Page 1


ธ สถิตในดวงใจไทยนิรนั ดร์ ıĕʀ ě ɿ Ħ ěĥ č İěęĦüĤĐɿ Ħ čĴďİĒĩ Ė ûijĈĴĕɿ ġ ĦüċĽ Ħ ijğʀ ø čĴċĖ ijčėĥþõĦęċĩĸ ęīĕİęīġčěĥčěĨďIJĖøĞĬĈġĦęĥĖijčěĥčċĩĸ ĉĬęĦøĕ ċĩĸĐɿĦčĕĦĴĈʀ čĥĎĉĥĹûıĉɿċĩĸĒėĤĎĦċĞĕİĈķüĒėĤďėĕĨčċėĕğĦĔĭĕĨĒę ġĈĬęĖİĈþİĞĈķüöĪĹčøėġûėĦþĖʃİĕīĸġěĥčċĩĸĕĨĊĬčĦĖčĒĜ İďʇčĉʀčĕĦĒėĤġûøʃİĞĈķüĒėĤėĦþĈĽĦİčĨčĴďĖĥûĒīĹčċĩĸĉɿĦûĶċĥĸěċĬõ ĔĭĕĔĨ ĦøöġûďėĤİċĜĴĕɿěĦɿ üĤİďʇčĒīčĹ ċĩċĸ ċĩĸ ėĬ õĥčĈĦėĖĦõęĽĦĎĦõıęĤ İĞĩĸĖûĔĥĖİĒĩĖûijĈõķĉĦĕİĒĩĖûİĒīĸġijğʀĴĈʀġĖĭɿċɿĦĕõęĦûďėĤþĦþčöġû ĒėĤġûøʃ ĈĥûĒėĤėĦþĈĽĦėĥĞÿĪûĸ ġĖĭijɿ čĒėĤėĦþğĥĉĊİęöĦċĩċĸ ėûĕĩĴďĊĪû ĒėĤĞğĦĖijčĉɿĦûďėĤİċĜĔĦĖğęĥûüĦõċĩİĸ ĞĈķüöĪčĹ øėġûĞĨėėĨ ĦþĞĕĎĥĉĨ ěɿĦƯċĩöĸ ġûöʀĦĒİüʀĦijčIJęõčĩĹ øīġõĦėĴĈʀġĖĭċɿ Ħɿ ĕõęĦûďėĤþĦþčöġû öʀĦĒİüʀĦčĥčĸ øīġøčĴċĖċĥûĹ ďěûưğęĦĖĒīčĹ ċĩċĸ ċĩĸ ėûİĞĈķüİĖĩĖĸ ĕİĖīġč ėĦĝĂėęʀěčĴĈʀėĥĎõĦėĒĥĆčĦıęĤõɿġõĽĦİčĨĈİďʇčIJøėûõĦėġĥčİčīĸġû ĕĦüĦõĒėĤėĦþĈĽĦėĨĕĦõĕĦĖõěɿĦ IJøėûõĦėĎčĒīčĹ ĄĦčöġû øěĦĕİöʀĦijüİöʀĦĊĪûıęĤĒĥĆčĦ ĉęġĈėĤĖĤİěęĦďɷ ċĩĸĒėĤġûøʃċėûöĪĹčøėġûėĦþĖʃ ċėû ĉėĦõĉėĽĦĒėĤěėõĦĖıęĤċėûûĦčğčĥõİĒīġĸ ďėĤþĦþčĕĦIJĈĖĉęġĈ čĥĎİďʇčĎĬāöġûøčĴċĖIJĈĖıċʀċĴĩĸ ĈʀİõĨĈıęĤġĦĜĥĖġĖĭĎɿ čĐīčıĐɿčĈĨčĴċĖ ĔĦĖijĉʀĒėĤĎėĕIJĒČĨĞĕĔĦėďėĤİċĜĴċĖġĦüĴĕɿijþɿďėĤİċĜċĩĸĈĩ ċĩĸĞĬĈıĉɿİėĦĕĩĒėĤĕğĦõĝĥĉėĨĖʃċĩĸĈĩċĩĸĞĬĈijčIJęõĒėĤĎĦċĞĕİĈķü ĒėĤďėĕĨčċėĕğĦĔĭĕĨĒęġĈĬęĖİĈþČĞĊĨĉijčĈěûijüĴċĖčĨėĥčĈėʃ ĞĽĦğėĥĎěĦėĞĦė&OHJOFFSJOH5PEBZýĎĥĎčĩĹ öġčʀġĕėĽĦęĪõĊĪû ĒėĤġĥüýėĨĖĔĦĒċĦûĈʀĦčěĨĜěõėėĕĜĦĞĉėʃöġûĒėĤĎĦċĞĕİĈķü ĒėĤďėĕĨčċėĕğĦĔĭĕĨĒęġĈĬęĖİĈþĈʀěĖėĦĖûĦčĒĨİĜĝƯĉĦĕėġĖ ĒėĤėĦþĈĽĦėĨėĥþõĦęċĩĸƯčĦĖþɿĦûijğāɿöġûıĐɿčĈĨčư ƯğęĥõõĦė ċėûûĦčöġûĒėĤĎĦċĞĕİĈķüĒėĤďėĕĨčċėĕğĦĔĭĕĒĨ ęġĈĬęĖİĈþư ƯİĖĩĸĖĕþĕIJėûûĦčıďėėĭďčĕċĥčĞĕĥĖijčIJøėûõĦėþĥĸûğĥěĕĥčĉĦĕ ĒėĤėĦþĈĽĦėĨưıęĤøġęĥĕčʃġīĸčĶċĩĸčɿĦĞčijüĕĦõĕĦĖĉĨĈĉĦĕĴĈʀ ijčýĎĥĎøėĥĎ

EDITOR TALK õĨĉĉĨěĨĞĬċČĨėĥĉčõĬę

ċלāÑüÖéòăøĀæċæÓčèčôñĄðĄċãĄñ×ĘāÐĀã öāòùāòİ&OHJOFFSJOH5PEBZıċêŢèöāòùāòòāñùüÖċãĆüè ÑüÖéòăøĀæċæÓčèčôñĄ ðĄċãĄñ×ĘāÐĀãéæÓöāðæĄēäĄíăðíŞĎèöāòùāò İ&OHJOFFSJOH5PEBZıÑüùÖöèùăæçăĎė èÐāòèĘāďêĎÙśÓãĀ ôüÐãĀãČêôÖ èĘāďêòöðäĄíðă íŞċëñČíòŚċíĆüē êòÿčñÙèŞĎèöÖÐāòöă÷öÐòòðÑśüÓöāð æĄēäĄíăðíŞĎèéæÓöāðČôÿčÕøâāĎèöāòùāòİ&OHJOFFSJOH5PEBZı ċêŢèÓöāðÓăãċúĒèùŚöèäĀöÑüÖëĈśċÑĄñèúòĆüëĈśôÖčÕøâāċüÖÚąēÖæāÖ öāòùāòþďðŚ×ĘāċêŢèäśüÖċúĒèãśöñċùðüďêåśāéæÓöāðĎãëĈśüŚāèċúĒè öŚāďãśðĄÐāòôüÐċôĄñèúòĆüČüéüśāÖčãñêòā÷×āÐÐāòüśāÖüăÖúòĆü æĘ ā Ďúś ċ Ñś ā Ď×ëă ã öŚ ā ċêŢ è ëôÖāèÑüÖäè Ðòć â āČל Ö Ďúś æ āÖ ÐüÖéòòâāçăÐāòæòāé×ĀÐċêŢèíòÿÓćâñăēÖ òāñôÿċüĄñãäŚāÖđæĄēêòāÐÞĎèöāòùāòþďãśëŚāèÐāòäòö× æāèüñŚāÖåĄåē öś èċíĆüē ÓöāðåĈÐäśüÖùðéĈòâŞæùĄē ãć ċæŚāæĄùē āðāòåÐòÿæĘā ďãś æāÖöāòùāòþďðŚďãśðĄÐāòòĀéêòÿÐĀèÓöāðċùĄñúāñüĀèüā×ċÐăã ÑąĔè×āÐÐāòèĘāÑśüðĈôĎèöāòùāòþďêĎÙśČäŚüñŚāÖĎã ëĈśèĘāċèĆĔüúāæĄēäĄíăðíŞĎèöāòùāòØéĀéèĄĔďêċëñČíòŚďðŚöŚāéāÖ ùŚöèúòĆüæĀĔÖúðã×ÿäśüÖüśāÖüăÖÙĆēüöāòùāòČôÿéòăøĀæċæÓčèčôñĄ ðĄċãĄñ×ĘāÐĀããśöñæćÐÓòĀĔÖĎèæćÐúèśāæĄēðĄċèĆĔüúāãĀÖÐôŚāö

ùÖöèôăÑùăæçăėäāðíòÿòāÙéĀÜÜĀäăôăÑùăæçăėí÷

üāÓāòíÜāďæċíôùåèè÷òĄüñćçñā ČÑöÖæćŚÖíÜāďæċÑäòāÙċæöĄÐòćÖċæíþ čæò÷ĀíæŞčæòùāò XXXUFDIOPMPHZNFEJBDPUIXXXFOHJOFFSJOHUPEBZOFU F.BJMFEJUPS!UFDIOPMPHZNFEJBDPUI ÐüÖéòòâāçăÐāò F.BJMFEJUPS!FOHJOFFSJOHUPEBZOFU ìŕāñčÕøâā F.BJMTBMF!FOHJOFFSJOHUPEBZOFU ìŕāñéĀÜÙĄČôÿçćòÐāò F.BJMBDDPVOU!UFDIOPMPHZNFEJBDPUI

æĄēêòąÐøāÐăääăð÷ĀÐãăė

þíâþíôüāÐā÷ċüÐÐĘāçèùăèçöāèèæŞ

ÓâÿæĄēêòąÐøā

÷üòćâÙĀñċùòĄ ãòæèÖíăæñÿ ò÷ØãĀéêŠæðùĈä ÷ãòðÖÓôċãÙèÓòăèæòŞ ò÷ãòíăÙèĄčíçāòāðăÐ ò÷íĈôíòČùÖéāÖêôā ò÷ãòäŚüäòÿÐĈôñðèāÓ ÷ãòöò÷ĀÐãăėÐèÐèćÐĈôÙĀñ ãòÐāòćÜ×ĀèæòāÖ÷ć ãòêòÿċùòăßïĀæòðĀñ ùăòăíòď÷ôÿùĈä ùăæçăíòòĀäčèïāù êòÿùÖÓŞçāòāďÙñ êòāâĄíĀèçćðùăèÙĀñ ò÷ãòêòăæòò÷èŞíĀèçćéòòñÖÐŞ öĀôôïċäĄñ÷ăòă ë÷ãòèăċö÷èŞċúðöÙăòöòāÐò

éòòâāçăÐāòüĘāèöñÐāòÐăääăöăùćæçăòĀäèÐćô éòòâāçăÐāòëĈí ś ðă íŞëčśĈ ÕøâāùćċðçéćÜùĀðíĀèçŞÐ×ă éòòâāçăÐāòöăÙāÐāò÷ãòíĄò÷ĀÐãăėöòùćèæčòùå ãòùćòíôãĘāòÖÐăääăÐćô ãòðèäòĄöĄòñāÖÐĈò éòòâāçăÐāòùćòĄñŞíòöÖ÷Ş÷òĄäòÿÐĈô ÐüÖéòòâāçăÐāòæĀ÷èĄñŞċòĆüÖäăÐ íăùĈ×èŞüĀÐøòíòæăíñŞčÚöùćöòòâ ÷ăôêÐòòðíóáăñāèăôöĀäò Ùćäăïā×òăäíĀèçŞ ëĈś×ĀãÐāòìŕāñčÕøâāċÑð×ăòāéćÜíòÿòĀÐøā ìŕāñčÕøâāðèĀùďÙñċíù ÷ăòăïòâŞÐôăēèÑ×ò ÐøăòāċúðéĀâàăäøŞ ÐĀôñāæòĀíñŞïăòðñŞ ÐóâāÐòČãÖùĘāòāÜ ċôÑāèćÐāòìŕāñčÕøâāÙćäăðĀèäŞéĀöëĀè ìŕāñùðāÙăÐúæĀñòĀäèŞċèĆēüÖèśüñ čòÖíăðíŞé×ÐßāèÐāòíăðíŞ ČñÐùĄé×ÐÓôāùăÓùČÐè ×Āã×ĘāúèŚāñé×ÐçèéòòâêőţèċÐôśā &OHJOFFSJOH5PEBZ


CONTENTS Engineering Today

ĵÐăääăöăùćæçăòĀäèÐćô

November-December 2016 VOL. 6 No. 156

33 Factory Today

COLUMNS 8  

ČÙîîřċôüòŞôÖæćèôśāèñĈčòċêőãčòÖÖāèëôăäÙăĔèùŚöèñāèñèäŞ ČúŚÖČòÐĎèüāċÚĄñè

ĵùöÖ÷Ş÷òĄäòÿÐĈô

yvy‚‚r‘w“`‘‚

çùåăäĎèãöÖĎ×ďæñèăòĀèãòŞ

ĵÐăääăöăùćæçăòĀäèÐćô

17 Hilight33

äāðòüñčÓòÖÐāòíòÿòāÙãĘāòăòĀÙÐāôæĄēİèāñÙŚāÖĎúÜŚÑüÖČëŚèãăèı

ĵÐüÖéòòâāçăÐāò

36 Interview 

÷āùäòā×āòñŞãòùðÙāñöÖ÷Şöăċ÷øòāÙéĀâàăä ùāÑāöăÙāöă÷öÐòòðċÓòĆēüÖÐô×āÐòĀĔöéāÖðã

ĵÐüÖéòòâāçăÐāò

40 Startup

17ĵÐüÖéòòâāçăÐāò

43 Research & Development

23 Sustainable Development 

4*1"ëèąÐÐĘāôĀÖùåāéĀèÐāò÷ąÐøāÙĀĔèèĘā Čôÿ)5$ùäāòŞæüĀíĎúÜŚòÿãĀéčôÐ

üÖÓðèäòĄċÐøðÙĈ÷ĈèñŞ÷ąÐøāÐāòíĀáèāÑüÖĎèúôöÖòĀÙÐāôæĄē ċêŢèäśèČééÐāòöă×ĀñíĀáèāÙèéæďæñæĄēñĀēÖñĆè

ĵÐüÖéòòâāçăÐāò

 

ċýċãô×ĀãäĀĔÖ÷ĈèñŞöă×ĀñÐòāîŒèČúŚÖČòÐĎèċüċÙĄñæĄē4DJFODF1BSL ċèśèäŚüñüãċæÓčèčôñĄÑĀĔèùĈÖòüÖòĀéÐāòÑñāñäôāãùĈŚċüċÙĄñ

ĵÐüÖéòòâāçăÐāò

26 Cover Story 

öĄÐśāċêőãČëèçćòÐă×ċãăèúèśāùòśāÖÐāòòĀéòĈśČéòèãŞċùòăðæĀíčêòãĀÐæŞĎúðŚ

ĵÐüÖéòòâāçăÐāò

43

29 Project Today 

čòÖÖāèČêòòĈêèðæĀèùðĀñĎèčÓòÖÐāòÙĀēÖúĀöðĀèäāðíòÿòāÙãĘāòă ČúôŚÖ÷ąÐøāãĈÖāèëôăäèðčÓùĈäòĎúðŚđ

ĵÐüÖéòòâāçăÐāò

46 Report  

ÐùüČèÿüćäþùòśāÖðĈôÓŚāċíăēðùăèÓśāãśöñÐāòüüÐČééċòŚÖùèĀéùèćè ÐāòüüÐČééċÙăÖöă÷öÐòòðòĀéüćäùāúÐòòð4$VSWF

ĵÐüÖéòòâāçăÐāò

48 Logistics

29

 ÑśüċùèüčÓòÖÐāòÐāòöāÖëĀÖċðĆüÖčô×ăùäăÐùŞÐòâĄÐāòíĀáèāċÐāÿÙśāÖ ×ĀÖúöĀãäòāãêòÿċæ÷ďæñ

ĵ3BIVUI3PEKBOBQSEJFE


CONTENTS Engineering Today

ĵÐăääăöăùćæçăòĀäèÐćô

November-December 2016 VOL. 6 No. 156

COLUMNS

63 Energy Today 

IT Update

53 Ñ×ĀãÓöāðċÙĆēüêòÿÐāòÑüÖ*OUFSOFUPG5IJOHT 

ĎèïāÓüćäùāúÐòòð *OEVTUSJBM*OUFSOFUPG5IJOHT**P5

ĵČãèČðæçăöùŞ

56 ďüċüîċüùċëñÐôñćæçŞďäòðāùèĘāòÿéé&31ċ×āÿÐôćŚðčòÖÖāè 

ċäòĄñðÓöāðíòśüðüćäùāúÐòòðÐśāöùĈŚñćÓ*OEVTUSZ

ĵÐüÖéòòâāçăÐāò

ĵÐüÖéòòâāçăÐāò

77 Management Tools Today  

úôĀÐÐāòæòÖÖāèÑüÖíòÿéāæùðċãĒ×íòÿêòðăèæòðúāïĈðăíô üãćôñċãÙ

ĵíòÙĀñüÖÓŞöÖ÷ŞùÐćô

83 Marketing & Management

57 Environment ÚĄċðèùŞäŚüüāñćùĀÜÜāéòăÐāòòÿñÿñāöčòÖďîîŖāíôĀÖÖāèôð čÓòÖÐāòĎè×èÓòòāÙùĄðā

ùÐöòÿãðùðüÖ×ĀãÐāòÑñÿČëÖċÚôôŞČùÖüāæăäñŞĎèüèāÓäČùèäĀè ċèśèòĄďÚċÓăôĎèčòÖÖāèċíăēðčüÐāùæāÖçćòÐă×

 

çæòÖæ÷íăçòāÙçòòð

ĵèćÙòĀäèŞùăòăêòÿïāöòòâ

ĵÐüÖéòòâāçăÐāò

CONSTRUCTION THAILAND

57

69 Construction 

íóÐøāðĀēèĎ×ñüãÑāñêŒčääāðċêŖā ôśāèéāæ òćÐċêőãäĀöéśāèċãĄēñöíòĄċðĄñððĈôÓŚā ôśāèéāæ

ĵÐüÖéòòâāçăÐāò

59 Security

70 Property

 

ċüĒèæĄæĄÓüðòćÐäôāã%BUB$FOUFSÓòéöÖ×òëèąÐÐĘāôĀÖċüĒèæĄæĄ ÚĄċÓĄñöòăäĄĔĎúśéòăÐāò&OUFSQSJTF$MPVE

ĵÐüÖéòòâāçăÐāò

 

$1/æćŚðúðĆēèôśāèéāæêòĀéčØðčÓòÖÐāòċãăðċíăēðċäăð čÓòÖÐāòĎúðŚúèćèďæñÐśāöùĈŚ÷ĈèñŞÐôāÖÐāòÙĒüêêőŤÖĎèüāċÚĄñè

ĵÐüÖéòòâāçăÐāò

61 Thailand 4.0

74 Tips

 

ÐòÿæòöÖüćäþċêőã÷ĈèñŞùŚÖċùòăðÖāèöă×ĀñùĈŚüćäùāúÐòòðĎèüèāÓä *5$ èĘāòŚüÖêŠŤèëôăäïĀâàŞċÓòĆēüÖðĆüČíæñŞďýċæÓüüÐùĈŚäôāã

ĵÐüÖéòòâāçăÐāò

61

 

İċüùڥץıČèÿďüċãĄñċôă÷êòĀéČäŚÖïĈðăæĀ÷èŞ ùòśāÖíĆĔèæĄēÓöāðùćÑòüééśāè

ĵÐüÖéòòâāçăÐāò

64  88, 89, 90 93

Activities zn“v“xŒy‚€‰€€x‘œ‰sf‰“xcʑ Focus Buyer’s Guide

ÐüÖéòòâāçăÐāòñăèãĄòĀééæÓöāðãśāèöă÷öÐòòðČôÿüć 12 äùāúÐòòðæćÐùāÑāùèĎ×ùŚÖäśèØéĀéíòśüðïāíêòÿÐüé

Engineering Today November-úòĆ December üüĄċðôŞ2016 ðāæĄēFEJUPS!FOHJOFFSJOHUPEBZOFUúāÐéæÓöāðĎãďãśòĀéíă×āòâāäĄíăðíŞ×ÿðĄÓŚāäüéČæèĎúśäāðÓöāðċúðāÿùð


Hilight

ĵÐüÖéòòâāçăÐāò

ตามรอย

՛ºž˜Éº µºÇºÉ¡«àÉºË รัชกาลที่ 9 “นายช่างใหญ่ ของแผ่นดิน” čĥĎĉĥĹûıĉɿĒėĤĎĦċĞĕİĈķüĒėĤďėĕĨčċėĕğĦ ĔĭĕĨĒęġĈĬęĖİĈþİĞĈķüİĊęĨûĊěĥęĖėĦþĞĕĎĥĉĨİĕīĸġ ěĥčċĩĸ ĕĨĊčĬ ĦĖčĒĜİďʇčĉʀčĕĦċėûĎĽĦİĒķā ĒėĤėĦþõėćĩĖõĨüİĒīġĸ ğĦıčěċĦûijčõĦėĎĽĦĎĥĈċĬõöʃ ĎĽĦėĬûĞĬööġûďėĤþĦþčþĦěĴċĖĕĦIJĈĖĉęġĈėĤĖĤİěęĦ ċĩĸ ċ ėûøėġûėĦþĖʃ ďɷ õɿ ġ õĽ Ħ İčĨ Ĉ İďʇ č IJøėûõĦė ĒėĤėĦþĈĽĦėĨõěɿĦ IJøėûõĦėċĩĐĸ ęĨĈġõġġõĐę þɿěĖĒĥĆčĦþĩěĨĉøěĦĕİďʇčġĖĭɿöġûĒĞõčĨõėþĦěĴċĖijğʀĐĦĞĬõĞěĥĞĈĩ ĔĦĖijĉʀĒėĤĎėĕIJĒČĨĞĕĔĦėĞĕĈĥûõĥĎċĩĸĒėĤġûøʃċėûĕĩĒėĤďĄĕ ĎėĕėĦþIJġûõĦėěɿĦƯİėĦüĤøėġûıĐɿčĈĨčIJĈĖČėėĕİĒīġĸ ďėĤIJĖþčʃĞöĬ ığɿûĕğĦþčþĦěĞĖĦĕưijčĒĨČĎĩ ėĕėĦþĦĔĨİĝõİĕīġĸ ěĥčċĩĸ ĒĘĝĔĦøĕ ĒĜ ĈʀěĖĒėĤġĥüýėĨĖĔĦĒijčċĬõĶĈʀĦčĖĦõċĩĸüĤğĦĒėĤĕğĦ õĝĥĉėĨĖʃĒėĤġûøʃijĈİĞĕġİğĕīġčIJĈĖİýĒĦĤĈʀĦčûĦčþɿĦûÿĪĸûċėû ĞčĒėĤėĦþğĘċĥ Ė ıęĤIJďėĈûĦčþɿ Ħ ûİďʇ č ĒĨ İ ĜĝĉĥĹ û ıĉɿ İ ĕīĸ ġ øėĥĹ û ċėûĒėĤİĖĦěʃ ĞĕİĈķüĒėĤİüʀĦĒĩĸčĦûİČġİüʀĦēɻĦõĥęĖĦćĨěĥĆčĦ õėĕğęěûčėĦČĨěĦĞėĦþčøėĨčċėʃĴĈʀċėûĒėĤčĨĒčČʃİęɿĦěɿĦİĕīĸġ ĒėĤĎĦċĞĕİĈķüĒėĤďėĕĨčċėĕğĦĔĭĕĨĒęġĈĬęĖİĈþċėûĒėĤİĖĦěʃ IJďėĈõĦėİęɿčĈʀĦčþɿĦûƯċĦûĈʀĦčõĦėþɿĦûĉɿĦûĶüĤİďʇčĈʀĦčþɿĦûõę þɿĦûĴēēɻĦğėīġþɿĦûěĨċĖĬõķĕĩøěĦĕİöʀĦijüĉĥĹûıĉɿİęķõĶư ğčĥûĞīġ İüʀĦčĦĖİęķõĶĖĬěõĝĥĉėĨĖʃ IJĈĖċėûĒėĤďėĩþĦĞĦĕĦėĊıõʀĴöüĥõė İĖķĎĐʀĦċĩĸþĽĦėĬĈöġûĒėĤĒĩĸİęĩĹĖûijğʀõęĥĎĕĦijþʀõĦėĴĈʀĈĥûİĈĨĕċėûİďʇč čĥ õ ďėĤĈĨ ĝ Ąʃ ĉĥĹ û ıĉɿ ċ ėûĒėĤİĖĦěʃ ċėûďėĤõġĎİøėīĸ ġ ûėĥ Ď ěĨ ċ ĖĬ

öĪĹčijþʀİġûİĕīĸġĒėĤþčĕĦĖĬİĒĩĖûĒėėĝĦıęĤİĕīĸġĒėĤþčĕ ĒėėĝĦİĒĩĖûĒėėĝĦċėûĒėĤďėĩþĦĞĦĕĦėĊċĈęġûėĤĎĎ ĴēēɻĦĞĦĖİĈĩĖěIJĈĖċėûĉɿġõĥĎėĊĴēēɻĦöġûİęɿčėĊĴēēɻĦöġû ĒėĤġûøʃěĨĸûijčĞčĦĕĴĈʀIJĈĖĴĕɿĉʀġûijþʀĞĦĖĴēēɻĦĞĦĖċėûüĽĦęġû İėīġėĎğęěûĜėĩġĖĬČĖĦİėīġijĎĕĈıęĤİėīġĎĨč İĕīĸġİĞĈķüöĪĹčøėġûėĦþĖʃijčďɷ ĒėĤĎĦċĞĕİĈķüĒėĤ ďėĕĨčċėĕğĦĔĭĕĨĒęġĈĬęĖİĈþċėûčĽĦġûøʃøěĦĕėĭʀĈʀĦčěĨĜěõėėĕ ıöčûĉɿĦûĶĕĦďėĥĎijþʀijčõĦėĒĥĆčĦďėĤİċĜİþɿčěĨĜěõėėĕĞĽĦėěü ıęĤıĐčċĩĸ ěĨĜěõėėĕċĦûİėīġěĨĜěõėėĕĴēēɻĦıęĤĞīġĸ ĞĦėěĨĜěõėėĕ õĦėİõĝĉėİďʇčĉʀčĐɿĦčIJøėûõĦėĉɿĦûĶĕĦõĕĦĖ İĒīġĸ čʀġĕėĽĦęĪõĊĪûĒėĤġĥüýėĨĖĔĦĒċĦûĈʀĦčěĨĜěõėėĕĜĦĞĉėʃ öġûĒėĤĎĦċĞĕİĈķ ü ĒėĤďėĕĨ č ċėĕğĦĔĭ ĕĨ Ē ęġĈĬ ę ĖİĈþ ƯčĦĖþɿĦûijğāɿöġûıĐɿčĈĨčưõġûĎėėćĦČĨõĦėöġčĽĦİĞčġIJøėûõĦė ġĥčİčīĸġûĕĦüĦõĒėĤėĦþĈĽĦėĨċĥĹûIJøėûõĦėÿĪĸûċėûijþʀğęĥõõĦė ċĦûĈʀĦčěĨĜěõėėĕěĨċĖĦĜĦĞĉėʃıęĤİċøIJčIJęĖĩijčõĦėĒĥĆčĦ øĬćĔĦĒþĩěĨĉöġûďėĤþĦþčøčĴċĖijğʀġĖĭɿĈĩĕĩĞĬöİýõİþɿčċĬõěĥččĩĹ

17

Engineering Today November- December 2016


¬Ċɞ¡É¬Ë¹˜¹ĊĞ “กังหันนํ้าชัยพัฒนา” ºÈ±ºÉž¾È¼Ö°Ó¾®Ì Brussels Eureka 2000

ƯõĥûğĥččĽĹĦþĥĖĒĥĆčĦưğėīġİøėīĸġûõęİĉĨĕġĦõĦĜċĩĸĐĨěčĽĹĦ ğĕĬčþʀĦıĎĎċĬɿčęġĖĞĨĸûďėĤĈĨĝĄʃÿĪĸûıĞĈûĊĪûĒėĤġĥüýėĨĖĔĦĒ ċĦûĈʀĦčěĨĜěõėėĕċĩĸİėĩĖĎûɿĦĖıĉɿĕĩďėĤĞĨċČĨĔĦĒijčõĦėĎĽĦĎĥĈ čĽĹĦİĞĩĖĞĭû ďʅüüĬĎĥčĴĈʀčĽĦĕĦijþʀijčõĦėďėĥĎďėĬûøĬćĔĦĒčĽĹĦĉĦĕ ĞĊĦčċĩĸĉɿĦûĶċĥĸěċĬõĔĭĕĨĔĦø õĥûğĥččĽĦĹ þĥĖĒĥĆčĦijþʀğęĥõõĦėĞĽĦøĥāIJĈĖõĦėİĒĨĕĸ ġġõÿĨİüč ijğʀõĥĎčĽĹĦþɿěĖijğʀüĬęĨčċėĩĖʃĖɿġĖĞęĦĖĞĨĸûĞõďėõijččĽĹĦİĞĩĖĴĈʀġĖɿĦû ĕĩďėĤĞĨċČĨĔĦĒčĥĎİďʇčõėĤĎěčõĦėċĦûþĩěĔĦĒċĩijĸ þʀijčõĦėĎĽĦĎĥĈ čĽĹĦİĞĩĖċĩĸĴĈʀėĥĎøěĦĕčĨĖĕġĖɿĦûĕĦõĈʀěĖİďʇčěĨČĩċĩĸĕĩďėĤĞĨċČĨĔĦĒ ıęĤijþʀøɿĦijþʀüɿĦĖijčõĦėĎĽĦĎĥĈčĽĹĦİĞĩĖčʀġĖĞĦĕĦėĊčĽĦĴďďėĤĖĬõĉʃ ijþʀûĦčıęĤijþʀďėĤIJĖþčʃİĒīġĸ İĉĨĕġĦõĦĜijğʀõĎĥ čĽĦĹ ğėīġijþʀİĒīġĸ öĥĎİøęīġĸ č čĽĹĦĴĈʀ IJĈĖĞĦĕĦėĊijþʀûĦčċĥĹûijčėĭďıĎĎċĩĸĉĨĈĉĥĹûġĖĭɿõĥĎċĩĸ ıęĤijþʀijč ėĭďıĎĎİøęīĸġčċĩĸİĒīĸġİĉĨĕġĦõĦĜijğʀõĥĎığęɿûčĽĹĦöčĦĈijğāɿğėīġ ĉĦĕøęġûĞɿ û čĽĹ Ħ ċĩĸ ĕĩ ø ěĦĕĖĦěĕĦõÿĪĸ û Ĉĥ Ĉ ıďęûĴĈʀ Ĉ ʀ ě ĖõĦėijþʀ ĒęĥûûĦčüĦõİøėīĸġûĖčĉʃöġûõĥûğĥč İĒīĸġĎĽĦĎĥĈčĽĹĦİĞĩĖĈʀěĖěĨČĩõĦė İĉĨĕġĦõĦĜijþʀĎĽĦĎĥĈčĽĹĦİĞĩĖüĦõõĦėġĬďIJĔøĎėĨIJĔøöġûďėĤþĦþč čĽĹ Ħ İĞĩ Ė üĦõIJėûûĦčġĬ ĉ ĞĦğõėėĕėěĕċĥĹ û İĒĨĸ ĕ ġġõÿĨ İ üčijğʀ õĥ Ď ĎɿġİĒĦĤİęĩĹĖûĞĥĉěʃčĽĹĦċĦûõĦėİõĝĉėĴĈʀġĩõĈʀěĖ ĞĨĸûďėĤĈĨĝĄʃčĩĹĴĈʀėĥĎĞĨċČĨĎĥĉėüĦõõėĕċėĥĒĖʃĞĨčċĦûďʅāāĦ İĕīĸġěĥčċĩĸ õĬĕĔĦĒĥčČʃ ĒĜčĥĎİďʇčĞĨċČĨĎĥĉėijčĒėĤ

Engineering Today November- December 2016

18

ďėĕĦĔĨĴČĖöġûĒėĤĕğĦõĝĥĉėĨĖʃĒėĤġûøʃ ıėõöġûĴċĖıęĤøėĥûĹ ıėõöġûIJęõüĪûĊīġěɿĦ ěĥčċĩĸ õĬĕĔĦĒĥčČʃöġûċĬõďɷİďʇč Ưěĥččĥõ ďėĤĈĨĝĄʃưčĥĎıĉɿčĥĹčİďʇčĉʀčĕĦijčďɷ ĞĔĦěĨüĥĖığɿûþĦĉĨĴĈʀčĽĦĐęûĦčƯõĥûğĥččĽĹĦ þĥ Ė Ēĥ Ć čĦưİöʀ Ħ ďėĤõěĈĞĨĸ û ďėĤĈĨ ĝ Ąʃ ďėĤİĔċċĩĸİõĩĸĖěõĥĎõĦėøěĎøĬĕĕęĒĨĝ ıęĤĞĨĸ û ıěĈęʀ ġ ĕ 1PMMVUJPO$POUSPM &OWJSPONFOU ĔĦĖijčûĦč Ư#SVTTFMT &VSFLBưÿĪûĸ İďʇčûĦčıĞĈûĞĨûĸ ďėĤĈĨĝĄʃ ijğĕɿöġûIJęõěĨċĖĦĜĦĞĉėʃćõėĬûĎėĥĞİÿęĞʃ ďėĤİċĜİĎęİĖĩĖĕüĥĈIJĈĖĞĕĦøĕĞɿûİĞėĨĕıęĤøĬĕʀ øėġûčĥõďėĤĈĨĝĄʃ öġûėĦþġĦćĦüĥõėİĎęİĖĩĖĕ 5IF#FMHJBO$IBNCFSPG*OWFOUPST

ċĩĕĸ ġĩ ĦĖĬİõɿĦıõɿċĞĩĸ ĈĬ ijčĖĬIJėďďėĦõăěɿĦĐęûĦčƯõĥûğĥččĽĦĹ þĥĖĒĥĆčĦư ĴĈʀėĥĎõĦėĖõĖɿġûüĦõøćĤõėėĕõĦėüĥĈûĦčěɿĦİďʇč ĐęûĦčċĩĸċėû øĬćøɿĦıęĤĕĩďėĤIJĖþčʃġĖɿĦûĖĨĸûijčõĦėĎĽĦĎĥĈčĽĹĦİĞĩĖ ijčøėĥĹûčĥĹčċėûĴĈʀėĥĎċĭęİõęʀĦģĊěĦĖėĦûěĥęċĥĹûĞĨĹčėĦûěĥę ďėĤõġĎĈʀěĖ İğėĩĖāėĦûěĥę1SJY0.1* 0SHBOJTBUJPO .POEJBMF%F-B1SPQSJFUF*OUFMJFUVFMMF ğėīġėĦûěĥęĞĨûĸ ďėĤĈĨĝĄʃ ĈĩİĈɿčėĤĈĥĎIJęõĒėʀġĕďėĤõĦĜčĩĖĎĥĉėıęĤİûĨčėĦûěĥęüĽĦčěč İğėĩĖāĈġęęĦėʃĞğėĥĄģ İğėĩĖāėĦûěĥę(PME.FEBM XJUI.FOUJPOğėīġėĦûěĥęĞėėİĞėĨāĒėĤġĥüýėĨĖĔĦĒığɿûõĦėijþʀ İċøIJčIJęĖĩġĖɿĦûĕĩďėĤĞĨċČĨĔĦĒıęĤďėĤõĦĜčĩĖĎĥĉėİõĩĖėĉĨčĖĨ ĕ üĦõĎėĥĞİÿęĞʃ ĖĭİėõʀĦďėĤüĽĦďɷ ĒĜ ĊʀěĖėĦûěĥę (SBOE1SJY*OUFSOBUJPOBM *OUFSOBUJPOBM(SBOE1SJ[F ğėīġ ėĦûěĥęĐęûĦčďėĤĈĨĝĄʃĈĩİĈɿčĞĭûĞĬĈ ĊʀěĖėĦûěĥę.JOJTUFS +$)"#&35 .JOJTUFSPG&DPOPNZPG#SVTTFMT$BQJUBM 3FHJPO ğėīġėĦûěĥęĐęûĦčĞĨûĸ ďėĤĈĨĝĄʃĈİĩ ĈɿčıęĤ ĊʀěĖėĦûěĥę :VHPTJBWJBğėī ġ ėĦûěĥ ę ĞėėİĞėĨ ā ĒėĤġĥ ü ýėĨ Ė ĔĦĒĈʀ Ħ čõĦė ďėĤĈĨĝĄʃıĞĈûĊĪûĒėĤġĥüýėĨĖĔĦĒċĦûĈʀĦčěĨĜěõėėĕĜĦĞĉėʃ ijğʀİďʇčċĩĸďėĤüĥõĝʃıõɿĞĦĖĉĦþĦěIJęõ


“โครงการฝนหลวง”

µºÇÓ¸¬¬ÉÁºċɞ›¾É¸¡ÏĊ¸ àÛÉ®ÈÛ¾®Ï˜¹Ċĸ¤ċÉ

จดสิทธิบัตรแล้วในหลายประเทศ

İďʇčċĩċĸ ėĦĎõĥčĈĩěĦɿ ijčĔĦøĉĤěĥčġġõİýĩĖûİğčīġĕĩĒčīĹ ċĩıĸ ğʀûıęʀû ċĬėõĥčĈĦėİďʇčĎėĨİěćõěʀĦûċĽĦijğʀėĦĝĂėıęĤİõĝĉėõėöĦĈıøęč čĽĦĹ ġĬďIJĔøĎėĨIJĔøıęĤčĽĦĹ ijþʀİĒīġĸ õĦėİõĝĉėċĥěĸ ċĬõğĥěėĤığûøěĦĕ ċėĦĎĊĪûĒėĤĎĦċĞĕİĈķüĒėĤďėĕĨčċėĕğĦĔĭĕĨĒęġĈĬęĖİĈþİĕīĸġ øėĥĹûİĞĈķüĒėĤėĦþĈĽĦİčĨčİĖĩĸĖĕėĦĝĂėijčĒīĹčċĩĸığʀûıęʀûċĬėõĥčĈĦė üĥûğěĥĈijčĔĦøĉĤěĥčġġõİýĩĖûİğčīġİĕīġĸ ěĥčċĩĸ ĒĘĜüĨõĦĖč ĒĜċėûĕĩĒėĤėĦþĈĽĦėĨĞɿěčĒėĤġûøʃċĩĸüĤĞėʀĦûđčİċĩĖĕ ĞĽĦğėĥĎĎėėİċĦďʅāğĦøěĦĕığʀûıęʀûöĦĈıøęččĽĹĦijčõĦėİõĝĉė İĕīġĸ İĞĈķüĒėĤėĦþĈĽĦİčĨčõęĥĎĊĪûõėĬûİċĒĕğĦčøė ċėûĒėĤõėĬćĦ IJďėĈİõęʀ Ħ ģijğʀğĕɿ ġĕėĦþěûĜʃ İ ċĒĘċČĨļ İċěõĬę ěĨ ĜěõėıęĤ čĥõďėĤĈĨĝĄʃøěĦĖİğęķõċĩĸĕĩþīĸġİĞĩĖûİöʀĦİđɻĦģıęʀěĒėĤėĦþċĦč ıčěøěĦĕøĨĈčĥčĹ ıõɿğĕɿġĕėĦþěûĜʃİċĒĘċČĨļ İċěõĬęčĥĎĉĥûĹ ıĉɿččĥĹ ĕĦ ĒėĤġûøʃċėûċĬĕɿ İċĒėĤěėõĦĖijčõĦėøĨĈøʀčěĨüĖĥ ıęĤĒĥĆčĦİċøIJčIJęĖĩ õĦėċĽĦđčğęěûüčďėĤĞĎøěĦĕĞĽĦİėķüIJĈĖijčďɷIJøėûõĦė đčğęěûĴĈʀċĽĦõĦėċĈęġûďăĨĎĥĉĨõĦėüėĨûĎčċʀġûēɻĦİďʇčøėĥĹûıėõ ijčĒīčĹ ċĩċĸ Ĉęġûċĩěĸ čġĬċĖĦčİöĦijğāɿ ďėĦõăěɿĦİõĨĈđčĉõęûĞĭĒɿ čīĹ ċĩĸ ċĈęġûěčġĬċĖĦčİöĦijğāɿÿĪĸûİďʇččĨĕĨĉğĕĦĖċĩĸĈĩěɿĦİċøIJčIJęĖĩ đčğęěûĞĦĕĦėĊĎĥûøĥĎİĕúijğʀİõĨĈđčĉõęûĕĦĴĈʀĞĽĦİėķü čĥĎİďʇč ďėĦõăõĦėćʃøėĥûĹ ĞĽĦøĥāċĩĕĸ čĬĝĖʃĞĦĕĦėĊİġĦþčĤČėėĕþĦĉĨĴĈʀĈʀěĖ ĒėĤġĥüýėĨĖĔĦĒċĦûĈʀĦčěĨċĖĦĜĦĞĉėʃıęĤİċøIJčIJęĖĩöġûĒėĤġûøʃ øěĦĕĞĽĦİėķüöġûİċøIJčIJęĖĩđčğęěûĖĥûĴĈʀėĎĥ õĦėĉɿġĖġĈĴďĖĥû ĉɿĦûďėĤİċĜIJĈĖĒėĤĎĦċĞĕİĈķüĒėĤďėĕĨčċėĕğĦĔĭĕĒĨ ęġĈĬęĖİĈþ ċėûĕĩĒėĤĎėĕėĦþĦčĬāĦĉijğʀijþʀĞċĨ ČĨĎĉĥ ėđčğęěûĊɿĦĖċġĈěĨċĖĦõĦė ċĽĦđčğęěûijğʀďėĤİċĜĴĈʀıõɿġġĞİĉėİęĩĖıċčÿĦİčĩĖIJġĕĦč ıęĤüġėʃıĈčIJĈĖİýĒĦĤüġėʃıĈčĕĩøěĦĕøīĎğčʀĦijčõĦėĈĽĦİčĨč IJøėûõĦėđčğęěûİďʇčġĖɿĦûĕĦõ ıęĤċėûĕĩĒėĤĎėĕėĦþĦčĬāĦĉıęĤ IJďėĈİõęʀĦģijğʀöġėĥĎĞĨċČĨĎĉĥ ėijčĉɿĦûďėĤİċĜøěĎøĭĴɿ ďĈʀěĖďʅüüĬĎčĥ İċøIJčIJęĖĩđčğęěûĴĈʀėĥĎõĦėüĈĞĨċČĨĎĥĉėijčğęĦĖďėĤİċĜ ċĥĹû İĖġėĕčĩĢɿġûõûĞğėĥĄġİĕėĨõĦıęĤõęĬɿĕďėĤİċĜijčĞğĔĦĒĖĬIJėď İĒīĸġıĞĈûøěĦĕėĽĦęĪõijčĒėĤĕğĦõėĬćĦČĨøĬćċĩĸĕĩĉɿġďěûþč þĦěĴċĖøćĤėĥĄĕčĉėĩüĪûĕĩĕĉĨİýęĨĕĒėĤİõĩĖėĉĨĒėĤĎĦċĞĕİĈķü

IJ ĦĽ ğčĈijğʀ ij ěʀ čĥ ċĩĸĩ ĒĘĜüĨõĦĖč ĒėĤďėĕĨčċėĕğĦĔĭĕĒĨ ęġĈĬęĖİĈþIJĈĖõĽ öġûċĬõďɷİďʇčƯěĥčĒėĤĎĨĈĦığɿûđčğęěûưİĒīĸġijğʀďėĤþĦþčċĥĹûijč ďʅüüĬĎčĥ ıęĤġčĬþčėĬčɿ ğęĥûĴĈʀĕIJĩ ġõĦĞıĞĈûøěĦĕüûėĥõĔĥõĈĩ þīčĸ þĕ ijčĒėĤĎĦėĕĩıęĤėɿěĕõĥčĊěĦĖĞĈĬĈĩİýęĨĕĒėĤİõĩĖėĉĨijčċĬõďɷ ijčûĦč#SVTTFMT&VSFLBĒėĤĎĦċĞĕİĈķüĒėĤďėĕĨčċė ĕğĦĔĭĕĨĒęġĈĬęĖİĈþĴĈʀėĥĎõĦėċĭęİõęʀĦģ ĊěĦĖėĦûěĥęüĦõ 5IF #FMHJBO$IBNCFSPG*OWFOUPSTġĩõøėĥĹûİďʇčďɷċĩĸ ĉĨĈĉɿġõĥč ĴĈʀıõɿėĦûěĥę%ƭ6O$PODFQU/PVWFBVEF%FWFMPQNFOUEF MB5IBJMBOEFĒėʀġĕĊʀěĖėĦûěĥęċĽĦĈʀěĖİûĨčIJĈĖøćĤõėėĕõĦė ĉĥĈĞĨčĴĈʀęûĕĉĨİğķčþġĎċĭęİõęʀĦģĊěĦĖėĦûěĥęİċĨĈĒėĤİõĩĖėĉĨøć Ĭ İďʇčõėćĩĒİĨ ĜĝıĈɿĐęûĦčďėĤĈĨĝĄʃøĈĨ øʀčċĥûĹ ĐęûĦčďėĤõġĎĈʀěĖ đčğęěûċĘĝĂĩijğĕɿıęĤčĽĦĹ ĕĥčĴĎIJġĈĩİÿęÿĪûĸ İďʇčĐęûĦčċĩİĸ õĨĈüĦõ ıčěøĨĈijğĕɿijčõĦėĒĥĆčĦďėĤİċĜėĦûěĥę(PME.FEBMXJUI .FOUJPO ğėīġėĦûěĥęĞėėİĞėĨāĒėĤġĥüýėĨ ĖĔĦĒığɿûõĦėijþʀ İċøIJčIJęĖĩġĖɿĦûĕĩďėĤĞĨċČĨĔĦĒ ĒėʀġĕďėĤõĦĜİõĩĖėĉĨøĬćİċĨĈ ĒėĤİõĩĖėĉĨijğʀõĎĥ IJøėûõĦėđčğęěûċĘĝĂĩijğĕɿıęĤčĽĦĹ ĕĥčĴĎIJġĈĩİÿę ĊʀěĖėĦûěĥę41&$*"-13*9GPS)JT.BKFTUZ5IF,JOHPG 5IBJMBOEĒėʀġĕďėĤõĦĜčĩĖĎĥĉėĕġĎijğʀĐęûĦčďėĤĈĨĝĄʃøĨĈøʀč ċĘĝĂĩijğĕɿďĦęʃĕčĽĦĹ ĕĥčđčğęěûıęĤďėĤõĦĜčĩĖĎĥĉė)POPSFE .FNCFSPG#"$$*ÿĪĸûİďʇčėĦûěĥęüĦõ#VMHBSJOB"NFSJDBO $IBNCFSPG$PNNFSDJBMBOE*OEVTUSZ #"$$* ıĞĈûĊĪû ĒėĤġĥüýėĨĖĔĦĒĈʀĦčěĨċĖĦĜĦĞĉėʃıęĤİċøIJčIJęĖĩijğʀİďʇčċĩďĸ ėĤüĥõĝʃ ıõɿĞĦĖĉĦčĦčĦďėĤİċĜġĩõøėĥĹû

