Page 1

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 109 БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Петък, 20 декември 2013 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ Народно събрание  Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс  Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.  Закон за изменение на Закона за рибарството и аквакултурите  Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране  Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване

1 10 77

78 134

 Закон за изменение на Закона за общинската собственост 140  Закон за изменение и допълнение на Закона за геодезията и картографията 142  Закон за изменение на Закона за животновъдството  142  Решение по искането за предсрочно освобождаване на заместник-председа- теля на 42-то Народно събрание Мая Манолова 143 Президент на републиката  Указ № 245 за назначаване на Сергей Пенчев Мичев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия 143

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ УКАЗ № 251 На основание чл.  98, т.  4 от Конституцията на Република България ПОС ТА НОВЯВА М: Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Данъчноосигурителния процесуален кодекс, приет от ХLІI Народно събрание на 9 декември 2013 г. Издаден в София на 17 декември 2013  г. Президент на републиката: Росен Плевнелиев Подпечатан с държавния печат. Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98 и 106 от 2013 г.) § 1. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създават се нови ал. 2 и 3:

„(2) Орган по приходите, оправомощен да извършва фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, при спазване на разпоредбите на този кодекс освен правомощията по ал. 1 има и следните правомощия: 1. да спира транспортни средства на фискални контролни пунктове; 2. да изисква и извършва проверка на документите, придружаващи стоката; 3. да извършва проверка и оглед на превозваната стока в транспортното средство и на мястото на получаването/разтоварването є; 4. да изисква представянето на документ за самоличност от водача на транспортното средство; 5. да изисква от водача на транспортното средство да декларира данни за вида и количеството на стоката, за изпращача и получателя, за датата и мястото на получаване на стоката, както и да заяви очаквания час на пристигане, в случай че липсват документи или документите не съдържат тези данни; 6. да поставя и отстранява технически средства за контрол на транспортното средство, с което се превозва стоката; 7. да получи достъп до мястото на получаване/разтоварване на стоката (обект, склад, помещение, съоръжение, резервоар и други места за съхранение) и да присъства по време на разтоварването на стоката; 8. да изисква присъствието на купувача/ получателя или на упълномощен от него


С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

представител при извършването на проверката и огледа на стоката на мястото на получаването/разтоварването є; 9. да изисква обезпечение при условията на този кодекс. (3) Транспортни средства могат да бъдат спирани само от органи по приходите, снабдени с ясно различими и видими, включително през тъмната част на денонощието, обозначителни знаци и облекло по форма, утвърдена със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която се обнародва в „Държавен вестник“.“ 2. Досегашната ал. 2 става ал. 4. 3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „по ал. 1 и 2“ се заменят с „по ал. 1 – 4“. 4. Създават се ал. 6 и 7: „(6) Правомощията на органите по приходите по ал. 2 се осъществяват на територията на цялата страна независимо от компетентността по чл. 8. (7) Местоположението на фискалните контролни пунктове се определя със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите след съгласуване с Агенция „Пътна инфраструктура“, която се публикува на интернет страницата на Националната агенция за приходите.“ 5. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и в нея думите „по ал. 1 и 2“ се заменят с „по ал. 1 – 4“. § 2. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1 и в него думите „по чл. 12, ал. 1 и 2“ се заменят с „по чл. 12, ал. 1 – 4“. 2. Създават се ал. 2, 3 и 4: „(2) При извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск водачът на транспортното средство е длъжен: 1. да представи на органа по приходите документ за самоличност; 2. да представи на органа по приходите документите, придружаващи стоката; 3. да декларира пред органа по приходите данни за вида и количеството на стоката, за изпращача и получателя, за мястото и датата на получаване на стоката, както и да заяви очаквания час на пристигане, в случай че липсват документи или документите не съдържат тези данни; 4. да уведоми лицето, посочено като получател/купувач и/или изпращач/продавач на стоката, за извършения фискален контрол върху движението на стоката и за поставените технически средства за контрол и за задължението на получателя/купувача да присъства на мястото на получаване/разтоварване на стоката; 5. да запази целостта и да не поврежда техническите средства за контрол, поставени от органа по приходите;

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

6. да достави превозваната стока на мястото на получаването/разтоварването є, въведено в техническите средства за контрол; 7. да достави превозваната стока на мястото, през което транспортното средство следва да напусне територията на страната, в случаите на транзитно преминаване през територията на Република България; 8. да присъства при премахването на техническите средства за контрол от транспортното средство от органа по приходите. (3) При извършване на фискален контрол върху движението на стока с висок фискален риск лицето – получател/купувач на стоката, е длъжно: 1. да уведоми незабавно органа по приходите при промяна на датата, часа и мястото на получаване/разтоварване на стоката с искане по образец, подадено по електронен път; 2. да се яви на посочените пред органа по приходите място, дата и час на получаване/ разтоварване на стоката или да осигури присъствието на упълномощен свой представител; 3. да присъства при отстраняването на техническите средства за контрол, разтоварването на стоката и при извършването на проверката и огледа на стоката на мястото на получаването/ разтоварването є или да осигури присъствието на упълномощен свой представител; 4. да не се разпорежда със стоката до получаването/разтоварването є освен в случай на представяне пред органа по приходите на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер 30 на сто от пазарната стойност на стоката. (4) Задълженията по ал. 2 имат и лицата, придружаващи стоката.“ § 3. Създава се чл. 121а: „Предварително обезпечаване при фискален контрол Чл. 121а. (1) При извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск органът по приходите може да поиска от публичния изпълнител незабавно да наложи предварителни обезпечителни мерки върху имуществото на получателя на стоката за обезпечаване на вземанията за данъци, които биха възникнали, в размер не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на стоката в случаите на: 1. нарушаване целостта на техническите средства за контрол; 2. неспазване на забраната по чл. 13, ал. 3, т. 4; 3. несъответствие между посоченото в документите и установеното при проверката вид и/или количество на стоката; 4. неявяване на водача на транспортното средство или на получателя/купувача на стоката на мястото на получаването/разтоварването є.


