Page 1

Брой 12 (792), 25 - 31 март 2013 г., цена 1.50 лв.

www.gradat.bg

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ

Реформата във водния сектор

9 771310 983000

12 >

12

Приоритетите ВиК стратегията е първата стъпка по пътя на прилагане на няколко принципа - високо качество на услугите, ефективни компании, система за бенчмаркинг, силен регулатор, който да ги прилага и защитава, за да работим заедно в една посока. Тя се изготвя с бързи тем-

пове от екип на Световната банка. Според анализа правната рамка е налице, макар и объркана на места, изработва се програма за повишаване на капацитета на регулатора. В хода на преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз са поети ре-

дица екологични ангажименти, преходният период за изпълнението на които изтича в края на 2014 г. Последните изчисления за необходимите за целта инвестиции показват суми от около 7 млрд. лева. Сред предизвикателствата в сектора са не-

ефективността на ВиК дружествата, значителни оперативни разходи, а цената остава социално поносима с ограничени възможности за растеж. За решаване на проблемите в сектора няма универсално решение, но експертите са единодушни - нужно е завършване

реформата на ВиК отрасъла, избягване на прекомерни разходи в агломерации с по-малка гъстота на населението, покриване на финансов недостиг чрез капиталови субсидии от държавния бюджет, подобряване на ефективността и управлението на ВиК операторите.

OЩЕ В БРОЯ: ДЕВЕТ ОБЕДИНЕНИЯ В ТЪРГА ЗА ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ НА МАГИСТРАЛА „ХЕМУС“

СТР. 12


2

Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

gradat.bg

СЪДЪРЖАНИЕ ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННА СРЕДА

3

Бизнес казусът в зеленото строителство ще продължи да се развива

ИНФОРМАЦИОННОКОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

17

Съвместяването на инфраструктурите става приори-

КОМПАНИИ

4-5

тет за ЕС

ЕЛЕКТРО-, ТОПЛО-, ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Николай Бъчваров, управител на „Баумит България“: Растем чрез иновативни продукти по пазарните изисквания

18

Столичната община внесе предложения за промени в

България с отличие от BREEAM AWARDS 2013 за

Наредбата за топлоснабдяването

Сграда 15 - TCE Стартира изграждането на подводния участък на га-

Австрийски фирми представиха продукти и ноу-хау в

зовата връзка България – Румъния

транспортния сектор

ЕВН иска ДКЕВР да преразгледа цените на тока за

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

6-7

Гинка Чавдарова, изп. директор на Националното

следващите 3 месеца

BUILDINGREEN

сдружение на общините (НСОРБ):

19 - 21

Най-голямото безпокойство е спрялата децентрали-

Инж. Пламен Андреев, управител на „Планекс хол-

зация

динг“:

ИПГВР

8

Слама и кирпич - алтернатива на стоманобетона Един млрд. лв. за енергийна ефективност

До края на март ще бъдат одобрени всички зони за

през 2014 - 2020 г.

въздействие в 36-те града

Четвърта годишна конференция Buildingreen

КОНКУРС

10

Нов момент в санирането – финансиране и на конструктивно укрепване на сградите

Prix d'Excellence Awards през погледа на световните експерти

ТЕМА ГРАДЪТ И СГРАДИТЕ

11

Модерна детска градина в „Лозенец“

22 - 31

Добромир Симидчиев, зам.-министър на регионалното развитие:

ПЪТИЩА

12

ВиК стратегията прави анализ и определя принципите Министерството на околната среда и водите:

Бърз търг за ремонта на „Цариградско шосе“ и „Слив-

За „Околна среда 2014 - 2020” приоритетите ще бъдат

ница“ в София

запазени*

Девет обединения в търга за предпроектно проучване

Иван Иванов, председател на Българската асоциация

на магистрала „Хемус“

по водите: Най-добре е агенция да управлява фокусирано проце-

ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

13

Мариана Итева, прокурист на „Софийска вода” АД:

Пореден търг по проекта за интегриран градски

ВиК секторът е синтез между ефективност на услугата

транспорт на Бургас

и полза за околната среда

Полската PESA ще достави 20 нископодови трамвая

ЕКСПЕРТ

сите във ВиК сектора

Интегрираните водни проекти

14 - 15

Завършени са първите подобекти по интегрирания воден цикъл на Габрово

Предизвикателства в развитието на мостовите технологии в България

Марта Петрова, ръководител на звеното за управление на проекта:

ПРИСТАНИЩА

16

Строителството – процес с много неизвестни

Търсят изпълнител за реконструкцията на рибарското

Поетите екологични ангажименти към ЕС: мисията

пристанище в Сарафово

възможна?

Издава: Балпекс ООД Управител: инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - мениджър „Бизнес развитие“, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Людмила Великова - Мениджър Ивенти, 0894/ 471 977, lvelikova@thecitymedia.bg Редакция: 02/958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Райна Дормишкова - главен редактор, 0897/846275, rdormishkova@thecitymedia.bg Николай Тодоров - отговорен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Таня Тодорова - редактор, 0897/846 274, ttodorova@thecitymedia.bg Николай Господинов - редактор, 0897/846282, ngospodinov@thecitymedia.bg Силвия Ценова - редактор Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg;

Светла Добрева - редактор Пловдив (032/968 030), 0897/846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Силвия Златкова - редактор Плевен (064/800 474), 0897/846 286, szlatkova@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Анна Георгиева - мениджър „Реклама“ 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, dkadrev@thecitymedia.bg, Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg

Регионални офиси: Пловдив: ул. Г.М. Димитров №5, ет.1, офис 1, тел./факс 032/ 968 030, e-mail: sdobreva@thecitymedia.bg Варна: ул. Мусала №10, Дом на архитекта, тел. 052/ 63 22 52, e-mail: varna@thecitymedia.bg Плевен: ул.Дойран №160 ет.3; офис 309, тел. 064/ 800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Банкова сметка на Балпекс ООД: „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSF Банкова сметка за абонамент: „Икономедиа“ АД „Алфа банка“ - Клон „България“, BG67 CRBA 9898 1001 0740 62, BIC: CRBABGSF Абонамент: 02/93 76 349; e-mail: abonament@economedia.bg Печат: „Алианс Медиапринт“ ЕАД, София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900


Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

gradat.bg

3

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННА СРЕДА

Бизнес казусът в зеленото строителство ще продължи да се развива

Все повече доказателства сочат, че при устойчивите сгради не става въпрос само за спасяване на планетата, но и за реализиране на един бизнес обоснован модел. Ползите в това отношение варират от намаляване на риска в портфейла от имоти и постигането на общоикономическо развитие на града до подобряване здравето и благосъстоянието на отделните обитатели на сградата. Освен това зелените сгради вече могат да бъдат реализирани на цени, сравними с тези на конвенционалните сгради, а допълнителните разходи ще бъдат компенсирани чрез оперативни икономии, точни характеристики на дизайна и по-добра продуктивност на работното място. Проектантските решения в началната фаза на проекта се отразяват върху дългосрочната стойност на сградата, както и върху възвращаемостта на инвестицията, което означава, че е необходимо през целия жизнен цикъл да се използва подходът цена/стойност. Безспорен факт е, че на много пазари по света да притежаваш сграда с по-добро качество на строителството често се възприема като да си собственик на зелена сграда. Нещо повече, на някои първокласни пазари зеленото все повече се превръща в очакван от наематели и собственици елемент - в част от дефиницията за висококачествено строителство. Очакванията на специалистите са, че с узряване на пазарите бизнес казусът в зеленото строителство ще продължи да се развива. Зелената сграда ще се превърне в нещо, което наематели, инвеститори и политици ще търсят и очакват. В действителност вече видяхме този импулс да расте в световен мащаб, и то на все повече и пове-

че места, на които зеленото наистина се превръща в статукво.

ПРЕДПРИЕМАЧ

НАЕМАТЕЛ

Разходите за проектиране и изграждане

Защо да строя тази зелена сграда?

Защо да наема тази зелена сграда?

Изследванията показват, че зелените сгради не трябва непременно да струват повече, особено когато разходните стратегии, управлението и целите за опазване на околната среда са интегрирани още от самото начало на процеса. И въпреки че може да възникнат допълнителни разходи, свързани с изграждането на една зелена сграда в сравнение със строежа на конвенционална такава, реалната разлика обикновено не е толкова висока, колкото се възприема от предприемачите. Установено е, че високите първоначални капиталови разходи при зелените сгради са пропорционални на нивото на екологично сертифициране. Въпреки това все повече проекти са в състояние да постигнат по-високи нива на сертифициране на по-ниска цена в сравнение с други, по-амбициозни проекти. Налице е обща тенденция към намаляване на разходите за проектиране и строителство на зелени сгради, породена от по-строгите нормативни изисквания, от нарастващата зрялост на снабдителните вериги за зелени материали и технологии, както и от факта, че строителната индустрия придобива все по-голям опит в реализирането на зелени сгради. Стойността на активите

Тъй като инвеститори и обитатели стават все по-запознати и заинтригувани на тема „екологичните и социални последици от качеството на строителната среда”, сградите с по-добри показатели на устойчивост се радват на по-успешна пазарна реализация. Редица изследвания от цял свят показват, че зелените сгради могат много по-лесно да привличат наематели и да изискват по-високи наеми и продажни цени. При пазари, на които концепцията за зелено строителство е станала основен фактор, има ин-

По-висока продажна цена

Здравословна среда и благополучие

По-ниски разходи за проектиране и строителство

Повишена По-ниски разходи продуктивност за саниране Стойност, свързана с корпоративния имидж и престиж По-бързи Способност Съответствие с нормативпродажби да се осигури ните изисквания и с изискваПо-ниски финансиране нията за социална корпораоперативни Бързо възтивна отговорност разходи връщане на инПо-ниски трансвестицията акционни Повишена По-ниски такси пазарна цена разходи По-малко незаети за поддръжка площи По-бавна амортизация

Повишени нива на заетост

Намаляването на риска

СОБСТВЕНИК Защо да притежавам тази зелена сграда? дикации за възникването на т.нар. кафяви отстъпки, според които сгради, които не са зелени, биха могли да се отдават под наем или продават на помалка стойност. Оперативните разходи

Зелените сгради доказано спестяват средства чрез намаляване на използваните количества енергия и вода и чрез постигане в дългосрочен план на по-ниски разходи за поддръжка и оперативни дейности. Енергийните печалби при зелените сгради

трудничество между собственици и ползватели.

обикновено надвишават разходите за проектиране и строителство в рамките на разумен срок на откупуване. В допълнение към намаляването на оперативните разходи зелените сгради могат да предложат косвени ползи, свързани с разходите за ремонт и преконфигуриране на пространството. За да се постигне очакваната производителност на висококачествените зелени сгради, трябва да се осигурят също стабилна експлоатация, ефективно управление и съ-

Продуктивността на работното място

Изследванията показват, че зелените конструктивни атрибути на сградите и закритите помещения могат значително да подобрят продуктивността на работещите, както и здравето и благосъстоянието на обитателите, което води до крайни ползи за бизнеса. Независимо от доказателствата за положителното въздействие на подобренията във вътрешната ВЪНШНИ ГЛЕДКИ

Умствени функции и памет

Болничен престой

Обработка на обажданията

10 - 25% ПОДОБРЕНИЕ

6 - 12%

8.5%

ПО-БЪРЗО

ПО-КРАТЪК СИСТЕМИ

ДНЕВНА СВЕТЛИНА Студентите постигат

5 - 14%

и учат

по-висока продуктивност

Работниците са с

18% по-продуктивни

по-високи изпитни резултати

20 - 26% ПО-БЪРЗО

и околната среда качеството им масово не е приоритет при проектирането и строителството на сгради, като все още е налице съпротива за включването на тези компоненти в процеса на вземане на финансовите решения. Причина за това в голяма степен е и фактът, че измерването на производителността в съвременното работно място е сериозно предизвикателство и редицата фактори, които я определят, не са били систематично преведени на финансов език. Въпреки че са необходими повече изследвания, безспорно е, че инвестирането в по-добра среда може да доведе до по-големи ползи по отношение на един от найценните активи на всяка компания – нейните служители.

15 - 40% повишение в търговските продажби

23% по-добро осветление 11% по-добра вентилация 3% по-добър

индивидуален контрол на температурата

Анализ на нетната настояща стойност на оперативните разходи и ползите за продуктивността и здравето на работещите в сертифицирани по LEED сгради

Устойчивостта представлява асортимент от рискове и възможни награди за инвеститорите в недвижими имоти. Рисковите фактори, свързани с устойчивото развитие, оказват съществено влияние върху дохода от отдаване под наем и върху бъдещата стойност на недвижимите имоти, което на свой ред засяга възвращаемостта на инвестицията. Регулаторните рискове стават все по-очевидни в страни и градове по целия свят, включително по отношение на задължителното оповестяване, строителните норми и закони, забраняващи неефективни сгради, и др. Екстремните климатични явления и систематични промени във времето засягат застраховането на недвижимите имоти и водят до въпроси за устойчивостта на активите. Промяната в предпочитанията на наемателите и в проучванията на инвеститорите по отношение на риска може да доведе до определянето на неефективните сгради като остарели, както и до постепенното им обезлюдяване. *По международния доклад The Business Case for Green Building, изготвен от Световния съвет за устойчиво строителство


4

Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

gradat.bg

КОМПАНИИ Николай Бъчваров, управител на „Баумит България“:

Растем чрез иновативни продукти по пазарните изисквания Работим за енергийната ефективност на сградите от 1995 г. Г-н Бъчваров, как „Баумит“ спомогна за развитието в България на идеята за енергийната ефективност на сградния фонд? - „Баумит България“ бе създадена още през 1995 г. и беше първата фирма в страната, която работеше за санирането на сградния фонд. Ние сме пионерите, в онези далечни години бяхме проводник на европейския опит в тази област. Знаете, че в Европа изолирането на сгради е започнало преди около 35 години. Ние първи заговорихме за системни решения в топлоизолирането във времена, когато дори нови сгради се правеха без изолация, а хората лепяха каквото и както им дойде отвътре или отвън по сградата. Работехме системно и целенасочено, без компромиси с качество и технология. Бяхме първите, които заговориха за икономия на енергия и едновременно с това за комфорт и здравословен начин на обитаване. Внедрихме успешно на българския пазар уникалната активно дишаща „Баумит“ open система, съчетана с още по-иновативната самопочистваща се „Нанопор“ мазилка. Дори такъв на пръв поглед малък детайл като „Баумит“ лепилен анкер „Стартрек“ е разработен от нашия концерн и внедрен за получаване на топлоизолация без абсолютно никакви термомостове. И получихме заслужено признание на българския строителен пазар. Участвахме активно във всички програми за саниране - „Обновен дом“, REECL, фонд „Козлодуй“ и др. Много училища, детски градини и обществени и частни сгради са топлизолирани с „Баумит“ материали. И така до ден днешен, когато можем да пресметнем над 10 млн. кв.м изолирани фасади с „Баумит“ системи. Доколко осъзната вече е необходимостта от влагане на качествени материали и реализирането на контрол на това качество? - Необходимостта е осъзната от всички. Нямаме проблеми с частните инвеститори при жилищни сгради, хотели, къщи. Там хората се стремят да получат оптимално качество на оптимална цена.

Н

иколай Бъчваров е управител на „Баумит България“ ЕООД от юни 2000 г. до днес. Оглавява дружеството, след като напуска „Ърнст&Янг Афа“, където работи като консултант в периода 1998-2000 г. Роденият през 1962 г. в Севлиево възпитаник на ловешката немска гимназия и Университета за национално и световно стопанство е един от създателите на „България Холдинг“, където работи като вицепрезидент по финанси и инвестиции, преди да стане председател на управителния съвет и изпълнителен директор на „Приватизационен фонд България“ АД. „Баумит България“ ЕООД е основана през 1995 г. и е сто процента дъщерна фирма на „Баумит Бетайлигунген“, част от „Шмид Индустри Холдинг“ - Австрия.

П

ри обществените поръчки се правят изключително много компромиси на тема цена. От санираните преди 4-5 години сгради вече има паднали, безобразно напукани фасади

Друго се случва при обществените поръчки. Там се правят изключително много компромиси на тема цена. И какво става после? Санираме вече санираното. Виждаме, че от санираните само преди 4-5 години сгради има и паднали, безобразно напукани фасади и такива, изпълнени без елементарно внимание към детайлите. Веднъж похарчените средства на обществото не оправдават целта си и се налага двойна работа. И всичко това вследствие на съчетаването на некачествени материали с некачествен труд само в името на „цената“. Затова апелираме към завишен контрол. Контролът на качеството има много проблеми. Наредбите са твърде общо написани и са като врата в полето. Качеството на вложените материали и точността на технологиите по влагането им трябва да се опишат подробно и да не позволяват своеволия в изпълнението. Същото важи и за проектите - много рядко се изписват материали с конкретни характеристики и технологии и след това е съвсем естествено контролът да е много слаб. Вижте какво се случва у нас. След толкова години едва сега успяваме да наложим дебелини на топлоизолационните плоскости 8-10 см, а в западните държави те скачат на 15-20 см.

Как се развива производствената дейност на компанията? - Производствената ни дейност безспорно е отражение на пазара. И двете ни производства функционират без проблеми и почти без рекламации. В нашия холдинг ние сме на едно от първите места по нисък брой рекламации. А 2012 г. беше изключително успешна за нас, защото за пръв път при спад на пазара ние отчетохме ръст 10%. Това се дължи на качествените продукти и качествения персонал. „Баумит“ сервизира всички етапи на строителния процес - от консултацията за подходящите системи от продукти, през договарянето на условията за закупуването им, доставките, полагането (подлежащо на строг контрол от наша страна), получаването на гаранция до страхотните усилия, които полагаме за популяризиране на ефектни решения с наши материали, направени от архитекти, строители и инвеститори. Нашата цел е не продадената кофа и торба, а добре изглеждащите сгради - и по отношение на фасадата, и в интериора. В каква посока са целите и приоритетите на компанията за тази година? - 2013 г. няма да бъде по-различна от предходната. Стре-

мим се към ръст посредством иновативни продукти и съобразяването с изискванията на пазара - нови удобни опаковки, по-добри разфасовки на продуктите. През 2012 г. нашите клиенти се сдобиха с най-голямата цветова концепция за фасада в Европа, състояща се от 888 цвята - „Баумит Life“. Имаме изключително добри отзиви за нея. През тази година ще представим на пазара и новата ни моделираща мазилка „Баумит КреативТоп“. С нея можете да постигнете безкрайно много ефекти - всичко зависи от уменията и творческата фантазия и на архитекта и на майстора. Ние предлагаме 24 базисни техники с най-различни достъпни инструменти, които се изпълняват самостоятелно или в комбинация от четирите структури, в които се предлага мазилката. Но това е само основата, която полагаме, за да предоставим останалото на нашите клиенти. С тази мазилка всичко е разрешено! Важното е, че „Баумит КреативТоп“ е подходяща за полагане върху всички топлоизолационни системи, върху стари и нови минерални мазилки, върху бетон, и то в 758 цвята от нашата система „Баумит Life“. Сами можете да прецените какви възможности дава тя за изява на индивидуалността, за проявяването на характер. В момента в нашия концерн се внедряват и други новости по фасадата. Но за тях ще говорим през 2014 г. Нашият девиз е: „Баумит“ - фасадата с неограничените възможности! Ежегодно „Баумит“ организира конкурси за фасади, изпълнени с марката на компанията? Какво ви провокира тази година да инициирате развитието им на международно ниво? - След 7 конкурса „Фасада на годината“, завършващи с блестяща галавечер в присъствието на цвета на строителната гилдия в България, ние смело можем да кажем, че се установихме като диктатори на „фасадната мода“. Но в годините на тежка криза преценихме, че подобни разходи не биха били оправдани. От друга страна, сме свидетели на бързото навли-


Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

gradat.bg

5

КОМПАНИИ зане в живота на интернет и социалните мрежи. Така се роди идеята ни за интернет конкурс „Фасада на сезона“. В него ние сме разделили обектите в зависимост от реда на кандидатстването им на четири части - сезони. Така вече две години всеки годишен сезон има своята малка класация и накрая 12 фасади се състезават за вота на публиката на големия финал. Конкурсът „Фасада на сезона“ доби голяма популярност и за наша радост хиляди хора гласуват, вълнуват се, коментират, ядосват се, организират се в социалните мрежи, обаждат се с въпроси в офиса. Това показва, че сме на прав път, и е доказателство, че се отнасяме с дълбоко уважение към всички, които са за популяризирането на добрите фасадни решения. Забелязали сме, че за спечелилите почетният кристален куб на „Баумит“ е много по-ценна награда, отколкото паричната сума, която го съпровожда. Така постепенно узряхме и за идеята за международен конкурс. „Баумит България“ заедно с „Баумит“ - Словакия и Чехия, са сред пионерите в провеждането на конкурса „Фасада на годината“. След това ни последваха Унгария, Полша, Румъния и др. Ръко-

водството на нашия концерн видя ползите от този конкурс и откликна положително на идеята ни за международна изява. Нарекохме международния конкурс Baumit Life Challenge 66. Защо Challenge, е ясно. „Баумит“ търси предизвикателството, възможността за творчество на разумна цена, с влагане на фантазия и майсторство. В този конкурс ще участват фасади, демонстриращи силата на структурата на мазилката и комбинацията на цветове. Искаме да възродим добре забравеното старо, което виждаме в прекрасните сгради строени до средата на миналия век. Те имат цвят, характер и индивидуалност, имат дух. Искаме да използваме докрай творческия потенциал на архитекта. Защо точно 66? 66% от площта на фасадата дават възможност да бъдат оформени с „Баумит“ материали. Върху тези 66% ще изискваме богатство на идеи. Възможни са всякакви комбинации мазилки в цветове, структури, съчетание с други материали като стъкло и бетон. Всяка държава, в която има фирма „Баумит“, може да изпрати до 3 обекта за всяка от четирите категории. „Баумит България“ ще сформира

в края на годината професионално жури, което ще определи нашите кандидати. Желанието ни също така е да заведем български архитект за член на международното жури, което ще заседава по време на Архитектурното биенале във Венеция през юни 2014 г. Условията са той да има значими изпълнени обекти във високото строителство (жилищно и нежилищно) в страната, да има и международно реализирани проекти. Задължително условие е да владее перфектно немски или английски език за добра комуникация с останалите колеги от журито. Ще приемем предизвикателството и в случай че той е критично настроен към топлоизолационните системи. Започваме да обмисляме и приемаме предложения и кандидатури в тази посока. Има и още една немаловажна подробност. Ако българска фасада спечели голямата награда на международния конкурс, участниците в инвестиционния процес - проектант, изпълнител и инвеститор, ще получат парична награда от „Баумит България“ в размер на 66 хил. лева. Ако българска фасада спечели първа награда в някоя от категориите - наградата ще бъде 33 хил. лева.1

България с отличие от BREEAM AWARDS 2013 за Сграда 15 - TCE България беше отличена за първи проект по стандарта за устойчиво строителство BREEAM, приложен в сграда 15 от Търговски център Европа. Отличието получи арх. Андрея Момерин, BREEAM консултант на проекта, по време на BREEAM AWARDS 2013.

