Page 1

ø ÏíÝ áÏ - Ò þ

Ă˜Ă˛Ă? - Ă˝ Ă•Ă°ĂŠãáò

maakimo@gmail.com Ĺ Ă° 2007

Š

ôÒ$ ý ÕðÊãáò, 2007. 'ó )ô *$+$ý ,Û.ý/ ,Î1ÊÏ2

34Ă?$ĂŹ2 1Ă°)Ă´ĂŠ ) 61Ăś+Ă´Ă°ĂŽĂť9Ă?

Š Mohan Krishnamurthy, 2007. Printing and Publishing without author’s explicit permission is prohibited by law.

ø ÏíÝ – ý ÕðÊãáò

ĂŹĂľ 1 of 40


1 ý 6+÷ ;. <ØôÒ4õ 61ó =÷ ýø <> ;. ,+ ÍÕì <. ; ýÚ ,@ô2÷Ùõ Bû9÷û. 6>ø – Øò9ý. )ó òÐ 2Õ)í9 Ø ý 3@ôÒ C)òÐDý. Õõ

– <ð)Ð. < – 'øE. ý ) <24õ ýÚ ð)ø, < ãýÚ ñÎÙìÌ ÓýÒ IÕ <òø 'DóÐ<ð)û. IñÊì ð). '4ñ)õ ø+õ 61öÐì 6û9<øE. 2*ôÐ – BEòø , J 1óÊ 'ÕìÌõ ')íKø IýD Ê. C÷. Cý âí<ø Bð÷óÐ ý ØÐ2ý, Mð)Nø åõ ðÎòý ØÐ2ý, ,+ Ý@ø 2ñÎõ, ãð 242ñÎõ, =ðÊìÌ 2ý ý6DøEõ 61øE Øò9ý Cý. ôÐ 2ñÎ Öõ ØÐ2ý. íÌõ C)ó ,øEÐ ÕóE 2ø ìû ò.ø ôÐõ 'Õôý. ,2÷û ý ,ÓÍ43 E ìÌ ì Õì9 ,ûK R*ì 6ñÊÕô÷û. Cý 24 ; C4 Øò9ý. *E *DôÒ Ìíû ýS)õ BñÎ. ØòÐô3@ 'øEø ØÐ2ý. 'Eì 3@ 'øEø ØÐ2ý. IÕ ÓD Ø+ ,ÊòÐ Ø ð)ý. *S<ø ÷ôÐ E 1$+ 2$û )ìÌõ 24 Ø Ø í9 Ìô.ø ) ð)ý. ,Ð ðÎøE Cý Ø+ Cý Êì ð)ý – ,2Ð Òòõ 62K2óÐ Óø 21Õ)+ Êõ 2Õõ24. ,Ð 2ó 3D Cý ý C2E Êôý. 'ôÐ Cý 62í)C4+ 6Õ<ø 'ÕìÌõ øÍ2 ôòý ,Ö2Eò Cì ö 6ñÊÕìDý. ýÛ)+ Òòí9 ,ý TÚ2 ÷ 4Jý ý 10 2Õ)í9 òÐì 6ñÊÕìD÷. Cý Ø+ UÕõ 6CÕôÒõ Ò ò Õ2üÌõ, 21÷ Êí9 6üÚ 2Õ2üÌõ ý 'ó C) +õ. ø ìíû – ý ÕðÊã÷ò

ìõ 2 of 40


,รฝรš รฌรŒ รท4 Iร• <รฒร Wรผรฐ)ร. รฝ <รฌรŒ ,รŠรดรฐ) , 4รŠรธ. 21รณ 2รฝ Mรฐ)ร–รฌรŒ ร“รฝ.

รธ รฌรญรป โ€“ รฝ ร•รฐรŠรฃรทรฒ

รฌรต 3 of 40


2 2 IÕ )ð) Í ý Ð2Ð ø 24, Cý / 2EÐ ìõ IÐí, TÚò 2òÕó ŠÜð)$ý ø <ØóÐ ,Ð ý ø <ØóÐ B)Nø +íû. ,íÕó2÷û MÊ 24, *E÷ ý ,)+9õ ñÎì 6ñÎ, ý ,4 2òÐ 1) 2í 6ÎòÐ, ý Jø Kø 'ÕóÐ <ØóÐ */+ ýÛ)+ C2Ný ìí9 1÷òÐ ÎòÐ 6ñÎ 2óÐ 6Îò÷û. , 2ÕìÌõ Cý/ 61øN ôò 61ýD)óý. 2í ;. ý 'ó 2ðÊ C2ø 6ÎìDÐøE õ ñ;ðËí. C9 Ú Cû 62KZÎ. 'øEý Bí 21÷û ý ðÎ 6ó4× ñ;Î2í9 ýÚ 61øN *$ò÷. 3DÌ Cý ,ÊôðÊÕó ÷òÐ ý îÍ ; ýD÷ $×)ý. IýÛ\øE 1÷. ]@ <@óÐð)ý. *ý +õ ý. 'óí 'ó 1òÐ C2ø ýÚ ý .NÕó í9 6Îòý. UÕõ 6CÕôÒõ – EôÒ CøE 'Õì ýÚ ìí9 Ò4ðÊ+2÷ ý 1÷, Í÷ 30 ìíû . 160NÕóÐ 19024. Cõ÷ ô ØðËí9 'øE ìí9 RðÊE <ðÎðËí9? ,î1 ý 61ø_í. RðE÷óÐ 2Õõ Ð 1$+ òÐ ÎòÐðÎ 2óý. IÕ29 ,Êð) ')òÐE <@óÕìÌ ýÚ 61øN<ðÎ <42 21ó 2 Cì MÊ ý. ,íÌ\íÌõ Ê<ðÎ, ÛìÌ B< 61ö2÷û `ñÎõ 24, ý 1÷ W2Ð .E÷óÐ ]@ <ØóÐðÎ ýÚ ð, õ 1÷, 'ó 1òÐ C2ø Ø.Õóý. ,E *E ìíû Cý ]@ <ØóÐ 6Eï* îÍ ýDý.

ø ìíû – ý ÕðÊã÷ò

ìõ 4 of 40


,2รทร™รต รฌรŒ B<+ E T\)รญรป รŠร”รต )รฌรธ Cรฝ 1รทรณร รถ ร•รต3 2รณรฝ. ; 1รท, 1 ร’ร1 30 รฌรต ร˜รŽรญ รฝDรท 4Jรฝ. 'รธE 1รท. Cรฝ Iร•)2 ร˜ ร ร˜ ร รฝ. ร•รด3 ร˜ รฌรŒ 6ร•รณร. Cรฝ 2 2D C2รธ ร˜ 4รฝ รฝDรท. รฝรฝ 1รท C9รฝSรฌรŒ 62KZรŽ. ,รรฌรŒรป9 ร“รŠร”? 6$+E 1รท. ร“+รผ* รฑDรฝ.  ' รฐรŽรต 62K.รฐรŽ)cรญ. รฝ 4 6รฐรŽรด.รŽรต รฝDรฝ. 1รท Uรญ ,214รต ร’$+ 1_รญ รฝDรท ,2รท รฐ)รฒร)รฝ. 2E )cรญ 1รท. รดรŠ+2ร Cรฝ ร’ร C2E 6รŽรฒ)Dรฝ รฝรš 61รธN <) 6รผD M>+ รฝS)รต Iร• ร”รต 'รธE. Iร• C2รธ ร˜ รรท รฃรฝ/Nร•รณร Wร˜ Cรฐรป 2รฑรŽรต. Iร• CKรธ 1รฒ+รต 'รธE. ,รดรŠ ร˜ รธ รฝ 6+ร•รต 6รฐ)รดรถ<รŽรต รฝรรต Bรฑ. +*รฒ2D ร•รต3 C)รณรฝ.

รธ รฌรญรป โ€“ รฝ ร•รฐรŠรฃรทรฒ

รฌรต 5 of 40


3 ÚCû E 4JÛìÌ ý ðÎ ýSîÍÎí 1÷. ÓÊ+E ý E. Ôõ M<+Óõ Bû9 'ÕóÐ 2ó ý BñÎ. 1ðÎýÛ 61ö+ á)øŠ 'øE+ 'Ð ýDý 2ÕòÐ)ý. 42.øE ;. Uí 64Šð Îí ýÚ 61øN 2ò÷. ìÌ <+ô 'ÕóÐ. ôÊ 'ù29× 1J ÎòÐì 6ñ)÷. +í4 6)ýgý ÷Ê+î1. IÕ29 2Ú )î*ÕìÌ. IÕ29 'ó 1õ C2E 24. IÕ29 ,ôÊ 2Ú IÕ Øò9÷ Ø ìû ò.ø 242üÒ )î1 ìÌ 64ÌE4 )ì .Î ý6DøEõ +*òý. òÐ 2Õ)í9 21÷Ký ø Tü Ê $+õ. , ÒÐ, B@ôÒ, 'S, 2õ øEõ 4 ÓÊÔõ ýÐ 'ýÛõ Ê õ. ,ÐðÎ\øEø üD Øò9÷9 E E ôí9 .ø 2òÕì <øE Cý. ýÛ)+ *Ú, C2ø øE 62K.Î2Ð øÍ2 ôõ ðÎõý. +1 Ô)ý BDíî 61ýDý. IÕ24õ MÊ.ÕìÌõ. 4JSý B<+9÷ 4íý 2ó÷. 1÷, 2ìõ, 'óí Bí C2ø. BíÙìÌ 'ó C2E) 6ýð. ý 'ó 1 C2E. ,Ð ý 34î1 +.Îò? 'øE 1÷ ' Õí ýD÷. EôÒ – ø ìíû. 'Ð Cý Ø Ð 'øE+ ýDý. Uí Ø UÕõ 6CÕôÒõ ý 1÷. Eô ò 62K.ðÊÕìõ. ,ÐE )* ìõ Õí ýD÷. ø ìíû – ý ÕðÊã÷ò