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

(2) Мерките по ал. 1 могат да се наложат и когато органът по приходите установи, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. (3) В случаите по ал. 1 и 2 органът по приходите предприема и действия по чл. 40 за обезпечаване на доказателства със срок на действие до 72 часа без разрешение на съда, като стоката и документите за стоката се изземват. В този случай забраната за разпореждане по чл. 13, ал. 3, т. 4 продължава своето действие, а стоката се освобождава след представяне на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер 30 на сто от пазарната стойност на стоката и след заплащане на разноските по изземването и съхранението є. (4) В случай че обезпечението по ал. 3 не се представи в срок до 72 часа от изземването, а при бързоразваляща се стока – до 24 часа, стоката се смята за изоставена в полза на държавата. Тези обстоятелства се отразяват в протокол за вида и количеството на изоставената в полза на държавата стока и в регистър „Фискален контрол“. (5) Предварителните обезпечителни мерки се налагат по реда на чл. 195 с постановление на публичния изпълнител и се обжалват по реда на чл. 197. (6) Действието на наложените предварителни обезпечителни мерки е 6 месеца. В рамките на този срок действието може да бъде продължено с обезпечителни мерки от същия вид върху същото имущество, наложени по реда на чл. 121 или 195. (7) В случаите, когато получателят/купувачът на стоката наруши забраната по ал. 3, изречение второ и по чл. 13, ал. 3, т. 4, разпореж дането е недействително спрямо държавата.“ § 4. В дял втори се създава глава петнадесета „а“ с чл. 127а – 127з: „ Г л а в а

п е т н а д е с е т а

„ а “

ФИСК АЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДВИЖЕНИЕТО НА СТОКИ С ВИСОК ФИСК АЛЕН РИСК Фискален контрол върху движението на стоки Чл. 127а. (1) Органи по приходите, оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, могат да извършват фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България, без да е необходимо изрично писмено възлагане.

ВЕСТНИК

С Т Р.   3

(2) На фискален контрол подлежи движението на всички стоки с висок фискален риск, независимо от мястото на получаване/разтоварване на стоката – територията на страната, територията на друга държава – членка на Европейския съюз, или територията на трета страна. (3) Алинея 2 не се прилага за стоките под митнически режим. (4) Фискалният контрол върху движението на стоки с висок фискален риск е съвкупност от действия на органи по приходите с цел предотвратяване укриването на данъци и на данъчни измами, които се извършват във връзка с движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България. (5) С фискалния контрол върху движението на стоки с висок фискален риск не се установяват задължения за данъци, но могат да се установяват определени факти и обстоятелства от значение за задълженията за данъци. (6) За всяко действие при извършването на фискалния контрол върху движението на стоки се съставя протокол. (7) Списъкът на стоки с висок фискален риск се утвърждава със заповед на министъра на финансите по мотивирано предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Заповедта и списъкът на стоките с висок фискален риск се публикуват на интернет страниците на Министерството на финансите и на Националната агенция за приходите. (8) Данните по чл. 13, ал. 2, т. 3, информацията за движението на стоките с висок фискален риск и действията по фискален контрол на органите по приходите се вписват в електронен регистър „Фискален контрол“. Действия по фискален контрол върху движението на стоки Чл. 127б. (1) Фискалният контрол върху движението на стоки с висок фискален риск се осъществява чрез спиране на транспортно средство, превозващо стока на територията на Република България, проверка дали превозваната стока е стока с висок фискален риск, проверка на документите, придружаващи стоката, относно вида и количеството є, идентификация на доставчика/продавача и/ или получателя/купувача на стоката, както и мястото на получаване/разтоварване на стоката. (2) При осъществяване на контрола по ал. 1 органите по приходите имат право да спират транспортни средства с товароносимост над 3 тона.


