Page 1


EDITOR TALK กิตติ วิสุทธิรัตนกุล

สัมมนาครั้งสําคัญในวงการก่อสร้าง “เตรียมความพร้อมสู่การจัดซื้อ จัดจ้างด้วยระบบ e-Bidding ในงานก่อสร้าง” เปนทีท่ ราบกันดีวา ในวันที่ 1 ตุลาคม ศกนี้ กรมบั ชีกลางจะประกาศใชระบบการจัดซือ้ จัดจางอิเล็กทรอนิกส ทีเ่ รียกวา Electronic Bidding : e-Bidding พรอมกันทัว่ ประเทศ เพือ่ ทดแทนระบบ e-Auction แบบเดิม นัยวาเพื่อแกป หาไมใหผรับเหมาไดเจอกัน ซึ่งจะชวย ปองกันหรือลดการ ั้วไดอีกทางหนึ่ง เพือ่ เตรียมความพรอมของผประกอบการในวงการอุตสาหกรรมกอสรางใหมคี วามร ความ เขาใจถึงการจัดซือ้ จัดจางดวยระบบการยืน่ ขอเสนอประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-Bidding) แบบใหม โดยเ พาะในงานกอสราง ซึ่งในแตละปมีมลคาหลายแสน ลานบาท เพือ่ ใหเกิดความคุม คาในราคาทีเ่ หมาะสม อันจะเปนกลไกสําคั ทีจ่ ะขับเคลือ่ นภาพ รวมเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตอยางยัง่ ยืนตอไป ค ะอนกรรมการตอตานการทจริตแหง ชาติดานการปองกันการทจริตในค ะกรรมการตอตานการทจริตแหงชาติ (คตช.) รวมกับ กรมบั ชีกลาง, สมาคมวิศวกรที่ปรกษาแหงประเทศไทย และ บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จํากัด ู ลิตวารสาร Engineering Today และนิตยสาร Green Network กําหนดจัดงาน สัมมนาเรื่อง “เตรียมความพรอมสูการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ e-Bidding ในงานกอสราง” ขึ้น ในวันพ หัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ศนยการประชุม แหงชาติสริ กิ ติ ิ โดยมีกลุม เปาหมาย ประกอบดวย ผรบั เหมากอสราง ผประกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วของ กับการกอสราง วิศวกรทีป่ รึกษา สถาปนิกทีป่ รึกษา หนวยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ และผทสี่ นใจ ทั่วไป สําหรับวารสาร Engineering Today บับนีก้ องบรรณาธิการขอรายงานความเคลือ่ นไหว ในการใชบนั ไดเลือ่ นใหถกตอง ใน “ก แหงความปลอด ยั ในการใชบนั ไดเลือ่ น” เต็มอิม่ กับ บทสัมภาษณ ค สทัศน สิมะกล ร ทายาทรุนที่ 2 ของตระกลสิมะกุลธร ใน “50 ป กล ร รวมพั นาอตสาหกรรมเครื่องทําความเย็นของไทย กาวสู ู ลิตและจําหนายอะไหลแอร อันดับ 7 ของโลก” ตามดวยเทคโนโลยีหุนยนต เทรนดใหมในโลกอนาคต ใน “ โบ พั นา หนยนตกชู วี ติ ในซากอาคารถลม ทํางานในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง ยั แทนมนษย” คนหาผรอดชีวติ และ “UR3 หนยนตอตสาหกรรมการ ลิตแบบตัง้ โตะ ตอบโจทยการ ลิตทีต่ อ งการความแมนยําสูง” และคอลัมนอื่นๆ ที่เขมขนทั้งสาระความร เชิ พลิกอานไดเลยครับ

เจาของ บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จํากัด วารสาร “Engineering Today” ปนวารสารรา ส น ริ ั น าั วา ต ิ  นวารสาร “Engineering Today” ส วนสิ ิ น ารนา ป ช ั ั ป นา ปรว ต ิ  ร ประ ชน นว ารวิ ว รร วา ต ิ  น วา ะ ณา นวารสาร “Engineering Today” ปน วา ิ นสวนตัว น ร ณา า วารสาร า ปนต น ว ส ป า วา าน น วา าร น ร า ปรา า าร า ิ ร า า ิ วา ปน าน ตน รุ ณ า า รรณา ิ าร รา ั ปน ระ ุณ ิ รา ะ ตา ปรา นวารสาร าน ารตรว าน า วน วา ต ส รณ สุ า สา าร ระ า า วารสาร ารรั ประ ัน วา ส า ัน า ิ น า ารนา นวารสาร ป ช ต า นา น า ต ิ  นวารสาร ั น ป ร วา า สวน ร ั ะต า ิ ช วารสาร ะ ริ ั น า ั ว ุ รั น ุ นา น า ั าว

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Engineering Today September - October 2015

471/3-4 า าร า ส นน ร ุ า ว ุ า ตราช ว รุ 10400 ร ั  : 0-2354-5333 รสาร : 0-2640-4260 www.technologymedia.co.th www.engineeringtoday.net e-Mail : editor@technologymedia.co.th รรณา ิ าร e-Mail : editor@engineeringtoday.net า ณา e-Mail : sale@engineeringtoday.net า ั ช ะ รุ าร e-Mail : account@technologymedia.co.th

ที่ปรกษากิตติมศักดิ ณ

าา

ค ะที่ปรกษา

า น สิน วานน 

. รุณ ชั สร, ร. น ิ ะ, ร . ั ป สต, . ร. ชน ริน ร, ร . ร. ิชน ารา ิ , ร . ร ส า ป า, ร . ร.ต ตระ นา , . ร.วร ั ิ น นุ ชั , ร. ารุ ัน รา ุ, ร.ประ สริ ภั ร ั , สิริ ร ะสต, สิ ิ ร รัต นภาส, ประส  ารา ช , ปราณ ัน ุ สินชั , ร . ร.ปริ รร น ัน ุ รร , วั ภ ต ิริ, . ร.นิ ว น 8วชิรวรา ร

บรร า ิการอํานวยการ ิตติ วิสุ ิรัตน ุ บรร า กิ าร พ ู มิ พ โู ษ า สุ ุ สั นั  ิ บรร า ิการวิชาการ . ร. ร ั ิ วรสุน รส , ร.สุร าร ิตติ ุ , ร. นตร วร า ร บรร า ิการ สุร  ร ว  รตระ กองบรร า ิการ ั น  ร ติ พิสูจนอักษร ร ิ  วสุวรรณ ศิลปกรรม ิ า นิ วัตร, ชัชริน ร ุ วรรณ, ูจัดการ ายโ ษ า ิรา ุ ระรั า ่ายโ ษ า นัส ช ส, ิริภรณ ิ น ร, ว ร ิริ ว าร, า ิต  ว  า นา, ณิช านต สัต านุชิต เลขานการ ายโ ษ า ชุติ ันต ัว ัน ายสมาชิก ินตนา สุ ิประภา โรงพิมพ . าน าร ิ  แยกสี . าสิ ส น จัดจําหนาย . ช น ุ าร ENGINEERING TODAY


CONTENTS Engineering Today

September-October 2015 VOL. 5 No. 149

COLUMNS 8

CONSTRUCTION THAILAND

รรณ ธ ร

66 Safety

วา ป ภั น าร ช ัน • ส.วงศศรีตระกล

• กิตติ วิสุ ธิรัตนกุล

17 Report

ส . ั าน วันรั ร ระ าน าร นั สิน า ะ ริ าร • ัศนีย รองติก

22 24

Automation

นิ ว ร ร ตั ตะ

ส

ะวัน าตรวิ า นต า

าส

UR3 ุน นต ุตสา รร าร ิต

• กองบรรณาธิการ

ั นา ุน นต ชวิต น า า าร น นุ  น าตา น ร ชวิต

66

า าน น น ส ภั

• กองบรรณาธิการ

70 Property Today

ตร ร ต ป ตัว ราว 3 าน วั นะ-ปา ร 23 วั ปนตน น ว รส าน วั นะ • กองบรรณาธิการ

73 Innovation

24 26 SME

SME ต

• วี า

าร า า

ุน :

30 Interview

50 ป ุ ร รว ั นา ุตสา รร • กองบรรณาธิการ

34

ค ม

Precision Air

ั วา สา ร

• บริ ั สยาม มป ากัด

37

าส

า วา

” านรา า

• กองบรรณาธิการ

75 Construction

นา าร

30 ป TACE 30 ป • กองบรรณาธิการ

ชวิต ุ ิ ิ ั

ระ รว วิ  รว ั าวิ า ั ะภา ชน ชว ร ตน น ร ชประ ชน ริ น ชิ าณิช 

• กองบรรณาธิการ

ัร

านรา สา ร รป า ต  ัน

ุณ รร

ร น าตร านวิ ว รร ` สรา รว รว


COLUMNS 41 Factory Today

ช าน าร ติ ุ ริ ั าว ประ น ช ป ิ า นา ว นวัต รร ะ น

76 Management Tools Today ั

สุ

นป ิ ัติ าร (The Power of Action Plan)

• พรชัย องควงศสกุล

• กองบรรณาธิการ

81 CSR

“ ุ นา... ชวิต” ส ณ ร ร น า ินประชานุ • กองบรรณาธิการ

82 M&M

41

ระ นา สะ า . ระ

า า ร ะ ระตุน นั าน ร นร • นุชรัตน สิริประภาวรรณ

16

45 Quality

ส . ส สริ าตร าน ิตภัณ ช ุ ชน น ั วั ช ระ ั ิตภัณ ชุ ชน ตา น ั นา ั 11 • กองบรรณาธิการ

50 Green Productivity าร ั นา

ั นตา วิ ประ

• โกศล ดีศีลธรรม

57 IT Update ร าร

• กองบรรณาธิการ

14, 16 59 62 86,88,90 89

ารส ว

ั นา ต ั ณ ณ ั ส าน า ั ิ

5

12

Spotlight Activities News Update Focus รม มม /แ ง ค


Spotlight

1

2

3

4

5

6

7

10

8

9

จุฬาฯ-ม.บูรพา คว้ารางวัล Thailand Research Expo 2015 ประเภท Platinum ศาสตราจารย นพ.สท พ ิ ร จิตตมติ ร าพ เลขา กิ ารค ะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.) เปนประธานในพิ มี อบรางวัล Thailand Research Expo 2015 แกหนวยงานทีม่ ผี ลงานวิจยั ทีม่ ศี กั ยภาพ สามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในชีวติ ประจําวันของประชาชน ซึง่ ในปนมี้ หี นวยงานภาครัฐและภาคเอกชน จากการทําวิจัยของหนวยงานเครือขายในระบบวิจัยทั่วประเทศที่มีมากกวา 130 หนวยงาน ไดนําผลงานมากกวา 400 ผลงาน มาจัดแสดงภายในงาน มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ซึ่งจัดขึ้นภายใตแนวคิด “วิจัยเพื่อพั นาค าพชีวิต เศรษ กิจ และสังคมอยาง ยั่งยืน” นอกจากนี้ยังมีการประชุมสัมมนาในหลากหลายประเด็นที่นาสนใจ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ การประชุมที่ควรเรงแกไข การถายทอดเทคนิคและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการวิจัย เพื่อเปนการตอนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ชั้น 22-23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด สําหรับ รางวัล Thailand Research Expo 2015 ประเ ท Platinum ซึ่งจะไดรับถวยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกียรติบัตร พรอมรับเงินรางวัล รางวัลละ 70,000 บาท เพื่อนําไปพัฒนาตอยอดผลงานวิจัยเพิ่มเติม มีหนวยงานไดรับรางวัล 2 แหง ไดแก จ าลงกร มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยบูรพา รางวัลประเ ท Gold Award มีหนวยงานไดรับรางวัล 6 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราช ั มหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสํานักงานศิลปวั น รรม รวมสมัย รางวัล Silver Award มีหนวยงานไดรับรางวัล 6 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มหาวิทยาลัยราช ั สกลนคร มหาวิทยาลัยราช ั อดร านี และองคกรสวนสัตว ใน พระบรมราชูปถัม  และรางวัล Bronze Award มีหนวยงานไดรับรางวัล 6 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ั บรี มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยราช ั พระนครศรีอย ยา มหาวิทยาลัยราช ั อบลราช านี มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย และสํานักงานค ะกรรมการการศกษา ขั้นพื้น าน 1. 2. 3. 4. 5.

ศาสตราจารย นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา รับรางวัลประเภท Platinum จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รับรางวัลประเภท Platinum โฉมหนาผูรับรางวัลประเภท Gold 6 รางวัล รับรางวัลประเภท Silver 6 รางวัล

Engineering Today September - October 2015

6. รับรางวัลประเภท Bronze 6 รางวัล 7. ผูร ับรางวัลถายภาพรวมกัน 8.-10. นิทรรศการและผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo 2015

14


Spotlight เปิดตัว ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ 19 รุ่น

1. 2. 3.

1

2

3

4

5

6

ยคน ร วิเศษโกสิน กรรมการ จู ดั การ อรด ประเทศไทย และ ศรต อิงคะวัต จู ดั การ ายการตลาด อรด เรนเจอร อรด ประเทศไทย พรอมดวยแขกผูม เี กียรติ จากแวดวงยานยนตไทย รวมเปดตัวรถกระบะสายพันธุแ กรง อรด เรนเจอร ใหม 19 รน ทีม่ าพรอมเทคโนโลยีอนั ชาญฉลาด ผนวกกับการใชงานทีส่ มบุกสมบันแตใหความประหยัด นํา้ มันทีด่ ยี งิ่ ขึน้ โดดเดนดวยรูปลักษณภายนอกทีด่ ดุ นั และความแข็งแกรงทีม่ ากกวาเดิม ดวยเครื่องยนตดีเซล ดูราทอรค ทีดีซีไอ วีจีเทอรโบ ขนาด 3.2 ลิตร และ 2.2 ลิตร มี ระบบสัง่ งานดวยเสียงใหม ซิงค 2 และสัญญาณเตือนระยะเดินหนาและถอยหลัง มีเฉดสี ใหเลือกทัง้ สีขาว คูลไวต (Cool White) สีดาํ แบล็กไมกา (Black Mica) สีเงิน อะลูมเิ นียม เมทัลลิก (Aluminum Metallic) สีเทา เมโทรโพลิแทนเกรย (Metropolitan Gray) สีแดง ทรูเรด (True Red) สีนาํ้ เงิน ออโรราบลู (Aurora Blue) สี า บลูรเี ล็กซ (Blue Refl ex) และสีพิเศษ สีสม ไพรดออเรนจ (Pride Orange) ซึ่งมีสําหรับรุนไวลดแทรคเทานั้น ณ ลานจอดรถอีซี่พารค ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ

ยุคนธร วิเศษโกสิน ศรุต อิงคะวัต เปดตัว อรด เรนเจอร ใหม รถกระบะสายพันธุแกรง 19 รุน

4. ถายภาพรวมกัน 5.-6. โชวสมรรถนะ อรด เรนเจอร ใหม

พิธีลงนามสัญญาจ้างบริการและบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสีย โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จ.ระยอง

1

2

3

4

5

6

วิทยา ายสวรร ประ านค ะกรรมการ บริษทั จัดการและพั นาทรัพยากร นํา้ าคตะวันออก จํากัด (มหาชน) หรือ อีสวอเตอร (EASTW) และ บริษทั ยูนเิ วอร แซล ยูทีลิตี้ส จํากัด ในเครือ EASTW พรอมดวย พลเรือเอกอมรเทพ บางชาง ประ านค ะกรรมการบริหาร บริษทั ยูนเิ วอรแซล ยูทลี ติ สี้  จํากัด ปติพงษ ชีรานนท รองกรรมการ จู ดั การสายป ิบัตกิ าร และรักษาการกรรมการ ูจดั การ บริษัท ยูนิ เวอรแซล ยูทีลิตี้ส จํากัด และ ดร.หลักชัย กิตติพล ประ านกรรมการเจาหนาที่ บริหาร บริษัท ไทรเบคกา เอ็นเตอรไพรส จํากัด รวมลงนามสัญญาจางบริการและ บํารุงรักษาระบบบําบัดนํา้ เสีย โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง ระหวางบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จํากัด ในเครือ EASTW กับบริษัท ไทรเบคกา เอ็น เตอรไพรส จํากัด ซึง่ มีระยะเวลาสัมปทาน 30 ป เริม่ ตัง้ แตป 2560-2589 เพือ่ นํานํา้ เสีย ทีบ่ าํ บัดจากโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง มาเขาระบบ บําบัดนํา้ เสียแบบ Sequencing Batch Reactor หรือ SBR ทีไ่ ดรบั การรับรองมาตรฐาน จากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรีไซเคิล นํา้ เสียใหกลายเปนนํา้ ทีด่ ขี นึ้ เพือ่ นํากลับมาใชประโยชนไดอกี ครัง้ ณ หองสัมมนา ชัน้ 26 อาคารอีสทวอเตอร ถนนวิภาวดีรังสิต

1. วิทยา ฉายสุวรรณ 2. ดร.หลักชัย กิตติพล 3.-4. พิธีลงนามสัญญาจางบริการและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จ.ระยอง

5. 6.

16

ถายภาพรวมกัน จับมือเปนพันธมิตรรวมกัน


Report • ั น  ร ติ

สมอ. จัดงาน วันรับรองระบบงานโลก และ วันมาตรวิทยาโลก เพิ่มโอกาสการแข่งขันสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก

สํานักงานมาตร าน ลิต ั อ ตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวง อตสาหกรรม เปนเจา าพจัดงาน “วันรับรองระบบงานโลก” และ “วันมาตรวิทยาโลก” ายใตความรวมมือระหวางหนวยรับรอง ระบบงานของไทย ประกอบดวย สํานักงานมาตร านสินคาเกษตร และอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกร  กรมวิทยาศาสตร การแพทย กระทรวงสา าร สข กรมวิทยาศาสตรบริการและ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อ นกกําลังหนวยงานรองรับระบบงาน สงเสริมโครงสราง พื้น านดานการมาตร าน เพิ่มโอกาสในการแขงขันของสินคา และบริการของไทยในตลาดโลก ชี้ไทยต้องเข้มงวดผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 10 สาขา ให้ได้มาตรฐาน ม.ร.ว.ปรีดิยา ร เทวกล รองนายกรั มนตรี ประ านในพิ ี เปดงานสัมมนา กลาวปา กถาพิเศษเรื่อง “การมาตร านแหง ชาติกับการเพิ่มศักย าพในการแขงขันของประเทศไทย” วา ปจจุบันการแขงขันดานคุณภาพมีความสําคัญและเขมขนมากกวา การแขงขันดานราคา ไทยจึงจําเปนตองเครงครัดใหการผลิตสินคาได มาตรฐานทุกราย เพื่อใหประเทศคูคาไมสามารถหาเหตุผลที่จะมา ป ิเสธการรับรองมาตรฐานของไทยได โดยเฉพาะกลุมผลิตภัณฑ 10

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี

สาขา ทีต่ อ งจัดทํามาตรฐานเรงดวน ไดแก เครือ่ งใชไ า อิเล็กทรอนิกส ยา ยานยนตและชิ้นสวน วัสดุกอสราง เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย อาหารแปรรูป ยาแผนโบราณและผลิตภัณฑเสริมอาหาร และผลิตภัณฑ ไม ใหมมี าตรฐานเชิงพาณิชย ตามก หมาย ทัง้ ขนาด นํา้ หนัก ความยาว มีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีสุขอนามัยและสิ่งแวดลอมที่ดี ใสความ เสมอภาคและความเปนธรรม มีภูมิคุมกันสินคาและบริการตางๆ แก ผูบริโภค ที่สําคัญคณะกรรมการการมาตรฐานแหงชาติ (กมช.) ที่กํากับ ดูแลการดําเนินงานของผูป ระกอบการในการตรวจสอบใหใบรับรองใน

17

Engineering Today September - October 2015


ปจจุบันการแ ง ันดานคุณภาพมีความ สําคั และเ ม นมากกวาการแ ง ันดานราคา ไทยจึงจําเปนตองเครงครัดใหการผลิตสินคาได มาตรฐานทุกราย เพื่อใหประเทศคูคาไมสามารถ หาเหตุผลทีจ่ ะมาป เิ ส การรับรองมาตรฐาน อง ไทยได โดยเ พาะกลุมผลิตภัณ  10 สา าที่ตอง จัดทํามาตรฐานเรงดวน

ประเทศไทยตองมีความซือ่ สัตยสจุ ริต ตรวจสอบทุกๆ สินคาและบริการ ตามมาตรฐานสากล เพือ่ ใหสนิ คาของผูป ระกอบการไทยเปนทีย่ อมรับ แขงขันไดในทุกตลาดโลก แตที่ยังมีปญหาเรื่องสินคาและบริการไมได มาตรฐานในหลายๆ กลุ  ม ผลิ ต ภั ณ ฑ นั้ น เพราะความละเลยของ ผูประกอบการเองที่เอาเปรียบผูบริโภค และหนวยงานภาครัฐที่ดูแล ตรวจสอบคุณภาพสินคาและบริการละเลยหนาที่ ตรวจแคผา นๆ หรือ มีสวนไดสวนเสียกับการตรวจสอบสินคา รับเงินสินบนหรือทุจริตตอ หนาที่การงานที่ทํา “จากนีต้ อ ไปอยากใหทกุ ภาคสวนทัง้ ผูป ระกอบการเอง หนวยงาน ทีเ่ กีย่ วของรวมแรงรวมใจกันทําหนาทีข่ องตนอยางเครงครัด มีระเบียบ ตามก เกณฑ ก หมายกําหนด ปญหาสินคาของประเท ไทยที่ไมได มาตร าน ถูกกีดกันทางการคาก็จะหมดไป” ม.ร.ว.ปรีดิยา ร กลาว แนะผู้ประกอบการปรับตัวตามมาตรฐาน และกฎระเบียบ ก่อนค้าขายใน AEC จักรม  าสกวนิช รั มนตรีวาการกระทรวงอตสาหกรรม กลาววา ประเทศไทยไดเตรียมความพรอมทุกดานทั้งการปรับปรุงขั้น ตอนและระยะเวลาในการติดตอขอทํามาตรฐานสินคาแตละประเภท แมวาจะตองเชื่อมโยงกับหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดตางกระทรวงกัน ก็ตาม แตจากนีต้ อ ไปใหการทํางานตองมีระยะเวลาลดลงจากเมือ่ กอน ที่จะรอนานจาก 1 เดือน เปน 1 สัปดาห โดยจะใหระยะเวลาเร็วที่สุด ประมาณ 1-2 วัน ในกรณีสินคาเรงดวนและมีมูลคาทางการคาที่สูง ของผูประกอบการที่อยูในการรายงานผลจากทางเจาหนาที่ของทาง กระทรวงอุตสาหกรรมวาไมเคยติด Black List หรือมีการคาขายที่ ละเมิดลิขสิทธิ เปนตน สวนผูประกอบการรายใหมจะใชระยะเวลาเร็ว ที่สุดไมเกิน 2 สัปดาห ซึ่งจะมีทีมเจาหนาที่ติดตามดูการประเมินกลุม ผลิตภัณฑอยางใกลชดิ ในสินคาสงออกกวา 3,000 รายการทีไ่ ดรบั การ ยอมรับจากทั่วโลก ไมใชแคการคาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อ ใหเกิดประโยชนทางการคาเขาสูประเทศไทยใหมากที่สุด ตามกรอบ และขอกําหนดทีท่ งั้ 10 ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมทํา ขอตกลงทางการคารวมกัน ใหเกิดการคาการลงทุนที่แข็งแกรงใน Engineering Today September - October 2015

18

หทัย อูไทย เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)

ภูมิภาคอาเซียน เพิ่มโอกาสตอรองทางการคากับประเทศตางๆ ในทุก ภูมิภาค ทั้งเอเชีย สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป เปนตน “จากนี้ตอไปเชื่อวาการคาการลงทุนตาง เมื่อเขาสูประชาคม เ ร กิจอาเ ยี นแลวจะมีเงือ่ นไขทางการคาทีผ่ ปู ระกอบการตองปรับตัว ใหสอดคลองใหถกู ตองตามมาตร านและก ระเบียบตาง โดยเ พาะ ความรับผิดชอบตอสังคม ตอสินคาและบริการ จะเนน Green Product มากขึน้ งึ่ จะไมใชแคมเี จาหนาทีข่ องประเท ไทยเทานัน้ ทีจ่ ะตรวจสอบ สินคา การผลิตสินคา สภาพแวดลอมโรงงานที่ผลิตสินคา ระบบการ บําบัดนํ้าเสียโรงงานอุตสาหกรรมตาง ของผูประกอบการไทย แต ตัวแทนเจาหนาทีข่ องประเท สมาชิกทัง้ 10 ประเท ทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ ก็มีสิทธิที่จะตรวจสอบสินคาและกระบวนการผลิตอยางครบวงจรของ ผูป ระกอบการไทยเชนกัน หากมีขอ สงสัยในผลิตภัณฑของผูป ระกอบการ ไทย ขณะเดียวกันเจาหนาทีข่ องประเท ไทยก็สามารถเขาไปตรวจสอบ สินคาของประเท ทั้ง 10 ประเท ที่รวมประชาคมเ ร กิจอาเ ียน เชนกัน เพื่อพั นาคุณภาพสินคาของสมาชิกทั้ง 10 ประเท ใหมี คุณภาพ เชน หลอดไ เตารีดไ า เครื่องอบ ักผา ยานยนตและ ชิ้นสวนยานยนต หมวกนิรภัยตาง ถุงมือยางทางการแพทย เหล็ก ีเมนต กระจก สารอาหารปรุงแตงตาง อาหารแปรรูป ทั้งผลิตเพื่อ สงออกและรับจางผลิตของผูป ระกอบการในทุก อุตสาหกรรม เปนตน” จักรม  กลาว ในสวนภาคอุตสาหกรรมนั้น ถือเปนหัวใจหลักของประเทศไทย เพราะกวา 70 เปอรเซ็นตของ GDP ใน 10 ประเทศของประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนรวมกัน การสงออกมาจากประเทศไทย ทีเ่ หลือจะมา จากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร เวียดนาม เชน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนตน สวนเรื่องการขอมาตรฐาน ISO 9001 ระบบการบริหารงานจัดการคุณภาพ และ ISO 14001 ระบบการ จัดการดานสิ่งแวดลอมของผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมนั้น ยัง ดําเนินการเขมงวดและทําการสงเจาหนาที่ตรวจสอบทุกขั้นตอนใน เชิงลึกอย างเขม งวด ปองกั นการละเลยจากทางเจาหนาที่แ ละให ผูประกอบการเขาสูระบบทั่วประเทศ


จักรมณฑ ผาสุกวนิช รมว.อุตสาหกรรม และ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน (ที่ 2 จากขวา) รมว.กระทรวงวิทย

สมอ. ยืนยันจะดําเนินคดีกบั ผูท กี่ ระทําผิดทัง้ 102 ราย ใหถงึ ทีส่ ดุ ซึง่ ตามก หมายจะใหเวลา 30 วัน ในการปรับปรุงตัว หากผูจําหนายมีความผิด มีโท ปรับ 5,000-50,000 บาท หรือจําคุก 1 เดือน สวนผูผลิตมีโท ปรับไมเกิน 1,000,000 บาท หรือจําคุก 1 ป หากพน 30 วันยังดําเนินการผิด ก หมายอยู จะพักใชใบอนุ าต 90 วัน สั่งหยุด ผลิตชัว่ คราว หากดําเนินการตามกรอบไมได จะถึง ั้นเพิกถอนใบอนุ าต

สมอ. เอาจริง 7 เดือนของปีงบประมาณ 2558 จับกุมร้านค้าและผู้ผลิตสินค้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 100 ราย หทัย อูไทย เลขา กิ ารสํานักงานมาตร าน ลิต ั อ ตสาหกรรม (สมอ.) กลาววา สมอ. ไดใหความสําคัญตอการดําเนินงาน ดานการรับรองระบบงาน โดยไดเขารวมเปนสมาชิกความตกลงรวมการ รับรองระบบงานขององคการระหวางประเทศวาดวยการรับรองระบบ งาน (IAF) และองคการระหวางประเทศวาดวยการประสานงานการ รับรองระบบงานหองป บิ ตั กิ าร (ILAC) สงผลใหการรับรองระบบงาน หนวยรับรองหนวยตรวจ และหองป บิ ตั กิ ารของไทยเปนทีเ่ ชือ่ ถือและ ยอมรับจากประเทศสมาชิก ซึง่ จะเปนประโยชนตอ ระบบการรับรองของ ประเทศไทยโดยรวม และเปนประโยชนตอ การเจรจาทําความตกลงให มีการยอมรับรวมกับประเทศคูคาดวยดีมาโดยตลอด พรอมกันนี้ สมอ. ยังไดรว มทํางานเชิงรุกรวมกับอุตสาหกรรมทัว่ ประเทศ เพื่อตรวจสอบผูผลิตและรานจําหนายสินคาอุตสาหกรรมที่ ไมไดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม (มอก.) โดยชวง 7 เดือนของปงบ ประมาณ 2558 ในเดือนตุลาคม 2557 - เดือนพ ษภาคม 2558 สามารถ จับกุมรานคาและผูผลิตที่กระทําผิดก หมาย จําหนายและผลิตสินคา ไมไดมาตรฐานรวม 102 ราย สวนใหญกระจายอยูใ นจังหวัดทีม่ โี รงงาน อุตสาหกรรมจํานวนมาก เชน ในจังหวัดระยอง และสมุทรปราการ ประมาณ 95 เปอรเซ็นต เปนรานคาจําหนาย ที่เหลือเปนโรงงานผลิต ซึง่ มูลคาของสินคาทีจ่ บั ไดอยูท หี่ ลักลานบาท ถือวาจํานวนไมมากนัก แต ผลกระทบในภาพรวมสินคาดังกลาวจะทําใหระบบเศรษฐกิจเสียหาย “สมอ. ยืนยันจะดําเนินคดีกบั ผูท กี่ ระทําผิดทัง้ 102 รายใหถงึ ทีส่ ดุ ึ่งตามก หมายจะใหเวลา 30 วันในการปรับปรุงตัว หากผูจําหนายมี ความผิดมีโท ปรับ 5,000-50,000 บาท หรือจําคุก 1 เดือน สวนผูผ ลิต มีโท ปรับไมเกิน 1,000,000 บาท หรือจําคุก 1 ป หากพน 30 วัน ยังดําเนินการผิดก หมายอยู จะพักใชใบอนุญาต 90 วัน สั่งหยุดผลิต ชั่วคราว หากดําเนินการตามกรอบไมได จะถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาต” หทัย กลาว

นอกจากนี้ สมอ. จะประสานกับกรมศุลกากรในการเขมงวดดาน ชายแดนถาวรที่มีมากกวา 50 แหง เพราะเปนจุดที่อาจมีการลักลอบ นําเขาสินคาไมไดมาตรฐาน ทั้งนี้ตองขอความรวมมือผูบริโภคใหใช สินคาและบริการที่ไดมาตรฐานที่กําหนด และหากพบเบาะแสสินคาที่ ไมไดมาตรฐานสามารถแจงเขามาได สวนผูป ระกอบการเองควรมีความ รับผิดชอบในสินคาและบริการที่ผลิตออกสูตลาดใหมาก หากถูกจับ ดําเนินคดีจะถูกเพิกถอนสิทธิการคาและดําเนินคดีตามก หมาย ไมคมุ กับผลประกอบการที่ลงทุนไป และจะเปนการทําลายชื่อเสียงของ ประเทศไทย หากสินคาทีผ่ ลิตถูกสงไปขายยังตางประเทศแลวตรวจพบ วาไมไดมาตรฐาน อาจจะโดนขึน้ บัญชีกดี กันทางการคาได จึงอยาก าก ใหผูประกอบการตระหนักถึงภาพลักษณทางการคาของประเทศไทย ไวดวย อยาสงออกสินคาที่ไมไดมาตรฐานดังเชนที่ผานมา

19

Engineering Today September - October 2015


เสวนาพิเศษ “การเตรียมความพรอมในการทํามาตรฐานของแตละกระทรวง”

กระทรวงวิทย์ฯ ชูระบบ MSTQ รับรองระบบ Lab และผลิตภัณฑ์ หวังยกระดับคุณภาพชีวิต ดร.พิเช ดรงคเวโรจน รั มนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี กลาววา การรับรองระบบงาน เรื่องการยกระดับ คุณภาพชีวติ ดวยระบบ MSTQ นัน้ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถือเปนหนวยงานหนึ่งที่มีบทบาทที่สําคัญในการรับรองระบบงาน ซึ่ง ขณะนี้ไดนําเอาระบบ MSTQ ประกอบดวย Metrology มาตรวิทยา, Standardization การมาตร าน, Testing การทดสอบ และ Quality Management การบริหารค าพ มาป บิ ตั ิ เพือ่ ใหเกิดหลักฐานเชิง ประจักษวา ผลิตภัณฑและบริการมีคณ ุ สมบัตติ ามทีก่ าํ หนดไว ไมวา จะ เปนคุณสมบัตซิ งึ่ ผูม อี าํ นาจตามก หมายเปนผูก าํ หนด หรือจะเปนความ ตองการของตลาดภายใตแนวคิด MSTQ ซึ่งจะครอบคลุมการรับรอง ความสามารถหองป บิ ตั กิ าร และการรับรองระบบและผลิตภัณฑ โดย ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะกรรมการรวม ภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ในการจัดทําฐานขอมูลหองป บิ ตั กิ ารทดสอบ ในภาพรวมของประเทศ โดยประสานงานกับหนวยงานที่มีบทบาทใน การออกใบรับรองดานตางๆ เพื่อแยกประเภทของการออกใบรับรอง ในแตละสินคาหรือผลิตภัณฑ สถานที่หรือหองป ิบัติการทดสอบ หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งของกระทรวง ทบวง กรม สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ในการตรวจสอบหาปญหาหรือชองวาง ทีย่ งั เกิดขึน้ เพือ่ ใหการบริการรวมกันระหวางหองป บิ ตั กิ าร (Lab) การ สงตอขอมูลการทดสอบระหวางกันมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถ ควบคุมเวลาใหสั้นลง ควบคุมคาใชจาย และไดมาตรฐานสากล กระทรวงวิทย์ฯ จัดระเบียบ Lab ของหน่วยงานในสังกัด ให้เป็น One Stop Service ครั้งแรก นอกจากนี้ ก ระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ไ ด มี ก าร บูรณาการงานรวมกันระหวางหนวยงานภายในสังกัด ไดแก สถาบัน มาตรวิทยาแหงชาติ (มว.) กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) สถาบันวิจัย

Engineering Today September - October 2015

20

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) และศูนยทดสอบ ผลิตภัณฑไ าและอิเล็กทรอนิกส (PTEC) สํานักงานพั นาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เพือ่ ใหบริการดานการรับรองไดอยาง มีประสิทธิภาพ และมีการจัดระเบียบหองป ิบัติการของหนวยงานใน สังกัด วท. ใหอยูในรูปแบบ One Stop Service เปนครั้งแรก เริ่มตั้งแต กระบวนการทําเว็บไซตกลางเพื่ออํานวยความสะดวกใหผูรับบริการ หาขอมูลผานเว็บไซตทเี่ ปนประโยชนตอ การใชบริการหองป บิ ตั กิ ารใน การรับรองมาตรฐาน สงตัวอยางเพื่อทดสอบ ดําเนินการทดสอบ และ รอรับผลรายงานการทดสอบ โดยมีการตอบกลับขอมูลทีเ่ ปนประโยชน เพื่อใหเขาถึงชองทางการบริการอยางงายทั้งในดานระยะเวลาการให บริการตรวจสอบ และราคา เปนตน โดยที่การทํางานนอกจากจะทําภายในกระทรวงวิทยาศาสตร เพื่อใหมีความคลองตัว และไรปญหาแลว ยังมีการเตรียมความพรอม สําหรับเชือ่ มโยงกับหนวยงานภาครัฐอืน่ ๆ ทีท่ าํ งานดานมาตรฐาน เพือ่ เสริมศักยภาพในการแขงขันแกผูประกอบการไทยทั้งในประเทศและ ตางประเทศ ใหเกิดการยอมรับตามหลักสากลอยางดีที่สุด ชี้วงการแพทย์ไทยต้องยกระดับวัคซีนให้ได้มาตรฐานสากล พร้อมปรับการทํางานบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐาน นายแพทยอ ิชัย มงคล อ ิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย กลาววา จากการรายงานผลการลงพืน้ ทีท่ าํ งานของกระทรวงสาธารณสุข พบวาประเทศไทยมุงเนนแตผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพเพื่อจําหนายตาม การสั่งจากผูประกอบการตางประเทศ มากกวาจะเนนพั นาวัคซีนให ไดคุณภาพและมาตรฐานทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้วัคซีน หลายชนิดคิดเปนจํานวนกวา 90 เปอรเซ็นต ซึ่งคิดคนไดสวนใหญจะ ใชในประเทศไทยเทานัน้ อีกทัง้ ประเทศไทยเปนศูนยกลาง (Hub) ทาง ดานการแพทยมาอยางยาวนาน ทัง้ การรักษาโรคหัวใจ โรคกระดูก และ การแพทยดา นอืน่ ๆ แตวคั ซีนทีใ่ ชกลับนําเขามาจากประเทศเวียดนาม ที่การแพทยสากลยอมรับ เพราะมีการแจงจดสิทธิบัตรทางการคิดคน


วัคซีนและมีการสงตัวอยางวัคซีนไปใหองคการอนามัยโลก (WHO) ตรวจสอบสถานะอยูตลอดเวลา เมื่อมีการคิดคนและพั นาการทาง วัคซีนรักษาโรคใหมๆ หรือพั นาวัคซีนโรคเดิมแตประสิทธิภาพการ รักษาดีขนึ้ กวาเดิม เปนตน แตสาํ หรับวัคซีนทีค่ ดิ คนไดจากนักวิจยั ไทย กลับไมมีการตอยอดการคิดคน จะมีที่ไดรับการอุดหนุนและสงเสริม การคนควาจากทางภาครัฐบาง จึงทําใหนักวิจัยและผูคิดคนวัคซีน ทางการแพทยเลือกที่จะไปทํางานในภาคเอกชนที่มีโอกาสที่ดีกวาใน การคิดคนตอยอดผลงานวัคซีนทางการแพทย “จากนีต้ อ ไปวงการแพทยไทยจะตองแกปญหาในการผลิตวัค นี ใหมใหไดมาตร านสากลที่วงการแพทยยอมรับ ไมใชแคมาตร านคน ไทยเทานั้น สวนมาตร านโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทยก็ มักจะไดรับการรองเรียนในการเขารับการรัก าและการป ิบัติของ เจาหนาที่สาธารณสุขตอผูเขารับการรัก ามายังกระทรวงสาธารณสุข อยูตลอด ึ่งจะตองมีการปรับการทํางานใหสอดรับกับนโยบายของ กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ พ ร อ มรั บ การรั ก าผู  ป วยทุ ก คน ทั้ ง จาก ประเท ไทยและจากตางประเท ที่เขามารับการรัก าในประเท ไทย ใหไดรับการดูแลที่ดี มีความปลอดภัย สรางความเชื่อมั่นในการบริการ ดานสาธารณสุขไทยใหกาวไกลไปทั่วโลก” นายแพทยอ ิชัย กลาว วอนภาครัฐบูรณาการข้อมูล พร้อมตรวจสอบสินค้าเกษตร-อาหารไทยอย่างเข้มงวด ศักดิชัย ศรีบ ซื่อ เลขา ิการสํานักงานมาตร านสินคา เกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกร  กลาววา เรื่องการบริโภคอาหารถือเปนเรื่องใหญและจะตองมีการ ตรวจสอบอยางเขมงวด ทั้งการบริโภคอาหารภายในประเทศ สงออก ไปขายยังตางประเทศ หรือแมแตการนําเขาสินคาอาหารและการเกษตร เขามาจําหนายในประเทศไทย เพราะในปจจุบนั มีสารตองหามทีเ่ จือปน มากับอาหารและสินคาทางการเกษตรที่สงผลกระทบรายแรงตอการ คาเปนอยางมาก เชน สินคาขาวของไทยซึ่งเปนสินคาสงออกที่สราง รายไดเขาประเทศปละมหาศาล เพราะตางประเทศยอมรับและนิยมซือ้ บริโภค โดยเฉพาะขาวหอมมะลิไทย ที่มีการเก็บเขาสูไซโลเพื่อรอการ บรรจุถุงสงจําหนาย เมื่อผานไปสักระยะหนึ่งมีการตรวจสอบพบวามี สารเจือปนตกคาง ซึ่งยังไมมีขอแนชัดวาขั้นตอนการตกคางมาจาก กระบวนการเพาะปลูก กระบวนการเก็บเกี่ยว กระบวนการจัดเก็บ เขาสูไ ซโล หรือกระบวนการจัดบรรจุถุงสงจําหนายแกผูบริโภค จนกวา เจาหนาที่จะตรวจสอบหาตนตอปญหาวาอยูขั้นตอนกระบวนการใด แตก็ไดสรางความเสียหายแกเกษตรกรผูปลูก ผูคาและผูประกอบการ คาขาวประเทศไทยอยางมหาศาล “จริง อยากใหทางภาครั เขมงวดในทุก กระบวนการตรวจสอบ อยางจริงจัง โดยทําเปนกรณีตัวอยางหาผูกระทําความผิดมาลงโท ไมใชเ พาะปญหาดานขาวเทานั้น อาจจะเรียกไดวาสินคาทางการ เก ตรและอาหารของไทยกําลังมีป ญหาที่รอแกอยางเบ็ดเสร็จและ จริงจังมากเปนพิเ ทัง้ อาหารทะเล กุง ปลา สัตวนาํ้ ทุกชนิด ผัก ผลไม ชา กาแ เนื้อหมู เนื้อไก เปนตน ตองมีการตรวจสอบจากเจาหนาที่

ที่เกี่ยวของรวมกัน ไมใชแคหนวยงาน มกอช. ที่รับผิดชอบดูแลการ ตรวจสอบสินคาดานนี้เทานั้น แตทุกภาคสวนตองบูรณาการขอมูล ตรวจสอบรวมกัน เชื่อวาทุกหนวยงานที่เกี่ยวของมีขอมูลผูประกอบ การคาดานอาหารและการเก ตรอยูในมือ และอาจจะมีหนวยงานที่ เกีย่ วของรับรองมาตร านการประกอบการใหแกผปู ระกอบการอาหาร และการเก ตร ทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่รับรองการสรางโรงงาน สําหรับผลิตอาหารสําหรับเลี้ยงสัตว อาหารสัตวนํ้า กรมวิทยา าสตร และบริการที่ตรวจสอบอาหารและผลิตภัณฑทางการเก ตรอื่น ที่ผปู ระกอบการนําไปรับรองคุณภาพเพือ่ นําไปประยุกตผลิตเปนเครื่อง สําอาง ครีมทาผิวพรรณ และผลิตภัณฑอื่น สวนกรมวิทยา าสตร การแพทย ที่ นํ า นํ้ า ยางพาราไปผลิ ต เปนถุ ง มื อ ยางทางการแพทย ถุงยางอนามัย เปนตน” ศักดิชัย กลาว เชื่อปัญหากีดกันประมงไทยจะหมดไป ถ้าไทยปลดล็อกการค้าแรงงานมนุษย์ สวนปญหาการกีดกันทางการคาจากกลุมประเทศสหภาพยุโรป ในเรื่องการประมงของไทยที่มีมาตลอดนั้น เชื่อวาหากประเทศไทย สามารถปลดล็อกปญหาการคามนุษย ใชแรงงานทางการประมงที่ถูก ตองตามมาตรฐานทีส่ หภาพยุโรปกําหนด ในไมชา ปญหาก็จะคลีค่ ลาย ไปในทางที่ดีขึ้น สวนการคาอาหารและสินคาเกษตรในประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนนั้น อยาก ากใหผูประกอบการที่ดําเนินธุรกิจดานนี้ ทําการศึกษาขอระเบียบ ขอก หมายตางๆ ใหรอบดาน เนือ่ งจากในแตละ ประเทศจะมีขอกําหนดปลีกยอยลงไปจากขอตกลงใหญที่ไดรวมกัน ทั้ง 10 ประเทศ เพื่อไมใหเกิดการไดเปรียบหรือเสียเปรียบทางการคา เนือ่ งจากบางประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนเพียงฐานการ ผลิต ไมใชผลิตสินคาเปนหลัก และบางประเทศมีเพียงวัตถุดิบเพื่อสง ปอนสําหรับผลิตสินคาเทานั้น เปนตน หาก ูประกอบการไทยและ าครั ตระหนักในมาตร าน ตาง ตามขอกําหนดแลวเดินหนาทําการคาเชิงพา ชิ ยไปดวยกัน เชื่อมั่นวาประเทศไทยจะเปน ูนําในประชาคมเศรษ กิจอาเซียน ในทก ดาน ไมใชเพียงแคอาหารและการเกษตรเทานั้น

21

Engineering Today September - October 2015


Automation •

รรณา ิ าร

ยูนิเวอร์แซล โรบอทส์ เผยโฉม UR3 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมการผลิตแบบตั้งโต๊ะ ตอบโจทย์การผลิตที่ต้องการความแม่นยยํําสสููง ปรับเข้ากับงานได้ทุกรูปแบบ

หุนยนตแขนกล UR3

บริษทั ยูนเิ วอรแซล โรบอทส  ู ลิตหนยนตสาํ หรับอตสาหกรรม ระดับโลกจากประเทศเดนมารก พั นาหนยนตอตสาหกรรมการ ลิตแบบตั้งโตะ เพื่อใชงานรวมกับคนงาน ตอบโจทยการ ลิตที่ ตองการความแมนยําสูง และความเที่ยงตรงสมํ่าเสมอของงาน ระหวางจดหน่งไปยังอีกจดหน่ง ดวยนํา้ หนักเบาเพียง 11 กิโลกรัม รองรับการทํางานทีห่ นักถง 3 กิโลกรัม บิดหมนขอตอได 360 องศา และขอตอชิ้นสดทายสามารถหมนวนไดไมจํากัด ปรับใชงานได ทกรูปแบบ เชอรมีน ก็อตเ รดเซ็น ูจัดการทั่วไป บริษัท ยูนิเวอรแซล โรบอทส ประจํา มู ิ าคเอเชียแปซิ ก กลาววา ปจจุบนั ผูผ ลิตสินคา ในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ เริ่มใหความสนใจในการนําหุนยนตระบบ อัตโนมัติเขามารวมทํางานมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากหลายประเทศใน กลุม เอเชียตะวันออกเฉียงใตมกี ารออกก ระเบียบจากภาครัฐ เกีย่ วกับ การดูแลผูใชงานใหมีความปลอดภัย สงผลใหตลาดในกลุมนี้มีความ ตองการสูงขึ้น โดยที่ความตองการสวนใหญจะเปนขนาดของเครื่องที่ ไมใหญมาก ใชพื้นที่โรงงานนอย ใชงานงาย มีระบบความปลอดภัย ทีเ่ ชือ่ ถือได การดูแลและบํารุงรักษาไมยงุ ยาก ทําใหขณะนีภ้ มู ภิ าคเอเชีย มี ย อดการใช หุ  น ยนตอุ ต สาหกรรมสู ง ที่ สุ ด โดยใชใ นอุ ต สาหกรรม ยานยนตมากเปนอันดับหนึง่ ตามดวยอุตสาหกรรมยาง พลาสติก และ ยาตามลําดับ ซึ่งประเภทของการใชงานหลักคือ งานจับและงานเชื่อม ที่ผานมามักจะมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับการใชหุนยนตในภาค อุตสาหกรรมวา หุนยนตมักจะมีขนาดใหญ ราคาแพง และโปรแกรม ใชงานคอนขางยุง ยาก ขณะทีห่ นุ ยนต ซึง่ บริษทั ยูนเิ วอรแซล โรบอทส ผลิตออกมาจําหนายในทองตลาด สามารถใชงานรวมกับคนไดอยางมี เอกภาพ มีความปลอดภัย เหมาะสมกับงานในแตละภาคอุตสาหกรรม โดยกอนหนานี้บริษัท ไดแนะนําหุนยนตแขนกล 2 รุน คือ หุนยนต อุตสาหกรรมรุน UR5 และ UR10 เพื่อทดลองตลาด ปราก วาไดรับ

Engineering Today September - October 2015

22

การตอบรับจากกลุมภาคอุตสาหกรรมเปนอยางดี เพราะใชงานงาย ทํางานรวมกับคนงานไดดี ไมกอใหเกิดอันตรายตอผูใชงาน และไม จําเปนตองติดตั้งแผนปองกัน สามารถเคลื่อนยายไปตามจุดตางๆ ได งาย อีกทั้งยังมีหนาจอควบคุมการใชงานแบบกรา ก ทําใหผูที่ไมเคย ใชงานมากอนสามารถติดตั้งและสั่งงานไดสะดวก ในป 2558 นี้ บริษัท จึงไดสงหุนยนต UR3 แขนกล 6 แกน แบบตั้งโตะที่เบาที่สุด ผลงานการคิดคนโดยวิศวกรของบริษัท ซึ่งใช เวลากวา 3 ป จนออกมาเปนหุนยนตแบบตั้งโตะที่มีคุณสมบัติความ สามารถในการทํางานรวมกับคนไดหลากหลาย มีนาํ้ หนักเบาเพียง 11 กิโลกรัม รองรับการทํางานทีห่ นักถึง 3 กิโลกรัม บิดหมุนขอตอได 360 องศา และขอตอชิ้นสุดทายสามารถหมุนวนไดไมจํากัด ตอบโจทยการ ผลิตที่ตองการความแมนยําสูง และความเที่ยงตรงสมํ่าเสมอของงาน ระหวางจุดหนึง่ ไปยังอีกจุดหนึง่ ปรับใชงานไดทกุ รูปแบบ ไมจาํ เปนตอง ทําพืน้ ทีก่ นั้ การทํางานระหวางหุน ยนต UR3 กับคนทํางาน หรือหุน ยนต UR3 กับชิ้นสวนการผลิตที่หยิบจับ เชน หุนยนตสามารถหยิบสกรู จับ วางเขาที่และขันใหแนนดวยแรงหมุนคงที่ทุกครั้ง เพราะมีโปรแกรม ติดตั้งที่รองรับการใชงานแตละประเภทอุตสาหกรรมไวอยางครบวงจร ตามการใชงาน และใชเวลาคืนผลตอบแทนรวดเร็วเพียง 1.5 ป ใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง ในการประกอบหุ่นยนต์ UR3 สําหรับการออกแบบและการติดตั้งหุนยนต UR3 เนื่องจากเปน โปรแกรมแบบโมดูลาร จึงใชเวลาเพียง 30 นาที ในการเปลี่ยนขอตอ และใชเวลาไมถึง 1 ชั่วโมง สําหรับการประกอบตัวหุนยนต ติดตั้งงาย ปรับใชงานไดคลองตัว สามารถทํางานรวมกับคนเสมือนเปนแขนที่ 3 โดยไมตองมีการดนิรภัย ขึ้นอยูกับผลประเมินความเสี่ยง ทํางานเงียบ ไร เ สี ย งรบกวน ประหยั ด พลั ง งานไ า เนื่ อ งจากมี ก ารออกแบบ แบตเตอรี่ที่ปองกันการกินไ เพียงแค 200 วัตตตอหุนยนต 1 ตัว


