล “AsiaStar Awards 2013” มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย ดร.อรรชกา กลาวตอวา สําหรับ “การประกวดบรรจุภณ ั ฑไทย” ประจําป 2556 หรือ “ThaiStar Packaging Awards 2013” จัดขึ้น ภายใตแนวคิด “บรรจุภัณฑไทยรักษโลก” มีผูสงผลงานทั้งหมด 547 ผลงานจากทัว่ ประเทศไทย โดยแบงเปน 4 ประเภท ไดแก ประเภทตนแบบ บรรจุภัณฑเพื่อการจัดจําหนาย 11 รางวัล ประเภทตนแบบบรรจุภัณฑ เพื่อการขนสง 8 รางวัล ประเภทบรรจุภัณฑเพื่อการจัดจําหนายที่มี ในทองตลาด จํานวน 11 รางวัล และประเภทบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง ที่มีในทองตลาด จํานวน 10 รางวัล รวมทั้งสิ้น 40 รางวัล อยางไร ก็ตาม กสอ. ไดรวมมือกับสหพันธการบรรจุภัณฑแหงเอเชีย (The Asia Packaging Federation : APF) นําผลงานที่ไดรับรางวัล “ThaiStar Packaging Awards” สงเขาประกวดในนามประเทศไทยในระดับ “AsiaStar Awards” และ “WorldStar Awards” เพื่อยกระดับและ เผยแพรศักยภาพของผูประกอบการไทย สูสายตานานาประเทศตอไป ทั้งนี้ ในการประกวด “AsiaStar Awards 2013” ที่ผานมา จัดขึ้น ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไทยไดสงผลงานเขาประกวด จํานวน 26 ผลงาน ไดรับรางวัล 25 รางวัล มากที่สุดเปนอันดับ 1 จาก

Engineering Today July 2014

30


ดร.อรรชกา กลาวสรุปวา สําหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑใน อนาคตมีแนวโนมเติบโตขึน้ อยางตอเนือ่ ง และคาดวาจะเปนกลไกสําคัญ ในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและการคาขายไรพรมแดน ซึง่ กสอ. เล็งเห็นถึง ความสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภณ ั ฑและการพิมพ ทีม่ ตี อ ระบบเศรษฐกิจในภาพรวม ไมวา จะเปนการจางงาน การลงทุน การสราง มูลคาเพิ่ม และการสงออก จึงไดใหการสนับสนุนและพัฒนาผูประกอบ การดานบรรจุภัณฑและการพิมพมาเปนเวลานานกวา 40 ป ถือวาเปน หนวยงานราชการทีม่ คี วามเขมแข็งในการใหบริการแกผปู ระกอบการดาน บรรจุภณ ั ฑและการพิมพอยางครบวงจร ซึง่ คาดวาถาผูป ระกอบการไทย ใหความสําคัญกับการออกแบบ “บรรจุภณ ั ฑ” จะสามารถสรางมูลคาเพิม่ ใหกับสินคาไดกวา 10-20%

การประกวด AsiaStar Awards 2013 มี ผู  ส  ง ผลงานเขาประกวดจากประเทศไทยและไดรบั รางวัลเปนโลและ ประกาศนียบัตร ดังตอไปนี้ • รางวัลประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจําหน่าย (Consumer Package) 1. ชื่อผลงาน Bowl can microwaveable โดยออมสิน สัตยกุล บริษทั รอแยลแคนอินดัสทรีส จํากัด 2. ชื่อผลงาน Packaging Designer for Mixed Mangosteen Extract Soap โดยจุฑามาศ เจริญพงษมาลา คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3. ชื่อผลงาน Gift set Songkran’s Day โดยวินนั ดา จาพา และพีรพร สําเร็จผล บริษทั กลุม สยาม บรรจุภณ ั ฑ จํากัด 4. ชื่อผลงาน Gift set Monday’s Day โดยดิเรกษ อินสกุล บริษัท กลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด 5. ชื่อผลงาน Phuket Sino-Portuguses, Tin Box โดยวิรวัฒน เปย มวิวตั ติกลุ บริษทั พรทิพย (ภูเก็ต) จํากัด 6. ชื่อผลงาน Soft Dried Thai Fruits, Porntip โดยวิรวัฒน เปย มวิวตั ติกลุ บริษทั พรทิพย (ภูเก็ต) จํากัด 7. ชื่อผลงาน Gift Set Paper Cup SCG 100th Years Anniversary โดยสุชาณัฐ ชิดไทย และอรชุลี ทรัพยเย็น บริษัท กลุม สยามบรรจุภัณฑ จํากัด • รางวัลบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Transportation Package) 1. ชื่อผลงาน Corrugated Cushion For Electronic Micro Fan โดยโกสินทร ชาญชัยวรวิทย บริษทั กลุม สยามบรรจุภณ ั ฑ จํากัด 2. ชื่อผลงาน Super Paper Pallet For 4 Packs Gallon drum โดยธิติพันธุ วิพันธวรพงษ บริษัท กลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด • รางวัลประเภทนักเรียน นักศึกษา (Student Category) 1. ชื่อผลงาน Packaging of D.I.Y. Lamp โดยสุนิสา เสารแปง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม 2. ชื่อผลงาน ZENZE โดยสกล รัตนวิมล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รางวัลที่ 1 ประเภทตนแบบบรรจุภัณฑ (ปทุมทิพย)

รางวัลที่ 1 ประเภทตนแบบบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง (Cook Count)

รางวัลที่ 2 ประเภทตนแบบบรรจุภัณฑ (ช.ชางเซรามิก)

31

Engineering Today July 2014


การประกวด WorldStar Packaging Awards 2013 มีผูสงผลงานเขาประกวดจากประเทศไทยและไดรับรางวัลเปน โลและประกาศนียบัตร ดังตอไปนี้ 1. ชือ่ ผลงาน Coconut water 100% canned in shape “Pearl Royal” ประเภท Beverages Category (ประเภทเครื่องดื่ม) โดยประชา พฤกษาพรพงษ บริษัท เพิรล รอยัล จํากัด 2. ชื่อผลงาน Green Partition ประเภท Food Category (ประเภทอาหาร) โดยนันทพงษ กิตติศัพทสิริ บริษัท กลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด 3. ชื่อผลงาน Air Filter : Big Box with Partitions ประเภท Other Category (ประเภทสินคาทั่วไป) โดยศณพร สกุลรัตนะ บริษทั กลุม สยามบรรจุภณ ั ฑ จํากัด 4. ชื่อผลงาน HOME CANDLE รางวัล Certificate of Recognition (รางวัลมาตรฐาน WorldStar Student Awards) ประเภท WorldStar Student Awards 2013 โดยอิชยา ศรีใจวงศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม 5. ชื่อผลงาน SALAKLAI รางวัล Certificate of Recognition (รางวัลมาตรฐาน WorldStar Student Awards) ประเภท WorldStar Student Awards 2013 โดยครรชิ ต ฟู กั น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล ลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม 6. ชื่อผลงาน M-CROWN รางวัล Certificate of Recognition (รางวัลมาตรฐาน WorldStar Student Awards) ประเภท WorldStar Student Awards 2013 โดยธนการ พงษดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม 7. ชื่อผลงาน THAI THAI รางวัล Certificate of Recognition (รางวัลมาตรฐาน WorldStar Student Awards) ประเภท WorldStar Student Awards 2013 โดยสุทธิพงษ วรรณคาม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

3. ชื่อผลงาน Packaging of An Airplane Model โดยชนิสรา อินตะใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม 4. ชื่อผลงาน Cook Count โดยภิชญา วังชิ้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 5. ชื่อผลงาน BHU-NGA โดยรณชัย คลอยนาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 6. ชื่อผลงาน TAO-MON โดยโชษณ งามภักดีกุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง 7. ชือ่ ผลงาน Packaging of Ceramic Candle Holders โดยชฎลศพร เมธประสพสันต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม 8. ชื่อผลงาน NARISARA CERAMIC THAI โดยณัฐพล มงคลขจรโชค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช 9. ชื่อผลงาน Matthana โดยปณฑิรา หิรัญเกตุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง 10. ชื่อผลงาน DECOR โดยเมย ซื่อตอศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา คุณทหารลาดกระบัง 11. ชื่อผลงาน SKAO โดยศานตกมล ชัยภิญโญภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 12. ชื่อผลงาน KAI JA โดยหทั ย ภั ท ร สิ ง คาลวนิ ช และไพลิ น เนตรสี เ งิ น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช 13. ชื่อผลงาน C.CHANG CERAMICS โดยวราพร หลักฐาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 14. ชื่อผลงาน Lotus Packaging of Perfume Dried Flowers and A Tealight โดยจุฑาทิพย พรทวีกันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม 15. ชื่อผลงาน BUDDHA โดยโสภาพร อินทรประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร 16. ชื่อผลงาน Fish Kidney Chill Sauce โดยมงคล เกตุมาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

Engineering Today July 2014

32


º·¤ÇÒÁ

*รศ. ดร.ระหัตร โรจนประดิษฐ์

ข้อเสนอโครงการคลองกระ 2557 The Proposal of Kra Canal

มี ก ระแสว า ในสถานการณ บ  า นเมื อ งขณะนี้ ไ ม ค วรเป ด โครงการขนาดใหญ Mega Project อยางไรก็ตามในความเปน จริ ง แล ว การสร า งโครงการขนาดใหญ ใ นสถานการณ พิ เ ศษก็ สามารถทําได เพียงแตหากโครงการเมกะโปรเจกตที่เกิดขึ้นจาก การเมืองก็จะผันแปรไปกับการเมือง ดังนั้นหากโครงการเหลา นั้นเกิดขึ้นจากความจําเปนก็จะแปรผันตามการเมืองนอยกวา สิ่งเหลานี้ทําไดโดยการสรางกรอบโครงการใหขึ้นตรงตอระบบ บริหารจัดการของโครงการใหมากที่สุด มากกวาจะยึดตัวบุคคล หรื อ กลุ  ม บุ ค คล และเมื่ อ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง อีกครั้งแลวมีการเปลี่ยนผูบริหาร โครงการขนาดใหญเหลานั้น ก็ยังสามารถดําเนินตอไปไดและเกิดผลกระทบนอยที่สุด โดย ระบบโครงสรางของโครงการเองจะเปนกลไกที่ทําใหโครงการ ดําเนินตอไปได ในกรณี นี้ บุ ค ลากรนอกสายวิ ช าชี พ อาจไม ท ราบวิ ธี ก าร แต ผู  เชี่ยวชาญวิชาชีพดานวิศวกรรม สถาปตยกรรมและการกอสรางยอม มี ค วามเชี่ ย วชาญในสายงานวิ ช าชี พ ของตน พวกเขาสามารถเขี ย น รายละเอียด หรือ Term of Reference : TOR ไดเปนเรื่องปกติ ดัง นั้น คณะผูบริหารในกรณีพิเศษควรเชิญบุคลากรเหลานั้นมาทําหนาที่ ที่พวกเขาเชี่ยวชาญดานนี้มากกวาทาน และอาจจะเปนสิ่งที่จะเกิด *ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Engineering Today July 2014

ประโยชนตอประเทศชาติไดมากกวา สถานการณบานเมืองในปจจุบันนี้มีลักษณะพิเศษดั่งที่เราทราบ กันดี ในวิกฤตก็ยอมมีโอกาสเสมอ เพียงแตตองการผูปกครองที่มี วิสัยทัศนที่จะมองเห็นการพัฒนาประเทศชาติ มีอภิมหาโครงการหนึ่ง ซึง่ ไมอาจเกิดขึน้ ไดในเหตุการณปกติ เพราะเปนโครงการทีเ่ กิดผลกระทบ ตอภูมภิ าคมหาศาล สุม เสีย่ งตอการเกิดวิกฤต เกิดผลกระทบอยางรุนแรง ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ทัง้ นีเ้ พราะคุณประโยชนอเนกอนันตของ โครงการนีม้ มี ากมายมหาศาล และจะสงผลโทษมหันตเทาเทียมกันตาม มา หากไมมีการบริหารจัดการที่รอบคอบและมีประสิทธิภาพ โครงการ นี้คือ “โครงการคลองกระ” คลองในตํานาน คลองในประวัติศาสตรที่ ยังไมเคยแมแตจะเริ่มทําการขุด แตสงผลสะทานสะเทือนไปทั่วภูมิภาค เอเชียมานานแลว เราเกรงวาคลองกระจะสงผลกระทบตอประเทศสิงคโปร ซึ่ง เปนประเทศเศรษฐกิจที่ดีที่สุดของอาเซียนจากการขนสงทางทะเล และจะกระทบตอประเทศอืน่ ๆ โดยรอบประเทศไทยในเขตอาเซียน รวม ทั้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบกระแสเศรษฐกิจของเอเชียและของโลก เหลานี้ เปนเหตุผลภายนอกที่ประเทศไทยไมกลาเปดโครงการที่กระทบความ สัมพันธกับตางชาติ สวนเหตุผลภายในเปนกรณีเรื่องงบประมาณการ ลงทุนมหาศาล จะคุม คาหรือไม เสนทางเดินเรือจะเขามาเปนลูกคาเพียง

34


ในกระบวนการโครงสรางโลจิสติกสทางกายภาพนั้น ประเทศจีนจับตาดูความเคลื่อนไหวของ ประเทศไทยอยูต ลอดเวลา และโครงการขนสงทางทะเลทีเ่ ราลืมเลือนไปนานแลว แตประเทศจีนยังไมคลาดสายตา คือ “คลองกระ Thai Canal” ซึ่งอยูในแผนการพิจารณาของประเทศจีน ดังแสดงในแผนภูมิของรัฐบาลจีนที่ Dr.Kevin Li แสดง

อาวุธในพมา จึงมีรถบรรทุกจีนเทานั้นที่เดินรถได สวนรถบรรทุกของ ประเทศอื่นๆ แมจะยอมจายก็ยังไมรับประกันความปลอดภัย จึงตอง ใชเสนทาง R3E (Road Number 3 East) จากจีนผานลาวมาไทย ทีไ่ กลกวา เปนตน) ดังนัน้ การใชคลองกระจะลดความเสีย่ งในการขนสง ทางทะเล ลดคาใชจายเล็กนอย แตปลอดภัยทั้งชีวิตคนและทรัพยสิน บริษัทเดินเรือไดเครดิตจากเจาของสินคา จากประกันภัยทางทะเล และอื่ น ๆ และหากไม ข นถ า ยสิ น ค า ที่ ท  า เรื อ ไทยก็ ยิ่ ง ไม เ สี ย เวลา สามารถแลนไปสูปลายทางไดเลย ทั้งนี้ไมตองจอดเรือรอใชชองแคบ ที่ ป  จ จุ บั น มี ก ารจราจรที่ ติ ด ขั ด เป น เงื่ อ นไขที่ น  า สนใจสํ า หรั บ การ เดินเรือ หนวยงานโลจิสติกสทางทะเลและที่เกี่ยวของทราบดี จึงเห็น ชองทางที่จะใชคลองกระ แมจะประหยัดเวลาเพียง 2-3 วันเหมือนกับ คลองคีลของประเทศเยอรมนีก็ตาม แตคลองกระก็ไมเคยเกิดขึ้นมา 200 ปแลว จึงไมมีทางเลือกสําหรับการเดินเรือทางทะเลอื่นนอกจาก ใชชองแคบสิงคโปรอยางเดียว อยางไรก็ตามโครงการคลองกระที่ประเทศไทยละเลยมานาน แลว ยังคงอยูในระหวางการพิจารณาของนานาชาติในเอเชียมาจน ปจจุบันนี้ ดวยความสําคัญและผลประโยชนมหาศาล เพียงแตรอ เวลาที่เหมาะสมเทานั้น ยกตัวอยางเชน การพิจารณาโครงการคลอง กระของประเทศญี่ปุน “เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ไดมี โอกาสเขารวมการเสวนากลุมเล็กที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย มีผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาคลองกระชาวไทยทั้งสวนมหาวิทยาลัย และรั ฐ สภา 5 คน กั บ ผู  บ ริ ห ารชาวญี่ ปุ  น Dr.Norio Yamamoto ซึ่งเปนประธานบริหาร Executive Vice President ขององค การ GIF Global Infrastructure Fund (http://www.ecdc.net.cn/ partners/gif.htm) ในการประชุมครั้งนั้นพบวา องคกร GIF ยังคง ใหการสนับสนุนโครงการคลองกระเสนทาง 5A สตูล-สงขลา ตั้งแต ป 2520 จนปจจุบัน และรัฐบาลญี่ปุนพรอมใหการสนับสนุนการ ลงทุนกอสราง รวมทั้งการดําเนินการทั้งหมด ทั้งนี้เพราะประเทศญี่ปุน ใชนํ้ามันจากตะวันออกกลางเปนพลังงาน 75% ของประเทศ หากเรือ บรรทุกนํ้ามันสามารถลดระยะเวลา 15 วันและ 20 วัน ตามลําดับ (ไม นั บ ช อ งแคบสิ ง คโปร เพราะไม อ นุ ญ าตให เ รื อ นํ้ า มั น ขนาดใหญ ผานอยูแลว) และปจจุบันราคานํ้ามันเพิ่มขึ้นจนเกือบจะเกิดวิกฤต ดังในอดีตป 2529 คลองกระเสนทาง 5A สตูล-สงขลา จะลดราย จายเทาใด อาจเปนเหตุผลใหรัฐบาลญี่ปุนยังคงสนับสนุนโครงการนี้

พอหรือไม การลงทุนจากตางชาติจะเขามาสรางโครงการและกอบโกยผล ประโยชนของประเทศไทยออกไป แลวทิ้งเศษเงินใหแกบางกลุมบางคน และมลภาวะใหแกประชาชนทองถิน่ เหมือนทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบนั หรือไม ใน สถานการณปกติแลว เหตุผลเหลานีเ้ ปนสิง่ ทีค่ วรคํานึงถึง ตองระมัดระวัง กันจริงๆ ดวยประสบการณการเมืองการปกครองในอดีตทีอ่ าจมีการฉอ ราษฎรบงั หลวงเปนเหมือนธรรมเนียมปฏิบตั กิ นั มา ปญหาตางๆ เหลานี้ มีแนวโนมวาจะเปนจริง แตในสถานการณพเิ ศษเชนนี้ สิง่ เหลานีอ้ าจเปน สิ่งที่ทางฝายผูปกครองระมัดระวังมาก ซึ่งอยางนอยก็ยังคงเปนอยูใน ขณะนี้ และการปลดแอกประเทศไทยออกจากการครอบงําของตางชาติ มีความชัดเจนมากขึน้ ดังปรากฏในปจจุบนั โครงการคลองกระทีม่ พี ลานุ ภาพและผลกระทบมหาศาลนี้จึงอาจเหมาะสมที่ควรจะนํามาพิจารณา ใหเปนรูปธรรมกอนที่โอกาสพิเศษนาทีทองนี้จะผานพนไป ในการพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บการใช ค ลองกระกั บ การเดิ น เรื อ ผานชองแคบสิงคโปรแลว เราจะพบวารายจายของโลจิสติกสทาง ทะเลนี้ไมตางกันมากนัก ในขณะที่ระยะเวลาเดินเรือก็ลดลงไมมาก และเมื่อพิจารณาการขนถายสินคาขึ้น-ลงที่ทาเรือของประเทศไทยกับ ประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซียแลวยิ่งไมตางกัน เพราะทาเรือ ไทยมีอัตรา Birth Occupy และการขนถายสินคาชากวามาก ดังนั้น จึงไมมีเรือสินคาใดจะมาใชคลองกระใหยุงยาก และไมไดลดเวลาหรือ ลดตนทุนคาใชจายตามหลักโลจิสติกสเลย อยางไรก็ตามสิ่งเหลานี้ เปนความคิดของบุคคลทั่วไป แตทานทราบหรือไมวาในการเดินเรือ ทะเลผานชองแคบมะละกานั้นยังมีปจจัยเงื่อนไขอื่นๆ ประกอบอีก มากมาย ดังเหตุการณเรืออรพิน 4 ของประเทศไทยโดนโจรสลัด ปลนนํ้ามันจํานวน 3 ลานตัน มีลูกเรือ 14 คน และเปนครั้งที่ 2 ของเรื อ สิ น ค า บริ ษั ท นี้ แล ว บริ ษั ท เดิ น เรื อ อื่ น ๆ จะมี ส ถิ ติ ก ารโดน ปลนนํ้ามันและสินคาเทาใด การปลนนํ้ามันโดยถายนํ้ามัน 3 ลาน ตันใชเวลาถึง 11 ชั่วโมง โจรสลัดมีเรือนํ้ามันของตนเองที่มีความจุได ถึง 3 ลานตันเชียวหรือ เรือนั้นก็ควรมีขนาดเทาเรืออรพิน 4 นั่นเอง และเขามาทําการปลนอยางสบายเกิดขึ้นไดอยางไรถึง 11 ชั่วโมง สิ่งเหลานี้เปนการจายคาธรรมเนียมแบบพิเศษในชองแคบสิงคโปร หรือไม ปจจัยที่จะตองชําระนอกเหนือจากการเก็บคาธรรมเนียมปกติ และเงือ่ นไขอืน่ ๆ อีกมากทีใ่ นวงการเดินเรือทะเลเขาทราบกันดี (เหมือน การเดินรถบรรทุกสินคาชองทาง R3W (Road Number 3 West) จากจีน ผานพมามาไทย จะตองจายคาธรรมเนียมแกชนกลุมนอยติด

35

Engineering Today July 2014


แผนการพิจารณาของประเทศจีน ดังแสดงในแผนภูมิของรัฐบาลจีนที่ Dr.Kevin Li แสดงดังนี้

อยางเรงดวน….” แมในปจจุบันรัฐบาลญี่ปุนก็ใหการสนับสนุน Land Bridge ก็ดวยเหตุผลเดียวกัน เราจึงพบวาโครงการทาเรือสองทะเล สตูล (ปากบารา)–สงขลา ที่ญี่ปุนและตะวันออกกลางสนับสนุนนั้น มี สาระสําคัญในการขนถายนํ้ามันเชื้อเพลิงขามทะเลจากตะวันออกกลาง มาสูเอเชียตะวันออกไกลทั้งสิ้น

ในการประชุมสัมมนาในวงการโลจิสติกสทปี่ ระเทศไทยเปนเจาภาพ คือ Asian Logistics Round Table, ALRT Workshop Bangkok 2-3 April 2013 จั ด โดย หลั ก สู ต รวิ ท ยาการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีนักวิชาการของรัฐบาลจีนบรรยายและ กลาวถึงโครงการคลองกระ คือ Dr.Kevin Li, Chung-Ang University – Prof. in Maritime Law & Policy, Hong Kong Polytechnic University – Prof. in Maritime Law, P&I Club - Claims manager and The Ministry of Transportation, PRC - Legal Adviser, (Sectary to the draft group of Maritime Code 19921993) มีการเสนอแนวทางการศึกษาในอนาคต ก็มสี ว นของการกําหนด ยุทธศาสตรที่เหมาะสมของประเทศจีนตอไป คือ Implications and future study : To test the study with more data, To test the study with more indicators, To guide Chinese maritime policy to avoid an over-open policy or vice-versa ประเด็นสําคัญของ การบรรยายนี้จะชี้ใหเห็นวา ในกระบวนการโครงสรางโลจิสติกสทาง กายภาพนั้น ประเทศจีนจับตาดูความเคลื่อนไหวของประเทศไทยอยู ตลอดเวลา และโครงการขนสงทางทะเลที่เราลืมเลือนไปนานแลว แต ประเทศจีนยังไมคลาดสายตาคือ “คลองกระ Thai Canal” ซึ่งอยูใน

Engineering Today July 2014

ทั้งนี้จะพบวานอกจากประเทศจีนและประเทศญี่ปุนแลว ยัง มีประเทศอื่นๆ ใหการติดตอประสานงานทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้ ง เผยแพร ใ นวงการวิ ช าการของประเทศไทยเป น อั น มาก ใน ชวงทศวรรษที่ผานมาหลังจากเสร็จสิ้นโครงการเขื่อนขนาดใหญใน ประเทศจีนแลว รัฐบาลจีนยังเสนอจะทําการกอสรางโครงการคลอง กระใหโดยไมเสียคาใชจาย แตขอเปนสัมปทานรอบคลองกระ รวมทั้ง แรงงาน 1 ลานคนที่นําเขามาในโครงการ (ที่อาจจะตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ โครงการคลองกระนี้เอง ไมกลับประเทศจีน) และปจจุบันก็มีขาวจาก จีน ดังนี้ China to bypass Malacca Strait by Kra Isthmus Canal in Thailand (Posted by chankaiyee2 •March 16, 2014) http:// chinadailymail.com/2014/03/16/china-to-bypass-malacca-straitby-kra-isthmus-canal-in-thailand/ สวนประเทศญี่ปุนก็เสนอจะดําเนินการโครงการคลองกระให ในราคามิตรภาพ แตเปนธรรมเนียมปฏิบัติของเขาที่จะทําการศึกษา

36


กวาง 50 เมตร ความลึก 5 เมตร เพื่อเรือทหารขนาดเล็กใชเหมือนที่ แลนในคลองคีล และใชกับเรือสินคาลําเล็ก หรือเรือบาสทองแบน และ เรือประมงเทานั้น ที่แลนปจจุบันในทาเรือกรุงเทพฯ ทาเรือระนองและ ทาเรือกันตัง กินนํ้าลึก 3.5 เมตร ระยะปลอดภัย 1.5 เมตร •ด ว ยระยะช อ งแคบ (ชุ ม พร-ระนอง) 90 กิ โ ลเมตร คลอง คอคอดกระจะเชื่อมแมนํ้าหลังสวนเดิม 17 กิโลเมตร ขุดเพิ่มบาง สวน 33 กิโลเมตร สราง Water Bridge แบบที่ทาเรือฮัมบูรก 40 กิโลเมตร ขนาดกวาง 30 เมตร ลึก 5 เมตร เปนสะพานลอยนํ้า ยกเหนือระดับพื้น Water Bridge (Hamburg Germany) ถูกกวา Motorway กรุงเทพฯ-ชลบุรี ยาว 120 กิโลเมตรเสียอีก คลองคอคอดกระนี้จะเปนคลองภายในที่เชื่อมตอระหวางสอง ทะเล เหมาะกับเรือที่มีขนาดเล็กและระดับนํ้าตื้น ใชกับเรือบาส เรือ ฟดเดอร เรือลากจูง และเรือประมงขนาดเล็กที่วาจางรถบรรทุกขาม ถนนระนอง-ชุมพรทุกปอยูแลว และสามารถเคลื่อนยายกองเรือขนาด

ความเหมาะสมเอง หรือเรียกวาความชวยเหลือทางวิชาการ และใช บุคลากร วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีนําเขาจากประเทศญี่ปุนที่รับเปน ผูดําเนินงานโครงการทั้งหมด และยังผลประโยชนเปนของเขาเปนสวน ใหญ ดังนั้นเรื่องการขนถายสินคาและนํ้ามันที่ประเทศญี่ปุนตองใชใน การผลิตอุตสาหกรรมก็ตองผานเสนทางนี้ดวย หรือแมแตประเทศสิงคโปรก็จะสนับสนุนโครงการคลองกระ โดย รับเขามาขอสัมปทานโครงการนี้ จะทําใหประเทศสิงคโปรมเี สนทางเดิน เรือ 2 สาย ทีช่ อ งแคบสิงคโปรและทีค่ ลองกระ ดังปรากฏในแนวทางของ บริษัทเทมาเซ็กซึ่งใชกับกระบวนการสื่อสารดาวเทียมคมนาคมของ ประเทศไทยมาแลวในอดีต ทั้งนี้ไมรวมประเทศอื่นๆ ที่สนใจจะเขารวม ดําเนินการกับโครงการคลองกระของประเทศไทยอีกหลายแหง นับเปนบทเรียนที่ประเทศไทยตองพิจารณาอยางรอบคอบ ดวย ประเด็นของโครงการคลองกระในปจจุบันนี้มิไดอยูที่ความคุมทุน ระยะ เวลาและเทคโนโลยีการดําเนินการที่เกรงจะกอสรางไมไดแลว เพราะ หลายประเทศพรอมจะลงทุนชวยเหลือโครงการ แตจะมีความสําคัญตรง ทีใ่ ครจะเขามาลงทุนและเราจะรักษาผลประโยชนของประเทศไดอยางไร เมื่อตัดสินใจเปดโครงการนี้ ในสวนรายละเอียดของการศึกษาวิจัยในยุคปจจุบันที่องคความรู และเทคโนโลยีกาวกระโดดพัฒนาไปมากแลว ขอสรุปการวิเคราะห แนวทางของคลองกระที่มิใชเปน 9 เสนทางเหมือนในอดีต แตเปน 3 กลุมเสนทางขององคกรที่มีวิสัยทัศนและวัตถุประสงคตางกันดังนี้ 1. แนวเส้ น ทาง ระนอง-ชุ ม พร 2A แนวเสน ทางนี้ ไ ด ถู ก กํ า หนดมาตั้ ง แต ป ระวั ติ ศ าสตรแ ล ว และนํ า มาวิ เ คราะหพั ฒนา โดยองค ก รอิ ส ระชื่ อ ชมรมอาสาสมั ค รเพื่ อ ให ค วามช ว ยเหลื อ ทาง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกประชาชน อชวท. (คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) เพื่อโลจิสติกสขนาดเล็กและการทหารเปน หลัก โดยมีลักษณะของคลองคอคอดกระโดยทั่วไปดังนี้ •เปนคลองคอคอดกระสาย 2A ระนอง-ชุมพร จะมีระยะหางจาก ทาเรือแหลมฉบัง และฐานทัพเรือสัตหีบเพียง 350 กม. เขาชุมพร และ อีก 90 กม. เขาระนอง ก็จะออกทะเลอันดามันไดตอไป •เปนคลองคอคอดกระภายในประเทศไมติดพรมแดนมาเลเซีย

เล็กและเรือดํานํ้าของราชนาวีไทยที่สามารถปองกันทองทะเลทั้งสอง ดานอยางมีประสิทธิภาพ ขอดีของแนวทางนี้คือ มีระยะทางบนบกสั้น สามารถเชื่อมโยงการเดินเรือขนาดกลางทั้งของพาณิชยกรรมและการ ทหารไดเปนอยางดี ขอเสียคือ เปนชวงที่มีแนวเขาคอนขางมาก ตอง ทําการเจาะอุโมงค หรือสรางสะพานนํ้าดังกลาว 2. คลองไทย แนวสุ ร าษฎร์ ธ านี - พั ง งา นํ า เสนอโดย มูลนิธิคลองไทย ในกองบัญชาการทหารสูงสุด เพื่อการเดินเรือขนาด เล็ก และเรือของราชนาวีไทย เปนการเชื่อมตอคลองเดิมขนาดตางๆ และขุดเพิ่มในบางสวน แนวคลองเริ่มจากชองแคบระหวางเกาะคอเขา กับเกาะพระทองดานทะเลอันดามัน แนวคลองชวงแรกเปนคลองขุด อยูในทะเลเปนระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร และจะขึ้นบกบริเวณ บานคลองบางใหญ อําเภอตะกั่วปา ผานคลองบางใหญ คลองสก ผานอําเภอพนม ออกอาวไทยบริเวณบานปากกิ่ว อําเภอไชยา รวม ระยะทางทั้งหมดประมาณ 165 กิโลเมตร ในทะเล 23 กิโลเมตร บน แผนดิน 142 กิโลเมตร ขอดีคือ พื้นที่เปนแนวราบลุมเปนสวนใหญ และการตอเชื่อมแนวคลองเดิมทําไดงายกวา ขอเสียคือ การเปลี่ยน

37

Engineering Today July 2014


เปนบทเรียนที่ประเทศไทยตองพิจารณาอยางรอบคอบ ดวยประเด็นของโครงการคลองกระใน ปจจุบันนี้มิไดอยูที่ความคุมทุนระยะเวลาและเทคโนโลยีการดําเนินการที่เกรงจะกอสรางไมไดแลว เพราะหลาย ประเทศพรอมจะลงทุนชวยเหลือโครงการ แตจะมีความสําคัญตรงที่ใครจะเขามาลงทุนและเราจะรักษา ผลประโยชนของประเทศไดอยางไร เมื่อตัดสินใจเปดโครงการนี้

เพราะผลประโยชนมหาศาลจะเกิดแกผทู ไี่ ดครอบครองคลองกระ ดังนัน้ โครงการนี้ จึ ง ไม เ คยสู ญ หายจากการจั บ ตามองของต า งชาติ ความ สําคัญจะเกิดในจุดนี้ที่มีการลงทุนจากตางชาติซึ่งตองการประโยชน สูงสุดของเขาเอง โจทยคือทําอยางไรใหสามารถควบคุมการลงทุน โครงการคลองกระใหประเทศไทยไดผลประโยชนสูงสุด ทั้งทางดาน รายไดและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมการเมือง บทความนี้ จึ ง ขอเสนอแนวความคิ ด การสร า งโครงการคลอง กระขึ้น ในขณะที่รัฐไทยยังมีความเขมแข็ง เลือกเสนทางที่ศึกษาอยู ในปจจุบัน หรือดัดแปลงเสนทาง แมแตกําหนดเสนทางใหม เพื่อ วัตถุประสงคตามที่ประเทศไทยตองการ และองคกรที่จะเขามาเขียน TOR Term of Reference ใหมหรือทําการวิเคราะหวิจัยก็ควรเปน องคกรวิชาชีพอิสระของประเทศไทย ที่มีความโอนเอียงทางการเมือง และผลประโยชนทางธุรกิจนอย อาทิ วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม ราชูปถัมภ องคกรดานการกอสรางและโลจิสติกสตางๆ ฯลฯ โดยอาจ รวมกลุมบริหารจัดการโครงการคลองกระขึ้นมาใหม จากวัตถุประสงค ใหม อาจกําหนดโดยสภาพัฒน กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือหนวย งานภาครัฐ ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตนตอไป

คลองพื้นถิ่นเดิมเปนคลองขนสงสินคา จะเปลี่ยนวิถีชีวิตและอาจมี การตอตานมาก 3. คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ของโครงการขุดคอคอดกระของวุฒิสภา เสนทาง 9A เสน ทางจากจังหวัดกระบี่ - ตรัง - พัทลุง - นครศรีธรรมราช เพื่อการ เดินเรือขนาดกลาง และโลจิสติกสทางทะเล เนนดานพาณิชยนาวีเปน หลัก ขอดีคือ ตําแหนงที่ตั้งเปนศูนยกลางของภาคใตอยูระหวางกลาง ประเทศพมา ปลายแหลมมลายูและประเทศสิงคโปร พื้นที่ใตแนว คลองทั้งหมดประชากรสวนใหญเปนไทยพุทธ หากมีการแทรกแซง จากภายนอกที่จะกอใหเกิดปญหาการแบงแยกดินแดนจะทําไดยาก ขอเสียคือ แนว 9A ระยะทางประมาณ 120 กม. ยาวกวาแนวอื่นๆ มีเสนทางพาดผานพื้นที่เนินเขาประมาณ 10 กม. บริเวณเทือกเขา นครศรีธรรมราช แนวคลองพาดผานพื้นที่บางสวนของพรุควนเคร็ง ถา ไมมกี ารจัดการที่เหมาะสมอาจจะทําใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมได อยางไรก็ตามในที่สุดโครงการคลองกระก็จะทําการกอสรางใน อนาคต เพียงรอเวลาที่เหมาะสมวาเมื่อใดเทานั้น โครงการนี้อาจจะ เกิดจากประเทศไทยเองหากรัฐไทยมีความเขมแข็ง หรือเกิดจากแรง กดดันของตางชาติทั้งทางตรงหรือทางออมหากรัฐไทยออนแอ ทั้งนี้

Engineering Today July 2014

38


*วิฑูรย สิมะโชคดี

บทความพิ เ ศษ

เทคโนโลยีและเครื่องจักร ประเทศที่เปนเจาของเทคโนโลยี มักจะมีความแข็งแกรงทาง เศรษฐกิจ ความสามารถในการสรางเครื่องจักรและพัฒนาเทคโนโลยี จะ เปนตัวบงชีส้ าํ คัญถึงความสามารถในการแขงขันของประเทศดวย เพราะ ประเทศที่สามารถสรางเครื่องจักรและพัฒนาเทคโนโลยีไดเอง จะทําให ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีความไดเปรียบในการแขงขัน และสรางความ เขมแข็งทางเศรษฐกิจไดมากกวาประเทศผูซื้อเครื่องจักรและเทคโนโลยี เปนหลัก ประเทศที่พัฒนาแลวจึงทําการคนควาเทคโนโลยีใหมๆ และ ถายทอดออกมาในรูปของเครือ่ งจักรทีส่ ามารถผลิตผลิตภัณฑหรือสินคา ที่ตอบสนองความตองการของมนุษยที่ไมมีวันสิ้นสุดได ปจจุบันในบานเราก็มีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหความ สําคัญกับการพัฒนาเครือ่ งจักรมากขึน้ โดยเรงพัฒนาบุคลากรเพือ่ ศึกษา เทคโนโลยีจากตางประเทศทีจ่ ะนํามาเปนแนวทางในการสรางเครือ่ งจักร เพื่อใชเองภายในประเทศ แต ทุ ก วั น นี้ ก็ ยั ง มี ห น ว ยงานจํ า นวนไม ม ากที่ ส ามารถสร า ง เครื่องจักรไดเอง เนื่องจากมีปจจัยหลายๆ ดานเปนขอจํากัด ไมวาจะ เปนเรือ่ งของงบประมาณ บุคลากรและความตอเนือ่ งของการสนับสนุน จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหการพัฒนาและสรางเครื่องจักรภายใน ประเทศไมสัมฤทธิ์ผลเต็มที่ ประเทศไทยเริ่มนําเครื่องจักรเขามาใชเพื่อการผลิตในประเทศ ประมาณ 50 ปที่แลว และมีการนําเขาเครื่องจักรเพิ่มมากขึ้นทุกป ทําใหประเทศขาดดุลการคามากขึ้นเรื่อยๆ ทุกวันนี้ ผูประกอบการสวนใหญของเรามักจะเปนนักธุรกิจ อุตสาหกรรมประเภทขนาดกลางหรือยอม (SME) การลงทุนในเรือ่ งของ การสรางเครื่องจักรอาจจะเปนภาระหนักเกินไป สวนใหญจะมุงเนนที่ การดําเนินธุรกิจเพือ่ ความอยูร อดเปนหลัก จึงไมใหความสําคัญกับการ พัฒนาเครือ่ งจักรขึน้ ใชเอง ซึง่ ตองใชทงั้ งบประมาณ บุคลากร และเวลา การนําเขาเครื่องจักรเปนการแกปญหาระยะสั้น แตจะไมมีความ ยั่งยืน ตนทุนการผลิตจึงสูงตามไปดวย ดังนั้นหากหนวยงานภาครัฐไม เห็นความสําคัญและไมใหการสนับสนุนอยางตอเนื่องทางดานนโยบาย และงบประมาณแลว ก็คงจะไมสามารถกาวไปสูความเปนประเทศที่ พัฒนาแลว หรือถึงจุดที่ตองการได

สวนภาคเอกชนซึ่งแบงไดเปนผูใชและผูสรางเครื่องจักรนั้น ผูใช จะเปนผูที่บอกความตองการและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีที่สามารถ พัฒนาไดเองภายในประเทศ สวนผูส รางก็จะทําใหเกิดการขยายผลทาง ธุรกิจ ทําใหเกิดการตอยอดการพัฒนาเทคโนโลยีตอไปเรื่อยๆ สถาบันการศึกษาและหนวยงานวิจัยของภาครัฐ จะมีสวนสําคัญ ในการชวยสนับสนุนดานการศึกษาวิจัยในเทคโนโลยีใหมๆ รวมกับ ภาคเอกชน และชวยสรางมาตรฐานของงานวิจัยและพัฒนาใหมีความ เปนสากลมากขึ้น รวมตลอดถึงการรับและถายทอดเทคโนโลยีจากตาง ประเทศที่จําเปนตองนํามาสนับสนุนการพัฒนาใหรวดเร็วยิ่งขึ้น เรื่องการพัฒนาเพื่อสรางเครื่องจักรนั้น สามารถแบงไดเปน 5 รูปแบบ ดังนี้ 1) การเลียนแบบ (Copy) เปนการนําแบบที่มีอยูเดิมมา ทําเลียนแบบ โดยไมไดปรับปรุงหรือแตงเติมใหแตกตางไปจากเดิม 2) การเลียนแบบและพัฒนา (Copy & Development) เป น การนํ า เครื่ อ งจั ก รหรื อ แบบเดิ ม ที่ มี อ ยู  ม าคั ด ลอก แต อ าจจะ มี ก ารปรั บ ปรุ ง รู ป แบบแตกต า งจากเดิ ม หรื อ พั ฒ นาให ดี ก ว า เดิ ม 3) การทํ า วิ ศ วกรรมย อ นรอย (Reverse Engineering) เปนการเลียนแบบอยางสรางสรรค เปนระบบมุงหาองคความรูของ ตนแบบ แลวนําองคความรูนั้นไปพัฒนาตอยอดตอไป 4) การออกแบบและพัฒนา (Design & Development) เปนการใชเทคโนโลยีที่มีอยู ออกแบบและพัฒนา แตยังไมถึงขั้นที่ตอง วิจัยศึกษาหาองคความรูใหม 5) การวิจัยและพัฒนา (Research & Development) เปนการ วิจยั ประยุกต เปนขัน้ ทีก่ ระทําตอจากการวิจยั พืน้ ฐาน เปนการนําความรู จากการวิจัยพื้นฐานไปวิจัยตอและพัฒนาเปนเทคโนโลยี หรือวิธีการที่ สามารถนําไปใชแกปญหาอยางไดผล ทัง้ หมดทัง้ ปวงนี้ การทีจ่ ะใหประสบผลสําเร็จในเรือ่ งนี้ จะตองใช ระยะเวลาในการสัง่ สมประสบการณและเรียนรูเ ทคโนโลยี จึงตองอาศัย ความมุง มัน่ ของบุคลากร รวมถึงการสนับสนุนจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ อยางเขมแข็งชัดเจน เพื่อที่จะใหภาคอุตสาหกรรมของเราเพิ่มความได เปรียบในการแขงขันระดับสากลได ทุกวันนี้ นอกจากทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา จะเปนหนวยงานหลักในการสรางและพัฒนาเครื่องจักรแลว ยังมี สถาบันไทย-เยอรมัน ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ไดทําเรื่องนี้ มานาน ครับผม!

*ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

39

Engineering Today July 2014


Factory Today

กองบรรณาธิการ

คลาเรียนท์เปิดโรงงานใหม่ในอินโดนีเซียอย่างเต็มรูปแบบ Clariant Inaugurates Indonesian Investments คลาเรียนท บริษัทผูนําระดับโลกทางดานธุรกิจเคมีภัณฑ พิเศษ เปดโรงงานสรางใหม เพิ่มศักยภาพในการผลิต และการ ใหบริการสําหรับลูกคาในประเทศอินโดนีเซีย รวมทัง้ ประเทศในแถบ เอเชียตะวันออกเฉียงใตและแปซิฟก (South East Asia and Pacific - SEA&P) หลังจากทีม่ พี ธิ เี ปดอยางเปนทางการทีโ่ รงงานผลิตที่ ทังเกอรัง (Tangerang) เมือ่ เร็วๆ นี้ ดวยความสามารถทางการผลิตที่ เพิม่ ขึน้ อยางเห็นไดชดั รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหมี ความทันสมัย จะชวยรองรับความตองการของตลาดทัง้ ในประเทศ และตางประเทศ ไมวา จะเปนในเรือ่ งของผลิตภัณฑแมส,ี ผลิตภัณฑ แมสีเม็ดพลาสติก, ผลิตภัณฑเพื่อการดูแลตนเอง, สวนประกอบ สําหรับผลิตภัณฑเพื่อการดูแลที่ใชในบานและงานอุตสาหกรรม การลงทุนของหนวยธุรกิจผลิตภัณฑพิเศษเพื่องานอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค (Business Units Industrial & Consumer Specialties), หนวยธุรกิจแมสีเม็ดพลาสติก (Masterbatches) และ หนวยธุรกิจแมสี (Pigments) จะชวยเนนยํ้าใหเห็นถึงคํามั่นสัญญาของ คลาเรียนท ที่มุงเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจในระยะยาว ดวย การยกระดับการใหบริการสําหรับลูกคาในอินโดนีเซีย รวมทัง้ ประเทศใน แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตและแปซิฟก ทั้งนี้ คลาเรียนทมีสํานักงาน อยูที่อินโดนีเซียทั้งหมด 8 แหง พรอมบุคลากรอีกกวา 800 คน ซึ่ง

Engineering Today July 2014

Clariant, a world leader in specialty chemicals, inaugurates enhancements to its production capabilities and service support for its customers in Indonesia and South East Asia and Pacific (SEA&P) at an official ceremony at its Tangerang site today. The significant increase in production capacity and upgrading of local facilities will better support the strong growth in demand for pigments, masterbatches, personal care, home care and industrial care ingredients in local and overseas markets. The investments by the Business Units Industrial & Consumer Specialties, Masterbatches and Pigments highlight Clariant’s commitment to strengthen its long-term provision of value added services to customers in Indonesia and SEA&P. Clariant is represented in eight locations in Indonesia, with approximately 800 employees across its six production sites and three application and technical centers. The company is one of the leaders in Indonesia and SEA&P in the areas of pigments, plastics, oil & gas, catalysts and edible oil refinery. In 2013, SEA&P accounted for 30% of Clariant’s sales in Asia and 7% of global sales.