С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

(3) В случаите, в които се превозва стока, включена в списъка на стоките с висок фискален риск, органът по приходите има право да поставя технически средства за контрол на транспортното средство и печат/щемпел с надпис „висок фискален риск“ върху превозния документ. За извършените действия се съставя протокол за фискален контрол, екземпляр от който се предоставя на водача на превозното средство. (4) В случаите на съмнение, че за превоз на стоки с висок фискален риск се използват транспортни средства с товароносимост под 3 тона, с цел заобикаляне на контрола по ал. 1, се прилагат ал. 2 и 3. (5) За целите на идентифицирането на транспортните средства, превозващи стоки с висок фискален риск, органите по приходите си взаимодействат с органите на Министерството на вътрешните работи по ред, определен в съвместна инструкция за взаимодействие. Фискален контрол при вътреобщностно придобиване на стоки с висок фискален риск Чл. 127в. (1) В случаите на вътреобщностно придобиване на стоки с висок фискален риск при влизане на транспортното средство на територията на страната на фискалния кон т р олен п у н к т орг а н ът по п ри ход и т е има право да поставя технически средства за контрол на транспортното средство и печат/щемпел с надпис „висок фиска лен риск – вътреобщностно придобиване“ върху превозния документ. (2) Техническите средства за контрол се отстраняват от орган по приходите на мястото на разтоварване на стоката. (3) Техническите средства за контрол се отстраняват не по-късно от 4 часа от заявения от водача час съгласно чл. 13, ал. 2, т. 3. Когато е подадено уведомление за промяна по чл. 13, ал. 3, т. 1, отстраняването на техническите средства за контрол се извършва не по-късно от 24 часа от подаване на уведомлението. Фискален контрол при вътреобщностна доставка на стоки с висок фискален риск Чл. 127г. (1) В случаите на вътреобщностна доставка на стоки с висок фискален риск преди излизане на транспортното средство от територията на страната на фискалния контролен пункт органът по приходите може да извършва проверка и оглед на превозваната стока, както и на документите, придружаващи стоката. (2) Проверката по ал. 1 включва и проверка в системата за валидността на ДДС номера на доставчика/продавача, посочен във фактурата.

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

Фискален контрол върху стоки с висок фискален риск, преминаващи през територията на Република България от една държава – членка на Европейския съюз, за друга държава членка Чл. 127д. (1) В случаите на преминаване на стоки с висок фискален риск през територията на Република България от една държава – членка на Европейския съюз, за друга държава членка при влизане на транспортното средство на територията на страната на фискалния контролен пункт органът по приходите има право да поставя технически средства за контрол и печат/щемпел с надпис „висок фискален риск – преминаване“ върху превозния документ. (2) Отстраняването на поставените технически средства за контрол по ал. 1 се извършва от орган по приходите преди излизане на транспортното средство от територията на страната. Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск във вътрешността на страната Чл. 127е. (1) Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск се извършва и във вътрешността на страната. (2) На транспортно средство, с което се превозва стока с висок фискален риск във вътрешността на страната, органът по приходите може да поставя технически средства за контрол и печат/щемпел „висок фискален риск – вътрешна доставка“ върху превозния документ. (3) Отстраняването на поставените технически средства за контрол по ал. 2 се извършва от орган по приходите на мястото на разтоварване на стоката по реда на чл. 127в. Обжалване на действията при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск Чл. 127ж. (1) Действи ята на органите по приходите при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск могат да се обжалват по реда на чл. 41. (2) Жалбата не спира действията. Условия и ред за осъществяване на фискален контрол Чл. 127з. С наредба на министъра на финансите се определят условията и редът за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове.“ § 5. В чл. 143, ал. 4 думите „на чл. 35, ал. 1“ се заменят с „на чл. 35, ал. 2“. § 6. В чл. 143е се създава ал. 6:


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

„(6) При постъпило искане от запитващ орган на друга държава – членка на Европейския съюз, компетентният орган може да поиска от съда да разкрие банкова тайна по смисъла на чл. 62 от Закона за кредитните институции, тайна по смисъла на чл. 35, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти и чл. 133 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа или по смисъла на друга разпоредба на българското законодателство за опазване поверителността на парични фондове, финансови активи и друга собственост, когато от изложената информация в искането е ясно, че не са налице ограниченията по чл. 143р.“ § 7. В чл. 143з се създават ал. 7, 8 и 9: „(7) Националният осигурителен институт предоставя на Националната агенция за приходите информация за начислените и/или изплатените пенсии на лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя веднъж годишно в срок до 30 април на годината, с лед ва ща г од и ната на нач ис л я ва не и/ или изплащане на пенсиите, във формат, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Редът и начинът за предоставяне на информацията се определят в споразумение между управителя на Националния осигурителен институ т и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. (8) Агенцията по вписванията предоставя на Националната агенция за приходите информацията по ал. 1, т. 5 за лица, ме с т н и на д ру г а д ърж а ва – ч лен к а на Европейския съюз. Информацията се предоставя в срок до 30 април на следващата календарна година във формат, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Редът и начинът за предоставяне на информацията се определят в споразумение между изпълнителния директор на Агенцията по вписванията и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. (9) Извън случаите по ал. 7 и 8 информацията за начислени/изплатени доходи по ал. 1 се предоставя от задъл жените лица по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане.“ § 8. В дял четвърти, глава двадесет и втора се създава раздел Ia с чл. 187а – 187в:

ВЕСТНИК

С Т Р.   5

„Раздел Iа Отсрочване и разсрочване на задължения, установявани от Националната агенция за приходите Условия за отсрочване и разсрочване Чл. 187а. (1) По искане на длъжника компетентният орган може да разреши отсрочване или разсрочване на публични задължения съгласно одобрен погасителен план. За периода на отсрочването и разсрочването се дължи лихва, определена в съответния закон. (2) Отсрочването или разсрочването се допуска при наличие на следните условия: 1. задължението, за което се иска отсрочване или разсрочване, е за данъци и/ или задължителни осигурителни вноски с изключение на местни данъци и акциз; 2. задължението, за което се иска отсрочване или разсрочване, не може да се погаси изцяло с наличните парични средства към датата на подаване на искането; 3. длъжникът има и други задължения, неплащането на които може да доведе до тежки стопански последици – прекратяване или спиране за продължително време на основната му дейност, разваляне на търговски договори или изпадане в забава по търговски договори, неизпълнение на задължения по трудови договори и други подобни; 4. размерът на обезпечението покрива размера на главницата и лихвите на задължението, за което се иска отсрочване или разсрочване; 5. когато паричните средства и текущите постъпления на длъжника не са достатъчни за погасяване на задължението и след преценка на дейността му може да се направи обосновано предположение, че затрудненията са временни и при разсрочване на задължението длъжникът ще успее да се издължи и да заплаща текущите публични задължения. (3) Ако за периода на отсрочване или разсрочване длъжникът не погасява текущите си задължения за данъци и задължителни осиг у рителни вноски или не изпълни на падежа съответната вноска съгласно погасителния план, дължимите суми стават незабавно изискуеми. (4) Отсрочване или разсрочване не се разрешава: 1. по отношение на юридическо лице или на едноличен търговец, за които е взето решение за прекратяване с ликвидация, открито е производство по несъстоятелност или производство по оздравяване на предприятието; 2. след като бъде определен начинът на продажба по чл. 238; 3. за задължения по Закона за данък върху добавената стойност с изключение на задълженията по влязъл в сила ревизионен акт;


С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

4. по отношение на задължените лица по чл. 18 за удържаните и невнесени в срок суми с изключение на задълженията по влязъл в сила ревизионен акт. (5) Към искането по ал. 1 се прилагат: 1. банкови извлечения за доказване на паричните потоци на дружеството, както и прогноза за очакваните приходи и разходи за периода, за който се иска отсрочване или разсрочване; 2. доказателства за дължимите суми по договори, свързани с основната дейност на длъжника; 3. доказателства за обстоятелствата по ал. 2, т. 3. (6) При дадено разрешение за отсрочване или разсрочване длъжникът се задължава да извършва всички плащания във връзка с дейността си само по банков път, както и да представя в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите тримесечно извлечение от банковите си сметки. (7) Не се разрешава отсрочване на задължения за задължителни осигурителни вноски с изключение на задълженията по влязъл в сила ревизионен акт. (8) При неизпълнение на изискванията на ал. 6 дължимите суми, за които е дадено разрешение за отсрочване или разсрочване, стават незабавно изискуеми. Разрешение за отсрочване или разсрочване Чл. 187б. (1) Разрешението за отсрочване или разсрочване се издава от: 1. орга н по п ри ход и т е и л и п у бл и чен изпълнител, определени от териториалния директор – за задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, с изключение на местни данъци и акциз, общо в размер до 300 000 лв. и при условие, че периодът на отсрочването или разсрочването е до две години от датата на издаване на разрешението; 2. териториалния директор – за задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, с изключение на местни данъци и акциз, общо в размер от 300 001 до 3 000 000 лв. и при условие, че периодът на отсрочването или разсрочването е до три години от датата на издаване на разрешението; 3. изпълнителния директор на Националната агенция за приходите – за задължения за данъци и задъл ж ителни осиг у рителни вноски, с изключение на местни данъци и акциз, общо в размер над 3 000 000 лв. и при условие, че периодът на отсрочването или разсрочването е до три години от датата на издаване на разрешението. (2) Когато компетентен за отсрочването или разсрочването е изпълнителният дирек-

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

тор на Националната агенция за приходите, молбата и доказателствата към нея се подават чрез териториалния директор. Издаване на разрешение Чл. 187в. (1) По направено искане за отсрочване или разсрочване компетентният орган се произнася, след като прецени дали са налице условията по чл. 187а, ал. 2 и вземе предвид: 1. представените доказателства; 2. възможността на длъжника да обслужва текущите си задължения, както и задълженията, чието отсрочване или разсрочване се иска; 3. наличието на достатъчно гаранции за събиране на задължението. (2) Разрешението за отсрочване или разсрочване се издава в срок до един месец, а в случаите по чл. 187б, ал. 1, т. 3 – в срок до два месеца след получаване на искането с необходимите доказателства. Разрешението се съобщава на длъжника в 7-дневен срок от издаването му. (3) Отказът за отсрочване или разсрочване не подлежи на обжалване. (4) Непроизнасянето в срок по искането за издаване на разрешение за отсрочване или разсрочване се счита за мълчалив отказ.“ § 9. В чл. 191, ал. 7, т. 2 накрая се добавя „и чл. 187а, ал. 3 и 8“. § 10. В чл. 242 ал. 1 се изменя така: „(1) Бързоразвалящи се стоки се продават чрез пряко договаряне по ред, определен от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, както и чрез борси, тържища и магазини.“ § 11. В дял пети, глава двадесет и осма се създава чл. 278б: „Неизпълнение на задължение при фискален контрол на стоки Чл. 278б. (1) Лице, което не изпълни задължение по чл. 13, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. – за физическите лица, или с имуществена санкция в размер от 3000 до 20 000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци. При повторно нарушение наказанието е глоба от 3000 до 5000 лв. – за физическите лица, или имуществена санкция от 20 000 до 50 000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци. (2) Лице, което наруши разпоредбите на чл. 127б – 127е, се наказва с глоба в размер до 2000 лв. – за физическите лица, или с имуществена санкция в размер до 5000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци. При повт орно нару шение наказаниет о е глоба до 10 000 лв. – за физическите лица, или имуществена санкция до 20 000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.“ § 12. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 26, 27 и 28:


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

„26. „Технически средства за контрол на стоки с висок фискален риск“ са обикновена пломба, специална пломба с GPS устройство, стикер и други средства за контрол, които се осигуряват от органите по приходите. 27. „Бързоразвалящи се стоки“ са стоки, чието съхраняване предвид тяхната специфика може да доведе до погиването, значителното им повреждане или влошаване на качеството, което съществено би намалило тяхната стойност или би довело до невъзможност за употреба съобразно тяхното предназначение. 28. „Вътреобщностна доставка на стоки“ и „вътреобщностно придобиване на стоки“ са тези по смисъла на чл. 7 и 13 от Закона за данък върху добавената стойност.“ § 13. В преходните и зак лючителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. 98 от 2013 г.) в § 9 думите „31 декември 2018 г.“ се заменят с „31 декември 2015 г.“ Заключителни разпоредби § 14. В Закона за Националната агенция за приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95 от 2009 г., бр. 15, 51, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г. и бр. 38 и 94 от 2012 г.) се правят следните допълнения: 1. В чл. 3: а) в ал. 5 се създава изречение второ: „Бързоразвалящи се стоки, иззети от органите по приходите и изоставени в полза на държавата, могат да се предоставят на бюджетни организации или на Българския Червен кръст от изпълнителния директор на агенцията или от оправомощени от него длъжностни лица.“; б) в ал. 6 се създава изречение второ: „Иззетите от органите по приходите и изоставени в полза на държавата негодни бързоразвалящи се стоки и стоки, чието съхранение води до значителни разходи за агенцията или чието съхранение е невъзможно или представлява опасност за околната среда, се унищожават със съгласието на изпълнителния директор на агенцията или на оправомощени от него длъжностни лица.“ 2. Създава се чл. 25а: „Информация от Българската народна банка Чл. 25а. Българската народна банка предоставя на агенцията информацията, събрана съгласно чл. 56 от Закона за кредитните институции, за паричните задължения на клиентите към банките и към финансовите институции, както и към платежни институции и дружества за електронни пари.“ § 15. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г.,

ВЕСТНИК

С Т Р.   7

бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., бр. 23, 66 и 100 от 2013 г.) се правят следните допълнения: 1. Създава се чл. 73а: „Задължение за предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен Чл. 73а. (1) Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи, предоставят на Националната агенция за приходите информация за доходите от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, както и за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 9, начислени и/ или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя веднъж годишно с декларацията по чл. 55, ал. 1, подавана за четвъртото тримесечие на годината. (2) Пенсионноосигурителните дружества по глава девета, раздел ІІ от Кодекса за социално осигуряване предоставят на Националната агенция за приходите информация за пенсиите, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя по електронен път в срок до 30 април на годината, следваща годината на начисляване и/или изплащане на доходите, във формат, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която се обнародва в „Държавен вестник“. (3) Застрахователите по смисъла на Кодекса за зас т ра хова не т о п редос та вя т на Националната агенция за приходите информация за доходите по чл. 143з, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Информацията се предоставя по електронен път в срок до 30 април на годината, следваща годината на начисляване и/или изплащане на доходите, във формат, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която се обнародва в „Държавен вестник“. (4) В справката по чл. 73, ал. 1 не се включват доходите, изплатени на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз, за които се предоставя информация по реда на ал. 1 – 3. (5) Работодателите предоставят на Националната агенция за приходите информация за доходите по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на дру га държава – членка на Европейск и я съюз. Информаци ята се предоставя в срок до 30 април на годината, следваща годината на начисляване и/


С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

или изплащане на доходите, по ред, начин и във формат, определени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която се обнародва в „Държавен вестник“. (6) При преобразуване или прехвърляне на предприятие информацията по ал. 1 – 5 се изготвя и предоставя от правоприемника. При прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност информацията по ал. 1 – 5 се предоставя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от Закона за корпоративното подоходно облагане. (7) Когато платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице, информацията по ал. 1 се предоставя от чуждестранното физическо лице, местно на друга държава – членка на Европейския съюз.“ 2. В чл. 82, ал. 1 след думите „по чл. 73“ се добавя „и 73а“. 3. В § 1 от допълнителните разпоредби в т. 26, буква „з“ накрая се поставя запетая и се добавя „извън случаите по чл. 37, ал. 1, т. 9“. § 16. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г. и бр. 15, 16, 23, 68, 91 и 100 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 201: а) заглавието се изменя така: „Деклариране на данъка. Удостоверение за удържан данък върху доходи на чуждестранни лица. Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен“; б) създават се ал. 5 и 6: „(5) С дек лара ц и я та по а л. 1 л и цата, задължени да удържат и внасят данък при източника по чл. 195, или получателите на доходите в случаите по ал. 3 предоставят информация за доходите по чл. 143з, ал. 1, т. 2 и 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за целите на автоматичния обмен. Информацията се предоставя веднъж годишно с декларацията, подавана за четвъртото тримесечие на съответната година. (6) Редът по ал. 5 се прилага и от чуждестранни юридически лица, които реализират доходите по чл. 143з, ал. 1, т. 2 и 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез място на стопанска дейност в Република България.“ 2. Създава се чл. 262а: „Чл. 262а. (1) За непредставяне или за несвоевременно представяне на информация по чл. 201, ал. 5 и 6, както и за посочване на неверни или непълни данни се налага имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