19

Engineering Today November- December 2016


“โครงการแก้มลิง (Monkey’s Cheeks)” Ԙċ²Đ¤ÂÉÄÏ®˜·È¹«ċ¾¹Â¼È˜˜Éº®Éž¾Ë¿¾˜ºº¸

IJøėûõĦėıõʀĕęĨûIJøėûõĦėčĩĹčġõüĦõüĤİďʇčċĩĸėĭʀüĥõijčğĕĭɿ øčĴċĖıęʀěĖĥûİďʇčċĩĸėĭʀüĥõġĖɿĦûõěʀĦûöěĦûċĥĸěIJęõİĕīĸġÿĦıĕčČĦ ĒĦěİěġėʃİġõġĥøėėĦþċĭĉĞğėĥĄďėĤüĽĦĞğďėĤþĦþĦĉĨĴĈʀõęɿĦěĞĈĬĈĩ ıęĤĊěĦĖĒėĤİõĩĖėĉĨıõɿĒėĤĎĦċĞĕİĈķüĒėĤďėĕĨčċėĕğĦĔĭĕĒĨ ę ġĈĬęĖİĈþİĕīĸġøėĥĹûİďɶĈďėĤþĬĕěĦėĤĒĨİĜĝijčċĩĸďėĤþĬĕĞĕĥþþĦijğāɿ ĞğďėĤþĦþĦĉĨğėīġĖĭİġķčćčøėčĨěĖġėʃõďėĤİċĜĞğėĥĄġİĕėĨõĦ İĕīĸġěĥčċĩĸĉĬęĦøĕċĩĸĐɿĦčĕĦĴĈʀĕĩõĦėĒĭĈĊĪûIJøėûõĦėıõʀĕęĨû .POLFZƭT$IFFLT İĒīĸġıõʀďʅāğĦġĬċõĔĥĖÿĪĸûĒėĤĎĦċĞĕİĈķü ĒėĤďėĕĨčċėĕğĦĔĭĕĨĒęġĈĬęĖİĈþĴĈʀčĽĦıčěøĨĈĕĦüĦõČėėĕþĦĉĨ öġûęĨûċĩĸüĤġĕõęʀěĖĴěʀijčõėĤĒĬʀûıõʀĕĴĈʀøėĦěęĤĕĦõĶIJĈĖĴĈʀĕĩ ĒėĤėĦþõėĤıĞġČĨĎĦĖěɿĦ ƯęĨûIJĈĖċĥěĸ ĴďĊʀĦİėĦĞɿûõęʀěĖijğʀ ęĨûüĤ ėĩĎďġõİďęīġõİġĦİöʀĦďĦõİøĩĹĖěıęʀěčĽĦĴďİõķĎĴěʀċĩĸıõʀĕõɿġč ęĨûüĤċĽĦġĖɿĦûčĩĹüčõęʀěĖğĕĈğěĩğėīġİĉķĕõėĤĒĬʀûıõʀĕüĦõčĥĹč üĤøɿġĖĶčĽĦġġõĕĦİøĩĹĖěıęĤõęīčõĨčĔĦĖğęĥûư İĕīĸġøėĥĹûċĩĸõėĬûİċĒĕğĦčøėďėĤĞĎďʅāğĦčĽĹĦċɿěĕijğāɿøėĥĹû ėĬčıėûijčďɷĒėĤġûøʃċėûĒėĤėĦþċĦčıčěċĦûıõʀĴöďʅāğĦ čĽĹ Ħ ċɿ ě ĕĈʀ ě ĖğęĥõõĦėċĦûěĨ Ĝ ěõėėĕIJĈĖĕĩĒ ėĤėĦþĈĽĦėĨüĥ Ĉ ĉĥĹû IJøėûõĦėıõʀĕęĨûöĪĹčİĕīĸġěĥčċĩĸĒĘĜüĨõĦĖčĒĜċėûijğʀ üĥĈğĦĞĊĦčċĩİĸ õķĎõĥõčĽĦĹ ĉĦĕüĬĈĉɿĦûĶijčõėĬûİċĒĕğĦčøėİĒīġĸ ėġûėĥĎ čĽĹĦđčĴěʀþĥĸěøėĦěİĕīĸġĊĪûİěęĦċĩĸøęġûĒġüĤėĤĎĦĖčĽĹĦĴĈʀüĪûøɿġĖ ėĤĎĦĖčĽĦĹ üĦõĞɿěčċĩõĸ õĥ İõķĎĴěʀġġõĴďüĪûĞĦĕĦėĊęĈďʅāğĦčĽĦĹ ċɿěĕĴĈʀ ċĽĦijğʀĕõĩ ĦėĞėʀĦûĒīčĹ ċĩıĸ õʀĕęĨûċĥûĹ öčĦĈİęķõıęĤöčĦĈijğāɿ õėĤüĦĖ ġĖĭɿċĥĸěĒīĹčċĩĸõėĬûİċĒĕğĦčøėõěɿĦüĬĈÿĪĸûĞɿěčijğāɿİďʇčĒīĹčċĩĸ ċĦûđʅûʈ ČčĎĬėĩ İčīġĸ ûüĦõĕĩøęġûüĽĦčěčĕĦõĞĦĕĦėĊėĤĎĦĖčĽĦĹ ġġõ ċĦûıĕɿčĽĹĦİüʀĦĒėĤĖĦĴĈʀĈĩ IJĈĖıĎɿûİďʇčĞɿěčøīġIJøėûõĦė

Engineering Today November- December 2016

20

ėĤĎĦĖčĽĦĹ ijčĒīčĹ ċĩđĸ ûʈʅ ĉĤěĥčġġõöġûıĕɿčĦĽĹ İüʀĦĒėĤĖĦÿĪûĸ ijþʀøęġû ċĩĉĸ ûĥĹ ġĖĭþɿ ĦĖċĤİęĈʀĦčüĥûğěĥĈĞĕĬċėďėĦõĦėċĽĦğčʀĦċĩİĸ ďʇčċĦûİĈĨč öġûčĽĹĦĉĥĹ ûıĉɿüĥûğěĥ Ĉ ĞėĤĎĬ ėĩġĖĬ ČĖĦďċĬ ĕ ČĦčĩččċĎĬ ėĩıęĤ õėĬ û İċĒĕğĦčøė ıęĤøęġûijčĒīĹ č ċĩĸ đ ʅ ʈ û ĉĤěĥ č ĉõöġûıĕɿ čĽĹ Ħ İüʀĦĒėĤĖĦÿĪĸûijþʀøęġûĕğĦþĥĖøęġûĞčĦĕþĥĖıęĤıĕɿčĽĹĦċɿĦüĩč ċĽĦğčʀĦċĩİĸ ďʇčøęġûėĥĎčĽĦĹ ijčĒīčĹ ċĩĉĸ ûĥĹ ıĉɿġĦɿ ûċġûġĖĬČĖĦďċĬĕČĦčĩ čøėďĄĕıęĤõėĬûİċĒĕğĦčøėıęʀěėĤĎĦĖęûĞĭɿċĤİęĈʀĦčüĥûğěĥĈ ĞĕĬċėĞĦøė čġõüĦõčĩĖĹ ûĥ ĕĩ IJøėûõĦėıõʀĕęĨûıĕɿčĦĽĹ ċɿĦüĩčĉġčęɿĦûİĒīġĸ þɿěĖėĤĎĦĖčĽĹĦċĩĸċɿěĕijğʀİėķěöĪĹčIJĈĖijþʀğęĥõõĦėøěĎøĬĕčĽĹĦijčıĕɿčĽĹĦ ċɿĦüĩčøīġİďɶĈõĦėėĤĎĦĖčĽĹĦüĽĦčěčĕĦõĞĭɿġɿĦěĴċĖİĕīĸġėĤĈĥĎčĽĹĦ ċĤİęĉĽĸĦÿĪĸûIJøėûõĦėčĩĹďėĤõġĎĈʀěĖIJøėûõĦėĖɿġĖøīġIJøėûõĦė ıõʀĕęĨûøęġûĕğĦþĥĖøęġûĞčĦĕþĥĖıęĤIJøėûõĦėıõʀĕęĨûøęġû ĞĬčĥöğġč IJøėûõĦėıõʀĕęĨûøęġûĕğĦþĥĖøęġûĞčĦĕþĥĖİďʇčIJøėûõĦė ĉĦĕİİčěĒėĤėĦþĈĽĦėĨ üĥĈĉĥĹûöĪĹčİĕīĸġěĥčċĩĸ õėõĂĦøĕ İĒīġĸ þɿěĖėĤĎĦĖčĽĦĹ ċɿěĕöĥûijčĒīčĹ ċĩĉĸ ġčĎč ġġõĞĭċɿ ĤİęIJĈĖİėķěċĩĞĸ ĈĬ İİęĤĎėėİċĦġĬċõĔĥĖıęĤďʅāğĦčĽĦĹ ċɿěĕöĥûđʅûʈ ĉĤěĥčĉõöġûõėĬûİċĒ ĕğĦčøėıęĤďėĨĕćąęėěĕĴďĊĪûõĦėĎėėİċĦďʅāğĦčĽĹĦİĞĩĖijč øęġûĉɿĦûĶIJĈĖĕĩďėĨĕĦĉėøěĦĕüĬęʀĦčęĭõĎĦĜõʃİĕĉėĊīġİďʇč ıõʀĕęĨûċĩĸĕĩöčĦĈijğāɿċĩĸĞĬĈĞɿěčIJøėûõĦėıõʀĕęĨûøęġûĞĬčĥöğġč ďėĤõġĎĈʀěĖďėĤĉĭďɶĈõĥĹčøęġûĞĬčĥöğġčĒėʀġĕġĦøĦėďėĤõġĎ ĞĊĦčĩĞĭĎčĽĹĦġġõüĦõøęġûĞĬčĥöğġčċĥĹûIJøėûõĦėčĩĹĊīġİďʇč IJøėûõĦėĞĽĦøĥāċĩĸþɿěĖijğʀøčĴċĖėġĈĒʀčüĦõďʅāğĦġĬċõĔĥĖĕĩþĩěĨĉ øěĦĕİďʇčġĖĭɿċĩĸĞûĎĞĬöďęġĈĔĥĖ čġõüĦõčĩĒĹ ėĤĎĦċĞĕİĈķüĒėĤďėĕĨčċėĕğĦĔĭĕĒĨ ęġĈĬęĖİĈþ ĖĥûċėûĕĩĒėĤėĦþĈĽĦėĨİĒīġĸ ıõʀĴöıęĤõĽĦüĥĈčĽĦĹ İĞĩĖijčõėĬûİċĒĕğĦčøė ijčİĕīġûğęĥõıęĤijčĉɿĦûüĥûğěĥĈĈʀěĖěĨČĩõĦėĉɿĦûĶġĩõİþɿčõĦėijþʀ ĐĥõĉĎþěĦþɿěĖõėġûøěĦĕĞõďėõijččĽĦĹ İĞĩĖ õĦėijþʀčĦĽĹ ĈĩöĎĥ ĴęɿčĦĽĹ İĞĩĖ õĦėijþʀõĥûğĥččĽĹĦþĥĖĒĥĆčĦİĒīĸġĎĽĦĎĥĈčĽĹĦİĞĩĖ õĦėõĽĦüĥĈöĖĤġĖɿĦû Ċĭ õĉʀ ġ ûIJĈĖĴĕɿ ċĽ Ħ ęĦĖĞĔĦĒıěĈęʀ ġ ĕċĥĹ û ığęɿ û čĽĹ Ħ ijĉʀ ĈĨ č ıęĤ ĞĔĦĒċĦûġĦõĦĜ


“โครงการพระดาบส”

สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กด้อยโอกาส ³¼Ë¬±Ï›¼É˜ºÁÐĊÁɹ¾Ë¡É¡ÌµÔ¼ċ¾ºÏĊ°

ĈʀěĖĒėĤĕğĦõėĬćĦČĨøć Ĭ ċĩĕĸ ĉĩ ġɿ ĒĞõčĨõėþĦěĴċĖċĬõğĕĭİɿ ğęɿĦ ėěĕċĥĹûĐĭʀĈʀġĖIJġõĦĞċĦûõĦėĜĪõĝĦċĩĸöĦĈıøęčċĬčċėĥĒĖʃ ĖĥûĴĕɿĕĩ ġĦþĩĒıęĤøěĦĕėĭʀĒīĹčĄĦčİĒĩĖûĒġċĩĸüĤİöʀĦĜĪõĝĦĉɿġijčĞĊĦĎĥč õĦėĜĪõĝĦöĥčĹ Ğĭû ĒėĤĎĦċĞĕİĈķüĒėĤďėĕĨčċėĕğĦĔĭĕĒĨ ęġĈĬęĖİĈþ ċėûĕĩĒėĤėĦþĈĽĦėĨüĥĈĉĥĹûIJøėûõĦėĒėĤĈĦĎĞöĪĹčİĕīĸġďɷ İĒīĸġĞčĥĎĞčĬč ĐĭʀĈʀġĖIJġõĦĞċĦûõĦėĜĪõĝĦċĩĸöĦĈıøęčċĬčċėĥĒĖʃ ĖĥûĴĕɿĕĩġĦþĩĒıęĤøěĦĕėĭʀĒīĹčĄĦčİĒĩĖûĒġċĩĸüĤİöʀĦĜĪõĝĦĉɿġijč ĞĊĦĎĥčõĦėĜĪõĝĦöĥĹčĞĭû ğĦõıĉɿĕĩøěĦĕĖĨčĈĩĞčijüijđɺĜĪõĝĦıęĤ ĕĩøěĦĕİĒĩĖėġĖɿĦûüėĨûüĥûijğʀĴĈʀėĎĥ IJġõĦĞđɸõěĨþĦþĩĒıęĤđɸõġĎėĕ øĬćČėėĕĜĩęČėėĕIJĈĖĕĩüĬĈĕĬɿûğĕĦĖİĒīĸġijğʀİöĦİğęɿĦčĥĹčġġõĴď ďėĤõġĎĞĥ ĕ ĕĦġĦþĩĒĞėʀ Ħûĉčİġûþɿ ě Ėİğęīġ øėġĎøėĥěıęĤ ďėĤİċĜþĦĉĨ ğęĥû üĦõčĥĹ čďɷ ĒėĤĎĦċĞĕİĈķüĒėĤďėĕĨčċė ĕğĦĔĭĕĨĒęġĈĬęĖİĈþĴĈʀĕĩĒėĤėĦþĈĽĦėĨijğʀĈĽĦİčĨčõĦėċĈęġûİďɶĈ ğęĥ õ Ğĭ ĉ ėěĨ þ Ħþɿ Ħ ûĴēēɻ Ħ ěĨ ċ ĖĬ IJĈĖĴĈʀ ėĥ Ď ĒėĤĕğĦõėĬ ć ĦČĨ øĬ ć ĒėĤėĦþċĦčċėĥĒĖʃĞɿěčĒėĤġûøʃİďʇčċĬčďėĤİĈĨĕijčõĦėĈĽĦİčĨč IJøėûõĦėģĉɿġ ĕĦĴĈʀċėûĒėĤõėĬ ć ĦIJďėĈİõęʀĦ ģĒėĤėĦþċĦč ĒėĤĎėĕėĦþĦčĬ ā ĦĉüĈċĤİĎĩ Ė čüĥ Ĉ ĉĥĹ û İďʇ č ĕĭ ę čĨ ČĨ Ē ėĤĈĦĎĞ ĉĦĕõĂğĕĦĖİĕīĸġěĥčċĩĸĞĨûğĦøĕĒĜĈĽĦİčĨčûĦč ijčęĥõĝćĤöġûõĦėĜĪõĝĦčġõėĤĎĎĴĕɿĕõĩ ĦėĒĦćĨþĖʃİöʀĦĕĦİõĩĖĸ ěöʀġû

ijčėĤĖĤıėõIJėûİėĩĖčĒėĤĈĦĎĞİďɶĈėĥĎĞĕĥøėİýĒĦĤĐĭʀþĦĖ ċĩĸĕĩġĦĖĬėĤğěɿĦûďɷüĽĦčěčøčijčğęĥõĞĭĉėěĨþĦþĩĒ þɿĦûĴēēɻĦěĨċĖĬIJċėċĥĜčʃ ĉɿġĕĦĴĈʀİďɶĈ ėĥĎ Đĭʀğ āĨûċĩĸö ĦĈıøęč ċĬčċėĥĒĖʃċĞĩĸ čijüĕĦİėĩĖčėɿěĕİĒĨĕĸ öĪčĹ ĒėʀġĕċĥûĹ ĕĩõĦėİďɶĈğęĥõĞĭĉė þɿĦûĖčĉʃěĨþĦþĩĒõĦėİõĝĉėĒġİĒĩĖûþɿĦûÿɿġĕĎĽĦėĬûıęĤğęĥõĞĭĉė ěĨþĦþĩĒİøğĤĎėĨĎĦęÿĪĸûüĤėĥĎİýĒĦĤĐĭʀğāĨûİċɿĦčĥĹčİĒīĸġėġûėĥĎ ĐĭʀĞčijüċĩĸĞĕĥøėİöʀĦĕĦijčıĉɿęĤďɷĕĦõöĪĹčĉĦĕęĽĦĈĥĎIJĈĖĕĩøćĤøėĭ ġĦüĦėĖʃĒĩĸİęĩĹĖûċĩĸĕĩüĨĉõĬĜęĕĩøěĦĕİþĩĸĖěþĦāijčıĉɿęĤğęĥõĞĭĉė ĞĦöĦěĨ þ Ħþĩ Ē ċĥĹ û ĞĦöĦďėĤõġĎĈʀ ě Ėþɿ Ħ ûĖčĉʃ þɿ Ħ ûĴēēɻ Ħ þɿĦûġĨİęķõċėġčĨõĞʃþɿĦûÿɿġĕĎĽĦėĬûõĦėİõĝĉėĒġİĒĩĖûþɿĦûĴĕʀ İøėīġĸ ûİėīġčþɿĦûİþīġĸ ĕıęĤûĦčİøğĤĎėĨĎĦęċĩİĸ ďɶĈİöʀĦĕĦėɿěĕĞġč ĊɿĦĖċġĈøěĦĕėĭʀijğʀĐĭʀċĩĸĞĕĥøėİöʀĦĕĦİėĩĖčĴĈʀİėĩĖčĉĦĕøěĦĕĊčĥĈ İĒīĸġĞėʀĦûıėûĎĥčĈĦęijüijğʀİĈķõĈʀġĖIJġõĦĞijčĕĭęčĨČĨĒėĤĈĦĎĞ ĕĩIJġõĦĞİċĩĖĎİøĩĖûİğĕīġčİĈķõijčěĥĖİėĩĖčijčĞĥûøĕċĥĸěĴď ďʅüüĬĎĥčIJėûİėĩĖčĒėĤĈĦĎĞĴĈʀĎɿĕİĒĦĤıęĤĐęĨĉĎĬøęĦõė ċĩĸ ĕĩ øĬ ć ĔĦĒĞĦĕĦėĊčĽ Ħ ěĨ þ ĦøěĦĕėĭ ʀ ċĩĸ Ċ čĥ Ĉ ĴďďėĤõġĎġĦþĩ Ē İęĩĹĖûĉčİġûıęĤøėġĎøėĥěıęĤİďʇčĒęİĕīġûċĩĸĈĩöġûþĦĉĨėěĕıęʀě õěɿĦėĬɿčIJĈĖĈĽĦİčĨčþĩěĨĉĎčğęĥõøĬćČėėĕıęĤøěĦĕĒġİĒĩĖû

21

Engineering Today November- December 2016


“สะพานพระราม 8”Áǵɰ™ÍžÔ±±ÄÁ¸¸É¬º ความยาวสะพานติดอันดับ 5 ของโลก

čĥĎİďʇčøěĦĕIJþøĈĩöġûďėĤþĦþčċĩġĸ ĦĜĥĖġĖĭijɿ čĒīčĹ ċĩđĸ ûʈʅ ČčĎĬėĩ ÿĪĸûüĤĉʀġûijþʀĞĤĒĦčĞĕİĈķüĒėĤďɶʈčİõęʀĦİďʇčİĞʀčċĦûĞĥāüėĴďĕĦ ėĤğěɿĦûđʅʈûČčĎĬėĩıęĤđʅʈûĒėĤčøėIJĈĖıċʀ İĕīĸġĒėĤĎĦċĞĕİĈķü ĒėĤďėĕĨčċėĕğĦĔĭĕĨĒęġĈĬęĖİĈþċėûĕĩĒėĤėĦþĈĽĦėĨijğʀõėĬûİċĒ ĕğĦčøėõɿġĞėʀĦûĞĤĒĦčöʀĦĕıĕɿčĽĹĦİüʀĦĒėĤĖĦİĒĨĸĕġĩõığɿû ijčěĥčċĩĸõėõĂĦøĕĒĜİĒīĸġĎėėİċĦõĦėüėĦüėĎč ĞĤĒĦčĞĕİĈķüĒėĤďɶʈčİõęʀĦėġûėĥĎõĦėİĈĨčċĦûİþīĸġĕĉɿġėĤğěɿĦû đʅûʈ ĒėĤčøėõĥĎđʅûʈ ČčĎĬėĩ ıęĤİďʇčüĬĈİþīġĸ ĕĉɿġIJøėûõĦėĒėĤėĦþĈĽĦėĨ ĉĦĕıčěüĉĬėċĨĜÿĪĸûüĤþɿěĖİþīĸġĕõĦėİĈĨčċĦûėĤğěɿĦûđʅʈûĒėĤčøė õĥĎđʅʈûČčĎĬėĩijğʀĞĤĈěõĞĎĦĖöĪĹčıęĤüĤþɿěĖėĤĎĦĖėĊĎčĞĤĒĦč ĞĕİĈķüĒėĤďɶʈčİõęʀĦĴĈʀĊĪûİďġėʃİÿķčĉʃĎčĞĤĒĦčõėĬûČčġĩõ İďġėʃİ ÿķ č ĉʃ ıęĤĖĥ û ĞĦĕĦėĊęĈĕęĒĨ ĝ ċĦûġĦõĦĜĎėĨİěć ijčİĕīġûġĩõĈʀěĖ IJøėûõĦėĞĤĒĦčĒėĤėĦĕİėĨĸĕİďɶĈijğʀijþʀĉĥĹûıĉɿěĥčċĩĸ ĒĘĝĔĦøĕĒĜüčĊĪûďʅüüĬĎčĥ İďʇčİěęĦõěɿĦďɷĞĦĕĦėĊ ıõʀďʅāğĦõĦėüėĦüėċĩĸøĥĎøĥĸûĎėĨİěćĞĤĒĦčĞĕİĈķüĒėĤďɶʈčİõęʀĦ ĴĈʀİďʇčġĖɿĦûĈĩIJĈĖĞĤĒĦčĒėĤėĦĕġġõıĎĎijğʀİďʇčĞĤĒĦčöĪû ıĎĎġĞĕĕĦĉėİĞĦİĈĩĸĖěöʀĦĕıĕɿčĽĹĦİüʀĦĒėĤĖĦığɿûċĩĸijčİöĉ õėĬûİċĒĕğĦčøėıęĤďėĨĕćąę ĕĩıčěĞĦĖċĦûİþīĸġĕĉɿġõĥĎċĦû øĭɿöčĦčęġĖēɻĦĎėĕėĦþþččĩöʀĦĕıĕɿčĽĹĦİüʀĦĒėĤĖĦĎėĨİěćIJėûûĦč ĞĬėĦĎĦûĖĩĸöĥč ĞĽĦčĥõûĦčøćĤõėėĕõĦėĒĨİĜĝİĒīĸġďėĤĞĦčûĦč IJøėûõĦėġĥčİčīġĸ ûĕĦüĦõĒėĤėĦþĈĽĦėĨıęĤĕĭęčĨČþĨ Ėĥ ĒĥĆčĦijčďʅüüĬĎčĥ

Engineering Today November- December 2016

22

İöĉĎĦûĒęĥĈĎėėüĎõĥĎďęĦĖĊččěĨĞĬċČĨõĝĥĉėĨĖʃijõęʀõĥĎČčĦøĦė ığɿûďėĤİċĜĴċĖİöĉĒėĤčøėõėĬûİċĒĕğĦčøė ĉĥěĞĤĒĦčĒėĤėĦĕĕĩøěĦĕĖĦěėěĕİĕĉėĞĭûİċɿĦ ĞĤĒĦčĞĕİĈķüĒėĤďɶčʈ İõęʀĦıęĤøěĦĕęĦĈþĥčĴĕɿİõĨčİďġėʃİÿķčĉʃ İďʇčĞĤĒĦčğęĥõþɿěûöʀĦĕıĕɿčĽĹĦİĕĉėĞĤĒĦčĖĪĈþɿěûĎčĎõ İĕĉėıęĤĞĤĒĦčþɿěûIJøėûĞėʀĦûĖĪĈİĞĦİĕĉėčĥĎİďʇč ĞĤĒĦčöĪûıĎĎġĞĕĕĦĉėċĩĸĖĦěĉĨĈġĥčĈĥĎöġûIJęõėġûüĦõ ďėĤİċĜİĖġėĕčĩ ÿĪĸûĉĨĈġĥčĈĥĎĊĪûĞĤĒĦčıęĤďėĤİċĜİčďĦę IJĈĖčĥĎüĦõøěĦĕĖĦěþɿěûöġûĞĤĒĦč Ĉěʀ ĖøěĦĕĒĨİĜĝöġûĞĤĒĦčċĩġĸ ġõıĎĎİďʇčĞĤĒĦčöĪûıĎĎ ġĞĕĕĦĉėÿĪĸûĕĩİĞĦĞĤĒĦčğęĥõİĞĦİĈĩĖěĎčđʅʈûČčĎĬėĩıęĤĕĩİĞĦ ėĥĎčĽĹĦğčĥõĉʀčĎčđʅʈûĒėĤčøėüĪûĴĕɿĕĩİĞĦėĥĎčĽĹĦğčĥõĉĥĹûġĖĭɿijč ıĕɿčĽĹĦİüʀĦĒėĤĖĦ õĦėėĥĎčĽĹĦğčĥõöġûĞĤĒĦčĴĈʀĉĨĈĉĥĹûĞĦĖİøİĎĨę ėĤčĦĎøĭɿøĭɿöĪûĖĪĈĒīĹčþɿěûöʀĦĕıĕɿčĽĹĦıęĤijþʀĞĦĖİøİĎĨęėĤčĦĎ İĈĩĸĖěİĞʀčöĪûĖĪĈėĥĹûõĥĎIJøėûĞėʀĦûĖĪĈİĞĦĞĤĒĦčĎčđʅʈûČčĎĬėĩ İøİĎĨęıĉɿęĤİĞʀčďėĤõġĎĈʀěĖĞęĨûĉĥĹûıĉɿİĞʀčİĕīĸġİõĨĈ ďʅāğĦõĥĎİøİĎĨęĞĦĕĦėĊöĪûğėīġğĖɿġčĴĈʀûĦɿ ĖĴĕɿĉġʀ ûďɶĈõĦėüėĦüė İğĕīġčĞĤĒĦčĒėĤėĦĕġĩõċĥûĹ ĞĦĖİøİĎĨęöġûĞĤĒĦčĒėĤėĦĕ ĖĥûĕĩĞĩİğęīġûċġûĞĩďėĤüĽĦĒėĤġûøʃö ġûĒėĤĎĦċĞĕİĈķüĒėĤ ďėĕĨčċėĕğĦĔĭĕĨĒęġĈĬęĖİĈþİĕīĸġĞĤċʀġčıĞûüĤĞɿġûďėĤõĦĖ ĞěĖûĦĕIJĈĖİýĒĦĤĖĦĕøĽĸĦøīčĊīġİďʇčĞĊĦďʅĉĖõėėĕċĩĸĖĨĸûijğāɿ ċėûøĬćøɿĦıęĤġĖĭɿijčijüøčĴċĖĉėĦĎčĨėčĥ Ĉėʃ İġõĞĦėġʀĦûġĨû ƴXXXNBOQBUUBOMJCSBSZDPN ƴXXXDIBJQBUPSUI ƴXXXSPZBMSBJOHPUI ƴXXXLBTFEUBLPODPN ƴIUUQXFCSJEHPUI ƴXXXİėĦėĥõĒėĤİüʀĦġĖĭɿğĥěDPN ƴXXXXJLJQFEJBPSH


Sustainable Development • กองบรรณาธิการ

องคมนตรีเกษม

ชูศูนย์ศึกษาการพัฒนา ของในหลวง รัชกาลที่ 9 เปนตนแบบการวิจยั พัฒนา ชนบทไทยที่ยั่งยืน แนะนักวิจัยรุนใหมใหศึกษา

สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) ร ว มกั บ มูลนิธิมั่นพัฒนา และ วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ TSDFTRF Sustainability Forum ครั้งที่ 2 ป 2559 ภายใตหัวขอ “พื้นที่ชนบทไทย : โอกาสและความทาทายของนักวิจัยรุนใหม” ณ โรงแรมแกรนด เซ็นเตอรพอยต เทอรมินอล 21 กรุงเทพฯ ภายในงานไดมีการเปดวีดิทัศนของ ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย เ กษม วั ฒ นชั ย องคมนตรี และที่ ป รึ ก ษามู ล นิ ธิ มั่นพัฒนา ซึ่งบรรยายถึง “บทบาทและความทาทายของนักวิจัย ตอการพัฒนาชนบทไทยใหเกิดความยัง่ ยืน” โดยสรุปใจความไดวา การวิจยั คือการหาคําตอบเพือ่ การพัฒนา เพือ่ การแกปญ  หา เพราะ ฉะนัน้ ผูท ที่ าํ วิจยั ในชุมชนอาจเปนคนนอกทีเ่ ขาไปทําวิจยั ในชุมชน ก็ได แตที่ดีกวานั้นคือ คนในชุมชนควรเปนนักวิจัยเอง เพราะการ ที่ชุมชนทําวิจัยเอง จะสามารถรูปญหาของเขาอยางลึกซึ้ง “มีตวั อยางของชาวนารายหนึง่ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ทีท่ าํ นา แลวมีโอกาสไดเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช พระองคทรงมีรบั สัง่ วา การทํานาตองรูจ ริง และทําจาก เล็กไปใหญ คําวารูจริงในการทํานาคือ ตองรูวาเตรียมดินอยางไร ใชปุยอยางไร เลือกพันธุอยางไร ตลอดจนการเก็บเกี่ยวและเอา ผลผลิตไปขาย ทุกขั้นตอน ตองนําเอาความรูและเทคโนโลยีมา พัฒนาอยูเสมอ” ชาวนาผูน จี้ งึ ขวนขวายหาความรูจ ากผูเ ชีย่ วชาญตลอดและ ถาผูเชี่ยวชาญหาคําตอบไมได จะทําวิจัยในนาของตนเอง ความ สามารถของชาวนาผูนี้ในการทําวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนา

การทํานาตามแนวพระราชดําริ จึงเปนตัวอยางที่ดีสําหรับทั้ง ชาวไทยและชาวตางประเทศที่มาศึกษาดูงาน ตัวอยางที่ 2 ของการทําวิจยั คือ หลักสูตร “พุทธเศรษฐศาสตร” ที่ไรเชิญตะวันของทาน ว.วชิรเมธี ซึ่งมีการอบรมมาแลว 3-4 รุน แตละรุน จะใหชาวนากวารอยคนเขามาเรียน 2 เรือ่ ง คือ การเกษตร และการปฏิบัติธรรมะ โดยหลักในการทําการเกษตรตองคํานึงถึง “การทําเกษตรใหลงทุนนอยลง ไดกําไรมากขึ้น ไมอันตรายตอ สุขภาพและไมสรางสุขภาวะ” นอกจากนี้ชาวนาจะตองเรียนวิชา หาความรู วิธีทําวิจัยในไรในนาของตนเอง สวนเรื่องปฏิบัติธรรม ในหลักสูตรนี้ไดสอนใหชาวนาทํา บัญชีครัวเรือน ทํารายรับรายจาย วิจยั การเงินของตนเอง โดยการ ลดละ “เหลา บุหรี่ หวย” ปรากฏวาคาใชจายตอเดือนของชาวนา หลายรายสามารถใชหนี้ไดหมดกอนจบหลักสูตร 1 ป ดังนั้นการ ทําวิจัยในนาที่นี่ คืออีกตัวอยางของการทําใหคนในชุมชนเรียนรู วิธีวิจัย ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม มองเห็นถึงขอ เสียเปรียบทีค่ นนอกชุมชนเขาไปทําวิจยั คือ นักวิชาการหรือนักวิจยั จะรูร ะเบียบวิธวี จิ ยั แตไมรวู ธิ กี ารทํามาหากิน วิถชี วี ติ ของชาวบาน ความรูส กึ นึกคิด อีกทัง้ ทรัพยากรในแตละทองทีก่ ไ็ มเหมือนกันเลย ขณะนี้ประเทศของเรากาวไปขางหนา มีการเปลี่ยนแปลงอยาง รวดเร็ว ชนบทบางชนบทมีลกั ษณะผสมระหวาง “ชนบท” และ “เมือง” สิ่งที่นักวิจัยตองทําคือ รูจักชุมชน อดทน เปดใจกวางรับรู วาชาวไรชาวนามีวิถีชีวิตที่เผชิญความเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง สิ่งเหลานีต้ องนําเขาไปอยูในโจทยวิจัย

23

Engineeri Engineering riing Tod To Today ayy No NNovembervember- Decemb December ber 20 2 2016 016 16


“การวิจยั คงไมใชเรือ่ งของผลผลิตหรือการเกษตรอยางเดียว ถ า มี เ วลาควรใช ชีวิ ตในชุ มชนที่ ตนเองลงไปทํา วิจัย ไปพูด คุย ประชุมใหรูชัดวาชาวบานในชุมชนคิดอะไร หรือมีปญหาอยางไร จึงจะสามารถชวยเหลือพวกเขาได และจะตองไมทํางานวิจัย โดยคิดวาผลงานวิจัยเปนของนักวิชาการ ไมเชนนั้นชาวบานจะ ไมไดอะไร” ในการทําวิจัย อันดับแรกควรดึงผูนําชุมชนมาเปน ผูรวม ทีมวิจยั เพือ่ ใหเขาไดเรียนรู นอกจากนีค้ วรมองหาคนในชุมชนทีม่ ี หนวยกานเหมาะสมมาเปนนักวิจัยดวย ชุมชนนั้นจึงจะมีการ พัฒนาอยางยั่งยืน โดยไมตองพึ่งพานักวิชาการ การทําวิจัยใน ชุมชนเปนเรือ่ งใหญมาก หากจะพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป หรือการเขาสู Thailand 4.0 จะตองยกความรูความสามารถกับ ชาวนาใหได อยางที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชทรงรับสั่งใหชาวนามีความรู ฝกพวกเขาจากสิ่งเล็กๆ ไปสูฐานที่ใหญขึ้น

Engineering Today November- December 2016

24

ศูนยศึกษาธรรมชาติปาชายเลนอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี

มีตวั อยางของชาวนารายหนึง่ ในสุพรรณบุรี ทีท่ าํ นาแลวมีโอกาสได เขาเฝาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระองคทรงมี รับสั่งวา การทํานาตองรูจริง และ ทําจากเล็กไปใหญ คําวารูจ ริงในการ ทํานาคือ ตองรูวาเตรียมดินอยางไร ใช ปุ  ย อยางไร เลื อ กพั น ธุ อ ยา งไร ตลอดจนการเก็บเกีย่ วและเอาผลผลิต ไปขาย ทุกขัน้ ตอน ตองนําเอาความรู และเทคโนโลยีมาพัฒนาอยูเสมอ

ปจจุบันมีตัวอยางของการเกษตรที่เคลื่อนตัวโดยใชความรู เปนฐาน อยางเชนในประเทศไตหวัน ที่มีการเกษตรอยูระหวาง ตึกสูงในเมือง สหกรณการเกษตรของเขาตางจากบานเรา เปนการ รวมตัวเพื่อ 1. สร างความรู และนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชใน การเกษตร มีหอ งอบรม บรรยาย ทีท่ ดลองจนมีผลิตภัณฑเกษตร ใหมๆ ออกมาสูตลาดโลกตลอดเวลา 2. สหกรณ การเกษตร ของเขาจะตัดพอคาคนกลางขายปุย ไปซื้อปุยจากโรงงานแทน รวมถึงตัดพอคาคนกลางทีร่ บั ซือ้ ผลิตภัณฑไปขาย เกษตรกรไปขาย กับผูบ ริโภคโดยตรง และ 3. มีการตัง้ ธนาคารชุมชน ให SME มากู ซึ่งผูเปนเจาของเงินคือ ชาวไรชาวนา


ดั ง ตั วอยางของศู นย ศึกษา การพั ฒ นาของพระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เชน ศูนยศกึ ษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ จังหวัด เชียงใหม ศูนยศกึ ษาการพัฒนาอาว คุง กระเบน อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี ฯลฯ ซึง่ เปนหนวยงาน วิจัยและบริหารจัดการ ที่ไมใชการ ทําวิจยั ขึน้ หิง้ แตเปนกลไกถาวรทีอ่ ยู กับชาวบาน ทีท่ าํ ใหเห็นภาพของการ เปลี่ยนแปลง นับเปนการพัฒนาเชิง พื้นที่ที่ยั่งยืน

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี และที่ปรึกษามูลนิธิมั่นพัฒนา

ศาสตราจารยเกียรติคณ ุ นายแพทยเกษม กลาววา การทํา วิจัยในชุมชนเหมือนการทําวิจัยนอกมหาวิทยาลัย เปนสหสาขา วิชา เพราะฉะนั้นความรวมมือบูรณาการหลายสาขาวิชาจะตอง ทํารวมกับสาขาอื่น ยกตัวอยางชุมชนการเกษตรที่ทําไรออยตอง อาศัยผูเชี่ยวชาญ นักการจัดการ การตลาด การแปรรูป หลังจาก ตั้งหัวขอวิจัย ควรเชิญนักวิจัยสาขาตางๆ มารวมในงานวิจัย แต ถาหากตองการพัฒนาชุมชนระยะยาว ควรเปนไปในลักษณะของ หลายๆ โครงการตอเนื่องกัน ควรมีการตั้งคณะกรรมการหรือ คณะทํางานหรือวิจัยรวมสําหรับชุมชนนั้นๆ มีกรอบเวลาในการ ทํางาน หรือสรางหนวยงานที่ทําเรื่องวิชาการ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ โดยตั้งเปนหนวยงานขึ้นมาในชุมชน “ดังตัวอยางของศูนยศึกษาการพัฒนาของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เชน ศูนยศึกษาการพัฒนา หวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม ศูนย

ศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี ฯลฯ ซึ่งเปนหนวยงานวิจัยและบริหารจัดการ ทีไ่ มใชการทําวิจยั ขึน้ หิง้ แตเปนกลไกถาวรทีอ่ ยูก บั ชาวบาน ทีท่ าํ ให เห็นภาพของการเปลีย่ นแปลง นับเปนการพัฒนาเชิงพืน้ ทีท่ ยี่ งั่ ยืน” ที่สําคัญ นักวิจัยตองถามตัวเองวาเขามาทํางานวิจัยใน พื้นที่นี้เพื่ออะไร ยกตัวอยางเชน เปนอาจารย จุดประสงคแรก ตองการทํางานวิจัยเพื่อไปขอตําแหนงทางวิชาการ นําเสนอตาม ที่ต างๆ ทั้งในและตางประเทศ ซึ่งเปนเป าหมายสวนตัวที่ใช ประโยชนไดเลย อีกความคิดหนึ่งคือ ทําวิจัยโดยมีเปาหมายที่จะ ทําใหเกิดประโยชนตอ ชาวบาน ทําใหชาวบานพัฒนาตนเอง จนไปสู เปาหมายที่ 3 คือ ยกระดับชุมชน จากการเกษตรพื้นฐานเปน การเกษตรสมัยใหมที่ทําใหคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้น “สวนตัวคิดวาเปาหมายทั้ง 3 ขอไมขัดกัน เพราะนักวิจัย จะไดทงั้ ประโยชนสว นตน ประโยชนชาวบาน และประโยชนชมุ ชน ถานักวิจัยรักษาสมดุลเปาหมายทั้ง 3 ขอนี้ได จะสนุกกับการทํา วิจัยในพื้นที่มากขึ้น” ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม กลาวสรุป

25

Engineering Today November- December 2016


Cover Story

• กองบรรณาธิการ

วีก้าเปิดแผนธุรกิจ เดินหนาสราง การรับรูแบรนด-เสริมทัพโปรดักทใหม

คุณสมบัติ ตันติวงษ์

กรรมการผูจัดการ บริษัท วีกา อินสตรูเมนท จํากัด วีการุกตลาดเต็มสูบ ตบเทาเขารวมงานนิทรรศการแสดง สิ นค า พร อ มทั้ งจัด งานสั มมนาอั พ เดทเทคโนโลยีใ หมๆ ให ลูกคากลุมเปาหมาย ควบคูกับการออกสื่อตางๆ หวังสรางการ รับรูแ บรนดใหแกลกู คา ลาสุดสง VEGAPULS 64 คลืน่ ความถี่ สูง 80 GHz ตอกยํ้าบริษัทแรกของโลกที่ผลิตอุปกรณการวัด โดยใชสญ ั ญาณคลืน่ เรดาร หนุนรักษา Market Leader ทัว่ โลก เจาะกลุ  ม อุ ต สาหกรรม อาหาร เครื่องดื่ม รวมถึ ง ปโตรเคมี มัน่ ใจกระแสตอบรับดีดว ยคุณสมบัตทิ โี่ ดดเดน ตอบโจทยลกู คา ไดอยางลงตัว คุ ณ สมบั ติ ตั นติ วงษ กรรมการผู จัด การ บริษั ท วี กา อินสตรูเมนท จํากัด ดําเนินธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายอุปกรณ วัดระดับและวัดแรงดัน ภายใตแบรนด VEGA โดยมีโรงงานและ บริษทั แมอยูท ปี่ ระเทศเยอรมนี เปดเผยถึงทิศทางการดําเนินธุรกิจวา เนือ่ งจากการจําหนายสินคาเปนธุรกิจหลักของบริษทั และเชือ่ มโยง กับการสงเสริมการขาย ดังนัน้ ในแตละปบริษทั ฯ จึงเนนการออกแบบ งานนิทรรศการแสดงสินคา เพื่อสรางการรับรูแบรนดใหแกลูกคา

Engineering Today November- December 2016

26

“การเขารวมงานนิทรรศการแสดงสินคาตางๆ เปนหนึ่งใน แผนงานการตลาดที่ เ ราจะต อ งดํ า เนิ น การเป น ประจํ า ทุ ก ป รวมทั้งจัดงานสัมมนา โดยจะเชิญลูกคากลุมเปาหมายของเรา มาฟงเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือคุณสมบัติของโปรดักทใหมๆ เพื่อ นําไปใชในการปรับปรุงกระบวนการตางๆ ในโรงงานของลูกคา นอกจากนี้ เรายังไดมกี ารเพิม่ กิจกรรมเสริมเขาไปในแผนการตลาด อยางเชน การออกสื่อในนิตยสารตางๆ เพื่อสรางการรับรูและ จดจําแบรนดสินคาใหกับลูกคามากยิ่งขึ้น สําหรับเม็ดเงินทั้งป ที่ เ ราใช ใ นการเข า ร ว มงานนิ ท รรศการแสดงสิ น ค า และการ ประชาสัมพันธในสือ่ ตางๆ จะใกลเคียงหลักลาน” คุณสมบัติ กลาว นอกเหนือจากการเขารวมงานนิทรรศการแสดงสินคาหรือ การออกสื่อตางๆ แลว การเสริมทัพดวยสินคาใหมจะอยูในแผน การดําเนินธุรกิจของบริษทั ดวยเชนกัน โดยลาสุดบริษทั แมไดมกี าร ประกาศเปดตัวสินคาใหม VEGAPULS 64 อยางเปนทางการ เมื่อเดือนมีนาคม โดยเปนอุปกรณการวัดระดับสําหรับของเหลว ดวยการยิงสัญญาณคลื่นเรดาร ซึ่งมีความถี่สูง 80 GHz


การเปดตัว VEGAPULS 64 มี เปาหมายหลัก คือ ตองการรักษา Market Leader ของวีกา ทั่วโลกและ เปนผูน าํ ตลาดในธุรกิจวัดโดยใชหลัก การเรดาร โดยการขยายฐานตลาด เจาะกลุมผูประกอบการที่ใชภาชนะ เล็กๆ ในกระบวนการผลิต ซึ่งเปน ตลาดที่ยังมีชองวางและมีโอกาสสูง ทั้งนี้ VEGAPULS 64 จะเปนสินคา ใหมที่เขามาเสริมและผลักดันใหวีกา ประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโต ในป นี้ เ พิ่ ม จากป 2558 ที่ ผ  า นมา อีก 10%

สําหรับคุณสมบัติเดนหลักๆ ของ VEGAPULS 64 ประกอบดวย 1. มุม องศาของสัญญาณเรดารที่สงออกมาจะแคบกวาเดิม ทําใหสามารถวัดในภาชนะ หรือแท็งกขนาดเล็กๆ ไดเปนอยางดี และไมรบกวนสิง่ ทีอ่ ยูใ นภาชนะ เชน ใบพัด หรือใบกวน เมื่อเทียบกับรุนกอนหนาที่ไมสามารถวัดได โดยอุปกรณเดิมจะมี มุมสงคลื่นเรดารมากกวา 10 องศา แต VEGAPULS 64 จะมีมุมนอยสุดเพียง 3 องศาเทานัน้ 2. ความแรงของสัญญาณจะไมมปี ญ  หาในการใชงานเมือ่ เกิดไอนํา้ หรือการกลั่นตัวของนํ้า ซึ่งจะทําใหเกิดความผิดพลาดในการอานคาประมวลผล โดย VEGAPULS 64 จะมีซอฟตแวรที่มีการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพมาก ยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง มีเ ทคโนโลยีที่ ส ามารถใชง านไดแม เกิด หยดนํ้าเกาะเซ็นเซอร 3. การใชงานงาย ซึ่งสอดคลองกับคอนเซ็ปตของวีกาคือ สินคาทุกชิ้นลูกคาจะ ใชงานงายเชนเดียวกับการใชชีวิตประจําวัน สามารถปรับใชงานดวยสัญญาณ บลูทูธ โดยผานการใชสมารทโฟน (โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต หรือโนตบุค) ทําให งายตอการดําเนินการและสามารถปรับใชงานกับสินคาของวีกาไดทุกรุนตั้งแต ป 2546 “วีกานับเปนบริษัทแรกของโลกที่ผลิตอุปกรณการวัดระดับที่ใชสัญญาณ คลื่นเรดารในอุตสาหกรรมและเปน ผูนําในตลาดทั่วโลก โดยมียอดขายมากกวา แบรนดอนื่ ๆ รวมกัน ซึง่ เริม่ ตนเมือ่ ป 2534 และไดมกี ารพัฒนามาอยางตอเนือ่ ง ทั้งการอัพเกรด การปรับเปลี่ยนรูปแบบสินคา และเมื่อประมาณกลางป 2557 วีกา ไดเปดตัวอุปกรณการวัดระดับของแข็งโดยใชหลักการเรดาร VEGAPULS 69 ความถี่ 80 GHz ซึ่งไดรับการตอบรับจากลูกคาดีมาก สําหรับการใชงานดวย ความถี่ที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับความถีท่ ตี่ าํ่ กวา จึงเปนทีม่ าของการพัฒนาสินคาใหม ลาสุดในปนเี้ พือ่ ใชกบั ของเหลว โดยใชคลืน่ ความถีส่ งู หรือการสงคลืน่ เรดาร 80 GHz

27

ซึ่ ง ได มี ก ารประกาศหรื อ แจ ง ให ลู ก ค า รั บ ทราบ เมื่อเดือนมีนาคม และในวันที่ 1 พฤษภาคม เริ่ม ผลิ ต และจํ า หน า ยพร อ มกั น ทั่ ว โลก รวมทั้ ง วี ก  า ประเทศไทยดวยเชนกัน ซึ่งไดนําเขาสินคาใหมนี้ เขามาทําตลาดเปนรายแรกของประเทศไทย โดยมีราคาที่แตกตางกันไป ซึ่งจะขึ้นอยูกับ คุณสมบัตแิ ละรายละเอียดของอุปกรณทแี่ ตกตางกัน และเรามีความมั่นใจวาสินคาใหมดังกลาวจะไดรับ การตอบรับจากกลุมลูกคาดีอยางแนนอน เพราะ สามารถใชงานไดจริงและแกปญหาไดตรงจุด ดวย คุณสมบัติที่โดดเดนตามที่กลาวไปแลวเบื้องตน” คุณสมบัติ กลาว สวนกลุมเปาหมายของ VEGAPULS 64 จะเนนไปที่กลุม อุต สาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยา เนื่องจากกระบวนการผลิตของ อุตสาหกรรมเหลานีจ้ ะใชภาชนะใบเล็ก ซึง่ จะสามารถ ช ว ยแก ป  ญ หาในเรื่ อ งการวั ด และการใช ง านได เปนอยางดี รวมทั้งกลุ ม อุ ต สาหกรรมปโตรเคมี เพราะในภาคการผลิตอาจมีการกระเด็นของสาร รวมทั้งการเกิดหยดนํ้าที่สามารถเกาะเซ็นเซอรได “การเปดตัว VEGAPULS 64 มีเปาหมายหลัก คือ ตองการรักษา Market Leader ของวีกาทั่วโลก และเปนผูน าํ ตลาดในธุรกิจวัดโดยใชหลักการเรดาร โดยการขยายฐานตลาดเจาะกลุม ผูประกอบการ ที่ใชภาชนะเล็กๆ ในกระบวนการผลิต ซึง่ เปนตลาด ทีย่ งั มีชอ งวางและมีโอกาสสูง นอกจากนี้ VEGAPULS