ìõ 6 of 40


,214 )* ìõ ÷òÐõ Òý òý. 4Jý CøE S÷ ðÎøE, CøE <+$Ôõ Ü) ýÚ T òÐì 6ñ)ý. 21÷ÙìÌ IÕ Ò+ ðÊ <> ;.ý 21÷9, Uíû ;Ô)ý IÕ Cû ÓØì * úóÐ 5 Cð1ò4 Mð)Nø <ÕóÐ 1ô3) 2ñÎ? 'ó C2Nø

160NÕóÐ 19024 Bû9 ìíû 62K.)ô)<øE. Uíû Ø ,ÛôÒíû. +Î IýÚ 1÷óÐ ; ,2÷û Ø+üÌ i) 'Õóø *Dó Ì 62K.)ôÎõ. ,ÐðÎøE IÕ Cû ÓØ2Ðõ Bíû <Õô Øò9÷ ;Ô)ý * @Eõ. ý ÷ì_÷û? B) í9 Îíû, 2 Îíû 'ó ìÌ i) IÕ Ì+ Ø ,ÛôÒíû - ýÚ 34Í$ìôðÊÕóÐ. j j. 4Jý 64õ 6ðÊì4÷ ý. ô Dì 'ôÊ IÕ Š6)ñ) E ýDý. 1E+ 2íì 6ñÎ 6+ØòðÎ 4í 2>+Ûô3 ý. 3DÌ 4JÛìÌ ý ðÎ E 4Jý CøE 2; Ôò ýÚ 4ðÊ 2òý.

ø ìíû – ý ÕðÊã÷ò

ìõ 7 of 40


4 *E 24รญรป MรŠ+ร. ,รŽรฒ C2E 6รŽรฌรฎ 61รฝD ร 4Jรฝ <9รฌ รท. ;, 'รณ รฐรŠ Eรฒ 242รผ 6รผ/ร•รฌรŒ. 200 รท รŒ ร˜ ,ร›รด3.ร•รณรญ. Cรฝ, 4รญรฝ, รŠรฐ)$+รธ ร‹รตE 'ร•รฌD รธEร•รต 1รทรณร ,รE 3รธ)รท รฑ; 'รณ 21 รŒ9 รทรณ6รŽรฒร•รฌรต. 'รE Iรฝ รทรณ6รŽรฒร 6รŽรฒcรญรฝ ,รŽรฒ 1รต C2E) 1รทรฒร 34ร4รต 61รถ)Eรต รฝDรท. j j. CรธE gl 1รท. 1$ รฌรŒ รฃร Cร™ 6รŽรญ. รŠรฎ*รฐรŽ 61รธDรฝ รฝรš รœ/ Cรฝ/ 6รผรš <E รฝ. 4รญCรฝ 6ร• 142 2Sรธ 1รด3รฐรŽ<รฐรŽ RรฐรŠรผรŒ 61รฝDรฝ. Iรน62รฝD ร˜ รŠรฌ ร2รญ+ รฌรŒ \ร—รต 1Nรดร’ รฐรŠ+ร. ร˜รฒ9รทร™รฌรŒ Wรฝ รผD2รทรป ร˜+ รŠรฌรŒรต 6รš 'รธE รฝรš 6Cรณรรฌ 6รฑ)รฝ. '4รฑรŽ, รฃรฝรš รฝรš รŠรฒร ร“รŠรฒร<รฐรŽ Cรฝ2 รŽรฒรฝ. 1รฐ6)รฝรš ร˜รณร Bรฐ4 2รฒร. ,@ 6รฑ;รฝ 6+ร˜รฒร. รฝร›)+ C), รฝร›)+ ;, รฝร›)+ 2รทรฒ9 +ร™รต <รต. ร“รรธ รn64รฝDร. 'ร Cรฝ ร˜+ร รฝ. , รฝ. 'ร +รท .รผ .ร•รฌ 2รฑรŽรต. ,2รทรป 34 รŽรฒร ,ร›รด3.ร•รฌ 2รฑรŽรต. +4 'ร•รฌรŒรต. ,รฝรš รœรฐ)รฒรธ 2รณ2รท9 T ร— 61รถ+ ร“+รฝDรฝ. ร“รŠ+<รธE. 'ร Cรฝ ร˜+ร รฝ 1รณ 'รธE. 'รณ รŒ.รฝ รทรต Cรฝ Uรฑ) Cรฐ9 +*รฒร 2รฒร•รณ ร”รฌ.

รธ รฌรญรป โ€“ รฝ ร•รฐรŠรฃรทรฒ

รฌรต 8 of 40


+4 'ÕìÌõ ýD +1 Ô)ý BDíî 61ýDý. ÚCû E.ø ,ó Cý2Ð ÌìÌ 62ü/ $1 ,/<îÍÎí. 24 62ûKì @ ,2í9) Cý IÕ Cû 61E2>ìDý. øE í6Îò2íÙìÌõ ý 6+ØòÐ ð) 'ó 1 C2E $1 6ÎòÎí. ý 1í)òE÷óÐ ôò ÐìÌ 64õ Cý/ ýDý 4JS)õ. ,) Cý ý 1÷ BíÙìÌ Cý/ 61øEÛõ. 6oE 1) 30 ìíû $ UíÙõ 34E .ðËí. =64øEõ ' îÍ. ý Ø.Õôpí ,ó 30 ìòÐE ,ôÊýÛ. Ê< 4Ê+ýÛ øEÕõ 6Š ñ;ðÎ 'Õìí. 'ó 1õ 1øŠ )Òû. ,ÐðÎøE ,Îò 1Óõ CøE <ü 'ÕìÌõÛ T ìDý. 64õ 1ógõ. CÛõ ý ìÌ 30 ìíû Ø+24 ÷ìÛõÛ 64õ 2E 'Õìý.

ø ìíû – ý ÕðÊã÷ò

ìõ 9 of 40


5 2ร ร 21. 2+ร 30 'ร•รฌรŒรต. 'รฝร›รต ร•รต <รธE ร–รต. TDรฒรธ 'ร•รณรป. 9+ 'ร•รณรป. รธ รฑKรฝ ]@ ร•29+รญรป. รธ+ 2E+ 'ร•รฌรŒรต. ,รธEร รธ รธ<+ 'ร•รฌรŒรต. ,/ร“รดรŽรฒรดรฐ) +รŽ `รŠ+รฌ4รทรป รฌ4\รฒรรฌ 6รฑ)รทรป. 2รฌรต 1รท, 'รณ $ Iร• รฐรŠ 2รฌร›รตร› Bรญร™รฌรŒ รดรŠ +1 ;รฎร. +1 6+รธEรต 'รธEรต. Iร• *รฝ <รฒรE รฝ ) รฌรญรป รธEรต */ รฎร. )รฌE 'รดรŠ Iร• รฐรŠ C)รฒ รต. 1รท, รรต <9+)cรญ 1รท. TJรฒ 61รธร–รญ. 1$รฝ 'รณ `รŠ+รฌ4รทร™รฌรŒ Bรฑ+ 61รฝ รธ 3รŠรฌร ร–รต. CรธE 1E )<+ 6รถ9 รฝ '2รทรป <ร•รตร’Dรทรป. j j. 1$ Bรฑ+ 61รธDรฝ. Iรน62ร• 21ร›รต Iร• ร˜รฒ9รฝ รฝ. *Eร•รฌรŒ ร˜ @รฌรต 'รธEรธ 'ร•รฌEรต. รธ ร˜ 4รต3รฎ*รฐ)รญ, ,2รญ รณ Iร• *Dรณ ร˜รฒ9 ร”รต \รฏรรต Dรต )รฒ2รทรป. C ร˜รฐรŽ 'ร•รณ CรธE 'ร•รฌรŒ? , E รฝ 21รท9) 1รทรณร +รต 61รถ+ร›รตร› รŽรฒ ร“รŠร— รฝ 'ร. 'รรฌรŒ รฌ9) 242รผร’ Bรผ1รฒ ร•ร. 'ร E 'รฝร›รต *E รฐรŠรป C)รฒ +*รฎร 2รฎ*ร•รฌรต รฝรš ,9รณร<รฐ)รฝ. j Mj รฝรš ร’รบรณรทรป. 1$, 61รธ< 21 ร˜+ Wรฝ รทรณ6รŽรฒcรญ.