Австрийски фирми представиха продукти и ноу-хау в транспортния сектор На 21 март в София се проведе форум на австрийски фирми (Austria Showcase) на тема „Транспортна техника и транспортна инфраструктура“. В рамките на проявата австрийските компании представиха своето ноу-хау и изделията си, които могат да намерят приложение в многобройните проекти от областта на транспорта в България. На събитието бяха застъпени теми като пътната безопасност, технологиите в транспорта, комуникационните системи, уличното осветление, тол-системите, строителството на жп линии, изграждането на жп гари, аерогари, метростанции, трамвайни линии и др. Сред фирмите, които участваха в събитието, бяха Kapsch, Rehau, Siemens, Swarco, Thales Austria, Voestalpine и др.


6

Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

gradat.bg

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Гинка Чавдарова, изп. директор на Националното сдружение на общините (НСОРБ):

Най-голямото безпокойство е спрялата децентрализация С

Г-жо Чавдарова, 2013-а е ключова за общините за подготовката им за следващия програмен период. Какви искания отстоявате при изготвяне на оперативните програми? - След почти 7 години работа с европейски финансов ресурс общините оценяват както ползите от тези инвестиции в инфраструктура и човешки капитал, така и несъвършенствата на програмирането и действащата бюрократизирана и усложнена институционална среда. Много от нашите аргументирани предложения по дейностите, които трябваше да бъдат подкрепени през този планов период – не бяха чути. Тези, които не ни чуха, си отидоха, но ние останахме да плащаме грешките им. Затова много от качествените проектни предложения на общините бяха одобрени, но не финансирани, заради “умно” планиране. Същото се отнася и за изкуственото и неаргументираното разделяне на общините на селски и градски. В резултат на това близо 1/3 от населените места останаха “бели петна”, без шанс за развитие на инфраструктурата си по която и да било програма. Затова първостепенна наша задача е всяка община да има равнопоставен достъп до инвестиционен ресурс. По тази причина ние взехме решение да бъдем много по-активни и настойчиви във визията си за следващия програмен период, да сверяваме обясненията “така иска ЕК” с първоизточника, за да можем максимално да защитим интересите и потребностите на общините и на гражданите, живеещи в тях. Естествено важни са и парите, поради тази причина позицията ни е след 2014 г. общият ресурс за общините независимо по коя програма да е не по-малък от сегашния период. Тревогата ни е, че подготовката на част от програмите се забавя и това не ни позволява пълноценно да планираме бъдещите си интегрирани проекти. В диалог сме със съответните отговорни министерства и се надявам да наваксаме забавянията и да не допуснем липсата на подготвени стратегически документи в началото на новия европейски програмен период. Важно за нас е да не загубим първите две години от началото му. Как върви подготовката на общинските планове

т.н.с. д-р Гинка Чавдарова е изп. директор на НСОРБ от самото му създаване. Завършила е Киевския държавен университет, специалност „Икономическа кибернетика“. Доктор по икономика, с дисертация по ефективност на инвестициите. Старши научен сътрудник по териториално планиране, като и в момента поддържа преподавателска дейност като хонорован преподавател. Експерт по териториално развитие, местно самоуправление и общински финанси. Завършила е следдипломни квалификации във Франция и САЩ. Автор на над 70 монографии, статии и доклади с теми регионално развитие, местно самоуправление, прогнозиране и програмиране на териториалното развитие.

П

озицията ни е след 2014 г. общият ресурс за общините независимо по коя програма да е не по-малък от сегашния период

135

общини имат нужда от финансова подкрепа за изготвяне на задание за ОУП

за развитие за периода 2014 - 2020 г.? - Освен общинските планове за развитие е важна изобщо готовността на останалите планови документи. Затова си поставихме за цел ефективно да използваме времето до началото на новия програмен период за подготовка на приоритетни проекти. По подобие на инициираната безвъзмездна схема по ОПРР за подготовка на зрели технически проекти за новия програмен период поставяхме въпроса за такава възможност в рамките на настоящите технически помощи и на другите оперативни програми. За съжаление поради изчерпване на ресурса по ПРС и ОПОС няма да можем да осигурим допълнителен набор от готови проекти за изпълнение от началото на 2014 г. Въпреки това усилено се готвим за новия програмен период. 67 града в България подготвят интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. През 2013 г. трябва да финализираме общинските планове за развитие 2014 - 2020 г. Привличането на инвестиции от бъдещите европейски програми чрез публично-частните партньорства и от други финансови източници е обвързано с разработването им. ОПР съдържат и програма за реализация на плана, с която се конкретизират проектите, съответните финансови ресурси и т.н. Вече сме наясно, че за разлика от настоящия период за 2014 - 2020 г. ще са ни необходими много по-ефективни, и качествени проекти, които да са добре планирани, целенасочени, финансово обезпечени с необходимото съфинансиране и в съответствие с при-

оритетите на новите европейски програми. За подпомагане процеса по подготовка на ОПР потърсихме съдействие и осъществихме редица срещи с институции за информационното осигуряване на плановете. В резултат на това предоставихме на общините данни, използвани при разработването на Националната концепция за пространствено развитие. Затрудненията ни идват основно от крайно оскъдната информация на “входа” – на нашите планове. Работи се паралелно по стратегически документи на всички нива. Липсва традиция за споделяне на етапни резултати. И точно тази е задачата на НСОРБ – да са главно при определяне на проектите, които ще реализираме, тъй като, както споменах, се забавя подготовката на част от програмите за периода 2014 - 2020 г. Вече тече 6-месечният срок от влизането в сила на промените в ЗУТ, съгласно които кметовете на общини без oбщ устройствен план (ОУП) трябва да внесат предложение до ОбС за откриване на процедура по неговото изработване. Възможен ли е отпор от по-малките общини, които нямат финансов ресурс? - Законите трябва да се изпълняват, в този смисъл не може да се говори за отпор. Но когато се приемат законите трябва да се следи има ли ресурс за изпълнението им – ето това не се научихме да правим вече толкова години. Налагаме нови и нови ангажименти, а после се вайкаме, че те остават само на хартия. НСОРБ прове-

де работна среща със зам.-министъра на МРРБ Добромир Симидчиев, на която бяха постигнати взаимни договорености за изпълнение на законовото задължение за съвместно разпределяне на заделения в Закона за бюджета за 2013 г., финансов ресурс от 1 млн. лв. за подпомагане изпълнението на задължението на кметовете на общините, които нямат действащ ОУП. В изпълнение на поетите ангажименти НСОРБ извърши експресно проучване на плановата осигуреност на общините. След обработка на данните се установи, че общо 135 общини имат нужда от финансова подкрепа за изготвяне на задание за ОУП. За 31 общини се намират на различни етапи на подготовка, съгласуване и одобряване на заданието, а 104 планират да го възложат за изпълнение тази година. Останалата почти 1/3 част от общините имат такива планове. Следващият етап от договореностите с МРРБ включваше предоставяне от тяхна страна на индикативни прагови стойности за общини от различен мащаб и съвместно определяне на критериите за подкрепа. За наше съжаление този втори етап не се състоя, тъй като междувременно МФ излезе със становище, че предвидените по държавния бюджет за 2013 г. минимални средства няма да бъдат предоставени по бюджета на МРРБ. Преодоляването на изоставането в този процес е важен приоритет, за който НСОРБ ще настоява пред служебното правителство. На вниманието на общините стои въпросът как да станат по-ефективни при отстояване на общите интереси пред централната власт. С оглед на актуалната политическа ситуация имате ли опасения относно превеждането в срок на дължимите държавни трансфери и на евросредствата по изпълняваните европроекти? - Проблемът с чуваемостта е всеобщ. Ние също не разбираме защо толкова ясни, човешки наши предложения стоят по чекмеджетата на отделните министерства. Разбира се, като отговорна институция ние вече насочихме усилията си към това да търсим причините за този проблем в самите нас, в начина, по който обясняваме и отстояваме тези предложения. В крайна сметка, ако нещо можем да променим


Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

gradat.bg

7

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ със сигурност, то това е самите себе си. Естествено с цялата си експертиза и опит ние ще подкрепяме промяната и в тези, които трябва да ни чуят. Що се отнася до опасенията за неизпълнение на ангажиментите на държавата към общините, те не са толкова свързани с настоящата ситуация и служебното правителство. Именно тук е ролята на сдружението – да дава своя принос за изпълнението на поети вече ангажименти. Ние приключихме срещите си с всички ключови за общините управляващи органи, на които обсъдихме условията за изпълнение на проектите ни, както и рисковите зони, върху които трябва да се концентрират усилията ни. Основните ни опасения са свързани с това, че за да могат общините да предоставят нормални услуги за гражданите, те в немалка степен зависят от подкрепата на централно ниво, която законът определя. И ако правителството е нестабилно или не разбира проблемите на общинския сектор, рискът за всички нас е много голям. Успяхте ли да намерите еднозначно решение по отношение на финансовите корекции с контролните органи? - Първо, позволете ми да изразя благодарността на колегите за участието на представителите на Сметната палата и на ОСЕС, които дадоха задълбочени отговори както на предварително поставените въпроси, така и на тези, които бяха зададени в залата по време на oбщото събрание на НСОРБ в края на февруари. За съжаление нашата идея да съберем на едно място трите институции, чиито становища често си противоречат, не сработи, защото от АДФИ нямаше никой, а именно техните констатациите често се разминават с тези на останалите контролни органи, което се доказва и със спечелените съдебни дела от общините срещу техни актове. Знаете, че над 90% от финансовите корекции се налагат поради нередности с поръчките за възлагане и най-малкото разминаване в констатациите на тези органи води задължително до корекции. Например при проведен предварителен одит на УО

впоследствие АДФИ намира „проблем“, който като правило УО пренася върху общината под формата на корекция. Общините имаме може би най-голям интерес от това контролните органи да прилагат еднакъв аршин към нередностите, да имат обективен и еднакво строг към всички бенефициенти контрол. Затова приветстваме усилията на контролните органи за уеднаквяване на практиките, за ясно разграничаване на обхвата на проверките и за координиране на графиците. Всяка проверка ангажира сериозен ресурс от страна на общините и сериозно затруднява нормалната им дейност. Какви законодателни инициативи предприемате за преодоляване на ограничената финансова самостоятелност на общините? - Най-голямото ни безпокойство е предизвикано от спрелия процес на изпълнение на подготвената с толкова усилия правителствена програма за финансова децентрализация. Основната форма за осъществяване на този диалог беше Съветът по децентрализация на държавното управление като консултативен орган към МС. През 2011 г. точно в периода на местните избори беше закрит, а дейността му прехвърлена към Съвета по административна реформа. Този съвет не проведе нито веднъж заседание с представителите на местната власт по въпросите на децентрализацията. Не бяха изпълнени най-съществените мерки, заложени в програмата, като развитие на собствената приходна база на общините, а също и усъвършенстване на устройствената рамка на местното самоуправление. Не можем да отречем, че бяха направени и някои по-малки стъпки в интерес на общините – за приходите от концесии, за общинския клас инвестиции и др. Същевременно обаче бяха извършени значими законови промени именно в посока централизация. Такъв е случаят с приетия Закон за публичните финанси, който практически постави бюджетния процес в общините в пълна зависимост от указанията на министъра на финансите, като същевременно бетонира съществуващи и в дру-

ги закони уж “временни” ограничения на общинската самостоятелност. А препоръките, които получихме от мониторинга на Съвета на Европа, бяха точно в противоположната посока – нужно е увеличаване самостоятелността на общинския бюджетен процес в изпълнение изискванията на Европейската харта за местно самоуправление. За преодоляване на тези дефицити в развитието на нашето местно самоуправление ние имаме редица конкретни законодателни предложения, но тях ще представим на новоизбрания парламент. Ние подготвихме наше общинско послание към кандидатите за народни представители в 42-ото НС, в което сме изразили основните си очаквания за възстановяване на спрелия процес на децентрализация, за възобновяване на прекъснатия институционален диалог.

Н

ай-голямото ни безпокойство е предизвикано от спрелия процес на изпълнение на подготвената с толкова усилия правителствена програма за децентрализация

До 15 април е срокът за кандидатстване за присъждане на приза Европейски етикет за добро управление. Има ли вече подадени кандидатури? - Красноречив е самият факт, че България първа от всички европейски страни се подготви, получи акредитация и проведе процедура по присъждане на етикета. Това е наша заслуга и същевременно признание за стремежа на българските местни власти към усъвършенстване на управленските практики. НСОРБ от своя страна направи възможно разпространението на добрите практики на отличените общини да стигне до останалите. А по отношение на сегашната, втора, процедура – подаването на документите тепърва започва. Много общини се обаждаха в НСОРБ, както и в секретариата на комиси-

ята в МРРБ. А за подаването на документите им е необходимо технологично време – освен за подготовката им също и за взимане на решение за кандидатстването на сесия на ОбС. Бих искала да отбележа, че комисията по присъждането на етикета положи усилия за повишаване обективността при оценяването на кандидатурите, като разработи подробна методика за тази цел. В заключение ще спомена още един факт за напредъка на българските общини за по-ефективно, прозрачно и отговорно управление – част от позитивния български опит е вписан в каталога с добрите практики на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа, където периодично държавите членки имат възможност да представят своя опит и успехите си. Интервюто взе Светла ДОБРЕВА


8

Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

gradat.bg

ИПГВР

До края на март ще бъдат одобрени всички зони за въздействие в 36-те града Интегрираният план на Пловдив – сред най-качествените Над 150 представители от общини в България обсъдиха в Пловдив интегрираните планове за градско възстановяване и развитие и възможностите за финансирането им през следващия програмен период. Това стана на информационно събитие, организирано от Централния информационен и координационен офис (ЦИКО) към МС и ОП „Регионално развитие”. В следващия програмен период основният фокус на ОП „Региони в растеж” е върху устойчивото и интегрирано градско развитие. Инвестициите ще бъдат съсредоточени в 67 града, определени като центрове на растеж от Националната концепция за пространствено развитие, в рамките на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. До края на март първите 36 общини, разработващи ИПГВР, ще имат одобрени зони за въздействие, а до 30 април е срокът за кандидатстване на втората група общини – 31 на брой. Това съобщи на срещата Деница Николова, ръко-

Н

По време на форума представителите на общините бяха запознати с възможности за финансиране на ИПГВР по оперативните програми: „Регионално развитие“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Развитие на човешките ресурси“, „Околна среда“.

водител на УО на ОПРР. Всяка от 67-те общини трябва да заложи максимален брой проектни идеи в определените зони на въздействие. „Изключително важно е общините бенефициенти още на този етап да знаят какво ще бъде финансирано от структурните и Кохезионния фонд, защото ще им даде яснота какъв тип проекти могат да включват в интегрираните си планове. Но освен по оперативните програми те трябва да търсят и дру-

ги източници на финансиране, така че да се постига максимален ефект върху градското обновяване и развитие”, посочи г-жа Николова. В следващия програмен период по ОП „Региони в растеж” инструменти на финансов инженеринг ще се прилагат частично или изцяло за спортна инфраструктура, енергийна ефективност в жилищни сгради, здравна и културна инфраструктура, както и зоните с потенциал за икономическо развитие,

градска среда и интегриран градски транспорт, а когато е приложимо - и за образователната и социалната инфраструктура. Председателят на управителния съвет на Националното сдружение на общините Тодор Попов заяви, че всички въпроси, които представителите на общините срещат при разработването на плановете, могат да ги отправят чрез сдружението, което работи в тясно сътрудничество с МРРБ.

а 25 и 26 март 2013 г. в гр. Правец ще се проведе Седмото заседание на тематичната работна група за разработване на оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. Заседанието ще бъде открито от г-жа Деница Николова, главен директор на ГД „Програмиране на регионалното развитие“ и ръководител на УО на ОПРР. Предвидено е тематичната работна група да обсъди напредъка по подготовката на ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., споразумението за партньорство и първите резултати от преговорния процес с Европейската комисия. Сред дискутираните теми ще е и представянето на резултатите от дейността на работната група за разработване на методология и приоритетизиране на туристическата и културната политика от регионално значение.

„Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие са правилният подход за бъдещето на българските общини. Към днешна дата в ЕС върви усилен дебат за следващия програмен период и отговорността пред местната власт е изключително голяма, обясни председателят на Общински съвет – Пловдив, арх. Илко Николов. През последните няколко месеца община Пловдив и ОбС работиха активно в тази посока и затова Пловдив

е смятан за една от водещите общини в изготвянето на интегрираните планове, което е потвърдено и от оценката на МРРБ, каза още той. По време на форума представителите на общините бяха запознати с възможности за финансиране на ИПГВР по оперативните програми: „Регионално развитие“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Развитие на човешките ресурси“, „Околна среда“. Светла ДОБРЕВА

Възможности за финансиране на ИПГВР по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Подприоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ „Градска среда“ „Зони с потенциал за икономическо развитие” „Спортна инфраструктура“ „Културна инфраструктура“ „Образователна инфраструктура“ „Социална инфраструктура“

„Интегриран градски транспорт“

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ – 62% ОТ ОБЩИЯ РЕСУРС ИНТЕГРИРАН ТЕРИТОРИАЛЕН ПОДХОД И КОНЦЕНТРАЦИЯ – В 67 ГРАДА В РАМКИТЕ НА ИПГВР Обекти Бенефициенти Жилищни сгради и сгради на държавната и общинската администрация; Дирекция „Жилищна политика“ на МРРБ; 67 общини; финансови инобследвания за енергийна ефективност на посочените сгради; подобряваструменти не на достъпа на хора с увреждания до горепосочените сгради Зони за обществен отдих – паркове, зелени площи, детски площадки, зоопаркове междублокови пространства; пешеходни зони, алеи и тротоари, 67 общини - обекти в рамките на ИПГВР велосипедни алеи и подлези; улични мрежи и паркове; достъпна архитектурна среда 67 града за подкрепа чрез ИПГВР - 39 града в зоните с потенциал за Техническа инфраструктура, бизнес и индустриални зони, озеленяване, икономическо развитие в ИПГВР; 28 града – на територията на цеместа за отдих, велоалеи лия град Спортни обекти и инфраструктура, зали, плувни басейни, футболни и ком- 67 града за подкрепа чрез ИПГВР - 39 града в дефинираните зони за бинирани игрища, тенис кортове и други. Проектите ще се реализират въздействие в ИПГВР и 28 града – на територията на целия град, фисамо с финансови инструменти нансови инструменти – за обекти в рамките на ИПГВР 67 града за подкрепа чрез ИПГВР - 39 града в дефинираните зони за Културни центрове, театри, читалища, библиотеки, музеи, изложбени въздействие в ИПГВР и 28 града – на територията на целия град, физали и други обекти от културния живот на градовете. Проектите ще се нансови инструменти – за обекти в рамките на ИПГВР реализират само с финансови инструменти 67 града за подкрепа чрез ИПГВР - 39 града в зоните с потенциал за Детски ясли и градини, основни и средни училища, държавни училища и икономическо развитие в ИПГВР; 28 града – на територията на цеВУЗ на цялата градска територия (приоритетна ос 2 на ОПРР) лия град 67 града за подкрепа чрез ИПГВР - 39 града в зоните с потенциал за Съвременни социални жилища, финансиране на социална инфраструктуикономическо развитие в ИПГВР; 28 града – на територията на цера - мин. 5% от бюджета на ИПГВР лия град Транспортна и прилежаща инфраструктура; системи за управление и контрол на трафика и градския транспорт; системи за информационно и ко39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво, финансови инструменти муникационно обслужване; достъпна архитектурна среда. Инвестициите – на територията на целия град, но съобразени с нуждите в ИПГВР


LIFE CHALLENGE 66


10

Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

gradat.bg

КОНКУРС

Prix d'Excellence Awards през погледа на световните експерти

С

международно жури, съставено от видни професионалисти и експерти в сферата на недвижимите имоти, FIABCI Prix d’Excellence е конкурс, който награждава цялостните заслуги на даден проект. В световен мащаб, победата в конкурса представлява изключително постижение и дава на спечелилите правото да използват логото на престижната награда. Освен това, те имат достъп и до уникални международни платформи за своите проекти и компании в цялата обширна мрежа на FIABCI, включваща над 60 страни-членки и повече от 120 професионални организации в световен мащаб. За да ни разкажат повече за Prix d’Excellence Awards, потърсихме някои от водещите фигури, свързани с организацията и журирането на конкурса.

Арх. Ласло Гьонци – урбанист с дългогодишен опит

А

рх. Ласло Гьонци – урбанист с дългогодишен опит в изграждането и планирането на обществени и инфраструктурни проекти в Унгария, и в управлението на международни проекти с израелско, австрийско и испанско участие. Носител на над 20 награди. Дългогодишен председател на международното жури на Prix d’Excellence Awards и председател на комитета за Унгария. Г-н Гьонци, бихте ли пояснили какво отличава Prix d’Excellence Awards от другите подобни конкурси? - Тази награда е уникална по своята същност. Ние разглеждаме проекта глобално като цяла завършена единица. Важна е първоначалната идея за инвестицията, как тя е развита във времето и какви са последиците от реализирания проект. Ние оценяваме обществената значимост и използването на новите тенденции за устойчиво развитие и зелени сгради. Разглеждаме развитието на проекта, след като той вече е функционирал поне 12 месеца, как се управлява и поддържа, за колко време се планира възвращаемостта на инвестицията, с какво е допринесъл за развитието на обкръжаващата го територия, как е спомогнал да се увеличи броят на работните места в даден район. Затова често оценяваме и успешни обществени инфраструктурни проекти, реставрирани и въведени в експлоатация стари културни паметници и обществени

сгради като хотели и музеи, метролинии, метрополитени. Разбира се, външната архитектура и дизайнерските решения също оказват влияние на оценката, но те не са най-водещите. За нас няма значение колко е мащабен един проект, а колко е успешен и обществено значим. Възможно е един малък, но стойностен проект от България да спечели пред друг мащабен от Азия. Всяка територия има своите особености и ние ги отчитаме. С други думи, ние разглеждаме съвместната работа на целия екип в една инвестиция – инвеститор, архитект, проектанти, изпълнители, мениджъри по управление, продажби и т.н. Ако днес един нов проект е спечелил награда за сграда на годината в съответната държава например, след година, две или три този проект става интересен за нас, защото ние се интересуваме от неговото бъдещо развитие. На какво е станала символ през годините марката Prix d’Excellence Awards? - В Унгария вече 14 години провеждаме този конкурс на регионално ниво и всяка година участват поне по 25 проекта. Можем да се похвалим вече с много проекти, спечелили и големите международни награди. На регионално ниво ние не поставяме граници в категориите. Всеки проект, събрал определен брой точки, получава своя приз. Така в определени категории може да имаме по няколко победители, докато в други изобщо да няма такива. Основното, което се стремим да правим, е да следваме критериите за оценяване на международния конкурс. За всеки наш проект е голям престиж да сложи знака на Prix d’Excellence Awards. Това е символ на професионален успех за цели екипи от професионалисти в международен план.