Engineering Today November- December 2016


64 จะเปนสินคาใหมทเี่ ขามาเสริมและผลักดันใหวกี า ประเทศไทย มีอตั ราการเจริญเติบโตในปนเี้ พิม่ จากป 2558 ทีผ่ า นมาอีก 10%” คุณสมบัติ กลาว คุณสมบัติ กลาวถึงความโดดเดนของวีกา ทัง้ ในสวนองคกร และสินคาที่ลูกคาไววางใจมาโดยตลอดวา ลูกคาจะเชื่อมั่นใน ตัวบุคลากรหรือทีมงานที่ติดตอประสานงานดวย เพราะสินคา ของวีกาเปนสินคาทางดานวิศวกรรม เพราะฉะนั้นเซลลจะตอง ผานการอบรม มีการเรียนรู มีทักษะ มีความรูตางๆ และมีความ พรอม เพือ่ นําไปนําเสนอกับลูกคาใหใชงานไดตรงตามความตองการ ถูกตองและไมมีปญหา อีกทั้งวีกามีประสบการณในการผลิตอุปกรณการวัดระดับ มากกวา 50 ป จึงมีความเชีย่ วชาญในธุรกิจเปนอยางมาก ประกอบ กับวีกา มีสนิ คาเพียง 2 ประเภทคือ อุปกรณวดั ระดับและวัดแรงดัน เทานั้น ซึ่งจะแตกตางจากบริษัทอื่นๆ ที่มีหลากหลายผลิตภัณฑ ทําใหความชํานาญของเซลลแตกตางกัน โดย Sale ของวีกาจะมี ความรูลึกเฉพาะทางมากกวา ทําใหสามารถตอบโจทยความ ตองการของลูกคาไดเปนอยางดี และเมือ่ ลูกคามีความตองการใช อุปกรณการวัดระดับก็จะนึกถึงวีกาเปนอันดับแรก นอกจากนี้ วีก ายัง ใหค วามสํ า คั ญกั บการบริการ โดยมี ทีมงาน Support เพื่อชวยแกไขปญหาใหแกลูกคาไดตามความ ตองการ เชน เมือ่ ซือ้ สินคาไปแลวไมสามารถปรับคาการใชงานได เปนตน รวมไปถึงระยะเวลาในการรับประกันสินคาเปนเวลา 2 ป โดยจะแตกตางจากผูประกอบการรายอื่นๆ ซึ่งสวนใหญจะมี ระยะเวลาในการรับประกันเพียง 1 ป เพราะวีกามีความมั่นใจใน

Engineering Today November- December 2016

28

คุณภาพสินคา ดังนัน้ จึงกลารับประกันนานกวา รวมทัง้ การสงมอบ สินคาใหแกลูกคาตองตรงตามระยะเวลาที่กําหนด โดยทั้งหมด เหลานี้ไดสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาเสมอมา สําหรับสินคาจะโดดเดนในเรือ่ งของแบรนดทมี่ ชี อื่ เสียงจาก ประเทศเยอรมนี โดยเปนทีร่ จู กั และไดรบั การยอมรับอยางกวางขวาง ทั้งนี้ เมื่อพูดถึงแบรนดจากเยอรมนี ลูกคาจะมีความเชื่อมั่นและ มัน่ ใจมาตรฐานคุณภาพเปนอยางมาก ซึง่ เปนสิง่ ทีก่ ารันตีภาพลักษณ ใหกบั สินคาของวีกา ขณะเดียวกันผูบ ริหารใหญทปี่ ระเทศเยอรมนี ไดมีการการันตีสินคา ดวยการสรางความมั่นใจใหกับลูกคาทุก ประเทศอยางตอเนื่องอีกดวย คุณสมบัติ กลาวถึงหลักการบริหารองคกรวา ตนจะบริหาร ภายใตหลักการ Trust and Respect โดยจะใหความไววางใจกับ พนักงานในเรื่องของการทํางาน ขณะเดียวกัน พนักงานจะตองมี ความรูส กึ รัก เคารพองคกร และมีความรับผิดชอบในหนาที่ ซึง่ จะ เปนหัวใจหลักในการอยูรวมกันไดอยางมีความสุข “เราจะมีความไว วางใจต อพนักงานที่เรามอบหมายให รับผิดชอบในหนาที่ตางๆ เราเปดกวางสําหรับอิสระทางความคิด มีอสิ ระในการทํางานและการวางแผนงาน และพนักงานจะตองมี ความเคารพในองคกร ดวยการทํางานใหเต็มความรูค วามสามารถ รวมกันพัฒนาองคกรใหเติบโตอยางยั่งยืน โดยหลักการนี้เราได เห็นตนแบบบริษัทแมที่มีรูปแบบการทํางานเชนนี้และพนักงาน มีความรับผิดชอบตองานสูง เราจึงไดมีการนํามาประยุกตใชใน ประเทศไทย” คุณสมบัติ กลาว


Project Today • กองบรรณาธิการ

“ โรงงานแปรรูปนมทันสมัย

ในโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ แหล่งดูงานผลิตนมสูตรใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ เปนโครงการลาสุดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มีพระราชดําริใหเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรแกเกษตรกร โดยรวบรวมพันธุพืชเศรษฐกิจ พืชพันธุดีของอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกลเคียง และเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่เขามา มีสวนรวมในการจัดทําแปลงปลูกพืชหรือมาชวยงานพระองค โครงการฯ ตั้งอยู ณ เลขที่ 1 หมูที่ 5 บานหนองคอไก ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี บนพืน้ ทีท่ งั้ หมด 250 ไร ซึง่ พระองคทรงซือ้ ทีด่ นิ จากราษฎรบริเวณอางเก็บนํา้ หนองเสือ จังหวัดเพชรบุรี เริม่ ดําเนินการตัง้ แตวนั ที่ 13 กรกฎาคม 2552 โดยตั้งเปาหมายใหแลวเสร็จภายใน 1 เดือน

นมโคสดเต็มมันเนย พาสเจอรไรส ฝาสีนํ้าเงิน แคลเซียมสูง มีวิตามินเอ

นมโคสดเต็มมันเนย สเตอริไลสขวดสีเขียว ไมตองแชเย็น

เพียงชวงระยะเวลาไมถึง 20 วัน คือ ระหวางวันที่ 13-31 กรกฎาคม 2552 แผนการดําเนินงานระยะแรกก็สําเร็จกอนกําหนด ทัง้ หนอไมฝรัง่ ขาวไร ขาวโพด มะพราว แกวมังกร กะเพรา พริก และมะนาว ถูกจัดสรรลงแปลงปลูกอยางรวดเร็ว เหมือนฝนราวกับเนรมิต ดวยความรวมมือรวมใจจากชาวบานตําบลกลัดหลวงและตําบลเขากระปุก เกษตรอําเภอและทานดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง ผูรับผิดชอบโครงการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งทุกคนเต็มใจที่จะปลูกถวายใหพระองคทาน เพราะตองการใหพระองคทานมีความสุข

29

Engineering Today November- December 2016


ในวั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2552 พระบาทสมเด็ จ พระเจาอยูห วั และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง และ ทรงทําพิธีเปดปายโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ จากนั้นทรงทอดพระเนตรความคืบหนาโครงการแปลง ปลูกมันเทศ พริกชี้ฟา โหระพา แมงลัก กะเพรา ตนหอม ผักบุงเงิน ผักชีลอม สวนมะนาว มะละกอ และสวนกลวย เปนตน สุรียวรรณ พันธุนรา ผูชวยผูอํานวยการโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา

แสงชัย โชติชวงชัชวาล กรรมการผูจัดการ บริษัท พัฒนกล จํากัด (มหาชน)

Engineering Today November- December 2016

30

ใบหัวมันเทศงอกบนตาชั่ง ที่มาของโครงการชั่งหัวมัน สําหรับชื่อ “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ” มีที่มาเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงประทับทีพ่ ระราชวังไกลกังวล มีชาวบานนํา มั นเทศมาถวาย ทรงวางไว บ นตาชั่งแบบโบราณ แลว พระองคทานก็เสด็จฯ กลับกรุงเทพฯ และเมือ่ พระองคทา น เสด็จฯ กลับไปยังพระราชวังไกลกังวลอีกครัง้ ทอดพระเนตร เห็ นว า มั น เทศที่ ท รงวางไว บ นตาชั่ ง มี ใ บงอกออกมา พระองคทานจึงรับสั่งใหนําหัวมันตนนั้นไปแยกกระถาง ปลูกไวในวังไกลกังวล แลวทรงมีพระราชดํารัสใหหาพื้นที่ เพื่อทดลองปลูกมันเทศ โดยพระราชทานชื่อโครงการวา “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ” ปจจุบนั โครงการชัง่ หัวมัน ตามพระราชดําริ เปนแหลง เรียนรูใ หกบั เกษตรกรไดทาํ การศึกษาทางการเกษตร ยังเปด โอกาสใหประชาชนทั่วไปเขาชมโครงการฯ ไดอี กดวย โดยกิจกรรมภายในโครงการฯ ประกอบดวย การใชกงั หันลม ผลิตไฟฟาเพือ่ เปนพลังงานทดแทน การผลิตพืชปลอดภัย จากสารพิษ การสาธิตการปลูกสบูด าํ การปลูกขาวสายพันธุ ตางๆ แปลงศึกษาและสงเสริมการผลิตชมพูเพชรสายรุง แปลงศึกษาและสงเสริมการผลิตหนอไมฝรัง่ การทําปุย หมัก การปลูกไมผล พืชไร ประกอบดวย แกวมังกร กลวยนํา้ วา กลวยหักมุก มะละกอ มะนาว ฟกทอง ออย มะพราว


สุรีย ว รรณ พัน ธุ น รา ผู ช ว ยผูอํานวยการโครงการสวน พระองค สวนจิตรลดา ซึง่ ดูแลโรงงานแปรรูปนม กลาววา โครงการ ชั่ง หัว มั น ตามพระราชดําริ เริ่ม สร างโรงงานนมพรอมดื่มใน ป 2553 โดยทดลองเลี้ยงโคนมปลดระวางจากโครงการสวน พระองค สวนจิตรลดา แลวปรับเปลี่ยนมาเปนการเลี้ยงโครีดนม ตอมาทางกรมปศุสัตวไดประสานการดําเนินงานกับโครงการ สวนพระองค สวนจิตรลดา เห็นควรจัดสรางโรงงานแปรรูปนม เพื่อทําการแปรรูปนํ้านมดิบภายในโครงการและรับนํ้านมดิบจาก แหลงเลีย้ งโคนม สหกรณโคนม ไทย-เดนมารก หวยสัตวใหญ จํากัด และในพื้นที่ใกลเคียงที่ผานการตรวจคุณภาพนํ้านมดิบ ขนาด กําลัง การผลิต 10-20 ตั นตอวั น ซึ่งจะเป นการเพิ่ม ศักยภาพ การผลิต การตลาด และสรางมูลคาเพิ่มในการแปรรูปนํ้านมโค จําหนายภายในโครงการชัง่ หัวมัน ตามพระราชดําริ และเพือ่ เปน การตอยอด สรางอาชีพใหเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและ จังหวัดใกลเคียงที่มีศักยภาพและเลี้ยงโคนม

นํ้าหอม มะพราวหาว ฯลฯ การปลูกพืชผัก ประกอบดวยมันเทศ กะเพรา โหระพา พริ ก พั น ธุ  ซุ ป เปอร ฮ อท มะเขื อ เทศราชิ นี กระเจี๊ยบเขียว วอเตอรเครส มะระขี้นก ผักหวานบาน ฯลฯ ปี’57 จัดตั้งโรงงานแปรรูปนมทันสมัย สร้างมูลค่าเพิ่มนมโค-สร้างอาชีพให้เกษตรกร นอกจากนี้ ภายใน โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ ยังมีฟารมโคนม โดยในป 2557 โครงการฯ ไดจัดตั้งโรงงานนม พรอมดื่มขึ้น ซึ่งเปนโรงงานแปรรูปนมที่ทันสมัย เหมาะสําหรับ กิจการขนาดกลาง รวมถึงโรงงานที่ตั้งอยูในพื้นที่หางไกล โดยได จัดจาง บริษทั พัฒนกล จํากัด (มหาชน) ผูเ ชีย่ วชาญดานอุตสาหกรรม เครื่ อ งจั ก รอั ต โนมั ติ สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมการแปรรู ป อาหาร เครื่องดื่ม และการบริการดานอื่นๆ เขามาวางระบบ ออกแบบ และติดตั้งเครื่องจักรแปรรูปนํ้านมของเกษตรกรที่นํามาจําหนาย แกทางโครงการฯ เพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพ รวมถึงการ รับรองความปลอดภัยในการผลิตและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ นมทุกกระบวนการผลิต

ชูแหล่งสาธิตทดลองสูตรนมโคใหม่ๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการฯ ไดรบั ซือ้ นํา้ นมดิบเขามายังโรงงานนมเพือ่ นํามา ผลิตนมพรอมดื่มพาสเจอรไรส (Pasteurization) และสเตอริไลส (Sterilization) รสชาติดั้งเดิม สูตรใสคอลลาเจนและสูตรเสริม ไฟเบอรที่เหมาะสําหรับคนทุกวัย มีทั้งแบบถุงและแบบขวดแกว ที่มีกระบวนการผลิตที่รักษาคุณภาพของนํ้านมไวอยางดี ซึ่งใน แตละวันจะทําการผลิตตามยอดออเดอรที่เขามา จะไมมีการ สตอกเก็บไว เพราะนํ้านมจะเสียได หากเก็บไวนาน อีกทั้งยัง ไมไดมาตรฐานคุณภาพ GMP (Good Manufacturing Practice) ตามกระบวนการผลิตอาหาร “เหตุ ผ ลที่ โ ครงการชั่ ง หั ว มั น ตามพระราชดํ า ริ ไม เ น น ยอดผลิต แตผลิตตามออเดอรสงั่ ซือ้ เขามา เพือ่ นําไปวางจําหนาย ในรานคาสหกรณทอี่ ยูภ ายในโครงการฯ เพราะตองการใหโรงงาน นมพรอมดื่มภายใตโครงการฯ เปนแหลงสาธิตกระบวนการผลิต นํ้านม ทดลองสูตรนํ้านมใหมๆ และเปนสถานที่ศึกษาดูงานและ กระบวนการผลิตสําหรับเกษตรกร ผูประกอบการไมวาจะเปน รายเล็กๆ หรือรายใหญๆ รวมทั้งนิสิตนักศึกษาและประชาชน ทัว่ ไปทีส่ นใจ เพือ่ ใชเปนแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเลีย้ งโคนม และเริ่มตนประกอบกิจการเปนของตนเองโดยไมตองใชเงินทุน มากมายและไมตอ งเปนลูกจางของใคร ก็จะมีกนิ มีใชในทุกสภาพ เศรษฐกิจ หากสนใจเลี้ยงโคนม ทําโรงงานโคนมเองในสหกรณ โคนมหรือทําสวนตัว ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” สุรียวรรณ กลาว

31

Engineering Today November- December 2016


2 ปีที่พัฒน์กลจับมือโครงการฯ ผลิตนมโคเต็มมันเนยสเตอริไลส์ตัวแรก แสงชัย โชติชว งชัชวาล กรรมการผูจ ดั การ บริษทั พัฒนกล จํ า กัด (มหาชน) กล า ววา การที่พั ฒน กลไดเ ขามาร วมสร าง โรงงานผลิตนํ้านมโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ เปนสิ่งที่ บริษัทฯ รูสึกซาบซึ้งและพรอมที่จะทํางานอยางเต็มกําลังเพื่อให การทํางานทุกขั้นตอนลดการสูญเสีย รักษาคุณภาพของสินคา นํ้านมที่จะบรรจุขวดและบรรจุถุง เพื่อวางจําหนายแกประชาชน ในรานคาของโครงการฯ และสั่งซื้อตามที่เจาหนาที่สั่งเขามา บนพื้นฐานของเครื่องจักรกลที่มีความแมนยํา ไดมาตรฐานสากล ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ เป น ระบบการจั ด การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ นํ้ า นม เพื่อลดอุณหภูมินมดิบจากอุณหภูมิหอง และเก็บนมดิบในถังเก็บ ที่อุณหภูมิ 40c มีระบบการทํางานโดยการสะสมนํ้าแข็ง และใช ความเย็นจากนํ้าแข็งเปนแหลงพลังงานความเย็น ผลิตภัณฑผลิต จากสเตนเลสคุณภาพ เหมาะสมตอการใชงาน ทนทานตอการ แตกราว เนือ่ งจากการขยายตัวของนํา้ แข็งและสามารถปรับเปลีย่ น การทํางานได อีกทั้งยังใหบริการในการออกแบบ ติดตั้งระบบทํา ความเย็น ระบบระบายความรอน มอเตอรใบพัดลม และชิ้นสวน อืน่ ๆ ทําใหไมเปลืองพลังงานในการผลิต ทัง้ เรือ่ งการใชนาํ้ ไฟฟา และอื่นๆ จากการที่บริษัทฯ รวมกับเจาหนาที่ของโครงการฯ วาง ระบบทุกอยางในชวง 2 ปที่ผานมา ขณะนี้มีสินคา นํ้านมโคเต็ม มั น เนยสเตอริ ไ ลส พ ร อ มดื่ ม ตั ว แรกของโครงการชั่ ง หั ว มั น ตามพระราชดําริ และไดออกสูตรใหม นํา้ นมผสมไฟเบอร เหมาะ สําหรับผูสงู อายุ เพื่อเปนอาหารใหกับจุลินทรียภายในลําไส และ นํ้านมผสมคอลลาเจน เพื่อบํารุงผิวพรรณ ซึ่งรับประกันในเรื่อง คุณภาพที่มีอยางครบถวน

Engineering Today November- December 2016

32

“โมเดลการทําโรงงานนมพรอมดื่มใหกับโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดํ า ริ นี้ จะเป น เสมื อ นต น แบบให ผู  ป ระกอบการ อุตสาหกรรมอาหารและนํ้าดื่ม หรือผลิตภัณฑชนิดเหลวอื่นใด สามารถขอคําปรึกษากับพัฒนกลวาจะสามารถนําไปทําในธุรกิจ ของตนเองไดหรือไม โดยพัฒนกลจะมีเจาหนาที่ใหคําปรึกษา พูดคุยกันกอนทําโรงงานอุตสาหกรรมดานอาหารและของเหลว เพือ่ ใหเขาใจในการทํางานรวมกัน กอนทีจ่ ะไปสรางจริง ไมอยางนัน้ ในอนาคตจะเกิดปญหาได ทั้งนี้พัฒนกลสามารถพัฒนาและ ตอยอดเครื่องจักร โดยปรับ ปรุงระบบตางๆ ทั้งเล็กและใหญ เพื่อประหยัด พลังงาน ซึ่งเหมาะสําหรับ อุต สาหกรรมตางๆ” แสงชัย กลาว โรงงานนมพรอมดื่ม ภายใตโครงการชั่งหัวมัน ตามพระ ราชดําริ เปนแหลงสาธิตกระบวนการผลิตนํ้านม และทดลอง สู ต รนํ้ า นมใหม ๆ สํ า หรั บ เกษตรกร และผู  ป ระกอบการทั้ ง รายเล็กและรายใหญ รวมทัง้ นิสติ นักศึกษาและประชาชนทัว่ ไป ทีส่ นใจ เพือ่ ใชเปนแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเลีย้ งโคนม และ เริ่มตนประกอบกิจการเปนของตนเอง ตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ ิ ล อดุลยเดช เอกสารอางอิง : http://www.oknation.net/blog/ surasakc/2010/12/03/entry-1 : https://project561.wordpress.com/ เศรษฐกิจพอเพียง/โครงการชั่งหัวมัน/ : นสพ.สยามรัฐ ฉบับวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ 2553


Factory Today • ส. วงศศรีตระกูล

แชฟฟ์เลอร์ลงทุน 20 ล้านยูโร เปดโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตแหงแรกในอาเซียน เดินหนาขยายฐานการผลิต-งานวิจัยและพัฒนาในเอเชียแปซิฟก

กลุ่มบริษัทแชฟฟ์เลอร์จัดงาน ฉลองเปิ ด โรงงานผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น ยานยนต์แห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ค รั้ ง ยิ่ ง ใหญ่ ใ น จังหวัดชลบุรี ด้วยเงินลงทุนก่อสร้าง 20 ล้ า นยู โ ร โดยได้รั บ เกี ยรติ จ าก ดร.อรรชกา สี บุ ญ เรื อ ง รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น ประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ใน โอกาสนี้ มร.จอร์ จ แชฟฟ์ เ ลอร์ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลและ ผู้ถือหุ้นในกลุ่มบริษัทแชฟฟ์เลอร์ รวมถึงสมาชิกคณะกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทแชฟฟ์เลอร์ ประธานเจ้า หน้าทีฝ ่ า่ ยบริหาร บริษทั แชฟฟ์เลอร์ เอเชียแปซิฟิก และคณะบริหารของ บริษัทในระดับภูมิภาคให้การต้อนรับ

ประธานเดินชมไลนการผลิตในโรงงาน

โรงงานแหงใหมนี้ตั้งอยูบนพื้นที่ทั้งหมด 55,000 ตารางเมตร ในนิคมอุตสาหกรรม เหมราชชลบุรี 2 จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยูหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 150 กิโลเมตร และจะ ใชเปนสถานที่สําหรับผลิตชิ้นสวนยานยนตที่ใชในเครื่องยนตและระบบสงกําลังในเฟส 1 และถือเปนการขยายฐานการผลิตระดับทองถิน่ ของบริษทั แชฟฟเลอรในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก

33

Engineering Today November- December 2016


ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานในพิธีเปดโรงงานแชฟฟเลอรแหงแรกในไทย

แชฟฟ์เลอร์มีฐานการผลิตระดับโลก 70 แห่ง มุ่งเน้นใกล้ชิดลูกค้า ตั้งโรงงานภูมิภาคเพื่อภูมิภาค มร.นอรเบิรต อินเดลโคเฟอร ประธานเจาหนาทีฝ่ า ยบริหาร กลุ  ม บริษั ท แชฟฟเลอร ด า นยานยนต กลาววา กลุม บริษัท แชฟฟเลอร กอตัง้ ในป 2489 ทีป่ ระเทศเยอรมนี มีโรงงานทัว่ โลก 70 แหง ทั้งในสหภาพยุโรป จีน ญี่ปุน อินเดีย แอฟริกาใต และ มีศูนยวิจัยและพัฒนาครอบคลุมทุกโรงงาน มีพนักงานทั้งหมด 85,000 คน ครอบคลุมมากกวา 50 ประเทศ สําหรับโรงงานใหม ไทยแหงนี้ถือเปนสวนหนึ่งของแผนการลงทุนเชิงกลยุทธที่กลุม บริษัทแชฟฟเลอรตองการขยายฐานการผลิต รวมทั้งงานดาน การวิจัยและพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก “กลุมบริษัทแชฟฟเลอรมีความภูมิใจอยางยิ่งที่ไดเปดตัว โรงงานแหงนี้ในประเทศไทย เพื่อชวยในการขยายฐานการผลิต ผลิตภัณฑสาํ หรับใชในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต โดยเฉพาะ การผลิตในระดับทองถิ่นจะชวยใหเราใกลชิดกับลูกคาไดมากขึ้น และยังสามารถเพิ่มชองทางในการเขาถึงผลิตภัณฑคุณภาพสูง จากเรา รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยได” มร.นอรเบิรต อินเดลโคเฟอร กลาว ชูกลยุทธ์ขับเคลื่อนสู่อนาคต พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มร.แอนเดรียส ชิค ประธานเจาหนาที่ฝายบริหาร บริษัท แชฟฟเลอร ประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟก กลาววา โรงงานแหงนี้ เปนสวนหนึง่ ในวิสยั ทัศนของเราทีจ่ ะกาวเปนพันธมิตรชัน้ นําดาน การพัฒนาใหกบั ลูกคาของเราในภูมภิ าคนี้ ซึง่ นับเปนหนึง่ ในตลาด สําคัญที่มีอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตมากที่สุด ในโลก และเนื่ องจากเป น สว นหนึ่ ง ในกลยุ ทธ ‘Mobility for Tomorrow–การขับเคลื่อนไปสูอนาคต’ แชฟฟเลอรจึงมุงมั่น พัฒนาผลิตภัณฑและโซลูชนั เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใหกบั เทคโนโลยี ปจจุบันและสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ที่พรอมพลิกโฉมโลก แหงอนาคต ตลาดยานยนตยังคงมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและ

Engineering Today November- December 2016

34

มร.แอนเดรี มร แอนเดรียส ชิค ซีอีโอ แชฟฟเลอร ประจําเอเชียแปซิฟก

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกกําลังไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น บริษัทแชฟฟเลอรจึงพรอมเดินหนารวมเปนพันธมิตรกับลูกคา เพื่อผลักดันใหเกิดการเติบโตกาวตอไป สําหรับยอดขายของกลุมบริษัทแชฟฟเลอรในชวง 10 ป ที่ผานมา มีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยยอดขายในป 2558 ที่ 13.2 พันลานยูโร แบงเปนยอดขายจากกลุมยานยนต 75% มี Wheel Bearing เปนเรือธง และดานอุตสาหกรรม 25% ประกอบ ดวย ธุรกิจดานพลังงาน การบินและอวกาศ รถไฟ และ Offroad โดยมี Bearing ที่ ห ลากหลายและครบวงจร สามารถป อ น อุตสาหกรรมดังกลาวไดเปนอยางดี ทั้งนี้กลุมแชฟฟเลอรคาดวา ตลาดในเอเชียแปซิฟกจะเติบโตเพิ่มขึ้น สวนหนึ่งมาจากการให ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยในป 2558 กลุม บริษัทแชฟฟเลอรมีผลงาน 2,334 Patents ถือเปนอันดับ 2 ใน ประเทศเยอรมนี ชี้แนวโน้มยานยนต์ในไทยเติบโตต่อเนื่อง จัดตั้งโรงงานแห่งใหม่ในชลบุรี มร.จูนิชิ ชิมาดะ กรรมการผูจัดการ บริษัท แชฟฟเลอร แมนูแ ฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด กล าววา กลุมบริษัท แชฟฟเลอรมีพนักงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 680 คน (ขอมูล


ของโรงงาน โ ซึึ่งประกอบดวยการผลิตแผน ผา คลัตช จานกดผาคลัตชแบบแหง (Clutch Sets Disc and Pressure Plate) ระบบปรับตัง้ แรงดึง สายพานอัตโนมัติทางกลและทางแรงดันนํ้ามัน ตัวปรับความตึงสายพานแบบกลไก (FEAD Belt Mechanical Tensioner) และแบบไฮดรอลิก (ซาย) มร.จูนิชิ ชิมาดะ เอ็มดี บริษัท แชฟฟเลอร แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) มร.นอรเบิรต (Hydraulic Tensioner) วงแหวนซิงโครไนเซอร อินเดลโคเฟอร ซีอีโอ กลุมบริษัทแชฟฟเลอร ดานยานยนต (กลาง) และผูบริหารแชฟฟเลอร (Synchronizer Middle Ring SYRZ) ตลับลูกปน จานกดคลัตชและระบบคลัตช (Clutch Release System) ซึ่งจะ ณ ป 2559) มีโรงงานในเวียดนาม และไทยทีจ่ งั หวัดชลบุรี มีศนู ย เริ่มผลิตในปหนา ทําใหปหนามีไลนการผลิตครบทั้ง 5 ไลน ดานวิศวกรรม 3 แหง ประเทศไทยเปนที่นาจับตามองวา ตลาด โรงงานผลิ ต แห ง นี้ ส ร า งขึ้ น ภายใต แ นวคิ ด แบบโมดู ล ที่ ยานยนตนา จะเติบโตไดในอนาคต โดยเฉพาะรถ City Car รวมทัง้ สามารถเพิม่ สายการผลิตใหมๆ สําหรับผลิตภัณฑและโซลูชนั ของ ตลาดรถจักรยานยนต เชน Big Bike และ Scooter จึงเปน แชฟฟเลอรใหครอบคลุมหวงโซคุณ คาดานยานยนตไดอยาง เหตุผลสําคัญในการจัดตั้งโรงงานแหงใหมนี้ในภูมิภาคเอเชีย ครบวงจร ปจจุบันเดินเครื่องประมาณ 60% ซึ่งเปนการผลิตเพื่อ ตะวันออกเฉียงใต จําหนายในประเทศ 70% และสงออกตางประเทศ 30% สําหรับ ในป 2555-2558 ภาคอุตสาหกรรมเติบโตมากกวายานยนต ลูกคาในประเทศ ไดแก คายรถยนตชั้นนํา ประกอบดวย ฟอรด แตในป 2559 ยานยนตเติบโตมากกวาภาคอุตสาหกรรม โดยใน จีเอ็ม มิตซูบิชิ นิสสัน และฮอนดา โดยไดรับสิทธิประโยชนจาก ป 2558 ยอดขายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกอยูที่ 1.4 พันลานยูโร BOI ในเรื่องภาษีนําเขาวัตถุดิบ 0% เนื่องจากเปน Free Zone ในป 2559 คาดวายอดขายจะเติบโตขึ้นที่ 1.5 พันลานยูโร ทั้งนี้ สําหรับ แผนงานขั้นสุด ทายของผลิต ภัณฑในเฟส 2 กํ าลังอยู คายโตโยตาครองสวนแบงตลาดรถยนตเปนอันดับ 1 รวมทั้งคาย ระหวางดําเนินการ อื่นที่เปนของญี่ปุน คิดเปนสัดสวนถึง 90% และรถยนตสวนใหญ ภายในโรงงานแชฟฟเลอร จังหวัดชลบุรี ยังมี Lab 2 หอง ในญี่ ปุ  น จะเป น ระบบไฟฟ า Automatic แต ใ นภูมิ ภาคเอเชี ย คือ Physical Lab ซึ่งจะทําการเช็กคุณภาพแลววิเคราะห โดยตัด ตะวันออกเฉียงใตนี้ สัดสวนของรถ Manual และรถ Automatic ชิ้นงานดวยเครื่อง Cutting Machine ผานเครื่อง Hot Mounting จะเทากันที่ 50 : 50 จากนั้นนําชิ้นสวนมาขัดผิวหนา ทําใหชิ้นสวนมีผิวคลายกระจก สําหรับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนรถยนตพลังงานไฟฟา สะทอนแสง พรอมวิเคราะหดานความแข็ง (Hardness) และ กลุมบริษัทแชฟฟเลอรมีอุปกรณระบบไฟฟาที่ใชชวงลางเกียร รูปทรง เปนตน สวน Chemical Lab จะวิเคราะหนํ้ามันและสาร ซึ่งใชที่ประเทศเยอรมนี หากรัฐใหการสนับสนุนก็พรอมผลิต ทําละลายตางๆ (Solvent) โดยการสุมตัวอยางของชิ้นงาน เพื่อ “การเปดโรงงานแหงใหมนจี้ ะชวยเสริมสรางความแข็งแกรง ใหไดคุณภาพตามที่กําหนดไว ให กั บ ความสามารถด า นการดํ า เนิ น งานและวิ ศ วกรรมของ กลุม บริษทั แชฟฟเลอรกาํ ลังเดินหนาพัฒนาฐานการผลิต แชฟฟเลอรในภูมภิ าคแหงนี้ และยังชวยใหเราสามารถตอบสนอง และวิศวกรรมในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก (AP) โดยมีสาํ นักงานใหญ ตอการเปลีย่ นแปลงในตลาดไดรวดเร็วขึน้ ดวย กลุม ลูกคาของเรา ประจําภูมภิ าคในสิงคโปร ดวยแหลงการผลิต 7 แหง และสถาบัน จากทั่ ว โลกจํ า นวนมากมี ฐ านการผลิ ต อยู  ที่ นี่ และบริ ษั ท วิจัยและพัฒนาอีก 5 แหง เพื่อตอบสนองความตองการของ แชฟฟเลอรมคี วามมุง มัน่ ทีจ่ ะทํางานรวมกับพวกเขาเพือ่ ยกระดับ ลูกคาที่เพิ่มขึ้น พรอมพัฒนาการประยุกตใชงานและการปรับ อุตสาหกรรมยานยนตในภูมภิ าคนีใ้ หดยี งิ่ ขึน้ ” มร.จูนชิ ิ ชิมาดะ กลาว สินคาใหเขากับภูมิภาค โดยโรงงานในจังหวัดชลบุรีนับเปน โรงงานผลิตชิน้ สวนยานยนตแหงแรกในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก ผลิตภายใต้โมดูลที่เพิ่มสายการผลิตใหม่ได้ เฉียงใต และถือเปนสวนหนึ่งของแผนการลงทุนเชิงกลยุทธ ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่ายานยนต์ครบวงจร ทีก่ ลุม บริษทั แชฟฟเลอรตอ งการขยายฐานการผลิต รวมทัง้ งาน โรงงานแชฟฟเลอรในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 2 ดานการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก มีพื้นที่ทั้งหมด 55,000 ตารางเมตร ในชวงเริ่มตนมีพนักงาน คนไทย 160 คน ป จจุบัน ได เ ริ่มเป ด สายผลิ ตภัณ ฑในเฟส 1

35

Engineering Today November- December 2016


Interview

• กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จากรั้วบางมด

ผมภูมิใจกับทุกอยางที่ผมไดรับ ผมวาเรา แตละคนในสังคมตองทําหนาที่ของตัวเองใหดี ทีส่ ดุ ตามบริบท ภาระหนาที่ หรือตําแหนงของตน ถาเปนอาจารย ก็ตอ งสอนหนังสือเพือ่ ถายทอด ความรูใหคนรุนใหม ตองทําวิจัยเพื่อหาองค ความรูใหม ตองบริการสังคมเพื่อเผยแพรและ นําความรูเหลานั้นไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน พูดงายๆ ก็คือ ทําตัวใหมีประโยชนตอสังคม โดยรวม

จากความเชี่ ย วชาญและผลงานวิ จั ย ที่ โ ดดเด น ด า นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลที่ ก ารั น ตี ด  ว ยรางวั ล ระดั บ ประเทศและระดับโลก ของศาสตราจารย ดร.สมชาย วงศ วิ เ ศษ ศาสตราจารย ร ะดั บ 11 หั ว หน า กลุ  ม วิ จั ย Fluid Mechanics, Thermal Engineering and Multiphase Flow Research Leb. (FUTURE) ภาควิชาวิศวกรรม เครื่ อ งกล คณะวิ ศ วกรรมศาสต ร มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า ธนบุ รี (มจธ.) และนั ก วิ จั ย สู  ตํ า แหน ง อั น ทรงเกี ย รติ “ราชบั ณ ฑิ ต ประเภทวิ ช า วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สํานัก วิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา” ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ป ศาสตราจารย ดร.สมชาย ทําหนาที่ถายทอดความรูใหกับลูกศิษย นักวิจัย และภาค ธุรกิจอุตสาหกรรมหลายแหง จนถึงปจจุบนั ศาสตราจารย ดร.สมชาย ก็ยังคงทําหนาที่นี้ งานสอนและวิจัยสวนใหญ

Engineering Today November- December 2016

36


นอกจากบทบาทการเป น อาจารย วิศวกร นักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักคิด นักประดิษฐ แลว อาจารย ยั ง นํ า ความรู  แ ละความ สามารถมาทํ า หน า ที่ เ ป น ภาคี สมาชิกราชบัณฑิตยสภากวา 12 ป จนไดรบั คัดเลือกใหเปนราชบัณฑิต ซึ่งเปนตําแหนงอันทรงเกียรติยิ่ง ของประเทศ ราชบัณฑิตซึง่ มีหลาย สาขา ไมไดทาํ หนาทีใ่ นการบัญญัติ คําศัพทเทานั้น แตมีงานภารกิจที่ เกีย่ วของอยูห ลายดาน ดังนัน้ บุคคล ที่จะเปนราชบัณฑิ ต จะตองเป น บุคคลที่มีผลงานโดดเดนและเปน ที่ประจักษทั้งในประเทศและตาง ประเทศ ศาสตราจารย ดร.สมชาย วงศวิเศษ ก็เชนกัน

จะเกี่ยวของกับพลังงาน การถายเทความรอน การทําความเย็น การเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน การ ออกแบบระบบทางความรอน ผลงานเหลานี้สรางคุณประโยชน ใหกับสังคมและประเทศชาติ จนทําให ศาสตราจารย ดร.สมชาย ไดรับรางวัลจากองคกรตางๆ มากมาย จากอาจารย์และนักวิจัย สู่ราชบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปจจุบนั ศาสตราจารย ดร.สมชาย ยังคงมีงานวิจยั ทีย่ งั อยู ระหว า งดํ า เนิ น การอี ก มากมาย โดยเฉพาะงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ นวัตกรรมสําหรับการแลกเปลีย่ นความรอน รวมถึงวิศวกรรมการ ปรั บ อากาศและการทํ า ความเย็ น ที่ เ ป น หั ว หน า โครงการกว า 15 โครงการ ซึ่งหากดําเนินการแลวเสร็จก็จะเปนประโยชนกับ ประเทศชาติ และยังเปน ผลดีตอสิ่งแวดลอมของโลกในอนาคต อีกดวย งานวิจัยสวนใหญดําเนินการดวยตัวเองภายในประเทศ ผลลัพธจากงานวิจยั อยูใ นรูปของการตีพมิ พเผยแพรตอ สาธารณะ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการจดสิทธิบัตร โดยผลงาน วิจัยไดถูกนําไปอางอิงจํานวนมาก เพื่อการตอยอดงานวิจัยหรือ ถูกนําไปใชงาน ซึ่งหมายถึงเปนการทําประโยชนใหสังคมโดย สวนรวม และสรางชื่อเสียงใหกับประเทศชาติเปนอยางยิ่ง

37

Engineering Today November- December 2016


“ผมภูมใิ จกับทุกอยางทีผ่ มไดรบั ผมวาเราแตละคนในสังคม ตองทําหนาที่ของตัวเองใหดีที่สุดตามบริบท ภาระหนาที่ หรือ ตําแหนงของตน ทุกคนลวนมีความสําคัญ ไมมีใครสําคัญเหนือ ใคร ถ า เปน อาจารย ก็ต อ งสอนหนัง สื อ เพื่อ ถายทอดความรู ใหคนรุน ใหม ตองทําวิจยั เพือ่ หาองคความรูใ หม ตองบริการสังคม เพื่อเผยแพรและนําความรูเหลานั้นไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน พูดงายๆ ก็คอื ทําตัวใหมปี ระโยชนตอ สังคมโดยรวม ผมสอนหนังสือ ตั้งแตปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก วิชาปริญญาตรีที่ผมสอนลวน เปนวิชาบังคับ มีนักศึกษาเรียนเปนรอย สวนงานวิจัยก็มีทีมใหญ มีคนอยูใ นทีมทัง้ อาจารย นักวิจยั และนักศึกษา ไมตาํ่ กวา 20 คน เราทําทั้งงานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจยั ประยุกต ตลอดจนรวมมือ กับภาคอุตสาหกรรม เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑใหดีขึ้น” กว่าจะเป็นราชบัณฑิต จุดเริม่ ตนการเปนราชบัณฑิตของ ศาสตราจารย ดร.สมชาย คือ ไดรับการชักชวนจาก ศาสตราจารย ดร.ปรีดา วิบูลยสวัสดิ์ ราชบัณฑิตและนักวิจยั อาวุโสทีเ่ ปนผูบ กุ เบิกงานวิจยั ดานพลังงาน ในประเทศไทย อดีตอาจารยภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล อดีตคณบดี คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ และอดีตรองอธิการบดี มจธ. ใหมารวมในการบัญญัติศัพทวิศวกรรมเครื่องกล ศาสตราจารย ดร.สมชาย ตอบรับการเขารวมดวยใจที่อยากจะชวยเหลือและ สํานึกในบุญคุณของอาจารยปรีดา จึงชวยงานมาตลอด จากนั้น

Engineering Today November- December 2016

38

ตอมาจึงไดรับแตงตั้งใหเปนภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภาในป 2546 และทํางานรับใชประเทศตอเนื่องมา 12 ป จนกระทั่ง ไดรับโปรดเกลาฯ ใหเปนราชบัณฑิตเมื่อปลายป 2558 ในที่สุด ศาสตราจารย ดร.สมชาย บอกวา บทบาทหนาที่ของ ราชบัณฑิต ไมใชเพียงการบัญญัติศัพทเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับ สาขาวิชาชีพตางๆ เทานัน้ แตยงั รวมถึงการกําหนดและตรวจสอบ มาตรฐานตางๆ ในแตละสาขา แมแตการตัง้ ชือ่ องคกรใหมๆ การ กําหนดคําเรียกใหมๆ ก็ตองผานการใหความเห็นของราชบัณฑิต รวมถึงการใหความรูในศาสตรตางๆ ตอประชาชนในประเทศ ที่ สําคัญการทํางานทีร่ าชบัณฑิตยสภา ทําใหไดเรียนรูศ าสตรตา งๆ นอกเหนือจากดานวิศวกรรมศาสตร “การทํางานที่ราชบัณฑิตยสภา หลักๆ จะเปนงานวิชาการ ทัง้ หมด ทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุม จะมีราชบัณฑิตจากทุกสาขาวิชามา ประชุมรวมกัน และจะมีราชบัณฑิตนํางานวิชาการทีม่ คี ณ ุ ประโยชน ตอบานเมืองมาบรรยายในที่ประชุมอยางนอยครั้งละ 2 ทาน ทานละ 1 เรือ่ ง เชน นวัตกรรมใหมๆ การปองกันการติดไวรัสตัวใหม ภัยพิบัติตางๆ ซึ่งทําใหผมไดเรียนรูงานในสาขาวิชาอื่นๆ และ นอกเหนือจากเรื่ององคความรูแลว ผมมักจะซึมซับลักษณะและ การทํางานของราชบัณฑิตทานอืน่ ๆ ซึง่ แตละทานลวนเปนบุคคล อันทรงคุณ คา แตละท านมีลั กษณะพิเศษที่ดีงามตางกัน ผม ชื่นชมทานเหลานั้นและเก็บเกี่ยวมาเปนแบบอยางใหกับตัวเอง” ศาสตราจารย ดร.สมชาย กลาว


ต้นทุนที่ดีถูกหล่อหลอมจากครอบครัว ศาสตราจารย ดร.สมชาย มักจะชื่นชมในความเปนแบบ อยางทีด่ ขี องผูอ นื่ เสมอ แตแทจริงแลว ศาสตราจารย ดร.สมชาย เองก็มีความเปนแบบอยางที่ดีเปนตนทุนอยูไมนอยเลยทีเดียว อาจารยมีความโดดเดนเรื่องความมุงมั่น ทุมเท ในหนาที่การงาน มาตัง้ แตไหนแตไร จนเพือ่ นรวมงานและลูกศิษยตา งเอยปากเปน เสียงเดียวกันวา อาจารยเปนคนทํางานจริงจัง มีระเบียบวินัย มุงมั่น ทุมเท ซึ่งเปนพื้นฐานของการทํางาน “ผมคิดวาครอบครัวในวัยเด็กเปนสวนสําคัญที่ชวยหลอ หลอม ตั้งแตคุณปู คุณพอ และถอยหลังไปอีก ทุกทานลวนอยู ในแวดวงวิชาการ และเปนขาราชการชั้นผูใหญ ทานเหลานี้ไมได มองเรื่องสวนตัวสําคัญไปกวาเรื่องราชการ คุณพอคุณแมผมเปน ขาราชการ มีงานทีท่ า นตองรับผิดชอบมาก ประโยคหนึง่ ทีผ่ มเห็น บนขื่อบานเมื่อครั้งยังเด็ก คือ “เกิดมาตองรับใชแผนดิน” ถึงวันนี้ ผมเชื่อวาครอบครัวผมมีสวนสําคัญที่ทําใหผมอยูในกฎเกณฑ มี วินยั รูจ กั ทีต่ าํ่ ทีส่ งู รูเ ขารูเ รา ไมกลาเอาเปรียบใคร สวนครอบครัว ในปจจุบันก็สําคัญไมแพกัน ภรรยาและลูกๆ ของผมตางเขาอก

เขาใจในสิ่งตางๆ ที่ผมทําอยู เห็นเปนเรื่องดี เปนเรื่องสนุก นั่น คือสิ่งสําคัญที่ทําให ผมได ทําในสิ่งที่ ผมชอบและเชื่อมั่นอย าง เต็มที่มาโดยตลอดวาสิ่งที่ทําอยูนั้นถูกตองแลว” ศาสตราจารย ดร.สมชาย กลาว ใช้หลักธรรมในการครองชีวิตและครองงาน อยู่ร่วมกับคนในสังคมอย่างมีความสุข ที่สําคัญไมนอยกวากันคือ การใชหลักธรรมในการครอง ชีวติ และครองงาน คือ หลักทีใ่ ชในการดําเนินชีวติ ของผมนัน้ สัน้ ๆ งายๆ ไดแก ซื่อสัตย ขยัน กตัญู ถาจะวาเปนหลักธรรมหนอย ก็คือ พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ในการ เปนอาจารย อิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ในการ ทํางาน และสังคหวัตถุ 4 คือ ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา ในการอยูรวมกับผูอื่น ผมคิดวาสิ่งเหลานี้จะทําใหเรามีหลักใน การทํางาน และสามารถอยูรวมกับคนในสังคมรอบๆ ตัวเราได อยางมีความสุข

รางวัลผลงานอันทรงเกียรติต่างๆ ที่ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ได้รับ • เมธีวิจัย สกว. ผูมีผลงานดีเยี่ยมของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจําป พ.ศ. 2539 และ 2540 • เมธีวิจัยอาวุโส สกว. (พ.ศ. 2546-2552) • นักวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําป พ.ศ. 2547 • นักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2549 • ผลงานวิจัยดีเดน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจําป พ.ศ. 2549 • เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร ประจําป พ.ศ. 2551 • อาจารยดีเดนแหงชาติ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป พ.ศ. 2552 • อาจารยดีเดนในโอกาสครบรอบ 48 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) พ.ศ. 2552 • ศาสตราจารยวิจัยดีเดน ประจําป พ.ศ. 2553 • นักเรียนเกา AIT ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2554 • บุคคลดีเดนของชาติ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป พ.ศ. 2554 • ทุนนักวิจัยแกนนํา (NSTDA Chair Grant) ประจําป พ.ศ. 2556 • ผลงานวิจัยดีเดน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจําป พ.ศ. 2557 • รางวัล Thailand Frontier Author Award 2015 จาก Thomson Reuters • นักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ดีเดน ประจําป พ.ศ. 2558 • รางวัลสิ่งประดิษฐคิดคน ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ หลายรายการ

39

Engineering Today November- December 2016


Startup

• กองบรรณาธิการ

SIPA ผนึกกําลัง 2 สถาบัน

การศึกษาชั้นนําและ HTC สตาร์ทอัพใหญ่ระดับโลก สรางพลังขับเคลื่อนดิจิทัลสตารทอัพไทยสูเวทีโลก

ผนึกกําลังสรางพลังขับเคลื่อนดิจิทัลสตารทอัพไทยสูเวทีโลก

สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (STIU) จับมือกับ Houston Technology Center (HTC) จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลก และได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Forbes ให้เป็น 1 ใน 10 ของศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลก เปิดโอกาส ให้สตาร์ทอัพในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ สร้างพลังขับเคลื่อนดิจิทัล สตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลก

HTC พร้อมสร้างสตาร์ทอัพไทย เตรียมเปิดฮับนวัตกรรมแห่งเอเชียในไทย มร.ซิด วินยารด ผูบริหาร ฮุสตัน เทคโนโลยี เซ็นเตอร (Houston Technology Center : HTC) กลา วว า ฮุ สตัน เทคโนโลยี เซ็นเตอร เปนองคกรทีม่ ไิ ดมงุ หวังผลกําไร โดยมีปณิธาน ในการเปนศูนยรวมการบมเพาะวิทยาศาสตรและพัฒนาธุรกิจ ผูประกอบการใหม กอตั้งในป 1998 สํานักงานใหญอยูในเมือง ฮุสตัน รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา ปจจุบนั HTC ถือเปนศูนยบม เพาะ เทคโนโลยีและสตารทอัพใหญทสี่ ดุ 1 ใน 10 ของโลก สรางผลงาน กวา 5,000 งานใหม และการลงทุนกวา 2,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีความสัมพันธอนั ดีกบั เครือขายบริษทั ชัน้ นํากวา 1,000 แหง

Engineering Today November- December 2016

40

และทําหนาที่โคชใหคําปรึกษาแนะนําแกบริษัทกวา 250 แหง HTC มุงพัฒนาใน 5 เทคโนโลยีหลัก ไดแก ดิจิทัลสารสนเทศ วิทยาศาสตรชวี ภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีอวกาศ-โทรคมนาคม และพลังงาน “เรารูสึกยินดีเปนอยางยิ่งในความรวมมือกับภาครัฐ และ ภาคการศึ ก ษาในประเทศไทย เพื่ อ สร า งสรรค ส ตาร ท อั พ ผูป ระกอบการใหม แผนในอนาคตอันใกลเราจะเปดฮับนวัตกรรม แหงเอเชียในประเทศไทยทีแ่ สตมฟอรด อาคารเอ็กซเชน ทาวเวอร สี่แยกอโศก ดวยมั่นใจวาประเทศไทยมีความเหมาะสมในทุกมิติ ทั้งยุทธศาสตรที่ตั้ง เปนศูนยกลางคมนาคม การพาณิชยและ การศึกษา ตลอดจนมีความหลากหลายของธุรกิจและอุตสาหกรรม พื้นฐานอยางครบครัน” มร.ซิด วินยารด กลาว


สตาร์ทอัพควรมีครรลองของ การปฏิบัติและการดําเนินงานที่ดี มีมาตรฐานสากล และที่สําคัญคือ การมีโค้ชที่มีประสบการณ์ความ เชี่ยวชาญ เครือข่ายสนับสนุนและ แหล่งนักลงทุนครบครันนัน้ ช่วยให้ เกิดความสําเร็จได้รวดเร็ว

มร.ซิด วินยารด ผูบริหาร ฮุสตัน เทคโนโลยี เซ็นเตอร

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร สจล.

