Page 1

Брой 20 (800), 20 - 26 май 2013 г., цена 1.50 лв.

www.gradat.bg

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ

www.knauf.bg

Проекти и идеи за интегрирано развитие на градовете до 2020 г.

9 771310 983000

20 >

20

ИПГВР – синергичен ефект и концентрация на ресурси Съответствието с интегриран план за градско възстановяване и развитие ще бъде задължително условие за финансиране на проекти за устойчиво градско развитие по линия на структурните и Кохезионния фонд на ЕС през следващия програмен период 2014 - 2020 г. Интегрираният подход в градското обновява-

не и развитие е възприет в повечето европейски страни, защото доказано оказва по-силно и попродължително структурно въздействие в сравнение с отделните секторни мерки, които не решават комплексните проблеми на градовете, свързани с икономическото развитие, социалната интеграция, жилищната поли-

тика, опазването на околната среда. Този тип проекти са идеалната възможност да се изпробва в действие устойчивият модел на градското управление – прозрачност и партньорство между местните и регионалните власти, бизнеса и обществеността. Възможните финансови източници за реали-

зация на интегрираните планове са структурните и Кохезионният фонд на ЕС, общинският и държавният бюджет, частни инвестиции и финансовите инструменти за градско развитие - JESSICA и др. Първите 36 български града от 1-во, 2-ро и 3-то йерархично ниво са на финалната права в раз-

работването на интегрираните планове, в които се инвестират 21.3 млн. лв. от ОПРР. С отпуснатия допълнителен финансов ресурс от 7.1 млн. лв. се стартира и подготовката на ИПГВР на останалите 31 общини на градове за подкрепа от 3-то и 4-то ниво, които се очаква да бъдат готови до края на 2014 г.

OЩЕ В БРОЯ: ВИЖДАМЕ НАРАСТВАЩ ИНТЕРЕС КЪМ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ НОРВЕГИЯ И БЪЛГАРИЯ

ГОТОВА Е ПЪРВАТА СТАНЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ

СТР. 4,5 ВЕЛОТРАНСПОРТ В БУРГАС

СТР. 11


2

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

gradat.bg

СЪДЪРЖАНИЕ ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ

3

Според тримесечния анализ на Центъра за икономическо развитие: За иновации отделяме 0.57% от БВП при 2.03% за ЕС и 2.75% за САЩ

ИНТЕРВЮ

ВИК

13

Строи се регионалното депо в Перник Започва строителството на ПСОВ и ВиК мрежа в Костинброд

4-5

Посланикът на Норвегия в България Н.Пр. Гюру Катарина Викьор: Виждаме нарастващ интерес към възможностите за икономическо сътрудничество между Норвегия и България

Търси се изпълнител на претоварна станция за общински отпадъци в Гълъбово

ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

14

Избират изпълнител за създаване на национален геопортал

BUILDINGREEN

6

Резиденцията на посланика на Норвегия в София

Тринадесет кандидата за изграждане на оптични магистрали на „Булгартрансгаз“ Иновативна система за градска ориентация въвеждат в Бургас

ГРАДСКА СРЕДА

7-8

Изложба показва десет перспективи за сближаване в еврорегион Русе – Гюргево

ЕЛЕКТРО-, ТОПЛО-, ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

15

Обновява се пространството пред Съдебната палата в Казанлък

20 оферти за строителни и монтажни работи на електрически инсталации

Медицинският университет в Плевен ще прави ремонти с над половин милион лева

Археологическият институт при БАН ще проверява трасето на газовата връзка България - Сърбия

Римският стадион с 3D кинозала и информационен център с кафене

ТЕМА ПЪТИЩА, ЖЕЛЕЗНИЦИ

9-10

Повторно избират изпълнител за ремонта на надлез „Скобелева майка” в Пловдив

16-31

ИПГВР в контекста на новия програмен период 2014 - 2020 г.: Интегрирани инвестиции за градско развитие

Дванайсет обединения и фирми в търга за ремонт на бул. „Ботевградско шосе”

Представиха проектитеот ИПГВР на София Десет комплексни проекта променят облика на Пловдив до 2020 г.

Стартира изграждането на обхода на Габрово Тринадесет оферти за ремонта на шест булеварда в София

Цялостни проекти за подобряване на градската среда в осем подзони във Варна

Удължават срока за обновяването на жп гара Бургас до 29 май

Комплексен подход към проектите предлага екипът в Бургас

ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

11

Готова е първата станция от обществения велотранспорт в Бургас

Стара Загора готви мащабни индустриални, културни и образователни проекти Пет интегрирани проекта в зоната с публични функции в ИПГВР на Плевен

Столична община внесе в МОСВ проектите за нови автобуси, трамваи и метровлакове

ИПГВР на Русе – добрият модел за изпълнение на Дунавската стратегия на ЕС

Велоалея ще свърже Аспаруховия мост с едноименния парк във варненския квартал

Николина Николова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството:

ПРИСТАНИЩА

12

Подменят ВиК инфраструктурата на част от пристанище Бургас–изток

Дунавската стратегия - нови възможности за растеж и просперитет през 2014-2020 Градове, реки и канали

Издава: Балпекс ООД Управител: инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - мениджър „Бизнес развитие“, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Людмила Великова - Мениджър Ивенти, 0894/ 471 977, lvelikova@thecitymedia.bg Редакция: 02/958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Райна Дормишкова - главен редактор, 0897/846275, rdormishkova@thecitymedia.bg Николай Тодоров - отговорен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Таня Тодорова - редактор, 0897/846 274, ttodorova@thecitymedia.bg Николай Господинов - редактор, 0897/846282, ngospodinov@thecitymedia.bg Силвия Ценова - редактор Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg;

Светла Добрева - редактор Пловдив (032/968 030), 0897/846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Силвия Златкова - редактор Плевен (064/800 474), 0897/846 286, szlatkova@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Анна Георгиева - мениджър „Реклама“ 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, dkadrev@thecitymedia.bg, Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg

Регионални офиси: Пловдив: ул. Г.М. Димитров №5, ет.1, офис 1, тел./факс 032/ 968 030, e-mail: sdobreva@thecitymedia.bg Варна: ул. Мусала №10, Дом на архитекта, тел. 052/ 63 22 52, e-mail: varna@thecitymedia.bg Плевен: ул.Дойран №160 ет.3; офис 309, тел. 064/ 800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Банкова сметка на Балпекс ООД: „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSF Банкова сметка за абонамент: „Икономедиа“ АД „Алфа банка“ - Клон „България“, BG67 CRBA 9898 1001 0740 62, BIC: CRBABGSF Абонамент: 02/93 76 349; e-mail: abonament@economedia.bg Печат: „Алианс Медиапринт“ ЕАД, София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

gradat.bg

3

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ Според тримесечния анализ на Центъра за икономическо развитие:

За иновации отделяме 0.57% от БВП при 2.03% за ЕС и 2.75% за САЩ Регионален БВП по региони за планиране (ППС на човек от населението в % към средното за ЕС 27) Реалният икономически растеж на българската икономика за 2012 г. се е забавил на 0.8% при 1.8% за 2011 г. В началото на 2013 г. освен все още слабата външна среда допълнителен неблагоприятен фактор е стресираната социалноикономическа и политическа ситуация (граждански протести, оттегляне на редовното правителство, разпускане на парламента, служебно правителство). Ето защо ще има забавяне на общия икономически растеж за първото тримесечие на 2013 г.

СОФИЯ

Ускоряването на растежа от втората половина на 2013 г. зависи от изборите

- ако излъчат властимащи с национално отговорно социално-икономическо мислене, които да реализират бързи краткросрочни мерки с вграждането им в по-устойчив дългосрочен контекст. За първото тримесечие на 2013 г. ще бъде отчетен много нисък растеж на БВП (до 0.5%), не по-висок от този за първото тримесечие и почти колкото този за последното тримесечие на 2012 г., съответно 1% и 0.3%. За 2013 г. растежът трудно ще надхвърли 1-1.5% предвид слабата икономическа активност сред европейските партньори и усложнената вътрешнополитическа обстановка. Крайното потребление расте с 1.8%,

инвестициите в основен капитал са се увеличили с 0.8% след спад с 6.5% за 2011 г. Спадът на БВП от страна на използването се дължи на отрицателния нетен принос на външната търговия със стоки и услуги, износът спада, а вносът расте с 3.7% при ръст с 8.8% за 2011 г. За февруари в сравнение с януари и в четирите наблюдавани сектора - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, има подобряване на общия показател за бизнес климата, през март - задържане в промишлеността, строителството и услугите и сравнително съществено влошаване в търговията на дребно. Нивата на настоящата активност и в четирите сектора са по-ниски от предходното тримесечие. Значителното финансиране - европейско и национално, е в основата на

утвърждаването на селското стопанство като един от малкото двигатели

на стагниращата икономика. Делът му в БВП за 2012 г. достига 5.5 на сто. Показателят за бизнес климата в промишлеността през първите три месеца на 2013 г. има възходящ тренд въпреки спад през март. Налице е влошаване на бизнес климата в търговията на дребно. Строителството приключи годината с втори по размер спад от 3.5% в резултат на четвъртото тримесечие, когато добавената стойност на сектора се сви и на годишна, и на тримесечна база с двуцифрени спадове. Перспективите за подобряване на растежа

са в зависимост от външната среда, но има належащи проблеми от вътрешно естество – нарастващите вътрешнотериториални диспропорции, които засега са адресирани в множество стратегически и планови документи на национално и регионално равнище, но няма явни знаци да има измерими добри резултати от мерките и политиките в тази област. Тезата за влошаващ се териториален дисбаланс на общия икономически растеж се подкрепя от данните на Евростат за март 2013

г. В годината със спад - 2009 г., БВП на човек спрямо средното за ЕС 27 расте в Югозападния район, запазва се в два района – Югоизточния и Южния централен, намалява в останалите три, като в Северозападния намалява и през 2010 г. Данните за регионалния БВП по държави показват, че по последните данни за 2009 г. България е в най-неблагоприятно състояние в сравнение с останалите европейски страни.

БВП на всички региони на страната, претеглено с населението по региони, се различава от националната стойност средно с 46.7% при 21.8% степен на различие за 1997 г. С най-ниска степен на различие сред страните от ЕС е Нидерландия - 17.7% спрямо средното за страната за 2009 г., като числото слабо се е променило в сравнение с 1997 г., когато е било 16.4%. За 2007 - 2013 г. бюджетът по европейските програми достига 11.35 млрд. евро,

от които 9.35 млрд. евро са от ЕС, а 1.99 млрд. евро са национално съфинансиране. Реално изплатените суми, които са финансирали различни проекти в страната, достигат 4.291 млрд. евро, или 38%. Редица фирми

се отказват от одобрени проекти поради липса на съфинансиране. Развитието на износа ще остане силно зависимо от възстановяването на европейската икономика, което на този етап остава твърде несигурно въпреки очакванията за растеж през втората половина на годината и вероятно ще се наблюдава поусилено преориентиране към азиатските пазари, които показват завиден растеж. Предварителните данни за притока на ПЧИ говорят за значителен спад.

За първите два месеца размерът им е едва 40.3 млн. евро, или 0.1 на сто от прогнозирания БВП. Бъдещето на инвестиционната активност в страната е твърде неясно. Предвид вероятността от изборите за осигуряване на стабилно правителство и работеща администрация, несигурността в региона поради кризата в Гърция и Кипър, дългогодишните проблеми със съдебната система, корупцията, квалификацията на работната сила по-вероятно е да сме свидетели на задържане в капиталовите потоци. България губи конкурентната борба и за привличане на чуждестранни инвеститори поради липсата на достатъчно се-

риозни стимули и прозрачна бизнес среда. Изоставаме в иновациите

През март Европейската комисия публикува последния си доклад за иновативното развитие на страните от съюза – Research and innovation performance in EU member states and associated countries. Innovation Union Progress at country level 2013. През 2011 г. средствата, които страната отделя за НИРД, са 0.57% от БВП при среден процент за ЕС от 2.03%, а за САЩ – 2.75%. За периода 2000 - 2011 г. разходите за НИРД са се увеличили с 1.06%. В края на 2012 г. обемът на брутния кредитен портфейл на банковата система

се увеличава както на годишна база, така и на месечна въпреки значителните по размер нетни продажби на кредити. Запазва се тенденцията на спад в потребителското кредитиране. През декември 2012 г. лошите и преструктурираните кредити намаляват, но в началото на годината обемът им отново леко нараства. Осигуряването на финансов ресурс продължава чрез ръст в депозитите на домакинствата.


4

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

gradat.bg

ИНТЕРВЮ Посланикът на Норвегия в България Н.Пр. Гюру Катарина Викьор:

Виждаме нарастващ интерес към сътрудничество между В периода 2009 - 2014 г. за България са предвидени 126.6 млн. евро финансиране Ваше превъзходителство, Норвегия е модел за политики в сферата на енергийната ефективност. Каква е държавната стратегия в тази област? - Норвегия е пионер в устойчивото развитие и енергийната ефективност и има водеща роля при прилагането и популяризирането на тази концепция. Имаме богат опит в процеса на управлението на устойчивото развитие. По отношение на държавното управление Норвегия се нарежда между най-прозрачните и добре управлявани страни в света, което я прави подходящ партньор за сътрудничество в процеса на изграждане на добри механизми за управление на енергийния сектор. Все пак има някои предизвикателства по отношение на развитието на необходимите технологии за постигането на добър баланс между енергийна и климатична сигурност. Това може да се случи чрез използване на добре премерен амбициозен микс от политически стимули и пазарни механизми. За Норвегия като голям производител на енергия и световен износител на нефт и газ основните предизвикателства по отношение на устойчивост и технологии са: - Как можем да посрещнем продължаващото търсене на въглеродни горива от норвежкия континентален шелф с намалени емисии на въглероден двуокис? - Как можем да разширим изследването на нефтените залежи и производство в полярни води и да поддържаме Баренцово море като един от най-чистите, богати и найпродуктивни морски райони в света? Какви са основните политики и стратегия на Норвегия в областта на енергийната ефективност и строителната реновация? - Ключовите характеристики на норвежката енергийна политика са подобрената енергийна ефективност, по-голямата гъвкавост в енергийните доставки и намалена зависимост от електричеството за отопление, по-голям дял на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс освен водноелектриче-

Н

.Пр. Гюру Катарина Викьор е магистър по антропология от Университета на Ню Мексико и е изучавала политически науки, антропология и социология в Университета в Осло. Посланик Викьор има богат опит от различни назначения в Министерството на външните работи на Кралство Норвегия - вицеконсул в Генералното консулство в Хюстън, Тексас (1981 - 1984), първи секретар в посолството на Норвегия във Вашингтон (1984 - 1987), генерален консул в Маями, Флорида (1999 2003), посланик в Словения (2008 - 2011). От 2003 до 2008 г. г-жа Викьор е посланик на Норвегия по правата на жените и равенството на половете.

ската енергия. Норвегия е държава със специално отношение към околната среда. Визията на правителството е страната да бъде енергиен производител с природосъобразно отношение към околната среда, екологичен енергиен производител и да играе водеща роля в развитието на зелената енергия - както по отношение на

Д

руги сфери на дейност, които норвежците могат да споделят с българските си партньори, са опитът ни в енергийния сектор и зелените решения, корабната индустрия, здравните услуги и политиката за иновации

Година 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

развитието на нови технологии, така и по отношение на поставяне на темата в международния дневен ред. Насърчаването на мерките за енергийна ефективност и възобновяема енергия са централни елементи в политиката на страната. Прилагането на по-екологично производство и използване на енергията в Норвегия се

управлява от Enova SF. Enova е публично дружество за насърчаване на енергийните спестявания, нови възобновяеми и екологични решения на основата на природен газ, 100% собственост на норвежкото правителство, представяно от Министерството на петрола и енергията. Основната мисия на Enova е да подпомага природосъобразната и рационална употреба и производство на енергия, като прилага финансови инструменти и насърчения за стимулиране на пазарните субекти и механизми за постигане на целите на националната енергийна политика. Промените в употребата и производството на енергия се финансират от Енергийния фонд. Мисията на Енергийния фонд е да насърчава екологичната употреба и производство на енергия и да осигури дългосрочно финансиране на адекватни дейности. По отношение на сградната енергийна ефективност правителството е създало нови строителни регулации със значително по-стриктни изисквания за енергийна ефективност. Основна цел е повишаване на информираността за енергийните нужди и използването на енергията при продажбите, покупките и наемането на жилищни и търговски сгради. Собствениците на частни и публични сгради могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ за покриване на допълнителните разходи в процеса на планиране, прилагане или инвестиции в енергийно ефективни сгради. През 2010 г. беше въведен нов норвежки стандарт за пасивни и нискоенергийни къщи. Той включва дефиниции и изисквания по отношение

TЪРГОВСКИ БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ С НОРВЕГИЯ Оборот, Ръст, % Износ, млн. Ръст, Внос, млн. млн. евро евро % евро 12.5 -25.6 6.4 -41.8 6.1 11.7 -6.4 6.7 4.7 5.0 15.3 30.8 8.0 19.4 7.3 16.5 7.8 6.9 -13.8 9.6 17.4 5.5 8.4 21.7 9.0 17.5 1.1 9.2 9.5 8.4 27.4 56.3 10.2 9.2 17.1 26.8 -1.9 17.0 65.9 9.8 44.0 63.9 36.2 112.9 7.8 43.8 -0.4 22.7 -37.3 21.1 31.8 -27.4 23.4 3.1 8.4

Ръст, % 5.2 -18.0 46.0 31.7 -6.4 -7.1 104.8 -42.4 -20.7 170.9 -60.2

Баланс, млн. евро 0.3 1.7 0.7 -2.7 -0.6 0.8 6.9 7.2 28.4 1.6 15.0


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

gradat.bg

5

ИНТЕРВЮ

възможностите за икономическо Норвегия и България по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм на топлинните загуби, отоплителните нужди и енергоснабдяването и изискванията към сградните компоненти и праговете на загубите. Той въвежда допълнителни изисквания към процедурите за тестване, методите на измерване и отчитане на енергийното потребление при завършване на жилищни сгради, за да могат те да бъдат определени като пасивни къщи и нискоенергийни къщи в норвежкия климат. Каква е политиката на Европейския съюз по тези въпроси и как съответства тя на норвежката стратегия? - Европейският съюз и Норвегия са партньори в развитието и прилагането на екологични политики. Енергийните политики на ЕС и Норвегия имат водеща роля при постигане на целите в това отношение. Норвегия съдейства активно за достигане на поставените от ЕС цели в енергийната политика според Договора от Лисабон - сигурност на доставките, конкурентоспособност и устойчивост. Норвегия е вторият по големина доставчик на природен газ за ЕС. Основните норвежки интереси са свързани с теза на Европейския съюз по две основни причини: - Норвегия е важен доставчик на природен газ и нефт и важен търговски партньор в електротърговията - Норвегия прилага всички законови норми в енергийния сектор съобразно изискванията на европейското икономическо пространство. Разкажете ни повече за т.нар. в България норвежка програма, нейното приложение в България и начините за повишаване на енергийната ефективност? - Норвегия подкрепя проекти в България чрез Финансовия меха-

рез 2013 г. се очаква да стартира друга финансирана от Норвегия програма с фокус върху енергийната ефективност и възобновяемата енергия. Програмата се управлява от българското Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и ще осигури над 13 млн. евро безвъзмездна финансова помощ

те и средните предприятия. Бяха получени над 40 предложения за партньорски проекти между български и норвежки организации, които в момента се оценяват. Програмата ще допринесе за въвеждането на екологични технологии в съществуващи индустрии и ще насърчи зелените иновации и предприемачество. Тази година се очаква да стартира друга финансирана от Норвегия програма с фокус върху енергийната ефективност и възобновяемата енергия. Програмата се управлява от българското Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и ще осигури над 13 млн. евро финансиране. Вярваме, че тези две програми ще подкрепят процеса на повишаване на енергийната ефективност на индустрията и обществените сгради в България.

низъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. В периода 2009 - 2014 г. за България са предвидени 126.6 млн. евро финансиране, което прави страната петия по размер бенефициент по програмата. Грантовете ще бъдат разпределени в 15 програми в различни сектори - околна среда, културно наследство, грижа за децата и здравеопазване, гражданско общество, правосъдие и вътрешни работи и др. Някои от програмите вече се изпълняват. Например програмата за иновации в зелена индустрия вече проведе процедура по набиране на проекти с фокус основно върху малки-

Как може да бъде насърчен бизнесът да стане част от зелените политики? - Норвежкото правителство се фокусира върху няколко области с цел стимулиране на развитието на зелен бизнес: • инициативи за повишаване на информираността и осъзнаването на важността на проблема. Има редица инициативи, целящи да осигурят актуална информация за развитието на екологичните въпроси. Държавата осигурява и финансиране за редица НПО и други организации, които осъществяват подобни дейности и разпространяват информация за зелени инициативи. • финансови пакети за насърчаване на екоиновациите. Редица пакети със стимули подкрепят екологичните мерки, сред които финансиране на иновации в сфери като вятърно офшорно енергийно производство и биоенергия. • подкрепа за старти-

П

ращи зелени фирми и предприемачески инициативи. Програмата е насочена към нови компании в биоенергетиката и подкрепя норвежки малки и средни предприятия с фокус върху възобновяемите енергийни източници като вятър, вълни и приливи. • обучителни програми за подготовка на работната сила за прехода към зелена икономика • инвестиционни схеми в нови продукти и услуги, които могат да доведат в бъдеще до създаване на зелени работни места. Как оценявате норвежко-българските икономически отношения?