เทานั้น สามารถทํางานได 360 องศา รัศมีการทํางาน 500 มิลลิเมตร หรือ 19.7 นิ้ว โดยไมตองมีคนควบคุม เพราะมีโปรแกรมสั่งการเพียง ครั้งเดียว การทํางานก็สามารถทํางานไดตลอด 24 ชั่วโมง อายุการ ใชงานของหุนยนตอยูที่ 35,000 ชั่วโมง หรือ 4 ป ตั้งค่าความปลอดภัยได้ ตามประเภทของงาน ดานความปลอดภัย ซึง่ ถือเปนปจจัยหลักของหุน ยนต UR3 โดย หุน ยนตไดตงั้ คาความปลอดภัยตามความเหมาะสมของงานและถึงขัน้ Advance ไดถึง 15 คาดวยกัน หนึ่งในนั้นคือ เจอรการสัมผัสรับแรง กระแทกที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวของ UR3 ที่สามารถจํากัดแรง กระแทกได หากหุนยนตสัมผัสหรือกระทบกับสิ่งกีดขวาง ทั้งนี้ตามคา ความปลอดภัยทีต่ งั้ ออกมาจากโรงงานนัน้ UR3 สามารถจะสัมผัสแรง กระแทกได 150 นิวตัน แตวิศวกรไดคิดคนใหสามารถตั้งโปรแกรมให UR3 หยุดการเคลือ่ นไหวทัง้ หมดได หากสัมผัสแรงกระแทกแมแตเพียง 50 นิวตัน ในระหวางทิศทางการเคลื่อนที่ของแขนกล สวนการใชงานจริง ผูประกอบการจะมีการ Set up เครื่องใหมี โปรแกรมใชงานทีเ่ ขากับงานประเภทนัน้ ๆ เชน งานประกอบ งานเชือ่ ม งานทากาว งานขันสกรู งานพนสี งานหยิบวางชิ้นงาน งานขัดเงา งาน หลอ งานในหองป ิบัติการ รวมถึงงานที่ตองทําในหองหรือในตูดูดไอ ระเหยสารเคมี เพราะจะชวยใหไมมีความเสี่ยงในการทํางาน รัศมี วงกวาง 500 มิลลิเมตร หรือ 19.7 นิ้ว สําหรับการอัพเดทโปรแกรม การทํางานทัง้ ระบบ ทางทีมงานจะสงเจาหนาทีเ่ ขามาดูแลใหกบั ลูกคา 2 ครั้งตอ 1 ป เพื่อสรางความมั่นใจในการใชงานและใหโปรแกรมการ ทํางานมีความทันสมัย เหมาะสมกับการใชงานมากขึ้น

เชอรมีน ก็อตเ รดเซ็น ผูจัดการทั่วไป บริษัท ยูนิเวอรแซล โรบอทส ประจําภูมิภาคเอเชียแปซิ ก

หุนยนต UR3 ทากาวลงบนวัตถุดวยแรงกดที่เทากันทั้งชิ้นงาน

คาดปี’58 ยอดใช้งานหุ่นยนต์ในตลาดโลก เติบโตกว่า 27 เปอร์เซ็นต์ เชอรมนี ก็อตเ รดเซ็น กลาวถึงภาพรวมการใชหนุ ยนตทวั่ โลก วา ในป 2557 ทีผ่ า นมา มีการใชหนุ ยนตรว มกับคนในภาคอุตสาหกรรม เฉลี่ยกวา 27 เปอรเซ็นต สวนในป 2558 นี้คาดวาการใชงานจะไมตํ่า กวายอดในป 2557 หรือมากกวา เพราะหุนยนตจะมีความละเอียด อัตโนมัติ รวดเร็วและแมนยําขึ้น ในบางอุตสาหกรรมอาจใชหุนยนต มากกวาใชแรงงานคน โดยกลุมลูกคาหลักของบริษัท คือ ประเทศ เยอรมนี เดนมารก และอินเดีย ซึ่งเปนประเทศที่มีความตองการใช หุน ยนตในภาคการผลิตสูง ทําใหบริษทั สามารถครอบครองสวนแบง การตลาดไดกวา 90 เปอรเซ็นต สวนในภูมิภาคเอเชียแปซิ ก ตลาด การใชงานหุนยนตไดการตอบรับที่ดีมากขึ้น คาดหวังวาจะโต 100 เปอรเซ็นตใหได โดยในไตรมาสแรกของป 2558 นี้ ในภูมิภาคเอเชีย แปซิ กมียอดเติบโต 50 เปอรเซ็นตแลว สําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะเปน 1 ใน 5 ของการ เติบโตทั้งหมดของบริษัท ยูนิเวอรแซล โรบอทส โดยบริษัท ไดมอบ หมายใหบริษัท เจอแรงการ (ไทยแลนด) จํากัด และบริษัท ไซ-อารกัส จํากัด เปน ผูจัดจําหนายหุนยนตแขนกลทุกรุนในประเทศไทยและ ประเทศในลุม แมนาํ้ โขง ทัง้ พมา ลาว กัมพูชาและเวียดนาม โดยเฉพาะ

ประเทศไทยที่มีทิศทางการตลาดที่สดใส เหมาะแกการลงทุนในธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดเล็ ก (SME) ซึ่ ง กลุ  ม เปาหมายหลั ก จะเป น อุตสาหกรรมเครือ่ งรีดโลหะ การขึน้ รูปรถยนต ชิน้ สวนยานยนต อาหาร และการเกษตร เ อรนเิ จอร ยาและเคมีภณ ั ฑ พลาสติกและโพลิเมอร เปนตน สวนการทําตลาดในประเทศไทยในป 2558 นัน้ บริษทั ตัง้ เปาหมาย เติบโตเพิม่ ขึน้ 15-20 เปอรเซ็นต จากป 2557 และในปถดั ไปจะเติบโต เปน 2 เทา ภายหลังจากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพราะภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยยังแข็งแกรง แมจะมีปญหา รอบดาน ทั้งเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว การเมืองในประเทศและ เศรษฐกิจตางประเทศที่ยังไม นตัว ที่สําคัญจากปญหาคาแรงงานคน ไทยที่สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการนําหุนยนตมาใชงานแทนคนงาน โดยไมปลดพนักงานหรือรับพนักงานเพิ่ม ซึ่งจะชวยลดคาจางแรงงาน ลงไดมาก ทั้งนี้อุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ใชหุนยนตสวนใหญมัก จะเปนอุตสาหกรรมทีม่ ผี ปู ระกอบการจากเกาหลีใต และญีป่ นุ อาจจะ มีผูประกอบการไทยบางสวนที่เห็นความสําคัญของการนําเอาหุนยนต เขามารวมทํางานกับคน

23

Engineering Today September - October 2015


Automation •

รรณา ิ าร

ฟีโบ้ พัฒนาหุ่นยนต์กู้ชีวิตในซากอาคารถล่ม ทํางานในพื้นที่เสี่ยงภัยแทนมนุษย์-ค้นหาตําแหน่งผู้รอดชีวิต เหตการ ต กถลมจากแ นดินไหวไดสรางความเสียหายทัง้ ตอชีวิตและทรัพยสิน เปน ัยพิบัติจาก รรมชาติที่มนษยไมอาจ ควบคมไดและนับวันยิง่ ทวีความรนแรงเพิม่ ข้น แมแตประเทศไทย เองก็ไมอาจหลีกเลี่ยงไดเมื่อมีการคนพบรอยเลื่อนของแ น เปลือกโลกจํานวนมากในประเทศ ซ่งทําใหมีความเปนไปไดที่จะ เกิดแ นดินไหวที่อาจสง ลกระทบตอตกและอาคารสูงมีโอกาส ไดรับความเสียหายและถลมลงมาได จงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมี วิ ีการเขาชวยเหลือ ูประสบ ัยที่ติดอยูใตซากอาคาร แตทวา งานคนหาและกู ัย ายใตซากปรักหักพังนั้น เปนงานที่มีความ เสี่ยงสูง ดังนั้น การใชหนยนตเพื่อทําหนาที่แทนจงไดรับความ สนใจมากกวา โดยหนยนตทมี่ คี วามเหมาะสมในการเขาไปสํารวจ และกู ัยมากที่สด คือ ‘หนยนตแบบขา’ แตปญหาคือ การเลือกลําดับการกาวเดินของหุนยนตแบบขา จะซับซอนขึ้นตามจํานวนขา เมื่อเขาไปป ิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยที่มี สภาพพื้น ผิวขรุขระเต็มไปดวยสิ่งกีดขวางก็ไมอาจจะเลือกกาวขาได ตามตองการ เพราะจุดวางเทามีจํากัด ดังนั้น หุนยนตจะตองมีความ สามารถในการปรับเปลีย่ นลําดับการกาวขาเพือ่ ทีจ่ ะสามารถเคลือ่ นที่ ผานภูมิประเทศที่ขรุขระไปได ดังนั้น สถาบันวิทยาการหนยนต าค สนาม ( โบ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา นบรี (มจ .) จึงไดพั นา “หนยนตกูชีวิตในซากอาคารถลม” รศ. ดร.ชิต เหลาวั นา ูกอตั้งสถาบันวิทยาการหนยนต าคสนาม ( โบ) กลาววา งานวิจยั นีเ้ กิดขึน้ จากการประเมินโอกาสที่ ประเทศไทยอาจไดรับผลกระทบจากแผนดินไหว ตึกและอาคารสูงใน พืน้ ทีภ่ าคกลางมีโอกาสไดรบั ความเสียหายและถลมลงได โดยหุน ยนต กูชีวิตในซากอาคารถลมสามารถทํางานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายแทน มนุษยได โดยถูกออกแบบใหสามารถเคลื่อนที่ผานภูมิประเทศที่ ขรุขระไดอยางคลองแคลว อีกทัง้ สามารถทําการสํารวจซากปรักหักพัง ไดอยางอัตโนมัติ หุนยนตตัวนี้ถูกพั นาขึ้นเพื่อทําหนาที่เขาคนหา ตําแหนงที่คาดวาจะยังคงมีผูที่รอดชีวิตและสงสัญญาณกลับออกมา เพื่อใหทีมกูภัยเขาถึงจุดไดถูกตอง นอกจากนี้หุนยนตยังสามารถ บรรทุกนํา้ ดืม่ หรือเสบียงทีม่ นี าํ้ หนักไมมาก นําติดตัวเขาไปดวย หากพบ ผูที่รอดชีวิตก็สามารถชวยประทังชีวิตไดในเบื้องตนชวงระหวางรอทีม

Engineering Today September - October 2015

24

โฉมหนาหุนยนตกูชีวิตในซากอาคารถลม

ผลงานหุนยนตกูชีวิตที่อยูระหวางการพั นา


กูภ ยั เขาไปชวยเหลือออกมา โดยหุน ยนตลกั ษณะนีย้ งั สามารถดัดแปลง ใชงานในภารกิจอืน่ ๆ ไดดว ย เชน งานกูก บั ระเบิด หรืองานทีต่ อ งเสีย่ งภัย อื่นๆ เปนตน ศิรวิทย าชา นักศกษาปริ าโท และหัวหนาทีมวิจัย กลาววา หุนยนตกูชีวิตในซากอาคารถลมที่พั นาขึ้นนี้ มีนํ้าหนักกวา 80 กิโลกรัม เปนหุนยนตแบบขาที่มีขาทั้งหมด 6 ขา รูปแบบคลาย

“วิธีการคือ ผูที่เปนคนควบคุมหุนยนตจากระยะไกลจะเปนคน กําหนดตําแหนงพื้นที่ที่จะสํารวจ จากนั้นใหหุนยนตเขาไปเก็บขอมูล พื้นที่ที่จะป ิบัติงาน และคํานวณวาจะเคลื่อนที่ไปยังจุดไหนบาง เพื่อหลบสิ่งกีดขวางและหลุมตาง เพื่อใหสามารถเขาไปคนหายัง เปาหมายทีก่ าํ หนดไว เมือ่ หุน ยนตตรวจจับอุณหภูมคิ วามรอนจากผูร อด ชีวิตไดก็จะสงตําแหนงที่พบกลับมายังผูป ิบัติงาน ก็จะทําใหทราบวา ณ ตําแหนงที่หุนยนตอยูนั้น คาดวาจะมีผูรอดชีวิต ึ่งก็ จะนําไปสูก ารดําเนินการเขาชวยเหลือของทีมกูภ ยั ตอไป” ศิรวิทย กลาว การศกษาวิจยั และพั นาหนยนตกชู วี ติ ในซาก อาคารถลมของ โบครั้งนี้ ไดรับการสนับสนนจาก บริษทั ยูไนเต็ด อิน อรเมชัน่ ไ เวย จํากัด (UIH) เพือ่ เปนคาใชจายในการจัดหาวัสดอปกร ท เี่ กีย่ วของเพือ่ การวิจัย ออกแบบ และจัดสรางหนยนต นอกจากนี้ เงินจํานวนหน่งยังไดมอบเปนทนการศกษาสําหรับ นักศกษา เพื่อสงเสริมใหนักศกษาไทยไดมีโอกาส พั นาความรู ความสามารถ และพั นา ลงาน สิ่งประดิษ นวัตกรรมใหทัดเทียมกับนักศกษาอื่น ทั่วโลก รวมทั้งยังเปนการพั นาค าพบคลากร ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศอีกดวย

ทีมนักศึกษาผูวิจัยและพั นาหุนยนต

หุน ยนตของนาซา ดวยขอไดเปรียบในการเคลือ่ นทีผ่ า น ภูมิประเทศที่ขรุขระไดดีกวาหุนยนตแบบลอและแบบ สายพาน และหุนยนตตัวนี้ไดถูกพั นาระบบใหคิด คํานวณตัดสินใจเองไดในเรื่องของการกาวขาและเลือก หลบสิ่งกีดขวางเองได เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการ เขาคนหาผูรอดชีวิตใตซากปรักหักพัง และลดความ เสี่ยงภัยของผูป ิบัติงาน เพราะอาคารถลมมีความเปน ไปไดทจี่ ะเกิดถลมลงมาอีก ซึง่ หุน ยนตตวั นีจ้ ะมีลกั ษณะ การเดินแบบกาวทีละสองขาสลับหนึ่งขา และมีลําดับ การกาวขาที่ไมซํ้าเดิม การเหยียดขา การหาจุดวางเทา เพือ่ ไมใหโดนหลุม หรือไมใหลม โดยตัวหุน ยนตไดตดิ ตัง้ เลเซอรสแกนพื้น ผิวของภูมิประเทศเพื่อใหการกาวขา เปลี่ยนไปตามลักษณะพื้น ผิวภูมิประเทศ และติดตั้ง ระบบเซ็นเซอรเพื่อตรวจจับอุณหภูมิของผูรอดชีวิตสง กลับมา อยางไรก็ตาม หุน ยนตกชู วี ติ ในซากอาคารถลมนี้ ยังตองพั นาเรื่องความเร็วเพื่อใหเคลื่อนที่ไดเร็วขึ้น และพั นาแบตเตอรี่ใหสามารถใชงานไดยาวนานขึ้น

อธิการบดี คณาจารย มจธ. และผูบริหารรวมชมผลงาน

25

Engineering Today September - October 2015


SME •ว า

เมื่อ SME ต้องการเข้าหาแหล่งทุน :

โอกาสใหม่ธนาคารไทย

ุรกิจ SME นับเปน 37% องจีดีพีโดยรวมในประเทศไทย และทําใหเกิดการ วาจางงานมากกวา 80% ในตลาดแรงงาน องประเทศ โดย ุรกิจ SME นั้นมี จุดศูนยกลางให อยูในกรุงเทพมหานคร และ ุรกิจ SME ที่มีอายุนอยกวา 10 ป มีจํานวนมากถึง 70% อง ุรกิจ SME ทั้งหมด

Engineering Today September - October 2015

26


รายงานในระดับ มู ิ าคอาเซียนเ ย SME ตองเ ชิ ความ ท า ทายอั น หลากหลายที่ ป ระกอบด ว ยข อ บั ง คั บ ที่ เ ครงครั ด โครงสรางทางการเงินไมมีความพอเพียง ชองทางการแบงสรรปน สวนทีม่ คี วามบกพรอง และขอกําหนดเรือ่ งความเสีย่ งดานเครดิต ของ ูกูยืมที่มีความเขมงวด วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือธุรกิจ SME สวนใหญ ในประเทศไทยและหลายประเทศในอาเซียนยังประสบปญหาในเรื่อง การเขาถึงแหลงเงินทุนจากสถาบันทางการเงิน ถึงแมวาธุรกิจ SME จะเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญ ทั้งในดานการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ ดานการวาจางงานของคนในประเทศก็ตาม ซึ่งปญหานี้ถูกกลาวถึงใน รายงานที่เกิดจากความรวมมือระหวางดีลอยทและวีซา ในหัวขอเกี่ยว กับดิจิทัล แบงกิ้งสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม : การ พั นาเพื่อใหความชวยเหลือดานการเงินสําหรับผูประกอบการธุรกิจ SME [1] จากรายงานดังกลาวพบวา มีธรุ กิจ SME จํานวนมากในประเทศ ไทยที่ตองการเงินทุน แตยังคงขาดการเขาถึงและความชวยเหลือทาง ดานการเงินจากสถาบันทางการเงิน ซึง่ ในการลงทุนทําธุรกิจนัน้ พบวา ผูป ระกอบการธุรกิจ SME มากถึง 90% ลงทุนโดยใชเงินเก็บของตนเอง และ 62% หยิบยืมมาจากคนในครอบครัวหรือเพื่อน เนื่องจากธุรกิจ SME อีกกวา 58% ขาดคุณสมบัติในการกูยืมเงินจากสถาบันทาง การเงิน และผูประกอบการธุรกิจ SME ถึง 17% มองวาการเขาถึง แหลงเงินทุนของสถาบันทางการเงินนั้นเปนเรื่องยาก มร.โม ิท เมโรทรา ูอํานวยการบริหาร บริษัท ดีลอยท คอนซัลติ้ง จํากัด กลาววา ธุรกิจ SME ถือเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญ ตอระบบเศรษฐกิจในแตละประเทศ ดังนัน้ ธุรกิจ SME จึงควรเปนกลุม ที่ไดรับการดูแลเปนอันดับตนๆ จากหลายภาคสวนที่เกี่ยวของ อยาง หนวยงานรัฐบาล ผูมีอํานาจควบคุม ธนาคาร และสถาบันทางการเงิน ตางๆ ควรใหความสําคัญ เพราะปญหาความยุง ยากในการเขาถึงแหลง เงินทุนหรือตลาดการสงออก ถือเปนตัวแปรที่กีดขวางการพั นาของ ธุรกิจ SME ในระดับภูมิภาค “ธุรกิจ SME ตองการแหลงเงินทุนทีม่ กี ารหมุนเวียนทีเ่ หมาะสม ทัง้ ตอการลงทุนและการพั นาอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหการป บิ ตั งิ านและ ความสามารถในการผลิตเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด หากไมมีเงินทุน ทีเ่ หมาะสม ธุรกิจ SME จะไมสามารถเพิม่ ความสามารถในการแขงขัน ยืดหยุน พั นาหรือมีความยั่งยืน ในสภาวะที่มีการแขงขันทางธุรกิจ อยางดุเดือดในปจจุบันได” มร.เมโรทรา กลาวเสริม สรุปผลการรายงานเมือ่ เดือนเมษายน 2558 โดยพิจารณาขอมูลทางการเงิน ของธุรกิจ SME ใน 5 ประเทศสมาชิกอาเซียน ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลิปปนส สิงคโปร และประเทศไทย โดยภายในรายงานฉบับสมบูรณไดมีการ ใหและแสดงขอมูลแหลงที่มาทั้งหมด

1

มร.ประจันท อักการวอล หัวหนา าย ลิต ั เ ชิงพา ชิ ย ประจํา ูมิ าคเอเชียตะวันออกเ ียงใต บริษัท วีซ า กลาววา ปจจุบันมีนวัตกรรมที่จะมาเปลี่ยนโฉม (Disruption) ตลาดการเงิน SME ยกตัวอยางการใหกยู มื เงินระหวางบุคคลโดยตรง (Peer-to-peer Lending) การใชขอ มูลการทําธุรกรรมจากบัตรเครดิตในการคํา้ ประกัน เงินกู และการใชเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการเขาถึงแหลงเงินทุนใน โซอุปทาน เทรนดเหลานี้เปนโอกาสสําหรับธนาคารที่จะรวมมือกับ ภาครัฐ หนวยงานกํากับดูแลและผูกําหนดนโยบาย ในการเขามาแกไข และปรับปรุงตลาดธุรกิจ SME ใหดียิ่งขึ้น ธุรกิจ SME เปนธุรกิจที่มีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจของ ประชาคมอาเซียน ซึ่งรัฐบาลในกลุมประเทศสมาชิกของประชาคม อาเซียนมีความพยายามทีจ่ ะผลักดันใหเกิดการพั นาธุรกิจ SME มาก ขึ้น ผานหลากหลายโครงการ แบบราง และนโยบายตามอํานาจของ รัฐบาลแตละประเทศ อยางไรก็ตาม สถานการณทางการเงินในปจจุบนั ของธุรกิจ SME ในประเทศสมาชิกอาเซียน ยังคงตองการการสนับสนุน และโอกาสทางธุรกิจจากทางธนาคารและสถาบันทางการเงินดวย เชนเดียวกัน รายงานดังกลาวไดทําการสํารวจ 5 ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ ขนาดใหญในอาเซียน อยางเชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ล ปิ ปนส สิงคโปร และประเทศไทย โดยธุรกิจ SME ในทั้ง 5 ประเทศนั้น คิดเปนสัดสวน จีดีพีประเทศระหวาง 30-60% และมีอัตราการวาจางงานระหวาง 60-90% ของตลาดแรงงาน แตอยางไรก็ตาม มีผูประกอบการธุรกิจ SME จาก 5 ประเทศหลักเพียง 60% เทานั้นที่สามารถกูยืมเงินจาก สถาบันทางการเงินได โดยแหลงเงินทุนหลักของผูประกอบการธุรกิจ SME ยังคงมาจากเงินทุนสํารองสวนตัว จากผลสํารวจใน 5 ประเทศระบุวา กวาครึ่งของธุรกิจ SME ยัง ไมไดรับความชวยเหลือเทาที่ควร แสดงใหเห็นวา ขอเสนอที่ธนาคาร และสถาบันทางการเงินในแตละประเทศมอบใหนั้นไมตรงตามความ ตองการของธุรกิจ SME เทาที่ควร ซึ่งสามารถสรุปไดวา เงินกูยืมที่ให แกธุรกิจ SME นั้นมีจํานวนนอยกวา 60% เมื่อเทียบกับการที่ธุรกิจ SME มีสวนชวยในจีดีพี และมีขนาดนอยกวา 20% ของจํานวนเงินกู ทั้งหมดที่สถาบันทางการเงินเปนผูออก อุปสรรคสําคัญของการกูย มื เงินของธุรกิจ SME และสงผลกระทบ เชิงลบตอภาพรวมทางการเงินของธุรกิจ SME ใน 5 ประเทศ ประกอบดวย • ขอบังคับการกูย มื ทีม่ คี วามเขมงวด ยกตัวอยางเชน หลักเกณฑ บาเซิล 3 (Basel III) ที่กําหนดใหการกูยืมเงินของธุรกิจ SME มีความ เสี่ยงสูงมากขึ้น ทําใหดอกเบี้ยการกูสูงขึ้นตามไปดวย • โครงสรางทางการเงินที่ไมเหมาะสม เชน แหลงเงินทุนของ รัฐบาลที่มีนอย และการรับรองสถานะทางการเงินมีความบกพรอง ทําใหธรุ กิจ SME ไมสามารถเขาถึงเงินทุนและไมเปนไปตามแบบแผน ที่กําหนด

27

Engineering Today September - October 2015


• โครงสร โครงสรางการแบงสรรปนสวนทีไ่ มมคี ณ ุ ภาพ เชน การทีธ่ รุ กิจ SME ในชนบทถูกตัดขาดความชวยเหลือ และไมมีสาขาของธนาคาร หรือสถาบันทางการเงินที่เพียงพอ ทําใหธุรกิจ SME เหลานี้ตองมอง หาทางเลือกทางการเงินจากที่อ่นื • โมเดลความเสี่ ย งด า นเครดิ ต ของผู  กู  ยื ม ที่ วั ด จากหลั ก คํ้าประกัน เชน การที่ความเสี่ยงดานเครดิตถูกประเมินดวยขอกําหนด มากมายที่มีความเขมงวด ทําใหธุรกิจ SME ไมไดรับเงินกูในจํานวนที่ เพียงพอจากสถาบันทางการเงิน ประเทศไทยกับโอกาสและความท้าทาย ธุรกิจ SME นับเปน 37% ของจีดพี โี ดยรวมในประเทศไทย และ ทําใหเกิดการวาจางงานมากกวา 80% ในตลาดแรงงานของประเทศ โดยธุรกิจ SME นั้นมีจุดศูนยกลางใหญอยูในกรุงเทพมหานคร และ ธุรกิจ SME ที่มีอายุนอยกวา 10 ป มีจํานวนมากถึง 70% ของธุรกิจ SME ทั้งหมด หลังจากการปรับเปลี่ยนขนาดของเศรษฐกิจและธุรกิจ SME ให สอดคลองกับจีดีพีโดยรวมของประเทศแลว ประเทศไทยถือเปนผูนํา ในภูมภิ าคอาเซียนในดานการจัดระเบียบการใหกยู มื เงินแกธรุ กิจ SME ซึ่งเมื่อป พ.ศ.2557 ที่ผานมา ธุรกิจ SME ที่ไดรับเงินกูมีมูลคารวม ทัง้ หมดเกือบ 60,000 ลานบาท หรือ 171 พันลานดอลลารสหรัฐ ซึง่ มีจํานวนเงินกูมากกวาสิงคโปร ที่มีมูลคาเงินกูแกธุรกิจ SME อยูที่ ประมาณ 20,000 ลานบาท หรือ 57 พันลานดอลลารสิงคโปร) [2] ซึ่ง เมื่อดูจากขนาดแลว ธุรกิจ SME ในประเทศไทยยังตองเผชิญกับความ ทาทายอีกมาก ซึ่งความทาทายทางดานการเงินดังกลาว มีดังตอไปนี้ • การไดรบั ขอมูลและคําแนะนําทีไ่ มเพียงพอจากสถาบันการเงิน • ขัน้ ตอนเพือ่ ขอกูย มื เงินมีความซับซอนมากและไมไดรบั ความ สะดวกในการดําเนินการ • คุณสมบัติของผูกูยืมเงินไมมีความเหมาะสม • มีคาใชจาย คาธรรมเนียม และดอกเบี้ยที่สูง • ขาด/ความบกพรองของหลักคํ้าประกัน สวนความทาทายในดานอื่นๆ ประกอบดวย • คาจางแรงงานมีอัตราสูงขึ้น • การเมืองไมมั่นคง • ขาด/ความบกพรองดานเทคโนโลยีและโครงสราง • ตนทุนการผลิตสูงขึ้น • กําลังซื้อของผูบริโภคตํ่าลง • การขาดความเขาใจในผลกระทบเมื่อมีการเปดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะเกิดขึ้น และการทีจ่ ะทําให ธุรกิจ SME ประสบผลสําเร็จในประเทศของตน

Engineering Today September - October 2015

28

หมายเพื่อธุรกิจ SME การเพิ่มโอกาสสูู่จุดหม โดยสรุปแลว ความท ความ าทายที่ธุรกิจ SME ในประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) กําลังเผชิญไมถอื เปนเรือ่ งใหม เพราะยังเปนเรือ่ งทาทาย ทีส่ ามารถพบเห็นไดบอ ยในระบบเศรษฐกิ จทีม่ คี วามกาวหนาสูง อยาง ยใ บางประเทศในสหภาพยุโรป ร (EU) ซึ่งประเทศเหลานี้สามารถเอาชนะ ความทาทายในระบบการให ทายในระบบการใ กยู มื เงินแกธรุ กิจ SME ดวยการนําโซลูชนั ที่ใชในธุรกิจขนาดใหญมาปรับใช เพื่อตอบสนองตอความตองการ ทั้งในดานการเงิน และดานอื่นๆ ของผูประกอบการธุรกิจ SME ในชวงทีเ่ งินตราเขาสูสย คุ ดิจทิ ลั ธนาคารและสถาบันทางการเงินใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สามารถพั นาโมเดลธุรกิจแบบใหม ซึ่งอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มขีดความสามารถในการเปน ผูจัดทํา โซลูชันดิจิทัล โดยการจับมือเปนพันธมิตรกับธนาคารขนาดเล็กที่มี ความสามารถในดานดังกลาว ธุรกิจ FinTech หรือ Financial Technology และธุรกิจอีคอมเมิรซ เพือ่ ตอบสนองความตองการของกลุม ลูกคา SME ทีก่ าํ ลังมองหาชองทางใหม ตัวอยางเชน ธนาคารสามารถปลอยกู แกผูประกอบการ SME ผานทางชองทางอื่น หรือการใชขอมูลทางการ ชําระเงินในการบริหารความเสีย่ งดานเครดิตแกผกู ยู มื หรือการใชประโยชน จากเครือขายดิจิทัลเพื่อขยายจุดใหบริการของธนาคาร หรือการมอบ ชุดขอมูลของผลิตภัณฑและการบริการที่มีความครอบคลุมมากขึ้น ดวยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กําลังจะเปดตัวในสิน้ ป พ.ศ.2558 นี้ ซึ่งจะมีสวนทําใหธุรกิจ SME ภายในภูมิภาคอาเซียน มีความเปนเสรีมากขึ้น ทั้งในดานการคาขายและการลงทุน สงผลให ผูประกอบการธุรกิจ SME ตองพบเจอกับปญหาอีกมากในหลากหลาย ประเด็น และอาจจะกลายเปนปญหาสําคัญทีข่ ดั ขวางไมใหผปู ระกอบการ ธุรกิจ SME สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งพวกเขาจะตองการความชวยเหลือจากสถาบันทางการเงินเพื่อ สงเสริมในดานพั นาธุรกิจของตนใหเติบโตและประสบความสําเร็จ อยางยั่งยืนในตลาด เพื่อใหเกิด ลประโยชนสูงสดจากโอกาสในครั้งนี้ กลม นาคารและสถาบันทางการเงินใน มู ิ าคอาเซียนควรไตรตรองถง บทบาทที่จะเขามามีส วนรวมเพื่อชวยลดชองวางในการเขาถง สําหรับ รกิจ SME และสํารวจตัวเลือกจาก ูประกอบการ รกิจ SME วาควรจะสรางชองทางการเขาถงดวยตัวสถาบันเอง หรือควร จะเพิ่มชองทางใหมดวยการลงนามเปนพัน มิตรทาง รกิจ คาเงินแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 29 กรก าคม 2558: 1 ดอลลารสหรัฐ = 35 บาท, 1 ดอลลารสงิ คโปร = 25.91 บาท

2


Interview •

รรณา ิ าร

สทัศน สิมะกล ร กรรมการ ูจัดการ บริษัท กล ร จํากัด

50 ปี กุลธร ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องทําความเย็นของไทย ก้าวสู่ผู้ผลิตและจําหน่ายอะไหล่แอร์อันดับ 7 ของโลก บริษัท กล ร จํากัด ผูผลิตและจําหนายอุปกรณทําความเย็น เครือ่ งปรับอากาศ คอมเพรสเซอร สําหรับหองเย็นตูเ ย็น ภายใตแบรนด “KULTHORN” อีกทัง้ ยังเปนผูน าํ เขาอุปกรณชนิ้ สวนอะไหลเครือ่ งปรับ อากาศ ตูเย็น ตูแช เครื่องทําความเย็นที่มีคุณภาพจากหลากหลาย ประเทศ นับตัง้ แตเริม่ ตนกอตัง้ บริษทั ในป 2508 โดย สเม สิมะกล ร ประธานกรรมการ บริษัท กุลธรเคอรบี้ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ในเครือกุลธร ซึ่งเปนหนึ่งในผูรวมกอตั้งสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ แหงประเทศไทย และ ASHRAE Thailand Chapter และเปนผูผ ลักดัน ใหเกิดอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น โดย

Engineering Today September - October 2015

30

สามารถรวมกลุม ผูผลิตเครื่องปรับอากาศ อะไหลคอมเพรสเซอร ซึ่งเปน SME เขารอมาตรการความชวยเหลือจากภาครัฐ ผานทาง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) จนสามารถจัดตั้ง โรงงานผลิตคอมเพรสเซอร ชิ้นสวนอะไหลเครื่องทําความเย็นสําหรับ อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นทดแทนการ นําเขาเปนผลสําเร็จ พรอมกันนี้ไดผลักดันใหอุตสาหกรรมเครื่องปรับ อากาศและเครื่องทําความเย็นของไทยไดแสดงศักยภาพสินคาของ ผูป ระกอบการไทย จนตลาดโลกยอมรับและสัง่ ซือ้ สินคาจากประเทศไทย เปนจํานวนมาก


50 ปี กุลธรพัฒนาอุตฯ เครื่องทําความเย็นของไทย พร้อมรุกตลาด AEC–แอฟริกา-ละตินอเมริกา สทัศน สิมะกล ร กรรมการ ูจัดการ บริษัท กล ร จํากัด กลาววา ในป 2558 นี้ บริษัท ไดกาวเขาสูปที่ 50 โดยบริษัท ได ดําเนินนโยบายตามที่ ค สเม สิมะกล ร ผูกอตั้งบริษัท ไดวาง รากฐานไว ดวยการไมพยายามผลิตหรือสรางแบรนดเครือ่ งปรับอากาศ ขึน้ มาจําหนายเพือ่ แขงขันกับลูกคา ตรงกันขามจะเปนผูส นับสนุน โดย ทําหนาทีเ่ ปนผูผ ลิตตนนํา้ ทําการผลิตคอมเพรสเซอร และอะไหลตา งๆ ปอนลูกคา ภายใตแบรนด “THACOM” อีกทัง้ ยังเปนผูน าํ เขาอุปกรณ ชิ้นสวนอะไหลเครื่องปรับอากาศ ตูเย็น ตูแช เครื่องทําความเย็นจาก สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อังก ษ เบลเยียม และญี่ปุน เพื่อใชเปนสวน ประกอบของเครื่องปรับอากาศบาน และเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ หองเย็น รถหองเย็น ตูเ ย็น ตูแ ชแข็ง เครือ่ งทํานํา้ แข็ง โรงงานผลิตนํา้ แข็ง พรอมทั้งเครื่องมือและอุปกรณสําหรับชางปรับอากาศ เชน เครื่องวัด

นับจากป 2558 นี้ บริ ัท จะเนนกลุมตลาด ประชาคมเศร ฐกิจอาเซียน ประเทศแอ ริกาและ ประเทศในแถบละตินอเมริกาใหมากยิ่ง ึ้น แตกยัง คงฐานลูกคาเดิม องบริ ทั ทัง้ ทีม่ อี ยูใ นประเทศ กวา 1,000 ราย และตางประเทศกวา 200 ราย ที่เปนตัวแทนจัดจําหนายและเปนบริ ัท นาดให  ซึ่งผลิตเครื่องปรับอากาศ เครื่องทําความเยน ตูแชตางๆ จําหนายแกผูบริโภคอีกทอดหนึ่ง

นับเปนเวลา 50 ป ทีบ่ ริษทั กุลธร จํากัด ไดรบั ความเชือ่ มัน่ จากลูกคา ทัง้ ในประเทศและตางประเทศดวยการประกอบกิจการโดยไมเอาเปรียบ ลูกคา มุง มัน่ ทํางานดวยความซือ่ สัตย และทีส่ าํ คัญ ไมผลิตแบรนดเครือ่ ง ปรับอากาศแขงขันลูกคา ทําใหปจ จุบนั บริษทั กล ร จํากัด เปนผูผ ลิต และจําหนายคอมเพรสเซอรอันดับ 2 ของไทย และอันดับ 7 ของโลก ดวยการสงออกไปจําหนายยังตางประเทศกวา 58 ประเทศโดยตรง และมีตัวแทนจําหนาย 200 รายทั่วโลก ซึ่งลวนแตเปนพันธมิตรทาง การคาทีด่ เี สมอมาตลอดระยะเวลา 50 ป กาวตอไปของ บริษทั กล ร จํากัด ถือเปนกาวที่ทาทายความสามารถของ สทัศน สิมะกล ร ทายาทรุนที่ 2 วาจะนําพาธุรกิจผลิตคอมเพรสเซอรของตระกูลให เติบโตและกาวไกลเพียงใด

อุณหภูมิ อุปกรณควบคุมอุณหภูมิ วาลวสําหรับทอนํา้ ยาแอร เคมีภณ ั ฑ สารหลอลื่น เปนตน “ตลอดระยะเวลาที่ผานมา 50 ป บริ ัท ประกอบธุรกิจดวย หลักธรรมาภิบาล คัดเลือกผลิตภัณฑคณ ุ ภาพมาจําหนายในราคายุตธิ รรม เนนความ อื่ สัตยตอ ผูบ ริโภคและสังคมมาโดยตลอด นับจากป 2558 นี้ บริ ทั จะเนนกลุม ตลาดประชาคมเ ร กิจอาเ ยี น ประเท แอ ริกา และประเท ในแถบละตินอเมริกาใหมากยิ่งขึ้น แตก็ยังคง านลูกคา เดิมของบริ ทั ทัง้ ทีม่ อี ยูใ นประเท กวา 1,000 ราย และตางประเท กวา 200 ราย ที่เปนตัวแทนจัดจําหนายและเปนบริ ัทขนาดใหญ ึ่ง ผลิตเครื่องปรับอากา เครื่องทําความเย็น ตูแชตาง จําหนายแก ผูบริโภคอีกทอดหนึ่ง และเปนพันธมิตรทางการคาดวยดีมากวา 50 ป ไมวา จะเปนประเท เจาตลาดอยางจีน สหรั อเมริกา ประเท ในสหภาพ ยุโรป ญีป่ นุ และประเท เกิดใหมในเอเชียกลาง เปนตน” สทัศน กลาว

31

Engineering Today September - October 2015


สํานักงานขายย่านหลานหลวง ศูนย์รวมอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องทําความเย็น ปจจุบันกุลธร และบริษัทในเครือทั้งหมดมีโรงงานอยูที่นิคม อุตสาหกรรมลาดกระบัง 100 ไร โรงงานทีอ่ าํ เภอบางนํา้ เปรีย้ ว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 200 ไร มีสํานักงานขายอยูที่ยานหลานหลวง กรุงเทพ ซึง่ จะทําหนาทีเ่ ปนศูนยรวมอุปกรณและอะไหลเครือ่ งทําความเย็นเพือ่ รับออเดอรจากลูกคาแลวสัง่ ยอดการจัดสงแกลกู คาไปยังคลังสินคาและ โรงงานในเครือบริษัท เชน อะไหลเครื่องปรับอากาศ อุปกรณสําหรับ หองเย็น Condensing Units คอมเพรสเซอรระบบลูกสูบแบรนด “TECUMSEH” คอมเพรสเซอรขนาดใหญจากเยอรมนี “Bitzer” คอม เพรสเซอรแบบสโครล “Mitsubishi” มิตซูบชิ เิ วี่ โรตารีค่ อมเพรสเซอร คอยลเย็น คอนเดนเซอร เปนตน นอกจากนีบ้ ริษทั ยังจําหนายอุปกรณ ไ ดรอลิก อุปกรณนวิ เมติกส อาทิ วาลวควบคุมแรงดัน เกจวัด ชุดกรอง ลม กรองนํ้ามัน กระบอกสูบ ชุดตนกําลัง ปมไ ดรอลิก เปนตน โดย ใชระยะเวลาในการจัดสงในประเทศไมเกิน 1 สัปดาห หากสั่งซื้อใน ปริมาณที่มากเกิน 1 รถบรรทุกสิบลอ แตหากสั่งซื้อจํานวนไมมากนัก ประมาณ 20 ชิน้ ไมเกิน 3 วัน ก็จะสงถึงลูกคา สวนตางประเทศจะสง ใหลูกคาทางเรือทั้งหมด “ราคาสินคาแตละชนิดจะถูกหรือแพงขึ้นอยูกับชนิดของคอมเพรสเ อรวาเปนขนาดเล็ก กลาง ใหญ ขนาดกี่บีทียู ลูกคาตองการนํา ไปใชประกอบติดตั้งในเครื่องทําความเย็นชนิดใดเปนพิเ หรือปกติ ทั้งนี้ราคาของอุปกรณเครื่องปรับอากา ขนาดใหญจะเริ่มตั้งแตหลัก หมื่นบาทตอชิ้นขึ้นไปจนถึงหลักลานบาท และหากลูกคาตองการให บริ ทั จัดสงวิ วกรและชางเทคนิคของทางบริ ทั ไปดูแลการติดตัง้ อุปกรณเครื่องปรับอากา เครื่องทําความเย็นให ก็จะมีราคาตามที่

Engineering Today September - October 2015

32

ตกลงกัน โดยชางเทคนิคของบริ ทั จะไดรบั การ กอบรมจากกระทรวง แรงงานและสวัสดิการสังคม และกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีโครงการ กอบรมชาง มือใหตลอดป ละประมาณ 3-4 ครั้ง จึงทําใหลูกคา มั่นใจไดวาวิ วกรและชางเทคนิคของบริ ัท มีความนาเชื่อถือและมี องคความรูใ นการติดตัง้ ดูแลสินคาของบริ ทั เปนอยางดี” สทัศน กลาว ชี้ตลาดแอร์แข่งขันที่ความเย็น ประหยัดไฟ ราคาและนวัตกรรมใหม่ สําหรับภาพรวมการตลาดอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและ เครื่องทําความเย็นในป 2557 ที่ผานมา มีมูลคาทั้งสิ้น 3,000-4,000 ลานบาท ขณะที่มูลคาของตลาดตางประเทศจะสูงหลายสิบเทาของ ตลาดในประเทศ ประมาณ 20,000 ลานบาทขึน้ ไป ซึง่ จะแขงขันกันใน เรื่องความเย็น การประหยัดไ า ราคาและเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัย ใหม เชน การตัดความเย็นหากมีปริมาณความเย็นที่สูงเกินการใชงาน หรือไมมผี อู ยูอ าศัยในบริเวณทีเ่ ปดใชงานเครือ่ งปรับอากาศ หรือเครือ่ ง ทําความเย็นอืน่ ๆ เปนตน โดยคูแ ขงทีท่ าํ ธุรกิจผลิตคอมเพรสเซอรและ อะไหลความเย็นอื่นๆ มีอยู 10 ราย ซึ่งลวนแตเปนผูผลิตรายใหญที่ ผลิตแบรนดเครื่องปรับอากาศที่จําหนายในประเทศไทย ทั้งมิตซูบิชิ ซัมซุง และซันโย แตดวยประสิทธิภาพของอะไหลที่โรงงานผลิตได ซึ่ง มีประสิทธิภาพยืดอายุการทํางานของคอมเพรสเซอรไดยาวนานกวา คูแขงรายอื่นๆ จาก 15-20 ป เปน 30 ป หากไมมีการใชงานเกินที่ ระบุไวในคูมือใชงานถือเปนขอไดเปรียบ เชน ในโรงงานอุตสาหกรรม จะระบุใหเครื่องปรับอากาศแตละตัวที่ใชคอมเพรสเซอรจากบริษัท ใชงานไดตอ เนือ่ ง 24 ชัว่ โมง ติดตอกันไมเกิน 5 วันทําการ แลวทําการ ปดกอนเลิกใชงาน 30 นาที ความเย็นก็จะยังคงอยู เปนตน


อัดฉีดงบลงทุน R&D พร้อมขยายการผลิตโรงงานในนิคมฯ ลาดกระบัง สทัศน กลาวถึงการลงทุนในป 2558 วา บริษัท จะเพิ่มเงิน ลงทุนจากป 2557 ซึ่งใชงบลงทุนประมาณ 1,000 ลานบาท เปน 1,200 บาท สําหรับงานวิจยั และพั นา (R&D) ของบริษทั โดยสงเสริม ใหพนักงานที่สนใจศึกษางานวิจัยไดมีโอกาสพั นาผลิตภัณฑรว มกับ ผูเ ชีย่ วชาญจากตางประเทศมากขึน้ ทัง้ จากสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และ จีน รวมทั้งใชเปนเงินทุนเพิ่มกําลังการผลิตคอมเพรสเซอรขนาดใหญ สําหรับใชในโรงงานอุตสาหกรรมทีโ่ รงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซึง่ เปนโรงงานใหม จากทีม่ กี าํ ลังผลิตอยูป ระมาณ 1,000,000 ตัวตอป เปน 1,100,000 ตัวตอป เนื่องจากประเทศแอ ริกาและรัสเซียมีการ สั่งซื้อคอมเพรสเซอรขนาดใหญเพิ่มขึ้น รวมทั้งลูกคาบางรายจากจีนก็ สั่งคอมเพรสเซอรขนาดใหญเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน “ขณะนี้กําลังปรึก า กันในกลุม บริ ทั ในเครือ โดยเ พาะบริ ทั กุลธรเคอรบี้ จํากัด (มหาชน) หรือ KKC ึ่งไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเท ไทย แลว งึ่ อาจจะมีการตัง้ บริ ทั ใหมหรือเพิม่ กิจการการสรางโรงงานคลัง สินคาใหผูประกอบการอุตสาหกรรมที่เปนลูกคาของบริ ัทในเครือ อยูแ ลว หรือลูกคาใหม เนือ่ งจากมีทดี่ นิ ทําเลเหมาะ ในโ นอุตสาหกรรม ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและพื้นที่จังหวัดอุตสาหกรรมอยาง ระยอง ปราจีนบุรี ะเชิงเทรา อยูหลายแปลง รวมกวา 1,000 ไร คาด วาอีก 5 ปจากนี้จะไดเห็นธุรกิจใหมนี้ชัดเจนขึ้น” สทัศน กลาว กุลธรขึ้นแท่นผู้ผลิตอะไหล่แอร์อันดับ 7 ของโลก คาดยอดขายปี’58 เพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ล้านบาท ส า ี จันทศาศวัต ประ านกรรมการบริหาร บริษัท กล ร จํากัด รองประ าน ายตางประเทศ กลมอตสาหกรรมเครือ่ งปรับ อากาศและเครือ่ งทําความเย็น ส าอตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.) กลาววา ขณะนี้กลุมบริษัท กุลธร จํากัด สามารถขึ้นมาเปน อันดับ 7 ของโลกในการผลิตและจําหนายอะไหลเครื่องปรับอากาศ สงออกไปจําหนายยังตางประเทศกวา 58 ประเทศโดยตรง มีตัวแทน จําหนาย 200 รายทั่วโลก เชน สงไปขายในประเทศจีนสูงถึง 42 เปอรเซ็นต ในยุโรป 14 เปอรเซ็นต ในเอเชียกลาง 14 เปอรเซ็นต ใน เยอรมนี 2 เปอรเซ็นต และสหรัฐอเมริกา 2 เปอรเซ็นต สวนทีเ่ หลืออีก ประมาณ 28 เปอรเซ็นต ผลิตใหผูประกอบการในประเทศไทย โดยมี กําลังผลิตคอมเพรสเซอรไมนอ ยกวา 7,000,000 ตัวตอป และอะไหล ประกอบอื่นๆ อีกไมนอยกวา 30 ประเภทใหแกบริษัทผลิตเครื่องปรับ อากาศ เชน สตารแอร แอรอามีนา เซ็นทรัลแอร เปนตน สรางรายได ใหแกบริษัท ไมนอยกวา 1,000-1,500 ลานบาท ในชวงป 2557 สวนในป 2558 นี้ คาดวาจะมียอดจําหนายเพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 ลานบาท เนื่องจากบริษัท ไดเปดตลาดใหมไปสูตลาดใน แอ ริกาเมื่อตนป 2558 ที่ผานมา และไดรับการตอบรับที่ดีมาก และ ชวงเดือนมิถุนายน 2558 ที่ผานมา ไดทําตลาดในประเทศแถบละติน อเมริกาเพิ่ม ซึ่งหลายประเทศไดเริ่มสั่งสินคาของบริษัท เขามาดวย

เชนเดียวกัน โดยบริษัท จะจําหนายผานตัวแทนจําหนายที่บริษัท แตงตัง้ ขึน้ โดยเฉพาะ ซึง่ ขณะนีไ้ ดสง ตัวแทนจําหนายเขาไปศึกษาตลาด ของประเทศพมา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนามบางแลว เพราะเชื่อ วาในอนาคตตลาดประชาคมอาเซียนจะเปนแหลงลูกคาของกุลธร และ บริษัทอื่นๆ ในเครือ สําหรับลูกคาภายในประเทศ จะเปนโรงงานดาน อุตสาหกรรมพลังงานในจังหวัดระยอง ลูกคาโรงแรมในกรุงเทพมหานคร ลูกคาอสังหาริมทรัพยในประเทศ และกลุมบริษัทยานยนตที่สั่งคอม เพรสเซอรจากบริษัท เชน โตโยตา เปนตน “ตราบใดทีภ่ าวะภัยแลง ภาวะโลกรอนระบุชดั วาเปนปจจัยสําคัญ ที่ทําใหยอดขายเครื่องทําความเย็นพุงกระ ูด ดังนั้นจึงไมแปลกใจที่ ผลประกอบการไตรมาสแรกของป 2558 ของบริ ทั จะเติบโตโดดเดน เพียงแคไตรมาสเดียวโตมากกวากําไรทัง้ ป 2557 ทีผ่ า นมา โดยตัง้ เปา ป 2558 จะโตใหได 3-5 เปอรเ ็นต แมจะประสบปญหาการเมือง ภายในประเท เ ร กิจทั่วโลกผันผวน แตยังเชื่อมั่นวาอุตสาหกรรม แอรความเย็นยังมีโอกาสดีมาก เนือ่ งจากโลกรอนขึน้ อีกทัง้ ในตางประเท ตองการคอมเพรสเ อรแอรที่รองรับไดดีขึ้นตามดวย” ส า ี กลาว มั่นใจอนาคตหุ่นยนต์จะทํางานร่วมกับคนมากขึ้น ทั้งนี้ ตลาดธุรกิจเครื่องทําความเย็น และคอมเพรสเซอรของ เครือ่ งปรับอากาศยังมีโอกาสทีเ่ ปดกวางใหผปู ระกอบการทุกราย เพียง แคมีความซื่อสัตย จริงใจและไมเอาเปรียบลูกคาที่เปนคูธุรกิจกัน โดย บริษัท ไดจัดสัมมนาและอบรมรูปแบบนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศ อะไหลคอมเพรสเซอรใหมๆ ลง Service Data Book ตั้งแตตนจนถึง ปจจุบันจํานวนมากกวาหมื่นเลม เพื่อแจก รีแกชางซอมและผูที่สนใจ ทั้งผูประกอบการ รานคา ชางเทคนิค โรงเรียน ลูกคา เพื่อประโยชน ตอการใชงานอยางถูกตองปลอดภัย นอกจากนี้มีการนําวิทยาการดานการใชห นยนตแขนกล ตาง เพื่อชวยในงานอตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่อง ทําความเย็นรวมกับคน มา กสอนใหพนักงานในบริษัท ลูกคา ตลอดจนประชาชนอื่น ที่สนใจทกไตรมาส เพราะเชื่อมั่นวา จากนี้ตอไปหนยนตจะตองรวมทํางานกับคนมากข้น

33

Engineering Today September - October 2015


ทค าม • ริ ั ส า

ป า ั

Precision Air เบื้องหลังความสําเร็จของชีวิตยุคดิจิทัล

ระบบปรับอากาศแบบ Precision Air

ชีวิตในยคดิจิทัล หัวใจสําคั คือศักย าพอันไรขีดจํากัดที่ เกิดจากระบบเครือขายคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนการสือ่ สารสวน บคคลทีท่ าํ ใหทงั้ าพและเสียงสงถงกันอยางรวดเร็ว บริการการเงิน ออนไลนที่ใหความปลอด ัยทกที่และทกเวลา ในข ะที่บัตร อัจ ริยะรูปแบบตาง ก็ทําใหชีวิตเรางายข้น พรอมมูลคาเพิ่ม จากแคมเป สะสมแตมสําหรับทกบริการและการใชจาย ความ สะดวกสบายของชีวิตที่ตองใชร วมกันเปนเครือขายหรือความ สะดวกสบายเ พาะบคคล ลวนเปน ลพวงจากวิวั นาการอยาง ตอเนื่องจากคอมพิวเตอรทั้งสิ้น แตก็มีบอยครั้งเชนกันที่ความสะดวกสบายเหลานี้ตองสะดุดลง เพราะระบบคอมพิวเตอรขัดของ ซึ่งบางครั้งเกิดขึ้นเพียงไมกี่นาที แต บางครั้งอาจใชเวลานานหลายชั่วโมง สาเหตุที่ทําใหระบบขัดของนั้น มีหลายสาเหตุ และความสําเร็จในการบริหารจัดการขอมูลก็ไมไดอยูที่ สมรรถนะของระบบคอมพิวเตอรเพียงอยางเดียว แตอยูท กี่ ารดูแลระบบ ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และหนึ่งในการดูแลระบบที่ มีความสําคัญมากก็คือ การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของระบบ คอมพิวเตอรทงั้ ระบบ ดวยการเลือกใชระบบปรับอากาศแบบ Precision Air ซึง่ ถือวาเปนการดูแลระบบคอมพิวเตอรทเี่ สถียรทีส่ ดุ ในยุคปจจุบนั ทําไมต้องเป็นระบบปรับอากาศแบบ Precision Air ปจจุบนั ระบบคอมพิวเตอรสาํ หรับเครือขายขอมูลหรือการสือ่ สาร ขนาดใหญ ทีร่ องรับปริมาณการสือ่ สารหรือประมวลผลจํานวนมหาศาล