“การรวมพลัง 4 องคกรวันนีเ้ ปนตัวอยางของการสรางกลุม Tech Startup ใหเขมแข็งยัง่ ยืน โดยมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล าเจาคุณทหารลาดกระบัง นําโดยคณะวิศวกรรมศาสตร ผูนําที่มีชื่อเสียงดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม สวน Stamford International University เปน ผูนําพัฒนาบุคลากรผูเชี่ยวชาญ ดานธุรกิจและ Entrepreneurship การนําผลงานนวัตกรรมจาก สจล. รวมมือกับทีมนักศึกษาที่มีความรูความสามารถทางธุรกิจ โดยมีโคชระดับโลก HTC และภายใตโครงการ Digital Startup สนับสนุนโดย SIPA” มนตชัย กลาว เปิดกว้างให้สตาร์ทอัพนักศึกษา-ประชาชน ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสู่ไทยแลนด์ 4.0

มนตชัย ศรีเจริญศักดิ์ ผูจัดการฝายสงเสริมการตลาด SIPA

SIPA มั่นใจโครงการ Digital Startup สร้างพลังขับเคลื่อนสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลก มนตชัย ศรีเจริญศักดิ์ ผูจัดการฝายสงเสริมการตลาด สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการ มหาชน) หรือ SIPA กลาววา การรวมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต โครงการ Digital Startup ซึ่งเปนโครงการที่ทาง SIPA ไดจัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจดิจิทัลของประเทศ หรือ Digital Economy และเพือ่ เปนการพัฒนากําลังคนทางดานดิจทิ ลั อีกดวย ความรวมมือ 4 องคกรนี้จะเปนพลังขับเคลื่อนใหสตารทอัพไทย สามารถเขาสูการแขงขันในเวทีโลก การสรางกลุม Tech Startup ทีม่ โี อกาสในการประสบความ สําเร็จสูงนัน้ สวนทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คือ นวัตกรรมทีม่ คี วามโดดเดนและ มีทมี ทีเ่ ขมแข็ง มีความเชีย่ วชาญทัง้ ดานเทคนิคและดานธุรกิจดวย ตลอดจนสามารถพัฒนาเปนเชิงพาณิชยได แตปจจุบันนี้ยังไมมี สือ่ กลางทีจ่ ะนําผูม ศี กั ยภาพและมีสงิ่ ประดิษฐนวัตกรรมทีน่ า สนใจ รวมทั้งผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานธุรกิจมาพบเจอและรวม งานกัน เพื่อผลักดันใหเกิดเปน Startup ที่ประสบความสําเร็จได

รศ. ดร.คมสั น มาลี สี คณบดี คณะวิ ศ วกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กลาววา จากสถิติงานนวัตกรรมในตางประเทศ 50% มาจาก สถาบันการศึกษา นับจากนี้ ไปหลั กสูต รการเรี ยนการสอนใน มหาวิทยาลัยของไทยตองมีนิเวศทางดิจิทัลที่กระตุนการเรียนรู เชิงวิเคราะหสรางสรรค และงานวิจัยพัฒนาจะตองตอบโจทย ความตองการของตลาด และเดินเคียงขางธุรกิจอุตสาหกรรม สตารทอัพควรมีครรลองของการปฏิบัติและการดําเนินงานที่ดี มี มาตรฐานสากล และทีส่ าํ คัญคือ การมีโคชทีม่ ปี ระสบการณความ เชี่ยวชาญ เครือขายสนับสนุนและแหลงนักลงทุนครบครันนั้น ชวยใหเกิดความสําเร็จไดรวดเร็ว ในแตละป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง (สจล.) มีผลงานการวิจัยพัฒนาดานเทคโนโลยี และ งานวิจัยและพัฒนา (R&D) ในสาขาตางๆ เฉลี่ยรวมปละกวา 500 ชิ้น โดยผลงานนวัตกรรมที่โดดเดน ไดแก หุนยนต รปภ. TubbyBot วีลแชรควบคุมดวยดวงตา เครื่องวัดความออน-แก ของทุเรียน เปนตน ตอไปเมื่อจับกลุมก็จะเกิดการแลกเปลี่ยน โนฮาวดการบริหารจัดการและการตลาด

41

Engineering Today November- December 2016


ทั้ งสองสถาบั นจะไดเรียนรู และพัฒนาโครงการวิศวกรรมที่มี ความคิดสรางสรรคใหมีมูลคาเชิงเศรษฐกิจยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัย นานาชาติแสตมฟอรดมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดรวมงานกับ สถาบันคุณภาพ และมีสว นรวมในการขับเคลือ่ นประเทศ ขัน้ ตอน การคัดเลือกกอนพัฒนาสตารทอัพจะผานกระบวนการจากการ นําเสนอไอเดียความโดดเดน แลวคัดเลือกโดยคณะกรรมการ อีก 3 ครัง้ ทัง้ นี้ นักศึกษาหรือผูส นใจแวะเขามาขอรับคําปรึกษาได เครื่องวัดความอ่อน-แก่ของทุเรียน พัฒนาเป็นสตาร์ทอัพได้ในอนาคต

ดร.แอนดรูว สกาวน อธิการบดีมหาวิทยาลัย นานาชาติแสตมฟอรด

เครือ่ งวัดความออน-แกของทุเรียน พรอมพัฒนาเปนสตารทอัพ

ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร สจล. กับผลงาน TubbyBot

“สําหรับความรวมมือของ 4 องคกรในครัง้ นี้ จะชวยเติมเต็ม ใหสตารทอัพไทยมีความกาวหนาและความสําเร็จ สจล. มั่นใจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด (STIU) มีประสบการณและ บุคลากรอาจารยและนักศึกษาปริญญาโทดานการตลาด บริหาร ธุรกิจและการเงิน สามารถจับกลุมและรวมกันทํางานไดอยางดี เรายังไดเรียนรูจากโคช HTC ซึ่งเปนศูนยบมเพาะเทคโนโลยีและ สตารทอัพระดับโลก ซึง่ จะเปนโอกาสทีเ่ ปดกวางสําหรับสตารทอัพ นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ นํามาซึ่งผลดีตอการยกระดับ คุณภาพชีวิตในสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจสูไทยแลนด 4.0” รศ. ดร.คมสัน กลาว ชี้ นศ. จะได้พัฒนาโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ดร.แอนดรูว สกาวน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอรด กลาววา ความรวมมือนี้เปนการดึงเอาจุดแข็งของ แตละสถาบันมาประสานกันไดอยางลงตัว เริม่ ตนจากการนํางาน นวัตกรรมจากคณะวิศวกรรมศาสตร สจล. มาตอยอดดวยองค ความรูท างธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในดานการสรางผูป ระกอบการ ใหม (Enterpreneurship) ของแสตมฟอรด โดยนักศึกษาจาก

Engineering Today November- December 2016

42

ภายในงานนี้ยังมีตัวอยางผลงานนวัตกรรมที่มีแนวโนม ศักยภาพในการพัฒนาเปนสตารทอัพไดในอนาคต ไดแก เครือ่ งวัด ความออน-แกของทุเรียน และหุน ยนตจอมพิทกั ษ สําหรับเครือ่ ง วัดความออน-แกของทุเรียนดวยคลืน่ ไมโครเวฟ (Durian Maturity Inspection) เปนผลงานของ ผศ. ดร.ศรวัฒน ชิวปรีชา อาจารย ประจําภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม และทีมนักศึกษา คณะ วิศวกรรมศาสตร สจล. ที่สรางชื่อเสียงโดงดัง ไดรับรางวัลเหรียญ ทองแดงจากเวทีสงิ่ ประดิษฐระดับโลก ในงาน 44th International Exhibition and Invention of Geneva 2016 ณ สมาพันธรัฐสวิส เจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด เมือ่ เร็วๆ นี้ ซึง่ ถือเปนงานประกวด นวัตกรรมทีย่ งิ่ ใหญทสี่ ดุ งานหนึง่ ของโลก โดยในแตละปจะมีผลงาน นวัตกรรมจัดแสดงมากกวา 1,000 ชิ้น จาก 48 ประเทศทั่วโลก อีกทัง้ ผลงานเครือ่ งวัดความออน-แกของทุเรียนดวยคลืน่ ไมโครเวฟ ยังไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนในตางประเทศเปนอยางมาก โดยสํานักขาว BBC ของอังกฤษไดยกยองใหเปน 1 ใน 7 ของ สิ่งประดิษฐที่ดีที่สุดและนาทึ่งของโลก “Seven of the Best and Weirdest New Inventions” หุ่นยนต์สุนัขรักษาความปลอดภัย ตอบโจทย์สังคมสูงวัย ในยุคที่สังคมใหความสําคัญตอความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพยสินมากยิ่งขึ้น ขณะที่ประเทศไทยประสบปญหาขาดแคลน แรงงานและบุคลากร ตลอดจนการกาวเขาสูสังคมสูงวัย ทีม นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. ไดพัฒนาหุนยนตสุนัข รักษาความปลอดภัย (TubbyBot) ที่ ส ามารถทํางานรวมกับ ระบบปองกันความปลอดภัยในอาคารสํานักงานและบานพักอาศัย ชวยแกปญหาจํานวนเจาหนาที่ รปภ. ที่ตองจาง ประหยัดเวลา ไมตองเฝาดูจอ อีกทั้งลดความเสี่ ยงของการเกิด อันตรายกับ เจาหนาที่ รปภ. และทรัพยสนิ โดยหุน ยนตสามารถเดินลาดตระเวน แทนเจาหนาที่ รปภ. นอกจากนี้บนตัวหุนยนต TubbyBot ยังมีกลองตรวจจับ ความผิดปกติ โดยจะสามารถสงเสียงและแจงความไมปกติ กลับไปทีผ่ บู งั คับบัญชา หรือสถานีตาํ รวจ ผานระบบ SMS และ E-mail ไดดวย


Research & Development • กองบรรณาธิการ

เฮเดล จัดตั้งศูนย์วิจัยกราฟีนแห่งแรก

ในเอเชีย ที่ Science Park เน้นต่อยอด เทคโนโลยีขั้นสูง รองรับการขยายตลาดสู่เอเชีย

โฉมหนาผงกราฟน วัสดุมหัศจรรยใชงานไดหลากหลายอุตสาหกรรม

สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Science Park) ร่วมกับบริษัท Haydale Graphene Industries จากประเทศอั ง กฤษ ลงนามความร่ ว มมื อ จั ด ตั้ ง Haydale Technologies (Thailand) : HTT ศูนย์ วิจัยกราฟีนแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย ภายในอาคาร กลุ ่ ม นวั ต กรรม 2 (INC2) อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ด้วยเชือ่ มัน่ ในความพร้อม ของบุคลากร นักวิจัย เครื่องมือต่างๆ ชี้นักวิจัยไทย ได้ประโยชน์จากการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละการถ่ายทอด เทคโนโลยีระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริม และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด เทคโนโลยี ก ราฟี น ขั้ น สู ง มากขึ้ น ในอนาคต พร้อมขับเคลือ่ นเศรษฐกิจสู่ Thailand 4.0

“ 43

Engineering Today November- December 2016


ดร.เจนกฤษณ ดร เจนกฤษณ คณาธารณา ผผูอ าํ นวยการ Science Park

ลงนามความรวมมือจัดตั้งศนย ศูนย HTT แหงแรกในเอเชีย

ดร.เจนกฤษณ คณาธารณา ผูอ าํ นวยการอุทยานวิทยาศาสตร ประเทศไทย และ Mr.Ray Gibbs, CEO of Haydale Graphene Industries Public Limited Company รวมลงนามในการเชา พื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนยวิจัย HTT พรอมกันนี้มีการเสวนาใหความรู เรื่อง “เทคโนโลยีวัสดุกราฟนกับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม ในอนาคต” โดย ดร.ทวีศั ก ดิ์ กออนั นตกูล ที่ป รึกษาอาวุโส ผูอํานวยการ สวทช. ดร.ศรัณย สัมฤทธิ์เดชขจร ผูอํานวยการ ศูนยอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) และ Mr.Ray Gibbs, CEO of Haydale โดยมี คมกฤช สัจจาอนันตกุล กรรมการผู  จั ด การ Haydale Technologies (Thailand) Company Limited (HTT) เปนผูดําเนินรายการ >> ศูนย์วิจัย HTT หนุนให้เกิดเทคโนโลยีกราฟีนขั้นสูง พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ Thailand 4.0 ดร.เจนกฤษณ คณาธารณา ผู  อํ า นวยการอุ ท ยาน วิทยาศาสตรประเทศไทย กลาววา การที่ Haydale Graphene Industries Public Limited Company ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียน จากตลาดหลักทรัพยของ London Stock Exchange ตัดสินใจ จัดตั้งศูนยวิจัย HTT ในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถือเปน เรื่องที่นายินดี โดยจะทํางานรวมกับศูนยนวัตกรรมการพิมพ อิเล็กทรอนิกสและอิเล็กทรอนิกสอินทรีย (TOPIC) และ สวทช. ซึ่งมีความพรอมในดานทีมวิจัย รวมไปถึงเครื่องมือวิจัยขั้นสูง ทําใหนกั วิจยั ไทยทีไ่ ดทาํ งานรวมกับนักวิจยั ชัน้ นําจากตางประเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการถายทอดเทคโนโลยีระหวาง กันไดอยางเปนรูปธรรมขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะเปนการสงเสริม และผลักดันใหเกิดเทคโนโลยีขนั้ สูงมากขึน้ ในอนาคต และแนนอน วาจะเปนกลไกทีส่ าํ คัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศไทย ไปสู Thailand 4.0 ตามแผนยุทธศาสตรของรัฐบาลตอไป

มร.เรย มร เรย กิบบส CEO of Haydale

ดร.ทวี ดร ทวีศกั ด์ดิิ์ กออนันตกล ตกูล ที่ปรึกษาอาวโสผ ษาอาวุโสผูอ าํ นวยการ สวทช สวทช.

ดร.ศรั ดร ศรัณย สัมฤทธ์ ฤทธิิ์เดชขจร ผผูอ าํ นวยการศน นวยการศูนยเ นคเทค

Engineering Today November- December 2016

44


รู้จัก “กราฟีน” วัสดุมหัศจรรย์ สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมหลากหลายอุตสาหกรรม ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ที่ปรึกษาอาวุโส ผูอํานวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กลาววา “กราฟน” เปน “วัสดุมหัศจรรย” ที่ สวทช. มองเห็นโอกาส และความสําคัญมาตัง้ แตทมี่ กี ารคนพบ จึงไดเริม่ ทําวิจยั และพัฒนา เพือ่ นํากราฟนไปใชงานในเชิงอุตสาหกรรมในรูปแบบตางๆ มากวา 5 ปแลว และบางสวนไดเริ่มมีการสงตอเทคโนโลยีใหแกภาค อุตสาหกรรม เชน การสังเคราะหกราฟนดวยเทคนิคเคมีไฟฟา เพือ่ ผลิตหมึกพิมพอเิ ล็กทรอนิกสทสี่ ามารถพิมพดว ยเครือ่ งพิมพ แบบอิงคเจ็ทไดสําเร็จเปนรายแรกของโลก โดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท ผูอ าํ นวยการหนวยปฏิบตั กิ ารวิจยั นาโนอิเล็กทรอนิกส และเครื่ อ งกลจุ ล ภาค ศู น ย เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละ คอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) นอกจากการนําไฟฟาที่ดีแลว กราฟนยังสามารถนําไป ผสมเปนวัสดุคอมโพสิตที่มีนํ้าหนักเบาและมีความแข็งแรงสูง คุ ณ สมบั ติ ก ารนํ า ความร อ นที่ ดี ข องกราฟ น สามารถช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและยื ด อายุ ก ารใช ง านของหลอดไฟส อ งสว า ง แบบ LED ไดอยางมาก ดวยความบางและการโคงงอไดของ กราฟน สามารถนําไปผลิตเปนจอภาพโคงแบบ OLED ในเชิง พาณิชย และยังมีงานวิจัยอื่นๆ อีกมาก ซึ่งเปนที่สนใจของแวดวง การวิจยั และพัฒนาทัว่ โลก เชน งานวิจยั ทางดาน Supercapacitor ที่หากสําเร็จจะชวยแกปญหาการประจุไฟฟาของรถยนตไฟฟา จากที่ตองใชเวลาหลายชั่วโมงเปนภายในเวลาไมกี่วินาที หรือ เสื้อผาอัจฉริยะ “Smart Textiles” ที่ประกอบไปดวยเซ็นเซอร ตรวจวัดสุขภาพของผูสวมใส สามารถสงขอมูลใหแพทยเพื่อ วินิจฉัยโรคแบบอัตโนมัติ และสามารถปรับอุณหภูมิเพื่อสราง ความอบอุนใหกับรางกาย ศูนย์ TOPIC สวทช. จับมือศูนย์ HTT พัฒนากราฟีนป้อนอุตสาหกรรมทุกประเภท ปจ จุ บั น สวทช. ได มีการจัดตั้ ง ศูน ยนวั ตกรรมการพิม พ อิ เ ล็กทรอนิกส และอิเ ล็ กทรอนิกสอิ น ทรี ย (TOPIC) ที่ ชั้น 5 อาคารกลุม นวัตกรรม 2 ภายในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย เพื่อสรางเครือขายการทํางานรวมกันระหวางทีมงานวิจัยภาครัฐ

และภาคอุตสาหกรรมที่มีความสนใจในการพัฒนาและประยุกต ใชงานกราฟนสําหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยทางศูนยฯ มีหอ งปฏิบตั กิ ารและเครือ่ งมือทีม่ เี ทคโนโลยีขนั้ สูง รวมถึงทีมงาน วิจยั ทีพ่ รอมสําหรับการวิจยั ประยุกตทงั้ ทางเคมี ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส และทางชีวภาพ Haydale มั่นใจทีมวิจัย สวทช. จัดตั้งศูนย์วิจัยกราฟีนแห่งแรกในเอเชีย ด า น มร.เรย กิ บ บ ส CEO of Haydale Graphene Industries Public Limited Company กลาววา Haydale เปน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของอังกฤษที่มีมูลคาตลาด 30 ลานยูโร (ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2559) โดยบริษัทฯ มีความ เชีย่ วชาญดานกราฟนมาตัง้ แตตน และตอยอดไปยังวัสดุนาโนอืน่ ๆ ดวยความมุงมั่นในการขยายตลาดสูภูมิภาคเอเชีย เพื่อรองรับ อุตสาหกรรมที่เกิดจากเทคโนโลยีวัสดุกราฟน จึงเปนที่มาของ ความร ว มมื อ ระหว า ง Haydale และอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร ประเทศไทย ในการจัดตัง้ ศูนยวจิ ยั กราฟน Haydale Technologies (Thailand) หรือ HTT ขึ้น “Haydale เชื่อมั่นในความพรอมของอุทยานวิทยาศาสตร ประเทศไทย โดยเฉพาะทีมวิจัยเนคเทค สวทช. ที่มีความรูความ เชีย่ วชาญในเรือ่ งกราฟนเปนอยางดี รวมถึงสิง่ อํานวยความสะดวก อุปกรณทดสอบ และเครื่องไมเครื่องมือตางๆ ที่ครบครัน ปจจัย เหลานี้ถือเปนจุดแรกที่ทําใหบริษัทฯ ตัดสินใจเลือกตั้งศูนยวิจัย และพัฒนาที่นี่ นอกจากนี้ยังเห็นวาประเทศไทยและเอเชียมีการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีปริมาณของอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วของ กับตลาดเปาหมายของบริษัทจํานวนมาก เชน สิ่งพิมพ รถยนต และคอมโพสิต” มร.เรย กิบบส กลาว สําหรับแผนการทํางานในระยะแรก ทีมนักวิจยั จาก HTT มีการทํางานรวมกันกับทีมวิจัยของ ดร.อดิสร เพื่อพัฒนาและ สร า งโอกาสทางธุ ร กิ จ ในกลุ  ม วั ส ดุ ใ หม ๆ ที่ เ กิ ด จากการนํ า กราฟนไปประยุกตใช อาทิ ซิลิกอนคารไบด ที่จะมีคุณสมบัติ ที่ทนตอการสึกหรอและอุณหภูมิที่สูง เหมาะสําหรับทําตลาด ในกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี และอุตสาหกรรมนํ้ามันและ กาซธรรมชาติตอไป

45

Engineering Today November- December 2016


Report

• กองบรรณาธิการ

กสอ. แนะอุตฯ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้วยการออกแบบ เรงสนับสนุนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รับอุตสาหกรรม S-Curve

พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม รุกสงเสริมยุทธศาสตร เพือ่ ยกระดับการออกแบบของอุตสาหกรรม ไทยใน 4 มิติ ไดแก การออกแบบเชิงสรางสรรค การออกแบบ พัฒนาวัสดุ การออกแบบดานการบริการ และการออกแบบ เชิงวิศวกรรม เพื่อผลักดันและยกระดับขีดความสามารถการ แขงขันของอุตสาหกรรมไทยเขาสูเวทีโลก พรอมนําพาประเทศ ไทยใหกา วสูก ารเปนประเทศทีม่ รี ายไดสงู โดยเตรียมบูรณาการ รวมกับหนวยงานและโครงการที่เกี่ยวของ ทั้งจากภาครัฐและ ภาคเอกชน เรงผลักดันและสงเสริมให SMEs ไทยไดใชโอกาส และประโยชนเปลี่ยนผานไปสูยุคเศรษฐกิจแหงการสรางมูลคา พรอมกันนี้ยังมุงเนนการพัฒนาการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อตอบโจทยทิศทางการสงเสริมอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve เช น อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส อั จ ฉริ ย ะ อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม อุตสาหกรรมอุปกรณทางการแพทย ฯลฯ ที่มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น ทั้งยังชวยใหสามารถเพิ่มรายได ประชากรและผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศใหมีมูลคาที่สูงขึ้น

Engineering Today November- December 2016

46

พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม กลาววา การออกแบบ (Design) เปน สิ่งที่มีความจําเปนและมีความสําคัญในการประกอบธุรกิจและ อุตสาหกรรมอยางยิง่ เนือ่ งจากสามารถสรางมูลคาเพิม่ และความ แปลกใหมในโลกธุรกิจและตลาดการคาที่กําลังมีการแขงขันกัน อยางสูง กสอ. จึงเล็งเห็นวาผูประกอบการไทยจําเปนตองปรับตัว ใหทันตามระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน ดวยการออกแบบและ นวัตกรรม ซึ่งจะเปนหัวหอกที่สําคัญในการนําพาเศรษฐกิจของ ประเทศสูการสรางมูลคาและพัฒนาไปสูอุตสาหกรรมสรางสรรค ดังนั้น กสอ. จึ งไดกําหนดทิศทางการออกแบบเพื่อใหมีความ ครอบคลุมสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยมุงสงเสริม ใหผูประกอบการบูรณาการการออกแบบใน 4 มิติ ไดแก 1. การออกแบบเชิงสรางสรรค สามารถทําใหมูลคาทาง ธุรกิจและการตลาดเพิ่มสูงขึ้น ผูประกอบการยุคใหมจําเปนที่จะ ตองหาจุดแข็งนํามาสรางใหเกิดความโดดเดน ทัง้ ในดานรูปลักษณ ความสวยงาม ประโยชนใชสอย หรือการตอบสนองความรูสึก พรอมทัง้ มุง สรางความพึงพอใจและตอบสนองความตองการของ กลุม เปาหมายในดานความตองการพืน้ ฐานและความตองการเฉพาะ โดย กสอ. ไดสงเสริม ผลักดัน และพัฒนาในดานการออกแบบ เชิงสรางสรรคผานโครงการตางๆ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพ อุ ต สาหกรรมแฟชั่ น ไทย โครงการพั ฒนาผลิ ต ภั ณ ฑ เพื่ อ ให สอดคลองกับความตองการของตลาด โครงการสงเสริมพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลคาดวยบรรจุภัณฑ เปนตน 2. การออกแบบพัฒนาวัสดุ เปนกระบวนการออกแบบ วัสดุที่เหมาะสมทางดานสมรรถนะ มาพัฒนาเพื่อใหไดรูปลักษณ และลักษณะของสินคาตนแบบที่ตองการ พรอมทั้งกอใหเกิด ความคุมคาในทางเศรษฐกิจ สามารถผลักดันใหเกิดผลลัพธใหม ทั้งในเรื่องของความสามารถในการใชสอย สามารถสรางมูลคา และคุณคาไดมากกวาที่ตลาดตองการ ตัวอยางการออกแบบ ประเภทนี้ ไดแก การออกแบบเพือ่ ใหเบาขึน้ ผานการใชวสั ดุพเิ ศษ การออกแบบใหกระจกมือถือโคงมนใชงานไดเหมือนปกติ ฯลฯ


ผลงานคลังเครื่องมือชาง (HACH (HACHI H Tools Box)

3. การออกแบบเพื่ อ การบริ ก าร แม ว  า การออกแบบ ผลิตภัณฑจะมีสวนสําคัญมากในการสรางทางเลือกใหผูบริโภค แตปจ จุบนั ความตองการทีแ่ ทจริงไมไดมเี พียงแคประโยชนใชสอย หรือรูปลักษณของสินคาเทานั้น ความพึงพอใจจากการใหบริการ ถือเปนอีกกลยุทธที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการกําหนดอนาคต ของธุรกิจ โดยการบริการสามารถกอคุณประโยชนมากมายตอ ผูบริโภค เมื่อประยุกตใชในอุตสาหกรรมหลายๆ ประเภท อาทิ อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม อุตสาหกรรมการบิน และโลจิสติกส อุตสาหกรรมการสือ่ สารและโทรคมนาคม เปนตน ซึง่ โมเดลการออกแบบประเภทนีส้ ามารถตอบสนองความตองการ อันแทจริงของผูใช และสรางมูลคาใหมใหเกิดขึ้นในเชิงเศรษฐกิจ ไดอยางมหาศาล โดยมีขอมูลหลายงานวิจัยพบวาผูบริโภคยินดี จายเงินเพิ่มมากกวาหลายเทาเพียงใหไดบริการที่ดีกวา 4. การออกแบบเชิงวิศวกรรม เปนการออกแบบเพือ่ ใหเกิด การใชงานไดตามวัตถุประสงค และเปนกระบวนการทีต่ อ งประยุกต ใชหลักการทางวิทยาศาสตร และแนวปฏิบตั ดิ า นวิศวกรรมศาสตร ใหเขากับความคิดริเริม่ และสรางสรรค อาทิ การออกแบบเครือ่ งจักร การออกแบบอุปกรณเครื่องมือที่เปนปจจัยการผลิต “การออกแบบเชิงวิศวกรรมถือเปนสิ่งที่สําคัญมากสิ่งหนึ่ง เพราะสามารถนํ า ไปใช ไ ด ตั้ ง แต อุ ต สาหกรรม SMEs จนถึ ง อุตสาหกรรมขนาดใหญ รวมถึงกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย หรือ S-Curve และ New S-Curve อาทิ กลุมอุตสาหกรรมประเภท ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม อุตสาหกรรมอุปกรณทางการแพทย ฯลฯ ซึ่งหากประเทศไทยมี ความสามารถในการออกแบบกลุมดังกลาวไดก็จะสามารถทําให อุตสาหกรรมเปาหมาย S-Curve และ New S-Curve ดังกลาว สามารถเติบโตไดอยางมีศกั ยภาพ ลดการนําเขาเครือ่ งจักรอันเปน ปจจัยการผลิตหลักของอุตสาหกรรม” พสุ กลาว

ผลงานเจิดจรัสอัญมณี (KALAMARY)

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส

ทั้งนี้ กสอ. ไดสนับสนุนการออกแบบในเชิงวิศวกรรมผาน โครงการตางๆ อาทิ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อ ยกระดับความสามารถการแขงขัน (MDICP) โครงการพัฒนา กิจการดวยดิจิทัล เปนตน รวมถึงไดจัดตั้งศูนยออกแบบและ พัฒนาผลิตภัณฑ (Thailand Industrial Design Center) เพื่อเปน ศูนยรวมงานนวัตกรรมดานการออกแบบเพื่อเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ จากการเพิม่ มูลคาไปสูก ารสรางมูลคา เพือ่ สรางความเติบโตและ เชื่อมโยงสูตลาดโลก

47

Engineering Today November- December 2016


Logistics

• กองบรรณาธิการ

ข้อเสนอโครงการการวางผังเมืองโลจิสติกส์ กรณีการพัฒนาเกาะช้าง จังหวัดตราด ประเทศไทย

Project Proposal of Urban Logistics Planning : Kho Chang Island, Trad Province, THAILAND Rahuth Rodjanapradied1 Kamonchanok Suthiwartnarueput2 Pongsa Pornchaiwiseskul3 Krisana Visamitanan4

บทความนี้ได้รับการตอบรับให้นําเสนอรายงานในการประชุม The IAFOR International Conference on Sustainability, Energy & the Environment - Hawaii 2017, January 5 - 7, 2017

การวิเคราะหโครงการในการพัฒนาประเทศนัน้ ภาครัฐบาล เปน ผูนํารวมกับกลุมนักวางแผน กลุมวิชาชีพและหนวยงานที่ เกี่ยวของดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง จัดทําแผนระดับชาติ มาหลายยุทธศาสตร อยางไรก็ตาม ในหลายมิติมุมมองของกลุม วิชาชีพวิชาการทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะดาน โดยไมผนั แปรตาม การเมืองการปกครองนั้น พิจารณาเห็นวาในหลายนโยบายหรือ หลายโครงการของภาครัฐบาลยังขาดศักยภาพและประสิทธิภาพ ที่สมบูรณ ที่ทุกภาคสวนจะตองชวยเหลือกันเพื่อการสงเสริม ปรับปรุงยุทธศาสตรเหลานั้นใหมีศักยภาพที่ยั่งยืนของประเทศ ในการแขงขันกับนานาชาติตอไป หลักสูตรวิทยาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนองคกรหนึ่งที่ตองการสนับสนุน ยุทธศาสตรนี้ จึงทําการวิเคราะหวิจัยการพัฒนาประเทศดาน โลจิสติกสทางทะเล ภายใตชอื่ โครงการ “การพัฒนาพืน้ ทีร่ มิ ฝง นํา้

Waterfront Development” ด ว ยทุ นวิ จั ย ของจุ ฬ าลงกรณ มหาวิทยาลัย และ “ขอเสนอโครงการการวางผังเมืองโลจิสติกส กรณีการพัฒนาเกาะชาง จังหวัดตราด ประเทศไทย” เปนสวนหนึง่ ของโครงการนี้ที่ทําการวิเคราะหวิจัยรวมกับการทํา Workshop ของนายทหารเรือและนิ สิต ในหลั กสูต ร ดวยการควบคุ มของ คณาจารย ดังรายละเอียดตอไปนี้ ในปจจุบันศักยภาพของประเทศไทย ในการเปนศูนยกลาง โลจิสติกสของอาเซียนที่เหมาะสมนั้น ภาครัฐบาลหลายยุคสมัย ไดเห็นความสําคัญทางดานนี้ จึงทําการพัฒนายุทธศาสตรและ โครงการตางๆ เพือ่ สนับสนุนศักยภาพความเปนศูนยกลางโลจิสติกส และการคมนาคมขนสงทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศเปน อยางมาก โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษขั้นแรก 5 จังหวัด ชายแดนนั้ น เป น โครงการหนึ่ ง ที่ ไ ด รั บ งบประมาณและการ สนับสนุนอยางเต็มที่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด เปนหนึ่งในโครงการที่มีความกาวหนาอยางมากในปจจุบัน ทางดานกระบวนการการขนสงทางทะเลนัน้ แมวา จะมีการ กอสรางทาเรือพาณิชยแหลมฉบังเปนทาเรือหลักของประเทศ อยางไรก็ตาม ดวยความเปนศักยภาพการขนสงตอเนือ่ งทางทะเล และทางบก แมจะทําใหทา เรือแหลมฉบังประสบความสําเร็จดาน การเปนทาเรือนํ้าลึกระหวางประเทศ แตปญหาบางประการได เกิดขึ้น ในการเปนทาเรือเปลี่ยนถายระหวางเรือสินคาขนาดใหญ และเรือสินคาขนาดเล็ก (Transshipments between Ocean Liner and Feeder) เนื่องจากทาเรือแหลมฉบังมิใชปลายทาง ของสินคาหลักและไมอยูในเสนทางเดินเรือโลก ซึ่งเรือสินคา ขนาดใหญ Ocean Liner จะเขาเทียบทาที่ทาเรือแหลมฉบัง

Associate Professor, Faculty of Architecture, Logistics and Supply Chain Management Program, Chulalongkorn University Professor, Chulalongkorn Business School and Logistics and Supply Chain Management Program, Chulalongkorn University 3 Associate Professor, Chulalongkorn Business School and Logistics and Supply Chain Management Program, Chulalongkorn University 4 Lecturer, Chulalongkorn Business School and Logistics and Supply Chain Management Program, Chulalongkorn University 1 2

Engineering Today November- December 2016

48


เมือ่ มีสนิ คาเขาสูป ระเทศไทยเทานัน้ จึงมีจาํ นวนปริมาณเรือสินคา ขนาดใหญเขาที่ทาเรือแหลมฉบังนอยมาก ในขณะที่ปริมาณการ ขนถายสินคาถายลําทั้งสินคาเทกองและสินคาคอนเทนเนอร ระหวางเรือสินคาดานอาวไทยยังมีปริมาณสูงมาก จึงทําใหเกิด การขนถายสินคากลางทะเลตามเกาะแกงและชายฝงอาวไทย มีจํานวนมาก เชน บริเวณศรีราชา ชลบุรี ระยอง เกาะเสม็ดและ เกาะสีชัง เปนตน เกิดมลภาวะตอสภาพแวดลอมทางทะเลเปน บริเวณกวาง และผิดหลักการขนสงทางทะเลดานอาวไทย การพั ฒนาพื้ น ที่ ผั ง เมื อ งเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ เกาะช า ง จังหวัดตราด ที่มีวัตถุประสงคหลักดานการทองเที่ยว การขนสง สิ น ค า ทางทะเลและความมั่น คงชายแดน ทา เรื อ ชายฝงเปน กิจกรรมประเภทหนึง่ ทีเ่ กีย่ วของกับการขนสงทางทะเลในระยะสัน้ และระยะกลาง หรือแมแตสนิ คาทางนํา้ ทีข่ นสงตางประเทศบางชนิด บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกเปนพื้นที่ที่กองทัพเรือให ความสํ า คั ญ ในกิจกรรมการป อ งกัน ประเทศในแถบภู มิ ภาคนี้ และในขณะเดี ย วกั น รั ฐ บาลโดยกระทรวงคมนาคมจะมี ก าร กอสรางท า เรื อ อเนกประสงค เ ป น ท า เรื อ ชายแดนตะวั น ออกที่ ตําบลคลองใหญ จังหวัดตราด และมีการพิจารณาที่จะนําเขา แทนขุดเจาะปโตรเลียมของบริษัทนํ้ามันตางชาติเขาสํารวจพื้นที่ ในทะเลอ า วไทยบริ เ วณนี้ ดั ง นั้ น บริ เ วณนี้ จึ ง เป น พื้ น ที่ ที่ จ ะมี ความสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ ผลประโยชนทางทะเลตอ ไปในอนาคต จึ ง ต อ งมี ก ารเตรี ย มการตั้ ง แต ป  จ จุ บั น ในการพิ จ ารณาการ พัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองกับ 3 องคประกอบ คือ สถานีทหารเรือ ทาเรือพาณิชย และแทนขุดเจาะนํา้ มัน โดยใหวางแผนยุทธศาสตร ความสั ม พั น ธ ข องทาเรื อ ขนสง สิ น คา และเชื้อ เพลิ ง กับ สถานี ทหารเรือทีม่ หี นาทีป่ อ งกันศัตรูทางทะเลทางดานนี้ และพิจารณา คุณลักษณะและขีดความสามารถของสถานีทหารเรือเกาะชาง หรื อ ฐานส ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง จะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ ประโยชน ท าง ยุทธศาสตรเปนสําคัญ ในการพิจารณาหาที่ตั้งจากหลักทฤษฎี ทางผังเมืองประกอบกับการวิเคราะหที่ตั้งทางยุทธศาสตรแลว พื้นที่เกาะชางเปนบริเวณที่เหมาะสมในการสรางสถานีทหารเรือ ส ว นหน า โดยมี อ งค ป ระกอบของกองทั พ เรื อ คื อ กองกํ า ลั ง ปองกันชายแดนจันทบุรแี ละตราด หนวยเรดารตรวจการณพนื้ นํา้ ฉก.นย.๑๘๒ และหนวยปฏิบัติการเกาะกูด (นปก.) จากแนวทางทีก่ ลาวมาขางตน เมือ่ พิจารณาแลวจะเห็นไดวา พื้นที่ดานเหนือของเกาะชางมีความเหมาะสมที่จะสรางสถานี ทหารเรือทางฝง ตะวันออก เนือ่ งจากสามารถใชแนวเขาตรงกลาง เกาะเปนแนวปองกันการโจมตีของขาศึกและลมมรสุมที่มาจาก ทะเล ในการปองกันเสนทางสงกําลังบํารุงสามารถใชกาํ ลังทางเรือ ปองกันขาศึกบริเวณดานเหนือและใตของชองเกาะชางได บริเวณ ใกลทา เรือสามารถจอดเรือขนาดใหญ เชน เรือฟริเกต เรือตรวจการณ ได เนื่องจากนํ้ามีความลึกเพียงพอ (7–10 เมตร) มีพื้นที่ราบ

ดานเหนือของเกาะเพียงพอที่จะสรางโรงงานซอมบํารุงเรือหรือ โรงพยาบาลอาคารตางๆ เพือ่ การฝกอบรม พักผอนและเลนกีฬา สวนพื้นที่ราบทางฝงตะวันออกเพียงพอที่จะสรางเปนสถานี ทหารเรือและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทาเรือได และพื้นที่ ดานตะวันตกสามารถใชเปนสถานที่ฝกหรือรองรับการขยายตัว ของหนวย เชน เพื่อการนันทนาการของกําลังพลที่ปฏิบัติงานอยู บนเกาะและครอบครัว หรือเพือ่ การรักษาความปลอดภัยของหนวย ไดอีกดวย จากลักษณะภูมิศาสตรและภูมิประเทศของเกาะชาง ขางตนแลว สามารถแบงพื้นที่เปน 4 โซน คือ 1. Navy and Multi Propose Zone 2. Logistics and Supply Chain Zone Sea 3. Freight Factory Zone 4. Commercial, Business, Tourist Zone 1. การวางผังแมบท Kho Chang Island 1. การวิเคราะหพื้นที่ศึกษา Site Analysis โดยสังเขป 2. การวิเคราะหเสนทางคมนาคมและจราจรทางทะเลในอาวไทย Internet Search 1. เสนทางเดินเรือสินคา 2. เสนทางเดินเรือทองเที่ยว 3. เสนทางเดินเรือประมง 3. การวางที่ตั้ง Location Planning การวางผังโซนนิ่ง Zoning การวางผังแมบท Master Plan 1. ทาเรือทหาร Navy Port 2. ทาเรือพาณิชย Coastal Port 3. พื้นที่ชุมชนเมือง Port Hinterland การวางทําเลที่ตั้ง Location Planning การเลือกทําเลที่ตั้งจากความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ซึ่งไดจากการ Analysis วิเคราะหขอมูลในหลากหลายวิธี ทั้งการ คนควาขอมูลจากแผนพัฒนาตางๆ ซึ่งเปนขอมูลที่สนับสนุน เชิงนโยบายของการพัฒนาพื้นที่ การวิเคราะหพื้นที่ศึกษาดวย GIS Analysis ซึ่งเปนการอัพเดทขอมูลเปนปจจุบันและมีความ แมนยําทางหนวยขอมูลสูง ในการรวบรวมฐานขอมูลตางๆ ซอน ทับกัน และเครื่องมือ Potential Surface Analysis ซึ่งจะบงบอก ถึงทําเลทีต่ งั้ ทีเ่ หมาะสมตามประเภทการใชงานพืน้ ทีท่ แี่ ตกตางกัน ออกไป ทําใหเห็นซึ่งศักยภาพของพื้นที่เพื่อเปนแนวทางในการ วางผังพัฒนาประโยชนใชสอยที่เหมาะสม โดยพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมในการวางผังพัฒนาเพือ่ เปนยุทธศาสตร ในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ เกาะชาง จังหวัดตราด คือ ดานเหนือ สุดของเกาะ ซึง่ มีลกั ษณะภูมปิ ระเทศเปนแอง เหมาะแกการหลบ คลืน่ ลมแรง ทัง้ ยังเปนทาเรือเฟอรรเี่ ดิมของพืน้ ที่ และเปนสวนของ

49

Engineering Today November- December 2016


เกาะที่อยูใกลชายฝงที่สุด และในปจจุบันยังมีการรุกลํ้าของธุรกิจ ประเภทรี ส อรทน อ ยอยู แต มีผลเสีย คื อ พื้น ที่มี ภูมิ ประเทศที่ หลากหลาย โดยมีบริเวณที่เปนที่ราบชายหาดและสวนที่เปน เกาะแกงนํ้าลึก

2. การวิเคราะหและประเมินคาผังแมบท ดวยวิธี Potential Surface Analysis (PSA)

การวางผังโซนนิ่ง Zoning การวางโซนวิเคราะหจากความเหมาะสมดานการใชงาน พื้นที่ในบริเวณตางๆ และฟงกชันที่ควรมีเพื่อใหเกิดเปนเมือง ทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพในอนาคต โครงขายคมนาคมเดิมศึกษาการใชงานเปนความเหมาะสม ดานการเชือ่ มตอพืน้ ที่ แบงออกเปนทางหลวงชนบท ถนนสายหลัก ถนนสายรองและถนนสายยอย

Potential Surface Analysis (PSA) (Harvard University, 1969)

การวางผังแมบทเกิดขึ้นจากการวิเคราะหพื้นที่ไดพื้นที่ ที่เหมาะสม และการใชงานที่ตอบสนองตอการพัฒนาพื้นที่ โดย หลังจากมีการวางโซนนิ่ง ไดกําหนด Conceptual Plan ซึ่งเปน แนวคิดหลักของการวางผังโดยมีการจัดการแบงพืน้ ทีใ่ หญออกเปน พื้นที่ทาเรือและการขนสง พื้นที่สงเสริมการทองเที่ยวทั้งทาเรือ พื้ น ที่ นั น ทนาการ แหลง เรี ย นรู และโรงแรมต า งๆ เพื่อรองรับ นักทองเที่ยว และพื้นที่อยูอาศัยของคนในชุมชนเดิม โดยมีการ เรียงตัวกัน เพื่อแยกระดับการใชงานพื้นที่คือ Public–Semipublic-Private เพื่อไมใหเกิดการซอนทับกันของการใชงานพื้นที่ ลดปญหาความขัดแยงของการพัฒนาพื้นที่ทองเที่ยวและพื้นที่ อยูอาศัยเดิม โดยมีแนวคิดหลักคือ Green Link ตอเชื่อมพื้นที่ สี เ ขี ยว ซึ่ ง เปน Node การพบปะและผอ นคลายของผูใช งาน Public Space ในแตละโซน ใหมีความเชื่อมตอกันไดดวยระบบ เดิ น เท า ทํ า ให ส ามารถเดิ น ทางไปโซนต า งๆ ได ด  ว ยระบบ Pedestrian และยังมีการออกแบบ Loop การทองเที่ยว ซึ่งเปน ทางจักรยาน โดยเชื่อมตอพื้นที่ที่นาสนใจโดยรอบตลอดเสนทาง ซึ่งเปนการเพิ่มกิจกรรมและความนาสนใจใหกับพื้นที่มากยิ่งขึ้น ผั ง แม บ ท Masterplan พื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ เกาะช า ง จังหวัดตราด

Engineering Today November- December 2016

50

Kho Chang Port Island : Potential Surface Analysis 3. การวิเคราะหเสนทางเดินเรือเพื่อการวางผังดานการ คมนาคมขนสง ดวยวิธี Space Syntax (University College of London ; Hiller and Hanson, 1984) การวิเคราะหเสนทางคมนาคมและจราจรทางทะเลใน อาวไทย โดยใชเครื่ องมื อ Space Syntax คื อ การวิ เคราะห สัณฐาน ซึ่งมุงเนนวิเคราะหในดานการเชื่อมตอและระยะทาง ระหวางทาเรือ เพื่อใหไดแนวทางการพัฒนาผังที่สอดคลองกับ การขนสงทางทะเลอยางเหมาะสม ทําการวิเคราะหเสนทางเดินเรือสินคาจากทาเรือบริเวณ อาวไทย เปรียบเทียบกับประเทศใกลเคียง เพือ่ วิเคราะหศกั ยภาพ การขนสงสินคาทางทะเลของประเทศไทยในปจจุบนั โดยประเด็น ที่จะศึกษา ไดแก การเชื่อมตอระหวางประเทศคูคา เพื่อจัดหา ข อไดเปรียบในการพั ฒนาแนวทางขนส งสินคาทางเรื อตอไป ในอนาคต โดยผลของการวิเคราะหเสนทางเดินเรือสินคาดวย Space Syntax สามารถอธิบายไดดังนี้


3.1 เสนทางเดินเรือสินคา การวิเคราะหหาความเชือ่ มตอ (Connectivity) ของเสนทาง เดินเรือสินคา เมื่อใชเครื่องมือ Space Syntax ในการวิเคราะห พบวา เสนสีแดงทีป่ รากฏเปนเสนทีแ่ สดงการเชือ่ มตอของเสนทาง เดิ น เรื อ สิ น ค า ระหวา งประเทศระดับสูง เปน เสน ทางเดินเรือ ของสิงคโปรเปนหลัก ซึ่งเมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบกับเสนทาง เดินเรือสินคาของไทย จะเห็นไดวา เสนทางเดินเรือของสิงคโปร ไดเปรียบกวาในดานทะเลที่ตั้ง ในสวนของประเทศไทยจะมีการ ขนสงทางเรือที่เปนรองประเทศสิงคโปร จึงจําเปนตองมีแนวทาง ในการวางแผนพัฒนาตอไปในอนาคต

3.2 เสนทางเดินเรือทองเที่ยว ทําการวิเคราะหเสนทางเดินเรือทองเที่ยวทางทะเลใน อาวไทย โดยจะมุงเนนศึกษาในบริเวณเกาะชาง จังหวัดตราด เรื่อยไปจนถึงเกาะหมาก และสิ้นสุดที่เกาะกูด ดังรูป โดยประเด็น ที่จะศึกษา ไดแก • การเชื่อมตอระหวางเกาะชางและเกาะที่เปนสถานที่ ทองเที่ยวทางทะเลอื่นๆ โดยรอบ เพื่อแสดงใหเห็นถึงเสนทาง

ที่จะมีศักยภาพของการเดินเรือสูง • ระยะทางของการเดินเรือระหวางเกาะชางและเกาะรอบๆ ที่แสดงใหเห็นถึงการเดินทางระหวางเกาะ เพื่อในทายที่สุดจะ สามารถนําไปวางแผนเสนทางทองเที่ยวระหวางเกาะที่ใกลเคียง กันได การวิเคราะหเสนทางเดินเรือทองเทีย่ วดวย Space Syntax สามารถอธิบายไดดังนี้ การวิเคราะหหาความเชือ่ มตอ (Connectivity) ของเสนทาง เดินเรือทองเทีย่ ว เมือ่ ใชเครือ่ งมือ Space Syntax ในการวิเคราะห พบวา เสนสีแดงทีป่ รากฏเปนเสนทีแ่ สดงการเชือ่ มตอของเสนทาง เดินเรือทองเทีย่ วระหวางเกาะในระดับสูง อาจกลาวไดวา เสนทาง สีแดงดังกลาวที่มีความเชื่อมตอสูง มาจากจํานวนเรือทองเที่ยวที่ แลนเชื่อมตอระหวางเกาะหมากกับเกาะกูด รองลงมาคือ สีสม ทีม่ กี ารเชือ่ มตอระหวางเกาะทัง้ 3 เกาะ ดังนัน้ หากพิจารณาแลว จําเปนตองพัฒนาเสนทางเดินเรือทองเทีย่ วของเกาะชางใหสามารถ เชื่อมตอกับเกาะใกลเคียงใหมากขึ้น การวิเคราะห์หาความยาว (Line Length) ของเส้นทาง เดินเรือท่องเที่ยว เมื่อใชเครื่องมือ Space Syntax ในการวิเคราะห พบวา เสนสีแดงที่ปรากฏเปนเสนที่แสดงระยะทางระหวางทาเรือที่ ยาวที่สุด ซึ่งเสนทางดังกลาวจะเปนเสนทางที่เชื่อมตอจากทาเรือ แหลมงอนไปยังเกาะหมากและเกาะกูด รองลงมาคือ เสนสีเหลือง ที่เปนเสนทางจากทาเรืออาวชอไปยังเกาะหมากและเกาะกูด จึงแสดงใหเห็นวา พื้นที่เกาะชางมีความไดเปรียบในเรื่องการ เดินทาง เมือ่ เทียบกับเกาะอืน่ ๆ โดยรอบ สามารถสนับสนุนใหเกิด การทองเทีย่ วจากเกาะชางไปยังเกาะหมากและเกาะกูดไดสะดวก กวาเสนทางอื่นๆ