- Виждаме нарастващ интерес в икономическите възможности за сътрудничество между Норвегия и България главно благодарение на Норвежкия финансов механизъм, но също така и благодарение на факта, че все повече предприемачи осъзнават ползите, които партньорството може да предложи. Все още има неразкрити възможности за сътрудничество и се надявам следващите години да бъдат ползотворни за двустранните отношения. Инвестицията, която направи в България норвежкият мобилен оператор „Теленор“, е най-голямата за страната ви за 2013 г. и ме кара

да вярвам, че тя поставя началото на динамични икономически взаимоотношения между двете страни. Други сфери на дейност, които норвежците могат да споделят с българските си партньори, са опитът ни в енергийния сектор и зелените решения, корабната индустрия, здравните услуги и политиката за иновации. От друга страна, ние можем да се възползваме от възможностите за аутсорсинг и производство в България, от възможностите на туризма по Черноморието, от балнео- и здравния туризъм и от вашите фантастични вина. Подготви Николай Тодоров


6

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

gradat.bg

BUILDINGREEN

Резиденцията на посланика на Норвегия в София

П

осолството на Норвегия в България е създадено в София през 2001 г. и след като известно време се търси подходяща сграда за резиденция, се взема решение за закупуване на терен и строителство. През 2002 г. се купува терен в Бояна от 3300 кв.м. Провежда се международен архитектурен конкурс през пролетта на 2005 г., спечелен от PML и N1 architects и ландшафт дизайнерите Trifolia Landscape Architects, които изработват идейния проект. След конкурс инженерингът е възложен на ГБС. Сградата е въведена в експлоатация през юли 2009 г.

Сградата е добър представител на съвременната северна архитектура - елегантна простота, прилагане на сравнително малка палитра материали, много светлина в сградата и добра връзка с външните зони. Проектът се управлява от Stattsbygg - държавна компания на норвежкото правителство за управление и консултантска дейност по недвижимата собственост на министерството на външните работи - 171 сгради извън страната. ДЕТАЙЛИ Местоположение РЗП Стойност на терена Строителна стойност Идеен проект Инженеринг Интериор дизайн

кв. Бояна, София 890 кв.м 3.2 млн. норвежки крони 16.5 млн. норвежки крони PML и N1 architects и ландшафт дизайнерите Trifolia Landscape Architects ГБС Линда Евенсен


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

gradat.bg

7

ГРАДСКА СРЕДА

Изложба показва десет перспективи за сближаване в еврорегион Русе – Гюргево

„Е

врорегион Русе – Гюргево: 10 модерни перспективи за сближаване” – под това мото в Русе на празника на града 6 май бе открита изложба, експонирана на русенския кей. Върху десет пана са презентирани идейни проекти за трансгранично сътрудничество, разработени по проект „Еврорегион Русе - Гюргево оперативни решения - мастърпланинг за интегрирано управление на възможностите за развитие“. Проектите са в сферата на икономиката, транспорта, енергията, туризма и недвижимите имоти и вече има фирми, които проявяват интерес към реализиране на проекти по рго мастърплана. Експозицията беше открита от зам.кмета по европейско развитие Страхил Карапчански и от Петер Шнайдер - председател на консорциума «Пан план-Ласи-Булплан», изпълнител на проекта.

Сред 10-те големи инвестиционни проекти с влияние върху развитието на целия еврорегион са площадки от 300 - 400 ха за мащабно промишлено строителство, изграждане на трансграничен бизнес инкубатор за малки предприятия, заети с трансгранични дейности, които в противовес на големите промишлени концерни имат нужда от подкрепата на структурирана програма за помощ, ориентирана към целия регион на Русе и Гюргево. Нов Дунав мост заедно с магистрала, минаваща и край двата града, високоско-

ростен влак заедно с жп линия, свързваща двата града, и интегрирано решение с градска железница или трамвай за двата града са представените проекти в сферата на транспорта. Енергийната ефективност, квартали с активна енергия и решения за управление на енергията са проектите в областта на енергията. Нови туристически информационни центрове от двете страни на Дунав, създаване на зелени зони като центрове за отдих и програма за саниране на градските центрове заедно с широкообхватни мерки за енергийна ефективност са идейните разработки в областта на туризма и недвижимите имоти. Зам.-кметът Карапчански подчерта ключовото значение на проекта за бъдещото развитие на еврорегион Русе - Гюргево, както и за привличането на инвестиции от двете страни на реката. Г-н Шнайдер уточни, че стремежът на изпълнителя е бил да предложи проекти, които да имат съществен принос за преобразяване визията на еврорегиона.

Изложбата беше открита от зам.-кмета по европейско развитие Страхил Карапчански и от Петер Шнайдер - председател на консорциума «Пан план-Ласи-Булплан», изпълнител на проекта

Проектът „Еврорегион Русе - Гюргево оперативни решения – мастерпланинг за интегрирано управление на възможностите за развитие” се осъществи по програма „Трансгранично сътрудни-

чество Румъния - България” за осемнайсет месеца, в периода февруари 2011 - август 2012 г. Партньори по него са община Русе и община Гюргево, като водеща страна е българската. Общата му стойност

Обновява се пространството пред Съдебната палата в Казанлък Започнаха ремонтните дейности пред Съдебната палата в Казанлък. Непривлекателното досега място с разбити тротоари или липсващи такива около сградата на Районния съд в града ще бъде изцяло обновено. Съгласно програмата на община Казанлък, свързана с ремонтни дейности по инфраструктурата, благоустрояване и озеленяване, бе изготвен проект за обновяване на общинска тротоарна площ и прилежащи площи към една от емблематичните сгради в

града. За да се превърне мястото в привлекателно парково пространство с достатъчно тротоарна площ и да се създаде комфорт за гражданите, бе необходимо да бъдат отстранени стари и заболели дървесни видове с плитка коренова система. Дейностите по облагородяване на пространството предвиждат цялостна подмяна на тротоарните плочки и бордюри, поставянето на нова настилка, премахване на разкривените и повредени метал-

ни ограничителни колчета, засаждане на нови дървесни видове, цъфтящи храсти и декоративни дървета, оформянето на зелени и цветни кътове. Обновената площ е 850 кв.м, а от изток ще бъде направен паркинг за обслужване на Районния съд от коли на съдебната власт и прокуратурата. Ограничители от жив плет и специално осветление ще допълнят новия облик на това място в центъра на Казанлък. Светла ДОБРЕВА

е 949 944.49 евро. За празника си Русе посрещна официални делегации от побратимените с Русе XI район на Будапеща – Уйибуда, и Гюргево. Силвия ЗЛАТКОВА


8

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

gradat.bg

ГРАДСКА СРЕДА

Медицинският университет в Плевен ще прави ремонти с над половин милион лева Медицинският университет в Плевен е в процедура по избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни работи на сградния си фонд. Прогнозната стойност на поръчката е 446 000 лв. без ДДС, разделена в четири обособени позиции. Първата касае подмяна на съществуваща дограма с нова и текущ ремонт на учебни зали в сградата на база “Проф. М. Ганчев” при МУ Плевен, ул. ”Ген. Вл. Вазов” №91. Втората позиция е за текущ ремонт на санитарни помещения и частична подмяна на ВиК инсталация в сградите на Ректорат 1 и Ректорат 2 на МУ – Плевен, ул. „Кл. Охридски” 1. Третата обособена позиция е за текущ ремонт на учебни зали, кабинети и лаборатории в сградата на Ректорат 1 на МУ – Плевен, и

четвъртата - за подмяна на съществуваща дограма с нова в студентско общежитие „СО 2” при МУ – Плевен, в жк „Дружба“. Крайният срок за изпълнение на поръчката е 10 сеп-

тември. Преди дни бе даден официален старт на реконструкцията на спортната зала на Медицинския университет в Плевен. Сградата е собственост на МУ

- Плевен, и се намира в централната част на града. Изпълнението е поверено на плевенската фирма „Ванков-Дунев” ООД след проведена обществена поръчка. Договорът за строител-

ство е на обща стойност 244 349.53 лв. без ДДС. Средствата са осигурени от безвъзмездна помощ от японското правителство в подкрепа на структурните реформи в България по про-

ект „Извършване на ремонт и реконструкция на спортна зала на Медицински университет – гр. Плевен, и осигуряване на достъпна среда“. Предвидените по проекта дейности включват извършване на основен ремонт на спортната зала на университета и създаването на подходяща материална база както за провеждането на задължителна част от учебния процес (часовете по спорт на студентите), така и за пълноценното прекарване на свободното време. В рамките на проекта се предвиждат и дейности за изграждане на достъпна среда за хора с увреждания и изграждането на спортни съоръжения, подходящи за ползване от хора с увреждания и нуждаещи се от допълнителна рехабилитация. Силвия ЗЛАТКОВА

Римският стадион с 3D кинозала и информационен център с кафене Реконструкцията няма да възпрепятства достъпа до Римския стадион, тъй като интервенцията е насочена предимно към терасата, където ще бъдат изградени информационен център и кафене, пространството под нея, предвидено за прожекционен салон, както и западните стълби

oрганизатори:

генерален спонсор:

златен спонсор:

Римският стадион в центъра на Пловдив ще бъде широко отворен за посетители със социализация и на второто ниво. Това предвижда проектът за втория етап от реконструкцията на археологическия паметник, разработен от авторски колектив с ръководител арх. Румяна Пройкова. Освен сегашния вход откъм север след обновление ще се отвори стълбището на запад към ул. „Лейди Странгфорд“, а от източна посока ще се изгради подемник за хора с увреждания. Реконс т рукцията няма да възпрепятства достъпа до Римския стадион, тъй като интер-

венцията е насочена предимно към терасата, където ще бъдат изградени информационен център и кафене, пространството под нея, предвидено за прожекционен салон, както и западните стълби, обясни инж. Тотев. Терасата ще се изреже в овална форма по контура на седалките, за да се постигне цялостна хармония. Овален ще е и екранът в салона, разказа арх. Пройкова. Общината поръча първия филм, който ще се прожектира там – широкоекранен в 3D формат, посветен на Пловдив през II век. Предвижда се изграждането на ново многоцветно LED осветление, как-

то и озвучаване. С втория етап на реконструкцията на Римския стадион Пловдив ще има първия си изцяло завършен туристически обект от римското наследство. От общинския бюджет са заделени около 470 хил. лв. До края на годината ще е готов проектът за Одеона, а арх. Румяна Пройкова вече работи върху проект за Античния театър, който обхваща както подземието на съоръжението, така и пренебрегвани досега сгради наоколо и цялото пространство в съседство с много зеленина и интересни акценти. Светла ДОБРЕВА


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

gradat.bg

9

ПЪТИЩА

Повторно избират изпълнител за ремонта на надлез „Скобелева майка” в Пловдив Двойно по-ниски цени за консултантската услуга предлагат участници Община Пловдив прекрати обществената поръчка за избор на изпълнител на основния ремонт на пътния надлез „Скобелева майка” и предстои да обяви нова процедура. Причината е, че подадената оферта от единствения участник - Обединение „Ландос 2013”, в което влизат „Инфраструктурна компания” АД и нейното дъщерно дружество „Интегрирани пътни системи” АД, макар и да отговаря на предварително обявените от възложителя условия, надвишава предвидения финансов ресурс. При прогнозна стойност на поръчката 1 773 000 лв. оферираната цена е 2 770 596.99 лв. Общо седем фирми се състезават за извършване на консултантската услуга и строителния надзор на пътното съоръжение, осмият участник е отстранен, стана ясно при отварянето на ценовите оферти миналата седмица. При първоначално обявена стойност от 14 166.67 лв. без ДДС подадените ценови предложения варират от 4400 до 12 500 лв. без ДДС. Найвероятно ще се поиска обосновка от участниците, дали с 20% по-ниски от средните оферирани стойности, посо-

Съоръжението е затворено за движение заради опасно тежкото си състояние. При устоите му се наблюдават течове от дилатационните фуги, вследствие на които са компрометирани напречните греди, има ограничени зони с карбонизирал бетон и корозирала армировка, асфалтовата настилка е напукана, а на места деформирана и пропаднала

чиха от комисията. Поръчката включва изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните проекти, геодезическо заснемане, изготвяне на технически паспорт, контрол на количествата и качеството на изпълнените СМР, въвеждане на строежа в експлоатация и издаване на разрешение за ползване. Надлезът е част от пътен възел „Скобелева майка”, който е разположен на път I-8 и е от изключително значение за града и националната

пътна мрежа. Представлява 6-отворно съоръжение с дължина 136.7 м и общ габарит 19.60 м, което заради опасното си състояние бе затворено за движение в края на миналата година. Другата част от п.в. „Скобелева майка” – надлезът над жп линията и пътните развръзки към югоизточния обход и направлението Свиленград, беше изградена наново през 2011 г. със средства от републиканския бюджет в размер на над 12 млн. лв. Строително-ремонт-

ните дейности обхващат пътния надлез над бул. „Цар Симеон”, подходите и подпорните стени към него, както и преасфалтиране на бул. „Цариградско шосе” до кръстовището с ул. „Ландос”. Проектът е разработен от „Мостконсулт” – София, и предвижда полагане на нов усилващ пласт бетон В30 за плоча и В35 за тротоарен блок, саниране на главни греди, колони и лагери, подмяна на отводнители и торкрет по връхната конструкция, торкрет

ЦЕНОВИ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР Прогнозна стойност без ДДС 14166.67 лв. „Ен Ар Консулт” ЕООД 12 500 лв. Обединение „Стройнорм-Номолос-ПВ” 9980 лв. „Консулт инженеринг” ЕООД отстранен „Нестър корект” ЕООД 4400 лв. „Пловдивинвест” АД 12 000 лв. „Консултантска инженерна група” ООД 9645 лв. „Агроводинвест” 6760 лв. „Т7 Консулт” 9700 лв.

по устои и стени, изпълнение на нова еластична ограда и парапет, полагане на хидроизолация, асфалтобетон и монтаж

на фуги и др. Ще се извърши и подмяна на всички стълбове и осветителни тела. Светла ДOБРЕВА

Дванайсет обединения и фирми в търга за ремонт на бул. „Ботевградско шосе” В обществената поръчка за ремонт на бул. „Ботевградско шосе от ул. „Летоструй” до столичния околовръстен път оферти подадоха дванайсет обединения и фирми. Индикативната стойност на ремонта на бул. „Ботевградско шосе“ от ул. „Летоструй“ до околовръстния път, включително прилежащите му съоръжения, е 10.5 млн. лева без ДДС. Бул. „Ботевградско шосе” е част от първостепенната улична мрежа, клас III Б. Обхваща участъка от км 0+000 при кръстовището с ул. „Летоструй” до км 5+291.56 за ляво плат-

но и км 5+300.52 – за дясно. Предвижда се и ремонт на 10 подлеза. Проектът е част от инвестиционната програма 2013 2016 г. на Столичната община и е включен в общ проект за ремонта на бул. „Владимир Вазов“ от моста „Чавдар“ до бул. „Ботевградско шосе“ и на бул. „Ботевградско шосе“ от ул. „Летоструй“ до софийския околовръстен път, включително прилежащите им съоръжения, на обща стойност 24 млн. лева. Критерий за възлагане е икономически най-изгодна оферта, като предлаганата цена носи 60 точки.

Участници в търга • ДЗЗД „Плана 2013“, съставено от „Инжстройинже-

неринг“ ЕООД и „Пецински“ ООД • Обединение „ГБС- Летоструй“, в което са ГБС „Ин-

фраструктурно строителство“ АД и „Трансконсулт 22“ ООД • ДЗЗД „Пътища риск консултинг 2013“, съставено от „Риск инженеринг“ АД, ''Пътища и мостове“ ЕООД, „Инжконсулт проект“ ООД • „Щтрабаг“ АГ • ДЗЗД „Сердика - Хемус“, в което се включват „Интегрирани пътни системи“ АД, „Инфраструктурна компания“ АД, 'Калистатов груп“ ООД, „Рутекс“ ООД • Обединение „Градски магистрали-2013“, съставено от „СК-13 Пътстрой“ АД, „СК-13 Трансстрой“ АД, „Пътпроект 2000“ ООД

•Сдружение „ПСТ Проект 2013“, съставено от „ПСТ

Холдинг“ АД, „Пътпроект“ ЕООД •Обединение „Ботевградско шосе 2013“, в което са

„Трейс Груп Холд“ АД и „Виа План“ ЕООД •ДЗЗД „Ботевградско шосе-2013“, в което са включе-

ни „Агромах“ ООД, ДЛВ ЕООД и „Пътстройпроект“ ЕООД •Обединение „Роуд Билд“ ДЗЗД, съставено от „Евробилд България“ ООД, „Пътища Пловдив“ АД, „Алве консулт“ЕООД, „Пътконсулт 2004“ ООД и „Проектстройинженеринг ТП“ ООД •Обединение „Ботевградско шосе“, в което са „ИСА 2000“ ЕООД, „БАКС 99“ АД, „Трансконсулт инженеринг“ ООД. •Консорциум „ППМ Ботевградско шосе“ е съставено от „Пътища и съоръжения“ ЕАД, „Пътстрой 92“ АД, „Мостремонт 97“ ООД и „Илия Бурда“ ЕООД


10

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

gradat.bg

ПЪТИЩА, ЖЕЛЕЗНИЦИ

Стартира изграждането на обхода на Габрово С официална церемония на 16 май при пътен възел с. Поповци - на път III-5004 и II-44, президентът Росен Плевнелиев даде началото на изграждането на обходния път на Габрово. Проектът „Път III5004 „Обход на Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.5 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130“ се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез оперативна програма „Транспорт“ 2007 - 2013 г. Изпълнява се на две фази. Фаза 1, стартираща сега, включва строителството на участък от 23.254 км – от км 0+000 до км 20+124.5, етапна връзка на обхода със съществуващия път I-5 (3.130

След церемонията по стартиране на проекта, пред официалните гости бе представен триизмерен макет на самия проект, реализиран от клуб по макетиране към ПГСАГ „Ангел Попов” – Велико Търново, с ръководител арх. Калинка Цонева, чиято цел е да визуализира предстоящите дейности

км), както и изработването на разширен идеен проект за тунел под вр. Шипка - 3.22 км. Изпълнител е Консорци-

ум ПСВТ, в който участват „Хидрострой“ АД, „Пътни строежи – Велико Търново“ АД и „Пътинженерингстрой – Т“

ЕАД. Договорът за строителство е за 92 940 000 лв. с ДДС. Строителния надзор ще осъществи ДЗЗД „Обединени кон-

Тринадесет оферти за ремонта на шест булеварда в София Отвориха офертите за рехабилитация (на инженеринг) на улици и булеварди от първостепенната улична мрежа в София на 13 май. Участват 13 фирми и обединения, като в обществената поръчка са включени шест улици и булеварди от инвестиционната програма на сторична община за периода 2013-2016 г., обе-

Позиция 1: • Обединение „Градски магистрали - Овча купел“, съставено от „СК-13 Пътстрой“ АД, „СК-13 Трансстрой“ АД и „Пътпроект 2000“ ООД • ДЗЗД „Консорциум Щрабаг – София-юг“, в което са „Щрабаг“ ЕАД и „Виа План“ ЕООД • Обединение „СП Инженеринг“ ДЗЗД, състоящо се от „Евробилд България“ ООД, „Пътища Пловдив“ АД, „Алве консултинг“ ЕООД и „Текопи“ АД

динени в четири позиции. Интересът е разпределен равномерно. За позиция 1 кандидатстват три участника, за позиция 2 – пет, за позиция 3 – две обединения, за позиция 4 – три кандидата. Позиция 1 e бул. „Никола Мушанов” от бул. „Възкресение” до ул. „Житница” (предварителна стойност 2.5

млн. лв.) и бул. „Овча купел” от ул. „Житница” до бул. „Цар Борис III“(индикативна стойност 2.5 млн. лв.) Позиция 2 e ул. „Професор д-р Иван Странски” от ул. „Академик Борис Стефанов” до бул. „Симеоновско шосе” и ул. „Акад. Стефан Младенов” от бул. „Г. М. Димитров” до ул. „Проф. Д-р Иван Странски”,

по съществуващо положение. Индикативната стойност е 2.2 млн. лв. Позиция 3 e ул. „Г. С. Раковски” от бул. „Княз Александър Дондуков” до ул. „Козлодуй” (без кръстовището с бул. „Сливница”). Предварителна стойност 800 хил. лв. Позиция 4 e бул. „Арсеналски” (индикативна стойност 1 млн. лв.).