40


กระจายตัวปฏิบัติงานอยูที่โรงงานการผลิต 6 แหง และศูนยใหบริการ ทางเทคนิคอีก 3 แหง นอกจากนี้ คลาเรียนทยงั เปนหนึง่ ในบริษทั ชัน้ นํา ในประเทศอินโดนีเซีียและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ แปซิฟก ไมวาจะเปนทางดานแมสี, พลาสติก, นํ้ามันและกาซ, สารเรง ปฏิกิริยา (Catalysts) และการกลั่นนํ้ามันเพื่อการบริโภค ในชวงป 2556 ที่ผานมา คลาเรียนท ประจําภาคพื้นเอเชีย ตะวันออกเฉียงใตและแปซิฟก สามารถสรางยอดขายคิดเปนในสวน ของภูมิภาคเอเชียไดมากถึง 30% และคิดเปน 7% ของยอดขายทั่วโลก สําหรับการขยายศักยภาพการผลิตและการใหบริการของหนวย การผลิตที่ทังเกอรัง (Tangerang) ประกอบดวยการเพิ่มกําลังการ ผลิตและหองปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมากขึ้นเปนสองเทา เพื่อสนับสนุนงานบริการลูกคา ทั้งในสวนของผลิตภัณฑเพื่อการดูแล ตนเองและผลิตภัณฑเพื่อการดูแลที่ใชในงานอุตสาหกรรม โดยหนวย การผลิตตางๆ ที่พัฒนาขึ้นนี้ไดรับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ การผลิตเครื่องสําอาง ISO 22716 (ISO 22716 Cosmetics Good Manufacturing Practice (GMP) certification) ในส ว นของหน ว ยการผลิ ต แห ง ใหม ข องแม สี เ ม็ ด พลาสติ ก (Masterbatches) ก็เพิ่มกําลังการผลิตใหมากขึ้นเปนสองเทา โดยที่ยัง สามารถเพิ่มไดมากยิ่งขึ้นอีก การลงทุนในครั้งนี้จะชวยเพิ่มความหลาก หลายของผลิตภัณฑและความพรอมในการใหบริการของคลาเรียนท เพือ่ ตอบสนองตอความตองการของอุตสาหกรรมตางๆ ภายในประเทศ ทั้งในเรื่องของรูปแบบผลิตภัณฑและเครื่องอุปโภคบริโภค ขณะที่หนวย การผลิตผลิตภัณฑแมสีก็เพิ่มกําลังการผลิตใหมากขึ้นเปนสองเทาเพื่อ ตอบสนองตอตลาดที่มีความตองการใชงานผลิตภัณฑแมสีคุณภาพสูง มี ป ริ ม าณอั ต ราสารอิ น ทรี ย  ที่ ร ะเหยออกมาได ตํ่ า (VoC) เพื่ อ ให สอดคลองกับมาตรฐานสิ่งแวดลอมของสถาบันรับรองมาตรฐานตางๆ เชน Blue Angel และมาตรฐานสิง่ แวดลอมของภูมภิ าคอืน่ ทีค่ ลายคลึงกัน ทั้งนี้ หนวยการผลิตที่ทังเกอรังไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ระบบการจัดการดานพลังงาน หรือ ISO 50001 Energy Management System ซึ่งจะชวยสรางภาพลักษณใหกับคลาเรียนทในเรื่องของการ ประหยัดพลังงานอยางเปนระบบ รวมไปถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการ ทํางานอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มร.ฮาริออลฟ คอทมาน ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารของคลาเรียนท กล า วเน น ยํ้ า ถึ ง ความสํ า คั ญ ของแผนกลยุ ท ธ ก ารลงทุ น ในประเทศ

มร.ฮาริออลฟ คอทมาน ประธานเจาหนาที่บริหารของคลาเรียนท

Clariant’s extension of its production and service capabilities at Tangerang includes: • doubling of existing production capacity and an enlarged application development laboratory to enhance support for customers in the personal care and industrial care sectors. The upgraded facilities have been awarded ISO 22716 Cosmetics Good Manufacturing Practice (GMP) certification. • a new plant for masterbatches, doubling production capacity with the option for further increases. The investment extends the variety and availability of Clariant’s products to meet local demand for masterbatches from a wide range of endindustries, including packaging and consumer goods. • a new pigment preparations plant, doubling capacity to support the growth in demand for high quality, low VOC pigment preparations complying with eco labeling schemes such as blue angel and equivalent schemes in other regions. • certification of the Tangerang site with ISO 50001 Energy Management System. It is the first Clariant site outside of Europe to receive this benchmark certification promoting systematic energy savings and better environmental performance. Hariolf Kottmann, CEO Clariant, underlines the strategic significance of the investment during the opening ceremony: “The future of Clariant will be decided in Asia, and we see Indonesia as

โรงงานคลาเรียนทที่ทังเกอรัง (Tangerang) ประเทศอินโดนีเซีย

41

Engineering Today July 2014


อินโดนีเซียระหวางพิธีเปดโรงงานนี้วา คลาเรียนทมุงหวังที่จะเห็น อนาคตที่สดใสในธุรกิจในเอเชีย ซึ่งขณะนี้มีศูนยกลางอยูที่อินโดนีเซีย เพื่อสนับสนุนใหคลาเรียนทมีการเติบโตอยางยั่งยืนไดในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใตและแปซิฟก การลงทุนทั้งในสวนของกําลังการผลิต, ผลิตภัณฑทหี่ ลากหลาย และงานบริการตางๆ แสดงใหเห็นวาคลาเรียนท มีความเชือ่ มัน่ ในศักยภาพ และการขยายตัวของตลาดในอินโดนีเซีย และ ยังเนนยํ้าในเรื่องของคํามั่นสัญญาของคลาเรียนท ที่จะรองรับและตอบ สนองตอความตองการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในและตางประเทศ นอกจากนั้น คลาเรียนท อินโดนีเซีย ยังมีความกระตือรือรน ทีจ่ ะเขาไปมีสว นรวมในกิจกรรมเพือ่ สังคมประเภทตางๆ ในบริเวณใกล เคียง เพือ่ เนนยํา้ ใหเห็นถึงคํามัน่ สัญญาของคลาเรียนททจี่ ะเปนสวนหนึง่ ในการทําใหประเทศชาติเติบโตอยางยั่งยืน ในป 2555 และ 2556 ที่ผานมา คลาเรียนท อินโดนีเซียประสบ ความสํา เร็ จ ในการจั ด ตั้ง “โครงการพัฒนาศักยภาพครู (Teacher Development Program)” ดวยเหตุนี้ ทางบริษัทฯ จึงเกิดความคิด ริเริ่มและมีความพยายามที่จะพัฒนาและสนับสนุนทางดานการศึกษา ของชุมชนใหดียิ่งขึ้น โดยจัดตั้งโครงการใหมที่มีชื่อวา “โครงการพัฒนา คุณภาพสถานศึกษาของคลาเรียนท (Clariant School Adoption)” ซึง่ คลาเรียนท อินโดนีเซียไดเขารวมกับมูลนิธิ Putera Sampoerna เพือ่ สนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับชั้นเรียนพิเศษและทุนสําหรับฝกอบรม แบบปฏิบัติงานจริง (On-the-Job Training) ใหกับผูประกอบวิชาชีพครู ทีป่ ระจําอยูใ นโรงเรียนของรัฐในพืน้ ทีช่ มุ ชนใกลเคียง โดยมีระยะเวลาใน การฝกอบรมมากกวา 6 เดือน โครงการใหมนี้มีเปาหมายที่จะใหความ ชวยเหลือและพัฒนาศักยภาพครูเพื่อที่จะไดสามารถใหการศึกษาแก เด็กๆ ตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

a focal point for our sustainable growth in the SEA&P region. The investments in production capacity, product range and service enhancements demonstrate our belief in Indonesia’s potential and its market growth, and our commitment to better support the strong demand in local and overseas markets.” Clariant Indonesia’s active involvement in community and social responsibility activities around its sites emphasize its commitment to the country’s sustainable growth. Following the successful launch of the “Teacher Development Program” in 2012 and 2013, Clariant Indonesia has increased its efforts regarding educational initiatives and expanded its reach with the debut of a new program – ‘Clariant School Adoption’. In partnership with the Putera Sampoerna Foundation, Clariant Indonesia will sponsor intensive classroom and on-the-job training for teachers from a public school in the neighbouring community over a six-month period. The new program aims to further enhance the teachers’ professionalism and support them in educating students for a better future.

สํานักงานใหญคลาเรียนทที่ทังเกอรัง (Tangerang)

Engineering Today July 2014

42


3 DA NTS DAYS, 3 EVE EVEEN TS, 1 VENUE TS, www.aseanpowerweek.com

10 – 12 SEPTEMBER 2014 KLCC, KUALA LUMPUR, MALAYSIA

CONNECTING ASIA’S POWER PROFESSIONALS

PRELIMINARY EVENT GUIDE NOW AVAILABLE REGISTER FOR ONE EVENT AND GAIN ACCESS TO ALL THREE! Covering every aspect of the power generation industry, POWER-GEN Asia, Renewable Energy World Asia and the POWER-GEN Asia Financial Forum converge in 2014 to form ASEAN Power Week. Benefit from 3 days packed with technical tours, more than 50 conference sessions, panel discussions, three exhibition days and multiple networking events. Gain access to nearly every facet of the market – all under one roof, and all for just one price! For further information please visit www.aseanpowerweek.com where you can see the latest Conference Programme, Exhibitor List, Technical Tours, Hotel & Travel details and Registration Information.

www.powergenasia.com | www.renewableenergyworld-asia.com | www.powergenasiafinance.com

Owned and Produced by:

Presented by:

Supporting Publications:

Supported by:

®


Research & Development

กองบรรณาธิการ

สกว. เผยความก้าวหน้าผลงานวิจัย เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ของโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน และการเพิ่มมูลค่าน้ํายางเป็นผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อาจารยวราภรณ ขจรไชยกูล ผูอํานวยการโครงการ วิจัยแหงชาติ : ยางพารา ฝายอุตสาหกรรม สกว.

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) รวมกับ สํานักงาน คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ลงพื้นที่ติดตามความกาวหนา โครงการวิจัยยางพารา ผลงานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพ จากบอบําบัดนํ้าเสียของโรงงานผลิตยางแผนรมควัน และการ เพิ่มมูลคานํ้ายางเปนผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เพื่อใหผูรับทุนสนับสนุนการวิจัยในกลุมยางพารา นําเสนอความกาวหนาของผลงานวิจัย และเปนเวทีสรางแนวทาง การขยายผลวิจยั สูภ าคอุตสาหกรรม เพือ่ ยกระดับขีดความสามารถ ของอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศใหสามารถกาวเปนผูนํา ในระดับอาเซียน

ผลิตยางพาราจะสามารถนําไปใชประโยชนอะไรไดบาง การทําโรงงาน ผลิตยางแผนรมควันยางพาราใหไดราคาจะมีวิธีการทําอยางไรบาง การลดตนทุนการผลิตยางพารา รวมทั้งการเพิ่มมูลคานํ้ายางพาราเปน ผลิตภัณฑดา นความสวยงามทางเภสัชกรรมเพือ่ ตอบโจทยเรือ่ งยางพารา ใหครอบคลุมตอบสนองความตองการของภาคเอกชน และเกษตรกร ใหไดรบั ประโยชนสงู สุดจากยางพารา สามารถนํางานวิจยั ทีไ่ ดไปตอยอด แขงขันในเวทีระดับอาเซียนได

มอ. ชูสหกรณ์กองทุนสวนยาง บ้านเก่าร้าง ต้นแบบความสําเร็จงานวิจัยผลิตก๊าซชีวภาพจากยางพารา รศ. ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ อาจารยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.) กลาววา ทางคณะนักวิจยั ไดดาํ เนินการศึกษาเกีย่ วกับระบบการผลิตพลังงานกาซ ชีวภาพจากอุตสาหกรรมยางพาราอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาประยุกตใช กั บ โรงผลิ ต ยางแผ น รมควั น สหกรณ ก องทุ น สวนยางของเกษตรกร นํารอง 5 จังหวัดในพืน้ ทีภ่ าคใต ไดแก นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา ตรัง และพั ท ลุ ง โดยพบว า พื้ น ที่ ขนาดของปริ ม าณนํ้ า เสี ย และปริ ม าณ การผลิตยางแผนรมควันในแตละแหงกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและ สิง่ แวดลอมทีแ่ ตกตางกัน การจะทําใหระบบบําบัดนํา้ เสียรบกวนชาวบาน และสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุดจึงนับเปนโจทยวิจัยที่ทาทายและนาสนใจ อยางยิ่ง เชน ที่สหกรณกองทุนสวนยาง บานเการาง จํากัด ต.คลองหอย โขง อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา บนพื้นที่ประมาณ 2 ไร ในแตละวันจะมี ปริมาณนํา้ เสียทีไ่ ดจากการทํายางพารารมควันประมาณ 300-500 ลิตร ตอวัน ทางคณะผูวิจัยไดคิดคนแปรนํ้าเสียที่ไดนํามาเติมมูลสัตวที่หาได

สกว. เร่งวิจัยเพิ่มมูลค่ายางให้หลากหลายขึ้น พร้อมประเมินผลทุกระดับอย่างเข้มข้น อาจารยวราภรณ ขจรไชยกูล ผูอํานวยการโครงการวิจัยแหง ชาติ : ยางพารา ฝายอุตสาหกรรม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจยั (สกว.) กลาววา ปจจุบนั การคนควาวิจยั เพือ่ เพิม่ มูลคายางธรรมชาติ จะไมหยุดนิง่ เหมือนเชนทีผ่ า นมา ตรงกันขาม จะพยายามเรงทํางานวิจยั ใหหลากหลายขึ้น พรอมมีคณะติดตามงานวิจัยรวมลงพื้นที่ประเมินผล ทุกระดับอยางเขมขน ตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า เพื่อใหผล งานวิจัยออกมาไดผลมากที่สุด เชน การพัฒนาผลิตภัณฑจากเศษยาง และยางรถยนตใชแลวใหมีมูลคาเพิ่มมากขึ้น การทําผลิตภัณฑยางที่ทน ตอนํ้ามัน เพื่อใชในอุตสาหกรรมยานยนต รวมไปถึงการพัฒนาสีเคลือบ ใตทองรถยนตจากยางพารา การสรางมูลคาเพิ่มจากนํ้ายาง พัฒนา กาวสําหรับใชในงานติดไมยางพารา ระบบบําบัดนํ้าเสียที่เกิดจากการ

Engineering Today July 2014

44


ทีมวิจัย มอ. เพิ่มมูลค่ายางพารา เป็นผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม ตอบโจทย์สุขภาพ ดร.ภก.วิ วั ฒ น พิ ช ญากร อาจารย ภ าควิ ช าเทคโนโลยี เภสัชกรรม คณะเภสัชกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.) กล า ววา การคิ ด ค น เพิ่ ม มู ล ค า ยางพาราเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ท าง เภสัชกรรมมีมานานแลว แตในประเทศไทยยังมีปญหาติดขัดเรื่องตัว กฎหมายรองรับและประสิทธิภาพที่ยังไมเสถียรของผลิตภัณฑที่ผลิตได ทีมนักวิจยั จากทางคณะเภสัชกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงเริม่ ตนโดยการพัฒนากระบวนการกําจัดโปรตีนออกโดยใชเอนไซมชว ย ยอยสลายโปรตีน และใชสารรักษาสภาพและสารกันเสียชนิดที่สามารถ ใชทางเภสัชกรรมได ซึ่งสารรักษาสภาพนี้ยังสามารถชวยละลายโปรตีน ออกจากเนื้อยางไดดวย ทําใหมีประสิทธิภาพสูงในการกําจัดโปรตีน ออกจากนํ้ายาง โดยผลิตภัณฑทางเภสัชกรรมชนิดแรกที่ทีมนักวิจัยไดพัฒนาขึ้น คือ ผลิตภัณฑเครื่องสําอางประเภทมารคพอกหนา และแผนลอกสิว เสี้ยน เนื่องจากเครื่องสําอางเปน ผลิตภัณฑที่ไดรับความสนใจจากผู บริโภคไดงา ย สามารถเพิม่ มูลคาของวัตถุดบิ ไดสงู โดยทีผ่ บู ริโภคมีความ เต็มใจในการจายเงินกับสินคาประเภทนี้เพื่อความสุขของตนเอง ทําให เกิดประโยชนในทางเศรษฐกิจของผูลงทุนไดงาย ดวยคุณสมบัติของ นํ้ายางที่สามารถแหงเปนแผนฟลมบางที่เหนียวติดบนผิวหนังได และ มีความยืดหยุนมากเพียงพอที่สามารถดึงลอกออกไดโดยไมฉีกขาด จึง สามารถเตรียมเปน ผลิตภัณฑเครื่องสําอางทั้งสองรูปแบบไดงาย ทั้งนี้

บอบําบัดนํ้าเสียของโรงงานผลิตยางแผนรมควันของกลุมสหกรณกองทุนสวนยางฯ

ในพื้นที่ลงหมักผสมจากการผลิตยางแผนรมควัน เพื่อทําการแปรสภาพ ระบบบอบําบัดนํา้ เสียทีม่ ใี นโรงงานผลิตยางแผนรมควันแหงนีใ้ หสามารถ เปนบอตนแบบระบบผลิตกาซชีวภาพจากนํา้ เสีย ซึง่ ในเบือ้ งตนไดผลทีด่ ี สามารถผลิตกาซชีวภาพทีส่ ะอาดไดประมาณ 10-15 ลูกบาศกเมตรตอ วัน สามารถนําไปใชหงุ ตมอาหารหรือใหแสงสวางไดประมาณ 2-3 ชัว่ โมง ชวยประหยัดการใชไฟฟาทางออมไดอีก ที่สําคัญชวยลดการปลดปลอย กาซเรือนกระจกลงไดประมาณ 800 ตัน CO2-eq ตอปอีกดวย และใน อนาคตทางคณะผูวิจัยจะศึกษากาซชีวภาพที่ไดใหมีการจัดเก็บใหเปน ระบบมาตรฐานเพื่อใชในยามขาดแคลนไฟฟา หรือนํามาใชในหมูบาน ใหสมาชิกสหกรณกองทุนสวนยาง บานเการาง จํากัด ไดใชอยางทั่วถึง

ชี้งานวิจัย สกว. ช่วยให้การบําบัดนํ้าเสียดีขึ้น ประหยัดค่ารมควันยาง แถมยางคุณภาพดีขึ้น ประสิทธิ์ ประทุมทอง ประธานกลุมสหกรณกองทุนสวนยาง บานเการาง จํากัด กลาวถึงการใชประโยชนจากงานวิจยั ระบบผลิตกาซ ชีวภาพและจัดการสิง่ แวดลอมในโรงผลิตยางแผนรมควันสหกรณกองทุน สวนยางในบานเการางวา เนื่องจากชาวบานในพื้นที่ที่เปนเกษตรกร ทําสวนยางพาราดวยกันมีความรูพ นื้ ฐานในการทํายางอบรมควันอยูบ า ง แลว แตยังขาดการดูแลเรื่องระบบบําบัดนํ้าเสียอยู การเขามาของคณะ นักวิจัยจาก สกว. จึงสามารถชวยใหการบําบัดนํ้าเสียมีประโยชนมาก ขึน้ ชวยประหยัดไมฟน ในการใชเผาไฟเพือ่ รมควันยางพาราไดประมาณ 5,000-7,000 บาทตอเดือน และผลผลิตยางพาราทีร่ มควันจะมีคณ ุ ภาพ เปนยางประเภท 3 ทีม่ รี าคาในรับประกันในทองตลาดไมตาํ่ กวากิโลกรัม ละ 65-70 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับราคายางประเภท 3 ที่ไมไดรมควัน จะมีราคาที่ตางกันอยูราว 10 บาทตอกิโลกรัมเลยทีเดียว ขณะที่ตนทุน การกอสรางระบบการผลิตกาซชีวภาพจากนํา้ เสียทีไ่ ดจากยางพารานีจ้ ะ ลงทุนเพียงครั้งเดียวประมาณ 400,000 บาท ทั้งบอบําบัดนํ้าเสีย การ วางทอระบบการจัดการกาซทีไ่ ด ซึง่ การลงทุนทัง้ หมดสามารถใชไดนาน 15-20 ป และหากมีการจัดการดูแลรักษาที่ดีเปนระบบก็อาจจะยืดอายุ การใชงานไปไดอีกกวา 30 ป เปนตน

มารคพอกหนา ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรมที่เพิ่มมูลคานํ้ายาง

แผนแปะยางไลยุง

ผลิตภัณฑมารคพอกหนาที่เตรียมจากนํ้ายางกําจัดโปรตีน จะอยูในรูป แบบของเหลวหนืดทีส่ ามารถทาลงบนผิวหนาและปลอยใหแหง สารบํารุง ผิวตางๆ ในมารคพอกหนาสามารถดูดซึมเขาสูผ วิ หนังไดโดยตรง จากนัน้ สามารถดึงลอกแผนฟลมที่แหงออกไดพรอมกับสิ่งสกปรกตางๆ บนผิว หนา จึงเปนการทําความสะอาดผิวหนาดวยวิธีงายๆ โดยผลงานนี้ได ยืน่ จดเปนสิทธิบตั รในหัวขอ “มารคพอกหนาแบบเพสตทเี่ ตรียมจาก นํ้ายางธรรมชาติโปรตีนตํ่าและกรรมวิธีผลิตผลิตภัณฑดังกลาว”

45

Engineering Today July 2014


สร้างเครือข่ายวิจัยร่วมยางพาราระดับมหาวิทยาลัย หวังให้งานวิจัยยางทางเภสัชกรรมรู้จักกว้างขวาง เพื่อสรางสรรคการใชงานยางพาราในทางเภสัชกรรมไดกวาง ขวางยิ่งขึ้น ทางคณะวิจัยเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรยังได สรางเครือขายวิจัยรวมระหวางมหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัยดานยางพารา โดยรวมมือกับ รศ. ดร.ภก.ธวัชชัย แพชมัด จากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพัฒนาเปนแผนแปะแผลโครงสรางความ พรุนสูงบรรจุยายับยัง้ เชือ้ โรค โดยเลือกใชวตั ถุดบิ เปนยางแทงทีม่ ปี ริมาณ โปรตีนลดลงแลว และเพิม่ ความชอบนํา้ ใหยางโดยการผสมกับพอลิเมอร รวมทีเ่ หมาะสม และรวมมือกับ ดร.ภญ.อุษณา พัวเพิม่ พูลศิริ และ ผศ. ดร.ภญ.วริษฎา ศิลาออน จากคณะเภสัชศาสตร และ อ.ชัยวุฒิ วัดจัง จากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพือ่ พัฒนาเปนแผน แปะไฮโดรเจลโครงสรางแบบเชือ่ มขวางตาขายทีเ่ ตรียมจากนํา้ ยางพารา และแปง โดยใชกักเก็บและปลดปลอยยาฆาเชื้อโรคเพื่อใชในการรักษา แผลติดเชื้อเรื้อรัง โดยแผนแปะที่เตรียมขึ้นจากทีมวิจัยทั้ง 2 สถาบันนี้ ไดรับการทดสอบแลววาสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่พบบริเวณแผลได มีศกั ยภาพในการดูดซับของเหลวบริเวณแผลไดดี ไมเกิดการระคายเคือง เมือ่ ใชแผนแปะ อีกทัง้ แสดงผลในการสงเสริมการงอกของเสนเลือดฝอย ได และลอกออกจากแผลไดโดยไมเจ็บ โดยมีกระบวนการในการผลิตไม ซับซอน และมีตน ทุนในการเตรียมผลิตภัณฑตาํ่ พรอมกันนี้ยังมีความรวมมือกับ ดร.จิระพรชัย สุขเสรี และ ภก.เชาวลิต มณฑล จากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ใน การเตรียมยางแหงใหอยูในรูปแบบซูโดลาเท็กซ กอนนําไปเตรียมเปน ผลิตภัณฑแผนแปะผิวหนังยารักษากลามเนื้ออักเสบในรูปแผนฟลม และรูปแบบเจล ซึ่งสามารถควบคุมการปลดปลอยยาไดเปนเวลานาน และยังไดรวมมือกับ นพ.วรวิทย วาณิชยสุวรรณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ. ดร.วิรัช ทวีปรีดา คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในการจัดตั้งเปนหนวย วิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ภายใตชื่อ “หนวยวิจัยนวัตกรรม ผลิตภัณฑทางการแพทยจากพอลิเมอรเชิงคลินิก” ซึ่งเริ่มตนใช วัตถุดิบยางพาราในวัสดุการแพทยในหลายรูปแบบ พรอมชักชวนนัก วิจัยรุนใหมดานวัสดุพอลิเมอรใหรวมกันพัฒนาวัตถุดิบยางพาราเปน ผลิตภัณฑชนิดอื่นๆ ที่มีศักยภาพในเชิงการคาไดตอไปอีกดวย ทัง้ นี้ นวัตกรรมดานยางพาราเหลานีจ้ ะสามารถเพิม่ มูลคาให กับยางพาราทีผ่ ลิตภายในประเทศอยางชัดเจนตอไป ซึง่ ในเบือ้ งตน ผลงานวิจัยที่ไดมีภาคเอกชนใหความสนใจเขามาศึกษาดูงานและ ขอรวมทํางานวิจัยดวยแลวหลายรายดวยกัน เพื่อปรับปรุงผลงาน ผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของทองตลาด โดยเบือ้ งตนแผน แปะยางสําหรับไลยงุ เปนผลิตภัณฑชนิดแรกทีก่ าํ ลังจะไดรบั การจัด จําหนายสูทองตลาดในเชิงพาณิชย

สวนผลิตภัณฑแผนขจัดสิวเสีย้ น เปนแผนบางของยางกําจัดโปรตีน และสารบํารุงผิวตางๆ ที่มีการเพิ่มความเหนียวใหติดแนบกับบริเวณ ผิวหนาที่มีสิวเสี้ยนเยอะ เชน ปกจมูก โดยสามารถปดลงบนผิวหนาที่ เปยกชืน้ ไดโดยตรง สารบํารุงผิวตางๆ สามารถดูดซึมเขาสูผ วิ หนังไดเชน กัน เมื่อลอกแผนขจัดสิวเสี้ยนออกจะสามารถดึงสิวเสี้ยนขนาดเล็กออก จากรูขุมขนพรอมกับแผนลอก ผลงานนี้ไดยื่นจดเปนสิทธิบัตรในหัวขอ “แผนขจัดสิวเสีย้ นทีเ่ ตรียมจากนํา้ ยางธรรมชาติโปรตีนตํา่ ” นอกจากนี้ ทีมนักวิจัยยังไดมีการพัฒนาตอเปนเครื่องสําอางกําจัดขน ในรูปแบบ ของเหลวหนืดขน ที่สามารถทาลงบนบริเวณที่มีขนโดยตรง แลวปดทับ ดวยวัสดุยึดอื่นๆ ของเหลวหนืดขนนี้จะแหงและจับตัวเปนฟลมยึดขน ใหติดกับวัสดุยึดที่ปดทับลงไปเพิ่มเติม เมื่อดึงวัสดุยึดออกจะกําจัดขน บนผิวหนังในบริเวณที่ทาผลิตภัณฑออกมาดวย โดยผลงานนี้ไดยื่นจด เปนอนุสทิ ธิบตั รในหัวขอ “เครือ่ งสําอางกําจัดขนทีม่ นี าํ้ ยางธรรมชาติ กําจัดโปรตีนเปนสวนประกอบ”

ต่อยอดงานวิจัยยางพารา เป็นผลิตภัณฑ์ทางยา ตอมาทีมนักวิจัยไดพัฒนาดานการใชในผลิตภัณฑทางยา ไดแก กลุมผลิตภัณฑนิโคตินสําหรับคนที่ตองการเลิกบุหรี่ ในชวงเริ่มตนของ การลดบุหรี่ เพื่อใหนิโคตินเขาสูรางกายทดแทนนิโคตินจากการสูบบุหรี่ ทําใหลดอาการกระวนกระวายจากอาการอยากบุหรีไ่ ด โดยนํา้ ยางกําจัด โปรตีนสามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑนโิ คตินไดถงึ 4 รูปแบบ ไดแก หมาก ฝรั่งเคี้ยว แผนแปะผิวหนังชนิดผสมยาในเนื้อยาง แผนแปะผิวหนังชนิด ถุงกักเก็บยา และสารละลายยาผสมนํ้ายางที่สามารถแหงเปนฟลมบน ผิวหนังไดเอง ซึง่ ผลิตภัณฑทงั้ 4 รูปแบบนีส้ ามารถควบคุมใหนโิ คตินปลด ปลอยออกจากผลิตภัณฑและดูดซึมเขารางกายไดในอัตราทีเ่ หมาะสมกับ ความตองการของผูใ ช และมีความแตกตางกันในแตละรูปแบบผลิตภัณฑ โดยผลิตภัณฑทงั้ 4 รูปแบบ ไดยนื่ จดเปนอนุสทิ ธิบตั รเปนทีเ่ รียบรอยแลว ในหัวขอ “หมากฝรัง่ เคีย้ วทีใ่ ชทางยาซึง่ เตรียมจากนํา้ ยางธรรมชาติ โปรตีนตํา่ ” “แผนแปะผิวหนังชนิดเมทริกซทใี่ ชทางยาซึง่ เตรียมจาก นํ้ายางธรรมชาติโปรตีนตํ่า” “แผนแปะผิวหนังชนิดถุงกักเก็บที่ใช ทางยาซึ่งเตรียมจากนํ้ายางธรรมชาติโปรตีนตํ่าและกรรมวิธีผลิต ผลิตภัณฑดังกลาว” และ “สารละลายพอลิเมอรเกิดฟลมที่ใชทาง ยาซึ่งเตรียมจากนํ้ายางธรรมชาติโปรตีนตํ่า” นอกจากนีท้ มี นักวิจยั ยังพัฒนาเปนผลิตภัณฑทางเภสัชกรรมในรูป แบบอืน่ ๆ ทีห่ ลากหลายเพิม่ เติม ไดแก แผนแปะบรรจุยาชา ทีเ่ ตรียมจาก นํา้ ยางกําจัดโปรตีนผสมแปงหลายชนิดเพือ่ เพิม่ ความชอบนํา้ ใหกบั แผน ยาง สําหรับใชแปะลดอาการปวดในผูปวยที่มีการปวดเรื้อรัง หรือการใช นํ้ายางในการเคลือบยาเม็ดเพื่อควบคุมการปลดปลอยยาออกจากเม็ด ยา รวมถึงการพัฒนาการเปลีย่ นรูปยางแหงเปนยางนํา้ ในรูปซูโดลาเท็กซ หรือ pseudolatex เพื่อใชเปนวัตถุดิบทางเภสัชกรรมชนิดที่มีนํ้าเปนพื้น ฐานในกระบวนการผลิตอีกดวย ซึ่งพบวารูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย เหลานีก้ ม็ คี วามเปนไปไดในการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม รูปแบบตางๆ ไดตอไปอีกดวย

Engineering Today July 2014

46


ทัศนีย เรืองติก

Quality

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รับ ISO 20121 มาตรฐานสากลการจัดการ และบริหารธุรกิจอีเว้นท์์อย่างยั่งยืน เป็นศูนย์ประชุมแห่งแรกในเอเชีย

จาก Green Meetings ไปสูแนวปฏิบัติแหงความยั่งยืนภายใตแคมเปญ Sustainability Thailand พรอมกับแนะนํามาตรฐานใหม ISO 20121: Event Sustainability Management System ซึ่งเปนมาตรฐานการ จัดการและบริหารงานทีอ่ อกแบบมาสําหรับธุรกิจการจัดงานอีเวนทโดย เฉพาะขึน้ เปนครัง้ แรกในเมืองไทยและเปนประเทศแรกในภูมภิ าคเอเชีย เพือ่ รักษาสถานะความเปนผูน าํ ทางดาน Green Meetings ของเอเชียไว “การดําเนินงานยกระดับอุตสาหกรรมไมซไทยไปสูความยั่งยืน ทีผ่ า นมา มีความคืบหนาเปนทีน่ า พอใจ โดยมีผปู ระกอบการไมซของไทย เขารวมโครงการกับ TCEB หลากหลายธุรกิจจนสามารถพัฒนาคุณภาพ และบริการจนไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดงานอีเวนทอยางยั่งยืน หรือ ISO 20121 แลวจํานวน 3 ราย ไดแก บริษัท คิงสเมนส, Moven Pick และศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ซึ่งนับเปนผูประกอบการราย ลาสุดที่ไดรับมาตรฐาน ISO 20121 นี้ และถือเปนศูนยประชุมและ แสดงสินคาแหงแรกในเอเชียทีไ่ ดรบั มาตรฐานนีอ้ กี ดวย เพือ่ สรางจุดขาย ใหมในการดึงงานไมซระดับโลกเขามาจัดงานในเมืองไทยใหมากขึน้ เปน ไปตามเปาประสงคของ TCEB ที่นาํ เอามาตรฐานนีเ้ ขามาเพือ่ กระตุน ให ผูประกอบการไมซไทยและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเห็นความสําคัญ มีความรูค วามเขาใจในการปฏิบตั งิ านตามวิถแี หงความยัง่ ยืน ครอบคลุม หลักการปฏิบตั ทิ งั้ ดานสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดลอม ตามหลักธรรมา ภิบาลในการประกอบธุรกิจทีท่ วั่ โลกยอมรับ ซึง่ ทาง TCEB จะเปนเสมือน ที่ปรึกษาที่ควรชวยผลักดันและชวยสนับสนุนเม็ดเงินจัดการกวา 70%

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการ มหาชน) หรือ TCEB กาวหนาอีกขั้นกับการผลักดันประเทศไทย ไปสูแ นวทางปฏิบตั ใิ นการบริหารจัดงานธุรกิจไมซอยางยัง่ ยืนดวย มาตรฐาน ISO 20121 ซึ่งประยุกตใชครั้งแรกในงานมหกรรมกีฬา โอลิมปค ลอนดอน 2012 โดยลาสุดศูนยการประชุมแหงชาติสริ กิ ติ ิ์ ไดรบั รางวัล ISO 20121 มาตรฐานการจัดการและบริหารธุรกิจอีเวนท อยางยั่งยืน และถือเปนศูนยประชุมและแสดงสินคาแหงแรกใน เอเชียทีไ่ ดรบั มาตรฐานนี้ ตอกยํา้ ความเปนผูน าํ ในธุรกิจไมซในการ ทําธุรกิจใหยั่งยืน โดยสรางความตางนําเสนอสินคาและบริการที่ ใสใจตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ เปนจุดขายดึงงาน ไมซระดับโลกสูประเทศไทย นิชาภา ยศวีร ผูอํานวยการฝายพัฒนาศักยภาพอุตสาห กรรมไมซ สํานักงานสงเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ TCEB กลาววา TCEB ไดริเริ่มดําเนินการสง เสริมและผลักดันมาตรฐาน Green Meetings ใหกับอุตสาหกรรมไมซ ไทยมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2550 จนไดรับการยอมรับใหเปนหนึ่งใน สองเมืองของภูมิภาคเอเชียที่ไดรับการยอมรับในการบริหารจัดการดาน Green Meetings รวมกับกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต จากผลสํารวจ Leadership in Sustainability : The Why and The How ในงาน UFI Annual Conference 2010 ในป 2553 ตอมาในป 2555 TCEB ไดมีการดําเนินงานปรับปรุงภาพลักษณใหมของอุตสาหกรรมไมซไทย

47

Engineering Today July 2014


ในอนาคตทางศูนยการประชุมแหงชาติ สิรกิ ติ ยิ์ นิ ดีทจี่ ะเปนสถานทีต่ น แบบใหทกุ หนวยงานที่ จะเขารวมทําโครงการ ISO 20121 เขามาศึกษา ขอมูลจากสถานที่จริงไดตลอดเวลา เพื่อจะไดตอ ยอดการรับรูเ รือ่ งมาตรฐาน ISO 20121 ใหเปนที่ รูจ กั แพรหลายทัง้ ในกลุม ลูกคา ผูป ระกอบการและ ประชาชนทั่วไป

ประกาศนียบัตรหรือการประกาศในสื่อตางๆ ของทางศูนยสิริกิติ์ เพื่อ เปนการขอบคุณลูกคาที่เปนสวนหนึ่งในการรวมรักษาสิ่งแวดลอม ขณะเดียวกันจะปรับกลยุทธการขายที่เนนการประชุมแบบไมใช กระดาษ ใหบริการ Wi-fi ฟรี และใชระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อลดการใช ทรัพยากร รวมถึงเชิญชวนใหเดินทางดวยรถไฟฟาและจักรยาน โดยมี จุดจอดจักรยานที่รวมพัฒนากับ TCEB ไวรองรับ “การเขารวมโครงการกับ TCEB ในครั้งนี้ นอกจากจะไดรับการ สนับสนุนในเรื่องงบประมาณแลว ยังชวยในการหาขอมูลตางๆ ตลอด จนการประชาสัมพันธโครงการใหกับผูที่อยูในธุรกิจไมซและผูใชบริการ ของธุรกิจไมซทั้งในและตางประเทศไดเขาใจและเห็นความสําคัญของ การเขารวมโครงการดังกลาวดวย และยิ่งในชวงสถานการณบานเมือง เขาสูวิกฤตปญหาหลายตอหลายครั้งที่สงผลกระทบตอภาคธุรกิจและ ผูป ระกอบการโดยตรง การมีใบรับรองหรือมาตรฐานดีๆ จากทาง TCEB มาการันตี ทําใหลกู คายังไววางใจแสดงเจตจํานงขอใชพนื้ ทีจ่ ดั งานแสดง สินคาหรืออีเวนทตางๆ ที่ศูนยสิริกิติ์อยางตอเนื่อง ซึ่งทําใหบริษัทฯ ยังสามารถประคับประคองธุรกิจใหอยูรอดได” ศักดิ์ชัย กลาว ในอนาคตทางศูนยการประชุมแหงชาติสริ กิ ติ ยิ์ นิ ดีทจี่ ะเปนสถานที่ ตนแบบใหทุกหนวยงานที่จะเขารวมทําโครงการ ISO 20121 เขามา ศึกษาขอมูลจากสถานที่จริงไดตลอดเวลา เพื่อจะไดตอยอดการรับรู เรื่องมาตรฐาน ISO 20121 ใหเปนที่รูจักแพรหลายทั้งในกลุมลูกคา ผูป ระกอบการและประชาชนทัว่ ไป นอกจากนีท้ างศูนยสริ กิ ติ ยิ์ งั มีแนวคิด ทีจ่ ะทําโลโกปา ยแสดงสัญลักษณการไดการรับรองมาตรฐาน ISO 20121 ใหทั่วบริเวณศูนยสิริกิติ์ เพื่อเปนการเผยแพรใหทราบโดยทั่วกัน มนตรี ตัง้ เติมสิรกิ ลุ ผูจ ดั การทัว่ ไป สวนงานรับรองระบบงาน และบริการ บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะผูเ ชีย่ วชาญ ดานการตรวจสอบ การทดสอบ การตรวจพิสูจนสินคาและการรับรอง ระบบในระดับสากล กลาววา ธุรกิจไมซเปนธุรกิจขนาดใหญทมี่ ผี ลกระทบ ในวงกวาง อาจกอใหเกิดมลภาวะ มลพิษ มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีการใชทรัพยากรจํานวนมาก ทําใหเราตองหันมามองวาเราจะชวย แกหรือลดปญหาเหลานีอ้ ยางไรไดบา ง ซึง่ มาตรฐาน ISO 20121 ก็ไดเขา มาแกไขโจทยนี้ไดอยางตรงจุด เนื่องจากการดําเนินงานตามมาตรฐาน ISO 20121 จะชวยลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด ลดกาซกลุม

โลมาตรฐาน ISO 20121 : Event Sustainability Management System

ในการรวมปรับปรุงใหทศิ ทางการทําธุรกิจของผูป ระกอบการไมซของไทย ยกระดับใหทัดเทียมนานาชาติในโอกาสตอไป” นิชาภา กลาว ศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด ผูบริหารศูนยการ ประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กลาววา มาตรฐาน ISO 20121 มีความสําคัญ มาก เพราะธุรกิจไมซเปนธุรกิจขนาดใหญที่มีผลกระทบในวงกวางทั้ง ตอสิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากร ซึ่งมาตรฐาน ISO 20121 เขามา ตอบโจทยนี้ไดอยางตรงจุด สําหรับการนํามาตรฐาน ISO 20121 มา ปรับใชกับธุรกิจ ทางศูนยสิริกิติ์จึงไดวางนโยบายกระตุนตั้งแตตนทาง ใหองคกรและพนักงานมีความตื่นตัว สรางจิตสํานึก และใหความรูใน เรื่องสิ่งแวดลอม เพื่อสงมอบบริการที่สะทอนความใสใจในสิ่งแวดลอม ใหแกลกู คา ซึง่ ทีผ่ า นมาทางศูนยสริ กิ ติ ไิ์ ดจดั ทําโครงการอนุรกั ษพลังงาน และสิ่งแวดลอม รวมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนมาอยางตอ เนื่อง พรอมกันนี้ไดมีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาดูแลการดําเนินการตาม นโยบาย 3 ดาน ครอบคลุมทั้งมิติทางสังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ ในอนาคตทางศูนยสิริกิติ์จะปรับแพ็กเกจตลอดจนรูปแบบการขายพื้นที่ เพื่อใหบริการตางๆ ของศูนยสิริกิติ์ใหสามารถแขงขันและชักจูงใหลูกคา เขามามีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอมใหมากที่สุด โดยจะมีการมอบ

Engineering Today July 2014

48


ศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล (กลาง) รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 20121 จากมนตรี ตั้งเติมสิริกุล (ขวา) โดยมีนิชาภา ยศวีร รวมแสดงความยินดี

ในขณะนี้ทางผูประกอบการกลุมโรงแรม สวนสนุก อาคารที่ใหบริการดานการจัดประชุมสัมมนา ในประเทศไทยหลายแหงไดยื่นขอเขารวมโครงการ ISO 20121 คาดวาทางบริษัทฯ จะสามารถดําเนิน การตรวจสอบตามขั้นตอนของระเบียบปฏิบัติและสามารถออกใบรับรอง ISO 20121 ใหแกผูประกอบการ ในประเทศไทยอีกประมาณ 6-7 ราย ภายในป 2557 นี้

ของไทยสามารถดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จในระดับมาตรฐานสากล และทางบริษทั ฯ เองก็พรอมจะใหบริการดวยความเอือ้ เฟอ แบบไทยๆ ที่ มีชอื่ เสียง มีความนาเชือ่ ถือไปทัว่ โลก นอกจากนี้ ในขณะนีท้ างผูป ระกอบ การกลุม โรงแรม สวนสนุก อาคารทีใ่ หบริการดานการจัดประชุมสัมมนา ในประเทศไทยหลายแหงไดยื่นขอเขารวมโครงการ ISO 20121 เพื่อ รองรับตลาดสูมาตรฐานการใหบริการในระดับสากลมากขึ้น คาดวา ทางบริษัทฯ จะสามารถดําเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนของระเบียบ ปฏิบัติและสามารถออกใบรับรอง ISO 20121 ใหแกผูประกอบการใน ประเทศไทยอีกประมาณ 6-7 ราย ภายในป 2557 นี้

ไนตรัสออกไซด สาร CFC รวมถึงเปนการลดการตัดไมทาํ ลายปา สิง่ ตางๆ เหลานี้เปนสาเหตุใหเกิดภาวะโลกรอน ภาวะเรือนกระจก หรือ Green House Effect และเปนเหตุผลสําคัญทีท่ าํ ใหเกิดภัยธรรมชาติตา งๆ ทีเ่ รา เห็นกันอยูใ นทุกวันนี้ ไมวา จะเปนเหตุการณนาํ้ ทวม แผนดินไหว เปนตน การนํามาตรฐาน ISO 20121 มาปรับใชในธุรกิจ จะชวยลดรายจายที่ ไมจาํ เปน และจํากัดผลกระทบตอสิง่ แวดลอมจากผลิตผลพลอยไดตา งๆ การเขารวมโครงการนี้กับ TCEB ทําใหมีโอกาสปรับปรุงการ ดําเนินธุร กิจใหเปนไปในทิศทางที่ยั่ง ยืนและสรางมิตรภาพความไว วางใจตอลูกคา นอกจากนั้นยังไดแสดงใหโลกเห็นวา อุตสาหกรรมไมซ

49

Engineering Today July 2014


Technology

กองบรรณาธิการ

เทมปัส เอเชีย เปิดตัวเทคโนโลยีท่อลมขนส่งหลอดเลือด ความเร็วสูงรายแรกในไทย ลดระยะเวลาเจาะเลือดให้สั้นลง เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย Mr.Mikael Hemniti Winther (ที่ 2 จากซาย) อัครราชทูตเดนมารก ประจําประเทศไทย ใหเกียรติรวมเปดตัวนวัตกรรมใหมทางการแพทย

ระยะเวลา 6 ปขางหนา ดวยอัตราเติบโตเฉลี่ยประมาณ 12.8% และ คาดวาตลาดอุปกรณเครื่องมือแพทยทั่วโลกจะมีอัตราการเติบโตอยู ประมาณ 6% ซึ่งเห็นไดชัดวาเอเชียแปซิฟกจะเปนผูนําการเติบโตดาน ตลาดอุปกรณทางการแพทยภายใน 5-6 ปขางหนานี้ “จากตัวเลขจํานวนประชากรในเอเชียแปซิฟก ประมาณกวา 2,300 ลานคน พบวาจํานวนประชากรทีม่ อี ายุมากกวา 65 ป มีอตั ราเฉลีย่ เพิม่ ขึ้น 9.8% และมีการคาดการณวาจํานวนประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้น ถึง 11% ในป 2561 ดังนัน้ เพือ่ รองรับอัตราการเติบโตดังกลาว ประเทศ ตางๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกจําเปนจะตองมีจํานวนโรงพยาบาลที่มี จํานวนเตียงเพิ่มขึ้นอีก 118 ลานเตียงในอีก 10 ปขางหนา และสงผล ใหโรงพยาบาลดังกลาวจําเปนตองบริหารจัดการและเพิม่ ความคลองตัว ในดานการใหบริการเพิ่มมากขึ้นดวย” Mr.Blank กลาว เนื่องจากทิศทางตลาดทางการแพทยในเอเชียมีการเจริญเติบโต มาอยางตอเนือ่ ง ดังนัน้ การคิดคนเครือ่ งมือใหมๆ ทีท่ นั สมัยออกมารอง รับตลาดทางการแพทย จะตองตอบโจทยในเรื่องความสะดวก รวดเร็ว งาย ราคาอยูในระดับที่ตลาดรับได และใชทรัพยากรบุคคลดูแลไมมาก ที่สําคัญมีความปลอดภัยในการใชงานสูงสุด อยางเชน ผลิตภัณฑใหม ทอลมขนสงหลอดบรรจุเลือด Tempus 600 ซึ่งเปนเทคโนโลยีทอลม ขนสงหลอดเลือดความเร็วสูง จากประเทศเดนมารก ใชกาํ ลังคนควบคุม เครือ่ งมือชนิดนีเ้ พียงแคคนเดียว ติดตัง้ งาย โดยสามารถติดตัง้ ทัง้ ภายใน และภายนอกอาคาร เพราะมีเสนผานศูนยกลางเพียง 2.5 เซนติเมตร โดยสามารถติดตั้งในระยะทางสูงสุดไดถึง 650 เมตร มีอัตราความเร็ว ในการสงเลือดที่ 7 เมตร/วินาที ไมตองใชภาชนะบรรจุหลอดเลือดใน