รธ รฌรญรป โ€“ รฝ ร•รฐรŠรฃรทรฒ

รฌรต 10 of 40


รฝร›)+ ร˜รฒร C)ร”รต ;ร”รต ,รรŒร“Dร”รต ,รดรŠ+ Iรฒรรด E ,2รญ9) รŒ+ รทรณรŽรฒรต. j รฝร›)+ รฌรญรป รฝ ,ร รฝรš รผรŒรป 61รธNรฌ 6รฑ)รฝ. 3DรŒ 2ร+ Cรฌ, Uรญ 61รธร–รญ รฝD รท. Cรฝ ; ,2รท9) 10 2ร•) 4*. Eห† EรฒEรทรณร ,2ร•)+ ร˜รฒรรฌรป  รฌรŒ B.รท. , E  รฝ 2 ,24) C)+ รฝ รธ '\)รฐ รฑ ร“รŠรฏรร. Iร• Cรป ,2ร•)+ ร’รฒรต 62K 24 Eรฐ) ร–รต B) รฝ 61รฏ* รธร2 รต6S+ 6รณ4ร— 61รถ+ 4รต3รฎรรŽ2รฝ. รฌรŒ )รฎ1 รฌ6รฐ ;E รฝร›)+ >ร™รฌรŒรต '24) ร’รฒรฒ 2รญ 6รŽรดรฝ. 'รฝSรฌรŒ ,24E รทรณ6รŽรฌรดรฐรŽ ,2รท รฌรฒรE TรฌDร 6$+ รฌ+ T รฌDรฝ รฝDรป. ร–รต *E รป<รป, 4รฐรŽรฌรป, ').รธ E <9รต4 ')62Kรป รฝรš รญ9 2รฒรรฌ 6รฑรŽ `รŠ+ รœรฒรŠรฒรรฌ 6รฑรŠร•รณร. 'รณ รฒ+รฌ4รฒ รต Mรถรณ 3DรŒ 2รร”)รฝ 6$+ <ร•รณร Iร• 5 Cรฐ1รฒ4 Mรฐ)Nรธ WรผรŽ 61รถร•รณรทรป. Cรญรป 2รณร ,รทรณ 3DรŒรต *E รฒ$รฌรป ร’รด)รต รŽรฒรรฌ 6รฑรŠร•รณ . 4Jรฝ ,2รท9 1รด3) <รŽรญ. ,รดร’Dรต 2รณร รฐรŠ 6รŽรดรท รฝรš 61รธN รญ9 SรŽรฒ รท. *E ร’รฒ <@รฌรป, *E รฒ$รฌ รฐรŠรป, *E 4รŠ+ รฐรŠรป, รŠ<.รธ Cรฝ 2รณรธE. Cรฝ ,รต <9รต4รญ9 รŽ2รรต 'รธE. รฌ6รฝรš Iร• รœรฐ)รต. , Cรต3 ร˜รDรฝ. รŒDรณร 50 21รทรป ร“รธ รฒร CรฐKรธ ร’รฒรฒ รŠรฒร รธ ร˜<รŽ2รทรป. 'รธ Iร•2รท ร“รฝ รธ 3รฝ รธ 'ร•รณร–รต , 50 รท รฝ. ,รฝ 3DรŒ Iรน62รฝDรถ รŠรญรป 2รณรรฌ 6รฑรŠร•รฌรŒรต. 62KCรฐรŠNร•รณร ร•รต3+ Iร• 'รณ+รท 7 2ร•)รญร™รฌรŒ ร“รฝ Cรฝ ร˜+ ร’ รฒ 4รฐรŠ Iร• 6รฌ ,ร›รด3.ร•รณรท. รญ2ร @+ ).รธ )รฒร•รฌรŒรต.

รธ รฌรญรป โ€“ รฝ ร•รฐรŠรฃรทรฒ

รฌรต 11 of 40


,ù2Ú 2Õõ 4ðÎì Êíû ý Bü1ãðÎ2. )ìÌõ ò ý 1ô3ðÎ ,>òÐ<ÎD . 2ò+ 61E× ýÚ 61øNì 6ûÙõ ,9<üÌ <+û 'øE. RðÎ 2) 34î1 'øE. 61ó RÎ ý. Cý 1õòÐ 'øE. ,ô <ðÎî 61ýDÐ. 'ó 2Í.)\ÕóÐ Ê 2úòÐ ,ð)+ ,øEÐ \ý ï1Nø 4ð) Ð× 2óøE. ý 4* ýÚ Íõ <ÎDû ýÚ T òÐì 6ñ)ý. S+ 1 2öôÒ )òÐõ C4Ê+ ð)ý. Uí 61ý .ø í? 1÷ Cý 61ý + 'øE. ÒÐìð). ,ô 1õ 6ð4Š 2óÕócí9? j. Cý 6ð4Š 2óÐ 3 2ÕgòÐìÌ E 'ÕìÌõ 1÷. 6ö 61ø_í. ý 1÷ 61ø_í? õ. Uí 1õ 61ý .ø 'ÕóÕì]í. ìÌ <òÐ C)ìÌõÐ ýÛ)+ C2øE÷óÐ 30 ìíû ÎòÐðÎ Ð Uí ý. ý 1÷. BíÙìÌ <òÐ î1? 30 ìõ Cý ÎòÐðÎ ? Uí 61øDÐ Ð× 64ìð 'øE 1÷. Cý 1ò+ 6ð4ŠE 'øE 1÷. 'ó Ì Uí Ø ? 'øE. ø ìíû – ý ÕðÊã÷ò

ìõ 12 of 40


,ôÊ 2í 2>ìÌ. 'Ð +÷ Ø Ð. Uí Ø Ð. IòÐìðËí9. Cý Ø Ð Bí .ø ôÊ 2óÐ. 61øÖí. +42Ð 6ð4ŠE÷óÐ ÎòÐðÎ 2óÐ Bí ð) 6Îòí9. 'øE 1÷. 'Ð Cý Ø Ð. ý õ ý 6Ú+ 1ì_í. 'Ð Cý Ø Ð, Uí Ø Ð 'øEýÛ 61ýsí. 'ô ÚÊÔõ Uí Ø 61ø_í. 1÷ Cý 61øD ÓØ1 Ùí ýÚ 61øN<ðÎ ñt÷ ÌÊòû. 3DÌ 1 4õ3òû. ìÌ ,2û 1 1 Cõ×õ ÓÊ+ø CõÖõ 'Õì ÓÊ+ø 'ÕóÐ. Bûé4 IÕ +õ BÕ2 Ð.

ø ìíû – ý ÕðÊã÷ò

ìõ 13 of 40


6 1÷, Í÷ 7 2ÕgíÙìÌ Óý E÷óÐ 'ôÊ T ìDý. øæ$ CðûE÷óÐ Bí9) c<4 4* Cý. Bí9) Òòíû, Bí9 ò ò$ì.ø 24 TäŠ Bí9 ò Ð2óÖõ 1$îÍ 2î*ðÊÕôý. 'ýÛõ 61ö+Dý.  7 2ÕgòÐìÌ Óý Ê ìÌ Ë÷Û Ø ;îÍ. í9 Ê îÍ.  ÎòÐ Ø 4õ3î1ý. 'Ð$ ØÐõÐ Cý ý ØDý ìÌ 6$+Ð. Øð) 'Õôý. ,ôÒDõ T × 6$Ôõ Ð ý ,Ð IÕ C2ø $ 'ÕìÌõ. ,ÐìÌ ,Îò 1 Bí 6+÷E ,ó C2ø 62K 2Õõ. ÷ò 2$ìÌ 2$ ,Ð Uí Ø Ð. ,E÷óÐ EE, 4ò$ 'ôÊ ñ) C4òÐE ý T <ø 'øE ØÐ2ý. ŠÜøE Cý C÷1$ Ëî14 'Õìý. Ë÷Û Bð÷óÐ 2ÌôÒìÌ CÎ<ø Ü) Ø 4õ3î*Î2ý. 6K×ìÌ 2óÐõ 4öî* ñ; ÷òý. 'Ð $ C)ì <ïy n+ 1ò+íû 'ÕìÌýÛ ý 61øDí. Cõ IÕò4) ,E2$1.ø +*ì 4õ3î1õ ,2í 61ö+D $+õ CõE 61ö+ ÓÊÔõÛ.  14 ìÙìÌ – Cý ò+õ. 'øEðÊ ý E ö 2óÕìÌ. 'ôÊ E )2 6ñ ÷ì 2ó C4òE Ü) Cý Ë÷Û Ø 4õ3î1E ý ò+õÛ ÓÊ× ðÊð)í. ý ) 2EÔõ .ÎòÐ. í ,ô ,õ ì 2ò+ 'øE.  'Ð Tì2 'øE. Uí ó C4òÐE Ø_í9 , C4òÐE Uí Ø Cý ØDý. ò C4òÐE Cý C÷E ý 'Õìý. , +Õõ B4 ð)íDí.' Uí Cõ ðËí. Cõ3òý Ïõ. M ð. 'Ð ôÊ 1ò+õ? ' ý E Cõ ÓÊ+E.  Uí 6ö 61øEEýÛ ðÎõ ÏÐ ýDý.

ø ìíû – ý ÕðÊã÷ò

ìõ 14 of 40


1$ Cý 61øD $ 61öÔí. IÕ õ ÎòÐ Uí W2Ð ØÐí. CÛõ ,+ ØÐ2ý. ì_í9? 1$ ýÚ 61øN ý .ø 'ÕóÐ '4ñÎ í9 ÎòÐ IýÚ ,2K)õ óý. 3DÌ IÕ 6øð Êô3ð 2 ,2K)õ 6Îòý. Cý Õõ3 ,÷óý. IýÚõ ØE+ 2Í, Cý Ø ÓÊî*ð)ý. Uí Ø Êí9ý ýDý. 1÷. ý 1ì_íýÛ T ìDý. Uí 'ýÛõ IýÛõ ØE ýDû ñ. 1$ 1$. 1$ ýÚ 61øN <ðÎ `ñÎõ Õõ3 ,÷óÐ Ø 4õ3òý. ìÌ ,2Ù)+ Õõ ý ø ý TýÚ<ð) ýÚ BÚò+Ð.