Позиция 3: • Обединение „Пътища-Раковска“, съставено от „Пътища и съоръжения“ ЕАД и „Илия Бурда“ ЕООД • Консорциум „Унимекс Груп“, съставен от „Унимекс-С“ ООД, „Рутком проект“ ЕООД и „Вива 2000“ ООД позиция 3

позиция 1 позиция 4

позиция 2

Позиция 4: • Консорциум „ДЛВ- ПС“, състоящо се от „ДЛВ“ ЕООД и „Пътстройпроект“ ООД • Обединение „Арсеналски 2013“, включващо „Трейс - София“ АД, Пи Ес Ай АД и „Пътпроект“ ЕООД • Сдружение „Царевец“, съставено от „ПСТ Холдинг“ АД, „Виаком Проект“ ООД и „Тера Прима“ ООД

Позиция 2: • Обединение „ГБС Трансконсулт 22“, съставено от ГБС „Инфраструктурно строителство“ и „Трансконсулт 22“ ООД • Обединение „ИСА-БАКС“, съставено от „ИСА 2000“ ЕООД, „БАКС 99“ АД и „Трансконсулт инженеринг“ ООД • Обединение „Странски 2013“, съставено от „Трейс Груп Холд“ АД и „Рутекс“ ООД • ДЗЗД „Обновена София – СГ“, в което са „Агромах“ ЕООД и „Пътконсулт 2004“ ООД • „Страбаг АГ“

султанти“ с партньори „Трансконсулт БГ“ ООД, „Рубикон инженеринг“ ООД и „Трафик холдинг“ ЕООД. Стойността на договора е 1 096 032 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение е 540 календарни дни. Фаза 2, която предвижда и изграждането на тунел под връх Шипка (3,22 км), ще се осъществява в периода 2014 - 2020 г. Общата дължина на участъка е 10.549 км. Индикативната стойност е 150 млн. евро. Обходният път на гр. Габрово е част от Трансевропейски транспортен коридор IХ Букурещ - Русе - Димитровград - Александруполис и е възлова точка при движението в посока север– юг. Чрез него се осъществява преминава-

нето през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва обектът, са: Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа). С изграждането на тунел под Шипка ще се осигури най-доброто трасе, пресичащо Стара планина, ще се улеснят транспортните връзки между областите в Централна Северна България – Ловеч, Русе, Плевен, Велико Търново, Габрово, и тези от Централна Южна България – Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян. Силвия ЗЛАТКОВА

Удължават срока за обновяването на жп гара Бургас до 29 май ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ промени части от тръжната документация за обновяването на жп гара Бургас, която е паметник на културата, както и сроковете за закупуване на документи, приемане на оферти и отварянето им. Новите срокове са: • Купуване на документи – 18 май 2013 г., до 16:45 • Предаване на оферти – 28 май 2013 г., до 16:45 • Отваряне на оферти – 10:00 часа на 29 май 2013 г. Паралелно със строителния търг НКЖИ обяви и поръчка за консултант на проекта: „Оценка на съответствието и строителен надзор за проект „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа”. Ще спечели икономически най-изгодната оферта, като цената има тежест 80 точки, техническата оценка – 20 точки. Срокът за закупуване на документи за консултант е 27 май 2013 г., подаването на оферти е до 6 юни 2013 г., а отва-

рянето им е в 10:00 часа на 7 юни 2013 г. С проекта за жп гара Бургас се цели пълно архитектурно обновяване на приемната сграда и гаровия комплекс при използване на висококачествени, енергоефективни съвременни материали и технологии. Площта на отделните етажи на приемно здание жп гара Бургас е: сутерен - 1717 кв.м, първи етаж - 1894 кв.м, втори етаж - 1459 кв.м, и трети етаж 684 кв.м. Обхватът на реконструкцията и модернизацията на сградата и гаровия комплекс включва пълно обновяване на приемната сграда, на перонни покрития и настилки с обща дължина на пероните 1300 м, смяна на всички инсталации, информационни табели, надписи и табла, основен ремонт на сградите на Пост 1, Помощен пост и Стрелочна кабина „Западен мол“. Ще бъде благоустроена площ от около 14 300 кв.м, други 2900 кв.м. озеленени. Предвиден е и подпорен зид с дължина около 150 м. Милена ВАСИЛЕВА


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

gradat.bg

11

ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

Готова е първата станция от обществения велотранспорт в Бургас Морският град е първият в България, който предлага услугата Готова е първата станция от системата за обществен велотранспорт в Бургас. Тя е разположена в централната градска част, пред Младежкия културен център, и е с капацитет 12 велосипеда. Колелетата са оборудвани с GPS-и с цел безопасност, проследяване и ограничаване риска от кражби и вандализъм, а цялата велостанция е под видеонаблюдение. Обществената система за отдаване на велосипеди под наем в Бургас се реализира по проект „Велосипедният град - модел на модерна градска мобилност“, финансиран по Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд. Общата стойност на проекта е 190 920 лв., а изпълнението му стартира в началото на март 2012 г. В рамките на проекта ще бъдат изградени 12 велостанции, които ще бъдат разположени в различни зони на града и ще отдават общо 120 велосипеда под наем. От следващата седмица започва изграждането

МЕСТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОСТАНЦИИ Брой верайон станция лосипеди пл. Тройката 9 Младежки културен център 12 Централна градска част Гаров площад 12 (ЦГЧ) Бургаски свободен универ12 ситет Басейн „Флората” 12 Приморски Капани 12 парк Морско казино 9 Жк „Изгрев” Спортен център „Изгрев” 12 Жк „Зорница” Спортна зала „Бойчо Брънзов” 12 Жк „Меден Спортна зала „Никола Стан12 рудник” чев” Кв. Сарафово Народно читалище 12 До бул. Тракия и планирана Жк Славейков 9 спирка на BRT коридора

на следващите три станции. Те ще са на територията на Приморски парк - до Казиното, Флората и Капаните. Местоположението на всичките 12 станции е обозначено на информационните табла, разположени при всяка от тях. Предвижда се и изграждането на три информационни пункта, където колоездачите ще имат възможност да използват

компресор за помпане на гуми, да осъществят леки ремонти, както и да се информират за местни събития. Плановете са в началото на летния сезон системата да бъде пусната в експлоатация и отдаването на велосипеди под наем да започне. За обслужващ персонал на велостанциите от общината планират да назначат хора с увреждания.

Столична община внесе в МОСВ проектите за нови автобуси, трамваи и метровлакове Столична община внесе проектни предложения за закупуването на нови автобуси, трамвайни мотриси и метровлакове в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на 15 май. Това се предвижда по следните проекти: • Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на автобуси (126 нови нископодови газови съчленени автобуса с модерни енергоефективни технически параметри) • Доставка на десет метровлака за участъците от етап III на проект за разширение на метрото в София: лот 1 бул. „Цариградско шосе“ – летище София и лот 2

С

ъс средства по ОП “Околна среда 2007- 2013“ ще бъдат закупени общо 156 нови возила за градския транспорт на София

жк „Младост 1“ – Бизнес парк в „Младост 4” • Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на трамвайни мотриси (20 трамвайни мотриси). Проектните предложения по процедурата се отнасят до дейности,

които целят намаляване на вредните емисии във въздуха, шума и вибрациите и значително спестяване на енергия за градски транспорт в София. МОСВ публикува предварителна покана за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда“ 2007 2013, като процедурата е с конкретен бенефициент: Столична община, и партньори – общинските транспортни дружества „Метрополитен“ ЕАД, „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Столичен автотранспорт“ ЕАД. Така със средства по ОП „Околна среда“ 2007- 2013 ще бъдат купени общо 156 нови возила за градския транспорт на София.

Бургас е първият български град, който ще предлага тази услуга, широко разпространена в развитите европейски страни. В Холандия например 33% от всички дневни пътувания се извършват с велосипед. Като резултат от изпълнението на този проект ще се намалят вредните емисии, излъчвани от автомобилите в атмосферата, ще се нама-

ли автомобилният трафик, ще се облекчи проблемът с паркирането в проблемни градски зони и ще се създаде трайна тенденция за преминаване към алтернативни форми на придвижване, смятат от общината. Местата за изграждане на 12-те велостанции са определени след анализ на съществуващата инфраструктура и на потенциалните потреби-

тели на системата, която е разработена така, че да осигурява бърз, лесен и безопасен достъп от кварталите на града, до централната градска част, до рекрационните зони. Услугата ще стане още по–удобна и атрактивна, след като бъдат изградени и над 20 км нови велосипедни алеи по проекта за интегриран градски транспорт на Бургас. Силвия ЦЕНОВА

Велоалея ще свърже Аспаруховия мост с едноименния парк във варненския квартал Велоалея, която да свързва Аспаруховия мост с едноименния парк във варненския квартал, предвижда проект, част от проект „MOBISEC – Мобилни инициативи за устойчиви европейски общности” на стойност 390 000 евро. Той се финансира съвместно от програма „Action in the field of urban mobility”(Дейности в областта на градската мобилност) на Генерална дирекция „Мобилност и транспорт” на ЕК и от община Варна. Проектът за велоалеята в кв. „Аспарухово“ вече е съгласуван с Община Варна, обясни Милена Налбанчева, координатор за Варна на проект MOBISEC. В момента има изградена крайбрежна асфалтова алея от северната страна на кв. „Аспа-

рухово“ по протежение на канала море-езеро. Разработеният проект по MOBISEC включва част от тази алея; нова част, която ще я свърже с един от подходите към моста; съществуващата пешеходна алея в „Аспарухов парк“ и асфалтовата алея край плажа. Трасето е разделено на четири участъка. Изпълнението на целия проект по рехабилитация и изграждане на велоалеята се предвижа да стане на шест етапа, свързани с преасфалтиране, отводняване, изграждане на изцяло нови участъци, осветление, преасфалтиране. За да се избегне колоезденето по Аспаруховия мост, в момента се очертават мерки за връзка на велотранспорта с останалите видове транспорт, като изграждане на спе-

циални велостоянки, багажници за велосипеди в автобуси и др. Специалните стойки ще побират до 3-4 велосипеда и ще бъдат първите подобни у нас, коментира Милена Налбанчева. В проекта е включено велосипедно трасе в морската градина, съществуващото от сп. „Нептун“ до Морската градина ще се рехабилитира. Сред мерките за безопасност са изграждане на повдигнати пешеходни пътеки до учебни заведения и детски градини, изкуствени неравности за намаляване на скоростта на движение, рехабилитация на подлези и др. След остойностяване на дейностити от комисията по безопасност към община Варна ще бъдат избрани финансово допустимите. Силвия ЦЕНОВА


12

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

gradat.bg

ПРИСТАНИЩА

Подменят ВиК инфраструктурата на част от пристанище Бургас–изток „Пристанище Бургас” ЕАД обяви обществена поръчка за инженеринг (проектиране и строителство) на площадкова ВиК инфраструктура в имот, част от пристанищен терминал Бургас–изток. Става дума за имота, отреден за проекта „Зона за обществен достъп”, първият етап от който в момента се изпълнява. Теренът за изграждане на нов пътнически терминал и морска гара е разположен на територията на пристанище Бургас-изток в зоната на старата кейова стена, непосредствено до първо и второ корабно място. Предназначени-

ето му е за обществено обслужване, озеленяване, пристанищна инфраструктура и трафик кула. Проектът „Зона за обществен достъп от 1 до 4 корабно място и изграждане на Морска гара” е свързан с реорганизация на съществуващите пространства в пристанище Бургас и предвижда изграждане на свободна зона за обществен достъп, в която на едно място да бъдат събрани морски и сухопътен транспорт. С новата концепция за развитие на разглежданата територия товаро–разтоварните работи ще се изведат извън

обсега на обекта. Подходът от градската част до територията на ЗОД „Супер Бургас – фаза първа“, на този етап от проекта, се осъществява от ул. ”Ал. Батенберг”. Входът и изходът в територията стават с отделни еднопосочни връзки. Бъдещият изпълнител трябва да проектира питейна и противопожарна водопроводна мрежа съгласно изискванията на архитектурното решение на зоната. Предвижда се канализационната мрежа да бъде разделна, като новопроектираната дъждовна канализация ще се зауства в морето. Проек-

тантите трябва да предвидят възможност за преглед и лесна поддръжка на подземните комуникации. Не се препоръчва използването на съществуващата ВиК инфраструктура, която е амортизирана. Към настоящия момент на територията на обекта няма изградена канализация за дъждовни и преливни морски води. На пристанището няма съоръжения, които да улавят преливните води от морските вълни, когато те надхвърлят вълноломната стена. Новоизградената водопроводната мрежа на зоната трябва да осигурява питейното и про-

тивопожарното водно количество за предвидените за строителство в зоната обекти Морска гара с РЗП 5400 кв.м, търговски павилиони с РЗП 1474 кв.м, музей с РЗП 14 531 кв.м, многофункционална сграда и музей с РЗП 2766 кв.м, марина и атракции с площи съответно 1462 кв.м и 2308 кв.м, паркинг на три нива с площ 10 631 кв.м, трафик кула, открити паркинги за автомобили и автобуси и пристанище за круизи и яхти. Предвижда се осъществяване на строително-монтажи работи по изграждане на водо-

провод и канализация I категория, с приблизителна дължина 2633 метра. Прогнозната стойност е 2 350 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение – три месеца. Критерии за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта с оглед на следните критерии: срок за изпълнение с тежест 20 т, срок за отстраняване на дефекти и повреди с тежест 15, гаранционен срок с тежест 20 и цена с тежест 45. Срокът за подаване на офертите е до 16.30 ч. на 10 юни, а отварянето им е предвидено за 11 юни. Силвия ЦЕНОВА

Обсъждат развитието на европейските пристанища на международна конференция във Варна На 30 и 31 май във Варна предстои да се проведе международната ESPO Conference. Тазгодишното издание на традиционния форум, който за първи път ще бъде в България, ще бъде с тема „Чрез сътрудничество към нови взаимодействия”. Конференцията се организира в сътрудничество с ДП „Пристанищна инфраструктура” и до момента в нея са заявили участие над 150 представители на пристанищни власти и морски бизнес от Европа. В рамките на форума ще се обсъдят начините, по които пристанищните власти, оператори и заинтересовани страни могат да благоприятстват развитието и подобряване на производителността, като работят заедно. Конкретни въпроси включват интеграция на пристанищата в инфраструктурни коридори, маркетинг и популяризиране на пристанищните райони, както и между континенталните стратегии на пристанищните власти. Специално внимание ще се отдели на политиката на Европейския съюз в сектора и ще се обсъдят новите предложения на Европейската комисия за достъп до пазара и прозрачността в пристанищата, които предстои да се публикуват в идните месеци. Основен фокус на форума ще бъде и развитието на портовете в Черно море и възможностите за сътрудничество между тях.

В Русе обсъдиха значението на река Дунав за развитието на „зелените” транспортни коридори В изпълнение на работен пакет 4 от проект GIFT в сградата на Дирекция „Морска администрация – Русе“ се проведе регионален семинар за ролята на Транс-европейския транспортен коридор 7 – река Дунав. Целта на семинара бе да се съберат мнения и предложения на всички целеви групи, които имат отношение към тематиката на проекта, предимно по отношение значението на река Дунав за развитие на „зелени” транспортни политики и стратегии в Югоизточна Европа. Проектът „Зелени интермодални транспортни коридори” (Проект GIFT) стартира през месец март 2012 г. и се изпълнява в рамките на Програмата на ЕС за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа. Проектът е с продължителност от 30 месеца и с общ бюджет от 4 040 493 евро. Основната му цел е да насърчи използването на зелени интермодални транспортни коридори на територията на Югоизточна Европа. В проекта участват общо 27 партньора, като водещ е Министерството на инфраструктурата, транспорта и мрежите на Гърция. Българският партньор в проекта – Изпълнителна агенция „Морска администрация”, участва във всички работни пакети, като има ключова роля в изпълнението на работен пакет 4 „Изготвяне на предложения за модални коридори на територията на проект GIFT на базата на синтез”, на който е координатор. Изпълнението на проекта се очаква да завърши през месец август 2014 г.


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

gradat.bg

13

ВИК Започва строителството на ПСОВ и ВиК мрежа в Костинброд Стартира изпълнението на интегрирания проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води - Костинброд, и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за 97 млн. лв. Проектът включва изграждане и рехабилитация на канализационна мрежа с дължина 44 км, изграждане на довеждащ колектор до пречиствателната станция за отпадъчни води. Изпълнители са „Аква Пауър Инженеринг“’ ДЗЗД и консорциум „Костинброд Конструкшън Груп 99”. Срокът за завършване е декември 2014 г.

Изпълняват водния цикъл на Бяла Слатина Изпълнителят на пълен инженеринг - работно проектиране, авторски надзор и строителство с доставка на технологично оборудване и машини при изпълнението на проекта за водния цикъл на града на стойност 21 838 382 лв. с ДДС, е ДЗЗД „Райкомерс Аква Дизайн Арема“ по договор от началото на годината. Проектът трябва да приключи през март 2015 г.

Столичната община с пилотен проект за разделно събиране Пилотен проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки започва в столичните райони „Овча купел“ и „Кремиковци“ - част от проекта за интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната община. Общата стойност на инвестициите за пластмасови контейнери, чували и 5 броя превозни средства за събраните отпадъци е 2.6 млн. лв. Очаква се системата да заработи поетапно през юли, целта е да бъдат намалени депонираните отпадъци.

Търси се изпълнител на претоварна станция за общински отпадъци в Гълъбово Община Гълъбово провежда процедура за избор на изпълнител за изграждане на претоварна станция за общински отпадъци. Проектът включва изграждане на претоварна станция на площ 6200 кв.м, приемна зона, електронна везна с размери 12/3 м и капацитет 40 т, административна сграда – тип контейнер, с размери 3.00/8.00 м и паркинг за служители, транспортни връзки, инженерно-технически проводи, производствена зона - зона за компактиране на отпадъци с компактираща инсталация, релсов път за преместване на контейнерите, център за рециклиране, площадка за разкомплектоване на едрогабаритни отпадъци, изготвяне на работни проекти и изграждане на външни връзки и др. Показателите за оценка в търга са техническо предложение с тежест 70, съставено от срок за изпълнение на проектни работи, срок за плащане, технически възможности на участника - 40 точки, и ценова оферта с тежест 30. Прогнозната стойност е 2.5 млн. лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на заявки е 10 юни.

Избират строител и надзорник за регионално сметище в Малко Търново Община Малко Търново провежда процедури за изпълнител и строителен надзор на регионална система за управление на отпадъците по ОПОС. Основна площадка е местност Мечкобиево. Стойността на СМР се предвижда да възлиза на 3 825 316,36 лв. Площта на депото ще бъде 56 481 кв.м с две клетки, срокът за изпълнение - 14 месеца. От участниците се иска за последните три години специализиран оборот минимум 8 млн. лв. и поне три договора на сходни обекти. От всички показатели цената формира 30 от общо 100 при оценката на офертата. Срокът за заявки беше удължен до 8 април. В търга за надзор прогнозната стойност е 186 хил. лева без ДДС, а срокът за оферти - 22 май.

Строи се регионалното депо в Перник Строителството на регионална система за управление на отпадъците започна в квартал „Тева“ в Перник. Проектът по „Околна среда” е на обща стойност 21.4 млн. лв. Той включва регионално депо за неопасни отпадъци с общ капацитет 1 570 000 куб. м и завод за сепариране и компостиране за 170 населени места в областта, които генерират 46 000 т отпадъци годишно, от общините Радомир, Брезник, Земен, Ковачевци и Трън. Консорциум „Трейс Кордеел Перник” ще изпълни строителство на депото за неопасни отпадъци за 8 031 570.43 BGN без ДДС. Срокът за изпълнение е девет месеца. Проектът включва изграждане на първата от общо четири клетки,

приемна зона, площадкови комуникации и техническа инфраструктура. Депото ще бъде оборудвано със специална дренажна система за инфилтрата, която ще го отвежда към пречиствателната станция за отпадни води. За улавяне на образувалия се биогаз се предвижда изграждане на газоотвеждаща система в процеса на запълването и крайната му рекултивация. Първата копка на депото в Перник бе още през 2003 г., бяха избирани изпълнители с различни обществени поръчки, но изпълнението се забави поради редица проблеми - спор за собственост на терена, разрешен в полза на общината, но поради който депото загуби финансирането по ИСПА. Върху 20 декара ще се прави инсталация за сепариране на боклуците и компостираща инсталация за разделно събиране на зелени отпадъци. Търг за завода за сепариране и компостиране

В момента се провежда обществена поръчка за проектиране и строителство на завод за сепариране и компостиране - инженеринг по жълта книга FIDIC на „Завод за сепариране и компостиране“ като част от регионалната система за управление на отпадъци. Става дума за изготвяне на

Първа копка на депото за неопасни отпадъци направиха на 14 май кметът на Перник Росица Янакиева, областния управител Иво Петров и Спиридон Александров от ОПОС (вдясно), до него е инж. Цветан Цонев, гл. изп. директор на „Трейс Груп Холд“ АД, присъстваха и кметове и представители на обслужваните от бъдещото съоръжение общини Радомир, Земен, Ковачевци, Трън и Брезник.

работен проект, изпълнение на СМР, доставка и монтаж на машини и оборудване, обучение на персонала, доставка и монтаж на резервни части, сервизни проверки през гаранционния срок

и др. Прогнозната стойност е 5 219 850 лв. без ДДС за 7 месеца изпълнение. От участниците се изисква оборот минимум 8 млн. лв. без ДДС за последните три години и

оборот от строителство или инженеринг на инсталации за сепариране и/или компостиране минимум 5 000 000 лв. Документи се подаваха до 11 април. Николай ТОДОРОВ


14

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

gradat.bg

ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

Избират изпълнител за създаване на национален геопортал Обществена поръчка за изпълнител за извършване на услуга с предмет за създаване на информационна и комуникационна платформа за пространствени данни и услуги обяви Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”. До 7 юни се получава документацията за участие в процедурата, а оферти се подават 17 юни включително. Поръчката включва пет от предвидените общо десет дейности по проекта - дейност 1: „Аналитични дейности”, дейност 3: „Технологични разработки”; дейност 4: „Разработка на процедури за работоспособност на националния портал за пространствени данни“; дейност 5 „Обучения“; дейност 6 „Разработка на система за създаване на електронни масиви от пространствени данни на наличните в ИА ЕСМИС

пространствени данни“. Общата й прогнозна стойност е 1 206 603 лв. без ДДС. Участникът в процедурата трябва да бъде сертифициран по ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005 или еквивалентен в областта на информационните системи и пространствени данни. Сред минималните изисквания към участниците е да имат за последните три години до крайния срок за подаване на оферти успешно изпълнени поне три договора, включващи анализ, проектиране, разработка и внедряване на портали за пространствени данни. Поръчката е в рамките на проект „Създаване на информационна и комуникационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги и предоставяне на достъп за държавната администрация и гражданите” с общ бюджет

2 034 458 лв. Финансирането е по оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”. Реализирането на проекта ще доведе до идентифициране на страната ни чрез нейния национален портал за пространствени данни в Европейската инфраструктура, ще определи ролята и значението на поддържаните децентрализирани държавни данни и тяхното актуализиране и съхранение чрез съвместими INSPIRE услуги, ще създаде предпоставки за създаването на нови услуги за обществото чрез интеграция на електронното правителство и геоинформацията. Силвия ЗЛАТКОВА

Иновативна система за градска ориентация въвеждат в Бургас „Smart Point Бургас“ е новият мобилен начин за комуникация, който внедрява община Бургас, след като миналата година пусна мобилна версия на своя официален сайт като електронен гид. Системата използва две мобилни приложения за смартфони и таблети - сканиране на т.нар. QR кодове (quick response - бърза реакция) и Near Field Communication чипове - за бърз безжичен пренос на данни на близко разстояние. И двете технологии предоставят изключително лесен, бърз и напълно безплатен достъп на гражданите и гостите на Бургас до полезна за тях информация. Малки постери с интегрирани QR кодове и NFC тагове в тях са вече поставени на сградата на община Бургас, като до седмица ще бъдат поставени и на сградите на културните институти, забележителностите в града и по автобусните спирки на обществения транспорт. Стикерите дават възможност на жителите и туристите за лесен достъп чрез SMART устройства

13 кандидата за изграждане на оптични магистрали на „Булгартрансгаз“ Тринайсет фирми и сдружения кандидатстват в търга за изграждане и въвеждане в експлоатация на строежи към оптичната кабелна мрежа на „Булгартрансгаз”. Офертите бяха отворени на 8 май в сградата на възложителя в присъствието на 5-членна комисия и представители на фирмите кандидати. Дейностите, свързани с поръчката, са: временно строителство; трасиране на оптичната кабелна магистрала; доставка на необходимите материали и оборудване, без тези от позиция №1; строително-монтажни работи; контролни измервания, изпълнявани от лицензирани органи, единични, комплексни и приемни изпитания; идентификация на собствениците или на ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията по време на строителството за унищожена или пропусната реколта от земи, находящи се в строителната полоса на оптичния кабел, съгласно пазарни оценки, изготвени от лицензиран оценител, и провеждане на процедура за изплащане на обезщетенията; съставяне на строителни книжа, изработване на изпълнителна и екзекутивна документация; кадастрално заснемане на изградения строеж и получаване на удостоверения по чл.52, ал.5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР); дейности по приемане-

Обекти за изпълнение: · Позиция 1: Оптична кабелна магистрала Автоматична газорегулираща станция (АГРС) „Ботевград” - кранов възел (КВ) „Батулци” - Подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен”, с обща дължина с дължина 17 420 м · Позиция 2: Магистрални и локални оптични кабели – северна магистрала от междинна точка от трасето (МТТ) кранов възел (КВ) „Батулци” – МТТ КВ „Николаево” до възлова точка (ВТ) ГРС „Плевен”, с дължина 57 530 м.