(2) За нарушения по ал. 1, извършени за повече от едно юридическо лице, за което следва да се предоставя информация, имуществената санкция се налага поотделно за всяко юридическо лице. (3) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в размер до 500 лв.“ § 17. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 54, 59, 80, 82 и 105 от 2006 г., бр. 48, 53, 97, 100 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 24 и 41 от 2009 г., бр. 19, 41, 43, 86 и 100 от 2010 г., бр. 51, 60 и 77 от 2011 г., бр. 21, 60 и 77 от 2012 г. и бр. 20 и 70 от 2013 г.) в чл. 94 се създава т. 8: „8. пред изпълнителния директор на Националната агенция за приходите във връзка с прилагането на чл. 143з от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“ § 18. В Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм, бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 15 и 66 от 2013 г.) в глава седма „а“ се създава чл. 58д: „Чл. 58д. Агенцията по вписванията предоставя на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите информацията по чл. 143з, ал. 1, т. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя до 30 април на следващата календарна година по реда на чл. 143з, ал. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“ § 19. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104 и 106 от 2013 г.) се правят следните допълнения: 1. В чл. 7 се създава нова ал. 5: „(5) При наличие на няколко публични задължения самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 заявяват по ред, определен с наредбата по чл. 5, ал. 6, кои задъл-


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

жения за осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване погасяват. В този случай чл. 169, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилага.“ 2. В чл. 33 се създава ал. 7: „(7) Националният осигурителен институт предоставя на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите информация за изплатените/начислените на лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз, доходи по чл. 143з, ал. 1, т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в срок до 30 април на годината, следваща годината на изплащане/начисляване на дохода, по реда на чл. 143з, ал. 7 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс.“ 3. В чл. 123з се създава ал. 4: „(4) Пенсионноосигурителните дружества предоставят на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите информация за изплатените/начислените на лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз, доходи по чл. 143з, ал. 1, т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в срок до 30 април на годината, следваща годината на изплащане/начисляване на дохода, по реда на чл. 73а, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.“ § 20. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г. и бр. 52 и 70 от 2013 г.) в чл. 62, ал. 6 се създава т. 9: „9. изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или упълномощено от него длъжностно лице – в случаите по чл. 143е, ал. 6 от Данъчно-осигу рителния процесуален кодекс.“ § 21. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24, 93 и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38 и 103 от 2012 г. и бр. 70 от 2013 г.) в чл. 35, ал. 6 се създава т. 9: „9. изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или упълномощено от него длъжностно лице – в случаите по чл. 143е, ал. 6 от Данъчно-осигу рителния процесуален кодекс.“ § 22. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15 и 101 от 2013 г.) в чл. 32 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) точка 6 се отменя;

ВЕСТНИК

С Т Р.   9

б) създава се т. 6а: „6а. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 – 0,85 лв. за 1 гигаджаул;“. 2. Алинея 11 се отменя. 3. Създава се ал. 12: „(12) Акцизната ставка по ал. 1, т. 6а за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 се увеличава на 5,10 лв. за 1 гигаджаул в случай, че Европейската комисия постанови акт за несъответствие с правилата в областта на държавните помощи под формата на намалена акцизна ставка за природен газ, използван като моторно гориво от датата на постановяване на акта.“ § 23. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 15, 66 и 101 от 2013 г.) в чл. 47е се създава ал. 7: „(7) При невъзможност да бъдат подадени декларациите по ал. 3 и 4 в посочените в ал. 5 и 6 срокове министърът на земеделието и храните със заповед определя допълнителен срок за подаване на декларации.“ § 24. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 23, който влиза в сила след постановяване на решение на Европейската комисия за удължаване срока на действие на съществуващата разрешена схема на държавна помощ. Законът е приет от 42-то Народно събрание на 9 декември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. Председател на Народното събрание: Михаил Миков 9210

УКАЗ № 252 На основание чл.  98, т.  4 от Конституцията на Република България ПОС ТА НОВЯВА М: Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за държавния бюджет на Република България за 2014 г., приет от ХLII Народно събрание на 9 декември 2013 г. Издаден в София на 17 декември 2013  г. Президент на републиката: Росен Плевнелиев Подпечатан с държавния печат. Министър на правосъдието: Зинаида Златанова


С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

ЗАКОН

за държавния бюджет на Република България за 2014 г. Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2014 г. по приходите, помощите и даренията, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1.

19 262 702,1

Данъчни приходи

17 336 996,7

1.1.

Корпоративен данък

1.2. 1.3.

Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица Данъци върху доходите на физически лица

2 632 802,9

1.4.

Данък върху добавената стойност

8 281 657,3

1.5.

Акцизи

4 377 879,8

1.6.

Данък върху застрахователните премии

1.7.

Мита и митнически такси

1.8.

Такса върху производството на захар и изоглюкоза

1.9.

Други данъци

2.

1 574 803,0 99 040,0

33 288,0 136 178,3 1 046,7 200 300,7

Неданъчни приходи

1 874 084,8

2.1.