"ý 21.ý Õõ ý ø ý TýD? õ 2ÕóÐDý" ýÚ ØÓÊòý. 3DÌ ,29 Õõ3 ÷òý. ,2û ÓýÒ ø 'øE. ,2Ù)+ Ø ÓÊòÐ 'ýÛõ Ø òÕóÐ. *E CÊKø ,2û 1J û. ,2û Kø 'Õó ò ÎòÐ ÷òý. ]64ýDÐ. 2$ìÌ 2$ìÌ ØòÐìÌ ØòÐ Cý Ø+ , '4ñÎ 2$û. àì 2$ ð)Ð. ,2û ý .ø 'Õó ò ÎòÐ ,ôÐ ý ÊòÐ ÷òû. Bí 2Õòõ 6$<î*Õì]í 64õ Cý/ 1÷. 'ô Bñ.ýÛõ Ò$ï*ðËí9 ýÚ ð)û 2Í.

ø ìíû – ý ÕðÊã÷ò

ìõ 15 of 40


Ò$ï*ð)ý.  ý ã9 'ýÛõ IòÐì ð)íÌÐ. I4 Ì@ô 'ÕìÌ ýDý. 1$ 1÷. C9ìÌ Cý ÒÐð) Dý. ý ) ý RðÎìÌ 2í. Uí Ø Ð øEõ í RðE 'ÕìÌ ýDý. ,Ð ìÌ 'ýÛõ ,÷î*+ 'ÕóÐ. ,2û ,@ô WüÚì 6ñ)ý. RÎ Õõ3 ý. àí Ó+ü*òý. ÓÊ+<øE. íE ÕòÐ2õ ìÌ IòÐô2Ð 'øE. 'ÕóÖõ ô2Ð Ký ìõ Öõ Ø 61øE ø B)ø IòÐ@ì Ð B)E |ô 61ö2ü×õ ñ Mð)íKNÕóÐ ô3ì×õ àì ò4 1ô3Î2ý. 'ýÚ ,Ð 2ôð)Ð. IýÚ '4ñÎ ,øE, E. üN 'DóÐ ý.

*** 4.ø üÚõ ÕóÐ +íKø 9òÐ .Õóý. ,õ +õ 61öÐ @ì\øEÖõ 62K+ )ìÌõ B×û BñÏõ @ìõ 'øEÖõ. 2>.ø ,õ *ì 6û9<øE. ,2û *ì 6ñÊÕóû. ý ØòÐ ,Û2í9 ü/ ÷2 ðÎì 6ñÊÕóû. Cý *E2ü/ìÌ ðÎõ ø ,KòÐì 6ñÊÕóý. ,2Ù)+ 'ó +í4 D+ ü/ Cý ,õ ,EðÊì 6ñ) ðÊì 6û9<ð)Öõ BûÙìÌû âõõ BÕ2 6ÊÕóÐ. ,6ôÊ Cý Ø+ ,2û ØÐDû. ý Òòí9 ÷òÐ ,2û Ø û ýÚ 2òÐìÌ 6û2õ. ø 30 ìí9 ,2û ý Îòû ýÚ 2òÐì 6û2õ. ø Mð)Nø Cý Ø+ ,2û ,ôÊ+ ôÊ Ø û. 'Ð ý Ì@ôòø úò.ÕóÐ. Õó TE+òÐìÌ ,ÕE+ IÕ <Î.ø í ÓÊ× 61öý. '4× <ð)ø ,2û RðÊüÌ 61ø2Ð 1$+øE. ,2û ÚCû E

ø ìíû – ý ÕðÊã÷ò

ìõ 16 of 40


*üêñÊì RðÊüÌ 2ÕõÊ ,@òÐ<ðÎ $~<ø W/ RÎ 61ýD)óû. àì ÕóÐ 2ôð)Ð. Îò 24<øE ýÚ Bñ ÒEôð)Ð. Mð)Nø ý + 2òÐ<ðÎ, ÌKòÐ ÓÊòÐ IÕ 3 1ô3ðÎ<ð) ÕóÐì )+ Cì 9õ3 ý. ÕóÐì ).ø ý ' õ ñÎì 6ñ)÷ )ì4÷. ,) Uí9 1÷. ôÊ 'Õì]í. W2Ð Òò 62KZðÎ <@×ìÌ 2óÕì]í9. BðÕí ýÚ 61øN B1$ò÷. ,2÷ W *ì 6ñÊÕì ,Õø *ì 6ñÊÕó *EÕ)+ îÍ ý 2 ò i÷òÐ. ,6ôÊ ) Bý 6ñ)ðÊ E 1\ 2óÐýÛ 61øD. '6øEõ Íò òø. )ö ,2 Ì4E /ôîÍ). +4 ò+ ý6 ý 61øD). 1ó4Ó ÷ò $ 'ÕìÌÐ ýD÷ IÕ2÷. ,2Õ)+ Cñ÷ ø 'ÕóÐ 'ý6 Õ2÷, )ö )ì)÷ð) ,@î*ðÎ ). øEõ 1$+.Îõ ýD÷. )ì)÷ð) ý). ,2Õ B)õÒ CøEòý 'ÕìÌ Í 1$.øEýÛ 61øDÕ. 1ì+ð$Šð ð) ð) 61øDÕ. íõ×ìÌ 6$ïÍÐ ý 6ñ)ðÊ ò+õÛ 61øN ûK 2ìî 61øNÎ2í. 'ÐìÌ ý 2>. )ö ìÌ 6$ï1 ónõ ñD IÕò÷ 'ÕìÕ. ,2÷ð) ,@î*ðÎ  øEõ 1$+.Îõ. ö ]ö ÒÊî*Õó <4ðÊ<ðÎ2Õ. +, Íò òø. )ö U Bý 6ñ)ðÊ+ 1ì+ðÊ$Šð ð) ,@î*ðÎ ).

ø ìíû – ý ÕðÊã÷ò

ìõ 17 of 40


'ý6 Õ .ý Õ )ò $ 'ÕóÐ IÕ T\)õ. 3DÌ ,) 'ôÐ C)óÐìðÊÕìD ý .ý Õ$ 'Õì ýÚ <+óý. )ì4$)õ ,\÷Jý 2í ý. àì ò4+ <÷òý. ÚCû W2Ð IÕ ò$ì.ø àì ò4.ø 2Øõ 34E '4ñ6)ØòÐ *$+÷ ýÚ ÍÍ 2óÖõ 2Õõ. )ì4$)õ Cý/ 61øN 9õ3 ý. 3 ; 'ÕìÌ? 'ÕìÌõ. BDíô ý.

ø ìíû – ý ÕðÊã÷ò

ìõ 18 of 40


7 ÚCû E ÌKòÐ ÓÊòÐ 2Í.ý RðÊüÌ 61ýDý. ,2÷Ù)+ 6üD÷ Cý +64ýÚ 6$óÐõ , 242üÒ 4<øE. <øEý U ýÐ ø ÷ò ÷. ,2Ù)+ 2ú+ C 6ÎòÐø IÕ ÓDôÒ 2Ú. 2ìõ 6$<òÐ B× 1.ø ,÷óý. CÎò4 ÌÎõòÐ RÎ. )ò 61ü òø ,Eí$òÕó÷û. 1 ø, ô9ŠÊì, ñÊ ýD 6ÕðKø 2Eû 61öÐ ,@ÌÎò.Õó÷û. Kî61ýD 2÷*ø2÷ ðÊø Í)îÍ) 'ðNû 2óÐ <@ *.ø

10-15 Bû9 ûK ý. 3DÌ ,2û ýÛ)+ ,DìÌ ,@òÐî 61ýDû. ,@ */+ ,D. CýD Íò 2ìôðÊÕóÐ. Ê.ø IÕ Òò ,E$. 'í Õí 1÷. Uíû Ø û ýÚ ,E$.ý IÕ Ì+ ðÊ û. 34õ\òÐô ý. ÒøŠô ðKø ðÎì ð) ýÛ)+ û. ýÛ)+ 7 2Õ) )ôÒû ýS) 'ÕìÌ ýD 1óõ. @+ 1÷÷ ,Ö2EíKø 'ÕôÐ ø áø 2ò 3ýSø ðÊ 2òÕóû. "'S IÕ ÓD" Ûõ C2Nø Ð2í, )*+ Ø+ "UÕõ 6CÕôÒõ" 24 , òÐõ 'ÕóÐ. î1÷+õ ,)óý. p ,)óý. Eòý. ,üÌ ,Õø 2ìôðÊÕó )+$9 ÷òý. 2Í, UíÙõ )+$ ØD @ìõ 2î*Õì]í9? 1÷, ,Ð Bí )+$ ýDû.