800

км и покрива 40% от трасетата на газопроводите, предимно в Източна и Южна България - българо–румънска - българо–турска граница, с. Лозенец, община Стралджа – гр. София

то на строежа и въвеждането му в експлоатация; гаранционна отговорност за изпълнените строителни и монтажни работи. Част от техническите изисквания са кандидатите да предоставят списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 гoдини, за строителство на аналогични обекти, които са въведени в експлоатация, придружен от

КАНДИДАТИ ЗА ДВЕТЕ ПОЗИЦИИ:

и кои мобилни операционни системи поддържат QR кодове или NFC тагове. Бургас е първият град в страната, който пуска в експлоатация система на база тези две технологии. Високотехнологичната услуга ще е полезна предимно на хората с динамичен бизнес, изискващ постоянна връзка, младежите, които използват предимствата на комуникацията на открито, и гостите на града, за които свободният достъп до информация е особено важен по време на престоя им. Силвия ЦЕНОВА

Таня ТОДОРОВА

КАНДИДАТИ ЗА ПОЗИЦИЯ 1: фирмите „Водстрой 98”, „Орбел Ком” ЕООД и •ЕТ „Мирса - 93 Цветан „Неткомс“ ООД) Асенов”, София • „Овъргаз Фиберком“ ДЗЗД, сформирано •ДП „Съобщително между „ОВЕРГАЗ Инженеринг“ АД и испанската строителство и компания Fibercom. За подизпълнител е обявено възстановявяне” телекомуникационното дружество „Вестител БГ” АД •Консорциум – част от групата на „Овергаз”. „Техноинком – 04” („Техно – 04”, София, и • „Мармет“ ООД „Телекомуникационно • Обединение ТС БГ – ДЛВ – сформирано от „Телеком сервиз България“ и ДЛВ ЕООД, гр. Перник и високо строителство Инком“ ООД („ТВС • „АМТЕКО“ АД, Италия Инком“), Пловдив) • „Телелинк“ КАНДИДАТИ • Обединение „Монтажи Ко – Телекомплект” ЗА ПОЗИЦИЯ 2: „Монтажи Ко”, София и „Телекомплект ЮГ” ООД, Благоевград •„Хайтови Сие“ ООД, София • „ВИП Консорциум” ДЗЗД - „ВИП Консултинг Груп 08” - София, „ТВ САТ Ком” - Пловдив, и „Некст •ЕЛМИ ООД, Стара Дженерейшън Сървисез” – Смолян. Загора • „Глобъл Оптик“ ДЗЗД, София, обединяващ

до информация за определени обекти, маршрута до тях, актуални новини, културни прояви и събития. Съдържанието на стикерите от мобилната платформа „Smart Point Бургас“ е различно в зависимост от мястото, където е разположен постерът, и насочва потребителите към определени обекти. Всеки обект е представен с отделна интернет страница, която се зарежда бързо след приближаване на смартфона до постера. В сайта са посочени всички обекти, които са включени в системата, както

препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. В портфолиото на всеки кандидат трябва да има изпълнени поне 2 договора за строителство на нови или реконструкция на съществуващи електронни съобщителни мрежи и съоръжения към тях, представляващи строежи от III категория, с обща дължина не по-малко от 50 км. Всеки кандидат предоставя и сертификати, удостоверяващи, че производителите на основни материали (оптични кабели, оптични муфи и HDPЕ тръби), което участникът предлага, са въвели и прилагат система за управление на качеството съгласно ЕN ISO 9001. Прогнозната стойност на поръчката е, както следва: 1 600 000 лева – за позиция 1, и 1 990 000 лева - за позиция 2. Фирмите са внесли като банкова гаранция съответно по 10 хиляди ( позиция 1) и 15 хиляди лв. (позиция 2) Срокът на изпълнение на поръчката е 270 дни.


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

gradat.bg

15

ЕЛЕКТРО-, ТОПЛО-, ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

20 оферти за строителни и монтажни работи на електрически инсталации

Археологическият институт при БАН ще проверява трасето на газовата връзка България - Сърбия проектен газопровод - I вариант проектен газопровод - II вариант проектен газопровод - III вариант проектен газопровод - IV вариант съществуващ газопровод държавна граница областна гранижа общинска грани ца жилищна граница

ЧЕЗ обновява кабелната и въздушната мрежа в Северна България 19 фирми и едно обединение кандидатстват за изпълнение на строително-монтажни дейности, включени в ремонтната и инвестиционната програма на „ЧЕЗ Разпределение България” АД. 20те оферти бяха отворени на 14 май от 5-членна комисия. Всички оферти притежават изискваните документи, декларации и сертификати за изпълнителите, както и за наличното техническо оборудване, констатира комисията. Участниците имат сертификати от БСК за съответната група и категория строителни обекти. Дейностите, които изисква възложителят, са свързани с реконструкция на ТП, изкопно-възстановителни дейности

при полагане на кабели СрН и НН и реконструкция на въздушни мрежи СрН и НН. Те са обособени в пет позиции, формирани на територията на областите Плевен (поз. 1), Ловеч (поз. 2), област Враца (поз. 3), област Монтана (поз. 4) и област Видин (поз. 5) в Северна България. •Кандидати за поз. 1 – област Плевен: ЕЛ ЕООД, „Елстив – инженеринг“ ЕООД (Плевен), „Елфор“ ЕООД, „Електра 94“ ООД, „Гелишев” ЕООД, „Ел-Тест” ЕООД и „Пауър инженеринг” ООД •Кандидати за поз. 2 – област Ловеч: Ди Ти Ай ООД, „Етра ЕЛ” ООД, „Дар 55” ЕООД, „ЕМУ – Перник” ЕООД, ЕТ

„Елмонт – Никола Влъчков” •Кандидати за позиция 3 – област Враца: „Стенли 03” ЕООД, „Комос” ООД, •Кандидати за позиция 4 – област Монтана: „ВАК 02” ЕООД, „Релина“ ЕООД и ДЗЗД „Енергия” – гр. Перник, включващо фирмите „АСФ сървисис“ ЕООД, „Енержджи 2020” ЕООД и „Асфалтинг” ООД •Кандидати за позиция 5 – област Видин: „Комстрой инженеринг” ООД, СД „Лобут – АК Лобутов Конярски и сие” и „Водстрой“ АД, гр. Видин. Критерият за оценка е най-ниската цена, а срокът за изпълнение на СМР е 24 месеца. Таня ТОДОРОВА

Община Луковит модернизира уличното си осветление Обществена поръчка за изпълнител на „Строително-монтажни работи за eнергийно ефективна модернизация на уличното осветление в град Луковит” провежда община Луковит. До 20 май включително е срокът за получаване на оферти или заявления за участие, отварянето им е предвидено за 22 май от 11.00 часа. Прогнозната стойност на поръчката е 871 462 лв. без ДДС. Крайният срок за изпъл-

нението й е 9 месеца. Поръчката е в рамките на „Интегриран проект за обновяване на улично осветление, рехабилитация на градски площад и изграждане на детски площадки в община Луковит“ на стойност 1 870 810 лева. Проектът се финансира изцяло по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ по Програмата за развитие на селските райони, като 80% от средствата са от ЕС и 20% от държав-

ния бюджет. Договорът между община Луковит и Държавен фонд „Земеделие“ бе подписан в края на ноември 2012 г. Проектът включва освен подмяна на уличното осветление с енергийноефективно реконструкция на площад „Трети март“, както и изграждане на две детски площадки в града. При оценката на офертите с равна тежест ще са техническото и ценовото предложение. Силвия ЗЛАТКОВА

•Трасе - 61.6 км. (II вариант) •Обща засегната площ -

1860.77 дка, Включва извънселищна територия на общините: •Нови Искър - 339.181 дка •Костинброд - 408.981 дка •Божурище - 91.898 дка •Драгоман - 563.145 дка •Сливница - 457.565 дка

Националният археологически институт с музей при БАН единствено е подал оферта за теренни проучвания за издирване на археологически обекти по трасето на бъдещата междусистемна газова връзка България – Сърбия, съобщи Светлана Маринова, н-к отдел в дирекция „Правна” на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Обявената на сайта на министерството обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП бе с едноседмичен срок и приключи в края на работния ден на 14 май т.г. Тя е във връзка с изпълнението на проекта за изграждане на интерконектора България - Сърбия, финансиран с 48 млн. евро от Европейския фонд за регионално

10 млн. лева за сероочистваща инсталация в ТЕЦ „Република” Новоизградената сероочистваща инсталация на ТЕЦ „Република” чака издаването на Акт 15, обяви инж. Стойчо Василев, изп. директор на „Топлофикация - Перник”, управляваща централата. Инвестицията на дружеството е близо 10 млн. лева, което е няколко пъти по-малко от едно подобно съоръжение благодарение на собствена разработка. Главен изпълнител на проекта е „Атоменергоремонт – Гълъбово”, като са

използвани подизпълнители при изграждането на различните инсталации, коментира възложителят на проекта. Вложените в екологичната инсталация средства ще се признават като амортизации в рамките на 25-годишен период по 400 хиляди лева на година. Според инж. Василев икономическата ефективност на проекта е, че е създаден и изпълнен от български висококвалифицирани специалисти, с бъл-

гарско оборудване и материали. Внедрени са и системи за непрекъснат мониторинг на емисиите на серните окиси. Инсталацията за мокро очистване на димните газове, получени при изгаряне на въглищата, е изградена в рамките на 11 месеца. Това е четвъртият подобен проект след тези в ТЕЦ „Сливен”, ТЕЦ „Брикел” и ТЕЦ „Бобов дол”. Изключително трудно се правят подобни инвестиции със собствени сред-

развитие по ОП „Конкурентоспособност“ 2007 – 2013 г. с бенефициент МИЕТ. В следващите дни ще бъде обявена и цената, предложена от института, като съгласно поръчката тя не трябва да надвишава 20 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на поръчката е до 30 дни от датата на сключване на договора за изпълнение. Изпълнителят ще избере и ръководител на екипа от лица, квалифицирани в областта на теренните проучвания. Квалификацията и опитът на ръководителя на екипа следва да отговарят на изискваните по чл. 150 от Закона за културното наследство за издаване на разрешение и извършване на теренни проучвания на археологически ценности. Екипът трябва да съ-

бере информация и да направи проучване за наличие на археологически обекти и предписания за необходимостта от евентуални последващи археологически дейности, както и прогнозното им остойностяване при проектиране и строителство на газопровода. Събраната със съдействието на възложителя детайлна информация ще бъде предоставена под формата на два доклада - научен и финансов. Досега по проекта е направено ПУП-ПП, като консултант е „Газтек БГ“. Предстои избор на консултант за строителен надзор и оценка на съответствието, избор на строител и доставчици на оборудване. Въвеждането в експлоатация е предвидено за юли 2015 г. Таня ТОДОРОВА

Участниците в „Набуко” – с право на 50% от капацитета ства, коментира изпълнителният директор на топлофикационното дружество. Последната голяма инвестиция в топлопреносната мрежа на „Топлофикация - Перник“ е отпреди пет години с финансиране по фонд „Козлодуй”. Засега не се планират нови инвестиции в мрежата предвид на големия процент неплатени сметки на абонатите на централизирано отопление в града. Таня Тодорова

Участниците в „Набуко” могат да запазят 50% от капацитета за пренос от бъдещия газопровод за свои нужди. Това потвърдиха с решение националните регулатори на Австрия, Унгария, Румъния и България, обяви компанията „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл“ ГмбХ. Това е изключение от европейските норми, Третия енергиен либерализационен пакет, гарантиращи достъп до 100% от капацитета на тръбопровода само за трети страни (неучастващи в проекта) или компании, които не са инвеститори в проекта, да се възползват от до 100% от капацитета на тръбата за пренос на газ. „Набуко-запад“ е 48' тръбопровод с дължина 1326 км. „Набуко” се радва на голям интерес от страна на множество потенциални търговци, които не са пряко свързани с проекта и с консорциума „Шах Дениз”, обяви фирмата оператор. Интересът на търговците на газ към свободния капацитет надхвърля очакванията само седмица след началото на регистрационната фаза на процеса „Отворен сезон”.


16

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

gradat.bg

ТЕМА

ПРОЕКТИ И ИДЕИ ЗА ГРАДОВЕТЕ

ИПГВР в контекста на новия програмен период 2014 - 2020 г.

Интегрирани инвестиции за градско развитие

С

ъответствието с интегриран план за градско възстановяване и развитие ще бъде задължително условие за финансиране на проекти за устойчиво градско развитие по линия на структурните и Кохезионния фонд на ЕС през следващия програмен период 2014 2020 г. Идеята за ИПГВР в развитите страни - стари членки на ЕС, стартира от 27 май 1994 г. чрез Хартата на европейските градове за устойчивост, одобрена на Европейската конференция за устойчиви градове в Аалборг, Дания, развивана през времето и завършила с пространна резолюция на Европейския парламент от 24 март 2009 г. относно градското измерение на политиката на сближаване до 2020 г.

Основният фокус на новата ОП „Региони в растеж“

е устойчивото и интегрирано градско развитие. Инвестициите ще бъдат съсредоточени в 67 български града, определени като центрове на растеж в Националната концепция за пространствено развитие. Първите 36 града от 1-во, 2-ро и 3-то йерархично ниво са на финалната права в разработването на интегрираните планове, за които се инвестираха 21.3 млн. лв. от ОПРР. С отпуснатия допълнителен финансов ресурс от 7.1 млн. лв. наскоро стартира и подготовката на ИПГВР на останалите 31 общини на градове за подкрепа от 3-то и 4-то ниво, които се оч-

Бенефициенти по оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“

Градове за подкрепа (1-4 ниво) 1 (1) 2 (8) 3 (26) 4 ниво (32)

Йерархизираната система от 67 града центрове според приетата Национална концепция за пространствено развитие, ще служи за степенуване на намесите за стимулиране на градовете и градското развитие според значимостта и ролята на всеки град

аква да бъдат готови до края на 2014 г. Предстои да бъде намерен един труден баланс на разпределени-

теж 2014 - 2020” между 67-те града бенефициенти, тъй като все още проблемите и предизвикателствата пред го-

И

майки предвид, че интегрираните планове ще бъдат завършени преди официалното одобряване на бъдещите оперативни програми от ЕК, ще е допустимо да бъдат нанесени корекции в индикативния списък на проектите, включените в тях дейности и размера на инвестициите, но не и на обхвата и предназначението на одобрените от УО на ОПРР зони за въздействие.

ето на средствата по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП „Региони в рас-

лемите, средните и малките общини в България са много различни, а не бива да се допуска моноцентричен модел

на развитие на страната, категоричен е председателят на НСОРБ Тодор Попов. Засега единствено е ясно, че в приоритетна ос 1 са концентрирани приблизително 62% от целия разполагаем финансов ресурс по ОПРР. В проекта на оперативната програма е залегнало и намерението да бъдат определени лимити за всяко ниво от градове (от 1 до 4) и по този начин те няма да се конкурират помежду си, а ще могат да планират проектите и ресурсите си. Съгласно методическите насоки за разработване на ИПГВР

основно изискване към проектите е да включват дейности, обединени по териториален

(зони за въздействие), технологичен и времеви признак, с общо финансово управление и единен синергичен ефект. Една част от тези проекти ще се финансират от ОПРР 2014 - 2020, но други проекти или компоненти от тях ще се реализират по други оперативни програми, общинския бюджет или с частни инвестиции. Общините ще трябва да координират на местно ниво мерките, които са част от комплексните проекти, а именно – мерките по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 - 2020, мерките за ВиК инфраструктура по линия на ОПОС, меките мерки и доставката на оборудване и обзавеждане, финансирани по ОПРЧР и ОП „Наука

и образование”. В рамките на ИПГВР по приоритетна ос 1 на ОПРР ще се финансира предимно общинска инфраструктура. Инструментите на финансовия инженеринг ще се прилагат частично или изцяло за спортна инфраструктура, енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, здравна и културна инфраструктура, както и в зоните с потенциал за икономическо развитие, градска среда и устойчив градски транспорт, а когато е приложимо, и за образователната и социалната инфраструктура. Новото строителство – допустима дейност

В следващия програмен период по ОПРР ще


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

gradat.bg

ПРОЕКТИ И ИДЕИ ЗА ГРАДОВЕТЕ се финансират обекти ново строителство по приоритетни оси: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, „Държавна образователна инфраструктура”, „Държавна здравна и регионална социална инфраструктура, „Регионален туризъм”. Бизнес инфраструктура

като например технологични паркове и бизнес инкубатори, се предвижда да се финансира в зоните с потенциал за икономическо развитие в рамките на ИПГВР. В градовете от 4-то ниво такива обекти ще се финансират на територията на целия град. Самостоятелни проекти за рехабилитация на улична мрежа не са допустими

Съгласно работния вариант на ОП „Региони в растеж” дейностите по изграждане, реконструкция и рехабилитация на улични мрежи, изграждане и реконструкция на пешеходни и велоалеи, тротоари и др. са заложени в два подприоритета на ос 1 ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, а именно: 1.2 „Градска среда” и 1.8 „Интегриран градски транспорт”. Важното, което трябва да се знае, е, че тези инфраструктурни обекти трябва да са част от интегрирани проекти за подобряване на градската среда и за устойчив интегриран градски транспорт. Интегрираните проекти в ИПГВР следва да имат ясен времеви и финансов план-график

На базата на него проектът ще може да кан-

ТЕМА

Основни изисквания към проектите в ИПГВР • Проектите да са формулирани така, че интегри-

рано да решават проблемите в дадената зона • Включване приоритетно на обекти/терени – об-

щинска собственост, за които общината има ангажимент за управление/поддържане • При липса на подземна инфраструктура из-

граждането да бъде преди да се премине към други действия на съответния терен • Оценяване физическото състояние на сграден

фонд и прилежащите терени/дворни пространства, довеждаща инфраструктура и др. • Недопускане на двойно финансиране

дидатства по съответната схема на различните оперативни програми. По линия на ОПРР се предвижда една схема по приоритетна ос 1 с междинни срокове, но без краен срок за кандидатстване. Процентът на съфинансиране от страна на бенефициента, който следва да бъде заложен за проектите в ИПГВР, остава 15% съгласно проекта на общия регламент. Списъкът с проектни идеи може да се актуализира периодично, като за целта ще трябва общините да изпращат заявление до управляващия орган със съответната обосновка. Критериите за избор на конкретните проекти и тяхната приоритизация следва да произтичат от обосновката за избор на отделните зони за въздействие, визията на града и стратегията на ИПГВР, както и възможностите за финансиране. Новото изискване за проектите по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 - 2020 е наймалко 5% от средствата,

заделени за съответния град, да бъдат инвестирани в социална инфраструктура. Бюджетът се прави на ниво проект и тези бюджети се интегрират на ниво програма за реализация на зона. Имайки предвид, че интегрираните планове ще бъдат завършени преди официалното одобряване на бъдещите оперативни програми от ЕК, ще е допустимо да бъдат нанесени корекции в индикативния списък на проектите, включените в тях дейности и размера на инвестициите, но не и на обхвата и предназначението на одобрените от УО на ОПРР зони за въздействие. Срокът за подаване на проекти по ИПГВР на 36-те общини остава 31 юли 2013 г. Част от общините подадоха за одобрение зоните за въздействие на доста късен етап от оценката в УО и сега те трябва да компенсират изгубеното време за подготовка на проектни идеи. Светла ДОБРЕВА

Схема за извършване на интегрирани инвестиции в рамките на ИПГВР Интегрирани териториални инвестиции

Зони за въздействие

ОПРР 2014 - 2020 ИПГВР

БФП от ОПРР 2014 - 2020

Проекти за градско развите Община

Финансиране с инструменти за финансов инженеринг от ОПРР 2014 - 2020

17

ОПРЧР / ОПОС

Други финансови източници

Инвеститори


18

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

gradat.bg

ТЕМА

ПРОЕКТИ И ИДЕИ ЗА ГРАДОВЕТЕ

Представиха проектите 4,5 млрд.лв. са необходими за

С

редствата, които ще бъдат необходими за реализацията на всички проекти от ИПГВР на София, възлизат на 4.5 млрд. лв., от които 85% ще бъдат осигурени по различни схеми от ЕС, 15 на сто ще дойдат от републиканския бюджет, а останалите 5% ще задели от бюджета си Столичната община. Проектантите в обединение „София ХХI” ДЗЗД с водещ участник НЦТР и партньори „Урбитат“ ЕООД и „Инфрапроект консулт“ ЕООД, които изготвят интеграционния план, отчитат, че за момента има слаб интерес от страна на бизнеса към инвестирането в проектите. През следващата година се очаква изразходването на едва 3 на сто от общата сума, предвидена за реализация на плана. Една от причините е, че част от планираните проекти ще се доработват и през 2014 г., а за други са необходими отчуждителни процедури и намиране на частни инвестиции.