Държавни такси

914 719,0

2.2.

Съдебни такси

120 000,0

2.3.

Приходи и доходи от собственост

625 604,5

2.4.

Глоби, санкции и наказателни лихви

102 732,9

Други неданъчни приходи

111 028,4

2.5. 3.

Помощи и дарения

51 620,6

(2) Приема държавния бюджет за 2014 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва: №

Показатели

II. 1.

1 РАЗХОДИ в т.ч.

1.1.

Субсидии

1.1.1.

Субсидии за нефинансови предприятия

1.1.2.

Субсидии за юридически лица с нестопанска цел

1.3. 2.

9 899 567,0

Текущи разходи

1.2.

Сума (хил. лв.) 2

Лихви Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата Капиталови разходи

7 990 980,4 833 831,6 772 139,6 61 692,0 664 693,4 979 466,3 1 028 714,2

2.1

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

869 908,3

2.2.

Капиталови трансфери

158 805,9

3.

Прираст на държавния резерв (нето)

4.

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

18 772,4 861 100,0

4.1.

По централния бюджет

4.1.1.

– за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

860 000,0

4.1.2.

– за икономически растеж и държавност

4.2.

По бюджета на съдебната власт

600,0

4.3.

По бюджета на Народното събрание

500,0

70 000,0 790 000,0


БРОЙ  109 III. 1.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р.   1 1

1 БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО

2 9 794 672,6

Предоставени трансфери за:

9 881 712,6

1.1.

Общините

2 384 738,8

1.2.

Държавното обществено осигуряване

4 935 999,4

1.3.

Националната здравноосигурителна каса

в т.ч.

1.3.1.

– от Министерството на здравеопазването

13 400,0

1.4.

Българското национално радио

42 112,0

1.5.

Българската национална телевизия

65 147,0

1.6.

Българската телеграфна агенция

1.7.

Държавните висши училища

375 794,5

1.7.1.

– от Министерството на образованието и науката

351 710,5

1.7.2.

– от Министерството на отбраната

24 084,0

1.8.

Българската академия на науките

75 046,8

1.8.1.

– от Министерството на образованието и науката

72 496,8

1.8.2.

– от Министерството на околната среда и водите

1.9.

1.11.

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда от Министерството на околната среда и водите Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ от Министерството на регионалното развитие Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд (нето)

751 206,1

1.12.

Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“

198 534,6

1.10.

2.

Получени трансфери от:

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. IV.

988 660,0

4 085,0

2 550,0 59 188,4 1 200,0

87 040,0

Националния осигурителен институт за Министерството на труда и социалната политика Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите

7 150,0

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за Министерството на околната среда и водите Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за Министерството на икономиката и енергетиката ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

36 500,0

3 090,0

40 300,0 904 690,3

(3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2014 г., както следва: V.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)

-1 336 227,8

(4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет, както следва: VІ.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

1 336 227,8

(5) Средствата от резерва по ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 се разходват въз основа на акт на Министерския съвет, както следва: 1. за публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ в размер до 500 000 хил. лв.; 2. за структурни мерки и програми за развитие на образованието в размер до 100 000 хил. лв., в това число до 22 000 хил. лв. за увеличаване на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища, определена в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда и за увеличение на диференцираните нормативи за издръжка на обучението в приоритетни професионални направления; 3. за програми за развитие на иновациите в размер до 20 000 хил. лв.; 4. за бойна подготовка и бойна готовност на видовете въоръжени сили в размер до 20 000 хил. лв.; 5. за инвестиции и програми в областта на енергетиката в размер до 150 000 хил. лв. (6) Министерският съвет определя условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното разходване на средствата по ал. 5, т. 1 за постигане на икономически растеж, устойчиво развитие на регионите, създаване на възможност за генериране на заетост и доходи и повишаване на конкурентоспособността на икономиката.


С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2014 г., както следва: №

Показатели

1

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1.

140 000,0

Приходи от дейността на органите на съдебната власт

в т.ч. приходи от съдебни такси

II.

Текущи разходи

2.

Капиталови разходи

3.

434 000,0 428 950,0 4 450,0

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

III. 1.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

IV.

140 000,0 120 000,0

РАЗХОДИ

1.

Сума (хил. лв.) 2

600,0 294 000,0 294 000,0

БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2014 г., както следва: Органи на съдебната власт 1

Сума (хил. лв.) 2

Висш съдебен съвет

11 962,0

Върховен касационен съд

14 091,0

Върховен административен съд

10 270,0

Прокуратура на Република България

169 414,0

Съдилища на Република България

221 973,0

Национален институт на правосъдието

2 601,0

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

3 089,0

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи Всичко:

600,0 434 000,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Висшия съдебен съвет, както следва: №

Показатели

1

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

2.

Сума (хил. лв.) 2 38 904,0 57 693,0

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет. (5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства в размер до 5 000,0 хил. лв. от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет. (6) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите. (7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р.   1 3

Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2014 г., както следва: №

Показатели

  I.

Сума (хил. лв.) 2

1 ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1 560,0

Неданъчни приходи

1. II.

1 560,0

РАЗХОДИ

52 373,0

1.

Текущи разходи

2.

Капиталови разходи

3.

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

III. 1.

47 816,0 4 057,0 500,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

50 813,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

50 813,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва: №

Наименование на функционалната област

  1.