Engineering Today September - October 2015

34

ก็จะมีขนาดเทากับหองขนาดใหญ 1 หอง แตการประมวลผลของขอมูล ทีม่ ปี ริมาณมหาศาลเชนนัน้ ทําใหเกิดความรอนตลอดเวลา ยิง่ มีปริมาณ การใชงานหรือประมวลผลผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรมากเทาใด ความรอนก็จะยิง่ เพิม่ มากขึน้ เทานัน้ หากไมมกี ารควบคุมความรอนและ ความชื้นใหเหมาะสม ระบบจะเกิดการขัดของและใชงานไมได มูลคา ความเสียหายหากคิดเปนความสูญเสียทางเศรษฐกิจไมสามารถประเมิน เปนตัวเลขแบบจําเพาะเจาะจงได ตองขึน้ อยูก บั ประเภทของการใชงาน เชน ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากระบบคอมพิวเตอรในตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทยขัดของ อาจมีมูลคาความเสียหายสูงถึงหนึ่งหมื่นลาน บาท หรือมากกวานั้น ในขณะที่ระบบคอมพิวเตอรในโรงพยาบาลอาจ สงผลตอการรักษาผูป วยและอาจนํามาซึง่ ความสูญเสียชีวติ หรือระบบ คอมพิวเตอรสาํ หรับกระบวนการผลิตชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกส หากตรวจ ไมพบความเสียหายอาจสงผลถึงผูบริโภคมากมาย ดังจะเห็นไดจาก ตัวอยางจากการเรียกคืนสินคาของผูผลิตรายใหญ ระบบปรับอากาศแบบ Precision Air ถือเปนนวัตกรรมลํา้ โลกที่ ถูกคิดคนขึน้ เพือ่ ดูแลระบบคอมพิวเตอรขนาดใหญโดยเฉพาะ สามารถ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นใหเหมาะกับระบบคอมพิวเตอรแตละ ระบบอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถทํางานไดตอ เนือ่ งแบบ Real Time โดยไมหยุดทํางาน นอกจากนี้ยังสามารถปรับอุณหภูมิใหลดลง โดยอัตโนมัติ โดยสอดคลองกับความรอนของระบบคอมพิวเตอรทเี่ พิม่ มากขึน้ เมือ่ ระบบมีการใชงานในปริมาณมากผิดปกติ ความสามารถของ ระบบปรับอากาศแบบ Precision Air จึงเปนทางเลือกอันดับแรกที่นัก


ออกแบบศูนยคอมพิวเตอรจะนึกถึงเมื่อตองการใหระบบคอมพิวเตอร สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบปรับอากาศขนาดใหญหลายแบบ โดยบริษทั กอตัง้ ขึน้ ในป ค.ศ. 1963 และเริ่มพั นาระบบปรับอากาศแบบ Precision Air ขึ้นเปน ครั้งแรกในป ค.ศ.1975 ปจจุบันระบบปรับอากาศแบบ Precision Air ของ EUROKLIMAT มีพั นาการตอเนื่องมาเปนยุคที่ 4 ซึ่งพั นาให สามารถควบคุมอุณหภูมไิ ดอยางแมนยําเพียง + 1 oc เทานัน้ เนือ่ งจาก ศูนยคอมพิวเตอรจะเปนแหลงรวมตัวของชิพและอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส จํานวนมาก ความรอนและความชืน้ จะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน โดยตรง ดังนัน้ เมือ่ มีการออกแบบศูนยคอมพิวเตอรขนึ้ มา จึงจําเปนตอง ใชผูเชี่ยวชาญที่มีความรูลึก รูจริง เพื่อออกแบบศูนยคอมพิวเตอรให พรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยการออกแบบศูนยคอมพิวเตอร แต ล ะแห ง จะแตกต า งกั น ไป ขึ้ น อยู  กั บวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการใช ง าน งบประมาณ ขนาดของหอง การจัดวางผังการทํางานของระบบ และ จํานวนเจาหนาทีป่ บิ ตั กิ าร ล แตองคประกอบสําคัญทีข่ าดไมไดคอื การเลือกใชระบบปรับอากาศที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้น อยางแมนยํา เพื่อใหระบบสามารถทํางานไดตอเนื่องตลอดเวลา

ทําความรู้จักกับระบบปรับอากาศแบบ Precision Air ระบบปรับอากาศแบบ Precision Air หรือระบบปรับอากาศที่ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอยางแมนยํา เปนผลงานจากการคิดคน และพั นาของ EUROKLIMAT Spa ผูผลิตระบบปรับอากาศชั้นนํา ของโลกจากประเทศอิตาลีทไี่ ดรบั การยอมรับจากลูกคาทัว่ โลกมานาน กวา 50 ป EUROKLIMAT มีการพั นานวัตกรรมการทําความเย็นหรือ

Precision Air ตอบสนองทุกมิติที่ต้องการ แมวา จะมีการควบคุมอุณหภูมแิ ละความชืน้ อยางเหมาะสมแลว บางครัง้ เมือ่ มีปริมาณการประมวลผลมากเกินไปอาจจะเกิดความรอน สะสมเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว การทํางานของระบบปรับอากาศแบบ Precision Air จึงถูกออกแบบเพื่อใหสามารถลดอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจาก ความรอนสะสมจากการทํางานของระบบคอมพิวเตอรดว ย เชน ความ

จุดเดนของ Precision Air คือ งกชันการทํางานสมบูรณแบบ เพื่อสนับสนุนใหระบบคอมพิวเตอรทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวอยางการทํางานของระบบปรับอากาศแบบ Precision Air ที่นําอากาศรอนจากระบบคอมพิวเตอร ผานเขาเครื่องเพื่อสงอากาศเย็นกลับมาจากพื้นดานลาง

35

Engineering Today September - October 2015


ภาพการเตรียมติดตั้งระบบปรับอากาศ Precision Air แบบ Air Cooled ณ Europe Aerospace ผูผลิตอากาศยานรายใหญของโลก

เย็นของระบบถูกตั้งไวที่ 25 oc เมื่อมีความรอนสะสมจากการทํางาน ของคอมพิวเตอรทาํ ใหอณ ุ หภูมสิ งู ขึน้ ระบบปรับอากาศแบบ Precision Air จะทําการปรับลดอุณหภูมิลงโดยอัตโนมัติ ใหกลับมาอยูที่ 25 oc ทําใหระบบคอมพิวเตอรสามารถทํางานตอเนื่องไปได แตเนือ่ งจากการทํางานของศูนยคอมพิวเตอรแตละแหงจะมีราย ละเอียดที่แตกตางกันไป ระบบปรับอากาศแบบ Precision Air จึงถูก ออกแบบใหสามารถควบคุมการทํางานของระบบได 2 แบบ แบบแรก คือ การควบคุมแบบอัตโนมัติ โดยวิศวกรผูติดตั้งระบบจะทําการ Set คาการทํางานของระบบปรับอากาศตามความตองการของศูนยคอมพิวเตอรเมื่อติดตั้งระบบ ดังนั้น ระบบจะทํางานแบบอัตโนมัติตอเนื่อง สวนแบบที่ 2 จะเปนการ Set คาระบบดวยผูค วบคุมศูนยคอมพิวเตอร เอง โดยแบบที่ 2 นี้ ทาง EUROKLIMAT ผูคิดคนนวัตกรรมนี้ใหระดับ ความปลอดภัยในการ Set คาระบบไวถงึ 3 ระดับดวยกัน ทําใหผคู วบคุม ศูนยคอมพิวเตอรสามารถกําหนดความเหมาะสมของบุคลากรใน หนวยงานไดวา จะใหบคุ ลากรคนใดสามารถเขาถึงระดับความปลอดภัย ในการ Set ระบบปรับอากาศแบบ Precision Air ในระดับใด โดยมีรหัส เฉพาะบุคคลเปนตัวควบคุม ดว ยประสบการณ ของผูนํ า ระบบปรับอากาศชั้ นนําของโลก EUROKLIMAT จึงออกแบบระบบปรับอากาศแบบ Precision Air ไว ถึง 3 แบบ คือ 1. แบบ Air Cooled คือ ระบบนํา้ ยา ระบายความรอนดวยอากาศ ผานทาง Remote Condenser เหมาะสําหรับสถานที่ที่มีพื้นที่การ ติดตัง้ เครื่องระบายความรอน 2. แบบ Water Cooled คือ ระบบนํา้ ยา ระบายความรอนดวยนํา้ เหมาะสําหรับสถานที่ที่มีการใช Cooling Tower 3. แบบ Chilled Water คือ ระบบนํา้ เย็น เหมาะสําหรับสถานที่ ที่มีเครื่องทํานํ้าเย็น (Chiller) เชน อาคารขนาดใหญ โดยเครือ่ ง 1 เครือ่ ง สามารถใหความเย็นสูงสุด 78 กิโลวัตตหรือ ประมาณ 260,000 บีทียู เมื่อศูนยคอมพิวเตอรตองการใชระบบปรับ อากาศขนาดใหญ ก็สามารถขยายระบบปรับอากาศในปริมาณมากเทา ทีต่ อ งการได นอกจากนีร้ ะบบปรับอากาศแบบ Precision Air ยังพั นา ใหมีอายุการใชงานยาวนาน จึงสามารถทําการเคลื่อนยายไปติดตัง้ ใน ศูนยคอมพิวเตอรแหงใหม รองรับการขยายตัวของศูนยคอมพิวเตอรดว ย

Engineering Today September - October 2015

36

Precision Air กับการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบปรับอากาศแบบ Precision Air ก็เหมือนกับการทํางานของ ระบบอืน่ ๆ หากตองการใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอด อายุการใชงานก็ตองมีการบํารุงรักษาตามแนวทางที่ EUROKLIMAT ผูออกแบบระบบกําหนดไว อร เอี่ยมสรีย กรรมการ ูจัดการ บริษัท สยามเทมป จํากัด ผูเชี่ยวชาญระบบปรับอากาศของประเทศไทย ซึ่งเปนตัวแทน จําหนายระบบปรับอากาศแบบ Precision Air ของ EUROKLIMAT แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย กลาววา การที่ระบบปรับอากาศจะ ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ตองเริ่มจากการเลือกใชระบบปรับ อากาศใหเหมาะสมกับหนวยงานกอน เพราะระบบปรับอากาศนั้นมี หลายประเภท สําหรับระบบปรับอากาศแบบ Precision Air หรือระบบ ปรับอากาศที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอยางแมนยํา ถูกพั นาขึ้น เพือ่ ใชงานสําหรับศูนยคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ นอกจากนีย้ ังมีรูปแบบ ระบบใหเลือกถึง 3 รูปแบบ คือ แบบ Air Cooled แบบ Water Cooled และแบบ Chilled Water จึงทําใหวิศวกรผูออกแบบศูนยคอมพิวเตอร สามารถเลือกใชระบบตามรูปแบบและพื้นที่ของศูนยคอมพิวเตอรที่มี สําหรับระบบปรับอากาศแบบ Precision Air ภายหลังการติดตั้งระบบ เรียบรอยแลว จะมีการดูแลระบบตอเนื่องปละ 4 ครั้ง โดยแตละครั้งที่ เขาไปดูแลระบบจะใชเวลาประมาณ 3-4 ชัว่ โมง โดยทีมงานผูเ ชีย่ วชาญ ที่ไดรับการ กอบรมในการดูแลระบบปรับอากาศแบบ Precision Air จาก EUROKLIMAT โดยตรง ซึง่ ทีมงานจะทําการตรวจสอบระบบปรับ อากาศ 10 รายการหลัก เชน ระบบทอนํา้ ยาและความเย็น ระบบนํา้ สําหรับ การเพิ่มความชื้น ระบบไ า ระบบกรองอากาศ และระบบทอนํ้าทิ้ง ล นอกจากนีจ้ ะตรวจสอบการตัง้ คามาตรฐานของระบบใหเหมาะสม รวมทั้งศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเพิ่มเติมของระบบดวย อยางไรก็ตาม หากระบบปรับอากาศแบบ Precision Air ไดรบั การดูแลอยางเหมาะสม จะมีอายุการใชงานยาวนานคุมคากับเม็ดเงิน ที่ลงทุนไป ในตางประเทศนั้น ระบบปรับอากาศแบบ Precision Air ไดรับการยอมรั บ และมี ก ารนํ า ไปใช ง านในศู น ย ค อมพิ ว เตอร ข อง หนวยงานตางๆ มากมาย สําหรับในประเทศไทยก็มีหลายแหง อาทิ ศูนยคอมพิวเตอรของบริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) และ ศูนยคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ล


ทค น •

ท รรณา ิ าร

กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน

โชว์เครื่องจักรต้นแบบฝีมือคนไทย พร้อมใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพรอมใหการสนับสนุนโครงการดีๆ เชนนี้ตอไป เพื่อให ประเทศไทยพัฒนาเปนที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งสนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุนใหภาคสวน ตางๆ ที่มีผลงานวิจัยดีๆ ผลักดันสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย ซึ่งผลงานชิ้นใด ประเภทใด สามารถ ทําได ภาครัฐยินดีใหการสนับสนุนทั้งเงินสนับสนุนการวิจัยและหาตลาดจัดจําหนายใหตอไป

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับ สมาคมเครื่อง จักรกลไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แถลงผลสําเร็จการพั นา เทคโนโลยีเครือ่ งจักรตนแบบในโครงการพั นาและถายทอดเทคโนโลยี ดวยกระบวนการวิศวกรรมเพือ่ การสรางสรรคคณ ุ คา ซึง่ เปนการรวมมือ คิดคนและพั นาระหวางหนวยงานวิจัยของรัฐ มหาวิทยาลัยและ ภาคเอกชน ในรู ป แบบเกลี ย ว 3 ประสาน หรื อ ที่ เ รี ย กว า โมเดล Triple Helix จนสามารถพั นาเครื่องจักร มือคนไทยตอบสนอง นโยบายรัฐบาลที่ตองการเห็นการผลักดันงานวิจัยและพั นาไปสูการ ใชประโยชนเชิงพาณิชย ที่สําคัญยังเปนการสงเสริมใหผูประกอบการ ไทยหันมาใชเครือ่ งจักรทีผ่ ลิตไดเองจากในประเทศไทย ทดแทนการนํา เขาเครื่องจักรจากตางประเทศที่มีราคาสูง

โดยเบื้องตนมีเครื่องจักรตนแบบสําเร็จแลว 4 ผลงาน ไดแก ชด เครื่องจักรระบบลางและปรับปรงค าพขยะพลาสติกสําหรับ การ ลิตนํ้ามันเชื้อเพลิง ระบบติดตามการเจริ เติบโตสําหรับ อตสาหกรรม ลิตไกเนือ้ ระบบจายวัคซีนสําหรับอตสาหกรรม ลิต ไกเนือ้ และระบบลิ ตโดยสารขนาดให บรรทกนํา้ หนักได 2 ตัน เผยมีบริษัทกว่า 10 แห่ง สั่งซื้อชุดเครื่องจักรระบบล้าง และปรับปรุงคุณภาพขยะพลาสติกไปใช้ ดร.พิเช ดรงคเวโรจน รั มนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี กลาววา ประเทศไทยจําเปนตองมีการพั นาเครือ่ งมือ และนวัตกรรมตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพือ่ แขงขัน

37

Engineering Today September - October 2015


ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน รมว.กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กับคูแขงในตางประเทศได โดยใชองควิจัยความรูดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการสรางนวัตกรรมเครื่องจักรที่ชวย อํานวยความสะดวกในการทํางาน เครื่องจักรที่ลดตนทุนการผลิต เครือ่ งจักรทีร่ าคาไมแพง เปนตน ถึงแมจะไมมตี น แบบจากตางประเทศ ก็ตาม แตดวยความสามารถของนักวิจัยไทย เชื่อวามีศักยภาพที่พรอม ในการพั นาและสรางเครื่องจักรใหมๆ ใหดียิ่งกวาเดิม โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรม ารดดิสก ไดร ซึง่ มีผลงานวิจยั ทีพ่ รอมจะนําไปตอยอดเผยแพรใหผปู ระกอบการ ไดนําไปใชจริง ทัง้ นีก้ ระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานักสงเสริมและ ถายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรว มมือกับสมาคมเครือ่ งจักรกลไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประสานความรวมมือเพื่อใหเกิดผลงานเครื่องจักรใหมๆ มือคนไทย ซึ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ตองการเห็นการผลักดันงานวิจัยและ พั นาไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย เบื้องตนไดรวมกันคิดคนจน สามารถผลิตเปนเครือ่ งจักรใชงานไดจริงแลว 4 ผลงาน เชน ชดเครือ่ งจักร ระบบลางและปรับปรงค าพขยะพลาสติกสําหรับการ ลิตนํา้ มัน เชือ้ เพลิง ผลงานที่รวมทุนวิจัยและพั นากับบริษัท วิศวกรรมบริการ บํารุงรักษา จํากัด ในการพั นาชุดเครือ่ งจักรสําหรับการลางขยะพลาสติก จากหลุม งกลบ และชุดเครื่องจักรสําหรับการปรับปรุงคุณภาพขยะ พลาสติก ซึ่งสามารถลางขยะพลาสติกและปนแหงพลาสติกในเครื่อง เดียวกัน มีกําลังการผลิต 3-5 ตัน/วัน หากนําเขาจะมีราคาประมาณ 12-15 ลานบาท แตผลงานที่พั นาโดยคนไทยชิ้นนี้ตั้งราคาจําหนาย เพียง 5-8 ลานบาท โดยขณะนีม้ ผี ปู ระกอบการใหความสนใจในการ สั่งซื้อเครื่องจักรชิ้นนี้แลวกวา 10 บริษัท นอกจากนีท้ างบริษทั และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดทําการตอยอดผลงานวิจัยอื่นๆ รวมกันอีก โดยขณะนี้อยูระหวาง ทําการทดสอบและทดลองในหองทดลองกอนเขาสูกระบวนการผลิต เปนเครือ่ งจักรสําหรับใชงานจริง เพือ่ แนะนําสูต ลาดสําหรับจําหนายใน เชิงพาณิชยตอไป

Engineering Today September - October 2015

38

ระบบติดตามการเติบโตผลิตไก่เนื้อและระบบจ่ายวัคซีนผลิต ไก่เนื้อ ยกระดับและพัฒนามาตรฐานการปศุสัตว์ของไทย ส ว นผลงานวิ จั ย ระบบติ ด ตามการเจริ เติ บ โตสํ า หรั บ อตสาหกรรม ลิตไกเนือ้ และ ระบบจายวัคซีนสําหรับอตสาหกรรม ลิตไกเนือ้ ถือเปนการยกระดับและพั นามาตรฐานการปศุสัตวของ ไทยใหมปี ระสิทธิภาพผานการทดสอบปญหาไขหวัดนก และโรคระบาด ตางๆ ตามที่ตลาดในยุโรป (EU) และในประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนตลาดสง ออกหลักของประเทศไทยกําหนด เนื่องจากประเทศไทยมีการเลี้ยงไก มากเปนอันดับ 11 และเปนผูส ง ออกเนือ้ ไกอนั ดับ 4 ของโลก มีปริมาณ การผลิต 1.55 ลานตันตอป และมีการสัง่ เพิม่ ปริมาณการซือ้ จึงตองนํา นวัตกรรมเครือ่ งจักรกลทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีด่ เี ขามาชวยเพิม่ ประสิทธิภาพ การทํางานใหทัดเทียมคุณภาพตามที่ประเทศคูคาตองการ ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจงึ ไดรว มมือกับบริษทั อกรินโนเวท จํากัด คิดคน ผลงานทั้งสองชิ้นนี้รวมกันเพื่อลดความเสี่ยงจากการ ปนเปอนและติดเชื้อทุกขั้นตอนกระบวนการปศุสัตวของไทยตามที่ ตางประเทศตองการ ซึง่ ระบบเครือ่ งจักรทีค่ ดิ คนไดนจี้ ะเปนการควบคุม อัตโนมัติ ควบคุมดวยคอมพิวเตอร ลดการใชแรงงานคนทีจ่ ะเขาไปสัมผัส ในกระบวนการใหวัคซีน ใหอาหาร ตลอดจนการจับตองหรือสัมผัสกับ ไกที่เลี้ยง ทั้งไกเนื้อและไกไข ซึ่งไดผลที่ดียอดเยี่ยม มีขอมูลยอนหลัง ขอตรวจสอบได เนือ่ งจากเครือ่ งนีจ้ ะบันทึกขอมูลไกทกุ ตัวตัง้ แตแรกเริม่ การเลีย้ ง ชัง่ นํา้ หนักในแตละชวงอายุ แผนการใหอาหาร ระยะเวลาเนือ้ ไกทไี่ ดมาตรฐาน ไขไกทไี่ ขออกมาโตไดขนาดอยางไรบาง กระทัง่ จับและ เก็บไขเพือ่ จําหนาย ทุกขัน้ ตอนมัน่ ใจไดวา ปลอดภัย 100 เปอรเซ็นต

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน มอบของที่ระลึกแก จํารัส พานเพียรศิลป เอ็มดี อกรินโนเวท


ทั้งนี้เครื่องติดตามการเจริญเติบโตสําหรับอุตสาหกรรมผลิตไก เนือ้ จะจําหนายในราคา 14,500-17,500 บาทตอเครือ่ ง หรือ 78,000 บาทตอโรงเรือน ขณะที่ราคานําเขาอยูที่ 27,000-28,000 บาทตอ เครือ่ ง หรือประมาณ 200,000 บาทตอโรงเรือน สวนเครือ่ งจายวัคซีน นัน้ จะราคาถูกกวา โดยเครือ่ งดังกลาวจะจําหนายในราคา 14,500 บาท ตอโรงเรือน เทากับราคานําเขาจากอิสราเอลแบบ Manual ในขณะที่ สินคานําเขาจากสหรัฐอเมริกาที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกัน ราคา ประมาณ 34,000 บาทตอโรงเรือน ระบบลิฟต์โดยสารขนาดใหญ่สําหรับงานก่อสร้าง ลดต้นทุนนําเข้าได้ 2 ล้านบาท ดร.พิเช กลาววา สําหรับผลงานชิน้ สุดทาย คือ ระบบลิ ต โดยสารขนาดให บรรทกนํา้ หนักได 2 ตัน สําหรับใชงานในไซตกอ สราง โดยกระทรวงวิทยาศาสตร ไดรวมคิดคนและพั นารวมกับนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและบริษทั คอนสโก เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด เพื่อดําเนินโครงการพั นาระบบลิ ตโดยสารสําหรับงานกอสราง ที่ สามารถรองรับนํ้าหนักบรรทุกได 2,000 กิโลกรัม และเคลื่อนที่ได 30-40 เมตร/นาที เพือ่ ทดแทนการนําเขา ชวยลดดุลการคาของประเทศ ทัง้ นีค้ าดวาเครือ่ งจักรดังกลาวสามารถลดตนทุนนําเขา และจําหนายใน เชิงพาณิชยไดในราคาชุดละประมาณ 3 ลานบาท เมื่ออยูในสายการ ผลิตอยางแทจริง ขณะที่เครื่องจักรที่นําเขาจากตางประเทศมีราคา จําหนายประมาณ 5 ลานบาท นอกจาก 4 ชิ้น ผลงานเบื้องตนที่คิดคนไดจากโครงการความ รวมมือนี้แลวยังมีอีกหลายผลงานที่รอการรับรองการใชงานไดจริง เพื่อนํามาเผยแพรออกสูสาธารณชน ใหทั้งผูประกอบการ ผูใชงาน นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทัว่ ไปไดนาํ ผลงานตางๆ เหลา นี้ไปประยุกตใช หรือทําการสั่งซื้อจากผูประกอบการที่ไดรับสิทธิการ จําหนายในอนาคตตอไป “กระทรวงวิทยา าสตรและเทคโนโลยีพรอมใหการสนับสนุน โครงการดี เชนนี้ตอไป เพื่อใหประเท ไทยพั นา เปนที่ยอมรับใน ระดับสากล อีกทัง้ สนองนโยบายรั บาลในการกระตุน ใหภาคสวนตาง ที่มีผลงานวิจัยดี ผลักดันสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย ึ่งผลงาน ชิ้นใด ประเภทใด สามารถทําได ภาครั ยินดีใหการสนับสนุนทั้งเงิน สนับสนุนการวิจัยและหาตลาดจัดจําหนายใหตอไป” ดร.พิเช กลาว จากเครื่องจักรระบบล้างและปรับปรุงคุณภาพขยะพลาสติก สู่เครื่องจักรสําหรับปอกผลไม้ที่ปอกยาก ดร.สมสิท ิ มูลสถาน ตัวแทนจากบริษัท วิศวกรรมบริการ บํารงรักษา จํากัด กลาววา การรวมคิดคนและวิจัยพั นาเครื่องจักร ตนแบบภายใตโครงการสรางเครื่องจักรตนแบบดวยกระบวนการ วิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคานั้น ถือเปนโอกาสที่ดีของนักวิจัย ทัง้ ภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษาในมหาวิทยาลัยตางๆ ไดมโี อกาส นําผลงานทีค่ ดิ คนไดนาํ เสนอตอหนวยงานทีส่ นใจ เพือ่ นําผลงานไปตอ ยอดผลิตเปนเครื่องจักรที่สามารถใชงานไดจริง ไมนําผลงานที่คิดคน

เครื่องจักรปอกทุเรียนไดอยางงายดาย

ไดไปวางทิง้ ไวบนหิง้ อยางทีผ่ า นๆ มา สําหรับความสําเร็จในการพั นา เครื่องจักรสําหรับกระบวนการลางและปรับปรุงคุณภาพขยะพลาสติก เพือ่ การผลิตนํา้ มันเชือ้ เพลิงทีท่ างบริษทั ไดรว มสงนักวิจยั วิศวกรเขา รวมทํางานกับ กระทรวงวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสมาคม เครือ่ งจักรกลไทย ภายใตโครงการพั นาและถายทอดเทคโนโลยี ดวย กระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา โดยชุดเครื่องจักร ดังกลาวประกอบดวยชุดเครื่องจักร 2 ชุด ไดแก ชุดเครื่องจักรสําหรับ การลางขยะพลาสติกจากหลุม งกลบ และชุดเครื่องจักรสําหรับการ ปรับปรุงคุณภาพขยะพลาสติก สามารถลางขยะพลาสติกและปนแหง พลาสติกในเครื่องเดียวกัน รวมถึงการปรับขนาดความสะอาดและ ความชื้นของชิ้นขยะพลาสติกใหพรอมเขาสูระบบไพโรไลซิสไดทันที โดยมีกําลังการผลิต 3-5 ตันตอวัน ทั้งนี้ บริษัท วิศวกรรมบริการบํารุงรักษา มีแผนที่จะผลิตชุด เครือ่ งจักรระบบลางและปรับปรุงคุณภาพขยะพลาสติกสําหรับการผลิต นํ้ามันเชือ้ เพลิงดวยวิธีไพโรไลซิส ออกจําหนายในเชิงพาณิชยทั้งระบบ ในราคาประมาณ 5–8 ลานบาท ซึ่งปกติราคานําเขาเครื่องดังกลาว จะมีมูลคาประมาณ 12-15 ลานบาท ทําใหมีราคาถูกกวาการนําเขา และผลสําเร็จของการพั นาดังกลาว จะเปนการเพิม่ ขีดความสามารถ ในการแขงขันใหกับผูผลิตในการลดตนทุนการผลิต ตลอดจนสามารถ สรางมาตรฐานและความปลอดภัยใหกับแรงงานในอุตสาหกรรมไทย รวมไปถึงการเปนสวนหนึ่งในการแกไขปญหาขยะของชาติและวิก ต พลังงานของโลก นอกจากนีบ้ ริษทั และทีมคณะวิจยั รวมยังไดตอ ยอดเครือ่ งจักร ทีค่ ดิ คนไดไปสูเ ครือ่ งจักรสําหรับปอกผลไมตา งๆ ทีป่ อกยาก เชน ทุเรียน มะพราว เปนตน โดยใชหลักการเดียวกันกับการทําเครือ่ งจักรกลทัว่ ไป แตออกแบบใหโครงสรางรูปรางของเครื่องจักรมีการรองรับการปอก ผลไมที่ปอกยาก โดยมีหัวคมมีด 4-5 แกน ชวยในการปอก เปนตน เบือ้ งตนเครื่องจักรชนิดนี้กําลังอยูในกระบวนการผลิต

39

Engineering Today September - October 2015


ใช้เวลากว่า 2 ปี พัฒนาเป็นระบบจ่ายวัคซีนสําหรับผลิตไก่เนื้อ ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ ลดการใช้แรงงาน จํารัส พานเพียรศิลป กรรมการ จู ดั การ บริษทั อกรินโนเวท จํากัด กลาววา การเขารวมโครงการพั นาเครื่องจักรตนแบบดวย กระบวนการวิศวกรรมเพือ่ การสรางสรรคนนั้ ทางบริษทั ไดประโยชน จากการทํางานรวมกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร บริษัทเอกชนตางๆ มหาวิทยาลัยตางๆ ทีส่ ง ตัวแทน เจาหนาที่ นักวิจยั นักศึกษามารวมกัน คิดหาผลงานสําหรับชวยสรางโอกาสทางการคาภาคอุตสาหกรรมไทย ใหมีคุณภาพทัดเทียมและกาวสูความเปนสากลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ ภาคการปศุสัตวการเลี้ยงไกเนื้อและไกไขที่มีมูลคาทางการคาขายที่สูง มาก ขอมูลจากสมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออกไทยระบุวาป 2557 ไทย สงออกไกสดแชเย็น แชแข็งและแปรรูป ถึง 560,000 ตัน มีมูลคาสูง ถึง 78,000 ลานบาท มีตลาดสําคัญคือ ตลาดในสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งนําเขาผลิตภัณฑไกสูงถึง 270,000 ตัน และประเทศญี่ปุน ที่นําเขา สูงถึง 240,000 ตัน ซึ่งทั้ง 2 ตลาดนี้ถือเปนตลาดการคาที่ใหญของ ประเทศไทย และมีการตรวจสอบที่มีมาตรฐานสูง ปลอดทั้งเชื้อโรค ไขหวัดนก ปลอดสารตกคางจากการเลีย้ ง เพือ่ ใหมนั่ ใจวาไกเนือ้ ทีน่ าํ เขา ในการบริโภคและจําหนายแกผบู ริโภคไมไดรับอันตราย “แมวาจะเปนการยากและตองใชเวลา ึก ายาวนานกวา 2 ป ทางคณะทํางานก็สามารถผานอุปสรรคตาง รวมกันจนเกิดเปนชิน้ งาน ระบบจายวัค ีนสําหรับอุตสาหกรรมผลิตไกเนื้อ ึ่งเปนเทคโนโลยี ทันสมัย ควบคุมดวยระบบอัตโนมัติ ลดการใชแรงงาน และลดการเขา ออกรวมถึงการจับหรือสัม ผัสไก ตลอดระยะเวลาการเพาะเลี้ยงไก ตัง้ แตกระบวนการเลีย้ ง กระบวนการใหอาหาร จนกระทัง่ กระบวนการ จัดจําหนาย” จํารัส กลาว เครื่องจายวัคซีนที่ชวยจายทั้งยาและธาตุอาหารที่จําเปนใหแก ไกเนื้อและไกไข ชวยในการเสริมสรางใหไกมีการพั นาเติบโตตาม แผนการเลี้ยงที่วางไว สามารถควบคุมโดสของยาไดอยางแมนยําและ สมํ่าเสมอโดยระบบอัตโนมัติ สามารถบันทึกขอมูลการจายวัคซีนไวใน แ ลชไดร ทําใหสะดวกใชงาน ติดตัง้ งาย เพราะออกแบบใหสามารถ ติดตั้งเขากับระบบใหนํ้าไกของโรงเรือนไดทันที เครื่องติดตามการเติบโตโดยชั่งนํ้าหนักไก่ ปลอดภัย และได้นํ้าหนักตามที่ลูกค้าต้องการ จํารัส กลาววา สําหรับเครือ่ งติดตามการเจริญเติบโตโดยการชัง่ นํ้าหนักไก สามารถเก็บคานํ้าหนักไกในโรงเรือนโดยไม ตองจับไก เนื่องจากไกจะขึ้นไปบนตาชั่งที่ติดตั้งในโรงเรือนตามการติดตั้งของ ระบบ โดยเครือ่ งสามารถเลือกบันทึกเฉพาะตอนทีไ่ ก 1 ตัวอยูบ นตาชัง่ ถามีไกมากกวา 1 ตัว เครื่องจะไมบันทึกขอมูล และตั้งคานํ้าหนักกลับ ไปทีศ่ นู ยเพือ่ รอไกตวั ใหมขนึ้ มาชัง่ นํา้ หนัก โดยขอมูลนํา้ หนักไกในแตละ ชวงอายุจะถูกเก็บขอมูล วิเคราะหเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน ทําให สามารถติดตามการเจริญเติบโตของไกไดตลอดเวลา สามารถนําขอมูล ดังกลาวมาวางแผนการใหอาหารและจับไกเพื่อจําหนาย ทําใหไกเนื้อ มีขนาดสมํ่าเสมอ สามารถลดอาการบาดเจ็บของไกเนื่องจากการสุม

Engineering Today September - October 2015

40

จับไกมาชั่งนํ้าหนัก และประหยัดตนทุนในการผลิต อีกทั้งยังลดการใช แรงงานในโรงเรือนปศุสัตวไดมาก ทําใหเปนทางเลือกทีส่ ะดวกตอการ เลีย้ งที่มกี ารแขงขันในเรือ่ งความปลอดภัย และเติบโตไดตามนํา้ หนักที่ ลูกคาในแตละประเทศตองการ ทัง้ นีก้ ารติดตัง้ เครือ่ งติดตามการเจริญเติบโตของไกเนือ้ และไกไข ที่เลี้ยงนั้นสามารถติดตั้งได 3-4 จุด หรือมากกวาตามที่ผูเลี้ยงตองการ และงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณการติดตั้งเครื่องตอ 1 โรงเรือนที่ เลี้ยงไกประมาณ 30,000 ตัวขึ้นไป มก. ทดลองใช้ลิฟต์โดยสารสําหรับงานก่อสร้าง พร้อมปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น รศ. ดร. ั ะ เกียรติวั น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาววา การกอสรางในประเทศไทยมีความ เสี่ยงสูง เพื่อเปนการสรางมาตรฐานความปลอดภัย และประสิทธิภาพ ในการทํางานของระบบลิ ตโดยสารสําหรับงานกอสราง สํานักงาน ปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี จึ ง ให ก ารสนั บ สนุ น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรวมกับสมาคมเครือ่ งจักรกลไทย และ บริษัท คอนสโก เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด เพื่อดําเนินโครงการพั นา ระบบลิ ตโดยสารสําหรับงานกอสราง ทีส่ ามารถรองรับนํา้ หนักบรรทุก ได 2,000 กิโลกรัม และเคลื่อนที่ได 30-40 เมตรตอนาที เพื่อทดแทน การนําเขา ชวยลดดุลการคาของประเทศ ทัง้ นีค้ าดวาเครือ่ งจักรดังกลาว จะสามารถลดตนทุนนําเขา และจําหนายในเชิงพาณิชยไดในราคาชุด ละประมาณ 3 ลานบาท เมือ่ มีการผลิตอยูใ นสายการผลิตอยางแทจริง ในขณะที่เครื่องจักรที่นําเขาจากตางประเทศมีราคาจําหนายประมาณ 5 ลานบาท ขณะนี้ชิ้นผลงานกําลังนําไปทดลองใชในสถานที่กอสราง จริงในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพที่ดี ตามการใชงานของผูประกอบการกอสรางตอไป ความสําเร็จในการพั นาลิ ตกอสรางนี้ ยังมีสวนชวยเสริม สรางเทคโนโลยีของไทย เกิดการพั นาแรงงานในประเทศ สราง ศักย าพเพิม่ ความสามารถในการแขงขันใหกบั ู ลิตในประเทศ สงเสริมการพั นาโครงสรางพื้น าน และยังชวยสรางมาตร าน ความปลอด ัยใหกับแรงงานในอตสาหกรรมไทยอีกดวย


Factory Today •

รรณา ิ าร

เยี่ยมชมฐานการผลิตของ

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ลํ้าหน้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

บริษัท ดาว เคมิคอล กอตั้งมานานกวา 118 ป โดยมีสํานักงาน ใหญอยูที่เมืองมิดแลนด รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนฐาน การผลิตผลิตภัณฑกวา 14,000 รายการ จากฐานการผลิตทัง้ หมด 58 แหง ใน 22 รัฐ และผลิตภัณฑกวา 6,000 รายการ ที่ผลิตจากโรงงาน ตางๆ ทั้ง 201 แหง ใน 36 ประเทศทั่วโลก ในแตละป บริษัท ดาว เคมิคอล ไดใชเงินลงทุนไปกวา 4,000 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 13,000 ลานบาท เพือ่ พั นาผลิตภัณฑใหกบั ลูกคา 180 ประเทศคูค า ทั่วโลก ในอุตสาหกรรมหลากหลาย เชน กลุมพลังงานทดแทน กลุม อุตสาหกรรมยานยนต สีและวัสดุเคลือบผิว ผลิตภัณฑดแู ลรางกายและ ธุรกิจเภสัชกรรม เปนตน และใชงบประมาณในการบริหารกิจการสําหรับ งานวิจยั ปละมากกวา 1,700 ลานเหรียญสหรัฐ เพือ่ คิดคนผลิตภัณฑ ใหมๆ ตอบโจทยและสนองความตองการของผูบ ริโภค โดยมีทมี นักวิจยั กวา 6,800 คน หรือเกือบ 2 ใน 3 ในประเทศสหรัฐอเมริกา จากจํานวน พนักงานรวมประมาณ 53,000 คนทั่วโลก ไดใชองคความรูทางดาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการวิจัยและพั นาผลิตภัณฑ

สําหรับประเทศไทย บริษทั ดาว เคมิคอล ไดเริม่ ธุรกิจในประเทศไทย เปนครั้งแรกในป 2510 โดยกอตั้งบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย ขึน้ เพือ่ นําเขาและจัดจําหนายเคมีภณ ั ฑ ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของการดําเนิน งานในระดับโลกเพื่อแสวงหาตลาดใหมๆ และเปดโรงงานแหงแรกที่ อําเภอพระประแดง ในป 2521 เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพการเติบโต ของอุตสาหกรรมปโตรเคมีในประเทศไทยและทั่วภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต ในป 2558 นี้ ถือเปนปที่ 48 ของกลุม บริษทั ดาว ประเทศ ไทยทีไ่ ดเปดดําเนินการในเมืองไทย และถือเปนฐานการผลิตทีใ่ หญทสี่ ดุ ในภูมิภาคเอเชียแปซิ ก โรงงานผลิตโพลีออลแห่งใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ด้วยกําลังผลิตขนาด 200,000 ตัน/ปี จิรศักดิ สิงหม ีชัย กรรมการ ูจัดการ กลมบริษัท ดาว ประเทศไทย กลาววา กลุมบริษัท ดาว ประเทศไทย มีโรงงานในไทย ทัง้ สิน้ 15 โรง แบงเปนโรงงานทีร่ ว มทุนกับเครือซิเมนตไทย 7 โรง และ

41

Engineering Today September - October 2015


อุตสาหกรรมปโตรเคมี เพราะเ ร กิจที่เกี่ยวของกับปโตรเคมีหลาย ประเภทเริ่มมีการ นตัวและมีกําลังสั่ง ื้อวัตถุดิบเขามาตามแผนการ ตลาดที่ทางกลุมไดวางเอาไว อีกทั้งมาตรการกระตุนเ ร กิจของ ประเท ในการสงเสริมการประกอบธุรกิจดานปโตรเคมีสาํ หรับสงออก ยังตางประเท โดยเ พาะประเท ในประชาคมเ ร กิจอาเ ยี น หรือ AEC เริ่ ม มี โ อกาสที่ ดี ม ากยิ่ ง ขึ้ น เพราะด ว ยยุ ท ธ าสตร ที่ ตั้ ง ของ ประเท ไทยและ กั ยภาพของผูป ระกอบการดานปโตรเคมีของไทยเปน ที่ยอมรับ มีการนําองคความรูดานวิทยา าสตรและเทคโนโลยี รวมทั้ง นวัตกรรมใหม มาประยุกตใชในกระบวนการรัก ส งิ่ แวดลอมทีท่ วั่ โลก ใหการยอมรับเปนอยางดี” จิรศักดิ กลาว ดาว เคมิคอล ประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์ป้อนลูกค้า ในอุตสาหกรรมมากกว่า 1,000 รายการ มร.ทอดด ซัททอน กรรมการและ อู าํ นวยการโรงงาน กลม บริษัท ดาว ประเทศไทย กลาววา บริษัท มีผลิตภัณฑที่ทั้งผลิต ภายในประเทศ และนําเขามาเพือ่ จําหนายมากกวา 1,000 รายการ โดย จําหนายใหกบั ลูกคาในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมบรรจุภณ ั ฑ อุตสาหกรรมเครือ่ งสําอางและผลิตภัณฑดแู ล รางกาย อุตสาหกรรมเ อรนิเจอร อุตสาหกรรมกอสราง เวชภัณฑ อาหารและอืน่ ๆ เพราะสินคาของบริษทั เปนสินคาทีม่ คี ณ ุ สมบัตพิ เิ ศษ ที่สามารถตอบโจทยและชวยเพิ่มมูลคาใหแกสินคาของลูกคา ทั้งดาน เทคโนโลยี นวัตกรรมและสงเสริมความยัง่ ยืนของธุรกิจ โดยทีมนักวิจยั และผูบริหารจะรวมทํางานเปนทีมงานเพื่อดูแลลูกคาในอุตสาหกรรม

จิรศักดิ สิงหมณีชัย กรรมการผูจัดการ กลุมบริษัท ดาว ประเทศไทย

ทีเ่ หลือกลุม บริษทั ดาว ประเทศไทยเปนผูบ ริหารงานเอง 100 เปอรเซ็นต โดยโรงงานดังกลาวตัง้ อยูใ นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก เชน โรงงานผลิต เลเท็กซ โพลีออล สไตรีน โมโนเมอร โพลีเอทิลนี โพลีสไตรีน โพรพิลนี ออกไซด และโรงงานลาสุดคือ โรงงานผลิตโพลีอเี ทอร โพลีออล เพราะ มีวัตถุดิบที่สามารถแลกเปลี่ยนขนสงทางทอในพื้นที่เดียวกันของทาง กลุมไดสะดวกและรวดเร็ว ไมสิ้นเปลืองคาใชจายที่ตองเพิ่มมากขึ้นใน การจัดสง โดยในป 2558 นี้ บริษัท ตั้งเปาหมายการผลิตเคมีภัณฑ และพลาสติกอยูท ี่ 2.3 ลานตัน/ป เพิม่ ขึน้ จากป 2557 ประมาณ 18-20 เปอรเซ็นต หรือ 1.8 ลานตัน/ป เนื่องจากโรงงานโพลีอีเทอร โพลีออล แหงใหมขนาด 200,000 ตัน/ป ไดกอ สรางแลวเสร็จสามารถเดินเครือ่ ง ทํางานไดแลว แตเนื่องจากราคานํ้ามันที่ปรับตัวลดลงอยางรวดเร็วใน ระยะไตรมาสแรกของป 2558 ที่ผานมา สงผลใหราคาผลิตภัณฑ เคมีภัณฑและพลาสติกปรับตัวลดลงตามไปดวย ทําใหการคาดการณ รายไดทั้งหมดในป 2558 นี้จะเติบโตขึ้นเล็กนอยจากป 2557 ที่กลุม บริษทั ดาว ประเทศไทย มีรายไดอยูท ี่ 124,219 ลานบาท หรือประมาณ 3,900 เหรียญสหรัฐ “แมวาราคาผลิตภัณฑเคมีภัณฑและพลาสติกจะปรับตัวลดลง เมื่อเทียบจากป 2557 ที่ผานมา แตสวนตางของราคาผลิตภัณฑ กับวัตถุดิบอยูในเกณฑที่ดี โดยป 2558 นี้ถือวาเปนชวงขาขึ้นของ

Engineering Today September - October 2015

42

มร.ทอดด ซัททอน กรรมการและผูอ าํ นวยการโรงงาน กลุม บริษทั ดาว ประเทศไทย


นอกจากนี้ยังมีการนํากระบวนการ Reverse Osmosis สําหรับระบบ กรองนํ้า ลมเทค ซึ่งเปนนวัตกรรมที่บริษัท คิดคนมาติดตั้งภายใน โรงงาน ทําใหลดการใชพลังงานไดกวา 1,000 ลานกิโลวัตตชั่วโมง

หองทดลองของกลุมบริษัท ดาว ประเทศไทย

ชี้อานิสงส์ของการเปิด AEC ดันตลาดส่งออกให้ใหญ่ขึ้น จิรศักดิ กลาวถึงแผนการดําเนินธุรกิจในป 2558 วา บริษัท ยังมุงเนนการทําตลาดเพือ่ สนองความตองการของลูกคาทัง้ ในและตาง ประเทศ ซึ่งการที่ประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) นับเปนโอกาสที่ดีของบริษัท เนื่องจากไทยเปนฐาน การผลิตที่ใหญที่สุดในภูมิภาคนี้ ทําใหมีโอกาสเติบโตมากขึ้น เพราะ ตลาดใหญขนึ้ จากปจจุบนั ทีย่ อดสงออกเคมีภณ ั ฑและพลาสติกไปตาง ประเทศคิดเปนสัดสวน 70 เปอรเซ็นต ที่เหลือเปนตลาดในประเทศที่ มีเพียง 30 เปอรเซ็นต ทั้งนี้เชื่อวาการเปด AEC จะทําใหยอดสงออก เพิ่มมากขึ้น

แตละประเภทอยางใกลชิด เพื่อคิดคนและพั นาผลิตภัณฑใหมๆ ที่ดี ตรงตามตลาดตองการ ไมทาํ ลายสิง่ แวดลอม เพราะถือเปนสิง่ ทีท่ า ทาย ทีย่ คุ ปจจุบนั สังคมผูบ ริโภคเริม่ หันมาสนใจและรักษสงิ่ แวดลอมมากขึน้ สะทอนถึงผูประกอบการที่จะตองหาสิ่งที่ตอบโจทยและรับผิดชอบตอ สังคม ชูโรงงานโพลีออลมีเทคโนโลยี DMC ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก กลุมบริษัท ดาว ประเทศไทย ไดนําเทคโนโลยีขั้นสูงมาใชใน กระบวนการผลิต โดยใหความสําคัญตั้งแตการออกแบบโรงงาน และ การวางแผนทุกขัน้ ตอน ดวยเทคโนโลยีทดี่ ที สี่ ดุ ในขณะนัน้ เพือ่ ใหระบบ จัดการในโรงงานดําเนินไปดวยดีตามแผนการจัดการโรงงาน เชน โรงงานโพลีออล (DMC Polyol) ทีม่ เี ทคโนโลยี DMC ทีใ่ หญทสี่ ดุ ในโลก สามารถเดินเครื่องทํางานไดอยางตอเนื่อง ประหยัดนํ้ามันและรักษา สิง่ แวดลอม สามารถลดการใชพลังงานและนํา้ เสียจากกระบวนการผลิต ไดถึง 50-70 เปอรเซ็นต และไมทําใหเกิดกากของเสียจากการผลิต เลย 100 เปอรเซ็นต นอกจากนี้ทางบริษัท ยังมีหอง Lab ที่ใช เทคโนโลยีชั้นสูงในการทดสอบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑไดอยาง แมนยํา มีเครือ่ งตรวจสอบประมาณ 14-15 เครือ่ ง สําหรับนักวิจยั 50 คน ในการควบคุมดูแลทุกขั้นตอนใหผลิตภัณฑออกมาดีที่สุด สวนการกําจัดของเสียภายในโรงงานเพื่อไมใหกระทบตอ 52 ชุมชนโดยรอบโรงงานนัน้ ทางบริษทั ไดทาํ การตรวจสอบอยางเขมขน มาโดยตลอด เชน การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมากกวาหนึง่ ลาน เมตริกตันทุก 1 ชัว่ โมง ซึง่ จะไมทาํ ลายสิง่ แวดลอมเลยเพราะเปนกระบวน การกําจัดกาซคารบอนใหทาํ ลายอากาศภายนอกนอยทีส่ ดุ ขณะทีก่ าร จัดการนํา้ เสีย จะมีการบําบัดนํา้ เสียแลวนํากลับมาใชใหเกิดความคุม คา ที่สุดกอนนําไปทิ้ง ทําใหสามารถลดของเสียตอการผลิตในโรงงานได ถึง 42 เปอรเซ็นต หรือคิดเปนจํานวนเงินปละหลายพันลานบาท

สวนการลงทุนในไทย ทางกลุมบริษัท ดาว ประเทศไทย ยังไมมี แผนลงทุนเพิ่มเติมในชวงนี้ หลังจากที่บริษัท ไดลงทุนในโครงการ Thai Growth Project ที่มีมูลคาการลงทุน 3 พันลานเหรียญสหรัฐ เริ่มตั้งแตป 2549 แลวเสร็จเมื่อเปดเดินเครื่องจักรเชิงพาณิชยของ โรงงานโพลีอีเทอร โพลีออล ซึ่งเปนโครงการสุดทายภายใตการลงทุน ดังกลาว จนไทยเปนฐานการผลิตที่ใหญที่สุดของกลุมบริษัท ดาว ประเทศไทย ในภูมิภาคเอเชียแปซิ ก อยางไรก็ตาม แมวาจะไมมีการ ลงทุนโครงการใหมๆ ในไทย แตบริษัท ดาว เคมิคอล ซึ่งเปนบริษัทแม ไดมีการลงทุนรวมกับซาอุดิอารัมโก ในโครงการปโตรเคมีคอมเพล็กซ Sadara ตั้งอยูที่ Jubail ประเทศซาอุดี อาระเบีย โดยใชเงินลงทุน 20,000 ลานเหรียญสหรัฐ มีโรงงานตางๆ ถึง 26 โรง คิดเปนกําลัง การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกกวา 3,000,000 ตัน/ป คาดวาจะเริ่ม ทยอยเปดการคาเชิงพาณิชยไดครึง่ หลังป 2558 และจะเดินเครือ่ งจักร ครบทุกโรงงานในกลางป 2559

43

Engineering Today September - October 2015


หองทดลองของกลุมบริษัท ดาว ประเทศไทย

มุ่งผลิตสินค้าปลอดภัย-รักษ์สิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ลูกค้าและผู้บริโภคอย่างยั่งยืน จิรศักดิ กลาววา ตัง้ แตป 2538 ดาว เคมิคอล จะมีการประเมิน ผลงานและแผนงานทีว่ างไวทกุ ๆ 10 ป ในป 2558 นี้ กลุม บริษทั ดาว ประเทศไทย จึงมุงวางรากฐานวั นธรรมความปลอดภัยและการดูแล สิ่งแวดลอมสูลูกคาและผูบริโภคอยางยั่งยืน ผานผลิตภัณฑที่บริษัท พั นาขึ้นเพื่อตอบโจทยดานการขาดแคลนทรัพยากรของโลกในดาน ตางๆ เชน ผลิตนํ้าดื่มที่สะอาด การนําผลผลิตทางการเกษตรภายใน ประเทศมาพั นาเปนพลังงานทางเลือกสีเขียวใหเกิดประโยชนใหมาก ที่สุดเพื่อทดแทนนํ้ามันที่นําเขาจากตางประเทศ สวนงานวิจัยนั้นในป 2557 ที่ผานมา บริษัท ไดจดสิทธิบัตรจํานวน 635 เรื่อง ซึ่งมากกวา ป 2556 นับเปนปแรกทีบ่ ริษทั ทําลายสถิตกิ ารทํางานวิจยั ทีส่ งู ขึน้ ถึง 10 เปอรเซ็นต สําหรับในป 2558 นี้ บริษัท ยังคงมงมั่นในการคิดคนงาน วิจัยใหม เพราะการคิดคนที่ไมหยดยั้งเทากับเปนการลงทนให นั ก วิ จั ย ได มี อ งค ค วามรู  เ พิ่ ม เติ ม ในการทํ า งานให กั บ บริ ษั ท มากกวาการสรางชื่อเสียงหรือไดสิท ิบัตรเสียอีก จงทําใหในปนี้ บริษัท ตั้งเปาการทําสิท ิบัตรเพียง 400 เรื่องเทานั้น