Г

струкция на два от софийските пазари – т.нар. Женски пазар, намиращ се в сърцето на столицата, и пазарът в кв. „Връбница“ на бул. „Ломско шосе”. Третият проект, който е в процес на обсъждане, е за изграждането на спортен комплекс в парк „Възраждане” с инвеститор „Спортна София” АД. Многофункционалното спортно съоръжение ще се намира на територията на Зона Б-5, а общата площ на терена е 23 240 кв.м, от които близо 5600 са предвидени за зелени площи. За изграждането му ще е необходим заем от около 3 млн. лв. Очаква строителството да започне през

следващата година. Първият етап от реконструкцията на Женския пазар ще обхване пространството между улиците „Екзарх Йосиф” и „Св. св. Кирил и Методий”. Ще бъдат подменени водопроводи и канализация, а броят на сергиите ще бъде значително намален. 80% от необходимите средства ще дойдат като заем от JESSICA, а останалите ще бъдат осигурени от общинската фирма „Пазари Възраждане” ЕАД. Предвижда се изграждането на пет модулни едноетажни сгради, всяка от които ще съдържа по осем павилиона с универсална търговска функция,

обясни изпълнителният директор на ФУРГОС Надя Данкинова. Покритието на постройките ще бъде изградено от метална и дървена конструкция. Ще бъдат обособени полуоткрити пасажи и пространства пред и странично от павилионите, които ще се използват като допълнителна търговска площ. Двете сгради, оформящи входното пространство на пазара, и тези, разположени от двете страни на ул. „Цар Симеон”, ще бъдат предназначени за предмети на художествените занаяти изобразително изкуство, керамика и грънчарство, продажба на книги и магазини за хранителни

Над 10 млн. лв. по ОПРР отиват за градските градини

радските градини в центъра на столицата също ще придобият нов облик през следващите години, като за целта са необходими над 10 млн. лв. Финансирането ще бъде осигурено по ОПРР. Включените проекти обхващат Княжеската градина, където ще бъдат изградени и 2 детски площадки, градините на Докторския паметник, Руската църква, Националната художествена градина, „Кристал”, Софийския университет и хотел „Рила”. Предвидена е подмяна на настилки, осветление, озеленяване и др. В парк „Заимов” е замислено изграждането и на амфитеатър. Пространството пред театър „София” е около 126 000 кв.м, а преустройството му ще излезе около 1.34 млн. лв., също планирани за финансиране по ОПРР.

Ч

Част от проектите от Интегрирания план за възстановяване и развитие (ИПГВР) на столицата вече са готови, а два от тях дори са одобрени за финансиране със заем по схемата за финансиране на градски проекти JЕSSICA, която предоставя нисколихвени кредити с дълъг срок на изплащане. Това съобщиха от Регионалния фонд за устойчиво градско развитие на София (ФУРГОС) по време на общественото обсъждане на плана в УАСГ. Общият финансов ресурс на фонда е 50 млн. лв., от които 24.6 млн. лв. са от ОПРР. Одобрените до момента проекти са за рекон-

Нови 2390 паркоместа в идеалния център

етири нови подземни паркинга с обща вместимост от 2390 паркоместа е планирано да бъдат обособени в идеалния център на столицата. В пространството около НДК е предвидено изграждането на съоръжение, което ще осигури място за 900 автомобила. Другото проектно предложение е за пробив под бул. „Витоша”, между улиците „Алабин”и „Солунска”. Ако бъде одобрен този проект за финансиране със заем по JESSICA, той ще подслони 300 коли. Първият обект е оценен на над 13.5 млн. лв. (JESSICA/ ПЧП), а вторият – на 4.5 млн. лв. Подземен паркинг ще бъде изграден и под пл. „Ал. Батенберг”, ако бъдат намерени частни инвеститори. Той ще е с капацитет за 300 автомобила, а необходимата инвестиция е 4.5 млн.лв. Част от парите ще бъдат осигурени със заем по JESSICA, а другите с ПЧП. Разработва се и четвърти проект – за паркинг под бул. „Александър Стамболийски” за 890 места. Той ще бъде реализиран в две части. За изграждането му ще се търсят ПЧИ и ще се кандидатства за заем по JESSICA. Необходимата сума за него е около 13.5 млн. лв.

Голяма част от сергиите ще бъдат махнати от Женския пазар

„Град на две нива”

Р

азвитието на столицата като модерен град, който едновременно с това притежава богата история и голямо архитектурно наследство, е сред приоритетите на ИПГВР. Множество проекти са включени в т.нар. идея за „Град на две нива” – тя обхваща зоната около ларгото, където предстои експониране на археологията, открита при строителството на метрото. С международен конкурс ще бъде избран проект за оформяне на пространството на площад „Св. Неделя”. В същата зона се намира и Западната порта на столицата, където проучванията продължават. Обектът се намира в близост до католическата църква на бул. „Тодор Александров”. Предвидени са дейности по консервацията и реставрацията на комплекса, както и оформянето на пространството около него. Финансирането отново ще бъде осигурено по ОПРР 5, а необходимата

Р

инвестиция е в размер на близо 4.3 млн. лв. Друг обект, доизграждащ архитектурния облик на София, е крепостната стена на някогашна Сердика. Както „Строителство Градът” писа, проект за археологическия резерват „Сердика-Средец” предвижда възстановяването на очертанията на древните средища, върху които в момента се намират голяма част от сградите в центъра на столицата. Дължината на фрагментите от стената е около 1800 м, а дейностите по експониране на видимите и археологическите дейности по невидимите части на обекта са оценени на близо 3.8 млн. лв. Югоизточната кула на стената, която се намира в близост до хотел „Рила”, също ще бъде изложена. В градинката пред хотела е предвидено изграждането на многофункционална сграда върху 700 кв.м.

Преустройват бившите виетнамски общежития в интеграционен център

омското гето „Факултета”, което се намира в зоната със социално значение, има пробойни по много показатели, сред които са сградният фонд, инфраструктурата и др. Интрегрираният план предвижда изграждането на канализационен колектор и пътна инфраструктура, както и подмяната на водопроводи. Отчитайки нуждата от социализация на местното население, архитектите са заложили проект за строителството на социален интеграционен център. За целта

ще бъдат преустроени блоковете, които преди години са били виетнамски общежития. В квартала ще бъде построен полицейски участък (необходимата инвестиция е в размер на близо 161 хил. лв., които ще бъдат осигурени по ОПРР), а в сградата му ще се помещава и медицински център, чиято реализация ще струва около 107 хил. лв. За изграждането на лечебното заведение освен средствата по JESSICA, ще бъде необходимо и привличането на частни инвестиции.


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

gradat.bg

ПРОЕКТИ И ИДЕИ ЗА ГРАДОВЕТЕ

19

ТЕМА

от ИПГВР на София новата визия на столицата стоки, плодове и зеленчуци. Към ул. „Св. св. Кирил и Методий” ще има три сгради, частично свързани помежду си с галерии на второ ниво. Там ще се осъществява връзка между заведения за хранене и художествени (занаятчийски) ателиета. Предвидено е обособяването на специална панорамна площадка за наблюдение на околното пространство - към църквата „Св. св. Кирил и Методий” и части от пазара. Ще бъдат оформени зелени площи, места за отдих, изложбени площи и водни ефекти в зоните между обектите. Подобренията включват и цялостна подмяна на настилките на пътното

платно и тротоарите. До 30 юни ще бъде избран изпълнител на поръчката, а срокът за изпълнение на СМР е 6 месеца. Индикативният срок за окончателно завършване на проекта и въвеждане на обектите в експлоатация е май 2014 год. Вторият одобрен за финансиране проект е на „Пазари Север“ ЕАД за изграждането на пазарен комплекс „Връбница“. Съществуващият пазар е разрушен по време на строителството на метрото. Строително–монтажните работи по проекта включват изграждането на павилиони, покриваща конструкция и инженерна инфраструктура. В

павилионите ще се помещават магазини и ателиета за услуги. Архитектите са обособили и място за амфитеатър, където да се провеждат различни културни събития. Ще има и зона с паркоместа. Проектът предвижда обособяването на две търговски зони - за селскостопански продукти и за промишлени стоки. Индикативните срокове за приключване на строителството и на всички дейности по въвеждане в експлоатация са до октомври 2014 г. Финансирането на проекта е осигурено на 100%, като около 60% е с пари по JESSICA, а останалите 40% са от инвеститора „Пазари Север“

ЕАД. Планът за възстановяване и развитие на София ще се реализира в три основни зони – условно те са разделени на зона с преобладаващ социален характер; зона с потенциал за икономическо развитие и зона на публични функции с висока обществена значимост. Със социален характер е обявена зона „Север-северозапад“, която включва 25 квартала от 4 района – „Надежда“, „Връбница“, „Илинден“ и „Красна поляна“. Както архитектите сами го определят, това е участък с проблеми както по отношение на инфраструктурата и сградния фонд, така и по отно-

шение на липсата на културни центрове и спортни съоръжения. На територията на северните райони живеят около 200 000 души, които имат разнородна визия за развитието на средата около домовете им, показват направените социологически проучвания. Въпреки това единодушно е мнението, че проблемите с инфраструктурта и сградния фонд са приоритетни. В кв. „Свобода” е предвидено изграждането на спортна зона и обществен комплекс, а в „Толстой” е планирано строителството на балнеоложки комплекс. Водите ще бъдат използвани и за отоплението на

училища и детски градини. Жителите на квартала ще се радват и на бъдещите паркови зони. Нови зелени територии ще има и в кв. „Обеля”, а в Северния парк ще има многофункционална спортна зона и открит спортен комплекс. В квартала ще бъдат ремонтирани и две детски градини. Освен включените проекти за 4-те района от социалната зона архитектите са предвидили и т.нар. дифузен пакет – в него са обхванати обекти, останали извън проектите, но имащи също нужда от реконструкция. Това са главно детски градини, училища и пътища. Елина НИКОЛЧЕВА

Приобщават нови логистични площи към летището

Г Пазарът в ж.к. „Връбница“ ще бъде изграден наново

В

24 проекта изграждат облика на „Златна София”

ключените 24 проекта за развитието на централната част на София обхващат дейности, свързани както с архитектурния облик на града, така и с инфраструктурни подобрения. Планирани са археологически проучвания и реставрация на античния амфитеатър и римския театър на Сердика, както и експонирането им. Част от античната забележителност е изложена от години в хотел „Арена ди Сердика”, който бе построен върху останките въпреки протестите. Археологическите дейности върху другата част на древната арена бяха преустановени през лятото на 2006 г. поради липса на финансиране. Друг важен обект от проекта „Златна София”, който ще бъде реализиран през следващите години, е по консервацията и реставрацията на т.нар. „Гробница на архангелите” – останките от античната гробница бяха открити под градинката между улиците „Гурко” и „Раковски”, след което бяха преместени заради по-нататъшните дейности по съхранението им. На свода на некропола са изрисувани архангелите Рафа-

Е

ил, Гавраил, Михаил и Уриил, а под изображенията им са изписани имената им. Планирано е връщането на останките на мястото, на което са били открити. Базиликата „Света София”, намираща се в близост до храм-паметника „Св. Александър Невски”, също е включена в проектите за „Златна София” – ще бъде финансиран третият етап от започнатите вече дейности в ареала на православния храм. Общата стойност на реализирането на проектите по трите обекта възлиза на над 10 млн. лв., които ще бъдат осигурени по ОПРР 5. Храм-паметникът „Св. Александър Невски” също ще бъде ремонтиран, а прилежащото към него пространство – обновено. Ще бъдат подменени настилките, озеленяването, осветлението, ще бъде изградена система за видеонаблюдение на стойност 3.65 млн. лв., които ще се финансират по ОПРР 1.2. Консервацията и реставрацията на самия храм ще струват близо 3.9 млн. лв., които също е планирано да бъдат осигурени по ОПРР 5.

ЦУМ се трансформира в исторически музей

дна от най-красивите сгради в центъра на София, известна все още като ЦУМ, найвероятно ще бъде преустроена в исторически музей и музей „Стара София”. Предвидено е новите функции на сградата да бъдат обвързани с тези на Централните бани, които

в момента се използват за провеждането на различни културни мероприятия. Финансирането на проекта за промяна на предназначението на ЦУМ в размер на близо 86 млн. лв. ще се поеме вероятно от републиканския бюджет.

олемите незастроени площи, намиращи се в близост до столичното летище, биха могли да се превърнат в модерен логистичен, офисен и транспортен комплекс. Причината в момента да няма инвеститорски интерес към тези терени е липсата на инфраструктура в района. Именно затова е проектирано изграждането на 13 км нова улична мрежа, като за целта ще са необходими инвестиции в размер на около 96 млн. лв. Средствата ще бъдат осигурени по ОПРР. Районът около летището, както и този около 4-ти км в столицата са включени в т.нар. Зона с икономически потенциал. На мястото на бившия военен терен е предвидено изграждането на нов национален стадион и научно-технологичен парк. Строителството на СОФИЯ ТЕХ ПАРК ще струва около 103 млн. лв., които ще бъдат осигурени по ОПИП. 73.5 млн. лв. пък е инвестицията, необходима за построяването на нов национален стадион. За него обаче ще трябва да бъдат намерени публично-частни инвестиции.


20

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

gradat.bg

ТЕМА

ПРОЕКТИ И ИДЕИ ЗА ГРАДОВЕТЕ

Проект за бившата Захарна фабрика предвижда тя да се превърне в културно средище

Част от останките от столичния амфитеатър са изложени в х-л „Арена ди Сердика“. Предстои консервирането и експонирането на другата част от античната забележителност

ЧАСТ ОТ ПРОЕКТИТЕ ПО ИПГВР ЗА СОФИЯ ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР С1 СЕВЕРОЗАПАД – ЗАПАД ГРУПА ПРОЕКТИ С1-С8: ЗАХАРНА ФАБРИКА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА С1-08-03 „Фабрика за култура” – консервация, реставрация и адаптация на Захарна фабрика Стойност: 25 200 000 лв. Финасиране: JESSICA/ПЧП

ГРУПА ПРОЕКТИ 01-12: ЮЖЕН ПАРК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 01-12-01 Цялостно обновяване на инженерната инфраструктура на територията на Южен парк – втора и трета част* Улично осветление с енергоспестяващи технологии Стойност: 11 141 594 лв. Финансиране: ОПОС, ОПРР 1.2

ГРУПА ПРОЕКТИ С1-09: ЗАПАДЕН ПАРК ЗЕЛЕНА СИСТЕМА И СПОРТ С1-09-02 Обновяване и развитие на Западен парк, вкл. изграждане на паркинг за посетители: зелени площи, пешеходни алеи, връзки и подходи Стойност: 6 147 666 лв. Финансиране: JESSICA/ПЧП КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА С1-09-03 Културно-образователна атракция „България на длан” Стойност: 5 510 000 лв. Финансиране: JESSICA/ПЧП ЗОНА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ ГРУПА ПРОЕКТИ 01-06: КАРЕТО НА ТОЛЕРАНТНОСТТА 01-06-10 Консервация и реставрация на сградата на Богословския факултет на СУ на площад „Света Неделя” 19, РЗП на сградата – 6400 кв.м Стойност: 13 020 000 лв. Финансиране: ОПРР 5/ОПРР 2 01-06-12 Интерактивна София – център за култура и информация и благоустройство на градина пред хотел „Рила” Изграждане на нова многофункционална сграда със ЗП около 700 кв.м, изява на източната кула на крепостната стена и социализация на пространството около тях Стойност: 8 040 000 лв. Финансиране: JESSICA ГРУПА ПРОЕКТИ 01-07: ЗЛАТНА СОФИЯ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА 01-07-04 Археологическо проучване, консервация, реставрация, експониране и социализация на античен амфитеатър и римски театър на Сердика Стойност: 7 188 750 лв. Финансиране: ОПРР5 ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА 01-06-16 ЦУМ: Трансформация на сградата на ЦУМ в Исторически музей и Музей „Стара София“ и обвързването й като функция с тези на Минералната баня Стойност: 85 680 000 лв. Финансиране: Републикански бюджет ГРУПА ПРОЕКТИ 01-11: БОРИСОВА ГРАДИНА И ЗООПАРК ЗЕЛЕНА СИСТЕМА И СПОРТ 01-11-04 Обновяване на Борисова градина – историческа част Реконструкция и обновяване на настилки, подходи към парка, зелени площи, растителност и озеленяване, архитектурни и паркови елементи, 2 бр. спортни площадки, поливна система, обществени тоалетни, огради, шумозащитна стена към бул. „Цариградско шосе”, 150 ха Стойност: 12 316 378 лв. Финансиране: ОПРР 1.2 01-11-05 Обновяване на Борисова градина – лесопаркова част Реконструкция и обновяване на настилки, зелени площи, растителност и озеленяване, архитектурни и паркови елементи, нови пешеходни подлези и надлези за преминаване на бул. „Алея Яворов”, „Драган Цанков” и „Симеоновско шосе” 221 ха Стойност: 35 967 750 лв. Финансиране: ОПРР 1.2 01-11-06 Многофункционален спортен комплекс парк Борисова градина II-ра част, 14 981 кв.м Стойност: 2 512 500 лв. Финансиране: JESSICA 01-11-08 Обновяване на Софийски зоопарк Реконструкция и обновяване на настилки, зелени площи, растителност и озеленяване, архитектурни и паркови елементи, клетки 30 ха, разширение и рехабилитация на паркинги към входовете. Стойност: 8 130 500 лв. Финансиране: JESSICA

*Обновяване на всички останали елементи на подземната инфраструктура в координация с ИПГВР, експлоатационни дружества и Столична община ЗЕЛЕНА СИСТЕМА И СПОРТ 01-12-05 Обновяване на Южен парк II част Реконструкция и обновяване на алейна мрежа, подходи към парка, осветление, сондажен кладенец и поливна система и парково обзавеждане, спортни обекти, вкл. скейтпарк 305 000 кв.м Стойност: 7 515 000 лв. Финансиране: ОПРР 1.2 01-12-06 Обновяване на Южен парк III част Реконструкция и обновяване на алеи и настилки, подходи към парка, полагане на бордюри и изграждане на ново осветление, парково обзавеждане, система от езера, озеленяване и растителност, автоматизирани поливни системи, видеонаблюдение, съоръжения за водни ски и уейкборд, 1 015 000 кв.м Стойност: 9 114 000 лв. Финансиране: ОПРР 1.2 01-12-07 Изграждане на модерен градски хидротермален център с минерална вода от хидротермално находище „София-Лозенец”. Рехабилитация на сградата на басейн „Спартак“. Стойност: 8 084 750 лв. Финансиране: JESSICA/ПЧП ГРУПА ПРОЕКТИ 01-10: НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА 01-10 Обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на Национален дворец на културата Стойност: 99 567 000 лв. Финансиране: ОПРР/ПЧП ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ГРУПА ПРОЕКТИ И1-03: СОФИЯ ТЕХ ПАРК И1-03-01 Научно-технологичен парк „София“ (НТП) Научно-технологичен парк „София“ е инициатива на българската държава за стимулиране и развиване на научния потенциал и създаване на високотехнологична среда за българските учени, които да работят в България, да взаимодействат с българския бизнес и в резултат да се оформи научно-технологичен сектор с висока добавена стойност за страната. Стойност: 102 654 300 лв. Финансиране: ОПИП И1-03-04 Изграждане на нов Национален стадион Стойност: 73 500 000 лв. Финансиране: ПЧП ГРУПА ПРОЕКТИ И1-04: БАН НАУЧЕН КОМПЛЕКС 1 (4-ти км) И1-04 Изграждане на научен музей за децата с учебна холографска галерия Място за образование и творчество на децата от 3 до 16 години с музейна експозиция в насоките на социален свят и детето, природата, науката и творчеството; лаборатории за запознаване на децата с различните науки, учебна холографска галерия и др. Стойност: 31 125 000 лв. Финансиране: JESSICA И1-04 Библиотечно-информационен и архивен комплекс Изграждане Стойност: 4 882 500 лв. Финансиране: ОПРР 2 Оборудване Стойност: 13 972 500 лв. Финансиране: ОПНОИР ГРУПА ПРОЕКТИ И1-05: БАН НАУЧЕН КОМПЛЕКС 2 (7-ми - 8-ми км) И1-05-04 Изграждане на Национален циклотронен център Проектът е свързан със закупуването и въвеждането в експлоатация на циклотронен ускорител за целите на науката и производството на изотопи за нуклеарно-медицинската диагностика. Стойност: 26 250 000 лв. Финансиране: ОПНОИР


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

gradat.bg

ПРОЕКТИ И ИДЕИ ЗА ГРАДОВЕТЕ

21

ТЕМА

Десет комплексни проекта променят облика на Пловдив до 2020 г. Включените в тях интегрирани инвестиционни мерки и дейности ще бъдат реализирани чрез кръстосано финансиране В Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Пловдив са разработени новаторски, с реалистично обозрими възможности за финансиране, малки по обхват зони за въздействие, но същевременно включващи всички възможни социални, икономически, транспортни, историко-археологически, технологично-иновационни, енергийни, инфраструктурни компоненти. На практика е осигурен целият набор от обществени функции на една високоурбанизирана територия с претенции за интелигентно устойчиво развитие. Десет комплексни проекта се предвижда да залегнат в ИПГВР - Пловдив. Включените в тях интегрирани инвестиционни мерки и дейности ще бъдат реализирани чрез кръстосано финансиране от различните оперативни програми, чрез публично-частни партньорства и други финансови инструменти. Индикативните проектни предложения бяха обсъдени на широк обществен форум, организиран от община Пловдив и консултантския екип на консорциум „Пловдив 2020” през февруари. До края на май те ще бъдат доразвити с предпроектни проучвания и технически задания за инвестиционни проекти, източници на финансиране и срокове за изпълнение, съобщи ръководителят на екипа арх. Белин Моллов. В момента се изготвят ПУПове за трите зони. Контролиран микс на археология, етноси, комплексно жилищно застрояване, несоциализиран участък от река Марица, интегриране на Панаирния комплекс

включва зоната с преобладаващ социален характер. Избраната територия от Първа градска част осигурява два от трите подхода към Стария град и обхваща участък на река Марица с остров Адата. В нея попадат още Хаджи Хасан махала с разнороден етнически състав и културни археологически ценнос-