Реставрираната основна сграда на руския Ермитаж в Санкт Петербург Източнник: asergeev.com

Д-р Ю Кий Су – CRS, PhD, генерален секретар на FIABCI Малайзия

Д Sunway Pyramid Shopping Mall Expansion, Малайзия Източник: my-lifestyle-news.com

-р Ю Кий Су – CRS, PhD, генерален секретар на FIABCI Малайзия, председател на журито за Prix d’Excellence Awards за Малайзия в периода 2007 – 2011, Генерален секретар на големите международни награди Prix d’Excellence Awards 2013, специалист с богат опит през 90-те години в държавната администрация на Малайзия като главен секретар към Министерството по регионалното и жилищно развитие. Д-р Су, вие се съгласихте да вземете участие в първото българско жури за Prix d’Excellence Awards и да

допринесете за успеха на нашия конкурс със своя международен опит на мащабния азиатски пазар. Бихте ли ни посочили някои от най-известните международни проекти, печелили голямата награда? - Много големи проекти са печелили тази награда. Едни от еблематичните са Aqua at Lakeshore East в Чикаго, Sunway Pyramid Shopping Mall Expansion в Малайзияи реставрираната основна сграда на руския Ермитаж в Санкт Петербург. Световният пазар на успешни проекти е необятен. Всяка година идват нови и нови. Това, че ние не поставяме граници във времето назад кога да е завършен един проект, дава постоянна възможност да показваме успелите инвестиции. Българският пазар има потенциал, който все още не е открит от света, и това, че вече ще провежда конкурса на регионално ниво, ще му даде добра международна изява и положителен тласък за участващите и печелещите проекти. Наградените проекти трябва да бъдат обществено рекламирани, защото те са пример за устойчивост и успех.

Карло Хайн, председател на комитета на Prix d’Excellence Awards за Люксембург:

К

арло Хайн – председател на комитета на Prix d’Excellence Awards за Люксембург. Магистър по IT технологии с дългогодишен опит на ръководни длъжности в професионалното управление на проекти, стратагическо планиране, устойчиво развитие, въздушен контрол, проектно планиране, опазване на околната среда.

Aqua at Lakeshore East, Чикаго Източник: fiabciprix.com

Г-н Хайн, вие имате честта да организирате Prix d”Excellence Awards в един много добре икономически развит пазар – Люксембург. Как оценявате този конкурс ? - Този конкурс е глобален. Чрез регионалния конкурс ние

помагаме на успешните ни проекти да стигнат до големите международни награди. Имаме подкрепата на общини, правителство, обществени институции и лидери. Конкурсът и неговите критерии за оценяване са уникални. Те рефлектират и върху социалните отговорности, които FIABCI носи като консултант на ООН в тази сфера. А какви проекти печелят наградите в Люксембург? - Голяма част от проектите са нови, съвременни. Ние оценяваме тяхната устойчивост и глобален подход, а един устойчив проект носи по-висока стойност на сградата за потенциалните купувачи. Имате ли информация как победата в конкурса се отразява на стойността на проектите? - Истината е, че инвестиционните фондове на един развит пазар като нашия обичат и търсят наградените проекти. Победилите проекти са интересни за пресата, за телевизията, за цялото медийно пространство.


Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

gradat.bg

11

ГРАДЪТ И СГРАДИТЕ

Модерна детска градина в „Лозенец“ Арх. Борислав Богданов, управител на проектантско бюро „Амфион“:

Търсихме различното и забавното

Нова общинска детска градина в столичния район „Лозенец“ се строи от началото на годината и в момента е на втора плоча. Тя е разположена върху парцел от 3620 кв.м на ул. „Чавдар Мутафов“ и „Тодор Чипев“, между бул. „Черни връх“ и „Симеоновско шосе“. Проектът е на архитектурно бюро „Амфион“, разгънатата площ е 1698 кв.м с обем на инвестицията около 2 млн. лв., изпълнител е фирма „Мегатурс 1“, срокът на завършване е до края на годината. Капацитетът е 140 места - две яслени и една детска група на първо ниво, 3 детски групи на второ ниво. Помещенията за всяка група имат съблекалня, санитарен възел, разливна, занималня и спалня със стъклена преграда от занималнята към санитарното и спално помещение. В сутерена има помещения за персонала, санитарен възел, перално и техническо помещение. Покривите са скатни дървени. Дворът е озеленен с малки и големи градинки, цветни партери, карета с ниска и висока растителност, част от покривите са озеленени.

Арх. Богданов, каква е спецификата при проектиране на детска градина? - Свикнали сме с типовото производство на детски градини, наблягащо на принципа за задоволяване на нуждите в количествено измерение, но не и в качествено. Идеята, новаторството и в крайна сметка естетиката остават на заден план. Но, пренебрегвайки тях, губим самоличност. А търсенето на различното, необичайното, забавното е в основата на детската психика. При проектирането на детската градина нашата концепция бе, съобразявайки се със спецификата на терена и нормативните изисквания, да създадем едновременно различен и човешки обем, адекватен на детската психика и с архитектурна стойност. 2 млн. лв.

Прогнозна стойност

Ивайло Славчев

Ръководител на екипа

3620 кв.м

Парцел ЗП

972,94 кв.м

РЗП

1698,23 кв.м

РЗП+покрив тераси+сутерен

2149.40 кв.м

Кинт

0,563 кв.м

Кпл.

26,88%

К озел.

53,30%

Архитектурният облик впечатлява с ритмично редуване на ниски и високи обеми, подчертано с различни цветове и декоративни елементи, което оформя облика на модерна сграда с подчертан детски дух. Ще бъдат използвани съвременни материали. Сградата е изцяло съобразена с бъл-

гарските и европейските стандарти за комфорт в учебните стаи. Предвидени са необходимата топлоизолация, дограма с нискоемисийни стъклопакети, естествена вентилация, естествена светлина, а изкуственото осветление е с енергоспестяващи тела. Николай ТОДОРОВ

Какви модели и еталони ползвахте? - Проектираният от нас обект е следствие на дългогодишен опит, базиращ се както на проучване на наши и чужди проекти, така и на анализа на наши проекти и реализации. В историята на нашето проектантско бюро могат да се видят реализации на няколко детски градини и училища не само в България. По наш проект е изпълнена първата нова сграда на частно училище и детска градина „Ровел”. Училище „Дорис Тенеди” е също сполучлив пример, съдържащ детска градина. В процес на проектиране са подобни обекти като училища „ЕСПА” и „Меридиан 22”. Какви са нормативните

изисквания? - Съществуват едни изисквания за проектиране на общински и частни детски градини. Разликата е в две отношения. Не всички изисквания могат да бъдат изпълнени от частните детски градини. Такъв е критерият за кв.м дворна площ на дете. Стриктното изпълнение на нормативите е характерно само за общинските детски градини. Втората разлика обиктовено накланя везните в полза на частните, а това са специфичните изисквания на собствениците като наличието на басеин, интерактивни кабинети и др. Предизвикателство ли беше теренът - дълъг и тесен? - Формата на терена е много нехарактерна за заведение от този тип, но ситуационното решение я превръща в качество. Изнасянето на строежа в единия край, а двора и площадките на открито в другия край на терена е ново решение, чието предимство предстои да се докаже с времето. Зелен покрив на детска градина - това новост ли е? - Историята на зеления покрив в проектираната от

нас детска градина е интересна. Липсата на достатъчно дворно място ни накара да помислим за нехарактерното пренасяне на двора на покрива. Впоследствие възникна идеята за доразвитието му като идентична и нехарактерна особеност, правеща нашия обект по-различен от другите. Нали все пак е градина. Как е по света? - Погледът върху световния опит е поучителен. Първото впечатление е многообразието от концепции. Спънките за прилагането му при общинските детски градини е, от една страна, нормативната уредба, и от втора – инертноста в колективното съзнание в архитектурно отношение. При частните – архитектурата е смесица от идеите на проектанта и концепцията на собственика. Ще има ли подобни проекти в България? - Искренно се надявам новопроектираните детски градини в бъдеще да вървят по пътя на новаторството. Архитектурата трябва да отразява едновременно психиката на детето, идентичноста на автора и новото търсене.


12

Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

gradat.bg

ПЪТИЩА

Бърз търг за ремонта на „Цариградско шосе“ и „Сливница“ в София Оферти може да се подават само за една от обявените две обособени позиции Столичната община обяви открита процедура за рехабилитация на бул. „Цариградско шосе“ на 15 март, а срокът за закупуване на документи за участие изтича на 12 април. Подаването на офертите е с краен срок 22 април. Отварянето на тръжните досиета е предвидено за 23 април. Ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта, като цената е с най-голяма тежест – 60 точки, срокът за изпълнение носи 5 точки, а техническите показатели – 35 точки. Тръжната процедура е открита и обособена в две позиции, като оферти могат да бъдат подавани само за една позиция. Първата обособена позиция е за рехабилитация на бул. „Цари-

градско шосе” от надлез над бул. „Г. М. Димитров” до надлез над бул. „Александър Малинов”, включително прилежащите съоръжения. В нея се включва изготвяне на работен инвестиционен проект за рехабилитация на определения от бул. „Цариградско шосе” участък по приложено задание за проектиране (без съоръженията) и изпълнение на с т роително-монтажни работи съгласно изготвения проект и одобрените предварително изготвени работни инвестиционни проекти за две мостови съоръжения и два пешеходни подлеза. В поръчката не е записана индикативната стойност на рехабилитацията, но банковата гаранция е 91 600 лв. В програмата за об-

новяване на пътищата в столицата основният ремонт на „Цариградско шосе“ от бул. „Яворов“ до моста над река Искър при околовръстното, включително и съоръженията, е определен за 18 млн. лева. Обявената поръчка е само за частта от 4-ти километър при кръговото и спортната зала до надлеза, който отделя трафика за жк „Младост“ при 7-и км, или общо около 3 км. Втората обособена позиция е за рехабилитация на бул. “Сливница” от бул. “Константин Величков” до бул. “Петър Дертлиев”, включително и надлеза при Захарна фабрика. В нея е предвидено изготвяне на работен инвестиционен проект за рехабилитация на бул. “Сливница” от бул. “Констан-

Б

анковата гаранция за ремонта на бул. „Цариградско шосе“ е 91 600 лв., а на „Сливница“ - 83 333 лева

тин Величков” до бул. “Петър Дертлиев” по приложено задание за проектиране (без надлеза над Захарна фабрика) и изпълнение на строително-монтажни работи съгласно изготвения проект и предварително изготвения работен инвестиционен проект за основен ремонт на надлеза над Захарна фабрика. В тръжното досие не е спомената предварителна стойност, но банковата гаранция е 83 333 лв. В програмата за рехабилитация на пътищата на столицата за обновяването на бул. “Сливница” от бул. “Константин Величков” до бул. “Петър Дертлиев”, включително и надлеза при Захарна фабрика, са предвидени 10 млн. лв. И двата обекта са

част от проекта за обновяване на столичните улици и булеварди със заемно финансиране от Европейската инвестиционна банка. Срокът за изпълнението им е 24 месеца. По същата пътна програма със заем от ЕИБ вече бе обявен търгът и бяха отворени седемте оферти за реконструкция на ул. „Опълченска“ от бул. „Сливница“ до бул. „Тодор Александров“ с бюджет от 7 млн. лв. с ДДС, в който влиза изграждането на нови водопроводи, реконструкция на съществуващи и изграждане на нови канализационни клонове, реконструкция на тролейбусната контактна мрежа и поставяне на ново улично осветление. Милена ВАСИЛЕВА

Девет обединения в търга за предпроектно проучване на магистрала „Хемус“ Само обединения участваха в обществената поръчка с предмет „Подготовка на предпроектни проучвания за доизграждане на автомагистрала „Хемус“. Кандидати са девет сдружения, които представиха банкови гаранции и удостовериха, че няма да ползват подизпълнител. Индикативната стойност на проекта е 1250 млн. лв. без ДДС, финансирането е от ОП “Транспорт“ 2007 - 2013. След като комисията прегледа техническите оферти, ще отвори и ценовите, което ще стане в срока на валид-

ност на офертата, 120 дни. Избраният от оценителите участник следва да направи преглед, оценка и сравнение на всички разработени досега вариантни решения; да оцени необходимостта от актуализиране на прогнозата на трафика и ако е необходимо, да изготви нова прогноза; да актуализира анализите разходи - ползи или да изготви нови; да подготви формуляр за кандидатстване за финансиране по ОП “Транспорт“ 2014 - 2020 г. Автомагистрала „Хемус” ще свърже София с Варна и дублира пър-

вокласните пътища Е70 от Варна до Шумен, Е772 от Шумен до Ябланица и Е83 от Ябланица до София. От аутобана към август 2012 г. са завършени участъците Горни Богров - Ябланица и Варна - Шумен. В момента се изграждат отсечките пътен възел „Яна” - околовръстен път на София (от км 0+000 до км 8+460) и с. Белокопитово - Шумен (от км 342+200 до км 350+000). На запад неизградената част започва от Ябланица, Ловешка област, и завършва на изток при с. Белокопитово, Шуменска област.

Участници в търга •Обединение „Текопи“ - АМ

•Обединение „Евромагистра-

•Обединение „Хемус про-

•Обединение „Инфра – Мист

•Консорциум „УИГ-Нет“ е със-

“Хемус“ 2013“, съставено от: •„Текопи“ АД, Испания •„Текопи инженеринг“ АД, България •ДЗЗД „Стратегия за „Хемус“, в което участват: •„Мот Макдоналд лимитид“, Англия •„Контролс“, България •„Трансконсулт – 22“ ООД, България •„Пътпроект“ ООД , България

ла Хемус“, в чийто състав влизат: •Евротранспроект“ ООД, България •„Илия Бурда“ ЕООД, България •„НСИ 2000“ ЕООД, България •„Рутекс“ ООД, България •„Виа План“ ЕООД, България

ект“, съставено от: •„Судоп Прага“ АД, Чехия •„Инжконсултпроект“ ООД, България •Обединение „Екорис - Проджект“ •„Екорис Саут Ейст Юръп“ ЕООД, България •„Екорис Недерланд Б.В.“, Холандия •„Проджект и фасилити мениджмънт“ ЕООД, България

– Доправопроект АД“, което включва •„Инфрапроект консулт“ ЕООД, България •„Мист проект“ ООД, България •„Доправопроект“ АД, Словакия •Консорциум „Мости“ включва: •„Мости България“ ООД, България •„Мости Катовице“, Полша

тавен от: •„УИГ България“ ЕООД, България •„Нет Инженеринг“ АД, Италия •„Ежис Пътища-България“ ДЗЗД включва: •„Ежис Интернасионал“ АД, Франция •„Ежис България“ ЕАД, България


Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

gradat.bg

13

ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

Пореден търг по проекта за интегриран градски транспорт на Бургас

Община Бургас обяви поредния търг за избор на изпълнител по проекта за интегриран градски транспорт на Бургас. Това е третият компонент на проекта, пилотен за страната, за който се търси изпълнител. В рамките на компонента се предвиждат дейности по реконструкция и модернизация на автобусното депо и съоръженията за ремонт и поддръжка с цел осигуряване на подходящи условия за обслужване на закупения по проекта автобусен парк. Предвижда се разширяване капацитета на сега съществуващото депо на територията на общинска фирма „Бургасбус“ ЕООД за ремонт и поддръжка на автобуси с две различни горивни системи, както и реконструкция на съществуващата дизел станция за обслужване на дизелови и метанови автобуси. Поръчката е за инженеринг (проектиране и строителство) за реконструкция на депо, дизел и метан станция, разположени в ПЗ „Север”. Поръчката е разделена на две дейности. Първата обхваща работно проектиране и строително– монтажни дейности за обект „Реконструкция на автобусно депо на „Бургасбус” ЕООД - автосервизи и пункт за периодични прегледи”. Той е разделен на три подообекта – „Реконструкция и вътрешно преустройство на сгради блокове А, Б, В и Г на Централен сервиз на автобаза „Бургасбус“, „Автобусно депо – реконструкция на съществуващ паркинг за 120 автобуса, изграждане на паркинг за служители и посетители и плоЗакупуване на документите за участие

П

рогнозната стойност на поръчката е 7887705 лв. без ДДС. Срокът за изпълнението й е 11 месеца щадкови пътни връзки и ограда” и „Ремонт на административна сграда – мерки за осигуряване на енергийна ефективност“. Втората е за работно проектиране и строително-монтажни работи за строеж „Ведомствена дизел и метан станция”. Предвижда се упражняване на авторски надзор при строителството на отделните обекти в рамките на инвестиционните проекти от откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за ползване на обектите, доставка и монтаж на технологично оборудване, въвеждане в експлоатация, вкл. единични и общи изпитвания, инструкции за експлоатация и поддръжка на оборудване и обучение на персонала. Прогнозната стойност на поръчката е 7887705 лв. без ДДС. Срокът за изпълнението й е 11 месеца. Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта, оценена по следните четири показателя – работна програма с тежест 10, обяснителна записка с тежест 15, опазване на околната среда по време на изпълнението с тежест 5 и предлагана цена с тежест 10. Силвия ЦЕНОВА

до16 април 2013 г.

Подаване на оферти

до 17 ч. на 26 април 2013 г.

Отваряне на оферти

на 29 април 2013 г.

Полската PESA ще достави 20 нископодови трамвая През 2014 г. ще бъдат доставени 20 нископодови трамвая с финансиране по оперативна програма „Околна среда“, които ще притежават рампи за инвалидни и детски колички. Те ще бъдат доставени от полската компания „Железопътни превозни средства ПЕСА Бидгошч“АД ( Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A), каза изпълнителният директор на „Столичен електротранспорт“ Евгени Ганчев. Цената, на която ще бъдe сключен договорът, е 33.200 млн. eвро. Стойността на лесно чупливите детайли, също включени в поръчката, е 354 385 хил. евро, на бързо износващите се материали и резервни части - 106 409.99 евро, на диагностичното оборудване - 123 931 евро. Общо цената става 33 784 726 евро без ДДС. Прогноз-

О

бщо цената става 33 784 726 евро без ДДС. Прогнозната стойност без ДДС на поръчката е до 50 млн. евро. Финансирането е по оперативна програма „Околна среда“

ната стойност без ДДС на поръчката е до 50 млн. евро. Две компании подадоха оферти за доставка на 20 нископодови трамвая за междурелсие 1009 мм по оперативна програма

„Околна среда“, офертите им бяха отворени на 21 ноември 2012 г. Това са: •Консорциум „Астра Вагоане Калатори“ АД (S.C.Astra Vagoane Calatori S.A.), водещ партньор - “Реджия Аутономъ де Транспорт Букурещ“ РА (Regia Autonoma da Transport Bucuresti R.A.) с поддоставчик „Сименс” (Siemens), Австрия. •Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., Полша. Според инж. Евгени Ганчев Kонсорциум „Астра Вагоане Калатори“ АД (S.C.Astra Vagoane Calatori S.A.) с водещ партньор “Реджия Аутономъ де Транспорт Букурещ“ РА (Regia Autonoma da Transport Bucuresti R.A.) и поддоставчик „Сименс” (Siemens), Австрия, е отстранен от участие в обществената поръчка, защото в офертите на румънската ком-

пания липсва списък на основни договори и референции за доставка на трамваи за последните 3 години. По този начин липсват доказателства за добрите технически възможности на участника. Изискване на поръчката е да бъдат доставени нови, изцяло нископодови трамваи с асинхронни двигатели, съобразени с техническите спецификации на възложителя. Според инж. Ганчев „Сименс“ участва в поръчката, но играе роля на поддоставчик, с което основният участник – румънската фирма, не отговаря на изискванията на тръжната процедура. Сред закупилите миналата година документи за участие в търга 14 компании фигурираха имената на „Бомбардие“, КАФ, „Сименс“, „Шкода”. Милена ВАСИЛЕВА


14

Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

gradat.bg

ЕКСПЕРТ

Предизвикателства в развитието на мостовите технологии в България

В

България има около 1 400 000 кв.м мостове. Като видове в зависимост от материала, статическата схема, отворите те са следвали тенденциите в развитието на конструкциите във времето. При проучванията, направени през 2003 - 2005 г., се оказва следното разпределение на мостовете. Брой мостове по класове пътища

АМ - 114 9% III - 570 44%

I - 347 26%

II - 281 21%

България е страна, в която все повече се предпочитат евтините решения и съответно материали за сметка на качествените технологии, изпълнявани в Европа (към която ние формално принадлежим). Оценката на графиката за състоянието на мостовете е по шестобалната система, откъдето е видно, че имаме проблем с надеждността на повече от 15% от мостовете. Има много примери, че спестените пари от допълнителни устройства и качествени материали на моста като дилатационни фуги, земетръсни устройства, хидроизолации, добавки за високоякостни бетони впоследствие се заплащат многократно. Целта на написаното е да защити тезата за приобщаване (и продължаване на започнатото в страната ни) към използваните технологии в Европа, които дават поголяма надеждност, естетика и комфорт на движение. В България не работим и не развиваме наученото в технологиите, като например усвоената преди години

На графиката са показани само тези с обща дължина по-голяма от 20 м, класифицирани като големи мостове.

то бентониране, защото, независимо че има тенденция в нашата страна всеки разбира от всичко, дойде ли време за поемане на реална отговорност, не са много отговорните специалисти. Конзолното бетониране като технология е познато преди повече от 60 години. Първият предварително напрегнат мост – конзолно бетониране, е Мост на Лан при Балдуинщайн и е дело на Дикерхов – Видман. Отворите са 62.5 м при конструктивна височина 407 см при опората и 217 см в полето. Още тогава специалистите оценяват положителните черти на тази технология, а именно възможност за изграждане на сравнително големи отвори при ограничен достъп под съоръжението (било то водно препятствие или други комуникации). Следват такива мостове като Кобленц, Моста на нибелунгите и т.н. В периода от 1965 до 1985 г. на миналия век са изградени повече от 100 моста. Отворите постепенно нарастват, инсталациите се усъвършенстват. По този начин на изграждане стоманобетонните конструкции изместват

технология за изграждане “конзолно бетониране”

Имаше подготвени и все още има хора, които са работили по нея и могат да предадат опита си. За сметка на това по вестниците виждаме художествени измислици, невъзможни за осъществяване. Ще използвам дадената ми възможност, за да обясня популярно в какво се състои конзолно-

Д

имо Кисов се дипломира във ВИАС през 1982 г. Специализира мостове при проф. Марчо Минев (1983 – 1984 г.) и под негово ръководство през 1995 г. защитава дисертация към катедра “Масивни конструкции”. Работи в “Мостстрой”, “Мостконсулт”. От 2005 г. е хабилитиран преподавател във ВСУ “ Л. Каравелов”. Заедно с колегите си от “Мостконсулт” е участвал в проектирането на построените напоследък мостове по АМ “Люлин” , АМ “Тракия” , АМ “Марица”, както и в развитието на иновационни технологии като конзолно бетониране. стоманените в диапазо- Двата типа са показани на на отворите до 250 м. с “напречна ферма” и без За информация - най-го- “напречна ферма”. Разлемият отвор, постигнат ликата е в необходимостпо тази технология, е 301 та при втората да имаме м и е на норвежката фир- минимум 12.2 м дължима “Якобсен”. на (фаза 4) за пълно разОсновното в техноло- гръщане на инсталациягията е в това, че мостът та. В по-интелигентния нараства симетрично на вариант строителство стълба, докато две съ- хоризонталното пълзеседни връхни конструк- не може да започне от сации от съоръжението се мия стълб, ако той има срещнат. При това вни- ширина минимум 300 см манието е насочено към (фаза 1). инсталацията за конзолЦиклите на работа са но бетониране (ИКБ) и следните: надвишенията на кон•Монтаж на инсталазолите, така че те да се цията за първи сегмент срещнат при минимални •Изпълнение на сегразлики във височината. мента Дължината на отделните •Набиране якост на сегменти е от 3 до 5 метра бетона и напрягане в зависимост от капаци•Изтегляне на релситета на инсталацията. те напред и анкериранеОбикновено един цикъл то им за изпълнение трае око•Освобождаване на ло една седмица. Край- инсталацията и придните отвори са от 60% до вижването й по релсите 65% от средните с цел из- за нов сегмент бягване на отрицателни •Анкериране на ИКБ опорни реакции при ус- към вече изпълнената тоите. Конструкцията на инсталацията е от пространствени ферми

в които основно правило е използване на статически определими системи, нямащи проблеми с появата на допълнителни усилия от деформации.