Engineering Today September - October 2015

44

ผลิตภัณฑโพลีออลสําหรับตัวกรองอากาศ


Quality •

ส . สง ส ิ ง

ิสา ิ

น า แ น ง

นา

น น ง ด 11

รรณา ิ าร

เมือ่ เร็วๆ นี้ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม (สมอ.) ไดจัดโครงการสื่อมวลชนสัญจรเพื่อเยี่ยมชมกิจการวิสาหกิจชุมชนใน พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจา อยูหัว ณ สถานีดอยอางขาง และวิสาหกิจชุมชนของชาวเขาที่หมูบาน นอแล วิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ผักเชียงดา ของกลุม เกษตรกรในพืน้ ทีอ่ าํ เภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ทีไ่ ดมาตรฐานผลิตภัณฑ ชุมชน (มผช.) เพือ่ ยกระดับผลิตภัณฑพนื้ บานใหไดเครือ่ งหมายรับรอง มีจุดเดน มีเอกลักษณ พั นาทองถิ่น สงเสริมตลาด และมีรายไดพึ่ง ตนเองได ตามแผนพั นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ทีม่ ุง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลิตภัณฑแปรรูปจากผักเชียงดา

สมจิตต สัจพันโรจน รองเลขาธิการ สมอ. (ซาย) มอบมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน

สมอ. เผยประกาศใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว จํานวน 1,378 มาตรฐาน สมจิตต สัจพันโรจน รองเลขา กิ าร สํานักงานมาตร าน ลิตั อ ตสาหกรรม (สมอ.) กลาววา สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมมีโครงการจัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน เพื่อรองรับ การพั นาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑทองถิ่น ผลิตภัณฑ วิสาหกิจชุมชน หรือสินคา OTOP ระดับพืน้ บานทีย่ งั ไมไดรบั การพั นา เทาที่ควร ใหไดรับรอง มีเครื่องหมายรับรองที่ทางสํานักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมออกใหเพื่อรับรองผลิตภัณฑ สินคาตางๆ ทั้ง มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) หรือสินคามาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.9999 เพือ่ สรางการยอมรับในคุณภาพสินคา สรางความมัน่ ใจให กับผูบ ริโภค ตลาดการคาทัง้ ในประเทศและตางประเทศ ในเรือ่ งขัน้ ตอน การผลิต คุณภาพของสินคาและผลิตภัณฑที่ผานการรับรองเพราะมี เจาหนาที่จาก สมอ. ประสานความรวมมือผูนําชุมชนทั้งผูใหญบาน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) กํานัน เกษตรอําเภอ และเกษตร จังหวัดลงพืน้ ทีค่ อยตรวจสอบอยางสมํา่ เสมอ หากพบวาพืน้ ทีใ่ ดผูผ ลิต มีปญหาก็จะไดเรงการจัดสงผูชํานาญนักวิชาการลงพื้นที่เพื่อใหคํา ปรึกษาแกไขปญหากอนทีจ่ ะลุกลามกระทบการตลาดการคาในวงกวาง ตอไป เปนตน ซึง่ ในปจจุบนั มาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชนทีป่ ระกาศใชแลว จํานวน 1,378 มาตรฐาน ชูอําเภอแม่แตงเป็นพื้นที่นําร่องในภาคเหนือ ผลิตสินค้าชุมชนที่มีคณ ุ ภาพตาม มผช. ในการลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มชมกิจการวิสาหกิจชุมชนในพืน้ ทีโ่ ครงการอัน เนือ่ งมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ณ สถานีดอย อางขาง และวิสาหกิจชุมชนของชาวเขาทีห่ มูบ า นนอแล วิสาหกิจชุมชน

45

Engineering Today September - October 2015


สันมหาพนสมุนไพรอินทรีย ผักเชียงดา ของกลุม เกษตรกรในพืน้ ทีอ่ าํ เภอ แมแตง จังหวัดเชียงใหมนนั้ ทาง สมอ. หวังสรางใหพนื้ ทีด่ งั กลาวเปนจุด นํารองในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อบูรณาการสนับสนุนชุมชน สินคาชุมชน สินคาจากโครงการหลวงทีม่ คี ณ ุ ภาพแลว หรือยังไมไดคณ ุ ภาพ ยังไมได ตรารับรองจากสถาบันใดๆ หรือไดตรารับรองผลิตภัณฑจากสถาบันใด ก็ตามแลว ไดมีการแลกเปลี่ยนองคความรู ไดมีการทบทวนการทํา ผลิตภัณฑตางๆ ใหม หากพบขั้นตอนใดบกพรองก็ใหรีบแกไข เพราะ หากปลอยผานไปสินคาหรือผลิตภัณฑนนั้ ๆ จะถูกกีดกันทางการคาได หากไมไดมาตรฐานและคุณภาพจริงๆ “จุดใดดีอยูแลวบันทึกเผยแพรชวยกันเรียนรูปากตอปาก จะ ชวยใหมีความนาเชื่อถือ ตามขอกําหนดการทําการคาที่ตองมีการเนน คุณภาพผลิตภัณฑที่จะผลิตออกมาตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้าและปลายนํ้า ึ่ ง จะต อ งปลอดภั ย ไม ใ ช ส ารเคมี ต  อ งห า มในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ จากการเก ตร มีคุณภาพไมทําลายสิ่งแวดลอมรอบ ขาง อีกทั้งมี แพ็กเกจจิ้งที่สวยงาม และราคาหักลบตนทุนแลวไมสูงจนเกินไป ใหผปู ระกอบการอยูไ ด ผูบ ริโภค อื้ ได ไมใชแรงงานเด็กในการผลิตและ ที่สําคัญตองผานการรับรองมาตร านผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) จาก ผูเชี่ยวชาญจริง หากตองการใหผลิตภัณฑสินคาของผูประกอบการ ที่ผลิตมียอดการจําหนายอยางสมํ่าเสมอ” สมจิตต กลาว ตั้งเป้าปี’58 มีสินค้า OTOP และ SME ยื่นขอ มผช. อีกกว่า 1,000 ราย เนือ่ งจากหลายพืน้ ทีอ่ ยูห า งไกล การเผยแพรอาจจะไมทวั่ ถึง ทาง สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจึงขอความรวมมือผูนํา ชุมชนในแตละหมูบานนําองคความรูตางๆ ที่ไดรับเขาไปเผยแพรแก ชาวบานในชุมชนดวย เพื่อที่ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนจะไดทราบ ขัน้ ตอนยืน่ จดรับรองสินคาผลิตภัณฑตามกระบวนการของ สมอ. ซึง่ ทุกๆ ขัน้ ตอนไมมคี า ใชจา ยใดๆ ทัง้ สิน้ หรือแมแตกระบวนการชวยเหลือ ทั้ง ขอกําหนด รวมทั้งเอกสารตางๆ ที่จะชวยผูประกอบการในการยื่น ขอมาตรฐานอืน่ ๆ จากหนวยงานภาครัฐ เชน สํานักงานคณะกรรมการ อาหารและยา (อย.) เปนตน ทั้งนี้ ในป 2558 สมอ. ตั้งเปาวามีสินคาวิสาหกิจชุมชน OTOP และ SME ที่เขามาประสานขอความชวยเหลืออีกกวา 1,000 ราย ซึ่ง สวนใหญจะเปนผลิตภัณฑดานอาหาร สินคาเครื่องใช สิ่งนุงหม ที่รอ การพิจารณาใหการรับรอง หากผานการรับรองไดทั้งหมด จะสราง รายไดเขาประเทศไทยหลายหมื่นลานบาท สมอ. ส่งเจ้าหน้าที่แนะนําการปลูกผักเชียงดา พร้อมแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประทม ชัยเลิศ เกษตรอําเ อแมแตง จังหวัดเชียงใหม กลาว วา อําเภอแมแตงหางจากอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ราว 45 กิโลเมตร มี 13 ตําบล มีประชากรรวมทั้งหมดกวา 75,000 คน ซึ่งแบงออกเปน หลายเผาพันธุ ทัง้ คนพืน้ เมือง กะเหรีย่ ง ลีซอ อีกอ มูเซอ และไทยใหญ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําปางชางแมแตง ปาง

Engineering Today September - October 2015

46

ตนผักเชียงดา

ชางแมละไม มีสถานที่ทองเที่ยวมากมาย มีผลไมหลากหลายชนิด บริโภคตลอดทั้งป ทั้งลําไย มะมวง กระทอน เงาะ มีสินคาการเกษตร ทีข่ นึ้ ชือ่ เชน กระเทียม พืชเมืองหนาว มะเขือเทศ ผักกะหลํา่ บรอกโคลี่ เปนตน ชวงปลายป 2557 ไดมีโอกาสเขารวมโครงการอบรมพืชผัก ปลอดภัยของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมี สมาชิกกวา 600 คน เขารวมรับ งขอมูลที่เปนประโยชน เพื่อนํามา ปรับปรุงผลิตภัณฑพืชผักในจังหวัดใหมีผลผลิตที่ดีขึ้น มีการแนะนํา การขึ้นทะเบียน OTOP สินคาที่ไดคุณภาพ เชน นํ้าแรนาโนไดรับ OTOP 5 ดาว ผักเชียงดาไดรับ OTOP 4 ดาว เปนตน พรอมกันนี้ ยั ง มี เ จ า หน า ที่ จ ากสํ า นั ก งานวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ประเทศไทย (สวทช.) เขามาแนะนําการกอสรางโรงเรือนศูนยการเรียนรู พืชสมุนไพรเชียงดา สรางอุปกรณสําหรับผลิตแปรรูปผักเชียงดาสด ใหเปนผลิตภัณฑชาชง และเม็ดยา ทีส่ าํ คัญใหเงินทุนจํานวน 80,000 บาท สําหรับเปนทุนรอนในการดําเนินงานของทางกลุม ในชวงแรกดวย นอกจากนีส้ าํ นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรมยังไดสงเจาหนาที่เขามาแนะนําการปลูก การแปรรูป ผลิตภัณฑจากผักเชียงดาใหไดมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการคาการ สงออก เพราะผักเชียงดาเปนผักพืน้ บานทีท่ กุ บานนิยมปลูกกัน มีสรรพคุณ


โรงเรือนสําหรับตากอบแหง

แปลงสาธิตการปลูกผักเชียงดา

มากมาย ทั้งชวยลดอาการปวดเมื่อย รักษาไขหวัด รักษาโรคอวนและ โรคเบาหวาน ประเทศอินเดียก็ไดนาํ ผักเชียงดาจากประเทศไทยไปปลูก นอกจากนี้นักวิจัยในประเทศญี่ปุนไดนําผักเชียงดาสายพันธุเชียงใหม ไปจดทะเบียนสิทธิบัตรชาเบาหวานที่ประเทศญี่ปุ นโดยถูกตองตาม กระบวนการวิชาการ และถูกตองตามกระบวนการตรวจสอบการนําเขา สินคาเพื่อจัดจําหนายยังตางประเทศ ทั้งเรื่องการจัดการผลิตภัณฑหา ตนออนผลิตภัณฑที่เหมาะสําหรับผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆ พรอมสง เจาหนาที่เขามาตรวจสอบคุณภาพของดิน จัดสรางศูนยการเรียนรูใน พืน้ ทีท่ เี่ หมาะสม ใหชาวบานไดรวมกลุม เขามาเรียนรูก นั มากขึน้ เพือ่ สราง เปนกลุมการคาและการสงออกผลิตภัณฑจากผักเชียงดา ทั้งขายสด จากกิโลกรัมละ 10 บาท สรางมูลคาไดเปนกิโลกรัมละ 3,000 บาท หากนํามาตากแหงเพื่อแปรรูปเปนชาชงสมุนไพรขายกลองละ 300350 บาท แปรรูปเปน ผลิตภัณฑชาชนิดเม็ดขายกลองละ 100 เม็ด ราคากลองละ 200-250 บาท สวนเศษยอดผักเชียงดาทีไ่ มใชสาํ หรับแปรรูปสามารถนํามาตาก แหงแลวใชแทนนุนในการยัดใสหมอนอิง หมอนหนุนนอน หมอนขาง นอกจากนี้ยังแนะนําใหกลุมไดรับการจดทะเบียนรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ในป 2557 เปนเครื่องการันตีสรางมาตรฐาน

มุทิตา สุวรรณคําซาว ประธานวิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย

สรางความมั่นใจใหผูบริโภค สรางมูลคาทางการตลาดใหแกชาวบาน เกษตรกรทั้งที่เปนสมาชิกของกลุมและไมไดเปนสมาชิก ใหนําผัก เชียงดาเขามาขายกับทางวิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย อําเภอแมแตงเพิ่มขึ้น จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ สร้างมูลค่าเพิ่มผักเชียงดาให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ มทิตา สวรร คําซาว ประ านวิสาหกิจชมชนสันมหาพน สมนไพรอินทรีย ู ลิต กั เชียงดา อําเ อแมแตง จังหวัดเชียงใหม กลาววา ผักเชียงดาเปนผักพื้นบาน ซึ่งเปนไมเลื้อยทางภาคเหนือตอน บนของประเทศไทย มีเถาสีนํ้าตาล ใบเขียวแก มีรสขม รูปรางใบแตก ตางกันตามสายพันธุที่มีอยูกวา 115 สายพันธุ สําหรับพื้นที่อําเภอ แมแตง จังหวัดเชียงใหม พบและนิยมปลูก 3 สายพันธุ และปลูกโดย ไมใชสารเคมี จะเรียกวาเปน ผักออรแกนิคก็ได เพื่อนํามาผลิตเปน ผลิตภัณฑ ในอดีตชาวบานนิยมนํามาปรุงประกอบอาหารหลากหลาย ชนิด ทัง้ ตมจืด ทอด ผัด แกง ผักเครือ่ งเคียงสําหรับจิม้ นํา้ พริกรับประทาน กันภายในครอบครัวและจําหนายในตลาดบาง ปจจุบันยิ่งหายากขึ้น เนือ่ งจากชาวบานไมนยิ มปลูกเพราะไมมตี ลาดรับซือ้ ไมมผี นู ยิ มรับประทาน

47

Engineering Today September - October 2015


กัน แตภายหลังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสัง่ ใหอนุรกั ษผกั เชียงดาไวโดยใหภาครัฐทีเ่ กีย่ วของนําผักเชียงดา เขารวมโครงการอนุรกั ษพนั ธุกรรมพืช เพือ่ สงเสริมใหชาวบานปลูก หา ตลาดรองรับการจําหนาย แปรรูปเปนผลิตภัณฑตา งๆ ตามตลาดตองการ ในป 2537 กลุมเกษตรกร ซึ่งมีพื้นที่ปลูกผักเชียงดา 88 ราย ไดรวมตัวและจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย และไดจดทะเบียนในป 2557 เพื่อตองการหาพื้นที่ปลูกผักเชียงดาไว อนุรักษใหรุนลูกหลานไดทําและสืบทอดการเพาะปลูกและแปรรูป เปนสินคาตางๆ ตามความเหมาะสมตอไป โดยไดนาํ ภูมปิ ญ  ญาชาวบาน มาประยุกตใชในการสรางมูลคาใหเกิดผลิตภัณฑใหมๆ เนื่องจากผัก เชียงดามีสรรพคุณสารพัด ทั้งแกไข ลดตัวรอน ดวยรสชาติที่ขม หาก ในอดีตจะทานยากเนือ่ งจากขม แตเมือ่ นํามาปรับแปรรูปเปนยาเม็ดชา ก็สามารถทําใหผูที่รับประทานที่ไมชอบรสขม มีทัศนคติที่ดีขึ้นแลวหัน มารับประทานเพื่อดูแลสุขภาพ ชวยใหอายุยืน ปีหนึ่งตัดผลผลิตได้ 3 ครั้ง เฉพาะยอดอ่อนราคาแตะหลักหมื่น อั าพร โป า รองประ านวิสาหกิจชมชนสันมหาพน สมนไพรอินทรีย กลาวเสริมวา ในขณะนีล้ กู คาสวนใหญใหการตอบรับ ที่ดีในการรับประทาน โดยมียอดสั่งซื้อเขามาในแตละเดือนเพิ่มขึ้น เนือ่ งจากคุณภาพของผลิตภัณฑที่ชวยบรรเทาไดดีทั้งแกเบาหวาน แก การไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้น และไดรับการรับรองสินคาจากกระทรวง อุตสาหกรรม ทําใหผูบริโภคมั่นใจมากยิ่งขึ้น ในการปลูกผักเชียงดานัน้ ไมใชสารเคมี ทัง้ ศูนยการเรียนรูท แี่ บง สาธิตการปลูก 3 ไร และอีกกวา 200 ไรของสมาชิก เนื่องจากสภาพ ดินที่ปลูกดี ทําใหไดผลผลิตดี การดูแลงาย ในอดีตเปนไมเลื้อย แต ปจจุบนั จะทําพุม เพือ่ ใหเก็บไดงา ยขึน้ การปลูกก็จะแบงโซนปลูก เพือ่ ใหสะดวกและงายตอการจัดเก็บ พรอมทั้งปลูกไมผลขนาดใหญแซม เพื่อ คลุม ผักเชี ย งดาใหเ จริญเติ บโตควบคู ไ ปกั บไมผล โดยเฉพาะ ยอดออนยอดที่ 1-3 จากปลายยอดจะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 10,000 บาท เมื่อนํามาผลิตเปนชาสําหรับชงจะมีสรรพคุณแกโรคภัยไดดี สวน ยอดอื่นๆ ที่เหลือจะนําไปตากแหงแลวเก็บทําชาแหง และทําเปนนุน สําหรับอัดใสในหมอน เปนตน “ปหนึ่งตัดได 3 ครั้ง โดยจะแบงตัด 4 เดือนครั้ง ขายสดกิโลละ 30-35 บาท แตหากเปนยอดออน 1-3 ยอดจากปลาย ขายไดราคาดี กิโลกรัมละ 10,000 บาท มีคนเขามารับ ื้อเพื่อนําไปผลิตเปนชาผัก เชียงดา สวนการแปรรูปสําหรับทําชาแหงได 500-800 ชุดชา ใน 10 กิโลกรัมแหงตอวันที่ตากแลว แตถาแดดไมมีเราจะมีโรงอบแหงไว รองรับดวย สําหรับคนงานทีจ่ ะทําการเก็บชานัน้ จะตองไดรบั การอบรม จากนักวิชาการเก ตรทัง้ ในแปลงเก็บชาและในโรงบรรจุผลิตภัณฑ โดย คนงานที่ทําในโรงเรือนบรรจุมี 7คน อีก 4-5 คนจะลงแปลงเก็บเกี่ยว ผลผลิต” อั าพร กลาว

Engineering Today September - October 2015

48

อัญญาพร โปธา (ซายสุด) รองประธานวิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพอินทรีย

ไรชาเจียวกูหลาน ปลูกงาย ราคาสูง

สําหรับการแปรรูปเปนแคปซูลยังชะลออยู เนื่องจากการขอ อนุญาตสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คอนขางยาก แตขอขายเปน OTOP จะงายกวา โดยมีเจาหนาทีเ่ ขามาตรวจคุณภาพ ใหโดยตลอด สําหรับยอดขายอยูที่ 100,000 บาทตอเดือน แบงขาย ทั่วประเทศตามงาน OTOP ขายผานโซเชียลเน็ตเวิรค ทั้งเ ซบุ ค แ นเพจในประเทศ 90 เปอรเซ็นต และตางประเทศ 10 เปอรเซ็นต ในขณะนี้ เ ป น ชาสดๆ กิ โ ลกรั ม ละ 1,500 บาท ส ง ให ป ระเทศ เนเธอรแลนดทุกๆ 20 วัน เพื่อนําไปผลิตเปนชายี่หอ “กาทอง” พรอม ทั้ งสงขายทั้งชาสดและผลิต ภัณฑที่ แ ปรรู ป แล ว ทั้ ง ยาเม็ ด ชาชง สําเร็จรูปไปยังประเทศอังก ษ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ทั้งนี้กําลัง ศึกษาตลาดในประเทศอาเซียน ไดแก อินโดนีเซีย พมา และบรูไน ซึ่ง คาดวาภายในเดือนธันวาคมจะสามารถสงผลิตภัณฑไปยัง 3 ประเทศนีไ้ ด


ธนาวุ ิ ณคํา รองหัวหนาสถานีเกษตรหลวงอางขาง

ผลิตภัณฑโครงการหลวงที่จําหนายในโครงการ

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นาว ิ คํา รองหัวหนาสถานีเกษตรหลวงอางขาง าย วิชาการ อําเ อ าง จังหวัดเชียงใหม กลาววา สถานีเกษตรหลวง อางขางเปนสถานีวิจัยแหงแรกของโครงการหลวง จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2512 ตามพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่มีพระราช ประสงคใหชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยูตามดอยตาง ๆ ทางภาคเหนือเลิก การปลูก นและทํ  าไรเลือ่ นลอย อันเปนสาเหตุสาํ คัญทีท่ าํ ใหปาไมและ ตนนํ้าลําธารของประเทศถูกทําลาย สถานีเกษตรหลวงอางขางเปน สถานีทที่ ดลอง คนควาวิจยั พืชเมืองหนาวเพือ่ นําผลการทดลอง คนควา และวิจัยไปสงเสริมใหชาวไทยภูเขาในพื้นที่ปลูกทดแทน น บนเนื้อที่ ประมาณ 1,989 ไร มีหมูบ า นชาวเขาทีท่ างสถานี ใหการสงเสริมและ พั นาอาชีพ รวม 9 หมูบาน ไดแก บานหลวง บานคุม บานนอแล

บานปางมา บานปาคา บานขอบดง บานผาแดง บานสินชัย และบาน ถํา้ งอบ ถือเปนเรือ่ งทีน่ า ยินดีภายหลังทีโ่ ครงการหลวงและมีสถานีวจิ ยั แหงนี้ขึ้นมา ทําใหชาวเขาที่อยูในบริเวณดอยอางขางนี้ไดรับความชวย เหลือจากโครงการหลวงและมีความเปนอยูที่ดีขึ้น อยางเชน ภายใน สถานี ก็เนนใชแรงงานจากชาวไทยใหญมาเปนคนงานของสถานี กวา 400 ราย โดยทั้งหมดพักและอาศัยอยูในบริเวณพื้นที่สถานี ใน ขณะที่ชาวเขาเผาอื่นๆ เชน ชาวปะหลอง ชาวมูเซอดํา ชาวจีนยูนนาน จะนิยมเพาะปลูกเกษตรกรรมมากกวา โดยทีส่ ถานี มีการจัดสรรพืน้ ที่ ใหแกชาวเขาเหลานี้เพื่อใชทําการเพาะปลูก เชน ไรชา ไรกาแ แปลง บวย ผักกาดหางหงส สาลี่ ลูกพลับ สตรอวเบอรรี่ กุหลาบตัดดอก แปลงผักอินทรียตางๆ เปนตน โดยมีเจาหนาที่ทั้งสวนกลางและสวน ภูมภิ าคจากหนวยงานตางๆ เขามาใหคาํ แนะนําในการเพาะปลูกพืชผัก บนสถานีสลับหมุนเวียนกันไปตาม ดูกาล และชนิดพืชผัก นอกจากนี้ เจาหนาที่ยังสนับสนุนใหชาวเขาใชพื้นที่ของหมูบานตนเองเพาะปลูก พืชผลและพืชผักเมืองหนาวตางๆ เพื่อสงผลผลิตใหแกสถานีเกษตร หลวงอางขาง ทั้งนี้เมื่อเกษตรกรสงผลผลิตทางการเกษตรเขามาแลว เจาหนาที่ในโครงการหลวงจะดูแลใหไดคุณภาพตามมาตรฐานของ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. เพื่อการสงออก การคา มาตรฐาน าลาล สถานีเกษตรหลวงอางขางจะแบงโรงคัดผักและโรงคัดผลไม ซึ่ง จะแยกสัดสวนกันอยางชัดเจน โดยเจาหนาทีข่ องสถานี จะทําการตัด แตงผลผลิต แพ็กสินคา ชั่งนํ้าหนัก กอนจะสงเขาหองเย็น เพื่อรักษา ความเย็นของผลผลิตตอไปกอนที่จะนําไปจัดจําหนายในรานคาของ โครงการหลวง และสงขายยังทั่วประเทศตามการสั่งซื้อ ส่งเสริมให้ชาวเขา บ้านนอแล หันมาปลูกชา-กาแฟแล้วกว่า 90% เนื่องจากพื้นที่ของชาวเขาที่หมูบานนอแล ติดชายแดนประเทศ เพื่อนบาน ไดแก ประเทศเมียนมาร จึงมีความเสี่ยงในการประกอบ อาชีพ เสีย่ งตอการบุกรุกพืน้ ทีเ่ ขาประเทศเพือ่ นบานถูกจับกุมดําเนินคดี เจาหนาทีส่ ว นราชการในอําเภอและเจาหนาทีข่ องสถานีเกษตรอางขาง จึงไดประสานความรวมมือในการแนะนําสงเสริมการปลูกไรชาเจียว กูห ลาน ทีป่ ลูกงาย ราคาสูง รวมถึงสงเสริมใหปลูกกาแ พันธุอ าราบิกา ปลอดสารเคมี และสอนวิถชี วี ติ สอนการทําสินคาหัตถกรรมแกชาวเขา เชน ผาทอมือ ผายอมสีธรรมชาติ กําไล แหวน สรอยคอรูปแบบตางๆ จากเถาวัลย สอนการเผาถานทีถ่ กู วิธี เปนตน โดยใหคา จางรายวันตาม สัดสวนทีเ่ หมาะสม ใครทํางานมากก็ไดมาก ใครทํางานนอยก็ไดคา จาง นอย ในชวงแรกๆ ชาวเขาทั้งเผาปะหลอง มูเซอ ไทยใหญและจีน อ ในพืน้ ทีไ่ มสนใจไมใหความรวมมือ ตองการทําไรเลือ่ นลอยและปลูก น มากกวา แตเมื่อสอนไปเรื่อยๆ มีคนในเมืองขึ้นไปซื้อสินคามากขึ้น ทําใหขณะนี้ชาวเขากวา 90 เปอรเซ็นตหันมาใหความรวมมือกับเจา หนาที่ภาครัฐในการทําการเกษตร ปกปองแหลงนํ้าธรรมชาติ ไมตัดไม ทําลายปา และไมลาสัตวที่อนุรักษอีก

49

Engineering Today September - October 2015


Green Productivity •

รร

การพัฒนาแบบยั่งยืนตามวิถีผู้ประกอบการสีเขียว

การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ

องคกรยุคใหมทมี่ คี วามรับผิดชอบตอสังคมจะใหความสําคัญตอ แนวคิดวงจรชีวิตผลิตภัณฑตั้งแตขั้นตอนการออกแบบจนกระทั่งหมด อายุการใชงาน อาทิ การใชวัสดุที่เปนพิษหรือวัสดุที่ใชพลังงานแปรรูป นอย การใชวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหม การออกแบบผลิตภัณฑ ใหสะดวกตอการซอมแซม และไมเปนภัยตอสิง่ แวดลอม โดยภาคธุรกิจ ตระหนั ก ถึ ง ความเชื่ อ มโยงต น ทุ น การผลิ ต กั บ ต น ทุ น สิ่ ง แวดล อ ม เนื่องจากการใชทรัพยากรและพลังงานไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ เกิ ด ของเสี ย และมลพิษ ก็จะเกิดตน ทุน การผลิ ตเพิ่มขึ้นจากการใช วัตถุดบิ พลังงาน และการบําบัดของเสีย ทําใหกระบวนการผลิตทีย่ งั่ ยืน ตองเนนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพและเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นอยทีส่ ดุ โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ นัน่ คือ การ ใชวตั ถุดบิ ใหเกิดประโยชนสงู สุด ลดการเกิดของเสีย รวมถึงหาแนวทาง แปรรูปของเสียเพื่อนํากลับมาใชใหม สอดคลองกับแนวคิดการพั นา แบบยั่งยืน ซึ่งเนนกระจายทรัพยากรและผลประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยมุงความสมดุล 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งตอง สรางจิตสํานึกใหพนักงานและคูคาธุรกิจที่มีสวนไดสวนเสียตระหนัก ถึงภาวะโลกรอนและปญหาสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสังคมโลก

Engineering Today September - October 2015

50

การพัฒนาสู่ธุรกิจสีเขียว ปจจัยความเปลีย่ นแปลงสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ไดสง ผลตอการปรับเปลีย่ นพ ติกรรมผูบ ริโภค ไมวา จะเปนพ ติกรรม การเลือกซือ้ สินคาและการใชชวี ติ ประจําวัน ทําใหผปู ระกอบการทีม่ งุ มัน่ พั นาสูความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตองสนับสนุนใหพนักงานเกิด จิตสํานึกอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เพื่อพั นาสูความยั่งยืน ประเด็นเหลานี้สงผลใหทุกภาคสวนเห็นความสําคัญตอความเปนมิตร ตอสิง่ แวดลอมและการประหยัดพลังงาน โดยภาคอุตสาหกรรมใหความ สนใจประเด็นสิ่งแวดลอม ซึ่งถูกนํามาเปนสวนหนึ่งในกลยุทธธุรกิจ ภายใตแนวคิดการพั นาผลิตภัณฑทสี่ ามารถประหยัดตนทุนและสราง ผลกําไรใหธุรกิจ โดยเฉพาะผูบริโภคในประเทศพั นาแลวจะมีความ ตระหนักตอปญหาสิง่ แวดลอมและปญหาสังคมมาก อาทิ ภาวะโลกรอน ความเปนธรรมตอเกษตรกร และการใชแรงงานเด็ก อีกทัง้ การเผยแพร ขอมูลขาวสารและความรูสึกของผูบริโภคบนสังคมออนไลนยิ่งสราง ความตระหนักถึงปญหารวมกันอยางรวดเร็ว อาทิ กรณีโรงงานเสื้อผา สําเร็จรูปถลมในบังกลาเทศ ซึง่ ในการสอบสวนสาเหตุดงั กลาวไดมกี าร เปดเผยถึงการกดขี่แรงงานในกระบวนการผลิตเสื้อผาแบรนดชั้นนํา


เศรษฐกิจ Economic สังคม Social

สิ่งแวดลอม Environment สมดุลการพั นาแบบยั่งยืน

ซึ่งกอใหเกิดกระแสตอตานการซื้อเสื้อผาแบรนดดังกลาวบนสังคม ออนไลนอยางรวดเร็ว ทําใหองคกรที่มุงสรางความไดเปรียบในการ แข ง ขั น ยุ ค ใหม ต  อ งดํ า เนิ น กลยุ ท ธ ธุ ร กิ จ ให เ กิ ด ความเป น มิ ต รกั บ สิ่งแวดลอม ความใสใจตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนการแสดงออกถึง รสนิยมผูบริโภค ซึ่งถือเปนโอกาสของผูผลิตสินคาในการนําเสนอ ผลิตภัณฑทเี่ ปนมิตรตอสังคมและสิง่ แวดลอม ทัง้ ยังสนับสนุนการสราง มูลคาเพิ่มใหกับสินคาและภาพพจนที่ดีใหกับองคกร โดยธุรกิจตอง ตระหนักถึงความสัมพันธทุกมิติที่ไมสามารถละเลยปจจัยใดไดเลย ทําใหนโยบายสิง่ แวดลอมขององคกรชัน้ นําถือเปนกุญแจสูค วามสําเร็จ ในการดําเนินธุรกิจ ที่ใชเปนกลยุทธเสริมภาพลักษณใหกับตราสินคา ทั้งดานสังคมและธรรมาภิบาล แสดงถึงเปาหมายสูงสุดไมใชผลกําไร ทางการคา แตเปนภาพลักษณที่ดึงดูดผูบริโภคยุคใหมใหใสใจสังคม และสิ่งแวดลอมมากขึ้น ทําใหองคกรที่รับผิดชอบตอสังคมตองปรับ กระบวนทัศนสูธุรกิจสีเขียว (Green Business) ถือเปนกลยุทธการ พั นาแบบยั่งยืนขององคกรยุคใหม โดยมุงใชวัสดุธรรมชาติ หรือใช พลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมไมใหเกิดของเสียหรือมลพิษที่ สงผลกระทบตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม รวมถึงดําเนินการพั นา ผลิตภัณฑและปรับปรุงกระบวนการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Process) เพื่อลดการปลอยมลพิษ ครอบคลุมประเด็น 3R คือ Reduce (ลดการใชวตั ถุดบิ ทีไ่ มสามารถนํากลับมาใชใหม) Reuse (การนํากลับมาใชใหม) และ Recycle (การนํากลับมาใชใหมผานการ แปรรูป) ถือเปนสวนหนึ่งของเทคโนโลยีสะอาดและผลิตภาพสีเขียว ดังนั้นแนวคิดธุรกิจสีเขียวจึงถือเปนกลยุทธการตลาดที่องคกรชั้นนํา ผลักดันใหผสู ง มอบในภาคอุตสาหกรรมใชเปนขอป บิ ตั ใิ นการทําธุรกิจ

รวมกัน สอดคลองกับกระแสผูบริโภคที่เริ่มตระหนักถึงผลกระทบตอ สิ่ ง แวดล อ มและป ญ หาโลกร อ นมากขึ้ น ผู  บ ริ โ ภคอาจนํ า ประเด็ น ดังกลาวมาพิจารณากอนตัดสินใจซือ้ สินคา ผานการสือ่ สารจากผูผ ลิต ด ว ยฉลากหรื อ ตราสั ญ ลั ก ษณ ค วามเป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ มบน บรรจุภัณฑ แสดงถึงคํามั่นที่ผูผลิตใหกับผูบริโภควาจะดูแลรักษา สิ่งแวดลอมโลก โดยประเมินตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment) ตั้งแตการไดมาของวัตถุดิบ การขนสง การประกอบชิ้น สวน การใชงาน และการจัดการซากผลิตภัณฑหลังหมดอายุการใชงาน ดังกรณีผูผลิตอุปกรณตกแตงและสินคาเ อรนิเจอรที่มุงการ ออกแบบสิ น ค า ให เ หมาะกั บ การใช ง านและราคาเหมาะสม โดย ออกแบบตัดลดสวนที่ไมจําเปนออกและรีไซเคิลสินคาที่มีอยู ซึ่งสงผล ใหตน ทุนลดลงและเลือกใชวตั ถุดบิ ทีน่ าํ กลับมาใชใหมหรือวัสดุทดแทน อาทิ ไม าย โลหะ พลาสติก แกวและหวาย ผลิตภัณฑทําจากไมและ เยื่อไมไดกําหนดมาตรฐานใหผูสงมอบไมทั่วโลกตองดําเนินการอยาง เครงครัดและเนนวาไมที่นํามาใชตองไมรุกลํ้าปาตามธรรมชาติ และ ตองมีแผนปลูกปาทดแทนทันที โดยมุงเปาหมายระยะยาว คือ ผูสง มอบไมทงั้ หมดตองไดการรับรองจากองคกรดูแลปาไมอยางยัง่ ยืน และ ผานมาตรฐานของบริษัท ครอบคลุมประเด็นหลัก คือ สิ่งแวดลอม สภาพการทํางาน และสินคาทีท่ าํ จากไม หากผูส ง มอบรายใดไมป บิ ตั ิ ตามก็ทาํ ธุรกิจรวมกันไมได โดยจะมีการตรวจสอบหลายประเด็น อาทิ การปนเปอนของดิน การปลอยมลพิษ การจัดการของเสีย การใช ยานพาหนะขนสง ทั้งจากเอกสารอางอิง การเยี่ยมชมโรงงานและ สัมภาษณพนักงาน สวนบรรจุภัณฑสินคาไดออกแบบเปนระบบแยก ชิ้นสวน สามารถพับเก็บและถอดประกอบเองไดงาย การบรรจุหีบหอ

51

Engineering Today September - October 2015


กรอบการพั นาผลิตภัณฑสีเขียว

ดังกลาวมุงความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชวยลดตนทุนทั้งคาวัสดุ หีบหอ คาแรงงานประกอบสินคา คาขนสงและพื้นที่เก็บสินคา สวนผูผ ลิตชิน้ สวนยานยนตทมี่ ฐี านการผลิตในประเทศไทยดําเนิน โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมขยายผลสูคูคาดวยนโยบายการจัด ซื้ อ จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม และกํ า หนดนโยบาย สิ่งแวดลอมเพื่อเปนแนวทางใหคูคาหรือผูสงมอบจัดทําระบบจัดการ สิ่งแวดลอม อาทิ การจัดการนํ้าเสีย การจัดการของเสียอันตราย ทั้งยัง มีนโยบายลดสารอันตรายทีเ่ ปนสวนประกอบในผลิตภัณฑตามแนวคิด ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco Product) โดยกําหนดให ผูส ง มอบเลิกใชสารอันตรายทีเ่ ปนสวนประกอบในวัตถุดบิ และอุปกรณ ชิ้นสวน อาทิ ปรอท ตะกั่ว โครเมียมและแคดเมียม ทําใหการพิจารณา จัดซื้อจากผูผลิตชิ้นสวนรายใหมตองคํานึงถึงประเด็นสิ่งแวดลอม โดย พิจารณาคัดเลือกเฉพาะผูสงมอบที่ผานเกณฑมาตรฐานสิ่งแวดลอม เทานั้น นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมแสดงความชัดเจนวาตองการ คูคาที่มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีมาตรฐานเพื่อใหลูกคารับรู วาวัตถุดิบที่นํามาผลิตสินคามาจากแหลงผลิตที่มีระบบจัดการที่มี คุณภาพ และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกระบวนการผลิตนอย ที่สุด โดยมีการนําของเสียจากกระบวนการผลิตไปรีไซเคิล หรือนําไป ใช ป ระโยชน แ ทนการ  ง กลบ อาทิ การนํ า ของเสี ย ไปรี ไ ซเคิ ล เป น เชื้อเพลิงหรือวัสดุทดแทน ซึ่งสามารถลดการปลอยกาซคารบอนได ออกไซดและกากของเสียอันตรายจากกระบวนการผลิต รวมทัง้ กําหนด เปาหมายลดการใชนํ้าดวยหลักการ Reduce และ Reuse สวน กระบวนการสงมอบไดปรับปรุงการใชบรรจุภณ ั ฑเพือ่ ลดผลกระทบตอ

Engineering Today September - October 2015

52

สิง่ แวดลอม ดวยการใชบรรจุภณ ั ฑทสี่ ามารถนํากลับมาใชใหมแทนการ ใชบรรจุภัณฑที่เปนกลองกระดาษใชไดเพียงครั้งเดียว นอกจากนีบ้ ริษทั ขามชาติทผี่ ลิตสินคาอุปโภคและบริโภค โดยมี ฐานการผลิตในปริมณฑลรายหนึง่ ทีม่ จี ติ สํานึกในการปกปอง ดูแล และ รักษาสิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางยั่งยืน เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให กับผูที่มีสวนไดสวนเสีย ทั้งพนักงาน ลูกคาและชุมชนใกลเคียง โดยให ความสําคัญกับการดําเนินโครงการสิง่ แวดลอมอยางตอเนือ่ ง อาทิ การ ลดตนเหตุของขยะ โดยออกแบบผลิตภัณฑทชี่ ว ยใหสนิ คาใชไดนานขึน้ การนําเยื่อกระดาษรีไซเคิลผสมกับเยื่อบริสุทธิชั้นดีเพื่อผลิตสินคาให เกิดการใชทรัพยากรอยางคุม คาทีส่ ดุ โครงการปลูกปาทดแทนเพือ่ น ู และดูแลทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ ปลูกจิตสํานึกพนักงานและผูม สี ว น ไดสวนเสียเกี่ยวกับการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา ทั้งยังมีนโยบายไม ใชเยื่อกระดาษจากปาไมเขตรอนและมาตรการเลือกซื้อเยื่อกระดาษ จากผูจําหนายที่ป ิบัติตามขอบังคับทางสิ่งแวดลอมที่ผานการรับรอง การประกอบอุตสาหกรรมปาไมและเยือ่ กระดาษจากสถาบันดูแลรักษา ปาเทานั้น รวมถึงมีมาตรการงดใชสารเคมีที่อาจกอใหเกิดมลพิษตอ ผูบริโภคในกระบวนการผลิต เชน นโยบายไมใชสารคลอรีนและเยื่อ กระดาษที่ผานการ อกยอมในกระบวนการผลิตกระดาษ เนื่องจาก การใชสารคลอรีนในกระบวนการผลิตจะกอใหเกิดสารไดออกซิน ซึ่ง เปนอันตรายตอสิง่ มีชวี ติ ในนํา้ แตละปมเี ปาหมายลดพลังงานทีช่ ดั เจน และความมุงมั่นพั นาโรงบําบัดนํ้าเสีย รวมทั้งคํานึงถึงสภาพชุมชน รอบขาง โดยดําเนินธุรกิจภายใตขอกําหนดภาครัฐและใชทรัพยากร ธรรมชาติแบบยั่งยืน


การพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคยุคใหม่ กระแสความรับผิดชอบตอสังคมและความตื่นตัวของผูบริโภคที่ ตระหนักถึงปญหาโลกรอน ซึ่งสงผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิต รวม ถึงความเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม ทําใหแนวคิดการพั นา และออกแบบผลิตภัณฑมุงสูผลิตภัณฑสีเขียว หรือกรีนดีไซน (Green Design) โดยผนวกแนวคิดทีค่ าํ นึงถึงปจจัยดานเศรษฐกิจและสิง่ แวดลอม ในขัน้ ตอนออกแบบผลิตภัณฑตลอดวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ ชวยลดตนทุน ในแตละขัน้ ตอนการพั นาผลิตภัณฑ และลดผลกระทบตอสิง่ แวดลอม สอดคลองกับแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Economic & Ecological Design) หรืออีโคดีไซน (Eco Design) ที่มุงเนนการลด กากของเสีย ยืดระยะเวลาการใชงานและเพิม่ ปริมาณการนํากลับมาใช ใหม ทําใหสง ผลดีตอ ธุรกิจ ชุมชนและสิง่ แวดลอม ถือเปนแนวทางไปสู การพั นาอยางยัง่ ยืน ดังกรณีผผู ลิตสินคาอุปโภคและบริโภครายใหญ นํ า แนวคิด อี โ คดี ไ ซนมาใชอ อกแบบขวดบรรจุผลิตภัณฑซึ่ งทํ าจาก พลาสติก PET หลังจากคิดคนและพั นารวมกับบริษัทผูจัดหาขวด พลาสติก ทําใหประสบผลสําเร็จในการลดปริมาณการใชพลาสติก โดย เปลีย่ นรูปทรงจากขวดทรงกระบอกเปนทรงสีเ่ หลีย่ มและลดความหนา ของขวด สามารถลดวัตถุดิบในการผลิต 40% และประหยัดคาขนสง สําหรับผูผลิตเครื่องนุงหมรายใหญที่มีชื่อเสียงดานคุณภาพและ ความทนทาน แสดงความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยผลิตสินคาจาก วัสดุรีไซเคิล พรอมทั้งใชเทคนิคยอมสีจากธรรมชาติที่ปราศจากการใช สารเคมีและใชวัตถุดิบที่อยูใกลกับโรงงานผลิตมากที่สุด เพื่อลดการ ปลอยกาซเรือนกระจกในการขนสง ทั้งยังพั นา ายออรแกนิคกับ เสนใยรีไซเคิลจนไดเสนใยแบบใหม โดยปรับปรุงเทคนิคและกระบวนการ ผลิต อาทิ การยอมสี การลางและ อกสีทตี่ อ งปลอยนํา้ เสียจํานวนมาก รวมทัง้ จัดทํามาตรฐานจัดการนํา้ เสียใหแกคคู า เพือ่ เปนเกณฑมาตรฐาน ใหผสู ง มอบทีเ่ ปนคูส ญ ั ญาตองทําตามมาตรฐานอยางเขมงวด ซึง่ มีการ สงทีมงานเขาไปชวยเหลือคูคาเพื่อมุงสรางความมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทคูคาตองไมใชสารตองหามตามรายชื่อสารตองหามเพื่อลดผล กระทบตอสิ่งแวดลอมและมุงใสใจประเด็นการปลอยกาซเรือนกระจก โดยมีเปาหมายลดการปลอยคารบอนไดออกไซดดว ยความรวมมือจาก พนักงานทั่วโลก สวนผูผลิตและจําหนายสินคาอุปโภคบริโภครายใหญที่มีเครือ ขายทัว่ โลกดําเนินธุรกิจภายใตแผนความยัง่ ยืนทัง้ ในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม โดยมุงลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ปริมาณ นํ้าและของเสียตลอดทั้งกระบวนการ รวมทั้งสนับสนุนใหคูคาหรือ ผูสงมอบวัตถุดิบและผูบริโภคชวยกันลดปญหา โดยเฉพาะการเปลี่ยน วิธีจัดหาวัตถุดิบเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดวยการรวมมือกับ ผูค า ปลีกในการสงเสริมการสรางนวัตกรรม การขยายตลาดและประหยัด ตนทุน เพื่อนําแผนมาป ิบัติใหเกิดประสิทธิผล อาทิ ผลิตภัณฑซักผา

สูตรเขมขนเพือ่ ใหผบู ริโภคลดการใชนาํ้ ในการซักลาง รวมถึงนวัตกรรม บรรจุภัณฑที่ชวยลดปริมาณกระดาษเหลือใช โดยมีการศึกษาเพื่อ ดําเนินการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนตางๆ ในกระบวนการหวงโซอุปทาน เพือ่ ลดผลกระทบจากกระบวนการธุรกิจ อาทิ การใชนวัตกรรมบรรจุภณ ั ฑ ที่สามารถชวยลดปริมาณการใชกระดาษ ทั้งยังใหความสําคัญกับ พ ติกรรมผูบริโภคในการใชผลิตภัณฑ โดยมุงเปาหมายใหผูบริโภค เลือกซื้อสินคาอุปโภคบริโภคที่เหมาะสม และการพั นานวัตกรรมที่ ชวยลดการใชนํ้าเพื่อการซักผาและลดนํ้าเสียในการซักผา สวนธุรกิจ ผลิตภัณฑอาหารและไอศกรีมไดเริ่มเปลี่ยนตูแชไอศกรีมที่ใชสาร ทําความเย็นไ โดรคารบอน ซึง่ ไมทาํ ลายโอโซนและไมปลอยกาซเรือน กระจกสูชั้นบรรยากาศ รวมทั้งเปลี่ยนซองบรรจุภัณฑไอศกรีมใหเปน พลาสติกทีส่ ามารถแปรรูปใหเปนนํา้ มันดิบเพือ่ นํากลับมาใชในการผลิต พลังงาน

เอกสารอ้างอิง 1. Daniel C. Esty, P.J. Simmons, The Green to Gold Business Playbook: How to Implement Sustainability Practices for Bottom-Line Results in Every Business Function, John Wiley & Sons, 2011. 2. Pamela J. Gordon, Lean and Green Profit for Your Business and the Environment, Berrett-Koehler Publishers, 2001. 3. Paul Myerson, Lean Supply Chain and Logistics Management, McGraw-Hill Professional, 2012. 4. Thorne, Debbie M., O.C. Ferrell, and Linda Ferrell, Business and Society: A Strategic Approach to Social Responsibility, Houghton Mifflin Company, 2008. 5. โกศล ดีศลี ธรรม, โลจิสติกสและหวงโซอปุ ทานสําหรับ การแขงขันยุคใหม, สํานักพิมพฐานบุคส, 2551. 6. โกศล ดีศีลธรรม, องคกรทําดีเพื่อสังคม, สํานักพิมพ MGR 360°, 2554. 7. http://www.csri.or.th 8. http://www.green.in.th 9. http://www.mtec.or.th 10. http://www.thaiecoproduct.com

53

Engineering Today September - October 2015


IT Update •

รรณา ิ าร

โครงการไอทีเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิง คลอง 5 ‘สร้างคุณค่าให้ผู้ต้องขัง พร้อมอาชีพเมื่อพ้นโทษ’ ดวยพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม บรมราชกุ ม ารี ในการเสริ ม สร า งโอกาสพั นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และ ศักยภาพของผูตองขัง ใหไดใชประโยชนจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เพือ่ การเรียนรู และการประกอบอาชีพ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพั นาผูตองขังจึงถือกําเนิดขึ้นในป 2540 โดยกรมราชทัณฑได ดําเนินโครงการจัดการศึกษาวิชาชีพคอมพิวเตอรใหกับผูตองขัง เพื่อ ใหผูตองขังไดรับความรูและทักษะเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร ไดใช เวลาวางใหเปนประโยชน เพือ่ สรางรายไดและคุณคาตอตนเอง และนํา ไปประกอบอาชีพเมื่อพนโทษ โครงการไอทีเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ให้โอกาสผู้ต้องขังกลับตัวเป็นคนดี ดร.ช ามาศ วะเศรษ กล กรรมการและเลขานการโครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช สดา สยามบรมราชกมารี กลาววา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดํารัสวา “ผูต อ งขังทีก่ ระทําความผิดและ ตองรับโท อยูในเรือนจํานั้น ยังเปนผูที่มี ักยภาพที่จะพั นาตนเอง ใหเปนคนดีได หากผูตองขังไดรับการอบรมความรูความสามารถใน ดานเทคโนโลยีสมัยใหมนี้แลว เมื่อพนโท จะสามารถนําความรูความ สามารถทีไ่ ดรบั ระหวางตองโท ไปประกอบอาชีพสุจริตเปนพลเมืองดี ของสังคมและประเท ชาติตอไป” เพื่อสนองพระราชดําริของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทางคณะทํางานโครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ จึงไดรวมกับกรมราชทัณฑ ดํ า เนิ น โครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ พั นาผู  ต  อ งขั ง โดยมี วัตถุประสงคเพื่อใหผูตองขังไดรับความรูและทักษะเกี่ยวกับการใช คอมพิวเตอร ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพือ่ สรางรายไดและคุณคา ตอตนเอง และนําความรูและทักษะดานคอมพิวเตอรที่ไดรับระหวาง ตองโทษ ไปประกอบอาชีพสวนตัวดานคอมพิวเตอรเมื่อพนโทษ โดย ไมเปนภาระของสังคม นําร่องให้ความรู้ผู้ต้องขังในเรือนจํา 4 แห่ง ก่อนขยายเป็น 25 แห่งทั่วประเทศ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ พั นาผูต อ งขัง เริม่ ดําเนินการ มาตัง้ แตตน ป 2540 โดยนํารองจัดอบรมความรูค อมพิวเตอรจากคณะ ทํางานรวมโครงการ เชน สํานักงานพั นาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวทช.) ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เจาหนาที่จากกระทรวง Engineering Today September - October 2015

54

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพั นาผูตองขัง ในทัณฑสถานบําบัด พิเศษหญิง คลอง 5 จ.ปทุมธานี

โครงการ กวิชาชีพ Call Center 1188 สรางรายไดและอาชีพใหมใหผูตองขัง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เจาหนาที่ จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรระยะสั้น 16-60 ชัว่ โมง ในโปรแกรมงายๆ และหลักสูตรระยะยาว 61-300 ชัว่ โมง ทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และสูงสุดในระดับปริญญาตรี ใหแกเรือนจํา และทัณฑสถานจํานวน 4 แหง ไดแก ทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจําพิเศษ กรุงเทพ ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง และเรือนจํากลางคลองเปรม ตอมาโครงการไดรับผลตอบรับที่ดี มีนักโทษสนใจเขารวมอบรมเปน จํานวนมาก โดยเฉพาะนักโทษคดียาเสพติดที่มีองคความรูสามารถ เรียนรูก ารใชงานคอมพิวเตอรกอ นทีจ่ ะถูกเจาหนาทีร่ ฐั ทัง้ ตํารวจและทหาร จับกุมเขามาขังยังเรือนจําแตละแหง ทําใหคณะทํางานเริม่ ขยายผลการ ดําเนินการสอนคอมพิวเตอรตามโครงการในป 2546 เปน 25 แหง โดยขยายไปยังทัณฑสถานบําบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา ทัณฑสถาน วัยหนุมกลาง ทัณฑสถานบําบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี เรือนจําอําเภอ