บริษัท เทมปส เอเชีย จํากัด ผูนําเขาและจําหนายเครื่องมือ และนวัตกรรมใหมทางการแพทย โดยรวมทุนระหวางประเทศไทยและ เดนมารก เปดตัว Tempus 600 เทคโนโลยีทอลมขนสงหลอดเลือด ความเร็วสูงสําหรับใชในโรงพยาบาล เผยจุดเดนชวยลดระยะเวลาใน กระบวนการเจาะเลือดของผูปวยใหสั้นลง โดยเฉพาะผูปวยดวยโรค เรื้อรัง เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ที่ตองนั่งรอ ผลการเจาะเลือดแตละครั้งไมตํ่ากวา 3-4 ชั่วโมง หรือแมกระทั่งผูปวย ที่ตองการผลเลือดแบบทันทีทันใดจากการประสบอุบัติเหตุ ใหไดรับผล การตรวจเลือดที่รวดเร็วขึ้นเพียง 20-30 นาที ทําใหผูปวยทราบผลการ วิเคราะหที่รวดเร็วและทันตอการรักษาโรคมากขึ้น Mr.Mikael Hemniti Winther อัครราชทูตเดนมารกประจํา ประเทศไทย กลาววา ความรวมมือทางดานการแพทยระหวางประเทศ เดนมารกและประเทศไทยมีมาอยางยาวนาน โดยทั้งสองประเทศไดมี ทีมนักวิจัยทางการแพทยอยางครบวงจร รวมกันในการศึกษาตลาดการ ใหบริการทางการแพทยของไทย ทั้งเรื่องเครื่องมือแพทย การใหบริการ ของโรงพยาบาลของไทย บุคลากรของไทย ที่กาวไปไกลอยางรวดเร็ว เพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการแพทยแหงเอเชีย หรือ Medical Hub ในอนาคตอันใกลนี้ ซึ่งทางประเทศเดนมารกเองรูสึกยินดีและเปน เกียรติอยางยิ่งที่ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการชวยพัฒนาวงการแพทยของ ประเทศไทยใหเจริญกาวหนา Mr.Daniel Blank ประธานกรรมการ บริษทั ทามเมดิโก จํากัด กลาววา แนวโนมตลาดทางการแพทยระดับเอเชียที่เติบโตเพิ่มขึ้นอยาง ตอเนื่อง จะสงผลใหมูลคาใชจายทางการแพทยเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา ใน

Engineering Today July 2014

50


การขนสงหลอดเลือดไปกลับใหเสียเวลา ประหยัดทั้งบุคลากรที่จะตอง เดินสงเลือดไปตรวจยังหองปฏิบตั กิ าร และปองกันความผิดพลาดในการ คียขอมูลโปรแกรมรับปลายทาง ทีส่ าํ คัญชวยใหผปู ว ยทีเ่ ขามารับการรักษาทราบผลการวิเคราะหได รวดเร็ว เชน ในหองผูปวยฉุกเฉิน ซึ่งในแตละวันจะมีกรณีผูปวยประสบ อุบัติเหตุ และเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ที่ตองเจาะเลือดเพื่อนําไปตรวจหาโรคที่ เปน หากรุป เลือดทีต่ อ งใหเลือดรักษา เปนตน สามารถสงตอผลเลือดทีไ่ ด อยางรวดเร็วใหแพทยเฉพาะดานรักษาโรคไดอยางทันสถานการณ ไม ตองใหผูปวยนอนรอผลตรวจเลือดอยางทรมานอีกตอไป Mr.Paul Lebrun Business Consultant บริษทั เทมปส เอเชีย จํากัด กลาววา บริษัท เทมปส เอเชีย จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวาง นักธุรกิจไทย และนักธุรกิจเดนมารก โดยมีผถู อื หุน หลักประกอบดวยฝาย ไทย คือ บริษัท พี ซี แอล โอลดิ้ง จํากัด ถือหุน 51% ฝายเดนมารก คือ บริษัท ทามเมดิโก จํากัด ถือหุน 30% และบริษัทอื่นๆ อีก 20% ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมไดแคมุงหวังจะจําหนายผลิตภัณฑทางการแพทยเทานั้น แต มุง หวังทีจ่ ะจําหนายโซลูชนั ทีม่ กี ารพัฒนาและกาวหนาทางการแพทยมาก ยิง่ ขึน้ เพือ่ ใหผปู ว ยไดรบั การดูแลรักษาทีส่ ะดวก รวดเร็วและปลอดภัยใน ชีวิตใหดีที่สุด สําหรับเครื่องมือทอลมขนสงหลอดบรรจุเลือด Tempus 600 เปนนวัตกรรมใหมที่นํามาเปดตลาดในประเทศไทย ในขณะนี้ได มีการติดตั้งใชงานแลวที่โรงพยาบาลศิริราช จํานวน 2 ชุด และกําลัง อยูระหวางการเจรจาติดตั้งเพิ่มอีก 3 โรงพยาบาลชั้นนําในประเทศไทย โดยคาดหวังวาในอีก 4 ปขางหนา นวัตกรรมนี้จะใชกันอยางแพรหลาย ในประเทศไทย

Mr.Daniel Blank พิสิษฐ วรรณวิทยาภา ประธานกรรมการ บริษทั ทามเมดิโก จํากัด กรรมการผูจ ดั การ บริษทั เทมปส เอเชีย จํากัด

Tempus 600 เทคโนโลยีขนสงหลอดเลือดความเร็วสูงจากเดนมารก

51

พิสิษฐ วรรณวิทยาภา กรรมการผูจัดการ บริษัท เทมปส เอเชีย จํากัด กลาวถึงแนวโนมตลาดเครื่องมือแพทยในประเทศไทย ในป 2557 วามีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ประมาณ 9 เปอรเซ็นต มีมลู คาทาง ตลาดรวม 36,000 ลานบาท และจะเติบโตเพิ่มขึ้นเปน 40 เปอรเซ็นต ในระยะเวลา 4 ปขางหนา ดวยมูลคาตลาดรวมประมาณ 50,000 ลานบาท ทั้งนี้ปจจุบันประเทศไทยมีการนําเขาอุปกรณเครื่องมือแพทย ประมาณ 2 ใน 3 ของมูลคาตลาดทั้งหมด สวนอีก 1 ใน 3 ผลิตไดเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องมือการนําสงหลอดเลือดที่ประเทศไทยยังไมมี การนําเขาหรือมีผูประกอบการรายใดในประเทศไทยสามารถผลิตหรือ คิดคนได ดังนั้น บริษัท เทมปส เอเชีย จึงถือเปนรายแรกและรายเดียว ที่ผลิตนวัตกรรมประเภทนี้ได โดยใชชื่อวา Tempus 600 “Tempus 600 เปนเครื่องมือทอลมขนสงหลอดบรรจุเลือด ซึ่ง เปรียบเสมือนระบบการขนสงเลือดทางดวนในโรงพยาบาล ที่ชวยลด ระยะเวลาการขนสงเลือดใหมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมาก ยิ่งขึ้น จากที่ในอดีตเราจะชินตากับการเห็นพนักงาน หรือเจาหนาที่ของ โรงพยาบาลแตละแหงเดินถือตะกรานําหลอดเลือดไปสงยังหองทดสอบ ผลเลือดใน Lab ทดสอบ ซึง่ ใชเวลาในการรอผลตรวจเลือดของผูป ว ยใน แตละครั้งไมนอยกวา 3-4 ชั่วโมง แตเมื่อมีเครื่องมือ Tempus 600 นี้ เขามาชวยจัดการสงหลอดเลือดจะชวยทําใหเกิดความคลองตัวขึน้ เพียง แค 20-30 นาที ผูป ว ยก็จะทราบผลการวิเคราะหผลเจาะเลือดจากแพทย เพื่อรอการรักษาในขั้นตอนตอไปไดเลย” พิสิษฐ กลาว ทีส่ าํ คัญสามารถนําสงหลอดเสมหะ หลอดชิน้ เนือ้ สําหรับสงตรวจ หอง Lab และเนื้อเยื่อที่แพทยเจาของไขตองการตรวจพิสูจนอยางเรง ดวน เหมาะสําหรับการติดตั้งในโรงพยาบาลตามจุดตางๆ เชน หอง ผูปวยฉุกเฉิน หองตรวจเลือดตามจุดตางๆ ในโรงพยาบาล หอง Lab เปนตน สําหรับราคาในเบือ้ งตน 400 เมตร ราคาประมาณ 4,500,000 บาท นํารองทําการติดตัง้ ทีป่ ระเทศไทยแลวทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช จํานวน 2 ชุด สวนในตางประเทศ ขณะนี้ไดนํารองติดตั้งที่มหาวิทยาลัยเดกู คาทอลิก ประเทศเกาหลี โดยตัง้ เปาใน 2 ปแรกจะขยายตลาดเพิม่ ขึน้ เปน 50 ชุด ดวยมูลคาตลาดประมาณ 200 ลานบาท และภายในป 2560 เพิม่ เปน 100 ชุด/ป ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก ดวยมูลคาตลาดประมาณ 400 ลานบาทตอป ซึ่งจะเนนลูกคาโรงพยาบาล และสถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน โรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในป 2558 เทมปส เอเชีย มุงเนนการทําตลาดนํารอง (Reference site) ใหไดในแตละประเทศ โดยใชประเทศไทยเปน ศูนยกลางในการทําตลาด และศูนยฝกอบรมบุคลากร เพื่อทํางานรวม กับพันธมิตรในแตละประเทศ ซึ่งบริษัทฯ จะเปนผูเขาไปใหคําปรึกษา และแนะนําการทําตลาดกับพันธมิตร และในเบื้องตนจะโฟกัสตลาด ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟกกอน โดยเฉพาะตลาดในกลุมประเทศ อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ทั้ง 10 ประเทศ เปนลําดับแรกๆ อาทิ สิงคโปร เวียดนาม รวมทั้งตลาดในเกาหลี และ ญีป่ นุ สอดคลองกับนโยบายภาครัฐทีต่ อ งการผลักดันใหประเทศไทยเปน ศูนยกลางทางการแพทย (Medical Hub) แหงเอเชีย

Engineering Today July 2014


กองบรรณาธิการ

Innovation

สจล. ชี้ 6 เทรนด์อุตสาหกรรมยุคเจเนอเรชั่น Z ผ่านเวที “ID CLOSE UP 2014” โชว์ผลงานออกแบบเด็กไทย รับตลาดอาเซียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เผย 6 เทรนดสนิ คาอุตสาหกรรมทีน่ า จับตามองในยุคเจเนอ เรชัน่ Z ผานงานนิทรรศการ “ID CLOSE UP 2014” งานแสดงผลงาน วิทยานิพนธและผลงานนักศึกษา โดยคณะสถาปตยกรรมศาสตร ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม ภายใตแนวคิด “The pixel of idea” ผาน 6 กลุมผลงานอันไดแก 1. “Caninie” กระเปาถือจากขนสุนัข เทรนดใหมมาแรงแหงวงการสิ่งทอ 2. “Endless Giving” เครื่อง ประดับแหงการให” ทีม่ แี รงบันดาลใจจากอวัยวะมนุษย 3. “เซรามิก ดูดซับนํ้า” นวัตกรรมเก็บกักนํ้ามันหอมระเหย 4. “Baan Chair” เกาอี้ไมภูมิปญญาสถาปตยกรรมไทย ดีไซนไมซํ้าใครในอาเซียน 5. “New Gen Lifestyle Product” สินคาไลฟสไตล เอาใจวัยรุน ทั่วอาเซียน 6. “Trendy Graphic Packaging” บรรจุภัณฑที่ผสาน ลวดลายไทยเขากับลายกราฟก แนวคิดเพื่อยกระดับสินคาโอทอป

โดยผลงานทั้งหมดลวนมีจุดเดนที่แตกตางกันไป แตอยูภายใต แนวคิดในการออกแบบที่ไมตางกัน คือ การสรางสรรคผลิตภัณฑที่ ใชงานงาย มีจุดเดนดานดีไซน และตอบโจทยในการตอยอดสูภาค อุตสาหกรรม พรอมกันนี้ ภายในงานไดมีการรวบรวมผลงานการ ออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมอื่นๆ กวา 100 ชิน้ จากฝมือนักศึกษา ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม มารวมจัดแสดง เพื่อสะทอนถึงศักยภาพ ของนักออกแบบไทยรุนใหม และเปนการผลักดันการสรางมูลคาเพิ่มให กับกลุมผลิตภัณฑในภาคอุตสาหกรรมไทย นอกจากนี้ยังมีการเปดเผย ถึงเทรนดไลฟสไตลและการบริโภคสินคาของคนรุนใหม โดยอาจารย จารุพัชร อาชวะสมิต อาจารยประจําภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ ทหารลาดกระบัง (สจล.) และดีไซเนอรชื่อดัง เจาของผลงานการ ออกแบบลายผาไทยใหกบั มูลนิธแิ มฟา หลวง ในพระบรมราชูปถัมภ

ชูแนวคิดการจัดงาน “The pixel of idea” สร้างสรรค์ผลงานจากไอเดียเล็กๆ แต่ต่อยอดสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ อาจารยจารุพัชร อาชวะสมิต อาจารยประจําภาควิชาศิลป อุ ต สาหกรรม คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร สถาบั น เทคโนโลยี พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และดีไซเนอรชื่อดัง เจาของผลงานการออกแบบลายผาไทยใหกบั มูลนิธแิ มฟา หลวง ใน พระบรมราชูปถัมภ กลาวถึงการจัดนิทรรศการครั้งนี้วา นิทรรศการ ID CLOSE UP เปนกิจกรรมแสดงผลงานวิทยานิพนธและผลงาน นักศึกษาที่จัดขึ้นอยางตอเนื่องยาวนานกวา 30 ป โดยในปนี้แนวคิด ของงานคือ “The pixel of idea” หมายถึงการสรางสรรคผลงานจาก ไอเดียเล็กๆ แตสามารถตอยอดไปสูส งิ่ ทีย่ งิ่ ใหญได ผลงานทีม่ กี ารนํามา จัดแสดงจึงไมไดนําเสนอเพียงเรื่องดีไซนอันสวยงาม แตยังมุงเนนเรื่อง การนําไอเดียเหลานั้นมาตอยอดสูการผลิตจริงในภาคอุตสาหกรรมดวย โดยทางภาควิชาฯ ไดคดั เลือกผลงานทีก่ าํ ลังเปนเทรนดสนิ คาสําหรับคน รุนใหมมาทั้งสิ้น 6 กลุม ซึ่งจะครอบคลุมทั้ง 6 กลุมสาขาที่มีการเปด สอนในภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม ไดแก ผลงานกระเปาจากขนสุนขั จาก กลุมสาขาการออกแบบสิ่งทอ ลายผา (Textile Design) ผลงานเครื่อง ประดับแหงการให จากกลุมสาขาการออกแบบโลหะ เครื่องประดับ (Metal Design) ผลงานเซรามิกดูดซับนํา้ จากกลุม การออกแบบเซรามิก และเครื่องปนดินเผา (Ceramic Design) ผลงานเกาอี้ไมภูมิปญญา

อาจารยจารุพัชร อาชวะสมิต อาจารยประจําภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล.

Engineering Today July 2014

52


“Canin กระเป๋าถือจากขนสุนัข “Caninie” เทรนด์ ทรน ใหม่แห่งวงการสิ่งทอ ศิ ริ อ าภรณ พงศ หิ รั ญ รั ฐ หรื อ เนม นั ก ศึ ก ษาสาขาศิ ล ป อุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. เจาของผลงาน “Caninie” กระเปาจากเสนดายขนสุนัข ผลงานการออกแบบในกลุม สาขา Textile Design กลาวถึงที่มาของการออกแบบผลงานชิ้นนี้วา ทุกวันนีม้ ผี เู ลีย้ งสุนขั ในประเทศไทยจํานวนมาก ซึง่ เจาของสุนขั บางกลุม นิยมนําสุนขั ไปใชบริการตัดแตงขนทีร่ า น ทําใหขนสุนขั เหลานัน้ กลายเปน ขยะไปอยางนาเสียดาย ดังนั้น แนวคิดในการนําขนสุนัขมาแปรรูปเปน ผลิตภัณฑสิ่งทอจึงเกิดขึ้นมา เพื่อเปนการนําขนของสุนัขซึ่งมีลักษณะ คลายคลึงกับเสนดาย มาใชงานตอใหเกิดประโยชน และเปนการสราง มูลคาเพิ่มใหวัตถุดิบที่กําลังจะกลายเปนขยะ โดยการนําขนสุนัขมา

สถาปตยกรรมไทย จากกลุม สาขาการออกแบบเฟอรนเิ จอร เครือ่ งเรือน (Furniture Design) ผลงานสินคาไลฟสไตลเอาใจวัยรุนอาเซียน จาก กลุม สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ (Industrial Design) และผลงานบรรจุ ภัณฑยกระดับโอทอป จากกลุม สาขาการออกแบบกราฟกและบรรจุภณ ั ฑ (Graphic & Packaging Design) ทั้งนี้ ผลงานทุกชิ้นจะสะทอนถึงแนวทางการเรียนการสอนของ ภาควิชาฯ ที่เริ่มตนตั้งแตการฝกฝนกระบวนการคิด การวางคอนเซ็ปต การออกแบบ การผลิต ตลอดจนการนําวัตถุดิบกลับมาใชใหม เพื่อไม ใหเปนมลพิษตอสิ่งแวดลอม พรอมกับการตีโจทยเรื่องการออกแบบ ผลิตภัณฑ ที่สามารถนํามาตอยอดสูการผลิตในภาคอุตสาหกรรมได จริง เพื่อเปนการชวยยกระดับอุตสาหกรรมไทยไดอยางสรางสรรค และชวยสรางประโยชนใหกับประเทศไทยในมิติตางๆ ทั้งสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ฯลฯ นอกจากนี้ ผลงานตางๆ ยังสะทอน ถึงศักยภาพของบัณฑิต สจล. ที่พรอมตอการกาวสูเสนทางวิชาชีพดาน การออกแบบอยางแทจริง

แนะผลิตสินค้าภายใต้หลัก “เล็ก สะดวก เร็ว ง่าย” รับเทรนด์บริโภคสินค้าและไลฟ์สไตล์ของ Gen Z อาจารยจารุพชั ร กลาวถึงเทรนดการบริโภคสินคาและไลฟสไตล ของคนรุนใหม ซึ่งขณะนี้กําลังเขาสูยุค Generation Z หรือ Gen Z วา ขณะนี้ประเทศไทยและประเทศตางๆ ในโซนเอเชีย มีคาครองชีพคอน ขางสูง เทรนดในเรื่องการใชสินคาที่มีความหรูหรา (Luxury) จึงลดลง และคนจะหันไปบริโภคสินคาหนวยเล็กแทน รวมถึงเทรนดเรือ่ ง “Green and Small Space” หรือความชื่นชอบในการใชชีวิตภายในสถานที่ ที่ไมกวางขวางและตองการความเงียบสงบ กําลังเปนที่นิยมมากขึ้น ดังจะเห็นการเติบโตของที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ซึ่งขณะนี้มี จํานวนมากกวา 75,000 หนวย ประกอบกับไลฟสไตลในการซื้อสินคา ของผูบริโภคก็มีความเปลี่ยนแปลงไป โดยการซื้อสินคาผานสื่อ Social Media ไดรับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากผูบริโภคไดรับความสะดวก รวดเร็วจากสื่อประเภทนี้มากกวาสื่ออื่นๆ ดังนั้น ผูประกอบการยุคนี้ จึงควรเนนการผลิตสินคาภายใตหลัก “เล็ก สะดวก เร็ว งาย” เพื่อให สอดรับกับพฤติกรรมผูบ ริโภคยุคใหม ซึง่ หากมองในแงการผลิตสินคาใน วงการอุตสาหกรรมการออกแบบแลว สิง่ ทีเ่ ปนจุดแข็งของเราคือความคิด สรางสรรค ซึ่งสถานการณตอนนี้จะเห็นวาในบานเรามีผลิตภัณฑดีไซน ใหมๆ เกิดขึ้นมากมาย แตยังมีจุดออนในดานการตลาด เพราะผลงาน หลายๆ ชิ้นมักจะเปนที่รูจักแคในกลุม Niche Market เทานั้น เพราะ ฉะนั้น การสื่อสารกับผูบริโภคที่เปนกลุมสาธารณชนมากขึ้น จึงเปนสิ่ง ที่นักออกแบบตองรีบปรับตัวตอไป

ศิริอาภรณ พงศหิรัญรัฐ หรือเนม เจาของผลงาน “Caninie”

ทําความสะอาดดวยการตม กอนจะใชเทคโนโลยีในการปนดายขนสุนัข รวมกับอะคริลคิ ในอัตราสวน 40:60 แลวนํามาทอสลับกับดายคอตตอน ซึง่ จะทําใหไดผวิ สัมผัสของเสนใยทีม่ คี วามนุม แข็งแรงทนทาน เหมาะกับ การทําเปนสิ่งทอประเภทตางๆ และยังเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพราะ เปนวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ สวนสาเหตุที่สนใจการทําผลิตภัณฑ กระเปา เนื่องจากมีความคิดวาสามารถออกแบบลวดลายตางๆ ไดงาย กวาการทําเปนผลิตภัณฑประเภทอืน่ และเปนการเพิม่ ทางเลือกใหกบั ผู บริโภคที่ตองการผลิตภัณฑที่มีความแปลกใหม โดยผลิตภัณฑกระเปาที่ ออกแบบขึ้น มีชื่อแบรนดวา “Caninie” ซึ่งมาจากคําวา Canine ที่แปล

53

Engineering Today July 2014


“เซรามิกดูดซับนํ้า” นวัตกรรมเก็บกักนํ้ามันหอมระเหย ณั ฐ พล ศรี อ ภิ วั ฒ น หรื อ เพชร นั ก ศึ ก ษาสาขาศิ ล ป อุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. เจาของผลงาน “เครื่องเคลือบดินเผาดูดซับนํ้า” ผลงานการออกแบบในกลุมสาขา Ceramic Design กลาวถึงผลงานการออกแบบชิ้นนี้วา ผลิตภัณฑ เซรามิกในบานเราขณะนี้ จะเนนเรื่องดีไซนมากเปนพิเศษ ตนเองจึง พยายามหาจุดขายของผลิตภัณฑที่ไมซํ้าใคร โดยการเลือกใชวัตถุดิบที่ มีคุณสมบัติพิเศษ นั่นคือการใชดินเทอรราคอตตา (Terracotta) ซึ่ง เนื้อดินมีความพรุนสูง และมีคุณสมบัติในการชวยดูดซึมและกระจาย ของเหลวได ดี ประกอบกั บ เมื่ อ นํ า ดิ น ไปเผาแล ว จะได ผิ ว ดิ น ที่ มี สี เอิรธโทนอันสวยงาม สะทอนถึงเอกลักษณของการอยูกับธรรมชาติ ซึ่งเหมาะกับการนํามาพัฒนาเปนเครื่องเคลือบดินเผา โดยตนไดเพิ่ม เอกลักษณของผลงานดวยการออกแบบเซรามิกที่เพิ่มประโยชนการ

วาสุนัข โดยตนไดออกแบบกระเปาจากขนสุนัขทั้งหมด 5 รูปแบบ เพื่อ ตอบสนองการใชงานที่หลากหลาย ไดแก กระเปาสะพายไหล กระเปา ถือ กระเปาสะพายขาง กระเปาใสโนตบุค และกระเปาเครือ่ งสําอาง ซึง่ ผลิตภัณฑนมี้ ตี น ทุนตัง้ แต 400 – 1,100 บาท แตมรี าคาขายอยูท รี่ าวๆ 1,500 – 4,000 บาท จึงตอบโจทยทั้งในแงการตอยอดทางธุรกิจ และ การสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัตถุดิบแนวใหมอยางดายขนสุนัขไปพรอมกัน

ธเนศ ศรีกฤษณพล หรือโนต เจาของผลงาน “เครื่องประดับแหงการให”

“Endless Giving เครื่องประดับแห่งการให้” ธเนศ ศรีกฤษณพล หรือโนต นักศึกษาสาขาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. เจาของผลงาน “เครือ่ งประดับแหง การให” ผลงานการออกแบบในกลุมสาขา Metal Design กลาววา เมื่อพูดถึงคําวาเครื่องประดับ คนสวนใหญจะนึกถึงเรื่องความสวยงาม ความหรูหรา แตสําหรับผลงานชิ้นนี้เกิดจากโจทยที่วา เราตองการให เครือ่ งประดับไมไดเปนเพียงสินคาทีผ่ ลิตขึน้ เพือ่ เสริมความสวยงามใหกบั ผูส วมใสเทานัน้ แตยงั สะทอนถึงความงามในดานจิตใจไดดว ย ทําใหเกิด ไอเดียในการออกแบบเครือ่ งประดับสําหรับใชเปนของทีร่ ะลึกในโครงการ “Endless Giving แบงปนสิ่งเล็ก สรางสิ่งยิ่งใหญ” ของศูนยบริจาค อวัยวะสภากาชาดไทย เพือ่ รณรงคและสงเสริมความเขาใจในการบริจาค อวัยวะ ซึ่งการออกแบบเครื่องประดับแตละชิ้นไดแรงบันดาลใจจาก การนําลักษณะอวัยวะมนุษย เชน ไต หัวใจ มาผสมรวมกับลวดลาย ตางๆ ของตนกลวย เพือ่ บงบอกถึงความหมายทีแ่ ตกตางกันไป เชน เครือ กลวยหมายถึงการรวมตัวเปนหนึง่ เดียวกัน ใบตองหมายถึงการหอหุม สิง่ ดีๆ กอนถึงมือผูร บั เปนตน โดยผลงานจะปรากฏออกมาในรูปแบบของ แหวน สรอยขอมือ และเข็มกลัด ซึ่งเปนรูปอวัยวะตางๆ เพื่อสะทอนให ผูพบเห็นเกิดทัศนคติวา การบริจาคอวัยวะเปนการใหที่สวยงาม เพราะ การใหของเราสามารถชวยตอลมหายใจของผูอื่นได

Engineering Today July 2014

ณัฐพล ศรีอภิวัฒน หรือเพชร เจาของผลงาน “เครื่องเคลือบดินเผาดูดซับนํ้า”

54


โดยในปนี้ แนวคิดของงาน ID CLOSE UP คือ “The pixel of idea” หมายถึงการสรางสรรค ผลงานจากไอเดียเล็กๆ แตสามารถตอยอดไปสูสิ่งที่ยิ่งใหญได ผลงานที่มีการนํามาจัดแสดง จึงไมไดนําเสนอ เพียงเรื่องดีไซนอันสวยงาม แตยังมุงเนนเรื่องการนําไอเดียเหลานั้นมาตอยอดสูการผลิตจริงในภาค อุตสาหกรรมดวย

กระจายกลิ่นของนํ้ามันหอมระเหย พรอมการสรางสรรคผลิตภัณฑให เหมาะกับการพกพาติดตัวในชีวิตประจําวันมากขึ้น เชน การออกแบบ พวงกุญแจเซรามิก ที่วางนามบัตรเซรามิก เครื่องประดับเซรามิก ซึ่ง ผลิตภัณฑทั้งหมดมีคุณสมบัติในการเก็บกลิ่นหอมเชนเดียวกัน ทั้งนี้ แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑทงั้ หมดเกิดขึน้ เพือ่ ใหคนไทยเห็นความ สําคัญของผลิตภัณฑเซรามิกมากขึ้น เพราะจากเดิมเรามักจะคิดวาผล งานเซรามิกสวนใหญมคี ณ ุ คาในดานการใชงานไมมาก และเหมาะกับการ เปนของประดับตกแตงบาน มากกวาจะเปนสิง่ ของเครือ่ งใชในชีวติ ประจํา วัน ตนจึงคาดหวังวา การเพิ่มคุณสมบัติการใชงาน และเลือกวัตถุดิบที่ จะชวยเสริมใหผลงานมีความโดดเดนมากขึ้น จะชวยเพิ่มศักยภาพให ผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมเซรามิกไทยได

“Baan Chair” เก้าอี้ไม้ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมไทย ดีไซน์ไม่ซํ้าใคร วงศธร ชั ย เชิ ด ชู ว งศ หรื อ นิ ว นั ก ศึ ก ษาสาขาศิ ล ป อุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร สจล. เจาของผลงาน “Baan Chair” เกาอีภ้ มู ปิ ญ  ญาสถาปตยกรรมไทย ซึง่ เปนผลงานการ ออกแบบในกลุม Furniture Design กลาววา การออกแบบผลิตภัณฑ เฟอรนิเจอร เพื่อรองรับความตองการของผูใชงานในปจจุบัน จะตอง คํานึงถึงประโยชนดานการใชงานเปนพิเศษ แตขณะเดียวกันก็ตอง ไมละทิ้งความสวยงามดานดีไซน ซึ่งโดยสวนตัวแลว ตนคิดวาคนรุน ใหมชื่นชอบสินคาที่มีกลิ่นอายของการยอนยุค จึงนําไอเดียจากการ สรางบานทรงไทยสมัยโบราณ ที่มีการใชเทคนิคการเขาไม หรือ Wood Joinery มาประยุกตใชในการออกแบบผลงานชิ้นนี้ โดยหลักการคือ เราจะไมมีการใชตะปูในการตอไมแตละชิ้นเขาหากันเลย แตจะใชวิธี ประกอบไมเขาดวยกันโดยการเขามุม ซึ่งนี่เปนจุดเดนของเกาอี้ Baan Chair ที่แสดงถึงภูมิปญญาของคนไทยอยางชัดเจน สวนวัสดุท่ีใชคือ ไมวอลนัท ซึง่ เปนไมฝรัง่ ทีม่ คี วามแข็งแรง ทนทาน ลวดลายสวยงาม และ มีสที ใี่ กลเคียงกับไมของไทย ผลงานชิน้ นีจ้ งึ เปรียบเสมือนการผสมผสาน ความเปนไทยดวยการออกแบบทีเ่ กิดจากภูมปิ ญ  ญาเรือ่ งการเขาไม ผสม กับความสากล ดวยการใชไมวอลนัท นอกจากนี้ จะเห็นวาขาของเกาอีจ้ ะมีเพียง 3 ขา เพือ่ ใหเหมาะแก การใชงานภายในสถานทีท่ มี่ เี นือ้ ทีจ่ าํ กัด เชน ในรานอาหาร ซึง่ เปนสถานที่ ทีม่ ผี คู นเดินเขาออกตลอดเวลา จึงจําเปนตองเลือกเกาอีท้ เี่ คลือ่ นยายได งาย และไมเปนอุปสรรคตอการสะดุดลม ซึ่งเปนจุดเดนอีกประการหนึ่ง ของเฟอรนิเจอรชิ้นนี้

วงศธร ชัยเชิดชูวงศ หรือนิว เจาของผลงาน “Bann Chair”

55

Engineering Today July 2014


Construction

กองบรรณาธิการ

สมาคมสถาปนิกสยามฯ ผนึกกําลัง 3 องค์กรวิชาชีพ เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหว จ.เชียงราย ซึ่งมีความปลอดภัยมาใชงานทดแทนอาคารเดิมเปนการชั่วคราวและ ถาวร สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งเปนสมาคม วิชาชีพทางดานสถาปตยกรรมที่เกี่ยวของโดยตรง และมีศักยภาพใน การระดมผูมีความรูความเชี่ยวชาญ และมีจิตอาสา ไดรวมกับวิศวกรรม สถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ, สมาคมวิศวกรที่ปรึกษา แหงประเทศไทย, สมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทย, กลุม Design for Disasters จัดทําโครงการ “ซอมสรางบาน วัดและโรงเรียนในพื้นที่ ประสบภัยแผนดินไหว ในจังหวัดเชียงราย” ขึน้ เพือ่ ชวยเหลือเยียวยา ผูประสบภัยจากแผนดินไหวในจังหวัดเชียงราย พ.ต.ท.ดร.บัณฑิต ประดับสุข ประธานโครงการสนับสนุน ความชวยเหลือกรณีแผนดินไหวที่จังหวัดเชียงราย กลาววา ใน เบื้องตนไดรับความรวมมือจากวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ ประสานความร วมมือกันในการสนับสนุนการ ออกแบบโครงสรางอาคาร ในการใหความชวยเหลือผูป ระสบภัยจากเหตุ แผนดินไหวในระยะเรงดวน และระยะยาว โดยในระยะเรงดวนสมาคม สถาปนิกฯ ไดใหการสนับสนุนสถาปนิกกลุม Design for Disasters ใน การออกแบบและกอสรางอาคารเรียนเรงดวน 9 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน, โรงเรียนบานทาฮอ, โรง เรียนธานทองวิทยา, โรงเรียนหนองบัว, โรงเรียนบานทุม ฟาผา, โรงเรียน ชุมชนบานปากอดํา, โรงเรียนโปงแพรวิทยา, โรงเรียนบานดอยชาง และ โรงเรียนบานหวยสานยาว ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิก 9 คน รวมถึงสราง อาคารพักอาศัย พอดี พอดี 9 หลัง อีกทัง้ ทางกรรมาธิการสถาปนิกลานนา ไดรับอาสาบูรณะซอมแซมวัด 2 แหง คือ วัดดงมะเฟอง และวัด แมลาววนาราม เพื่อเปนการเยียวยาแกผูไดรับความเดือดรอนจากเหตุ แผนดินไหวใหกลับมาใชชีวิตไดอยางปกติสุขโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ การจัดทําโครงการดังกลาวไดรับการสนับสนุนบริจาควัสดุ กอสรางจากบริษัทผูผลิตชั้นนําของประเทศ และสมาคมสถาปนิกฯ ยัง ไดตั้งกองทุนเพื่อสมาชิกสมาคมฯ และประชาชนทั่วไป ไดสามารถรวม บริจาคทุนทรัพยในการใหความชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัยในจังหวัด เชียงราย โดยผูมีจิตศรัทธาสามารถรวมบริจาคไดที่ บัญชีสมาคมสถาปนิก สยามฯ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยแผนดินไหว จ.เชียงราย ธนาคารไทย พาณิชย สาขาศรีวรา เลขที่บัญชี 140-2-63196-6

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ จับมือ 3 องค ก รวิ ช าชี พ ได แ ก วิ ศ วกรรมสถานแห ง ประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ, สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแหงประเทศไทย, สมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และกลุม สถาปนิก Design for Disasters รวมฟนฟูพื้นที่ประสบภัยแผน ดินไหว จ.เชียงราย ภายใตโครงการ “ซอมสรางบาน วัด และ โรงเรียนในพืน้ ทีป่ ระสบภัยจากเหตุแผนดินไหวใน จังหวัดเชียงราย” ลาสุด 9 สถาปนิกจิตอาสาเรงออกแบบอาคารเรียน เพื่อกอสราง อาคารเรียนเรงดวนใหกับโรงเรียนที่ไดรับผลกระทบจากแผนดิน ไหวและขาดหองเรียน 9 แหง และกรรมาธิการสถาปนิกลานนา อาสาบูรณะซอมแซมวัด 2 แหง พรอมเดินหนาชวยสรางอาคาร พักอาศัย 9 หลัง ใหกับชุมชนในพื้นที่ พิ ชั ย วงศ ไวศยวรรณ นายกสมาคมสถาปนิ ก สยาม ใน พระบรมราชูปถัมภ กลาววา จากการเกิดเหตุภัยพิบัติจากแผนดิน ไหวอยางรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตรของประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัด เชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่ผานมา ซึ่งไดสรางความเสีย หายเปนวงกวางตอสิ่งปลูกสราง อาคารบานเรือน ถนน และมีผูประสบ ภัยไดรับความเดือดรอนเปนจํานวนมาก จึงทําใหเกิดความตองการเรง ดวนในการซอมสรางอาคารบานเรือน อาคารเรียน และวัดวาอาราม

Engineering Today July 2014

56


กองบรรณาธิการ

Preview

glasstec 2014 งานแสดงอุตสาหกรรมแก้วและกระจกที่ใหญ่ที่สุดของโลก เปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมได้สัมผัสกับการพัฒนานวัตกรรมแห่งอนาคต

glasstec 2014 brings most comprehensive world of glass for industries to get the insight of future development.

Messe Düsseldorf GmbH, the leading organizer of international trade event, is upbeat on the prospect of the biannual glasstec 2014 - the international trade fair featuring the entire spectrum of material glass – where number of exhibitors is on par with previous event. After two years, the international glass industry will once again descend on Düsseldorf, Germany for glasstec 2014 to be held during 21 to 24 October, 2014 to experience the industry’s most prominent event. It is expected that some 1,150 exhibitors will join this year’s fair, a similar number to the prior edition in 2012 when 1,175 exhibitors showcased their products, innovations, technologies and services. glasstec 2014 will present the world of glass from production and processing to finishing and final applications as well as additional ranges form part of the supporting programme for architecture and construction, windows and façade as well as solar industries. In 2014, the highlighted themes at this special show, which covers about 2,500 square metres, will fall under the rubric “Intelligent Glass” and include the areas Intelligent Building

บริษัท เมสเซ ดุสเซลดอรฟ ผูจัดงานแสดงสินคาชั้นนําของ โลก มัน่ ใจกับการจัดแสดงสินคา glasstec 2014 ทีจ่ ดั ขึน้ เปนประจํา ทุก 2 ป เพื่อจัดแสดงสินคาและเทคโนโลยีทุกดานที่เกี่ยวของกับ วัตถุดิบแกว ดวยจํานวนผูเขารวมแสดงสินคาที่ใกลเคียงกับการ จัดงานครั้งที่ผานมา หลังจากผานไป 2 ป glasstec 2014 งานแสดงสินคานานาชาติ ดานกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑซงึ่ ทําจากแกวและกระจก จะถูกจัด ขึ้นอีกครั้งที่เมืองดุสเซลดอรฟ ประเทศเยอรมนี ระหวางวันที่ 21-24 ตุลาคม 2557 โดยผูเขาชมงานจะไดสัมผัสประสบการณในงานแสดง สินคาที่สําคัญที่สุดสําหรับอุตสาหกรรมนี้ คาดวาจะมีผูเขารวมแสดง สินคาประมาณ 1,150 ราย ซึ่งใกลเคียงกับงานแสดงสินคาครั้งที่ผาน มา โดยมีผูเขารวมแสดงผลิตภัณฑ นวัตกรรม เทคโนโลยี และบริการ รวม 1,175 ราย glasstec 2014 เปนงานแสดงสินคาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแกว และกระจกตั้งแตกระบวนการผลิตไปจนถึงขั้นตอนสุดทายในการผลิต พรอมทั้งมีการนําเสนอความหลากหลายที่เปนสวนสนับสนุนการผลิต สําหรับอุตสาหกรรมสถาปตยกรรมและการกอสราง หนาตางและหนา ตึกหรือเปลือก รวมทั้งอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย สําหรับแนวคิดหลักของการแสดงพิเศษภายในพื้นที่ถึง 2,500 ตารางเมตรในป 2014 นี้ จัดขึ้นภายใตหัวขอ “กระจกอัจฉริยะ” ซึ่ง

57

Engineering Today July 2014


มร.ฮานส เวอรเนอร ไรนฮารด รองกรรมการผูจัดการ บริษัท เมสเซ ดุสเซลดอรฟ

ทรงพล บําเพ็ญสันติ รองประธานกลุม อุตสาหกรรมแกวและกระจก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.)

จะเปนการแสดงครอบคลุมการใชกระจกในอาคารอัจฉริยะ หนาตึกหรือ เปลือกอาคาร และการใชพลังงานแสงอาทิตย นวัตกรรมในอุตสาหกรรม กระจก การออกแบบกระจกและการตกแตงภายใน ไฮไลตอยางหนึ่ง ของงานแสดงสินคานี้คือสวนแสดงพิเศษการแสดงเทคโนโลยี Glass Technology Live ซึ่งมักจะไดรับความสนใจอยางมาก มร.ฮานส เวอรเนอร ไรนฮารด รองกรรมการผูจ ดั การ บริษทั เมสเซ ดุสเซลดอรฟ กลาววา มีผูเขารวมชมงานกวา 42,000 คน จากการจัดงานแสดงสินคาในป 2555 ซึ่ง 83% ของผูเขาชมงานมีสวน โดยตรงในการตัดสินใจภายในองคกร ทําใหงาน glasstec เปนงานแสดง สําคัญสําหรับบริษทั หรือซัพพลายเออรของอุตสาหกรรมแกวและกระจก “เรายินดีที่ไดเห็นการตอบรับที่ดีในงาน glasstec 2014 โดย เฉพาะในภาวะเศรษฐกิจที่กลุมผลิตภัณฑกระจก และกลุมกระจกเพื่อ งานวิศวกรรมเครื่องยนตมีความตึงตัวในขณะนี้ ดวยการที่ภาคธุรกิจยัง เชื่อมั่นในงาน glasstec ในชวงเวลาที่ทาทายนี้ แสดงใหเห็นถึงความ สําคัญอยางยิ่งของงานแสดงสินคานี้” มร.ไรนฮารด กลาว มร.โจคิม สมิชด กรรมการผูจัดการฝายอุปกรณกอสราง เครื่องจักรและอุปกรณวัสดุกอสราง และอุปกรณการทําเหมือง แร สมาพันธวศิ วกรรมแหงประเทศเยอรมนี (VDMA) กลาววา งาน glasstec 2014 เปนงานที่ดีที่สุดในโลกที่ผูเขาชมงานจะไดเห็นถึง เครื่องจักร โรงงาน อุปกรณและเทคโนโลยีที่ใชในการผลิต กระบวนการ ผลิต และขัน้ ตอนสุดทายในการทําผลิตภัณฑทหี่ ลากหลายและกาวหนา ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับตัววัตถุดิบแกวและสายการผลิต “ผูเขาชมงานสามารถคาดหวังที่จะไดพบกับเทคโนโลยีลาสุด และโซลูชนั สุดไฮเทคทีจ่ ะชวยประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและตนทุน ใน ขณะที่ชวยเพิ่มการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ ตัวอยางเชน ระบบ การใหความรอนกอนกระบวนการผลิตทีจ่ ะชวยลดการปลอยกาซได จาก ปกติทขี่ นั้ ตอนการผลิตจะทําใหเกิดการสูญเสียความรอนประมาณ 30% ซึ่งจะชวยลดตนทุนและเพิ่มการผลิต นอกจากนี้ ผูเขารวมแสดงสินคา

Envelopes, Façade + Energy (Solar), Innovation in Glass and Glass Design + Interior. One highlight of the event is the special show “glass technology live” (gtl), always draw huge crowd at glasstec. Mr. Hans Werner Reinhard, Deputy Managing Director of Messe Düsseldorf GmbH, said the event in 2012 attracted more than 42,000 visitors which 83% of them said they directly involved in decision-making process at their organisation, making glasstec a “must attended event” for many leading international glass manufacturers and suppliers. “We’re delighted by the great response to glasstec 2014, especially with the economic situation in the flat-glass sector and partially even in the mechanical-engineering sector being rather tense at the moment. The fact that businesses continue to count on glasstec, particularly in challenging times, underscores the event’s extraordinary significance,” said Mr. Reinhard. Mr. Joachim Schmid, Managing Director of VDMA Associations Construction Equipment and Building Material Machinery and Mining Equipment, Frankfurt, said glasstec is the best place worldwide for visitors to see that machinery and plant, equipment and technology used to produce, process and finish glass are as varied and as advanced as the material glass itself - all along the production chain. He said visitors can expect to see state of the art technology and high-tech solutions that help to save energy, resources and costs and at the same time improve yield and the quality of the end product. For example, the Glass batch preheating will help reduce emissions as the generally 30% of waste heat will be used

Engineering Today July 2014

58


จะนําเสนอเทคโนโลยีที่หลากหลายที่จะมีสวนชวยในการประหยัด พลังงาน ลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดถงึ 60% และชวย เพิ่มผลผลิตไดประมาณ 10%” มร.โจคิม สมิชด กลาว นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาทางเทคโนโลยีใหมที่ทันสมัยและแนว โนมของอุตสาหกรรมแกวและกระจก เปนแนวคิดหลักของการสัมมนาที่ จะจัดขึน้ ในวันที่ 22 ตุลาคม โดยสมาพันธวศิ วกรรมแหงประเทศเยอรมนี (VDMA) ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้เปนหัวขอที่ตอเนื่องกับการแสดงโชว เทคโนโลยีพิเศษตอหนาผูเขาชมงาน โดยในปนี้ไดจัดหัวขอการสัมมนา คือ เทคโนโลยีการผลิตสําหรับกระบวนการผลิตและการตัดแตง กระจก ที่จะเนนเรื่องการควบคุมคุณภาพ การสังเกตการณและ การควบคุมกระบวนการผลิต ทรงพล บําเพ็ญสันติ รองประธานกลุมอุตสาหกรรมแกว และกระจก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.) กลาววา ประเทศไทยถือเปน ผูผลิตอุตสาหกรรมแกวและกระจกที่สําคัญของ ภูมิภาคเอเชีย โดยมีมูลคารวมประมาณ 50,000 ลานบาท และมูลคา การสงออกปละประมาณ 10,000 ลานบาท โดยมีกําลังการผลิตมาก เปนอันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อุตสาหกรรมแกวและกระจกไทย ถือวาเปนอุตสาหกรรมทีส่ าํ คัญ ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งแกวนั้นมีการใชเปนบรรจุ ภัณฑทจี่ าํ เปนสําหรับอุตสาหกรรมหลายประเภท เชน เครือ่ งดืม่ อาหาร ยา และเครื่องสําอาง เปนตน ทิศทางและแนวโนมของอุตสาหกรรมแกว และกระจกไทยในอนาคต หวังใหอตุ สาหกรรมนีเ้ ปนอุตสาหกรรมสีเขียว และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประหยัดพลังงาน และมีการใชทรัพยากร อยางคุมคา ทางกลุมอุตสาหกรรมแกวและกระจกไดใหการสนับสนุนเพื่อ เชิญชวนผูประกอบการไทยไปเยี่ยมชมงาน glasstec 2014 เพื่อเปน ประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมแกวและกระจกไทยใหมกี ารพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพไดอยางสูงสุด

in the process, resulting in lowering cost and more productivity. The exhibitors will also present wide range of technologies that will help on energy savings and reduction of CO² emissions by 60% and increase the productivity of around 10%. New technologies and trends is also the topic of a technology symposium which is organised by VDMA on October 22 during glasstec and in connection with the glass technology live exhibition. This year’s title is “production technology for the processing and refining of glass”. A focus will be on quality control, monitoring and process control. Mr. Songpol Bumpensanti, Vice Chairman, Thai Glass Manufacturers Industry Club, the Federation of Thai Industries (FTI), said Thailand is a leading glass manufacturer in Asia with overall production worth around 50 billion baht a year and the export value of approximately 10 billion baht each year. Thailand has the largest glass production capacity in Southeast Asia. Thai glass industries are important to the development of Thai economy as glass containers are the necessities for several industries such as beverage, food, medicine and cosmetic. The direction and trend of Thai glass industries in the future is moving towards green and environmental friendly products, energy saving and maximization of natural resource. The Thai Glass Manufacturers Industry Club would like to support and encourage Thai companies to visit the glasstec 2014 that will eventually lead to the overall development of Thai glass industries towards the increase of operation’s efficiency.