4. การประชุมประชาพิจารณ Public Participation Workshop 4.1 การประเมินผลดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม Environmental Engineering Issues Environmental Engineering Issues 1. Port Waste Management 2. Dredging 3. Dredging Disposal 4. Dust 5. Noise 6. Air Quality 7. Bunkering 8. Hazardous cargo 9. Port Development (land related) 10. Ship discharge (bilge)

Urban Areas Affected P1: Port and connecting areas P2: Communities and Villages P3: Natural Tourism P4: Conservation places P5: Coastal beach and shing areas

51

Engineering Today November- December 2016


4.2 การประเมินผลดานปฏิบัติการทหารเรือ Navy Port Operation Issues Urban Areas Affected Navy Port Operation Issues P1: Port and connecting areas 1. Aim and Objective of Navy Port 2. Navy Port Zoning P2: Communities and Villages 3. Navy Port Combat Equipment and Capacity 4. Quality of Navy Supporting Office P3: Natural Tourism 5. National Security Issues 6. Effect of Navy Port to Urban Structure P4: Conservation places 7. Targeted Attacks Location 8. Business Related Issues P5: Coastal beach and shing areas 9. Industrial Related Issues การประชาพิจารณ Workshop 1. (7, 14, 15 February 2015) with 724 participants การประชาพิจารณ Workshop 2. (26, 28 April 2015) with 636 participants 5. แผนผังการพัฒนาพื้นที่เมือง แผนผังการพัฒนาเมือง ตามแนวคิดการสงเสริมใหเกาะชางเปนสถานที่ทองเที่ยวแหงเอเชีย ยึดหลักการสงเสริมและการพัฒนา ตามแนวคิดหลัก แนวคิดการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน (Sustainable Cities) การพัฒนาในยุคที่ผานมาจะเนนหนักในดานการพัฒนาและ การสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยไมไดคํานึงถึงปญหาทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงผลกระทบใหทรัพยากร ธรรมชาติในพื้นที่เสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังกอใหเกิดปญหามลพิษที่กระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต ของประชาชนตามมา

สรุปผลการประเมินการวิเคราะห์โครงการ Urban Logistics Planning : Kho Chang Port Island 1. POTENTIAL SURFACE ANALYSIS 1. Land Use 2. Transportation Network 3. Infrastructure 4. Cargo Zone Accessibility 5. Commercial Zone Accessibility 6. Low-Income Zone Accessibility 7. Open space System 8. Green Area System Full Score 40 marks

4 5 3 3 4 3 4 4 26

2. SPACE SYNTAX CONCEPT 1. Connectivity 2. Transportation Network Full Score 10 marks

4 4 8

ดังนั้น ควรใชแนวความคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development) โดยมีเปาหมายเพื่อใหเมืองเติบโตไปควบคูกับการ บริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยูในพื้นที่อยางสมดุล ภายใตเปาหมายการพัฒนา คือ เพื่อฟนฟูสภาพแวดลอมทางกายภาพ และทางธรรมชาติที่เสียหายใหกลับมามีสภาพดังเดิมและดีขึ้นกวาเดิม เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางเขามาในพื้นที่เกาะชางอีกครั้ง เพือ่ ลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดตอชีวติ และทรัพยสนิ ของประชาชน ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยตางๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ไดอกี ในอนาคต และเพือ่ พัฒนาสภาพ แวดลอมทางกายภาพของเมืองใหมีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของแตละชุมชนเมืองที่เปนอยูตอไป

Engineering Today November- December 2016

52


IT Update

• *แดน แมทธิวส

ขจัดความเชื่อ 3 ประการของ Internet of Things ในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Internet of Things : IIoT)

ประมาณไปกับโซลูชันไอโอที (IoT) มากที่สุดคือ อุตสาหกรรม ดานการผลิต การขนสง พลังงานและสาธารณูปโภค รวมถึง รานคาปลีกที่มีรูปแบบการใชงานไอโอที (IoT) อยางครอบคลุม ขณะนี้นาฬกาไอโอทีสําหรับอุตสาหกรรมกําลังเดินอยู และองคกรธุรกิจทีย่ งั ไมไดเปดรับโอกาสทีไ่ ดจากไอโอทีจาํ เปนตอง สรางและนําแผนงานของตนไปดําเนินการโดยดวน แลวทําไมบาง บริษทั จึงยังคงลังเลอยู คําตอบคือ มีความเชือ่ หรือความเขาใจผิด หลายอยางเกี่ยวกับไอไอโอที (IIoT) ที่ทําใหผูมีอํานาจตัดสินใจ เกิดความลังเล รวมถึงระงับและหยุดดําเนินการโครงการไอไอโอที ทั้งหมดไวกอน โดยสวนใหญจะใหความสําคัญกับเรื่องมาตรฐาน ค า ใช จ  า ยที่ ค าดไว สู ง เกิ น ไป และความหวาดกลั ว ที่ มี ต  อ การ เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ ทั้งหมดนี้ลวนเปนเหตุผลที่ทําใหพวกเขา ไมดําเนินการโครงการไอไอโอทีใหสําเร็จลุลวง ตอนนี้มาลอง พิจารณาลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับความเชื่อเหลานี้ดูกัน

แดน แมทธิวส ประธานเจาหนาที่ฝายเทคโนโลยี (ซีทีโอ) บริษัท ไอเอฟเอส

ปฏิเสธไมไดเลยวาขณะนี้ตลาด Internet of Things สําหรับภาคอุตสาหกรรม (Industrial Internet of Things : IIoT) หรือไอไอโอที กําลังพัฒนาอยางรวดเร็ว จากรายงานดิจิทัล ทรานสฟอรเมชั่น ในมุมมองดาน Internet of Things (Digital Transformation – an Internet of Things Perspective) ทําให บริษทั ไอดีซี คาดการณวา จุดติดตัง้ อุปกรณปลายทางของไอโอที (IoT) จะขยายตัวเพิม่ ขึน้ เปนจํานวนไมนอ ยกวา 13,000 ลานชุด ในปลายป 2559 จนถึง 30,000 ลานชุด ในป 2563 และ อุตสาหกรรมที่บริษัท ไอดีซี คาดการณวาจะมีการใชจายงบ

ความเชื่อที่ 1 : เราควรรอจนกว่าทุกสิ่งจะเป็นมาตรฐาน ขจัดความเชื่อนี้ ตลาดสําหรับผูบริโภคจะมีการกําหนดมาตรฐานที่ชัดเจน เปนทางการ หรือจากเจาตลาด ซึ่งตางจากไอไอโอที ที่ยังไมมี มาตรฐานที่ชัดเจนและอาจยังไมเกิดในหลายทศวรรษนี้ แตสิ่งนี้ ถือเปนกุญแจสําคัญสูความสําเร็จ แนนอนวามีแนวทางในการ กําหนดมาตรฐานที่เกิดขึ้นใหมมากมายเกี่ยวกับไอไอโอที และยัง ไมอาจลวงรูไดวาสิ่งนั้นจะใชการไดจริงหรือไม อยางไรก็ตาม สิง่ นีไ้ มใชเรือ่ งสําคัญ จะเห็นไดวา ตลาดสําหรับผูบ ริโภคมีมาตรฐาน ใหมเกิดขึ้นหลายอยาง เชน ชิพ เอ็นเอฟซี (NFC) ในสมารทโฟน ที่กําลังพรอมจะเปดตัวออกสูตลาดในอีกไมกี่ปนี้ สิ่งนี้จะทําให ผูค นตองเปลีย่ นโทรศัพทของตนแนนอน ในขณะทีภ่ าคอุตสาหกรรม กําลังใชงานอุปกรณทที่ กุ สิง่ มีอายุยาวนานหลายป หรืออาจหลาย ทศวรรษแลว โดยอุปกรณดงั กลาวไดมาจากซัพพลายเออรนบั สิบ หรือนับรอยราย

*ประธานเจาหนาที่ฝายเทคโนโลยี (ซีทีโอ) บริษัท ไอเอฟเอส

53

Engineering Today November- December 2016


เมื่อพิจารณาไปที่บริษัทสวนใหญที่มี การนําไอไอโอทีเขามาใชในการทํางานแลว พบวาบริษัทที่ประสบความสําเร็จมักจะ เริ่มตนดวยขั้นตอนการเลือกแนวทางที่ เหมาะสมเพี ย ง 2-3 ขั้ น ตอน และค อ ยๆ ทําการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถเริ่มตน ดวยการเชือ่ มตอกับอุปกรณเพียงชิน้ เดียว ก็ได การหารายไดเพิ่มขึ้นอีกเล็กนอยจาก สิง่ นีส้ ามารถจุดประกายใหกา วไปสูข นั้ ตอน ที่ใหญกวาเดิม

แมวาผูผลิตอุปกรณที่ “รองรับไอไอโอที ” (IIoT enable) รุนใหมลาสุดจะยึดตามมาตรฐานไอไอโอทีบางอยาง แตก็อาจ ตองใชเวลาหลายทศวรรษกอนที่อุตสาหกรรมจะตัดสินใจเปลี่ยน อุปกรณและสินทรัพยทมี่ อี ยูท งั้ หมดของตนไปเปนไอไอโอทีรนุ ใหม ที่ไดมาตรฐาน สําหรับอุตสาหกรรมที่ตองการนําไอไอโอทีมา ปรับใชก็เพียงแคยอมรับวาอนาคตเปนสิ่งที่สามารถคาดการณได จะยังไมมีมาตรฐานใดๆ เกี่ยวกับวิธีการเชื่อมตอสิ่งตางๆ ทุกสิ่ง เขาดวยกันอยางสมบูรณแบบ ดังนั้นอุตสาหกรรมควรคาดหวัง และวางแผนเดินหนาพัฒนาการผสานรวมการทํางานตามความ ตองการเฉพาะของตน หรือแมแตดําเนินการติดตั้งเซ็นเซอรอื่นๆ และเพิม่ ขีดความสามารถดานการติดตอสือ่ สารใหกบั อุปกรณและ สินทรัพยทมี่ อี ยู เพือ่ ใหสามารถเชือ่ มตอระหวางกันไดในเบือ้ งตน ความเชื่อที่ 2 : ไอไอโอที เป็นก้าวสําคัญสําหรับธุรกิจ ของเรา นั่นหมายถึงภาระอันหนักหน่วง ขจัดความเชื่อนี้ ความสําเร็จของไอไอโอทีเกีย่ วของกับการเลือกขัน้ ตอนเพียง ไมกขี่ อ ทีส่ ามารถนําไปลงมือปฏิบตั ไิ ดจริง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ใหกับธุรกิจในปจจุบันของคุณ ไมใชกาวสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมในวันพรุงนี้ สําหรับหลายคนแลว ไอโอทีอาจทําให นึกถึงตัวการสําคัญที่ทําใหบริษัทหลายแหง เชน อูเบอร (Uber) หรือเน็ตฟลิกซ (Netix) เกิดความยุงเหยิง แตโดยสวนใหญแลว ไอไอโอทีเปนการพัฒนามากกว าที่จะทําใหธุร กิจทั้งหมดเกิด ความยุงเหยิง จากรายงานของบริษัท ไอดีซี ที่กลาวถึงกอนหนานี้

Engineering Today November- December 2016

54

ป จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นหลั ก ที่ อ ยู  เ บื้ อ งหลั ง ไอไอโอที คื อ การเพิ่ ม ประสิทธิภาพการทํางานในแตละวัน ไดแก • การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (14.2% ของบริษัท) • การปรับปรุงคุณภาพและเวลาในการเปดตัวผลิตภัณฑ หรือบริการออกสูตลาด (11.2%) • การปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมปี ระสิทธิภาพสูงสุด (10.2%) • การลดตนทุน (9.9%) • การเพิ่มประสิทธิภาพดานการตัดสินใจ (9.3%) เมือ่ พิจารณาไปทีบ่ ริษทั สวนใหญทมี่ กี ารนําไอไอโอทีเขามา ใชในการทํางานแลว พบวาบริษัทที่ประสบความสําเร็จมักจะ เริ่ ม ต น ด ว ยขั้ น ตอนการเลื อ กแนวทางที่ เ หมาะสมเพี ย ง 2-3 ขัน้ ตอน และคอยๆ ทําการเปลีย่ นแปลง โดยสามารถเริม่ ตนดวย การเชื่อมตอกับอุปกรณเพียงชิ้นเดียวก็ได การหารายไดเพิ่มขึ้น อีกเล็กนอยจากสิง่ นีส้ ามารถจุดประกายใหกา วไปสูข นั้ ตอนทีใ่ หญ กวาเดิม สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได หากเราผสานรวมการคนพบเหลานีเ้ ขากับ ขอมูลที่ไดจ ากแหลงอื่นๆ เช น จากเหตุการณ ภายนอก อาทิ การพยากรณอากาศหรือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เปนตน การเปลีย่ นแปลงการดําเนินงานกับเครือ่ งจักรโดยใชขอ มูลดังกลาว จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานไดอยางไร


ความเชือ่ ที่ 3 : ไอไอโอที มีราคาแพงและต้องใช้เงิน ลงทุนมาก ขจัดความเชื่อนี้ เมื่อ 2-3 ปที่ผานมา ขอความนี้อาจเปนจริง แตหลังจาก ไดมีการพัฒนากุญแจดอกสําคัญ 3 ดอก ก็ทําใหการนําไอไอโอที ไปใชเปนสิ่งที่สามารถจับตองไดมากขึ้นกวาแตกอน ราคาของฮารดแวรและซอฟตแวรดานไอไอโอทีลดลง : อุปกรณทุกสิ่งอยาง ตั้งแตเซ็นเซอรที่มีขนาดเล็กที่สุดไปจนถึง เกตเวยขนาดใหญ มีราคาลดลงแลวในตอนนี้ นอกจากจะถูกลง แลว เซ็นเซอรและเกตเวยยังมีความฉลาดเพิ่มขึ้นดวย และเหมาะ อยางยิ่งที่ทุกอุตสาหกรรมจะนําไปใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การควบคุมซอฟตแวรของคุณ ขอยกตัวอยางงายๆ กรณีของรถ โฟลคลิฟท เมื่อ 10 ปที่แลว การเชื่อมตอรถคันใดคันหนึ่งเขากับ ระบบถือวามีราคาสูง อยางนอยก็หลายพันยูโร และเปนสิ่งที่ยาก จะเอื้อมถึงสําหรับผูประกอบการดานโลจิสติกสและผูผลิตตางๆ แตปจจุบันการเชื่อมตอรถโฟลคลิฟทเพียงคันเดียวกลับมีราคา ไมเกิน 10 ยูโรดวยซํ้า การเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่มีความครอบคลุมและถูกลง กวาเดิม : สิ่งนี้ทําใหเปนเรื่องงายยิ่งขึ้นในการเชื่อมตอเครื่องจักร และอุปกรณจํานวนมากขึ้นเขาดวยกัน แมวาจะอยูคนละเขต พื้นที่ โดยสามารถดําเนินการไดครอบคลุมกวาเดิมดวยตนทุน ที่ตํ่าลง นอกจากนี้ การพัฒนาสิ่งใหมๆ เชน เครือขายโทรศัพท มือถือ 5G และ LoRa ยังทําใหแนใจดวยวาแนวโนมนี้จะตอง เดินหนาอยางตอเนื่อง แพลตฟอรมระบบคลาวดสําหรับไอโอที มีประสิทธิภาพ คุม ค า : เมื่อ พิจารณาในฝ ง ของแพลตฟอร ม เราจะพบการ เปลี่ยนแปลงครั้งใหญที่นาตื่นเตน ขณะนี้มีแพลตฟอรมไอโอที บนระบบคลาวด ที่ พ ร อ มใช ง านแล ว แพลตฟอร ม นี้ ส ามารถ จัดการกับระบบจัดเก็บขอมูลและการประมวลผลขนาดใหญได อยางไมตอ งสงสัย โดยในขณะนีม้ ผี ใู หบริการทีเ่ พิม่ จํานวนขึน้ จาก แตกอนมาก การเปลี่ยนแปลงใน 3 สิ่งนี้ทําใหมีความเปนไปไดที่บริษัท ตางๆ จะเริม่ ตนโครงการไอไอโอทีใหเร็วขึน้ และมีความเสีย่ งนอย ลงกวาแตกอน รวมทั้งทําการทดลองใชงานใหมากขึ้นเพื่อกาวสู ความสําเร็จอันใกล

การทําให้ข้อมูลสามารถนําไปใช้งานได้จริง - กุญแจ สู่ความสําเร็จด้านไอโอที นอกจากความเชื่อเกี่ยวกับไอไอโอทีเหลานี้แลว ยังมีอีก หนึ่งปจจัยที่หลายบริษัทอาจมองขามไป นั่นคือ ขอมูลไอไอโอที ของตนสามารถนําไปใชงานจริงไดอยางไร เพือ่ ใหไดรบั สิง่ ตอบแทน จากการลงทุนในไอไอโอที ไมจําเปนตองหยุดอยูที่การเก็บรวบ รวมและการวิเคราะหขอมูลไอโอทีเทานั้น ใหเดินหนาทําตอไป แมว าจะยังไมส ามารถสรางรายไดจากจุ ด นี้ก็ ต าม การไดรั บ ประโยชนจากไอไอโอทีนั้น จําเปนตองเปลี่ยนความรูและขอมูล เชิงลึกใหกลายเปนแนวทางปฏิบัติที่สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจ ของคุณใหมปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ไมวา จะเปนแผนการบํารุงรักษา ทีเ่ หมาะสมยิง่ ขึน้ ระดับการบริการทีส่ งู ขึน้ ระบบโลจิสติกสทด่ี ขี นึ้ การสรางผลิตภัณฑที่ดีกวาเดิม หรือการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม ทั้งหมด สิ่งนี้สามารถดําเนินการใหสําเร็จไดในหลายวิธี แตขั้นตอน หนึง่ ทีส่ าํ คัญคือ การเปลีย่ นขอมูลของคุณใหสามารถนําไปใชงาน ไดจริง ซึ่งเปนการทําใหเกิดกระบวนการที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ โดยอาศัยขอมูลที่เก็บรวบรวมไดดังกลาว ตัวอยางเชน เซ็นเซอร ที่ติดตั้งไวจะเก็บบันทึกขอมูลอุณหภูมิที่สูงเกินไป แทนที่จะทํา หนาที่เพียงจัดเก็บขอมูลเทานั้น แตเซ็นเซอรจะลงทะเบียนและ ดําเนินการกับขอมูลนี้ดวยตนเอง ซึ่งเปนกระบวนการทํางาน ที่ถูกสรางขึ้นสําหรับการสงตอขอมูลไปยังเจาหนาที่บริการโดย อัตโนมัติ เพื่อดําเนินการเปลี่ยนชิ้นสวนอะไหลที่มีความรอนสูง เกินปกติ ดังนั้นจึงเปนการชวยปองกันความผิดพลาดรายแรง ที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต การลงมือปฏิบัติไดจริงและการสราง ระบบอัตโนมัติจะเปนที่ประจักษ เมื่อไอไอโอทีเกิดขึ้นในชีวิตจริง และสามารถสรางรายไดไดอยางมหาศาล

การไดรับประโยชนจากไอไอโอทีนั้น จํ า เป น ต อ งเปลี่ ย นความรู  แ ละข อ มู ล เชิ ง ลึ ก ให ก ลายเป น แนวทางปฏิ บั ติ ที่ สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจของคุณใหมี ประสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น ไม ว  า จะเป น แผน การบํารุงรักษาที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ระดับ การบริการทีส่ งู ขึน้ ระบบโลจิสติกสทดี่ ขี นึ้ การสรางผลิตภัณฑทดี่ กี วาเดิม หรือการ พัฒนาโมเดลธุรกิจใหมทั้งหมด

กุญแจสําคัญคือคําถามทีว่ า “เราสามารถสรางประสิทธิภาพ ใหเพิม่ ขึน้ อีกเล็กนอยไดอยางไร” ไมใชถามวา “เราจะเปลีย่ นแปลง ธุรกิจทั้งหมดไดอยางไร” การเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป คื อ กฎเหล็ ก ของเกมนี้ ไอไอโอที คื อ แนวทางที่ จ ะเข า มาเพิ่ ม ประสิทธิภาพการทํางานใหดียิ่งขึ้น

55

Engineering Today November- December 2016


I•Tกองบรรณาธิ Update การ ไอเอฟเอส เผยกลยุทธ์ไตรมาส 4 นําระบบ ERP เจาะกลุ่มโรงงาน เตรียมความพรอมอุตสาหกรรม กาวสูยุค Industry 4.0

ไอเอฟเอส เผยกลยุทธไตรมาส 4 เดินหนาหนุนกลุมโรงงาน อุตสาหกรรมเตรียมความพรอมสู Digital Transformation รองรับ Thailand 4.0 และกาวสูยุค Industry 4.0 ดวยระบบ ERP พรอม ตั้งเปาธุรกิจในไทยเติบโต 10% บริษัท ไอเอฟเอส ผูพัฒนาแอพพลิเคชั่นสําหรับองคกรชั้นนํา ระดับโลก การวางแผนทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning หรือ ERP) การบริหารจัดการสินทรัพยขององคกร (Enterprise Asset Management หรือ EAM) และการบริหารจัดการงานบริการขององคกร (Enterprise Service Management หรือ ESM) จากประเทศสวีเดน กอตั้งขึ้นในป 2526 มีพนักงานมากกวา 2,800 คนทั่วโลก มีสํานักงาน 50 ประเทศทั่วโลก โดยมีผูใชงานซอฟตแวรไอเอฟเอสมากกวา 1 ลาน ผูใ ชงานทัว่ โลกผานเครือขายทองถิน่ และพันธมิตรทีเ่ พิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง ในป 2558 มียอดขาย 3.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ศรีดาราน อรูมแู กม รองประธาน ประจําภูมภิ าคเอเชียตะวันออก เฉียงใต บริษทั ไอเอฟเอส กลาวถึงทิศทางการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย ชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2559 วา บริษัทฯ จะมุงไปที่ลูกคากลุมโรงงาน อุตสาหกรรมเปนหลัก โดยคาดวากลุมนี้เปนกลุมที่อยูในชวงของการ เปลี่ยนผานไปสู Digital Transformation มากที่สุดในประเทศไทย เนือ่ งจากเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลและอินเทอรเน็ตเปนกุญแจสําคัญทีจ่ ะชวยให การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและกาว ไปสูอุตสาหกรรมยุคใหม สอดคลองกับไอดีซีที่ไดคาดการณวาจุดติดตั้ง อุปกรณปลายทางของ IoT จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเปนจํานวนไมนอยกวา 13,000 ลานชุดในปลายป 2559 จนถึง 30,000 ลานชุดในป 2563 และอุตสาหกรรมที่ไอดีซีคาดการณวาจะมีการใชจายงบประมาณไปกับ โซลูชนั IoT มากทีส่ ดุ คือ อุตสาหกรรมดานการผลิต การขนสง พลังงาน และสาธารณูปโภค รวมถึงรานคาปลีกที่มีรูปแบบการใชงาน IoT อยาง ครอบคลุม ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมควรเตรียมความพรอมสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยบริษทั ฯ จะเขาไปชวยปรับปรุงและเสริมประสิทธิภาพดวยการ นําระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุร กิจขององคกร หรือ ERP ที่ ครอบคลุมการใชงานอยางครบวงจร และที่สําคัญมีความคลองตัวใน การใชงานผานเดสกท็อป แท็บเล็ต หรือสมารทโฟน นอกจากนั้นยัง สามารถวิเคราะหขอมูลในเชิงแนวโนมและเชื่อมโยงกับระบบคลาวด ซึ่งสามารถดูขอมูลแบบเรียลไทม ดวยโซลูชันของ Internet of Things หรือ IoT “เรากําลังกาวสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 คือ การนําเทคโนโลยีดิจิทัล และอินเทอรเน็ตมาใชในกระบวนการผลิตสินคา จะเปนการบูรณาการ โลกของการผลิตเขากับการเชื่อมตอทางเครือขายในรูปแบบ Internet

Engineering Today November- December 2016

56

ศรีดาราน อรูมูแกม รองประธาน ประจําภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต บริษัท ไอเอฟเอส

of Things (IoT)) ทุกหนวยของระบบการผลิต ตัง้ แตวตั ถุดบิ เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ ระบบอัตโนมัติและหุนยนต หนวยตางๆ เหลานี้จะถูกติดตั้งระบบเครือขายเพื่อให สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันอยาง อิสระ เพือ่ การจัดการกระบวนการผลิตทัง้ หมดใหสามารถ ผลิตของหลากหลายรูปแบบแตกตางกันตามความตองการ เฉพาะของผูบ ริโภคแตละรายเปนจํานวนมากในเวลาพริบตา เดียว โดยใชกระบวนการผลิตทีป่ ระหยัดและมีประสิทธิภาพ ดวยเทคโนโลยี ดิจิ ทัลครบวงจร แบบ Smart Factory” ศรีดาราน อรูมูแกม กลาว นอกจากกลุมอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งมีสัดสวน ประมาณครึ่งหนึ่งแลว บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับกลุม ลูกคาอื่นๆ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมดาน อากาศยานและยุทโธปกรณการรบ (Aerospace & Defense) อุตสาหกรรมการใหบริการ (Service Provider) คาปลีก การจั ด การสิ น ทรั พ ย อุ ต สาหกรรมด า นพลั ง งานและ สาธารณู ป โภค อุ ต สาหกรรมนํ้ า มั น และก า ซ และการ กอสราง โดยไอเอฟเอสมีแผนขยายพารทเนอรที่มีความ เชี่ยวชาญดานโซลูชัน สําหรับลูกคาญี่ปุนโดยเฉพาะกลุม ยานยนต และการขยายตลาดในประเทศเมียนมาและ กัมพูชา โดยมีพารทเนอรในเมียนมาและเวียดนามประเทศ ละหนึ่งราย ในสวนของธุรกิจไอเอฟเอสในประเทศไทยในป พ.ศ. 2559 นี้ คาดวาจะมีอตั ราการเติบโต 10% ดวยตลาด ERP ในประเทศไทยนั้นยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ อยางยิ่งรัฐบาลไทยกําลังผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 ที่ เศรษฐกิจอยูบนพื้นฐานของความคิดสร างสรรคและ นวัตกรรม ซึ่งตองอาศัยการลงทุนดานเทคโนโลยีอยาง ตอเนื่อง โดยการทเนอรไดคาดการณการเติบโตของตลาด ERP ในประเทศไทย จะมีอัต ราการเติบ โตที่ 14.91% ระหวางป พ.ศ. 2559-2563


Environment

• กองบรรณาธิการ

สกว. ระดมสมอง

จัดการขยะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ในอนาคต 6 แสนตัน เนนรีไซเคิลในโรงงาน-เพิ่มโอกาสทาง ธุรกิจ-ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

สํา นัก งานกองทุ นสนับ สนุนการวิจัย (สกว.) เปดเวที ระดมสมองนักวิชาการ ภาครัฐ และผูประกอบการ ถกประเด็น การจั ด การแผงเซลล แ สงอาทิ ต ย ที่ ห มดความคุ  ม ค า ในการ ผลิตไฟฟา เพือ่ ใชเปนขอมูลวางแผนบริหารจัดการของประเทศ และเสนอแนะทางเลือกที่เหมาะสม ไมใหเกิดผลกระทบตอ สิ่งแวดลอม และรีไซเคิลปอนกลับอุตสาหกรรม รศ. ดร.ศุภชาติ จงไพบูลยพัฒนา ผูประสานงานโครงการ ร วมสนั บ สนุนทุ นวิ จัยและพัฒนา กฟผ.-สกว. เปนประธาน ในพิธีเปดงานสัมมนารับฟงความคิดเห็น “การจัดการแผงเซลล แสงอาทิตยทหี่ มดความคุม คาในการผลิตไฟฟา” เพือ่ รับฟงความ คิดเห็นจากผูเ กีย่ วของ ทัง้ นักวิชาการ นักวิจยั และผูป ระกอบการ ในการบริหารจัดการแผงเซลลแสงอาทิตยที่หมดความคุมคา เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนของประเทศ ตามที่นายกรัฐมนตรี ไดเคยแสดงความหวงใยเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกสจากแผงเซลล แสงอาทิตยในอนาคต รวมถึงเสนอแนะทางเลือกทีเ่ หมาะสม โดย พิจารณาประเด็นดานการบริหารจัดการ กฎหมาย เศรษฐศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ประเทศไทยสงเสริมการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยเพื่อ การผลิตไฟฟาพลังงานทดแทนรวมถึง 6,000 เมกะวัตต ภายใน ป 2579 ซึ่งจะเปนประโยชนในการสรางเทคโนโลยีและการ สรางงานใหคนในประเทศ แตในอนาคตคาดวาจะเกิดของเสีย

ที่มีปริมาณสูงถึง 6 แสนตัน ภายหลังหมดอายุการใชงาน ซึ่ง องค ป ระกอบของแผงจํ า พวกโลหะหนั ก จะส ง ผลกระทบต อ สิ่งแวดลอม จึงจําเปนตองมีการเตรียมสรางคนและองคความรู เพื่อการจัดการแผงเซลลแสงอาทิตยที่หมดอายุอยางเหมาะสม และเปนประโยชนแกประเทศ ผศ. ดร.พิชญ รัชฎาวงศ หั ว หนาโครงการ จากคณะ วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวถึงแนวทาง การบริหารจัดการแผงหมดอายุ : บทบาทของรัฐ ผูผลิตแผง และ เจาของแผง โดยเปรียบเทียบกับแนวทางของประเทศเยอรมนี และญี่ปุนเปนสําคัญ เนื่องจากมีปริมาณ กฎหมาย และความ ตื่นตัวดานสิ่งแวดลอมสูงมาก สิ่งที่นาสนใจคือ ในปจจุบันทั่วโลก มีอัตราสวนของของเสียแผงเซลลแสงอาทิตยตอแผง คิดเปน รอยละ 0.1 สวนประเทศไทยมีการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย จนถึ ง ขณะนี้ แ ล ว 15 ล า นแผง หรื อ ประมาณ 2-4 แสนตั น จึงตองพิจารณาวาจะบริหารจัดการอยางไร เพื่อลดผลกระทบ สิ่งแวดลอม สงเสริมการใชแหลงทรัพยากรจากขยะแผง และเพิ่ม โอกาสทางธุรกิจ ทั้งนี้การรีไซเคิลจะทําใหเกิดการจางงานเพิ่ม และจําเปนตองมีเทคโนโลยีการแยกขยะประเภทนี้โดยเฉพาะ ทําใหเกิดการลงทุนในระดับมหภาคลงมาจนถึงการพัฒนาฝมือ แรงงานระดับลาง

57

Engineering Today November- December 2016


ผศ. ดร.พิชญ รัชฎาวงศ หัวหนาโครงการ

รศ. ดร.สมชัย รัตนธรรมพันธ

ดร.สันต สัมปตตะวนิช

วิทยากรและผูร ว มสัมมนา

สําหรับลําดับขัน้ ในการบริหารจัดการแผงหมดอายุ เริม่ ตัง้ แต การผลิต การขนสงและติดตั้ง การใชงาน การเก็บรวบรวม การ รีไซเคิล และการกําจัด จึงมีความเกี่ยวของกับภาคสวนตางๆ จํานวนมาก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจําเปนตองมีขอหารือ รวมกัน อาทิ ปริมาณของเสียในปจจุบันและการจัดการของ เจาของแผง ผูรวบรวมควรจะเปนใคร ระหวางผูผลิต ผูขาย หรือ รานขายของเกา ผูรีไซเคิลสามารถใชหรือสกัดไดเองในประเทศ หรือสงออก และภาครัฐจะทําอยางไรเพื่อใหเกิดการรีไซเคิลใน ปริมาณสูงสุด ผศ. ดร.พิชญ กลาววา ในสวนของการพิจารณาหาสถานที่ ที่เหมาะสมนั้น จะตั้งอยูใกลโรงงานคัดแยก ทั้งสวนที่แยกงาย เพื่อสรางมูลคาตอไป เชน ซิลิกอน พลาสติก กับสวนที่แยกยาก เปนโลหะมีคา เชน เงิน ดีบุก เจอมาเนียม และจะตั้งอยูในจุด เดียวกับการเก็บรวบรวมหรือไม เมื่อพิจารณาโอกาสทางธุรกิจ คาดวาในป 2030 จะใชแผงเซลลแสงอาทิตยทั่วโลกถึง 1,600 กิกะวัตต และเมื่อแผงหมดสภาพจะมีวัสดุที่สรางมูลคาไดถึง 450 ลานเหรียญสหรัฐฯ จึงมีขอ พิจารณาวาภาครัฐควรสนับสนุน เรือ่ งการสรางธุรกิจหรือไม และจะมีอตุ สาหกรรมปลายนํา้ รองรับ หรือไม ขณะที่ รศ. ดร.สมชัย รัตนธรรมพันธ ระบุวา ปญหาของ ขยะอิเล็กทรอนิกสจะทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมทั้งคารบอน ไดออกไซดและไดออกซินจากการเผา การสูญเสียพลังงานและ งบประมาณ การแพรกระจายของโลหะหนักจากการฝงดิน ตะกัว่

Engineering Today November- December 2016

58

และแคดเมียมในดินและแหลงนํ้าธรรมชาติ จนอาจเกิดวิกฤติ สูญเสียแหลงนํ้าและอาหารในอนาคต กรณีศึกษาจากประเทศใน ยุโรปและญี่ปุนพบวาใหความสําคัญกับการกําจัดของเสียเหลานี้ และออกกฎหมายควบคุมดูแลอยางชัดเจน เพื่อลดการปนเปอน ในสิ่งแวดลอม ตลอดจนเพิ่มคุณภาพใหวัสดุเหลือทิ้งและปอน กลับสูอุตสาหกรรมอีกครั้ง ทําใหวัตถุดิบมีราคาที่มีเสถียรภาพ ดาน ดร.สันต สัมปตตะวนิช กลาววา ขยะแผงเซลลแสง อาทิตยเกิดขึ้นตั้งแตการติดตั้ง ระหวางการใชงานทั้งในครัวเรือน โรงไฟฟา และแผงที่เสื่อมสภาพ เมื่อแผงหมดอายุการใชงาน ขยะจากอุตสาหกรรมและครัวเรือนจะมีการนําไปที่จุดรวบรวม เฉพาะเพื่ อ คั ด แยก รี ไ ซเคิ ล และทํ า ลายต อ ไป ซึ่ ง การจั ด การ ขยะอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยสวนใหญยังเปนแบบงายๆ ราคาไมสูงมากนัก โดยคัดแยกขยะแลวนําไปยอยเปนชิ้นเล็ก ชิ้นนอยกอนเขาสูกระบวนการตามกฎหมาย แตการจัดการที่มี คุณภาพจะมีกระบวนการที่ทําใหองคประกอบของวัสดุแยกออก จากกันโดยเกิดความเสียหายนอยที่สุด เพื่อนําไปรีไซเคิล ซึ่ง ตองใชเงินทุนและเทคโนโลยีมากขึ้น “ปญหาคือ ใครควรเปน ผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น ในกระบวนการจัดการแผงที่หมดสภาพ วิธีการใดที่เหมาะสมกับ กระบวนการดูแลในประเทศไทย กฎหมายและการบังคับใช รวม ถึงกระบวนการจัดการแผงที่หมดสภาพจากครัวเรือน จุดแยก หรือเก็บรวบรวมควรอยูใกลโรงงานหรือไม เหลานี้เปนประเด็นที่ จะตองถกเถียงกันเพื่อหาขอสรุปตอไป” ดร.สันต กลาวทิ้งทาย


Security

• กองบรรณาธิการ

เอ็นทีที คอม รุกตลาด Data Center ครบวงจร ผนึกกําลังเอ็นทีที ซีเคียวริตี้ ใหบริการ Enterprise Cloud ชูจุดแข็งรักษาความปลอดภัยใหองคกร

มร.มานาบ คาฮาระ มร.มานาบุ ประธาน เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส คอรปอเรชั่น (เอ็นทีที คอม) บริ ษั ท ไอซี ที โ ซลู ชั น และโทรคมนาคมในเครื อ เอ็ น ที ที กรุ  ป (NYSE : NTT) ผูนําการใหบริการศูนยขอมูล (Data Center) ทัง้ ศูนยขอ มูล Bangkok 1 และ Bangkok 2 Data Center ทีส่ ดุ ของความสมบูรณแบบแหงนวัตกรรม “ศูนยขอมูล” ภายใตชื่อ “NexcenterTM” พรอมเดินหนาใหบริการแบบครบวงจร โดยให บริการดานคลาวด และการบริหารจัดการระบบรักษาความ ปลอดภัยในระดับองคกรมาตั้งแตป 2556 ภายใตการดูแลของ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส และเอ็นทีที ซีเคียวริตี้ เพื่อรองรับการ จั ด ระบบโครงสรา งไอซี ที แ บบดั้ ง เดิ ม ไปสู  ค ลาวด ไ ด อ ย า งมี ประสิทธิภาพ เอ็นทีทีให้บริการด้าน Enterprise Cloud เสนอแพลตฟอร์มทั้งไอซีทีแบบเดิมและบนคลาวด์ มร.มานาบุ คาฮาระ ประธาน เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด กลาววา เอ็นทีที คอม ในฐานะผูนําการ ใหบริการศูนยขอ มูล (Data Center) ซึง่ หลังจากทีไ่ ดเปดใหบริการ Thailand Bangkok 2 Data Center เปนศูนยขอ มูลทีม่ ขี นาดใหญ ทีส่ ดุ ในประเทศไทยอยางเปนทางการแลวในเฟสแรกนัน้ ไดรบั ผล ตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี และสรางความมั่นใจอีกระดับเพื่อ ใหลกู คาไดดาํ เนินธุรกิจไดอยางครบวงจร ดวยการใหบริการคลาวด (Enterprise Cloud) เพื่อตอบสนองความตองการในระบบไอซีที ที่ซับซอนมากขึ้น และรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบดิจิทัล

และสามารถนํามาประยุกตใชในธุรกิจไดหลากหลาย รองรับการ เติบโตในอนาคต ซึง่ ความทาทายของกลุม ธุรกิจและองคกรเพิม่ ขึน้ เปน 2 เทา เมื่อตองการมองหาผูใหบริการที่สามารถโยกยาย ระบบไอซีทใี นระบบเดิมไปไวบนคลาวด และตองคํานึงถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพของตนทุนเพื่อการใชประโยชนไดสูงสุด ในขณะ เดียวกันยังมีปจจัยหนุนในเรื่องของการใชอุปกรณสมารทโฟน, โซเชียลมีเดีย, บิ๊กดาตา, loT และเทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆ ทําให ผูประกอบการตองปรับตัวและหันมาใชแอพพลิเคชั่นบนคลาวด กันมากขึ้นในชวง 1-2 ปที่ผานมา “เอ็ นที ที คอม ไดพั ฒนาการใหบ ริการด าน Enterprise Cloud เพื่ อตอบสนองความทาทายเหลานี้ โดยการนําเสนอ แพลตฟอรมทีค่ รอบคลุมทัง้ ระบบไอซีทแี บบดัง้ เดิมและบนคลาวด รวมถึ ง การเชื่ อ มต อ ระบบเครื อ ข า ย บริ ก ารให เ ช า พื้ น ที่ ว าง เซิ ร  ฟ เวอร (Colocation) ผ า นศู น ย ข  อ มู ล Bangkok 1 และ Bangkok 2 Data Center ซึง่ ตัง้ อยูใ นไทย 2 แหง และบริการคลาวด โดยเราจะใหขอมูลและพรอมสนับสนุนลูกคาใหสามารถดําเนิน ธุรกิจและสรางแบบแผนธุรกิจขึ้นมาใหม นอกจากนี้เราไดให ความสําคัญเรื่องของความปลอดภัย ซึ่งมีพันธมิตรที่สําคัญ คือ เอ็นทีที ซีเคียวริตี้ ทีใ่ หการดูแลและใหคาํ ปรึกษาดานความปลอดภัย ซึง่ จะมีบทบาทในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยบนคลาวด ขององคกรไดอยางครบวงจร และเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ” มร.มานาบุ คาฮาระ กลาว เอ็นทีทีพัฒนา Enterprise Cloud 2.0 นําไปใช้แล้ว 14 แห่ง ใน 11 ประเทศ ศานิต เกษมสันต ณ อยุธยา ผูอ าํ นวยการฝายผลิตภัณฑ และบริการ บริษทั เอ็นทีที คอมมิวนิเคชัน่ ส (ประเทศไทย) จํากัด กลาววา บริษัทฯ ไดลงทุนธุรกิจคลาวดในปนี้ ซึ่งการใหบริการ Enterprise Cloud ประกอบด วย 4 คุ ณสมบั ติพิเศษ ไดแ ก 1. Flexible Resource Building ระบบการสรางและขยาย ระบบแบบยืดหยุน 2. Flexible Service Management ระบบ

59

Engineering Today November- December 2016


ศานิต เกษมสันต ณ อยธยา อยุธยา ผผูอ ํานวยการ ฝายผลิตภัณฑและบริการ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส (ประเทศไทย)

ผูบริหารเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส

บริหารจัดการแบบยืดหยุน 3. Global Solutions ระบบที่มีการ เชื่อมตอและครอบคลุมในทุกทวีปทั่วโลก 4. Advanced ICT Outsourcing ระบบการใหบริการขั้นสูงดาน ICT Outsourcing เอ็นทีที ไดพัฒนา Enterprise Cloud 2.0 ซึ่งมาพรอม Cloud Manage Platform ที่สามารถรันลงแอพพลิเคชั่นและ ลงโครงสรางพื้นฐานบนคลาวดเอง มีเทคโนโลยีที่ไวที่สุด รองรับ ความหลากหลายของเทคโนโลยีที่เ พิ่ มขึ้น เชน IoT บิ๊ กดาตา รวมทั้งลดและเพิ่มคาใชจายตามปริมาณขอมูลที่ใชบนคลาวด ตามจริง โดย เอ็นทีที คอม เปน ผูใหบริการรายเดียวที่การันตี ระบบความพรอมในการใชงานโดยรวมที่สมบูรณแบบ (SLA) 99.99% พรอมตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยบนเครือขาย ที่หลากหลาย เชน อีเมล เว็บ และแอพพลิเคชั่น สําหรับกลุมลูกคาในไทยที่ใชบริการ Enterprise Cloud มาจากหลากหลายอุตสาหกรรม เชน สถาบันการเงิน สายการบิน ภาคการผลิต (Manufacturing) ผูใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ต เปนตน ทัง้ นี้ แพลตฟอรมดังกลาวถูกนําไปใช 14 แหง ใน 11 ประเทศ ไดแก ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน จีน (ฮองกง) ออสเตรเลีย สิงคโปร มาเลเซีย และไทย โดยการ เชื่อมตอเครือขายแบบปด (IP-VPN) ครอบคลุม 196 ประเทศ ทั่วโลก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเขาถึงระบบคลาวด เอ็นทีที ซีเคียวริตี้ พร้อมให้บริการโซลูชัน ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ดาน มร.เรยมอนด เตียว รองกรรมการผูอ าํ นวยการอาวุโส สวนการดําเนินงานในเอเชียแปซิฟก บริษัท เอ็นทีที ซีเคียวริตี้ กลาววา บริษัท เอ็นทีที ซีเคียวริตี้ กอตั้งขึ้นเพื่อใหบริการดาน บริหารจัดการความปลอดภัยในระดับมืออาชีพ MSS (Managed Security Services : MSS) ภายใตเ ครื อ เอ็น ทีที กรุ ป โดยได ผนวกรวมเทคโนโลยีการวิเคราะหภยั คุกคามขัน้ สูง และผูเ ชีย่ วชาญ

Engineering Today November- December 2016

60

มร.เรยมอนด เตียว รองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส สวนการดําเนินงานในเอเชียแปซิฟก เอ็นทีที ซีเคียวริตี้

ดานความปลอดภัย เพื่อใหบริการ MSS ดวยโซลูชันที่พัฒนาขึ้น เพื่อการดูแลระบบรั กษาความปลอดภั ยแบบครบวงจร (Full Security Life Cycle) บริการเหลานี้จะถูกนําไปใชทั่วโลก ดวย ระบบรักษาความปลอดภัยเต็มรูปแบบอยางครบวงจรใหกบั องคกร รวมถึงใหคําปรึกษาการจัดการรวมกับบริการอื่นๆ เชน บริการ ศูนยขอมูล คลาวด บริการไฮบริด เปนตน จากรายงานสถิติ ด านความปลอดภั ย (Global Threat Intelligence Report : GTIR) ของเอ็นทีที ซีเคียวริตี้ จากลูกคา กวา 10,000 ราย ใน 6 ทวีป ตรวจพบว าในแตละปจะมีการ โจมตีและการปองกันถึง 6.2 พันลานครัง้ โดยเฉลีย่ ขณะทีม่ บี นั ทึก การวิเคราะหการโจมตีกวา 3.5 ลานลานรายการ เปนประจําทุกป โดยในป 2558 ประเทศไทยอยูในอันดับ Top 5 ดานการถูก โจมตีทางไซเบอร (Cyber Security Attack) “ความปลอดภัยเปนการเตรียมความพรอมเบือ้ งตนสําหรับ องคกรเพื่อกาวเขาสูระบบคลาวด เราเชื่อมั่นวาแพลตฟอรมดาน ความปลอดภัยขั้นสูงของเราสามารถสงมอบบริการไดอยางเปน หนึ่งเดียวกับระบบเครือขาย ทําใหระบบคลาวดสําหรับองคกร ของลูกคามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงและ ยังรับรองความเชือ่ มัน่ ในความปลอดภัยทีท่ าํ ใหสามารถใชทรัพยากร ทีม่ อี ยูอ ยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด” มร.เรยมอนด เตียว กลาว


Thailand 4.0 • กองบรรณาธิการ

กระทรวงอุตฯ เปิดศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยสู่อุตสาหกรรมในอนาคต (ITC) นํารองปนผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยไฮเทคออกสูตลาด กระทรวงอุ ต สาหกรรม ชู ไ อเดี ย Industry Transformation Center (ITC) นํ า รองอุตสาหกรรม การแพทย กอนขยายสูทุกกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย เตรียมปนผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มสูงผานเทคโนโลยีและ นวัตกรรม อาสาเปนเจาภาพเชื่อมโยงผูประกอบการ นํา งานวิจัยไปสรางชิ้นงานตนแบบ พัฒนาเปนผลิตภัณฑ เชิงพาณิชย ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กลาววา กระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดตั้งทีมงานที่มีการ ทํางานรวมกันทัง้ ภาครัฐ หนวยงานวิจยั และภาคเอกชน เพือ่ วิเคราะหและหาทางตอบโจทยดงั กลาว พบวาประเด็นใหญ ทีห่ ายไปในระบบของไทย หรือ Missing Link มีอยู 2 ประเด็น ประเด็ น แรกคื อ โจทยงานวิจัยและพัฒนาของนักวิ จัย ไมสอดคลองกับภาคอุตสาหกรรม ซึง่ ประเด็นนีไ้ มเพียงแต ภาควิ จั ย ไม เ ข า ใจความต อ งการของภาคอุ ต สาหกรรม แมแตภาคอุตสาหกรรมเอง การสรางโจทยงานวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีก็ไมใชเรื่องงาย เพราะภาคอุตสาหกรรมไทย เกือบทัง้ หมดพัฒนามาแบบรับจางผลิต (OEM) ไมไดพฒ ั นา หรือออกแบบผลิตภัณฑเอง ดังนั้นงานพัฒนานวัตกรรม การสรางโจทยวจิ ัยทีส่ อดคลองกับความตองการของตลาด จึ ง ถื อ เป น เรื่ อ งใหม ข องภาคอุ ต สาหกรรมเช น กั น และ ประเด็นที่ 2 ประเทศไทยขาดการบริหารการเชื่อมโยง งานวิจัยสูภาคอุตสาหกรรม หรือ System Integration (SI) โครงสรางพื้นฐานที่อาจเรียกวา สวนที่เปนการนําผลการ ศึกษาไปผลิตเปนชิน้ งานตนแบบ (Scale Up งานวิจยั ) ดวย เหตุนจี้ งึ เห็นงานตนแบบหรือ Prototype นวัตกรรมของไทย มีจํานวนมาก แตหางานที่ออกมาสูเชิงพาณิชยไดยาก เพื่อตอบโจทย Missing Link ทั้ง 2 ขอ กระทรวง อุตสาหกรรมจึงเตรียมเปดศูนยสง เสริมงานวิจยั สูอ ตุ สาหกรรม ในอนาคต หรือ Industry Transformation Center (ITC) โดย ITC จะเปนการทําหนาที่เปน System Integration เชือ่ มโยงหนวยงานวิจยั หนวยงานการศึกษา ผูป ระกอบการ ในภาคอุตสาหกรรมในป จจุ บัน และนักนวัตกรรมหรือ ผูประกอบการที่เปน Startup ตางๆ โดยการทํางานของ ITC จะเป น การทํ า งานในลั ก ษณะประชารั ฐ คื อ นํ า ผู  ประกอบการตั้ง แต ต น นํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า มา ทํ า งานร ว มกั บ หนว ยงานวิ จั ย เพื่ อ สนับสนุน ตอบโจทย ผูป ระกอบการ นักนวัตกรรม หรือ Startup โดยเนนคลัสเตอร อุตสาหกรรมใหมตามนโยบายรัฐบาล