ธัญบุรี เรือนจําพิเศษมีนบุรี เรือนจําพิเศษธนบุรี เรือนจํากลางชลบุรี เรือนจําพิเศษพัทยา เรือนจํากลางสงขลา เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม เรือนจํากลางพิษณุโลก เรือนจํากลาง นครพนม เรือนจํากลางอุบลราชธานี เรือนจําจังหวัดนนทบุรี เรือนจํา กลางสมุทรสงคราม เรือนจํากลางฉะเชิงเทรา ทัณฑสถานวัยหนุม พระนครศรีอยุธยา เรือนจํากลางเชียงใหม เรือนจํากลางอุดรธานีและ เรือนจํากลางสุราษ รธานี เปนตน เผย 13 ปี มีผู้ต้องขังสําเร็จหลักสูตรกว่า 21,000 คน ดร.ช ามาศ กลาววา ปจจุบนั กรมราชทัณฑไดขยายผลหองเรียน คอมพิวเตอรไปยังเรือนจํากวา 106 แหงทั่วประเทศ จากขอมูล 13 ป ยอนหลังตั้งแตป 2545–มกราคม 2558 มีผูตองขังสําเร็จหลักสูตร วิชาชีพคอมพิวเตอรและหลักสูตรอาชีวศึกษา เชน โปรแกรมซอมคอมพิวเตอร การใชงานโปรแกรมสํานักงาน คอมพิวเตอรกรา ก รวมทัง้ สิน้ กวา 21,000 คน และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาํ นวน 55 คน การที่ผูตองขังได กทักษะคอมพิวเตอรขางตน ทําใหผูตองขังสามารถ นําทักษะมาสรางรายไดใหเกิดขึ้นขณะที่ถูกคุมขัง เชน การออกแบบ การดอวยพร การรับจางพิมพงาน การจัดทําป ิทิน การจัดทําหนังสือ เสียงเดซี่ เปนตน รวมเปนจํานวนเงินกวา 16 ลานบาท ทั้งนี้ รายได สวนหนึ่งจะถูกแบงปนใหแกผูตองขังในรูปแบบของเงินปน ผลอีกดวย ซึ่งเงินทั้งหมดนี้ผูตองขังจะไดรับเปนรายเดือนขั้นตํ่าประมาณเดือนละ 4,000-5,000 บาท ในการทํางานเปน Telesales สวนงาน Call Center หากขยันและไมพกั งานเลย ในแตละเดือนก็จะไดเงินเดือนสูงถึงเดือนละ 11,000 บาท โดยสามารถ ากเงินไวกับทางเจาหนาที่กรมราชทัณฑ ในแตละแหง และจะไดรับเงินทั้งหมดเมื่อพนโทษ หรือหากเสียชีวิต ระหวางรอรับโทษ ญาติผตู อ งขังทีเ่ ขารวมโครงการ จะไดรบั เงินทีส่ ะสม นี้แทน กรมราชทัณฑ์แจงแต่ละวันมีผู้ต้องหา ถูกจองจําไม่น้อยกว่าแสนคน วิทยา สริยะวงศ อ ิบดีกรมราชทั  กลาววา ในแตละวัน มีผูตองหาที่เขาจองจําในสถานทัณฑสถานเรือนจําทั่วประเทศไมนอย กวา 100,000 คน โดยเฉพาะผูตองหาตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับ เรือ่ งยาเสพติด ทีม่ กี ารลักลอบ ขาย เสพ ยาบากันมากขึน้ ทําใหในระยะ 3-5 ปที่ผานมา ผูตองขังสวนใหญลวนเปนคนมีความรูความสามารถ แตกาวพลาดไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ทําใหตองโทษเขาจองจํายัง ทัณฑสถานและเรือนจําตางๆ ทําใหทณ ั ฑสถานและเรือนจําจะตองหา โครงการที่เสริมสรางความรู หาแหลง กอาชีพที่ผูตองขังสนใจ และมี ความตัง้ ใจเขารวมทํางานกับเจาหนาที่ นอกเหนือจากผลิตภัณฑเ อรนิเจอร ผาบาติก งานถักโครเชต ดอกไมประดิษฐ เปนตน ทีม่ กี ารแสดง ผลงานราชทัณฑในทุกๆ ปทผี่ า นมา เปนโครงการดานคอมพิวเตอรทนี่ าํ เจาหนาที่จากภาคสวนตางๆ ที่พรอมเสียสละเวลาเขามาชวยสอนแก ผูตองขังยังสถานทัณฑสถานทั่วประเทศตามสะดวก เพื่อใหผูตองขัง เหลานีพ้ น โทษไปแลวจะไดไมกลับไปกระทําความผิดจนตองโทษกลับ เขามาจองจํายังสถานทัณฑสถานและเรือนจําอีก

ขยายผลการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สู่การพัฒนาอาชีพ ในทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิง คลอง 5 เนื่ อ งในวโรกาสป ม หามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี คณะทํางานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รวมกับกรมราชทัณฑ สํานัก งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และบริษทั ซีเอส ล็อกซอินโ จํากัด (มหาชน) รับสนอง พระราชดําริในการจัดตัง้ หองเรียนคอมพิวเตอรพระราชทานใหผตู อ งขัง ไดรับการอบรมวิชาชีพคอมพิวเตอร เพื่อใหผูตองขังมีทักษะความรูใน การใชคอมพิวเตอรสรรคสรางผลงาน เสริมสรางประสบการณ และ สรางรายไดในระหวางถูกคุมขัง เมื่อพนโทษไปแลวสามารถนําความรู ทีไ่ ดไปประกอบอาชีพสุจริต ใชชวี ติ อยูร ว มกับคนอืน่ ๆ ในสังคมไดอยาง ปกติสุข ที่สําคัญไมหันไปกระทําความผิดจนตองรับโทษอีก

ดร.ช ามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและเลขานุการโครงการเทคโนโลยี สารสนเทศตามพระราชดําริ

โดยกรมราชทัณฑไดขยายผลจากการ กอบรมคอมพิวเตอร พระราชทานในขณะรับโทษในเรือนจํา มาสูก ารพั นาอาชีพ Telesales และ Call Center ผานโครงการ กวิชาชีพ Call Center 1188 ของ บริษัท เทเลอินโ มีเดีย จํากัด (มหาชน) เพื่อตอยอดขยายผลการ ก วิชาชีพ พั นา ม อื ผูต อ งขังทีผ่ า นการ กอบรมคอมพิวเตอรพระราชทาน

วิทยา สุริยะวงศ อธิบดีกรมราชทัณฑ

55

Engineering Today September - October 2015


มาแลว ในทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิง คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี ซึ่ง ถือเปนทัณฑสถานตัวอยางที่นักโทษใหความสนใจ มีวินัยและใสใจใน การเรียนรูด า นคอมพิวเตอรและเขารวมโครงการนีเ้ ปนจํานวนมาก โดย เริม่ จากการอบรมการใชงานซอ ตแวรสาํ หรับคนหาขอมูลธุรกิจสินคา และบริการของไทยแลนด เยลโลเพจเจส และการใชงานแอพพลิเคชัน่ ในการทํางาน Telesales ที่จะตองมีการกรอกขอมูล จัดเก็บขอมูลและ สืบคนขอมูล หลังจากอบรม ก นจนเกิดความชํานาญและคลองตัว ก็ จะเขาสูข นั้ ตอนการป บิ ตั งิ านจริงในหองป บิ ตั กิ าร Call Center 1188 ภายในเรือนจํา โดยบริการของบริษัท มี 2 ประเภท คือ บริการ Call Center 1188 สําหรับการใหบริการสอบถามหมายเลขโทรศัพทของ ธุรกิจสินคาและบริการทั่วประเทศไทย และงาน Telesales เพื่อนํา เสนอบริการเสริมบนโทรศัพทมือถือ เชน บริการขอมูลขาวสาร ความ บันเทิง บริการรายงานผลการแขงขันกีฬา และอื่นๆ จากผลตอบรับของการดําเนินโครงการ Call Center 1188 เพือ่ ตอบสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มาจนถึงปจจุบนั พบวา ผูตองขังไดนําความรู ความสามารถทางดานคอมพิวเตอร และ การใชงานในสวนของซอ ตแวรหรือแอพพลิเคชั่นที่ไดจากการ ก น และป บิ ตั งิ านจริงมาใชสรางรายไดใหกบั ตนเองขณะทีย่ งั อยูใ นเรือนจํา ทําใหเปนบุคคลทีม่ คี วามรูท กั ษะดานไอที และเปนการเพิม่ มูลคาผูต อ งขัง ใหมีคุณคามากขึ้น และสามารถออกมาใชชีวิตไดเหมือนคนปกติ โดย ผูตองขังที่พนโทษออกไปแลวยังไดรวมงานในตําแหนง Call Center กับบริษทั เทเลอินโ มีเดีย จํากัด (มหาชน) รวมถึงบริษทั Call Center ชั้นนําของไทยมากมายอีกดวย “นับเปนชวงเวลาแหงการเรียนรู พั นาตนเองเพื่อเริ่มตนชีวิต ใหม ทําใหผตู อ งขังกลับมามีทยี่ นื ในสังคมและสรางคุณคาใหกบั ประเท ไทยอีกครั้ง ในอนาคตทางกรมราชทัณฑพรอมเปดกวางใหทั้งเอกชน และภาครั สวนตาง เขามาสอนคอมพิวเตอรตามสมควร เพื่อให ผูตองขังมีความรูความสามารถในการเรียนรูดานคอมพิวเตอร และ โปรแกรมอื่น เพิ่มเติมหลากหลายขึ้น ตามนโยบายภาครั ที่สงเสริม และคืนผูตองขังที่มีความรูสูสังคมตอไป” วิทยา กลาว ซีเอส ล็อกซอินโฟ พร้อมนําความรู้ไอที ร่วมพัฒนาและสร้างอาชีพให้ผู้ต้องขัง อนันต แกวรวมวงศ ประ านเจาหนาที่บริหารและค ะ กรรมการ บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโ จํากัด (มหาชน) กลาววา การให โอกาสผูต อ งหาในเรือนจําไดมโี อกาสทํางานรวมกับบริษทั ผานโครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อชวยแกปญหาความเครียดในทัณฑสถาน และเรือนจํา ใหโอกาสผูต อ งขังไดเรียนรูค อมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ ที่ ทันสมัย สามารถนําไปปรับใชประกอบอาชีพภายหลังพนโทษ โดยบริษทั ซีเอส ล็อกซอินโ จํากัด (มหาชน) ไดสงพนักงานจากขางนอกเขามา ก นการใชงานโปรแกรมตางๆ ของคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ซึ่งใชงาน งาย เขาใจงาย แกผูตองขังภายในเรือนจํา และสอนใหทํางานโดยใช คอมพิวเตอรผาน Call Center เพื่อทําหนาที่รับโทรศัพทลูกคาและให ขอมูลการขายบริการเสริมของ AIS โดยมีโปรแกรมสําเร็จรูปใหผตู อ งขัง Engineering Today September - October 2015

56

อนันต แกวรวมวงศ ประธานเจาหนาที่บริหารและคณะกรรมการ บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโ

ไดทาํ งานตามความเหมาะสม และมีพนักงานของทางบริษทั คอยดูแล ตลอดการทํางาน โดยบริษทั จะใหคา จางตามจริงตามชิน้ งานในราคา ที่เหมาะสม เฉลี่ยแลวผูตองขังที่ทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิง คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี จะไดเงินวันละ 200-250 บาท “ทางบริ ทั ยินดีทจี่ ะรวมทํางานในทุก โครงการทีเ่ ปนประโยชน แกผูตองขัง รวมทั้งโครงการในอนาคตเพื่อผูตองขังอื่น ทั่วประเท โดยสงเจาหนาทีม่ าสอนโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํ เร็จรูปอืน่ ทีท่ นั สมัย เพิม่ เติมใหผตู อ งขังไดเรียนรูโ ปรแกรมอัพเดทใหม เพือ่ ใหสามารถนํา ไปใชประกอบอาชีพสวนตัว หรือเขามารวมทํางานกับทางบริ ัท มี รายไดเปนเงินสะสมไวใชภายหลังจากพนโท ” อนันต กลาว ผู้ต้องขังใช้ชีวิตในเรือนจําอย่างมีคุณค่า มีอาชีพสุจริตเมื่อพ้นโทษ หน่งใน ูตองขังจากทั สถานบําบัดพิเศษห ิง จังหวัด ปทม านี ซึง่ ไดเขารวมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี กลาววา รูสึกดีใจ และมีคุณคาในการใชชีวิตในเรือนจําภายหลังที่ไดเขารวมโครงการ คอมพิวเตอรพระราชทานนีม้ าเกือบ 2 เดือน ทีส่ าํ คัญทําใหไมเครียด มี งานทําในขณะตองรับโทษในเรือนจําในวันจันทร-วันเสาร ตั้งแตเวลา 08.00-16.00 น. มีวนั หยุดพัก 1 วันคือวันอาทิตย โดยมีเจาหนาทีแ่ ละ วิทยากรจากโครงการภายนอกเขามาสอนคอมพิวเตอรทุกอยางแบบ มืออาชีพถึงในเรือนจํา เชน เครื่องคอมพิวเตอรประกอบดวยอะไรบาง ใชงานอยางไร สอนพวกกรา กดีไซน Illustrator Photoshop การ ตัดตอภาพวิดโี อ ซึง่ เปนสิง่ ทีต่ นชืน่ ชอบและมีความถนัดมากอนอยูแ ลว กอนที่จะตองเขามารับโทษ “ในขณะทีร่ ว มโครงการนี้ รูส กึ าบ งึ้ ในพระมหากรุณาธิคณ ุ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระเมตตา ตอผูหลงกระทําความผิดจนตองเขามารับโท ในเรือนจํา จากนี้จะนํา ความรูที่ติดตัวเหลานี้ไปประกอบอาชีพที่สุจริตหลังพนโท และจะนํา เงินทีส่ ะสมจากการเขารวมทํางานในโครงการเปนพนักงานรับโทร พั ท หรือ Telesales เปนทุนรอนในการประกอบอาชีพเมื่อพนโท ตอไป” หน่งใน ูตองขังทั สถานบําบัดพิเศษห ิง กลาว


IT Update •

รรณา ิ าร

เปิดตัว CAT data center Nonthaburi II มาตรฐาน TSI Level 3 แห่งแรกและแห่งเดียวในอาเซียน บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือ CAT ลงทน มูลคากวา 500 ลานบาท สรางศูนย CAT data center Nonthaburi II ทีส่ ามารถรองรับการใชงานอยางครบวงจร และมีเสถียร าพสูงสด เพื่อตอบโจทยทกความตองการในการใชบริการดาตา เซ็นเตอร แก าครั และเอกชน ที่สําคั CAT data center Nonthaburi II แหงใหมนี้ ยังเปนดาตา เซ็นเตอรแหงแรกและแหงเดียวในอาเซียน ที่ านการรับรองตามมาตร านระดับสากล Trusted Site Infrastructure Certificate หรือ TSI Certificate Level 3 จากสถาบัน TUVIT ประเทศเยอรมนีอีกดวย ดร.พรชัย รจิประ า อดีตรั มนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) กลาววา ในยุคดิจทิ ลั ทีม่ กี ารพั นา ไปอยางไมหยุดยัง้ เพือ่ ใหทนั ตอขอมูลขาวสาร การจัดการขอมูลประเภท ตางๆ เปนหมวดหมูเ พือ่ ตอบสนองการใชงานทีห่ ลากหลายรูปแบบ การ สรางและเชือ่ มโยงเครือขายจึงมีความจําเปนมากขึน้ ภาครัฐจึงเห็นควร ใหภาคเอกชนทีม่ ศี กั ยภาพเขามารวมเปนสวนหนึง่ ในการสรางโครงขาย เชื่อมใหโลกดิจิทัลของประเทศไทยมีการพั นาอยางมีศักยภาพมาก ยิง่ ขึน้ เพือ่ ใหแขงขันกับประเทศตางๆ ทัว่ โลก โดยเฉพาะในอาเซียนได โดยเฉพาะเรื่องคาเชื่อมตอเครือขายดิจิทัลของประเทศไทยระหวาง หนวยงานแตละหนวยงาน ซึ่งยังมีราคาที่สูงกวาสิงคโปรหลายเทาตัว

ในสวนนี้ภาครัฐจึงขอความรวมมือจากภาคเอกชนและภาครัฐชวยกัน ปรับรูปแบบการจัดการคาใชจายใหลดลงเพื่อเปนแรงจูงใจใหผูใชงาน ทั้งที่เปนผูประกอบการ และประชาชนทั่วไปหันมาใชงานมากขึ้น และลาสุดมีการเปด CAT data center Nonthaburi II แหงที่ 2 ที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเปนอาคารที่ออกแบบกอสรางขึ้นมาสําหรับให บริการดาตา เซ็นเตอรโดยเฉพาะ เพื่อรองรับความตองการใชบริการ ดาตา เซ็นเตอรไดครบวงจรและมีเสถียรภาพสูงสุด โดยใชเงินลงทุน มูลคากวา 500 ลานบาท และนับเปนดาตา เซ็นเตอรแหงแรกและแหง เดียวในอาเซียนที่ผานการรับรองตามมาตรฐานระดับสากล Trusted Site Infrastructure Certificate หรือ TSI Certificate Level 3 จาก สถาบัน TUVIT ประเทศเยอรมนี “การสรางโครงขายใหม นี้ นอกจากจะมีการจัดเก็บขอมูลที่มี ความนาเชือ่ ถือ ปลอดภัยในระดับทีส่ งู มากแลว ผูบ ริโภคทุกรูปแบบทัง้ ภาครั เอกชน และผูบ ริโภคทัว่ ไปทีเ่ ขามาใชงานรวมกับทาง CAT เชน การพั นารูปแบบการนําเสนอขายสินคาออนไลน E-commerce บน แพลต อรมอินเทอรเน็ตรูปแบบใหม จะมีลกู เลนทีห่ ลากหลาย มีการ ทํางานสํารองขอมูลทั้งหนาบ านและหลังบาน เพื่อใหผูบริโภคเช็ก สินคาไดตลอดเวลา หรือแมกระทั่งเช็กงานที่ทําไปแลวหรือทําคางไว นานไดตลอดเวลา มัน่ ใจไดวา ขอมูลสําคัญจะไมหาย” ดร.พรชัย กลาว

57

Engineering Today September - October 2015


สํ า หรั บ ความคื บ หน า ในการสํ า รวจความต อ งการใช ด าต า เซ็นเตอรของภาครัฐ ขณะนี้ไดสํารวจหนวยงานภาครัฐไปแลวกวา 80 เปอรเซ็นต พบวามีความตองการใชงานอยูที่ 30,000 ตารางเมตร ซึ่ง ในจํานวนนีร้ ฐั ตองเสียคาใชจา ยในการบํารุงรักษาถึงปละ 8,000-9,000 ลานบาท ดังนั้น ในระหวางที่โครงการดาตา เซ็นเตอรแหงชาติยังสราง ไมเสร็จ เพราะตองใชระยะเวลาถึง 2 ป และหนวยงานภาครัฐก็ถูกสั่ง ใหงดการใชงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางในการทําดาตา เซ็นเตอร ของตนเอง ทีป่ ระชุมคณะกรรมการเตรียมการดานดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ และสังคม (DE) เมื่อวันที่ 15 กรก าคม 2558 ที่ผานมา จึงมีมติเห็น ชอบใหหนวยงานภาครัฐทั้งหมดมาเชาใชดาตา เซ็นเตอร ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไปกอนจนกวาโครงการจะแลวเสร็จ “ในชวงทีผ่ า นมา ยังไมพบปญหาจากการทีภ่ าครั ไดเชาพืน้ ทีข่ อง เอกชนในการใชงานดาตา เ ็นเตอรแตอยางใด และเชื่อวาหากดาตา เ น็ เตอรแหงชาติของรั บาลแลวเสร็จตามแผนการพั นาประเท ไทย สูย คุ Digital Economy ทีว่ างไว จะทําใหประเท ไทยกาวสู Digital Hub Of ASEAN ไดอยางไมยากนัก เพราะเอกชนก็มีความพรอม ภาครั ก็ พรอม ที่สําคัญผูบริโภคในประเท ไทย เชื่อวากวา 80-90 เปอรเ ็นต เรียนรูดานไอทีพรอมสูยุคดิจิทัลแลว” ดร.พรชัย กลาว ขณะนีม้ เี อกชนทีส่ นใจแสดงเจตจํานงในการเขารวมโครงการแลว 26 บริษัท คาดวาภายในตนเดือนกันยายน 2558 นี้จะสามารถทํา กระบวนการแสดงความคิดเห็นสาธารณะ หรือทําประชาพิจารณเรื่อง คุณสมบัตขิ องผูส มัครเขารวมโครงการแลวเสร็จ จากนัน้ จะเปดรับสมัคร ในเดือนตุลาคม เพื่อเริ่มสรางศูนยในตนป คาดวาจะสามารถสรางได 30 แหงๆ ละ 3,000 ตารางเมตร ชัยยท สันทนานการ ทีป่ รกษาอาวโส รักษาการในตําแหนง รองกรรมการ จู ดั การให สายงานการตลาดและการขาย บริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือ CAT กลาววา การเปดตัว ศูนย CAT data center Nonthaburi II เปนอีกหนึ่งกาวสําคัญในแผน ยุทธศาสตรหลักของ CAT ในการมุงพั นาดาตา เซ็นเตอรใหผานการ รับรองตามมาตรฐานสากล เพือ่ ความมีเสถียรภาพสูงสุดในการใหบริการ และมุง ใหดาตา เซ็นเตอรของ CAT เปน Carrier Neutral Data Center เพือ่ ใหผใู ชบริการสามารถเลือกผูใ หบริการโครงขายไดอยางอิสระ ทัง้ นี้ การบริการ CAT data center เนนเจาะกลุม ลูกคาเปาหมายทั้งที่เปน หนวยงานภาครัฐ และองคกรเอกชน ที่มีความตองการใชงานดาตา เซ็นเตอรที่มีเสถียรภาพสูง มีความปลอดภัย และใชงานไดตลอดเวลา เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอยางรวดเร็วในยุคดิจิทัล แตในขณะ เดียวกันก็ตองการลดการลงทุนกอสรางดาตา เซ็นเตอรของตนเอง ซึ่ง ถือเปนโอกาสทีด่ ขี อง CAT ในการตอบสนองตอความตองการของกลุม ลูกคาเปาหมาย ดวยบริการ CAT data center ทีม่ ศี นู ยดาตา เซ็นเตอร มากที่สุดในประเทศไทย ในพื้นที่ 7 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี ภูเก็ต ขอนแกน สุราษ รธานี และเชียงใหม โดยศูนย CAT data center Nonthaburi II เปนดาตา เซ็นเตอร แหงใหมของ CAT ซึ่งใชเงินลงทุนมูลคากวา 500 ลานบาท และเปน

Engineering Today September - October 2015

58

ดร.พรชัย รุจิประภา รมว.กระทรวง ICT และชัยยุทธ สันทนานุการ ที่ปรึกษาอาวุโส รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการตลาดและการขาย CAT

ดาตา เซ็นเตอรแหงแรกและแหงเดียวในอาเซียนที่ผานการรับรองตาม มาตรฐานระดับสากล Trusted Site Infrastructure Certificate หรือ TSI Certificate Level 3 จากสถาบัน TUVIT ประเทศเยอรมนี โดยจะ ครอบคลุมในดานตางๆ คือ Environment Construction, Fire Protection & Alarm and Extinguishing Systems, Security Systems and Organization Energy Supply Air Conditioning and Ventilation Organization การไดรบั Certification นี้ นอกจากจะชวยลดความเสีย่ ง ตางๆ หรือเพิ่ม Reliability แลวยังชวยลดคาประกันภัยไดอีกดวย สําหรับลูกคาทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถเลือกใชบริการได หลากหลายรูปแบบ ไดแก บริการใหเชาพื้นที่ติดตั้งเซิร เวอรภายใน ศูนยดาตา เซ็นเตอร (Server Co-Location Service) บริการบริหาร จัดการระบบของลูกคา (Managed Service) ซึ่งมีบริการในรูปแบบ Smart Hand และ Managed Security Service การใหบริการเชาพืน้ ที่ สํานักงานชั่วคราว พรอมอุปกรณสํานักงานและอินเทอรเน็ตความเร็ว สูง (Temp Office Service) และการใหบริการศูนยสํารองขอมูล (Disaster Recovery Service) “ดวย นู ยดาตา เ น็ เตอรทคี่ รอบคลุมทัว่ ประเท ไทย ทําใหลกู คา ทั้งภาครั และเอกชนสามารถใชบริการ CAT data center ทั้ง Site หลัก และ Site สํารอง และทําการ Back up ขอมูลระหวาง Site เพื่อ เตรียมพรอมรับมือกับภัยพิบัติทั้งแผนดินไหว พายุ น นํ้าทวม ภัยแลง และสึนามิ เปนตน โดยไมตอ งกังวลเรือ่ งระบบไ าทีจ่ ะสงผลใหขอ มูล ที่เก็บไวลมหรือถูกรบกวนใหเสียหาย เนื่องจากมีระบบการจัดการ Redundancy ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ และดูแลตลอด 24 ชั่วโมง” ชัยยท กลาว สวนคาเชาและการใหบริการ สําหรับลูกคารัฐบาลและเอกชน เริม่ ตนที่ 60,000 บาทตอ RACK ตอเดือน และในชวงโปรโมชัน่ ลูกคา ที่ทําสัญญาบริการ CAT data center Nonthaburi II : Server CoLocation ขนาด Full Rack จะไดรับสวนลดจากคาบริการปกติสูงสุด ถึง 40 เปอรเซ็นต


Activities เปิดตัวงาน Exporail South East Asia-Thailand เมือ่ เร็วๆ นี้ ไมเคิล วิลตัน (กลางขวา) อู าํ นวยการโครงการแสดงสินคานานาชาติ บริษทั แม็ค บรูคส เอ็กซิบิชั่นส เอเซีย จํากัด พรอมดวย ดร.พิเช ค า รรมรักษ (กลางซาย) หัวหนา กลมการขนสงทางราง สํานักงานนโยบายและแ นการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม รวมแถลงขาวเปดตัวงาน Exporail South East Asia-Thailand งานแสดงสินคานานาชาติเกี่ยวกับ ระบบขนสงทางรางที่ยิ่งใหญที่สุดครั้งแรกในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภายในงานมีการนําผูประกอบการดานวิศวกรรมรางรถไ ขนาดใหญของโลก และเทคโนโลยีระบบ ขนสงทางรางทีท่ นั สมัยมาจัดแสดง ซึง่ จะจัดขึน้ ระหวางวันที่ 8-10 มิถนุ ายน 2559 ทีศ่ นู ยนทิ รรศการ และการประชุมไบเทค บางนา

กรอ. นําร่อง พ.ร.บ. อํานวยความสะดวก จด ประกอบ ขยาย การันตีเสร็จ 30 วัน กรมโรงงานอตสาหกรรม (กรอ.) นํารอง พ.ร.บ. อํานวยความสะดวก เปดศูนยบริการ สารพันทันใจ (Express Service Center) ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เรื่องใบอนุญาต โรงงาน จด ประกอบ ขยาย การันตีเสร็จสิน้ ภายใน 30 วัน ดวยระบบดิจทิ ลั พรอมบริการผูป ระกอบการ ดวยความสะดวก รวดเร็ว โปรงใสแลววันนี้ที่ศูนยบริการสารพันทันใจ ชั้น 1 อาคารกรมโรงงาน อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6

แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2015 และ T-Plas 2015 เชื่อมั่นในอุตสาหกรรมการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ พลาสติกและยาง ดร.อรรชกา สีบ เรือง (กลาง) รั มนตรีวาการกระทรวงอตสาหกรรม และ เกอรนอท ริงลิ่ง (ที่ 2 จากขวา) กรรมการ ูจัดการ บริษัท เมสเซ ดสเซลดอร เอเชีย รวมเปนประธานใน พิ ีเปดงานแสดงสินคานานาชาติระดับโลก แพ็ค พริ้นทอินเตอรเนชั่นแนล 2015 และ T-Plas 2015 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมี พิมพนารา จิรานิ ินนท (ที่ 2 จากซาย) นายกสมาคมการพิมพ ไชยว ิ พ่งทอง (ซาย) นายกสมาคมการบรรจ ั ไ ทย และ จารวรร สวรร ศาสน (ขวา) อู าํ นวยการ ายอตสาหกรรมการแสดงสินคานานาชาติ สํานักงานสงเสริมการจัดประชมและนิทรรศการ (สสปน.) รวมงานในครั้งนี้ดวย ภายในงาน มหกรรมแสดงสินคาทั้งสองงานนี้มีการจัดแสดงของบริษัทชั้นนําในอุตสาหกรรมมากกวา 500 ราย จาก 20 ประเทศทั่วโลก

พีอีเอจับมือภาคเอกชน เปิดงาน Thailand Lighting Fair 2015 เสริมสกล คลายแกว (ที่ 4 จากซาย) ูวาการไ าสวน ูมิ าค (พีอีเอ) เปนประธาน เปดงาน Thailand Lighting Fair 2015 งานแสดงนวัตกรรมดานไ าแสงสวางที่ครบครันและ ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยมี มร. ูเบิรต ดูห (ที่ 2 จากขวา) ูบริหารจากเมสเซ แ รงค เ รต องกง นิคม เลิศมัลลิกาพร (ที่ 3 จากขวา) ตัวแทนเมสเซ แ รงคเ รต ประจํา ประเทศไทย วรกร จักรเพ็ชร (ขวาสุด) กรรมการ ูจัดการ บริษัท แอลอีดี ไลทติ้ง จํากัด มร.โมเสส จาง (ซายสุด) ูจัดการ ายการตลาด บริษัท ทีพี าโล แอลอีดี ไลทติ้ง จํากัด เ ลิมพงษ ดรงคสวรร (ที่ 2 จากซาย) ูจัดการทั่วไป กลม รกิจไ าและอปกร แสงสวาง บริษัท ลิปส อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด และ พาขวั เจียมจิโรจน (ที่ 3 จากซาย) ูจัดการทั่วไป บริษัท ดิ เอ็กซซิบิส จํากัด รวมเปดงาน ณ อลล 106 ศูนยนิทรรศการและการ ประชุมไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้

เอพีซี มอบทองคํามูลค่า 1.8 ล้านบาท ให้แก่ เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป นัตถ เตชะ นบัตร (ซาย) รองประ านกรรมการ รกิจไอที ชไนเดอร อิเล็คทริค ประเทศไทย ผูดูแลผลิตภัณฑเอพีซี จัดแคมเปญสงเสริมการขายใหแกคูคาที่ทํายอดทะลุเปาในป ที่ผานมา มอบรางวัลเปนทองคํามูลคา 1.8 ลานบาท ใหแก บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร กรุป จํากัด โดยมี สมยศ เชาวลิต (ขวา) กรรมการ จู ดั การ เปนผูร บั มอบ ณ สํานักงานใหญ J.I.B. เมือ่ เร็วๆ นี้

59

Engineering Today September - October 2015


ออมสินจัดโรดโชว์โครงการ “สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย” ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รําไพ บ ลา (ที่ 4 จากซาย) ูอํานวยการ ายพั นาสังคมและสิ่งแวดลอม นาคาร ออมสิน พรอมดวย ศ. ดร.เอกชัย อ ิศักดิกล (ที่ 4 จากขวา) ค บดีค ะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และ ลีโอ โซสเซย ดาราพิ กี รชือ่ ดัง รวมถายภาพในโครงการประกวด “ออมสิน สดยอดแนวคิด รกิจวิถีไทย” จัดกิจกรรม Road Show ที่มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เพือ่ เชิญชวนนองๆ นักศึกษาเขารวมประกวดโครงการ ชิงเงินรางวัลรวมมูลคากวา 3,000,000 บาท โดยสามารถสงผลงานไดแลววันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายนศกนี้

ไปรษณีย์ไทย พร้อมรับการเปิด AEC ปยะวัตร มหาเปารยะ รองกรรมการ ูจัดการให อาวโส รักษาการในตําแหนง กรรมการ ูจัดการให บริษัท ไปรษ ียไทย จํากัด (ปณท) โชวความพรอมไปรษณียในเขต เศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-กัมพูชา อาทิ ไปรษณียจ งั หวัดสระแกว ทีท่ าํ การ อรัญประเทศ ทีท่ าํ การ ตลาดโรงเกลือ รองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไปรษณียไทยมีแผนเปดศูนย ไปรษณียก บินทรบุรี ศูนยกระจายสินคาทั้งในและระหวางประเทศ ทั้งนี้ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ไดพาคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อดูความพรอม เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ที่ทําการไปรษณียตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว

ช.การช่าง จับมือ เอสเอพี ประเทศไทย ประสานกําลังยกระดับประสิทธิภาพ ทางธุรกิจ บริษทั ช.การชาง จํากัด (มหาชน) รวมกับ เอสเอพี ประเทศไทย จัดงานประชมเชิงป บิ ตั ิ การดานนวัตกรรม เพื่อเปดโอกาสใหผูบริหารอาวุโสไดรวมแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณตอ นวัตกรรมของเอสเอพี ทั้งในดานการบริหารการเงิน สินทรัพย และทรัพยากรบุคคล ซึ่งนําไปสูการ พั นาระบบป ิบัติการภายในองคกรของ ช.การชาง นับตั้งแตกระบวนการจัดหาวัตถุดิบจนถึง การบริหารคลังสินคา การบริหารจัดการโครงการ การเงิน และการบัญชี โดยไดรับเกียรติจาก ลิเ อร เออบิซู เซียรรา (ที่ 5 จากขวา) กรรมการ ูจัดการเอสเอพีประจํา ูมิ าคอินโดจีน และ ดร.ศ มาศ ตรีวิศวเวทย (ที่ 6 จากขวา) ประ านกรรมการบริหาร บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) พรอมผูบริหารระดับสูง เขารวมงาน

ยารา (ประเทศไทย) เปิดออฟฟิศใหม่ที่ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ปติ ัทร บรี (ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริหาร กลมบริษัท ิรัชบรี พรอมดวย อะเลอ าน โดร วอลเลอรต (ที่ 2 จากซาย) กรรมการ ูจัดการ บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จํากัด ผูนํา ผลิตภัณฑปยระดั ุ บพรีเมียมของโลก ลงนามเซ็นสัญญาเชาสํานักงาน ณ ภิรชั ทาวเวอร แอท เอ็มควอเทียร โครงการอาคารสํานักงานเกรดเอ บนถนนสุขุมวิท ยานใจกลางธุรกิจของกรุงเทพ โดยมี นิ ิพั น ทองพั น  (ซายสุด) กรรมการบริ หารหั วหนาแ นกพื้นที่สํานักงาน ซี บีอ าร อี ประเทศไทย และ รงรัตน วีระ าคยการ (ขวาสุด) ูอํานวยการ ซีบีอารอี ประเทศไทย รวม แสดงความยินดี

ซีเกท โรงงานเทพารักษ์และโรงงานโคราช รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย ประจําปี 2558 บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด โดย วีระศักดิ งเ อง (แถวยืนกลางซาย) ูอํานวยการ าย ลิตโรงงานเทพารักษ รวมดวย นิลวดี เลียงสนทรสิท ิ (แถวยืนที่ 2 จากซาย) ูจัดการอาวโส ายความปลอด ัย สขอนามัย และสิ่งแวดลอม วิกรานต ลิ้มสวัสดิ (แถวยืน กลางขวา) ูอํานวยการอาวโส ายวิศวกรรมโรงงานซีเกทโคราช และ เมตตา รื่นนสาร (แถวยืน ที่ 4 จากขวา) ูอํานวยการ ายความปลอด ัย สขอนามัย และสิ่งแวดลอม รับมอบโลประกาศ เกียรติคุณ รางวัลสถานประกอบการดีเดนระดับประเทศ ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดลอมในการทํางาน ประจําป 2558 จากกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในงาน “สัปดาหความปลอด ัยในการทํางานแหงชาติ” ครัง้ ที่ 29 เมือ่ เร็วๆ นี้ โดยซีเกท โรงงาน เทพารักษและโรงงานโคราชไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย เปนเวลา 12 ปซอ น และ 9 ปซอ น ตามลําดับ Engineering Today September - October 2015

60


นักศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ คว้าสุดยอดฝีมอื สายสัญญาณ ภาคตะวันออก บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) รวมกับ สํานักนายกรั มนตรี กระทรวงศกษา ิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงแรงงาน จัดการแขงขัน “สดยอด มือสายสั า ป 3 (Cabling Contest)” รอบคัดเลือกภาคตะวันออก เพื่อใหนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศไดมีโอกาสเรียนรูเทคโนโลยีสายสัญญาณที่ดีที่สุดในยุคปจจุบัน ผานกิจกรรมการอบรมและแขงขัน โดยคัดเลือกตัวแทนจากทุกภาค เพื่อเขาไปแขงขันรอบสุดทาย ชิงถวยรางวัลพระราชทาน พรอมเงินรางวัลมูลคากวา 400,000 บาท และมีโอกาสเปนตัวแทนของ ประเทศไทยในการแขงขันระดับโลก World Skill ทั้งนี้ ผูไดรับรางวัลชนะเลิศรอบคัดเลือกภาค ตะวันออก ไดแก ก ตวั น สพรร โกมท นักศึกษาชั้นปที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก ั ชัย แถมพร นักศึกษาชั้น ปที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดแก อิท ิพล ตันดี นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ซึง่ ผูไ ดรบั รางวัลทุกคนจะผานเขาไปแขงขันรอบชิงชนะเลิศ ในเดือนพ ศจิกายนตอไป

เปิดตัว เลอโนโว ไวบ์ ช็อต สมาร์ทโฟนพร้อมระบบกล้องมือโปรครัง้ แรกในโลก สมศักดิ อ ศิ ยั ตระกูล จู ดั การประจําประเทศไทย ายกลม ลิต ั โ ทรศัพทมอื ถือ เลอโนโว เปดตัว เลอโนโว ไวบ ช็อต (Lenovo VIBE Shot) สมารทโ นพรอมระบบกลองถายรูป มือโปรครัง้ แรกของโลก ทีส่ ามารถถายรูปไดสวยเชนเดียวกับมีมอื โปรมาถายให มาพรอมกับสุดยอด กลองความละเอียดสูงถึง 16 MP หนาจอขนาด 5 นิ้ว และความละเอียดระดับ Full HD ตอบโจทย คนรักการถายภาพและสาวกโซเชียลที่หลงใหลในดีไซนที่โฉบเฉี่ยว ทําใหผูใชงานไมพลาดที่จะเก็บ ทุกช็อตแหงความทรงจําอันแสนพิเศษ

กรอ. จัดอบรมเทคนิคการขนส่งและเคลื่อนย้ายอาวุธเคมี ดร.พส โลหารชน (ที่ 4 จากซาย) อ บิ ดีกรมโรงงานอตสาหกรรม (กรอ.) และ เกศรัตน สขเกษม (ที่ 5 จากขวา) หัวหนา ายสนับสนนการดําเนินงาน องคการหามอาว เคมี รวมเปด การ กอบรมระดับ ูมิ าคสําหรับเจาหนาที่ศลกากรของรั าคีในเอเชีย เรื่อง “ขอกําหนด ดานเทคนิคการขนสงและเคลือ่ นยาย ายใตอนสั าหามอาว เคมี” โดยมีผแู ทนรัฐภาคี 17 ประเทศ และผูที่เกี่ยวของเขาอบรม เมือ่ เร็วๆ นี้ ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ

เอสเอสไอ จัดประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา ประจําปี 2558 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ จัดโครงการประกวดวาด ภาพชิงทุนการศึกษา “โครงการศิลปะสรางสรรค จินตนาการกวางไกล” ครัง้ ที่ 12 ประจําป 2558 มีเยาวชนตัง้ แตระดับชัน้ อนุบาลถึงชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ในอําเภอบางสะพานเขารวมแขงขันจํานวน 140 คน โดยไดรบั เกียรติจาก อดมสิท ิ จันทรเรือง ปลัดอาวโสอําเ อบางสะพาน เปนประธาน ณ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ สําหรับผลงานทีไ่ ดรบั การคัดเลือกจากอาจารย ไพบูลย รรมเรือง ท ิ กรรมการตัดสิน จะนําเขาสงประกวดในเวทีศลิ ปะเยาวชนนานาชาติทปี่ ระเทศ ญีป่ นต ุ อไป

“โสสุโก้” พาตัวแทนจําหน่ายเยือนไต้หวัน “โสสโก” ผูด าํ เนินการตลาดและการขายกระเบือ้ งปูพนื้ และบุผนังตราโสสุโก นําคณะผูแ ทน จําหนายเดินทางสูป ระเทศไตหวัน เยีย่ มชมอนุสรณสถานเจียงไคเช็ค ตอดวยทุง ดอกไมหลากสีที่ “ตาซี บลูมมิ่ง โอเอซิส” ลองเรือชมความงามของทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา นมัสการอัฐพิ ระถังซําจัง ขอพร ทีศ่ าลเจาขงจือและศาลเจากวนอู ณ วัดเหวินหวู แวะชิมขนมอรอยขึน้ ชือ่ ทีร่ า นเหวยเกอ สักการะพระ โพธิสตั วกวนอิมทีว่ ดั หลงซันซือ่ เทีย่ วอุทยานเยหลิว่ ชมศูนยปะการังแดงทีใ่ หญทสี่ ดุ ในโลก ช็อปปงที่ ซือ่ หลินไนทมารเก็ต ตลาดกลางคืนแหงแรกของกรุงไทเปทีม่ อี ายุเกาแกกวา 200 ป และปดทายทริป ทีต่ กึ ไทเป 101 ทีม่ ลี ิ ตเร็วทีส่ ดุ ในโลก เพือ่ เปนรางวัลตอบแทนการทํายอดขายทะลุเปาและเปนขวัญ กําลังใจในการทํางานตอไป เมือ่ เร็วๆ นี้

61

Engineering Today September - October 2015


News Update

ซีพี ออลล์ จับมือ มจธ. ร่วมพัฒนางานวิจยั และนวัตกรรม สูส่ งั คม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) โดย รศ. ดร.ศักรินทร ภูมริ ตั น อธิการบดี ไดจดั พิธลี งนามความรวมมือระหวาง มจธ. และบริษทั ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) โดยกอศักดิ ไชยรัศมีศักดิ ประธานกรรมการบริหาร ผูบริหารเซเวน อีเล เวน ใน “โครงการความรวมมือพั นานวัตกรรม” เพื่อสงเสริมและพั นา นวัตกรรมทีส่ นับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษทั โดยเฉพาะการพั นากระบวนการ ผลิตดานตางๆ ใหมปี ระสิทธิภาพมากขึน้ รวมทัง้ สงเสริมการพั นาและแลกเปลีย่ น บุคลากร องคความรู และเทคโนโลยี ทีเ่ ปนประโยชนตอ การดําเนินธุรกิจและการศึกษา ตลอดจนเพื่อเปนการสงเสริมการพั นาหลักสูตรการเรียนการสอน หรือกิจกรรม สนับสนุนงานวิจัยและพั นา โดยผานหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การเรียนรูรวมกับการทํางาน (Work-integrated-learning หรือ WiL)

รศ. ดร.ศักรินทร ภูมิรัตน อธิการบดี มจธ. กลาววา ในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัย ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม จําเปนตองทํางานรวมกับภาคเอกชน ใน ฐานะผูน าํ ผลงานไปใช หากไมไดรบั โจทยจริงจากผูป ระกอบการ นักวิจยั ก็ไมสามารถ พั นานวัตกรรมหรืองานวิจัยขึ้นเองได การลงนามครั้งนี้จึงเปนโอกาสดีอยางยิ่ง สําหรับมหาวิทยาลัยที่ไดรับเกียรติใหรวมงานกับซีพี ออลล ซึ่งเปนบริษัทที่มีความ สนใจในเรือ่ งนวัตกรรมทีม่ คี ณ ุ คาและมีความหมาย ทีจ่ ะกอใหเกิดประโยชนตอ สังคม และประเทศชาติตอไป ดานกอศักดิ ไชยรัศมีศักดิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) กลาววา มจธ. ถือเปนมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชนั้ นํา ของประเทศ ที่มีความโดดเดนดานการพั นานวัตกรรม และการพั นาคน สวน บริษทั เองก็ใหความสําคัญกับนวัตกรรมเปนหัวใจหลักของการพั นาธุรกิจไปสูค วาม ยั่งยืน ดังนั้น จึงเชื่อมั่นวาความรวมมือดานนวัตกรรมกับ มจธ. จะสนับสนุนใหเกิด นวัตกรรมที่มีคุณคาตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอไป

Whoscall แอพพลิเคชั่นอัจฉริยะช่วยกรองเบอร์โทรที่ไม่รู้จัก สู ค อลล (Whoscall) แอพพลิเคชัน่ ชวยกรองและจัดการสายเรียกเขา ไดเปดเผย วา 53% ของผูใ ชสมารทโ นชาวไทยนัน้ ในแตละวันจะไดรบั สายเรียกเขาจากเบอร ทีไ่ มรจู กั อยางนอยวันละ 1 สาย ดังนัน้ แอพพลิเคชัน่ Whoscall จึงไดรวบรวมขอมูล มาจากกลุมผูใชงาน สมุดหนาเหลือง รวมทั้งขอมูลบนอินเทอรเน็ต เพื่อนํามาระบุ หมายเลขที่โทรเขาและชวยกรองสายเรียกเขาที่ไมตองการรับไดในทันที สามารถ ดาวนโหลด Whoscall ไดแลววันนี้ที่ Google Play, App Store และ Windows Phone Store ยูทิง ลิว ผูจัดการประจําประเทศไทยของ Whoscall กลาววา ดวยจํานวนผูใช งานสมารทโ นในประเทศไทยทีเ่ พิม่ ขึน้ อยางรวดเร็วนัน้ ไมไดหมายความวาผูใ ชงาน ตองการทีจ่ ะคุยกับทุกสายเรียกเขาทีโ่ ทรเขามา การทีผ่ ใู ชนนั้ สามารถกรองสายเรียก เขาโดยเฉพาะการโทรกอกวนและการโทรขายสินคา เปนวิธที จี่ าํ เปนทีจ่ ะชวยจัดการ การทํางานและชวยใหมสี มาธิกบั สิง่ ทีต่ อ งทํามากขึน้ ไมวา จะเปนการใชเวลารวมกับ ครอบครัวและเพื่อน หรือการประชุมโดยไมถูกรบกวน Whoscall มีฐานขอมูลหมายเลขโทรศัพททั่วโลกมากกวา 700 ลานหมายเลข ซึ่งทําให Whoscall สามารถระบุหมายเลขบริษัทและหมายเลขตางๆ ไดจากการ

ซีเกท เนคเทค และ มทส. ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน หญิงไทยศึกษาต่อด้าน STEM (Science Technology Engineering Mathematics) บริษทั ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด รวมกับศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม “โครงการอีวายเอช ขยายขอบขายความรูส คู วามคิด วิทยาศาสตร ครั้งที่ 7” แกนองๆ นักเรียนหญิงที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ตอนตน โดยคายวิทย 2 วัน 1 คืนนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จังหวัดนครราชสีมา และมีนักเรียนหญิงกวา 230 คนเขารวมเวิรกช็อป เพียง ทัย ศิวารัตน รองประธาน ายป ิบัติการโรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด กลาววา โครงการอีวายเอชเปนโครงการทีน่ า สนใจ และนาตื่นเตน เมื่อไดเห็นนองๆ นักเรียนหญิงตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมตางๆ และ การทดลองทางดานวิทยาศาสตร มันเหมือนกับวาพวกเขากําลังคนพบวาพวกเขา ชื่นชอบศาสตรที่สําคัญเหลานี้ กุลประภา นาวานุเคราะห ผูช ว ยผูอ าํ นวยการสํานักงานพั นาวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กลาววา โครงการอีวายเอชสอดคลองกับบทบาทของ เนคเทคในการสงเสริมใหเยาวชนไทยสนใจเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เราเปดโอกาสใหเยาวชนไดพบกับโอกาสอันไมมีขีดจํากัดทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร

Engineering Today September - October 2015

62

ชวยเหลือกันของกลุมผูใช โดยระบุและแชรที่มาของสายเรียกเขา ทําใหผูใชสามารถ กรองหมายเลขเรียกเขาไดอยางมีประสิทธิภาพกอนการรับสายทุกๆ ครัง้ แอพพลิเคชัน่ นี้ยังมี เจอรการจัดการสายเรียกเขาอื่นๆ อาทิ การบล็อกสายเรียกเขา และยัง สามารถปรับและจัดการขอมูลของสายเรียกเขา เพือ่ เลือกแสดงขอมูลทีต่ อ งการแสดง บนหนาจอได จากความสามารถที่หลากหลาย ทําใหแอพพลิเคชั่นนี้ไดรับรางวัล การันตีความยอดเยี่ยมอีกดวย นอกจากนี้ Whoscall ยังสามารถใหผูใชแตละคนสามารถแสดงความคิดเห็น (Feedback) ของหมายเลขแตละหมายเลข ซึง่ จะเปนประโยชนกบั ผูใ ชรายอืน่ อีกดวย “ยกตัวอยางเชน เมื่อผูใชมีสายเรียกเขาจากเบอรขายสินคาทางโทร ัพท ผูใช สามารถรายงานขอมูลและขอมูลนี้จะถูกเก็บไวบน านขอมูล เมื่อ Whoscall ไดรับ การแท็กหมายเลขนี้หลาย ครั้ง ระบบจะแจงเตือนผูใชคนอื่น เมื่อมีหมายเลขนี้ โทรเขา และนําขอมูลมาแยกเก็บไวเพือ่ เปนประโยชนตอ ผูใ ชรายอืน่ ตอไป” ยูทงิ กลาว ยูทงิ กลาวเพิม่ เติมวา เราไดทมุ เทเวลาอยางเต็มทีเ่ พือ่ ทําใหแอพพลิเคชัน่ นีง้ า ย ตอการใชงาน และปรับ เจอรตางๆ ใหเหมาะสมกับการใชงานในประเทศไทย เพื่อ ทีจ่ ะชวยใหผใู ชแตละคนสามารถทราบถึงสายเรียกเขาทีไ่ มรจู กั อีกทัง้ มีประสบการณ ที่ดีในการใชงาน

โครงการอีวายเอชซึง่ จัดขึน้ เปนครัง้ ที่ 7 นี้ จัดขึน้ สําหรับนองๆ นักเรียนหญิงระดับ มัธยมศึกษาตอนตนกวา 230 คน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกลเคียง ทั้งนี้ จากการติดตามขอมูลของนองๆ นักเรียนหญิงที่เคยเขารวมโครงการอีวายเอช ในปที่ผานๆ มา พบวากวา 90% ของนักเรียนหญิงเหลานี้ ตัดสินใจเลือกศึกษาใน สายวิทยาศาสตรในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น นอกจากการสนับสนุนในดานอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมแลว ในปนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารียงั เปดโอกาสใหนอ งๆ นักเรียนหญิงทีเ่ ขารวมกิจกรรม อีวายเอชไดมีโอกาสทัศนศึกษาที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) อุทยานผีเสือ้ เฉลิมพระเกียรติ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อีกดวย ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) กลาววา จํานวนนักศึกษาที่เปนผูหญิงมีอัตราสูงถึงรอยละ 55 จากจํานวน นักศึกษาทัง้ หมดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี เนือ่ งจากนักศึกษาหญิงทีศ่ กึ ษา ดานวิศวกรรมศาสตรจะรวมเปนอาสาสมัครในการจัดกิจกรรมตางๆ ดังนัน้ กิจกรรมนี้ จะชวยใหทงั้ บริษทั ซีเกทและมหาวิทยาลัยบรรลุจดุ มุง หมายทีจ่ ะเปนสวนหนึง่ ในการ พั นาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ของประเทศในอนาคตตอไป


เฮงเค็ลเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 2 แข็งแกร่ง มร.คาสเปอร รอรสเต็ด ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารของเ งเค็ล กลาววา ทามกลาง สภาพตลาดที่มีความทาทายอยางตอเนื่อง เ งเค็ลมีผลประกอบการที่แข็งแกรง ในไตรมาสที่ 2 ของปนี้ โดยสามารถขยายการเติบโตทัง้ ยอดขายและรายไดในระดับ 2 หลักไดอีกครั้ง สําหรับแรงขับเคลื่อนสวนใหญมาจากการเติบโตที่แข็งแกรงของ ยอดขายหลักของบริษทั การเขาควบรวมกิจการเมือ่ ปทผี่ า นมา และเหนือสิง่ อืน่ ใด คือ การแข็งคาของสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ยอดขายหลักของบริษัท ในตลาด เศรษฐกิจเกิดใหมมีความเขมแข็ง ซึ่งเปนอีกครั้งที่สามารถเติบโตเหนือกวาคาเฉลี่ย สําหรับการดําเนินงานของเ งเค็ลในชวงครึ่งปแรกของป 2558 สามารถเพิ่ม ยอดขายไดเกือบ 1.1 พันลานยูโร โดยตัวเลขยอดขายขยับไปอยูที่กวา 9.1 พันลาน ยูโร ซึ่งมาจากยอดขายของธุรกิจหลักที่เติบโต 3 เปอรเซ็นต กําไรกอนหักดอกเบี้ย