59

Engineering Today July 2014


บทความวิ ช าการ

*ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐานิตย เมธิยานนท

การวิจัยและพัฒนาการใช้สารเติมแต่ง (Additive) ร่วมกับทะลายปาล์มสดเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า Project Effect of Kaolin Addition on Ash Characteristics of Empty Fruit Bunch (EFB) upon Combustion

โครงการวิจยั และพัฒนาทีไ่ ดรบั ทุนสนับสนุนการทํางานวิจยั จาก กฟผ. และไดดาํ เนิน การวิจัยแลวเสร็จตั้งแตป พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2556 นั้น นอกจาก กฟผ. จะสามารถนําผล งานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนแลว ยังมีโครงการวิจัยที่สามารถนําไปพัฒนาตอยอดเปน นวัตกรรมได เชน โครงการวิจัยและพัฒนาการใชสารเติมแตง (Additive) รวมกับทะลาย ปาลมสดเปนเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟา บทคัดย่อ โครงการวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาแนวทางในการนําทะลาย ปาลมเปลา (Empty Fruit Bunch : EFB) มาใชเปนเชือ้ เพลิงเพือ่ ผลิตไอนํา้ และกระแสไฟฟาใน Grate-fires boiler รวมทั้งศึกษากลไกของการเกิด ปญหา Sintering และ Agglomeration ในเบดและ Fouling ที่ผิวทอ ไอนํา้ รอนยวดยิง่ ตลอดจนแนวทางการแกไขหรือบรรเทาปญหาทีเ่ กิดขึน้ โดยการใชสารเติมแตง (Additive) เผาไหมรวมกับ EFB โครงการวิจัย ไดออกแบบและกอสรางเตาเผาไหมตะกรับแบบขั้นบันได (Grate fired combustor) ระดับ Pilot scale ขนาดพิกัด 100-150 kW และเพื่อ จําลองสภาวะการเกิด Deposit จึงไดออกแบบและสรางชุดทอไอนํา้ รอน ยวดยิ่งจําลอง ซึ่งในที่นี้จะเรียกวา Probe ระหวางการทดลองไดจําลอง อุณหภูมแิ กสเผาไหมทไี่ หลผาน Probe เทากับ 600-850 C และควบคุม ใหผิว Probe อุณหภูมิอยูระหวาง 400-550 C ในการทดลองการเผา ไหมใน Grate-fired combustor ไดแบงการทดลองออกเปนกรณีการเผา ไหม EFB อยางเดียวและการเผาไหม EFB รวมกับ Kaolin จากผลการ ทดลองกรณีเผาไหม EFB อยางเดียวที่อุณหภูมิเผาไหม 794, 950 C พบวา มี Deposit เกิดขึน้ ที่ Probe ซึง่ สวนใหญเกิดขึน้ บริเวณดานหนาที่ ปะทะกับแกสเผาไหมเปนจํานวนมากภายในเวลาเพียง 20 ชั่วโมง โดย มวลของ Deposit เพิม่ ขึน้ ตามเวลาและคํานวณเปนคา Deposition flux ไดเทากับ 164 และ 175 g/m2-h ตามลําดับ การเกิด Deposition บน Probe ดังกลาวสงผลกะทบตอความสามารถในการแลกเปลี่ยนความ รอนระหวางแกสเผาไหมและ Probe โดยอัตราแลกเปลีย่ นความรอนลด ลงเหลือประมาณ 70-80% ในขณะที่สัมประสิทธิ์การถายเทความรอน ดานนอกทอมีคาลดลงเหลือ 50-56% นอกจากนี้ ในกรณีอุณหภูมิเผา ไหมเทากับ 950 C พบวา Bottom ash บางสวนเกิดการหลอมละลาย และเกาะติดกันเปนกอน กลาวคือ เกิด Sintering ขึน้ บน Grate จากการ วิเคราะหองคประกอบทางเคมีของ Bottom ash และ Deposit โดย XRF

และ SEM/EDX ไดขอ สรุปทีต่ รงกันวา Bottom ash มีสารประกอบหลัก คือ K-Ca-Silicates และ K-Silicates ซึ่งสารประกอบดังกลาวมีอุณหภูมิ หลอมเหลวตํ่า (≈750 C) จึงไมนาแปลกใจที่พบการหลอมละลายของ Bottom ash บางสวนที่อุณหภูมิเผาไหมสูง (950 C) สําหรับ Deposit พบวา มีสารประกอบหลักเปน KCI (70-80%) และมีอนุภาค Si ปะปน อยูทั่วไป กลไกการเกิด Deposit ดังกลาวประกอบดวยการควบแนน (Condensation) ของแกส KCI และ Inertial impaction ของอนุภาค Fly ash ที่มี Si เปนองคประกอบสําคัญ การศึกษาการเผาไหม EFB รวมกับ Kaolin โดยการผสม Kaolin ลวงหนากับ EFB ในปริมาณ 7.8% ของมวลแหง EFB หรือ 5.6% ของ มวลเปยก EFB (ทีค่ วามชืน้ 40% มาตรฐานเปยก หรือ 67% มาตรฐานแหง) ซึ่งเทียบเทาปริมาณ Kaolin ทางทฤษฎีพบวา มี Deposit เกิด ขึ้นบน Probe ในปริมาณนอยมากโดยที่อุณหภูมิเผาไหม 790, 858 และ 960 C Deposition flux มีคาเทากับ 124 และ 10 g/m2-h ตามลําดับ และจากการที่เกิด Deposit ในปริมาณนอยพบวาไมสงผล กระทบตออัตราการถายเทความรอนของ Probe และสัมประสิทธิ์การ ถายเทความรอนดานนอกทอ นอกจากนี้ ที่อุณหภูมิเผาไหมสูงยังไมพบ วามีการหลอมเหลวของ Bottom ash แตอยางใด จากผลวิเคราะหองค ประกอบทางเคมีและการทํา Mapping ของตัวอยาง Bottom ash และ Deposit ตลอดจนปริมาณ K ที่ละลายนํ้าได จากปริมาณ K ทั้งหมด วิเคราะหโดย ICP-AES ทั้งในกรณีเผาไหม EFB อยางเดียวและเผา ไหม EFB รวมกับ Kaolin ไดใหขอมูลที่สอดคลองกันและยืนยันถึงการ ทําปฏิกิริยาระหวาง Kaolin และ K ในเถา EFB กอเปนสารประกอบ K-Al-Silicates ซึ่งมีปริมาณคิดเปน 85% ของมวล Bottom ash และ Deposit และจากการที่ K-Al-Silicates มีอุณหภูมิหลอมเหลวสูงจึงเปน ปจจัยสําคัญที่ชวยแกปญหาการเกิด Sintering ในเบดและ Deposition 0

0

0

0

0

0

0

*มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร Engineering Today July 2014

60


(ทีค่ วามชืน้ 40% มาตรฐานเปยก หรือ 67% มาตรฐานแหง) วิธกี ารเติม Kaolin เพื่อเปนสารเติมแตง ควรใชวิธีผสมลวงหนากับ EFB มากกวา การจาย Kaolin ไปพรอมกับอากาศเผาไหมสวนที่สองไมวาจะเปนการ จาย Kaolin เพียงบางสวนหรือทั้งหมดไปพรอมกับอากาศสวนที่สอง เพราะวาถึงแมการจาย Kaolin ไมวาวิธีการใด จะไมสงผลกระทบตอ การแลกเปลี่ยนความรอนของทอไอนํ้ารอนยวดยิ่ง แตจะเปนการเพิ่ม ภาระอยางมากใหกบั ระบบดักจับเถาและฝุน ของโรงไฟฟาและยังคงเกิด ปญหา Sintering หากจาย Kaolin ทัง้ หมดไปพรอมกับอากาศสวนทีส่ อง

บน Probe อยางไรก็ตาม การเขาทําปฏิกิริยาระหวาง Kaolin และ K ในเถา EFB ระหวางการเผาไหมทําใหเกิดแกส HCI เพิ่มขึ้น แตยังคง ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานมาก

ที่มาและความสําคัญ ปจจุบันรัฐบาลไดมีการสงเสริมการใชชีวมวลเพิ่มมากขึ้นเพื่อ ทดแทนการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลจําพวกนํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตา หรือ ถานหินทีต่ อ งนําเขาจากตางประเทศและมีแนวโนมของราคาทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อยางไรก็ตาม ชีวมวลทีก่ ลาวมาขางตนไมไดมศี กั ยภาพในการใชงานเทา เทียมกันทุกชนิด เพราะอาจมีขอจํากัดในเรื่องปริมาณที่เหลือในแตละ ฤดูกาล ในขณะทีท่ ะลายปาลมเปลา ซึง่ เปนวัสดุทเี่ หลือจากการเก็บเกีย่ ว ผลปาลมนํ้ามัน ซึ่งมีปริมาณมากในภาคใตของไทย แตยังมีการนําไปใช ประโยชนนอ ยมาก ดังนัน้ จึงเปนโอกาสทีด่ หี ากจะนําทะลายปาลมเหลา นีม้ าใชเปนแหลงพลังงานเชือ้ เพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงไฟฟา ขนาดเล็ก โครงการวิจัยนี้เปนการศึกษาแนวทางในการนําทะลายปาลม เปลา (Empty Fruit Bunch : EFB) มาใชเปนเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไอนํ้า และกระแสไฟฟาใน Grate-fired boiler รวมทั้งศึกษากลไกของการเกิด ปญหา Sintering และ Agglomeration ในเบดและการ Fouling ที่ผิว ทอไอนํา้ รอนยวดยิง่ ตลอดจนแนวทางการแกไขหรือบรรเทาปญหาทีเ่ กิด ขึ้นโดยการใชสารเติมแตง (Additive) เผาไหมรวมกับ EFB

โครงการวิ จั ย นี้ นอกจากศึกษาการเผาไหมใ น Grate fired combustor ในระดับ Pilot scale แลว ยังไดมกี ารศึกษาระดับหองปฏิบตั ิ การขนาดเล็ก โดยทําการทดลองในเตาปฏิกรณไฟฟาชนิด Fixed-bed ไดจําลองการเติมเกาลินใน 2 วิธี คือ ทําการเผาไหมรวมระหวาง EFB และ Kaolin โดยมีการผสมลวงหนากอนการเผาไหม และทําการเผาไหม แบบแยกชั้นระหวาง EFB และ Kaolin สภาวะการทดลองทีใ่ ช คือ อัตรา การให ค วามร อ นของเตาปฏิ ก รณ แ บบช า (10 C/min) และ แบบเร็ว (100 C/sec) อุณหภูมิของการเผาไหม 700-900 C และ สัดสวนการผสม Kaolin 7.8 และ 15.6wt% ของมวลแหง EFB ซึง่ เทียบ เทาปริมาณ Kaolin ทีต่ อ งการ 1 และ 2 เทาของคาทีค่ าํ นวณตามทฤษฎี ผลการทดลองพบวา กรณีทเี่ ผาไหม EFB กับ Kaolin ทีผ่ สมลวงหนาและ เปนการใหความรอนอยางชาๆ นั้น Kaolin สามารถดักจับสารประกอบ โพแทสเซียม (KCI และ K2SO4) ไดในชวงอุณหภูมติ าํ่ (700 C) เทานัน้ ซึง่ คาดวาเกิดจากการปลดปลอยสารระเหยในชวงเพิม่ ความรอนแกระบบ กอนทีจ่ ะเขาสูอ ณ ุ หภูมทิ เี่ หมาะสมสําหรับปฏิกริ ยิ า Kaolin สวนกรณีทใี่ ห ความรอนอยางรวดเร็วนั้น การผสม Kaolin ในสัดสวน 7.8% สามารถ ดักจับ K ไดอยางสมบูรณที่อุณหภูมิ 700 และ 800 c แตที่อุณหภูมิ 900 C ตองเพิ่มสัดสวนการผสมเปน 15.6% สวนผลการศึกษาการเผา ไหมแบบแยกชัน้ ระหวาง EFB และ Kaolin พบวาประสิทธิภาพในการดัก จับสารระเหยโพแทสเซียมขึ้นอยูกับปริมาณของสารระเหยโพแทสเซียม ซึง่ แปรผันตามอุณหภูมเิ ผาไหม ปริมาณ Kaolin ทีใ่ ชและอุณหภูมเิ ผาไหม สารประกอบโพแทสเซียมทีร่ ะเหยได (ซึง่ นาจะเปน KCI เพราะ K2SO4 มีอุณหภูมิหลอมละลายสูง (1070 C) มีคาสูงสุดประมาณ 36% ของ โพแทสเซียมใน EFB ทั้งหมดและที่สัดสวน Kaolin 15.6% อุณหภูมิเผา ไหม 900 C พบวา Kaolin สามารถดักจับโพแทสเซียมไดสงู สุดประมาณ 25% ของปริมาณสารระเหยโพแทสเซียมทั้งหมด จากผลการศึกษาทั้งหมดไดนํามาสูขอเสนอแนะวา 1) ไมควร เผาไหม EFB อยางเดียวใน Grate fired combustor ไมวาจะเปนการ เผาไหมที่อุณหภูมิตํ่าหรือสูงเพราะจะเกิดทั้งปญหา Sintering และ Fouling 2) ควรเผาไหม EFB รวมกับ Kaolin โดยปริมาณ Kaolin ทีใ่ ช เทากับ 7.8wt% ของมวลแหง EFB หรือ 5.6wt% ของมวลเปยก EFB 0

0

0

0

0

0

วัตถุประสงค์ ศึกษาผลของการเกาะตัวของเถาบนทอไอนํ้ารอนยวดยิ่งจําลอง ตอการแลกเปลี่ยนความรอนในการเผาไหมทะลายปาลมเปลา ในเตา เผาไหมตะกรับแบบขั้นบันได

0

0

61

Engineering Today July 2014


การดําเนินการวิจัย 1. ออกแบบและกอสรางเตาเผาไหมตะกรับแบบขัน้ บันได (Gratefired combustor) ระดับ Pilot scale รวมทั้งการออกแบบและกอสราง ทอไอนํ้ารอนยวดยิ่งจําลองที่ใชในการศึกษาผลกระทบของ Fouling 2. การศึกษาการเผาไหม EFB ในเตาเผาไหมตะกรับแบบขัน้ บันได ที่กอสรางขึ้นมา และศึกษาถึงอิทธิพลของการเกิด Deposit หรือการ เกิด Fouling บนทอไอนํ้ารอนยวดยิ่งจําลอง ตลอดจนผลกระทบ ตอสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนดานนอกทอ (ดานแกสเผาไหม) นอกจากนี้ยังกลาวถึงผลของการศึกษา การเติม Kaolin ตอการยับยั้ง การเกิด Deposit 3. การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของ Bottom ash, Fly ash และ Deposit แนวโนมการเกิดสารประกอบที่ทําใหเกิดปญหาหลอมตัว หรือ Sintering ของ Bottom ash และสารประกอบทีท่ าํ ใหเกิด Deposit นอกจากนีย้ งั กลาวถึงกลไกการเกิด Deposit และศึกษาแนวโนมการเกิด สารประกอบจากการทําปฏิกิริยาของ Kaolin กับ K ในเถาซึ่งสงผลตอ การยับยั้งการเติบโตของ Deposit 4. การทํา Mapping เพื่อยืนยันถึงผลของการวิเคราะหตอการ เกิดสารประกอบตางๆ รวมถึงออกแบบและกอสรางเตาเผาไหมตะกรับ แบบขั้นบันได (Grate-fired combustor) ระดับ Pilot scale รวมทั้งการ ออกแบบและกอสรางทอไอนํ้ารอนยวดยิ่งจําลองที่ใชในการศึกษาผล กระทบของ Fouling 5. การศึกษาในระดับหองปฏิบัติการ โดยศึกษาอิทธิพลของการ เติม Kaolin ตอพฤติกรรมของเถา EFB และแนวทางในการปองกันการ เกิด fouling จากการเผาไหม EFB โดยการเติม Kaolin

ในหองปฏิบัติการพบวาการใชเกาลิน 7.8wt% ของมวลแหง หรือ 15.6wt% ของมวลเปยก (ที่ความชื้น 40% มาตรฐานเปยก หรือ 60% มาตรฐานแหง) ผสมลวงหนากับ EFB จะใหผลดีที่สุด

การนําไปใช้ประโยชน์ ไดนาํ ผลการวิจยั นีไ้ ปประยุกตใหมกี ารใชในภาคอุตสาหกรรมภาย ใตทุนสนับสนุนจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดย ไดรับความรวมมือจากบริษัท ไทยทาโลวแอนดออยด จํากัด ซึ่งมี โรงงานจํานวน 2 โรง โดยโรงงานแหงแรกอยูที่ ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี โรงงานแหงที่ 2 ตั้งอยูที่ ต.บางสวรรค จังหวัด สุราษฎรธานี มีกาํ ลังการผลิตไอนํา้ 30 ton/h และ 35 ton/h ตามลําดับ สําหรับโรงงานไทรขึง เปนเตาเผาแบบ Fixed-grate-fired-boiler ใชสัดสวนการผสมเชื้อเพลิง EFB : Fiber : Shell = 25:60:15 และ สัดสวนของ Kaolin ประมาณ 5.0wt% ของ EFB พบวา • ไมมปี ญ  หาในการเดินระบบหมอไอนํา้ รวมทัง้ การควบคุมความ ดันและอุณหภูมิไอนํ้า • เถาบน Grate มีลกั ษณะรวน ไมจบั ตัวเปนกอนแข็งและมีขนาด ไมใหญมาก • โกยเถาออกจากหองเผาไหมงายกวาเดิม สามารถลดระยะ เวลาการโกยไดมาก สําหรับโรงงานบางสวรรค Step-grate-fired-boiler การเผาไหมใน หมอไอนํ้า ที่อุณหภูมิในหองเผาไหม 900-1000 C ใชสัดสวนการผสม เชื้อเพลิง EFB : Fiber = 45:55 และสัดสวนของ Kaolin ประมาณ 3.0wt% ของ EFB พบวา • ไมมีปญหาในการเดินระบบ โดยเฉพาะการควบคุมความดัน และอุณหภูมิของหมอไอนํ้า • เถาในหมอไอนํา้ ไมจบั ตัวกันเปนกอนแข็ง ไมเกิดปญหาการเสีย หายตอกลไกขับเคลื่อนเชื้อเพลิง • เพิ่มระยะเวลาการหยุดทําความสะอาดไมนอยกวา 1 เดือน (จากเดิมตองทําความสะอาดทุกๆ สัปดาห) • การเขี่ยทําความสะอาดเถาใน Boiler งาย ใชเวลาสั้นลงเหลือ เพียง 2 ชม. (จากเดิม 8-10 ชม.) o

ผลการวิจัย การเติมแรดินขาว (เกาลิน) เปน Additive สามารถลดปญหา การเกิด Sintering และ Agglomeration ในเบด และ Fouling ที่ผิว ทอชุด Superheater เนื่องจากธาตุ Al ในเกาลินสามารถชวยเปลี่ยน ปฏิิกิริยาเคมีในระหวางการเผาไหมใหเกิดเปน KAlSiO4 (leucite) และ KAlSi2O6 (Kalsilite) ซึ่งมีจุดหลอมเหลวสูง 1500-1600 C) แทนการ เกิดเปน KCl และ K2SO4 ซึ่งมีจุดหลอมเหลวตํ่า (700-740 C) ทําให การเกิดปญหาลดลงไดอยางมาก o

o

Empty Fruit Bunch

แนวทางการพัฒนาต่อยอด

Kaolin

ไดนําไปพัฒนาตอยอดสูเชิงพาณิชยแลว

Engineering Today July 2014

62


พงษเทพ พันธุธีรานุรักษ

iT Update

RADIO REMOTE CONTROL • ถาเปนการควบคุมแบบมีหลายอัตราความเร็ว (หลายจังหวะ) ตัวสงสัญญาณชนิดกานโยกก็เปนทางเลือกเดียวที่ทําได เพราะตัวสง สัญญาณชนิดปุม กดสามารถใชกดสัง่ งานไดสงู สุด 2 อัตราความเร็ว (หรือ 2 จังหวะใน 1 ปุมกด) • ถาอุปกรณที่ตองการควบคุมดวยรีโมทไรสายมีระบบอินเวอร เตอรดวย ปจจุบันผูผลิตบางรายมีตัวสงสัญญาณใหเลือกใชไดทั้งตัวสง สัญญาณชนิดกานโยก หรือตัวสงสัญญาณชนิดปุมกดสําหรับลักษณะ การใชงานเชนนี้ การใชงานรีโมทไรสายในภาคอุตสาหกรรมของประเทศที่ พัฒนาแลวนั้นมีการใชงานรีโมทไรสายสําหรับสั่งงานหรือควบคุม การทํ า งานของอุ ป กรณ ต  า งๆ อย า งแพร ห ลาย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิทธิภาพการทํางาน ประหยัดเวลา และเพื่อความปลอดภัย ของผูปฏิบัติงาน สําหรับในประเทศไทยนั้นการใชงานรีโมทไรสายเริ่มเปนที่นิยม มากขึ้นในปจจุบัน แตการใชงานสวนใหญก็ยังคงจํากัดอยูในสวนของ การใชงานรีโมทไรสายกับรอกและเครนในโรงงาน ในขณะที่การใชงาน ในรูปแบบอื่นๆ เชน บูมของรถคอนกรีต รถเฮี้ยบ แทนปรับระดับเพื่อ ขนถายสินคาหรือเครือ่ งจักรชนิดอืน่ ๆ ก็สามารถเลือกใชงานรีโมทไรสายนี้ ไดเชนกัน แตยังไมเปนที่นิยมแพรหลายมากนัก

นอกจากการเลือกใชตัวสงสัญญาณใหเหมาะกับลักษณะการใช งานแลวนั้น สิ่งสําคัญที่ผูมีสวนเกี่ยวของกับการเลือกใชรีโมทไรสาย ตองคํานึงถึงคือ ความปลอดภัยในการงานใช ซึ่งจะไดมาจากสองสวน ก็คือ • จากตัวผูปฏิบัติงาน ซึ่งผูปฏิบัติงานควรตระหนักอยูเสมอ วารีโมทไรสายเปนอุปกรณที่ชวยใหการทํางานเปนไปไดอยางสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพราะผูปฏิบัติงาน สามารถเลือกยืนในตําแหนงทีส่ ามารถสั่งงานหรือควบคุมเครื่องจักรได อยางเหมาะสมกับสภาพหนางาน • จากขอกําหนดทางดานเทคนิค (Specification) ของชุดรีโมท ไรสายที่เลือกใช ซึ่งมีหัวขอที่ควรจะตองพิจารณาดังนี้

รีโมทไรสายแบงออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ ตัวสงสัญญาณ (Transmitter) และกลองรับสัญญาณ (Receiver) สวนที่ผูใชงานมัก จะสนใจก็คือ ลักษณะของตัวสงสัญญาณ เพราะตัวสงสัญญาณนี้จะอยู กับตัวผูปฏิบัติงาน ซึ่งตัวสงสัญญาณจะมีอยู 2 รูปแบบหลักๆ ใหเลือก คือ ตัวสงสัญญาณชนิดกานโยก (Joystick) และตัวสงสัญญาณชนิด ปุมกด (Push Button) โดยหลักในการเลือกใชตัวสงสัญญาณมีดังนี้คือ • ถาเปนการใชงานตอเนือ่ งติดตอกันเปนระยะเวลานานๆ ตัวสง สัญญาณชนิดกานโยกจะใหความสะดวกสบายมากกวา

ระบบ PASSIVE STOP ระบบของรีโมทไรสายทีด่ ี ทัง้ ตัวสงสัญญาณและกลองรับสัญญาณ จะมีการติดตอกันอยูตลอดเวลา แมวาจะไมมีการกดสั่งงานใดๆ จาก ตัวสงสัญญาณก็ตาม ทั้งนี้เพื่อใหแนใจวาตัวสงสัญญาณยังอยูในระยะ ทีส่ ามารถสัง่ งานได โดยเฉพาะในกรณีฉกุ เฉิน และเมือ่ ใดก็ตามทีก่ ลอง

63

Engineering Today July 2014


คลื่นความถี่ โดยหลักการแลว จะตองไมมรี โี มทไรสายทีใ่ ชอยูใ นบริเวณเดียวกัน (ระยะ 100 เมตร โดยรอบ) ทีใ่ ชคลืน่ ความถีเ่ ดียวกัน ดังนัน้ ทางโรงงาน ที่มีการใชรีโมทไรสายควรเก็บประวัติขอมูลคลื่นความถี่ของชุดรีโมท ไรสายทีม่ ใี ชอยูใ นโรงงานเพือ่ เปนขอมูลภายในและใชอา งอิงในการสัง่ ซือ้ รีโมทไรสายชุดใหมในอนาคต ปจจุบันรีโมทไรสายบางยี่หอสามารถ เปลี่ยนชองสัญญาณ (คลื่นความถี่) ไดดวยตัวผูปฏิบัติงานเองโดยไม ยุงยากและมีชองสัญญาณใหเลือกใชไดมากถึง 70 ชองสัญญาณดวย แตทั้งนี้ประวัติการใชคลื่นความถี่ก็ยังคงมีความสําคัญเพื่อหลีกเลี่ยง การใชคลื่นซํ้ากัน

รับสัญญาณไมสามารถติดตอกับตัวสงสัญญาณได อาจจะเนื่องจาก แบตเตอรี่ของตัวสงสัญญาณหมด หรือตัวสงสัญญาณอยูนอกระยะ ทําการ กลองรับสัญญาณก็จะตัดการทํางานทันทีเพื่อความปลอดภัย หากระบบของรีโมทไรสายที่เลือกใชไมมีระบบ PASSIVE STOP อาจจะเกิดปญหาดังตอไปนีค้ อื หากตัวสงสัญญาณไมอยูใ นระยะทําการ แตกลองรับสัญญาณยังคง ‘on’ อยูต ลอด หากเกิดกรณีของหนา contact ในอุปกรณไฟฟามีการหลอมละลายและเชื่อมติดกัน เครื่องจักรนั้นๆ ก็จะทํางานไปโดยขาดการควบคุมสั่งงานจากผูปฏิบัติงาน ซึ่งจะเปน อันตรายอยางมาก แนนอนวาการทีต่ วั สงสัญญาณและกลองรับสัญญาณมีการติดตอ กันอยูตลอดเวลา (รีโมทไรสายที่มีระบบ PASSIVE STOP) จะทําให มีการใชพลังงานจากแบตเตอรี่ไปบาง และก็จะมีผลใหแบตเตอรี่ของ ตัวสงสัญญาณที่มีระบบ PASSIVE STOP ไมสามารถอยูไดยาวนาน หลายๆ วัน หรือนานเปนสัปดาหเหมือนแบตเตอรี่ของตัวสงสัญญาณ ของรีโมทไรสายที่ไมมีระบบ PASSIVE STOP (พลังงานจากแบตเตอรี่ จะถูกใชก็ตอเมื่อมีการกดสั่งงานจากตัวสงสัญญาณเทานั้น ซึ่งระบบนี้ อายุของแบตเตอรี่อาจจะอยูไดนานเปนสัปดาหหรือนานกวานั้น) แต การมีระบบ PASSIVE STOP ที่ผูปฏิบัติงานอาจจะตองทําการชารจ แบตเตอรี่ใหกับตัวสงสัญญาณบอยกวาก็จะชวยใหการใชงานรีโมท ไรสายในโรงงานเปนไปไดอยางมีความปลอดภัยมากขึ้นดวย ซึ่งระบบ PASSIVE STOP นีเ้ ปนขอบังคับดานความปลอดภัยของขอกําหนดทาง ดานเทคนิค (Specification) ของรีโมทไรสายในยุโรป วาจะตองมีระบบนี้ จึงจะอนุญาตใหใชงานได

ระบบ DUAL SIM CARD ระบบนี้จะมีการเก็บขอมูลตางๆ ของตัวสงสัญญาณและกลอง รับสัญญาณที่เปนคูกันไว (เลขรหัสประจําตัวของชุดรีโมทไรสายที่เปน คูกัน ชองสัญญาณหรือคลื่นความถี่ที่ชุดรีโมทไรสายนี้มีการใชงานอยู และขอมูลอื่นๆ) และจะมีการจับคูของ SIM CARD ที่มีเลขรหัสประจํา ตัวเหมือนกันเทานั้นเพื่อทํางานรวมกัน ซึ่งระบบนี้จะชวยใหกลองรับ สัญญาณไมตอบสนองตอการสั่งงานจากตัวสงสัญญาณที่ไมใชคูของตัว เองโดยเด็ดขาด แมวาการสั่งงานนั้นจะมาจากตัวสงสัญญาณที่ใชคลื่น ความถี่เดียวกันกับตัวสงสัญญาณที่เปนคูกันกับกลองรับสัญญาณก็ตาม นอกจากนี้ระบบนี้ยังชวยใหตัวสงสัญญาณเพียงตัวเดียวสามารถใชเปน ตัวสงสัญญาณสํารองของตัวสงสัญญาณใดๆ ทีเ่ หมือนกันก็ได เพียงแค ยาย SIM CARD ที่ตองการใหตัวสงสัญญาณนี้จับคูการทํางานมาใส เทานั้น

แบตเตอรี่ของตัวส่งสัญญาณ เพื่ อ ความปลอดภั ย และความต อ เนื่ อ งของการใช ง านตั ว ส ง สัญญาณของชุดรีโมทไรสาย แบตเตอรี่ควรจะเปนชนิดที่สามารถถอด ออกจากตัวสงสัญญาณได เพราะหากเปนชนิดทีฝ่ ง อยูใ นตัวสงสัญญาณ หรือทําการถอดไดยาก และตองทําการชารจไฟใหกบั แบตเตอรีแ่ บบเดียว กับลักษณะการชารจโทรศัพทมอื ถือแลวนัน้ นอกจากจะทําใหการใชงาน ตัวสงสัญญาณไมสามารถทําไดอยางตอเนือ่ งเพือ่ ตอบสนองลักษณะงาน ทีจ่ าํ เปนแลวนัน้ อาจจะกอใหเกิดอุบตั เิ หตุขนึ้ ได โดยเฉพาะกรณีของการ ใชเครนยกสินคาคางอยูแลวแบตเตอรี่ของตัวสงสัญญาณออนแรงและ ตองนําตัวสงสัญญาณทั้งตัวไปทําการชารจไฟก็จะทําใหเกิดกรณีของ สิ่งของที่ถูกยกลอยคางอยูกลางอากาศ ซึ่งผิดหลักของการใชงานรอก เครนอยางปลอดภัย

ดังนั้นการเลือกใชรีโมทไรสายที่มีระบบ DUAL SIM CARD นี้จะ ชวยใหการใชงานรีโมทไรสาย และการดูแลรักษาหรือซอมบํารุงเปนไปได อยางสะดวกมากยิ่งขึ้น “เลือกระบบรีโมทไรสายที่ดีเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน”

ACE Solution Co., Ltd. 97/1 ซอยเพชรเกษม 64 ถ.เพชรเกษม บางแคเหนือ กรุงเทพฯ 10160 Tel. 02-4042370 (auto) Fax : 02-4042371 E-mail : info@ace-soln.com

Engineering Today July 2014

64


กองบรรณาธิการ

CSR

ททท. จัดทําคู่มือเที่ยวเมืองไทย สัมผัสด้วยใจและปลายนิ้ว ส่องสว่างโลกแห่งความรู้เพื่อผู้บกพร่องทางสายตาแจกทั่วประเทศ คุ ณ หญิ ง อุ ไ รวรรณ ศิ ริ นุ พ งศ ประธานมู ล นิ ธิ ช  ว ยคน ตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมถ กลาววา ปจจุบนั นี้ เยาวชนผูบกพรองทางสายตาเพิ่มจํานวนมากขึ้น แตสิ่งที่คงที่และเปน มาตลอดคือพวกเขาอยากเลน อยากเรียนรู อยากสัมผัส อยากทองเทีย่ ว ไมตา งจากเด็กปกติทวั่ ไป แตไมมโี อกาสในการทองเทีย่ วเทาไรนัก การที่ การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจัดโครงการมอบหนังสือทองเที่ยวอักษร เบรลล เที่ยวเมืองไทย สัมผัสดวยใจและปลายนิ้ว เพื่อเปดโอกาสใหเด็ก พิการทางสายตาไดรับรูเรื่องราวการทองเที่ยวในประเทศไทยทุกภาค ซึ่งเปนอีกชองทางหนึ่งที่จะใหเด็กไดสัม ผัสความสุขกับการทองเที่ยว ดวยจินตนาการจากการอาน อีกทัง้ เปนการสงเสริมเติมเต็มและใหโอกาส ผูบ กพรองทางสายตาทัว่ ประเทศไดมโี อกาสทองเทีย่ วเมืองไทยเทาเทียม เสมอภาคเหมือนกับคนปกติ เพียงปลายนิ้วสัมผัส จากโครงการ “เที่ยว เมืองไทย สัมผัสดวยใจและปลายนิ้ว” ป 2557 โดยผลิตคูมือทอง เที่ยวอักษรเบรลล แนะนําสถานที่สําคัญและภาพสวยๆ ในขณะนี้ผลิต พิมพเสร็จแลวในภาคกลางและภาคเหนือ ซึ่งจะทยอยแจกใหเครือขาย ผูบกพรองทางการเห็นทั่วประเทศกวา 800 แหง โดยหนังสือเลมนีใ้ หความพิถพี ถิ นั ในการออกแบบและผลิตเพือ่ ให บุคคลทัว่ ไป และทีส่ าํ คัญสําหรับผูพ กิ ารทางสายตาสามารถอานได โดย พิมพสี่สีทั้งเลม และภาพประกอบสวยงาม พรอมทั้งมีอักษรเบรลลทุก หนา จึงถือวาเปนหนังสือทองเที่ยวที่รวมสถานที่ทองเที่ยวสําคัญทั่ว

การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย (ททท.) คืนประโยชน มอบความสุข สองทางสรางฝนใหนอ งในโลกมืด ตอผูท มี่ ขี อ จํากัดทางสายตา ไดเรียนรู สถานที่ทองเที่ยวทองไปในโลกกวาง กาวเดินไปพรอมกับคนทั่วไป เพื่อ ความเสมอภาคในสังคม ดวยโครงการ “เทีย่ วเมืองไทย สัมผัสดวยใจและ ปลายนิว้ ” ป 2557 จัดพิมพคมู อื ทองเทีย่ วอักษรเบรลล แนะนําสถานที่ สําคัญและภาพสวยๆ ใน “ภาคกลาง” และ “ภาคเหนือ” แจกใหเครือขาย ผูบกพรองทางการเห็นทั่วประเทศกวา 800 แหง อีกทั้งเตรียมความ พรอมรับมือตอนรับนักทองเทีย่ วผูบ กพรองทางกายทุกประเภท จากการ เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558

คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงษ รับมอบคูมือทองเที่ยวอักษรเบรลล จากศุกรีย สิทธิวนิช

65

Engineering Today July 2014


ประเทศเปนอักษรเบรลลทตี่ พี มิ พเปนพ็อกเก็ตบุค เลมแรกทีผ่ ลิตขึน้ เพือ่ นองๆ ผูบกพรองทางสายตาทั่วประเทศ “แมจะเปนกาวที่เล็กนอยในการจัดกิจกรรมเพื่อมอบโอกาสให ผูบ กพรองทางสายตาไดมโี อกาสสัมผัสสถานทีท่ อ งเทีย่ วในภาคเหนือและ ภาคกลาง ซึง่ มีหลากหลายสถานที่ทเี่ ปนประวัตศิ าสตรของประเทศไทย ผานหนังสือคูมือทองเที่ยวอักษรเบรลล และเพื่อใหผูบกพรองทาง สายตาไดใชจินตนาการสัม ผัสสถานที่จริงจากการอานคูมือทองเที่ยว อักษรเบรลลในแตละจังหวัดของภาคนั้นๆ ทางมูลนิธิชวยคนตาบอด แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และเครือขายพรอมจัดกิจกรรม จําลองสถานที่สําคัญๆ โรดโชวในแตละสถานที่ นําคูมือทองเที่ยวอักษร เบรลลไปแจกจายอีกดวย” คุณหญิงอุไรวรรณ กลาว อีกทัง้ ยังมีแนวคิดใหผบู กพรองทางสายตาทีไ่ ดอา นคูม อื ทองเทีย่ ว อักษรเบรลล มีสว นรวมกับทางภาครัฐ เอกชนในการเปนทูตเผยแพรการ ทองเที่ยวผานการเลาเรื่องราวสถานที่ที่ตัวเองชอบ สถานที่ทองเที่ยวที่ นาสนใจในประเทศไทยใหนกั ทองเทีย่ วผูบ กพรองทางสายตาทีจ่ ะเขามา ทองเที่ยวในเมืองไทยตามโอกาสงานตางๆ เพิ่มเติมจากนี้

ถายภาพรวมกัน

ศุกรีย สิทธิวนิช รองผูวาการดานสื่อสารการตลาด การทอง เที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) กลาววา โครงการ “เที่ยวเมืองไทย สัมผัสดวยใจและปลายนิว้ ” เปนการจัดทําหนังสือดีๆ จากการทองเทีย่ ว แหงประเทศไทย เพื่อสงเสริมสนับสนุนการทองเที่ยวทั่วทุกภาคและจัด ทําในรูปแบบอักษรเบรลลควบคูกัน เพื่อเปดโอกาสใหผูมีหัวใจรักการ เดินทาง โดยเฉพาะผูท มี่ คี วามบกพรองทางการเห็น นับเปนโครงการทีด่ ี ทีจ่ ะสรางโอกาส รอยยิม้ บมเพาะความรักความหวงแหนใหผบู กพรองทาง สายตาไดเรียนรูประวัติศาสตรสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในประเทศไทย ผานคูมือการทองเที่ยวอักษรเบรลลที่ทาง ททท. ไดจัดทําขึ้นครอบคลุม ทัง้ 4 ภาค ซึง่ ในขณะนี้ ททท. ไดจดั พิมพฉบับสมบูรณเสร็จแลว 2 ภาค ไดแก ภาคเหนือ รวม 26 จังหวัด และภาคกลาง รวม 17 จังหวัด ความ หนา 100 หนา จัดพิมพภาคละ 1,000 เลม สวนในภาคตะวันออกเฉียง เหนือและภาคใตกาํ ลังอยูใ นขัน้ ตอนรวบรวมขอมูลการจัดทําอักษรเบรลล คาดวาจะแลวเสร็จในปลายป 2557 นี้ โดยนํารองแจกจายในพื้นที่ภาคกลาง มอบใหโรงเรียนสอนคน ตาบอดกรุงเทพเปนแหงแรก เพื่อแจกใหแกผูบกพรองทางสายตาผาน เครือขายตางๆ และสงมอบใหหองสมุดทั่วประเทศกวา 800 แหง ทั้ง โรงเรียนสอนคนตาบอดระดับประถมศึกษาไปจนระดับมัธยมศึกษา หอง สมุดคนตาบอดประจําจังหวัด มูลนิธิคนตาบอด และศูนยฝกอาชีพคน ตาบอด ทีส่ าํ คัญยังเปนการเตรียมความพรอมตอนรับการเขาสูป ระชาคม เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในป 2558 ซึ่งทุกภาคสวนตองมีการ เตรียมความพรอมรับมือ ไมเวนแมแตผูที่มีความบกพรองทางสายตา ที่หลายคนมีความรูความสามารถแนะนําสถานที่ทองเที่ยวใหแกนัก ทองเที่ยวได

นองสุขใจ

Engineering Today July 2014

66


Activities สพภ. (BEDO) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 7 ประเทศ แลกเปลี่ยน องค์ความรู้ งานวิจัย และบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) หรือ สพภ. (BEDO) ลง นามความรวมมือทางวิชาการเรือ่ งความหลากหลายทางชีวภาพกับองคกรชัน้ นํา 7 ประเทศ ไดแก ประเทศญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี ยุโรป สหพันธสาธารณรัฐบราซิล เวียดนาม สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู ผลงานวิจัย และ บุคลากรทางดานความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดย ไดรับเกียรติจากปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (ที่ 5 จากซาย) ประธานกรรมการบริหารสํานักงาน พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เปนประธานกลาวตอนรับผูบริหารในแตละประเทศ

ซีดีจี รับรางวัลสุดยอดสํานักงาน รวมใจประหยัดพลังงาน “SOS Featuring Energy 2013” นาถ ลิ่วเจริญ (ซาย) ประธานกรรมการบริหาร กลุมบริษัทซีดีจี องคกรผูใหบริการดาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรชั้นนําของประเทศไทย ไดรับรางวัลดีเดนจากการ ประกวดแขงขันสุดยอดอาคารสํานักงาน รวมใจประหยัดพลังงาน “SOS Featuring Energy 2013” โดยไดรับเกียรติจาก สุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ (ขวา) ปลัดกระทรวงพลังงาน เปนประธาน มอบรางวัล ซึ่งโครงการนี้มีองคกรตางๆ เขารวมแขงขันรวมทัง้ สิ้น 130 องคกร กลุมบริษัทซีดีจี ไดดําเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมมาอยางตอเนื่องตลอดระยะ 46 ป นับตั้งแตกอตั้งบริษัทฯ เพื่อ ตอกยํ้าความเปนองคกรที่ใสใจดานสิ่งแวดลอมและการใชพลังงานอยางยั่งยืน

ทาทา มอเตอร์ส ฉลอง 7 ปี มอบทองคํา 1,000,000 บาท พร้อมกระบะ 3 คัน รวมมูลค่ากว่า 2.7 ล้านบาท ทาทา มอเตอรส ประเทศไทย ประกาศรางวัลลูกคาผูโ ชคดี มอบทองคํามูลคา 1,000,000 บาท พรอมรางวัลกระบะทาทาอีก 3 คัน ใหกลุมลูกคาผูโชคดี รวมมูลคากวา 2.7 ลานบาท ใน แคมเปญ “ลุนลานชิงรถ” ฉลองการครบรอบ 7 ป ที่ทาทา มอเตอรส ดําเนินธุรกิจในไทย มอบ โชคคืนกําไรใหกับลูกคา จากความเห็นกลุมลูกคา ชี้รถกระบะทาทา ทนทาน คุมคาคุมราคา และ พอใจมาตรฐานบริการหลังการขาย สวนทาทา มอเตอรส มั่นใจกําลังอยูบนเสนทางที่ถูกตองใน ตลาดรถยนตไทย พรอมกาวสูปที่ 8 อยางมั่นคง

ไปรษณีย์ไทยจัดแคมเปญใหญ่ “ประกันลุ้นล้าน” หลังจากที่ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด (ปณท) ไดรับความไววางใจจากสํานักงานคณะ กรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ใหเปนตัวแทนจําหนาย ประกันภัยอยางเปนทางการ ในปนี้จึงไดจัดแคมเปญใหญ สําหรับผูซื้อประกันภัยรายยอยใน โครงการ “ประกันลุนลาน” ที่ไปรษณีย นอกจากจะใหความคุมครองสูงสุดถึงสองแสนบาทแลว ยังคืนกําไรใหสิทธิ์ลุนรับทองคําทุกเดือน รวม 12 ครั้ง และโชคใหญอื่นๆ รวมมูลคารางวัลกวา 9 ลานบาท พรอมจําหนาย ณ ทีท่ าํ การไปรษณียท กุ แหงทัว่ ประเทศ ตัง้ แตมถิ นุ ายนนี้ เริม่ มอบโชค ใหญในโครงการ “ประกันลุนลาน” ครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2557 เปนตนไป

ฟอร์ดจับมือ จส.100 จัดโครงการ “Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” ธิดายุทธ นพเกตุ (แถวแรก กลาง) ผูอํานวยการฝายสื่อสารองคกร ฟอรด ประเทศไทย และวัฒนาพร วัฒนบูรพากูล (แถวแรก ซาย) ผูควบคุมรายการสถานีวิทยุ จส.100 กลุมบริษัท แปซิฟค คอรปอเรชั่น จํากัด ถายภาพรวมกับผูเขารวมการอบรมในโครงการ “Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” เพือ่ เสริมสรางและปลูกฝงพฤติกรรมการขับขีอ่ ยางปลอดภัย และชวยลดอุบัติเหตุโดยรวมบนทองถนน ที่สนามฝกอบรม เมโทร ไลฟพารค พระราม 9 โดยปนี้ นับเปนปที่ 7 ของโครงการ และการเปนพันธมิตรกับสถานีวิทยุขาวสารและการจราจร จส.100

67

Engineering Today July 2014


มินิ ประเทศไทยมอบความสุขสู่สังคม สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ ต่อยอดกิจกรรมรวมพลคนรักมินิ มินิ ประเทศไทย นําโดย มร.แมทธิอสั พฟาลซ (ที่ 4 จากซาย) ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุป ประเทศไทย รวมดวยวิวัฒน ธรรมชวนวิริยะ (ที่ 6 จากซาย) ประธาน กลุมบริษัท มิลเลนเนียม ออโต จํากัด ผูจําหนายมินิอยางเปนทางการ เปนตัวแทนแฟนๆ มินิใจบุญทั่วประเทศ มอบรายได รวมทั้งสิ้น 300,000 บาท จากการจําหนายเสื้อยืดพิเศษในกิจกรรม MINI PHENOMENON 2013 รวมพลคนรักมินริ ว มแปรอักษร “WE ♥ QUEEN” ดวยรถมินกิ วา 200 คัน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ใหแกมลู นิธริ ามาธิบดีฯ โดยมีพรรณสิรี คุณากรไพบูลยศริ ิ (ที่ 5 จากซาย) ผูจัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เปนตัวแทนรับมอบ

เซน เรสเตอร์รอง จับมือกับบัตรกรุงศรี มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้า จี ร ะเดช วิ น ไทย ผู  อํ า นวยการบริ ห ารกลุ  ม แบรนด เซน เรสเตอร ร อง บริ ษั ท เซ็ น เรสเตอรรอง กรุป จํากัด จับมือกับ วรรวิมล กนกธนาพร กรรมการผูอ าํ นวยการ บริษทั บัตรกรุงศรี อยุธยา จํากัด ตัวแทนกรุงศรี คอนซูมเมอร มอบสิทธิพิเศษแกสมาชิกบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี ทั้งบัตรเครดิตกรุงศรี บัตรกรุงศรีเฟรสชอยสวีซา เซ็นทรัลเครดิตคารด บัตรเครดิตเทสโกโลตัสวีซา บัตรเครดิตโฮมโปรวีซา บัตรเครดิตเอไอเอวีซา และซิมเพิลวีซาคารด เพียงรับประทานอาหารใน รานอาหารญี่ปุนเซน เรสเตอรรอง ทุกเมนู ทุกสาขา ครบทุกๆ 1,000 บาท/ใบเสร็จ รับเครดิต เงินคืน10% เริ่มตั้งแตวันนี้ – 31 สิงหาคม 2557