336

335 268

160

174

41 1

7

1 C 1.5 1.5 C 2 2 C 2.5 2.5 C 3 3 C 3.5 3.5 C 4 4 C 4.5 C 4 . 5

Около 15% от мостовете са с оценка по-малка от 3

част и т.н. Развитието на метода в годините е много показателно. В началото предпазливо са подпирали връхната конструкция на двойка колони, работещи предимно на “опън – натиск” (такъв е първият у нас конзолно изграден мост на река Марица в Пловдив и след това на автомагистрала “Хемус”). Следва постепенно изпълнението на връхната конструкция върху една стройна колона. Впоследствие се изпълнява и връхна конструкция от лек бетон. Тъй като тук от особено значение са метеорологичните процеси, това изисква много информация и знания по отношение пълзене и съсъхване за бетоните, в това число и високоякостните бетони. По-късно започва и използването на метода в съчетание с ванти, дъги и други конструктивни елементи (такъв е случаят с Дунав мост 2, конзолен монтаж с ниски ванти). Това е технологията, по която се строят мостове със средни отвори и по всяка вероятност по нея ще бъдат изградени и следващите мостове по река Дунав в българския участък. Една от страните, където се изпълняват най-много такъв тип мостове, е Норвегия (с над 200 изпълнени съоръжения). Ползвайки техния опит, в България сме приложили именно техния модел на кофриране на връхната кон-

струкция, т.е. инсталация за конзолно бетониране (ИКБ). Все пак развитието на технологията е факт и трябва да се даде заслуженото на всички специалисти и инстанции, допринесли за реализацията. По принцип голямата загуба на време, по-точно най-трудоемкият етап, е кофрирането на елементи без използването на инсталацията

В повечето случаи несиметричните сегменти се изпълняват на скеле с директно подпиране на земята. При изпълнение на скеле за един сегмент е нужно от около 5 до 10 пъти повече време, отколкото с инсталацията. При колони, работещи предимно на нецентричен натиск с голям ексцентрицитет в експлоатационно състояние, е важно в процеса на изпълнение да се постига едно почти центрично натоварване на долното строене от симетрично излети сегменти. Това за двойни колони не е толкова важно. Особено при голям надлъжен наклон при навигацията може да се окаже, че не се постигат проектните коти. Причините за това могат да бъдат много, но важното е да се избегне главното – да не се вкарват допълнителни огъващи моменти в колоната от постоянни товари. Възможностите и ефективносттта за из-

Брой на мостовете в зависимост от дължината и материала


Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

gradat.bg

15

ЕКСПЕРТ

Етапи на монтаж и работа на инсталацията за конзолно бетониране

Работа с ИКБ в началото и преди последния сегмент

ползване са до голяма степен свързани с природните дадености. В последно време никъде по света не можем вече да видим прости греди при височина на конструкцията над 45 м, при отвори 30 - 40 м. Това са неефективни и неестетични решения, изискващи много ресурси за поддръжка. При наличие на висока нивелета и мост с дължина повече от 200 м рационално е използването на конзолно бетониране. За съжаление, след като бе изпълнен първият мост по тази технология, не беше направено нещо от страна на държавата организациите, запознати с технологията, да строят по този начин и да се усъвършенстват. С голямо закъснение технологията се при-

лага за пръв път у нас на магистрала “Хемус” при км 48+000 през 1999 г. В процеса на изпълнение на този мост българските мостоваци се обучават в новата технология и трупат опит. Следващият мост по тази технология е изпълнен на граничния преход Маказа, но вече по изцяло български проект. Впоследствие се появиха възможности за прилагане на метода на магистрала “Люлин” и въпреки настояването пред Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството това не бе допуснато. В момента има изготвен проект за мост в Кърджали между кварталите “Крайно село” и “Възрожденци”,

П

оложителните черти на технологията конзолно бетониране е възможност за изграждане на сравнително големи отвори при ограничен достъп под съоръжението - било то водно препятствие или други комуникации

който все още не се е реализирал. През 2013 г. след толкова пропуснати възможности ще се възползваме от благоприятните данни на терена при околовръстния път на Габрово за конзолно бетониране

при следните предимства, които не са за подценяване: •Избягват се многобройните стълбове (през 40 м) •Прескача се свлачищната зона над река Синкевица •Конструкцията е естетически много по-издържана в сравнение с простите греди •Използването на дадените в проекта греди с дължина 40 м е ненадеждно и се избягва (не-

адекватни са за нашите подвижни товари) •Високите стълбове изискват кран - ферма за монтаж, каквато в България няма и трябва да се купуват морално остарели конструкции от Европа •Технологията е изпълнявана в България и все още има специалисти, които могат да я възродят, защото това е бъдещето, това е конвертируемостта в развитието на една страна. С прости греди няма да учудим никого, въпреки че колкото по-надеждни стават методите за компютърно изследване и моделиране, толкова по-прости и елементарни конструкции се предлагат от някои проектанти. Не минава оправданието, че няма кой да построи такъв мост, защото се оказа, че строителите са поиновативни от проектанти и администрация •Изпълнените по тази технология мостове имат по-дълъг период между ремонтите (такъв пример е виадуктът на 48 км на магистрала “Хемус”, пуснат в експлоатация през 1999 г. и до този момент не показва никакви проблеми по конструкцията и настилката) •Предлаганата инсталация за конзолно бетониране не е новост за нас. Преди 20 години в България, в цеха за метални конструкции в „Мостстрой“, се изпълниха доста такива, с една от които се построи “Вароод бридж” в Норвегия с отвор 260 м. За околовръстното на Габрово предлагаме отвор 240 м, който е необходим от гледна точка

преодоляване на разстоянието и максимално облекчаване на инсталацията за конзолно бетониране. Това ще бъде постижение, което ще нареди страната ни в първите 10 страни в света с такива отвори, ще даде самочувствие на проектанти и строители, както и на управляващите проектите. Не на последно място ние строим този участък с европейски пари и не бива да отказваме новостите, след като финансирането е осигурено. Един от основните недостатъци е инертността в приемането на нетрадиционни и нови технологии, които ще издигнат на ново ниво нашето мостостроене и незаинтересуваността на част от проектанти и строители в усвояването на прогресивни технологии поради недобро оценяване на действително креативния професионален труд. За мостове с отвори над 70 м до към 250 м и височина на стълбовете повече от 45 м конзолното бетониране няма конкуренция. В България имаме природни дадености и подготвени специалисти за такъв тип конструкции и е крайно време да престанем да робуваме и ограничаваме развитието на мостостроенето с прости греди. Нека да погледнем напред и да развиваме конкурентни технологии, защото попълването на апликационни форми и робуването на юридически догми няма да развие теорията и практиката в нашата страна и няма да ни постави на европейско ниво.

Визуализация, обход на Габрово

Напречен разрез, обход на Габрово Надлъжен разрез, обход на Габрово


16

Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

gradat.bg

ПРИСТАНИЩА

Търсят изпълнител за реконструкцията на рибарското пристанище в Сарафово

О

бщина Бургас обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Сарафово”. Общата прогнозна стойност на поръчката е 9 942 784 лв. без ДДС. С тях ще бъдат финансирани дейности по реконструкция и изграждане на брегова кейова стена, молове за осигуряване на защитено вътрешно пространство за приставане на рибарски лодки, многофункционална сграда с пазар за първа продажба на рибни продукти, площадкови мрежи и съоръжения, ограда, паркинг, зона за бункероване, хелинг, доставка и монтаж на оборудване, помпена станция за битови води. Проектант е консорциум „Урбанико“ с ръководители арх. Александър Симеонов и арх. Борислав Богданов.

Срокът за подаване на оферти за участие в процедурата е до 25 април. Критерий за възлагане на поръчката е икономически най-изгодната оферта. Критериите за оценка включват оценка на техническото предложение с тежест 40, финансова оценка с тежест 50 и срок за изпълнение с тежест 10. Максималният срок за изпълнение на поръчката е 300 дни. Средствата за реализиране на проекта са осигурени по оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007 - 2013 г.), приоритетна ос 3, мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки”, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) и община Бургас. Реконструкцията и модернизацията на рибарско пристанище Сарафово е първият одобрен български проект по тази мярка. Договорът за одобреното финансиране в размер на 10 млн. лв. бе подписан на 8 януари т.г. между кмета на Бургас Димитър Николов и д-р Драгомир Господинов, директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Проектът

Рибарско пристанище Сарафово е разположено в северната част на Бургаския залив, между

ПРОЕКТАНТИ Част „Архитектурна“ Урбанист Част „Конструктивна“ Част „Хидротехническа“

н. Лахана и Атанасовското езеро и попада в строителните граници на гр. Бургас. Входът на пристанището с ширина 50 м е в участъка с най-голяма дълбочина. Акваторията е разделена на две зони според дълбочината на морското дъно. При кейовия фронт откъм брега дълбочината е -1.5 м, докато при входа на пристанището зоната е с дълбочина -3.0 м. Като основно защитно съоръжение на пристанището се изпълнява източен мол, комбиниран с кейова конструкция от вътрешната му страна. Той е каменнонасипно съоръжение със защита срещу вълнението от тетраподи с тегло 8 т и 4 т. За допълнителна защита се изпълнява западен мол със същата конструкция, но за защита срещу вълните ще се използват тетраподи с тегло 4 тона. За изграждане на защитните съоръжения са необходими 48 осемтонни тетраподи и нови 2000 четиритонни тетраподи, както и пренареждането на 1390 съществуващи. Полагат се 210 габиони за преход между двете нива на билото. Кейовата стена и оградните съоръжения

арх. Ивайло Славчев Александър Симеонов инж. Борислав Василев доц. Игнат Игнатов

се изпълняват от страната на акваторията със стоманен шпунт – Ларсенов профил. Металният шпунт ще бъде конзолен. В горния край се оформя шапка (ростверк), която е част от пътната стоманобетонова конструкция на кейовата площадка, чиято плоча ляга върху основа от уплътнен скален материал. Достъпът до пристанището е с един вход/ изход за автомобили. Разположен е в западния край, откъм северната граница на имота. На входа е разположена сграда за охрана – пропускателен пункт с контрол на достъпа. В обекта е предвиден паркинг за леки автомобили, служебен паркинг и паркинг за тежкотоварни автомобили. В западния край на пристанището е разположен хелинг, чрез който се спускат и изваждат кораби от водата. За ремонтна дейност е проектирана открита площадка, ситуирана срещу хелинга. На пристанището се предвижда зона за швартоване на 100 лодки с дължина до 8 м и 10 риболовни кораба с дължина до 20 м. Предвидена е открита площадка за разтоварва-

не и сортиране на улова от малки кораби, товарене и разтоварване на мрежи и други риболовни пособия. Основната обслужваща пристанищна сграда е разположена в непосредствена близост до площадките за разтоварване и сортиране на улова. Архитектурен облик

Две овални форми, ”обгърнати” и сякаш ”защитени” от вълнообразна козирка, наподобяваща необятното море, изграждат архитектурния облик на това първо по рода си пристанище у нас. Атрактивната покривна част “приютява” освен тези два обема и един покрит пасаж на рибната борса между тях, така че на пръв поглед тези отделни форми изграждат едно обединено цяло. Чрез използваните материали, форми и

цветовия избор се постига хармонично обемно-пространствено решение. Фасадите са решени в модерен стил, с витрини и прозорци със слънцезащитни жалузи. Плътните части на сградата са завършени с керамична облицовка. Наред с привлекателния външен вид на постройката трябва да се отбележат нейните удобства и адекватно функционално решение. Едната овална постройка се състои от складови помещения, а в другата е поместена администрацията и битовите помещения, необходими за пристанището. За подобряване сигурността и безопасността се предвиждат две сгради за охрана и видеонаблюдение в северозападната и североизточната част на имота. Реализация

Изграждането

на

пристанищто ще се осъществи в два етапа. Първият етап обхваща изграждането на вълнезащитните съоръжения, хелинга и кейовете със зоните за бункероване на рибарските лодки и кораби. Ще се оформят зоната за ремонт на плавателните съдове и зоната за разтоварване и сортиране на улова. Ще се изгради и довеждащата инфраструктура – пътна връзка, водоснабдяване и канализация, електроснабдяване. Вторият етап обхваща изграждането на основната пристанищна сграда и специализирана ограда с портал на пристанището. Цялостната идея и целта на проекта е да се изгради едно модерно пристанище, което да е както туристическа атракция, така и да подпомага и стимулира риболовната дейност в района. Силвия ЦЕНОВА


Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

gradat.bg

17

ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

Съвместяването на инфраструктурите става приоритет за ЕС В национален аспект е важна ролята на общините и припознаването на ползите от широколентовите услуги на местно ниво България е все още далеч от поставените цели за широколентов интернет достъп по отношение на пълното покритие в страната, както и развитието на мобилните интернет услуги, коментираха международни и български специалисти по време на десетия форум за телекомуникации, организиран от ICT media през седмицата. Има голямо разделение между града и селските региони, но е факт, че сме сред топ 5 в света по отношение на въведената оптична мрежа за високоскоростен интернет, FTTH технология (Fiber To The Home - оптично влакно до дома). Близо 30% от телекомуникационните мрежи в България могат да пренасят данни със скорост до 30 мегабита в секунда, което е голям напредък спрямо целите на Европа в областта на цифровите технологии - предоставяне на базов широколентов достъп до интернет до 2013 г. и високоскоростен интернет със скорост над 30 Mb/s. Дългосрочната програма до 2020 г. предвижда поне 50% от домакин-

ствата да могат да ползват интернет със скорост поне 100 мегабита в секунда Mbps. От друга страна, либералното отношение към интернет доставчиците доведе до развитието на цяла индустрия с много на брой конкуриращи се играчи. По данни на Комисията за регулиране на съобщенията техният брой до края на 2011 г. е 917 компании, като 646 от тях реално предоставят услуги. На фона на многото действащи играчи на този пазар се стигна и до практически трудности при съвместяване на телекомуникационната с другите инфраструктури за комунални услуги. Според специалисти разходите за СМР се равняват на около 70% от инвестициите в съвременните телекомуникации. Затова Европа не може да си позволи досегашното пилеене на средства за допълнителни строително-монтажни дейности. Това означава, че когато общината е предвидила ремонти или изграждане на нови трасета за електропроводи, ВиК тръби, гозова

или топлофикационна мрежа, жп трасета или пътища, дейностите да се съвместяват. Това е нещо ново за нас и по него трябва доста да се работи, отбеляза Калина Димитрова, директор на дирекция „Съобщения” в Министерството на транспорта, ИТ и съобщенията. В тази връзка МТИТС и БАН подписаха меморандум, като целта е да се изготви анализ на техническите норми и изисквания за различните видове инфраструктури съгласно подзаконовата нормативна база, тъй като тя е доста остаряла. Другата цел на това партньорство, но в подългосрочен план, е създаване на единна информационна система на всички видове инфраструктура. „В тази насока трябва да се засили и ролята на общините и припознаването на ползите от широколентовите услуги на местно ниво. Продължават трудностите на общинско ниво въпреки нарастващите подобрения в нормативната база”, отбеляза Калина Димитрова. В момента се пра-

2013 г. силна за LTE мобилни мрежи

Т

ази година ще бъде силна за развитието на LTE мрежите, като се очаква над 200 оператора в повече от 75 държави да развият тези мобилни комуникации от четвърто поколение, коментира Калина Димитрова от МТИТС. Това е безжична широколентова технология за дългосрочно развитие (Long Term Evolution), която се отличава с по-ефективно ползване на радиочестотния спектър и с много повисоки скорости на мобилен пренос на данни в сравнение с GSM и мобилни наземни мрежи UMTS, работеща в обхвати 900 MHz и 1800 MHz). Тенденцията е подобни мрежи да се изграждат в големите градове, но в някои от тях регулаторите са приели като условие за издаване на разрешение за най-съвременните мобилни услуги, въвеждането им в отдалечените и селските райони.

Развитието на тези услуги е пряко свързано с дългогодишното предизвикателство за бизнеса - освобождаването на едни от най-важните радиочестотни обхвати – от 2 500 до 2 69д MHz и този на 800 MHz. Те са подходящи за развитие на LTE мобилни технологии от гледна точка икономия на разходите и предлагане на по-качествени услуги. Бизнесът очаква и освобождаването на ресурс от националния бюджет, но в настоящата икономическа ситуация това не е възможно. България е нотифицирала ползване на обхвата от 800 MHz (наречен цифров дивидент ) за военни цени в дългосрочен план и е планирала евентуалното му освобождаване на по-късен етап. Предизвикателство за българския телекомуникационен пазар е и освобождаването на обхвата 700 MHz, наречен втори цифров дивидент.

вят промени в Закона за електронните съобщения, като за изработката на правната рамка се очаква да бъде публикувано на 27 март предложението на Европейската комисия за регламент, който да ограничи разходите за изграждане на телекомуникационна инфраструктура. Европа драстично намали средствата за широколентова инфраструктура и цифрови услуги, предвидени от финансовия механизъм „Свързаност на Европа” - от 9.2 млрд. на 1 млрд. евро. Сега се обмислят варианти за евентуално прехвърляне на средства от структурните фондове към механизма за „Свързаност на Европа”. Таня ТОДОРОВА

Нови технически изисквания за съвместимост на инфаструктурите

В

ъв връзка с европейските изисквания Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на техническите изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги, както и за мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях. Едно от измененията е, че тези технически параметри се прилагат като основен компонент на необходимите условия за осигуряване на съвместимост, когато няма сключени двустранни или многостранни споразумения между предприятията със съседни мрежи. Компаниите могат да прилагат и по-малко ограничителни параметри, при условие че такива са договорени чрез сключване на двустранни или многостранни споразумения. Становища по проекта могат да се предоставят в регулаторния орган в срок до 19 април 2013 г.


18

Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

gradat.bg

ЕЛЕКТРО-, ТОПЛО-, ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Столичната община внесе предложения за промени в Наредбата за топлоснабдяването Абонатите ще имат повече свобода при отчитане и изчисляване на сметките от следващата зима Четири конкретни мерки за по-точно и коректно отчитане на сметките за парно, предложени от експерти, внесе Столичната община в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Това обяви столичният кмет Йорданка Фандъкова след срещата си с новия министър на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев. Приемането на тези мерки налага и конкретни промени в Наредбата за топлоснабдяване, издадена от МИЕТ на 6 април 2007 г. Отделяне на сметките за битова гореща вода от тези за отопление

е едно от експертните предложения, с което ще се даде възможност за промени в начина на измерване и изчисляване на потребените количества. Технически това може да се реализира с монтиране на допълнителни топломери в абонатните станции, като по този начин се засича количеството потребена топла вода с коректната температура, а не както досега - количеството да се изчислява на база разхода на топлина за загряване

на 1 куб. метър студена вода. Засичането на тези топломери с индивидуалните водомери за топла вода ще формира и крайното индивидуално потребление на вода от всеки абонат. Промени в изчислението и определянето на сградната инсталация

е втората мярка за промяна на работата на „Топлофикация - София”. Сега делът на сградната инсталация се изчислява теоретично посредством формула, а целта е да се даде възможност на етажнта собственост да избира между три варианта на определянето му - твърда ставка от 25-30% за общите тръби или разходите за сградна инсталация да се изчисляват (или измерват) от експерти за всяка отдeлна сграда. В първия случай по искане на етажната собственост фирмата за топлинно счетоводство изчислява твърд процент, който се приема от общото събрание. В другите два случая изчисленото (или измерено) количество се приспада от общото месечно количество топлинна енергия и се разпределя между або-

натите според притежаваните от тях идеални части. Премахването на прогнозния дял за отопление

е другият казус, по който МИЕТ ще търси решение. Целта е да се даде възможност на потребителите да отчитат ежемесечно своите сметки. Това не означава, че трябва всички да се снабдят с уреди за дистанционно отчитане, коментира столичният кмет. Предложението на екс-

Стартира изграждането на подводния участък на газовата връзка България – Румъния Стартира изграждането на втората фаза от газовата връзка България - Румъния, а именно подводният преход под река Дунав с дължина 2.1 км. Този участък се изпълнява от консорциум от румънските фирми CALA, Amarad, Safit и българската „Строителна механизация – Казанлък”. Методът, който ще използват компаниите, е дигитално насочено хоризонтално сондиране (HDD), съвременна екологосъобразна технология, при която не се нарушава речното корито и корабоплава-

нето. Дължината на газопровода е близо 25 км, като трасето му е разделено на три части: българска сухоземна част Русе – Мартен (15 км), трасе на територията на Румъния (7.5 км) и подводен преход. Строителството на сухоземния участък в България започна през август 2012 г., като неин изпълнител е консорциум „Хабау - Варна”. Газопроводът е с диаметър 508 мм, а капацитетът на тръбата поетапно ще нараства от 0.5 до 1.5 млрд. куб.м годишно. Проектът се изпъл-

нява със собствени средства на „Булгартрансгаз“ и „Трансгаз“. Част от средствата са безвъзмездна финансова помощ от ЕС чрез „Европейска енергийна програма за възстановяване“ (ЕЕПВ).Общият бюджет на проекта на територията на България е 12 854 760 евро, като съфинансирането по ЕЕПВ е 4 375 294 евро, а средствата от страна на „Булгартрансгаз” достигат 8 470 466 евро. Планираният срок за приключване на строителните дейности е краят на месец май 2013 г. Таня ТОДОРОВА

пертите е етажната собственост да избира начина на дялово разпределение на месечно измерената енергия от топломера в абонатната станция – на квадратура, кубатура или друг способ. Другите два варианта са месечно физическо отчитане на уреди от топлинен счетоводител или самоотчет, или чрез уреди за дистанционно отчитане. Индивидуални договори при сгради с хоризонтална инсталация

предвижда Столичната община. Има техническа възможност сгради, в които съществува хоризонтална инсталация, да сключват индивидуални договори, е мнението на експертите. По този начин делът на сградната инсталация ще се изчислява и заплаща както всички други общи разходи за входа. С цел отразяване на тези промени в Наредбата за топлоснабдяване министър Василев назначи веднага работна

група, като според г-жа Фандъкова той обещал в най-кратки срокове да се вземат конкретни решения. Очакванията са тези промени да се отразят положително на абонатите още през следващия отоплителен сезон. Наред с предложените мерки в министерството са внесени и всички документи, свързани с провеждащия се в момента вътрешен одит на топлофикационното дружество и този на Сметната палата, както и списък с инвестиционните намерения на „Топлофикация – София”. Столичният кмет се надява на подкрепата на министъра при използване на средства по фонд „Козлодуй” и други възможни европейски програми, с които да се подобри дейността на общинското дружество през следващия програмен период 2014 - 2020 г. До 28 март столичната топлофикация трябва да внесе в общинския съвет доклад с предложения по тези и други мерки, които са резултат на двумесечната работа на експерти и екипа на проф. Никола Калоянов от ТУ – София, който работи безвъзмездно по този проект. Таня ТОДОРОВА

ЕВН иска ДКЕВР да преразгледа цените на тока за следващите 3 месеца „EVN България“ внася искане до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за незабавно преразглеждане на цените на електрическата енергия от 1 април до 30 юни 2013 г. От компанията предупреждават, че в този тримесечен период има варианти крайните клиенти да не бъдат засегнати от промяната в цената на електроенергията, а промените да бъдат направени чрез преразглеждане на цените по цялата верига производство – пренос – разпределение – доставка. Компанията обви, че с определения механизъм за компенсиране на изкупуването на енергия, про-

изведена възобновяеми енергийни източници, дружеството губи от капитала си за периода юли 2012 - март 2013 над 100 млн. лева, компенсирани за сметка на собствените средства и привлечен финансов ресурс. За следващите три месеца на 2013 г., следствие от очакваното увеличение на производството на ток от ВЕИ, прогнозните загуби ще са в размер на 40 млн. лв. Към момента възможностите за намиране или привличане на допълнителни средства, с които „EVN България“ да продължи да покрива предстоящите загуби, са вече напълно изчерпани, обявиха от дружеството.