ไดเมนชัน่ ดาต้า เสนอซือ้ กิจการแผนกสือ่ สาร กลุม่ บริษทั เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไดเมนชั่น ดาตา ผูใหบริการโซลูชันไอซีทีระดับโลก ซึ่งมีมูลคาธุรกิจกวา 8 พัน ลานยูเอสดอลลาร ประกาศเสนอซือ้ กิจการแผนกสือ่ สาร กลุม บริษทั เจบเซน แอนด เจสเซน สํานักงานใหญในสิงคโปร ซึ่งรับผิดชอบตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทัง้ หมด โดยยังไมมกี ารเปดเผยผลสรุปมูลคาการซือ้ ขาย การเสนอซือ้ กิจการในครัง้ นี้ จะครอบคลุมการดําเนินงานดานการสือ่ สารของเจบเซน แอนด เจสเซน ในประเทศ สิงคโปร มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และ ลิปปนส ซึ่งเงื่อนไขการซื้อขายจะเปนไป ตามขอตกลงและความเห็นชอบรวมกันของทั้งสองบริษัท บริษทั เจบเซน แอนด เจสเซน คอมมูนเิ คชัน่ ส ถือเปนผูน าํ ทางการตลาดโซลูชนั การควบรวมรูปแบบการสื่อสารตางๆ ในองคกรใหเกิดการทํางานรวมกันอยางมี

ฟูจิ ซีร็อกซ์ฯ จัดงาน “Smart Business Forum” โชว์นวัตกรรมโซลูชันการจัดการเอกสารครบวงจร บริษัท ูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด จัดกิจกรรมโรดโชวแสดงเทคโนโลยี การพิมพและนวัตกรรมโซลูชนั การจัดการเอกสารครบวงจร ในงาน “Smart Business Forum” 6 จังหวัดทัว่ ประเทศ ไดแก เชียงใหม, ระยอง, ชลบุร,ี ปราจีนบุร,ี นครราชสีมา และขอนแกน เจาะกลุมลูกคาแถบนิคมอุตสาหกรรม และลูกคาโรงพิมพในพื้นที่ ใกลเคียง เพื่อนําเสนอเทคโนโลยีใหมๆ ใหตอบโจทยลูกคาแตละอุตสาหกรรม ทั้ง ขนาดเล็กและขนาดใหญในตางจังหวัด ภายในงาน “Smart Business Forum” ประกอบไปดวยบูธจัดแสดงเทคโนโลยี ของเครื่องพิมพและการสัมมนาในหัวขอ “การปรับกระบวนการจัดการงานเอกสาร

และภาษีหลังการปรับปรุง 16.2 เปอรเซ็นต และกําไรสุทธิตอหุนหลังการปรับปรุง ที่ 12.3 เปอรเซ็นต เรากําลังเดินหนาสูเปาหมายการประเมินประจําปของเรา มร.รอรสเต็ด ไดประเมินธุรกิจในปนี้วาการเติบโตของยอดขายปกติจะอยูที่ 3–5 เปอรเซ็นต ในป 2558 เราคาดการณวา ผลตอบแทนจากยอดขายหลังปรับปรุง จะเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 16 เปอรเซ็นต และเรายังหวังดวยวาจะไดเห็นอัตราการ เติบโตของกําไรสุทธิตอหุนบุริมสิทธิหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้นสูงที่ประมาณ 10 เปอรเซ็นต สําหรับยอดขายของเ งเค็ลในไตรมาสที่ 2 ของป พ.ศ.2558 เพิ่มขึ้นในระดับ 2 หลักที่ 13.5 เปอรเซ็นต ดวยมูลคา 4,695 ลานยูโร หลังการปรับปรุงผลกระทบ ดานบวกของอัตราแลกเปลี่ยน 7.3 เปอรเซ็นต ยอดขายเพิ่มขึ้น 6.2 เปอรเซ็นต อัตราการเติบโตยอดขายปกติซึ่งปรับปรุงตามผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ตราตางประเทศและการเขาซื้อกิจการ ถอนการลงทุน เพิ่มขึ้น 2.4 เปอรเซ็นต

ประสิทธิภาพ (Converged Communications) ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดวยจํานวนพนักงานมากกวา 250 คน ในการซัพพอรทลูกคากวา 800 ราย บริษัท พรอมใหบริการทัง้ การออกแบบ ติดตัง้ บํารุงรักษา ตลอดจนใหการสนับสนุนดานโซลูชนั ซึง่ ผสมผสานรูปแบบการสือ่ สารและความรวมมือตางๆ (Unified Communication and Collaboration) การติดตอลูกคาผานชองทางสื่อสารที่หลากหลาย (Contact Centre) รวมถึงโซลูชันดานโมบิลิตี้ (Mobility) หากการเจรจาประสบความสําเร็จ คาดวาการดําเนินการตามขอตกลงจะเรียบรอย ในอีกสองถึงสามเดือนขางหนา และจะเปนการเพิม่ ทักษะและขีดความสามารถของ ไดเมนชั่น ดาตา ดานงานบริการการสื่อสารใหกวางขวางมากขึ้น โดยเฉพาะในสวน ของคอนแท็คเซ็นเตอร ความรวมมือทางการสื่อสารรูปแบบตางๆ ตลอดจนโซลูชัน ดานโมบิลิตี้ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอลูกคา

ใหทาํ งานไดงา ยๆ แคปลายนิว้ ” พรอมสาธิตระบบจัดการเอกสาร อาทิ ระบบบริหาร คาใชจายงานพิมพจากเครื่องมัลติ งกชัน โดยการใชงานรวมกับบัตรพนักงาน โซลูชัน Fuji Xerox Light Communication Tool Version 2 หรือโซลูชัน LCT Version 2 ที่ชวยลดการใชงานกระดาษในการรับสงแ กซ และทํางานผานอุปกรณ มือถือได การใชเทคโนโลยีคลาวดมาปรับใชกบั การทํางานบริหารจัดการงานเอกสาร และเทคโนโลยีการพิมพสําหรับองคกรธุรกิจตางๆ ชวยใหสะดวก รวดเร็ว ประหยัด คาใชจาย และเพิ่มศักยภาพทางดานการแขงขันใหเหนือกวาคูแขงทางธุรกิจ โดยงานเดินสายสัญจรโชวเทคโนโลยีใหมๆ ของ ูจิ ซีร็อกซ ในครั้งนี้ ไดรับ ผลตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี และยังเปนการเพิ่มโอกาสในการเขาถึงกลุมลูกคา ในพืน้ ทีแ่ ถบนิคมอุตสาหกรรมในตางจังหวัดอยางใกลชดิ ทําใหลกู คาสามารถเขามา ปรึกษาเกีย่ วกับเทคโนโลยี หรือโซลูชนั งานพิมพทเี่ หมาะสมกับธุรกิจของตนไดอกี ดวย

เยาวชนไทยคว้ารางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก ABU ROBOCON 2015 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล (ตัวแทนประเทศไทย) เดินทางเขารวมการแขงขันหุน ยนต ABU ROBOCON 2015 ณ เมืองยอกยาการตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล ROHM AWARD ไดสําเร็จ นํามาซึ่งความภาคภูมิใจ บนเวทีแหงเทคโนโลยีระดับโลก และ สรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทย รวมถึงสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) เปน อยางมาก

เยาวชนไทยควารางวัลการแขงขันหุนยนตระดับโลก ทีม V-BOT มหาวิทยาลัย วงษชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา ไดรบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแขงขัน หุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2558 และเปนตัวแทนประเทศไทย เขารวมการแขงขัน ABU ROBOCON 2015 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

63

Engineering Today September - October 2015


อัลไลด์ เทเลซิส ประกาศกลยุทธ์อีโคซิสเต็มส์มุ่งระบบเมือง อัจฉริยะ แต่งตั้งตัวแทนรายใหม่รุกระบบกล้องวงจรปิดไอพี ธีรยุทธ หงษคณานุเคราะห ผูจ ดั การประจําประเทศไทย บริษทั อัลไลด เทเลซิส (ประเทศไทย) จํากัด ผูนําการพั นาและผลิตอุปกรณเครือขายจากประเทศญี่ปุน และเปนหนึง่ ในผูบ กุ เบิกเทคโนโลยีระบบการเชือ่ มตอและระบบเครือขายอีเธอรเน็ต /ไอพี กล า วถึ ง กลยุ ท ธ อี โ อ ซิ ส เต็ ม ส พาร ท เนอร ว  า เป น การจั บมื อ กั บ คู  ค  า ชั้นนําที่มีความเชี่ยวชาญดานระบบกลองวงจรปดแบบไอพี หรือไอพี เซอรไวแลนซ (IP Surveillance) ในการนําเสนอโซลูชันใหกับตัวแทนจําหนายและลูกคา ซึ่งคูคา ในกลยุทธดังกลาวประกอบดวย ระบบการจัดเก็บขอมูลหรือสตอเรจจากอีเอ็มซี กลองวงจรปดจากแอ็กซิส คอมมูนิเคชั่นส และระบบซอ ตแวรวีเอ็มเอสจากไมล สโตน ซิสเต็มส โดยมีระบบเครือขายประสิทธิภาพสูงจากอัลไลด เทเลซิส เพือ่ ใหนํา เสนอระบบไอพี เซอรไวแลนซที่ครบวงจรใหกับลูกคา “กลยุทธอีโค ิสเต็มส พารทเนอร ดังกลาวเปนทิ ทางของอัลไลด เทเล ิส ใน เอเชี ย แป ิ  ก เพื่ อ นํ า เสนอระบบกล อ งวงจรป ด แบบไอพี อ ย า งครบวงจรที่ มี ประสิทธิภาพสูงใหกบั ตัวแทนจําหนายและลูกคา โดยคาดวาตลาดดังกลาวในภูมภิ าค เอเชียแป ิ ก จะมีอตั ราการเติบโตสูงขึน้ มากกวาปละ 20% และจะมีมลู คาประมาณ

กลุ่มบริษัทโตชิบาโชว์เทคโนโลยีแก้ปัญหาพลังงานสําหรับ ประเทศไทย ในงาน Power-Gen Asia 2015 กลุม บริษทั โตชิบาคอรปอเรชัน่ จัดแสดงเทคโนโลยีเพือ่ แกปญ  หาพลังงานสําหรับ ประเทศไทย ในงาน “Power-Gen Asia 2015” ณ ศูนยการแสดงสินคาและการ ประชุม อิมแพค เมืองทองธานี เนื่องจากประเทศไทยกําลังกาวสูความเปนเมืองอยางตอเนื่องและรวดเร็ว ทําใหความตองการพลังงานเพิ่มสูงขึ้นมากและประสบปญหาการจราจรแออัด การ ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ปญหามลพิษทางเสียง ทางนํ้าและทางอากาศ โตชิบามีศักยภาพในการผลิตและใหบริการเทคโนโลยีสําหรับโรงไ าและ เทคโนโลยีเพื่อแกปญหาดานตางๆ รวมถึงโรงไ าพลังงานทดแทนที่เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม โรงไ าพลังนํ้า โรงไ าพลังงานแสงอาทิตยและโรงไ าพลังงาน ลม นอกจากนั้นโตชิบายังผลิตและใหบริการเทคโนโลยีสําหรับโรงไ าพลังงาน ความรอนและเทคโนโลยีโรงไ าพลังงานความรอนรวมจากกาซธรรมชาติตางๆ มู โิ อะ โอตานิ ผูแ ทนองคกรประจําภูมภิ าคเอเชีย โตชิบาคอรปอเรชัน่ กลาววา โตชิบา ใหบริการเทคโนโลยีเพื่อแกปญหาดานพลังงานที่ครอบคลุมการผลิตไ าจาก แหลงพลังงานหลากหลายรูปแบบทั่วโลก สําหรับประเทศไทย โตชิบาไดใหบริการ

จอห์นสัน คอนโทรลส์ จัดแสดงเครื่องลดอุณหภูมิอากาศ ก่อนเข้ากังหันก๊าซ การันตีรางวัลเทคโนโลยีนวัตกรรม พลังไฟฟ้าแห่งปี จอหนสัน คอนโทรลส จัดแสดงเครื่องลดอุณหภูมิอากาศกอนเขากังหันกาซ (Gas Turbine Inlet Air Cooling หรือ GTIAC) ภายในงานเพาเวอร-เจน เอเชีย 2015 (Power-Gen Asia 2015) ซึ่งถือเปนครั้งแรกที่บริษัทผูผลิตเครื่องทําความ เย็นจะนําเสนอโซลูชัน GTIAC ที่สมบูรณแบบและประกอบเสร็จพรอมใช หนึ่งในโซลูชัน GTIAC ของจอหนสัน คอนโทรลส คือ เครื่อง YCP-2020 รุน ใหม ซึ่งนับเปนโซลูชัน GTIAC ชนิดเครื่องกลที่บรรจุในตูคอนเทนเนอรและพรอม ใชงานรุนแรกในตลาด เครื่อง YCP-2020 เปนระบบแบบรวมสวนที่ใหความคุมคา มีขนาดกะทัดรัดและมีความยืดหยุน อันประกอบดวยเครื่องทําความเย็นภายใต แบรนด YORK® เครื่องสูบนํ้าเย็นและเครื่องสูบนํ้าความรอน ตัวสตารทไ าและ ระบบควบคุม Metasys® เอกสิทธิเฉพาะ พรอมกับมีการออกแบบใหลดการบริโภค พลังงาน ดวยขนาดมาตรฐาน 20 ตุ เทากับตูค อนเทนเนอร จึงใชพนื้ ทีน่ อ ย มีความ ยืดหยุนในการจัดวางตําแหนงเครื่องและลดตนทุนดานการขนสงไดอยางมาก

Engineering Today September - October 2015

64

60,000 ลานบาท ในป 2563 สวนตลาดระบบกลองวงจรปดแบบไอพีในประเท ไทย เปนตลาดที่เติบโตอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน ทั้งในกลุมราชการและเอกชน โดย เ พาะระบบขนสงมวลชนจะเปนตลาดที่เติบโตตอเนื่องอีก 5-10 ป” ธีรยุทธ กลาว นอกจากนี้ อัลไลด เทเลซิส ยังไดแตงตั้งบริษัท ดิจิตอลคอม จํากัด เปนตัวแทน จําหนายรายใหมในประเทศไทย เพื่อดูแลตลาดระบบกลองวงจรปดไอพีและระบบ เมืองอัจฉริยะ โดยดิจิตอลคอมเปน ผูนําตลาดระบบกลองวงจรปดแบบไอพีใน ประเทศไทย และมีความเชีย่ วชาญในผลิตภัณฑไอทีและระบบรักษาความปลอดภัย ดําเนินธุรกิจดานการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑดานไอทีมาเปนระยะเวลากวา 20 ป มีจุดแข็งดานการเพิ่มมูลคาใหคูคา อาทิ การ กอบรม การสนับสนุนงานขาย และการตลาด การบริการดูแลหลังการขาย และการออกแบบ ปจจุบันดิจิตอลคอม มีบคุ ลากรจํานวนกวา 60 คน โดยมีพนักงานมากกวาครึง่ เปนวิศวกรและชางเทคนิค ธีรยุทธ กลาวเพิ่มเติมวา ปจจุบัน อัลไลด เทเลซิส มีสวนแบงการตลาดในสวนของ สวิตชเปนอันดับ 3 ในประเทศไทย และตั้งเปายอดขายเติบโตในป 2558 ประมาณ 30% โดยคาดวาภาพรวมตลาดระบบเครือขายในไทยนาจะมีอัตราเติบโตประมาณ 10% และมีมูลคาประมาณ 250 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ 7,500 ลานบาท

เทคโนโลยีในโรงไ าหลายโครงการ เชน โรงไ าพลังนํา้ ทีเ่ ขือ่ นรัชชประภา เขือ่ น สิรินธร เขื่อนจุฬาภรณ และโครงการโรงไ าพลังความรอนตางๆ เชน โครงการ ผูผลิตไ ารายเล็ก (SPP) ของบริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) หรือ Glow เ ส 4 ที่แหลมฉบัง จ.ชลบุรี และโครงการโรงไ าของกลุมบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร “ธุรกิจพลังงานของโตชิบา เนนสนับสนุนพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน เชน พลังงานแสงอาทิตย เพิ่มมากขึ้น โตชิบาครองสวนแบงการตลาดอันดับหนึ่ง ในโครงการกอสรางโรงไ าพลังงานแสงอาทิตย ในประเท ญี่ปุน และวางแผนจะ ขยายตลาดเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยในเอเชียต ะวันออกเ ียงใต รวมถึง ประเท ไทยดวย” ูมิโอะ โอตานิ กลาว นอกเหนือจากการใหบริการเทคโนโลยีดา นพลังงานแลว โตชิบายังใหบริการแก บริษัทพั นาระบบโครงสรางพื้นฐานในการพั นาประเทศดวย โดยในป 2557 ที่ผานมา โตชิบาไดรับคัดเลือกจากบริษัทผูพั นาระบบรถไ า ทําสัญญา 10 ป เพื่อใหบริการและบํารุงรักษาระบบรางและระบบขนสง รถไ าสายสีมวง ซึ่งอยู ระหวางการกอสราง ซึ่งนับเปนโครงการรถไ าความเร็วสูงสายที่ 2 ของไทย ที่คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จภายในป 2559

เครื่อง YCP-2020 ไดรับยกยองดวยการควารางวัลเทคโนโลยีนวัตกรรมพลัง ไ าแหงป (Innovative Power Technology) ที่งานเอเชียน เพาเวอร อวอรดส ประจําป 2558 (Asian Power Awards 2015) สตีเ น กรีน ผูอํานวยการ ายพั นาธุรกิจและการขาย GTIAC ของจอหนสัน คอนโทรลส ภูมภิ าคเอเชีย กลาววา เรามีความยินดีทเี่ ครือ่ ง YCP-2020 รุน ใหมของ เราไดรับรางวัลยกยอง เครื่อง YCP-2020 ไดเปนตนแบบของการเปลี่ยนแปลงใน ดานตนทุนการใชงานระบบ GTIAC และจะยกระดับความคุม คาของการขยายกําลัง การผลิตสําหรับเจาของโรงไ าหลายแหงไดอยางมาก เครื่อง YCP-2020 ผลิตประกอบและทดสอบในโรงงานผลิตที่ใหญที่สุดของ จอหนสัน คอนโทรลส ในเมืองอูซี ประเทศจีน ซึง่ มีกาํ ลังการผลิตเครือ่ งทําความเย็น 6,000 เครือ่ งตอป ซึง่ ดําเนินการผลิตตามมาตรฐานคุณภาพอันเขมงวดของโรงงาน ผลิตและซัพพลายเชนของจอหนสัน คอนโทรลสทวั่ โลก แบบเดียวกับการผลิตเครือ่ ง ทําความเย็นสําหรับอุตสาหกรรมทีด่ ที สี่ ดุ ในโลก ภายใตแบรนด YORK®, Sabroe® และ Frick®


Safety • ส.ว  รตระ

กฎแห่งความปลอดภัย ในการใช้บันไดเลื่อน จากกร ที หี่ งิ สาวรายหน่งหลนลงไปในหลมที่ ยบตัว ับพลัน บริเว ชานพักบันไดเลื่อนหางสรรพสินคาในเมืองจิง้ โจว ม ลหูเปย เสียชีวติ ทันที และ กร พ ี นักงานทําความสะอาดหางสรรพสินคาในนคร เซี่ยงไ  ประสบอบัติเหตถูกบันไดเลื่อนหนีบรางกาย และอวัยวะเขาไปติดกับกลไกของบันไดเลื่อน สง ล ใหแพทยตอ งตัดเทาซายทิง้ ทัง้ สองเหตการ เ กิดข้น ในประเทศจีนที่มีสถิติการเกิดอบัติเหตจากบันได เลื่อนมากที่สดแหงหน่งของโลก

สําหรับประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 บันไดเลื่อน ภายในอาคารวงศสวางทาวนเซ็นเตอร ในหางสรรพสินคาบิกซี สาขา วงศสวาง เกิดทรุดตัวลงมาหลายขั้น และยังพบวามีเหล็กกั้นขอบดาน ขางฉีกขาดออกมาขณะเปดใหบริการ และลาสุดเมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม บันไดเลื่อนของศูนยการคาเกตเวย เอกมัย เกิดขัดของ สรางความตื่น ตระหนกใหผูใชบริการในศูนยการคาเปนอยางมาก เนื่องจากเปนชวง วันหยุดสุดสัปดาห นอกจากนีย้ งั มีการนําภาพเหตุการณมาเผยแพรใน สังคมออนไลนอยางกวางขวาง ยิง่ สรางความตืน่ ตระหนกมากขึน้ หลาย คนหวัน่ ซํา้ รอยประเทศจีน แมวา โชคดีทที่ งั้ สองเหตุการณไมมผี เู สียชีวติ หรือบาดเจ็บเลยก็ตาม ปจจุบันเราแทบจะป ิเสธความสําคัญของบันไดเลื่อนและลิ ต ไมไดวาเปนระบบขนสงหลักที่จะตองมีอยูในทุกอาคารและโครงการ ขนาดใหญ ไมวา จะเปนหางสรรพสินคา โรงพยาบาล โรงแรม สนามบิน รถไ าบนดินและใตดนิ สถานศึกษา อาคารสํานักงาน ธนาคาร หรือ แมกระทั่งบานพักอาศัย ซึ่งตอบโจทยสังคมผูสูงอายุ โดย วิศวกรรม สถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัม  (วสท.) เผยตัวเลข การใชงานบันไดเลื่อนในประเทศไทย มีประมาณ 40,000 คู นับวามี จํานวนมากพอสมควร แตการเลือกใชบันไดเลื่อน และการตรวจสอบ บํารุงรักษา ขึน้ อยูก บั เจาของอาคารวาจะใหความสําคัญมากนอยเพียงใด เนือ่ งจากยังไมมกี หมายควบคุมการใชและบทลงโทษอยางชัดเจน ทําให ผูใ ชบริการทีไ่ มไดรบั ความเปนธรรมจากการใชบริการบันไดเลือ่ นและลิ ต สามารถรองเรียนไดทสี่ าํ นักงานคณะกรรมการคุม ครองผูบ ริโภค (สคบ.)

66


รศ.สิรวิ ั น ไชยชนะ เลขา กิ าร วิศวกรรมสถานแหงประเทศ ไทย ในพระบรมราชูปถัม  (วสท.) กลาววา ในชวงที่ผานมาไดเกิด อุบตั เิ หตุในประเทศจีน ทีผ่ หู ญิงถูกบันไดเลือ่ นดูดจนเสียชีวติ กะทันหัน ตามดวยเหตุการณใน องกง ที่เจาหนาที่ทําความสะอาดเกิดอุบัติเหตุ ขณะทํางาน และเหตุการณบนั ไดเลือ่ นทีห่ า งดังยานวงศสวางซึง่ ทรุดตัว พังลงมา แตโชคดีไมมผี ไู ดรบั บาดเจ็บ ทัง้ นีท้ กุ อาคารมีก หมายควบคุม อาคารอยูแ ลว มีขอ กําหนดใหแตละอาคารตรวจสอบอุปกรณใหมสี ภาพ พรอมใชงานอยางปลอดภัยอยูเ สมอ ในสวนของ วสท. ไดวเิ คราะหปญ  หา และสาเหตุของอุบตั เิ หตุจากบันไดเลือ่ นทีเ่ กิดขึน้ ดังกลาว และใหขอ มูล แกสาธารณชน เพือ่ ลดความตืน่ ตระหนก พรอมทัง้ แนะนําวาควรป บิ ตั ิ อยางไร บ พงษ กิจวั นาชัย ประ านสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. ใหขอมูลทางดานเทคนิควา ปกติบันไดเลื่อนและทางลาดเลื่อน เปนเครื่องจักรกลที่ไมมีความซับซอน มีวัตถุประสงคในการขนสง ผูโดยสารที่ใชขั้นบันไดในการลําเลียงคนจํานวนมาก ดวยความเร็วที่ เหมาะสม และคงที่ โดยทีส่ ว นประกอบและการทํางานของบันไดเลือ่ น และทางลาดเลื่อนบันไดเลื่อนจะมีอุปกรณหลักคือ โครงสรางบันได มอเตอร ชุดทดรอบ จาน โซ ขั้นบันไดเลื่อน ราวมือจับ ตูไ าควบคุม และอุปกรณความปลอดภัยตางๆ หากมีสิ่งแปลกปลอมลงไป ก็จะสง ผลใหระบบการทํางานนั้นเสียหาย ทัง้ นี้ ภายหลังจากการตรวจสอบสาเหตุบนั ไดเลือ่ นพังถลมทีห่ า ง สรรพสินคาบิกซี สาขาวงศสวาง พบวาเบือ้ งตนเกิดจากมีเหรียญเขาไป ติดอยูระหวางขั้นบันได ทําใหบันไดเลื่อนเบียดกันและเกิดการทํางาน ขัดของ อยางไรก็ตาม สมาคมลิ ตแหงประเทศไทยไดออกโรงสันนิษฐาน วา ไมนา จะเกิดจากเหรียญทีค่ าอยูใ นบันไดเลือ่ น เนือ่ งจากบันไดเลือ่ น จะเกิดปญหาไดนนั้ จะตองเปนเหรียญจํานวนมากจึงจะทําใหตดิ ขัดได เบือ้ งตนคาดวานาจะเกิดจากการเสือ่ มสภาพของบันไดเลือ่ นทีใ่ ชมานาน เชน อุปกรณชิ้นสวนภายในบันไดเลื่อนชํารุด โดยสถานประกอบการ อาจจะไดรบั การแจงจากชางเทคนิค แตยงั ไมไดตกลงใหเปลีย่ นอุปกรณ ทีช่ าํ รุดก็ได เนือ่ งจากพบขอมูลวาบันไดเลือ่ นชุดนีไ้ ดเปลีย่ นผูร บั จางมา เปนรายที่ 3 หรือมากกวานั้น สพัตถ จารศร นายกสมาคมลิ ตแหงประเทศไทย กลาววา ปจจุบันยังไมมีก หมายรองรับเพื่อควบคุมการตรวจสอบดูแลรักษา บันไดเลือ่ นและลิ ตอยางเปนรูปธรรม ทีผ่ า นมาผูป ระกอบการธุรกิจบันได เลือ่ นและลิ ตพยายามผลักดันใหมกี ารรางก หมายขึน้ มาเพือ่ ควบคุม ดูแล โดยเฉพาะความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ของผูใ ชบริการ ใน ประเทศไทยมีหา งสรรพสินคาขนาดเล็กทีน่ าํ บันไดเลือ่ นไมไดมาตรฐาน มาติดตั้ง โดยไมมีการตรวจสอบ สงผลกระทบตอผูใชบริการ ทั้งนี้ ผูประกอบการอาคารตองมีจรรยาบรรณในการตรวจสอบและบํารุงรักษา หากประชาชนไมไดรบั ความเปนธรรมจากการใชบริการบันไดเลือ่ นและ ลิ ต สามารถรองเรียนไดทสี่ าํ นักงานคณะกรรมการคุม ครองผูบ ริโภค

(จากซาย) ประสิทธิ เหมวราพรชัย, รศ.สิริวั น ไชยชนะ และ บุญพงษ กิจวั นาชัย

วสท. แนะเจ้าของอาคารเลือกใช้บนั ไดเลือ่ นอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ (วสท.) ไดเสนอแนะเจาของอาคารใน 4 เรื่องสําคัญ เพื่อใชบันไดเลื่อนอยางมี ประสิทธิภาพและปลอดภัย ดังนี้ 1. ในการพิจารณาจัดซือ้ บันไดเลือ่ น ควรพิจารณาจากมาตรฐาน สากล โดยปรึกษาวิศวกรผูเชี่ยวชาญ 2. ผูดูแลรักษาอุปกรณควรดูแลอุปกรณใหตรงตามคูมือการใช งาน ซึง่ จะแตกตางกันไปในแตละรุน โดยจะมีใหตรวจสอบทุก 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน หรือทุกๆ 1 ป เชน ทุก 3 เดือน จะตองตรวจสอบ กระแสไ นํ้ามันหลอลื่น ปรับความตึงหยอนของโซ การตรวจสอบ สิ่งที่แปลกปลอมที่ตกลงไปในบันไดเลื่อนควรตรวจสอบทุกเดือน และ การตรวจสอบประจําป โดยตรวจสอบในเรื่องการสึกหรอของอุปกรณ เชน ความหลวมของสปริง ความตึงของโซ และกระแสไ เปนตน หาก มีการสึกหรอก็ควรตองเปลี่ยน 3. การใชใหถูกตองตามหลักความปลอดภัย 4. ใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการใชปุ มฉุกเฉินเพื่อหยุด บันไดเลื่อนขณะเกิดเหตุ

ใช้บริการบันไดเลื่อนอย่างไรให้ปลอดภัย ประสิท ิ เหมวราพรชัย กรรมการอํานวยการ วสท. กลาวถึง ผูใ ชบริการบันไดเลือ่ นวา จะตองป บิ ตั ติ ามก แหงความปลอดภัย คือ ในกรณีทมี่ เี ด็กเล็กควรใหอยูด า นหนาของผูใ หญ หามใชเทาแหยบริเวณ ชองขางบันไดเลือ่ น และหามปนปาย หรือยืน่ สวนของรางกายออกนอก แนวบันไดเลือ่ น หลีกเลีย่ งการขนสัมภาระขนาดใหญ และมีนาํ้ หนักมาก ทางบันไดเลื่อน และไมปลอยสัตวเลี้ยงขึ้นบันไดเลื่อนเอง เจาของควร อุมไว

67

Engineering Today September - October 2015


สําหรับกรณีบนั ไดเลือ่ นของศูนยการคาเกตเวย เอกมัย เกิดขัดของ ท ิชัย เวียตตัน ูจัดการทั่วไป ศูนยการคาเกตเวย เอกมัย ได ชีแ้ จงวา สาเหตุทบี่ นั ไดเลือ่ นเกิดขัดของเนือ่ งจากลูกขัน้ บันไดเลือ่ นเกิด สะดุดแลวไปกระทบกับบริเวณดานลางของหวีบันไดเลื่อน สงผลให ระบบ Safety Switch สัง่ ตัดการทํางานตัง้ แตวนิ าทีแรกทีเ่ กิดเหตุ ทําให บันไดเลือ่ นหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ เพือ่ ปองกันไมใหเกิดอันตราย ตอผูใชบริการ ซึ่งถือเปนเหตุการณที่สามารถเกิดขึ้นได และในทันทีที่ เกิดเหตุการณดงั กลาว ายวิศวกรอาคารของศูนยการคาเกตเวย เอกมัย ก็ไดเขาดูแลหนางานในทันที พรอมทีมวิศวกรผูเ ชีย่ วชาญในเครือบริษทั โอทิส เอเลเวเทอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดเขามาตรวsจสอบหาสาเหตุ ทีท่ าํ ใหเกิดการขัดของในครัง้ นี้ ทัง้ นี้ บันไดเลือ่ นทีเ่ กิดเหตุขดั ของเปน บันไดเลือ่ นทีไ่ ดเปดใชมาเพียงแค 3 ป และมีการบํารุงรักษาเปนประจํา ทุกเดือน ตามมาตรฐานของบริษัท โอทิส เอเลเวเทอร (ประเทศไทย) จํากัด จึงมั่นใจไดในมาตรฐานของบันไดเลื่อน ทุกวันนีค้ วามปลอดภัยถือเปนเรือ่ งสําคัญทีไ่ มควรมองขาม ดังนัน้ ในการใชบริการบันไดเลื่อน โดยเฉพาะในยานชุมชนที่ผูคนพลุกพลาน ผูใ ชบริการจะตองป บิ ตั ติ ามก แหงความปลอดภัย และควรระมัดระวัง เปนพิเศษ หากมีเด็กเล็กมาดวย ในสวนของเจาของอาคารสถานที่ ควร

Engineering Today September - October 2015

68

ติดปายเตือนและขอควรระวังในการใชบนั ไดเลือ่ นบริเวณทางขึน้ และ ลงบันไดเลือ่ น หรือบริเวณกําแพงบันได พรอมทัง้ ควรตรวจสอบอุปกรณ อยางตอเนือ่ ง ทัง้ กอนและหลังการใชงาน ในทุกๆ 3 เดือน หรือตรวจ สอบใหญทุกป เพื่อความปลอดภัยตอประชาชนที่มาใชบริการ


Property Today •

รรณา ิ าร

สํานักงานขายโครงการพราว 3 แจงวั นะ-ปากเกร็ด 23

ไตร พร็อพเพอตี้ เปิดตัว พราว 3 ย่านแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 23 หวังเป็นต้นแบบคอนโดโลว์ไรส์ ย่านแจ้งวัฒนะ บริษัท ไตร พร็อพเพอตี้ จํากัด ูนําแนวคิดการออกแบบ และนวัตกรรมทีอ่ ยูอาศัยแบบใหม สานตอแบรนดใหเปนทีย่ อมรับ มากข้นดวยวิสัยทัศน In Style Inspired เปดตัวคอนโดโครงการ พราว 3 แจงวั นะ-ปากเกร็ด 23 (Proud III) คอนโดมิเนียมโลวไรส ใหม เปนอาคารสูง 8 ชัน้ 1 อาคาร จํานวน 170 หอง มูลคา 400 ลาน บาท ายใตคอนเซ็ปตที่โดดเดน “ใชชีวิต...อิสระไดทกนิยาม” มั่นใจวาจะไดรับการตอบรับที่ดีจากกลมลูกคาที่ซื้อเพื่ออยูอาศัย เองและซือ้ สําหรับลงทนเพือ่ ใหชาวไทยและชาวตางชาติอยูอาศัย พรอมตั้งเปาเปนตนแบบของไล สไตลคอนโดมิเนียมโลวไรส ยานแจงวั นะ พงษกานต อานนทวั นากร ูอํานวยการ ายการตลาด และพั นา ลิต ั  บริษัท ไตร พร็อพเพอตี้ จํากัด กลาววา ใน ชวง 8 ปที่ผานมาของการกอตั้งบริษัท ไตร พร็อพเพอตี้ ไดพั นา คอนโดโลวไรสมาอยางตอเนื่องทั้งหมด 5 โครงการ ทั้งในกรุงเทพ และภูเก็ต ซึ่งมีมูลคารวมทั้งสิ้น 2,370 ลานบาท ดวยจุดแข็งในการ เลือกพั นาโครงการทําเลศักยภาพสูงเทานั้น ซึ่งจะตองเปน Future Value และ Highlight Spot คือ การเอาใจใสทุกรายละเอียดในการ

Engineering Today September - October 2015

70

พั นาโครงการ เพื่อตอบโจทยทั้งทางดานการอยูอาศัยและมูลคาเพิ่ม ในอนาคต ซึ่งจากประสบการณที่ผานมาทําใหเขาใจเปนอยางดีถึง ความตองการของผูที่ชื่นชอบคอนโดมิเนียมโลวไรส วาเปนผูรักความ เป น ส ว นตั ว สู ง สุ ด และนิ ย มการใช ชี วิ ต อิ ส ระแต ร ายล อ มไปด ว ย สิง่ อํานวยความสะดวกสบายในทุกๆ มิตขิ องการอยูอ าศัย ควบคูไ ปกับ โอกาสในการครอบครองสินทรัพยที่มีมูลคาเพิ่มในอนาคตไดอยาง ชัดเจน ภายใตแนวคิด “In Style Inspired” ซึง่ หมายถึง ยึดแนวทางการ ออกแบบและพั นาผลิ ต ภั ณ ฑจ ากมุ ม มองที่ ส รา งสรรคแ ละใสใ จ กับรายละเอียดทีม่ ากกวา จึงพั นาผลงานสูด ลุ ยภาพทีพ่ อดีกบั วิถชี วี ติ ออกแบบความสุขทีอ่ ยูใ นความเรียบงาย ซึง่ กลายเปนเอกลักษณเฉพาะ ตัวทีส่ รางความแตกตางใหทกุ ผลิตภัณฑภายใตแบรนด ไตร พร็อพเพอตี้ จากความสําเร็จของ 2 โครงการ ในชวง 2-3 ปทผี่ า นมา ทัง้ โครงการ PROUD OF CHAENGWATTANA และโครงการ PROUD X2 ที่ ไดการตอบรับอยางดีจากทัง้ กลุม ลูกคาทีซ่ อื้ เพือ่ อยูอ าศัย 70 เปอรเซ็นต และซือ้ เพือ่ ลงทุนอีก 30 เปอรเซ็นต สําหรับใหชาวไทยและชาวตางชาติ เชาอยูอ าศัยรายเดือน ประมาณเดือนละ 7,000 บาทตอหองทีเ่ ปนหอง สตู และหองที่เปนเตียงเดี่ยวนั้นเชาเดือนละ 10,000 บาท


หองตัวอยางแบบ Duplex Swing ดีไซน 2 ชั้น มีพื้นที่ใชสอย 42 ตร.ม. เพียง 6 ยูนิตเทานั้น

ในป 2558 นี้ ทางบริษทั ไตร พร็อพเพอตี้ จึงไดเปดตัวโครงการ คอนโดพราว 3 (Proud III) แจงวั นะ-ปากเกร็ด 23 มูลคาโครงการ รวมทัง้ สิน้ 400 ลานบาท บนทําเลเกาะแนวรถไ า MRT สายสีชมพู สถานีแจงวั นะ-ปากเกร็ด 28 ดวยกลยุทธความแตกตางที่เหนือกวา ทั้งในเรื่องราคาที่ขายประมาณ 60,000 บาทตอตารางเมตร และการ ดีไซนทอี่ อกแบบเ อรนเิ จอรเองทัง้ หมด ตอบโจทยคนรุน ใหมทตี่ อ งการ ราคาทีโ่ ดนใจ ความเปนอิสระ ชอบสไตลหอ งพักทีท่ นั สมัยฉีกแนวเดิมๆ ภายใตแนวคิด “LIVE AT YOUR OWN PACE ใชชวี ติ …อิสระไดทกุ นิยาม” ที่จะปลอยให “คุณ” ใชเวลาในแบบที่คุณอยากใหเปนไดอยางอิสระ โดยเปนคอนโดมิเนียมโลวไรสใหมบนเนือ้ ที่ 600 ตารางวา หรือ ที่ 1 ไรครึง่ เปนอาคารสูง 8 ชัน้ 1 อาคาร จํานวน 170 หอง มีแบบหอง ใหเลือกถึง 6 แบบ มีหองตั้งแตขนาด 23-54 ตารางเมตร เพียบพรอม ดวยเ อรนิเจอรดไี ซนพเิ ศษ สามารถปรับเปลี่ยน งกชันตอบสนองได ทุกการใชงาน ไมวา จะเปน หอง Studio Groove มีพนื้ ทีใ่ ชสอย 23-25 ตารางเมตร ที่ไดรับการออกแบบใหใชพื้นที่อยางคุมคาที่สุด แบงพื้นที่ พักผอนกับสวนครัวใหเปนสัดสวนดวยบานสไลดแบบเลือ่ นเก็บได หอง One Bed Soul มีพื้นที่ใชสอย 26 ตารางเมตร แบงสัดสวนระหวาง Space และการใชงานในสวนหองนอนและสวนพักผอน เพิม่ ชัน้ หนังสือ ที่สามารถเปนโตะทานขาวและโตะทํางานพับเก็บได One Bed Solo มีพื้นที่ใชสอย 34 ตารางเมตร เพิ่มความเปนสวนตัวทั้ง Space และ รายละเอียดชีวติ ออกแบบเคานเตอรครัวเปน 2 ง ชุดครัวลอยตัวพรอม ชัน้ วางของดานลาง Multipurpose-Kitchen Island สามารถปรับเปลีย่ น การใชงานใหตอบสนองทุกกิจกรรม เพิ่มพื้นที่เก็บของรวมกับตูเก็บ รองเทาที่ออกแบบมาใหเปนตูโชวเทๆ หอง Duplex Swing มีพื้นที่ ใชสอย 42 ตารางเมตร ที่มีเพียง 6 ยูนิต มาพรอมหอง 2 ชั้นแบบ Double Space ตอบครบการใชชวี ติ จริงไดอยางลงตัว Two Bed Duo

พงษกานต อานนทวั นากร ผูอํานวยการ ายการตลาดและ พั นาผลิตภัณฑ บริษัท ไตร พร็อพเพอตี้ จํากัด

แบบ 2 หองนอน พืน้ ทีใ่ ชสอย 54 ตารางเมตร ซึง่ มีบริเวณ Living Space เปดรับวิวถึง 2 ดาน ทุกหองจึงโปรงสบาย มีสระวายนํา้ พืน้ ทีส่ นั ทนาการ ตางๆ ทั้ง ตเนส สปา เปนตน สําหรับบริเวณชั้น 2 ของโครงการ มี พื้นที่จอดรถ 31 เปอรเซ็นต รองรับรถของผูพักอาศัยไดกวา 250 คัน โครงการคอนโด Proud III ตั้งอยูบนทําเล Highlight Spot ที่ เหมาะสมกับการอยูอ าศัยมากทีส่ ดุ บนถนนแจงวั นะ แวดลอมไปดวย สิ่งอํานวยความสะดวก ตอบสนองไล สไตลของคนรุนใหม ทั้งหาง สรรพสินคาเซ็นทรัลแจงวั นะ ใกลเมืองทองธานี ซึ่งสามารถเดินทาง ไดงายขึ้นกับรถไ า MRT ที่ผาน ครม. อนุมัติการกอสราง ในสาย สีชมพู ที่เชื่อมตอรถไ าสายสีแดง สายบางซื่อ-รังสิต และสายสีมวง สายเตาปูน-บางใหญ โดยเริ่มทําการกอสรางในเดือนตุลาคม 2558 คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จปลายเดือนธันวาคม 2559 ขณะนี้มีผูจอง โครงการแลวกวา 30 เปอรเซ็นต สวนใหญเปนกลุมลูกคาเดิมจาก โครงการที่ผานมาของบริษัท “ปจจุบันการพั นาที่ดินเพื่อกอสรางเปนคอนโดมิเนียม บาน และที่อยูในปจจุบันสําหรับพื้นที่ในกรุงเทพ ปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่ บริเวณแจงวั นะนัน้ มีการแขงขันคอนขางสูงและมีการเปดตัวโครงการ ใหม อยางตอเนื่อง แมวาสภาพเ ร กิจจะผัน ผวนและไมนิ่ง แต ผูบ ริโภคทีย่ งั มีกาํ ลัง อื้ และมีโครงการจากผูป ระกอบการทีม่ นั่ ใจ พรอม ทีจ่ ะเลือกสรรโครงการตาง อยูใ นใจ และหนึง่ ในนัน้ มัน่ ใจวาโครงการ ของบริ ทั ไตร พร็อพเพอตี้ จะเปนหนึง่ ในใจผูบ ริโภค” พงษกานต กลาว สําหรับผลประกอบการในป 2558 บริษทั ตัง้ เปายอดรับรูร ายได ไวที่ 500 ลานบาท โดยจะมีการเปดโครงการใหม 2 แหง ในชวงปลาย ป 2558 รวมมูลคา 900-1,000 ลานบาท ในสวนของที่ดินสะสมนั้น ปจจุบนั มีอยู 2-3 แปลงในเมือง และยังคงมองหาทําเลในการขยายการ ลงทุนเพิ่มเติมอีกหลายแหง ทั้งที่พัทยา เชียงใหม ภูเก็ตเพิ่มเติม เพื่อ

71

Engineering Today September - October 2015


หองตัวอยางแบบ 1 หองนอน One Bed Soul มีพื้นที่ใชสอย 26 ตร.ม.

หองตัวอยางแบบ Studio Groove มีพื้นที่ใชสอยขนาด 23-25 ตร.ม.

รองรับการพั นาโครงการทีอ่ ยูอ าศัยทีห่ ลากหลายรูปแบบมากขึน้ ไมใช เฉพาะคอนโดมิเนียมเทานั้น แตรวมถึงโครงการบานเดี่ยว ทาวนเ าส บานจัดสรรรูปแบบตางๆ ที่ทันสมัย เปนตน เพื่อตอบโจทย ความ ตองการของผูซื้อกลุมที่ซื้อเพื่ออยูอาศัยจริง (Real Demand)

Engineering Today September - October 2015

72

สวนแผนการนําบริษทั จดทะเบียนเปดซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทยนัน้ ไดทาํ การศึกษาและเตรียมความพรอมไปกวา 60 เปอรเซ็นตแลว คาดวาอีกประมาณ 2-3 ป จะมีความชัดเจนในเรื่องนี้ มากยิ่งขึ้น


I nnovation •

รรณา ิ าร

“เข็มเหล็ก” เทคโนโลยีฐานรากสําเร็จรูปจากเยอรมนี มาตรฐานวิศวกรรมฐานรากทางเลือกใหม่ ตอบโจทย์มั่นคง แข็งแรง ก่อสร้างรวดเร็ว

เปนที่ทราบกันดีวา งานระบบฐานรากถือเปนหัวใจสําคัญของ งานกอสรางทุกประเภท ซึ่งงานฐานรากแตละประเภทยอมมีขั้นตอน ทีย่ งุ ยากและสลับซับซอนในการทําฐานราก ดังนัน้ จึงตองอาศัยความรู ประสบการณทางดานวิศวกรรมของวิศวกรผูออกแบบ และผูควบคุม งานกอสราง เพือ่ คํานวณ, กําหนดชนิด, ขนาด และจํานวนของเสาเข็ม ที่จะใช พรอมทั้งควบคุมการวางระบบฐานรากใหไดคุณภาพและ มาตรฐานตามที่กําหนดไว เพื่อนําไปสูโครงสรางที่มั่นคง แข็งแรงและ ปลอดภัย จากประสบการณการทํางานดานวิศวกรรมมากกวา 45 ป ของ ค ประเสริ รรมมน กล CEO ทําให บริษัท เข็มเหล็ก จํากัด ในเครือบริษัท สุธี กรุป ทราบถึงปญหาและความยุงยากของการวาง ระบบฐานรากในรูปแบบเดิม จึงไดนําเขานวัตกรรมฐานรากสําเร็จรูป “เข็มเหล็ก” (KEMREX) จากประเทศเยอรมนี เพือ่ เปนทางเลือกใหม สําหรับงานโครงสรางฐานรากในงานกอสรางทุกประเภท โดยบริษัท มุงเนนการพั นานวัตกรรมฐานรากสําเร็จรูปเข็มเหล็กโดยมีทีมงาน

หลักๆ 2 สวน คือ งานดานพลังงาน (Energy Technology : ET) และ งานดานกอสราง (Construction Technology : CT) นวัตกรรมฐานรากสําเร็จรูปเข็มเหล็ก มีความสูงตั้งแต 60 เซนติเมตร ถึง 6 เมตร จึงสามารถเลือกใชเข็มเหล็กแตละขนาดเพื่อ รองรับนํ้าหนักไดตรงตามประเภทการใชงาน และความหนาแนนของ ดินที่แตกตางกัน ทําใหการทํางานแตกตางจากฐานรากแบบเดิม โดย ใชสกรู (เข็มเหล็ก) ลงไปในดินที่แข็งหรือแมแตบนหินไดทันที มีระบบ Telescopic เสมือนหลักการเติบโตของตนไมท่มี ีรากชอนไชยึดเนื้อดิน ทั้งยังสามารถรับแรงในแนวดึงขึ้นไดอีกดวย ความโดดเดนของนวัตกรรมฐานรากสําเร็จรูปเข็มเหล็ก อยูท เี่ ปน ระบบมาตรฐานวิศวกรรมฐานรากแบบใหมที่ปลอดภัย ใชระยะเวลา กอสรางรวดเร็ว เนื่องจากไมตองทําการปรับพื้นที่กอนการติดตั้งงาน ไมตอ งขุด และไมตอ งเทปูน เหมาะสําหรับดินทุกประเภท แมแตในหิน ทีม่ แี รงตานสูง ตอบโจทยงานกอสรางไดดี เพราะสามารถเปนฐานราก สําหรับงานกอสรางไดทุกประเภท ทุกขนาด ไมวาจะเปนการติดตั้ง

73

Engineering Today September - October 2015


เสาไ ทํารั้ว ทําปาย อีกทั้งยังสามารถติดตั้งฐานรากสําเร็จรูปสําหรับ โครงการพลังงานลมไดดวย เพราะสามารถติดตั้งไดทั้งแนวตรง และ แนวเฉียง เพื่อรองรับแรงในแนวผลัก มีอายุการใชงาน 30 ปขึ้นไป นวัตกรรมเข็มเหล็กไมเพียงแตจะชวยลดตนทุนและลดการพึง่ พา แรงงานเทานั้น หากยังไดระบบฐานรากที่ไดคุณภาพ มั่นคง แข็งแรง และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นอกจากนีน้ วัตกรรมฐานรากสําเร็จรูปเข็มเหล็กไดรบั การรับรอง ทางวิศวกรรมมาตรฐานระดับสากล และไดผานการทดสอบตาม มาตรฐานสหรัฐอเมริกากับบริษัท FTF ซึ่งเปนบริษัทรับตรวจสอบ เสาเข็มที่การไ า ายผลิตแหงประเทศไทย (EGAT) ใชในการตรวจ สอบอีกดวย สําหรับการติดตั้งระบบฐานรากสําเร็จรูปเข็มเหล็ก ทําได 3 รูปแบบ คือ ใชแรงงานคน (Manual) ใชเครื่องเจาะแบบใชไ า (Hand Drive) และ ใชเครือ่ งจักร (Machine Drive) ซึง่ สามารถติดตัง้ ไดวนั ละ 1 เมกะวัตตตอ เครือ่ ง ปจจุบนั มีเครือ่ งจักรรองรับการติดตัง้ ได ถึงวันละ 6 เมกะวัตต สวนใหญเปนการติดตั้งฐานรากโครงการโซลาร ารมมากกวา 80% ทัง้ นีโ้ รงงานไดผลิตเข็มเหล็กเพือ่ เปนสต็อกสําหรับ งานติดตั้งฐานรากสําเร็จรูปประเภทตางๆ และเพื่อรองรับการติดตั้ง ของโครงการโซลารเซลลไดกวา 200 เมกะวัตต ดวยนโยบายกําหนดตนทุนแบบ “โรงงาน ลิตถง ูใช” ทําให ต น ทุ น การติ ด ตั้ ง ฐานรากด ว ยเข็ ม เหล็ ก ไม แ ตกต า งจากการติ ด ตั้ ง ฐานรากปูนทั้งระบบ แตการเลือกใชนวัตกรรมฐานรากสําเร็จรูปเข็ม เหล็กจะมีขอ ไดเปรียบตรงทีส่ ามารถกอสรางภายในระยะเวลาทีร่ วดเร็ว แข็งแรงทนทาน สามารถเคลือ่ นยายได ไมทาํ ใหหนางานสกปรก และไม กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากเข็มเหล็กใชเวลาในการ ติดตั้งประมาณ 5 นาที/เสา 1 ตน เมื่อเปรียบเทียบกับระบบฐานราก แบบเดิมที่อาจตองใชเวลานานถึง 3 วัน ปจจุบันเข็มเหล็กไดนํานวัตกรรมเหล็กกลอง SP (บลูซิงค) มา ประยุกตใช โดยมีทมี งานวิศวกรรมออกแบบและคํานวณโครงสรางจาก Finite Element Engineering : FME จึงไดโครงสรางที่มีคุณภาพและ มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมทุกขัน้ ตอน ทัง้ นีเ้ ข็มเหล็กไดตดิ ตัง้ ฐานราก ในโครงการโซลารเซลลแลวหลายแหงรวมมากกวา 700 เมกะวัตต อาทิ โครงการผลิตไ าจากเซลลแสงอาทิตย หรือ SUNNY BANGCHAK เ สที่ 3 ที่อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย โรงไ าพลังแสงอาทิตย (โซลาร ารม) ขนาดใหญ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ และลาสุด โครงการ พลังงานแสงอาทิตยของบริษทั ซุปเปอรบลอก จํากัด (มหาชน) เปนตน นอกจากการติดตั้งระบบฐานรากสําเร็จรูปบนพื้นดินแลว นวัตกรรม เข็มเหล็กยังสามารถติดตั้งฐานรากลงใตนํ้าไดดวย โดยสามารถติดตั้ง ที่ระดับความลึกถึง 6 เมตร ซึ่งมีตนทุนที่สูงกวา จึงไมไดรับความนิยม ในไทยเทาทีค่ วร เนือ่ งจากทีด่ นิ ในประเทศไทยราคาไมแพงมากนัก เมือ่ เปรียบเทียบสัดสวนการลงทุนเพื่อพั นาพลังงานทดแทน ในขณะที่ ราคาทีด่ นิ ในตางประเทศมีราคาแพงมาก ดังนัน้ จึงมีหลายๆ โครงการ ในตางประเทศ ที่ทําเปนลักษณะของโซลารเซลลลอยนํ้า ซึ่งนวัตกรรม เข็มเหล็กตอบโจทยไดเชนกัน