อิออน ร่วมกับ ตั้งฮั่วเส็ง ฉลองครบรอบ 15 ปี เปิดตัวบัตรเครดิตอิออน ตั้งฮั่วเส็ง วีซ่า โฉมใหม่ เอาใจนักช็อป นันทวัฒน โชติวิจิตร (ที่ 3 จากขวา) กรรมการบริหาร ฝายการตลาด บริษัท อิออน ธน สินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) และมนัส รณกรกิจอนันต (ที่ 4 จากซาย) รองกรรมการ ผูจัดการ บริษัท สรรพสินคาตั้งฮั่วเส็ง จํากัด รวมกันเปดตัว “บัตรเครดิตอิออน ตั้งฮั่วเส็ง วีซา” โฉมใหม เพื่อฉลองการรวมเปนพันธมิตรกันมากกวา 15 ป โดย “บัตรเครดิตอิออน ตั้งฮั่ว เส็ง วีซา” โฉมใหม โดดเดนที่ดีไซนหนาบัตรที่ทันสมัย พรอมกับสิทธิประโยชนที่มากขึ้น เพื่อเพิ่ม ศักยภาพสําหรับผูถ อื บัตรปจจุบนั ในการจับจายใชสอย ณ หางสรรพสินคาตัง้ ฮัว่ เส็ง และขยายฐาน สมาชิกไปยังกลุมคนรุนใหมในยานธนบุรี และบริเวณใกลเคียง โดยที่อิออน และตั้งฮั่วเส็งคืนกําไร โดยมอบสิทธิประโยชนสําหรับผูถือบัตรมากมาย

ติวเข้มสถานศึกษาเขียนแผนพัฒนาฯ ชิงกองทุนสหวิริยาฯ รุ่น 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 1 (สพฐ.ปข.1) และเครือ สหวิริยา พรอมคณะทํางานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) แนะแนวทางการเขียนแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกบั ผูบ ริหารสถานศึกษา 35 แหง จาก 7 ตําบล ในเขตอําเภอบางสะพาน เพือ่ สงเสริมโรงเรียนไดเขารวม “โครงการกองทุนสหวิรยิ ารวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 2557 (รุน 3)” โดยโรงเรียนทีผ่ า นการคัดเลือกแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ป จะไดรบั ทุน การศึกษามูลคารวม 1.2 ลานบาท โครงการดังกลาวเครือสหวิริยามุงหวังที่จะยกระดับขีดความ สามารถและมาตรฐานในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน ใหเกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพสูงสุด ณ หอประชุมอเนกประสงค โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน เมื่อเร็วๆ นี้

เค ซี มหานครร่วมงานแสดงสินค้า Pumps and Valves Asia 2014 เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เค ซี มหานคร จํากัด ผูนําเขาวาลวอุตสาหกรรมอยางเปนทางการจาก ประเทศญี่ปุน ภายใตชื่อสินคา KITZ, YOSHITAKE, KAWAKI และ YAMAMOTO KEIKI นําโดย วินัย กําโชคชัย รองประธานกรรมการบริษัทฯ รวมกับพนักงานและตัวแทนผูผลิต ออกบูทงาน แสดงสินคา Pumps and Valves Asia 2014 ณ ไบเทค บางนา เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานได พบปะลูกคา แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน รวมทั้งยังเปนการตอกยํ้าถึงความนาเชื่อถือและ ความไววางใจจากลูกคาที่มีใหกับบริษัทฯ มาตลอดระยะเวลากวา 24 ป โดยไดรับความสนใจจาก ทั้งลูกคาใหมและเกา เขามาเยี่ยมชมบูทอยางคับคั่งตลอดงาน

Engineering Today July 2014

68


Brief’s News โรงไฟฟ้า “เอ็นพีเอส” สุดแข็งแกร่ง ทํากําไรไตรมาสแรก 955 ล้านบาท “เอ็นพีเอส” ในกลุ่มดั๊บเบิ้ล เอ เพาเวอร์ เผยผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 57 มีกําไร 955 ล้านบาท เติบโตก้าวกระโดดร้อยละ 149 ส่วน ความคืบหน้าการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ 2 โรงจาก “พลังงานปลูกได้” คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ปลายปีนี้ และต้ น ปี ห น้ า ย้ํ า ความเป็ น ผู้ นํ า ด้ า นพลั ง งาน หมุนเวียน อภิชัย ซอปติพร รองกรรมการผูจัดการ ใหญ บริ ษั ท เนชั่ น แนล เพาเวอร ซั พ พลาย จํากัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผูผลิตไฟฟาจาก พลังงานปลูกได กลาวถึงผลประกอบการไตรมาส 1 ป 2557 ที่ผานมาวา เอ็นพีเอสมีรายไดจํานวน 4,103 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 31 จากรายได จํานวน 3,138 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2556 คิดเปนกําไรสุทธิสําหรับงวด จํานวน 955 ลาน บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 149 เมื่อเทียบกับ กําไรจํานวน 383 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2556 สําหรับปจจัยที่ทําใหกลุมบริษัทฯ มีรายได และกําไรเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากมีการจัดหาและบริหาร จัดการเชือ้ เพลิงอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสดั สวน ตนทุนลดลง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการปลูก

รายงาน Cisco Visual Networking Index คาดปริมาณการใช้งานแทรฟฟิก อินเทอร์เน็ต) จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% แตะระดั บ 1.6 เซ็ ต ตาไบต์ ภายในปี 2561 รายงานคาดการณทั่วโลกและการปรับใช บริการสําหรับป 2556 ถึง 2561 ชี้วา แทรฟ ฟกอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (ไอพี) ทั่วโลกจะเพิ่ม ขึ้นเกือบ 3 เทาใน 5 ปขางหนา เนื่องจากมีผูใช อินเทอรเน็ตและอุปกรณพกพาเพิ่มมากขึ้น การ บริการบรอดแบนดที่มีความเร็วมากขึ้น และการ รั บ ชมวิ ดี โ อเพิ่ ม มากขึ้ น แทรฟฟ ก ไอพี ทั่ ว โลก สํ า หรั บ เครื อ ข า ยพื้ น ฐานและเครื อ ข า ยโมบาย คาดวาจะแตะระดับ 1.6 เซ็ตตาไบตตอป หรือ กวา 1.5 ลานลานกิกะไบตตอป ภายในป 2561 และคาดวาแทรฟฟกไอพีสําหรับป 2561 จะ มากกวาแทรฟฟกไอพีทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั่วโลกใน ป 2527 – 2556 (1.3 เซ็ตตาไบต) ส ว นประกอบของแทรฟฟ ก ไอพี จ ะ เปลี่ยนแปลงอยางมากในอีกไมกี่ปขางหนา โดย ในชวงระยะเวลาที่คาดการณ แทรฟฟกสวนใหญ จะเกิดจากอุปกรณอื่นที่ไมใชคอมพิวเตอรสวน บุคคล (พีซี) เปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของ อินเทอรเน็ต แทรฟฟก Wi-Fi จะมากเกินกวา แทรฟฟกบนเครือขายพื้นฐาน และวิดีโอความ ละเอียดสูง (HD) จะสรางแทรฟฟกมากกวาวิดีโอ ความละเอียดมาตรฐาน (SD)

พืชพลังงานใชเอง เชน หญาเนเปยร เพิ่มมากขึ้น อยางตอเนือ่ ง เปนการพัฒนาแหลงเชือ้ เพลิงทีป่ ลูก เองได และหมุนเวียนใชไมมีวันหมด “เราเชื่อมั่นวาเอ็นพีเอสจะเปนกลุมธุรกิจ พลังงานที่มีการเติบโตทางธุร กิจอยางตอเนื่อง เห็นไดจากรายไดและกําไรที่เพิ่มสูงขึ้นทุกๆ ป ซึ่งเอ็นพีเอสเองก็มีการพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่อง ไมหยุดนิ่ง โดยในป 2557 นี้ จะมีโครงการโรง ไฟฟาจากเชือ้ เพลิงปลูกไดแหงใหม เริม่ เดินเครือ่ ง เชิงพาณิชยในไตรมาสสุดทายของปจํานวน 1 โรง คือ โครงการโรงไฟฟา 5A ขนาดกําลังการผลิต 98 เมกะวัตต และในตนปหนา โครงการโรงไฟฟา 9 ขนาดกําลังการผลิต 125 เมกะวัตต จะเริม่ เดิน เครื่องผลิตไฟฟา ซึ่งจะทําใหโรงไฟฟาของเอ็นพี เอสมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นกวา 700 เมกะวัตต” อภิชัย กลาว อย า งไรก็ ต าม ป จ จุ บั น เอ็ น พี เ อสมี โ รง ไฟฟ า ที่ ดํ า เนิ น การผลิ ต ไฟฟ า แล ว ทั้ ง หมด 8 โรง กําลังการผลิตรวม 493 เมกะวัตต โดยมี กลุมลูกคาหลัก ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหง ประเทศไทย (กฟผ.) ภายใตสัญญาการรับซื้อ ไฟฟาระยะยาว 25 ป ลูกคาอุตสาหกรรมจาก สวนอุ ต สาหกรรม 304 อิ น ดั ส เตรี ย ล ปาร ค จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ปราจีนบุรี รวมถึงบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) นอกจากนี้ Internet of Everything จะเติบโตเพิม่ มากขึน้ และภายในป 2561 จะมีการ เชื่อมตอระหวางอุปกรณ (Machine-to-Machine หรื อ M2M) เกื อ บเท า กั บ จํ า นวนประชากร ทั่วโลก ขณะที่รถยนตอัจฉริยะ (Smart Cars) จะมีโมดูล M2M เกือบ 4 โมดูลตอรถยนต หนึง่ คัน ขณะที่ ฟุ ต บอลโลก FIFA World Cup 2014 เริ่มตนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน คาดว า จะมี ป ระชาชนหลายล า นคนรั บ ชมเกม และ/หรือภาพไฮไลตผานทางอินเทอรเน็ต สวน วิดีโอสตรีมมิ่งและการถายทอดฟุตบอลโลกทาง ไอพีคาดวาจะกอใหเกิดแทรฟฟกไอพี 4.3 เอ็กซา ไบต ซึ่งมากกวา 3 เทา เมื่อเทียบกับแทรฟฟก ไอพีรายเดือนในประเทศบราซิลในปจจุบนั นอกจากนี้ ยังคาดการณวาแทรฟฟกอินเทอรเน็ตที่สรางโดย ผูชมราว 60,000 คนในสนามแขง รวมถึงคนที่ กําลังเดินทางไปชมการแขงขัน จะแซงหนาแทรฟ ฟกในชั่วโมงเรงดวนของผูใชสมารทโฟน 94 ลาน คนในบราซิล สําหรับแทรฟฟกไอพีทั่วโลกที่คาดวาจะ แตะระดั บ 132 เอ็ ก ซาไบต ต  อ เดื อ นภายในป 2561 ซึง่ เทียบเทากับ 8.8 พันลานหนาจอทีก่ าํ ลัง สตรีมภาพการแขงขันฟุตบอลโลกรอบสุดทาย ดวย ความละเอียด Ultra-HD/4K ในเวลาเดียวกัน, 5.5 พันลานคนที่กําลังรับชมภาพยนตร “Game of Thrones” ซีซั่น 4 ผานทางวิดีโอออนดีมานด ในรูปแบบ HD หรือ 1.5 พันลานคนทีก่ าํ ลังรับชมใน รูปแบบ Ultra-HD/4K คลิปวิดโี อ 4.5 ลานคลิปบน YouTube และ 940 พันลานขอความ

69

เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น คอมมูนิเคชั่นส์ ได้รับรางวัล 2014 Thailand Enterprise Telephony System Integrator of the Year เจบเซน แอนด เจสเซน คอมมูนิเคชั่นส ไทยแลนด (JJCT) ไดรับรางวัล Frost & Sullivan 2014 Thailand Enterprise Telephony System Integrator of the Year Award จากงานประกาศ ผลรางวัล Frost and Sullivan Thailand Excellence Awards ประจําป 2014 จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมโฟร ซีซั่น โดยรางวัล Frost & Sullivan Award for Enterprise Telephony System Integrator of the Year เปนรางวัลที่มอบใหกับองคกรธุรกิจ ที่มีความเปนเลิศดานผลิตภัณฑและบริการ มี ประสิทธิภาพที่โดดเดนและเติบโตในตลาดระบบ อุปกรณการสื่อสาร ในสภาพแวดลอมที่การแขงขันทางธุรกิจ เพิ่ ม มากขึ้ น จึ ง กลายเป น ตลาดที่ ดี สํ า หรั บ เทคโนโลยีชั้นเลิศ เจเจซีทีจึงเติบโตขึ้นอยางมั่นคง ดวยความสัมพันธอันดีระหวางลูกคาและการมี พันธมิตรเชิงกลยุทธรวมกับผูใหบริการโซลูชัน ไอทีชั้นนํา จึงเสริมสรางความเขมแข็งและสงมอบ โครงการตางๆ ใหลูกคาไดอยางประสบความ สําเร็จ ปจจุบันเจเจซีทีเปนหนึ่งในหาพันธมิตรที่ดี ที่สุดในตลาดระบบสื่อสารระดับองคกร และเปน พันธมิตรทีแ่ นบแนนรวมกับอะวายา (Avaya) ผูน าํ ตลาดระบบอุปกรณสื่อสารในประเทศไทย “ถือเปนรางวัลสนับสนุนความมุง มัน่ ทีเ่ จเจ ซีทีดําเนินมาตลอดเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกคา จนไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมอุตสาหกรรม เดียวกัน รางวัลนี้จะชวยกระตุนใหเรามีพลังสาน ตอการทํางานเพือ่ การบริการทีเ่ ปนเลิศ สรางมูลคา เพิ่มที่เปนที่สุดใหกับธุรกิจที่นี่ตอไป” โจนาธาน ลี ผูอ าํ นวยการ ประจําประเทศไทย ของเจเจซีที ไทย แลนด (JJCT) กลาว

Engineering Today July 2014


สมาคมผู ้ นํ า เข้ า และจํ า หน่ า ยรถยนต์ ใหม่เดินหน้าร้องขอความเป็นธรรมกับ สมอ. กรณีตรวจสอบมาตรฐานรถนําเข้า อภิชาติ สมรพิทักษกุล นายกสมาคมผูนํา เขาและจําหนายรถยนตใหม กลาววา ในขณะนี้ กลุมผูประกอบการนําเขารถยนตใหมไดรับความ เดือดรอนเปนอยางมาก สืบเนือ่ งจากนโยบายของ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ไดออกระเบียบ ใหผูนําเขารถยนตอิสระตองนํารถยนตที่นําเขา มาทําการตรวจสอบมาตรฐานกอนการจําหนาย ทุกคัน ในขณะที่บริษัทผูแทนจําหนายอยางเปน ทางการ (Authorizer Dealers) ในประเทศไทย ไดรับยกเวนหรือผอนผัน ทั้งๆ ที่รถยนตที่ผูนํา เขาอิสระกับผูแทนจําหนายนั้น สั่งนําเขารถยนต มาจากแหลงผลิตหรือโรงงานเดียวกันจากตาง ประเทศ “แนวทางการปฏิบตั งิ านของ สมอ. ดังกลาว นี้ เปนการปฏิบตั ทิ ไี่ มเปนธรรมสงผลกระทบอยาง รุนแรงใหกับผูประกอบการนําเขารถยนตอิสระ อาทิ ตนทุนที่สูงขึ้นทําใหผูบริโภคขาดเสรีภาพ และโอกาสในการเลือกซือ้ ระยะเวลาทีไ่ มสามารถ ปฏิบัติไดจริงตามที่ระบุไวในหลักเกณฑ กลาวคือ สมอ. ระบุวาจะสามารถตรวจสอบมาตรฐานให แลวเสร็จภายใน 30 วัน แตในทางปฏิบัติจริงแลว ใชเวลาตรวจสอบอยางนอย 90 ถึง 120 วัน สง ผลใหการสงมอบรถใหลูกคาเกิดความลาชาเสีย หาย อีกทั้งคาใชจายในการจัดเก็บคาธรรมเนียม ของ สมอ. ไมมีมาตรฐานในการจัดเก็บที่แนนอน” อภิชาติ กลาว

เอมิ เ รตส์ ม อบเงิ น รางวั ล สนั บ สนุ น 3 โครงการดี เ ด่ น ด้ า นนวั ต กรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม สายการบิ น เอมิ เ รตส ไ ด ป ระกาศราย ชื่ อ โครงการที่ ช นะการคั ด เลื อ กมี สิ ท ธิ์ เ ข า ร ว ม ‘A Greener Tomorrow’ ทีจ่ ดั ขึน้ เปนครัง้ แรก เพือ่ เปนการระดมเงินทุนและมอบเงินใหกับองคกรไม แสวงผลกําไรทีท่ าํ งานดานสิง่ แวดลอมในประเทศ ที่กําลังพัฒนา ซึ่งเอมิเรตสไดตัดสินใจมอบเงิน รางวัลใหกับสามโครงการที่แตกตางกัน เริ่มจาก โครงการผลิตเตาเพือ่ การหุงตมในประเทศมาลาวี โครงการหมูบานอนุรักษสิ่งแวดลอมและการฝก การทําเกษตรกรรมแบบยัง่ ยืนในประเทศปากีสถาน และการดัดแปลงเครื่องยนตรถ jeepneys อัน เปนเอกลักษณของกรุงมะนิลาใหใชแบตเตอรีแ่ ทน เชื้อเพลิงเพื่อลดการปลอยมลพิษ มร.วิลล ลุฟเบิรก รองประธานฝายตาง ประเทศ การเมือง และสิ่งแวดลอมของสายการ

Engineering Today July 2014

อภิชาติ กลาวตอไปวา ลาสุด สมอ. มีคาํ สัง่ ใหรถยนตนําเขาตองผานการตรวจมาตรฐานเพื่อ รับใบอนุญาตจาก สมอ. ทุกชิฟเมนท กอใหเกิด ความตระหนกตกใจ รวมถึงความไมเชื่อถือในหมู ผูบริโภคทั้งที่เปนลูกคาเกา ลูกคาใหม และบริษัท ไฟแนนซตางๆ ขณะที่ตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ (Authorized Dealers) สมอ. กลับผอนผันยกเวน ดวยการใชวธิ ตี รวจสอบจากการเทียบเคียงในรถรุน เดียวกันสามารถใชใบอนุญาต 1 ใบตอรถจํานวน 5,000 คัน หรือไปตรวจสอบ ณ โรงงานผูผลิต แตสําหรับผูประกอบการนําเขารถยนตอิสระแลว สมอ. ระบุวาตองตรวจทุกชิฟเมนท ซึ่งสมาคมฯ ถือวาไมไดรบั ความเปนธรรมและไดรบั ความเดือด รอนเปนอยางมากในขณะนี้ ลาสุด สมาคมฯ ไดยื่นคํารองลงวันที่ 25 เมษายน 2557 ตอสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (สมอ.) ใหพิจารณาใหความเปน ธรรมในเรื่องการขอปรับเกณฑในการตรวจสอบ เพื่อการอนุญาตสําหรับผูนําเขารถยนตรายยอย แตคาํ รองดังกลาวยังไมไดรบั การตอบรับจาก สมอ. แตอยางใด “ดังนัน้ ในนามสมาคมผูน าํ เขาและจําหนาย รถยนตใหมจึงไดรวมกันชี้แจงขอเท็จจริง เพื่อให มีการตรวจสอบอํานาจหนาที่ และการทํางาน ของสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่ง เปนหนวยงานของรัฐ ที่มีหนาที่ตองทํางานดวย ความสุจริต โปรงใส ยุติธรรม และสามารถเปนที่ พึ่งของประชาชนได และนับจากวันนี้สมาคมฯ ได มอบหมายใหฝา ยกฎหมายเขามาดูแลอยางใกลชดิ เพื่อพิจารณาและสรุปการดําเนินการในขั้นตอไป” อภิชาติ กลาวทิ้งทาย บินเอมิเรตส กลาววา เราตระหนักวาหลายๆ ชุ ม ชนรอบโลกกํ า ลั ง เผชิ ญ กั บ ความท า ทายใน หลากหลายรูปแบบ ดังนั้นโครงการ ‘A Greener Tomorrow’ จึ ง มุ  ง หวั ง ที่ จ ะช ว ยชุ ม ชนที่ ไ ด รั บ คัดเลือกเขาโครงการในการพัฒนาและปรับปรุง สภาพแวดล อ มและความเป น อยู  ข องผู  ค นใน ชุมชนใหดีขึ้น โครงการทั้งสามที่ไดรับคัดเลือก ผาน ‘A Greener Tomorrow’ นั้นเปนโครงการ ที่มีคุณสมบัติที่ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนวาจะ ชวยใหเกิดการพัฒนากับชุมชนและยังชวยสงเสริม ภาพลักษณของสายการบินเอมิเรตส ถือเปนการ เติบโตไปพรอมๆ กันอยางยั่งยืน “โครงการทั้ ง สามที่ ไ ด รั บ คั ด เลื อ กนั้ น มี ค วามเป น นวั ต กรรมที่ เ น น ความยั่ ง ยื น และ เทคโนโลยีสีเขียว อีกทั้งยังแสดงใหเห็นวาจะเปน ประโยชนตอชุมชนอยางแทจริง และยังเปนการ สรางโอกาสที่ชุมชนจะไดมีสิ่งแวดลอมที่ดีอยาง ยั่งยืนอีกดวย” มร.วิลล ลุฟเบิรก กลาวเสริม

70

MOTOR EXPO 2014 ค่ายรถรุมจอง พื้นที่ มั่นใจตลาดรถปลายปีคึกคัก “สื่อสากล” ผูจัดงาน “มหกรรมยานยนต ครั้งที่ 31” หรือ MOTOR EXPO 2014 เปดจอง พื้นที่ เผยบริษัทรถยนต รถจักรยานยนต และ อุปกรณเกีย่ วเนือ่ งขานรับ แหจองแนน สงสัญญาณ ตลาดฟนตัว ไตรมาสสุดทาย คาดยอดจองรถใน งานทะลุ 50,000 คัน ขวั ญ ชั ย ปภั ส ร พ งษ ประธานจั ด งาน “มหกรรมยานยนต ครั้งที่ 31” หรือ “The 31st Thailand International Motor Expo 2014” กลาวถึงบรรยากาศการจองพื้นที่งานวา “บริษัท รถยนต รถจักรยานยนต ตลอดจนอุปกรณเกี่ยว เนื่ อ งให ค วามสนใจเหมื อ นเช น ทุ ก ป บางค า ย ตองการเพิ่มพื้นที่มากกวาปที่ผานมา ดวยความ มั่ น ใจสภาวะเศรษฐกิ จ ที่ จ ะดี ขึ้ น ประกอบกั บ เปนการจัดงานในชวงเวลาที่ดีที่สุดของการขาย ซึง่ จะสงผลใหยอดขายรวมของป 2557 ดีขนึ้ ดวย” “ถึงแมในชวงไตรมาสแรกของป ยอดขาย รถยนตลดลง 45% แตในไตรมาส 2 ภาวะการ ขายค อ นข า งดี ขึ้ น ติ ด ลบเพี ย ง 25% สํ า หรั บ ไตรมาส 3 หากสถานการณบานเมืองมีความ ชัดเจน ตลาดรวมจะกระเตื้องขึ้นเรื่อยๆ จนถึง ไตรมาสสุดทาย โดยเฉพาะในเดือนธันวาคมที่เรา จัดงาน จะเปนชวงเวลาทีด่ ที สี่ ดุ มีปจ จัยเอือ้ หลาย อยาง อาทิ ใกลเทศกาลปใหม การปรับขึ้นเงิน เดือน และการรับโบนัส เปนตน ซึ่งจะชวยเพิ่ม บรรยากาศการซื้อ-ขาย สรุปแลวยอดขายรถยนต ปนี้นา จะอยูท ี่ 9 แสน – 1 ลานคัน” ขวัญชัย กลาว สําหรับพื้นที่จัดงานรวมทั้งสิ้น 80,000 ตารางเมตร แบงเปน พืน้ ทีภ่ ายในอาคาร 60,000 ตารางเมตร และพืน้ ทีด่ า นนอกอาคารอีก 20,000 ตารางเมตร โดยมีการปรับปรุงขนาดของแตละ พื้นที่เพื่อใหเหมาะสมกับจํานวนผูรวมงาน โดย เฉพาะในสวนอุปกรณเกีย่ วเนือ่ ง แตยงั คงคาเชาใน อัตราเดิม ขวัญชัย กลาวเพิม่ เติมวา งานมหกรรมยาน ยนต ครั้งที่ 31 ใชงบประมาณในการจัดงานกวา 300 ลานบาท โดยคาดวาจะมียอดจองรถในงาน ประมาณ 50,000 คัน เม็ดเงินหมุนเวียนไมตาํ่ กวา 60,000 ลานบาท จํานวนผูเขาชมงานมากกวา 1.5 ลานคน สวนราคาจําหนายบัตรเขาชมงาน 100 บาท เชนเดิม” งาน “มหกรรมยานยนต ครั้งที่ 31” จัดขึ้น ในระหวางวันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร 1-3 อิ ม แพ็ ค เมืองทองธานี


กสอ. เปิดโมเดลพัฒนาอุตสาหกรรม แฟชั่ น ชู ศั ก ยภาพไทยฐานการผลิ ต เสื้อผ้ากีฬารับกระแสฟุตบอลโลก กรมส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปดแผนพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย เพื่อเปนการยกระดับ ไทยสูเมืองแฟชั่นแหงอาเซียน ผาน 4 ยุทธศาสตร สําคัญคือ การสรางปจจัยเอื้อ การยกระดับขีด ความสามารถในการแขงขัน การสงเสริมดาน การตลาด และการสรางการรับรูและภาพลักษณ สําหรับป 2557 ตั้งเปาผลักดันการพัฒนาใน 3 ดาน คือ การพัฒนาคน การพัฒนาธุรกิจ และ การพัฒนาการรวมกลุม โดยในดานการพัฒนา คนคาดวาจะมีผูผานการฝกอบรมจํานวน 2,200 คน เปนการใหความรูท งั้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั กิ บั นักออกแบบ ชางทําแพตเทิรน และผูบ ริหารระดับ กลางในอุตสาหกรรมแฟชั่น ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมสงเสริม อุตสาหกรรม (กสอ.) กลาววา อุตสาหกรรม แฟชั่นมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม ของประเทศ เพราะเปนอุตสาหกรรมที่มีความ เปนพลวัตสูง และสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดเพื่อ แขงขันกับประเทศคูแขง จะเห็นไดวาวัตถุดิบที่ เปนองคประกอบของสินคาแฟชั่นไมไดมีมูลคา สูงมากนัก แตสินคาแฟชั่นเปนสินคาขั้นสุดทาย (End Products) ที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มที่มี ตอวัตถุดิบนั้นๆ ไดหลายเทา เปาหมายของประเทศไทยคือ การทําให ประเทศไทยเป น ศู น ย ก ลางการค า แฟชั่ น ใน อาเซียน เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ คาไดนั้นสามารถวิเคราะหไดใน 2 มุมมอง คือ Outside In กับ Inside Out โดยหากมองใน มุม Outside In คือ การจูงใจและเอื้ออํานวยให Traders สนใจเขามาซื้อสินคาในประเทศไทย รวมทั้งการสงเสริมใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาส

ซื้อสินคาแฟชั่นของไทยมากขึ้น ดังนั้น จําเปน ตองทําใหประเทศไทยเปน Fashion Shopping Paradise สําหรับทั้ง Trader และ Tourist รวม ทั้งจําเปนตองสรางระบบ Logistic ที่เอื้อตอการ สงออกสินคาแฟชั่น การสรางการรับรูใหกับผู บริโภคทั้งในและตางประเทศใหรับทราบวาเมือง ไทยนอกจากจะเปนการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ แลว สินคาที่มีชื่อเสียงของไทยคือสินคาแฟชั่นที่ นักทองเที่ยวทุกคนตองซื้อกลับไป (PPP : Piece per person) ดังนั้นจําเปนตองสงเสริมใหเกิด แหลงช็อปปง ทั้ง Shopping Street / Shopping Area / Shopping Building ที่หลากหลายทั้งใน มิติของพื้นที่และสินคาเฉพาะอยาง รวมทั้งตอง กระจายออกไปในจังหวัดที่มีศักยภาพนอกจาก กรุงเทพฯ ดวย หากจะมองในมุม Inside Out คือ การทําใหนักออกแบบไทยและตราสินคาของไทย ใหเปนทีร่ จู กั และยอมรับในตลาดตางประเทศ โดย การเสริมสรางความสามารถใหกบั นักออกแบบทีม่ ี ศักยภาพในการพัฒนาสราง Brands ใหแข็งแกรง สรางโอกาสในการนําเสนอสินคาแฟชั่นไทยใน รูปแบบตางๆ ทั้งนี้ กสอ. โชวศักยภาพผูประกอบการใน แวดวงอุตสาหกรรมแฟชั่น เพื่อแสดงความสําเร็จ อุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย ในการเปนฐาน การผลิตชุดฟุตบอลบอลบราซิล 2014 โดยไทย ไดรับความไววางใจใหผลิตกวา 10 ทีม สงผลให แฟชั่นชุดกีฬากลับมาตื่นตัวอีกครั้ง โดยปจจุบันมี แนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง ถึงแมอุตสาหกรรม แฟชั่นไทยจะอยูในระดับลางหากเทียบกับแฟชั่น ยุโรป และญี่ปุน รวมถึงรูปแบบธุรกิจเปนลักษณะ รับจางผลิต แตอุตสาหกรรมประเภทชุดกีฬา โดย เฉพาะแบรนดกีฬาระดับโลกกลับไดรับความไว วางใจวาจางผูผ ลิตไทยใหผลิตเสือ้ กีฬาฟุตบอลโลก เพื่อขายใหกับแฟนบอลทั่วโลก สงผลใหยอดการ สงออกเสื้อผาของไทยปนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น

จอห์นสัน คอนโทรลส์ ได้รับการยกย่อง ให้เป็นบริษัทที่มีจริยธรรมที่สุดในโลก ติดต่อกันเป็นปีที่ 8

ติดตอกันเปนปที่ 8 “ในบรรดาบริษัทที่มีจริยธรรมที่สุดในโลก ลวนเชื่อวาทั้งลูกคา พนักงาน นักลงทุน ตลอดจน ุ คากับความนาเชือ่ เจาหนาทีต่ รวจสอบ ตางใหคณ ถืออยางมาก และกุญแจสําคัญทีจ่ ะนํามาซึง่ ความ จอหนสัน คอนโทรลส บริษทั ซึง่ มีธรุ กิจหลัก นาเชื่อถือก็คือจริยธรรมและความโปรงใสนั่นเอง ในอุตสาหกรรมยานยนต อาคาร และการกักเก็บ การที่จอหนสัน คอนโทรลส ไดรวมเปนสวนหนึ่ง พลังงาน ไดรับการยกยองใหเปนหนึ่งในบริษัทที่ ของประชาคมธุร กิจที่อุทิศตนใหกับการพัฒนา มีจริยธรรมที่สุดในโลกประจําป 2557 (2014 สมรรถนะการทํางานผานวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ World’s Most Ethical Company) จากสถาบัน เราขอแสดงความยินดีกับทุกๆ คนที่จอหนสัน เอธิสเฟยร (Ethisphere Institute) ศูนยวิจัย คอนโทรลส สําหรับความสําเร็จอันโดดเดนในครัง้ อิสระที่สงเสริมวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศเพื่อสรางความ นี”้ ทิโมธี เออรบลิช ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารของ โปรงใสและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจเปนปที่ 8 เอธิสเฟยร กลาว โดยจอหนสัน คอนโทรลส ไดรับเลือกให ทั้งนี้การใหคะแนนแบงออกเปน 5 หมวด รับรางวัลนี้ และกลายเปนทีจ่ ดจําในฐานะผูน าํ ดาน หลัก ไดแก โครงการดานจริยธรรมและการปฏิบตั ิ จริยธรรมและพฤติกรรมองคการที่มีพัฒนาการ ตามหลักจริยธรรม (25%) ชือ่ เสียง ความเปนผูน าํ อยางตอเนื่อง องคกรซึ่งไดรับรางวัลบริษัทที่มี และนวัตกรรม (20%) ธรรมาภิบาล (10%) การ จริ ย ธรรมที่ สุ ด ในโลกล ว นตระหนั ก ดี ถึ ง ความ เปนพลเมืองบรรษัทและความรับผิดชอบ (25%) สัมพันธระหวางจริยธรรม ชื่อเสียงที่ดีงาม และ และวัฒนธรรมดานจริยธรรม (20%) ปฏิสมั พันธประจําวันทีม่ ตี อ แบรนด โดยจอหนสัน คอนโทรลสเปน 1 ใน 17 บริษัท ที่ไดรับรางวัลนี้

71

อะโดบีเปิดตัว “All New Creative Cloud” ใหม่ล่าสุด ปี 2557 อะโดบี ผูนําดานซอฟตแวรครีเอทีฟ มุง มั่น ผลักดันนวัตกรรม Creative Cloud ดวย การเปดตัวเดสกท็อปแอพพลิเคชั่นรุนใหม 14 รายการ รวมถึงเครื่องมือสําคัญๆ เชน Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator® CC, Adobe Dreamweaver CC และ Adobe Premiere Pro CC™ นับเปนการเปดตัวซอฟต แวร ข องอะโดบี ค รั้ ง ใหญ ที่ สุ ด นั บ ตั้ ง แต CS6 นอกจากนี้ ยั ง มี โ มบายแอพใหม ล  า สุ ด อี ก 4 รายการ พรอมอัพเดทสําหรับบริการ Creative Cloud และบริการใหมๆ สําหรับองคกร สถาน ศึกษา และชางภาพมืออาชีพ การเป ด ตั ว เทคโนโลยี ใ หม ใ นครั้ ง นี้ มี จุ ด มุ  ง หมายเพื่ อ รองรั บ อุ ต สาหกรรมครี เ อที ฟ ที่ เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยครีเอทีฟ 3 ใน 4 คน เชื่อวาในชวง 5 ปที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลง เกิ ด ขึ้ น ในแวดวงอุ ต สาหกรรมมากกว า ในช ว ง 50 ปกอนหนา และราว 2 ใน 3 เชื่อวาบทบาท หนาที่ของตนเองจะเปลี่ยนแปลงไปอยางมากใน ชวง 3 ปขางหนา “อุ ต สาหกรรมกํ า ลั ง รั บ มื อ กั บ ความ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว รวมไปถึงการ เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของอุปกรณพกพา และการ ทํางานในโลกที่มีการเชื่อมตอถึงกันอยางใกลชิด การเปดตัว Creative Cloud รุนใหมสําหรับป 2557 นี้จะชวยใหเราสามารถนําเสนอเทคโนโลยี ที่ลํ้าสมัยอยางที่ลูกคาคาดหวังจากอะโดบี รวม ไปถึงการปรับปรุงเวิรก โฟลวทจี่ ะชวยใหผใู ชทมุ เท ใหกับงานสรางสรรคไดอยางเต็มที่ พรอมดวย โมบายแอพใหมๆ และบริการคลาวดแบบครบวงจร ที่เปดโอกาสใหครีเอทีฟขยายเวิรกโฟลวบนเดสก ท็อป เพือ่ รองรับงานสรางสรรคระดับมืออาชีพบน อุปกรณพกพา” พอล ร็อบสัน ประธานบริษัท อะโดบีประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟก กลาว ดาเรน ริ ซ ซา ซี อี โ อของบริ ษั ท Space Matrix, บริษัทดีไซนชั้นนําของเอเชียแปซิฟก และ เปนหนึง่ ในหลายๆ บริษทั ในเอเชียตะวันออกเฉียง ใตที่เลือกใช Adobe Creative Cloud สําหรับทีม (องคกร) กลาววา บริษัทดีไซนของเรามีพนักงาน 450 คน โดยมีพนักงานอยูตามออฟฟศตางๆ 12 ออฟฟศในหลายประเทศ Adobe Creative Cloud ชวยใหการทํางานรวมกันของดีไซเนอร และครีเอทีฟเปนเรื่องที่งายขึ้น หลังจากเริ่มใช Adobe Creative Cloud เมื่อปที่แลว พวกเรา สามารถสื่อสาร โตตอบ และสนองความตองการ ของลูกคาไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น Adobe Creative Cloud ยังชวยใหเราสามารถประหยัดคาใชจาย และทํ า ให ก ารทํ า งานร ว มกั น ของดี ไ ซเนอร ใ น องคกรเปนเรื่องที่งาย

Engineering Today July 2014


ยู โ รปา มอเตอร์ ขยายศั ก ยภาพ ฝัง่ ธนบุรี สูส่ าขาใหม่บนถนนพระราม 2 ยูโรปา มอเตอร พระราม 2 ฉลองการ ขยายศักยภาพในการจําหนายและการใหบริการ อย า งเป น ทางการของบี เ อ็ ม ดั บ เบิ ล ยู ต อ ยอด ประสบการณและความสําเร็จในฐานะผูจําหนาย รถยนตบีเอ็มดับเบิลยูอยางเปนทางการที่ไดรับ ความไววางใจมากวา 25 ป โดยเปดโชวรูมและ ศูนยบริการบีเอ็มดับเบิลยู สาขาที่ 2 บนถนน พระราม 2 มร.แมทธิ อั ส พฟาลซ ประธาน บี เ อ็ ม ดั บ เบิ ล ยู กรุ  ป ประเทศไทย กล า วว า บี เ อ็ ม ดั บ เบิ ล ยู กรุ  ป ประเทศไทย มุ  ง มั่ น ในการให บริการทั้งกอนและหลังการขายที่ดีที่สุดแกลูกคา การขยายเครือขายผูจําหนายอยางเปนทางการ ของบีเอ็มดับเบิลยูจึงสะทอนใหเห็นถึงหัวใจหลัก ของการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของเราในการตอบสนอง ความตองการของลูกคาอยางรอบดานและทั่วถึง เราจึงมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่รวมขยายธุรกิจ กับยูโรปา มอเตอร ซึ่งเปนผูจําหนายที่เปยมดวย ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และความไววางใจ จากลูกคาบีเอ็มดับเบิลยูมากวา 25 ป ตั้งแตเริ่ม

เทรนด์ไมโครเปิดตัว Worry-Free 9.0 โซลูชันรักษาความปลอดภัยสําหรับ ธุรกิจขนาดย่อม บริษัท เทรนดไมโคร ผูนําระดับโลกดาน โซลูชันรักษาความปลอดภัยขอมูลสําหรับธุรกิจ ขนาดยอม เปดตัว รุนใหมลาสุดเวอรชั่น 9.0 ที่ยกคุณสมบัติโดดเดนสําหรับใชในองคกรระดับ เอ็นเตอรไพรส เพือ่ การปกปองขอมูลธุรกิจสําหรับ องค กรขนาดยอม อาทิ ความสามารถในการ ชี้จุดเสี่ยงเพื่อลดปญหาการเกิดภัยคุกคามภายใน องคกรจากคอมพิวเตอร เครือ่ งเดสกทอ็ ป หรือแม กระทัง่ อุปกรณพกพาตางๆ นับเปนโซลูชนั สําหรับ ธุรกิจขนาดยอมเพียงหนึง่ เดียว ทีป่ กปองขอมูลผูใ ช อยางครบถวนสมบูรณทสี่ ดุ พรอมทางเลือกในการ บริหารจัดการบนคลาวดไดอีกดวย “ป จ จุ บั น ธุ ร กิ จ ขนาดย อ มกํ า ลั ง อยู  ท  า ม กลางยุ ค การนํ า เอาอุ ป กรณ ส  ว นตั ว มาใช ใ น ที่ทํางาน (BYOD) มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เทรนดไมโครเล็งเห็นทิศทางและติดตามการเติบโต ของตลาดไอทีเสมอมา ไดมุงมั่นพัฒนาและนํา เสนอโซลูชันรักษาความปลอดภัยที่ยืดหยุน ราคา ประหยัด พรอมฟงกชันการทํางานที่เหนือกวา สะดวกในการใชงานที่สุด ดวยการปกปองขอมูล ใหกับอุปกรณพกพาอยางครบวงจร Worry-Free Business Security สามารถรองรับการรักษา ความปลอดภัยอยางครบถวนสมบูรณ ไมวาจะ อยูในสํานักงานหรือในขณะเดินทาง นอกจากนี้ เทรนดไมโคร และตัวแทนจําหนายของเรา ยังมี เครื่องมือจัดการบนระบบคลาวด (Cloud-based Management Tool) เพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวก และประหยัดคาใชจายในการใหบริการลูกคาได ทุกความตองการอีกดวย” เอริค สกินเนอร รอง

Engineering Today July 2014

ตนธุรกิจเปนครัง้ แรกทีส่ ามแยกไฟฉาย โดยยูโรปา มอเตอร พระราม 2 แหงนีจ้ ะมีทมี ผูบ ริหารรุน ที่ 2 เขามาสานตอธุรกิจ โดยสืบทอดเจตนารมณเพื่อ ความเปนเลิศทั้งดานการขายและการใหบริการ อยางตอเนื่อง” “ภายในป 2557 บี เ อ็ ม ดั บ เบิ ล ยู กรุ  ป ประเทศไทยวางแผนขยายเครือขายผูจําหนาย อยางเปนทางการของบีเอ็มดับเบิลยูจากเดิม 17 รายเปน 23 ราย ผูจ าํ หนายมินจิ าก 6 รายเปน 11 รายและขยายผูจําหนายบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร ราดเพิ่ม 2 ราย รวมเปน 8 ราย ซึ่งกลยุทธการ ขยายเครือขายผูจ าํ หนายอยางเปนทางการนี้ แสดง ใหเห็นถึงการเตรียมความพรอมของบีเอ็มดับเบิลยู กรุป ประเทศไทยไปสูก ารเติบโตทางธุรกิจทีม่ นั่ คง ในอนาคต” มร.แมทธิอัส พฟาลซ กลาว เมย พิพัฒนอนันตกุล กรรมการผูจัดการ ยูโรปา มอเตอร พระราม 2 กลาววา การขยาย เปนผูจําหนายบีเอ็มดับเบิลยูบนถนนพระราม 2 ในครั้งนี้ยังเปนการตอบสนองความตองการของ ลูกคาในยานฝงธนบุรี ซึ่งเปนตลาดที่มีศักยภาพ และแนวโนมการเติบโตสูงมาก อีกทัง้ ยังเปนประตู ระหวางภาคใตและกรุงเทพมหานคร จึงเปนทําเล ที่ดีที่สุดสําหรับการลงทุนและเชื่อมั่นเปนอยางยิ่ง วาจะไดรับกระแสตอบรับที่ดีอยางแนนอน ประธานฝายการตลาดโซลูชันของเทรนดไมโคร กลาว รายงานจากบริษทั วิจยั ไอดีซี ระบุวา ตัง้ แต ป 2555 ถึง 2556 การใชสมารทโฟนสวนตัวใน องคกรธุรกิจขนาดยอมในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 53 เปอรเซ็นตเปน 88 เปอรเซ็นต และในชวงเวลา เดียวกันการใชแท็บเล็ตสวนตัวในทีท่ าํ งานเพิม่ ขึน้ จาก 30 เปอรเซ็นตเปน 56 เปอรเซ็นต ขอมูล เหลานี้แสดงใหเห็นวามีความตองการที่มากขึ้น สําหรับธุร กิจขนาดยอม ในการพัฒนากลยุทธ ดานการรักษาความปลอดภัยและปกปองอุปกรณ เชื่อมตอทั้งหมด ตั้งแต PCs และ Macs ไปจนถึง แพลตฟอรมผานมือถือ ผลการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม แสดงให เ ห็ น ว า จํานวนอุปกรณพกพาเพิ่มขึ้นอยางที่ไมเคยเปน มากอน ซึ่งหลีกเลีย่ งไมไดเลยสําหรับการเขาใกล มากขึน้ ไปอีกสําหรับภัยคุกคามบนอุปกรณพกพา ผลการวิจัยเกี่ยวกับภัยคุกคาม จากการสนับสนุน ของเทรนดไมโครเมื่อเดือนมีนาคม 2557 ชี้วา แอพมัลแวรบนอุปกรณพกพา (Mobile Malware Apps) มีความเสีย่ งสูงแตะระดับ 2 ลาน นับตัง้ แต ทีเ่ ริม่ ทําการตรวจสอบติดตามในป 2547 โดยครบ จํานวน 1 ลานมัลแวรเมื่อ 6 เดือนที่แลว สวน มัลแวรบนพีซีตองใชเวลามากถึง 22 ปจึงจะแตะ ระดับดังกลาวได ทั้งนี้เทรนดไมโครไดนําเสนอโปรโมชั่นสุด คุม ใหกบั องคกรขนาดยอม ดวยไลเซนสแพ็กพิเศษ ที่มีการสั่งซื้อระหวาง 10 – 50 ไลเซนสแบบ 36 เดือนเทานั้น ราคาพิเศษนี้เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มิ.ย. ถึง 30 กันยายน 2557 นี้ โดยมี 2 รุนที่เขารวม รายการดังตอไปนี้ คือ Worry Free Business Security – Standard Edition สําหรับ 3 ป และ Worry Free Business Security – Advanced Edition สําหรับ 3 ป

72

อ อ ร า เ คิ ล ส ่ ง O r a c l e D a t a Integration เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการ ดําเนินธุรกิจ ด้วยระบบการประมวลผล อย่างเหนือชั้น ออราเคิ ล ตอกยํ้ า การเป น ผู  นํ า ด า น ซอฟต แ วร บ ริ ห ารจั ด การข อ มู ล ด ว ยการช ว ย ลูกคาใหสามารถใชประโยชนไดสงู สุดจากบิก๊ ดาตา ดวยโซลูชันใหมลาสุด พรอมลดรายจายและเพิ่ม ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจใหกับองคกร ออราเคิลเผยวา การดําเนินธุรกิจในปจจุบนั กําลังประสบกับการตองประมวลขอมูลมหาศาล ทั้งจากภายในและภายนอกองคกร องคกรใดที่ สามารถปรับตัวและตามทันขอมูลเหลานั้น ก็จะ สามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน และ ทําใหธุรกิจสามารถเติบโตได ซึ่งการที่องคกรจะ สามารถใชขอมูลที่มีอยูในปริมาณมหาศาลเหลา นั้นใหเกิดประโยชนสูงสุด องคกรจําเปนที่จะตอง เอาชนะความทาทายหลากหลายดาน ทัง้ คาใชจา ย ในการบริหารจัดการขอมูล และยังตองมั่นใจวา องคกรจะสามารถเขาถึงขอมูลไดทันเวลา และสิ่ง สําคัญที่จะขาดไปไมไดคือ ขอมูลเหลานั้นจะตอง เปนขอมูลที่มีความถูกตอง ตลอดจนการสามารถ จําแนกขอมูลที่ไดมาออกเปนประเภทตางๆ เพื่อ ใหเหมาะสมตอการนําไปใชในทุกชองทาง เพื่อใหเขาถึงความตองการนี้ ออราเคิล จึงพัฒนา Oracle Data Integration ซึ่งเปน ซอฟตแวรที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อจัดการขอมูล แบบบู ร ณาการ อํ า นวยความสะดวกด ว ยการ เปนแพลตฟอรมใหองคกรสามารถเขาถึงขอมูล ปริมาณมหาศาลไดแบบเรียลไทมในทุกรูปแบบ การนําแพลตฟอรมนีม้ าปรับใชกบั องคกร จะทําให องคกรสามารถพัฒนาระบบปฏิบัติการใหเปนไป อยางสมบูรณแบบและเปนระบบมากยิ่งขึ้น และ ยังชวยใหองคกรสามารถพัฒนาประสบการณของ ลูกคาและเปนผูนําในการดําเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ออราเคิลยังคงดําเนินการอยางตอ เนื่องในการตอกยํ้าจุดยืนในการเปน ผูใหบริการ ดานซอฟตแวรจัดการขอมูลดวยการสง Oracle Data Integrator 12c and Oracle GoldenGate 12c อีกดวย โดยซอฟตแวรทงั้ 2 รุน นี้ นอกจากจะ สามารถทํางานรวมกันไดอยางดีแลว ยังมาพรอม กับประสิทธิภาพขั้นสูงและโซลูชันที่งายตอการใช งาน ในการที่จะชวยองคกรใหตามทันขอมูลดวย วิธกี ารตางๆ ทัง้ การบริหารจัดการขอมูลบนคลาวด ตลอดจนการวิเคราะหบิ๊กดาตา และการเขาถึง ขอมูลไดอยางตอเนื่องและเรียลไทม


Management nagement Tools Today

พรชัย องควงศสกุล pornchai.ong@egco.com

เครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่ (New Management Tools)

วิถชี วี ติ ของสตีฟ พอล จ็อบส์ ในแนวทาง “กลยุทธ์ทางการตลาด”

The Steve Paul Jobs Way in “Strategic Marketing II.”