В случай че цената за достъп за ВЕИ централи до мрежата бъде окончателно отменена от Върховния административен съд (ВАС), тази загуба ще достигне 78 млн. лева. Ако не се предприемат мерки за овладяване на този проблем, компанията ще изпадне в невъзможност да обслужва задълженията си и сигурността на доставките ще бъде застрашена. Същевременно ЕVN AG е внесла писмо до българската държава, в което приканва за стартиране на преговори, насочени към изпълнение на договора между България и Австрия за взаимно насърчаване и защита на инвестициите.


Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

gradat.bg

19

BUILDINGREEN Инж. Пламен Андреев, управител на „Планекс холдинг“

Слама и кирпич - алтернатива на стоманобетона

„Планекс” организира конкурс с високи изисквания за екологично строителство

П

етнадесет колектива се включиха в архитектурния конкурс за изработване на обемно–планировъчно решение и архитектурен облик на комплекс от сгради с обществено предназначение и еднофамилни жилищни сгради в с. Здравец, община Аврен. Конкурсът бе организиран от „Планекс” и „Пи Ел Ейч Инвест” съвместно с Камарата на архитектите в България – регионална колегия Варна. Журито отличи с награди четири проектни предложения, характеризиращи се с иновативност на решенията, екологичност, умело вписване в пасторалната среда и доближаващи се най-пълно до философията на проекта, който инвеститорите искат да реализират. За идеята, резултатите от конкурса и достойнствата на участвалите проекти разговаряме с инж. Пламен Андреев.

Г- н Андреев, защо решихте да обявите конкурс, което не е характерно за предприемачите в България, особено в сектора на жилищното строителство? - Терена в с. Здравец придобихме преди около пет години и тогава мислехме да изградим комплекс от 42 къщи с обслужваща зона за обитателите, с идеята да се продават. Впоследствие решихме да се откажем от тази идея, защото терена щеше да се презастрои и нямаше да се получи това, което си представяхме. А терена с площ 16, 8 дка представлява южен скат с много добро ослънчаване, в момента зелена поляна на границата на регулацията на с. Здравец, посока Аврен. След дълго обсъждане и обмисляне, съдружникът ми инж. Христо Димитров подхвърли идеята да организираме конкурс съвместно с КАБ. Конкурсът е за концепция т. е. градоустройствено решение, на базата на функцията която сме задали, изисквания за екологичност, възможности комплексът да се използва за уикенд туризъм. В регламентирания срок бяха предадени 15 проекта, при 21 закупили тръжната документация. Жури, излъчено от „Планекс холдинг” с участието на арх. Владимир Попов, представител на КАБ направи много задълбочен анализ на всички проекти и на 11 март обявихме резултатите. Отговори ли конкурсът на Вашите очаквания? - Да, напълно. След като обявихме резултатите от класирането, получихме обратни имейли от голяма част от участниците с благодарност за организацията, за точността и честността при оценка на

кса се намират на не повече от 5 км. от мястото на строежа и се добиват непосредствено от природата. Т. е. това е много по екологично, отколкото слънчевия колектор на покрива например. Сградите , изпълнени по тази технология, са с много добри топлоизолационни качества. Създава се възможно най-добрия микроклимат в помещенията. Разликата между температурата вън / вътре, според изчисленията на проектантите е около 8 градуса, т. е. може да се наложи да няма и климатици дори. Единствено трябва да се избере екологичен начин за отопление през зимата.

З

а високотехнологична компания като „Планекс“, която е позната и доказала възможностите си в съвременното строителство, би било много интересно да изгради нещо, което е близо до природата и е една препратка към миналото като технология на строителство и градивни материали

Наградени проекти Първа награда: 3500 лв. и възлагане и договаряне на проектиране на следващ етап • Студио „Щрих” Втора награда: 3000 лв. • арх. Венцислав Маринов Неделчев Трета награда: 2000 лв. • „Е-арх Студио” – арх. Мартин Христов • арх. Борислав Игнатов и арх. Александър Минчев

проектите. Следващата седмица организираме изложба в Дома на архитекта във Варна. Ще покажем всички участвали проекти, всеки да може да ги види и оцени. Аз също искам да благодаря на проектантите. Всеки един тези 15 колектива показа достатъчно високо ниво на професионализъм и на отговорен подход към решаването на поставената задача. И се надявам, че този подход и начин на организиране на конкурси, ще бъде добър пример за цялата гилдия. Защото ако искаш да получиш нещо стойностно, трябва да имаш добър избор. А добър избор можеш да имаш тогава когато си организирал един почтен и точен конкурс, с който да не подвеждаш никой и да получиш много и различни идеи, да получиш решение което максимално се доближава до това, което си представяш. Какво включваше заданието за конкурса? - Заданието бе второто нещо, за което получихме похвала от участниците. Те споделиха, че рядко попадат на толкова добре осмислено и правилно поставено задание. Работата по съставянето му въобще не беше лесна. Започнахме с един много разширен вариант, който свивахме, докато накрая оставихме най - важните думички, които архитектите трябваше да използват за отправна точка. Спечелилия първо място е намерил точно тези думички, които го направиха първенец – връзката, връщането на гражданина към селото, възможността де-

цата да опознаят част от селския бит и селското обитаване в едни съвременни условия и същевременно иновативни екологични решения, които са не мода, не хит, а нещо което да бъде изпълнено със смисъл и съдържание. Как оценявате конкурсните проекти? Общото за всички проекти е, че във всеки един е вложена много мисъл и идея. Част от проектите са малко по- градски, по – урбанизирани, потипични ако мога така да се изразя. До втори етап на журиране достигнаха тези, които са по- иновативни и по – пълно се доближават до концепцията ни. В резултат на проведените обсъждания, класирахме на първо място проекта на студио „Щрих”. Този проект най- добре се вписва в изпълнението на заданието и дава най-добри идеи за организация на пространството. Основните достойнства на проекта са доброто ситуиране на застройката, изнасянето на зоната за обществено обслужване в горния край на терена, в най-шумната му част, граничеща с пътя, опростената архитектура с много приятни силуети, минимална намеса в терена. Много ни хареса и подхода на проектантите, които са избрали технология за изграждане на сградите с бали от слама. Тема която в момента интересува архитектите и по света – става въпрос за Франция, Скандинавия, САЩ, Румъния. Към това екологично строителство има много сериозен интерес. Всички материали, необходими за изграждане на компле-

Как планирате реализация на проекта във времето? Първо трябва да минем редица градоустройствени процедури. След което или паралелно ще възложим работно проектиране на първи етап – зоната за обществено обслужване, заедно с част от бунгалата/студията за сезонно ползване. По принцип планираме да го изградим на три етапа. През втория ще бъде реализирана останалата част от студията, заедно със спортната част и цялостното благоустрояване, и на трети етап – еднофамилните къщи. Сигурно ще имаме затруднение при овладяването на технологията на строителството, при нейното одобряване и прилагане като цяло съобразно законодателството, но се надяваме да намерим правилното решение, което да не противоречи на законодателството свързано с изграждането и приемането на сградите в България. Планекс е компания, която може да претендира за високи технологии в строителството. Правили сме какво ли не от бетон и стомана, но не сме правили нищо от слама и кирпич. И за една високотехнологична компания, която е позната и доказала възможностите си в съвременното строителство, би било много интересно да изгради нещо, което е близо до природата и е една препратка към миналото като технология на строителство и градивни материали. Резултатите от конкурса поставиха нови предизвикателства пред „Планекс” като инвестиционна компания. Интервюто взе Силвия ЦЕНОВА


20

Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

gradat.bg

BUILDINGREEN

Един млрд. лв. за енергийна ефективност през 2014 - 2020 г. Мерките за енергийна ефективност ще приложат екологични решения за справяне с ефектите от урбанизацията и ще допринесат за постигане на по-добро качество на живот и конкурентоспособност на малкия и средния бизнес – това заяви зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев при откриването на 13-ото издание на Българската строителна седмица и на четвъртата годишна конференция Buildin Green на 20 март в „Интер експо център“. Той подчерта пред участниците в изложението, че най-важният ефект ще бъде, че енергийните разходи в

сградите ще намалеят с около 30%, при тенденция на глобално повишаване на цените на енергоизточниците. За да се постигне желаният ефект обаче, според Симидчиев всички мерки трябва да се реализират с подходящите финансови инструменти и при пълна координация между институциите: „Ще работим за модел, който да обединява всички органи. Трябва да има единна програма за енергийна ефективност както на жилищните и обществените сгради, така и на малките и средните предприятия, като в същото време се работи и за подобряване на енергийната инфраструкту-

ра. По този начин ресурсите за енергийна ефективност ще се управляват по-гъвкаво и по-добре.” Симидчиев припом-

ни, че 63 млн. лв. от оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 2013 г. са на разположение на собствениците на многофамилни жилищ-

ни сгради, които желаят да ги обновят, и допълни, че предвижданията са през следващия програмен период средствата за прилагане на мерки

на енергийна ефективност да достигнат почти 1 млрд. лв. Международният форум за енергоефективно, екологично и функционално строителство се проведе се от 20 до 23 март в „Интер експо център“ - София. В Българската строителна седмица взеха участие над 130 фирми изложители от страната и 12 други държави. 56 компании са нови участници в международната изложба. И тази година силно колективно участие имат фирми от Гърция. Директни участници са компании от Германия, Русия, Полша, Румъния, Белгия, Китай, Швейцария, Албания и др.

Четвърта годишна конференция Buildingreen

Нов момент в санирането – финансиране и на конструктивно укрепване на сградите Между 800 и 900 млн. лв. са предвидените инвестиции за енергийна ефективност и ВЕИ в новата ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020 г. Това е около 20% от заложения индикативен бюджет на оперативната програма, възлизащ на над 4 млрд. лв., съобщи Деница Николова, ръководител на управляващия орган на ОП „Регионално развитие”, по време на конференцията Buildingreen, организирана от „Градът Медиа Груп”, с основен акцент „Eнергийна ефективност и обновяване на съществуващия сграден фонд в България. Приоритети 2014 - 2020”. Бързото въвеждане на мерките не само ще намали енергийните разходи в жилищния и публичния сграден фонд, но ще подобри облика на градската среда и ще осигури заетост на малките и средните фирми. По приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” за енергийно обновяване на жилищни и публични сгради

в рамките на ИПГВР на 67-те града бенефициенти ще бъдат инвестирани около 650 млн. лв., като се предвижда разпределение на този ресурс между безвъзмездна

финансова помощ и инструменти за финансов инженеринг. При саниране на жилищните сгради отново е заложен максимално допустимият от ЕК 50-процентов грант. Предвид затрудненото финансово положение на по-голямата част от домакинствата ще се търсят възможности за пооблекчен достъп до нисколихвен кредитен ресурс за мостовото съфинансиране, който по настоящия момент се предоставя от Фонда за жилищно обновяване. С оглед намаляване на административната тежест за етажните собственици в УО на ОПРР се обсъжда оптимизиране на модела за кандидатстване чрез обединяване на двата финансови инструмента – безвъзмездната помощ

и ФЖО, посочи Деница Николова. Във фокуса на програмата и през следващия програмен период ще е цялостно енергийно обновяване на многофамилните блокове, като не се предвижда финансиране на частични ремонти на отделни жилищни единици в тях. Новият момент е, че освен мерките за ЕЕ допустими за финансиране са и дейностите по конструктивно укрепване на сградите, като по-сериозни инвестиции ще бъдат правени в панелните блокове, чиито експлоатационни срокове вече изтичат. На хоризонтален принцип в рамките на всички приоритетни оси на ОП „Региони в растеж” е въведено задължително включване на

мерки за ЕЕ при обновяване на културна, образователна, здравна, социална и спортна инфраструктура. Индикативният размер на тези инвестиции е 20% от стойността на проектите, или общо около 256 млн. лв. От старта на проекта „Енергийно обновяване на българските домове”

в началото на юли 2012 г. до момента има подадени 169 заявления за интерес, от тях 100 са одобрени, като най-много са в София – 45, и в Южен централен район – 40, съобщи Десислава Йорданова, директор на дирекция „Жилищна политика” в МРРБ, която и през следващия програмен период ще бъде основен бенефициент по безвъзмездната схема

за ЕЕ в многофамилните жилищни сгради. За 30 сгради има изготвени индикативни бюджети от проектните мениджъри. Първият договор със сдружение на собствениците беше подписан на 25 февруари, като одобрената сграда в София ще получи приблизително 120 хил. лв. финансова помощ за нейното обновяване, което представлява 54% от общата стойност на предписаните мерки за ЕЕ.

си в посока целево субсидиране от държавата или общината на най-нискодоходните собственици в сгради, където има инициатива на етажната собственост за обновяване, въвеждане на правила и механизми, улесняващи налагането на изпълнение на решенията на етажната собственост, както и отваряне на дискусия за необходимостта от професионално управление на етажната собственост.

Основните бариери пред санирането на жилищните сгради

Жилищният сграден фонд е в лошо състояние

според Цвета Наньова, ръководител екип на проектния мениджър за град София, все още не могат да бъдат преодолени. Липсата на традиции в общото управление на етажната собственост води до трудно постигане на съгласие и вземане на общи решения. Сериозен проблем са ниските доходи на домакинствата като цяло и широко разпространените практики за (индивидуално) частично изпълнение на мерки за ЕЕ в сивия сектор на икономиката, както и големият брой необитавани апартаменти, които за цялата страна надхвърлят 30%. Решение в краткосрочен план трябва да се тър-

е констатацията, направена от проф. Никола Калоянов, представител на BGBC и преподавател в Технически университет – София. Когато обсъждаме потенциала за икономически целесъобразно енергийно спестяване в сградите, трябва да се има предвид постигане на определен клас на качество на микроклимата през всички сезони на годината, а не само през зимните месеци. Климатът се променя и много скоро разходите за охлаждане на жилищата ще са съизмерими с тези за отопление, категоричен е проф. Калоянов. Затова енергийна ефективност не се постига само с подмяна на


Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

gradat.bg

21

BUILDINGREEN дограма и топлоизолация на външни стени или пък само със смяна на системите ОВК и БГВ с ВЕИ. За цялостно енергийно обновяване трябва да прилагаме комбинирани мерки при отчитане на показателите за устойчивост: икономическа целесъобразност, екологичните и социалните аспекти, техническото и функционално качество на сградите през целия им жизнен цикъл. Практиката през последните 10 - 15 години в България

дава основание да бъдат маркирани някои проблеми, които оказват съществено влияние върху качеството и ефекта от икономията на енергия при обновяване на съществуващи сгради, коментира пред участниците в BuildinGreen проф. д-р инж. Димитър Назърски. При разработването на проекта по части “Архитектура” и “Енергийна ефективност” за оразмеряване на дебелината на слоя от топлоизолационен материал (в съответствие с Наредба №7/2004 г.) се използва коефициентът на топлопроводимост, деклариран от производителя, а не този, даден в нормативния документ (известен като изчислителен коефициент на топлопроводност). По тази начин не се отчита неблагоприятното въздействие на образувалия се през зимния сезон конденз на водни пари в топлоизолационния слой, с което се влошава норматив-

И

ната топлоизолационна способност на фасадните стени и покривите. Контролът на изпълнение на строителните работи за енергийното обновяване на съществуващите сгради е формален и не респектира строителните фирми изпълнители да спазват проектните изисквания, а така също и да използват материали с необходимите технически показатели на физико-механичните свойства. Стимулирането е найсъществената част от действията ни оттук нататък

В Столичната община от 3-4 години работим по въпроса за санирането и най-вече по въпроса за неговата възможна масовост, заяви главният архитект Петър Диков. Панелните сгради в София са 65 номенклатури, тоест с 65 типови проекта ние можем да решим въпроса на 205 хил. жилища с около 20 млн. кв.м РЗП. Първата съществена група мерки за стимулиране са свързани с организационната подкрепа. „След 10 дни ще имаме типовите проекти на 65те номенклатури, включително и на студентските общежития, при които липсва проблемът за съгласие на етажната собственост”, каза арх. Диков и поясни, че проектите ще са безплатни за собствениците. В тях ще има реални цени за санирането, тъй като разработките включват и количествени сметки, кои-

то ще бъдат остойностени със съдействието на фирмите, произвеждащи материалите или работещи по санирането. Предвидена е още облекчена процедура за разглеждане и одобряване на проектите и издаване на разрешение за строеж. Предвижда се Столичната община да разкрие и консултантски центрове, където етажните собственици ще могат да получават конкретни съвети. Втората подкрепа, която е изключително важна, е финансовата, посочи арх. Диков. С решение на СОС при саниране на цели сгради няма да се взима такса за одобряване на проектите и такса за строително разрешение. Допълнителна подкрепа би могла да бъде ориентирана към темата за собствеността на земята. Екипите, разработващи проектите, предлагат надстрояване с един етаж за някои от сградите за саниране. Ако до началото на следващата година държавата законово предприеме действия по предоставяне собствеността върху земята на собствениците в многофамилни сгради, то те ще могат да продават право на строеж за надстрояване. Средствата, които собствениците на жилища биха акумулирали, ако са собственици и на земята, също биха допринесли за 10-15% обезпечаване на сметката за саниране в резултат на продажбата. Светла Добрева, Николай Господинов

нж. Николай Анастасов, управител на „КлимаКом Инженеринг“, представи като добър пример за политика в областта на зелената енергия датското законодателство, което насърчава употребата на ВЕИ чрез подходящи инструменти, а именно забраните за инсталиране на нафтови и газови котли в нови сгради (2013 г.) и в съществуващи сгради, където има налично централно отопление или газоснабдяване (от 2016 г.), както и големи инвестиции, предназначени за преобразуване на нафтови котли и котли на природен газ в системи, използващи ВЕИ (2012-2015 г.). „Нарастващият дял на възобновяема енергия ще има изключително положителен социален и икономически ефект за обществото, тъй като ще се повиши качеството на живот, ще се намалят режийните разходи на домакинствата, ще се открие възможност за много малки и средни предприятия да развият нови дейности в дългосрочен план. Освен това ще се открият децентрализирано нови работни места, а спестените средства от домакинствата в следствие на реализираните икономии от режийни разходи ще се реинвестират под различни форми в други отрасли на българската икономика“, посочи инж. Анастасов.

П

ред участниците в конференцията BuildinGreen инж. Васил Манолов, проект мениджър в „Ксела България”, представи качествата и приложенията на най-новия продукт на фирмата минералните топлоизолационни плочи MULTIPOR. Тяхното производство започна в завода на КСЕЛА в гр. Добрич в края на миналата година. MULTIPOR е единственият по рода си изолационен материал на българския пазар, който едновременно съчетава няколко много важни характеристики – негоримост, твърда повърхност и паропропускливост. Уникалната комбинация на тези свойства прави материала конкурентен на останалите топлоизолационни материали, без да притежава техните недостатъци.


22

Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

gradat.bg

ТЕМА

РЕФОРМАТА ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР

Добромир Симидчиев, зам.-министър на регионалното развитие:

ВиК стратегията прави анализ и определя принципите Има много гъвкави форми за участие на частния сектор в управлението на ВиК дружествата Г-н зам.-министър, на какъв етап е подготовката на отрасловата стратегия за ВиК? - Стратегията, по която се работи със средства от техническата помощ по програма „Околна среда“, се изготвя с много бързи темпове от екип на Световната банка. Колегите направиха детайлен комуникационен план и беше създадена работна група - консултативен съвет от около 15 души. Той включва експерти от министерствата на регионалното развитие и благоустройството, на околната среда и водите, на здравеопазването и на икономиката, енергетиката и туризма, представители на ДКЕВР, Българската асоциация по водите, Националното сдружение на общините в Република България, сдружението на ВиК операторите и синдикатите, която се събира на две седмици и обсъжда напредъка на проекта. Работата включва четири междинни доклада - встъпителен, регулаторен, преглед на публичните разходи и стратегически финансов план. Те са готови и бяха обсъдени. В началото на април предстои да получим черновата на петия доклад - самата стратегия. Прегледът на регулаторната рамка показа, че на регулатора като цяло му липсва капацитет. Служителите са претрупани с работа, институцията няма достатъчно силен аналитичен потенциал, не могат да вникнат аналитично в проблемите на сектора. ВиК дирекцията в ДКЕВР е от около 16 човека, част от тях с неподходяща квалификация, което е силно недостатъчно за сектор с такава важност за населението и около 500 млн. лв. годишни приходи. Правната рамка е налице, макар и объркана на места. Проблемът е в точното й прилагане. Затова се предлага програма за повишаване капацитета на регулатора с две фази. Първата предвижда реформиране на регулатора в рамките на проекта, за което да помогне екип на Световната банка. Самото преструктуриране включва първо работа на място, оценка на ситуацията, промяна на наредби, подготовка за промяна на Закона за регулиране на ВиК услугите и след това с работа на

Д

той е много сложен и технологичен. Инфраструктурата е невидима и затова хората не си дават сметка за истинските разходи и начини за нейната поддръжка. Секторът никога не е бил държавен приоритет, но миналото правителство го издигна няколко пъти и дори беше назначен специален зам.-министър. Надяваме се така да създадем достатъчно добри условия за реформирането на ВиК сектора.

обромир Симидчиев е завършил УАСГ - специалност „ВиК пречистване на питейни и отпадъчни води, проектиране на пречиствателни станции и управление на утайките“, има и магистратура по бизнес администрация и финансов мениджмънт от City University of Seattle САЩ. До назначаването му като зам.-министър е бил директор „Капиталови дейности и активи“ в „Софийска вода“.

В такъв случай какво се случва с водните асоциации? - За момента те не са работещи структури. Асоциациите могат да започнат да работят до 2 години от приемането на необходимите поправки в Закона за водите, които обаче не бяха приети, и затова се налага да изчакаме изборите.