ø ìíû – ý ÕðÊã÷ò

ìõ 19 of 40


]64รฝDร. รรท 7 )+$รป. 1รฐ6)รฝรš 7 2ร•)รฒรผรŒ ร“รณ+ )+$+ รŽรฒร ,214 C2รตรท 18รต รฌรŒ รฝ. "ร˜รฒ 6Cร•รฌรŒรต ,ร•.D 62รฐรŠ /รณรฝ 'รฝรš" รฝรš Cรฝ ร˜.ร•รณร ,รดรŠ+ 'ร•รณร. รฑรป ร@รฝDร. +รฌรต 2ร•รตรธ 'ร•รณร. 1รท, Bรญ < รท ,ร• . รต รฝDรฝ 1รผD <+รทรฒร. +รณร•รณรฝ รฝรš 61รธEEรต. ,2รญ9 Wรฝ 6รฝsรญ? B)รธ CรŽรญ+ร รฌรŒ. 24รฌรœ) รป< 2รณร<รฐ)ร. รฝ , รฝ 61รธD U? 1รท, ,4 .D ,ร• .รšรฝร› ร˜.ร•รฌ]รญ. ,4 .รš 'รŽรดร’E รฐ)Dร. C2รตรท 18รต รฝ Bรญ < <รฒรE 61รฒรญ รฝDรป. Cรฝ 61รฒรรด.ร•รดรฝ Iร• T\)รต. รฝ , รฝ 61รธD U. Cรฝ, Cรฝ รฝ 6รฑ)รฐรŠ+ 6รธEE รฝDรฝ. ,รผรŒ 3DรŒ รฝ 61รฝ รฝ รฝรš รฌ 6$+<รธE. B9/รฌ 6รฑรŠร•รณรฝ.

รธ รฌรญรป โ€“ รฝ ร•รฐรŠรฃรทรฒ

รฌรต 20 of 40


8 3DÌ ,2K)õ <)6üÚ ,214 ý <ÎìÌ Õõ3 Îì.ø 6ò6ýÚ <Øóý. ý B)ø CÎí+Ð. +òø ÝÎ , Ð. Jl4õ 2óÕìÌõ E. 6E*.ø <Î. 4 ,@òÐ B×õ ÕóÐõ 4î 61øN ÷òì 6ñÎ ÎòÐ<ð)ý. ò ; C4õ ýÚ 6$+<øE. E ; C4õ àí+Ð ø 'ÕóÐ. 1ð6)ýÚ ØóÐÐ E 6 ; 'ÕìÌõ. ý $ø 2Í ,÷óÕóû. 1÷, Uí ,214 ,214 2óÐðËí. 2óÐ ÷ò BíÙìÌ CøE Jl4õ. , E W2Ð B< 2ô)EõÛ 'í+ Bð÷óÕóý. Cý/ ýÚ 61øN 1í) *$òý. 1÷. Uí Bí )+$+ ý RðÊø ÷òÐõ +óÐ .ðËíýÛ T ìDý. 7 2Õg +÷ð)Ôõ 61øE C 'ô Bí9 ðÊì 6Îìô Dý, 61øÖí. õ ýÚ 1í) 6CKóý. Cý ,29 6øEE ýÚ 61ý Ð ý E <@<øE. 1÷ Uí 6ýsí9ýÛ ð)ý ,ù29× ý. Uí ,ô< 1÷. ,ôÊ+ 6ýSÕóÖõ Wý )+$.ø Øsí 61øÖí. '6øEõ ØD <g+. €1 ,Ð <òÐýÛ ÓÊ× 61ï*ðÎÐ. ,ôÒDõ ý ? 2E+ <Îí. Cý <Î2 'øE. Cý 6E ñE 2Í. ,2 61òÐô ÐE ìÌ Tõ ý. ø ,29 Cý 6øEE ýDý <)ô3Ê+. 1$ 1÷. BíÙìÌû9 ý 34î1 ? íð) 61øEE?

ø ìíû – ý ÕðÊã÷ò

ìõ 21 of 40


Cรฝ 6o 'ร•รณรฝ. ,2รป 42.รธE 1รท. C 6Cร•รญ @ Bรญร™รฌรŒ รฝ E Cรต3รฌ 2รณร)รดรŒร. Cรฝ 6o รฒ 6)รทรณรฝ. ,2รป รฌรŒ รฒ4 รŽรฒร 6รŽรฒร รฝ รŽรฌ2รฒร รท2+ รผ/<รฐรŽ, C9รฌรŒ =ร•รฌรŒ cรญ 1รท. CรธE B)รตร’ 1$+ รรต  รรต. Cรฝ C9รฌรŒ 2รณร Bรญ9 รทรฌDรฝ รฝDรป. Cรฝ/ รฝรš 61รธN BDรญรฎ 61รฝDรฝ `รฑรŽรต.

รธ รฌรญรป โ€“ รฝ ร•รฐรŠรฃรทรฒ

รฌรต 22 of 40


9 ÚCû E.ø ÒòÐ÷î*Ô)ý 'Õóý. Jl4õ ö<ð)Ð. ‚ì4õ 6ð4Š ø Ðõ ýÚ T òÐì 6ñ) 3ìÌ Bò4<ð)ý. 3 2óÐ. Ü)2 2ÍÔõ Bû9 Ñ@óû. 2ìõ 1÷. ôÊ 'Õì]í? ýDû. CøE 'Õìý 2Í. Cý =ÕìÌ EõÛ 'Õìý. ,ÐìÌ Óý Ê Uí 1óì 2ñÊ+2÷ 'Õì÷ ýDû. 2ø ÐD ,$ Bû9 Ñ@ó÷. 1÷ Uí '2í9 6øE Ó+ü*ìEõÛ '2í Ò÷ 6ÎòÕìí. Bí ð)÷óÐ ÐôÒõ ðÊÕìí. , E Bí9 Cí ,64Šð ñDõ ýD÷ ,2÷. ý B9÷_í ýDý Cý ÚÊÔõ Jl4õ 2Õõø 'ÕóÐ. ,Ð ðÎ\øE 1÷. Uí Bí <+ 6ý ÐìÌõ ,2í ð) 4õ 'ÕìÌýÛ 61øDí. ý ò+ì4ò õ 'Ð. ý 2Í '6øEõ? ýDý . ,2û IÕ ò ÎòÐì ðÊ û. ,ø 21 IÕò øE `ÚDû. ,29 ÐñÊì 2ñÊ+ C4õ 2óÐ<ð)Ð ýÚ Ø.ÕóÐ. ý ñû íE Ð. +4 ý 'ØòÐì 6ñÎ í ,@òÐ Ð

ø ìíû – ý ÕðÊã÷ò

ìõ 23 of 40


รฐรŽรต 6$รณร. รญรŒ รฝรš 6$+<รธE. 6Kรณรรต รฝ Cรฝ *D.รธ 'ร•รด Bรทรณรฝ. รฌรŒ รฒรธ รฝ 61รถ26รฝรš 6$+รธ รธ9รธ ร2รผD รฐรŠ Bรฒรฝ.

รธ รฌรญรป โ€“ รฝ ร•รฐรŠรฃรทรฒ

รฌรต 24 of 40


10 6E 61ý .ø C)óÕóø ý 61ý *DìÌ ü/ ÷û. 2Í ý ÷ì 2óÐõ ìÌ õ E/+Ð. Cý B ìÌ ý ñý. Wý ý ðÊ<ð)? 1÷, Cý Wý 1÷ Bí9 ðÊ<)Ûõ. ìÌ 'ó 4*+õ 7 2Õg 6$Ôõ. Cý +÷ð)Ôõ 61ý øE. Uí ý 6ýÛ)2ýÛ Ø+E ý Cý +óÐ ö €Š ð) ý. ý B9÷D Cý IýÛõ ØE. 1÷ ÓóCò 4ò$ 11 ;ìÌ Uí Ø.Õì]í. , E ý CÛõ Ø 4õ3î1ý. 21 IÕò øE `ÚDû. ,29 ÐñÊì 2ñÊ+ C4õ 2óÐ<ð)Ð ýÛ Ø ÷òÐ +óÐð)ý. Cý IÕ T\)õ +*òý. Jl4òø 'ÕóÖõ ì ,/+ø 'ôÊ ØÐ2üÌ Cý IýÚõ 4ìÌ 'øE. Cý IýÛ ØE. ìÌ CøE T × 'ÕìÌ. U W Ýúî* 61ö+D. 1÷ Uí Ø Ð BíÙìÌ 6$+ 'ÕìEõ. ,øEÐ Jl4òÐE ý 61ö+_íýÛ 6$+ 'ÕóÕìEõ. Uí ìÌ 'ó Bñ 6$ï*ÎòÐýÛ BíÙìÌ 6$ï1Ðõ Uí +óÐ Ð Bñ. , ø ý BíÙìÌ B)õÒ 1$.øEø .ÎòÐ. Cý ,2K)õ Öõ 1 <Õõ<øE. U Eõ. ìÌ Bý ð) 1DÐìÌ '‰)õ 'øE.