Marketing Lessons from Steve Jobs Engineering Today July 2014

74


Focus จับจุดหมายสําคัญ เพือ่ ทําสิง่ ทีเ่ ราอยากทําใหไดผลดีทสี่ ดุ เราตองตัดเรื่องอื่นๆ ที่ไมสําคัญออกไปใหหมด Impute สรางภาพ คนมักมีความเห็นเกีย่ วกับบริษทั หรือผลิตภัณฑ เหลานั้นสื่อออกมา “คนตัดสินใจวาหนังสือดีหรือไม จากปกจริงๆ” ปรัชญาดานการตลาดของแอปเปล เปนปรัชญาดานการตลาดทีส่ ตีฟ จ็อบสยึดถือเปนหัวใจของการทําผลงาน สิ่งที่เปนหลักที่สําคัญมากคือ “Apple จะไมเดินตามใคร และจะตองสรางความแตกตางโดยสิ้นเชิง” ทําไมผูท ไี่ ดรบั การยอมรับวาเปนนักนวัตกรเอกของโลกในศตวรรษ ที่ ๒๑ จึงสามารถเปนนักการตลาดเชิงกลยุทธที่ไมใชจะขายผลิตภัณฑที่ เปนเลิศในแบรนด Apple แตเปนผูที่สามารถขายเปลี่ยนบริษัท Apple Computer จากบริษัทจํากัดใหเปนบริษัทมหาชน และจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย โดยมีกลยุทธในการตั้งราคาไอพีโอ (initial public offering) ทําใหราคาหุนในตลาดหลักทรัพยครั้งแรกมีมูลคาสูงกวาที่ โปรกเกอรหลักผูร บั ประกันการจําหนายตัง้ ราคาไว และมีมลู คาสูงขึน้ อีก ในวันตอมา ซึ่งความสามารถในเรื่องนี้ สตีฟ จ็อบสยังนํามาใชในการหา จังหวะในการขายหุน การเสนอขายหุนไอพีโอของ Pixar มีขึ้นหลังจาก Toy Story ออกฉายไดหนึ่งอาทิตย โดยโปรกเกอรหลักผูรับประกันการ จําหนายตัง้ ราคาไวที่ ๑๔ เหรียญ แตจอ็ บสยนื กรานใหตงั้ ราคาขายที่ ๒๒ เหรียญ ผลคือ ภายในครึ่งชั่วโมงแรกราคาขึ้นไปถึง ๔๕ เหรียญ จนไป แตะสูงสุดที่ ๔๙ เหรียญ กอนปดตลาดที่ ๓๙ เหรียญ ทําใหทุนที่จายไป ๕๐ ลานเหรียญ จํานวน ๘๐% ของหุน ขึ้นไปถึง ๒๐ เทา ทําใหมีมูลคา มากขึ้นถึง ๑.๒ พันลานเหรียญ มากกวาสมัยที่ Apple จดทะเบียนในป ๑๙๘๐ ถึง ๕ เทา และเปนการรวมมือระหวาง Disney และ Pixar ใน การไดสิทธิ์การใชแบรนดคูกัน ในตอนตอไปนี้ จะเปนการถอดหลักความคิดของ สตีฟ จ็อบส ใน สวนที่เปนแนวคิดและทางปฏิบัติดานการตลาด เปนการศึกษากลยุทธ ในเชิงเปรียบเทียบทางการตลาดกลยุทธที่เรียกวา 8P’s Strategic Marketing เพราะนักธุรกิจทั่วโลกตางยกนิ้วและใหการยอมรับวามี ประสิทธิภาพในการทําการตลาดคอนขางสูง สามารถเห็น ผลไดอยาง ชัดเจน และผูเขียนเห็นควรวา การนําเสนอแนวคิดดานการตลาดของ สตีฟ จ็อบสนั้น มีสิ่งที่สตีฟ จ็อบสทําและเปนไปตามทฤษฎีไดใกลเคียง มากที่สุด เปนสิ่งที่ตองเรียนรู ซึ่งประกอบดวย กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product Strategy) กลยุทธดานราคา (Price Strategy) กลยุทธบรรจุภณ ั ฑ (Packaging Strategy) กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย (Place Strategy) กลยุทธการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategy) กลยุทธการใชพนักงานขาย (Personal Strategy) กลยุทธการประชาสัมพันธ (Public Relation Strategy) กลยุทธการใชพลัง (Power Strategy) การเปรียบเทียบและเลาเรื่องราวในแนวทางการทํางานของสตีฟ จ็อบส ไมใชเปนการกลาววามีการนําไปใชโดยสตีฟ จอบส แตสิ่งที่เขา ทํานั้นสามารถเลาใหฟงไดในทางกลยุทธทางการตลาด ในการเปนแบบ อยางทางความคิดและตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติ ดังนี้

จากหนังสือที่ สตีฟ จ็อบส ตั้งใจให วอลเตอร ไอแซคสัน เขียน เรื่องราวชีวประวัติของเขาในขณะที่ยังมีชีวิตอยู ในหนังสือ Steve Jobs by Walter Isaacson, สตีฟ จ็อบส โดย วอลเตอร ไอแซคสัน แปลและ เรียบเรียงโดย ณงลักษณ จารุวัฒนและคณะ บรรณาธิการโดย สุทธิชัย หยุน (สํานักพิมพเนชั่นบุคส : ๒๕๕๔) วอลเตอร ไอแซคสัน กับการ ตอบรับการสัมภาษณขอมูลโดยตรงจากสตีฟ จ็อบสเอง กับผูที่เคยรวม งาน บุคคลทีเ่ กีย่ วของและเขียนชีวประวัตขิ องสตีฟ พอล จ็อบส ของวอล เตอร ไอแซคสัน ในขณะที่สตีฟ จ็อบสยังมีชีวิตอยูในชื่อหนังสือ Steve Jobs by Walter Isaacson จากหนังสือดังกลาว ผูเขียนเห็นจุดหนึ่งที่ สตีฟ จ็อบส แสดงให เห็นความแตกตางดานความคิด กลาวคือการพบสิ่งประดิษฐที่มีไวโชว เลนของสตีฟ วอชเนียก ที่ไมมีความคิดวาจะสามารถทําเงินได แตถูก เพื่อนรักพบที่หองทํางานในบานและมองเห็นโอกาส และการพาสตีฟ วอชเนียก ผูประดิษฐนําไปเสนอตอที่ประชุมโฮมบรูว คอมพิวเตอรคลับ แบบที่ผูฟงมองไมเห็นคุณคาของ Main board ที่เขานําเสนอ จนมียอด สั่งซื้อแรกจากพอล เทอเรลล เจาของราน the Byte Shop เปนที่มาของ Apple I. ซึ่งเปนชื่อที่ครั้งแรกวัยรุนเขาไดไปฝงตัวอยูกับไรแอปเปล ดวย ความเปนมังสวิรตั ิ มีบางสัปดาห สตีฟ จ็อบสทานแตแอปเปลเพียงอยาง เดียว และในวันสงของตามคําสัง่ ซือ้ ลอตแรก ก็ถกู พอล เทอเรลล เจาของ ราน the Byte Shop ตําหนิวาไมสมบูรณ ทําใหสตีฟ จ็อบส มองเห็น การทําการตลาด กลาวคือ การมองเห็นคุณคาในสิ่งประดิษฐ การที่เขาเห็น Main board ที่ แคสามารถแสดงผลบนหนาจอจากการกดคียบอรด จะสามารถทําเงิน และเปนธุรกิจได เทคนิคนําเสนอสินคา การใหผูคิดคนสามารถเขาใจลึกซึ้งและ ไมเขาใจวิธีการนําเสนอ ใหเขาใจนําสิ่งที่เปนเลิศวามีประโยชนอยางไร นับแตนนั้ มาการนําเสนอสินคาในนาม Apple จึงตองเปน สตีฟ จ็อบส เทานั้น การปรับปรุงความสมบูรณของสินคา การสงแผง Main board ไรคียบอรด ไรจอแสดงผล ทําใหถูกตําหนิ จึงเปนที่มาของ Apple รุน ที่ 2 คือ Apple II. จึงเปนทีม่ าของ หจก. Apple จนเปน Apple Computer ทีส่ ามารถ เจริญเติบโตเปนบริษัทมหาชนในชวงเวลาแคผลิต Apple II. ขึ้นมา ในตอนที่ 12 Strategic Marketing I. เปนการกลาวถึงชวงชีวติ ของ สตีฟ จ็อบส ตั้งแตเยาววัยจนบั้นปลายของชีวิต เปนความสําเร็จในสิ่ง ประดิษฐดา นคอมพิวเตอร Apple I. และ Apple II. และการกาวจากหาง หุน สวนจํากัด Apple Computer จนเปนบริษทั มหาชนในตลาดหลักทรัพย ซึง่ ผูเ ขียนขออธิบายในสิง่ ทีเ่ ห็นเปน ๒ มุมมองชวงการทําการตลาดยุคแรก ของแอปเปล และไดอางอิงถึงการสรางภาพการตลาดและการขายดวย ปรัชญาดานการตลาดของแอปเปล (The Apple Marketing Philosophy) ที่เนนหลักสําคัญ ๓ ขอคือ Empathy เขาใจความรูสึกของผูอื่น เราตองเขาใจความตองการ ของลูกคาดีกวาบริษัทอื่น

75

Engineering Today July 2014


กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product) คือหัวใจสําคัญที่ทําให Apple Computer ประสบความสําเร็จในการสรางบริษทั ทีแ่ ข็งแกรง สตีฟ จ็อบส คือผูที่มองเห็นบางสิ่งที่คนอื่นมองไมเห็น ดังเชนการเห็นสิ่งประดิษฐที่ สตีฟ วอชเนียก ทําสําเร็จ เขากลับเห็นวาเปนสิ่งที่สามารถมอบผลงาน นั้นๆ ตอผูอื่นโดยไมเห็นมูลคา เขาคิดวาเปนเพียงงาน แตสตีฟ จ็อบส กลับเห็นวาเปนสิ่งประดิษฐที่สามารถสานตอและพัฒนาใหดี และ สามารถทําเปนผลิตภัณฑขายไดทางธุรกิจ สามารถสรางฝนไดทงั้ ผลงาน และบริษัทผูผลิตงานนั้นได ดังเชนผลิตภัณฑ Apple I. จนถึง Apple II. และจาก หจก. Apple กลายเปนบริษัท Apple Computer Co. จนถึง Apple กลายเปนบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย นั่นคือ ความสําเร็จจากชิ้นงานเล็กๆ ที่สตีฟ วอชเนียก คิดขึ้นมา และสตีฟ จ็อบส นํามาฝนตอเปนผลงานอันดีเลิศและเปนบริษัทมหาชนในที่สุด ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ลํ้ า หน า ผู  อื่ น คื อ หั ว ใจสํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ก ารพั ฒ นา ผลิตภัณฑของ Apple Computer สตีฟ จ็อบส ยังนําแบบอยางที่ดีที่ พอบุญธรรมทําเปนแบบอยางและสอนใหเขาคือ ผลงานที่ดีนั้นตอง ทําใหดูดีทั้งภายนอกที่เห็นและภายในที่ไมมีคนมองเห็น จึงเปนที่มา ของผลิตภัณฑ ดังเชนการสราง Apple II. ซึง่ เปนคอมพิวเตอรสว นบุคคล เครือ่ งแรกทางการคา ทีค่ นสามารถสรางผลงานสวนตัวผานคอมพิวเตอร Apple II. ซึ่งเจาแหงวงการคอมพิวเตอร IBM กลับไมสนใจในตลาด คอมพิวเตอรสว นบุคคล การสราง iPod เครือ่ งเลนเพลงพกพาในยุคแรก ทีส่ ามารถบรรจุเพลงไดกวา ๑,๐๐๐ เพลง ในขณะที่ SONY Walkman ยังคงใชเครื่องเลนในรูปแบบ CD Player ที่มีขนาดใหญกวาหลายเทา การเปดตัว iPhone ที่แหวกแนวกวาโทรศัพทมือถือที่ยังนิยมมีปุมกด เปนการรวมเครื่องฟงเพลงแบบพกพา กลองถายรูป การสื่อสารทาง Internet และยังมีโปรแกรม iPhone Applications ลูกเลนทางการใช งาน และเกมยอดนิยมตางๆ มีผลทําใหสะเทือนเจาแหงวงการมือถือ Nokia, Motorola และ Samsung เกือบกลับตัวแทบไมทัน การเปดตัว iMac ที่เรากลับมาในการเปดตัวสินคาของ Apple วา Macworld ทําให วงการคอมพิวเตอรสวนบุคคลสะเทือนอีกครั้ง การเปดตัว iPad ที่เปน คอมพิวเตอรพกพาแหงโลกของแท็บแล็ตคอมพิวเตอร นัน่ คือสิง่ ทีเ่ รียกวา จินตนาการ ความรูและความเขาใจ จึงสรางผลงานใหกับโลกของความ สุนทรีในเสียงเพลงกับคอมพิวเตอรมาผสมผสานกัน และเปนทีถ่ กู ใจของ ผูไดสัมผัสและใชงานจนทุกวันนี้ เราจะเห็นวาการพัฒนาผลิตภัณฑของสตีฟ จ็อบสนนั้ จะเปนการ พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อกาวลํ้าหนาคูแขงขัน ไมใชแคหนึ่งกาว แตทุกกาวที่ Apple Computer เปดตัวผลิตภัณฑที่กลาวถึงในงาน Macworld จะมี คูแขงขันทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑเกิดการบาดเจ็บทางธุรกิจ อยางรุนแรง จนบางบริษทั เกิดปญหาขาดทุนจนราคาหุน ตกอยางรุนแรง จนตองเปลี่ยนผูถือหุนดังเห็นอยูในปจจุบัน ตัวอยางของการพัฒนาผลิตภัณฑ iPhone ซึ่งโดยทั่วไปบริษัท สวนใหญ งานวิศวกรรมมักเปนตัวขับเคลื่อนงานออกแบบ วิศวกรเปน คนกําหนดสเปก และสิ่งจําเปนตางๆ จากนั้นนักออกแบบจึงออกแบบ กลองหรือฝาครอบดานนอกที่บรรจุสิ่งเหลานั้นไวทั้งหมด แตตางกันกับ

Engineering Today July 2014

สตีฟ จ็อบส เขาเปนคนที่เขามาดูและเปนคนอนุมัติเอง การออกแบบ ฝาครอบของวิศวกรของบริษัทมีหนาที่นําแผงวงจรและชิ้นสวนทั้งหมด เขาไปอยูในนั้นใหได จ็อบสกับไอฟฟยืนกรานใหใชอะลูมิเนียมขัดมันชิ้น เดียวทําฝาครอบโทรศัพท iPhone4 แมวศิ วกรจะกังวลวามันจะทําใหเสา อากาศรับสัญญาณทํางานบกพรอง แตความโดดเดนของงานดีไซนเปน จุดเดนของผลิตภัณฑ Apple ทีแ่ ตกตางจากคูแ ขง เปนชัยชนะของ Apple หลังจากสตีฟ จ็อบสกลับมา เขาบอกทุกคนวา “ผมอยากทําแท็บเล็ต แตหามมีคียบอรดหรือสไตลัส” ผูใชจะพิมพขอความดวยการใชนิ้วแตะ บนจอ ที่เรียกวา “มัลติทัช” (multi-touch) พวกคุณทําจอมัลติทัชไวตอ สัมผัสใหผมไดไหม ทีมงานใชเวลา ๖ เดือนก็ไดตนแบบที่ยังหยาบอยู จ็อบสสงตนแบบใหนักออกแบบสวนประสาน และอีกเดือนตอมา เขา กลับมาพรอมไอเดีย “การเลื่อนภาพแบบเฉื่อย” (inertia scolling) ที่ผู ใชสามารถใชนิ้วปาดบนจอและขยับภาพไปมาไดราวกับวาภาพนั้นเปน วัตถุทางกายภาพ “ผมตะลึงเลยละ” จ็อบสเลา “นี่คืออนาคต” ตอนนั้น มีบริษัทเล็กๆ ในเดลาแวรชื่อ FingerWork ของจอหน เอเลียส กับเวยน เวสเตอรแมน บริษทั นีป้ ระดิษฐแทร็กแพดแบบมัลติทชั ออกมา ซึง่ มีความ สามารถในการสัม ผัสแบบมัลติทัช และยื่นขอจดสิทธิบัตรคุมครองวิธี แปลการสงสัญญาณดวยนิ้วมือ (finger gestures) แบบตางๆ เชน การ หยิบ การปาด ใหเปนฟงกชนั ทีใ่ ชประโยชนได Apple ซือ้ กิจการรวมทัง้ สิทธิบัตรทุกฉบับในป ๒๐๐๕ และเริ่มยื่นสิทธิบัตรใหมในนาม Apple และใชใน iPhone ทันที การพัฒนาโทรศัพทมอื ถือในสองแนวทางคือ Plan 1 ซึง่ ใชแทร็กวีล กับ Plan 2 ซึง่ ใชจอมัลติทชั อยู ๖ เดือน ในรูปแบบ Plan 1 นัน้ มีปญ  หาใน เรื่องการโทรออกงายๆ แต Plan 2 นั้นไมแนใจวาจะทํางานวิศวกรรมได เองหรือเปลา จ็อบสบอกพลางชีไ้ ปทีจ่ อแบบสัมผัส “ถางัน้ เรามาทําใหมนั เวิรค กันดีกวา” มันคือทางแหงความเสีย่ ง แตผลตอบแทนก็สงู เหมือนกัน ในชวงดังกลาว เครื่อง BlackBerry กําลังไดรับความนิยมมาก ซึ่ง แนวทางโทรศัพทควรตองเดินไปทางนั้น แตจ็อบสคาน บอกวาคียบอรด แบบกายภาพจะเบียดบังพืน้ ทีห่ นาจอ การพัฒนาปรับแกจอมัลติทชั ทุกวัน อยู ๖ เดือน “มันเปนเรือ่ งสนุกและซับซอนทีส่ ดุ เทาทีเ่ คยทํามา” สตีฟ จ็อบส เปนคนทีไ่ มชอบปุม ปด-เปดมาแตเกิด เพราะเขามองวาไมสงางาม และการ แกไขปญหาการโทรออกโดยไมไดตั้งใจในขณะอยูในกระเปากางเกง จึง เกิดวิธกี ารแบบงายๆ และสนุกกวาคือ “เลือ่ นเพือ่ เปด” (swipe to open) เจาตัวเลื่อนนี้จะปลุกใหเครื่องกลับมาทํางานอีกครั้ง การปองกันการยก หูโทรออกแลวไปโดนฟงกชนั อืน่ ๆ จ็อบสลงทุกรายละเอียดซํา้ แลวซํา้ อีก ขณะที่คนในทีมคิดหาวิธีแกไขสิ่งที่โทรศัพทยี่หออื่นๆ ทําไวยุงยาก ให กลายเปนเรื่องงาย การสรางไอคอนที่สามารถเลือ่ นผานไปยังแอพอื่นๆ ไดในแนวนอน แอพทุกตัวใชงายขึ้น เพราะสามารถเรียกใชบนจอที่ ตามองเห็น แทนที่จะตองใชคียบอรดที่ประกอบเขากับฮารดแวร การมองหาวัสดุแทนที่จอพลาสติกเหมือน iPod นั้น เขาตัดสิน ใจใชกระจก เพราะดูสงางามและหนักแนนดีกวา จอหน แซลลีย บราวน เพื่อนของจ็อบส และเปนกรรมการบริษัท Corning Glass ในเมือง คอรนนิง่ รัฐนิวยอรก บอกวาควรไปคุยกับเวนเดลล วีคส ซีอโี อหนุม และ เชิญมาคุยดวยตัวเอง เขาถูกชะตากับวีคสมาก เขาบอกความตองการ

76


แบบไหนสําหรับ iPhone วีคสบอกวาในทศวรรษที่ ๖๐ Corning ไดพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนทางเคมีที่ทําใหได “กระจกกอริลลา” (gorilla glass) เพราะมันแข็งแกรงอยางเหลือเชือ่ แตหาตลาดและความ ตองการไมได จึงเลิกผลิตไป สตีฟ จ็อบสไมเชือ่ ในความแข็งแกรงจริงและ ไมดีพอ “เลิกพูดสักทีไดไหม..ผมจะสอนวิชาวิทยาศาสตรคุณสักหนอย” แลววีคสก็เริ่มเขียนเรื่องปฏิกิริยาทางเคมีของการทํากระจกชนิดนี้ ซึ่งใช กระบวนการแลกเปลีย่ นไออนทีท่ าํ ใหเกิดชัน้ แรงกดบนผิวกระจก จ็อบส รีบบอกวาเขาตองการกระจกกอริลลาปริมาณมากที่สุดเทาที่ Corning จะผลิตได โดยใชเวลาภายใน ๖ เดือน “เราไมมีกําลังผลิต โรงงานของ เราเลิกทํากระจกแบบนั้นแลว” “อยากลัวสิ” จ็อบสบอก วีคสฟงแลวอึ้ง สนามความจริงที่ถูก บิดเบือนของจ็อบส “ไดสิ คุณทําได...ทําใจใหคนุ กับมันซะ คุณทําได” วีคส สายหนาอยางอัศจรรยใจไมหาย “เราทําสําเร็จในเวลาไมถึง ๖ เดือน” เราผลิตกระจกที่ไมเคยมีใครผลิตมากอน โรงงาน Corning ที่เคยผลิต จอแอลซีดี ถูกดัดแปลงเปนโรงงานผลิตกระจกกอริลลาอยางเดียว ที่ หองทํางานของเวนเดลล วีคส ซีอีโอหนุม มีขอความที่จ็อบสสงมาใหใน วันที่ iPhone ออกวางตลาด ขอความนั้นบอกวา “เราไมมีทางทําสําเร็จ ถาไมมีคุณ” และในป ๒๐๑๐ รหัสลับ “กระจกกอดซิลลา” ที่แข็งแกรง กวาเดิมพอที่จะใชกับ iPhone ไดโดยไมตองมีกรอบโลหะ “จ็อบสกับ ไอฟฟทําใหเราเกงขึ้น” สําหรับทีมงานไอฟฟที่ออกแบบ iPhone แลวมานําเสนอให สตีฟ จ็อบส “เมื่อคืน ผมนอนไมหลับเลย เพราะนึกขึ้นมาไดวาผมไม รักมัน” ไอฟฟรูทันทีวาจ็อบสพูดถูก “ผมรูส ึกขายหนามากที่ตองใหเขา เปนคนมาบอก” แบบดีไซนที่กําลังทําอยูนั้น แทนที่ตัวเครื่องจะปลอย ใหจอเดน มันดูแมนเกินไป ดูเนนการใชงานและประสิทธิภาพ เวลา ๙ เดือนกับการออกแบบจึงถูกทิ้งไปกับแนวคิดดีไซนใหมที่ใชจอกวางสุด ขอบเครื่อง ลอมกรอบดวยแถบเหล็กกลากันสนิมบางเฉียบ ทุกสวนของ เครื่องสงใหหนาจอดูเดน ดูจริงจัง แตเปนมิตรนาหยิบมาลูบคลํา การ เปลีย่ นดีไซนทาํ ใหการออกแบบแผงตองเปลีย่ นใหม เสาอากาศและชอง ใสโพรเซสเซอรกต็ อ งเปลีย่ น แตจอ็ บสสงั่ ใหเปลีย่ น “ถาเปนบริษทั อืน่ คง สงไปขายทั้งอยางนั้น แตเรากดปุม Reset แลวตั้งตนใหม” ๕ เดือนหลังจากนั้น iPhone ออกวางจําหนายในวันสิ้นเดือน มิถุนายน ๒๐๐๗ จ็อบสและภรรยาเดินไปที่ Apple Store ในพาโล อัลโต เพือ่ ชมบรรยากาศความตืน่ เตน เขามักไปวันนัน้ เสมอ จึงมีสาวกไป รอพบและทักทาย เหมือนโมเสสมาซือ้ คัมภีรใ นหมูส าวกทีม่ ารอ มีเฮิรต ซ เฟลดกบั แอตคินสันดวย “บิลยืนเขาแถวทัง้ คืน” “ผมสงใหเครือ่ งหนึง่ แลว นี่” จอบสบอก แตเฮิรตซเฟลดตอบกลับวา “เขาอยากได ๖ เครื่อง” ผล ของยอดขายในชวง ๒ เดือนแรกที่เปดตัว iPhone2G ที่ ๑ ลานเครื่อง และสถิติยอดขาย iPhone ในป ๒๐๑๐ที่ ๔๐ ลานเครื่อง, ๒๐๑๑ ที่ ๗๒ ลานเครื่อง, ๒๐๑๒ ที่ ๑๒๕ ลานเครื่อง และในป ๒๐๑๓ มากกวา ๑๒๐ ลานเครื่อง ไมนาเชื่อวา Apple โดยสตีฟ จ็อบส จะสามารถทํายอดขาย โทรศัพทมือถือสมารทโฟนไดมากถึงขนาดนี้

บทสรุป P.1 ดานผลิตภัณฑ คําวาผลิตภัณฑ (Product) ใน ทางธุรกิจไมใชหมายถึงสินคา (Goods) เพียงอยางเดียว แตหมายถึง การบริการ (Service) ดวย ไมใชความลํ้าหนาของผลิตภัณฑที่แปลก และแตกตาง แตความใสใจในคุณภาพสินคาและบริการ การตอบสนอง ความตองการ ความมั่นใจในผลิตภัณฑ ซึ่งไมเปนความเชื่อ (believe) แตเปนความมั่นใจและไววางใจ (Trust) วาการจายทุกครั้งที่ซื้อหรือใช บริการ เราจะไดสิ่งที่ดีทุกครั้ง นั่นคือการทํางานที่สตีฟ จ็อบส สรางและ วางรากฐานให Apple Computer แข็งแกรงจนทุกวันนี้ ความใสใจใน ผลิตภัณฑทตี่ อ งเปนนวัตกรรมทีผ่ ใู ชงานตองใช สตีฟ จ็อบสกลาววา “ลอง นึกดูสิวา ถาตองนั่งดูมันทุกวันๆ จะเปนยังไง นี่ไมใชเรื่องเล็กๆ มันเปน เรื่องที่ตองทําจนกวาจะใช” แมกระทั่งแผนวงจรพิมพ (printed circuit board) ทีย่ ดึ และตอสายวงจร ทีล่ กู คาไมมโี อกาสเห็นมัน เขากลับเห็นวา เปนเรือ่ งสําคัญ เปนเรือ่ งทีเ่ ขาไดรบั การเรียนรูจ ากพอของเขาเองวา ชาง ฝมือเยี่ยมใสใจแมกระทั่งในรายละเอียดที่มองไมเห็น จึงเปนความเยี่ยม ยอดทางความคิด การลงมือผลิต การใหบริการที่เนนความเปนเลิศทาง ผลิตภัณฑ และดวยคําพูดที่วา “ถาเราจับความตองการ ความรูสึก และ แรงบันดาลใจของคนเหลานัน้ ได เราจะตอบสนองความตองการไดอยาง ถูกตอง ดวยการมอบสิ่งที่พวกเขาตองการ” เปนคําพูดที่สตีฟ จ็อบส ลงบทความเกี่ยวกับคอมพิวเตอร Apple I. ในนิตยสาร Interface ฉบับ กรกฎาคม ๑๙๗๖

กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy) กลยุทธดานราคานั้นเปนแนวความคิดที่แตกตางของผลิตภัณฑ ที่ดีที่สุด การเลือกประสิทธิภาพของอุปกรณ คุณภาพของวัสดุนั้นจะ สวนกับราคาโดยสิ้นเชิง แตเปนสิ่งที่สตีฟ จอบส กลับใหความสําคัญกับ คุณภาพทีด่ ที สี่ ดุ ของผลิตภัณฑ สวนราคานัน้ เขากลับสวนทางทีจ่ ะทําให ราคานั้นตํ่าลงดวย การสรางอุปกรณตางๆ ดวย Apple เอง ในหลาย สวนประกอบของผลิตภัณฑ Apple จะถูกผลิตโดยการสรางโรงงานใน ประเทศจีน แตควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนโดยผูบริหารของ Apple เอง และอีกอยางที่สําคัญคือ การมียอดการจําหนายที่มากๆ เปนลานหนวย จะสามารถทําใหราคาของผลิตภัณฑนั้นลดลงมาได สวนราคาที่กําหนด โดยสวนของกําไรนั้นจะถูกจํากัดดวยราคาขายที่ไมสูงนัก สตีฟ จ็อบส เคยพูดไวตอนที่เขาพัฒนาและรับผิดชอบโครงการสรางคอมพิวเตอร ขนาดเล็ก Macintosh และจะเรียกวา The Book of Macintosh ตาม ที่ตนเองใฝฝน ดวยวิสัยทัศนของเขาเอง และใหนโยบายวา “ไมตองหวง เรื่องราคา เนนไปที่สมรรถนะของคอมพิวเตอร” เปนความคิดที่ตองการ สรางสิ่งที่ดีที่สุดเทานั้น แตการกําหนดราคากลับเปนสิ่งที่สรางปญหาใหกับสตีฟ จ็อบส เปนอยางมาก เชนในตอนที่เขาพัฒนาและเปดตัว Macintosh สตีฟ จ็อบส บอกกับจอหน สคัลลีย วาตัวเขาเองคงอายุไมยืนนัก จึงอยาก ทําในสิ่งที่ตนรักและประสบความสําเร็จอยางรวดเร็ว ชวงชีวิตของคน เรานั้นสั้นนัก “เราอาจมีเวลาสรางผลงานอันยิ่งใหญไมกี่อยาง และตอง ทําใหดี ไมมใี ครรูว า จะมีชวี ติ ยืนยาวแคไหน ผมเองก็ไมรู แตความรูส กึ มัน บอกวา ผมตองพยายามทําหลายสิ่งหลายอยางใหสําเร็จ ขณะที่อายุยัง

77

Engineering Today July 2014


นัน่ คือการทําราคาทีผ่ ลิตภัณฑจะขายไดจาํ นวนมากและการหาจังหวะที่ ดีในการนําบริษัท Apple Computer และ Pixar เขาระดมทุนขายใน ตลาดหลักทรัพย กลยุทธดา นราคาทีส่ าํ คัญคือ ผลิตภัณฑทางนวัตกรรม ทีเ่ ปนเลิศกับยอดจํานวนการสัง่ จองและขายสูง และจังหวะทีเ่ หมาะสมใน การทําราคาของทัง้ สินคาและบริษทั และอีกเรือ่ งคือ สตีฟ จ็อบสตอ งการ การรับประกันสินคา ๑ ป ซึง่ สก็อตตี้ หนึง่ ในผูบ ริหาร Apple Computer ที่ตองการใหเหมือนเจาอื่นคือ ๓ เดือน และเปนที่มาของการรับประกัน คอมพิวเตอรสวนบุคคลที่กลารับประกันสินคา ๑ ป

ไมมาก” และดวยความเขาใจในกันและกัน ทําใหเกิดความสนิทและขัด แยงไดงาย เชนความไมเปนระบบระเบียบในการบริหาร ความเอาแตใจ ตนเองของสตีฟ จ็อบส ที่จอหน สคัลลีย หนักใจ และสําคัญคือ การตั้ง ราคา Macintosh ที่แตแรกตั้งใจสรางในราคา ๑,๐๐๐ เหรียญ แตดวย ความพิถีพิถันทําใหตนทุนสูงขึ้น จนตองตั้งราคาที่ ๑,๙๙๕ เหรียญ แต จอหน สคัลลีย บวกราคาการตลาด กลายเปน ๒,๔๙๕ เหรียญ ทําให ยอดขายของ Macintosh อืด และ Microsoft ไดโอกาสทางการตลาด ไปในที่สุด ความขัดแยงที่สําคัญยังเกิดขึ้นอีกระหวางสตีฟ จ็อบส กับ จอหน สคัลลีย ในป ๑๙๘๕ จากการตั้งราคาที่สูงและความไมเขาใจ ลึกซึ้งในผลิตภัณฑ มีแตประสบการณดานนํ้าอัดลมและขนม ไมสนใจ เรื่องสวนผสมและสูตรของมัน จะเห็นวาในความเปนจริงแลว สตีฟ จ็อบส มีความใสใจใน ผลิตภัณฑที่ตองมีสมรรถนะสูง มากกวาใสใจในราคา เขาสนใจในความ ประทับใจที่ผูไดครอบครองในผลงานที่เขาสรางและเนนใหเขาถึงความ ตองการของลูกคาในผลิตภัณฑที่เปนเลิศ ซึ่งจะสงผลมาที่ยอดการ จําหนายทีส่ งู นับลานเครือ่ ง คุณภาพทีส่ งู ในราคาทีเ่ หมาะสมกับยอดขาย จํานวนมากนัน้ ตองกอเกิดจากความมัน่ ใจในการสรางผลงาน ตองมีการ ยอมรับของลูกคาและตองมีความมั่นใจในการตลาด เชนกันกับการตั้งราคาหุนของบริษัท Apple Computer Co. เมื่อ ตอนที่ไมค มารคคูลา มารวมงานกับสตีฟ จ็อบสและสตีฟ วอชเนียก และเปลี่ยนจากหางหุนสวนมาเปนบริษัท ในเดือนมกราคม ๑๙๗๗ มี มูลคา ๕,๓๐๙ เหรียญ และถึงเวลาแลวที่จะเปลี่ยนเปนบริษัทมหาชน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีผูสนใจซื้อ ไอพีโอ (initial public offering) ดวยราคา ๒๒ เหรียญ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๑๙๘๐ Apple เปนบริษทั ทีม่ มี ลู คาสูงถึง ๑.๗๙ พันลานเหรียญ ทําใหพนักงาน ๓๐๐ คน กลายเปนเศรษฐีในทันที และหุน ณ วันนัน้ ขึน้ เปน ๒๙ เหรียญ มูลคาหุน ทีเ่ ขาตลาดในชวงที่ Apple II. สามารถทํายอดขายไดสงู เปนประวัตกิ ารณ และเชนกันกับการกําหนดราคาหุน Pixar สตีฟ จ็อบสรอใหผล งานของ Pixar ที่จะเปดตัวหนังเรื่อง Toy Story ซึ่งการเปดตัวสัปดาห แรกสูงถึง ๓๐ ลานเหรียญ สูงเปนอันดับหนึ่ง เบียด Batman Forever และ Apollo 13 ดวยรายได ๑๙๒ ลานเหรียญในตลาดอเมริกา และ การเสนอขายหุนไอพีโอของ Pixar มีขึ้นหลังจาก Toy Story ออกฉาย ไดหนึ่งอาทิตย โดยโปรกเกอรหลักผูรับประกันการจําหนายตั้งราคาไว ที่ ๑๔ เหรียญ แตจ็อบสยืนกรานใหตั้งราคาขายที่ ๒๒ เหรียญ ผลคือ ภายในครึ่งชั่วโมงแรกราคาขึ้นไปถึง ๔๕ เหรียญ จนไปแตะสูงสุดที่ ๔๙ เหรียญ กอนปดตลาดที่ ๓๙ เหรียญ ทําใหทุนที่จายไป ๕๐ ลานเหรียญ จํานวน ๘๐% ของหุน ขึ้นไปถึง ๒๐ เทา ทําใหมีมูลคามากขึ้นถึง ๑.๒ พันลานเหรียญ มากกวาสมัยที่ Apple จดทะเบียนในป ๑๙๘๐ ถึง ๕ เทา และเปนการรวมมือระหวาง Disney และ Pixar ในการไดสิทธิ์ใน การใชแบรนดคูกัน บทสรุป P.2 ปจจัยดานราคาในธุรกิจของ Apple Computer จะ เห็นวาสตีฟ จ็อบสนั้น จะทําราคาทั้งผลิตภัณฑที่เหมาะสมในคุณภาพ สินคา สมรรถนะการทํางานของระบบ และบริษทั ทีม่ นั่ คงในเวลาเดียวกัน

Engineering Today July 2014

กลยุทธ์บรรจุภัณฑ์ (Packaging Strategy) กลยุทธบรรจุภัณฑ (Packaging Strategy) เปนกลยุทธเกี่ยวกับ การตัดสินใจเลือกรูปแบบของบรรจุภัณฑและประเภทวัสดุบรรจุภัณฑที่ จะใชกับสินคาที่พัฒนาใหม หรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสินคาใหม ในยุค ค.ศ. ๑๙๗๐ ความสนใจในบรรจุภณ ั ฑนนั้ มีความสําคัญทีน่ อ ยมาก การคุมตั้งแตเริ่มตนจนจบ “มันสะทอนใหเห็นบุคลิกภาพของ สตีฟ จ็อบส ที่เปนคนชอบควบคุมทุกอยาง” เขาเชื่อวาคอมพิวเตอรที่ดี ฮารดแวรกบั ซอฟตแวรตอ งลิงคกนั อยางแนบแนน และโดยเฉพาะ ตองมี ความสมบูรณครบถวน ไมสามารถทีจ่ ะเปลีย่ นภายในไดเลย และไมมชี อ ง เสียบการดตอขยายไดเลย เปดฝาดูไมได ลีแอนเดอร เคนีย ตั้งขอสังเกต ไวในหนังสือ Cut of the Mac วา “ตั้งแตคอมพิวเตอร Mac เครื่องแรก มาจนถึง iPhone รุน ลาสุด ระบบของจ็อบสเปนระบบปดตายตลอดเวลา ไมใหผบู ริโภคเขาไปยุง หรือเปลีย่ นแปลงอะไรเด็ดขาด” อีกเรือ่ งคือ กลอง บรรจุและคูม อื Macintosh ตองทําใหสวยงาม อเลน รอสแมน สมาชิกใน ทีม Mac เลาวา “สตีฟใหทีมออกแบบแกกลับไปมาตั้ง ๕๐ รอบ ลูกคา ซื้อเครื่องไป พอแกะของออกจากกลองก็ทิ้งไปแลว ผมไมเขาใจเลยวา เขาจะจุกจิกกับมันไปทําไม” กลยุทธบรรจุภณ ั ฑ (Packaging Strategy) ที่สตีฟ จ็อบสตองการคือความประทับใจในครั้งแรกที่เห็น และเปนชวง แรกที่ลูกคาจะเปดใหเห็นสิ่งที่บรรจุอยูภายใน บทสรุป P.3 กลยุทธบรรจุภัณฑ (Packaging Strategy) ไดถูก นํามาใชในการนําเสนอสินคาบรรจุภัณฑ หรือแพ็กเกจจิ้งนั่นเอง ตาม ปกติแลวบรรจุภัณฑเองนั้นมีหนาที่ของมันก็คือ การสรางภาพลักษณ ใหกับสินคา และแบรนดของสินคา ทั้งหมดนี้จะเห็นไดวามุมมองของ บรรจุภัณฑนั้นมีมิติของการสรางยอดขายอยูอีกมาก สินคาที่ดี ผูซื้อจะ ซื้อก็ดวยการมองเห็นความสวยงาม ความประณีต เปนกระจกสะทอน ใหเห็นถึงคุณภาพภายในสินคาไดเปนอยางดี ในตอนนี้คงกลาวถึงกลยุทธการตลาดที่เรียกวา 8P’s Strategic Marketing ไดเพียง 3P’s คือ กลยุทธดา นผลิตภัณฑ (Product) กลยุทธ ดานราคา (Price Strategy) กลยุทธบรรจุภัณฑ (Packaging Strategy) เปนกลยุทธที่วาดวยภายใน สวนอีก 5P’s นั้นตองเรียกวาเปนกลยุทธ ภายนอก แตสุดยอดแหงกลยุทธทางการตลาดนั้นคือพลังจากภายในสู ภายนอก (In side Out) ติดตามตอนตอไปครับ

78


Green Building

กองบรรณาธิการ

ทีมนักศึกษา KMUTT ส่งบ้านชาน บ้านประหยัดพลังงานวิถีไทย ร่วมชิงชัยในโครงการ Solar Decathlon Europe 2014 ที่ฝรั่งเศส หากพูดถึงเรือ่ งทีอ่ ยูอ าศัย คงปฏิเสธไมไดวา นอกจากจะเปน ที่บังแดด บังฝน บานยังเปนที่ใหเราไดรูสึกถึงความอบอุนและ ปลอดภัย เต็มเปย มไปดวยสายใยความผูกพันของคนในครอบครัว และจะดียงิ่ ขึน้ หากบานทีเ่ ราอยูอ าศัยยังแบงปนและแสดงใหเห็นถึง ความรัก ความหวงใยไปสูสิ่งแวดลอมรอบตัวไดอีกดวย ดวยเหตุนี้ กระทรวงพลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกาจึง ริเริ่มโครงการ Solar Decathlon เปนโครงการประกวดการแขงขัน การออกแบบและกอสรางบานแบบประหยัดพลังงานระดับโลก โดยใช พลังงานแสงอาทิตย โดยในปนที้ มี นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลาธนบุรี (KMUTT) ทีมหนึง่ เดียวในอาเซียน และเปนหนึง่ ใน 4 ประเทศทางแถบเอเชีย ที่ไดผานเขารอบเพื่อไปแขงขันกับอีก 19 ทีม จากทั่วโลก ไดเขารวมการแขงขัน ณ เมืองแวรซายส กรุงปารีส ประเทศ ฝรั่งเศส ระหวางเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2557 พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย หัวหนาทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลาธนบุรี (KMUTT) กลาวถึงแนวคิดในการออกแบบบาน ที่ชื่อวา “Baan Chaan” ในการแขงขันโครงการ Solar Decathlon

Engineering Today July 2014

Europe 2014 นี้วา บานที่ออกแบบนี้มีความพิเศษตั้งแตชื่อเรียกเลย ก็วา ได โดย “Baan Chaan” ซึง่ ออกเสียงเปนภาษาไทยคือคําวา “บานฉัน” ซึง่ ใหความรูส กึ ทีอ่ บอุน นอกจากชือ่ ทีท่ าํ ใหรสู กึ ดีแลว คุณสมบัตเิ ดนของ แบบ “Baan Chaan” ยังชวนใหรสู กึ วาเปนบานในฝนทีท่ าํ ใหใครหลายๆ คนอยากทีจ่ ะอยูอ าศัย ไมวา จะเปนการใชสขี องบานทีก่ ลมกลืนลงตัวเปน ธรรมชาติ การยกพืน้ ทีป่ รับสูงขึน้ 60 ซม. จากพืน้ ดิน เพือ่ ปองกันปญหา นํ้าทวมที่อาจเกิดขึ้นได การวางปลั๊กไฟสูงจากพื้น 40 ซม. การติดตั้ง สวิตชหรือแผงควบคุมระบบไฟฟาสวนกลางไวที่บนชั้น 2 และออกแบบ ใหโซลารเซลลสามารถเก็บพลังงานไฟฟาในกรณีฉกุ เฉินไดนานถึง 3 วัน ทั้งการออกแบบก็ใสใจทุกองคประกอบที่ชวยประหยัดพลังงาน ไมวา จะเปนการทําหนาตางรับลมและเพดานทีส่ งู ขึน้ เพือ่ วางทิศทางการ ถายเทของลม ทําใหภายในบานอากาศไมรอน จึงชวยลดการใชเครื่อง ปรับอากาศลงได พรอมทั้งยังใชระบบและวัสดุที่มีประสิทธิภาพภายใน บาน ที่สําคัญที่ทีม KMUTT ไมลืมคือ ลักษณะวิถีครอบครัวแบบไทย ดวยการปรับพื้นที่ชานของบานใหเปนบริเวณที่จะทําใหคนในบานมี พื้นที่ทํากิจกรรมและพักผอนรวมกัน สิ่งสําคัญของบานไมใชเพียงสิ่ง