ти. Предвидените в зоната шест комплексни проекта включват обновяване и енергийна ефективност на няколко детски градини, училище, ДКЦ 1, вкл. и строеж на нова ЦДГ; благоустрояване и озеленяване по южния бряг на река Марица с изграждане на нов пешеходен мост, увеселителен парк на о. Адата и нов южен приемен вход на панаира. Предвижда се комплексно благоустрояване и естетизация на пл. „Понеделник пазар“, както и строеж на продължение на бул. „Източен”. Предвидена е реставрация и социализация на „Източната порта на Филипопол” и „Малката базилика”, които ще бъдат свързани в общ туристически маршрут, както и изграждане на „Подземен музей на Филипопол - изток”. Вторичен градски център с елементи на високотехнологичен арграрен клъстер

обхваща зоната за икономически растеж в кв. „Гладно поле”. 56 ха военен терен в процес на конверсия е предвиден за изграждане на вторичен градски център с елементи на високотехнологичен аграрен клъстер – технопарк „Агро фууд тех”. Освен офиси, лаборатории, научни и логистични центрове в зоната са отредени терени за жилищни/хотелски и образователни обекти, като например училище за талантливи деца, което ще се финансира по JЕSSICA. Ще се финансира и проект за провеждане на ежегоден пловдивски форум и създаване на интернет портал, представящи Пловдив като традиционен производствен център и бъдещ град на иновациите. Ареалът на Централна жп гара – транспортен хъб и нов градски център

За развитието на тази зона с обществени функции ще се търси кръстосано финансиране от ОП „Региони в растеж” и ОП „Транспорт”. Това е главният транспортен ареал на Пловдив, съдържащ: действащата Цен-

Комплексни проекти, предложени за включване в ИПГВР Пловдив

трална жп гара, две от трите най-големи автогари, осигуряващи повече от 70% от превозите, бившата Сточна гара – частен терен с тенденция за застрояване с обществени функции, събирателен възел на шест мощни транспортни артерии: бул. „Хр. Ботев”, „Коматевско шосе”, ул. „Н. Цанов”, бул. „Руски”, бул. В. Априлов”, бул. „Македония”. В рамките на ИПГВР се подготвят предпроектни технически задания за транспортно-комуникационен пробив под жп ареала, свързващ бул. „В. Априлов” и бул. „Македония”, с рехабилитация и благоустрояване на предгаровия площад, създавайки устройствени условия за изпълнението на концесията на обект „Централна жп гара”. Вторият инфраструктурен проект, за който ще се търси финансиране, е изграждане на т.нар. Южна тангента от бул. „Коматевско шосе” до тр. възел „Родопи”. Предвиждат се инвестиции за туристически информационноприемен център на предгаровия площад, озеленяване и социализация на публични и междублокови пространства, регенерация на стари тютюневи складове. Светла ДОБРЕВА

ЗОНА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ - РАЙОНЪТ ОКОЛО ЦЕНТРАЛНА ЖП ГАРА” П01 Изграждане на „Комуникационно-транспортен пробив”, свързващ бул. „В. Априлов” и бул. „Македония” под жп ареал „Централна гара”, и на подземни публични пространства. Реконструкция, рехабилитация, градско обзавеждане и изграждане на Туристически информационно-приемен център на обект „Предгаров площад” с благоустрояване на озеленени площи на бул. „Хр. Ботев”, озеленяване и социализация на междублокови пространства и други общински терени. П02 Изграждане на „Южна тангента” от бул. „Коматевско шосе” до възел „Родопи” и развръзки с бул. „Македония” с подземното ниво на преминаване под ЖП ареала, паркиране и рехабилитация (реконструкция) на второстепенни транспортни връзки от прилежащи територии по улиците: „П. Динеков“, „Кукуш“, „Бачо Киро“, „Одрин“. Озеленяване и социализация на междублокови пространства и др. ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР – ПЪРВА ГРАДСКА ЧАСТ С01 Основен ремонт, реконструкция и обновяване и енергийна ефективност на: ЦДГ „Перуника”, ЦДГ „Снежанка”, ДЯ „Детски смях”, ДКЦ1 „Понеделник пазар”, СОУ „Л. Каравелов”, изграждане на нова детска ясла на общински терен. С02 Благоустрояване, озеленяване, паркоустройство, нови паркоместа и атракциони по южния бряг на р. Марица. рехабилитация, реконструкция и паркоустройство на ул. „Н. Войводов”. Нов пешеходен мост „Южен бряг на р. Марица – парк о.Адата – северен бряг на р. Марица и изграждане на публично пространство „Южен приемен вход на Международен панаир чрез развитие на паркоустройствени и атракционни мероприятия”. СО3 Изграждане на продължение /ново трасе/ на бул. „Източен” с изграждане на двупосочна алея от бул. Кн. Мария Луиза” до бул. „6-ти септември”. С04 Изграждане/реконструкция/ рехабилитация, благоустрояване и обзавеждане на улици, обществени озеленени площи, междублокови пространства и други елементи на публичната среда , с доизграждане / рехабилитация на подземна техническа инфраструктура и осигуряване условия за достъпност, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление. С05 Консервация, реставрация и експониране на археологически обект „Източна порта на Филипопол” с изграждане на пешеходен туристически маршрут между него и „Малката базилика”; изграждане на обект „Подземен музей на Филипопол – изток”, вкл. КРР и експониране на археологически ценности и изграждане на туристически маршрут в подземно публично пространство, свързващо подлез „Археологически”, „Археологически обект в кв. 71 по плана на ПГЧ, „Раннохристиянска базилика на Филипопол” и археологически ценности от форумен комплекс –север. С06 Рехабилитация, благоустрояване и обзавеждане и естетизация на обществени пространства и обекти на пл. „Понеделник пазар” и прилежащата територия в подножието на Джамбаз тепе. ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ – КВ. „ГЛАДНО ПОЛЕ” И01 Изграждане на „Високотехнологичен бизнес център“ със съпътстваща социална инфраструктура: детска ясла/градина, организиране на периодичен пловдивски форум, интернет портал и маркетингов продукт, представящи Пловдив като традиционен производствен център и бъдещ град на иновациите. И02 Рехабилитация, реконструкция и паркоустройство на ул. „Богомил”, ул. „Радко Димитров”, ул. „Лев Толстой“.


22

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

gradat.bg

ТЕМА

ПРОЕКТИ И ИДЕИ ЗА ГРАДОВЕТЕ

Цялостни проекти за подобряване на градската среда в осем подзони във Варна Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Варна (ИПГВР) ще бъде основният инструмент за получаване на европейско финансиране за града през следващия програмен период 2014 - 2020 г. Работата по плана стартира през юли 2012 г. със задълбочен анализ на проблемите, предимствата и перспективите за развитие на града. На базата на анализа екипът на консорциум „Интегриран план за Варна 2020“ предложи визия за развитие на града и т.нар. зони за въздействие – градски територии, в които ще се концентрират инвестициите по оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020. Зоните за въздействие (зона със социален характер, зона за икономическо развитие и зона на публични функции) бяха одобрени в началото на 2013 г., след което стартира интензивна работа по стратегическата рамка на града и идентифициране на конкретни проекти. Активно участие в този процес взеха многобройни заинтересовани страни - представители на бизнеса, неправителствения сектор, академичната общност, районните кметства, общинската администрация и др., коментира доц. д-р Стелиян Димитров, ръководител на проектантския екип. На 21 май предстои заседание на работната група, на което ще бъдат представени и утвърдени идентифицираните проекти и стратегическата рамка на града.

Подзони за реализация на цялостни проекти за подобряване на градската среда в зоните за въздействие

П

редвижда се цялостно подобряване на елементите на градската среда в района на архитектурен резерват „Одесос”

Основните цели и послания

са свързани с утвърждаване на града като привлекателно място за живот, образование и туризъм, както и с необходимостта от насърчаване на растежа чрез симбиозата между наука и бизнес. Изведените приоритети за развитие на града адресират съществуващите проблеми като вътрешноградските диспаритети в развитието, нуждата от подобряване на инфраструктурата и засилването на контакта на града с морето. Приоритетите са насочени и към развитие на туристическия и културен потенциал на града, логистичната осигуреност и стимулиране на връзките между академичната общност и бизнеса. Приоритетите за развитие съдържат конкретни мерки за подобряване на градската среда и техническата инфраструктура (улична мрежа, зелени

площи и паркове, велоалеи, междублокови пространства и др.) във всички зони за развитие. За целите на концентрацията на ресурсите и постигане на цялостна промяна на градския облик с помощта на ГИС инструментариум бяха дефинирани подзони за реализация на цялостни проекти за подобряване на градската среда във всички зони за въздействие (общо 8 подзони за целия град). За подобряване на градската мобилност

Р

азвитие на туристическия и културния потенциал, логистична осигуреност и симбиоза между наука и бизнес ще насърчават растежа във Варна

са предложени няколко основни улични артерии (бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“, бул. „Варна“ и др.), които да бъдат цялостно обновени, изградени, реконструирани или разширени, включително с предвиждане на велоалеи. Проектите са приоритизирани по важност, като реализацията им ще зависи от наличния бюджет по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020 и общинския бюджет. Важна част от ИПГВР – Варна, е отделена за мерки за енергийна ефективност и обновяване на жилищни и административни сгради. Нов момент в ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020 от април 2013 г. е възможността да се финансират жилищни сгради не само в зоната с преобладаващ социален характер, а в цялата територия на града.

В рамките на един от основните приоритети

за града – развитието на културата и туристическия потенциал, ще се реализират проекти за емблематични за града културни обекти като Двореца на културата и спорта, Държавната опера и театър, Летния театър, Археологическия музей и редица по-малки специализирани музеи. Архитектурният резерват „Одесос” ще бъде финансиран чрез един от приоритетите на ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020, като в рамките на ИПГВР се предвижда цялостно подобряване на елементите на градската среда в района на резервата. Очаква се тези интегрирани инвестиции да подобрят цялостно облика на централната градска част и туристическия му облик. Съществена част от бюджета на ИПГВР – Варна (минимум 5%), ще бъде отделена за социални обекти като изграждане на социални жилища за лица в неравностойно положение (около 250 жилища), на защитени и наблюдавани жилища за лица със специфични нужди и увреждания, центрове за настаняване от семеен тип и социални центрове. Чрез реализацията на проектите ще се въведат нови социални услуги, които към момента не

се осигуряват на територията на града. Проектите за образователна инфраструктура са насочени към подобряване състоянието на сградния фонд на редица общински училища и разширяване капацитета на детските заведения поради установения недостиг на места в тях. Проектите за здравни заведения съдържат мерки за енергийна ефективност и обновяване на сградния фонд, както и доставка на специфични медицинска апаратура. Предвижда се в края на месец май 2013 г. да се проведе широко обществено обсъждане на цялостната стратегическа рамка и проекти в ИПГВР – Варна. Интегрираният план ще бъде съобразен и с наличното финансиране за гр. Варна през следващия програмен период по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020, което все още не е известно. Процесът на одобрение на плана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството се очаква да стартира през юли 2013 и да отнеме няколко месеца, като целта е планът да бъде одобрен до края на 2013 г. и неговото изпълнение да стартира още в началото на следващия програмен период (януари 2014 г.). Силвия ЦЕНОВА


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

gradat.bg

ПРОЕКТИ И ИДЕИ ЗА ГРАДОВЕТЕ

23

ТЕМА

Комплексен подход към проектите предлага екипът в Бургас На 17 май в Бургас се проведе обществено обсъждане за идентифициране и консултиране на проектни предложения на ниво зони на въздействие с всички заинтересовани страни. Публичното събитие е част от обществените обсъждания на ИПГВР за идентифициране на проектни идеи в трите приоритетни зони за въздействие на града, в рамките които да бъдат съсредоточени интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие в периода до 2020 г. Екипът от обединение „Устойчиво развитие за Бургас” представи и резултатите от онлайн проучванията по зони за въздействие, както и проектните идеи и предложения, които са получени от граждани и бизнеса. От екипа са впечатлени от големия интерес, ангажираността и активността на обществеността и бизнеса в Бургас към разработването на проекта. Основните приоритети на ниво град са свързани с надграждане на интегрирания градски транспорт и системата от велоалеи с основна цел обвързване на градските зелени пространства, достъпност до всички територии на града и стимулиране на алтернативните начини на придвижване. Акцент са и иновативните проекти, които използват потенциала на индустриални зони, езера, пристанище и др. за провеждане на културни мероприятия, часове на открито и стимулиране на традиционни професии и производства в града и стимулиране на публично–частните партньорства. Сред приоритетните проекти в трите зони на въздействие са включени както съществуващи обекти, които подлежат на въздействие, така и нови, които да бъдат изградени. Всяка зона е разделена на подзони, като за всяка подзона са предложени комплексни проекти за рехабилитация и изграждане на улична мрежа, инженерна инфраструктура, публични пространства и сграден фонд. Сградата на бившата немска болница

да се превърне в библиотека и музей на съвременното изкуство и култура, предвижда планът в зоната за публични функции с висока обществена значимост. Цялостната реконструкция на културния дом на „Лукойл Нефтохим“, ремонт на всички музеи, както и проектиране и изграждане на градска художествена галерия са другите проекти

от културната инфраструктура. Бившите казарми в Приморски парк ще се превърнат в дневен център за деца с увреждания. Един от големите проекти за зоната с публични функции е превръщането на ул. „Богориди“ в изцяло пешеходна до Морската градина. За целта крайморският бул. „Демокрация“ ще премине подземно в този участък.

Проекти включени в ИПГВР на Бургас

Реконструкция на историческото ядро

на Приморски парк е един от основните проекти, свързани с развитието на зелените пространства на града. Ще бъде изготвен цялостен проект за подмяна и обогатяване на парковата растителност, ремонт на алеи и елементи на градската жизнена среда, изграждане на ефективна система за напояване и система за събиране, рециклиране и използване на дъждовна вода. Планът предвижда и реконструкция на парк „Езеро”, изграждане на планетариум и рехабилитация на конната база и тенискортовете. Изграждането на експо център

е един от новите проекти в зоната с потенциал за икономическо развитие. Предвижда се да бъде разположен в Южната промишлена зона, на терен до новия пътен възел „Юг“. Бъдещият експо/инвент център ще разполага с изложбени пространства, конферентни зали, лаборатории за иновации и др. Гребен канал „Вая“ и спортен комплекс „Черноморец“ са другите големи проекти в зоната. На границата със социалната зона проектът предвижда изграждане на парк „Преливниците”, който трябва да удовлетвори и нуждата на кв. „Меден рудник” от съвременно пространство за почивка и забавления. Теренът е разположен до преливниците на Мандренското езеро и предлага възможност за изграждане на парк с атракционни обекти, пространства и съоръжения за рекреация и спорт. В непосредствена близост е предвиден и още един нов обект – изграждане на картинг писта с обслужващи сгради, заедно с рехабилитация на околните улици. Реконструкцията на автогара „Запад” и изграждане на буферен паркинг са проектите, свързани с надграждането на проекта за интегриран градски транспорт в зоната. Силвия ЦЕНОВА

ЗОНА ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ Подзона

Проект

Б. ЦГЧ и Приморски парк

Рехабилитация и изграждане на улична мрежа - Улици обвързани със зелени пространства и подземно преминаване на бул. Демокрация Реконструкция на историческо ядро на Приморски парк и южна част; Реконструкция на площад Жени Патева; парк до храм Св. Богородица Реконструкция на съществуваща сграда и превръщането й в библиотека и музей на съвременното изкуство и култура (бившо немско училище); Бургаска художествена галерия, музеи Реконструкция на паркова алея в парк Езеро и изграждане на подземен паркинг за 80 автомобила, ул. Димитър Димов Планетариум

В. Парк Езеро и Атанасовска коса

Стойност в лв. 23 150 578 3 708 357 13 290 746 1 752 917 4 122 780

ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ А. СПЗ и ЮПЗ до ул. Спортна

Б. ЮПЗ от ул. Спортна до пътен възел Юг, кв. Победа и кв. Акации В. ЮПЗ-Запад (В)

Рехабилитация и изграждане на улична мрежа - ул. Крайезерна, бул. Одрин, бул. Янко Комитов, ул. Арда Надграждане на ИГТ - Автогара Запад Гребен канал Вая, ЕКСПО и инвент център, Спортен комплекс Черноморец Улици обвързани със зелени пространства -бул. Индустриална, локално платно по бул. Т. Александров, ул. Вая, ул. Бузлуджа, ул. Спортна

13 982 049

Рехабилитация и изграждане на улична мрежа - улица зад mr. Bricolage към преливници на ез. Мандра Рекултивация на терен до преливници на Мандренско езеро Картинг писта Надграждане на ИГТ - Буферен паркинг

2 871 305

1 935 131 19 887 459 5 717 491

1 979 751 4 187 000

ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР А. Зона А и Зона Б Облагородяване/ реконструкция на междублокови пространства Многофункционална сграда за администрация и култура, зала за ритуали, Сцена на открито Б. Зона В и Райо- Улици обвързани със зелени пространства: нови улици в РЦ – 13 бр.; ул. нен център Въстаническа; улици в зона В Спортен комплекс В. Зона Г и зона Д Културен център (библиотека, читалище)

6 633 525 6 559 135 6 736 578 7 369 414 1 049 159


24

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

gradat.bg

ТЕМА

ПРОЕКТИ И ИДЕИ ЗА ГРАДОВЕТЕ

Стара Загора готви мащабни индустриални, културни и образователни проекти В началото на юни ще се състои общественото обсъждане на проектните предложения, заложени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Стара Загора. Това съобщи арх. Иван Кирчев, главен архитект на община Стара Загора и ръководител на ИПГВР. Приоритетните общински проекти са пряко обвързани с визията за развитието на града до 2020 г. като привлекателно място за живот, бизнес, рекреация и инвестиции. Стара Загора има амбицията да се превърне в проспериращ културен, административен, транспортен и университетски център, с конкурентна икономика и благоустроена градска среда, посочи арх. Кирчев. В резултат на проведената онлайн анкета на сайта на общината са получени 15 предложения от граждани, НПО и бизнеса, заяви арх. Кирчев. Изграждане на технически университет, многофункционална зала, учебен музей „Неолитни жилища”

са част от общинските проектни идеи в зоната с преобладаващ социален характер, обхващаща кварталите „Три чучура“, „Казански“ и „Железник”. В територията се отдава приоритет на подобряване на достъпността и естетизацията на средата, обновяване и енергийна ефективност на образователна, административна и културна инфраструктура, интегриран градски транспорт, строеж на нови социални жилища. Предвижда се конверсия на терена на бившите артилерийски казарми в кв. „Казански” – 90 дка, където ще се изгражда паркова зона с места за отдих, велоалеи, летен театър и многофункционална спортна зала с 6000 места. Разширение на централния площад, строеж на планетариум и на етажни и подземни паркинги

включва зоната с публични функции, обхващаща централната градска част на Стара Загора, включително парк „М. М. Кусев“, спортен ком-

плекс „Берое“ и Станционната градина. Предвижда се създаване на нов облик на пешеходната зона по бул. „Цар Симеон Велики” с цялостно реновиране на публичните пространства около Музея на религиите и общината и изграждане на подземен паркинг. Включени са и проектни предложения за експониране и социализация на Летния театър на „Аязмото“, непроучени части на Античния форумен комплекс, южно разширение на античната част на централния площад и др. Предвижда се обновяване и енергийна ефективност на културни сгради, училища, изграждане на система за видеонаблюдение на пешеходни и зелени пространства, включително и към публични сгради, реконструкция и рехабилитация на улици и надлези. Внедряването на интелигентни и иновативни производствени системи

е основен приоритет за развитие на икономическата зона в ИПГВР на Стара Загора. В нейната територия попадат терените на юг от жп линията, Западната и Източната индустриална зона, кв. АПК до кв. „К. Ганчев“. Предвижда се рехабилитация на техническата инфраструктура, изграждане на паркинги и шумоизолираща зеленина по транспортните артерии, видеонаблюдение и енергоспестяващо улично осветление. Освен мерки за енергийно обновяване на производствените сгради в зоната се планира изграждане на център за комплексна бизнес логистика, на индустриален експо център, учебен център съвместно с технически университети от страната. Най-мащабният проект е за изграждане на логистичен център за международни карго превози на територията на летище Стара Загора, където ще се търси ПЧП между НК „Индустриални зони” ЕАД и чуждестранен стратегически инвеститор. Светла ДОБРЕВА

ЧАСТ ОТ ПРИОРИТЕТНИТЕ ПРОЕКТИ В ТРИТЕ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР Приоритет 1: Повишаване комфорта на обитаване, достъпност и естетизация на средата Реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари Изграждане на паркинги и подземни гаражи Паркоустрояване, благоустрояване, изграждане на пешеходни алеи в терена на бившите артилерийски казарми Саниране и енергийна ефективност на жилищните комплекси Рехабилитация, саниране и енергийна ефективност на СОУ „Железник“, ОДЗ 1 „Звънче“, ОДЗ 58 „Звездица“, ОУ „Георги Райчев“, XIII ОУ „П. Хилендарски“, ЦДГ №4 „Бреза“, № 20 „Мир” Саниране и ЕЕ на Тракийски университет, Земеделски институт, Национално училище „Хр. Морфова“

ОПРР ОПРР ОПРР ОПРР ОПРР/Нац. доверителен екофонд/МФК ОПРР

Приоритет 2: Активно социално включване и намаляване на безработицата Създаване на центрове за настаняване от семеен тип, дневни центрове за възрастни, хосписи и клубове по интереси Изграждане на нови социални жилища

ОПРР ОПРР

Приоритет 3: Развитие на научно-изследователска дейност и образователното равнище на населението Сформиране на политехническо СОУ/ Среден технически колеж, обединяващ средни училища, механотехникум, електротехникум, химически техникум, мениджмънт Изграждане на общински център за обучение по безопасност и сигурност Изграждане на учебен музей „Неолитни жилища“ Изграждане на многофункционална зала за конгреси, бизнес обучения и туристически форуми в кв. „Казански” (бивш военен терен) Археологическо проучване западно от защитна стена „Неолитни жилища“