В

иК стратегията е първата стъпка по пътя на прилагане на няколко принципа - високо качество на услугите, ефективни компании, система за бенчмаркинг, силен регулатор, който да ги прилага и защитава, за да работим заедно в една посока

И

ма консенсус в сектора за необходимостта от укрепване на ВиК регулатора, за да изпълнява той своята функция, както и за приемане на специален закон за ВиК

място с експертите от регулатора, които да бъдат обучени за точното им прилагане. Идеята е консенсусна и като цяло се подкрепя от участниците в сектора. От ефективен регулатор вместо неясен администратор ще спечелят ВиК дружествата при по-ясни условия, макар и при строги правила. Ще спечели потребителят, чийто интерес се защитава главно от регулатора. В момента не се управлява устойчиво - инфраструктурата старее, не се подменя с достатъчно темпо, не инвестираме достатъчно. Регулаторът трябва да стимулира устойчивото управление на ВиК сектора. Какво се случи с промените в Закона за водите? - Това, което се опитахме да направим с промените в Закона за водите, бе осуетено от разпускането на парламента. Искаме да въведем няколко принципа, около които се обединява секторът: високо качество на услугите, ефективни компании, система за бенчмаркинг, регулаторът да им бъде проводник и всички да работим заедно в една по-

сока. Сега отново имаме шанс да реализираме тази концепция - сега се планира оперативната програма за околна среда за периода 2014-2020 г., има възможност да реформираме регулатора, пишем стратегия за отрасъл ВиК и можем да заложим едни глобални базови принципи. Първоначалната ни цел преди около година и половина беше за кратко време да подготвим промени в закона, които да започнат бързо да се прилагат. Промените се оказаха по-сериозни заради трагедията в Бисер и допълнителната серия промени, които касаят язовирите, и по тази причина мина една година. Вече като че ли сме склонни да се концентрираме върху написването на изцяло нов закон, а да предложим на новия парламент в първите му дни само крайно необходимите консенсусни клаузи - за вадене на активите от ВиК дружествата, описването и предаването им на общините, което да даде възможност да започнат да функционират асоциациите. ВиК бизнесът винаги е бил считан за лесен, а всъщност

На какъв етап е пилотният проект за публичночастно партньорство? - В Плевен направихме два опита да съберем асоциацията и да вземем решение за начало на подготвителните действия за концесия - само проучвателни дейности. От десетина общини получихме 4-5 положителни отговора и 2-3 отрицателни. От Плевен срещнахме нежелание за вземане на решение, провокирано главно от общински съветници от опозицията, в крайна сметка такава е волята на общинския съвет. Като че ли обществото не е готово за сериозни стъпки в публично-частното партньорство, което е един изключително мощен инструмент за развитие. Има ли алтернатива концесията като форма на партньорство с частния сектор? - Да, чрез хибридни модели, при които публичният сектор – собственик, взема основните решения, а проблемите, които изискват ноу-хау, са предоставени за управление на външен изпълнител. Не става дума просто за договор, а за схеми от типа ЕСКО - контрактор с иновативно ноу-хау увеличава приходите, от което се изплаща инвестицията. Това са договори за услуги, KPI (key performance


Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

gradat.bg

РЕФОРМАТА ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР indicators)-based, основани на параметри, които частният партньор се задължава да постигне. Тези методи стават все по-разпространени и добре приети в Европа. При концесиите има нещо, което смущава публичния партньор и потребителите - цялата дейност е изнесена в частно дружество за дълъг период и хората остават с впечатление, че се върши нещо неясно и нередно. При модела, за който говоря, публичният партньор възлага по-сложни, но по-гъвкави договори при по-голям риск за по-кратък период от време. При концесионните договори е обратното – не са толкова гъвкави и са по-обвързващи и дългосрочни. Недостатъчно сме изследвали и договорите за управление, по-лека форма за частно участие - 4-5-годишни, като управлението е делегирано на някой, който знае как да го прави. Например при водната компания в Прага - експлоатационната дейност се извършва от частно дружество, а инвестициите се правят от публичния партньор по съвет на частния. Тези нови форми и сега могат да се приложат - просто липсва капацитет и практика, защото досега подобни договори в България не са били структурирани. Планираме специално събитие на 16 май, което да хвърли светлина върху такъв тип по-леки и по-гъвкави модели. Лектор ще бъде собственикът на Global Water Intelligence Кристофър Гасон. Той ще представи резултатите от направеното от най-компетентната медия във ВиК сектора в Европа изследване как се развиват моделите за ПЧП в световен мащаб. Как се развиват мастерплановете? - Те се оказаха сложни документи. Има различни разбирания за това какво точно трябва да включва един мастерплан. Някои български ВиК инженери смятат, че те имат по-скоро нормативен характер с висока степен на детайлност, целящ точно дефиниране на параметри. Мастерплановете са всъщност концептуални документи, които предлагат анализ на различните опции. След известно забавяне трите консорциума ще предават проектите един по един до средата на годината. Приемането им се извършва от асоциациите, в поправките към закона бяхме предвидили първите планове да приемем в МРРБ, тъй като асоциациите все още нямат капацитет. В сегашната ситуация обаче ще трябва все пак те да ги приемат, макар и с наша помощ, обучение и експертно съдействие.

З

а да заработят водните асоциации, трябва най-напред да бъдат приети от новия парламент спешни промени в Закона за водите, свързани с описване и изваждане на активите от ВиК дружествата

Е

вропа все повече харесва т.нар. service contracts, основани на параметри, които се задължава да постигне частният партньор, а от икономиите се финансира инвестицията

Д

оговорите за управление са една лека форма за частно участие - за 4-5 години, като управлението е делегирано на някой, който знае как да го прави

Д

о средата на годината трите консорциума ще предадат мастерплановете

П

ровеждаме доста търгове като част от проекта за техническа помощ за реформата на ВиК сектора - за консултант за подпомагане на административния капацитет на асоциациите, за обучение на състава на асоциациите, за техническото им оборудване, за консултанти за заданието на две информационни системи - за регистър на ВиК операторите и ВиК асоциациите и на услугите, които те предлагат, и за кадастър на водната инфраструктура

В

момента системата не се управлява устойчиво - инфраструктурата старее, не се подменя с достатъчно темпо, не инвестираме достатъчно

П

равната рамка във ВиК сектора е налице, макар и объркана на места, проблемът е в точното й прилагане

О

т ефективен регулатор вместо неясен администратор ще спечелят ВиК дружествата при по-ясни условия, макар и при строги правила, ще спечели и потребителят, чийто интерес се защитава главно от регулатора

23

ТЕМА Язовирите за питейно водоснабдяване с финансиране по проекта за общинска инфраструктури със заем от Световната банка Язовир „Пловдивци” • Проектант - СВЕКО Енергопроект • Супервизия - ДЗЗД „Рутекс-Фихтнер“ • Изпълнител - предквалификация Язовир „Луда Яна” • Проектиране - „Г. Каравокирис и партньори инженерни консултанти С.А. - Едафос инженерни консултанти С.А“ • Супервизия - процедурата не е приключила • Изпълнител - предстои търг Язовир „Нейковци” • Проектант - неприключила процедура • Супервизия - педстои обявяването на процедурата • Изпълнител - предстои търг Язовир „Студена” • Проектиране - СВЕКО Енергопроект • Супервизия - процедурата не е приключила • Изпълнител - предстои търг На какъв етап са проектите за воден кадастър и регистър? - Провеждат се доста търгове като част от проекта за техническа помощ за реформата на ВиК сектора. Последно обявихме процедурата за подпомагане на административния капацитет на асоциациите за консултант, който да подпомага асоциациите за прилагане на правилника. Отделно ще има търг за обучение на състава на асоциациите и друг за техническото им оборудване. Предвиждаме и две информационни системи - за регистър на ВиК операторите и ВиК асоциациите и на услугите, които те предлагат, и друга - за кадастър на водната инфраструктура. Те ще се поддържат от МРРБ. За двете системи ще наемем консултанти, тръжните процедури са в ход като малки обществени поръчки за анализ на нуждите и за тръжна документация. Има ли избран проектант на язовир „Нейковци“? - Предстои подписване на договора за проектирането на язовир „Нейковци”, очаквахме да се конституира служебното правителство, за да не обявяваме резултати в последните дни на предишното. Пред завършване са процедурите за супервайзъри на „Студена“ и „Луда Яна” провежда се предквалификацията в първия от четирите строителни търга - за „Пловдивци“. Ще има ли частни инвестиции в язовири за питейно водоснабдяване? - Става дума за язовирите „Черни Осъм“ - за Плевен и Ловеч, „Кюстендил“, „Бяла“ - за Севлиево, „Ракочевица“ и „Чакалица“ - за Благоевград. Проведохме среща пре-

ди няколко седмици с големи строителни фирми и потенциални инвеститори. Има интерес, проектите могат да се реализират. Резерви има към последните два язовира в резултат на променени реалности. С най-добри шансове са наполовина изграденият „Черни Осъм“ и „Кюстендил“. Ще се опитаме да направим предварителните проучвания за тях по проекта за общинската инфраструктура на Световната банка. След десетина години готова ли е наредбата за проектиране на канализационни системи? - Да, най-сетне, получихме стотици коментари, всичко е отразено и е взето под внимание. Наредбата е изпратена в ЕС за нотификация, срокът изтича на 7 май. Документът е много добър. Добре е, че я приемаме точно сега, за да бъде актуална за следващия оперативен период. Дадена е възможност за прилагане на всички нови технологии и видове канализации, които в момента не се използват в България, но съществуват по света и работят успешно. Искам да подчертая, че изработването й стана на основата на много и доброволен труд от страна на екипа - експерти от министерството, от УАСГ, от бизнеса. Как попречиха на развитието на реформата в сектора политическите събития? - Както вече стана дума - попречиха много сериозно с неприемането на поправките в Закона за водите. Но нека да видим в това една добра възможност да извършим нещата по правилния начин в правилния ред - първо да приемем стратегията и на нейната основа да подготвим цял нов закон. Интевюто взе Николай ТОДОРОВ


24

Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

gradat.bg

ТЕМА

РЕФОРМАТА ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР

Министерството на околната среда и водите:

За „Околна среда 2014 - 2020” приоритетите ще бъдат запазени* Какви са основните параметри по ОПОС във водния сектор? - По приоритетна ос 1, която финансира проектите в сектор води, са сключени договори за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност близо 4.070 млрд. лв. (162.05% от средствата за сектора). Изпълняват се общо 72 инфраструктурни проекта. По тези проекти се провеждат обществени поръчки. До момента има избрани изпълнители и се строят 6 ПСОВ (Враца, Габрово, Лозница, Провадия, Пирдоп, Козлодуй) и 1 ПСПВ (Габрово). Отделно са обявени обществени поръчки за още 18 ПСОВ. По възложените договори бенефициентите извършват разплащания. Тези разходи след проверка се възстановяват на бенефициентите. С други думи, въпреки че договорените средства са над ресурса на програмата, за пълното усвояване на европейските средства трябва да се предприемат още много стъпки. Общата стойност на обявените поръчки за строителство на пречиствателни станции и линейна инфраструктура възлизат на приблизително 1 млрд. лв. Отделно за строителен надзор са обявени поръчки на стойност 200 млн. лв. Преведените до момента средства са над 520 млн. лв. Напълно и успешно са завършени 98 проекта, като по тях размерът на средствата, възстановени към бенефициентите, е 132.6 млн. лв. Кои са проектите в оценка? - Подготовката на проектите няма да приключи, независимо че ресурсът по приоритетна ос 1 на ОПОС е разпределен по договори за безвъзмездна финансова помощ. В този смисъл оценката – предварителна и същинска – на проектите продължава и в момента. Амбициозната задача на управляващия орган и междинното звено на ОПОС е да идентифицират всички проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, които отговарят на изискванията. А това става именно чрез оценка дали те съответстват на заложените критерии. В оценка също така е и проектното предложение „Система за защита на водите на река Дунав от нефтени разливи и контрол върху дей-

ностите по изземване на наносни отложения” с бенефициент Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (8 млн. лв.). Какъв е напредъкът на подготовката на следващия програмен период? - МОСВ сформира работна група за разработване на оперативна програма в сектор “Околна среда” за програмния период 2014 - 2020 г. с участието на централната и местните власти, неправителствения сектор и социално-икономическите партньори. На 13 март 2013 г. се проведе четвъртото й заседание. Бяха представени стратегията на програмата, първоначален вариант на приоритетни оси, включително финансово разпределение, дейности и бенефициенти. За оперативната програма „Околна среда” за периода 2014 – 2020 г. ще бъдат запазени приоритетните и през този програмен период теми, тъй като те отговарят на найголемите инвестиционни нужди на страната: • Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и изпълнение на мерки, заложени в плановете за управление на риска от наводнения • Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие • Подобряване управлението на отпадъците. Ще се тър-

В

сички проекти, които не са имали възможност да бъдат финансирани в рамките на този програмен период, ще бъдат разгледани, ще получат коментари, съдействие, така че да могат да бъдат подготвени в началото на 2014 г., когато новата оперативна програма ще бъде одобрена от ЕК

О

бщата стойност на обявените поръчки за строителство на пречиствателни станции и линейна инфраструктура възлиза на приблизително 1 млрд. лв. Преведените до момента средства са над 520 млн. лв.

сят гъвкави форми на финансиране на проекти в сектор „Отпадъци”. Формите на финансиране обаче ще бъдат насочени към постигане на йерархията на отпадъците, т.е. ще бъдат насочени средства към предотвратяване образуването на отпадъци, а не за тяхното обезвреждане. • Ефективно използване на ресурсите и адаптация и борба с изменения в климата • Разработване на стратегически документи на национално ниво и на съответните прилагащи документи (ръководства, методически указания и др.). В процеса на програмиране и в диалог с ЕК тези първоначално определени тематични области ще бъдат допълнително конкретизирани в цели, приоритети и дейности/мерки. Акцентът, които е нов за следващия програмен период и които в пълна степен отразява приоритетите на европейско ниво, е постигането на ресурсна ефективност. За МОСВ е от изключителна важност да се въведат правила и процедури и да се разработят критерии, за да се гарантира постигането на максимални цели с наличните средства. Кои са рисковите проекти по общини, които не биха могли да се вместят в сроковете? - Всички проекти, които не са имали възможност да бъдат финансирани в рамките на този програмен период, ще бъдат разгледани, ще

получат коментари, съдействие, така че да могат да бъдат подготвени в началото на 2014 г., когато новата оперативна програма ще бъде одобрена от ЕК, за да се започне с реалното изпълнение веднага от първия ден на новия програмен период. Само така реализацията им ще бъде гарантирана и сроковете за изпълнение и отчитане на програмата няма да представляват риск за отделните проекти. Пречиствателните станции за питейни води и старите водопроводи ще бъдат ли финансирани през следващия програмен период? - Обектите във ВиК сектора, които ще бъдат финансирани през следващия програмен период, ще бъдат определени съобразно приоритетите в сектора. В момента се разработва стратегия във ВиК сектора, която ще даде насоката на развитието му, като основната задача е да се постигне устойчиво изграждане и реконструкция на инфраструктурата и възвращаемост на инвестициите. Част от това е планирането на приоритетите на регионален принцип. В този смисъл предвидени в регионалните генерални планове като приоритетни обекти ще бъдат приоритетни и за финансиране по ОПОС 2014 - 2020. Основното, което следва да се има предвид, отново е търсенето на максимално ресурсно ефективни решения, които намаляват както инвестиционните разходи, така и дългосрочните експлоатационни разходи. Само така може да се постигне баланс между възвращаемост на инвестицията, която да позволи възобновяване и разширение на инфрастурктурата и социална поносимост на цената на водата. Предвид политическата ситуация какво конкретно променя това на работата по ОПОС? - По отношение на подготовката на следващата програма процесът не се влияе от политическата обстановка по никакъв начин. Експертите изпълняват своите задължения под ръководството на председателя и заместник-председателя на работната група.

До момента има избрани изпълнители и се строят 6 ПСОВ (Враца, Габрово, Лозница, Провадия, Пирдоп, Козлодуй) и 1 ПСПВ (Габрово). Отделно са обявени обществени поръчки за още 18 ПСОВ

* Отговорите са предоставени от Министерството на околната среда и водите


Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

gradat.bg

РЕФОРМАТА ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР

25

ТЕМА

Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите:

Най-добре е агенция да управлява фокусирано процесите във ВиК сектора Г-н Иванов, какво се промени във водния сектор след нашия разговор през ноември 2012 г. по отношение на основните проблеми на ВиК дружествата в България и в сектора? - Трудно е за няколко месеца основните проблеми в отрасъл ВиК и водния сектор като цяло да бъдат решени, защото те са следствие на недалновидна политика, водена с години. Основното събитие, което се случи през периода и което задължително трябва да отбележим, е приемането на дългоочакваната Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор като цяло. Това е един документ, който би следвало да движи сектора в желаната посока на умно използване на водните ресурси и безкомпромисното им опазване от замърсяване. Стратегията дава основната насока, но тепърва предстои много работа, за да бъде тя работещ документ. Трябва да отбележим и старта на истинските реформи в отрасъл ВиК, който аз считам, че бе даден с началото на изпълнението на проекта на МРРБ с финансиране по ОП „Околна среда“. Обезпечаването на този проект с европейско финансиране беше много силен ход на ресорното министерство, защото това ангажира всяко правителство да го изпълни докрай. Успешното му приключване ще е допълнителен довод в преговорите с Европейската комисия за следващия програмен период. За съжаление не трябва да подминаваме и факта, че през последните месеци репутацията на един от основните фактори в отрасъл ВиК – ДКЕВР, бе тотално срината пред обществото, което неизбежно ще даде отражение върху нормалното функциониране на ВиК операторите в краткосрочен план. Случващото се не е изненада за мен, защото при участието ми на обществени обсъждания, организирани от ДКЕВР, многократно изразявах мнение, че комисията е един администратор на недобре изработена нормативна уредба. Сега виждам, че и редица политици споделят това мнение, но, изглежда, това бе осъзнато едва след като потребителите изразиха своето недоволство по най-явен начин. Ще се окрупняват ли

И

стинските реформи в отрасъл ВиК бяха дадени с началото на изпълнението на проекта на МРРБ с финансиране по ОП „Околна среда“

А

ко държавата води системна политика, спазва строга дисциплина и не субсидира по неясни критерии закъсалите малки и големи ВиК оператори, окрупняването ще се случва по естествен път

П

рез последните месеци репутацията на един от основните фактори в отрасъл ВиК – ДКЕВР, бе тотално срината пред обществото, което неизбежно ще даде отражение върху нормалното фукциониране на ВиК операторите в краткосрочен план

ВиК дружествата? - Очевидно с настъпилите политически промени този процес се отлага за неопределено време. Това обаче не трябва да ни притеснява особено, защото окрупняването не трябва да е самоцел, а средство за постигане на добри резултати, т.е. подобрение на услугите, предоставяни от ВиК операторите. Ако държавата води системна политика, спазва строга дисциплина и не субсидира по неясни критерии закъсалите малки и големи ВиК оператори, окрупняването ще се случва по естествен път. Явно е, че окрупняването дава повече мощ и финансова стабилност, но не трябва да подценяваме факта, че по-малките структури са погъвкави и фокусирани в своите клиенти. При нас окрупняването е на дневен ред основно защото се нуждаем от свежи финансови средства, а банките и частните инвеститори са склонни да ги отпускат на по–големи структури. То води и до икономии от мащаба, които обаче към момента не са оценени напълно. Как могат да бъдат решени проблемите с неосчетоводената вода несъбираемите вземания на цели блокове и големите технологични загуби? Какъв е световният опит? - В този въпрос откривам два от основните проблеми на отрасъл ВиК – големия обем неотчетени водни количества и ниската събираемост на задълженията на клиентите. Те са взаимно свързани, но тяхното решение е различно.

По отношение намаляването на неотчетените водни количества може да се говори много, защото това е цяла наука, но аз бих обобщил с няколко думи – системен подход, обезпечен с финансови средства и подготвени специалисти. БАВ полага усилия, за да подпомогне ВиК операторите в този процес, като организира всяка година през ноември международна конференция на тази тема. Тази година организираме и национално състезание за откриване на течове. То ще се състои в Стара Загора, като преди неговото откриване по инициатива на заместникминистъра Добромир Симидчиев ще бъде излъчена постоянна работна група от специалисти, която да консултира всички ВиК оператори по този проблем, като отсява и разпространява добрите практики. По отношение събираемостта основното е прозрачност. Убеден съм, че ако хората, които ползват услугите, знаят за какво точно се използват парите им, ще са много по-склонни да плащат, а върху тези, които не искат да плащат, ще падне общественото недоволство. Не трябва да подценяваме и факта, че средствата на хората са ограничени и когато трябва да избират на кой доставчик на комунални услуги да ги дадат, ВиК дружествата са последни в списъка. Причината е тежката, почти невъзможна процедура за прекъсване на нередовни клиенти на ВиК услуги, докато това не е така при другите услуги. Няма да ви убеждавам, че е крайно време да бъдат отпуснати социални помощи за заплащане на ВиК услуги. Не съм срещал човек, който да е на обратното мнение, но това не се случва по неразбираеми от мен причини. Как функционира центърът за обучение на БАВ? - Мисля, че центърът все повече навлиза в отредената му роля да бъде желан партньор от ВиК операторите за повишаване квалификацията на техните служители. Вече бяха проведени три курса и участниците в тях дадоха много висока оценка. Темата на проведените курсове беше пречистването на отпадъчните води, но в момента се подготвят курсове и по пречистване на питейните води, управление на водопровод-

ната мрежа и други. Имаме запитвания дори и от чужбина за провеждане на обучителни курсове. Нашата основна цел е да изградим система, която да гарантира на всеки служител във ВиК отрасъла постоянното опресняване на знанията му и повишаване на квалификацията и това да е обвързано с по-доброто му заплащане. Вие бяхте в САЩ по покана, какъв опит можем да ползваме? - Да, бях поканен от посолството на САЩ да се включа в така наречената програма за международни посетители, като темата на моето посещение беше публичночастното партньорство. Организацията беше на найвисоко ниво, като по време на престоя си имах възможност да се срещна и запозная с участници в различни проекти – държавни и общински служители, консултанти, собственици и управители на фирми и на неправителствени организации. Всички те споделиха своя опит по отношение на публично-частното партньорство. Чух и видях много примери за успешни, но и провалени проекти. Като цяло заключенията, които направих за себе си, са, че проблемите са навсякъде еднакви, малките и по-гъвкави схеми на публично-частно партньорство като цяло са по-успешни, тежките инфраструктурни проекти, финансирани по линията на ПЧП, са трудоемки и рискови, но необходими за привличане на финансиране. Предвид политическата ситуация какво конкретно променя това за сектора, ще се отрази ли на реформата? - Трудно е да се предскаже какво точно ще се случи след изборите, но неизбежно политическата нестабилност се отразява и на водния сектор. Както споменах, вкарването на реформите за отрасъл ВиК в проект по ОП „Околна среда“ ми дава надежда, че процесът ще продължи и ще бъде завършен успешно. Възникналата ситуация обаче още веднъж ме убеждава, че становището на БАВ за създаване на агенция, която да управлява фокусирано процесите в сектора, ще бъде много добро решение. Интервюто взе Николай ТОДОРОВ


26

Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

gradat.bg

ТЕМА

РЕФОРМАТА ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР

Мариана Итева, прокурист на „Софийска вода” АД:

ВиК секторът е синтез между ефективност на услугата и полза за околната среда М

Г-жо Итева, очаквате ли конкретни промени във водния сектор след приемане на т.нар. водна страгетия и отрасловата стратегия на МРРБ за ВиК инфраструктурата? - По-бързото приемане и влизане в сила на Националната стратегия за ВиК сектора е от изключително значение, защото състоянието на инфраструктурата има крещяща нужда от реформа и инвестиции. Стратегията следва да предвиди един съвременен модел за управление на водоснабдяването и канализацията по отношение на собствеността и управление на инфраструктурата и възможностите за финансиране. Надявам се, че при въвеждането й ще бъде направен детайлен анализ на състоянието и нуждите на системите и съоръженията. Това е една много важна стъпка на държавата и съм сигурна, че с подкрепата на всички ВиК дружества и необходимата политическа воля тази стратегия може да се превърне в работещ механизъм за подобряване на ВиК инфраструктурата на страната ни, защото е важно гражданите на България да получават качествени услуги. ВиК инфраструктурата е стратегическа и е от изключително значение привличането на чужди инвестиции у нас.