80


ปลูกสราง แตสงิ่ ทีส่ าํ คัญกวาคือความรักความอบอุน ของคนในบาน โดย Baan Chaan สามารถรองรับคนอยูอ าศัยตัง้ แต 4-6 คน เหมาะกับสภาพ ครอบครัวคนไทยเปนอยางยิ่ง บานหลังนี้ถูกออกแบบมาดวยความตั้งใจและความสามัคคีของ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ดวยความ รวมมือของนักศึกษากวา 30 ชีวติ ทั้งจากคณะสถาปตยกรรม พลังงาน วิศวกรรม และ Communications จึงสรางบานทีส่ ะทอนถึงวิถชี วี ติ ความ เปนอยูของคนไทยสมัยกอนรวมกับเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน ซึ่ง บริษัท ชไนเดอร อิเล็คทริค เปนผูสนับสนุนหลักในสวนของระบบและ อุปกรณประหยัดพลังงานตางๆ ที่ใชภายในบาน ไดแก ระบบไฮบริด โซลารซิสเต็ม ระบบไวเซอรโฮมคอนโทรล และอุปกรณควบคุมอุณหภูมิ ในระบบปรับอากาศไดอยางลงตัว ถือเปนความภาคภูมิใจอยางยิ่งของคนไทยที่ไดเห็นเยาวชนเปน ตัวแทนไปแสดงศักยภาพและความสามารถใหตา งชาติไดรบั รูใ นแงมมุ ที่ ดีและสรางสรรค โดยการแขงขันเริ่มตนวันที่ 16 มิถุนายน 2557 และ จะประกาศผลรางวัลในวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 1. จุดเดนทีน่ า สนใจของ Baan Chaan คือออกแบบใหโซลารเซลล สามารถเก็บพลังงานไฟฟาในกรณีฉุกเฉินไดนานถึง 3 วัน 2. การใชหลังคาสูง และหนาตางรับลม รองรับทัง้ รูปแบบบานปรับ อากาศและบานรับลมธรรมชาติ ชวยประหยัดพลังงาน

พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย

3. คอนเซ็ปต Baan Chaan คือการใชชานของบานไทยเปนพื้นที่ ที่ครอบครัวใชทําประโยชนรวมกัน 4. พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย หัวหนาทีม KMUTT Team 5. ทีมนักศึกษาจาก มจธ. กวา 30 ชีวิต รวมสงผลงานประกวด โครงการ Solar Decathlon Europe 2014 6. ชไนเดอร อิเล็คทริค สนับสนุนอุปกรณประหยัดพลังงานตางๆ ที่ใชภายในบาน

81

Engineering Today July 2014


Green Productivity

โกศล ดีศีลธรรม

กลยุทธ์ โลจิสติกส์ลดโลกร้อน หลายปที่ผานมาการพัฒนาเศรษฐกิจสงผลใหเกิดผลกระทบกับ สังคมและสิ่งแวดลอม ทําใหหนวยงานและองคกรตางๆ เกิดกระแส อนุรักษสิ่งแวดลอมซึ่งสะทอนถึงสิ่งที่องคกรทั่วโลกใหความสนใจไมใช เพียงแคผลกําไร โดยทุกภาคสวนกําหนดกรอบการดําเนินงานดาน สิ่งแวดลอมเพื่อผลิตภาพสีเขียว ขณะเดียวกันคูคาประเทศพัฒนาแลว ตางเรียกรองใหผูประกอบการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลวาดวยความ รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม โดยมีทั้งมาตรการแบบบังคับและ สมัครใจ อาทิ การหามนําเขา การจํากัดปริมาณ การออกใบอนุญาต การ ปดฉลากสิ่งแวดลอมเพื่อใหผูบริโภคมีสวนรวมอนุรักษสิ่งแวดลอม การ เก็บภาษีสงิ่ แวดลอม มาตรฐานสินคาดวยบรรจุภณ ั ฑ การหามใชสารบาง ชนิดในองคประกอบผลิตภัณฑและกําหนดเงื่อนไขเศษเหลือทิ้ง รวมถึง ใชเงื่อนไขกระบวนการผลิตตั้งแต วัตถุดิบ การแปรรูปวัตถุดิบ การผลิต การขนสงสินคาและการทําลายเศษหรือสารตกคาง สวนการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับบรรจุภัณฑไดมีขอเรียกรองหรือ ออกมาตรการใหผูสงออกปรับเปลี่ยนการใชวัตถุดิบที่เหมาะสม รวมทั้ง ใชบรรจุภัณฑตามกฎระเบียบควบคุมดานสิ่งแวดลอม ดังนั้นประเด็น โลจิสติกสสีเขียว (Green Logistics) หรือโลจิสติกสเพื่อสิ่งแวดลอมได มีบทบาทสําคัญตอธุรกรรมทางการคา การขนสงและกระบวนการสง มอบสินคาซึ่งเปนประเด็นที่ทั่วโลกใหความสําคัญ โดยใหความสําคัญ การปลอยคารบอนไดออกไซดทเี่ กิดจากการเผาผลาญพลังงานภาคขนสง และการใชบรรจุภณ ั ฑทที่ าํ ลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการดําเนิน การภาคขนสง ไดแก ภาครัฐ องคกรดานโลจิสติกส และองคกรเอกชน จํานวนมากมีสวนรวมกิจกรรมโลจิสติกสสีเขียว อาทิ การปรับเปลี่ยน รูปแบบการขนสง การขนสงสินคารวมกันเพื่อลดจํานวนรถเที่ยวเปลา การนําเทคโนโลยีใหมเขามาใชเพื่อลดการใชพลังงาน เปนตน

แวดลอม สวนทางกรมสรรพสามิตไดปรับโครงสรางภาษีสรรพสามิต ใหมและสงผลใหรถยนตสวนใหญตองเสียภาษีสูงขึ้น อาทิ รถยนตนั่ง ขนาด 2,000 ซีซี เสียภาษีเพิ่มเปน 30–40% ขึ้นอยูกับการปลอยกาซ คารบอนไดออกไซด (ไมรวมอีโคคาร) ยอดผลิตคิดเปนสัดสวนประมาณ 30% ของยอดผลิตรถยนตรวมในประเทศ รถกระบะเดิมเสียภาษีใน อัตรา 3% แบบใหมจะเสียภาษีตั้งแตอัตรา 3–7% (สัดสวนประมาณ 20% ของยอดผลิตรวม) รถกระบะดับเบิลแค็บเดิมเสียภาษีในอัตรา 12% ไดปรับอัตราภาษีตั้งแต 12–15% (สัดสวนประมาณ 30% ของ ยอดผลิตรถยนต) ยกเวนรถยนตอีโคคารที่จะเสียภาษีลดลงจากเดิม หากสามารถควบคุมการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดตํ่ากวา 100 กรัม/กิโลเมตร สามารถใชนามัน E85 ได คาดวากอนที่โครงสรางภาษี สรรพสามิตรถยนตใหมจะเริ่มบังคับใชในป 2559 คายรถยนตตางๆ จะทําการคนควาและวิจัยเพื่อพัฒนารถยนตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มากขึ้น โดยเนนควบคุมปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเพื่อ ไมใหเสียประโยชนเมื่อเริ่มใชอัตราภาษีสรรพสามิตใหม รวมทั้งเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตนทุนเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอ ราคาขายรถยนต

นวัตกรรมลดการใช้ไม้ในการขนส่ง เนื่องจากกิจกรรมเคลื่อนยายและการจัดเก็บสินคาสวนใหญ เกี่ยวของกับการใชบรรจุภัณฑกวารอยละ 80 โดยเฉพาะวัตถุดิบสําคัญ ในการผลิตกลองกระดาษ คือ เยื่อไม แนวคิดโลจิสติกสสีเขียวมุงเนน การนําวัสดุทใี่ ชเปนบรรจุภณ ั ฑใหสามารถนําไปรีไซเคิลหรือพยายามหลีก เลีย่ งบรรจุภณ ั ฑทไี่ มเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม ทัง้ นีไ้ มพาเลทหรือแทนรอง สินคาถือเปนอุปกรณขนถายสินคาทั้งในคลังสินคาและการขนสง โดย พาเลทที่ทําจากพลาสติกหรือกระดาษกําลังไดรับความนิยม เพราะ สามารถนํากลับมาใชใหมหรือรีไซเคิลได ดังกรณีผูผลิตและจําหนาย ผลิตภัณฑตราหาหวงและตราเฌอรา ออกนวัตกรรมบูรณาการเพื่อสิ่ง แวดลอม ตามแผน Green InnoTegration (Innovation + Integration) เพือ่ มุง ลดการใชไมในการขนสงและจัดเก็บสินคา โดยพัฒนาบรรจุภณ ั ฑ ใหมเขามาใชในกระบวนการจัดเก็บและขนสงสินคา เรียกวา SKID สราง มูลคาเพิ่มจากการนําวัสดุไฟเบอรซีเมนตในโรงงานมาใชงานแทนระบบ พาเลทไมแบบเดิม สามารถลดการใชไมลงกวา 80% คิดเปนปริมาณ กวา 30,000 ตัน/ป ทัง้ นีบ้ ริษทั ไดพฒ ั นาระบบ Green Logistics มาใช กับระบบจัดเก็บและบริหารสินคาคงคลัง รวมถึงระบบโลจิสติกสเพือ่ ลด การใชไมในกระบวนการจัดเก็บและขนสงสินคา โดยผสานการใชงาน รวมกับแผนไฟเบอรซีเมนตและรัดดวยแผนพลาสติกใส 3-5 ชั้น วาง

มาตรการภาครัฐต่อกระแสโลจิสติกส์สีเขียว สํ า นั ก โลจิ ส ติ ก ส ก รมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ ง แรสนับสนุนการนําแนวทางบริหารจัดการด านโลจิสติกสใชในภาค อุตสาหกรรม โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเทคโนโลยี สารสนเทศ อาทิ ระบบ ERP เชื่อมโยงระบบสารสนเทศองคกรใหเกิด ประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงเครือขายหวงโซอุปทานดวยระบบ EDI เพื่อ การแลกเปลีย่ นขอมูล การดําเนินธุรกรรมระหวางบริษทั คูค า ดวยรูปแบบ การสือ่ สารทีเ่ ปนมาตรฐานสากล รวมถึงนําระบบบารโคดและ RFID ใน การลดตนทุนโลจิสติกส ทําใหประเด็น Green Logistics ไดมีบทบาท ในภาคอุตสาหกรรมมากขึน้ โดยมุง เนนกระบวนการโลจิสติกสตลอดหวง โซอุปทานตั้งแตอุตสาหกรรมระดับตนนํ้าถึงปลายนํ้าเพื่อรักษาสภาพ

Engineering Today July 2014

82


กรณีที่สินคามีนํ้าหนักคอนขางมากจะทําใหการบรรทุกสินคาไม เต็มประสิทธิภาพจะดําเนินการแกไขดวยการขนสงสินคาที่มีนํ้าหนัก ตางกันไปดวยกัน โดยการจัดสงจะตองมีการควบคุมที่รัดกุมทุกขั้น ตอนเพื่อใหอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการขนสงเปนศูนย การดําเนินการ ดังกลาวทําใหความถี่สงมอบบอยครั้งแทนรูปแบบเดิมที่สงมอบคราว เดียวในปริมาณมากและลดมลพิษอากาศจากการเผาไหมซึ่งถูกปลอย สูบ รรยากาศ ประเด็นบรรจุภณ ั ฑทผี่ ผู ลิตชิน้ สวนแตละรายมักใชประเภท และขนาดบรรจุภณ ั ฑตา งกัน ทําใหเกิดชองวางการขนสงและสงผลใหเกิด ความสูญเสียระหวางการขนสง ดังนั้นเพื่อปองกันปญหาดังกลาวทางโต โยตาไดกําหนดมาตรฐานบรรจุภัณฑ เรียกวา TP-BOX (Toyota Poly Box) เปนบรรจุภัณฑที่กําหนดความกวาง-ยาวที่มีขนาดพอเหมาะกับ ชิ้นงาน สามารถวางซอนทับกันไดหลากหลายรูปแบบและปรับความ สูงไดงาย โดยโตโยตาจะจัดสงบรรจุภัณฑนี้ไปยังผูผลิตชิ้นสวนและผูผลิต ชิ้นสวนจะนําบรรจุภัณฑนี้กลับมาใหโตโยตาอีกครั้งเมื่อมาสงชิ้นสวน นอกจากนี้โตโยตาไดสงเสริมกิจกรรมลดการปลอยคารบอนไดออกไซด ออกสูบรรยากาศไมวาจะเปนในสวนการผลิตและงานขนสง โดยเฉพาะ การขนสงมีการปรับเปลี่ยนหลายเสนทางใหสั้นลง เชน การดําเนินการ เปลี่ยนแปลงเสนทางขนสงในพื้นที่ภาคอีสานเพื่อยนระยะทางขนสงได 35,222 กิโลเมตรตอเดือน ชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด สูบ รรยากาศ 27.8 ตันตอเดือน สวนระบบขนสงภายในประเทศ โตโยตา ไดพัฒนาระบบ Vehicles Logistics เปนคลัสเตอรดีลิเวอรี่ แตเดิมใชรถ บรรทุก 1 คัน ขนรถยนตได 3 คันใหญ 6 คันเล็ก ปจจุบันสามารถใชรถ บรรทุก 1 คัน ขนรถยนต 4 คันใหญ 8 คันเล็ก แตกตางจากประเทศญีป่ นุ ทีส่ ามารถขนได 12 คันเล็ก สามารถชวยลดการใชรถบรรทุกขนสงสินคา ทําใหเกิดการลดคารบอนไดออกไซดและรักษาสิ่งแวดลอมระยะยาว โดยโตโยตาไดพยายามถายทอดเทคโนโลยีโลจิสติกสใหพันธมิตรกลุม ผูส ง มอบและดีลเลอรเพือ่ ใหทงั้ ระบบของโตโยตาดําเนินการตามแนวทาง เดียวกัน

แผนกระเบื้องแนวตั้งฉากเรียงซอนกัน นอกจากลดการใชไมปละกวา 30,000 ตันแลว ยังสามารถลดปญหาที่เกิดจากวิธีการจัดเก็บหรือขน ยายแบบเดิม อาทิ ลดคราบนํ้าอันเกิดจากการกองเก็บแผนหลังคา, ลด การติดกันของแผนหลังคาสีที่เกิดจากการซอนทับ, ลดการเกิดรอยขูด รอยถลอกระหวางแผนหลังคา เปนตน

ระบบส่งมอบแบบทันเวลาพอดี โดยทั่วไปผูประกอบการตองการใหผูจัดสงสินคาหรือปจจัยการ ผลิตทําการสงมอบของตามที่สั่งซื้อ สงผลใหผูสงมอบตองจัดสงหลาย เทีย่ วในรอบวัน โดยเฉพาะผูป ระกอบการในสภาพแวดลอมการผลิตแบบ ทันเวลาพอดี (JIT) เพือ่ ลดภาระจัดเก็บสต็อก สําหรับผูจ ดั หาเพือ่ สงมอบ สินคา สวนใหญมักเขาใจวาการจัดสงบอยครั้งจะเกิดภาระตนทุนสูงขึ้น แตหากรวมวางแผนระหวางผูจ ดั หาสินคากับผูส งั่ ซือ้ เพือ่ กําหนดนโยบาย การสั่งซื้อที่เหมาะสมและวางแผนเสนทางจัดสง รวมถึงเลือกทําเลที่ตั้ง ของผูผลิตใหใกลกับแหลงปจจัยการผลิต ทําใหผูประกอบการสามารถ ลดเวลารอคอยและการจัดเก็บสต็อกเผื่อ ดังนั้นการวางแผนเสนทาง จัดสงสินคาและจัดสรรภาระการขนสงที่มีประสิทธิภาพเปนปจจัยสูการ ลดตนทุนโลจิสติกสและการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสบู รรยากาศ กรณีผผู ลิตรถยนตรายใหญอยางบริษทั โตโยตาทีใ่ ชระบบการผลิต แบบโตโยตาหรือ TPS ทีม่ งุ ใหงานเกิดการไหลตอเนือ่ งโดยไมตดิ ขัด ทําให การออกแบบเครือขายโลจิสติกสขาเขาใชระบบแบบดึง (Pull System) ที่ ตอบสนองตามความตองการใชงาน โดยเฉพาะการจัดสงชิ้นงานตาม รอบเวลากระบวนการหรือกําหนดการผลิต ทําใหผูสงมอบชิ้นสวนตอง จัดสงของตรงตามกําหนดการผลิตที่สอดคลองกับแนวคิดปรับเรียบการ ผลิต (Heijunka) สวนทางโรงงานจะจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุน อาทิ พื้นที่รับของ อุปกรณขนถายและจุดเปลี่ยนถายสินคา รวมทั้งนําระบบ EDI เพื่อสงถายขอมูลระหวางโรงงานประกอบรถยนต กับผูสงมอบชิ้นสวนแตละรายเขามาใชสั่งซื้อสินคาไปยังผูจัดสง ทําให ขอมูลมีความแมนยําและรวดรวดเร็ว ระบบเหลานี้จะมีการเชื่อมโยงกัน ทําใหโตโยตาสามารถดําเนินการสั่งซื้อที่ตอบสนองสภาพการผลิตแบบ ทันเวลาพอดี

ระบบจัดสงชิ้นสวนแบบโตโยตา (ที่มา : โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย)

83

Engineering Today July 2014


ระบบขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ

โครงการขนส่งลดโลกร้อน” บริษัท ดัชมิลล จํากัด ผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑนม ไดให ความสําคัญกับการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพภาย ใตการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 และการจัดการดาน สิง่ แวดลอม ISO 14001:2004 ทําใหดชั มิลลใหความใสใจไมเพียงแคทกุ ขั้นตอนการผลิตเทานั้น แตรวมถึงการควบคุมปลายทาง อาทิ รถขนสง สินคามีระบบ GPS ทุกคัน เพือ่ ตรวจวัดอุณหภูมริ ะหวางการจัดสงสินคา โดยกลุมบริษัทดัชมิลลตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษพลังงาน และทรัพยากร โดยมีนโยบายมุง เนนการใชพลังงานและทรัพยากรทีค่ มุ คา มีประสิทธิภาพ ภายใตโครงการ “ดัชมิลล รักษโลก” เพื่อมีสวนรวม ลดปญหาโลกรอน ลดวิกฤตพลังงานและรักษาสิง่ แวดลอมทีย่ งั่ ยืน ควบคู ไปกับการพัฒนาสังคมและสงเสริมสุขภาพ กลุมบริษัทดัชมิลลกําหนด เปาหมายลดการใชพลังงานและทรัพยากรทั้งองคกรใหได 5 เปอรเซ็นต เนนหลักการ 4R : Reduce, Reuse, Recycle และ Rethink โดยเริ่ม กิจกรรมที่ดําเนินการภายในองคกร อาทิ ลดปริมาณการใชไฟฟา การ ประหยัดนํ้า นํ้ามันเชื้อเพลิง ลดการใชกระดาษ ลดปริมาณของเสียใน กระบวนการผลิตและระบบผลิตกาซชีวภาพจากเศษอาหาร ลดขยะดวย การคัดแยกขยะรีไซเคิล รวมทัง้ อนุรกั ษพลังงานในการขนสงโดยเริม่ จาก ระบบจัดการทรัพยากร การวางแผนการขนสงที่เปนมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อ การอนุรักษพลังงานที่ใชขนสงแตละเที่ยว ทางบริษัทไดมีการตรวจสอบ ความตองการของลูกคาผานระบบ SAP และใชเทคโนโลยีสนับสนุน การวางแผนเสนทางขนสง รวมถึงใสใจทั้งในเรื่องปริมาตรการบรรทุก การเลือกรถและทักษะพนักงานขับรถใหเหมาะกับเสนทางขนสง โดยมี มาตรการอนุรักษพลังงาน ความปลอดภัยในการจัดสงสินคาและเลือก ใชเอ็นจีวีเปนพลังงานทดแทน อีกทั้งมีการนําเทคโนโลยี GPS เพื่อใช ควบคุมความเร็วการขับรถ โดยบริษัทดัชมิลลไดกําหนดไวใหไมเกิน 80

Engineering Today July 2014

ผลการดําเนินมาตรการอนุรกั ษพลังงานใน ป 2553 หนวยงานขนสงของดัชมิลลสามารถลดการ ใชเชื้อเพลิงขนสงสินคาลง 19 เปอรเซ็นต ลดการปลอย กาซคารบอนไดออกไซด 1,076.5 ตัน เพิ่มสัดสวนการ ใช พ ลั ง งานทดแทน 7.3 เปอร เซ็ นต เมื่ อ เที ย บกั บ ป 2552

กิโลเมตร/ชั่วโมง และมีการหยุดพักรถเปนเวลา 10 นาที ทุก 2 ชั่วโมง รวมทัง้ จัดอบรมดานการขับขีป่ ลอดภัยใหกบั พนักงานเพือ่ ลดอุบตั เิ หตุที่ จะเกิดขึ้นระหวางทํางาน การดําเนินการเหลานีส้ อดคลองกับวิสยั ทัศนการบริหารหนวยงาน ขนสงสินคาทีม่ งุ ความเปนผูน าํ โลจิสติกสผลิตภัณฑนม โดยมุง การบริการ เปนเลิศ ปฏิบตั งิ านรวดเร็ว ปลอดภัย ตรงตอเวลา มุง เนนการใชทรัพยากร ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผลการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน ใน ป 2553 หนวยงานขนสงของดัชมิลลสามารถลดการใชเชื้อเพลิงขนสง สินคาลง 19 เปอรเซ็นต ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 1,076.5 ตัน เพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทน 7.3 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับ ป 2552 สงผลใหบริษัทสามารถลดตนทุนพลังงานเชื้อเพลิง รวมทั้งได รับรางวัลบริษัทดีเดน Thailand Energy Awards 2011 ประเภทขนสง จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวง พลังงาน รับรองผลสําเร็จการบริหารที่มีประสิทธิภาพและการรณรงค สรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมใหกับพนักงาน

84


บทบาทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด มุงมั่นสูความเปน ผูนําการใหบริการโลจิสติกส ดวยเครือขายการขนสงใหญที่สุดของไทย ภายในป 2559 ทั้งนี้การใหบริการของ เอสซีจี โลจิสติกส ครอบคลุมถึง การขนสงทั้งทางบกและการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal) การจัดการคลังสินคาและบริการเพิ่มคุณคาตามที่ลูกคาตองการ ดวย วิสัยทัศนของเอสซีจี โลจิสติกส แสดงถึงความมุงมั่นขยายเครือขายการ ขนสงไปยังประเทศกลุมอาเซียนเพื่อรองรับการขยายตัวของลูกคาเครือ ซิเมนตไทย ดังนั้นการวางแผนเชิงกลยุทธ เอสซีจี โลจิสติกส ดําเนิน การสํารวจเสนทางขนสงที่ทําใหตนทุนการขนสงสามารถแขงขันได โดย เฉพาะรูปแบบการขนสงสินคาออกทางชายแดน หากพิจารณาสภาพ เสนทางลาดชันที่ตองใชรถที่มีกําลังแรงมาสูงและตองคัดเลือกพนักงาน ขับรถที่มีความชํานาญมาก ทําใหเอสซีจี โลจิสติกส ไมเพียงมุงประเด็น ตนทุนเทานั้น แตยังใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะคนขับรถและ ความปลอดภัยในการขนสง ถือเปนรากฐานดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนที่ เอสซีจี โลจิสติกส ใสใจเปนอันดับแรก สําหรับมาตรการลดการใชทรัพยากรที่ผานมาของเอสซีจีจะ ใชพาหนะที่ใชนํ้ามันนอย อาทิ รถไฟหรือเรือในการขนสงรวมกับรถ บรรทุก โดยบริหารใหรถบรรทุกขนสินคาทั้งขาไปและกลับ ซึ่งเปนการ เพิ่มประสิทธิภาพการใชนํ้ามันเพื่อใหรถบรรทุกทํารอบขนสงมากขึ้น รวมทั้งศึกษาการใชพลังงานทางเลือกและปรับเปลี่ยนเครื่องยนตให เหมาะกับการขยายสถานีบริการเอ็นจีวี โดยมีการนําเทคโนโลยีสนับสนุน การขนสง อาทิ การใช GPS ตรวจสอบการวิ่งของรถบรรทุกหนัก หาม วิง่ เกิน 60 กิโลเมตร/ชัว่ โมง และหามออกนอกเสนทางเดินรถ ทําใหเกิด การประหยัดนํ้ามันไดมาก สวนการจัดการสารสนเทศงานโลจิสติกสไดนาํ ระบบ GPS Track & Trace System เชื่อมตอกับระบบบริหารการขนสง (Transport Management System) เพื่อติดตามสถานะการขนสงใหกับลูกคาแบบ เวลาจริง โดยมีเว็บไซตใหผูรับเหมาขนสงสามารถเขาดูสถานะเพื่อ บริหารรอบการขนสงใหมีประสิทธิภาพสูงสุด การสงมอบสินคาซีเมนต ผงในประเทศลาวไดนําระบบ GPS มาใชเพื่อตรวจสอบสถานะรถขนสง ใหลูกคาตั้งแตรถออกจากฐานของผูรับเหมา การรับปูนซีเมนตที่โรงงาน ปูนซีเมนตในสระบุรจี นถึงคลังสินคาทีห่ นองคาย กรณีขา มไปฝง ประเทศ ลาวทางบริษัทจะติดตอสื่อสารผานทางโทรศัพทที่ใชเครือขายประเทศ ลาว ผานทาง Shipping ทีไ่ ปกับรถขนสงสินคา โดย GPS จดจําพิกดั และ ขอมูลการเดินทางซึ่งจะแสดงผลเมื่อกลับเขามาในฝงไทยและสามารถ ถายโอนขอมูลได รวมถึงการใชเทคโนโลยี RFID ติดกับรถบรรทุกเพื่อ เก็บขอมูลการรับจาย ทําใหไมตองเสียเวลาจัดทําเอกสาร ลดเวลารอรับ สินคาและการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสบู รรยากาศ ความมุง มัน่ นําเสนอบริการดานโลจิสติกสและขนสงสินคาเต็มรูปแบบทัง้ ในประเทศ และตางประเทศ ดวยระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เครือขาย การใหบริการที่ครอบคลุม รวมถึงความใสใจตอการพัฒนาอยางยั่งยืน

เอกสารอางอิง •Daniel C. Esty, P.J. Simmons, The Green to Gold Business Playbook: How to Implement Sustainability Practices for Bottom-Line Results in Every Business Function, John Wiley & Sons, 2011. •Pamela J. Gordon, Lean and Green Profit for Your Business and the Environment, Berrett-Koehler Publishers, 2001. •Thorne, Debbie M., O.C. Ferrell, and Linda Ferrell, Business and Society: A Strategic Approach to Social Responsibility,Houghton Mifflin Company, 2008. • โกศล ดีศีลธรรม, องคกรทําดีเพื่อสังคม, สํานักพิมพ MGR 360°, 2554. • โกศล ดีศีลธรรม, เพิ่มศักยภาพการแขงขันดวยแนวคิดลีน, ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548. • โกศล ดีศีลธรรม, การวางแผนปฏิบัติการโลจิสติกสสําหรับโลก ธุรกิจใหม, สํานักพิมพฐานบุคส, 2551. • โกศล ดีศลี ธรรม, โลจิสติกสและหวงโซอปุ ทานสําหรับการแขงขัน ยุคใหม, สํานักพิมพฐานบุคส, 2551. • รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2551 บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด. • บมจ. โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชัน, เศรษฐกิจพอเพียงหมาย ถึงอะไร, สถาบันไทยพัฒน, 2553. • โกศล ดีศีลธรรม, องคกรทําดีเพื่อสังคม, สํานักพิมพ MGR 360°, 2554. • http://www.bangkokbiznews.com • http://www.dede.go.th • http://www.green.in.th • http://www.logisticsdigest.com • http://www.manager.co.th • http://www.prachachat.net

85

Engineering Today July 2014


M&M Marketing & Management

นุชรัตน สิริประภาวรรณ

การสร้างรากฐานองค์กร จากจุดแข็ง (ตอนที่ 1)

กอนอืน่ คงตองทําความเขาใจวา เหตุใดพนักงาน 80% ทีเ่ หลือจึง รูส กึ วาตนเองไดรบั บทบาทงานทีไ่ มเหมาะสม เนือ่ งจากองคกรสวนใหญ ไมไดวางตําแหนงงานใหเหมาะกับจุดแข็งของพนักงาน เชน พนักงาน บางคนไมถนัดการขาย ก็กลับมอบหมายใหไปขาย ซึ่งพนักงานคนนั้นมี จุดแข็งในเรื่องการประสานงาน หากมอบหมายใหทําตําแหนงงานฝาย สนับสนุนงานขาย ก็นาจะทําใหพนักงานคนนี้ทํางานไดเต็มศักยภาพ ไดมากยิ่งกวา เหตุผลประการอื่นที่ทําใหพนักงานบางคนรูสึกวาตนเองไมไดใช จุดแข็งของตน คือ บางคนอาจคิดวาตนเองขาดพรสวรรคที่จะทํางาน นั้นๆ หรือบางคนอาจมีพรสวรรค แตถูกครอบดวยกฎระเบียบตางๆ ขององคกรจนไมมโี อกาสแสดงพรสวรรคนนั้ ออกมา หรือไมบางครัง้ เขา อาจรูสึกวาตนเองมีพรสวรรค มีโอกาสไดใช แตขาดทักษะหรือความรูที่ จําเปน ในบางครั้งเขาอาจอยูในตําแหนงที่เหมาะสมที่สุด แตตัวเขาเอง กลับรูส กึ สวนตัววา นาจะทําไดดกี วานี้ ซึง่ เมือ่ กอนเขาอาจอยูใ นบทบาท ตําแหนงงานที่เหมาะสมที่สุด แตถูกเลื่อนมายังตําแหนงบทบาทที่ไม เหมาะสม เพราะองคกรไมรวู ธิ อี นื่ ทีจ่ ะใหรางวัลเขา จึงใชการเลือ่ นตําแหนง ขึน้ ไป ในบางครัง้ เราอาจไดยนิ คําพูด เมือ่ องคกรเลือ่ นตําแหนงชางวิศวกร ที่เกงคนหนึ่งขึ้นไปเปนหัวหนางาน เราสูญเสียชางวิศวกรเกงคนหนึ่งไป แตไดหัวหนางานที่ไมไดเรื่องคนหนึ่งมาแทน Gallop จึงไดวิจัยหาแนวทางวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มศักยภาพของ บุคคล โดยการสัมภาษณผูจัดการ 80,000 คนจากองคกรนับรอย

จากตอนที่แลว ไดกลาวถึงการ Coach การวิเคราะหจุดแข็ง ของ Coachee วามีดีอะไร มีสิ่งใดที่สามารถชวยผลักดันให Coachee สามารถบรรลุเปาหมายไดโดยงาย จุดแข็งมาจากการผนวกพรสวรรค ความรู ทักษะ ทั้ง 3 ปจจัยนี้ หัวใจการสรางจุดแข็ง คือ การจําแนก พรสวรรคที่สําคัญสุดของเราแลวนําไปพัฒนาขัดเกลาดวยความรูและ ทักษะ เพราะในบางครั้งถึงแมเราจะมีความรู มีทักษะในดานนั้นๆ อาจ ทําใหเราทําไดดีในระดับหนึ่ง แตไมสามารถทําใหเราดีเลิศไดหากขาด พรสวรรค ซึ่งถือไดวาหากเราสามารถพัฒนาและใชจุดแข็งของพนักงาน ใหเกิดประโยชนและเปนรากฐานในการพัฒนาองคกรสูค วามเปนเลิศได สามารถฝาฟนวิกฤตตางๆ นําพาองคกรไปสูค วามเจริญกาวหนาไดอยาง มั่นคง เหมือนกับการใชอิฐแตละกอนที่มีความแข็งแรงทนทานเรียงตอ เปนแนวกําแพงปองกันที่แข็งแรงไดโดยไมพังครืนลงมายามประสบกับ ภัยธรรมชาติแวดลอมภายนอก ประเด็นปญหาคือ จากงานวิจัยของ The Gallop Organization จากการสอบถามพนักงาน 1.7 ลานคน จาก 101 บริษทั ใน 63 ประเทศ พบวา มีเพียงพนักงานรอยละ 20 ทีร่ สู กึ วาตนไดใชจดุ แข็งของตนในการ ทํางานทุกวัน นอกจากนีย้ งิ่ พนักงานอยูใ นองคกรนานและเติบโตกาวหนา ในอาชีพตามปกติมากเทาใด พวกเขาเหลานั้นตางไมเห็นดวยอยางยิ่ง วาตนเองกําลังไดใชความสามารถที่เปนจุดแข็งของตน ซึ่งเปนสิ่งที่นา เสียดายมากวาองคกรเหลานี้ไมไดใชศักยภาพของพนักงานอยางเต็มที่ เพื่อเสริมสรางผลกําไรและประสบผลสําเร็จ

Engineering Today July 2014

86


4. เลื่อนตําแหนงตามทักษะประสบการณท่สี ั่งสมมา องคกร จะเลือ่ นตําแหนงใหพนักงานตามทักษะหรือประสบการณทสี่ งั่ สมกันมา องคกรจึงออกแบบโครงสรางองคกร ตําแหนง เงินเดือน มอบเกียรติยศ ความเคารพนับถือและเงินเดือนทีส่ งู สุดใหกบั พนักงานทีม่ ปี ระสบการณ รอบดานมากที่สุด เราจะสังเกตไดวา องคกรสวนใหญถอื วา จุดแข็งของพนักงานเปน เรื่องธรรมดา แตถาหากพนักงานคนใดมีจุดออนในเรื่องใด ก็จะสงไป อบรมในเรื่องนั้น ในบางครั้งอาจพบปญหาวา หลังจากอบรมเสร็จกลับ มาก็เหมือนเดิม ในหลายๆ องคกรจึงไมสามารถวัดผลความสําเร็จจาก การฝกอบรมไดอยางเปนรูปธรรมไดเทาใดนัก แตในประเด็นนี้ ถาหาก เปนการอบรมเกีย่ วกับความรู ทักษะบางอยาง ก็สามารถทําใหพนักงาน ทําไดระดับหนึง่ แตหากไมมพี รสวรรค ก็ไมสามารถทําออกมาไดดเี ลิศได อีกทัง้ การสงพนักงานไปอบรม เปนเพียงการควบคุมความเสียหาย ไมใช เป น การพั ฒ นาแต ป ระการใด เพราะเป น เพี ย งการแก ไ ขจุ ด อ อ น ของพนักงานแตละคน แทนที่จะเสริมสรางจุดแข็ง มันจึงเปนกลยุทธ ที่ไมเพียงพอที่จะยกระดับพนักงานและองคกรใหดําเนินงานเทียบเทา ระดับโลกได นอกจากนี้ องค ก รส ว นใหญ ที่ ใ ช เ ครื่ อ งมื อ ISO หรื อ Six Sigma เพื่อใหมั่นใจวาองคกรไดใชทรัพยากรในการทํางานไดอยางมี ประสิทธิภาพ โดยมุงเนนตัวชี้วัดไปยังมุมมองดานตางๆ เชน ดานการ เงิน ลูกคา แตมีไมกี่องคกรที่ไดพัฒนากระบวนการอยางเปนระบบเพื่อ ใชทรัพยากรบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น Gallop จึงไดนําเสนอแนวคิดในอีกดานหนึ่งวาองคกรควร มีความเชื่อสมมติฐานตั้งอยูบนขอสรุปตามรูปที่ 2 แนวทางการพัฒนา รากฐานองคกรจากจุดแข็ง

ทัว่ โลก ซึง่ สวนใหญเปนผูจ ดั การยอดเยีย่ ม เพือ่ คนหาวาผูจ ดั การทีด่ ที สี่ ดุ ในโลกเหลานีม้ อี ะไรทีเ่ หมือนกันบาง ซึง่ ไดตพี มิ พรายละเอียดงานวิจยั ใน หนังสือ First, Break All the Rules. ไดสรุปประเด็นทีส่ าํ คัญตามรูปที่ 1 ขอสรุปจากผลงานวิจัย Gallop

รูปที่ 1 ขอสรุปจากผลงานวิจัย Gallop

จากแนวคิดความเชื่อขององคกรสวนใหญมักตั้งสมมติฐานเกี่ยว กับพนักงานผิดพลาด 2 ประการ คือ 1. พนักงานทุกคนสามารถเรียนรูใ นเรือ่ งใดก็ไดแทบทุกเรือ่ ง มองเห็นวา เราสามารถอบรมพนักงานใหเกงขึ้นมาได 2. การพัฒนาจุดออนที่สุดของพนักงาน เปนชองทางการ พัฒนาที่ดีที่สุด จากความเชือ่ 2 สมมติฐานนี้ สงผลทําใหองคกรมีแนวทางวิธกี าร บริหารพนักงานดังตอไปนี้คือ 1. ใชงบประมาณฝกอบรมมากกวาเนนสรรหาคนใหเหมาะสม โดยองคกรจะเนนใชงบประมาณมาฝกอบรมคนหลังจากทีร่ บั เขามา แทนที่ จะสรรหาคนใหเหมาะสมตั้งแตแรก 2. เนนออกกฎวิธีการทํางาน วิธีปฏิบัติ และ Behavior Competency องคกรมักจะออกกฎระเบียบ กฎเกณฑ นโยบาย วิธี ปฏิบัติบังคับใหพนักงานตองปฏิบัติตามรายละเอียดทุกขั้นตอน พรอม ทั้งกําหนดใหพนักงานในตําแหนงงานนั้นๆ มีความรู ทักษะ พฤติกรรม Competency ในตําแหนงงานนั้น 3. ทุม เทเวลาและงบประมาณฝกอบรม โดยใชงบประมาณสวน ใหญฝกอบรมเพื่อเติมเต็มชองวางดานทักษะความรูความสามารถของ พนักงานที่เปนจุดออนของพนักงาน

รูปที่ 2 แนวทางการพัฒนารากฐานองคกรจากจุดแข็ง

Gallop ไดนําเสนอความเชื่อสมมติฐานและแนววิธีการที่จะสราง รากฐานองคกรจากการพัฒนาจุดแข็งของพนักงานแตละคน โดยองคกร ควรมีความเชื่อคือ

87

Engineering Today July 2014


เมื่อกอนเขาอาจอยูในบทบาทตําแหนงงานเหมาะสมที่สุด แตถูกเลื่อนมายังตําแหนงบทบาทที่ไม เหมาะสม เพราะองคกรไมรูวิธีอื่นที่จะใหรางวัลเขา ในบางครั้งเราอาจไดยินคําพูด เมื่อองคกรเลื่อนตําแหนง ชางวิศวกรที่เกงคนหนึ่งขึ้นไปเปนหัวหนางาน เราสูญเสียชางวิศวกรเกงคนหนึ่งไป แตไดหัวหนางานที่ไมได เรื่องคนหนึ่งมาแทน

1. พรสวรรคของแตละคนเปนเรื่องเฉพาะตัวและจีรังยั่งยืน 2. พัฒนาจุดแข็งที่เยี่ยมสุดของพนักงาน ในตํ า แหน ง งานบางอย า งหากใช ค นที่ มี พ รสวรรค เ หมาะกั บ ตําแหนงงานนั้นจะทําใหผลงานนั้นออกมาไดดีที่สุด เชน หากใหคนที่ ไมละเอียดรอบคอบไปรับผิดชอบงานโครงการขนาดใหญทมี่ รี ายละเอียด ความเสี่ยงสูง โอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาดยอมมีผลกระทบตามมา ใน บางครั้งถึงแมจะอบรม สอนมากเทาไรก็ตาม แตพนักงานคนนั้นก็อาจ ไมสามารถทําไดผลลัพธงานอยางที่เราคาดหวังได การพัฒนาจุดแข็ง ของพนักงาน ยอมทําใหพนักงานเกิดความสบายใจและเกิดความ กระตือรือรนมากที่จะพัฒนาจุดแข็งของตนใหดียิ่งขึ้นไป หากองคกรมีแนวคิดความเชื่อดังกลาว ก็จะตองมีวิธีการบริหาร บุคลากรดังตอไปนี้ คือ 1. ใหความสําคัญกับการสรรหาคนใหเหมาะกับงาน เนือ่ งจาก พรสวรรคของแตละคนเปนเรือ่ งตายตัวอยูค งทนนาน ดังนัน้ ผูบ ริหารควร ใหความสําคัญกับเวลาและงบประมาณเลือกคนใหเหมาะสมแตแรก จะ ไดไมประสบปญหาวา รับคนเขามาแลวทํางานไมได สงไปอบรมแลว กลับมาก็ยังไมไดผลงานตามที่คาดหวังไว 2. เนนเปาหมายผลลัพธของงานมากกวาการออกกฎระเบียบ ตายตัว เนื่องจากพรสวรรคของแตละคนเปนเรื่องเฉพาะตัว ดังนั้น องคกรจึงควรลดการกําหนดนโยบาย กระบวนการขั้นตอน แทนการ บังคับใหทุกคนทําตามเหมือนกันหมด ซึ่งการใช Procedure นั้นอาจ เหมาะกับกระบวนการผลิตที่ใชเครื่องจักรเปนตัวดําเนินการ Automachine ก็จะตองมีกระบวนการควบคุมบังคับเพื่อมิใหเกิดอุบัติเหตุ หรือ เกิดความผิดพลาดได แตงานบางอยางตองเกี่ยวของกับคน เชน งาน บริการ ความตองการของลูกคาอาจแตกตางกันไป และมีตวั แปรภายนอก เขามาเกี่ยวของ จึงทําใหไมอาจสามารถดําเนินการตาม Procedure ได ครบถวนทุกขั้นตอน เพราะอาจเปนอุปสรรคตอการทํางานใหลุลวงไป ดังนั้นองคกรจึงควรใชวิธีตั้งเปาหมายกําหนดผลลัพธงานอยางชัดเจน ถูกตองและรอบคอบ โดยอาจมีกรอบแนวทางการทํางานใหทุกคนได ทราบและปฏิบตั ใิ นกรอบทีก่ าํ หนดไว ซึง่ แตละคนอาจมีขอ ปฏิบตั ใิ นราย ละเอียดแยกยอยทีแ่ ตกตางกันไปขึน้ อยูก บั สถานการณ ตัวแปรภายนอก ที่เขามาเกี่ยวของ แตผลลัพธตองออกมาไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว เหมือนกัน ซึ่งดวยวิธีดังกลาวจะชวยเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดง พรสวรรคของตนออกมา เชน การคิดหาวิธกี ารนวัตกรรมใหมๆ ออกมาได เพราะมีเวทีและโอกาสใหเขาไดแสดงออก

Engineering Today July 2014

3. เนนการสอนใหพนักงานใชจดุ แข็งของตนใหเปนประโยชน องคกรควรเนนใชเวลาและงบประมาณฝกอบรมไปกับการสอนพัฒนา จุดแข็งและหาวิธีการใชจุดแข็งของพนักงานแตละคนใหเปนประโยชน แทนที่จะพยายามอุดแกไข Competency Gap ก็จะชวยแกปญหาที่ พนักงานรูสึกวาขาดความรูและทักษะที่จําเปน ปญหาการไมรูวาตนเอง เกงที่สุดในเรื่องใด และการที่หัวหนาไมรูวาลูกนองเกงในเรื่องใดบาง 4. หาวิธีการอื่นใหพนักงานเติบโตในอาชีพและคาตอบแทน สูงขึ้นแทนการเลื่อนตําแหนงตามปกติ องคกรไมควรเลื่อนตําแหนง พนักงานขึ้นไปจนทําใหเขาหลุดจากกรอบที่เขาใชจุดแข็งของเขา เชน การเลื่อนชางที่เกงสุดขึ้นไปเปนหัวหนางาน ทําใหเขาไมมีโอกาสไดใช จุดแข็งของเขาดานเทคนิควิชาชีพในสิ่งที่เขาถนัด ซึ่งเปนสิ่งนาเสียดาย ที่องคกรสูญเสียชางเกงๆ ไป องคกรจึงควรออกแบบโครงสรางองคกร ใหเกียรติยศ ความเคารพนับถือและคาตอบแทนให ใครก็ตามที่ทํางานไดดีเลิศ ไมวาเขาจะอยูในตําแหนงใดก็ตาม ก็จะทําใหลดปญหาวาพนักงานเกงคนนั้นก็จะไดรับการยอมรับและคา ตอบแทนสูง ถึงแมจะไมไดเลื่อนขึ้นตําแหนงบริหารก็ตาม จากแนวคิดแบบเดิมที่องคกรมักเนนพัฒนาจุดออนของพนักงาน ไมสรรหาคนที่เหมาะสมกับตําแหนงงานตั้งแตแรก ก็จะสงผลทําให ตองสูญเสียเวลาและงบประมาณไปมหาศาลกับการพัฒนาจุดออนของ พนักงาน ซึง่ ผลตอบแทนทีไ่ ดรบั อาจไมสามารถวัดความคุม คาได รวมถึง การเนนออกกฎระเบียบ นโยบาย ขอปฏิบตั บิ งั คับใหพนักงานทําตามราย ละเอียดทุกขั้นตอน การเลื่อนตําแหนงโดยดูจากความรู ประสบการณที่ สัง่ สมมา และทําใหพนักงานขาดโอกาสใชจดุ แข็งของตน การทําใหองคกร

88


การทําใหองคกรสามารถสรางรากฐานองคกร โดยการพัฒนาจากจุดแข็งของพนักงานแตละคนจะสง ผลใหองคกรลดคาใชจา ยในการฝกอบรมไดมาก ไดคนทีส่ ามารถทํางานไดผลงานเปนเลิศ และสิง่ สําคัญคือ ทําให พนักงานเกิดความผูกพันกับองคกร เพราะรูสึกสนุกและอยากพัฒนางานของตนใหกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป

สามารถสรางรากฐานองคกร โดยการพัฒนาจากจุดแข็งของพนักงาน แตละคนจะสงผลใหองคกรลดคาใชจายในการฝกอบรมไดมาก ไดคนที่ สามารถทํางานไดผลงานเปนเลิศ และสิ่งสําคัญคือ ทําใหพนักงานเกิด ความผูกพันกับองคกร เพราะรูสึกสนุกและอยากพัฒนางานของตนให กาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป จะไดไมเกิดปญหาสูญเสียชางเกงๆ คนหนึ่งไป แต ไดหัวหนางานที่ไมไดดั่งใจมา ในตอนหนาจะนําเสนอแนวปฏิบัติ วิธีการสรรหา บริหาร ผลงาน และพัฒนาอาชีพของพนักงานที่มีรากฐานจากจุดแข็งตอ ไปในคราวหนา

เอกสารอางอิง • เจาะจุดแข็ง Marcus Buckingham และ Donald O. Clifton, Ph.D. แปลโดย เอธ แยมประทุม สํานักพิมพเนชั่นบุคส, 2553

จูนิเปอร์ เน็ตเวิร์คส์ จับมืออรูบ้า เน็ตเวิร์คส์ สร้างระบบเครือข่ายอัจฉริยะให้แก่องค์กร สรางระบบอันชาญฉลาดสําหรับองคกรทีช่ ว ยเปลีย่ นประสบการณการใช งานของผูใ ชจากรากฐานสูจ ดุ สูงสุดของเครือขายอัจฉริยะ สิง่ นีจ้ ะเปนตัว จุดชนวนใหเกิดนวัตกรรมใหมสําหรับลูกคาและพันธมิตรทางธุรกิจ จากการวิเคราะหของ คานาลิส (Canalys) บริษัทวิจัยทาง เทคโนโลยีระดับโลก คาดวาตลาดอุปกรณเคลือ่ นทีจ่ ะพุง ขึน้ แตะ 2.6 พัน ลานเครื่องในป 2559 การจัดการกับปริมาณอันมหาศาลของอุปกรณ และของแทรฟฟกอยางชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพกลายเปนเรือ่ งสลับ ซับซอนและยุงยากสําหรับแผนกไอทีมากขึ้นทุกวัน จูนิเปอร และอรูบา เขามามีสวนรวมกับตลาดอุปกรณเคลื่อนที่นี้ โดยใชประโยชนจากโปรโตคอลและชุดคําสั่ง (APIs) แบบเปดบนสวิตช และเราทเตอรของจูนิเปอร รวมกับขอมูลบริบทของผูใชงาน อุปกรณ แอพพลิ เ คชั่ น และตํ า แหน ง ที่ ไ ด จ ากผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื อ ข า ยไร ส าย ของอรูบา เพื่อออกเปนโซลูชันรวมศักยภาพสูง และดวยการรวมมือกัน นี้ แตละองคกรจะสามารถดึงประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นออกมาได อยางเต็มที่ รวมทั้งสามารถกําหนดนโยบายการใชงานและระบบรักษา ความปลอดภัยแบบรวมศูนย นอกจากนี้ยังชวยลดตนทุนรวมของการ เปนเจาของ (TCO) ไดอีกดวย

จูนิเปอร เน็ตเวิรคส บริษัทชั้นนําทางดานนวัตกรรมระบบเครือ ขาย และอรูบา เน็ตเวิรค ส ผูใ หบริการโซลูชนั่ การเชือ่ มตอระบบเครือขาย เคลือ่ นทีแ่ บบเน็กซ เจเนอเรชัน่ ชัน้ นําของโลก ไดประกาศลงนามดําเนิน กลยุทธรวมกันเพื่อพัฒนาโซลูชันระบบเครือขายทั้งแบบใชสาย (Wired) และแบบไรสาย (Wireless) ดวยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของตน การลงนาม เปนพันธมิตรทางธุรกิจกอใหเกิดการรวมมือกันดานการพัฒนาเทคโนโลยี และดานกลยุทธทางการตลาด โดยมีจุดประสงคเพื่อพัฒนานวัตกรรม ใหมสาํ หรับองคกรทีก่ าํ ลังเผชิญหนากับปญหาระบบเครือขายทีแ่ กไมตก จากการรวมมือกันนี้ จูนิเปอรทําใหพันธมิตรทางเทคโนโลยีอยางอรูบา สามารถนําชิพเซ็ตซิลิกอนที่สามารถโปรแกรมได (Programmable Silicon Chipset) ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการทําองคประกอบ หลักของซอฟตแวรใหพรอมใชงาน และสรางชุดคําสัง่ หรือ APIs ใหม เพือ่

89

Engineering Today July 2014


HR Vision

ศ. ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

คสช. ปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรมจึงจะปรองดองได้ Back to basics ผมขอขอบคุณทานผูอานที่ติดตามบทความของผมเรื่องทหาร สวนมากเปนลูกชาวนา มาชวยชาวนาทันเวลา มีคนแชรและกลาวถึง มากมาย ขาวดีกค็ อื เงินอีก 5 หมืน่ ลานประมูลจากธนาคารออมสินก็คงจะ ถึงมือชาวนาอีกหลายแสนครอบครัว จะไดมเี งินไปลงทุนผลิตขาวฤดูใหม ซึ่งกําลังจะเริ่มขึ้น การจับจายใชสอยของประชาชนจะมีมากขึ้น ระบบทั ก ษิ ณ นั้ น เมื่ อ มี ป  ญ หาคิ ด แต ตั ว เองว า จะรั ก ษาอํ า นาจ การเมืองอยางไร ไมมีคําวาเสียสละ นาเศรามาก ตกทุนทางจริยธรรม แตไดทุนความโลภมาเต็มๆ ขาวดีอีกอยางก็คือ นอกจากบทความของผมสามารถตีพิมพได โดยไมมีการหยุดรายการโทรทัศนทั้ง 2 รายการ คือ รายการคิดเปนกาว เปนกับ ดร.จีระ และรายการสูประชาคมอาเซียน รายการวิทยุ Human Talk FM 96.5 ก็ออกไดตามปกติ ชีวิตของผมก็ยังคงทํางานตามปกติ แตมคี วามสุขทีป่ ระเทศของเรามีกลุม ผูห วังดีตอ ชาติ (คสช.) มาแกปญ  หา แตปญหาของชาติก็ตองระวัง เพราะอาจจะมีปญหาติดตามมา จึงขอฝาก คสช. วา สวนทีด่ กี เ็ ดินหนาไป พรอมทีจ่ ะรับฟงความคิด เห็นที่เปนประโยชนตอประเทศ อยาปดหู ปดตาประชาชน ตองมุงแก ปญหาหลักทีเ่ ปนอันตรายตอชาติ คือ ทุนนิยมสามานยทเี่ กิดขึน้ ในสังคม ไทยมากกวา 10 ป ไดสรางคานิยมผิดๆ เชน รวยมีความสําคัญ แตไดมา อยางไรยังไมมีใครสนใจนัก ผมคิดวาที่จะฝากให คสช. ชวยดูก็คือ เรื่องการปฏิรูปคานิยม พื้นฐาน (Basics) เชน คุณธรรม จริยธรรม ของคนไทยอยางไร การ บริหารการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของมนุษยควรจะวางรากฐานไว เพราะ ตองใชเวลา ตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ยึดอํานาจ ผมยังเห็น • ชอง 3 ก็ยังมีรายการของคุณสรยุทธออกอากาศมอมเมา ประชาชน ทําเพื่อเงินเทานั้น • ละครนํ้าเนาก็ยังออกอากาศเหมือนเดิม แถมยังออกชอง 5 ชอง 7 ดวย ซึ่งก็เปนชองเดียวกับทหาร • แถมในละคร พระเอกตองขับรถราคา 20 ลาน ซึ่งก็ไมทราบ วาตองแสดงความรํ่ารวยเพื่ออะไร แตไมเคยถามวาไดเงินมา จากไหน • ขีข้ า ของทักษิณในหนวยงานรัฐวิสาหกิจ และในกระทรวงหลายๆ แหงก็ยังไมไดกําจัดออกไป รออะไร?