Engineering Today September - October 2015

74


Construction

30 ป

TACE แหงคุณธรรม

บริษัท วิศวกรที่ปรกษาตอตระกูล ยมนาคและค ะ จํากัด (TACE) โดย รศ. ดร.ตอตระกูล ยมนาค ประ านกรรมการบริษทั จัดงาน ลองครบ 30 ป TACE Ltd. ภายใตแนวคิด “30 ปแหงค รรม นอมนําพามิตรค าพ รวมทราบ สานใจเยื่อใยมี” โดยไดรับเกียรติจากผูรับเหมาและบริษัทชั้นนําดานการกอสราง ของไทยเขารวมงานอยางคับคั่ง ทามกลางการตอนรับอยางอบอุนและเปนกันเอง ของพนักงาน TACE พรอมกันนีไ้ ดมพี ธิ มี อบประกาศนียบัตรและโลใหแกผรู บั เหมา และวิศวกรดีเดนที่เคยรวมงานกับ TACE ทั้งในอดีตและปจจุบัน ณ หอง MSC Hall โรงแรมแมนํ้า รามาดาพลาซา ในโอกาสนี้ TACE ไดประกาศวิสัยทัศน “การรวมกันกาวไปดวยกันอยางเทาเทียม และเสมอ าคกับทก ายในวงการกอสราง ใหสามารถพั นา ลิตงานกอสรางที่มีประสิท ิ าพและมีค าพงานที่ดี”

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. รศ. ดร.ตอตระกูล ยมนาค กลาวเปดงาน 2. กิตติ วิสุทธิรัตนกุล เอ็มดี เทคโนโลยี มีเดีย รวมแสดงความยินดี 30 ป TACE 3. ธวัช มีประเสริฐกุล บิกบอส บมจ.ไดอิกรุป รวมแสดงความยินดี 4. เปดงานดวยวงโยธวาทิต 5. บรรยากาศบนเวที 30 ป TACE 6. สุวั น เชาวปรีชา บิกบอส ทธา กับรางวัลผูรับเหมา 7. นพ.เชิดศักดิ อัมพรสุขสกุล เอ็มดี แสง ากอสราง รับรางวัลผูรับเหมา 8. เดชา ครุฑทิน อดีต ผจก.กอสราง ายไทย Thai Sumicon รับรางวัลวิศวกรดีเดน 9. อังคาร จินโรจน ผูจัดการโครงการ แสง า กอสราง หนึ่งในวิศวกรดีเดน 10. ผูรับเหมาและบริษัทชั้นนําดานการกอสรางของไทยเขารวมงานอยางคับคั่ง

75

Engineering Today September - October 2015


Management Tools Today • รชั

ว ส ุ

Engineering Today September - October 2015

76


Management Tip of the Month

งแ งแ น ิ

ิ า (The Power of Action Plan)

ผู้นําที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล มีการดําเนินการที่ดี และมีความสัมพันธ์ที่ดี ทางการค้า หากองค์กรขาดในส่วนดังกล่าว ก็เสมือนองค์กรซึ่งมีสภาพเหมือนคน ตาบอด

ในตอนที่แลวไดกลาวถึงพลังแหง น (The Power of Dream) และไดยกตัวอยางของบุคคลที่ประสบความสําเร็จในชีวิตจนเปนที่ ยอมรับทางสังคมในระดับประเทศหรือระดับโลก เชน อับรา มั ลินคอลน (Abraham Lincoln) และผูพ นั เอก ารแลนด เดวิด แซนเดอส (Harland David Sanders) หรือทีร่ จู กั กันดีในชือ่ ผูพ นั แซนเดอส เปนผูก อ ตัง้ ราน ไกทอดเคนทักกี (KFC) อันเลือ่ งชือ่ นัน่ คือตัวอยางการนําความ น มาลงมือ ป ิบัติจริง เปนพลังของแผนป ิบัติการ (The Power of Action Plan) แตการดําเนินการบริหารธุรกิจหรือการบริหารองคกร มีสิ่งหนึ่ง ที่เปนภารกิจที่สําคัญ นั่นคือการวางแผนกลยุทธทางธุรกิจ (Strategic Business Plan) สิง่ แรกทีผ่ บู ริหารถกเถียงกันเพือ่ ใหการดําเนินธุรกิจ มีเปาหมายแหงความสําเร็จรวมกัน คือ การกําหนดวิสัยทัศน ซึ่งภาษา อังก ษจะเขียนวา “Vision” อันเปนความ น ขององคกรทีต่ อ งวางทิศทาง (Direction) ทีต่ อ งการไป และเปาหมายสูงสุดทีอ่ งคกรตองการทีจ่ ะเปน ในอนาคต ดวยวิสยั ทัศน (Vision) จึงมีความหมายในเชิงจิตวิทยาองคกร ทีม่ คี วามตองการของการมีสว นรวมกันขององคกรธุรกิจ การสรางพลัง ผลักดันองคกรในการขับเคลือ่ นธุรกิจ คือ การสรางความ น อันรุง เรือง ดวยการสราง “พลังแหงวิสัยทัศน (The Power of Vision)” แตจะมี สักกี่องคกรที่สามารถนําเสนอวิสัยทัศนองคกรแลวเกิดพลังผลักดัน พลังขับเคลื่อนองคกรไดอยางแทจริง จนมีการลอเลียนวาการวางแผน กลยุทธ หรือการวางแผนยุทธศาสตร ที่เรียกกันสั้นๆ วา มาทําแผน (Planning) และสุดทายหลายองคกรก็ทาํ Planning ไดสาํ เร็จจริงๆ นัน่ คือการทําแผนเพือ่ ใชในการ “แพลนนิง่ ” เอาไวเฉยๆ เพือ่ การประกอบ เอกสารของบริษทั หรือองคกร ทีจ่ ะบอกวา ฉันมีแผนการทํางานนะ แลว ก็จบกัน ผูน าํ ทีด่ ตี อ งมีวสิ ยั ทัศนทยี่ าวไกล มีการดําเนินการทีด่ ี และมีความ สัมพันธทดี่ ที างการคา หากองคกรขาดในสวนดังกลาว ก็เสมือนองคกร ซึ่งมีสภาพเหมือนคนตาบอด องคกรที่ขาดซึ่งแผนป ิบัติการก็เสมือน

องคกรที่เปนอัมพาต ทําอะไรก็ไมได ดังเชนคํากลาวที่วา “วิสัยทัศน” ที่ ป ราศจากการป ิ บั ติ เ ป น เสมื อ น  น กลางวั น แต ก ารป ิ บั ติ โ ดย ไมมีวิสัยทัศนนั้นคือ นราย (Vision without action is a daydream and Action without vision is a nightmare)” แผนป ิบัติการนั้นเปน อยางไร และมีความสําคัญมากนอยเพียงใด จึงเปนทีม่ าในการนําเสนอ ใน “Management Tip of the Month” ฉบับนี้ ภาพแห่งความฝัน (Dream of Picture) และการวาดฝัน (Draw) ให้เป็นจริง จินตภาพและการนึกคิดเปนภาพ (Imaging and Visual Thinking) และภาพแหงความใ น (Dream of Picture) ทีเ่ กิดจากสวนลึกภายใน ของบุคคล เปนความตองการทีจ่ ะเปนในอนาคต ซึง่ ความ น ของแตละ บุคคลยอมมีความแตกตางกันตามสถานะและศักยภาพของแตละ บุคคลทีจ่ ะสามารถทําได แตความ น นัน้ อาจมีแตกตางกัน บางคนอาจ มีความ นในสิ่งที่ตนเองเห็นและอยากที่จะเปน บางคนอาจเกิดจาก ตัวอยางของบุคคลทีต่ นเองเคารพรัก ทีเ่ ปนเสมือนแบบอยางทางความ คิดและการกระทํา ซึง่ เปนคนตนแบบ (Idol) ในชีวติ และบางคนอาจเกิด จากการจุดประกายบางอยางในชีวติ ทีเ่ ปนแรงบันดาลใจ (Inspirations) เกิดภาพ นและพลังที่จะทําใหสําเร็จ “ความ นลมๆ แลงๆ” กับ “ความมุงมั่น นใ ถึงความสําเร็จ” แสดงใหเห็นวาความลมเหลวและความสําเร็จเปนความแตกตางในการ สราง น ใหเปนจริง คําวา “ อรมดี มีชยั ไปกวาครึง่ ” ความหมายของคํา วา อรมดีก็คือคําวา “การวางแผน” การวางแผนเปนเรื่องงายๆ ระดับ สามัญสํานึก (Common Sense) ถาตัง้ เปาหมายของคุณใหชดั เจนและ ตองการมันมากอยางเพียงพอ การวางแผนก็จะเปนธรรมชาติ เสมือน การวาดภาพ (Drawing The Picture) ทีเ่ รา น ในแตละชวงชีวติ ทุกคน ทุกระดับยอมมีความ นในสิ่งที่ตนปรารถนา แตภาพของความ นนั้น

77

Engineering Today September - October 2015


ตองเปนภาพของความตองการอันสูงสุดในชีวติ และตองเปนภาพทีม่ อง ไปขางหนา มองไปในอนาคตของตนเอง ความทะเยอทะยาน มุงมั่น เอาจริงเอาจัง กระตือรือรน ชอบคิด ชอบจินตนาการ ไมหยุดอยูกับที่ เรียนรูเ สมอ และมีความเปนผูน าํ สามารถสราง น ของบุคคลใหสาํ เร็จ มีคาํ โ ษณาคําหนึง่ ทีก่ ลาวไววา “ น ใหไกลและไปใหถงึ ” เปนความลึกซึง้ ของคําวา The Power of Dream แตทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับความ นนั้นและ ขึน้ กับวิธกี ารสาน น ใหเปนจริง ในทีน่ ผี้ เู ขียนขอเสนอแนะสิง่ ดีๆ สําหรับ การวางแผนชีวิต ดวยกลยุทธ D ดังนี้ . Dream ดีที่ คือ การสรางความ น --------> Vision . Draw ดีที่ คือ การวาด น --------> Planning . Drive ดีที่ คือ การขับเคลื่อนความ น --------> Strategy . Do ดีที่ คือ การทํา น ใหเปนจริง --------> Action Plan แตพลังแหงความ นจะเกิดขึ้นไมได และไมมีหนทางแหงความ สําเร็จจริง หากขาดซึง่ การวางแผนงาน (Planning) ทีด่ ี จุดทีส่ าํ คัญมาก ที่สุดคือ จุดเริ่มตนของการลงมือในการวางแผนงาน โดยการเริ่มลงมือ ทํางานอยางมีขั้นมีตอน มีการกําหนดภารกิจ หรือพันธกิจ (Mission) ทีเ่ ปนแนวทางในการทีต่ อ งป บิ ตั เิ พือ่ ความสําเร็จ ใหพจิ ารณาใหรอบคอบวาตองทําอะไรบางที่จะเปนหนทางสูความสําเร็จ ซึ่งพันธกิจที่จะ ทําให นนั้นเปนจริง ไมใชการเขียนคําขยายความของคําวา วิสัยทัศน (Vision) ทีเ่ รามักพบเห็น พันธกิจหรือภารกิจทีด่ คี อื การแบงภารกิจงาน ใหถกู ตอง สอดคลองเปนขัน้ เปนตอนของทุกหนวยงาน หากเปน น สวน บุคคลก็ตอ งรูว า ตองทําอะไรบางให น นัน้ เปนจริง และแตละพันธกิจจะ ตองกําหนดใหเปนวัตถุประสงคและเปาหมาย (Objective and Goal) ในแตละพันธกิจ ตัง้ แตขนั้ ทีห่ นึง่ ขัน้ ทีส่ อง ขัน้ ทีส่ าม คือการทํางานอยาง มีขั้นมีตอน โบราณทานวาหากเราไมเริ่มตนนับหนึ่งเสียกอน ความ น เราก็จะไมมที างเปนไปได จุดเริม่ ตนในการลงมือทํา เรือ่ งแผนจึงนับได วาเปนขั้นตอนแรกที่สําคัญ ซึ่งเปนจุดที่คนหลายคนไมสามารถเริ่มได คนเหลานัน้ จึงอยูก บั ที่ แตการเริม่ ตนเราควรเริม่ จากการนับหนึง่ ไมใชการ ลัดขั้นตอนไปที่สี่ ที่หา พวกทํางานแบบไมไดไตรตรอง ทํางานแบบไม ไดศึกษา วิเคราะหใหถองแท เปนพวกที่ทํางานไดแบบคนไรซึ่งปญญา คนโบราณเรียกพวกนีว้ า “ทํางานแบบสุม สี่ สุม หา” คือการทํางานอยาง ไมมีระบบ ไมมีขั้นตอน ไมมีแผนการ การวางแผนที่ดียอมมีชัยไปกวา ครึง่ ผูบริหารจึงตองเปนผูที่มีสติปญญาที่เฉียบแหลมในความคิดและ การตัดสินใจ การวางแผนทีด่ คี อื การใหไดมาซึง่ กลยุทธ (Strategy) ในการทําให แตละพันธกิจ แตละวัตถุประสงค ซึ่งกลยุทธที่ดีคือ กลยุทธที่นําพาสู หนทางแหงความสําเร็จ (The Way to Win) การทํากลยุทธคือการ วิเคราะหสถานการณจากภายนอก (External Analysis) และวิเคราะห ขีดความสามารถภายใน (Internal Analysis) และทําการวางแผนเชิง กลยุทธ (S-W-O-T Analysis) ใหไดซงึ่ การวางกลยุทธแหงความสําเร็จสู เปาหมาย (Goal) ใหได ในเรือ่ งนีต้ อ งเปนความสามารถทางบริหารจริงๆ ที่จะคิดวิเคราะหใหได กลยุทธที่ดีจะเกิดขึ้นไดก็ดวยความสามารถที่ เกงกาจ ความฉลาดที่จะมองเห็นชองทางแหงความสําเร็จ และการ วางแผนเปนขั้นเปนตอนที่ดีที่สุด

Engineering Today September - October 2015

78

สิ่งที่ไดมาซึ่งแผนในแตละขั้นตอนดังกลาว จะตองถูกควบคุมให เกิดความสําเร็จไดอยางตอเนื่อง ไรความผิดพลาด การนําการบริหาร ความเสี่ยง (Risk Management) มาใชในการควบคุมความผิดพลาด โดยไมประมาท การนําหลักการสมดุลทางการบริหารดวยมุมมอง ดาน (Balance Scorecard) ในดานการเงิน (Finance Perspective) ดาน ลูกคา (Customer Perspective) ดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creative and Innovative Perspective) และดานการเรียนรู/ การพั นา (Learning and Development Perspective) ซึ่งสามารถกลาววาเปน เครื่องมือทางการบริหารที่วัดผลงานออกมาในเชิงคุณภาพและเชิง ปริมาณ (Quantitative and Quality Indicator) ผูบ ริหารทีเ่ กงกาจและ เขาใจในการทํางาน เขาใจในการวางแผน จะเปนผูท สี่ ามารถควบคุมแผน งาน ควบคุมกลยุทธใหไดสาํ เร็จดวยตัวชีว้ ดั ความสามารถ (Performance Indicator) และความไมประมาทดวยการบริหารความเสี่ยง แตทงั้ หมดทีก่ ลาวถึงนัน้ ยังไมกา วเขาสูป จ จัยแหงความสําเร็จใน การทําความ นใหเปนจริง เปนการคิดเพอ นที่จินตนาการวาอยากที่ จะไดและอยากที่จะเปน และรูจักการวางแผนงาน การวางกลยุทธ การควบคุมใหสามารถทําไดตามแผน และระมัดระวังในความเสี่ยง ที่ กลาวมาทั้งหมดยังเปนการสราง นจากการวางแผนที่ดี แตการลงมือ ป ิบัติจริงยังไมไดเกิด ยังไมไดมีแผนงานในการดําเนินการ ความ น นั้นจะเปนจริงไดอยางไร หากเรายังไมสามารถลงมือทําไดจริงๆ สักที ผู้สร้างฝัน (Dream Maker) กับวันที่จะเป็นจริงได้อย่างไร จง น อยูเ สมอ ทีส่ าํ คัญมากไปกวานัน้ คือ ทําความ น นัน้ ใหเปน ความจริง และอยายอมแพ (Remember to always dream. More importantly to make those dreams come true and never give up.) ที่จริงคําวา อุปสรรคและความผิดหวัง (Overcoming Obstacles) ยิ่ง นใหญเทาไรก็ตองเจออุปสรรคมากเทานั้น สิ่งที่สําคัญคือวิธีคิด เมื่อ ตองเจออุปสรรคและความผิดหวัง “อยาใหมนั หยุดเราได” ถาอุปสรรค และปญหาเปนเรื่องที่แนนอน สิ่งที่จะชวยใหเราจัดการกับมันไดอยาง มีประสิทธิภาพก็คอื การเตรียมการกอนลวงหนา ความ น สวนบุคคลก็ จะตองเปนคนทีม่ คี วามสามารถในการทําผลงานบนเงือ่ นไขทีต่ อ งตอสู กับสภาพแวดลอมของงาน และใชปญ  ญาในการทําใหสาํ เร็จ ความอดทน ความขยันขันแข็ง ความรอบรู การแกไขสถานการณอปุ สรรคของความ นสวนบุคคลหรือขององคกร จึงตองมีพลังแหงความกลาที่จะ า น คําวา Dare ผูเขียนจึงขอเพิ่มลงในกลยุทธ D เปน D ดังนี้ . Dream ดีที่ คือ การสรางความ น -----> Vision . Draw ดีที่ คือ การวาด น -----> Planning . Drive ดีที่ คือ การขับเคลื่อนความ น -----> Strategy . Dare ดีที่ คือ ความกลาในการ า น -----> Risk & Solving . Do ดีที่ คือ การทํา นใหเปนจริง -----> Action Plan เราสามารถกลาวไดวา “Plan your Work, Work your Plan, Your plan will work and Your dream will Success” ไมวาเราจะ น สูงสุดอยางไร มีการวางแผนงาน/โครงการไวอยางดีแคไหน แตถาเรา ไมทําตามแผนที่วางไว แผนงานนั้นๆ ก็ไมมีความหมายอะไรที่จะชวย


ใหเราทําตามแผนงาน/โครงการที่กําหนดไวสําเร็จ สิ่งนั้นก็คือการ วางแผนป ิบัติการ (Action Plan) ที่ดี นั่นคือ Plan your Work เปน อันดับแรก พลังแห่งแผนปฏิบัติการ (The Power of Action Plan) การทีท่ า นประธานาธิบดี อับรา มั ลินคอลน (Abraham Lincoln) ทีจ่ ดุ ประกายความ น จากหนังสือ “ชีวติ วอชิงตัน” จนเกิดความประทับใจ ในแนวทางการดําเนินชีวติ และการป บิ ตั ใิ หสาํ เร็จ เขาประกาศ น ตนเอง วา “ผมจะตองเปนประธานาธิบดีอยาง จอรจ วอชิงตัน” อับรา มั ลินคอลน ไดรับการเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีคนที่ ของสหรัฐอเมริกา ที่มี วิสยั ทัศนในระดับประเทศ ทีร่ วมเชือ้ ชาติและเผาพันธุเ ปนหนึง่ เดียว จน คนอเมริกนั สวนใหญยอมรับ หรือบุคคลทีไ่ มประสบความสําเร็จในชีวติ ทั้งการงานและครอบครัว จวบจนถึงวัยเกษียณ ผูพันเอก ารแลนด เดวิด แซนเดอส (Harland David Sanders) หรือที่รูจักกันดีในชื่อ ผูพ นั แซนเดอส เปนผูก อ ตัง้ รานไกทอดเคนทักกี (KFC) อันเลือ่ งชือ่ แต การตองรับเช็คเงินประกันสังคมฉบับแรกของเขาจากรัฐจํานวน ดอลลาร ที่บอกวาเขาไมอาจจะดูแลตัวเองไดอีกตอไปแลว เสมือนคน ไรคา ทีอ่ ยูไ ดดว ยเงินชวยเหลือจากรัฐ ทําใหเขาคิดถึงการจบชีวติ ตนเอง ดวยการเขียนจดหมายอําลาคนที่รัก แตกอนเขียนในเรื่องดังกลาว เขา กลับมาฉุกคิดเรือ่ งความ น ทีเ่ ขาอยากทําแตยงั ไมไดทาํ จึงกลับมาเขียน แผนการทํางานตาม น และเริม่ ลงมือทําไกทอดกระทะแรกขายดวยเงิน ทีไ่ ดรบั จากรัฐ ความนิยมในรส ม อื ทําใหเปนทีเ่ ลือ่ งลือในรสชาติไกทอด บั้นปลายชีวิต เขาเปนมหาเศรษฐีเพราะไกทอดเคนทักกี (KFC) และ ความ น ทีจ่ ะทอดไกใหคนทัง้ โลกไดกนิ ก็ประสบความสําเร็จในทุกวันนี้ สิ่งนั้นคือตัวอยางการนําความ นมาลงมือป ิบัติจริง เปนพลังของ แผนป ิบัติการ (The Power of Action Plan) ขอเริ่มตนที่คําวา Action Plan กอน ถาแปลเปนไทยแบบตรงๆ ตัวก็นา จะเรียกวา “แผนป บิ ตั ”ิ บางทานก็เรียกวา แผนการดําเนินการ แผนการดําเนินงาน ถาเปนศัพททางการทหารก็จะเรียกวาแผนยุทธวิธี ในความหมายเดียวกัน แผนป บิ ตั มิ คี วามสําคัญตรงทีเ่ ปนเครือ่ งมือใน การแปลงวัตถุประสงค (Objective) และเปาหมาย (Target) ทีถ่ กู กําหนด ในแผนงาน/โครงการ ไปสูกิจกรรมยอยในเชิงป ิบัติ และชวยในการ ควบคุมใหผูป ิบัติงานดําเนินงาน ป ิบัติงานไดสะดวกมากยิ่งขึ้น ลด ภาระในการตัดสินใจวาจะทําอะไร เมือ่ ไหร ลดความเสีย่ งในการควบคุม ใหเปนไปตามเปาหมายของแผนงาน/โครงการ แผนป ิบัติที่ดีจะตองมีการกําหนดกลวิธี (Tactic Plan) ในการ ป ิบัติ มีการกําหนดเวลาที่ตองสําเร็จในชวงสั้นๆ ไมเกิน ป และจะ ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ . “What and Why” ชือ่ แผนป บิ ตั ทิ สี่ อดคลองกับวัตถุประสงค และเปาหมายที่ตั้งไว เนื่องจากแตละปมีแผนงาน/โครงการเยอะมาก ดังนั้น เราควรจะตั้งชื่อแผนป ิบัติใหชัดเจน และที่สําคัญควรจะตั้งชื่อ โดยอาศัยแนวคิดที่เกี่ยวเนื่องจากพันธกิจ/วัตถุประสงคและเปาหมาย

ของหนวยงานนั้นๆ เขามาดวย ซึ่งจะชวยใหทุกคนที่เกี่ยวของสามารถ จดจําแผนป ิบัตินั้นไดดียิ่งขึ้น เปนการสรางแบรนดของแผนป ิบัติ นั้นๆ และตองทําความเขาใจกับทุกคนวาทําไมตองทําเรื่องนี้ใหสําเร็จ . “Where and When” กําหนดวันเวลา สถานที่ ใหระบุวา กิจกรรมแตละขอนั้นจะทําเมื่อไหร ถาระบุวันเวลาและสถานที่ไดจะดี มาก ทัง้ นีเ้ พือ่ จะสามารถดูภาพรวมของแผนป บิ ตั ไิ ดวา มีกจิ กรรมไหน บางที่สามารถทําไปพรอมกันได กิจกรรมไหนบางที่ตองรอใหกิจกรรม อื่นเสร็จกอนจึงจะดําเนินการได . “Who” ผูรับผิดชอบ ควรจะมีการกําหนดตําแหนงหรือชื่อ บุคคลผูที่รับผิดชอบแผนป ิบัติหลัก (Action Plan Leader/Owner) และบุคคลในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานอืน่ เปนผูช ว ย (Supporter) และในแตละกิจกรรมควรจะกําหนดผูร บั ผิดชอบใหชดั เจนเชนเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อจะไดพิจารณาดูวาใครรับผิดชอบมากเกินไป นอยเกินไป คน ที่รับผิดชอบมีความเหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆ หรือไม . “Whom” แผนป บิ ตั กิ ารทุกแผนเปนการสงมอบงาน/ความ สําเร็จของกิจกรรมทีป่ บิ ตั ิ และสงตอใหกบั แผนป บิ ตั อิ นื่ ๆ ตอไป จึง ควรมีความเขาใจในการกําหนดการรับ/สงมอบงานใหกบั หนวยป บิ ตั ิ การอื่นอยางไรใหมีความสมบูรณและพรอมใชงาน และมีการปองกัน ความเสีย่ งของขัน้ ตอนหรือกิจกรรม เพือ่ ใหแผนป บิ ตั เิ ปนแผนทีค่ าํ นึง ถึงการป ิบัติจริงๆ จึงควรมีสวนที่เราเรียกวาการวิเคราะหความเสี่ยง หรือปญหาอุปสรรคของขั้นตอนหรือกิจกรรมนั้นๆ ดวย . “How” วิธีการหรือแนวทางในการป ิบัติเพื่อปองกันปญหา ในการนํากิจกรรมไปป ิบัติ ควรจะระบุแนวทางในการป ิบัติตาม กิจกรรมนั้นๆ ดวย เชน ประชาสัมพันธโดยใชการติดประกาศ การใช อีเมล เสียงตามสาย และมีการติดตามผลทุกสัปดาห ล . “How” ขั้นตอนหลัก ในแผนป ิบัติควรจะกําหนดขั้นตอน/ กระบวนการหลักๆ ไวใหชัดเจน โดยเริ่มจากกระบวนการแรกจนถึง กระบวนการสุ ด ท า ย เช น ขั้ น ตอนแรกจั ด กอบรมให ค วามรู  ใ น วัตถุประสงคและเปาหมาย ขัน้ ตอนทีส่ องประชุมเชิงป บิ ตั กิ าร ขัน้ ตอน ที่สามใหเก็บรวบรวมขอมูล ขั้นตอนที่สี่...หา.... ล นั้นคือทําอยางไร ใหการป ิบัติเปนขั้นเปนตอนตามแผนที่วางไว . “How Much” งบประมาณ ควรจะมีการวิเคราะหและกําหนด งบประมาณจากทุกกิจกรรม ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหแผนป บิ ตั มิ คี วามใกลเคียงกับ ความเปนจริงมากยิง่ ขึน้ เพราะถาเราประมาณการงบประมาณยอยมาก เทาไร โอกาสที่งบประมาณโดยรวมจะผิดพลาดก็ยอมมีนอยลง . “Time Schedule” กําหนดระยะเวลาของแผนป ิบัติการ วันทีเ่ ริม่ /วันทีส่ นิ้ สุด กิจกรรมในแผนป บิ ตั กิ ารทีต่ อ งการใหสาํ เร็จแตละ เปาหมาย จากรายละเอียดของแผนป บิ ตั ดิ งั กลาวนี้ นาจะพอเปนทีเ่ ขาใจ ในการวางแผนงาน/โครงการและแผนป บิ ตั สิ าํ หรับปงบประมาณ หรือ สําหรับการบริหารโครงการใหสําเร็จ

79

Engineering Today September - October 2015


การประยุกต์แผนปฏิบัติการ (The Application of Action Plan) ผูเขียนขอนําเสนอการประยุกตการนําหลักการสําคัญ/เครื่องมือทางการบริหาร มาทําตารางวางแผนป ิบัติการ ซึ่งจะประกอบดวย ______________________________________________________________________________________________________ แผนป ิบัติการ (Action Plan) :………………………………………. วัตถุประสงค : …………………………………………………. เปาหมาย .................................... 1. …………………………………………………. Target ……………………………… 2. …………………………………………………. Target ……………………………… 3. …………………………………………………. Target ……………………………… item

Project/Activities

Reponsible Unit Lead

Support

Curation Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Work/Target

Budget Operating

Capital

ตารางแสดงรายละเอียดของแผนป ิบัติการ (Action Plan)

แ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

นป ิบัติการ (Action Plan) ที่ดีจะตองประกอบดวย ชื่อของแผนป ิบัติการ (Name : Action Plan) อาจเปนโครงการ/กิจกรรมของแผนป ิบัติการ (Project/Activities) วัตถุประสงคของแผน (Objective of Plan) เปาหมายที่ประสงคใหเกิดความสําเร็จ เปนไดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Quantitative or Qualitative Targets) ปริมาณรายการงานของกิจกรรม (Activity Line Item) ผูรับผิดชอบหลักและผูชวยสนับสนุน (Responsible Unit) อาจระบุเปนหนวยงานหรือบุคคล ชวงระยะเวลาป ิบัติงาน (Duration) อาจกําหนดเปนรายวัน รายเดือน เปาหมายประสงคของงาน (Work/Target) ของแตละกิจกรรม งบประมาณที่จะใช (Operation Budget and Capital Budget)

Buddhist Management Tip ในบทนี้ จะเห็นความสําคัญของ คําวา “วิสยั ทัศนของผูบ ริหาร” ตัง้ แตผบู ริหารสูงสุด (CEO) และผูจ ดั การ (Manager) ที่ดีตองมี พระพุทธองคทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญของคํา วาวิสัยทัศนในการดําเนินการดานการคาของพอคาในยุคอดีตจะตอง เปน ผูมีคุณลักษณะดังที่พระพุทธเจาตรัสไวในทุติยปาปณิกสูตร มี องคประกอบ . จกขุมา (มีตาดี) . วิธูโร (มีธุรกิจดี) และ . นิสสย สมปนโน (เพียบพรอมดวยที่พักพิงอาศัย) ซึ่งเปนความหมายใน The Power of Vision และ The Power of Action Plan ดังนี้ . จกขุมา (มีตาดี) หมายถึง มีสายตาที่ยาวไกล นั่นคือคนที่มี ความ น ทีจ่ ะเปน ทีป่ รารถนาจะเปน ถาเปนองคกร คํานีค้ อื คําวาวิสยั ทัศน (Vision) น ขององคกร น ทีไ่ กลและจะไปใหถงึ และสามารถเปนจริง . วิธูโร (มีธุรกิจดี) หมายถึง จัดการธุระไดดี การจัดทําธุระ ทีด่ ีคือการจัดการใหมีซึ่งการวางแผนงานที่ดีที่สุด การพินิจพิจารณา วิเคราะหแผนงานดวยโยนิโสมนสิการ และจัดการดวยแผนทีด่ ี กลยุทธ ที่ดีและที่สําคัญคือ แผนป ิบัติการ (Action Plan) ที่ดี

Engineering Today September - October 2015

80

. นิสสยสมปนโน (เพียบพรอมดวยที่พักพิงอาศัย) หมายถึง อาศัยคนอื่นไดเพราะมีมนุษยสัมพันธดี ทั้งภายในและภายนอก และ ตองเปนความสัมพันธในเชิงคุณธรรม ความนาเชือ่ ถือ ความเมตตาและ ความรัก บทสรุปของบทความใน Management Tip ครั้งนี้คือ ตองการ ใหมีความเขาใจในความหมายของคําวาวิสัยทัศน (Vision) พลังแหง ความ น ใหเล็งเห็นถึงความสําคัญของแนวทางการวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Plan) และทีส่ าํ คัญคือ การวางแผนการป บิ ตั กิ ารใหกบั ทุก หนวยงาน ทุกคน ใหมคี วามรูค วามเขาใจใน น และสิง่ ทีเ่ ปนหนาทีข่ อง ทุกหนวยงาน ทุกคน ดวยแผนป ิบัติการ ความสําเร็จของความ น ความสําเร็จของวิสัยทัศนจะเกิดขึ้นไดจากการลงมือป ิบัติ และแผน ป ิบัติการที่ดีนั้นคือ พลังแหงแผนป ิบัติการ (The Power of Action Plan) ดังคําสอนในพระพุทธศาสนาคือ วิธูโร มีการจัดธุรกรรมดี ที่ สอดคลองในการดําเนินการทางการดําเนินธุรกิจดี เพื่อความเจริญ เติบโตอยางยั่งยืน


CSR •

รรณา ิ าร

“อีซูซุให้นํ้า...เพื่อชีวิต” ส่งมอบระบบนํ้าดื่มสะอาดแห่งที่ 16 ณ โรงเรียนเขาดินประชานุกูล จ.กระบี่

กลมอีซูซในประเทศไทย นําโดย มร. ิโรชิ นาคางาวะ กรรมการ ู  จั ด การ บริ ษั ท ตรี เ พชรอี ซู ซ เซลส จํ า กั ด และ มร. ซิ าโอะ อาโอยางิ รองกรรมการ จู ดั การ บริษทั อีซซู มอเตอร อินเตอรเนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด พรอมดวย ทนงศักดิ ลอชูสกล ูอํานวยการสํานักทรัพยากรนํ้าบาดาลเขต 6 ตรัง กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล รวมสงมอบระบบนํ้าดื่มสะอาดใน โครงการ “อีซซู ใหนาํ้ ...เพือ่ ชีวติ ” ตอเนือ่ งเปนแหงที่ 16 โรงเรียน เขาดินประชานกูล อําเ อเขาพนม จังหวัดกระบี่ เพื่อรวมแกไข ป หาการขาดแคลนนํ้ า ดื่ ม สะอาดในโรงเรี ย น และสงเสริ ม ค าพชีวิตของชมชนใหดียิ่งข้น มร. ิโรชิ นาคางาวะ กรรมการ ูจัดการ บริษัท ตรีเพชร อีซซู เซลส จํากัด กลาววา กลุม อีซซู ใุ นประเทศไทยไดดาํ เนินโครงการ “อีซูซใหนํ้า...เพื่อชีวิต” ตอเนื่องเปนปที่ 3 เพื่อชวยเหลือโรงเรียนที่ ประสบปญหาเรื่องนํ้าดื่มสะอาด ทั้งการขาดแคลนนํ้า และปญหาเรื่อง สารปนเปอนในนํ้าเกินมาตรฐานทําใหไมสามารถนํามาบริโภคได ดวย การจัดสรางระบบนํ้าดื่มแบบครบวงจรใหกับโรงเรียนตางๆ ลาสุดได จัดพิธสี ง มอบโครงการ “อีซซู ใหนาํ้ ...เพือ่ ชีวติ ” แหงที่ 16 ณ โรงเรียน เขาดินประชานุกูล จ.กระบี่ เนื่องจากโรงเรียนแหงนี้ประสบปญหา ขาดแคลนนํา้ เพือ่ การอุปโภคและบริโภคในขัน้ วิก ตจนถึงขัน้ ไมสามารถ รองรับนักเรียนไดตามตองการ และเปนเหตุใหเยาวชนหลายคนตอง

เดินทางไกลขึ้นเพื่อไปเรียนยังโรงเรียนอื่น การสนับสนุนครั้งนี้จึงชวย ลดปญหาและความเดือดรอนของชุมชนไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้ โรงเรียนเขาดินประชานุกูล ตําบลเขาดิน อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เปดสอนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 มีนักเรียน 162 คน อาจารยและบุคลากรในโรงเรียน 16 คน ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชี พ รั บจ า งทํ า สวนยาง และมี ฐ านะยากจน และแม ว  า สภาพแวดลอมในชุมชนจะปกคลุมดวยตนไมจํานวนมาก แตกลับ ตองประสบปญหาขาดแคลนนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคในขั้นวิก ต เนื่องจากโรงเรียนใชนํ้าจากบอนํ้าหนาโรงเรียน ซึ่งไมมีตานํ้าทําให ไมสามารถเก็บกักนํ้าไวไดนาน สวนนํ้าประปาซึ่งมาจากนํ้าในคลองก็ ไมไดคุณภาพ มีการปนเปอนของดินโคลน และยา าหญาในปริมาณ สูง ชุมชนตองเผชิญกับภาวะนํา้ แลงยาวนานถึง 5 เดือนตอป (ชวงเดือน ธันวาคม – เมษายน) จึงจําเปนตองซือ้ นํา้ เพือ่ การอุปโภคบริโภค กลุม อีซูซุจึงไดลงพื้นที่เพื่อสงมอบโครงการ “อีซูซใหนํ้า...เพื่อชีวิต” แหง ที่ 16 เพื่อบรรเทาปญหาดังกลาว นอกจากอีซูซุจะสงมอบชุดอุปกรณขุดเจาะนํ้าบาดาลครบวงจร รวมถึงระบบกรองนํ้าดื่มสะอาดตามมาตรฐานแลวนั้น ยังมอบทุน พั นาโรงเรียน มูลคา 50,000 บาท พรอมดวยชุดอุปกรณคอมพิวเตอร และโทรทัศนใหแกทางโรงเรียนอีกดวย

81

Engineering Today September - October 2015


M&M • นุชรัตน สิริประภาวรรณ

ทําอย่างไรจึงจะกระตุ้นให้พนักงานเรียนรู้ได้ดีขึ้น การมากเกินไป เพราะคิดวาอาจทําใหเสียเวลา ไมมปี ระโยชน นอกจากนี้ การมีกรอบแนวคิดประสบการณเดิมที่ติดตัวมา เชน หากตองอบรม วิศวกรใหเรียนรูในเรื่องเทคโนโลยีใหมๆ ก็อาจจําเปนตองชี้ใหเห็น ประโยชนทจี่ ะไดรบั จากการเรียนรูว า สามารถนําไปใชในงานไดอยางไร เนน “How to” ตัวอยางประสบการณจากองคกรอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับ ประสบการณเดิมของผูเรียน จึงจะทําใหเขาใจงายและสามารถนําไป ใชในงานไดจริง การเรียนรูต อ งมีบรรยากาศสภาพแวดลอมเหมาะสม มีหอ งแอร เย็นสบาย เกาอี้ และสิ่งอํานวยความสะดวก ทั้งชา กาแ ของวาง มี ชวงพักเบรก ชอบวิธีการ กอบรมที่หลากหลาย ไมจําเจ ไมนั่ง ง บรรยายอยางเดียว แตใหมกี ารลงมือป บิ ตั ิ ทํา Workshop ระดมสมอง วิเคราะหกรณีศกึ ษา นําเสนอผลสรุปจากกลุม เพือ่ ใหผเู รียนไดสามารถ กวิเคราะหและนําความรูไปใชไดจริง สุดทายผูใหญไมชอบระบบการ ใหคะแนน เพราะอาจทําใหรูสึกเสียหนาได หากไดคะแนนนอยกวา ผูอื่น ดังนั้น ในการตั้งโจทยกระตุนใหผูใหญสนใจที่จะเรียนรู และ ออกแบบวิธีการเพิ่มความรวดเร็วในการเรียนรู จําไดงา ย ไมลมื เนือ้ หา ที่เรียนไป ก็จะตองศึกษาหาวิธีใดที่เหมาะสมกับกลุมผูเรียน เพื่อให ผูเรียนไดเรียนรูสิ่งใหมๆ เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม และสามารถ งความรูนั้นไดในระบบความทรงจําของผูเรียน

หลายๆ องคกรคงเคยประสบปญหาวา อบรมพนักงานไปแลว ไมสามารถพั นาความรู ทักษะหรือทัศนคติของพนักงานใหดขี นึ้ ไดตาม เปาหมายที่องคกรตองการ รูสึกวาเปนการลงทุนที่ไมคุมคา การพั นา บุคลากรใหตอบโจทยทิศทางองคกร พั นาศักยภาพของพนักงานให สามารถทํางานไดอยางเต็มที่ เราคงตองเรียนรูเกี่ยวกับหลักการเรียนรู ของผูใหญ (Adult Learning) ซึ่งแตกตางจากการเรียนรูของเด็ก ผูใหญ มีทั้งอายุ การศึกษา คานิยมและทัศนคติที่แตกตางกัน รวมถึงมีภูมิหลัง ประสบการณติดตัวมามากมาย มีความคาดหวัง เปาหมายและความ สนใจ ทีต่ อ งการพั นาตนในระดับทีแ่ ตกตางกันไป ความเร็วในการเรียนรู ชา/เร็ว การใหความรวมมือมาก/นอย บางคนอาจกระตือรือรนที่จะ เรียนรูพั นาตนเอง บางคนอาจไมไดมีเปาหมายชัดเจนที่จะเรียนรูไป เพื่ออะไร เนื่องจากความเปนผูใหญที่ผานประสบการณมามากมาย มี ความภาคภูมิใจในความสําเร็จในหนาที่การงานที่แตกตางกัน ดังนั้น ผูใหญตองการเรียนรูเพื่อพั นางานตนเองใหดีขึ้น แตไมชอบถูกสอน เพราะจะทําใหรูสึกวาตนเองดอยกวา อีกทั้งมีความคาดหวังการเรียนรู ตามรูปที่ 1 : ความคาดหวังการเรียนรูของผูใหญ ผูใหญตองการเรียนรูในสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรูและเห็นวา สิง่ นัน้ จําเปน สําคัญตอตนเองทัง้ ในหนาทีก่ ารงานหรือชีวติ สวนตัว เนน การเรียนรูที่สามารถนําไปปรับใชในงานไดจริง ไมชอบท ษ ีหรือหลัก

เรียนรูในสิ่งที่ตองการ เรียนรูในสิ่งที่เห็นวาจําเปน เนนการนําความรูไปประยกตใชในงานจริง

ูให ตองการเรียนรู สนใจสิ่งที่เชื่อมโยงกับประสบการ เดิม แตไมชอบถูก ตองการบรรยากาศ/สิง่ แวดลอมทีเ่ หมาะสม “สอน” ชอบวิ กี าร กอบรมทีห่ ลากหลาย ไมชอบระบบการใหคะแนน รูปที่ 1 : ความคาดหวังการเรียนรูของผูใหญ

Engineering Today September - October 2015

82


เทคนิคการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ในขั้นแรก การตั้งคําถามใหมีสวนรวม “มีใครบางที่เคย………?” เปนคําถามเพือ่ วิเคราะหกลุม ภูมหิ ลังประสบการณของผูเ รียน และเพือ่ ใหสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณเดิมของกลุมผูเรียน การถามควร ถามใหวิเคราะหเจาะลึกลงไป ตัวอยางเชน • “มีใครบางที่เคยเรียนการวิเคราะหงบการเงิน กรุณาชวย ยกมือขึ้นดวยนะคะ ดิฉันจะไดทราบวามีกี่คน ขอบคุณคะ” • มีใครบางที่ไมเคยเรียน แตเคยมีประสบการณเกี่ยวกับการ วิเคราะหงบการเงิน? • มีใครบางทีไ่ มเคยเรียนและไมเคยมีประสบการณเกีย่ วกับการ วิเคราะหงบการเงินเลย? • ถึงแมพวกเราจะมีบางทานทีเ่ คยเรียนมาหรือมีประสบการณ มาแตไมเคยเรียน หรือไมเคยมีประสบการณอยางใดมาเลย มีใครบางที่ยังรูสึกงุนงงกับการวิเคราะหงบการเงิน? • เมื่อดูแลวจะเห็นไดวาหลายทานๆ ก็ยังสับสนเกี่ยวกับการ วิเคราะหการเงิน เรามาเริม่ ตนเนือ้ หาดังตอไปนีก้ นั เลยดีกวา การกระตุน ดวยคําถามนีจ้ ะชวยใหผเู รียนมีป สิ ัมพันธตอบและ ใหขอมูลมากขึ้น ก็จะชวยทําใหทราบวา กลุมผูเรียนมีประสบการณมา บางแลว หรือไมมปี ระสบการณเลย ความยากงายลงลึกของเนือ้ หาก็จะ แตกตางกัน อีกทั้งเปนการสรางความพรอมใหกับผูเรียน หลังการตัง้ คําถามนีแ้ ลว ผูส อนสามารถปรับหลักคิดของผูเ รียน โดยการกลาวตอ ดวยวัตถุประสงคของเนือ้ หา วิธกี าร ผลลัพธทคี่ าดหวังจากหลักสูตรนี้ ทําไมหลักสูตรนี้จึงสําคัญ? เกี่ยวของกับผูเรียนอยางไร? หากเมื่อกลับ ไปทํางานแลวตองทําอยางไร? การอธิบายทั้งหมดนี้จะชวยกระตุน ระบบประสาทสมองในสวนที่เกี่ยวของกับอารมณ และเปนการเปดใจ ใหผเู รียนทราบวา เรียนไปแลวจะไดประโยชนอะไร แลวจะนําไปประยุกต ใชในงานไดอยางไร

เมือ่ จะเริม่ เขาสูเ นือ้ หา ผูส อนควรกลาวถึงประสบการณหรือเรือ่ ง เลาใหผูเรียน งที่เกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรนี้ เชน เคยมีประสบการณ เปนนักวิเคราะหการเงินในบริษัทเงินทุนของตางประเทศเปนเวลากวา 20 ป การเลาประสบการณของผูสอนก็จะชวยสรางความมั่นใจใหกับ ผูเรียนวา ไดเรียนรูจากผูมีประสบการณโดยตรง • สมองจะควานหาความหมาย รูปแบบและความสัมพันธที่ เชื่อมโยงกับความรูหรือประสบการณเดิมที่เคยมี • การตัง้ คําถาม “มีใครบาง” เปนขัน้ แรกในการสรางการมีสว น รวมของผูเรียน • การเริ่มตนดวยภาพรวมของหลักสูตร ประกอบดวย วัตถุประสงค วิธกี ารและผลลัพธทคี่ าดหวัง จะชวยทําใหเห็น ภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นวาเรียนรูแลวจะไดอะไร • การเลาประสบการณของผูสอนจะชวยทําใหสรางความนา เชื่อถือและความมั่นใจตอผูเรียน • การบอกเนื้อหาหลักสูตรภาพรวมทั้งหมดและการอธิบาย วัตถุประสงคของหลักสูตรจะชวยกระตุนสมองในสวนการ วิเคราะห รู้จักการทํางานของสมองช่วยให้การเรียนรู้ดีขึ้น สมองเปนอวัยวะที่สําคัญในการ กเรียนรู หากเราเขาใจวิธีการ ทํางานของสมองแลว จะชวยกระตุนใหการเรียนรูเกิดขึ้นไดโดยงาย นักจิตวิทยาและนักวิจัยดานสมองไดรวมกันศึกษาความรูเกี่ยวกับการ ทํางานของสมอง การสอนที่เนนเกี่ยวกับสมองจะชวยทําใหเรียนรูได เร็วขึ้น ดังนั้น การสอนจึงตองจัดระบบใหสามารถจดจําความรูได การ ทําใหเรียนรูไดเร็วขึ้นตองอาศัยประสาทหลายดาน การใชวิธีการสอน ที่เหมาะกับการทํางานของสมอง มีท ษ ีดังนี้ คือ

การทํางานของสมองซีกซาย

การทํางานของสมองซีกขวา

ใชตรรกะ พิจาร ารายละเอียด ขอมูลความจริง คําและ าษา เลขและวิทยาศาสตร รับรู วางแ น ทําตามแบบแ น

ใชความรูสก พิจาร า าพรวม จินตนาการ สั ลักษ และรูป าพ ปรัช าและศาสนา ชื่นชม วางเปาหมาย กลาเปลี่ยนแปลง รูปที่ 2 : การทํางานของสมองซีกซาย-ขวา

83

Engineering Today September - October 2015


รูปที่ 3 : Triune Brain

1. ท ษ ีสมองซีกซาย-ขวา นักวิจัยไดศึกษาพบวาสมองซีกซายจะทํางานมากกวาซีกขวา เมื่อมีการใชภาษา เขียน อาน การแกปญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตรและ การประมวลผลขอมูล วิเคราะหเหตุผล การลําดับเปนขั้นตอน สมอง ซีกซายจึงถูกเรียกวาเปนสวนสมอง “วิเคราะห” เชน การวิเคราะห ขอมูลเปนปจจัยในแตละดาน สมองซีกขวาจะทํางานมากกวาซีกซายเมื่อตองมีกิจกรรมที่ไม ตองใชภาษา เชน การ งดนตรี การวาดรูป การ นกลางวัน สมองซีก ขวาจะถูกกระตุนดวยสี รูปภาพ การเคลื่อนไหวและการทําเปนจังหวะ สมองซีกขวาจึงถูกเรียกวาเปนสวนสมอง “ความคิดสรางสรรค” คือ ความสามารถในการรวบรวมแตละปจจัยเปนภาพรวมเชิงสังเคราะห ตามรูปที่ 2 : การทํางานของสมองซีกซาย-ขวา คนเราจําเปนตองใชสมองทั้งสองซีกรวมเปนหนึ่งเดียว ตัวอยาง เชน การใชสมองซีกซายวิเคราะหขอมูลวา ปญหานี้เกิดจากสาเหตุใด และเมือ่ ไดสาเหตุแลวจึงคอยใชสมองซีกขวาในความคิดสรางสรรคเพือ่ หาแนวทางแกไขปญหา ซึง่ จะมีประสิทธิภาพดีกวาการใชสมองซีกเดียว ดังนั้น ในการออกแบบหลักสูตรจึงจําเปนตองคํานึงถึงพลังของสมอง ทั้งสองซีก (Whole Brain) จึงอาจตองใชเทคนิคการรับรูเปนภาพ สี การมองใหเห็นภาพรวม การลงมือทํา ซึ่งจะชวยทําใหเรียนรูไดเร็วขึ้น 2. ท ษ ีสมอง 3 สวน (Triune Brain) เปนท ษ ที เี่ กีย่ วของกับอวัยวะสวนสมอง Reptilian สมองสวน สัญชาตญาณ การเอาตัวรอด ความกาวราว ที่เปนอวัยวะดั้งเดิมตั้งแต กอเกิดสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่เกี่ยวของกับอวัยวะตอบสนองอัตโนมัติ Limbic สมองที่เกี่ยวของกับอารมณของมนุษย และ Neocortex เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะห ตามรูปที่ 3 : Triune Brain สมองสวน Reptilian เปนสวนทีท่ าํ ใหแสดงพ ติกรรมความเปน เจาของพื้นที่ การอยูกับกลุมที่ตนเองคุนเคย ดังนั้น ควรใหเขาอยูใน กลุมที่เขาเลือกอยูและคุนเคยในชวงตนๆ ของการ กอบรม การให

Engineering Today September - October 2015

84

ผูเรียนยายไปรวมกลุมกับผูอื่นที่ไมคุนเคยเร็วเกินไป อาจทําใหผูเรียน อึดอัดใจไดงา ย ดังนัน้ เริม่ แรกจึงควรใหผเู รียนคุน เคยกับสภาพแวดลอม และทําความคุนเคยกับผูอื่นกอน เมื่อผูเรียนรูสึกปลอดภัยแลว ก็จะ ยินยอมยายกลุมตามกิจกรรมที่มอบหมาย นอกจากนีก้ ารออกแบบการ กอบรมตองทําใหผเู รียนรูส กึ สบาย จึงอาจตองเบรกทุกๆ 50 หรือ 90 นาที โดยการใหออกไปเคลื่อนไหว และสูดอากาศภายนอก ควรมีเวลาพักทานอาหารกลางวันแบบสบายๆ ไมควรเรงรีบ อาหารกลางวันและอาหารวางควรเนนสุขภาพและไมหนัก นํ้าตาลเกินไป การทําใหผูเรียนผอนคลายโดยการใหหายใจเขาลึกๆ จะชวย ทําใหผูเรียนคลายความวิตกกังวล สมองไดรับออกซิเจนเพิ่มขึ้น ชวย เพิ่มความสนใจในการเรียนรู การรับรูจําไดดีขึ้น และลดความเครียดที่ ถูกควบคุมดวยสมองสวน Reptilian ดังนัน้ ในชวงหลังจากทีส่ อนเนือ้ หา ยาวตอเนือ่ ง หรือในชวงกอนขึน้ สูบ ทเรียนใหม ผูส อนควรลองใหผเู รียน ยืนตรง เหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะ หายใจเขาลึกๆ ชาๆ จะชวยทําให ผูเรียนเปดรับขอมูลใหมๆ มากขึ้น การบริหารความเครียดและการยืดเสนสายชวยทําใหผเู รียนเกิด ความรูสึกปลอดภัย การเชื่อมโยงและการไดทํากิจกรรมเปนกลุม เชน การปรบมือ การทําสัญลักษณทีม ขานเรียกชื่อทีม เชน ชู 2 นิ้วแลว ตะโกนชื่อทีมใหกึกกอง จะทําใหเกิดความรูสึกเปนทีมมากขึ้น ในสวนสมอง Limbic ซึ่งเปนสวนสมองที่เกี่ยวของกับอารมณ ซึ่งจะหลั่งสารเคมีเชื่อมโยงขอมูลและความจํา หากทําใหผูเรียนเกิด อารมณประทับใจจะทําใหความรู ขอมูลตางๆ ดานเทคนิค สามารถ งเขาไปในความจําระยะยาวได ดังนั้น การทําใหผูเรียนเกิดความสุข ในระหวางเรียนจะทําใหผูเรียนรูจําไดนานกวา จะสังเกตไดวา บางคน จะจําเหตุการณที่ตนเองประทับใจหรือเศราโศกเสียใจไดทั้งๆ ที่ผาน เหตุการณนั้นมานานแลว แตความทรงจํานั้นยังอยูไมลืมเลือน


ดังนัน้ ผูส อนควรสงเสริมใหเกิดการเรียนรูใ หเร็วขึน้ ไดโดยการใช เทคนิคการเรียนรูผานสมอง Limbic ในทางบวก คือ • สรางบรรยากาศความคุน เคยและมีความสุขโดยผานเรือ่ งเลา ตํานานและนิทาน • สรางบรรยากาศใหเกิดความผอนคลาย สดชื่น โดยการมี ตนไม ดอกไมประดับตกแตงในหองเรียน • การใหขอเสนอแนะในทางบวก เพื่อสรางความเชื่อมั่นใน ตนเองของผูเรียน ปรับทัศนคติและลดความกลัว • การเลนเกม การมีกิจกรรมรวมกันที่สนุกสนาน • การใชดนตรีและภาพศิลปะประกอบการสอน • การใหมีกิจกรรมป ิสัมพันธรวมกัน โดยใชการเปรียบ เทียบ อุปมาอุปไมย Theme สําหรับในสวนสมอง Neocortex เปนสมองสวนเชื่อมโยงขอมูล ความรูไ ปสู Limbic ความจําระยะยาว โดยการรับรูข อ มูลจากภายนอก ผานระบบประสาทสัม ผัสทั้ง 5 การทํางานของ Neocortex จะเปน รูปแบบ ดังนั้น ในการใหผูเรียนรูสามารถเห็นภาพรวมที่เปนระบบ Framework ก็จะชวยทําใหการเรียนรูจดจําไดงายขึ้น

หากเราเขาใจระบบการทํางานของสมองและนํามาออกแบบการ เรียนรูใ หเขากับหลักการทํางานของสมอง โดยการใชจดุ เดนการทํางาน ของสมองทั้ง 2 ซีก คือ การวิเคราะหและการสังเคราะห รวมถึงความ เขาใจการทํางานของสมอง 3 สวน ทั้งในส วนที่เกี่ยวของกับการ เคลื่อนไหว อารมณและความชาญฉลาดในการคิด ก็จะชวยออกแบบ วิธีการเรียนรูใหพนักงานสามารถเรียนรูไดเร็วขึ้น และจําไดนานขึ้น องคกรจะไดไมพบปญหาวา เหตุใดอบรมไปแลวพนักงานไมเกิดการ พั นาเรียนรู อ้างอิง The ASTD Handbook of Training Design and Delivery, A Comprehensive Guide to Creating and Delivering Training Programs---Instructor-Led, Computer-Based, or SelfDirected, Edited by Ceorge M.Piskurich, Peter Beckschi, Brandon Hall, 2000.