Каква е инвестиционната програма за 2013 г. и какво точно включва? - Инвестиционните планове на „Софийска вода” за 2013 г. възлизат на около 50 млн. лева. По-голяма част от инвестициите, или близо 31 млн. лв., ще бъдат насочени за подобряване на услугата „Водоснабдяване” с цел намаляване загубите на вода. Близо 17 млн. лв. ще инвестираме в разширение на канализационната мрежа в райони, които са приоритетни за Столичната община. За услугата пречистване на отпадъчните води и модернизация на пречиствателната станция за отпадъчни води в Кубратово сме предвидили близо 3 млн. лв. „Софийска вода” следва стриктно плановете на Столичната община за развитие на инфраструктурата в различните райони и инвестира според тези приоритети. През 2013 г. ще завършим реконструкцията на канализационните колектори по бул. ”Витоша” в участъка от

ариана Итева има магистърска степен от СУ „Св. Климент Охридски“ и по бизнес администрация (MBA) със специализация „Международно бизнес развитие“ от Aston University в Бирмингам, Великобритания. Работила е като представител на британската ВиК компания „Каскал“ за България и Източна Европа, както и за друга британска ВиК компания, „Северн Трент“, в Източна Европа от 2003 до 2006 г. е била техен представител в Русия. От 2010 г. е представител на „Веолия вода“ за България, а от септември 2012 г. е назначена за регионален директор бизнес развитие на „Веолия вода“ за Балканите. От септември 2012 г. Мариана Итева оглавява съвета на директорите на ВиК дружеството в Ереван, Армения „Веолия Джур“ (Yerevan Djur), която обслужва население от 1.2 милиона на територията на арменската столица. От януари 2013 г. е прокурист на „Софийска вода“ АД.

Н

ормативно заложените дългосрочни нива на ВиК услугите до края на 2015 г. от всички ВиК оператори в България са нереалистични

ул. „Неофит Рилски” до ул. „Алабин”, като ще подменим остарялата ВиК инфраструктура. През тази година ще завърши реконструкцията на канализационната и водопроводната мрежа в кв. „Павлово”, кв. „Гео Милев”, ще бъде изградена канализационна помпена станция „Илиянци” и ще започнем рехабилитацията на резервоар „Под Симеоново” и резервоар „Лозенец”. През 2013 г. ще въведем в експлоатация и нов лентов сгъстител на територията на СПСОВ „Кубратово”, който ще подобри работата на линията за утайки. Можете ли да коментирате резултатите от концесията за 2012 г.? Как изпълнява концесионерът договора си? Адекватни ли са заложените параметри? - „Софийска вода“ АД винаги се е ръководило от принципа, че като единствено публично-частно партньорство във ВиК сектора в България трябва да бъде еталон за професионализъм, прозрачност и отговорност към своите клиенти, акционери и институциите в България. Ние винаги сме работили под наблюдението и кон-

трола на тези институции и правим всичко възможно за спазване на подписаните договорни споразумения. През 2012 г. „Софийска вода“ с мажоритарен акционер „Веолия вода“ инвестира 41 милиона лева. Компанията използва модерни технологии при рехабилитацията на водопроводната и канализационната мрежа, за да се постигне качество и устойчивост на услугите. За подобряването на услугата „Водоснабдяване“ за своите клиенти през 2012 г. „Софийска вода“ инвестира близо 29 млн. лв., като през годината беше подновена и рехабилитирана над 44.13 км водопроводна мрежа. Бяха подменени и монтирани над 900 нови спирателни кранове, което води до много по-малко домакинства, засегнати при наложителни спирания на водата. През 2012 г. отчетохме намаляване на авариите по улични водопроводи с 18.5%. С инвестиционната си програма през 2012 г. вложихме 9.5 млн. лв. в канализация. Изградихме близо 5 км нова канализация и реконструирахме планово 1117 м и аварийно 760 м съществуващи канали. Бяха изградени над 82 броя нови сградни кана-

лизационни отклонения. „Софийска вода” АД се доказа като зелена компания и чрез 150 000-те тона спестени въглеродни емисии. През 2012 г. оптимизирахме консумацията на електроенергия в помпените станции и хидрофорите и спестихме около 400 000 kWh. Трите когенератора в пречиствателната станция за отпадъчни води в Кубратово произведоха над 17.5 GWh електрическа енергия, което представлява над 28% ръст в сравнение с предходната 2011 г. През два от месеците произведената електро- и топлоенергия надхвърли консумираната в СПСОВ Кубратово. Това е прецедент като практика и опит, както в България, така и в съседните държави. В момента СПСОВ Кубратово задоволява 75% от енергийните потребности на станцията от зелена енергия собствено производство. Пречиствателната станция „Кубратово” обработи над 150 млн. м3 отпадъчни води, като технологично вече отговаряме на стриктните изисквания на ЕС за намаляване на съдържанието на азот и фосфор. През миналата година „Софийска вода“ АД разработи и внедри по-високоефективни механизми за наблюдение, контрол и управление на всички процеси и дейности, които имат отношение към качеството на питейната вода. Какво е изпълнението на параметрите на водата и контролът от страна на ДКЕВР, предлагате ли промени? - Промени предлагаме от момента, в който „Веолия вода“ придоби мажоритарния пакет акции в „Софийска вода“ АД. Винаги сме смятали, че нормативно заложените дългосрочни нива на ВиК услугите, които трябва да бъдат постигнати до края на 2015 г. от всички ВиК оператори в България, на практика са нереалистични и изкуствено зададени. Също така методът на ценообразуване би могъл да бъде по-ясен и обективен. Всичко това от своя страна дава множество възможности на недобросъвестните политици, които не познават спецификата на сектора с популистки изказвания да атакуват ютилити компаниите в предизборните си платформи. Този тип поведение за мен не е националноотговорно, а единствено води до


Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

gradat.bg

РЕФОРМАТА ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР

И

нвестиционните планове на „Софийска вода” за 2013 г. са за 50 млн. лв. През 2012 г. беше подновена и рехабилитирана над 44.13 км водопроводна мрежа при общи инвестиции 41 млн. лв.

Н

овата стратегия за окрупняване в сектора е една добра възможност той да стане още по-консолидиран и по-малко ВиК оператори да обслужват повече хора, което ще доведе до постигане на икономии на мащаба

ескалация на социалното напрежение. Това се потвърждава и от събитията през последния месец. Според мен ютилити компаниите и регулаторът трябва разбираемо да обяснят на обществото как се формират цените на тока и водата и кои са основните ценообразуващи елементи. Що се отнася до качеството на питейната вода, софиянци пият една от най-чистите и в същото време евтини води в Европа. Компанията изпълнява всички ключови показатели за качество на питейната вода, следени от ДКЕВР. Изпълнените през 2012 дейности за поддържане и подобряване ка-

чеството на водата, достигаща до нашите клиенти, дадоха високи резултати, които напълно съответстват на нивата, заложени в нормативните документи. Все пак трябва да се вземе под внимание фактът, че намаляването на загубите на вода е свързано с комплексни дейности и процеси и е в тясна връзка с качеството на водата. Това прави намирането на баланс между всички ключови показатели още по-предизвикателно, сложно и скъпоструващо. Как могат да се намалят количествата нефактурирана вода и какво прилагате от опита на „Веолия“, за да го постигнете? - “Веолия вода” предоставя ВиК услуги в 69 страни по света. Създаваме технологични решения и изграждаме съответните съоръжения за тях, като търсим най-добрия възможен синтез между ефективност на процеса или услугата и полза за клиента и околната среда. И през 2012 г. „Софийска вода” АД продължи да прилага всички доказани добри световни инженерни практики за оптимизиране на работата на водопроводната мрежа, намаляване нивата на загубите на вода, намаляване на честотата и гъстотата на авариите по мрежата, ефективно управление на налягането и подобряване на хидравликата на мрежата. За „Софийска вода” АД намаляването на неотчетените водни количества (НВК) не е самоцел, а процес, свързан с много фактори – икономически, социални и екологични. И през 2012 г. при предоставянето на ВиК услуги „Софийска вода” АД се стремеше да постигне най-ефективния начин за използване на водните ресурси. Намаляването на водните загуби и постигането на ключовите показатели в тази област са постоянно следван приоритет от дружеството. Чрез системен и целенасочен подход в последните години успяваме значително да намалим както добиваната сурова вода от водоизточници, така и подаваната вода във водоснабдителната система „София”, респективно

нивата на показателите „Общи загуби” и „Неносеща приходи вода”, които регулаторът следи. През 2010 г. постигнахме намаление на „Общи загуби” спрямо 2009г. с над 6 млн.м3. През 2011 г. резултатът спрямо 2010г. бе намаление с почти 7.6 млн. м3, а през 2012 спрямо 2011 имаме намаление с почти 8.5 млн. м3. Какво се случва с пилотния проект за втора ВиК концесия в България и интереса на „Веолия“ към него? - Подготовката на пилотния проект в Плевен на практика започна още през 2006 г., а в момента е на финалната права. Разбира се, решението за стартирането на концесионната процедура трябва да бъде взето от местната ВиК асоциация, като от голямо значение е и каква ще бъде позицията

27

ТЕМА на новото правителство във връзка с този проект. Българският пазар винаги е бил от стратегически интерес за „Веолия вода“ и ние имаме дългосрочни планове, свързани не само с ВиК сектора, но и с други бизнес инициативи. Когато критериите за избор на концесионер, както и изискванията и очакванията, свързани с бъдещата дейност на частния партньор, станат ясни, ние ще преценим дали и как ще участваме в проекта. В момента много международни компании се оттеглят или не искат да навлязат в България именно защото смятат, че политическият риск е твърде голям. Това не е добър атестат за бизнес климата у нас. Предвид политическата ситуация как очаквате тя да се отрази на токущо започналата во-

дна реформа в България? - „Веолия вода“ продължава да разглежда българския пазар като стратегически. Ние приветствахме волята на предишното правителство и се надяваме да има приемственост, за да продължи започналата реформа във ВиК сектора. Нивата на загубите на питейна вода във водопроводната мрежа в България са доста високи, но без сериозни инвестиции в сектора това състояние не може да се промени. На много места в страната представители на МРРБ и регионалните ВиК дружества съставиха мастерпланове, които представляват анализ на състоянието и нуждите на ВиК системата и съоръженията, както и анализ за намаляване загубите на вода. Ще бъдат формулирани целите и приоритетите за развитие

на ВиК инфраструктурата на територията на общините, според които ще се извършат инвестиции за следващите години. Според нас това е правилната посока за развитие на отрасъла. Новата стратегия за окрупняване в сектора е една добра възможност той да стане още по-консолидиран и по-малко ВиК оператори да обслужват повече хора, което ще доведе до постигане на икономии на мащаба. Една регионална ВиК асоциация например трябва да предоставя услуги на най-малко 250 000 жители. От гледна точка на развитието на публично-частните партньорства, каквото е „Софийска вода” – чрез осъществяването на стратегията във ВиК сектора ще могат да бъдат привлечени международни инвеститори и ще бъдат осъществени повече ПЧП проекти.


28

Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

stroitelstvo.info

РЕФОРМАТА ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР

ТЕМА

Поетите екологични ангажименти към ЕС: мисията възможна? В хода на преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз са поети редица екологични ангажименти. Преходният период за изпълнение изискванията на Директивата за пречистване на градските отпадъчни води (ДПГОВ) изтича в края на 2014 г. и няма изгледи България да успее да се справи в поставения срок

Повечето от новите страни - членки на Европейския съюз (т.нар. ЕС12), още в процеса на договаряне на своето присъединяване са установили, че ще бъде трудно и скъпо да се изпълнят изискванията на ДПГОВ,

Европейски съюз

която изисква отпадъчните води от агломерации с повече от 2 000 е.ж. да се отвеждат и всички отведени отпадъчни води да се пречистват) и са договорили преходни периоди до 12 години. За България преходният период е 8 години. Така че, за да се вмести в крайния срок, България трябва да постигне повече за по-малко време. Същевременно в групата ЕС-12 само в Кипър и Румъния делът на отведените отпадъчни води на населението е помалък, отколкото в България. Последните изчисления за необходимите инвестиции

за постигане на съответ-

ствие с екологичните изисквания, направени от Европейската комисия и Световната банка, показват суми от около 7 млрд. лева. Тоест през следващите години във ВиК отрасъла трябва да се инвестират значителни средства, които ще увеличат разходите за експлоатация и поддръжка на ВиК системите и съоръженията и ще създадат сериозно предизвикателство по отношение на социалната поносимост на цените. Населението в България живее в сравнително разпръснати общности, а броят му в малките населени места непрекъснато намалява. Тази демографска картина и не-

ПРОЕКТ BG051PO001- 4.3.04 – 0022 „Електронни форми за обучение в строителството, архитектурата и геодезията ЕФОСАГ“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

гативна перспектива са в основата на сравнително високите капиталови (и експлоатационни) разходи за осигуряване на услугите за водоснабдяване и канализация в България. В резултат от това значителни инвестиции за централизирано увеличаване на предоставянето на канализационни и пречиствателни услуги в малки населени места носи риск от извършването на прекомерни разходи за достигането на екологичните изисквания. Може да се каже, че изграждането на централизирана канализация в агломерации, които не са гъсто населени

като се изключи едно

Европейски социален фонд

ПОКАНА

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ Ви кани да присъствате на

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТ

„Електронни форми за обучение в строителството, архитектурата и геодезията ЕФОСАГ“ Дата и час на провеждане: 2 април 2013 г. от 14,00 ч. Място на провеждане: гр. София, бул. „Христо Смирненски“, ректорат, етаж 2, голяма заседателна зала

много малко ядро, вероятно ще доведат до прекомерни разходи. В такива случаи ДПГОВ позволява алтернативни децентрализирани и подходящи решения. Понастоящем в България единствените законово допустими индивидуални системи са изгребните ями. Това решение осигурява високо ниво на защита на околната среда, ако същите се изпразват редовно и съдържанието се транспортира и предава на пречиствателни станции за отпадъчни води, включващи съоръжения за третиране на утайки, но налага високи оперативни разходи на потребителя. Поради това на практика такива системи не се изграждат и експлоатират, както са проектирани. Съгласно последните анализи на Световна банка дори пълното усвояване на безвъзмездните средства от ЕС

(през този и следващия програмен период) няма да може да покрие инвестиционните нужди и вероятно ще представлява едва около 35%. Необходимо е допълнително финансиране, което, ако не се случи, може да доведе до отлагане на някои инвестиции. Допълнителното финансиране за капиталови разходи може да бъде направено със средства от държавния бюджет и в ограничена степен чрез заемно финансиране и повишаване цените на ВиК услугите за постигане на съ-

Н

ответствие с изискванията на ДПГОВ. Друго предизвикателство в отрасъла е неефективността на ВиК дружествата

Налице са значителни оперативни разходи, свързани с предоставянето на ВиК услуги, които са далеч от най-добрата международна практика (високи загуби на вода, персонал/1000 отклонения, аварии/100 км мрежа и т.н.) и водещи до нисък коефициент на използване на ценовите приходи за постигане на необходимите нива на обслужване. Цените на ВиК услугите

варират значително в страната и следва да бъдат взети мерки по въпроса за социалната им поносимост, тъй като в няколко области сметките за ВиК услуги на домакинствата представляват значителен дял от доходите им и са близко до максимално законово допустимите граници. В ситуация, в която ВиК системите трябва да бъдат разширени с канализационни и пречиствателни съоръжения, ще се създадат предпоставки за увеличение на цените за покриване на допълнителните разходи за експлоатация и поддръжка. Ако сметките за ВиК услуги достигнат 4% от месечните доходи на домакинствата, най-бедните 10% от населението ще плащат повече от 15% от дохода си за ВиК услуги, или дори повече от 10% от своя месечен доход.

За постигане на целите за ВиК отрасъла

яма панацея, но една комбинация от финансови и нефинансови мерки би позволила постигне на целите за развитие на ВиК отрасъ-

ла:

•завършване реформата на ВиК отрасъла •избягване на прекомерни разходи, особено в аг-

ломерации с по-малка гъстота на населението

По време на срещата ще бъдат предствени целите, които ще бъдат постигнати с реализацията на планираните дейности по проекта. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Университет по архитектура, строителство и геодезия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган

Инвестираме във вашето бъдеще!

•покриване на финансов недостиг чрез капитало-

ви субсидии от държавния бюджет

•намаляване на разходите за експлоатация и под-

дръжка чрез подобряване на ефективността и управлението на ВиК операторите •подобряване на регулаторните функции за насърчаване на ефективността в отрасъла •поощряване на конкурентния принцип в отрасъла, включително въвеждане на бенчмаркинг •социално подпомагане на най-бедните потребители.


Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

gradat.bg

ТЕМА

29

CASE STUDY

Завършени са първите подобекти по интегрирания воден цикъл на Габрово Инвестицията е 80 млн. лв. Мащабната инвестиция за над 80 млн. лв. е в изпълнение в рамките на интегрирания проект за водния цикъл на Габрово. Строителните дейности стартираха през лятото м.г. и включват ремонтни работи по целия път на водата – пречистване и разпределение на питейна вода, събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчна вода. В изпълнение са проектирането и реконструкцията на ПСПВ, подмяна на 76 км водопроводна и 21.6 км канализационна мрежа, изграждането на 18.5 км нови канали, проектирането и реконструкцията на

ПСОВ. Поради изключително големия обхват строителството на линейната част се извършва в три отделни обособени участъци паралелно. На територията на града работят 19 екипа на три строителни фирми - „Драгиев и ко”, „Станилов”, „Пътинженеринг”, изпълнители на трите етапа. Полагат се проводи по двайсет улици, започва изграждането на една от петте водопроводни помпени станции, изграждане на напорен резервоар. Подменени са 6 км канализационна мрежа и 8 км водоснабдителна мрежа. Факт са първи-

те завършени цели подобекти, най–важният са връзките между главните водопроводни клонове от левия и десния бряг на р. Янтра за обезпечаване на водоподаването при аварийни ситуации. През изминалата зима строителната дейност не е била преустановена благодарение на благоприятните метеорологични условия. С началото на активния сезон се разкриват повече строителни площадки, за да може работата на терен да приключи в края на 2014 г. с активно полагане на асфалтови настилки с отваряне на асфалтовите бази.

До края на 2013 г. в Габрово ще бъдат рехабилитирани и изградени 72 км ВиК мрежи, ще бъдат изцяло преасфалтирани улични настилки и ще бъдат ремонтирани и изградени нови бордюри и тротоари на обща стойност близо 3 млн. лева. Договорът за безвъзмездна финансова помощ между програма „Околна среда“ и общината бе подписан през февруари 2010 г. Общата стойност на проекта е 123 106 289 лв., безвъзмездната помощ е 117 037 149 лв., от които 93 634 643 лв. от Кохезионния фонд и 23 402 505 лв. от националния бюджет.

Марта Петрова, ръководител на звеното за управление на проекта:

Изпълнителите „Драгиев и ко” ООД, етап 1

Инж. Валентин Алексиев, ръководител на строителния обект Въпреки трудностите, които срещаме, това предизвикателство не ни плаши. В момента са ангажирани пет строителни екипа и въпреки че работим в някои от най–натоварените точки на градския център, сме уверени във възможностите си и в добрия резултат от тази инвестиция. Категорично приоритет в нашата работа е качеството на изпълнението.

„Станилов” ЕООД, етап 2

Строителството – процес с много неизвестни Г-жо Петрова, какви са предизвикателствата при управлението на подобен мащабен проект? - Адекватната координация на действията между строителите, строителния надзор, звеното за изпълнение на проекта, проектантските екипи и експлоатационните дружества е ключовата предпоставка за едновременното управление на всички строителни дейности в града. Този процес крие много предизвикателства. Работи се по тесни и стръмни улици. Ежедневно се извършват предстроителни проучвания на терен, приема се организация на движението в активните за строителство участъци. Това налага поставянето на прецизни маркировки и сигнализации, за да може да се обезпечи движението по улиците, в това число и по отбивни маршрути.

ремонтните дейности е естествено явление предвид силно компрометираното им състояние и недостиг на информация за точното им местоположение. Съществуващите течове от проводите в резултат от високите водни загуби – 73%, създават допълнителни трудности при изпълнение на строителните дейности. Затова аварийните екипи са в непрекъсната готовност, за да може възстановителните работи да се извършат в оптимални срокове.

С какви проблеми се сблъсквате в хода на изпълнението на проекта - най-мащабният по „Околна среда” към момента? - Неточният подземен кадастър налага вземането на бързи и ефективни технически решения за избягване на колизия със съществуващи комуникации под земята. Аварирането на старите проводи по време на

Осъществен ли е синхрон между строителните дейности по проекта с други инвестиционни дейности на територията на града, като например газификацията? - Община Габрово е предприела подход за съвместяване на инвестициите във ВиК инфраструктура с други благоустроителни мероприятия. Предвид това, че

състоянието на повечето улични настилки е изключително лошо, а по част от тях се предвижда изграждането на два и повече провода, успоредно с направата на няколко траншейни изкопа, общината е предвидила допълнителни инвестиции за цялостното им възстановяване. Определени са необходимите допълнителни работи, където състоянието е най–критично. В допълнение, правят се регулярни координационни срещи с изпълнители на други важни инфраструктурни инвестиции в града като газификация, полагане на оптични кабели, ремонт на улична мрежа и благоустрояване на публичните терени. С настъпването на активния сезон как е обезпечена информираността за предстоящите строителни дейности? - Своевременното информиране на обществеността за хода на строителството е критичен момент в изпълнението на проекта, тъй като се създават неудобства както за градската естетика, така и за комфорта на ежедневните обществени функции. В тази връзка община Габрово поддържа динамична и интерактивна интернет страница на проекта, където всеки ден се помества актуална информация за ремонтните ра-

боти. Използват се всички възможни комуникационни канали за разпространение на точна и навременна информация. Ефективността на този процес се обезпечава с ежедневна координация между диспечерския пункт на дружеството оператор, което контролира водоподаването в града, и пресцентъра на община Габрово. Какъв е контролът от страна на звеното за управление по отношение качеството на извършваните дейности? - Качеството на строителството е първостепенен ангажимент на община Габрово. Всеки един вложен материал, както и технологията на изпълнение на проводите, се одобряват, контролират и приемат по строго установен процедурен ред. Извършва се както документална проверка (преглед на сертификати и декларации за съответствие, доказващи съответствието на материалите със стандартите), така и контрол на място на строителната площадка. Допълнително се изискват и извършват проби, както и се представят протоколи от лицензирани лаборатории, удостоверяващи съответствието с изискванията на възложителя. Интервюто взе Силвия ЗЛАТКОВА

Инж. Пламен Костов, ръководител екип Предвид кратките срокове и затруднената работа в градски условия за изпълнение на обекта в момента фирмата работи по три от подобектите със седем екипа, като възнамеряваме в най-кратко време екипите да се увеличат. Основните трудности, които се срещат в процеса на работа, са необозначените подземни комуникации, което води до необходимост от промяна местоположението на новите трасета. Въпреки това благодарение на съвместната работа с екипа на строителния надзор и звеното за управление на проекта в община Габрово фирма „Станилов” ЕООД успява навременно да се справи с възникналите проблеми и да спазва срока за изпълнение на проекта.