ผมจึงขอให คสช. ชวยดูแลเรื่องคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะ ใหกลับมาเนน Back to basics คือปรับคานิยมใหได ซึ่งนาจะสําคัญ พรอมกับการปฏิรปู ดานอืน่ ๆ อาจจะทําไดพรอมๆ กัน แตถา พืน้ ฐานไมดี ทุกๆ อยางก็อาจจะกลับมาสูส ภาพเดิมก็ได การยึดอํานาจก็อาจจะไมบรรลุ วัตถุประสงค เพราะระบอบทักษิณทําทุกอยางเพือ่ สรางความแตกแยกใน สังคมไทยและทําลายคุณธรรม จริยธรรมตลอดเวลา โดยใชเงินเปนตัวลอ การดํารงชีวติ ของผูน าํ คสช. อยางเรียบงายและประหยัดก็นา จะเปน Role Model ทีด่ ี เพราะทหารสวนมากก็มาจากภาคชนบทอยูแ ลว ดังนัน้ การสรางคานิยมใหมๆ ใหเห็นวัตถุนิยมนอยลง แตเห็นความดีมากขึ้น นาจะเปนแนวทางและสรางประโยชนไดมากที่สุด เมื่อเร็วๆ นี้ผมไดรับเชิญเปนองคปาฐกที่มาเลเซีย ซึ่งเปนการ ประชุมระหวาง 2 มหาวิทยาลัยคือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ National Defence University of Malaysia ผมภู มิ ใ จที่ มี โ อกาสได ทํ า งานร ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลา นครินทร ซึ่งผมเปนกรรมการสภาอยูในปจจุบัน และมีโอกาสทํางานให มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรหลายๆ ดาน ลาสุดเริ่มการสรางผูนําทางการแพทยอีก 200 คน ไมนานมานี้ ไดไปพูดในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง Unity in Diversity : Challenges in New Millennium ซึ่งผมไดยก ตัวอยางใหเห็นวาเปนเรื่องสําคัญมากเพราะ • Diversity จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดูตัวอยางสังคมอเมริกา หาก ไมเขาใจบทบาทของคนเอเชีย ผูอพยพจากเชื้อสายสเปน หรือ คนผิวดํา บทบาทผูหญิงก็จะมีปญหามากขึ้น • ในประเทศไทย ความเขาใจวา ภาคแตละภาคแตกตางกัน เชน ภาคอีสานแตกตางจากภาคใต หรือบทบาทของชนกลุมนอย บทบาทชาวอิสลามในประเทศไทย ไมใชเฉพาะ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต โดยเฉพาะคนรุนใหมกับคนรุนเกา • ระดับ Micro กับการที่มีแรงงานหลายกลุมคิดไมเหมือนกัน • หรือระดับชุมชนที่มีความคิดแตกตางกัน เพราะถูกปลุกระดม ดวยวิทยุชุมชน ผมไดเสนอไปวา การแกปญหาการขัดแยงเรื่อง Diversity นาจะ มีหลายวิธี 1. คนหาตัวเองวา มีความเขาใจในความหลากหลายอะไรบาง ประสบการณแตละคนเปนอยางไร

*เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรระหวางประเทศ

Engineering Today July 2014

90


INTERLINK THANK YOU PARTY 2014

ศ. ดร.จี ร ะ หงส ล ดารมภ ได รั บ เชิ ญ เป น องค ป าฐกที่ ม าเลเซี ย ซึ่ ง เปนการประชุมระหวาง 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ National Defence University of Malaysia เมื่อเร็วๆ นี้

ยกตัวอยาง Obama หลายเรื่องอาจจะยังไมสําเร็จ แตเรื่องการ บริหาร Diversity เขาเกง ทําไดดี เชน เพราะพอผิวดํา แมผิวขาว เคย มีชวี ติ ตอนเด็กอยูท อี่ นิ โดนีเซีย เปนตน ดังนัน้ คนรุน ใหมตอ งเรียนหนังสือ แบบกวาง นอกหอง อยูกรุงเทพฯ ก็ไปเรียนรูคนตางจังหวัดดวย เขาใจ ความยากจน และความเหลื่อมลํ้า 2. ใชปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” การแกปญหาภาคใต ใชกําลังทหารยังไมพอ แถมยังเปนทหาร มาจากภาคอีสาน ซึง่ ขาดความเขาใจเรือ่ งวัฒนธรรมและภาษาของภาคใต ทําใหแกปญหา Diversity ไดไมสําเร็จ 3. เรื่ อ งทุ น มนุ ษ ย ข องผมก็ สํ า คั ญ ต อ งมี ค วามเข า ใจเรื่ อ ง คุณธรรม จริยธรรม และตองมีปญญา คือใฝรูอยูตลอดเวลา และประเด็นสุดทาย ตองอดทนเรื่องบริหาร เรียนรู สรางความ เขาใจตลอดเวลาเรื่อง Diversity สุ ด ท า ยต อ งสร า งความเสมอภาค (Equality) และบริ ห าร ความหลากหลายดวยแนวคิดของผมคือ Diversity และ Respect หวังวาคนไทยจะไดปรับตัวใหเขาใจ Diversity มากขึ้นเพื่อ ไปสู Unity มากกวาสราง Conflict จากการพูดของผมที่ประเทศ มาเลเซียที่ผานมา

บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ผูนํา อันดับ 1 ในธุรกิจสายสัญญาณสือ่ สารคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม ที่ใหญที่สุดในประเทศไทย กาวยางสูปที่ 26 จัดงาน INTERLINK THANK YOU PARTY 2014 เพื่อขอบคุณลูกคา ผูถือหุน และ สื่อมวลชน ภายใตปฏิญญาเติบโตตอเนื่อง โดยนําศิลปนระดับแนว หนา 3 ยุค 3 สมัย อาทิ “บี้ สุกฤษฎิ์” “แอม เสาวลักษณ” และวง ดนตรีอมตะนิรันดรกาล “สุนทราภรณ” มาใหความบันเทิงกับแขก ผูมีเกียรติภายในงานเกือบ 2,000 คน พรอมรับประทานอาหาร สุดยอดฝมือจากเชฟฮองกง ปดทายดวยการแจกทองคํา 26 เสน ณ หองรอยัล จูบลิ ี่ ชาเลนเจอรฮอลล อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมือ่ เร็วๆ นี้

ทีม่ า : คอลัมนบทเรียนจากความจริงกับ ดร.จีระ นสพ.แนวหนาฉบับ วันที่ 7/6/57

91

Engineering Today July 2014


ปฎิทินสัมมนา/แสดงสินคา สัมมนา 25-27 ก.ค. 57

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 รุนที่ 4 (มาตรฐานฉบับใหม) 31 ก.ค.-3 ส.ค. 57 การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การควบคุมและบริหารงานกอสราง รุนที่ 44 1-2 ส.ค. 57 การอบรมวิศวกรงานระบบไฟฟา ประจําป พ.ศ. 2557/2 หลักสูตรที่ 4 การปองกันฟาผา สําหรับสิ่งปลูกสราง และการปองกันแมเหล็กไฟฟา 29-31 ส.ค. 57 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 รุนที่ 5 (มาตรฐานฉบับใหม) วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ โทรศัพท 0-2319-2410 โทรสาร 0-2319-2710 http://www.eit.or.th

23-24 ก.ค. 57 29 ก.ค. 57

17 ก.ค. 57

21-23 ก.ค. 57 21-23 ก.ค. 57 24-25 ก.ค. 57 2, 6 ส.ค. 57 7-8 ส.ค. 57 3-5 ก.ย. 57

Introduction and Internal Auditor ISO 14001:2004 Energy Management System Auditor/Lead Auditor Introduction to ISO/IEC 17025:2005 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย (กรุงเทพฯ, ระยอง) Internal Auditor ISO 14001:2004 (ภูมิภาค) Introduction and Internal Auditor TIS 18001:2011/OHSAS 1800:2007 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โทรศัพท 0-2617-1727 ตอ 308 E-mail : training@masci.or.th http://www.masci.or.th

21-25 ก.ค. 57

การจัดการสุขลักษณะและการจัดระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร (Rev.4-2003) (รุนที่ 2-2557) การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อตามมาตรฐาน ISO 11133-1 และ ISO 11133-2 และการเก็บและการใชเชื้อจุลินทรียอางอิง (รุนที่ 2-2557) การลดตนทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ (Food Labeling) (รุนที่ 2/2557) แผนกบริการฝกอบรม สถาบันอาหาร โทรศัพท 0-2886-8088 ตอ 2205 โทรสาร 0-2886-8104 E-mail : training@nfi.or.th http://www.nfi.or.th

29 ก.ค. 57

23 ก.ค. 57 25 ก.ค. 57 4-8 ส.ค. 57

21-22 ก.ค. 57 21-23 ก.ค. 57 22-23 ก.ค. 57 22-25 ก.ค. 57 23-25 ก.ค. 57

22 ก.ค. 57 22 ก.ค. 57

30 ก.ค. 57 30-31 ก.ค. 57

สัมมนา หลักเกณฑการนําคะแนนหนวยความรู (PUD) มาใชกับการพัฒนาวิชาชีพ วิศวกรรมตอเนื่อง เสวนาหัวขอ บทบาทของวิศวกรกับการปฏิรูปประเทศ สภาวิศวกร โทรศัพท 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6695, 0-2935-6697 E-mail : admin@coe.or.th www.coe.or.th โครงการเสวนาวิชาการเรื่อง รูลึกเมียนมารกอนปกธง การฝกอบรมเรื่อง โลจิสติกสกับโอกาสทางการคาสูเมียนมาร สปป.ลาว มณฑลยูนนาน ครั้งที่ 2 การฝกอบรมหลักสูตร ทักษะการเจรจาธุรกิจระหวางประเทศ รุนที่ 3 สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา โทรศัพท 0-2216-1894-7 โทรสาร 0-2216-1898-9 E-mail : info@itd.or.th www.itd.or.th

28 ก.ค. 57 30-31 ก.ค. 57 31 ก.ค. 57

การสอบเทียบความดันขั้นพื้นฐาน การวัดและการสอบกลับไดของปริมาณทางดานสี (Measurement and Metrological Traceability of Colorimetric Quantities) ระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 รุน 2 การสอบเทียบ Digital Thermometer & Temperature Sources การสอบเทียบดิจิทัลมัลติมิเตอร (Calibration of Digital Multimeter) สวนฝกอบรม ฝายนโยบายและยุทธศาสตร สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (มว.) โทรศัพท 0-2577-5100 ตอ 4206 หรือ 4228 โทรสาร 0-2577-2823 E-mail : training@nimt.or.th www.nimt.or.th

26 ก.ค. 57 2 ส.ค. 57 16 ส.ค. 57 22,23 ส.ค. 57 29-30 ส.ค. 57 6 ก.ย. 57

จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี (Motivate Employees Through Performance) การเพิ่มผลิตภาพดวยทีม (Team Productivity)

Balanced Scorecard เครื่องมือแปลงกลยุทธสูการปฏิบัติ เจาะลึกการจัดการกระบวนการอยางเหนือชั้น (Process Management in Practices) การวัดการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Measurement) เจาะลึก ISO 26000 (Break through ISO 26000 : Social Responsibility) สวนบริการฝกอบรมสัมมนา สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ โทรศัพท 0-2619-5500 ตอ 451-455 โทรสาร 0-2619-8098 E-mail : training@ftpi.or.th www.ftpi.or.th

Basic Electrical for Operator Maintenance Basic Electronics การลดตนทุนการผลิต วิธีการสอนงานอยางมีประสิทธิผล Lean Manufacturing เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและลดการสูญเสียจากการผลิต การบํารุงรักษาเชิงปองกัน สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส โทรศัพท 0-2280-7272 ตอ 504, 505 โทรสาร 0-2280-7273 http://www.thaieei.com

แสดงสินคา 18-20 ก.ค. 57

24-26 ก.ค. 57

24-27 ก.ค. 57

28-30 ส.ค. 57

IP Innovation and Technology Expo 2014 BITEC กรมทรัพยสินทางปญญา โทรศัพท 02-547-4696 www.ipthailand.go.th งานแสดงสินคาเพื่องานพิมพแหงเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต Bangkok Thailand 2014 IMPACT Recharge Asia Corp www.rechargeasia.com SME Biz Asia 2014 IMPACT IBRIX Co., Ltd. IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. www.smebizasia.com China Products (Bangkok, Thailand) Show 2014 IMPACT Trade Development Bureau Ministry of Commerce of the People’s Republic of China www.worldexchina.com

Engineering Today July 2014

28-30 ส.ค. 57

Software Expo Asia 2014 ศูนยสิริกิติ์ www.softwareexpoasia.com

28-30 ส.ค. 57

The 4rd China-ASEAN (Thailand) Commodity Fair (CACF) IMPACT China Foreign Trade Center http://cacf.fairwindow.com

17-19 ก.ย. 57

18-20 ก.ย. 57

Oil & Gas Thailand 2014 and Petrochemical Asia 2014 BITEC Fireworks Media (Thailand) Co.,Ltd. โทรศัพท 02-513-1418 www.oilgasthai.com งานแสดงสินคาและเทคโนโลยีดานการ บํารุงรักษาอาคารและการบริหารจัดการ ทรัพยสินแหงเอเชีย ครั้งที่ 7 (BMAM Expo Asia) IMPACT บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเมนท จํากัด โทรศัพท 02-833-5121 www.maintenance-asia.com

92

18-20 ก.ย. 57

งานแสดงสินคาเทคโนโลยีและการประชุม สัมมนาระดับนานาชาติ ดานการกอสราง และตอเติมอาคารสีเขียวแหงเอเชีย ครัง้ ที่ 4 IMPACT บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเมนท จํากัด โทรศัพท 02-833-5121 www.greenbuilding-asia.com

18-20 ก.ย. 57

Construction Materials Expo Asia 2014 IMPACT บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเมนท จํากัด โทรศัพท 02-833-5121 www.consmat-asia.com

18-20 ก.ย. 57

CONCRETE Expo Asia 2014 IMPACT บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจเมนท จํากัด โทรศัพท 02-833-5121 www.concrete-asia.com


‹‚“k•bˆ“„‹“„‹“‚“„w‹’¥hl˜¦Ž Œz’h‹˜Ž|ȕ‰ˆb„„‚‰“‹v„Ï ¡xƒ ‹–‹ˆƒh“‚eˆ“‚Œz“ Œz̓ z„“e“•‰Š {“x i“b„“e“|bv• {“x

2)9 +2):< #+8D(

Corporaeter b MŮ+9"e3!m 92?5@ D-ĉ)ů a#ā+: :&<D01

ó {“x

¢|†œ~ }}E-magazine x—wx•„Í•|£w΂†˜Ÿ†¦Š¥|˜¨ z˜§PPP<HGLMKN<MBHG:G=IKHI>KMRG>M

ñ óô{“x ñ óô{“x

•‰Šˆ’zz–¦ ‹•hŒ“e‚

‹‚’e„‹‚“k•b Œ‚ËŒ„˜ŽvˎŽ“ƒ™‹‚“k•b

„Ê—x‚yv”£}`~‚”{•¤fŠ†‘x‚”‰Œ‚Ív`‘lgxy—‚” g’x†xc–xvɑx}‚ÊŒ€Œ‘Š‘‚›iʑ€˜„cɑñ y‘v

~†“d•‹†•…m된Ρmgw˜z•jPPPM><AGHEH@RF>=B:<HMA¢|Ÿwš|d†dq•g„ 


INDEX ADVERTISING July 2014 

ÊòÄ&#x192;øÄ&#x20AC;ĂŚ Ace Solution Co., Ltd. Bmam Expo Asia & Gbr Expo Asia

Ä?ÌòáÄ&#x20AC;Ă­ĂŚĹ&#x17E;

Ä?ĂŚĂ˛ĂšÄ Ă˛

94

-

9944

13 6

8FCTJUF&NBJM

www.adoba.de www.maintenance-asia.com, www.greenbuilding.com Concrete Expo Asia 0-2833-5127-9 99 www.concrete-asia.com Duct Excel Co.,Ltd. 0-2693-0247 0-2693-0869 11 www.ductexcel.co.th Material Handing & Equipment 2015 0-2197-8367 33 www.industrialbusinessgudes.com Power Gen Asia 43 www.powergenasia.com 4BOZ)FBWZ*OEVTUSZ$P -UE ĂŞĂ?úôÄ&#x20AC;Ă&#x2013;XXXTBOZHSPVQDPN Shizuki Electric (Thailand) Co.,Ltd. 0-2919-9600 0-2919-9953 4 www.shizuki.co.jp Temca 2014 98 www.temcathai.com Thai-French Technical Association 0-2354-5333 Ext. 407 0-2640-4260 9 www.tfta.or.th 7BOEBQBD$P -UE  XXXNBYČżFYJOTVMBUJPODPN dealerlist.php,  &NBJMNBYČżFY!WBOEBQBDDPN Ä&#x2039;Ă&#x201C;Ă&#x161;Ä&#x201E;Ă°ĂşÄ Ă¨Ă&#x201C;òĂŠĂ&#x2014;Ă?   XXXLDCLLDPN Ä&#x2039;Ă&#x2014;òÄ&#x192;Ă&#x153;Ä&#x2039;Ă°Ä&#x2020;ĂźĂ&#x2013;Ä&#x152;Ă°Ă&#x2122;Ă&#x2122;Ä&#x201E;èÄ&#x2039;èßòÄ&#x201E;Ä&#x201C;ĂŠĂ&#x2014;Ă?  XXXDSNDPUI   &NBJMJOGP!DSNDPUI Ä&#x2039;Ă&#x161;Ă°Ă°Ä&#x192;Ä&#x2039;ÌòããÄ&#x192;Ä&#x201D;Ă&#x2013;ĂŠĂ&#x2014;Ă?  XXXDFNNJUSBEJOHDPN    &NBJMDFNNJ@USBEJOH!ZBIPPDPN Ä&#x2039;ÜßòĹ&#x17E;ĂŚÄ&#x20AC;ÚÊĂ&#x2014;Ă?  XXXWJSUVTDPUI    &NBJMXFMDPNF!WJSUVTDPUI Ä&#x2039;ßÚÄ&#x2039;ßÜÄ&#x201E;Ä&#x2039;Ă°Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ä Ă¨Ä&#x192;Ă&#x201C;Ă&#x201C;ßôÄ&#x2039;Ă&#x161;ßòĹ&#x17E;ĂśÄ&#x192;ÚÚĹ&#x17E; Ä&#x152;ßèãĹ&#x17E;Ă&#x161;Ä&#x20AC;Ă­Ă­Ă´Ä ĂąĂšĹ&#x17E;ĂşĂ&#x2014;Ă?  &NBJMTBWUIBJ!ZBIPPDPN Ä&#x152;Ă&#x161;ĂŚÄ&#x2039;ĂŚĂ´ êòÿÄ&#x2039;ÌáÄ?ĂŚĂą ĂŠĂ&#x2014;Ă?  XXXTBUUFMUIBJMBOEDPN    &NBJMLJU!TBUUFMUIBJMBOEDPN Ä?ĂźÄ&#x152;Ă&#x161;Ă&#x201C;Ă°Ä Ă˛Ĺ&#x17E;Ä&#x2039;Ă?Ä&#x2019;ääÄ&#x192;Ä&#x201D;Ă&#x2013;ĂŠĂ&#x2014;Ă?  XXXJTBBDDPUI www.isaac-network.com Ă&#x161;Ä&#x201E;Ä&#x2039;ðèÚĹ&#x17E;ĂŠĂ&#x2014;Ă?  XXXTJFNFOTDPUI ĂŞĂŻĂ­ĂŠĂ&#x2014;Ă?  XXXQBQPQDPN ĂźÄ ĂŚÄ&#x192;äùĹ&#x17E;Ä&#x2039;ÜèäÄ&#x192;Ä&#x2039;Ă´Ä&#x2039;äßòĹ&#x17E;Ä&#x152;ßèãĹ&#x17E;Ă&#x2014;Ä&#x20AC;Ă?òĂ?Ă´ĂşĂ&#x2014;Ă?  XXXBSUJUIDPN ĂźÄ&#x192;èÄ&#x2039;äßòĹ&#x17E;Ă´Ä&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x201C;Ĺ&#x17E;Ă&#x201C;ßððÄ&#x192;ÜèÄ&#x192;Ä&#x2039;Ă&#x201C;Ă&#x2122;Ä&#x20AC;Ä&#x201C;èĂŠĂ°Ă&#x2014;  ĂŞĂ?úèĹ&#x203A;Ä Ä&#x17D;è XXXJOUFSMJOLDPUI    &NBJMJOGP!JOUFSMJOLDPUI

Engine Eng ineeri eer ering ng Tod Today ay July Ju ly 2014 201 01 014 14 42013 Engineering December

080-555-1274 0-2833-5210

úèĹ&#x203A;Ä 


BUYER’S GUIDE เปิดตัวเอ็มจี 6 รถยนต์สัญชาติอังกฤษ ทั้งแบบซีดาน 4 ประตู และฟาสต์แบ็ค 5 ประตู ċüĒðץĎėĨĝċĥ ĐĭĐʀ ęĨĉėĊĖčĉʃĞā ĥ þĦĉĨġûĥ õĘĝıčĤčĽĦòåñèäŞċüĒðץċĥûĹ ėĭďıĎĎėĊĖčĉʃčûĥĸ ıęĤėĊēĦĞĉʃıĎķøďėĤĉĭøīġĖčĉėõėėĕċĩijĸ ğʀĞĕėėĊčĤċĩIJĸ ĈĈİĈɿčõĦėġġõıĎĎċĩďĸ ėĦĜüĦõ öʀġĉĨõĦėøěĎøĬĕċĩĸİčʀčijğʀčĥõöĥĎİďʇčĜĭčĖʃõęĦûıęĤøěĦĕďęġĈĔĥĖėĤĈĥĎĞĦõęıęĤčĥĎİďʇč ėĊĖčĉʃėčɿĬ İĈĩĖěijčėĊĖčĉʃėĤĈĥĎčĩċĹ ĕĩĸ ĦĒėʀġĕİøėīġĸ ûĖčĉʃİċġėʃIJĎþĦėʃüÿĪûĸ ċĽĦijğʀİøėīġĸ ûĖčĉʃ ęĨĉėėĬɿččĩĹĞĦĕĦėĊijğʀĒęĤõĽĦęĥûıęĤıėûĎĨĈĴĈʀİċĩĖĎİċɿĦõĥĎİøėīĸġûĖčĉʃėĬɿčďõĉĨöčĦĈęĨĉė čġõüĦõčĩĹİøėīĸġûĖčĉʃėĬɿččĩĹĖĥûėġûėĥĎõĦėijþʀûĦččĽĹĦĕĥčİþīĹġİĒęĨû&ĴĈʀİþɿčõĥč İøėīĸġûĖčĉʃġĤęĭĕĨİčĩĖĕıċʀċĥĹûİøėīĸġû ĕĦĒėʀġĕėĤĎĎüɿĦĖčĽĦĹ ĕĥčĈʀěĖğĥěýĩĈĕĥęĉĨĒġĖĉʃ İġķĕİġēĴġ .VMUJQPJOU'VFM*OKFDUJPO ıęĤěĦęʃěıďėĐĥčġĥüýėĨĖĤ%775 %PVCMF7BSJBCMF7BMWF5JNJOH ėĤĎĦĖøěĦĕėʀġčĈʀěĖğĕʀġčĽĹĦıĎĎ ėĊıöɿûėĤĎĎİõĩĖėʃġüĥ ýėĨĖĤþɿěĖęĈėĤĖĤİěęĦijčõĦėİďęĩĖĸ čİõĩĖėʃęûİğęīġİĒĩĖûěĨčĦċĩİċɿĦčĥčĹ ıęĤĖĥûþɿěĖİĒĨĕĸ öĩĈøěĦĕĞĦĕĦėĊijčõĦėďėĤğĖĥĈ čĽĹĦĕĥčėĊĖčĉʃİġķĕüĩİďɶĈĉĥěijčďėĤİċĜĴċĖĒėʀġĕõĥčėĭďıĎĎĉĥěĊĥûĴĈʀıõɿĉĥěĊĥûĞďġėʃĉĉĩĹēĦĞĉʃıĎķøďėĤĉĭıęĤıĎĎÿĩĈĦčďėĤĉĭ IJĈĖijčėĬɿčēĦĞĉʃıĎķøüĤıĎɿûİďʇčėĬɿčĖɿġĖ İġķõÿʃıęĤĈĩ öćĤċĩĸijčėĬɿčÿĩĈĦčüĤĕĩėĬɿčĖɿġĖijğʀİęīġõ İġķõÿʃ ĈĩıęĤÿĩ ċĬõėĬɿčĒėʀġĕıęʀěċĩĸüĤİďɶĈ ėĥĎüġûġĖɿĦûİďʇčċĦûõĦėčĥĎĉĥĹûıĉɿěĥččĩĹİďʇčĉʀčĴď ùüéåāðÑśüðĈôċíăēðċäăðċÐĄēñöÐĀéüÖÓŞÐòČôÿëôăäïĀâàŞďãśæĄēéòăøĀæċüĒðץċÚôùŞ êòÿċæ÷ďæñ ×ĘāÐĀã ìŕāñêòÿÙāùĀðíĀèçŞčæò แอ็กซิสเปิดตัวกล้องวงจรปิดประสิทธิภาพสูงสําหรับตรวจการณ์ ในรถขนส่งสาธารณะ ČüĒÐÚăù ÓüððĈèăċÓÙĀēèùŞ ĐĭʀčĽĦĉęĦĈĈʀĦčõęʀġûěûüėďɶĈ İďɶĈĉĥěõęʀġûėĬɿč "9*4 134FSJFTĕĩøĬćĞĕĎĥĉĨõĥččĽĹĦõĥčđĬɺčċčĉɿġĞĔĦěĤõĦėijþʀûĦčċĩĸėĬčıėûİþɿčıėûĞĥĸč ĞĤİċīġč ıėûõėĤıċõ õĦėþč ıęĤġĬćğĔĭĕĨċĩĸĐĥčĐěč čġõüĦõčĩĹĖĥûĕĩēʅûõʃþĥčıüʀûİĉīġč õĦėċĬĎċĽĦęĦĖõęʀġû ıęĤĞĦĕĦėĊċĽĦõĦėĉėěüüĥĎõĦėĎĈĎĥûċĥĜčěĨĞĥĖöġûõęʀġû ğėīġõĦė ĒɿčĞĩĞİďėĖʃijĞɿõęʀġûijğʀĔĦĒĕīĈİďʇčĉʀč õęʀġû"9*4134FSJFTďėĤõġĎĈʀěĖėĬɿč "9*413ÿĪĸûĕĩøěĦĕęĤİġĩĖĈ )%57Q òćŚè"9*413ĒėʀġĕøěĦĕęĤİġĩĖĈ)%57QıęĤėĬɿč "9*4 13ĒėʀġĕøěĦĕęĤİġĩĖĈ)%57QėěĕĊĪûõĦėėġûėĥĎõĦėİþīġĸ ĕĉɿġĞĥāāĦćİĞĩĖûİöʀĦıęĤ*0õęʀġûıĉɿęĤėĬčɿ ďėĤõġĎĈʀěĖöĥěĹ ĉɿġ 3+ĉĥěĐĭʀ ğėīġöĥěĹ ĉɿġ.ċĩċĸ čċĦčĖĨûĸ öĪčĹ IJĈĖõęʀġûėĬčɿ ijğĕɿčĴĩĹ ĈʀėĎĥ õĦėďėĥĎıĉɿûİďʇčĒĨİĜĝİĒīġĸ ĉġĎĞčġûġĖɿĦûýĥĎĴěĉɿġõĦėİďęĩĖĸ čıďęû öġûėĤĈĥĎıĞûİĒīĸġijğʀĔĦĒĕĩøĬćĔĦĒĈĩĞĭûĞĬĈġĖĭɿİĞĕġ "9*4134FSJFTðĄöāÖ×ĘāúèŚāñëŚāèäĀöČæè×ĘāúèŚāñÑüÖČüĒÐÚăùČôśöùèĎ×ċÑśāďêãĈòāñôÿċüĄñãċíăēðċäăðďãśæĄē XXXBYJTDPNDPSQPSBUFQSFTTQSFTT@NBUFSJBMIUN LFZQS@TFSJFT เฮงเค็ล ประเทศไทย เปิดตัว ล็อคไทท์ เอ็มแอล-11 éòăøæĀ ċýÖċÓĒô êòÿċæ÷ďæñ ×ĘāÐĀã İďɶĈĉĥěĐęĨĉĔĥćąʃijğĕɿ ôĒüÓďææŞ ċüĒðČüô -PDUJUF .- ĞĦėğęɿ ġ ęīĸ č ġİčõďėĤĞûøʃ ĞĽ Ħ ğėĥ Ď õĦėijþʀ û Ħčijčøėĥ ě İėī ġ čıęĤ ġġĬĉĞĦğõėėĕ İĒīĸġÿɿġĕĎĽĦėĬûġĬďõėćʃĉɿĦûĶ ĔĦĖijčĎʀĦč İøėīĸġûüĥõėijčġĬĉĞĦğõėėĕ ĖĦč ĒĒĦğčĤġĬďõėćʃõĩĠĦğėīġġĬďõėćʃõĦėİĈĨčċĦûİēġėʃčĨİüġėʃıęĤġīĸčĶġĩõĕĦõĕĦĖĈʀěĖ ėĭďċėûċĩĸõĤċĥĈėĥĈ ğĥěýĩĈĞĦĕĦėĊďėĥĎċĨĜċĦûĴĈʀ þɿěĖijğʀİöʀĦĊĪûüĬĈċĩĸİöʀĦĊĪûĖĦõĴĈʀĞĤĈěõ üĽĦğčɿĦĖijčėĦøĦĎĦċ úāÚĆĔüďãśæĄēčýðčêò )PNF1SP ÷ĈèñŞòöðùăèÓśāÑèāãĎúÜŚæĄēæĀèùðĀñùĘ āúòĀé üćüêÐòâŞČôÿċÓòĆüē ÖðĆüÚŚüðČÚðČôÿêòĀéêòćÖéśāèùāÑāĎÐôśéāś èæŚāèČôÿýāòŞãČöòŞ ċýśāùŞ )BSEXBSF)PVTF ùāÑāďãśČÐŚéāÖèāÙôéćòĄČôÿòÿñüÖ

95

Engineering Today July 2014


BUYER’S GUIDE เดลล์เปิดตัว Dell Networking Z9500 ใหม่ เข้ายุคดาต้าเซ็นเตอร์แบบจัดเต็มความแรง ċãôôŞ ÓüòŞêüċòÙĀēè êòÿċæ÷ďæñ İďɶĈĉĥě %FMM /FUXPSLJOH ; ıĎĎ &UIFSOFU 'BCSJD 4XJUDI ĉĥěijğĕɿ İĒīĸġĉġĎĞčġûøěĦĕĉʀġûõĦėġûøʃõėČĬėõĨüöčĦĈijğāɿ ċĩĸĉʀġûõĦėİĒĨĸĕďėĤĞĨċČĨĔĦĒöġûĈĦĉʀĦİÿķčİĉġėʃ ıęĤøěĦĕİėķěijčõĦėċĽĦûĦčijğʀĞĭûĕĦõĖĨĸû öĪĹčIJĈĖ%FMM/FUXPSLJOH;ĕĦĒėʀġĕõĥĎĒġėʃĉüĽĦčěčĕĦõċĩĸĞĬĈıęĤďėĤĞĨċČĨĔĦĒ ĞĭûċĩĸĞĬĈijčĎėėĈĦĞěĨĉþʃıĎĎ 'JYFEGSPN 'BDUPS İĒīĸġėġûėĥĎõĦėöĖĦĖĈĦĉʀĦİÿķčİĉġėʃ 4DBMFPVU%BUB$FOUFS ıęĤõĦėġġõıĎĎİěĨėʃøIJğęĈĎčøęĦěĈʃ ċĥĹûčĩĹ ;'BCSJD 4XJUDIĖĥûĕĦĒėʀġĕõĥĎēɷİüġėʃöġû--ġĖɿĦûøėĎĊʀěčėĤĎĎĴĈʀėĥĎõĦėġġõıĎĎİĒīĸġ İďʇčĈĦĉʀĦİÿķčİĉġėʃ (C& "HHSFHBUJPO öġûĞĊĦďʅĉĖõėėĕıĎĎ $FOUSBMJ[FE $PSF ğėīġ %JTUSJCVUFE $PSF İĒīĸġďėĤĞĨċČĨĔĦĒöġûİġķčİĉġėʃĴĒėʃĞĈĦĉʀĦİÿķčİĉġėʃ øęĦěĈʃøġĕĒĨěĉĨûĹ IJĒėĴěİĈġėʃIJĢĞĉʃĈĦĉʀĦİÿķčİĉġėʃıęĤİġķčİĉġėʃĴĒėʃĞ-"/$PSFTİďʇčĉʀč ùèĎ×äśüÖÐāòÑśüðĈôċíăēðċäăðċñĄēñðÙðďãśæĄēXXXEFMMDPN KONAN JET COOLER (COLD AIR GENERATOR) +FU$PPMFSøīġġĬďõėćʃĐęĨĉęĕİĖķčIJĈĖijþʀğęĥõõĦėöġû4XJSMJOH5IFPSZÿĪĸûĴĕɿĕĩþĨĹčĞɿěčċĩĸİøęīĸġčĴğěijĈĶĕĩöʀġĈĩøīġĴĕɿĉʀġûõĦėčĽĹĦĖĦ ĞĽĦğėĥĎċĽĦøěĦĕİĖķčĴĕɿĉġʀ ûõĦėĴēēɻĦıĉɿijþʀěČĨ ċĩ ĦĽ ijğʀġĦõĦĜĔĦĖijĉʀøěĦĕĈĥč $PNQSFTTFE"JS ċĩġĸ ĖĭĔɿ ĦĖijčċɿġİõĨĈõĦėğĕĬčěčĈʀěĖøěĦĕİėķě ĞĭûıęʀěĊĭõıĖõġġõİďʇčęĕėʀġčõĥĎęĕİĖķčüĦõčĥčĹ ęĕėʀġčüĤĊĭõďęɿġĖċĨûĹ ĴďċĦûĈʀĦčğčĪûĸ öġûċɿġĞɿěčęĕİĖķčõķĞĦĕĦėĊčĽĦĴďijþʀûĦčėĤĎĦĖøěĦĕ ėʀġčıĎĎİďʇčüĬĈİęķõĶijğʀõĎĥ ûĦčĉɿĦûĶğęĦĖġĖɿĦûİþɿčõĦėėĤĎĦĖøěĦĕėʀġčġĖɿĦûėěĈİėķě ijğʀõĥĎûĦčĎĥĈõėĩõĦėėĤĎĦĖøěĦĕėʀġčijčõėĤĎěčõĦėĐęĨĉĐęĨĉĔĥćąʃĒęĦĞĉĨõõĦėėĤĎĦĖ øěĦĕėʀġčijğʀİöķĕİøėīĸġûİĖķĎõĦėėĤĎĦĖøěĦĕėʀġčijčûĦč4QPUXFMEJOHõĦėėĤĎĦĖøěĦĕ ėʀġčijčĉĭʀøěĎøĬĕ $POUSPM#PY õĦėĴęɿğĕġõđɻĦijğʀõĥĎ.POJUPSJOH$BNFSBõĦėİĒĨĸĕ ĞĕėėĊčĤijğʀõĥĎĞĦĖĴēēɻĦõĦėėĤĎĦĖøěĦĕėʀġčijğʀıĕɿĒĨĕĒʃİėÿĨĸč 3FTJO.PME

+FU$PPMFSİďʇčĕĨĉėĉɿġĐĭʀijþʀûĦčıęĤĕĩġĦĖĬõĦėijþʀûĦčĖĦěčĦčĕĩijğʀİęīġõıĎĎ øīġ ıĎĎ / 4FSJFT ęĈġĬćğĔĭĕĨöġûġĦõĦĜċĩĸİöʀĦĕĦęûĴĈʀĊĪû °$ ıęĤ , 4FSJFT ęĈġĬćğĔĭĕĨöġûġĦõĦĜċĩĸİöʀĦĕĦęûĴĈʀĊĪû°$ ùèĎ×äăãääŚüďãśæĄēéòăøĀæÓâăäċüĒè×ăċèĄñòăēÖ×ĘāÐĀãčæòČîÐÚŞ &NBJMTBMFT &NBJMTBMFT!LBOJUFOHJOFFSJOHDPNXXXLBOJUFOHJOFFSJOHDPN

+HOCL : เครื่องผลิตนํ้าฆ่าเชื้อโรค

)0$- İďʇčİøėīĸġûĐęĨĉčĽĹĦċĩĸĕĩøĬćĞĕĎĥĉĨİďʇčõėĈġɿġčĶ )ZQPDIMPSPVT "DJE )0$- ĕĩøć Ĭ ĞĕĎĥĉúĨ Ħɿ İþīġĹ IJėøþčĨĈĉɿĦûĶĴĈʀĈĩ čĥĎİďʇččěĥĉõėėĕijğĕɿċøĩĸ ĈĨ øʀčIJĈĖ %S5PZPIJLP%PJčĥõěĨċĖĦĜĦĞĉėʃþĦěāĩďĸ čɺĬ üĦõõĦėċĈĞġĎøĬćĞĕĎĥĉijĨ čõĦėúɿĦİþīġĹ ĒĎěɿĦĞĦĕĦėĊõĽĦüĥĈİþīġĹ IJėøĴĈʀıċĎċĬõþčĨĈIJĈĖİýĒĦĤİþīġĹ ĴöʀğěĥĈijğāɿĞĦĖĒĥčČĬĉʃ Ħɿ ûĶ İþīġĹ 4"34 İþīĹġ&$PMJİďʇčĉʀčċĽĦijğʀĐĭʀĐęĨĉĴĕɿĉʀġûõĥûěęõĥĎďʅāğĦõĦėüĥĈİõķĎĞĦėİøĕĩ İčīġĸ ûüĦõİøėīġĸ ûĈĥûõęɿĦěĞĦĕĦėĊĐęĨĉčĽĦĹ ċĩĕĸ øĩ ć Ĭ ĞĕĎĥĉijĨ čõĦėúɿĦİþīġĹ ĴĈʀİġûĞĦĕĦėĊ ijþʀĞĥĕĐĥĞõĥĎġĦğĦėĴĈʀIJĈĖĉėû ıęĤċĩĸĞĦĽ øĥāĴĕɿĕĩĞĦėİøĕĩĉõøʀĦû ğėīġĞĦėõɿġĕĤİėķû ÿĪĸûİďʇčġĥčĉėĦĖĉɿġĐĭʀĎėĨIJĔøıĉɿġĖɿĦûijĈ  ùèĎ×äăãäŚüÑüòĀéÑśüðĈôċíăēðċäăðďãśæĄēČëèÐíĀáèāçćòÐă× éòăøæĀ ċÓÚĄðúāèÓò×ĘāÐĀãčæò&NBJMJOGP!LDCLLDPN

Engineering Today July 2014

96


18 l 19 l 20 September 2014 Hall 6, IMPACT Exhibition & Convention Center,

Bangkok, Thailand www.concrete-asia.com

facebook/Concrete Expo Asia

Thailand internatiOnal

COnCrete exhibitiOn

The International Business Platform for Thailandâ&#x20AC;&#x2122;s and ASEANâ&#x20AC;&#x2122;s Concrete and Construction Industry Organizer

Supporters

Co-located with:

For more information, please contact Tel: +66 (0) 2833 5208 Email: pasinc@impact.co.th Please complete this reply form and fax to: +66 2 833 5127 - 9 We are interested in:

Exhibiting

Visiting

Sponsorship opportunity

Receiving more information

ET-01


đÙøČęĂÜÝĆÖøǰǰǰǰǰǰǰǰǰÝĈîüîöćÖÖüŠćǰǰÙĆîǰ đðŨîÿŠüîĀîċęÜĔîēÙøÜÖćøÖŠĂÿøšćÜøąïïøëĕôßćîđöČĂÜǰ ÿć÷ÿĊĒéÜ ǰߊüÜïćÜàČęĂøĆÜÿĉêǰÜćîÿĆââćǰ Üćîē÷íćÿĈĀøĆïÿëćîĊøëĕôïćÜàČęĂĒúąýĎî÷ŤàŠĂöïĈøčÜ ǰēé÷ïøĉþĆìǰ÷ĎîĉÙǰđĂĘîÝĉđîĊ÷øĉęÜǰĒĂîéŤǰÙĂîÿêøĆÙßĆęîǰÝĈÖĆéǰ öĀćßî

Engineering today139-july2014  
Engineering today139-july2014  
Advertisement