ปลัดกระทรวงอตสาหกรรมเยี กระทรวงอุตสาหกรรมเยี่ยมชมโรงงานโนวาเมดิค

ดร.สมชาย หาญหิรัญ (กลาง) ปลัดกระทรวงอตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และอดิศร อาภาสุทธิรัตน (ที่ 3 จากซาย) เอ็มดี โนวาเมดิค

ดร.สมชาย กลาววา การออกแบบกระบวนการทํางานของ ITC นัน้ เปนการขยายผลงานของสถาบันพลาสติก สถาบันเครือขายของกระทรวง อุตสาหกรรม ทีไ่ ดนาํ รองดําเนินการกอน ผานศูนยออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑพลาสติก เพื่อสงเสริมใหผปู ระกอบการพลาสติกเขามาสูการ ผลิตที่เนนนวัตกรรมและมูลคาเพิ่มที่สูงขึ้น และพบวามีโจทยนวัตกรรม หลากหลายจากผูป ระกอบการมาใหชว ยพัฒนา แตไมมนั่ ใจวาจะตอยอด ไดเพียงใด ซึ่งสถาบันฯ ใหบริการทั้งดานการออกแบบผลิตภัณฑ การ ประเมินความเปนไปไดทงั้ การตลาดและเชิงเศรษฐศาสตร การออกแบบ วิศวกรรม การออกแบบกระบวนการผลิต การคัดเลือกวัสดุ การพัฒนา ตนแบบ การทดลองผลิตผลิตภัณฑตนแบบ (Scale Up) การเชื่อมโยง ผูประกอบการในหวงโซการผลิต และการวางโมเดลในการดําเนินธุรกิจ (Business Model) โดยการดําเนินงานทีผ่ า นมา นวัตกรรมทางการแพทย เปนโจทยแรกที่พัฒนาจนประสบผลสําเร็จ

61

Engineering Today November- December 2016


ไลนการผลิตอุปกรณทางการแพทย ไหมเย็บแผล และวัสดุปดแผล

โนวาเมดิคผลิตวัสดุเย็บแผลแบรนด Connek เปนรายแรกของประเทศ

“Industry Transformation Center (ITC) จะเปนพื้นฐาน สําคัญ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู Thailand 4.0 ในทุกคลัสเตอรอตุ สาหกรรมเปาหมาย ตัง้ แตอาหารเกษตรแปรรูป/ ชีวภาพ เครือ่ งมือแพทย-สุขภาพ ไฮเทค อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค และดิจิทัล ในเบื้องตนระหวางรอการปรับโครงสรางกระทรวง อุตสาหกรรม การจัดตั้ง Industry Transformation Center จะ เปนการทํางานรวมกันของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และ สถาบันเครือขาย โดยมอบหมายใหสถาบันพลาสติกดูแลไปกอน รวมกับ กสอ. และเปนตัวกลางประสานงานรวมกับหนวยงานอื่น ตอไป และการนํารองในอุตสาหกรรมนี้จะเปนการสนับสนุน อุตสาหกรรมในเกือบทุก S Curve อยูแลว และที่ผานมา ทั้ง 2 หน ว ยงานก็ มี ก ารบู ร ณาการทํ า งานสอดรั บ กั น เป น อย า งดี ” สมชาย กลาว สําหรับผลงานถุงทวารเทียม (Colostomy Bag) ใชสําหรับ ผูปวยโรคมะเร็งลําไสใหญที่ผาตัดไปแลวและตองขับถายทาง หนาทอง เปนตัวอยางงานที่สถาบันพลาสติก รวมกับนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.) รวมกันพัฒนาขึ้น หลังจาก รวมออกแบบผลิตภัณฑตามหลักการแพทยแลว มีการเชื่อมการ ทํางานรวมกับผูป ระกอบการตลอดหวงโซอปุ ทาน ตัง้ แตผผู ลิตวัสดุ ตนนํา้ ผูผ ลิตชิน้ สวน ตลอดจนผูป ระกอบการผลิตภัณฑสาํ เร็จรูป ไปจนถึงผูแ ทนจําหนายในธุรกิจเครือ่ งมือแพทย การเชือ่ มโยงการ ทํางานดังกลาวไมเพียงการพัฒนานวัตกรรมใหมเพียงอยางเดียว เทานั้น แตเปนการเชื่อมโยงผูประกอบการหลายรายใหมีการ แลกเปลี่ยนประสบการณสรางอุตสาหกรรมทั้งหวงโซการผลิต ซึง่ เครือ่ งมือแพทยถอื เปนประสบการณใหม ขณะนีผ้ ปู ระกอบการ แตละฝายมีการเตรียมโรงงาน ลงทุนปรับปรุงเครื่องจักร รวมถึง การเตรี ย มงานดา นมาตรฐานผลิตภัณ ฑ เพื่อ เตรีย มการผลิต ผลิตภัณฑดังกลาวในเชิงพาณิชยแลว ลาสุด ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไดนําคณะสื่อมวลชน เขาเยี่ยมชม บริษัท โนวาเมดิค จํากัด บริษัทในเครือของบริษัท โนวาเทค เฮลธแคร จํากัด ตั้งอยู ณ เลขที่ 125 หมู 2 บนถนน บางพลีตาํ หรุ ตําบลแพรกษาใหม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเปนโรงงานของคนไทยแหงแรก ที่สามารถผลิตไหมเย็บแผล ทุกชนิดทุกประเภทออกจําหนายในตลาด โดยไดรบั การสนับสนุน ดานการวิจัยและพัฒนาจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ในเบื้องตนไดดําเนินการศึกษาวิจัย

Engineering Today November- December 2016

62

และทดลองผลิต ภายในอาคารศูนย เทคโนโลยี โ ลหะและวั สดุ แหงชาติ (MTEC) ณ อุทยานวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย และ ยังเปน ผูผลิตผลิตภัณฑนวัตกรรมรักษาแผล ซึ่งวิจัยพัฒนาโดย บริษทั โนวาเทค เฮลธแคร จํากัด เปนผลิตภัณฑแผนปดแผลเสนใย นาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบอนุภาคเงินนาโนสีฟา (BluRibbon) ซึ่งไดรับรางวัลทั้งระดับประเทศและระดับโลก อดิศร อาภาสุทธิรตั น กรรมการผูจ ดั การ บริษทั โนวาเมดิค จํากัด ซึ่งเปนหนึ่งในพันธมิตรที่รวมกันในโครงการถุงทวารเทียม กลาววา การเริ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยของตนไมใช เรื่องงาย แมสวนตัวจะเปนเภสัชกรที่อยูในแวดวงการแพทย แต การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตตองใชศาสตรในเชิงอุตสาหกรรม วิศวกรรม และความรูดานการจัด การธุร กิจมาประกอบดวย การพัฒนาผลิตภัณฑที่ผานมาตองดําเนินการเองเกือบทั้งหมด ทําใหการทํางานยากและใชเวลานานมากกวาจะไดแตละผลิตภัณฑ และบางผลิตภัณฑถึงกับเปนไปไมไดเลย โดยเฉพาะกับ SME ที่มีขอจํากัดดานทรัพยากรในหลายดาน แมจะมีตนแบบที่มีการ ออกแบบผลิตภัณฑเรียบรอยแลว แตการขยายการผลิตสูภาค อุตสาหกรรมเปนดานใหญมาก ควรจะหาใครมาชวยพัฒนาและ เปนผูผลิตชิ้นสวนปอนเราในการผลิตเชิงพาณิชยดวย “ตัวอยางการพัฒนาถุงทวารเทียมถือเปนจุดเริ่มตนที่ดี หากมีหนวยงานอยางสถาบันพลาสติกเขามาชวยดําเนินการ ออกแบบเชื่อมโยงการพัฒนาทั้งระบบของการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งเชื่อวาตอไปการพัฒนานวัตกรรมอื่นๆ ก็จะงายขึ้น ไมใชตอง ทําเองทัง้ หมดเหมือนทีผ่ า นมา นอกจากการผลิตเชิงอุตสาหกรรม อีกดานใหญทสี่ าํ คัญมากทีส่ ดุ คือ การตลาด หากผลิตได หาคนซือ้ ไมได นวัตกรรมก็เกิดเปนธุรกิจไมได ซึ่งอุตสาหกรรมเครื่องมือ แพทยของไทยประสบปญหานี้มาก สาเหตุสวนหนึ่งมาจากการ ยอมรับโดยการใชงานของผูใ ช จึงตองการความรวมมือจากหลายฝาย และการชวยกันพัฒนามาตรฐานอุปกรณการแพทยไทยใหไดรับ การยอมรับมากยิ่งขึ้น” อดิศร กลาว ปจจุบันบริษัทฯ ไดเริ่มขยายตลาดไปสูตางประเทศ โดย เริ่มจากประเทศในกลุมอาเซียน ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนงานวิจัยและผลิตเครื่องมือแพทยที่มี นวัตกรรมออกมาอีกหลายประเภท เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย ของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู Thailand 4.0


Energy Today • กองบรรณาธิการ

ซีเมนส์ต่ออายุสัญญาบริการระยะยาวโรงไฟฟ้า พลังงานลม 2 โครงการ ในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมติดตั้ง PCU เพิ่มประสิทธิภาพผลิตไฟให้กังหันลม ซีเมนสไดรบั การตอสัญญาบริการและซอมบํารุงโรงไฟฟาพลังงานลมโคราช 1 และโคราช 2 ในจังหวัดนครราชสีมา เปนระยะเวลา 13 ป พรอมทั้งติดตั้ง Power Curve Upgrade (PCU) ใหกับใบพัดกังหันทั้ง 90 ตน เพิ่มประสิทธิภาพใหกังหันลมในโครงการนี้อีกดวย ขอตกลงครัง้ นีถ้ อื เปนการตอสัญญาบริการโรงไฟฟาพลังงานลมครัง้ แรกของซีเมนสในประเทศไทย โรงไฟฟาพลังงานลมโคราช 1 ดําเนินการโดยบริษัท เค.อาร.ทู จํากัด และโคราช 2 ดําเนินการโดย บริษทั เฟรส โคราช วินด จํากัด ซึง่ ทัง้ สองบริษทั เปนบริษทั สาขาของบริษทั ผูผ ลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ ที่สุดของประเทศไทยในดานพลังงานทดแทน ซึ่งก็คือ บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด โรงไฟฟาโคราช 1 และโคราช 2 เปนโรงไฟฟาพลังงานลมที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ประกอบ ดวยกังหันลมรุน SWT-2.3-101 จํานวน 90 ตน รวมกันสามารถผลิตพลังงานทดแทนไดในปริมาณ 207 เมกะวัตตตอป และเปนโรงไฟฟาพลังงานลมที่ผลิตกระแสไฟฟาระดับ Utility-scale แหงแรก ในประเทศไทย กังหันลมเหลานี้ถูกใหบริการและซอมบํารุงโดยซีเมนส นับตั้งแตที่เปดใหบริการ เชิงพาณิชย สําหรับขอตกลงลาสุดกําหนดวาซีเมนสจะใหบริการและซอมบํารุงโรงไฟฟาพลังงานลมโคราช 1 และโคราช 2 ตออีก 13 ป พรอมทั้งติดตั้ง Power Curve Upgrade (PCU) ใหกับใบพัดกังหันทั้ง 90 ตน PCU ของซีเมนสนั้น เปนสินคาและบริการสวนหนึ่ง ภายใตหนวยงาน Digital Services for Energy และถูกออกแบบมาเพือ่ เพิม่ ปริมาณการผลิตไฟฟา โดยการปรับแตงใบพัดกังหันและอัพเกรด ซอฟตแวรระบบควบคุมกังหัน การปรับเปลีย่ นดังกลาวใชนวัตกรรมตางๆ เชน DinoTails® DinoShells® หรือ Vortex Generators รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนซอฟตแวรระบบควบคุม ซึ่งทั้งหมดนี้ทําให สามารถเพิ่มปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดประมาณ 2-5% นอกจากนี้ ซีเมนสไดเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงไฟฟาพลังงานลมแหงนี้ดวย ระบบวิเคราะหของซีเมนสทมี่ ขี ดี ความสามารถระดับสูงในดานการวิเคราะหและประมวลผล รวมถึง การเปลี่ยนจากการซอมบํารุงตามระยะเวลาที่กําหนด เปนการซอมบํารุงโดยขึ้นกับสภาพแวดลอม ที่เปนจริง ดวยระบบดูแลจัดการและวิเคราะหขอ มูลทีช่ าญฉลาดนัน้ จากหนวย Remote Diagnostics ซี เ มนส ติ ด ตั้ ง Power Curve Services ของซีเมนส ที่อยูภายใตหนวยงาน Siemens Digital Services for Energy ทําใหซีเมนส Upgrade ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ สามารถคาดการณถึงปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถวางแผนการซอมบํารุง และแกไขปญหา เทคโนโลยี Digital Services for Energy ที่ ซี เ มนส ผ ลิ ต ให กั บ ตางๆ ไดทันทวงทีกอนที่จะสงผลกระทบตอการผลิตไฟฟา กังหันลมรุน SWT-2.3-101 ทั้ง “นีเ่ ปนอีกหนึง่ กาวสําคัญของซีเมนสและประเทศไทยในดานของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 90 ตน ที่โรงไฟฟาโคราช 1 และ และยังชวยนําไปสูการผลิตพลังงานไฟฟาที่พอเพียงในประเทศ โดยไมตองพึ่งแหลงไฟฟาภายนอก โคราช 2 ประเทศ ดวยประสบการณและนวัตกรรมดานการใหบริการของซีเมนส เราไดทําการอัพเกรดและ เพิ่มประสิทธิภาพใหกับกังหันลม ซึ่งสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพ และยืดอายุการทํางานของอุปกรณในโรงไฟฟาพลังงานลมโคราช 1 และโคราช 2 ไดเปนอยางดี ทั้งนี้ ซีเมนสขอขอบคุณบริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด ที่ไวใจในซีเมนสเสมอมา” มารค อัลเบนซ หัวหนาฝายบริหาร Power Generation Services, Wind Power and Renewables บริษัท ซีเมนส กลาว เอมมา ลูอีส คอลลินส หัวหนาฝายบริหาร บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด กลาววา โครงการโคราช 1 และโคราช 2 เปนโครงการระดับ Utility-scale แหงแรกของประเทศ และยังเปนโครงการสําคัญของวินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง “เราพึงพอใจทีไ่ ดทาํ งานรวมกับซีเมนสมาตลอด โดยเฉพาะจากขีดความสามารถทางดานเทคนิคและการออกแบบ PCU รวมไปถึง ความสามารถในการใหบริการและซอมบํารุงสําหรับทั้งสองโครงการ เรายินดีที่จะไดรวมมือกับซีเมนสอีกในอนาคต” เอมมา ลูอีส คอลลินส กลาว ปจจุบันไดมีการสนับสนุนพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากมีความตองการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แผน พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน มีเปาหมายที่จะเพิ่ม พลังงานทดแทนของประเทศไทย จากประมาณ 12% ของพลังงานไฟฟาทัง้ หมดในป พ.ศ. 2557 เปน 25% ภายในป พ.ศ. 2664

63

Engineering Today November- December 2016


Activities >> สถาบันวิจัยจาก สปป.ลาว เยี่ยมชม การบริหารจัดการงานวิจัยของไทย ดร.บุญทอง บัวหอม และคณะจาก สถาบันวิจัยการเกษตรและปาไม แหงชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (NAFRI) เขาเยี่ยมชมและรับฟง แนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพือ่ แลกเปลีย่ นแนวทางการทํางานทีก่ อ ใหเกิดประโยชนแกแวดวงวิชาการของอาเซียน โดยมี รศ. ดร.จันทรจรัส เรี่ยวเดชะ รองผูอํานวยการดานการสื่อสารสังคม สกว. ใหการตอนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

>> กระทรวงอุตฯ ชูความสําเร็จโครงการ OPOAI ลดต้นทุน ช่วย SME ด้านแปรรูปการเกษตรกว่า 326 ล้านบาท สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 5 จากซาย) และผูบริหาร ระดับ สู ง ของกระทรวงอุตสาหกรรม ให เกีย รติรว มพิธี มอบรางวั ล และประกาศ เกียรติคุณสถานประกอบการที่เขารวม “โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ แขงขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมภิ าค” ตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product หรือโครงการ OPOAI ประจําป 2559 จํานวน 12 รางวัล 11 ราย สําหรับภาพรวมโครงการ OPOAI ประจําป 2559 ชวยลดตนทุน เพิ่มรายได และสามารถชวยผูประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร คิดเปนมูลคา 326 ลานบาท

>> กสอ. จับมือ สวก. ดัน Food Valley รับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ดร.สมชาย หาญหิรญ ั (ที่ 3 จากซาย) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พรอมดวย ธีรภัทร ประยูรสิทธิ (ที่ 6 จากซาย) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ พสุ โลหารชุน (ที่ 5 จากซาย) อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และ พรรณพิมล ชัญญานุวตั ร (ที่ 4 จากซาย) ผูอ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (สวก.) รวมในพิธี ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการวิจัยและพัฒนา Food Valley ดาน การเกษตร อาหาร และการแปรรูป ระหวางกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เพื่อสนับสนุนในการรวมกันวิจัย และ ถายทอดนวัตกรรมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอท ลาดพราว

>> วว. ลงนามความร่วมมือการวิจัย ด้านวัสดุกับ KIMS เกาหลีใต้ ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผูวาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แหงประเทศไทย (วว.) ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการวิจัยดานวัสดุกับ Korea Institute of Material Sciences (KIMS) โดยมี วิรัช จันทรา รองผูวาการ บริการอุตสาหกรรม เปนสักขีพยาน เมือ่ เร็วๆ นี้ ณ KIMS เมือง Changwon ประเทศ เกาหลีใต

>> กรอ. มอบโล่รางวัลเมืองอีโคทาวน์ นิสากร จึงเจริญธรรม (ที่ 4 จากซาย) รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พรอมดวย มงคล พฤกษวฒ ั นา (ที่ 3 จากซาย) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) รวมมอบโลรางวัลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปงบประมาณ 2559 แก ผูแ ทนจังหวัด 19 จังหวัด เมือ่ เร็วๆ นี้ ณ หอง Grand Hall 201-202 ศูนยนทิ รรศการ และการประชุมไบเทค บางนา

Engineering Today November- December 2016

64


>> รองนายกฯ ชมนิทรรศการ Baht & Brain ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ (ซาย) รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชม นิทรรศการ Baht & Brain นิทรรศการขับเคลื่อนประเทศไทยดวยความคิดสรางสรรคเติม ภูมิปญญาไทยสูสินคาและบริการใหมีมูลคาสูง โดยมี อภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล (ขวา) ผูอํานวยการศูนยสรางสรรคงานออกแบบ เปนผูนําชม นิทรรศการดังกลาวจัดแสดง ในงาน Creative Thailand 2016 ณ บริเวณโถงนิทรรศการ ศูนยนิทรรศการและ การประชุมไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้

>> อินเตอร์ลิ้งค์คว้างานใหญ่จาก PEA มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท สมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท อินเตอรลงิ้ ค คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) พรอมดวย พิเชฐ ศรีสวัสดิ์ รองผูว า การ วิศวกรรม และ ปยะพจน รุธริ โก รองผูว า การกอสรางและบริหารโครงการ การไฟฟา สวนภูมภิ าค (PEA) รวมลงนามในสัญญาจางเหมากอสรางสถานีไฟฟาระบบ 115-22 เควี นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 2, 3 และสถานีไฟฟาลําปาง 3 รวมมูลคางานกวา 563 ลานบาท ณ การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

>> ซีอีโอ อิตัลไทยอุตสาหกรรม ร่วมงานเปิดตัวเครนทาดาโนรุ่นใหม่ อดิศร พฤกษพัฒนรักษ (ที่ 2 จากซาย) ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จํากัด พันธมิตรทางธุรกิจที่ยาวนานของทาดาโน (Tadano) รวมงาน “Tadano Crane Day-The New Era of Tadano Blue” จัดโดย บริษัท ทาดาโน (ประเทศไทย) จํากัด ภายในงานไดรับเกียรติจาก ชินอิจิ อิมูระ (กลาง) เจาหนาทีฝ่ า ยบริหาร บริษทั ทาดาโน จํากัด ประเทศญีป่ นุ เปนผูก ลาวเปดงาน ทัง้ นี้ ทาดาโนไดเปดตัวเครนติดรถบรรทุกรุนใหมถึง 3 รุน ซึ่งทั้ง 3 รุนไดมีการพัฒนา ใหเหมาะสมกับการใชงานในประเทศไทย เนนการพัฒนาที่มากกวาความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยรักษาคุณภาพใหอยูร ะดับเดียวกับเครนทีผ่ ลิตทีญ ่ ปี่ นุ และคํานึงถึงความสะดวกในการใชงานอีกดวย ณ ศูนยการประชุมนานาชาติพชี พัทยา เมื่อเร็วๆ นี้

>> มธ. จับมือญี่ปุ่น ยกระดับวิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตร ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย (ซาย) อธิการบดีมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร และ ดร.ทาคาโน คะสุมิ (ขวา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรโตเกียว ประเทศญี่ปุน (Tokyo NODAI) รวมลงนามบันทึกความรวมมือทางวิชาการ เพื่อ สงเสริมใหเกิดการพัฒนางานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรรวมกัน รวมถึงการแลกเปลีย่ นนักศึกษา อาจารย และองคความรูต า งๆ ของคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มธ. เมื่อเร็วๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรโตเกียว ประเทศญี่ปุน

>> ซีเกท ประเทศไทย มอบอุปกรณ์เครื่องจักร สนับสนุนการศึกษาวิจัยแก่นักศึกษา สัญชัย ทองจันทรา (ที่ 3 จากซาย) ผูอํานวยการฝายวิศวกรรม โรงงาน เทพารักษ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด เปนตัวแทนมอบอุปกรณ และชิน้ สวนเครือ่ งจักรเพือ่ สนับสนุนการศึกษาวิจยั ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ในหองปฏิบตั กิ ารทางวิศวกรรม (Engineering Lab) และหองปฏิบตั กิ ารดานออโตเมชัน่ (Automation Lab) แก ผศ. ดร.ศิริเดช บุญแสง (ที่ 4 จากซาย) คณบดีวิทยาลัย นวั ต กรรมการจั ด การข อ มู ล สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหาร ลาดกระบัง (สจล.) เมื่อเร็ว ๆ นี้

65

Engineering Today November- December 2016


ปฏิท ิน สั ม มนา/แสดงสิ นค้ า สัมมนา 17 ธ.ค. 59 17-18 ธ.ค. 59 13-15 ม.ค. 60 14 ม.ค. 60 28-29 ม.ค. 60

16-17 ก.พ. 60

ระบบทอในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Piping System) รุนที่ 12 โครงการอบรม หลักสูตรกฎหมายสิ่งแวดลอมกับ การจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม รุนที่ 2 การสัมมนาเรื่อง เทคนิคการควบคุมตนทุนกอสราง รุนที่ 14 การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดตนทุนและ เพิ่มประสิทธิภาพการซอมบํารุงโดยใช Lean Maintenance รุนที่ 2 การสัมมนาเชิงวิชาการ การประมาณราคางานระบบ รุนที่ 11 วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ โทรศัพท 0-2319-2410 โทรสาร 0-2319-2710 http://www.eit.or.th

21 ธ.ค. 59

มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 บทนําและ ผูตรวจสอบภายใน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โทรศัพท 0-2617-1727 ตอ 308 E-mail : training@masci.or.th http://www.masci.or.th

15 ธ.ค. 59 11 ม.ค. 60 13 ม.ค. 60

การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในหองปฏิบัติการ สวนบริการฝกอบรมสัมมนา สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ โทรศัพท 0-2619-5500 ตอ 451-455 โทรสาร 0-2619-8098 E-mail : training@ftpi.or.th www.ftpi.or.th

30 ม.ค. 60

แนวโนมของตลาดอาหารและเครื่องดื่มในป 2560 การสอบเทียบเทอรโมมิเตอร การจัดการสารกอภูมิแพหรือสารกอภูมิไวเกิน จากอาหาร (Allergen Control) รุนที่ 1/2560 การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อตามมาตรฐาน ISO 11133 : 2014 และการเก็บและการใช เชื้อจุลินทรียอางอิง การใชแผนภูมิควบคุมในการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะหทดสอบ (Control Chart in Analytical Measurement) การวิเคราะหความเสีย่ งอันตรายในอุตสาหกรรมอาหาร (Risk Analysis in Food Industry) แผนกบริการฝกอบรม สถาบันอาหาร โทรศัพท 0-2886-8088 ตอ 2205 โทรสาร 0-2886-8104 E-mail : training@n.or.th http://www.n.or.th

20 ม.ค. 60 26 ม.ค. 60

19-20 ธ.ค. 59

16 ธ.ค. 59 16 ธ.ค. 59

Superb Supervisor (สุดยอดหัวหนางาน) Creative Conict Management (การบริหารความขัดแยงอยางสรางสรรค) 17 ม.ค.-28 ก.พ. 60 โครงการสรางและขยายฐานองคความรูการ เพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน ป 2560 สวนบริการฝกอบรมสัมมนา สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ โทรศัพท 0-2619-5500 ตอ 451-455 โทรสาร 0-2619-8098 E-mail : training@ftpi.or.th www.ftpi.or.th 19 ธ.ค. 59 20 ธ.ค. 59

19-20 ธ.ค. 59

16 ธ.ค. 59

รูเบื้องตนเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/IEC 17021 (ระบบการจัดการการรับรอง) รูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการในอนาคต

การปรับปรุงการผลิตแบบไคเซ็น เพื่อลดความสูญเสีย 7 ประการ 5ส. บันได 5 ขั้น สูการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดความสูญเปลา สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส โทรศัพท 0-2280-7272 ตอ 504, 505 โทรสาร 0-2280-7273 http://www.thaieei.com การปรับเปลีย่ นสูม าตรฐาน ISO 9001 : 2015 รุน ที่ 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แหงประเทศไทย (วว.) โทรศัพท 0-2577-9083, 0-2577-9082 โทรสาร 0-2577-9083, 0-2577-9084 www.tistr.or.th

แสดงสินคา 30 พ.ย.–12 ธ.ค. 59 The 33rd Thailand International Motor Expo 2016 IMPACT Inter-Media Consultant Co., Ltd. โทรศัพท 0-2641-8444 www.autoinfo.co.th/motorexpo

Engineering Today November- December 2016

15-16 ธ.ค. 59

66

PPES 2016 – Plastics Processing Exhibition Series 2016 BITEC TechnoBiz Communication Co., Ltd. โทรศัพท 0-2933-0077 www.plasticsprocessing-expo.com


CPN 9ZC³MCYg;GT;<T9

=ES<a,C²a'E*$TE_6VC_@VgC_7VC²a'E*$TEbMC M;Z;c9D$TIL[J[;D$GT*$TE-fO==*b;OT_.ÿD;


Property

• กองบรรณาธิการ

พฤกษา มั่นใจยอดขายปี 2559 โตตามเป้า 51,000 ล้านบาท รุกเปิดตัวบ้านเดี่ยวพรีเมียม มูลค่า 9,500 ล้านบาท ในปีหน้า สรางการยอมรับในตลาดระดับบน

“พฤกษา เรียลเอสเตท โชว์ผลประกอบการ 9 เดือน แรกของปี 2559 มียอดขายรวม 34,662 ล้านบาท ไตรมาส 4 เตรียมเปิดโครงการใหม่อีก 20 โครงการ มั่นใจยอดขายทั้งปียังเป็นไปตามเป้า เดินหน้าปี พ.ศ. 2560 ปรับโครงสร้างธุรกิจครัง้ ใหญ่ สร้าง Business Model Initiative รุกเพิ่มสัดส่วนยอดขายและรายได้ จากฐานกลุ่มลูกค้าระดับบน ด้วยการเปิดตัวโครงการ บ้านเดี่ยวระดับพรีเมียม จํานวน 4-5 โครงการ มูลค่า ประมาณ 9,500 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นบ้านรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่ซํ้าแบบกันในแต่ละโครงการ หวังสร้างการยอมรับ ในตลาดระดับบน”

(จากซายไปขวา) ประเสริฐ แตดลุ ยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผูจ ดั การ ปยะ ประยงค กรรมการอํานวยการ กลุมธุรกิจแวลู เลอศักดิ์ จุลเทศ รอง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญรวม และชาลี มาดาน รองกรรมการผูจัดการใหญ สายการเงินและบริหารความเสี่ยง บมจ.พฤกษา

เลอศั ก ดิ์ จุ ล เทศ รองประธานกรรมการบริ ห ารและ กรรมการผูจัดการใหญรวม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) กลาวถึงผลประกอบการ 9 เดือนแรกป 2559 วา บริษทั ฯ มียอดขายรวม 34,662 ลานบาท คิดเปน 68% ของเปายอดขาย ทั้งปที่ตั้งไว 51,000 ลานบาท โดยเมื่อเปรียบเทียบยอดขายกับ ชวงเดียวกันของปที่ผานมาอยูที่ 34,455 ลานบาท ถือวาเติบโต ขึ้นเล็กนอย ทั้งนี้ยอดขายที่เพิ่มขึ้นสวนหนึ่งมาจากการเปดขาย ในไตรมาส 3 จํานวน 25 โครงการ มูลคา 22,431 ลานบาท แบงเปนคอนโดมิเนียม 2 โครงการ มูลคารวมประมาณ 5,000 ลานบาท ไดแก พลัมคอนโด รามคําแหง สเตชัน่ และพลัมคอนโด ป  น เกล า สเตชั่ น ดา นรายไดและกํา ไรสุทธิ 9 เดือ นแรกอยูที่ 32,972 ลานบาท และ 4,068 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงจาก ชวงเดียวกันของปที่ผานมาเล็กนอย “ใน 9 เดือนแรกของป 2559 บริษัทฯ เปดโครงการไปแลว 52 โครงการ มูลคารวม 42,145 ลานบาท แบงเปนทาวนเฮาส 42 โครงการ บานเดีย่ ว 7 โครงการ และคอนโดมิเนียม 3 โครงการ โดยมีแผนจะเปดโครงการใหมในไตรมาส 4 เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 18-20 โครงการ รวมทั้งป 2559 ประมาณ 70-72 โครงการ ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่เคยวางไวที่ 60-65 โครงการ นอกจากนี้ ไตรมาสที่ 3 บริษทั ฯ ยังมียอดขายทีร่ อรับรูร ายได (Backlog) อยูท ี่ 27,629 ลานบาท โดยจะเปนยอดรอรับรูรายไดในป 2559 นี้ จํานวน 10,320 ลานบาท อีกทั้งมีโครงการที่อยูระหวางขาย (Active Projects) รวม 181 โครงการ มูลคา 85,446 ลานบาท โดยเปนโครงการแนวราบ 155 โครงการ มูลคา 71,444 ลานบาท หรือ 83.6% ทั้งนี้ โครงการแนวราบ ณ สิ้นไตรมาส 3/2559

จะชวยผลักดันใหบริษัทฯ สามารถบรรลุเปาหมายยอดขายและ รายไดที่วางไว” เลอศักดิ์ กลาว สําหรับภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในชวง 9 เดือนทีผ่ า นมา มีมลู คาตลาด 265,777 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ ผานมา หากยังไมมีปจจัยบวกมาสนับสนุน จากสภาวะเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของผูบริโภคของไตรมาส 4 ที่ยังชะลอตัว จึง คาดวาทั้งปตลาดอสังหาริมทรัพยนาจะทรงตัวหรือใกลเคียงกับ ป 2558 คือ มี มู ลคาตลาดรวมของกรุงเทพฯ และปริ มณฑล ประมาณ 350,000 ลานบาท ประเสริ ฐ แต ดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการ ผูจัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) กลาว เสริมวา ในป 2560 เปนปแหงการปรับโครงสรางธุรกิจครั้งใหญ ของพฤกษา โดยเชื่อวาสิ้นป 2559 ปจจัยภายนอกที่ไมสามารถ ควบคุมไดถูกเคลียรไปทั้งหมดแลว โดยบริษัทฯ จะมี Business Model Initiative เพื่อเขาถึงโครงสรางธุรกิจ โดยแบงตลาดออก เปน 2 สวน สวนแรก ตลาดระดับ Mass และตลาดระดับพรีเมียม สําหรับตลาดพรีเมียม บริษทั ฯ วางแผนงานทีจ่ ะเพิม่ สัดสวน ยอดขายและรายไดจากฐานกลุมลูกคาระดับบน โดยในป 2560 จะเปดตัวโครงการบานเดี่ยวระดับพรีเมียม จํานวน 4-5 โครงการ โครงการละไมเกิน 100-200 ยูนติ มูลคาประมาณ 9,500 ลานบาท บริเวณถนนสุขุมวิทตนๆ และพญาไท ราคา 2 แสนบาท/ตร.ม. ในราคา 7 ลานบาทขึ้นไป ซึ่งจะเปนบานรูปแบบใหมๆ ที่ไม เหมือนกัน เพื่อสรางการยอมรับในตลาดระดับบน โดยคาดวา ตลาดพรีเมียมนี้จะเติบโต 20% ในอีก 3-5 ปขางหนา

69

Engineering Today November- December 2016


Property Today • กองบรรณาธิการ

CPN ทุ่ม 6 หมื่นล้านบาท

ปรับโฉม 5 โครงการเดิม เพิ่มเติม 5 โครงการใหม หนุนไทยกาวสูศูนยกลางการช็อปปงในอาเซียน

ศูนยการคาเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ ที่มาเลเซีย คาดวาจะสรางแลวเสร็จตุลาคม 2561

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) หรือ CPN กอตั้ง ขึ้นในป 2523 เพื่อดําเนินธุรกิจดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย เพือ่ การคาปลีกทีใ่ หญทสี่ ดุ ภายใต 3 แบรนด ไดแก เซ็นทรัลเวิลด เซ็นทรัลพลาซา และเซ็นทรัลเฟสติวลั ครอบคลุมทุกพืน้ ทีศ่ กั ยภาพ ทั่วประเทศ ในรูปแบบ Lifestyle Shopping Centre นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวของอีก 3 ธุรกิจ ไดแก อาคารสํานักงาน 7 แหง โรงแรม 2 แหง และอาคารที่พักอาศัย 3 แหง ซึ่งธุรกิจเหลานี้ จะเขามาเติมเต็มและทําให CPN ไดเปรียบในเรื่องของตนทุน การใชที่ดิน และสงเสริมใหศูนยการคาของบริษัทฯ แข็งแกรงขึ้น โดยที่แผนธุรกิจจากนี้ไปอีก 3 ป ตั้งแตป 2559-2561 CPN พร อ มทุ  ม เม็ ด เงิ น ลงทุ น กว า 60,000 ล า นบาท สํ า หรั บ 5 โครงการใหม ขณะเดียวกันไดปรับโฉม 5 โครงการเดิมใหทนั สมัย ตอบสนองไลฟสไตลของผูบริโภคใหครบวงจรมากยิ่งขึ้น พรอม ส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว ส ง ผลให ป ระเทศไทยก า วสู  ก ารเป น ศูนยกลางการช็อปปงที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

Engineering Today November- December 2016

70

CPN ขึ้นแท่นผู้นําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อค้าปลีก ใหญ่ที่สุด บริหารศูนย์การค้า 30 แห่ง ปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผูจัดการใหญ และประธาน เจาหนาที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) หรือ CPN กลาววา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) หรือ CPN เปนผูน าํ ดานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพือ่ การคาปลีกทีม่ ขี นาด ใหญที่สุดและมีมูลคาธุรกิจสูงที่สุดในกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย ของไทย ดวยวิสยั ทัศนในการลงมือพัฒนาพืน้ ทีศ่ กั ยภาพทัว่ ประเทศ จนสามารถขยายจํานวนศูนยการคาไดมากที่สุด และยังสราง ความสําเร็จรวมกับนักธุรกิจและคนในทองถิ่นในการพัฒนาพื้นที่ นั้นๆ ใหกลายเปนพื้นที่ยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจที่สําคัญของ ประเทศ ปจจุบัน CPN บริหารศูนยการคารวม 30 แหง แบงเปน กรุงเทพฯ และปริมณฑล 13 แหง และพื้นที่ตางจังหวัด 17 แหง ภายใต 3 แบรนด ไดแก เซ็นทรัลเวิลด เซ็นทรัลพลาซา และ


ศูนยการคาเซ็นทรัลภูเก็ต เมกะโปรเจกตระดับ World Class มูลคาโครงการกวา 20,000 ลานบาท

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผูชวยกรรมการ ผูจัดการใหญ สายงานการตลาด CPN ปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาที่บริหาร CPN

เซ็นทรัลปนเกลาปรับโฉมใหมดวยคอนเซ็ปต Art Nouveau

เซ็นทรัลเฟสติวัล ในรูปแบบ Lifestyle Shopping Centre ที่ รองรับทุกการเปลีย่ นแปลงทีไ่ มหยุดนิง่ ของโลก ทัง้ ดานไลฟสไตล ดีไซน Culture ยุคสมัย และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังมีธุรกิจ ที่เกี่ยวของอีก 3 ธุรกิจ ไดแก อาคารสํานักงาน 7 แหง โรงแรม 2 แห ง และอาคารที่ พักอาศั ย 3 แห ง ซึ่ง ธุร กิจเหลานี้เขามา เติมเต็มและทําให CPN ไดเปรียบในเรื่องของตนทุนการใชที่ดิน และเสริมใหศูนยการคาของบริษัทฯ แข็งแกรงยิ่งขึ้น “ตลอดระยะเวลา 36 ปที่ผานมา CPN มีสวนชวยขยาย ความเจริญ และผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ รวมทัง้ สรางโอกาส และรายไดใหกับชุมชนในทุกพื้นที่ที่ CPN เขาไปพัฒนาธุรกิจ ควบคู  ไ ปกั บ การคํ า นึ ง ถึ ง สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม อี ก ทั้ ง ยั ง อยู  เคีย งข า งร า นค า และพั น ธมิ ตรทางธุร กิจ เปน คูคิด และคูค า อยางแทจริง ที่ชวยผลักดันและสรางโอกาสใหกับคูคาของ CPN ไดพัฒนาและเติบโตไปดวยกัน” ปรีชา กลาว

แผน 3 ปี ทุ่มงบ 60,000 ล้านบาท สร้าง 5 โครงการใหม่ สําหรับการดําเนินธุรกิจในป 2559 CPN มีแผนลงทุน 3 ป ตั้งแตป 2559-2561 ดวยงบลงทุน 60,000 ลานบาท สําหรับดําเนินการสราง 5 โครงการใหม ไดแก เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช มู ลค าโครงการประมาณ 3,500 ล านบาท บนพื้นที่ 50 ไร มีรานคาชั้นนําและรานคาทองถิ่นรวมกันกวา 300 ราน เพื่อตอบโจทยไลฟสไตลช็อปปงเซ็นเตอรขนาดใหญ ที่สมบูรณแบบที่สุดของจังหวัด พรอมดวย Southern Gallery ศูนยประชุมอเนกประสงคทที่ นั สมัยทีส่ ดุ รองรับการเปน Logistics Hub ของภาคใต ซึ่งไดเปดใหบริการแลวเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา และไดรับการตอบรับที่ดีจากประชาชนที่อยูใน พื้นที่เขามาใชบริการภายในศูนยการคาอยางมากมาย ถัดมาเปนโครงการกอสราง เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ใหเปนมหานครแหงภาคอีสาน ดวยมูลคาโครงการประมาณ 10,000 ลานบาท บนพื้นที่ 65 ไร มีรานคาชั้นนํากวา 500 ร า นค า นอกจากนี้ ยั ง มี โ รงแรม ศู น ย ป ระชุ ม คอนโดมิ เ นี ย ม ตลาดไลฟสไตลเอาตดอร และสวนสาธารณะไวในที่เดียวกัน ชูไฮไลตการตกแตงที่แปลกใหม มอบสีสันใหมแหง 5 ฤดูกาล ใหภาคอีสาน และสรางสรรค “โคราช ริเวอรวอลค” ศูนยรวมการ พักผอนและการทํากิจ กรรมตางๆ ของชาวโคราช ซึ่ งจะชวย สรางสรรคการใชชวี ติ สมัยใหมใหกบั ชาวอีสานไดอยางครบทุกมิติ เตรียมเปดใหบริการในชวงเดือนกันยายน 2560

71

Engineering Today November- December 2016


เซ็นทรัลพัทยาปรับโฉมใหมใหเปน Landmark ในพื้นที่ภาคตะวันออก

สวนโครงการกอสราง เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย มูลคาโครงการประมาณ 4,750 ลานบาท บนพืน้ ทีข่ นาด 100 ไร ตั้งอยูบนทําเลศักยภาพบนถนนพระราม 2 เสนทางหลักที่เชื่อมตอสู ภาคใต รายลอมไปดวยแหลงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสําคัญของจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด ใกลเคียง และเปนแหลงอาหารทะเลขึ้นชื่อ เปนจุดแวะพักการเดินทางที่สมบูรณแบบ โดยใช เสนทางดวนหรือใชเสนวงแหวนรอบนอก ดานหนาศูนยการคามีพนื้ ทีจ่ อดรถกวางขวาง รองรับ รถสาธารณะและรถทัวรสําหรับนักทองเที่ยวและผูที่สัญจรผานไปมา นอกจากนี้ยังมีจุดเดน ตลาดซีฟูดสไตลคนเมืองรูปแบบใหมที่พรั่งพรอมดวยอาหารทะเลสดใหม คาดวาจะกอสราง แลวเสร็จและพรอมเปดใหบริการไตรมาส 4 ของป 2560 อีกโครงการกอสรางสําคัญ เซ็นทรัลภูเก็ต เมกะโปรเจกตยิ่งใหญสุดระดับเวิลดคลาส มูลคารวมทั้งโครงการกวา 20,000 ลานบาท บนพื้นที่ขนาด 111 ไร ใจกลางเกาะภูเก็ต ซึ่งจะตั้งอยูในพื้นที่ตรงขามกับศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัลเดิม โดยทําการสรางเชื่อมตอกัน วัลยา จิราธิวัฒน รองกรรมการ ใหกลายเปนศูนยการคาเดียว ที่จะเปนแลนดมารกที่แสดงเอกลักษณความเปนไทยอันนา ผูจัดการใหญ CPN ภาคภูมใิ จใหจงั หวัดภูเก็ต ซึง่ ตอบสนองความตองการทัง้ Luxuryปรับโฉม 5 โครงการเดิมให้ทันสมัย Lifestyle และ Casual-Lifestyle ของทั้งคนไทยและนักทองเที่ยว ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้ามากยิ่งขึ้น พรอมทัง้ โรงแรมระดับพรีเมียม ศูนยประชุมนานาชาติและ Attraction ปรีชา กลาววา ขณะเดียวกัน CPN ยังพลิกโฉมโครงการ แหลงบันเทิงระดับเวิลดคลาส และสถานที่แฮงเอาทที่รวมราน เดิมอีก 5 โครงการ ซึง่ ใชเงินทุนปรับเปลีย่ นไปตามความเหมาะสม อาหารชั้นนํา เตรียมเปดใหบริการชวงเดือนธันวาคม 2560 คิดเปนเม็ดเงินประมาณ 100 ลานบาทตอหนึ่งโครงการ ไดแก ปดทายดวยโครงการ เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ ซึ่งเปนการรวมทุน ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา ที่สรางมาตั้งแตป 2538 ระหว า ง CPN และบริ ษั ท ไอ-เบอร ฮ าด ผู  นํ า ด า นธุ ร กิ จ มีพนื้ ทีโ่ ครงการ 400,000 ตารางเมตร โดยตกแตงศูนยการคาใหม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ร ายใหญ ข องมาเลเซี ย ด ว ยมู ล ค า โครงการ ทั้งหมดดวยคอนเซ็ปต Art Nouveau พรอมกันนี้ยังไดเพิ่มพื้นที่ 8,500 ลานบาท บนพื้นที่กวา 28 ไร ศูนยการคาในตางประเทศ จอดรถเพิ่มเติม 30 เปอรเซ็นต ตกแตงรานคาเชาในศูนยใหมี แหง แรกของ CPN ตั้ง อยู  ใ นโครงการ ไอ-ซิตี้ อั ลตราโพลิ ส สีสนั สะดุดตา ซึง่ ไดปรับโฉมแลวเสร็จเมือ่ ชวงเดือนมิถนุ ายน 2559 (i-CityUltrapolis) ซึ่งเปนทําเลศักยภาพแหงใหมที่ดีที่สุดของ ที่ผานมา ตอมาเปนศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา บางนา รองรับ ชาหอาลัม เมืองหลวงของรัฐสลังงอร ประเทศมาเลเซีย หางจาก พืน้ ทีก่ รุงเทพฯ ฝง ตะวันออก ซึง่ สรางขึน้ ตัง้ แตป 2544 บนพืน้ ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร 22 กิโลเมตร รองรับทั้งลูกคาชาวมาเลเซีย โครงการ 340,000 ตารางเมตร มีการเพิ่มสวนนํ้า Pororo และลูกคาตางชาติ โครงการนี้ถือเปนโครงการนํารองของ CPN Aquapark สวนนํ้ า ลอยฟ า ที่ ใ หญ ที่ สุ ด ในโลก บนพื้ น ที่ ก ว า ในการรุกตลาดตางประเทศ เพื่อบรรลุเปาหมายในการเปนผูนํา 10,000 ตารางเมตร สรางสนามแทรมโพลีนนานาชาติ BOUNCE ดานพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการคาปลีกระดับภูมิภาค เพิ่มพื้นที่สําหรับแบรนดไทยในศูนยการคามากยิ่งขึ้น เปนตน ดวยศักยภาพของโครงการที่ตั้งอยูในเมกะโปรเจกตขนาด ซึ่งปรับโฉมแลวเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2559 นี้ ศูนยการคา ยักษของมาเลเซีย ที่จะกลายเปนศูนยกลางธุรกิจ และศูนยกลาง เซ็นทรัลพลาซา พัทยา ซึง่ กอสรางแลวเสร็จเมือ่ ป 2552 บนพืน้ ที่ การช็อปปงและไลฟสไตลระดับโลก ภายในโครงการนี้มีทั้งพื้นที่ โครงการ 50,000 ตารางเมตร โดยปรับโฉมใหมใหเปนแลนดมารก เพื่อการคา อาคารพาณิชยไซเบอรออฟฟศ ศูนยขอมูลไซเบอร ในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก ตกแตงแบบ Fisherman Village เพิม่ พืน้ ที่ เซ็นเตอรของซิสโก ทีพ่ กั อาศัย และ Attraction เพือ่ การทองเทีย่ ว จอดรถ 2 เทา มีพนื้ ทีส่ ตรีทช็อปปง สุดชิคทัง้ พืน้ บานและนานาชาติ เตรียมเปดใหบริการภายในเดือนตุลาคม 2561