„Пътинженеринг” ЕООД, етап 3

Инж. Николай Шимбов, ръководител екип В момента работим по четири от общо осем подобекта, на които са разкрити седем строителни площадки. Възникват множество проблеми, които трябва да решаваме в кратки срокове с усилията на всички участници в строителния процес. Тази година планираме да изпълним 19 км водопроводна мрежа и 7 км канализационна мрежа в четири квартала на града.


30

Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

gradat.bg

ТЕМА

РЕФОРМАТА ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР

Интегрираните водни проекти Пловдив и Добрич - с разрешение за подписване на договори

На заседание от 1 март правителството в оставка даде съгласие министърът на околната среда да подпише договори с общините Пловдив и Добрич за финансова помощ за ВиК проекти, за да може да стартира изпълнението на двата проекта, които очакват одобрение от ЕК. Те са изготвени със средства по ИСПА, строителството им ще се финансира от „Околна среда”. Стойността е съответно 125 892 865 лв. и 105 438 795 лв. от недоговорен ресурс по „Околна среда 2007-2013 г.“ Проектът в Пловдив включва подмяна на 14 км водопроводи и 800 сградни отклонения, 16.1 км второстепенна канализационна мрежа, рехабилитация на 2.8 км от колектор VII и разтоварващ колектор VII, реконструкция и модернизация на ПСОВ, рехабилитация на механичното стъпало и третиране на утайките. Все още не са подписани четирите договора за строителство по ФИДИК заради обжалване. Същинското изпълнение на „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в Добрич - фаза 1“ се очаква да започне след процедурите за изпълнител и надзор, за част от които има обжалване. Проектът включва реконструкция на 77.3 км водопроводна мрежа, 0.3 км канализационна мрежа, 4600 м канализационни колектори и модернизация на ПСОВ в с. Врачанци. Над 72 млн. лв. е поръчката за СМР с 5 лота, 4 от които за реконструкция на водопреносната мрежа, петият - за канализация. Успоредно е обявен търгът за надзор за 3.5 млн. лв. Строителството трябва да приключи до края на 2014 г. Доработва се проектното предложение на Плевен

Все още се доработва окончателният вариант на „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия“ за над 200 млн. лв. и се очаква да бъде внесен в ЕК. Предвидени са пет търга за инженеринг. Първият - за реконструкция на ПСОВ за група населени места, вторият - за главен колектор Е в Плевен, третият – за канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, четвъртият - за ВиК мрежа на Долна Митрополия и довеждащ колектор, петият – за ВиК мрежа на Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор. Враца: най-мащабният проект в изпълнение, подготвя се последният строителен търг

Три са строителните обекти, на които се извършват СМР във Враца на стойност 136 373 288.07 лв. Първият е реконструкция на водопроводната и удължаване на канализационната мрежа – етап 1. Изпълнителят „Воден цикъл 2011” работи в квартал „Кулата” и в жк „Дъбника”, изпълнени са 350 м канализационна мрежа. Вторият е реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа етап 2. Изпълнител е „Понсстрой инженеринг”. Работи се в кв. „Бистрец” и в района на затвора. До момента

са положени 400 м канализационна мрежа. Третият обект е реконструкцията на ПСОВ. Завършена е рехабилитацията на останалите утаечни полета, които вече са в експлоатация. Изпълнителят ВМВ е изготвил технически проект, който се съгласува. Очаква се до април да започнат СМР. Предстои търг за рехабилитация на стоманен водопровод и реконструкция на съществуващ азбестоциментов водопровод от яз. „Среченска бара” от 33 км - четвъртият строителен обект. Съгласуван е работен проект. В момента се изготвя тръжна документация за строителство. Обявена е поръчка за доставка на помпи и измервателни устройства. Видин обяви инженеринг на ПСОВ

Община Видин обяви поръчка за ПСОВ - оборудване и проектиране строителство с прогнозна стойност над 21 млн. лв. без ДДС. До 1 април се получава документация, оферти се приемат до 11 април. Оборотът на участника за последните три години трябва да е не по-малко от 22 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение e 1 октомври 2015 г. Проектът „Рехабилитиране и разширяване на водоснабдителната и канализационна система във Видин” е за 75 021 684 лв. Предвидена е нова ПСОВ, изграждане и рехабилитация на канализационна мрежа и рехабилитация на водоснабдителната мрежа. В момента цялото количество отпадни води от града се зауства в Дунав без пречистване. След проекта пречистването ще бъде 100%. Монтана избира строител, надзор и консултант

Няколко са процедурите в Монтана - за строител, надзор и консултант. Финализирана е процедурата за одит, предстои да се пусне за авторски надзор. Проектът е на стойност 54 544 238 лв. Процедурата за строител е в две позиции. Първата е за разширение и рехабилитация на ВиК мрежите, втората - инженеринг на дефосфатизация на отпадъчните води в ПСОВ с прогнозна стойност 42 млн. лв. В търга играят четири фирми и обединения – испанската „Конструксионес Рубал”, обединение „Монтана канал 2012” с три фирми, „Монтана КХТ 2012” и „Аква Монтана 2012, всяко с по четири участника. В търга за консултант оферти са подали двама и тече срок за обжалване. До 2015 г. пречиствателните станции във Варна и Златни пясъци ще са модернизирани

Два мащабни проекта във водния сектор са в ход във Варна. „Реконструкция и модернизация на ПСОВ - Варна, втори етап, и изграждане на канализационна помпена станция „Акациите” и тласкател” е на стойност над 41 млн. лв. Пречиствателната станция е с капацитет 450 хил. еж. В първия етап бяха вложени 12 млн. евро по ИСПА. До края на март трябва да е готов инвестиционният проект за реконструкция, модернизация и разширение. Изпъл-

нител е ДЗЗД „Демист”, обединение между „Мис проект” и „Декуманус”. Проектът ще се изпълни на два етапа. Първият е на стойност 988 022 лв. и включва техническа помощ, подготовка на инвестиционен проект, одит на двата етапа и мерки за публичност. Вече са сключени четири договора за изпълнението, срокът за завършване е юни. Вторият етап включва изпълнение и е на стойност 47.1 млн. лв. Общият срок за двата етапа е 20 март 2015 г., строителството трябва да е завършено до декември 2014 г. От ноември м.г. е в ход изпълнението на дълбоководното заустване на пречистените води. То е неразделна част от модернизацията заради спешното решаване на проблема с чистотата на водите в залива. В момента то се изгражда със средства от ПУДООС като безлихвен кредит и ще се възстановят от „Околна среда”. Срокът на изпълнение със ЗЗД „Девня Трейд – Струма имоти” е шест месеца. Общата стойност е 8.2 млн. лв. с ДДС, очакваното въвеждане в експлоатация – 31 май 2013 г.

те за одит - 14 фирми от Шумен, София, Смолян, Варна, Разград и Русе. Пет са кандидатите за технически контрол при проектиране и надзор обединение „ХКП екокомерс“, КИГ, ДЗЗД „МТС“, „Инфраню България“ и „Дейта груп“ ООД, при стойност на поръчката малко над 3 млн. лв. Комисията трябва да излезе с класиране до 22 април. По проекта „Интегриран воден цикъл на Шумен – II етап“ ще се проведат общо девет процедури по ЗОП. На 26 март ще бъдат отворени документите за изпълнители на дейностите по изграждане помпената станция в кв. Дивдядово. На 4 април има две процедури отваряне на офертите на кандидатите за осъществяване на техническа помощ и на офертите на кандидатите за реализацията на публичността. Предстоят още процедури по оборудване, за авторски надзор за помпената станция в Дивдядово. В момента има две процедури, които се обжалват – за пречиствателната станция и за ВиК мрежата. Стартира водният проект в Раковски

Община Бургас работи по пет проекта

Общината е първенец по средства във водния сектор с един изпълнен и пет в изпълнение по ОПОС и един завършен - ПСОВ в кв. Меден рудник по ИСПА. В оценка е още едно проектно предложение - „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в с. Рудник и м.с. Черно море” на стойност 8.1 млн. лв. Най-скъп е интегрираният проект за развитие на инфраструктурата на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани - нова ПСОВ, 46 км битово-фекална канализация и 9 км дъждовна канализация. Пред завършване е рехабилитацията на ВиК мрежите в кв. Меден рудник, започнала през 2011 г. Работи се по интегрирания проект за управление на питейните и отпадъчни води на кв. Горно Езерово. По останалите два проекта – за разширение на ПСОВ в Меден рудник и интегрирания проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово, са сключени договори за одит и оценка на съответствието и се очакват поръчки за изпълнител. Община Силистра с трети воден проект

Проектът „Изграждане на районна пречиствателна станция за отпадни води - Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на Силистра” е на стойност 72 552 549 лв. Целите на проекта включват прекратяване изливането на отпадъчни води в р. Дунав, подобряване на качеството на повърхностните и подземните води. Срокът за изпълнение е февруари 2015 г. Шумен с втори проект за 75 млн. лв.

Процедурите по ЗОП по проект „Интегриран проект за водния цикъл на Шумен – II етап“ вече са в ход. Той е на стойност 75 млн. лв. Отворени са документите на кандидати-

На 19 март в Раковски беше даден старт на ремонтните дейности по „Интегриран воден проект за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”. Проектът е на стойност 58 898 776.31 лв., 44 553 891 лв. се финансират от Кохезионния фонд, 11 138 473 лв. са национално съфинансиране и 3 206 412 лв. са инвестиция на общината. Обединение „ГБС Раковски 2012“ ще извършва ремонтните и СМР дейности със срок до края на 2014 г. Проектът предвижда частично изграждане на главни колектори и ПСОВ, 73 км новоизградена канализационна мрежа, реконструирана канализационна мрежа от 1 км и рехабилитирана водоснабдителна мрежа 78 км. Хисаря - изграждане и рехабилитиране на мрежата в три квартала

До декември 2014 г. общината трябва да усвои 33 326 009 лв. по интегриран воден проект. Обединение „ГБС-Хисаря” започва изпълнение на СМР. Ще бъде изградена 26 км нова и реконструирана 2 км канализационна мрежа в три от кварталите: „Момина баня“, „Веригово“ и „Миромир“. Ще се изградят и рехабилитират 1369 сградни канализационни отклонения с обща дължина 8 км, канална помпена станция в кв. „Миромир“ и напорен канализационен тръбопровод, рехабилитация на 12 км водопроводна мрежа. Банско с нова ПСОВ

Интегрираният проект за инфраструктурата за питейни и отпадъчни води е за 89.5 млн. лв. Предвидено е строителство на нова ПСОВ с капацитет 30 000 еж, 27 км канализационна мрежа и 14 км водоснабдителна мрежа. Очаква се намаляване загубите на вода, които са около 42%. Към настоящия момент на територията не е изградена ПСОВ.


Строителство ГРАДЪТ, 25 - 31 март 2013 г.

gradat.bg

РЕФОРМАТА ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР

31

ТЕМА

Параметри на някои от проектите Община Аксаково Балчик Балчик/ кк Албена/

Проект Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ и разширяване на канализационната мрежа Рехабилитиране на ПСОВ - Албена

Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа Бургас Рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово Бургас Инвестиционни проекти за ВиК мрежа - Меден рудник Развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кв. БаБургас нево, Ветрен и Минерални бани Бургас ПСОВ - кв. Меден рудник, 2 етап: Разширение“ Бургас Управление на питейните и отпадъчните води в кв. Горно Езерово Бяла Слатина Интегриран проект за водния цикъл Бяла, РусенИнтегрирано управление на водите на територията на Бяла - етап I ско Модернизация на ПСОВ - Варна, 2 етап и изграждане на канализациВарна онна помпена станция „Акациите” и тласкател Развитие на инфраструктура за отпадъчни води в агломерация кк ЗлатВарна ни пясъци, община Варна Видин Рехабилитиране и разширяване на ВиК система Добрич Интегриран проект за подобряване на водния сектор Карлово Доизграждане и модернизация на ГПСОВ и канализационна мрежа Кнежа Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежа - 1 етап на ПСОВ Козлодуй Интегриран инвестиционен проект във водния сектор Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изКричим граждане на ПСОВ Белене

Стойност, лв.

Срок на завършване

Изпълнител

13 482 600

16.02.2015 г.

Процедура за изпълнител

18 884 558

12.2014 г.

Подготовка на ОП

32 445 369

12. 2014 г.

Подготовка на ОП

42 392 916

29.07.2015 г.

Предстоят 2 ОП

19 132 711 16 300 000

20.04.2014 г. 23.01.2014 г.

Подготовка на ОП ДЗЗД „Пиргос хидро“

30 951 630

15.11. 2015 г.

„Балканстрой“ АД

23 313 852 11 227 085 23 670 850

30.01.2015 г. 03.02.2015 г. 26.03.2015 г.

Подготовка на ОП „ПСТ Холдинг“ АД ДЗЗД „Райкомерс Аква Дизайн Арема“

40 396 597

28.08.2015 г.

Отворена процедура до 9 май

41 555 185

30. 06.2015 г.

Процедура за изпълнител

48 069 312

10.06.2015 г.

Подготовка на ОП

75 021 684 115 000 000 15 191 338 33 210 836 27 816 635

26.02.2015 г. 12. 2014 г. 31.12.2014 г. 28.02.2015 г. 20.10.2015 г.

33 852 990

03.1.2015 г.

Кърджали

Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и

69 970 080

18.07.2015 г.

Ловеч Луковит Мездра Момчилград Монтана

Подобрение на ВиК система Интегриран проект за подобряване на водния сектор Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежа и изграждане на ГПСОВ Разширение и рехабилитация на ВиК мрежи Събиране и пречистване на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ Фаза 1: Реконструкция на ВиК мрежата – етап 1, и реконструкция и модернизация (инженеринг) на ПСОВ – Пловдив

8 125 543 33 666 132 20 317 528 25 610 371 54 544 238

29.03.2014 г. 24.09.2015 г. 17.03.2015 г. 10.06.2015 г. 12.02.2015 г.

В процедура за избор Процедури за изпълнители Отворена процедура за инженеринг - оферти до 24.04. ДЗЗД „КНЕЖА 99”, ДЗЗД „Инфроструктура Кнежа“ ДЗЗД „Аугуста“, ДЗЗД „Енемона - Оскар“ ЕН АР КОНСУЛТ, „Рафаилов Консулт“ ЕООД (СН), избира се изпълнител на СМР Отворени процедури за изпълнители на реконструкция на ВиК мрежа, и за инженеринг на ПСОВ, довеждащ водопровод и колектор към станцията Обединение „Инфраструктура Ловеч“ - „Каротрейдинг“ - „Галчев инженеринг“ ДЗЗД „ Кристални води” Отворена процедура до 22 април ДЗЗД „ЮГ“ - София - инженеринг ПСОВ и СМР ВиК Отворена процедура

98 000 000

07.02.2015 г.

Подготовка на ОП

49 822 725

14.09.2015 г.

58 806 031

14.03.2015 г.

1 етап – инвестиционен проект: ДЗЗД „Акваринг Пазарджик” - „Иво Петров Архитекти” и „ВиК Проект”; 2 етап – СМР – предстои ОП Провежда се открита ОП за инженеринг с две обособени позиции:

28 715 233

29.8.2014 г.

Агроводинвест”, гр. София (СН), „Еко-Хидро 90“ ООД, гр. Пазарджик (СМР)

142 211 705

22.12.2014 г.

Проведени ОП за изпълнители на СМР и СН, обжалване

93 000 000

средата на 2015 г.

Процедура за изпълнител

42 419 124

29.06.2015 г.

Подготовка на ОП

18 688 716

16. 05. 2014 г.

ДЗЗД „Обединение Проватон“

58 898 776

09.04.2015 г.

Обединение „ГБС - РАКОВСКИ - 2012“, СН - обжалва се

48 300 000 29 225 156

27.05.2015 г. 12.08.2015 г.

Отворени три процедури за инженеринг отворена процедура до 11 април

72 552 549

20.02.2015 г.

Предстои ОП

63 425 910

17.01.2015 г.

Избират се

41 195 567

19.07.2015 г.

ДЗЗД „ИНФРА“ - идеен и работен проект; предстои ОП за изпълнител

77 400 000

06.08. 2015 г.

ДЗЗД „Созопол СЗВ 2012“ - етап от проекта, ОП за изпълнители

35 280 095

8.12.2014 г.

Оферти до 29 март

41 413 382 40 399 582 17 700 000 29 486 105 13 141 649 17 700 000

16.01.2015 г. 01.12.2014 г. 11.02.2015 г. 21.10.2014 г. 29.11. 2014 г.

33 326 009

17.12.2014 г.

Провеждат се ОП за инженеринг Провеждат се ОП за изпълнител, СН и ТП ДЗЗД „Тервел - ПВД 2012“ - етап от проекта, обявени ОП за изпълнители Предстои ОП Предстои ОП „Понсстройинженеринг“ Обединение „ГБС – Хисаря“, “Бим Консултинг Хисаря” ДЗЗД, „Агроводинвест“ ЕАД

24 213 390

17.04.2015 г.

отворена процедура до 11 април

75 712 867

19.06.2015 г.

93 092 225

23.03.2015 г.

Обявени ОП за изпълнители Отворени процедури за изпълнител на инженеринг на ПСОВ и довеждащи колектори, и за СН

Несебър Пазарджик Панагюрище Пещера Пловдив Поморие

Реконструкция и разширение на ПСОВ, рехабилитация на ВиК мрежи

Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен Провадия Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ Частично изграждане на главни колектори и канализационна мреРаковски жа, ПСОВ и паралелна реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа Свиленград Изграждане, реконструкция и модернизация на ВиК мрежа, ПСОВ Свищов ПСОВ и довеждащ колектор Изграждане на районна ПСОВ, доизграждане на канализационна мреСилистра жа и частична реконструкция на водопроводна мрежа Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и Сливен реконструкция на канализационната мрежа Доизграждане на третично стъпало на ГПСОВ и на канализационна Смолян мрежа и съвпадаща водопреносна мрежа за кв. „Каптажа”, кв. „Смолян”, кв. „Райково” и кв. „Устово” и др. Созопол Интегриран проект за водния цикъл на Созопол - 1 етап Модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираСопот ната водопреносна мрежа Стамболийски Канализация и ГПСОВ Стара Загора Интегриран воден проект за Стара Загора Тервел Разширение и реконструкция на ПСОВ, мрежа Троян Изпълнение на 2 етап на интегриран проект Трявна Изграждане на ПСОВ за отпадъчни води и довеждащ колектор Търговище Рехабилитация на ВиК мрежите Приморско

Хисаря Червен бряг Шумен Ямбол

Реконструкция на ВиК мрежа Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води Интегриран воден цикъл - II-ри етап Изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на ВиК мрежа


VIII ГОДИШНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ 2013

ТРАНСПОРТНА • ЕКОЛОГИЧНА • ЕНЕРГИЙНА

9 април 2013 г.

infrastructure-bg.com

Sofia Event Center

Работещи институции и ясно заявените приоритети в основните сектори на стратегическата инфраструктура ще бъдат най-важните послания и задача на форума. Това е особено важно в настоящата година, когато активно се анализират и дискутират проектни идеи, свързани с новия програмен период 2014 - 2020 в тези основни области.

Основни акценти в програмата Откриваща сесия: БЪЛГАРИЯ В CONNECTING EUROPE. Свързаност и ефективност на инфраструктурата – фактор за привличане на инвестиции, повишаване на конкурентноспособността и растеж на икономиката. Росен Плевнелиев, президент на Република България

• ФИНАНСОВА РАМКА на програмите, свързани с изграждането на стра-

• ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

тегическа инфраструктура 2014-2020 .

Проектни оси и проекти в програма” Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020”

• БЪЛГАРИЯ 2050 - предизвикателства, свързани с развитието на икономиката, енергетиката и околната среда устойчиво управление на ресурсите в България - мисия възможна.

• СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА В БЪЛГАРИЯ – 2013. РАЗВИТИЕ 2014 - 2020. Инфраструктура за децентрализирана енергетика – готови ли смe? Диверсификация на източници, трасета и доставчици. Европейската енергийна пътна карта и сценарий за енергийно развитие – къде сме ние? Интегриране на газопроводните системи в България – насоки за развитие. Интелигентната енергетика - мрежите и енергийната ефективност: пазара и ВЕИ.

• СТРАТЕГИЧЕСКА ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА. Развитие на ВиК сектора в България с 25-годишен хоризонт – водна стратегия. Реформа в сектора и мастер планове, воден регистър и воден кадастър. Модели и добри практики на управление в сектора. Проекти с европейско финансиране - ПСОВ и ВиК мрежи. Управление на отпадъците. Модели и добри практики. ПЧП. Поуки от изпълнението на големите водни проекти реализирани през I програмен период.

Модернизиране на ЖП инфраструктурата. Актуални проекти. Стратегия за преструктуриране на жп сектора. Разширяване на мрежата от терминали за комбиниран транспорт с оглед интересите на транспортния сектор в България“ Развитие на проекта за разширение на софийското метро – първи метродиаметър, етап 3, лот 1 и 2 плюс варианти. Проект за 3ти метродиаметър – ново трасе и разширения 2014 - 2020. Пътна инфраструктура – проекти 2013. Приоритетни проекти 2014-2020. Развитие на проектите, свързани с най-важните оси на Трансевропейската транспортна мрежа и основните национални транспортни оси. Поуки от изпълнението на големите пътни проекти реализирани през I програмен период. ИТС в пътния сектор. Свързаност на пристанища, летища и железници по основната TEN-T мрежа. Проекти за развитие на летищата. Развитие и модернизация на речните и морски пристанища.

Партньори: Университет по архитектура, строителство и геодезия Висше строително училище „Любен Каравелов“ Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” Камара на строителите в България Сдружение на пътните инженери и консултанти Българска асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство Българска асоциация за безизкопни технологии Българска асоциация интелигентни транспортни системи Българска асоциация по водите Българска браншова камара „ПЪТИЩА“ Българска асоциация за геотехническо и тунелно строителство Институт за енергиен мениджмънт (ЕМИ) Български енергиен форум Българска асоциация на геопространствени информационни системи Българска фотоволтаична асоциация Българска асоциация за спедиция, транспорт и логистика Българска браншова асоциация пътна безопасност

Строителство Градът  

вестникът за строителство

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you