ø ìíû – ý ÕðÊã÷ò

ìõ 25 of 40


,2û 6o Õõ3 û. ,2û `Ð 2ÕòÓõ Óõ / / 2óÐ. 'S ý ÷ì +Õõ 24ô2øE. ð)ð) Cý ,C ý. *E íÙìÌ ÓýÒ ý <.ý íÔõ ý \+Õõ 2óÐ *E Cðû 'ÕóÐ 61ýD ÷. <.ý íìÌ Õõ Tî1.òÕó÷û. ,üÌ Ò)2 C 2í 61ý 2óÕó÷û. ý < 'Dó 3DÌ ,2÷û ÌÎõòÐ)ý 'Õó 6)÷Ò Óü/Öõ ,ÚóÐ<ð)Ð. ô2Ð ÷òÐì 6û2Î 1$. Cý ,C. Óü/Öõ. 'ýÚ ,C+2ý ,Øòò B÷óý. î1÷+ 4Jý 2óÕó÷. E÷ó ÓòÎ 242üDý. Cý ,C 'øE. ìÌõ Cñ÷û BñÎ. 2í 4Jý. 1÷ Bí9) $+ò 4ð)Ûõ. 6E >.ø Bû9 2óÕóÖõ 'ù29× 1J 'Õì]í. 4Jý, Cý ý 6ñ)ðÊ+ 6E ñE. 'ó 2Í 6ñÏìÌ W ò+õ 3Êî*ÕìÌ. , ø ý 'ôÊ B9÷D. ,ÐðÎ\øE 'ó €Íõ ,29 Cõ3 ý ñ;.ÕìÌ. Cý Wý 2E )Ûõ? ôÊ+ 1÷, Uí CøEÊ+ Õõ3 2óÐ @+Ê Cõ CðÒ 6)÷Ûõ. ,) Uí 2E)cí 1÷. Uí ý 3Š Š î1. *D.NÕóÐ ; ØÐõ Ò4ð* C2øÛ <9õ4õ 6Îí. ìÌ  ô÷ øEõ WüÎ ñÏí. ,Îò C2ÖìÌ Õ 64Ê. 'íÕó Ø 4ý.

ø ìíû – ý ÕðÊã÷ò

ìõ 26 of 40


j. Uí 'ôÊ 61øÖRíýÛ 6$Ôõ. , ø +) 6ñÎ 2óÕìý ýÚ IÕ ì6ð) ýS)õ 6Îò÷. ,2ÕìÌ Cý/ 61ý ý. ,2Õõ Cý/ Ü/ <)6üD÷.

ø ìíû – ý ÕðÊã÷ò

ìõ 27 of 40


11 Š ÷ÎìÌ 2óÕóÐ. E T\)íû, E û<û. ýÛ)+ 2ì]ø 244Jý, 4Jý WüÎ 61öÕó S÷. ýS)õ *D.ø Ð×õ * ,EðÊì 6û9<øE. Óø 15 T\)òø 1ð* IÕ C+K ýÚ Tå3ò÷. 2Í.ý ö ó , 24Ôõ ,@òÐ ÜñÊø Wü/ ÷. ,2÷ 2E 61ö ûKì Ü)òø B)ý ; Ò$ó *$+-*$+÷9 6ñÎ 2óÐ TÚò ÷. 'Ð24.ø ìÌ 2ó 21÷ Êí9 ðÊ ÷. IýÚ Ü) ,2û Ø+ Êíû 'øE. 'ù29× c<4 4* Wý 7 2Õ)íKø IÕ ÓD Ü) ý 6)÷Ò 6û9 ÓÊ+<øE ýÚ 2Ê ÷. ,41í 4ôÒ 2ì]ø 6262ÖòÐô ÷. 2@ì ûK 2ìÌõÊ $ ÷. Cý ý BÎKNÕóÐ D+ *$ôÒ)ý TýÚ 2Êì ÷òÐì 6ñÊÕóý. ,ù2Ð 4J Ôõ 2Í+Ôõ ÷òý. 2Í.ý Óõ 1 'ÕóÐ. ìÌ ,2û ø $õ Wüð)Ð. IÕ 29 ,2û ý òÐì 6û9 ý ðÊ<ð)9. 'ÕóÖõ 42.øE. ý < IÕ <òø 'Dóû ýÚ 2øÐD+ 61øN<ð)Ð. 'S 'øE ýÚ 61ý ø ,2÷ÙìÌ ý ,2 õ. 7 2Õ)íÙìÌ 3DÌ IÕ <4Óõ '2÷ÙìÌ )ìô 2øE.

ø ìíû – ý ÕðÊã÷ò

ìõ 28 of 40


*D.ø *E Cðû >òý. J`Sø <ÎE ,)óý. 6E ÌüDòø ðÊ.ÕóÖõ 1Ó+òø ý ,óŠ Õ J`ý 6ÎòÕó÷û. 1ð*Ù)ý <9+Î2 2ø 6$óø J`ý 4ò<Îõ ýÚ î1$òÕó÷û. 1ð*û 'Õóø <9+Î2üÌ. 'ÕìÌõ IÕ 1ð*Ôõ ò+õ. Tõ+ RÎ 2óÐ 1÷óý. ø 2@ìÌ 6)÷ó Ð ý 2ì]ø ý 62Ö62ÖòÐ ÷.

ø ìíû – ý ÕðÊã÷ò

ìõ 29 of 40


12 2@รฌรŒ 6)รทรณรรต E ]@ ร. ,4ร 4รดร’ 2รฌ]รธ รฐรŽ รฌรฌ 6รฑรŠร•รณรท. 1รฐ* TE 1$.รธE2รป รฝรš รณ ร•รฒร2ร•รต 1รฝ/รบ 4<รธE. ร–รต TE 1$.รธE2รป รฝรš ร“รŠ62รŽรฌ ,2ร•)+ 6รผD4 B)รฝ ; ร’$รณ2รท9 61รถ+ ร“รŠ+ร. <รฏy รฒรธ <9รฌรด) E <g+รญรป BรฑรŽ. ,รธ '2ร•รฌรŒ Bรป9 1รฌร”รต Iรฝรš. ร–รต ,2รท ร˜+ 9 2รฑรŽ6รฝDรธ ; ,2รทร™)+ ร’รฒรต 62K2รณ 3DรŒ รŽรฒ Cรธ9 'ร•รฌEรต. รธ ,2ร•)+ )+$Kรฝ 34รฌรŒ รฝ รธ 4รดDรท รท 4รดร’ 2รฌ]รธ? รฝ 2รฌ]รธ รตp4 ร˜รณรท. 'ร 64รต 14 <g+รต รฝ. +รท 2รฑรŽ ร–รต ,2ร•)+ RรฐรŠรผรŒ 61รฝรš )+$9 ร•รŠ , Cรธ รŽรฌEรต. 'ร•รฌEรต. ,รน2รš ร’รรฌรฐ).รธ 'ร•รฌรŒรต Iร• 14 21 61รถ+ 2รฑรŠ+ ,2*+รต รฝ ? ;.)รต 61รฒรรต 'รธE. ,2รท `ร '2ร•รฌรŒ E Sรดรฐ) <4 'รธE. ,รน2รš 'ร•รฌ Wรฝ ,2ร•)+ )+$9 ร•รŠ 34 รŽรฌ 2รฑรŽรต? 'รผรŒ รฝ 2รฌ]N)รต รธ 'รธE. รณ รณ ร“>รฒรท. ร–รต Iร• <g+รต. ,รฝ/4ร— '2รท Mรฐ)รธ ,D.รธ '4ร— 11 ;รฌรŒ ร˜+ร”รต 2ร 34 รŽรฒร•รฌDรท. ' ร•รญรป '2ร•)+ )+$รธ ร˜.ร•รด. 'รณ ย‚รฐรŽ 2ร ,2รทรป ร˜+ร. U '4รฑ)ร”รต 2รญรด รทรฒรท.

รธ รฌรญรป โ€“ รฝ ร•รฐรŠรฃรทรฒ

รฌรต 30 of 40


34…ìägý 'ýÛõ 6K2 1ð*9Î 242ñÎõ. 'ó ,ë) 1ì, 6)N, ' Š 3 øE Tå3ì )E 'ÕìÌ 'øE+? U.ý 'ó û<ìÌ ,41í 2ì]ø õ ýD÷. ý 2ì]Öõ õ ýD÷. ' Õí. 'ó 6ñ CýD $1òÐ '2÷ TE 1$+ Bû9÷ ýÚ Tå3ì 2ñÊ+ 6ÚôÒ BíÙìÌ Bû9Ð. , C4òø ; ý ,2Õ)+ <+ 6E 61ö÷ ýÔõ Tå3ì 2ñÊ+ ) BíÙìÌ Bû9Ð. IÕ29 ;+ø 2Í.ý B.ÕìÌ òÐ ýÚ Uíû ÕÐõ ð1òø ,2ÕìÌ ÐôÒ 6Îì 2ñÊ+Ð Bíû ) ýÚ 61øN 2@ì `ñÎõ ûK 2ò÷. ,41í 2ì]ø <9*+ø 62K/ô.Õó ý ÓòüÌ 1üD *2ôÒ 4òõ 2óÐ 1J ý. 'ÕóÖõ 'ó 244Jý 61ô3<ð)÷ ýÚ T òý. ,C2*+ ,24 .ñ) 6Îò ðÊì 6ñ)÷. ,2ÕìÌ IÕ 6Eì1÷ 6ÎìÛõ ýÚ T òÐì 6ñÎ ð)<ø W/ Rð) 61ýÚ ,)óý. íû ÎòÐ .ø 2 õ 61Öò Ó+ýDý. ø 'DóÐ ý < 4 2óÐ +ÓÚò û. 7 2Õ)í9 â\.ø Òó 1)Eõ 4 2óÐ âî1ñÊ ðÎ2Ð ø 'ÕóÐ. U ý 61ï1? Bý Wý Cý 6ý ýÛ B ìÌõ ìÌõ ðÎõ ý 6$Ôõ. 'ó )+$6+øEõ Ü) Bý 6E+ <14 61ï1 €Š Ü) ìE. 'ô 'ó 2Í ÒÐ1 Ó9îÍ + óEìD9 ýÚ +*òý. õ .ø E.ì<øE. 62Úõ Î9ö >òÐì 6ñÊÕóý.