Engineering Today November- December 2016

72


ริมทะเลพัทยา คาดวาจะปรับโฉมแลวเสร็จในชวงเดือนธันวาคม 2559 สําหรับศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ซึง่ กอสราง เมือ่ ป 2550 นับเปนพืน้ ทีท่ นี่ า ศึกษาถึงการใชชวี ติ และการจับจาย ใชสอยของผูคนในบริเวณพื้นที่พระราม 3 ถึงสาทร เมื่อเทียบกับ หลายๆ ศูนยการคาทีบ่ ริษทั ฯ ไดทาํ การกอสราง เนือ่ งจากบริเวณนี้ ยังไมมีคูแขงทางการคาที่เปนศูนยการคามากนัก และที่สําคัญ บริเวณนี้ลูกคาคอนขางจะมีรายจายและรายรับที่สูงพอๆ กับ พื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร ทางผูบริหารจึงเห็นชองทางใน การดําเนินธุรกิจ โดยทําการปรับโฉมศูนยการคาแหงนีใ้ หมใหเปน มากกวา Shopping Destination คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ ภายในปลายป 2559 ขณะที่ เซ็นทรัลเวิลด ซึ่งกอสรางมาตั้งแตป 2532 โดยใน ขณะนั้นใชชื่อวาเวิลดเทรดเซ็นเตอร มีหางเซนอยูในบริเวณพื้นที่ ใกลเคียงกัน ตอมาบริษทั ฯ ไดเขาซือ้ กิจการและเปลีย่ นชือ่ ใหมเปน เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด พลาซาเมื่อ ป 2545 และในป 2549 ไดมีการ ปรับปรุงอีกเปนครั้งที่ 2 เนื่องจากเหตุการณทางการเมือง ทําให พืน้ ทีบ่ ริเวณศูนยการคาไดรบั ความเสียหาย เมือ่ ปรับปรุงไดเปลีย่ น ชื่ออีกครั้งเปน เซ็นทรัลเวิลด และใชชื่อนี้มาจนถึงปจจุบัน ในการ ปรับปรุงครั้งนี้จะเนรมิตพื้นที่ใชสอยทุกบริเวณของศูนยการคา ใหเขากับยุคสมัย เพิม่ นวัตกรรมใหมๆ เพิม่ กิจกรรมพืน้ ทีล่ านหนา ศูนยการคา ปรับเปลีย่ นกิจกรรมตามเทศกาลตางๆ เพือ่ ตอบสนอง ไลฟสไตลการใชชีวิตของผูคนที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางสมบูรณ ที่สุด คาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2560 วาดฝันปี’59 ยอดขายเติบโตเพิ่มขึ้น มากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) หรือ CPN กลาววา สําหรับรายไดสทุ ธิของ CPN ในป 2558 ทีผ่ า นมา อยูที่ราว 26,000 ลานบาท คิดเปนยอดการเติบโตเฉลี่ยปละ 10-15 เปอรเซ็นต สําหรับในป 2559 นี้ คาดวายอดขายนาจะ เติบโตเพิ่มขึ้นมากกวา 15 เปอรเซ็นต ทั้งนี้ในชวงครึ่งปที่ผานมา สามารถสรางยอดรายไดไดเกินเปาทีว่ างไวแลว โดยทีล่ กู คาหลักๆ ยังเปนผูบ ริโภคคนไทยในทุกๆ พืน้ ที่ สัดสวนสูงถึง 85 เปอรเซ็นต ที่เหลืออีก 15 เปอรเซ็นต เปนกลุมนักทองเที่ยวตางชาติ สําหรับการหาพื้นที่สรางศูนยการคาใหมๆ ในประเทศ เพิม่ เติมนัน้ กําลังมองทําเลทีด่ นิ ทีบ่ ริษทั ฯ มีอยูแ ลวในหลายพืน้ ที่

ดวยกัน ซึ่งจะตองรอดูโอกาสและจังหวะ รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจ ในประเทศและตางประเทศประกอบการตัดสินใจ สวนการลงทุน เพื่อสรางศูนยการคาในตางประเทศนั้น ขณะนี้ไดสงทีมศึกษา พื้นที่ศึกษาความเปนไปได การตอบรับ การคุมทุนสําหรับการ ลงทุนในประเทศเวียดนามและประเทศอินโดนีเซีย ซึง่ อาจจะตอง ใชเวลาอยางนอย 2-3 ป จึงจะประเมินไดวาประเทศใดใน 2 ประเทศนี้นาจะมีโอกาสเขาไปลงทุนมากกวากัน ชูวิสัยทัศน์พัฒนาโครงการผ่าน 6 ไลฟ์สไตล์อินโนเวชั่น วั ล ยา จิ ร าธิ วั ฒ น รองกรรมการผู  จั ด การใหญ บริ ษั ท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) หรือ CPN กลาววา ตลอดระยะ เวลา 36 ป ที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ ไดพยายามสรางสรรคสิ่งใหม ผาน 6 ไลฟสไตลอินโนเวชั่น ซึ่งเปนกรอบพัฒนาโครงการของ บริษัทฯ เพื่อตอบโจทยไลฟสไตลศูนยการคาแตละแหงที่บริษัทฯ ไดทําการกอสราง ขณะเดียวกันไดกระจายรายได สรางงานใหแก พืน้ ทีใ่ นภูมภิ าคตางๆ ตลอดจนสรางรายไดเขาประเทศในแตละป เปนจํานวนมาก ประกอบดวย 1. การสรางบรรยากาศในศูนย การค า ด ว ยการนํ า นวั ต กรรมการออกแบบและเทคโนโลยี มาสรางความแปลกใหม นาตื่นเตน 2. สราง Food Destination ที่ตอบโจทยไลฟสไตลเรื่องอาหารของทุกกลุมไดครบและดีที่สุด ทัง้ Social Lifestyle และ Family Dining 3. สรางศูนยกลางสําหรับ ทุกคนในครอบครัว ด วยบริ การสําหรับ หลายเจเนอเรชั่น ให ครอบครัวใหญมา Re-Connect ใชเวลารวมกัน 4. สราง Co-working Space พื้นที่สําหรับสรางสรรคไอเดียในการทํางานและการเรียน พรอมบริการครบวงจร อยางเชน Think Space 5. สราง Attraction ในรู ป แบบใหม แ ละเป น แห ง แรกในประเทศไทย เพื่ อ มอบ ประสบการณทนี่ า ตืน่ ตาตืน่ ใจ และ 6. สรางสรรคมารเก็ต มารเก็ต ตลาดไลฟ ส ไตล รู ป แบบใหม ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ สํ า หรั บ สนั บ สนุ น ผูป ระกอบการทองถิน่ และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขาสู ชองทางการคาปลีกสมัยใหม และเปนทีป่ รึกษาในการพัฒนาธุรกิจ ให SME ไทยเติบโตกาวหนา “จากนี้ตอไปบริษัทฯ จะมุงมั่นดําเนินธุรกิจดวยความเอา ใจใส โดยอบรมพนักงานที่จะใหบริการลูกคาอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนคั ด เลื อ กสิ น ค า และผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ นํ า มาวางจํ า หน า ย เลือกรานคาเชา และรานคาหลัก รวมทัง้ จัดกิจกรรมตางๆ เพือ่ ให บริการลู กคาในประเทศและลูกคานักทองเที่ยวอยางดีที่สุด ” วัลยา กลาว

73 73

Eng En Engine Eng Engineering n ine neeeri neeri ring ngg Tod TToday Toda odday ay No NNovembervember vem beerber err Dec De December eccemb emb em m er er 20 2016 016 6


Tips

• กองบรรณาธิการ

“เอสซีจี”

แนะ 4 ไอเดียเลิศปรับแต่งภูมิทัศน์ สร้างพื้นที่ความสุขรอบบ้าน

“พืน้ ทีร่ อบบาน” ไมเพียงเปนมุมโปรดทีส่ มาชิกภายในบาน ใช พั ก ผ อ นหย อ นใจ คลายความเหนื่ อ ยล า เท า นั้ น ยั ง เป น องคประกอบสําคัญที่ชวยสรางบรรยากาศดี ๆ ใหกับบาน ชวย เติมเต็มความสุขในการอยูอาศัย ทําใหบานสวยงาม มีชีวิตชีวา และเปนพื้นที่ความสุขของทุกคนในบาน จึงไมนาแปลกใจที่ ปจจุบันเจาของบานหันมาใหความสําคัญกับการตกแตงพื้นที่ รอบบานไมนอยไปกวาการตกแตงภายใน ดังนั้น “เอสซีจี” ใน ฐานะผูเชี่ยวชาญและผูนํานวัตกรรมวัสดุกอสราง จึงขอแนะนํา 4 ไอเดียในการตกแตงภูมิทัศน ตั้งแตพื้น รั้ว ผนัง และสวน เพือ่ เปดมุมมองในการสรางพืน้ ทีค่ วามสุขรอบ ๆ บาน ทีส่ ามารถ นําไปประยุกตใชกับบานไดทุกสไตล อนุสรณ เมธาวงค ผูเชี่ยวชาญดานการตกแตงภูมิทัศน จากเอสซีจี กลาววา หลายคนอาจเขาใจวาการตกแตงภูมิทัศน รอบบาน คือการจัดตกแตงสวน แตความเปนจริงแลวการตกแตง ภูมิทัศนคือการตกแตงพื้นที่รอบๆ บาน ซึ่งมีองคประกอบสําคัญ อยู 4 สวน ไดแก พื้น ผนัง รั้ว และสวน โดยทุกองคประกอบ ตางชวยเสริมใหบรรยากาศรอบบานสวยงามขึน้ ได อยางไรก็ตาม

Engineering Today November- December 2016

74

กอนที่จะเริ่มตกแตงพื้นที่รอบบาน เจาของบานควรมีรูปแบบใน การแบงพื้นที่ใชสอยภายนอกเสียกอน จากนั้นจึงเริ่มออกแบบ ดีไซน เลือกวัสดุที่เหมาะสมกับการใชงานและเหมาะกับสไตล ที่ตนเองชื่นชอบ ทั้งนี้เพื่อเปนการเปด มุม มองในการตกแตง “เอสซีจี” จึงแนะนํา 4 ไอเดียในการสรางพื้นที่ความสุขรอบบาน ตั้งแตพื้น ผนัง รั้ว และสวน “ตกแต่งพื้นรอบบ้านด้วยดีไซน์ที่ตอบโจทย์การใช้งาน” ประเดิมดวยไอเดียแรก “ตกแตงพื้นรอบบานดวยดีไซนที่ ตอบโจทยการใชงาน” เปนองคประกอบแรกของภูมทิ ศั นรอบบาน ทีค่ วรนึกถึง เพราะพืน้ เปนพืน้ ทีห่ ลักในการใชสอยและทํากิจกรรม ตางๆ จึงควรออกแบบใหตอบโจทยกับการใชงานแลวจึงเลือก วัสดุที่ตอบรับกับฟงกชันและนํามาจัดวางใหสวยงาม ทั้งนี้จะขอ แนะนําการแตงพื้น 3 ฟงกชัน ไดแก • ลานสําหรับกิจกรรมยามวาง หรือลานจอดรถ ควรเลือก วั สดุที่มี ความแข็งแรง ทนทาน สามารถรองรั บ นํ้าหนั กได สูง


อยางบล็อกปูพื้น ซึ่งปจจุบันมีการออกแบบรูปทรง ขนาดและ สีสันใหเลือกมากมาย เชน รูปทรงสี่เหลี่ยม ทรงสามเหลี่ยม รูป ตัวหนอน เปนตน การจัดเรียงจึงอาจสามารถนําบล็อกรูปทรง และสีสันตางๆ มาประยุกตใหเกิดลวดลายที่แปลกตา สรางสีสัน ใหกับพื้นที่รอบบานไดเปนอยางดี • ทางเดินภายในสวน เปนสวนที่ตองมีการใชงานเปน ประจํา และอาจเปยกนํ้าเวลารดนํ้าตนไม เปรอะเปอนไดงาย ควรใชวัสดุที่ไมลื่น และไมเลอะเทอะงาย มีความกลมกลืนกับ ธรรมชาติ เชน กระเบื้องปูพื้นคอนกรีตที่มีลวดลายผิวหนาคลาย กับผิวของหินที่มีการแตกเสมือนหินจากธรรมชาติ ซึ่งสามารถ เลือกรูปทรงที่หลากหลายมาตกแตง เชน ดอกไม หรือรูปทรง สี่เหลี่ยม นํามาเรียงรอยตอกันเปน ผืนหรือวางเปนระยะทางเดิน อาจเพิ่มความสวยงามดวยการโรยหินเล็กๆ ดานขาง • สนามหญา หรือจุดพักผอนเล็กๆ เปนพืน้ ทีส่ เี ขียวทีส่ ราง ความสบายตาและบรรยากาศธรรมชาติใ หผู อ ยูอ าศัยไดเปน อยางดี แตการปูดวยหญาจริงอาจดูแลรักษายาก หญาเทียมจึง เปนอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับเจาของบาน เพราะติดตั้งและดูแล รักษาไดงาย นอกจากนี้ยังทนตอทุกสภาพอากาศอีกดวย “สร้างความแปลกใหม่ให้ผนังภายนอกบ้าน” ไอเดียที่ 2 “สรางความแปลกใหมใหผนังภายนอกบาน” โดยทั่วไปเจาของบานจะใชผนังบานรูปแบบเดิมที่มากับตัวบาน แตปจจุบันมีวัสดุกอสรางใหม ที่สามารถนํามาสรางมิติ หรือเพิ่ม ลูกเลนใหผนังบานดูนาสนใจมากขึ้น โดยแนะนําใหเลือกตกแตง เพียงบางจุดของผนัง เชน กรอบประตู หรือผนังดานใดดานหนึ่ง ของบานที่อยากใหโดดเดน สําหรับวัสดุที่เหมาะสม แนะนําใหใช กระเบื้องตกแตงผนัง หรือที่นิยมเรียกวา หินเทียม อิฐเทียม แทน การใชหินและอิฐจริงที่มีนํ้าหนักมากและมีราคาแพง เพราะเปน วัสดุที่ผลิตจากคอนกรีตผสมวัสดุมวลเบา จึงมีนํ้าหนักเบา ติดตั้ง และดูแลรักษางาย มีรูปแบบและโทนสีใหเลือกมากมาย เชน โทนสีขาวที่ใหความสวางสบายตา หรือสีสมอิฐที่สะทอนความ เปนลอฟต โทนสีเขมที่ใหความรูสึกถึงความหรูหราและสงางาม เปนตน “การสร้างสรรค์รั้วแนวใหม่” ไอเดียที่ 3 “การสรางสรรครั้วแนวใหม” เทรนดการเลือก ใชรั้วในปจจุบัน เจาของบานนิยมใชรั้วสําเร็จรูป เพราะนอกจาก

จะสวยงามแลว ยังติดตั้งงาย สะดวก รวดเร็ว แข็งแรงทนทาน และมีดไี ซนและวัสดุใหเลือกหลากหลาย แตวสั ดุทไี่ ดรบั ความนิยม จะมี 2 ประเภท ไดแก • รัว้ คอนกรีต เปนรัว้ ทีม่ คี วามแข็งแรงทนทาน และใหความ เปนสวนตัว เนื่องจากเปนรั้วคอนกรีตทึบ ซึ่งปจจุบันมีการพัฒนา รูปแบบใหเลือกหลากหลายดีไซน ไมวาจะเปน รั้วคอนกรีตที่มี ผิวแบบหินกะเทาะคลายผนังปราสาท หรือรัว้ คอนกรีตทีม่ ลี กั ษณะ ผิวเรียบดีไซนโมเดิรน • รั้วตะแกรงเหล็ก ใหความรูสึกที่ปลอดโปรง สบายตา ชวยใหบานดูกวางขึ้น แตยังคงแข็งแรงทนทาน สําหรับขอแนะนํา ควรเลือกวัสดุที่ผลิตจากเหล็กชุบกัลวาไนซคุณภาพสูง เพราะ ทนทานตอทุกสภาพอากาศ ปองกันสนิม และมีนํ้าหนักเบา “เติมพื้นที่สีเขียวให้บ้าน” ปด ทายดวยไอเดีย “เติ มพื้ น ที่สีเ ขียวใหบาน” อี กหนึ่ง องคประกอบที่ชวยเพิ่มชีวิตชีวาใหกับบาน อีกทั้งยังทําใหอากาศ บริเวณรอบๆ บานนั้นรมรื่นและสดชื่นขึ้น ซึ่งในครั้งนี้จะแนะนํา ไอเดียในการจัดสวน 2 ประเภท ดังนี้ • สวนสไตลประเทศตางๆ เหมาะสําหรับบานที่มีบริเวณ และพื้นที่ สําหรับสไตลที่ไดรับความนิยม เชน สไตลญี่ปุน เนน สื่ออารมณถึงความเรียบงาย อาจประดับดวย ตนไผ ไทรดัด นํ้าลน หรือนํ้าตก สไตลอังกฤษชนบท เนนการจัดสวนที่เหมือน ตนไมเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีดอกไมที่มีสีสันขึ้นปะปนกัน สไตลพื้นเมืองไทย นิยมปลูกไมที่มีประโยชน เปนมงคล หรือเปน พันธุไมของทองถิ่น เชน ตนเข็ม ตนคูน โกสน มะยม เทียนหยด เปนตน • สวนแนวตั้ง เหมาะกับไลฟสไตลคนเมืองและบานที่มี พื้นที่จํากัด เพราะใชพื้นที่นอยและดูแลงาย เจาของบานสามารถ นําตนไมมาจัดวางเปนลวดลายตางๆ เพิ่มความสวยงามใหสวน ไดอีกรูปแบบหนึ่ง จาก 4 ไอเดียขางตน เจาของบานสามารถนําแตละไอเดีย ไปประยุกตสรางพื้นที่ความสุขรอบบานในแบบของตนเองได ตามความชื่นชอบ หรือสามารถขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญที่ ปจจุบันมีใหบริการครบครัน ทั้งการใหคําปรึกษา แนะนําวัสดุ บริการออกแบบและติดตั้ง เพื่อใหไดพื้นที่ความสุขที่ตรงกับ ความตองการอยางแทจริง เพราะบานไมไดเปนเพียงแคที่อยู อาศัย แตเปนพื้นที่แหงความสุขของทุกคนในครอบครัว

75

Engineering Today November- December 2016


พื้นที่ความสุขรอบบ้านดีไซน์ต่าง ๆ อนุสรณ์ เมธาวงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งภูมิทัศน์ จากเอสซีจี

ทางเดินในสวนที่ปูด้วยกระเบื้องปูพื้น สร้างความแปลกใหม่ให้ผนังภายนอกของบ้าน

ตกแต่งรั้วแนวใหม่ด้วยรั้วสําเร็จรูป การจัดสวนแนวตั้ง

Engineering Today November- December 2016

76


Project Management • ดร.พรชัย องควงศสกุล*

หลักการทรงงานของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 สํานักพระราชวังออกประกาศวา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิรริ าช ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.52 น. ดวยพระอาการสงบ สิรพิ ระชนมพรรษา ป ที่ 89 ทรงครองราชสมบั ติไ ด 70 ป และเวลา 19.00 น. พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดออกแถลงการณ ถึงการเสด็จสวรรคต และชักชวนประชาชนชาวไทยแสดงความ จงรั ก ภั ก ดี ในการเจริ ญ รอยตามพระยุ ค ลบาท และสื บ สาน พระราชปณิธาน ตลอดระยะเวลาการครองราชย พระองคเสด็จพระราช ดําเนินเยี่ยมเยียนทั่วทุกภาค ทุกจังหวัดของประเทศ ครอบคลุม ระยะทางกวาหลายหมืน่ กิโลเมตร เปนระยะเวลาหลายตอหลายป เพือ่ พบประชาชน เพือ่ รับฟงปญหาของพวกเขาและแนวทางแกไข พระองคทรงใหประชาชนเปนศูนยกลางในการพัฒนาประเทศ ทรงริเริ่มโครงการตางๆ สําหรับคนที่ขาดแคลนที่สุด แสวงหา คําตอบของปญหาที่ประชาชนสวนใหญประสบ ไมวาจะเปน เรื่องปญหาภัยแลง การตัดไมทําลายปา โภชนาการและโรคภัย ไข เ จ็ บ ความใส พ ระราชหฤทั ย อย า งต อ เนื่ อ งได ก ลายเป น การพั ฒนาที่ ยั่ง ยืน ที่ยุค สมัย นี้ ใ หคํ า นิย าม โครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดําริตั้งแตป 2495-2556 มีโครงการทั้งหมด 4,447 โครงการ (ขอมูล สํานักงาน กปร. ณ เดือนกันยายน 2556) แบงเปนโครงการพัฒนาทรัพยากรนํา้ 3,031 โครงการ สิง่ แวดลอม รวมถึงการอนุรักษปา 159 โครงการ การเกษตร 165 โครงการ การพัฒนาโอกาสในการประกอบอาชีพ 325 โครงการ สวัสดิการ สังคมและการศึกษา 395 โครงการ การคมนาคมสื่อสาร 77 โครงการ สาธารณสุข 55 โครงการ และโครงการพัฒนาและ บูรณาการอื่นๆ อีก 240 โครงการ ธ ทรงงานเพื่อประโยชนสุข แหงมหาชนชาวสยามโดยแทจริง 70 ปแหงการครองราชยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระองคทรงแสดงใหประจักษแกอาณา

ประชาราษฎรทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ถึงพระราชประสงคที่ ทรงตองการบรรเทาทุกขของพสกนิกรทั่วเขตแควน ทรงบากบั่น เสด็จพระราชดําเนินไปในทุกพื้นที่ พระราชหฤทัยที่ทรงมุงมั่น บรรเทาทุกขพสกนิกร ตามพระราชสัตยาธิษฐานเมือ่ ครัง้ เสด็จขึน้ เถลิงถวัลยสิริราชสมบัติและพระราชนิพนธบันทึกประจําวัน ใน วันที่ตองเสด็จพระราชดําเนินออกจากประเทศไทยไปศึกษาตอ ณ ประเทศสวิตเซอรแลนด เปนบันทึกของประวัตศิ าสตรไทยทีถ่ กู จารึกอยูในดวงใจของปวงชนชาวไทยทุกคนตราบชั่วนิรันดร “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ แห่งมหาชน ชาวสยาม” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชเสด็จขึน้ เถลิงถวัลยสิริราชสมบัติ ทรงขึ้นครองราชยเปนรัชกาลที่ 9 แหง ราชวงศจกั รี เมือ่ วันที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2489 ตอมาทรงประกอบ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ใน มหามงคลวโรกาสนี้ พระองคทรงตัง้ พระราชสัตยาธิษฐานและทรง ประกาศพระปฐมบรมราชโองการ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ใน พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันศุกรที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 วา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชน ชาวสยาม” ตลอดนับแตนั้นเปนตนมา พระองคทรงงานหนักตาม พระราชสัตยาธิษฐานที่ใหกับปวงชนชาวไทย โดยธรรมนั้นคือ “ทศพิธราชธรรม” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผูทรง คุณประเสริฐของปวงชนชาวไทย ไดทรงถือเปนหลักปฏิบตั ใิ นการ ปกครองราชอาณาจักร ใหพสกนิกรของพระองคอยูเย็นเปนสุข เป น ที่ ป ระจั ก ษ ต า ประจั ก ษ ใ จแก ช นชาวโลกเสมอมาด ว ย “ทศพิ ธ ราชธรรม” นั้ น มี 10 ประการ ตามพระพุ ท ธภาษิ ต ดังตอไปนี้ คือ ทานํ การให 1 สีลํ การสังวรระวังกายและวาจาให เรียบรอยดีไมมโี ทษ 1 ปริจจฺ าคํ การเสียสละ 1 อาชฺชวํ ความซือ่ ตรง 1 มทฺทวํ ความสุภาพออนโยน 1 ตป ความเพียรเพงเผากิเลส 1 อกฺโกธํ ความไมโกรธ 1 อวิหึสฺจ การไมเบียดเบียนผูอื่น

*dr.pornchai.ong@gmail.com

79

Engineering Today November- December 2016


ตลอดทั้งสัตวใหไดทุกขยาก 1 ขนฺติฺจ ความอดทน 1 อวิโรธนํ ความประพฤติปฏิบตั ทิ ไี่ มผดิ ทํานองคลองธรรม และดํารงอาการ คงที่ ไมหวั่นไหวดวยอํานาจยินดียินราย 1 ซึ่งหลักธรรมทั้ง 10 ประการ ซึง่ พระพุทธองคทรงแสดงธรรมแกพระราชามหากษัตริย เพื่อถือเปนแนวทางในการปฏิบัติในการปกครอง เราสามารถ เรียกไดวาเปนธรรมราชาสําหรับผูบริหาร ผูปกครองบานเมือง ที่ ต  อ งนํ า มายึ ด ถื อ เป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ใ ห เ กิ ด เป น หลั ก ธรรมาภิบาลอยางแทจริง “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชน อย่างไรได้” พระราชนิพนธบนั ทึกประจําวันบางสวนของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหวางวันเสด็จฯ จากสยาม สูป ระเทศสวิตเซอรแลนด คงพอจะสะทอนใหเห็นถึงความรักของ ประชาชน ทีพ่ รอมใจสงเสด็จอยางมืดฟามัวดินในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2489 ตลอดทางที่รถพระที่นั่งแลน ผานฝูงชนที่มาสงเสด็จ อยางลนหลาม ไดทอดพระเนตรเห็นประชาชนที่แสดงความ จงรั ก ภั ก ดี บางแห ง ใกล จ นทอดพระเนตรเห็ น ดวงหน า และ แววตาชัด ที่บงบอกถึงความเสียขวัญอยางใหญหลวง ทั้งเต็มไป ดวยความรักและหวงใย ชวงเสด็จพระราชดําเนินดวยรถยนต พระที่นั่งอยางชาๆ จนถึงวัดเบญจมบพิตร รถแลนเร็วขึ้นไดบาง ตามทางที่ผานมา ทามกลางเสียงโหรองถวายพระพร ไดยินเสียง ใครคนหนึ่งรองขึ้นมาดังๆ เขาพระกรรณ วา... “ในหลวง อยา ละทิ้งประชาชน” ในบันทึกดังกลาว พระองคทรงอยากจะรอง บอกเขาลงไปวา “ถาประชาชนไมทิ้งขาพเจาแลว ขาพเจาจะทิ้ง ประชาชนอยางไรได” เสียงประชาชนเพียงหนึง่ เสียง กลับเปนสิง่ ทีท่ าํ ใหพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงจดจําเปนพระราช นิพนธบันทึกประจําวัน และเปนความผูกพันอันแนนแฟน และ ดวยพระเมตตากรุณาตอปวงชนชาวไทย 70 ป เปนชวงเวลา ทีท่ รงงานอยางหนักเพือ่ ประชาชนชาวไทย มิเคยทอดทิง้ ประชาชน ธ ทรงงานอยางไมมีวันหยุด และไมมีวันเกษียณ ตราบ ชัว่ วาระแหงสรวงสวรรคลขิ ติ ใหพระองคทรงไดพกั ผอนพระวรกาย สูสวรรคาลัย สถิตในดวงใจไทยนิรันดร หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 “ทุกข์ของประชาชน ไม่มีวันหยุด” ในวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 ผูเขียนไดมีโอกาสเขา ฟงปาฐกถาเรื่อง “หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจา อยูหัว” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยสภา วิศวกร ซึ่งผูเขียนประทับใจมาก และสามารถทําใหเกิดความคิด เกิดแรงบันดาลใจในการทํางานมากขึน้ จากสิง่ ที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

Engineering Today November- December 2016

80

ไดเลาใหฟงถึงพระราชกรณียกิจในการทรงงานเพื่อประชาชน และสิ่งที่สําคัญยิ่งคือ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองคทรงปฏิบัติ ซึ่งจะเปน แบบอยางทีด่ ตี อ ทุกคนทีจ่ ะนําไปปฏิบตั ิ ในทีน่ ผี้ เู ขียนขอนําบทสรุป โดยยอทีไ่ ดจดบันทึกไวมาเลาใหพวกเราไดรแู ละนํามาเปนแบบอยาง ในการทํางานตามรอยพอหลวงของแผนดิน และหวังวาเราชาวไทย ตองรวมกันแบงเบาภารกิจงานทีพ่ ระองคทรงมี เพือ่ ใหเกิดประโยชน สุขตอสวนรวม เพือ่ ใหพระองคทที่ รงเปนพอแหงแผนดินมีความสุข อยางแทจริง เมื่อแรกเริ่มถวายงานใหกับในหลวง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ไดเลาใหฟงวาในชวงแรกที่เขาถวายงานใหกับพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีรับสั่งใหตามงานใน โครงการที่หนึ่ง ซึ่งพอดีเปนวันศุกร ดร.สุเมธ ไดศึกษางานที่ทรง รับสั่ง ซึ่งจะตองปรึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน จึงยังไมไดดําเนินการในชวงวันหยุดเสาร-อาทิตย พอวันจันทร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเรียกให ดร.สุเมธ เขาถวาย รายงาน ทรงตรัสถามถึงงานที่ไดทรงมอบหมายให ดร.สุเมธ ดําเนินการ ไดถวายรายงานความคืบหนาที่พระองคทรงสั่งไววา จะตองมีการเรียกประชุมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของหลายหนวยงาน ซึง่ จะประชุมในวันจันทรนี้ ดวยคําถวายรายงานดังกลาว พระบาท สมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงมีพระราชดํารัสวา “ความทุกขของราษฎร ไมมีวันหยุดเสาร-อาทิตย ความทุกขของประชาชน รอไมได” ตัง้ แตวนั นัน้ เปนตนมา ดร.สุเมธ กลาววาเวลาในการถวายงานตอ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตองทําโดย ไมมีคําวาเสาร-อาทิตย ไมมีวันหยุดอีกเลย จนถึงปจจุบัน คาตอบแทนในการถวายงาน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ไดเลา ใหฟง วา ในการถวายงานใหกบั พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมพิ ลอดุลยเดช พระองคไมมคี า ตอบแทนใดๆ เลย แตคา ตอบแทน ที่สําคัญที่สุดที่พระองคทรงถวายคือ การทํางานรวมกับพระองค ปฏิบัติภารกิจ และผลที่ไดรับก็คือคาตอบแทนที่เปนความสุขใจ “สิง่ ทีจ่ ะไดรบั คือ การไดรบั ความสุขทีไ่ ดทาํ งานใหเกิดประโยชนสขุ กับผูอื่น” ความหมายของคําวาประโยชนสุข ในการทํางานใดๆ ก็แลวแต สามารถทําใหเกิดประโยชนขนึ้ ไดมากมาย แตสงิ่ ทีส่ าํ คัญ ทีส่ ดุ คือประโยชนนนั้ ๆ กอใหเกิดประโยชนสขุ หรือไม ถาผลประโยชน ที่ไดไมมีความสุข ก็ไมไดกอประโยชนขึ้นไดอยางแทจริง พระองค จึงเนนมากกับคําวาประโยชนสุข ดังคําพระราชดํารัสที่กลาววา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชน ชาวสยาม” ซึ่งเปนแนวทางในการปฏิบัติและถวายรายงานของ ขาราชบริพารที่รับใชเบื้องพระยุคลบาททุกคน สถานที่ในการถวายงานกับในหลวง รัชกาลที่ 9 ดร.สุเมธ ตั นติเวชกุล กล าวถึงสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงงานจะเปนในวัง และทรงงานที่บนพื้น มากกวาทีโ่ ตะทรงงาน เพราะสามารถวางแผนที่ แผนผัง รูปภาพ


ประกอบการทรงงาน เมื่อพระองคตองการคําปรึกษาเรื่องงาน พระองคมกั จะตรัสกับ ดร.สุเมธ วา “ไปเรียกพวกเรามา” ซึง่ คําวา พวกเราในทีน่ ี้ พระองคมกั จะหมายถึง ผูเ ชีย่ วชาญนํา้ (ชลประทาน) ผู  เ ชี่ ยวชาญดิน (เกษตร) ผู เ ชี่ยวชาญป า (ปาไม ) และถุ งเงิ น (นามที่พระองคใชเรียก ดร.สุเมธ) หลักการทรงงานในการทรงงานกับผูเ ชีย่ วชาญในแตละดาน คือ พระองคทรงถือวาการทรงงานที่สําคัญจะตองประกอบดวย • ทรงมีความละเอียดในงาน พระองคจะศึกษางาน • ทรงมีความรอบคอบในงาน พระองคจะทรงงาน โดยมอง ผลทุกดาน • ทรงมีความรอบรูในงาน พระองคทรงงานโดยที่สามารถ รอบรูอยางลึกซึ้ง นั่นคือพระองคจะทรงงานโดยวางแผนงานโครงการอยาง ละเอียดรอบคอบดวยการเขาถึงพื้นที่และซักถามโดยตรงดวย พระองคเองกับประชาชน ปรึกษางานโครงการกับผูเชี่ยวชาญ ในแตละดานอยางละเอียดรอบคอบ ดวยหลักที่วา ทรงสื่อสาร แบบโดยตรงกับผูรอบรู ใหไดมาถึงการแกปญหาที่แทจริง และ แนวทางในการแกไขปญหาอยางถูกตอง ทรงพระดําเนินตามหลัก คําสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา “อริยสัจ 4” ทรงคนพบ ใหเห็นที่มาของความทุกข หาสาเหตุที่มาของปญหา ทรงงานเพื่อ ให พ บหนทางแหง การดับทุ กข ทรงแก ไ ขทุ กข และปญหาของ ประชาชนไดอยางถูกตองและยั่งยืนไดอยางแทจริง แบบอย่างในการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 สิ่งที่สําคัญที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล สรุปใหฟงถึงแบบอยาง ที่เปนหัวใจในการทรงงาน กลาวคือ 1. ทรงมีความรอบรู โดยการศึกษาจากผูเชี่ยวชาญ ศึกษา จากขอมูล ศึกษาจากความตองการที่เปนจริง ใหรูแจงเห็นจริง รูธ รรมชาติทเี่ ปนจริง รูส ภาพภูมสิ งั คม รูน สิ ยั ใจคอ รูค วามตองการ 2. ทรงมีความละเอียด โดยพระองคลงในรายละเอียดทุก ขั้นตอน ทรงนําความรูที่ไดมาผสมผสานกับความเปนธรรมชาติ มี ค วามเข า ใจต น เหตุ ปลายเหตุ มี ค วามเข า ถึ ง กั น และสนิ ท ซึ่งกันและกัน เขาถึงซึ่งจิตใจ และทรงงานอยางละเอียดทุกขั้น ทุกตอน 3. ทรงมีความรอบคอบ โดยพระองคทรงเฝาระวังทัง้ ในสวน ของงาน ความคืบหนาของงาน ผลกระทบของงาน ผลกระทบของ สภาพภูมสิ งั คม รอบคอบในทุกดานทุกมุมมอง ทรงลึกซึง้ ถึงทุกฝาย 4. ทรงมีความตั้งใจ โดยพระองคทรงตั้งใจจริง ดวยนํ้า พระทัยทีพ่ ระองคทรงมีความเมตตาตอประชาชน พระองคทรงงาน โดยไมมกี ารกําหนดเวลา พระองคทรงตัง้ พระราชหฤทัยใหประชาชน ไดรบั ประโยชนทเี่ ปนสุข โดยไมมวี นั ใดทีพ่ ระองคจะทรงเหนือ่ ยลา เพราะพระองคทรงทราบวาหัวใจที่สําคัญที่จะทําใหโครงการที่ ทรงงานอยูสามารถบรรลุไดดวยพระองค ดวยนํ้าพระทัยที่วา “ทุกขของประชาชนไมมีวันหยุดเสาร-อาทิตย”

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธชิ ยั พัฒนา ในพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เลาวา พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให ดร.สุเมธ ไปจดลิขสิทธิ์กังหันชัยพัฒนาในพระนามในแบบของ ลิขสิทธิ์ มีอยูชองหนึ่งตองกรอกอาชีพของผูกอตั้ง ดร.สุเมธ ก็ไม สามารถจะกรอกได เพราะไมทราบจะเขียนวาอยางไร เมือ่ กลับไป กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช พระองคทรงมีพระราชกระแสรับสั่งวา อาชีพของพระองคคือ “ทําราชการ” การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช “ทําราชการ ไม่มีวันเกษียณ” ดร.สุ เ มธ ตั น ติ เ วชกุ ล ข า แผ น ดิ น คนหนึ่ ง ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ไมมีวันเกษียณ ไดกลาวไววา “ผมเคยเขาเฝาฯ กราบพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ในวันที่ผมอายุ 60 ป เปนวัยที่ตองเกษียณ พระองครับสั่งวา “แลวฉันละ” วันนั้นผมอายุ 60 ป แตพระองคทรงเจริญพระชนม พรรษา 72 พรรษา นับตัง้ แตวนั นัน้ ผมไมกลาเอยถึงคําวาเกษียณ อีกเลย ผมจึงเปลีย่ นเปนขอพระราชทานพรในวันคลายวันเกิดแทน พระองคทรงมักจะใหพรในทํานองวา “ขอใหแข็งแรงนะ ขอใหมี พละกําลังกายที่แข็งแรงเพื่อที่จะทําประโยชนใหคนอื่นได” หรือ “ขอใหมีความสุขในการทําประโยชนเพื่อคนอื่น” คําพระราชทาน มักจบลงดวยงานหรือการทําเพื่อคนอื่น แตในป พ.ศ. 2555 นี้ ผมเขาเฝาฯ กราบบังคมทูลพระองค วาอายุครบ 72 ป พระองคทรงนิ่งไปสักพักหนึ่ง แลวทรงยก พระหัตถมาจับบาผมเขยาแลวรับสั่งวา “สุเมธ งานยังไมเสร็จ... สุเมธ งานยังไมเสร็จ” พระองคทรงหวงเรื่องงานอยางแทจริง” เปนความตอนหนึง่ ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล จากปาฐกถา ในงานโครงการจัดกิจกรรมและสัมมนาผูสูงอายุรวมสรางคุณคา วัฒนธรรมไทยสูป ระชาคมอาเซียน ณ อาคารรัฐสภา 22 เมษายน พ.ศ. 2555 นี่คือสาเหตุที่เราทําโครงการนี้ งานของพระองคยัง ไมเสร็จ งานของพระองคตองดําเนินตอไป ประวัติส่วนตัว ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ ชัยพัฒนา ดร.สุเมธ เปนบุตรชายโทนของอารีย ตันติเวชกุล อดีต ส.ส. นครราชสีมา 5 สมัย อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร และสหกรณ และทานผูหญิงประสานสุข หัวหนาตนเครื่องไทย พระราชวังสวนจิตรลดา เกิดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2482 ทีจ่ งั หวัดเพชรบุรี ปจจุบนั อายุ 77 ป สมรสกับ ดร.คุณหญิงจินตนา ตันติเวชกุล (แสงโสมทรัพย) มีบุตรชาย 2 คน ดร.สุเมธ สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางปรัชญา ปริญญาตรี โท เอกทางรัฐศาสตร จากฝรั่งเศส ประกาศนียบัตรการวางแผน

81

Engineering Today November- December 2016


เศรษฐกิจ จากสถาบันบริหารระหวางประเทศ ฝรั่งเศส, ประกาศนียบัตรทางการพัฒนาเศรษฐกิจ จากธนาคารโลก สหรัฐ, จบ วิทยาลัยการทัพบก รุนที่ 23, จบวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ  น 28, ไดรั บพระราชทานปริญญาศิล ปศาสตรและ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แขนงตางๆ จาก 5 สถาบัน อุดมศึกษามีชื่อของรัฐ ไดรับโลประกาศเกียรติคุณบุคคลตัวอยาง ป 2537 จาก มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท, ไดรับรางวัลผูบริหาร ราชการดีเดน (ครุฑทองคํา) ป 2538 จากสมาคมขาราชการ พลเรือน และไดรับโลรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลผูประพฤติปฏิบัติ ตนชอบดวยความซือ่ สัตยสจุ ริต จากสํานักงาน ป.ป.ป. พ.ศ. 2540 สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ถวายสดุดีและเทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มีการประชุมสมัชชาใหญ สหประชาชาติ นัดพิเศษ เพื่อถวายสดุดีและเทิดพระเกียรติแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ณ สํานักงานใหญ องคการสหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา โดยมีตวั แทน จากภูมิภาคตางๆ ของโลกขึ้นกลาวสดุดี เริ่มจากประธานสมัชชา ใหญส หประชาชาติ กลา วเปน คนแรก ตามดว ย บัน คี มู น เลขาธิ ก ารยู เ อ็ น เป น คนที่ 2 จากนั้ น ก็ มี ผู  แ ทนจากชิ ลี ทวี ป อเมริ ก าใต ผู  แ ทนจากคู เ วต เอเชียแปซิฟก ผูแ ทนจากสหราช อาณาจักร ยุโรปตะวันตก ผูแทน จากทวี ป แอฟริ ก า ผู  แ ทนจาก สหรัฐอเมริกา และวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรไทย ประจํายูเอ็น ผูแทนแตละภูมิภาคของ โลกตางสดุดีในหลวง รัชกาลที่ 9 ว า ทรงเป น กษั ต ริ ย  นั ก พั ฒ นา ทรงสรางสรรค สรางนวัตกรรม ตางๆ ใหไทยและโลก ทุกคนจะ จดจําพระองควาเปนพระมหากษัตริยผ ยู งิ่ ใหญ แนวพระราชดําริ ของพระองคทําใหโลกเกิดการ เปลี่ยนแปลง พัฒนาอยางยั่งยืน โดยเฉพาะเรือ่ งพลังงานทดแทน และสภาพอากาศ รวมทัง้ แนวคิด

Engine Eng Engineering ineeri ering ng Tod Today ay No Novem Novembervember ber- Dec Decemb December ember er 20 2016 16

82

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการนําไปปรับใชในหลายประเทศ และตรงกับเปาหมายของสหประชาชาติ ตามแนวทางการพัฒนา ที่ยั่งยืน พระองคทรงเปนที่รักของปวงชนชาวไทย ทรงทํางาน อยางไมรจู กั เหน็ดเหนือ่ ย เพือ่ ประชาชนอันเปนทีร่ กั ของพระองค มีโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดํารินบั พันๆ โครงการทีเ่ กิดขึน้ นํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่ดี ทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ และ พระองคทรงใหการชวยเหลือโดยไมหวังผลตอบแทน สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ทรงมี รั บ สั่ ง กั บ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ถึงความหมายของ พระนาม “ภูมิพล” วา “อันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพล..ที่แปลวากําลัง ของแผนดิน..แมอยากใหเธออยูกับดิน” รับสั่งของ “สมเด็จยา” ถึง “ในหลวง รัชกาลที่ 9” ที่คนไทยไดยินเมื่อใดก็ตื้นตัน และสิ่งหนึ่ง บนความภู มิ ใ จของปวงชนชาวไทยทั้ ง หลายคื อ การเกิ ด ใน รัชกาลที่ 9 ไดเปนประชาชนของพระราชาผูเปนที่รักยิ่ง ปวงขาพระพุทธเจาขอนอมเกลานอมกระหมอม รําลึกใน พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได ขอถวายความอาลัยพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ดวยบทกลอน ธ ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9


M&M

• *นุชรัตน สิริประภาวรรณ

ธ ทรงทศพิธราชธรรม “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง มหาชนชาวสยาม” พระปฐมบรมราชโองการของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราช พิธบี รมราชาภิเษก ซึง่ เป็นพระราชพิธใี นการสถาปนาขึน้ เป็น พระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ หรือพิธีที่จัดขึ้นเพื่อรับรอง ฐานะความเป็นประมุขของรัฐอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ณ พระที่ นั่ ง ไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง ทรงใช “ธรรม” เปนหลักปกครองบานเมือง จากการบรรยาย “พระมหากษัตริยอ นั เปนทีร่ กั ” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธชิ ยั พัฒนา เมือ่ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555 ในงานนิทรรศการ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว รั ช กาลที่ 9 “ภัทรมหาราชธนบัตรชาติไทย” ภายใตแนวคิด “ความสุขที่ยั่งยืน ของคนไทยขางหลังภาพธนบัตร” จัดโดยธนาคารแหงประเทศไทย ดร.สุเมธ ไดกลาวคําวา “ครอง” แทนคําวา “ปกครอง” ไมไดใช มิติอํานาจหนาที่บทบาทของพระองค แตทรงครองใจประชาชน ดวยความรักความเคารพนับถือ ซึ่งอยูเหนือกวาการใชอํานาจ ดังที่เราเห็นประชาชนทุกหมูเหลาทั่วประเทศตางโศกเศรารํ่าไห ปริม่ ใจจะขาดทีส่ ญ ู เสียบุคคลอันเปนทีร่ กั อยางยิง่ เมือ่ ไดทราบขาว สวรรคต สวน “ธรรม” คือ “ทศพิธราชธรรม หรือ คุณธรรม 10 ประการ” อันเปนขอกําหนดแตราชประเพณีโบราณทีพ่ ระมหากษัตริยาธิราชเจา พึ ง ปฏิ บั ติ ในพระราชจริ ย าวัตร ทรงบํา เพ็ญพระองคอยู ใน ทศพิธราชธรรมอยางเครงครัดตลอด 7 ทศวรรษที่ผานมาใหเห็น ประจักษ ซึง่ นับเปนแนวทางใหกบั ผูบ ริหารขององคกรทีค่ วรนําไป ศึกษาปฏิบัติ เพื่อสรางความผูกพันใหกับพนักงานใหทํางาน อยางเต็มที่ สามารถนําพาองคกรไปสูความเจริญรุงเรืองอยาง ยั่ ง ยืน ในที่ นี้ จึง ขออธิ บายและยกตัว อยางพระราชจริยาวัต ร ที่ แ สดงถึ ง ทรงพึ ง ปฏิ บั ติ ม าเฉพาะบางเหตุ ก ารณ ใ ห เ ห็ น ซึ่ ง พระราชกรณียกิจและพระราชจริยาวัตรนั้นมีอยูมากมายและ งดงามอยางหาที่สุดมิได ที่มาของทศพิธราชธรรม ทศพิธราชธรรมมาจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ขอมูลจากเว็บไซต easyinsurance4u.com อธิบายวา ในสมัย พุทธกาล ผูปกครองประเทศทั้งพระราชา เสนาบดี ผูมีอํานาจที่ ไมมธี รรม ขาดความยุตธิ รรม ก็จะใชอาํ นาจบาตรใหญกดขีข่ ม เหง

เอารัดเอาเปรียบ ทรมานประชาชน บางครัง้ ก็กลัน่ แกลงใหถงึ ตาย บางคราก็บังคับเก็บภาษีมากจนเกินขอบเขต ลงโทษดวยวิธีการ ลงโทษที่โหดเหี้ยมทารุณ พระพุทธเจาจึงทรงสลดพระทัยตอการ กระทําอันไรมนุษยธรรมเหลานี้ ในพระอรรถกถาธรรมบท (ธัมมปทัฏฐกถา) บันทึกไววา ดวย เหตุนี้ พระองคจงึ ทรงมุง พระทัยวางแนวทางใหผปู กครองทัง้ กษัตริย เสนาบดี ขาราชบริพาร มีความเปนธรรม ปกครองประเทศอยาง ยุติธรรม เพื่อใหประชาชนอยูดีมีสุข โดยยึดหลักคําสอนวาดวย “กิจวัตรของพระราชา 10 ประการ” หรือ “ทศพิธราชธรรม” ซึ่ง พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พลอดุ ล ยเดชได ท รงใช ทศพิธราชธรรมครองใจประชาชน และทรงมีพระบรมราโชวาท สงเสริมคนดีใหปกครองบานเมือง เพื่อควบคุมคนไมดีไมใหมี อํานาจกอความเดือดรอนวุนวาย ประกอบดวย ธรรมะขอ 1. ทาน การเอื้อเฟอเผื่อแผ รูจักแบงปนใหทาน ผูปกครองจะตองไมละโมบติดยึดในทรัพยสมบัติ ควรสละทรัพย สมบัตนิ นั้ ๆ เพือ่ ความกินดีอยูด ขี องประชาชน นอกจากนีย้ งั รวมถึง การใหนํ้าใจแกผูอื่น การพระราชทานสิ่งของ หรือปจจัยที่จําเปน ในการดํารงชีวิต แกผูสมควรไดรับ โดยทรงพระราชทานบริจาค สิ่งของใหกับประชาชนผูเดือดรอนเมื่อเสด็จเยี่ยมราษฎรในที่ หางไกล แมในยามเกิดภัยพิบัติ ก็จะพระราชทานถุงยังชีพใหกับ ผูเดือดรอนโดยถวนหนา ดังที่เราอาจเห็นขาวในพระราชสํานัก อยูเ นืองๆ ทีท่ รงมอบหมายใหพระบรมวงศานุวงศ ผูแ ทนพระองค แจกถุงพระราชทานแกประชาชน นอกจากนี้ยังทรงมีพระเมตตา