ОПНОИР ОПНОИР ОПРР ПЧП ОПРР 1 1.5

ЗОНА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ Приоритет 1: Модернизиране на административни и обществени сгради и обекти на културното наследство Енергийно обновяване на административни и обществени сгради: Община Стара Загора, Областна администрация, ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението“, ОД на МВР и др. Обособяване на самостоятелна сграда за планетариум в центъра на града Експониране и адаптация на културно наследство: р-я на Летен театър (Аязмото), КРР на Античен форумен комплекс Августа Траяна, Южно разширение на Централен градски площад

ОПРР ОПРР ОПРР

Приоритет 2: Създаване на атрактивна, достъпна и устойчива градска среда Реновиране на площади – Музей на религиите, около общината, пл. Берое Обновяване на Централен пазар Обновяване и модернизация на паркове и градини: парк „Пети Октомври”, парк „Ал. Стамболийски“, парк Митр. Методи Кусев“, зоологическа градина, парк „Св. Георги“, Станционна градина и др Възстановяване на спортни терени зад Пощенска палата Изграждане на многоетажен паркинг и второ пешеходно ниво на Централен площад, на подземен паркинг на бивш партиен дом и многоетажен паркинг до полицията

ОПРР Jessica ОПРР ОПРР ОПРР

ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ Приоритет 1: Обновяване на техническата инфраструктура и производствените сгради Рехабилитация на улици и тротоари, изграждане на паркинги Мерки за енергийно обновяване на производствени сгради Мерки за зелена икономика – изграждане на екосъоръжения Изграждане на център за комплексна бизнес логистика Изграждане на индустриален Експо Център

ОПРР ОПРР ОПИП ОПРР ОПРР

Приоритет 2: Стимулиране на предприемачеството Преквалификация на кадри в сферата на машиностроене, химическа и текстилна промишленост Създаване на учебен център за стажанти в партньорство с ТУ от страната

ОПНОИР

Приоритет 3: Повишаване иновационния капацитет и икономически просперитет Иновации и технологична модернизация на предприятия Въвеждане на модерни информационно-комуникациони технологии в предприятията Развитие на високотехнологични паркове Ефективно третиране на отпадъците, сепариране и преработка – екоиновации Изграждане на инсталации за биоразградими и зелени отпадъци Изграждане на логистичен център за международни карго превози на територията на летище Стара Загора

ОПИП ОПНОИР ОПИП ОПОС ОПОС НК „Индустриални зони“ ЕАД


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

gradat.bg

ПРОЕКТИ И ИДЕИ ЗА ГРАДОВЕТЕ

25

ТЕМА

Пет интегрирани проекта в зоната с публични функции в ИПГВР на Плевен Подзона „Център“ Подзона „Спортно-образователен клъстър“

Подзона „Здравно-образователен клъстър“

Интегриран проект „Спортно-рекреационен комплекс“

Интегриран проект „Водна каскада“

4

Интегриран проект „Междууниверситетски кампус“

3 1 2 5

Зона с потенциал за икономически растеж Зона с преобладаващ социален характер

Интегриран проект „Градска градина“ Интегриран проект „Военно-исторически музей“

Зона с публични функции с висока обществена значимост

„Пет интегрирани проекта в зоната с публични функции с висока обществена значимост са включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Тази зона разделихме на три подзони – „Център”, „Спортно-образователен клъстер” и „Здравно-образователен клъстер”, каза за „Строителство ГРАДЪТ” доц. д-р Стелиян Димитров, ръководител на екипа ДЗЗД „План Плевен 2020“, разработващ плана на Плевен, и обобщи, че това е зоната, осигуряваща „авангарда“ на образователните, здравните и административните услуги не само за Плевен, но и за целия регион, Северозападния район и Централна Северна България. Освен това в рамките на тази зона са концентрирани основните обекти на културно-историческото наследство, културните институции, както и обособени публични пространства, осигуряващи географската и туристическата разпознаваемост на града, каза още ръководителят на екипа. В първата подзона са

изведени три интегрирани проекта: „Интегриран проект Градска градина”, включващ реконструкция и обновяване на парковата част, на Центъра за работа с деца и реконструкция и обновяване на целодневна детска градина „Щурче”; „Интегриран проект Военноисторически музей” включва цялостно архитектурно–строително решение за вътрешния двор и дейности по подобряване качеството на м узейните експозиции; „Интегриран проект Водна каскада” обхваща реконструкция и обновяване на водна каскада и пеещ фонтан, реконструкция на санитарно дъно и подпорни стени на р. Тученица и рехабилитация на пешеходни мостчета. Подзона 2 „Спортно– образователен клъстер” включва два интегрирани проекта. Първият „Спортно–рекреационен комплекс”, обхваща реконструкция и обновяване на парковата част, на алейна и улична мрежа, реконструкция и обновяване на градския стадион, изграждане на спортна зала на терена на ко-

П

риоритетите в развитието на Плевен в периода 2014-2020 са определни като: Качествено и достъпно образование за гражданите на Плевен и региона; Привлекателна централна градска част, съчетаваща традиции и иновации в градската топография;

Подобрена среда на обитаване и намаляване на вътрешноградските различия по отношение условията за живот, здравното и социално обслужване; Качествено административно облсужване на гражданите и бизнеса; Подобряване условията и средата в икономическата зона на града; Подобрена достъпност.

лодрума, рeконструкция и обновяване на спортни зали, терени и съоръжения. Вторият - „Интегриран проект междууниверситетски кампус”, включва цялостно архитектурно–строително решение за трансформиране на учебните корпуси и прилежащите терени на южната част от бившата школа за запасни офицери, както и дейности по привеждане в експлоатация на институцията чрез оборудване на учебни зали и помещения и привличане на партниращи институции от сферата на висшето образование. „Интегриран проект междууниверситетски кампус” би могъл да стартира, при условие че се реши проблемът със собствеността на терените и сградите, които към момента са собственост на Министерството на отбраната, отбеляза ръководителят на проекта. Подзона 3 „Здравнообразователен клъстер” акцентира на образователната, културната и здравната инфраструктура. Приоритетите в развитието на Плевен в пе-

риода 2014 - 2020 са определeни като: качествено и достъпно образование за гражданите на Плевен и региона; привлекателна централна градска част, съчетаваща традиции и иновации в градската топография; подобрена среда на обитаване и намаляване на вътрешноградските различия по отношение условията за живот, здравното и социалното обслужване; качествено административно обслужване на гражданите и бизнеса; подобряване условията и средата в икономическата зона на града; подобрена достъпност. „Към момента все още не сме насрочили дата за финално обществено обсъждане на проектите в трите зони за въздействие. Това ще стане найвероятно в началото на следващия месец“, увери зам.–кметът по устройство на територията в община Плевен арх. Трифон Иванов. Заедно с проектите изпълнителят ДЗЗД „План Плевен 2020“ ще представи стратегическата рамка за развитие на Плевен за периода 2014 – 2020 г. Силвия ЗЛАТКОВА


26

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

gradat.bg

ТЕМА

ПРОЕКТИ И ИДЕИ ЗА ГРАДОВЕТЕ

ИПГВР на Русе – добрият модел за

К

лючовото място на Русе като граничен град по река Дунав и водещ партньор в еврорегион Русе-Гюргево превръща Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на Русе в стратегически пакет от инициативи, модели и добра практика, способстващи осъществяване целта на Европейската стратегия - Европа 2020 за интелигентен, устойчив и включващ растеж, което е в изпълнение на приоритетните области и цели на Дунавската стратегия. Това наложи при разработването на ИПГВР на Русе да излезем от ограниченията на традиционната методика и да търсим гъвкав и отворен за надграждане механизъм, което направи разработката уникална за България, каза за „Строителство ГРАДЪТ” арх. Кристиян Миленов, ръководител обединение „ИПГВР Русе 2020+” - екипа, разработващ ИПГВР на Русе.

ИНТЕГРИРАНА КАРТА НА ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПО ИПГВР - РУСЕ, И ПО ЕВРОРЕГИОН РУСЕ - ГЮРГЕВО, В СЪОТВЕСТВИЕ С ПРИЕТИЯ MASTER PLAN

Легенда граница на Еврорегиона

Държавна граница

ИПГВР - Русе. Зони за въздействие Зони за въздействие с публични функции с висока обществена значимост - А. Площ 215.61 ха

Зона В

Зона В намален обхват

Зони за въздействие с преобладаващ социален характер - Б. Площ 130,31 ха Зони за въздействие с преобладаващ потенциал за икономическо развитие - В. Площ 1401.08 ха Граници на зона за въздействие - В - намален обхват. Площ 792.11 ха

Регионален център за Долен Дунав

Интермодален комплекс Долен Дунав

Зона А

Развитие и разширяване на зоните въздействие и водещи инвестиционни проекти на ниво трансгранично партньорства и Дунавска стратегия - TEN-T 18 Градска железница / трамвай

Зона Б

Индустриална зона Русе - запад, пристанище „Русе - запад“

летище Щръклево Обединение „ИПГВР - Русе 2020+“

При разработване на ИПГВР на гр. Русе е направена координация между зоните за въздействие на Русе и Гюргево и съвместяване на основните приоритетни инвестиционни проекти, с цел постигане на трансграничен и усилващ въздействието ефект

Важнa характеристика на плана е неговото надграждане като платформа за еврорегион Русе-Гюргево, за трансграничното сътрудничество България-Румъния и извеждането му като модел за реализиране на Дунавската стратегия за програмния период 2014 2020 г. Паралелно с изготвяне на ИПГВР съществува реалната възможност да се развиват и мащабни регионални, трансгранични, национални

и общински инициативи и проекти, които са в изпълнение и са основополагащи за Дунавския регион, свързани с нови методики и практики за хармонизиране на пространствени данни и управление на територия и ресурси на европейско ниво, каза още арх. Кристиян Миленов. Трето поред обществено обсъждане във връзка с реализацията на проекта ”Изработване на интегриран план за градско възстановяване и разви-

тие на гр. Русе” по оперативна програма ”Регионално развитие” предстои да се проведе на 21 май от 17.30 часа в пленарната зала на община Русе. Сред ключови проекти, залегнали в трите зони на въздействие на интегрирания план за дунавския град, са изграждане на регионални центрове по европейски мрежи „Риск и територия” и „Култура и иновации” за еврорегион Долен Дунав, на интермо-

дален комплекс за еврорегион Долен Дунав, на Дунав мост 3 за еврорегион Русе–Гюргево, на Научен високотехнологичен парк Русе–Гюргево. И още сред ключовите проекти – разработките „Крайречна зона за отдих”, „Космополитният Русе”, яхтен комплекс и реконструкция на пристанище Русе-запад, проектът за бърза градска железница или трамвай за регион Русе–Гюргево, изграждане на скоростна жп линия Русе - Ва-

рна, летищен комплекс “Щръклево”, на нови пътни връзки, транспортни решения и пешеходни връзки на градско ниво за кв. „Родина”, кв. „Чародейка”, кв. „Дружба”, шумозащита по градски магистрали, енергийна ефективност, социални заведения. Източници на финансиране за тези проекти ще са Кохезионният и структурните фондове (ОП „Региони в растеж“ и нейните приоритетни оси, както и всич-

ки останали оперативни програми със и без пряка връзка с ОПРР), Дунавската стратегия с новоподготвяната програма „Дунав“, общинският бюджет - за цялостно финансиране, както и за минимално изискваното съфинансиране по ОП, частни инвестиции и публично-частни партньорства и други възможности като „премостващото“ финансиране от фонд JESSICA, безлихвени заеми, целеви дарения и др.

Еврорегион Русе-Гюргево е предложен като тестови пилотен район по българско-румънския проект за обща стратегия за устойчиво управление на трансграничната територия по р. Дунав. Тази позиция е в съответствие с приоритетите на Европейския съюз – конкурентоспособност и сближаване, както и на Дунавската стратегия по приоритетна област „Свързаност”. Стратегията и целите на ИПГВР на гр. Русе, залагащи на най-големия дунавски град и еврорегион Русе – Гюргево като лидер за региона Долен Дунав, предлагат отворен и постоянен характер на плана. На основата на разработката и приоритетни проекти се сформира междуправи-

телствена комисия, първоначално на България, Румъния и провинция Баден-Вюртемберг, която да координира изготвяне на общи инициативи и регионални механизми за управление в рамките на Дунавската стратегия. Планът балансирано съчетава стратегически програми с конкретни инвестиционни проекти, съобразени с изискванията на местната власт и гражданите. Така например паралелно с европейските мрежи и интермодалния комплекс е пред-

видено развитие на велоалеи и пешеходни пространства, ансамблово решаване на стария град „Космополитният Русе“, мерки за енергийна ефективност, социални жилища, транспортно-комуникационни решения и други. Идеята за Регионален център за интегрирано управление на риска и територията за Долен Дунав е свързана и с устойчивото управление на територията чрез така наречения референтен слой земно покритие, който се подготвя съвместно с румънски специалисти и

експерти от Европейската комисия. Идеята за Регионален център за култура и иновации за региона на Долен Дунав

е обвързана и със създадения между България и Баден-Вюртемберг, Методиев център в град Елванген, както и с разработваната съвместно с Техническия университет „Ангел Кънчев” научен и технопарк. Очаква се по Дунавската стратегия да се развият европейски мрежи от подобни центрове по

двете тематични направления. Един от основните приоритети на проекта е въвеждането на водещи иновативни решения и практики, особено в областта на планирането и проиграването на различни сценарии на икономическо, инфраструктурно и пространствено развитие и предварителната оценка на риска, на отрицателните или положителни въздействия за гражданите, града и региона. Това дава възможност за симулиране на градското развитие по един много ясен, раз-

бираем и обективен начин както за градската и областна администрация, така и за деловите среди и гражданите, обясни арх. Миленов и допълни, че за първи път се разработва осъществяването на подобна информационна система за симулиране на градското развитие на базата на водещ проект по 7-а Рамкова програма на ЕС – UrbanAPI. По време на общественото обсъждане ще бъдат докладвани изготвените по проекта подробни устройствени планове – четири за зона А на публич-


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

gradat.bg

27

ТЕМА ПРОЕКТИ И ИДЕИ ЗА ГРАДОВЕТЕ

изпълнение на Дунавската стратегия на ЕС ни функции с висока обществена значимост, пет за зона Б с преобладаващ социален характер и една устройствена разработка за зона В с потенциал за икономическо развитие. Изготвени са следните устройствени планове: •Крайречна паркова традиционна зона за обществен отдих на град Русе и „Придунавски булевард” в обхват от „Речна гара” до „Гребна база”, вкл. кръстовище с ул. „Мостова” •Крайбрежна парково-рекреационна зона за обществен отдих на град Русе и „Придунавски булевард” в района от кръстовище с ул. „Мостова” до източния край на зона А, вкл. територията северно от Парка на младежта; включва и регионални центрове по европейски мрежи •Благоустрояване на градина „Дунав” и изграждане на паркинг – кв. 874 •Детска градина „Радост” и Регионална библиотека „Любен Каравелов” – вкл. рег. център „Култура и инновации” •Реконструкция на ул. „Шипка” – от бул. „Цар Освободител” (кооперативен пазар) до бул. „България” (вкл. пешеходен надлез при бул. „Родина”/ жп линия) •Пешеходна връзка (надлез) между кв. „Родина 3” и кв. „Чародейка” в района между ул. „Кадин мост” - ул. „Опълченска” •Изграждане на нова детска ясла в кв. 767, жк

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Русе - обща схема. Водещи проекти за целия град, за Еврорегион Русе - Гюргево и за Дунавския регион (региона Долен Дунав) Дунав мост 3 за Еврорегион Русе - Гюргево Регионални центрове по европейски мрежи „Риск и територия“ и „Култура и иновации“ за Еврорегион Долен Дунав

Интермодален комплекс за Еврорегион Долен Дунав (вкл. пристанище Русе-изток) по ос „Свързаност“ на Дунавската стратегия

Научен високотехнологичен парк Русе - Гюргево

Крайречна зона за отдих „Космополитният Русе“

Скоростна жп линия Русе - Варна, летищен комплекс Щръклево, нови пътни връзки

Бърза градска железница / трамвай за регион Русе - Гюргево 2 проекта яхтен комплекс и реконструкция на пристанище Русезапад - публичночастно партньорство

„Родина” 3 •Изграждане на социално жилище в жк „Родина” 3 за настаняване на лица от малцинствени групи от населението •Изграждане на социални жилища в жк „Ро-

Транспортни решения и пешеходни връзки на градско ниво за кварталите „Родина“, „Чародейка“ и „Дружба“, шумозащита по градски магистрали, енергийна ефективност, социални заведения

дина” 3 за настаняване на социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищно настаняване на общината •Благоустрояване на главна улична мрежа бул. „Чипровци” (Изме-

нение на план за улична регулация (ИПУР) от ул. „Шипка” до ул. „Тича”; изменение на плана за регулация (ИПР) и план за застрояване (ПЗ) на УПИ за обществено обслужваща сграда в кв.752; ИПР

на УПИ II за детско заведение и ПРЗ за ново УПИ - за обществено обслужване в кв. 753 по плана на гр. Русе) •Линеен проект за пътна връзка по „Канлъ дере” (ул. „Кариерна”- подлез

при жп гара Изток - път за с. Николово) главна артерия по директивен устройствен план за ИПЗ – разширение (предвидена в ГКТП към ОУП) като трети клас артерия. Силвия ЗЛАТКОВА

НЯКОИ ОТ ПРИОРИТЕТНИТЕ ПРОЕКТИ В ТРИТЕ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЗОНА – А - ЗОНА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ, ВКЛЮЧВА ЗНАЧИТЕЛНА ТЕРИТОРИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ 1.Проект за изграждане на Регионален център за интегрирано управление на риска и територията за региона на Долен Дунав - в сградата на ПГ по ж.п. транспорт – елемент от ПУП за крайбрежната зона 2. Референтна база данни и съпътстваща инфраструктура за услуги за региона на Долен Дунав и за община Русе, на основата на ISO19144-2 3. Регионален център за култура и иновации за региона на Долен Дунав – в югозападната сграда на регионалната библиотака „Л.Каравелов” –,дигитален атлас с информационна система и база данни за паметници на културата на община Русе, програма за мрежа съвместно с Методиев Център в гр. Елванген – Баден Вюртемберг, програма „Култура и иновации” с Университета „Ангел Кънчев”, Русе

ЗОНА – Б - ГРАДСКА ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧВА ЖИЛИЩНИТЕ КВАРТАЛИ „РОДИНА 1, 2, 3 И 4”, 12. Ремонт и обновяване на Целодневна детска градина „Пинокио” в жк „Родина“1, в т.ч. прилежащото дворно пространство 13. Ремонт и обновяване на Целодневна детска градина „Русалка“ в жк „Родина“1, в т.ч. прилежащото дворно пространство. 14. Ремонт и обновяване на ОУ „Олимпи Панов” в жк „Родина” 1, в т.ч. прилежащото дворно пространство

4. Дигитален Атлас – Интерактивна карта на културно-историческото и архитектурно наследство с база данни и паспорти на културно-исторически и архитектурни паметници на гр. Русе.

15. Спортен комплекс „Дунав” - реконструкция , енергийна ефективност

5. Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда по на улици “Райко Даскалов”, „Църковна независимост” и „Баба Тонка” 6. Реконструкция на градина на площад „Доктор Мустаков”

ЗОНА – В - ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ВКЛЮЧВА ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА

7. Реконструкция и рехабилитация на пешеходна зона по ул. „Иван Вазов” – тротоари и достъпна среда

16. Интермодален терминал в Северен централен район на планиране в Русе, вкл. линеен проект за ж.п. и пътна връзка по „Пухлево дере”

8. Реконструкция на ул. „Славянска” от ул. „Александровска” до ул. „Пристанищна” вкл. пл. „Св. Никола”

17. Общински логистичен център за разпространение и производство на горива от биомаса и промяна на горивната база в общински сгради

9. Благоустройство на пешеходна зона по ул. „Александровска” (от ул. „Мостова” до паметник „Альоша”) 10. Зона „Здраве” – технологично обновяване, благоустрояване и енергийна ефективност 11. Внедряване на системи за енергийна ефективност и достъпност в обекта на ОД на МВР – Русе, бул. „Скобелев” № 49

18. Научен високо-технологичен парк Русе – Дунав 2020 19. Внедряване на системи за енергийна ефективност в обекта на АРР на областна дирекция на МВР и втора Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” Русе, бул. „България” № 300


28

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

stroitelstvo.info

ТЕМА

ПРОЕКТИ И ИДЕИ ЗА ГРАДОВЕТЕ

Николина Николова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството:

Дунавската стратегия - нови възможности за растеж и просперитет през 2014-2020 Едно от предизвикателствата е актовното участие на България в бъдещата програма „Дунав“ Г-жо Николова, две години след началото на стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав Европейската комисия представи първия доклад за напредъка по нея. Моля, обобщете накратко какви конкретни действия успя да реализира страната ни за този период в 11-те приоритетни тематични области? - Вече разполагаме с доклада на Европейската комисия за Дунавската стратегия, който отбелязва съществените постижения, както и препоръки, за да се гарантира последователната работа по нейното успешно изпълнение с помощта на експертния опит на мрежите в региона на р. Дунав и основните заинтересовани лица за изготвянето на програмите. Стратегията дава нови възможности и хоризонти за всички дунавски страни да работят заедно за постигане на растеж и просперитет. Тя позволява по-добро сътрудничество, за да се подобри ефективността, влиянието и въздействието на политиките на европейско, национално и местно равнище, като се използват съществуващите политики и програми и се създават синергии между тях. Стратегията не разполага с конкретен финансов ресурс, затова усилията са насочени към подготовка и изпълнение на проекти по действащите оперативни програми и програмите за териториално сътрудничество. Трябва да отбележа, че проектите, които се изпълняват или подготвят, съответстват на 11-те приоритетни области. Бих споменала, че в областта на свързаността се подобрява общата българо-румънска инфраструктура (в доклада като добър пример се посочва Дунав мост 2), мерките за енергийна ефективност и газовата връзка България - Сърбия, работа по проекти за опазване на околната среда, мерки по защита от наводнения по р. Дунав с разработен план за предотвратяване на риска, проект WATER, система за управление и мониторинг на качеството на водите по ТГС Румъния - България във връзка с качеството на почвите и водите - изграждането на лаборатории за дългосрочни изследвания, участие на Русенския университет в проект за

В

МРРБ Зам.-министър Николова отговаря за Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно- териториално устройство“, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“. Възпитаник е на Harvard Business School – Бостън, САЩ, през 2010 завършва Harvard Alumni. Магистър по право. До всъпването на настоящия й пост през 2011 г. е член на Управителния съвет на АПИ. Преди това работи в частния бизнес.