ø ìíû – ý ÕðÊã÷ò

ìõ 31 of 40


13 Cý )+$.ø Ø+Ð ðÎ 2Í.ý 6Eì 4 'Õì ÓÊ+Ð ýÚ ý 2ì]ø 2Ê ÷. Öõ 6E 61ö2üÌ Óý ø +4Ôõ 6E+K ýÚ 61øE ÓÊ+Ð ýÚ 61ý ÷. ý <.ý 6E.ø ì 1ð*û 'Õóø `ñÎõ ÷Êø 1óì +÷ ýÚ 61ý ÷. 2ÍìÌ ý ø ó 34î1 Ôõ 24Ð ýÚ Bò42Óõ 6Îò÷. )+$û ó 4ò ø ØôðÊÕóÖõ ,Ð ;Ô)+ Sôð) 61òÐ , Õô3 Iô)ì 2ñÎõ ýÚ 2ð)÷. 2@ìÌ ûÙÊ+ Ð. ÕòÐ2÷û ,2û C+K 'øE ýÚ 61øE, U ýDõ ,2Ù)+ <*ò4 @ìò 4+ Öõ ,29 */Ð Eõ ÕòÐ2 .ø 2ì 61øN Bò4<ð)÷û. õ E1 Ð. 'ó 2@ìÌ ûÙÊ+ Öõ ý ø ÓØ2Ðõ úî*+ 'Õì ÓÊ+<øE. õ ÒØí+Ð. RðÊüÌ 61ýDÐõ IÕ +1 2óÐ. IÕ ò ÎòÐ ý 6+÷ 6ðÎ<ð)Ð. 'S Cý 2ú2ø ,÷òõ 'øE. 'ýD 'ô Cý ü6E 61öÐì 6ûDý. ý 1×ìÌ +Õõ 4õ 'øE ýÚ Ø<ðÎ Ê4ò ÷òÊ ,÷óý. 1$+ 15 T\)õ RðÊý Óý €Š 2 õ 2óÐ TüÌõ 1òõ ð)Ð. 1ð6)ýÚ ,ó ò ÎòÐ 2.ø ðÎ CýD 6ýÚ ñt÷ ÌÊòÐ ,÷óý. Kø õ ÎòÐì + 6)÷2Ð ø CÊòÐì 6ñÊÕì, 2ñÎ6ýD âð)ø 2òÕó 2 ø ìíû – ý ÕðÊã÷ò

ìõ 32 of 40


ûK DóÐ €Š Bû9 Ñ@óÐ. ,2÷Ù)ý 2Í. IÕ2÷ ý Õø 'Õì 'ý6 Õ2÷ ý 1 `Ðõ, ýÛ)+ íKÖõ + 2 Ê ÷. 3DÌ ,E$.NÕóÐ 'ó 2Õ) )+$+ ÎòÐ Ò4ðÊ ÷. 3DÌ E$+ ÷òÐ ,Ð$ IýÛõ )ìE 1÷ ýD÷. ,Ð24 ,+ 'Õó Cý. 1÷, Š ý ÓÊï*ÎòÐ. 'ýÛõ ý ? 'í ý )_íýÛ Cý 6$ïÍìE? \Š)÷ ;, Uí ü6E ñ;ìôD Ø.Õì]í. ,Ð í? ý ò+ì4ò õ 'Ð? Cý Wý ü6E 61ï*ìÛõ? Š ÓÊï* 62ü/+) 2óÕìý CÛõ ýDý ð). B) ,2÷ 2Í.ý .ø 'Õó ò ÎòÐ ,2÷ ñ3ò÷. 1÷, ìÌ *$ôÒ ý 2ÕÐ. +4 IÕ 6ñÏ, W+ ÚìðÎ, , Cý ØDýÛ 61øDí. 6+ØòÐ ,2í9)Ð, Ø Ð ,2í, ü6E Cý ñ;ì D ? gl gl ýÚ ÎôÊòý. 6CóÐ ÷ 2ø ,$. Wõ 'ôÊ í9 ,E+ 2ì_í. 'S 'Ð$6+øEõ ñcí ýÚ 61øN ýS)õ ýSôÒ ðÎì 6ñÎ Õõ3 ÷. ÚCû Cö ÕòÐ2 .ø ,29 1óòý. 2Í, Bý ð) 'ÕìD ,üÒ 1ì+ Cý 4ð)Dý. <ïy òE Ò$ï*ì ÓÊ+ð)Öõ ý E Ò$ïÍì ÓÊÔÐ. U 61ý Ð 1$ý. Cý ý ý 6ñ)ðÊ+ 6ý ý. ,Ð IÕ

ø ìíû – ý ÕðÊã÷ò

ìõ 33 of 40


6$+ . ,Ð B ìÌ 2.øEÐ. ìÌ Bý E <4, + 'øE.

ý ôòì ìÌ 2D 2> 6$+E. 'S øE÷ ñÏìÌõ U ò+õ ý. U ò+õ 'øEýÛ 61ý Öõ +4EÔõ Cõ ÓÊ+Ð. Cý 61ï1 6EìÌ 1ð* Ð×õ 'øE. 'ô Wü 2 'Õó Bý 1ì+Ôõ Cý ò+ìð)ý. 'S +4EÔõ ìÌ 6ó4× 'øE. 24ð)? ýÚ 61øN ÌÐÌEö 62K+/ ý. ÓüÚõ

'ó ìÌ 6òõ ãýÚ ÓÊ×û. 'Ð Óø ÓÊ×.

ø ìíû – ý ÕðÊã÷ò

ìõ 34 of 40


14 ÚCû Cö ÕòÐ2 .ø ,29 1óòý. 2Í, Bý ð) 'ÕìD ,üÒ 1ì+ Cý 4ð)Dý. <ïy òE Ò$ï*ì ÓÊ+ð)Öõ ý E Ò$ïÍì ÓÊÔÐ. U 61ý Ð 1$ý. Cý ý ý 6ñ)ðÊ+ 6ý ý. ,Ð IÕ 6$+ . ,Ð B ìÌ 2.øEÐ. ìÌ Bý E <4, + 'øE. ý ôòì ìÌ 2D 2> 6$+E. 'S øE÷ ñÏìÌõ U ò+õ ý.

U ò+õ 'øEýÛ 61ý Öõ

+4EÔõ Cõ ÓÊ+Ð. Cý 61ï1 6EìÌ 1ð* Ð×õ 'øE. 'ô Wü 2 'Õó Bý 1ì+Ôõ Cý ò+ìð)ý. 'S +4EÔõ ìÌ 6ó4× 'øE. 24ð)? ýÚ 61øN ÌÐÌEö 62K+/ ý. RðÊüÌ 2óÐ Ø ÓÊò C2E .ø ÎòÐì 6ñÎ øÍ2 ôò Cì C)óý. ý <ìÌ <òÐ C)ó , ')ò ñÎõ Ð, TýÚ 6øE *$òý. 3ý ø Eò M1Ô)ý IÕ E$ 2óÐ +Ð. T <@ìÌõ Óý 'S ý ø ôÐ Ø ÓÊ+Ð, Í2*ì ÓÊ+Ð ýÚ ý/+Ð. ,üÌ ø Ø Cý 'Õì<øE. ÓÊ× '4ñÎ ÓüÚõ. ÓüÚõ

Óø ÓÊ× - +÷òø ÷õ 62øÖ2øE ý2÷Ùì

'4ñ)õ ÓÊ× - 1ò+2 6J+ ý2÷Ùì.

ãýD2Ð ÓÊ× - Ìò/× ÓÊ× '.

ø ìíû – ý ÕðÊã÷ò

ìõ 35 of 40


15 132ร ,รฒ++รต ร“รŠรณ 3DรŒ `รฑรŽรต 'รญร•รณร 6)รทDร. Cรฝ )+$.รธ ร˜+ร รฐรŽ 2ร.รฝ 6Eรฌ 4 'ร•รฌ ร“รŠ+ร รฝรš รฝ 2รฌ]รธ 2รŠ รท. ร–รต 6E 61รถ2รผรŒ ร“รฝ รธ +4ร”รต 6E+K รฝรš 61รธE ร“รŠ+ร รฝรš 61รฝ รท. รฝ <.รฝ 6E.รธ รฌ 1รฐ*รป 'ร•รณรธ `รฑรŽรต รทรŠรธ 1รณรฌ +รท รฝรš 61รฝ รท. 2รรฌรŒ รฝ รธ รณ 34รฎ1 ร”รต 24ร รฝรš Bรฒ42ร“รต 6รŽรฒรท. )+$รป รณ 4รฒ รธ ร˜รดรฐรŠร•รณร–รต ,ร ;ร”)+ Sรดรฐ) 61รฒร , ร•รด3 Iรด)รฌ 2รฑรŽรต รฝรš 2รฐ)รท.

2@รฌรŒ รปร™รŠ+ ร. ร•รฒร2รทรป ,29 C+K รฝรš ร“รŠร— 61รถ รท. ร–รต ,2ร™)+ <*รฒ4 @รฌรฒ 4+ ,29 B9<+รธ ร•รฒร2 .รธ รฑ;รด3รธ 2รฌรฎ 61รธN Bรฒ4<รฐ)รทรป.