อิเมอร์สัน ไคลเมท เทคโนโลยี จัดงานประชุมเชิงสัมมนาในหัวข้อ “Energy Efficiency Trend and Solutions for Thailand’s HVACR Industry” ภายใต้คอนเซ็ปต์ Emerson Climate Connect อิเมอรสัน ไคลเมท เทคโนโลยี ใหความสําคัญกับตลาดและ วงการอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทําความเย็นในประเทศไทย เปนอยางมาก จึงไดมีโปรแกรม Emerson Climate Connect ขึ้นเพื่อ เปนชองทางสําหรับผูเกี่ยวของในวงการนี้ไดมาแลกเปลีย่ นองคความรู เทรนด เทคโนโลยีและผลิตภัณฑใหมๆ ที่จะชวยตอบโจทยทางธุรกิจ โดยไดจัดงานประชุมเชิงสัมมนา (Emerson Climate Connect Symposium) ขึน้ เปนครัง้ แรกในประเทศไทย ในหัวขอ “Energy Efficiency Trend and Solutions for Thailand’s HVACR Industry” ณ โรงแรม มิลเลนเนียม ิลตัน กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยไดรับการสนับสนุน และเขารวมงานอยางดีมากจากผูที่มีบทบาทสําคัญในวงการธุรกิจ ระบบปรับอากาศและทําความเย็น ภายในงานมีการนําเสนอหัวขอและเนื้อหาที่นาสนใจและเปน ประโยชนจากวิทยากรรับเชิญผูมากประสบการณจากทั้งในและตาง ประเทศ ซึง่ มาจากสมาคมชัน้ นําในอุตสาหกรรม HVACR เชน ACAT, TRA และอดีตประธาน AHSRAE ประเทศ ลิปปนส ไ ไลตสําคัญ อีกอยางคือ การจัดแสดงผลิตภัณฑคอมเพรสเซอร วาลว ระบบควบคุม และโซลูชันแบบครบวงจรสําหรับอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและ ระบบทําความเย็น

85

Engineering Today September - October 2015


Focus

กสอ. เผย 5 อุตสาหกรรม ทําเงินแห่งอนาคต เดินหน้าปั้นผู้ประกอบการ สอดรับยุทธศาสตร์ประเทศ กรมสงเสริมอตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอตสาหกรรม ชีด้ มี านด อตสาหกรรมโลกในอนาคต เปด 5 รายชื่ออตสาหกรรมทําเงิน พรอม ตัง้ เปาพั นา ปู ระกอบการทัง้ 5 อตสาหกรรม ายใน 10 ปใหมสี ดั สวน สูงข้น โดยในป 2558 นํารองพั นาอตสาหกรรมเครือ่ งมือและอปกร  ทางการแพทย านการดําเนินโครงการสงเสริมและพั นาอตสาหกรรม แหงอนาคต เพื่อสงเสริมใหเกิดการสงออกเพิ่มข้น และลดการนําเขา พรอม ลักดันสูการเปนศูนยกลางทางการแพทยใน ูมิ าคอาเซียน (Medical Hub of ASEAN) ตามยท ศาสตรของประเทศ นิสากร จงเจริ รรม รองอ บิ ดีกรมสงเสริมอตสาหกรรม (กสอ.) กลาววา ทิศทางอุตสาหกรรมไทยในอนาคตจะเปลีย่ นผานไปสูอ ตุ สาหกรรม ที่มีศักยภาพและมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น ผูประกอบการสวนใหญจะหันไปลงทุน ในกลุมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูงที่เกี่ยวของกับชีวิตและสุขภาพของ มนุษยเพิม่ ขึน้ กสอ. ตระหนักถึงความสําคัญของการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรม ดังกลาว จึงไดเรงวางรากฐานสงเสริมศักยภาพให SME ไทย ซึ่งเปนการลด การพึ่งพาการนําเขาเทคโนโลยีขั้นสูงจากตางประเทศ ทําใหสามารถกาวสู อุตสาหกรรมแหงอนาคตไดอยางมั่นคง โดยมี 5 อุตสาหกรรมแหงอนาคต ที่นาจับตามอง ไดแก 1. อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด 2. อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ 3. อุตสาหกรรมไบโอพลาสติก 4. อุตสาหกรรม อากาศยาน 5. อุตสาหกรรมสรางสรรค ในระยะเวลา 10 ปจากนี้ จะพยายาม ผลักดันใหทั้ง 5 อุตสาหกรรมขางตนมีสัดสวนสูงขึ้น สําหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย ซึ่งเปน อุตสาหกรรมที่มีความสําคัญของประเทศไทย เนื่องจากพบวาในป 2557 ประเทศไทยมีจํานวนผูสูงอายุกวา 10 ลานคน คิดเปนรอยละ 14.9 ของ ประชากรทั้งหมด และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องปละกวา 5 แสนคน ซึ่งคาดวาภายใน 5 ป ประเทศไทยจะกาวสูการเปนสังคมผูสูงอายุโดย สมบูรณ (ขอมูล : สํานักงานสถิตแิ หงชาติ) สงผลใหเครือ่ งมือและวัสดุอปุ กรณ ทางการแพทยมีความตองการใชเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ประเทศไทยมีขีดความ สามารถทางการแขงขันอยูในอันดับที่ 30 ของโลก และอยูในอันดับที่ 3 ใน กลุมประเทศอาเซียน รองจากสิงคโปร และมาเลเซีย ซึ่งถือวาอยูในเกณฑที่ สามารถแขงขันได เพราะอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย ของไทยมีทิศทางและการพั นาที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีการสงออก ผลิตภัณฑในกลุมอุตสาหกรรมดังกลาวเพิ่มทุกป เฉลี่ยปละ 6.51 ขณะที่ ในป 2557 มีการสงออกรวมกวา 9.34 หมื่นลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 ถึงรอยละ 14.04 “ปจจุบนั มีผปู ระกอบการเครือ่ งมือและอุปกรณทางการแพทยในไทย กวา 500 ราย (ขอมูล : กรก าคม 2558, กองควบคุมเครือ่ งมือแพทย) โดย

Engineering Today September - October 2015

86

ป 2558 นี้ กสอ. นํารองพั นาอุตสาหกรรมอุปกรณและเครื่องมือทางการ แพทย เพื่อผลักดันสูการเปน ูนยกลางทางการแพทยในภูมิภาคอาเ ียน (Medical Hub of ASEAN) ตามยุทธ าสตรของประเท ผานโครงการ สงเสริมและพั นาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแหงอนาคตในดานตาง ไดแก การพั นาสถานประกอบการและผูป ระกอบการในอุตสาหกรรมแหงอนาคต รวมทั้งถายทอดเทคโนโลยีและความรูพื้น านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแหง อนาคตแกบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนพั นาสถานประกอบการ ดานนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรและผลิตภัณฑ” นิสากร กลาวสรุป ดาน จารเดช ค ะดิลก กรรมการบริหาร บริษทั เอ็ม.อี. เมดิเทค จํากัด กลาววา บริษัท ทําการคาทั้งภายในและนอกประเทศมาตลอด เชน ประเทศญี่ปุน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย สหราชอาณาจักร รัสเซีย ล โดยบริษัท เนนการผลิตและจําหนายเครื่องมือแพทยประเภทใชครั้งเดียว ทิง้ เปนหลัก และการนําเขาและจําหนายเครือ่ ง อกไต ปจจุบนั เอ็ม.อี. เมดิเทค ครองอันดับผูมีสัดสวนทางการตลาดสูงที่สุดในหมวดผลิตภัณฑที่ใหสาร ละลายเขาสูเสนเลือด หรือ “ชุดใหนํ้าเกลือ” ดวยสวนแบงทางการตลาดกวา รอยละ 70 ทีผ่ า นมา บริษทั ไดเขารวมโครงการและกิจกรรมตางๆ กับกรม สงเสริมอุตสาหกรรม อาทิ โครงการพั นาเพิ่มขีดความสามารถทางการ แขงขัน (MDICP) กิจกรรมสรางและพั นาเครือขายผูประกอบการใน อุตสาหกรรมผูผลิตเครื่องมือและอุปกรณการแพทย (Cluster) เปนตน “ทุกกิจกรรมชวยให เอ็ม.อี. เมดิเทค ไดรจู ดุ ยืนของตนเอง และรูว า ควร เดินไปทางไหน จึงนําไปสูการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเขาสูตลาดใหม เมื่อบริ ัทเชี่ยวชาญการผลิตสินคาในหมวดหมูที่เปนกลุมสารละลายเขา เสนเลือดแกผปู วย และกลุม ถุงบรรจุของเหลวทีถ่ า ยทิง้ ของเสียจากผูป วย จึง พยายามใสนวัตกรรมเขาไปในผลิตภัณฑ ึ่งปจจุบนั ก็ไดเขาสูสายธุรกิจดาน เทคโนโลยีชีวภาพไปแลว เชน ถุงแยกองคประกอบของเม็ดเลือดไปทําวัค ีน ถุงบรรจุนํ้ายาลางชองทองผูปวยโรคไต ล ” จารเดช กลาว จารเดช กลาวเพิ่มเติมวา อุตสาหกรรมกลุมเครื่องมือและอุปกรณ ทางการแพทยในไทยนั้น ยังคงตองพึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบ ชิ้นสวน และ บรรจุภัณฑบางชนิด อีกทั้งไทยยังขาดแคลนบุคลากรในสายงานเทคนิคการ แพทยและวัสดุศาสตรเฉพาะ ตลอดจนเรื่องการขาดศูนยทดสอบกลางที่ได มาตรฐาน เพราะเครื่องมือแพทยตองมีการทดสอบตางๆ ที่ไดมาตรฐาน ซึ่ง หากไทยสามารถมีหองทดสอบกลางที่ชวยใหผลิตภัณฑมีมาตรฐานเดียวกัน ได ก็จะสรางความเชื่อมั่นใหสินคาในประเทศสามารถตอบสนองการบริการ ทางการแพทยของแตละโรงพยาบาลไดอยางทัว่ ถึง สงผลใหผเู ขามารับบริการ ในประเทศไทยมัน่ ใจในประสิทธิภาพการแพทยของไทย ซึง่ จะนําไปสูก ารเปน Medical Hub of ASEAN ไดในไมชา


Focus

จีอีเปิดตัวเครื่องกังหันก๊าซ รุ่น LM6000-PF+ ในไทย เป็นประเทศแรก พร้อมคว้าออเดอร์ล็อตแรก จากกัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ ถึง 6 เครื่อง จีอี เปดตัวเครื่องกังหันกาซแบบแอโรเดริเวที รนลาสด LM6000-PF+ ซ่งเปนการนําสดยอดเทคโนโลยีทจี่ อี มี อี ยูมารวมกัน ทําใหกงั หันกาซ PF+ มีความสามารถในการ ลิตไ าสูงข้น และ มีประสิท ิ าพในการ ลิตพลังความรอนรวมมากกวา ลิต ั  อื่น ในระดับเดียวกัน สูประเทศไทย ายในงาน POWER-GEN ASIA Conference 2015 เปนแหงแรกของโลก พรอมไดรับคําสั่ง ซือ้ LM6000-PF+ (PF+) ล็อตแรก จํานวน 6 เครือ่ ง จากบริษทั กัล เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (GED) และมิตซย คอรปอเรชัน่ ายใตสั ารับเหมาโครงการแบบงานวิศวกรรม-จัดหา-กอสราง (EPC) กับโตโย เอ็นจีเนียริ่ง คอรปอเรชั่น ซ่งนับเปนคําสั่งซื้อครั้ง ให ทีส่ ดในประเทศไทยในดานเทคโนโลยีดสิ ทริบวิ เต็ด เพาเวอร (DP) โดยจีอีจะสงมอบ PF+ ใหกัล เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท 2 เครื่องแรก ายในป 2559 โกวิทย คัน า ัสระ หัวหนาเจาหนาที่บริหาร บริษัท จีอี ประเทศไทย จํากัด กลาววา ความรวมมือระหวางบริษัท กัล เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด กับจีอใี นครัง้ นี้ มีความสําคัญกับจีออี ยาง มาก เรามีความยินดีที่จะไดเห็นวา บริษัท กัล เอ็นเนอรจี ดีเวลลอป เมนท จํากัด ไดรบั ประโยชนจากการนําเทคโนโลยี LM6000-PF+ ไปใช ทั้งนี้ การไดรับคําสั่งซื้อ LM6000-PF+ จากกัล เอ็นเนอรจี ดีเวล ลอปเมนท ในครัง้ นีน้ า จะเปนตัวอยางของความสําเร็จ ทําใหลกู คาราย อื่นมีความเชื่อมั่นและใชตาม เนื่องจาก LM6000-PF+ มีคาใชจาย ตอกิโลวัตตของเราตํ่าสุดเมื่อเทียบกับ LM6000 รุนอื่น อีกทั้งยังใช เครือ่ งยนต CF6 Jet Engine ซึ่งเปนเครื่องยนตเดียวกับเครื่องบินที่ ผลิตโดยจีอี และไดรับการนําไปใชกับเครื่องบินมากที่สุดทั่วโลก ดวย เทคโนโลยีลา สุดประกอบดวย Super Polished Compressor Airfoils และเตาเผาเชือ้ เพลิงคูท ใี่ ชเทคโนโลยีเผาไหมแบบ Dry Low Emissions (DLE) ซึง่ เปนเตาเผาเชือ้ เพลิงแบบไมใชนาํ้ ชวยลด NOx ทีเ่ ปนสาเหตุ ทําใหเกิดกาซเรือนกระจก ทําให LM6000-PF+ เปนมิตรตอสิง่ แวดลอม ระวิ กูรมะโรหิต อู าํ นวยการอาวโส ายพั นา รกิจ บริษทั กัล เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด หนึ่งในผูผลิตไ าเอกชน รายใหญที่สุดในประเทศไทย กลาววา บริษัท ไดเลือกเครื่องกังหัน กาซ PF+ ของจีอี เพือ่ นําไปติดตัง้ ในโรงไ าพลังความรอนรวมจํานวน 3 โครงการๆ ละ 2 เครือ่ ง โดยติดตัง้ ทีโ่ รงไ าซึง่ ตัง้ อยูห า งจากกรุงเทพ ในรัศมี 300 กิโลเมตร โรงไ าใหมทั้ง 3 แหงนี้จะใชประโยชนจาก Engineering Today September - October 2015

88

กาซรอนที่มีอุณหภูมิสูงที่ผลิตไดจากเครื่องกังหันกาซ PF+ เพื่อชวย เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตพลังงานเพิ่ม โดยกระแสไ าที่ผลิตได ประมาณ 90 เมกะวัตต จากแตละโรงไ าจะถูกสงเขากริดของประเทศ ทัง้ นีท้ มี งานของจีอใี นประเทศไทยไดรว มมือทํางานอยางใกลชดิ กับกัล เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท ตัง้ แตป 2557 เพือ่ ใหมนั่ ใจไดวา LM6000PF+ เปนโซลูชนั ทีส่ ามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดที สี่ ดุ โดยกําหนดไววา จีอจี ะสงมอบ PF+ ใหกลั เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท 2 เครื่องแรก ภายในป 2559 นอกจากนี้ กัล เอ็นเนอรจี ดีเวลลอป เมนท ยังไดลงนามสัญญาใหบริการซอมบํารุงระยะยาว 25 ป (MYA) ซึง่ จีอจี ะใหบริการอัพเกรดและบํารุงรักษาเครือ่ งกังหันกาซทัง้ 6 เครือ่ งนี้ สวนที่เหลืออีก 4 เครื่อง จะสงมอบใหภายในป 2561 “บริ ัท ไววางใจจีอีและเชื่อมั่นวาการเลือกใชกังหันกา รุน LM6000-PF+ ึ่งไดรับการยอมรับดานสมรรถนะที่เพิ่มมากขึ้นและ มีความยืดหยุนนี้ จะสามารถตอบสนองความตองการตาง ภายใต เงือ่ นไขการเดินเครือ่ งผลิตของโครงการของเราไดอยางลงตัว นอกจากนี้ เรายังมีความยินดีที่ไดใชผลิตภัณฑนี้เปนรายแรกของโลก” ระวิ กลาว เชอรรี โม ัมเหม็ด ูจัดการอาวโส าย ลิต ั ดิสทริบิวเต็ด เพาเวอร จีอี เพาเวอรแอนดวอเตอร กลาววา จีอีไดนํา ชิน้ สวนกวา 90% จาก LM6000 รุน เดิมมาปรับปรุงและดัดแปลงเพื่อ พั นาเปน PF+ พรอมทั้งทีมงานผูพั นายังไดนําเทคโนโลยีชั้นนํา ใหมๆ ของจีอที ยี่ อดเยีย่ มของแตละกลุม ธุรกิจของจีอี รวมถึงเทคโนโลยี กังหันกาซจากกลุมอะวิเอชั่น ระบบควบคุมจากกลุมบริหารจัดการ พลังงาน อุปกรณ Gearbox จากกลุมออยลแอนดแกส และการ ออกแบบและวิศวกรรมทีย่ อดเยีย่ มสําหรับแพ็กเกจของเครือ่ งกังหันกาซ จากกลุมเพาเวอรแอนดวอเตอร ทําให PF+ เปนกังหันกาซที่มีความ สามารถในการผลิตไ าสูงขึ้นประมาณ 52-58 เมกะวัตต และมี ประสิทธิภาพในการผลิตพลังความรอนรวม 56 เปอรเซ็นต มากกวา ผลิตภัณฑอื่นๆ ในระดับเดียวกัน นอกจากนี้ PF+ มีระบบการติดตัง้ ทีร่ วดเร็วกวาเครือ่ ง LM6000 รุนกอนๆ มากกวา 50 เปอรเซ็นต โดยสามารถติดตั้งในโรงไ าพลัง ความรอนไดเสร็จสมบูรณภายในเวลาเพียง 3 เดือน และใชเวลาเพียง 12 เดือนในการติดตัง้ ในโรงไ าพลังความรอนรวม จึงเหมาะสําหรับ ลูกคาที่ตองการใชพลังงานที่มีความยืดหยุนและติดตั้งไดรวดเร็ว


Focus

D-Link เปิดตัวคลาวด์เราท์เตอร์ รุ่น AC3200 มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ ยกระดับการเชื่อมต่อแบบไร้ขีดจํากัด ครอบคลุมทุกพื้นที่การใช้งานภายในบ้าน D-Link จู าํ หนาย ลิต ั เ ครือขายสําหรับใชงาน ายใน บานรายให ที่สดของโลก ไดเปดตัวเราทเตอรประสิท ิ าพสูง ตัวใหมลาสด DIR-890L Wireless AC3200 Tri Band Gigabit Cloud Router ที่ทําความเร็วไดสูงถง 3.2Gbps พรอมอัดแนนไป ดวย เจอรอยางเทคโนโลยี Advanced AC SmartBeamTM, SmartConnect, SharePortTM และ mydlinkTM ที่ใชบริหารจัด การคลาวด เพือ่ ใหระบบความบันเทิง ายในบานทีใ่ ชอนิ เทอรเน็ต ทํางานไดเร็วกวาและดีกวาเดิม รวมถง ลิต ั อะแดปเตอร AC1900 USB3.0 ตัวแรกของ D-Link ชวยยกระดับการเชื่อมตอ แบบไรขีดจํากัด Mr.Sam Wong ูอํานวยการ ายขาย ูมิ าคตะวันออก เ ียงใต D-Link กลาววา บริษัท D-Link International Pte Ltd มี สํานักงานทั่วโลกกวา 188 แหง โดยในป 2558 ที่ผานมา สามารถทํา รายไดกวา 1,000 ลานเหรียญสหรัฐ กวา 63 เปอรเซ็นตอยูใ นประเทศ เอเชีย ทั้งในประเทศจีน ญี่ปุ น สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ ประเทศไทย สําหรับประเทศไทย พบวาในป 2557 มีการใชงานผาน ออนไลนไรสายระบบตางๆ ใชงานในสวนเครือขาย Facebook, Line, IG, E-mail ผานสมารทโ นสูงขึน้ 5 เทา และใชงานผาน PC ประมาณ 50,000-100,000 เครือ่ งใชงานในสํานักงาน และในป 2558 นีค้ าดวา จะมีการใชงานผานสมารทโ นสูงกวาป 2557 ทีผ่ า นมาถึง 40 เปอรเซ็นต ผาน WiFi ในบานและสถานทีท่ าํ งาน โดยจะเปดใชงานระบบ 3G และ 4G เมือ่ ออกนอกบาน ทําให D-Link ไดออกแบบและพั นาผลิตภัณฑ รุนใหมๆ เพื่อตอบโจทยการใชงานของลูกคาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ลาสุดไดเปดตัวคลาวดเราทเตอร DIR-890L Wireless รน AC 3200 Tri Band Gigabit Cloud Router ถือเปนเราทเตอรประสิทธิภาพ สูงตัวแรกทีใ่ ชเทคโนโลยี SmartConnect ทีเ่ รงความเร็วการเชือ่ มตอกับ อุปกรณทรี่ องรับสัญญาณไรสายแบบ AC นอกจากนี้ D-Link ยังภูมใิ จ นําเสนอเทคโนโลยีที่เพิ่มทรูพุตไดมากถึง 3.2Gbps และการบุกเบิก เทคโนโลยีเครือขายใหมลา สุดเพือ่ ยกระดับการใชงานออนไลนอกี ดวย Mr.Jonathan Quek จู ดั การ ายขาย มู ิ าคตะวันออกเ ยี ง ใต D-Link กลาววา ดวย เจอร Advance AC SmartBeamTM เราทเตอรจะยิงการเชือ่ มตอไรสายไปยังอุปกรณแบบอัจฉริยะ ดวยเสา อากาศภายนอกแบบ High-Gain ถึง 6 เสา ทําใหเรงความเร็วและเพิม่ พื้นที่ครอบคลุมเครือข ายชนิดที่วาไม มีสัญญาณขาดตอนระหวาง Engineering Today September - October 2015

90

การเคลือ่ นทีจ่ ากหองหนึง่ ไปสูอ กี หองหนึง่ ภายในบาน และดวย เ จอร Advanced Quality of Service หรือ QoS ชวยใหกระจายแบนดวิธได อยางมีประสิทธิภาพแกกลุมอุปกรณที่เชื่อมตออยู นอกจากนี้ยังมี พอรตอีเธอรเน็ตระดับกิกะบิตถึง 4 พอรต ทีใ่ หการเชือ่ มตอความเร็วสูง แบบใชสายแกคอมพิวเตอรสว นบุคคลไดถงึ 4 เครือ่ ง เทคโนโลยี Smart Connect ใหมนี้ยกระดับความเร็วการเชื่อมตอกับอุปกรณที่รองรับ สั ญญาณไร สายมาตรฐาน AC ซึ่ งให ทรูพุ ต ถึง 3200Mbps โดยที่ อุปกรณที่ใชมาตรฐาน N หรือเกากวาที่เชื่อมตออยูดวยจะไมสง ผลกระทบกับประสิทธิภาพโดยรวมของเราทเตอร เจอรนี้ทํางาน โดยผสานอินเทอรเ ซไรสายทั้ งหมดมาอยูในชื่ อเครื อขาย Wi-Fi เดียวกัน ทําใหผูใชสามารถเชื่อมตอสัญญาณไรสายไดงายและสะดวก พรอมทั้งไดแบนดวิธที่เสถียรดวยพรอมกัน “ที่สําคัญผลิตภัณฑใหมนี้จะบอกชื่อผูใชวาใครเขามาใชงานบาง ใชงานอะไร และเขามาใชงานเมื่อไหร ใหตรวจสอบการใชงานอยางมี ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถใชงานออนไลนไดพรอมกันภายในบาน ที่ติดตั้ง ในสํานักงานทั่วไป ทั้งทองเว็บ แชท อีเมลคุยงานสงงานกับ ลูกคา บนยานความถี่ 2.4GHz ขณะที่สตรีมหนังความละเอียดสูง เลนเกมออนไลน หรือเปดวิดีโอคอลล บนยานความถี่ 5GHz ได” Mr.Jonathan Quek กลาว สําหรับคลาวดเราทเตอร DIR-890L Wireless จะวางจําหนาย อยางเปนทางการประมาณเดือนตุลาคม 2558 โดยตั้งเปายอดขายใน ประเทศไทยไวประมาณ 5 เปอรเซ็นต หรือคิดเปนรายไดประมาณ 20-30 ลานบาทของรายไดทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ธุรกิจดาน Banking มี การสั่งซื้อเขามาแลว ดวยเชื่อมั่นวาตลาดเทคโนโลยีของประเทศไทย มีความแข็งแกรง มีการอัพเดทผลิตภัณฑใหมใหสามารถใชงานไดอยาง สะดวกทั้งที่สํานักงานและที่บาน ผานระบบออนไลน โดยไมตองออก มาทําธุรกรรมบัญชีธนาคาร โอน และ าก เปนตน Mr.Sam Wong กลาววา ปจจุบัน D-Link มีตัวแทนจําหนาย และศูนยบริการลูกคา D-Link ECS Sever Center ในประเทศไทย โดยในกรุงเทพมหานครมีทงั้ หมด 3 สาขา คือ ศูนยการคาพันธุท พิ ย พลาซา ประตูนํ้า IT Mall ศูนยการคา อรจูนทาวนและยานรมเกลา ลาดกระบัง สวนในตางจังหวัดจะตัง้ อยูภ ายในหางสรรพสินคาใหญ เชน จังหวัดเชียงใหม พิษณุโลก นครราชสีมา ขอนแกน หนองคาย ระยอง สุราษ รธานี และภูเก็ต เปนตน


ปฏิทิ นสั มมนา/แสดงสินค้ า ส นา 30 ก.ย.-3 ต.ค. 58 10-11 ต.ค. 58 17-18 ต.ค. 58 17-18 ต.ค. 58 17-18 ต.ค. 58 28-29 ต.ค. 58 31 ต.ค.-1 พ.ย. 58 4-5 พ.ย. 58 18-19 พ.ย. 58

6 ต.ค. 58 7-8 ต.ค. 58 9 ต.ค. 58 13 ต.ค. 58 14-15 ต.ค. 58 20-21 ต.ค. 58 22 ต.ค. 58 27 ต.ค. 58 27 ต.ค. 58 28-29 ต.ค. 58 10-11 พ.ย. 58 10-12 พ.ย. 58 12 พ.ย. 58 13 พ.ย. 58 17 พ.ย. 58 18 พ.ย. 58 18-19 พ.ย. 58 24 พ.ย. 58 25 พ.ย. 58 27 พ.ย. 58 27 พ.ย. 58

การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใชเทคโนโลยีภาพถาย ความรอนอิน ราเรดอยางมืออาชีพ : ระดับ 1 รุนที่ 16 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการปองกัน าผา ประจําป พ.ศ. 2558/2 การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบทอภายในอาคาร รุนที่ 25 การอบรมเรื่อง การเลือกและการคํานวณระบบควบคุม ความชื้นในงานปรับอากาศ รุนที่ 7 การอบรมเรื่อง Welding Control ตาม ASME IX รุนที่ 6 การอบรมเรื่อง การตรวจสอบรอยแตกราว และการ วิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางแกไข การ กอบรมเรื่อง การบัญชีบริหารสําหรับวิศวกรและ ผูบริหารที่ไมใชนักบัญชี การอบรมเชิงป บิ ตั กิ ารเรือ่ ง โปรแกรมวิเคราะหโครงสราง Midas Gen รุนที่ 4 การ กอบรมเรื่อง กระบวนการพั นาโครงการ อสังหาริมทรัพย (เนนโครงการที่อยูอาศัย) วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัม  โทรศัพท 0-2319-2410 โทรสาร 0-2319-2710 http://www.eit.or.th แลกเปลี่ยนความรูดวยเทคนิคชุมชนนักป ิบัติ การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกสสมัยใหม การลดตนทุนจากความสูญเสีย 7 ประการ กลยุทธบริหารการผลิต กลยุทธการบริหารคุณภาพเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจจากแนวคิดสูว ธิ ปี บิ ตั ิ การเพิ่มผลิตภาพตนเอง การจัดการความรูจากท ษ ีสูการป ิบัติ การบริหารเวลาและจัดความสําคัญ กลยุทธบริหารความเสี่ยง การบริหารโครงการอยางมืออาชีพ วิทยากรมืออาชีพ ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน ตอยอด CSR สูกลยุทธสรางความยั่งยืนธุรกิจดวย CSV [Create Shared Value] สุดยอดหัวหนางาน วิธีบริหารคนเกงและคนที่แตกตาง เครื่องมือแกปญหาทางดานคุณภาพ 7 ชนิด จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน เทคนิคการวางแผนงานสูการป ิบัติ การจัดเก็บเอกสารใหหางายและเปนระบบ สวนบริการ กอบรมสัมมนา สถาบันเพิ่ม ล ลิต แหงชาติ โทรศัพท 0-2619-5500 ตอ 451-455 โทรสาร 0-2619-8098 E-mail : training@ftpi.or.th www.ftpi.or.th

5-9 ต.ค. 58 12 ต.ค. 58 14-16 ต.ค.58 19 ต.ค. 58 20-22 ต.ค. 58 27-28 ต.ค. 58 28-30 ต.ค. 58 4-6 พ.ย. 58 9-11 พ.ย. 58 11-13 พ.ย. 58 16-18 พ.ย. 58 17-18 พ.ย. 58 18 พ.ย. 58 18-19 พ.ย. 58 19-20 พ.ย. 58 23 พ.ย. 58 24-25 พ.ย. 58 26-27 พ.ย. 58 30 พ.ย. 58

1-2, 7 ต.ค. 58 9 ต.ค. 58 10 ต.ค. 58 16-17 ต.ค. 58 6-7 พ.ย. 58 13 พ.ย. 58 14 พ.ย. 58 20-21 พ.ย. 58

91

ISO 9001:2008 Auditor/Lead Auditor [IRCA Reg.No.A18021] [Licensed by IQCS Certification [IRCA Approved TO A09422]] Transition to ISO 14001:2015 Introduction and Internal Auditor ISO 22000:2005 Transition to ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor ISO 50001:2011 Introduction to ISO/IEC 17020 [Inspection Body] Introduction and Internal Auditor ISO 9001:2008 Introduction and Internal Auditor ISO 9001:2008 Integrated Management System Internal Auditor [9001, 14001, 18001] ISO 14001:2004 Auditor/Lead Auditor [IRCA Reg.No.A12654] [Licensed by IQCS Certification [IRCA Approved TO A09422]] Introduction and Internal Auditor TIS/OHSAS 18001 ISO 22301 Auditor/Lead Auditor Transition to ISO 9001:2015 Introduction to ISO/IEC 17021 [Certification Body] Introduction to ISO 28000 Transition to ISO 14001:2015 Introduction to ISO/IEC 17025 [Testing and Internal Auditor Laboratories] Introduction to SA 8001 Introduction to Energy E ciency สถาบันรับรองมาตร านไอเอสโอ โทรศัพท 0-2617-1727 ตอ 308 E-mail : training@masci.or.th http://www.masci.or.th การบริหารงานซอมบํารุงแบบมืออาชีพ การพั นาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ [Personality Development and Public Speaking] Electrostatic Discharge [ESD] หัวหนางานมืออาชีพ [The Professional Supervisor] การปรับปรุงงานดวยการลดความสูญเสียนอยที่สุด [Loss Elimination] คุย คิด คลิก คลํา นําองคกรสูความสําเร็จ Wave Soldering Technology การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางการผลิตและการ ควบคุมการผลิตในระดับป ิบัติการ สถาบันไ าและอิเล็กทรอนิกส โทรศัพท 0-2280-7272 ตอ 504, 505 โทรสาร 0-2280-7273 http://www.thaieei.com

Engineering Today September - October 2015


แสดงสินคา 23-25 ก.ย. 58

ailand) The 6th China Products (Bangkok, Thailand) Show 2015 IMPACT G.E.C. Co., Ltd. โทรศัพท 0-2664-6488 www.chinaproductshowbkk.co.th

23-25 ก.ย. 58

The 5 China-ASEAN (Thailand) Commodity Fair (CACF) IMPACT China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp. โทรศัพท ++86-20-89128168 http://cacf.fairwindow.com/english/

1-4 ต.ค. 58

27 ต.ค. 58

27-29 ต.ค. 58

3 พ.ย. 58

5 พ.ย. 58

BBus us & Truck 2015 BITEC BITEC TTF International Inteernational Co., Ltd. TTF โทรศัพท 0-2717-2477 Ext.202 http://www.bbussandtruckmediaa.ccom/expo/ http://www.busandtruckmedia.com/expo/

5-8 พ.ย. 58

Commart Comtech Thailand 2015 ศูนยสิริกิติ บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2642-3400 www.commartthailand .com

12-15 พ.ย. 58

Thailand Mobile Expo 2015 ศูนยสิริกิติ บริษัท เอ็มวิชั่น จํากัด โทรศัพท 0-2735-1201 http://www.thailandmobileexpo.com

งานแสดงสินคาเทคโนโลยีสอ่ื ดิจติ อลแหงเอเชีย ประจําป 2558 IMPACT บริษัท ไอบริกซ จํากัด โทรศัพท 0-2641-4381 www.ibrix.co.th

18 พ.ย. 58

World Sugar Expo 2015 BITEC Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd. โทรศัพท 0-2513-1418 http://worldsugarexpo.com/

Metalex 2015 BITEC Reed Tradex โทรศัพท 0-2686-7299 www.metalex.co.th

18-20 พ.ย. 58

OIL & GAS 2015 BITEC Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd. โทรศัพท 0-2513-1418 http://oilgasthai.com/

C-Tech 2015 ศูนยสิริกิติ N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd. (NEO) โทรศัพท 0-2203-4260-62 www.chillertech-asia.com

24-25 พ.ย. 58

งานแสดง รกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย แหงเอเชียตะวันออกเ ียงใต IMPACT บริษัท โซลาร มีเดีย จํากัด โทรศัพท +44 (0) 207 871 0122 http://seasia.solarenergyevents.com

th

Cosmex 2015 BITEC Reed Tradex โทรศัพท 0-2686-7299 http://www.cosmexshow.com/

Engineering Today September - October 2015

92


INDEXSeptember-October ADVERTISING 2015

Engineering Today บริษัท

โทรศัพท

โทรสาร

ตําแหนงหนา

Asean Sustainable Energy Week 2016 Canon Marketing (Thailand) Co., Ltd.

0-2642-6911

0-2642-6919-20

98

www.pumpandvalves-asia.com

0-2344-9999

0-2344-9922

7

www.canon.co.th

Duct Excel Co., Ltd.

0-2693-0247

0-2693-0869

68

www.ductexcel.co.th

EcoLightTech Asia

0-2203-4260-62

-

69

www.ecolight-tech.com

-

-

29

www.metalex.com

Vandapac Co., Ltd.

0-2312-4147

0-2312-4151

3

www.maxflexinsulation.com/ dealerlist.php E-mail:maxflex@vandapac.com

กุลธร บจก.

0-2282-2151

0-2280-1444

12

www.kulthorn.co.th

คอนกรีตไลน บจก.

0-2895-6901-8

0-2895-6909

5

เจริญเมืองแมชชีนเนอรี่ บจก.

0-2280-8431-5

0-2280-8033-5

4

www.concreteline.co.th E-mail: concreteline@yahoo.com www.crm.co.th E-mail:info@crm.co.th

เบย คอรปอเรชั่น บจก.

0-2926-0111

0-2926-0123-4

ปกหนาดานใน

ปภพ บจก.

0-2570-5580

0-2570-5581

72

ฟาชัย วิศวกรรม บจก. (Kaco)

0-2693-5850

0-2693-5885

ปกหลังนอก

http://kaco-newenergy.com

เวอรทัส บจก.

0-2876-2727

0-2476-1711

15

www.virtus.co.th E-mail:welcome@virtus.co.th

ศรีธวัช แอสโซซิเอท บจก.

0-2221-7974

0-2752-1829-30

13

E-mail: nisit_s@yahoo.com

อินเตอรลิงค คอมมิวนิเคชั่น บมจ.

0-2693-1222

0-2693-1399

ปกหลังดานใน

www.interlink.co.th E-mail:info@interlink.co.th

อีพเี อ็มซี บจก.

0-2322-4330-3

0-2720-5155

6

www.epmc.co.th

อีเมอรสัน บจก.

0-2716-4700

0-2751-4241

9

www.emersonclimateasia.com

เอ็ม เพรสโก บจก.

0-2701-9447-8

0-2382-7795

13

www.mpresco.com

เอส เอ วี เมคคานิคคอลเซอรวิส แอนด ซัพพลายส หจก.

0-2702-0581-8

0-2395-1002

87

E-mail:savthai@yahoo.com

เอส.เอ็ม.ที.เอเชีย บจก.

0-2895-4080

0-2416-4738

97

www.smtasia.co.th E-mail:info@smtasia.co.th

แอรโรเฟลกซ บจก.

0-2249-3976

0-2249-4098

11

www.aeroflex.co.th

Metalex

Engineering Today September - October 2015

94 94

Website/E-mail

www.bay-corporation.com E-mail:sales@bay-corporation.com www.papop.com


BUYER’S GUIDE เอปสัน เปิดตัว Epson SureColor F9270 เป็นครั้งแรก ของเอเชีย ในงาน GFT 2015 หลังจากทีเ่ อปสันเริม่ เขามาทําตลาดอยางจริงจังในอุตสาหกรรม สิ่งทอและเครื่องนุงหม ตั้งแต 3 ปที่ผานมา ดวยมองเห็นถึงโอกาสทาง ธุรกิจทีเ่ ปดกวางสําหรับเทคโนโลยีการพิมพระบบดิจทิ ลั โดยไดนาํ เสนอ สินคาใหมๆ เพือ่ สรางโซลูชนั ทางธุรกิจใหแกผปู ระกอบการอยางตอเนือ่ ง ลาสุดไดเปดตัว Epson SureColor F9270 พรินเตอรระบบ dyesublimation เปนครั้งแรกของเอเชีย ภายในงาน GFT 2015 ที่ศูนย นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งจะชวยเพิ่มศักยภาพใน การแขงขันทางธุรกิจใหกับโรงงานขนาดใหญไดเปนอยางดี เนื่องจาก SC-F9270 เปนพรินเตอรระบบ dye-sublimation ทีใ่ ช PrecisionCore เทคโนโลยีหัวพิมพของเอปสันถึง 2 หัว ทําใหพิมพงานไดอยางรวดเร็ว และยังคงใหสีสันโดดเดน ลวดลายคมชัด เหมาะกับการพิมพเสื้อยืด ธรรมดา ชุดกีฬา ไปจนถึงปลอกหมอน ผาปูทนี่ อน ผามาน และธง ทัง้ ยัง สามารถพิมพผามวนแบบยกพับไดอีกดวย

จุดเดนอีกประการของ SC-F9270 ก็คอื ความประหยัด ลูกคา สามารถพิมพงานจํานวนมากไดในตนทุนที่ตํ่าเมื่อเทียบตอตาราง เมตร สวนหมึกพิมพที่ใชเปนแบบ UltraChrome DS ซึ่งตองการการ บํารุงรักษาหรือทําความสะอาดนอยมาก ยิ่งใชหมึกพิมพ HDK จะ ชวยประหยัดการใชนํ้าหมึกสีดําเพิ่มขึ้นอีกดวย สนใจคนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://www.epson.co.th

เปิดตัว “ระบบพื้น ตราช้าง” บริการออกแบบติดตั้งครบวงจรเบ็ดเสร็จ “ตราชาง” จากเอสซีจี ผูน าํ นวัตกรรมวัสดุกอ สราง เปดตัว “ระบบพืน้ ตรา ชาง” ขั้นสุดของนวัตกรรมระบบพื้นคุณภาพเยี่ยม ที่ผสานทั้งไมพื้นและระบบงาน โครงสราง มาเปนระบบพื้นที่สมบูรณแบบ ใหความสวยเหมือนไมจริง แข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ ชูจุดแข็งดวยบริการใหคําปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งแบบ ครบวงจรเบ็ดเสร็จ ดวยทีมผูเชี่ยวชาญจากเอสซีจี พรอมรับประกันการติดตั้ง 1 ป การันตีมาตรฐาน “ตราชาง” เพิ่มความมั่นใจใหกับเจาของบาน หมดกังวลปญหา เรื่องการดูแลรักษาในระยะยาว เจาะกลุมเจาของบานยุคใหมที่ตองการความ สะดวกสบายและความครบครัน เพื่อตอเติมพื้นที่นอกบาน มั่นใจสามารถตอบ โจทยทุกงานดีไซนเรื่องพื้น

บลูสโคป แซคส์® คูล นวัตกรรมหลังคาเหล็กช่วยทําให้บ้านและอาคาร เย็นขึ้น บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด เปดตัวผลิตภัณฑ บลู สโคป แซคส® คูล (BLUESCOPE Zacs® Cool) ซึง่ เปนนวัตกรรมวัสดุทาํ หลังคา ทีผ่ ลิตจากเหล็กเคลือบคุณภาพสูง เทคโนโลยีจากประเทศออสเตรเลีย เพือ่ ตอบสนอง ความตองการของลูกคากลุม ทีอ่ ยูอ าศัย ซึง่ ตองการผลิตภัณฑหลังคาเหล็กคุณภาพ ทีช่ ว ยทําใหบา นและอาคารเย็นขึน้ ดวยการนําเทคโนโลยีการสะทอนความรอนและ ความทนทานตอรังสีอลั ตราไวโอเลตจากแสงอาทิตย มาใสลงไปในชัน้ เคลือบสีของ แผนเหล็กกลากําลังสูง ทําให บลูสโคป แซคส® คูล มีประสิทธิภาพในการสะทอน ความรอน ชวยลดอุณหภูมภิ ายในตัวอาคาร อีกทัง้ ยังมีความทนทาน โดยรับประกัน การเกิดรูพรุนเนื่องจากการกัดกรอนสูงสุด 12 ป ปลอดภัยตอสุขภาพ เพราะปราศจากสารตะกั่วและใยหิน บลูสโคป แซคส® คูล (BLUESCOPE Zacs® Cool) สะดวกตอการใชงาน สามารถดัดขึ้นรูปไดงาย และมีสีสันใหเลือกหลากหลาย พรอมรับประกันสีไมซีดจาง 5 ป สําหรับเฉดสีมาตรฐาน 16 สี เพิ่มความมั่นใจวาหลังคาจะมีสีสวยสดใสยาวนาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2333-3000 โทรสาร 0-2333-3002 หรือเยี่ยมชมที่เว็บไซต www.bluescope.co.th

95

Engineering Today September - October 2015


BUYER’S GUIDE “เลอโนโว P90” สมาร์ทโฟนความสามารถเหนือระดับจากเลอโนโว เลอโนโว เปดตัว “เลอโนโว P90” สมารทโ นรุน แรกทีม่ าพรอมกับชิปประมวลผล Intel® Atom™ 64-bit เพิ่มประสิทธิภาพของการประมวลผลภาพกรา กใหผูใชงานเพลิดเพลินกับทุก ความบันเทิงอยางสมบูรณแบบ รองรับการเชื่อมตอดวยสัญญาณแบบ LTE-Advanced FDD และ TDD เพือ่ การเชือ่ มตอความเร็วสูงอีกดวย มาพรอมกับแบตเตอรีค่ วามจุสงู ถึง 4000 mAh ตอบโจทยไล สไตลความตองการใชงานไดตอเนื่องยาวนานตลอดทั้งวัน ผูใชยังสามารถรับชม ความบันเทิงดวยหนาจอคมชัดระดับ Full HD 400 ppi ขนาด 5.5 นิ้ว ยกระดับการชมภาพให คมชัดเสมือนจริงทุกเฉดสี นอกจากนี้ เลอโนโว P90 ยังมาพรอมกับกลองหลังความละเอียดสูงถึง 13 ลานพิกเซล พรอมเซ็นเซอรคุณภาพยอดเยี่ยม และระบบปองกันการสั่นแบบ OIS ใหการถายภาพคมชัด แมวา จะอยูใ นสภาวะแสงนอย รวมไปถึงกลองหนาทีม่ คี วามละเอียดถึง 5 ลานพิกเซล พรอมโหมด แตงภาพและระบบสั่งงานดวยทาทาง มีใหเลือก 3 สี ไดแก สีขาว สีดํา และสีแดง เพาเวอร์ไลน์รุ่นใหม่ TL-PA4020P Kit เปลี่ยนสายไฟในบ้าน เป็นโครงข่ายอีเธอร์เน็ตความเร็วสูง TP-LINK เปดตัว TL-PA4020P Kit เพาเวอรไลนรุนใหมที่เปลี่ยนสายไ ในบานใหเปน โครงขายอีเธอรเน็ตความเร็วสูง ดวยมาตรฐาน HomePlug AV ขั้นสูง รองรับการสงขอมูลใน ความเร็ว 500 Mbps ครอบคลุมระยะสงสัญญาณผานสายไ ในบานความยาวถึง 300 เมตร ชวยแกปญหาการเชื่อมตอสัญญาณกับคอมพิวเตอร เครื่องเลนเกม หรืออินเทอรเน็ตทีวี โดย ไมตอ งเดินสายแลนใหยงุ ยาก TL-PA4020P Kit ยังมีพอรตแลน 2 ชอง รองรับการทํางานของ อุปกรณตางๆ ไดพรอมกัน และมีชองเสียบปลักไ แบบพิเศษสําหรับอุปกรณไ าอื่นๆ มา ตอพวง โดยไมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการรับสงสัญญาณ นอกจากนี้ยังมี Power Saving Mode ซึ่งจะทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อไมมีการรับสงขอมูล ชวยลดการใชไ ไดถึง 85% ติดตอขอรับขอมูลเพิม่ เติมไดที่ TP-LINK โทร. 0-2440-0763 หรือ facebook.com/ tplinkenterprisesthailand

ชาร์ป เปิดตัว AQUOS Android TV TMSeries เทคโนโลยีอัลตร้าเอชดี (4K) ชารปไทย ผูผลิตและจัดจําหนายเครื่องใชไ า และอุปกรณ สํานักงานชั้นนําของโลก เปดตัว อควอสทีวีซีรี่ย UE630X ทีวีซีรี่ย ลาสุดจากชารป นําเสนอภาพที่คมชัด ละเอียด และสมจริงยิ่งขึ้นดวย เทคโนโลยีอลั ตราเอชดี (4K) โดยชารปไดนาํ เอาระบบป บิ ตั กิ ารมือถือ ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในโลกมาไวในทีวีซีรี่ยรุนลาสุด UE630X ขนาด 50 นิว้ 58 นิว้ และ 65 นิว้ ทําใหสามารถเลือกดูรายการทีวี ยอด ติ ภาพยนตรดงั จากทุกยุคสมัย และไวรัลวิดโี อเดนๆ ทีก่ าํ ลังเปน Engineering Today September - October 2015

96

กระแสจากทั่วทุกมุมโลก ผานแอพพลิเคชั่น Google play Youtube และอีกหลายๆ แอพพลิเคชัน่ นอกจากนัน้ ง กชนั พิเศษ Google Voice Search ชวยคนหาคอนเทนตและแอพพลิเคชั่นดวยเสียง เพื่อความ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และยังสามารถเพลิดเพลินกับเกมสุดโปรด ในแบบฉบับเกมคอนโซล อควอสทีวีซีรี่ย UE630X ยังโดดเดนในเรื่องของสีสันที่สดใส ดวย Rich Colour ที่นําวัสดุเรืองแสงตัวลาสุดมาเคลือบบนแอลอีดี แบล็คไลททําใหมีเฉดสีที่กวางมากขึ้น ภาพดูสวยสดสมจริงแมนยํา ผสานกับระบบแปลงสัญญาณภาพ Up Converter อันทรงพลัง ซึง่ เปน เอกลักษณเฉพาะจากชารปทีช่ ว ยเพิม่ ประสิทธิภาพการรับชม คอนเทนต Full HD บนจอแบบ 4K ใหภาพมีความคมชัดในรายละเอียด เชื่อมตอ ดวย HDMI ถึง 4 จุด ชองเอสดีการดระบบ Wi-Fi และบลูทูธที่ติดตั้ง มาพรอมกับเครื่อง โดดเดนดวยดีไซนที่ทันสมัย ใหความรูสึกคลาย ทีวีไรกรอบ ซึ่งสามารถนําไปจัดวางตกแตงเปนเ อรนิเจอรชิ้นหรูที่ เขากับทุกสไตลการตกแตงในบาน พรอมวางจําหนายในเดือนตุลาคม 2558 สนใจสอบถามขอมูลเพิม่ เติม โทร. 0-2352-4949 หรือเยีย่ ม ชมเว็บไซตของชารปไดที่ www.sharpthai.co.th


18-21 November 2015 BITEC BANGKOK THAILAND

BOOTH X41 Hall 104


Profile for Engineeringtoday

Engineering Today 149 Sep - Oct 2015  

Engineering Today

Engineering Today 149 Sep - Oct 2015  

Engineering Today

Advertisement