*วิทยากรอิสระ

83

Engineering Today November- December 2016


กับผูเดือดรอน ใหทุนพระราชทานและความชวยเหลือแกราษฎร ที่เดือดรอน ดังเชน เด็กชายวัย 7 ขวบ นที บุญยสุขานนท จาก จ.ราชบุรี ที่ เ ขีย นจดหมายเพื่อ ถวายฎีกาต อ พระองค เพื่อขอ พระราชทานความชวยเหลือรักษาพอที่มีอาการเจ็บปวยเปนแผล ที่ขาและตามองไมเห็น โดยไดรับความชวยเหลือเปน ผูปวยใน พระอุปถัมภ พรอมทั้งพระราชทุนให ทรงใหหนวยงานกาชาด เขาไปชวยเหลือสรางบาน จนปจจุบันครอบครัวมีความเปนอยู ดีขึ้นมากดวยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค ธรรมะขอ 2. ศีล ผูปกครองจะตองไมทําลายสิ่งที่มีชีวิต ไมหลอกลวง ไมลกั ขโมย ไมเอารัดเอาเปรียบ ไมประพฤติผดิ ในกาม ไมกลาวเท็จ และไมดื่มเครื่องดองของเมา การรักษาศีล 5 ขอของ คฤหัสถ การประพฤติดงี าม ทัง้ กาย วาจา และใจ ใหปราศจากโทษ ทั้งในการปกครอง อันไดแก กฎหมายและนิติราชประเพณี และ ในทางศาสนา การทรงศีล พระองคทรงมีพระราชศรัทธาในบวร พุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง ไดเสด็จออกทรงผนวช เพื่อทรงศึกษา และปฏิบตั พิ ระธรรมวินยั เปนเวลา 15 วัน ระหวางวันที่ 22 ตุลาคม5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 โดยเสด็จไปประทับ ณ พระตําหนัก ปนหยา วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ในระหวางที่ทรงดํารงสมณเพศ ทรงปฏิบตั พิ ระราชกิจเชนเดียวกับพระภิกษุทงั้ หลายอยางเครงครัด เชน เสด็จลงพระอุโบสถทรงทําวัตรเชา–เย็น ตลอดจนทรงสดับ พระธรรมและพระวิ นั ย อี ก ทั้ ง ทรงสนพระทั ย ที่ เ ข า ไปเสด็ จ สนทนาธรรมกับพระผูป ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบและทรงประพฤติปฏิบตั ิ ภาวนาอยูเปนเนืองนิจ ธรรมะขอ 3. บริจาค การเสียสละทุกสิ่งเพื่อประโยชนสุข ของประชาชน ผูป กครองจะตองพรอมสละความสุขสําราญสวนตัว ทั้งชื่อเสียง เกียรติยศ และแมแตชีวิตของตน เพื่อผลประโยชน ของประชาชน พระองคทรงเสียสละความสุขสวนตนเพือ่ ความสุข สวนรวม โดยทรงตรากตรําพระวรกายเยี่ยมราษฎรในที่หางไกล ทรงชวยเหลือประชาชนผูป ว ย ผูย ากไร ทรงเดินทางไปทัว่ ทุกแหง ที่ทุรกันดาร เดินทางดวยเทาเขาไปในที่ทุรกันดาร ทรงบริจาค ทรัพยสวนพระองคกําเนิดเปนโครงการพระราชดําริกวา 4,400 โครงการ รวมถึงสรางมูลนิธิตางๆ เพื่อชวยเหลือประชาชน เชน มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒนา แม ใ นยามที่ พ ระองค ท รงพระประชวรอยู  ที่ โรงพยาบาลศิริราช ก็ยังทรงงานตลอดเวลา ในหองประทับจะมี

Engineering Today November- December 2016

84

แผนที่แ ละทรงเรี ย กผู  เ กี่ ย วข อ งมาปรึ ก ษาหารื อวางแผนเพื่ อ แกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรตลอดเวลา ธรรมะขอ 4. อาชชวะ ทรงสัตย ผูปกครองจะตองไมกลัว หรือถือฝกถือฝายในเวลาปฏิบัติหนาที่ มีความจริงใจ ตั้งใจ และ ไมหลอกลวงสาธารณชน ซื่อตรงในฐานะเปนผูปกครอง ดํารงอยู ในสัตยสจุ ริต พระองคทรงวางตนเปนกลางไมขอ งเกีย่ วกับการเมือง ทรงยึดถือประโยชนของประชาชนเปนที่ตั้ง แมในยามบานเมือง เกิดความแตกแยก ในเหตุการณวิกฤติทางการเมืองที่ผานมา หลายครัง้ ก็ทรงสามารถเปนผูย ตุ ขิ อ ขัดแยงระหวางฝายใหสามารถ คืนความสงบสุขแกบา นเมือง ทรงหยุดสงครามกลางเมืองทีก่ าํ ลัง รอนแรงดวยพระราชดํารัสเพียงไมกปี่ ระโยค ซึง่ อาจเปนหนึง่ เดียว ในโลกที่ทําไดเชนนี้


ธรรมะขอ 5. มัททวะ ความกรุณาหรือออนโยน มีอัธยาศัย ออนโยน เคารพในเหตุผลที่ควร มีสัมมาคารวะตอผูอาวุโสและ ออนโยนตอบุคคลที่เสมอกันและตํ่ากวา พระองคทรงมีพระราช อัชฌาสัยออนโยน ปฏิสันถารกับราษฎร ทรงโนมพระวรกายรับ สิ่งของจากราษฎรที่ทูลเกลาถวายดวยความจงรักภักดี และทรง นั่งประทับพื้นเวลาทรงงานทามกลางขาราชบริพารโดยไมถือ พระองค พรอมทั้งทรงรับสั่งซักถามจากราษฎรเพื่อสอบถาม ขอมูลในพื้นที่ดวยความใสพระทัย ธรรมะขอ 6. ตบะ การดําเนินชีวิตเรียบงาย ไมหมกมุนอยู ในชีวติ ฟุม เฟอย พระองคทรงสรางโครงการสวนพระองคเกีย่ วกับ การเกษตร “สวนจิตรลดา” ภายในบริเวณพระตําหนักจิตรลดา รโหฐาน อันเปนราชฐานที่ประทับในป 2504 เพื่อศึกษา ทดลอง และวิจัยหาวิธีแกไขปญหาเกี่ยวกับงานทางดานการเกษตรตางๆ เชน การปลูกขาว การเลี้ยงโคนม การเพาะพันธุปลานิล ซึ่งผล การศึกษาสามารถนํามาประยุกตใชเปนแบบอยางในการนําไป ปฏิบัติตาม หลายโครงการพระราชดําริที่ทรงจัดตั้งขึ้นลวนเพื่อ บรรเทาความเดือดรอนของราษฎร เชน เมื่อเกิดปญหานํ้านมดิบ ลนตลาด ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางโรงนมผงขึ้น เพื่อ แปรรูปนํา้ นมดิบใหเก็บไวไดนาน โดยพระราชทานพระราชทรัพย สวนพระองคเปนทุนในการกอสราง และยังมีการตั้งศูนยรวมนม เพื่อรับซื้อนํ้านมจากเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมอีกดวย ผูเขียนเองเคย เขาไปในสวนจิตรลดา พบวามีแตโรงงาน ไรนาทดลองการเกษตร ทีป่ ระทับก็เปนตึกเรียบงาย ไมหรูหรา อาจกลาวไดวา พระองคทา น ทรงใชของอยางประหยัดที่สุดในวังสวนจิตรลดา เชน นาฬกา เรือนละ 750 บาท รองเทาก็ผานการซอมแลวซอมอีกจนใชการ ไมไดจริงๆ แสดงใหเห็นถึงวิถแี หงความพอเพียงของพระองคทา น และยาสีพระทนตกท็ รงใชดา มแปรงพระทนตรดี หลอดยาจนแบน เพื่อใหแนใจวาไมมียาสีพระทนตหลงเหลืออยูในหลอด การระงับยับยั้งขมใจไดความเพียร ความมีความอุตสาหะ ในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากความเกียจคราน ทรงมีพระราช หฤทัยใสใจทุกขสุขของประชาชน ทรงตองการใหประชาชนมี ความสุ ข ปราศจากภยั น ตราย โดยทรงทุมเทพระวรกายและ พระราชหฤทัยคิดคนหาแนวทางใหประชาชนผูย ากไร โดยการวาง แนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อใหเกษตรกรสวนใหญอยูดี กินดี สามารถพึ่งพาตนเองได จึงเสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยม ราษฎรทั่วประเทศอยางใกลชิดในถิ่นทุรกันดารหางไกลความ เจริญมาก ทรงเห็นและตระหนักในทุกขของราษฎรของพระองค

และกลายเปนความผูกพันและหวงใยอันลึกซึ้งและยาวนานที่มี ต อราษฎร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนของ พระองคอยางยาวนานและตอเนื่อง แมกระทั่งทรงพระชนมายุที่ มากขึ้นแลวก็ตาม นอกจากนี้ ทรงมีพระราชอัธยาศัยเพียรแสวงหาความรู ดวยพระปรีชาสามารถในดานตางๆ ของพระองค จึงทรงไดรับ การทูลเกลาฯ ถวายรางวัลและเกียรติยศตางๆ มากมาย จากใน ประเทศและตางประเทศ อาทิ รางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการ พัฒนามนุษย ของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) ซึ่ง โคฟ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ทูลเกลาฯ ถวายเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระปรีชาสามารถและ พระราชกรณียกิจที่พระองคทานทรงอุทิศกําลังพระวรกายและ ทรงพระวิริยอุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบําบัด ทุกขบํารุงสุขอาณาประชาราษฎรมาโดยตลอดรัชสมัย โดยรางวัลที่ทางสหประชาชาติทูลเกลาฯ ถวายในครั้งนั้น เปนรางวัลเกียรติยศที่ริเริ่มขึ้นใหมโดยสหประชาชาติในป 2549 เพือ่ เทิดพระเกียรติเปนกรณีพเิ ศษ ในวโรกาสทีพ่ ระองคทรงครอง สิริราชสมบัติครบ 60 ป ซึ่งพระองคทรงเปน ผูที่ไดรับการถวาย รางวัลเกียรติคุณพิเศษนี้เปนพระองคแรก ธรรมะขอ 7. อักโกธะ ปลอดพนจากโกรธ พยาบาท จองเวร เปน ผูไมมีความรูสึกขุนเคืองตอใครๆ ความไมโกรธ ไมแสดง ความโกรธใหปรากฏ ไมมงุ รายผูอ นื่ แมจะลงโทษผูท าํ ผิดก็ทาํ ตาม เหตุผล แมมีเหตุที่ใหทรงพระพิโรธ แตทรงขมเสียใหอันตรธาน สงบระงับไป ดวยทรงมีพระเมตตาอยูเสมอ ไมทรงปรารถนาจะ กอภัย กอเวรแกผูใด แมกระทั่งมีคนกลาวราย ใหรายแกพระองค หรือมีผลู อบวางระเบิดทํารายในคราวเสด็จเยีย่ มราษฎรทางภาคใต มีลูกระเบิดหลนมาใสในบริเวณที่ประทับ ก็ทรงนิ่งเฉยไมแสดง พระอาการความกลัว ความโกรธใดๆ ใหปรากฏ ในขณะทีช่ าวบาน ตางแตกตืน่ หนีตายกันอลหมาน เมือ่ เห็นพระองคทา นทรงนิง่ เฉย ไมเสด็จไป ชาวบานจึงตางพากันมาหอมลอมคุมกันพระองค ซึ่ ง เป น คุ ณ ธรรมขั้ น สู ง ที่ ผู  เ ขี ย นปรารถนาจะเดิ น รอยตาม พระองคทาน คือการใหอภัย

85

Engineering Today November- December 2016


“ทรงธรรมปานดังตราชูเดน ทรงเปนดวงธรรมนําทางให พิทักษรักษาเชิดชูไว อบอุนใจไปทุกกาล”

ธรรมะขอ 8. อวิหงิ สา ไมเบียดเบียนใคร การไมทาํ ใหผใู ด เดือดรอน การพยายามสงเสริมสันติภาพดวยการงดเวนและ ปองกันสงคราม รวมทั้งทุกสิ่งที่เกี่ยวของกับการใชความรุนแรง และการทําลายลางชีวิต ความไมเบียดเบียน ดวยทรงมีพระราช อัชฌาสัยกอปรดวยพระราชกรุณา ไมทรงปรารถนาจะกอทุกข แกผใู ด แมกระทัง่ สัตว ทรงมีพระบรมราโชวาทใหคนไทยเนนเรือ่ ง ความสามัคคี ธรรมะขอ 9. ขันติ ความอดทน อดกลั้น ขมใจ เขาใจผูอื่น (ขันติ) สามารถอดทนตองานหนัก ความตรากตรํา และคําเสียดสี ถากถาง โดยไมเกิดอารมณเสีย ทรงมีพระราชหฤทัยดํารงมั่นใน ขันติ มีความอดทนตอสิ่งที่ควรอดทน เชน อดทนตอทุกข อดทน ตอเวทนาอันเกิดขึ้นในพระวรกาย และทรงมีพระขันติเมตตา กรุณาธิคุณ งดโทษผูมีความประมาท กระทําผิดลวงพระอาญา และควรจะลงราชทัณฑ แตก็ทรงระงับดวยความอดทนไวได ธรรมะขอ 10. อวิโรธนะ ไมเปนปฏิปกษ ไมขัดขวาง ไมขัด ตอเจตจํานงของประชาชน และมาตรการใดๆ อันจะเอื้ออํานวย ตอสวัสดิภาพของประชาชน ปกครองประเทศโดยสมัครสมาน นํา้ ใจกับประชาชน ทรงดํารงความเทีย่ งธรรม รักษาความยุตธิ รรม ดํารงพระอาการไมยินดียินรายตออํานาจคติทั้งปวง ไมประพฤติ ผิดในขัตติยราชประเพณี ทรงดํารงอยูในพระราชจริยาวัตรของ พระมหากษัตริยอันดีงามอยางแทจริง ธรรมขอนี้ทําใหผูเขียน นึกถึงทอนเพลงหนึ่งในเพลง “ยูงทอง” ที่ทรงพระราชนิพนธให มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร สั ญลั กษณ “ตราธรรมจั กร” โดยมี ความหมายใหสถาบันแหงนี้ยึดถือคติธรรมของพุทธศาสนาเปน หลักกลอมเกลาบัณฑิต

Engineering Today November- December 2016

86

จากบทเพลงนี้ทําใหผูเขียนรําลึกวาพระองคทรงเสมือน ดวงธรรมนําทางใหประชาชนทุกคนอบอุนใจตลอดในรัชสมัยของ พระองค ทรงใหความเที่ยงธรรม เสมอภาคแกทุกศาสนา ทรง อุปถัมภใหการดูแลสนับสนุนทั้งพระราชทานทรัพย สรางศาสนสถานใหกับทุกศาสนา ทั้งพุทธ คริสต อิสลาม ทรงดํารงเอกอัคร ศาสนูปถัมภกแกทุกศาสนาไดอยางงดงาม ดวยพระราชกรณียกิจที่ทรงเปนพระมหากษัตริยมหาราช ของโลกที่ครองราชยดวยทศพิธราชธรรมยาวนานที่สุดถึง 70 ป และยังไมเคยมีกษัตริยอ งคใดในโลกทรงงานหนักเพือ่ ดูแลทุกขสขุ ของประชาชน และไดรับความรัก ความเทิดทูนมากมายมหาศาล ขนาดนี้ ประชาชนและรัฐบาลไทยจึงนอมเกลาฯ ถวายพระนาม “สมเด็จพระภัทรมหาราช” อันหมายถึง “มหาราชผูประเสริฐยิ่ง” พระองคทรงเปนแบบอยางการดําเนินพระราชจริยาวัตรอันงดงาม ทีเ่ หลาผูน าํ ผูบ ริหารควรดําเนินรอยตามอยาง เพือ่ ความผาสุกของ ผูใ ตบงั คับบัญชา ใหเกิดความผูกพันและศรัทธาทีจ่ ะรวมแรงรวมใจ ฝาฟนปญหาอุปสรรคไปไดอยางราบรื่นและยั่งยืน เอกสารอางอิง http://www.easyinsurance4u.com/buddha4u/ rich%20man.htm#r_5 http://www.manager.co.th/Around/ ViewNews.aspx?NewsID=9500000001682 http://www.baanjomyut.com/library/ten_dharma.html https://th.wikipedia.org https://www.tu.ac.th/index.php/th/326-th-th/teach/ survey/176-symbol-2 http://www.thairath.co.th/content/760216 http://www.nearts.go.th http://www.tlcthai.com/education/news-teen/ 119929.html Facebook : Thammasat University Official


Focus

กสอ. เผยอุตฯ อาหารไทยรั้งแชมป์ส่งออกของโลก ชูแนวคิด “ฟู้ดวัลเลย์” นํางานวิจัยยกระดับการผลิต รับยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0”

กรมสงเสริมอตสาหกรรม อุตสาหกรรม (กสอ.) (กสอ ) กระทรวงอตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ชี้การสงออกอุตสาหกรรมอาหารไทยยังคงรั้งแชมปเบอรหนึ่ง ของโลก ดวยมูลคาสูงกวา 890,000 ลานบาท เตรียมเดินหนา ผลักดันกลุม อุตสาหกรรมอาหารอยางจริงจัง หลังพบยังมีปญ  หา ที่ตองเรงพัฒนาในบางประการ อาทิ นวัตกรรมดานการผลิต คุณภาพของสินคา การควบคุมมาตรฐานของผลิตภัณฑ ฯลฯ โดยในป 2560 จะเนนการใชการวิจัยและการสรางนวัตกรรม เพื่อสนองโมเดลประเทศไทย 4.0 อยางเปนรูปธรรม ผานการ สานตอ โครงการฟู ด วั ลเลย (Food Valley) พรอมส ง เสริม ผูประกอบการ ภายใตปงบประมาณ 2560 กวา 10 โครงการ สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กลาววา อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมเปาหมายหนึ่งที่มีบทบาท สําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเปนอุตสาหกรรม พื้นฐานในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตตางๆ ทั้งจากภาค เกษตรกรรม การประมง ปศุสัตว และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยปจจุบันอุตสาหกรรมอาหารของไทยสามารถสงออกไปยัง ประเทศตางๆ ในภูมิภาคทั่วโลกไดกวา 200 ประเทศ คิดเปน มูลคาเฉลี่ยมากกวาปละ 800,000 ลานบาท โดยในป 2558 ทีผ่ า นมาสามารถสรางมูลคาใหกบั ประเทศไดมากกวา 897,529 ลานบาท ถือเปนประเทศผูสงออกอันดับที่ 1 ดวยความโดดเดน ดานความหลากหลายของอาหาร ทั้งในแบบอาหารแชแข็งและ อาหารแปรรูป และยังถือเปนกลุมอุตสาหกรรมที่สําคัญที่ตองเรง ผลักดันเพื่อใหเขาสูการเปนอุตสาหกรรมเปาหมายตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 และอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อการสรางมูลคาและ การสรางมาตรฐานทีด่ ี พรอมเปนศูนยกลางเพือ่ การกระจายสินคา สูต ลาดทัว่ โลก ตอบสนองความตองการของผูบ ริโภคไดในสัดสวน ตามอัตราการเติบโตที่มีอยางไมจํากัด (ที่มา : ศูนยอัจฉริยะเพื่อ อุตสาหกรรมอาหาร) แมวาอุตสาหกรรมอาหารของไทยจะมีแนวโนมการเติบโต ดานการสงออกในระดับทีด่ ี แตกย็ งั พบวาผูป ระกอบการและหลายๆ อุตสาหกรรมยังประสบปญหาที่ตองเรงพัฒนา อาทิ นวัตกรรม

Engineering Today November- December 2016

88

ดานการผลิต การวิจยั เพือ่ คุณภาพของสินคา การควบคุมมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ การควบคุมการผลิต เปนตน ดาน พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กลาววา กสอ. ไดใหความสําคัญตออุตสาหกรรมอาหาร เพือ่ พัฒนา ทั้งทางดานวัตถุดิบ คุณภาพการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย ผานการนํากระบวนการวิทยาศาสตรและนวัตกรรมมาใชในการ สรางมูลคาเพิ่ม โดยในปงบประมาณ 2560 กสอ. รวมมือกับ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สานตอโครงการ ฟูดวัลเลย (Food Valley) ผลักดัน ผลลัพธในเชิงรูปธรรมระดับ พื้นที่ ไดแก ผลักดันใหภาคกลางเปนศูนยกลางเพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรมแปรรูปในกลุมอาหารที่มีคุณสมบัติพิเศษและเพื่อ สุข ภาพ ภาคตะวั นออกเฉียงเหนือเปนศูนยกลางเพื่อพัฒนา อุตสาหกรรมแปรรูปปศุสัตว ภาคใตเปนศูนยกลางเพื่อพัฒนา อุตสาหกรรมอาหารทะเลและฮาลาล และภาคเหนือเปนศูนยกลาง เพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปกลุม พืชไร ผักและผลไม นอกจากนี้ กสอ. ยังไดจัดเตรียมโครงการภายใตงบประมาณป 2560 กวา 10 โครงการ โดยโครงการตางๆ ดังกลาวลวนสอดคลองกับการ พัฒนาประเทศ ภายใตโมเดล “ประเทศไทย 4.0” ในการนํา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาผนวกกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ใหสามารถแกไขปญหาและสงเสริมการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาววา การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เปน จุดเริ่มตนในการขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศนของรัฐบาล จําเปนจะตองลงทุนดาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี เพือ่ นําความไดเปรียบดานทรัพยากรทาง การเกษตรของประเทศไทยมาตอยอด เมือ่ กลางป 2559 ทีผ่ า นมา รัฐบาลไทยไดมนี โยบายทีจ่ ะสนับสนุนภาคการเกษตร Thailand 4.0 โดยจะเนนการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจยั และพัฒนาตอยอดใน 5 กลุม เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมเป า หมาย หนึ่ ง ในนั้ น คื อ กลุ  ม เทคโนโลยีเกษตร ซึ่งจะชวยขับเคลื่อนการผลิตสินคาเกษตรใหมี ศักยภาพเปนไปตามตองการของผูบ ริโภค สงเสริมการพัฒนาสราง นวัตกรรมและใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคา เกษตร โดยจะเปนการพัฒนาตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า เปนความรวมมือภาคประชารัฐ แบงเปน 3 กลุม หลัก ไดแก ภาครัฐ เชน สํานักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ภาคเอกชน เชน หจก.บานตนไม (ไรดาํ รงค) และสถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร เปนตน ทั้งนี้ ในแตละภูมิภาคจะตองเกิด Food Valley ทีส่ ามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร เพือ่ เขาสู อุตสาหกรรมอาหารของตนเองอยางเขมแข็ง


Focus

เจซีบี เอเชียตะวันออกเฉียงใต จับมือเปนพันธมิตรกับดีเคเอสเอช เดินหนาขยายตลาดเครื่องจักรงานกอสรางในไทย

เจซีบี ผูผลิตเครื่องจักรงานกอสรางระดับโลก ประกาศ แตงตั้ง ดีเคเอสเอช ใหบริการดานการขยายตลาดเครื่องจักร งานกอสรางอยางเปนทางการในประเทศไทย โดยดีเคเอสเอช จะใหบริการดานการจําหนายชิน้ สวนอะไหลและบริการสําหรับ เครื่องจักรกลที่ผลิตโดยเจซีบีทุกประเภท มั่นใจชวยเจซีบีขยาย ตลาดทัง้ ดานการกอสราง เหมืองหิน เหมืองแร ภาครัฐและภาค เกษตรกรรมในประเทศไทย เจซีบี เปน ผูผลิตเครื่องจักรกลกอสรางที่มีคุณภาพสูงและ ทนทานแข็งแกรง ซึ่งไดแก รถตักหนาขุดหลัง รถขุดตีนตะขาบ รถขุดขนาดเล็ก รถตักอเนกประสงค รถยกแบบแขนกล และ รถบดถนน ดวยประสบการณและความเชี่ยวชาญในตลาดงาน กอสราง และศักยภาพในเรื่องบริการหลังการขายและการซอม บํารุงของดีเคเอสเอช จะชวยใหดีเคเอสเอชสามารถใหบริการ ดานธุรกิจดวยคุณภาพระดับโลกแกลกู คาของเจซีบใี นประเทศไทย โดยศูนยใหบริการหลักของดีเคเอสเอชจะตั้งอยูที่ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และยังมีสาขาตางๆ ตั้งอยูที่จังหวัด สุราษฎรธานี ขอนแกน และลําปาง จารึก มีขนั ทอง รองประธานกรรมการบริหาร หนวยธุรกิจ เทคโนโลยี บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด กลาววา ดีเคเอสเอชไดกอตั้งสํานักงานในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2449

ส ว นเจซี บี ก็ มี ร ากฐานมั่ น คง และเป น แบรนด ที่ มี ชื่ อ เสี ย งใน อุตสาหกรรมนี้ เรามีความยินดีที่จะเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับ เจซีบีในการเจาะตลาดประเทศไทย ดวยความรูเชิงลึกในภาค อุตสาหกรรมกอสรางและเจาะลึกเขาถึงตลาดดวยวิธที ไี่ มเหมือนใคร ทําใหเราสามารถใหบริการลูกคาของเจซีบดี ว ยผลิตภัณฑคณ ุ ภาพ ที่ดีเลิศและตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางแนนอน ดาน ทอม คอรเนล กรรมการผูจัดการ บริษัท เจซีบี เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต กลาววา ประเทศไทยเปนตลาดอันดับหนึ่ง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เรามีความยินดีที่ดีเคเอสเอช เปนพันธมิตรที่จะชวยใหธุรกิจของเราเติบโต ซึ่งดีเคเอสเอชมา พรอมกับประสบการณดานการขายและการบริการในธุรกิจดาน การกอสราง เหมืองหิน และเหมืองแร และเราหวังเปนอยางยิ่ง ที่จะไดรวมงานอยางใกลชิดกับดีเคเอสเอช สําหรับความรวมมือระหวางเจซีบีและดีเคเอสเอชในครั้งนี้ ทํ าให ส ามารถบริ การลู กค าได อย างครอบคลุ ม และครบวงจร ซึ่งรวมถึงเครื่องมือบริหารจัดการงานบริการที่ใชเทคโนโลยีที่มี ระบบติดตาม (GPS Tracking) ซึ่งจะชวยกําหนดเวลาเปดงาน บริการหรือเสร็จงานที่สํานักงานของลูกคา เครื่องมือนี้จะบอก สถานที่ติดตามงาน และทําใหดีเคเอสเอชสามารถคํานวณอัตรา การตอบสนอง หลังจากปดงานบริการได

89

Engineering Today November- December 2016


Focus

Sophos เปิดตัว Intercept X

เทคโนโลยีความปลอดภัย อุดชองโหวมัลแวร พรอมฟเจอรปองกัน Ransomware ขั้นสูง Sophos ผูนําระดับโลกดานความปลอดภัยบนเครือขาย และเครือ่ งเอ็นดพอยท เปดตัว Sophos Intercept X ผลิตภัณฑ ความปลอดภัยบนเครื่องเอ็นดพอยทแบบ Next-Gen สําหรับ สกัดกั้นมัลแวรแบบ Zero-day ชองโหวตางๆ ที่ไมเคยไดรับ การเปดเผยมากอน รวมทัง้ การซุม โจมตีอยางเงียบๆ นอกจากนี้ ยังไดรวมเอาฟเจอรปองกัน Ransomware ขั้นสูงที่สามารถ ตรวจจับ Ransomware ที่ไมรูจักมากอนไดภายในไมกี่วินาที สามารถติดตั้งควบคูกับซอฟตแวรความปลอดภัยบนเครื่อง เอ็นดพอยทจากผูจําหนายรายอื่นได เพื่อยกระดับการปกปอง เครื่องเอ็นดพอยทในทันทีดวยการหยุดยั้งโคดอันตรายกอนมี การรันขึ้นบนระบบ สุมิต บันซาล ผูอํานวยการเขตอาเซียนและเกาหลีของ Sophos กลาววา ผูเชี่ยวชาญดานไอทีตางเขาใจดีวา ไมมีสูตร สําเร็จที่สามารถหยุดยั้งการโจมตีทุกรูปแบบได ดังนั้น Sophos จึงพัฒนา Intercept X เพื่อรวบรวมหลายเทคนิคเขาดวยกัน ใหสามารถประสานการทํางานกันเพื่อระบุตัวตนและตอบสนอง อยางรวดเร็ว แบงเบาภาระของเจาหนาทีฝ่ า ยไอทีไดโดยไมจาํ เปน ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยโดยเฉพาะ Sophos Intercept X ไดรวมเอาฟเจอรดา นความปลอดภัย ที่สําคัญทั้ง 4 ดาน ที่เหลาแอดมินดานไอทีตางคาดหวังจากการ ปกปองเครือ่ งเอ็นดพอยทแบบ Next-Gen อยางครบถวน ไดแก : 1. Signatureless Threat and Exploit Detection : คอยเปนแนวปองกันมัลแวรและแฮกเกอร โดยสกัดกั้นการโจมตี แบบ Zero-day การโจมตีที่ไมเคยรูจักมากอน และการโจมตีที่ อาศัยการฝงตัวในหนวยความจํา รวมถึงอันตรายที่แฝงตัวมาใน รูปแบบที่หลากหลาย โดยไมจําเปนตองคอยสแกนไฟล 2. CryptoGuard : เปนนวัตกรรมการปองกัน Ransomware ที่คอยระบุและสกัดกั้นกระบวนการเขารหัสขอมูลที่ดูนาสงสัย เพื่อปองกัน Ransomware กอนจะโดนล็อกและทําลายระบบ รวมทั้งสามารถกูคืนไฟลที่ถูกเขารหัสอยางไมถูกตองใหกลับมาสู ภาวะปกติไดดวย 3. Root Cause Analytics : คอยวิเคราะหภาพรวมของ การโจมตีแบบ 360 องศา ซึ่งจะแสดงภาพตําแหนงที่การโจมตี ลอบเขามา บริเวณทีไ่ ดรบั ผลกระทบ จุดทีม่ กี ารสกัดกัน้ พรอมทัง้ คําแนะนําสําหรับจัดการเพือ่ ปองกันการโจมตีในลักษณะเดียวกันนี้ ในอนาคต

Engineering Today November- December 2016

90

44. Sophos Clean : ยทิ ยูทลิ ิตี้ทรงพลังที่ตามลาและ และกําจัด รองรอยของสปายแวร รวมทั้งมัลแวรที่ฝงตัวหรือซอนตัวในจุดที่ ลึกที่สุดได จากการพั ฒนาในฐานะหนึ่ ง ในองค ป ระกอบหลั ก ของ ยุทธศาสตรดานความปลอดภัยแบบซิงโครไนซของ Sophos จึง ออกแบบให Sophos Intercept X สามารถใชฟเจอร Security Heartbeat เพือ่ แบงปนขอมูลอันตรายอยางอัจฉริยะกับผลิตภัณฑ อื่นของ Sophos อยางไฟรวอลล Next-Gen ในซีรีส XG รวมถึง โซลูชนั SafeGuard Encryption เพือ่ ประสานงานและตอบสนอง ตอการโจมตีแบบอัตโนมัติ ผลิตภัณฑนี้ยังสามารถติดตั้งและ จั ด การไดจากระยะไกลผานคอนโซลจัด การบนคลาวดอยาง Sophos Central ที่ ใหแอดมินควบคุม และจัด การการตั้ งคา จัดสรรไลเซนส เพิ่มเครื่องเอ็นดพอยท รวมถึงตรวจจับกิจกรรม ทุกอยางได สุมิต บันซาล กลาวถึงแพลตฟอรมความปลอดภัยแบบ บู รณาการของ Sophos Central ว ามีองคประกอบหลักอยู  3 ประการ คือ Sophos Central-Admin ทําใหแอดมินดานไอที สามารถจัดการผลิตภัณฑ Sophos ทุกตัวไดภายในคอนโซล หนึ่งเดียว ไดแก เครื่องเอ็นดพอยท เซิรฟเวอร อุปกรณพกพา และเว็บ โดยกําลังจะรวมการจัดการดานอีเมลและเครือขาย ไร ส ายเพิ่ ม เติ ม ในอนาคต Sophos Central-Partner ที่ ใ ห พารทเนอรจัดการไลเซนส Sophos ของตนเอง รวมทั้งระบุและ ตรวจสอบโอกาสในการจัดจําหนายทั้งแบบ Cross-Sell และ Up-Sell ดวยระบบการทํารายงานที่ใชงานไดงาย โดยไมจําเปน ที่พารทเนอรตองเดินทางไปยังไซตงานของลูกคา และ Sophos Central-Self Service ที่เพิ่งเปดตัวในปนี้ ทําหนาที่ใหผูใชงาน ปลายทางภายในองคกรสามารถจัดการอีเมลที่ถูกจํากัดบริเวณ จัดการอุปกรณสว นตัวทีน่ าํ มาใชดว ยตัวเอง (BYOD) รวมถึงตัง้ คา ความปลอดภัยของแอคเซสพอยทและฮอตสปอต


INDEX ADVERTISING November - December 2016

Engineering Today

บริษัท

โทรศัพท

โทรสาร

ตําแหนงหนา

BASF (Thai) Limited

0-2624-1999

0-2664-9221

5

www.basf.co.th

Duct Excel Co., Ltd.

0-2693-0247

0-2693-0869

95

www.ductexcel.co.th

Intermach 2017

0-2642-6911

-

16

www.intermachshow.com

Maxizmize Integrated Technology Co., Ltd.

0-2194-8738-9

0-2003-2215

14

www.mit-thailand.com E-mail:info@mit-thailand.com

Orion Investigations Co., Ltd.

0-2714-3801-3

0-2714-3804

7

www.orioninv.co.th

Thailand Industrial Fair 2017

0-2967-9999

0-2937-3311

96

www.thailandindustrialfair.com

-

-

68

www.seta.asia

Vandapac Co., Ltd.

0-2312-4147

0-2312-4151

6

www.maxexinsulation.com/dealerlist.php E-mail:maxex@vandapac.com

VEGA Instruments Co., Ltd.

0-2694-2400

0-2694-2404

ปกหนา

-

-

11

-

กุลธรอินเตอรเนชั่นแนล บจก.

0-2282-5775-8

0-2281-0009

15

www.kulthorn.com

เจริญเมืองแมชชีนเนอรี่ บจก.

0-2280-8431-5

0-2280-8033-5

9

www.crm.co.th, E-mail:info@crm.co.th

เชลลแหงประเทศไทย บจก.

0-2262-6000

0-2657-9888

3

www.shell.com

ธิ้งคไลท (ประเทศไทย) บจก.

0-2420-3424-5

-

98

www.thinklite.co.th

เบย คอรปอเรชั่น บจก.

0-2926-0111

0-2926-0123-4

เวอรทัส บจก.

0-2876-2727

0-2476-1711

13

www.virtus.co.th E-mail:welcome@virtus.co.th

เอส เอ วี เมคคานิคคอลเซอรวิส แอนด ซัพพลายส หจก.

0-2702-8801, 0-2702-0581-8

0-2395-1002

87

E-mail:savthai@yahoo.com sav-545@hotmail.com

อาทิตยเวนติเลเตอร แอนด จักรกล หจก.

0-2509-3065

0-2943-1814

15

www.artith.com

อินเตอรลิงค คอมมิวนิเคชั่น บมจ.

0-2693-1222

0-2693-1399

97

www.interlink.co.th E-mail:info@interlink.co.th

อีพีเอ็มซี บจก.

0-2322-4330-3

0-2720-5155

4

www.epmc.co.th

Sustainable Energy & Technology Asia 2017

การไฟฟาสวนภูมิภาค

Engineering Today November- December 2016

92

Website/E-mail

www.vega.com

ปกหนาดานใน www.bay-corporation.com E-mail:sales@bay-corporation.com


BUYER’S GUIDE ZW3D เปิดตัวซอฟต์แวร์สําหรับงานออกแบบให้ทดลองใช้ฟรี ซีดับเบิลยูทรีดี (ZW3D) หนึ่งในผูนําของโลกดานการใหบริการซอฟตแวร สําหรับ CAD/CAM ขัน้ สูง เพือ่ อุตสาหกรรมการออกแบบและผลิต เปดตัว ซอฟตแวร ZW3D 2017 Beta ในงานเมทัลเล็กซ 2016 ณ ศูนยแสดงสินคาไบเทค บางนา โดยซอฟตแวรเวอรชนั่ ลาสุดนีม้ าพรอมกับชุดคําสัง่ และคุณสมบัตใิ หมๆ รวมทัง้ พัฒนา ผลิตภัณฑเพื่อชวยลดตนทุนการออกแบบและการผลิต เพิ่มการออกแบบงาน Sheet Metal ดวยชุดคําสั่งใหม เชน Hem Flange สําหรับสวนตอของ Flange และคําสั่ง Jog สําหรับชวยสรางงานพับ 2 ชั้นในครั้งเดียวในชุดของคําสั่ง รวมทั้งปรับปรุง Full Flange และ Partial Flange ใหสามารถแกไข ควบคุม ปรับเปลี่ยนขนาดไดงาย ดวยการลากเมาทไดทันที เครื่องมือหรือคําสั่งในการแกไข จะรวมกันเพื่อแกไขปญหาการทําซํ้า ชวยใหนักออกแบบ วิศวกร และผูใชทํางานออกแบบไดอยางงายดาย สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สวน CAM Module มาพรอมชุดคําสั่งที่มีประโยชนในการใชงานจริง และมีความเสถียรในการใชงานกับเครื่องจักร CNC ยกตัวอยางเชน คําสั่ง Flat Finishing ที่จะชวยคนหาผิวในแนวระนาบและสราง Tool-path ใหอัตโนมัติสําหรับการคลิกเพียงแคครั้งเดียว ชวยใหลดเวลาการทํา โปรแกรมไดมากกวา 50% ทั้งยังสามารถจําลองการทํางานกัด-กลึงพรอมกันได ชวยใหผูใชงานวิเคราะหสถานการณทํางานของเครื่องจักร ในแตละขั้นตอนไดสะดวกมากขึ้น เพื่อความปลอดภัย สนใจสามารถดาวนโหลดซอฟตแวร ZW3D 2017 Beta ไดฟรีที่ www.zwsoft.com/lp/zw3d/2017 หรือ www.facebook.com/ zwsoft ไอเอฟเอส เปิดตัวโซลูชันใหม่ด้านการประเมินราคาสินค้าที่รวดเร็วและแม่นยํา ไอเอฟเอส ผูผ ลิตแอพพลิเคชัน่ สําหรับองคกรระดับโลก เปดตัว IFS Applications™ 9 ทีช่ ว ยเพิม่ ประสิทธิภาพใหกบั กระบวนการขายและการประมูลดวยการคํานวณราคาประมูล ไดอยางรวดเร็วและแมนยํา โดยโซลูชันการบริหารจัดการการประเมิน ผลิตภัณฑ (IFS Product Estimate Management) ถูกนํามาจัดแสดงในงานไอเอฟเอส เวิลด คอนเฟอเรนซ 2016 (IFS World Conference 2016) ณ เมืองกอเทนเบิรก ประเทศสวีเดน โซลูชันการบริหารจัดการการประเมิน ผลิตภัณฑ จะชวยสนับสนุนบริษัทผูผลิตใน การจัดเตรียมราคาประมูลสินคาที่ดีที่สุดเมื่อมีการขอใบเสนอราคา โดยฟงกชันการสราง และประเมินคาใชจายที่ทันสมัย ชวยใหผูใชสามารถกําหนดไดวาสินคาสามารถผลิตหรือ ทําตลาดไดอยางมีกําไรหรือไม พรอมกันนี้ โซลูชันดังกลาวยังรองรับสกุลเงินเฉพาะในการ ประเมินการและอัตราผันผวนของการแลกเปลี่ยน รวมทั้งสามารถตรวจสอบความถูกตองของใบเสนอราคาที่ซัพพลายเออรเปนผูสงมาไดดวย โดย ชุดโปรแกรมประเมินการจะนําเสนอขอมูลเชิงลึกแบบภาพเพื่อเอื้อตอการติดตามและจัดลําดับความสําคัญขณะกําลังประมาณการและประมูลอยู เพื่อใหเกิดการประมาณการราคาอยางมีประสิทธิภาพ สนใจเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IFS Applications ไดที่ www.ifsworld.com/corp/solutions/ifs-applications/. เอปสันส่งแว่นตาอัจฉริยะ Moverio เปิดประสบการณ์รับชมการแข่งขันรถสูตรหนึ่งเสมือนจริง เอปสัน นําแวนตาอัจฉริยะ Moverio สรางมิติใหมในการชมการแขงขันรถสูตรหนึ่ง หลังเปดโอกาสใหผเู ขาชมศูนยควบคุมของทีมเมอรซเิ ดส เอเอ็มจี ปโตรนาส ฟอรมลู า วัน ระหวาง การแขงขันรายการ 2016 Formula 1 Singapore Grand Prix ไดมีโอกาสใช Moverio เพื่อ ดูขอมูลในรูปแบบ AR (Augmented Reality) ทั้งสถิติการแขงรถของนักแขง ขอมูลรายละเอียด ของรถแขง การปฏิบัติงานของเจาหนาที่วิศวกร และเหตุการณที่จุดพิตสต็อป ไปจนถึงขอมูล ตางๆ เกีย่ วกับการแขงขันทีป่ รากฏบนโซเชียลมีเดีย เพือ่ สัมผัสประสบการณพเิ ศษ ซึง่ สรางความ ตื่นเตนเหมือนไดเขาไปชมในสนามการแขงขันจริง

93

Engineering Today November- December 2016


BUYER’S GUIDE

แคนนอน เปิดตัวกล้อง EOS 5D Mark IV ใหม่ สุดยอดกล้อง DSLR ตอบโจทย์ช่างภาพมืออาชีพ แคนนอน เปดตัว Canon EOS 5D Mark IV รุนลาสุดจากตระกูล 5D จากแคนนอน สุดยอดกลอง DSLR ระดับฟูลเฟรม ซึ่งไดรับการพัฒนามาจาก Canon EOS 5D Mark III อันแนนไปดวยประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม และตอบโจทยความตองการของชางภาพมืออาชีพได ทุกฟงกชัน Canon EOS 5D Mark IV มาพรอมกับไฟลภาพแบบ Dual Pixel RAW (DPRAW) ให ภาพถายทีม่ คี วามยืดหยุน สูง สามารถปรับแกไขภาพไดในระดับพิกเซล สุดยอดเซ็นเซอร CMOS ขนาดฟูลเฟรมทีม่ คี วามละเอียดสูงถึง 30.4 ลานพิกเซล และยังสามารถบันทึกภาพแบบเคลือ่ นไหว ดวยความละเอียดสูงระดับ Real 4K ระบบออโตโฟกัสมากถึง 61 จุด และเทคโนโลยี Dual Pixel CMOS AF สามารถเลือกใชงานโหมด Live View หรือวิดีโอไดอยางรวดเร็ว แมนยํา และไดความนุมนวล ปรับระดับความเร็วในการโฟกัสเพื่องานวิดีโอโดยเฉพาะ อีกทั้งยังถายภาพตอเนื่องดวย ความเร็วสูง 7 ภาพตอวินาที พรอมเชื่อมตอ Wifi/NFC และ GPS ในตัวกลอง เพิ่มความสะดวกในการใชงานผานจอ LCD Touch Screen แบบ Full Function เพือ่ ยกระดับการถายภาพแบบไรพรมแดนไปกับกลอง Canon EOS 5D Mark IV วางจําหนายใน 3 ชุดคิท ณ รานคาตัวแทนจําหนาย อยางเปนทางการของแคนนอนทั่วประเทศ แท่นชาร์จรุ่นประหยัด PowerHouse™ รองรับทั้ง iPhone และ Apple Watch ในเวลาเดียวกัน เบลคิน แนะนํา แทนชารจรุนประหยัด PowerHouse™ สําหรับ Apple Watch + iPhone (F8J200) เปนแทนชารจที่รองรับทั้ง iPhone และ Apple Watch ในเวลาเดียวกัน ใหสามารถชารจ Apple Watch ไดอยางสะดวก มาพรอมชุดแทนชารจแมเหล็ก (Magnetic Charging Module) ซึ่งจะทําการชารจทันทีเมื่อวาง Apple Watch ของคุณ โดยใหการชารจ ที่ปลอดภัย สําหรับ iPhone สามารถชารจไฟโดยใชชอ งเชือ่ มตอ Lightning และตัง้ วางอยางสวยงาม เคียงขาง Apple Watch โดยมีแผงดานหลังของแทนชารจคํ้าพยุงเครื่องเอาไว นอกจากนี้ ยังสามารถปรับระดับชองเชื่อมตอ Lightning ใหสูงตํ่าได เพื่อใหสามารถชารจ iPhone ที่ ใสเคสไดโดยไมตองถอดเคสออก PowerHouse™ มาพรอมอะแดปเตอร ที่สามารถเสียบกับปลั๊กผนังหรือรางปลั๊กไฟ จึงใหความสะดวกในการใชงานทั้งที่ทํางานหรือที่บาน อีกทั้งผูใชงานมั่นใจวาจะไดการชารจไฟที่ปลอดภัย มาพรอมสไตลที่สวยลํ้า วางจําหนายแลว ในราคา 4,390 บาท พีที แมกซ์นิตรอน ไฮ คอมมอนเรล นํ้ามันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ สําหรับรถยนต์อเนกประสงค์ และรถกระบะ เครื่องยนต์ดีเซล พีที แมกซนิตรอน ไฮ คอมมอนเรล นํ้ามันเครื่องกึ่งสังเคราะห ชวยยืดอายุการใชงานของเครื่องยนต มี เสถียรภาพตอการเกิดออกซิเดชัน่ และมีคณ ุ สมบัตดิ า นการกระจายเขมาและการตานการสึกหรอทีย่ อดเยีย่ ม ใหกาํ ลัง และสมรรถนะสูงสุด ดวยสารเพิ่มคุณภาพซินโฟรแมกซ (SYN4MAX) ที่เปนสารทําความสะอาดโลหะชั้นยอด ทําให ไดกําลังและสมรรถนะสูงสุด โดยมีการควบคุมการเกิดคราบเขมาสะสมที่รองแหวนไดอยางดีเยี่ยมภายใตอุณหภูมิสูง ที่พบในเครื่องยนตดีเซลที่มีเทอรโบชารจทดสอบการปองกันการสึกหรอตามมาตรฐาน JASO DH-1 ของญี่ปุน รักษา ประสิทธิภาพในการเผาผลาญเชือ้ เพลิง คุณลักษณะดานความหนืดทีม่ กี ารปรับใหเหมาะสมและมีเสถียรภาพสูง ทําให แนใจวามีการประหยัดนํ้ามันในเครื่องยนต เหมาะสําหรับเครื่องยนตดีเซล ซึ่งมีการติดตั้งระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบ คอมมอนเรล รถยนตนั่ง รถ SUV รถ MPV ที่ใชเครื่องยนตดีเซล รถกระบะและรถขับเคลื่อน 4 ลอสมรรถนะสูง ที่ใชเครื่องยนตดีเซล รวมทั้งรถยนตนั่งและรถยนตเพื่อการพาณิชยที่ใชเครื่องยนตดีเซลอื่นๆ

Engineering Today November- December 2016

94


Pisanu Engineering Co., Ltd.

800/2 Asoke Dindaeng Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400 Tel. 0-2245-9113, 0-2246-4673, 0-2248-2896-8 Fax. 0-2642-8614, 0-2248-3006 E-mail : Pisales@pisanu.co.th | ECsales@pisanu.co.th | http://www.pisanu.co.th

Annunciator Fault Recorder Thermocouple for Gas Turbine

Power Supply / Surge Protection / Relays Terminal Blocks / Tools Device Connection : Signal, Power, Housing

Tail Gas Analyzers Dew Point Monitors Process Moisture Analyzers

Dust Density Monitor

Limit Switches / Sensors Linear Valve Position Monitors Rotary Valve Position Monitors

Busbars, Flexible Busbars DIN Rail Profiles, Cabling Sleeves, Metallic Braids Low Voltage Insulators Power Distribution Blocks

Thermoplastic Enclosures Designed to house & protect all kinds of electrical and electronic components

Electronic & Mechanic Pressure Gauges Diaphragm Seals / Electronic Temperature / Thermometers

Gate Valves Globe Valves Check and Ball Valves

MRO SERVICES Electric Heaters Heating Elements Heating Cables Controls

Electrici HHeaters HHeating Elements El i El Heating Cables Controls

Process Instruments Control Valves Regulators Safety Valves Electric Heaters Moisture Analyzers

Life Cycle Services Installation, Commissioning Startup Diagnostics, Calibration Troubleshooting, Support Repair, Upgrade

Inventory Planning (Parts for Operation & Shutdown) Trainings Products, Applications, Maintenances


Engineering Today 156 Nov-Dec 2016  

Engineeringtoday

Engineering Today 156 Nov-Dec 2016  

Engineeringtoday

Advertisement