 รต E1 ร. ,รŽรฒ รฒร C2E รŽรฒรรฌ 6รฑรŽ 4J 1รณรฌรฎ 61รฝDรฝ. รšCรป Cรถ ร•รฒร2 .รธ ,29 1รณรฒรฝ. 2ร, Bรฝ รฐ) 'ร•รฌD ,รผร’ 1รฌ+ Cรฝ 4รฐ)Dรฝ. <รฏy รฒE ร’$รฏ*รฌ ร“รŠ+รฐ)ร–รต รฝ E ร’$รฏรรฌ ร“รŠร”ร.U 61รฝ ร 1$รฝ. Cรฝ รฝ รฝ 6รฑ)รฐรŠ+ 6รฝ รฝ. ,ร Iร• 6$+ . ,ร B รฌรŒ 2.รธEร. รฌรŒ Bรฝ E <4, + 'รธE. รฝ รดรฒรฌ รฌรŒ 2D 2> 6$+E. 'S รธEรท รฑรรฌรŒรต U รฒ+รต รฝ.

U รฒ+รต 'รธEรฝร› 61รฝ ร–รต +4Eร”รต

รธ รฌรญรป โ€“ รฝ ร•รฐรŠรฃรทรฒ

รฌรต 36 of 40


Cõ ÓÊ+Ð. Cý 61ï1 6EìÌ 1ð* Ð×õ 'øE. 'ô Wü 2 'Õó Bý 1ì+Ôõ Cý ò+ìð)ý. 'S +4EÔõ ìÌ 6ó4× 'øE. 24ð)? ýÚ 61øN ÌÐÌEö 62K+/ ý. ÷ð)û ý <.ý í. Wö U ý 'í ñD? ýDý <+ôÒ)ý. ,2û ÕòÐ24 ,øEÐ ÕòÐ2õ 1õóôð) ó ÊôÒõ Êò2û 'øE. ,òý '2÷ ý Cý ðÊì D2Õ. ÷ < ò ýD IÕ 6Cð)+ ñ ,/ÓôÎò û. jE ýÚ ,2ÕìÌ 6Îòý. jE ; 1÷, ý 6+÷ < ò. 'ýŠ6ì)÷ < ò ýD÷. ý ÓÐ ÌK÷ 6ðÎî 61ýDÐ. IÕ T\gõ 'ó åÓìÌ 2ní9 ýDý. ,2ý ðÊ+ ,DìÌû Ñ@óý. ,íÌ Öõ '4ñÎ 2ø ÐD. ÷ 'Õó ÷. ]64ýDÐ. ,ø IÕ2÷ ØóÐ, 1÷, Bí <+ 6E ñ ÌüDòü Cí Bí9 ñDõ ýD÷. ý 1÷ ÚÊÔõ 4õ3î*ðËí9? ,ó ò+ì4 6ñÏ W2Ð Ø ñ3î19? ýDý ,ÖôÒ)ý. 'øE 1÷. Cý Ð×õ ØE ýÚ 61øN+Ê 2Í Bû9 Ñ@óû. < ò <2$òý.

ø ìíû – ý ÕðÊã÷ò

ìõ 37 of 40


\Š)÷ ;, *E 1íÙìÌ Óý E ,Õ, Bí <+) íî* E, ý 2ÕíE <, Bí RðÎìÌ Bí \+4) 2óÐ í.Õó 'øE+? 6o ð)ý. ,ôòý 6ØÐ Bí )+$6+øEõ ÎòÐ Êî*Õì. ,ÐE ý Uí WØ 2ÕgòÐìÌ Óó+ Túî*+ Ø.Õócí.

"Øò 6CÕìÌõ ,Õ.D 62ðÊ /óý 'ýÚ" ,ôÊýÛ. E×ìÌ 1óõ 2óÐ ý ð) 61ý . 'ó ‡ 4öî* ñÐE BíÙìÌ 4 ó 1ð*Ôõ )ìE. Uí9 6E Ìòò IôÒð)òý BñÎ. , E BíÙìÌ ì…6)ñð 2î1õ. Bí ð)÷óÐ 30 ìí9 Îòõ. 4JÛ)+ B<+E Bí C2E 62K+ 242@î1õ. í ÐDìÌ 1õó 'øE 2Í+ Ñ@î1õ. E2) B<+) Bí )+$ øEõ 34 Îòõ. Bí C2ø9Ôõ 34 Îòõ. ,2íÙìÌ 'ó ,üÒ 1ì 'ÕìD $ ñ3î1õ. 2Ö2 'øE ‡ Bí E ð)õ. ,ÐE òõ. Uí ð)+õ 62K+ 2ÕRíýÛ 6$Ôõ. 2ó 2Í+ ÷ôpíýÛ 6$Ôõ. Uí9 6E+ 61ö Bí 2+E ô22Ð 61øRíýÛ 6ìÌ $ òðÊÕóõ. ' Bí9) 2ìÌãEõ ýÚ ý .NÕóÐ */+ )ô ðÊ<ð)ý < ò. 2E 2ñ)õ RÊ+ $÷ÊíÌõ 'ÕìÌ. òÐ T\)íÙìÌ ÓýÒ Cý 2Í.)õ *+Ð , òÐõ 2 'ÕóÐ ,ø. 2Í ý 21 'øE ýÚ Óý ñÎ3ÊòÐ <ð)ý. ø ,üÌ 3ý S.ø 'Õó 'ó 6$+ 2E ý ,/×ìÌ ð)ø ö<ð)Ð. 'ÕóÐõ IÕ<g+õ ý ø ')/+Ð. ð) <ð)ý. ,ô Mð)øE Cý Ø + 2Í Ø Ð?

ø ìíû – ý ÕðÊã÷ò

ìõ 38 of 40


,Ð IÕ *ý Ê$ì 1÷. ð)+õ Uí ,2í9 1 61öRíýÛ 6$Ôõ. Bí )3ÙìÌ E 'Õó gñÊN+$ø IÕ 100ìŠ \4. 2Í ÐE IÕ ì. Uí Ø Cí Êî* 61øE ,2í Ø í. ,ô Cý 2Í+ 6øE Ó+ü* 61ö+D Ø $ Uí 61ý Ð? j. ,Ð2 BíÙìÌ B)õÒ 1$.øEô 2Í+ <ðÎ Bí )+$+ ÎòÐ 24 61ï1õ. ,ÐE Ø õ. ,ôÒDõ 2Í+ Øî 61ý õ. ,ù29× ý. Cý ,+ 'Õóý. 7 2Õ)òüÌ Óý 61ö ÌüDõ â4íÌ E Õõ3 2óÐ ý ,ÊòÕóÐ. 6øE Õõ3 ý <.ý í E2 ýSôÒ)ý ÷òý. E, Bí ,ì ý ñýÛ B ìÌ 6$+Ð...... ,Ð B ìÌ 6$+×õ 2õ. ,2û IýÚõ 61øE <øE. 1ð)õ ý )+ 61öÐ. ÓüÚõ

ø ìíû – ý ÕðÊã÷ò

ìõ 39 of 40


SĂ˝ ĂźD )Ă´Ă&#x2019;Ăť

1. Ăź 61øĂ&#x2013;Ăľ < Ăľ â&#x20AC;&#x201C; ø <+Ăľ 2. )* Ă°Ă&#x160; â&#x20AC;&#x201C; áĂŹ 3. 6øEĂŹ 6ø2Ă˝ â&#x20AC;&#x201C; áĂŹ 4. yS â&#x20AC;&#x201C; òĂ?2 6Ă&#x152;Ă´Ă&#x2019; 5. CĂźD+ øED â&#x20AC;&#x201C; áĂŹ 6. Ă˝ 3Ă&#x160;ò2Ă˝ â&#x20AC;&#x201C; ø 7. ;SĂŹ ø â&#x20AC;&#x201C; ø 8. $Ă?2Ăłá â&#x20AC;&#x201C; áĂŹ 9. Ă&#x161;Ă´Ă&#x2019; 24EĂ&#x161; â&#x20AC;&#x201C; áĂŹ 10. 6Ă&#x203A;Ăľ Ăľ â&#x20AC;&#x201C; áĂŹ 

Ă&#x2013;Ăť9

Ă&#x2019;òĂ­9

4<DĂŹĂľ

61Ăś+

http://www.esnips.com/web/leomohan

61øĂ&#x2013;Ă­Ăť.

'+ 9Ă­Ăť

1. http://www.etheni.com â&#x20AC;&#x201C; \Ăş '+9Ăľ 2. Http://www.etheni.com/forum - øĂ?2 Ă˝6> Ă&#x2022;òĂ?ĂŹ 9Ăľ 3. http://www.leomohan.net - *$.$Ă˝ Ă­E 9Ăľ 4. http://Tamilamudhu.blogspot.com

- \ú 2Eôâ

5. http://Leomohan.blogspot.com - íE 2Eôâ

ø ĂŹĂ­Ăť â&#x20AC;&#x201C; Ă˝ Ă&#x2022;Ă°Ă&#x160;ãáò

ĂŹĂľ 40 of 40

Mohan - Kaanaamal Pona Pakkanggal  

Mohan - Kaanaamal Pona Pakkanggal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you