Н

а национално ниво е създаден Национален механизъм за координация на участието на България в Стратегията на ЕС за Дунавския регион. В съответствие с изискванията за добро управление и ефективно институционално взаимодействие и партньорство той вече се осъществява практически

обучение на учители, преподаващи в учебни заведения с професионална насоченост, с цел повишаване на учителите и подобряване на връзката между учебния сектор и бизнеса, подкрепа за създаване на Дунавски научен фонд с цел насърчаване на иновациите и научните изследвания в региона и така да се отговори на целите на „Европа 2020“. В областта на сигурността се акцентира върху доброто сътрудничество, координация и взаимодействие между партньорите. Като основна тема на комуникация е поставено граничното сътрудничество и по-активното привличане и присъединяването на Молдова и Украйна като партньори в това направление. Предстои изграждане на контактна мрежа и точки за сътрудничество по въпросите на сигурността. Целта е да се сподели с останалите партньори добрата практика. Предлага се координационният център да се базира в гр. Мохач, Унгария. На последното заседание на направляващата група по приоритетна ос 11 - сигурност, е взето решение да бъде включен нов приоритет - киберсигурност. Много конкретни проекти има в областта на туризма, съвместни с Румъния и Сърбия. Успешното участие на България в Дунавската стра-

тегия изисква осъществяване на дейности от различни ведомства и координация между тях за изпълнението на общ план за действие на всички заинтересовани страни с ясно дефинирани отговорности и конкретни задачи. На национално ниво е създаден Национален механизъм за координация на участието на България в Стратегията на ЕС за Дунавския регион. В съответствие с изискванията за добро управление и ефективно институционално взаимодействие и партньорство той вече се осъществява практически. Докладът насърчава държавите — членки на ЕС, включването на стратегията в плановете за следващото поколение от програми по регионалната политика за периода 2014 — 2020 г., а новият програмен период ще предостави големи възможности пред България и Румъния за развитието на региона. Какви проекти очаквате да се случат в този период, базирани на стратегически подходи? - България е една от държавите с активно участие в стратегията. На национално ниво целите на оперативните програми почти изцяло се при-

покриват с целите на стратегията. Осигурява се допълване и координация с мерките, предвидени в Дунавската стратегия. За България и в следващия програмен период предефинираните проекти, които съответстват на целите на стратегията, ще бъдат проекти по оперативна програма „Транспорт“ и „Околна среда“. Споразумението за партньорство също ще отразява целите на Стратегията на ЕС за Дунавския регион и сътрудничество със съседните страни. По програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013 предстои да бъде разработен съвместен проект за пространствено развитие на българо-румънския трансграничен регион. Чрез този проект ще бъдат набелязани общите за финансиране в следващия програмен период проекти от значение за Дунавския макрорегион като подготовката на проекти за нови мостове на р. Дунав, Дунавски панорамен път, велоалея. В България Северозападният и Северният централен район са едни от най-слабо развитите региони в Европейския съюз. Затова се обсъжда в оперативните програми за развитие на човешките ресурси, иновации и предприемачество и наука и образование за интелигентен растеж да се предвидят допълнителни условия за подкрепа на проекти, които се изпълняват в тези два дунавски региона. Нещо повече – обсъжда се възможността за определяне на мерки, по които само бенефициенти от тези региони може да кандидатстват. Какви са предизвикателствата пред страната ни за развитието на региона на река Дунав в ключовата 2013 - годината на подготовка на следващия програмен период? - Както правилно отбелязвате, 2013 година е ключова година относно преговорите, касаещи новия програмен период. България ще бъде изправена пред две основни предизвикателства. Първото е свързано с намирането на отражение на целите и приоритетите на Дунавската стратегия в рамките на партньорското споразумение, което ще бъде рамката за фи-


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

stroitelstvo.info

ПРОЕКТИ И ИДЕИ ЗА ГРАДОВЕТЕ нансиране на политиките в новия програмен период, и в рамките на секторните оперативни програми. ЕК ще очаква да види един интегриран подход по отношение на макрорегионалните стратегии от страна на държавите членки, в т.ч. и България, и финансирането на проекти, които са в синхрон с целите и приоритетите на Дунавската стратегия. Нещо повече, ЕК очаква да види как партниращите си държави съседи намират общи решения на съществуващите проблеми и ограничения в техните региони. В тази връзка ще подчертая, че България и Румъния стартираха изключително продуктивен диалог в тази насока именно с цел разработване на съвместни проекти от значение за трансграничния регион. На второ място, като предизвикателство в положителния смисъл на думата стои пълноправното участие на България в бъдещата програма „Дунав“, в рамките на която българските публични власти и организации ще могат да си партнират с партньори от 14 държави при разработването и изпълнението на съвместни проекти. В момента активно протича процесът по програмиране на бъдещата програма и определяне на тематичната й насоченост. България участва в работната група по програмиране, като на един по-късен етап ще бъде преценена и възможността относно участието на България в структурата по управление на програмата. Неотдавна в Русе обявихте, че ще бъдат създадени четири работни групи към междуведомствения комитет за устойчиво развитие на вътрешноводния транспорт в общия българско-румънски участък на река Дунав. Какъв е напредъкът в тази връзка и какво предстои? - Да, на третото заседание на българо-румънския комитет за устойчиво развитие на вътрешноводния транспорт и свързаността в региона, което се проведе в Русе на 10 април, в синхрон с приетия план за действие на комитета одобрихме създаването на четири експертни работни групи (ЕРГ) към него. Създаването на тези четири експертни работни групи е продиктувано от нашата цел за осигуряването на платформа за интерниран подход, диалог и прозрачност при реализирането на дейностите и проектите, заложени в плана за действие на комитета. Поканили сме за участие в тези работни групи всички заинтересовани лица от България и Румъния, които имат пряка връзка с дейността на всяка от работните групи – представителите на държавните и местните ин-

П

роектите в подкрепа на Дунавската стратегия ще участват като част от изпълнението на приложимите финансови инструменти и програми в следващия програмен период, включително ТГС България - Румъния; България - Сърбия; програма „Дунав”

Н

а 30 май в София ще се проведе 4-то заседание на комитета, на което всеки един от координаторите ще представи план за работа на работната група, която координира, както и ще се одобри състава на работните групи, като излъчването на представители продължава и в момента

З

алагаме и на подготовката и реализацията на други големи пътни и железопътни проекти, които имат съществено значение за развитието на региона, като скоростния път Видин - София, автомагистрала „Хемус“; скоростния път Русе - Шумен; скоростния път Русе - Велико Търново; жп линията Русе - Варна; интермодален терминал Видин и интермодален терминал Русе

29

ТЕМА ституции, неправителствения сектор, граждански и професионални организации, представители на европейската комисия, „Джаспърс“, ЕИБ, Дунавската комисия, Международната комисия за защита на р. Дунав и др. Целта е в рамките на един конструктивен диалог да се чуят мнението и препоръките на всички, за да може решенията, които ще се вземат, да бъдат балансирани и да са взели предвид всички гледни точки. Към момента предстои одобряване на разработените и координирани в рамките на комитета правила за работа на всяка една от работните групи. На 30 май в София ще се проведе 4-то заседание на комитета, на което всеки един от координаторите ще представи план за работа на работната група, която координира, както и ще се одобри състава на работните групи, като излъчването на представители продължава и в момента. На какви трансгранични и други инфраструктурни проекти залагате още по линия на Дунавската стратегия? - В рамките на този програмен период следва да се отбележи, че България участва активно в изпълнението на макрорегионалната стратегия на ЕС за Дунавския район. Проектите в подкрепа на Дунавската стратегия ще участват като част от изпълнението на приложимите финансови инструменти и програми в следващия програмен период, включително ТГС България - Румъния; България - Сърбия; програма „Дунав”. За тази цел в ОПТ и ОПОС се включват предефинирани проекти, които покриват целите на стратегията. В друга част от програмите - ОППИ, ОПРЧР, ОПНОИР, се предвиждат допълнителни условия за подкрепа на проекти, които се изпълняват в двата дунавски района от ниво 2 на страната – Северозападен и Северен Централен район. Обсъжда се и възможността за определяне на мерки, ограничени до тези райони, към които само бенефи-

Четирите експертни работни групи (ЕРГ) • ЕРГ за подобряване на навигацията – координатор – Ру-

мъния, заместник-координатор – България Основните й задачи са свързани с координиране на дейностите и осигуряване на прозрачност по подготовка на проекта за подобряване на корабоплаването в общия българо-румънски участък на р. Дунав, като например: пред- проектните проучвания, докладите по ОВОС, дейностите по ЕСПО конвенцията и т.н. Към момента „Джаспърс“ ни помага в процеса на финализиране на дейностите по подготовката и извършването на допълнителни такива, за да може да стартираме изпълнението на този толкова важен проект най-късно през 2016 г. • ЕРГ за подобряване на свързаността в региона - коорди-

натор – България, заместник-координатор – Румъния Основната й задача е свързана с анализирането на възможностите за подготовка и изпълнението на конкретни проекти, свързани с подобряване на свързаността в региона, като например: подготовка на нови мостове на р. Дунав; пътни и железопътни проекти, интермодални терминали; подобряване на пристанищната инфраструктура • ЕРГ за двустранните правни отношения и ЕГТС - коорди-

натор – Румъния, заместник-координатор – България Основните й задачи са свързани с анализиране и промяна при необходимост на съществуващите двустранни правни отношения в областта на вътрешно- водния транспорт. Друга много важна задача на тази група е подготовката на всички необходими документи за създаване на ЕГТС по Регламента за ЕГТС между България и Румъния (европейска група за териториално сътрудничество), който да подготви и изпълни проекта за подобряване на корабоплаването в общия участък на р. Дунав. • ЕРГ за поддръжка и инфраструктура - координатор – Бъл-

гария, заместник-координатор – Румъния Основните й задачи са свързани с координиране на дейностите, свързани с подобряване на инфраструктурата по реката, както й нейната поддръжка с оглед своевременно адресиране на проблемите, които възникват при понижаване, повишаване и/или замръзване на водите на река Дунав. циенти от тези райони могат да кандидатстват. Освен на споменатите проекти залагаме и на подготовката и реализацията на други големи пътни и железопътни проекти, които имат съществено значение за развитието на региона, като скоростния път Видин - София, автомагистрала „Хемус“; скоростния път Русе - Шумен; скоростния път Русе - Велико Търново; жп линията Русе - Варна; интермодален терминал Видин и интермодален терми-

нал Русе. Освен в областта на транспортната инфраструктура залагаме на проекти в областта на туризма, енергетиката, околната среда (пречиствателни станции); иновациите, подготовка на различни клъстъри (например автомобилен във Видин); създаване на център за управление на риска и т.н. Интервюто взе Силвия ЗЛАТКОВА Пълният текст четете на www.stroitelstvo.info


30

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

gradat.bg

ГРАДСКО РАЗВИТИЕ

СВЕТОВЕН ОПИТ

Градове, реки и канали Градовете възникват около реките и още от този момент отношенията им са много тесни и цялото им функциониране е обвързано с реката и транспорта на стоки и търговия. През последните векове основната изначална функция на реките в градовете - транспортната, се загубва. Сериозното скъсване на връзките между града и неговата река се случва бързо - за един или два

все по-голяма нужда от място за автомобилите, пространството до реките се превръща в паркинг или в част от градска магистрала. Това е втората фаза на разкъсване на връзката град - река. От оживено място в центъра на града речните брегове се превръщат в място за периферни дейности като паркирането. И на практика дори не се използва от хора, които живеят в центъра, а от жители на

Париж, 2000 година: започва отвоюването на бреговете - някои отсечки от булевардите са само за пешеходци в събота и неделя Дейностите по трансформацията на речните брегове в Париж включват превръщане на експресен път в градски булевард, създаване на пешеходни зони, на връзки с културните институции към реката, урбанизиране на пристанищните зони

века. Като се проследи този процес, може да се установи и как да се възстанови тази връзка. През последните десетилетия обаче в почти всички градове с реки по света вече е налице обратната тенденция към качествено използване на реките. * XVIII век

- градът трябва да бъде чист, здравословен, канализиран, да избегне наводненията. Строят се кейови стени, които отдалечават икономическата дейност от града. Това е началото на скъсване на града с реката, които зависят в много по-малка степен един от друг. * XIX и XX век

- голяма част от реките са канализирани или дори вкарани под земята. И тъй като има

предградията, дошли по работа в града. * XXI век

- назад към реките. От 60-те години на XX век големите градове започват да отвоюват бреговете на реките. Париж създава първия си план за рехабилитиране на бреговете на Сена през 1978 г. В момента в света се търси възстановяване на достъпа и значението не само на големите реки, но и на по-малки като в София. През 2000 г. управата на Париж има планове да възстанови малката река Биевр - приток на Сена, вкарана под земята. Причината те да не се реализират? Плановете неизменно са свързани със сериозна трансформация на кварталите. Добри модели обаче има - Виена.

Големият успех на Сеул

Река Чангуон в Сеул е класически пример за възстановяване на природата в града. През 1976 г. върху замърсена и оценена като неперспективна от урбанистична гледна точка река е изградена градска магистрала. Проект от 1998 г. за нейното възстановяване се превръща в пилотен и вече е част от националната стратегия за „освобождаване“ на 17 други реки в цяла Южна Корея. Възстановяването на реката в южнокорейската столица води до увеличен туристически поток, място за разходки, биоразнообразие, под реката е реализиран атрактивен търговски център. Примерът на Париж и Сена

Париж е възникнал по

бреговете на Сена, която в началото е имала силно изразена транспортна и търговска функция. Както навсякъде по-късно, реката е канализирана, построени са кейове и крайбрежни съоръжения, а през 60-те години - паркинги и крайбрежна магистрала. В момента крайбрежната градска магистрала „Жорж Помпиду“ по брега на Сена позволява френската столица да бъде прекосена от запад на изток без светофари. По десния бряг крайбрежният булевард е реализиран върху 2.3 км в резултат на мобилизацията на жителите в района срещу създаването на експресния път през 60-те години. През последните десетилетия тенденцията се обръща. Първият план за рехабилитиране на бреговете на Сена

е още от 1978 г. и част от градските магистрали край реката в събота и неделя и през август са резервирани за пешеходци. Днес развитието на Сена в рамките на Париж и столичния район е гарантирано от специални 110 инициативи в целия столичен регион. „Жорж Помпиду“ се трансформира от експресен път в градски булевард - създават се нови пешеходни пресичания, променади, благоустрояват се райони на изоставени пристанища с нови дейности за развлечения. 2.3 км от крайбрежната артерия по левия бряг ще бъдат частично затворени за автомобили, за да оформят атрактивен за посетители и пешеходци терен от 4.5 хектара с уникален културно-исторически пей-

заж. На някои от пристанищата паркингите ще бъдат премахнати - автомобилите в Париж всъщност обслужват предимно жителите на предградията. Защо да се реализират скъпи дейности за възстановяване на реките в градовете?

Всяка река в чертите на града създава публично пространство - по дефиниция носител на памет и история. Това е най-автентичното място за едно селище още от средните векове и с благоустрояването на този район се създава място - създател на идентичност, ценност и за поколенията - централни пространства, където в епоха на децентрализация жителите на градовете могат да преоткрият своята идентичност.

В Париж, Будапеща, Пловдив и София и в много други градове бреговете на реките - големи или малки, се използват за градски магистрали и брегът е практически недостъпен


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 май 2013 г.

gradat.bg

СВЕТОВЕН ОПИТ

31

ГРАДСКО РАЗВИТИЕ

Ж

ан-Батист Вакен е дългогодишен директор на Apur - аналитичноуправленския център на парижкото градоустройство (Atelier parisien d'urbanisme). Автор на първия план на Париж за рехабилитиране на бреговете на Сена от 1978 г. В момента е преподавател в Ecole des ingenieurs de la ville de Paris френско висше училище с фокус върху градоустройството, създадено през 1959 г. с цел да обучава общинската администрация, днес обучава и специалисти за частния сектор по двугодишни комплексни програми в областта на градоустройство, строителство, транспорт, околна среда. Г-н Вакен е завършил иконометрия и е доктор по политикономия с многобройни заемани длъжности в областта на градското развитие и управление. Жан-Батист Вакен беше в България по покана на Регионалния фонд за градско развитие (РФГР) - един от двата фонда по JESSICA в България, на среща с представители на бизнеса на Пловдив преди седмица. Сред обсъжданите теми бяха приоритетите за урбанистичното развитие на съвременните градове - реката като фактор за урбанистично развитие, примери за примери за управление на гребния канал, възможности за участие на частния сектор в проекти за социална инфраструктура и за финансиране на обекти по инициативата JESSICA - с изгодна лихва под пазарните нива и за срок до 22 години. На срещата г-н Вакен представи развитието на градската среда по бреговете на реките в света и иницативите на администрацията на Париж за благоустрояване, хуманизиране и връщане на обитателите на града на изоставените или дадени на автомобилите територии в центъра на френската столица, превърнали се през последните няколко века в „периферии в центъра на града“.

Париж, Port de l'Hotel de Ville - преди и след трансформацията Какво е необходимо да се направи?

Основните проблеми за възстановяване на градските пространства по речните брегове са свързани с мястото на автомобилите и с намирането на средства за финансиране за градската трансформация. Често първа стъпка е превръщане на градски магистрали в градски булеварди и улици - поставят се повече светофари и пешеходни пътеки. Други възможности са свързани със създаване на атрактивни градски дейности по бреговете на реката, ограничаване на автомобилно-

то движение, доколкото е възможно, възстановяване на околната среда, изграждане на екологични съоръжения (например свързани с преминаване и размножаване на рибата), създаване на атракции за туризъм (често по бреговете има ценни обекти на културноисторическото наследство). Какви проекти могат да бъдат реализирани по бреговете

Опитът на Париж показва, че най-важно е какви точно ще бъдат дейностите по бреговете на реката. Често найнапред се създават гра-

дини и се засаждат цветя и дървета, но ако няма хора, които да живеят наоколо и да ги посещават, какво ще привлича посетители и ще ги социализира? Общинските власти се сблъскват със същия проблем, когато се опитват да запазят сгради с културно-историческа стойност, като решенията най-често са свързани с туризма. В крайна сметка е ясно - градините и парковете са добри, ако става дума за гъстонаселен жилищен район, но е необходима и добре обмислена икономическа дейност. Николай ТОДОРОВ

Благоустройството на бреговете на Сена се оценява на 35 млн. евро Първият план за благоустройство на бреговете на Сена в Париж е изготвен от Apur и одобрен от общинския съвет на 11 септември 1978 г. Аз бях натоварен с неговата подготовка заедно с други колеги. Тъкмо тогава бях завършил моя изследователска работа, която върху 80 страници разглеждаше състоянието на бреговете и новите възможности за тяхното благоустройство - новаторски идеи с фокус върху възстановяване на връзките в прекосяваните квартали. Планът за благоустройството стартира с предложение за решение за два проекта - възстановяване на един пасаж и благо-

А

Културните атракции са едни от добрите примери за дейности на брега на реката - като музея „Гугенхайм“ в Билбао

устройството на Port de l’Arsenal близо до Бастилията, и двата бяха одобрени и стартираха. Основното беше създаването на една нова визия на реката и на двата конкретни проекта, която беше възприета от общината. Трансформацията на едно индустриално пристанище, каквото беше Le port de l’Arsenal, в място за развлечения е сериозна еволюция на мисленето и визията на администрацията. Сроковете за мероприятия според сега прилагания план за благоустрояване на бреговете на Сена в рамките на Париж са старт на проекта през април 2012 г., реализация на

работите по десния бряг - лятото 2012, работа по левия бряг - началото на 2013 г., откриване на новите пространства - през 2013 г. и началото на 2014 г. Най-голямото предизвикателство е намирането на нови предназначения на територии, които в момента се ползват от автомобилите. Трудно е да се обясни на автомобилистите целта на това благоустройство, от което те определено не печелят. Предварителната стойност на работите се оценява на 35 млн. евро, а годишните разходи - 5 млн. евро. Става дума за публична собственост и не се налага отчуждаване.

Atelier parisien d'urbanisme (Apur)

налитичният институт на парижката общинска администрация Atelier parisien d'urbanisme (Apur) е създаден през 1967 г. с решение на общинския съвет. Неговата задача е да анализира градското развитие за изработване на подходящи политики за развитие на френската столица и региона, като се изучават демографските, икономическите и социалните данни. От 2008 г. основните теми в работата на Apur са фокусирани върху жилищата (ангажимент на общината да финансира 40 хил. социални жилища до 2014 г.), природата в града и обществените пространства, климата, развитието на нови квартали в периферията, мобилност и транспорт, мястото на Париж в столичния регион. Годишният бюджет е около 10 млн. евро, 80% от общинския бюджет и 20% собствени приходи. Apur е структуриран като неправителствена организация между община, държава, столичния регион, търговско-промишлената камара на Париж, общинската компания за градски транспорт, други обществени организации. Начело на управителния съвет е зам.-кметът по архитектурата и градоустройството.


ТОВА Е ВАШЕТО РЕШЕНИЕ VRV IV ОПРЕДЕЛЯ СТАНДАРТА… ОТНОВО

VRV софтуер за конфигурация за опростено пускане в експлоатация, конфигуриране и персонализация

Непрекъснато отопление по време на размразяване нов стандарт в комфорта за отопление

Технология с променлива температура на хладилния агент персонализирайте вашата система VRV за най-добрата сезонна ефективност и комфорт

DAIKIN VRV IV определя стандарта с революционни технологии като управлението на променливата температура на хладилния агент и постоянното отопление по време на размразяване при термопомпени агрегати. Неговият модерен софтуер за конфигурация на системата, съчетан с автоматичната система за зареждане и дистанционна проверка на количеството хладилен агент, позволява бърз и лесен монтаж, както и улеснена поддръжка. Научете повече на www.daikin.bg/vrv-iv

Строителство Градът  
Строителство Градът  

Вестникът за строителство

Advertisement