1

Сума (хил. лв.) 2

Функционална област „Представителен и ефективен Парламент“

31 163,4

в т.ч. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

  2.

Функционална област „Осигуряващи дейности“

3.

Функционална област „Съпътстваща дейност“ (Икономически и социален съвет)

Всичко:

500,0 20 207,7 1 001,9 52 373,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Народното събрание, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

21 564,7

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

23 725,3

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание. (5) В срок до 31 януари 2014 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите. (6) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет. (7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет. (8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка.


С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

(9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация. Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2014 г., както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

150,0

Неданъчни приходи

1. II.

150,0

РАЗХОДИ

15 207,0

Текущи разходи

1.

14 957,0

Капиталови разходи

2. III.

250,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1.

15 057,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

15 057,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Сметната палата, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

2 407,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

2 437,0

Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2014 г., както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

1.

Текущи разходи

2.

Капиталови разходи

III. 1.

  5 569,0 5 316,0 253,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

5 569,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

5 569,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Администрацията на президента, както следва: №  

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

1 852,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

1 887,0


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р.   1 5

Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2014 г., както следва: №

Показатели

  I.

Сума (хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1.

Неданъчни приходи

в т.ч. приходи от държавни такси

II.

16 000,0 16 000,0 600,0

РАЗХОДИ

73 600,0

Текущи разходи

1.  

в т.ч.

1.1.

Субсидии

1.1.1.

66 109,6   4 000,0

Субсидии за юридически лица с нестопанска цел

4 000,0

Капиталови разходи

2. III. 1.

7 490,4

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

57 600,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

57 600,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: №

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет“

2.

Политика в областта на управлението на средствата от ЕС

7 745,4

3.

Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България

4.

Политика в областта на правото на вероизповедание

5.

Политика в областта на архивното дело

6.

Бюджетна програма „Администрация“

7.

Бюджетна програма „Други дейности и услуги“

26 159,1

Всичко:

73 600,0

830,0 16 474,0 4 132,1 7 000,0 11 259,4

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерския съвет, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

27 510,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

28 140,0

(4) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията съгласно приложение № 1. Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2014 г., както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

  2 065,0


С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

1

2

Текущи разходи

1.

1 965,0

Капиталови разходи

2. III. 1.

100,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

2 065,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2 065,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Конституционния съд, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

  1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

477,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

477,0

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2014 г., както следва: №

Показатели

1

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

1.

Текущи разходи

2.

Капиталови разходи

III. 1.

Сума (хил. лв.) 2   2 266,0 2 236,0 30,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

2 266,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2 266,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Омбудсмана, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

993,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

993,0

Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2014 г., както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

I. 1.   II. 1.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

28 000,0

Неданъчни приходи

28 000,0

в т.ч. приходи от държавни такси

15 228,0

РАЗХОДИ

276 657,0

Текущи разходи

в т.ч.

1.1.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

271 696,2   11 130,0


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р.   1 7

1

2

Капиталови разходи

2. III.

4 960,8

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

248 657,0 245 567,0 3 090,0

2.1.

Получени трансфери (+)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

3 090,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: №

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси

2.

Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи

3.

Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма

4.

Политика в областта на управлението на дълга

5.

Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: Бюджетна програма „Оперативна програма „Административен капацитет“

5.2.

Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“ Бюджетна програма „Администрация“

Всичко:

211 340,1 21 705,4 1 168,2 12 873,9

5.1. 6.

18 034,7

1 500,5 11 373,4 11 534,7 276 657,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на финансите, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

22 653,3

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

42 658,0

Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г., както следва: №

Показатели

  I. 1.   II.

1

62 000,0

Неданъчни приходи

62 000,0

в т.ч. приходи от държавни такси

54 554,8

РАЗХОДИ Текущи разходи

2.

Капиталови разходи

1.

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1. III.

Сума (хил. лв.)

101 372,8 100 409,8 963,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

39 372,8

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

39 372,8

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:


С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (хил. лв.)

1

1.

Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба

2.

Политика в областта на публичната дипломация

3.

Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация

Всичко:

2 92 355,7 769,6 8 247,5 101 372,8

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на външните работи, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

70 473,3

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

78 473,3

Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г., както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

52 000,0

Неданъчни приходи

1.  

52 000,0

в т.ч. приходи от държавни такси

II.

100,0

РАЗХОДИ

1 021 475,0

Текущи разходи

1.  

в т.ч.

1.1.

Субсидии

1.1.1. 1.2.

969 081,0   1 978,0

Субсидии за нефинансови предприятия

1 978,0

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

1 049,0

Капиталови разходи

2. III.

52 394,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

2.1.

978 302,9 1 002 386,9 -24 084,0

Предоставени трансфери (-)

-24 084,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

8 827,9

в т.ч.

1.

Задължения по финансов лизинг и търговски кредит

-8 827,9   -8 827,9

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: №

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

1

1.

Политика в областта на отбранителните способности

2.

Политика в областта на съюзната и международна сигурност

Всичко:

Сума (хил. лв.) 2 957 304,0 64 171,0 1 021 475,0 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на отбраната, както следва:


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р.   1 9

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

220 000,0 

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

180 000,0 

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища съгласно приложение № 2. Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г., както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

174 638,0

Неданъчни приходи

1.  

174 638,0

в т.ч. приходи от държавни такси

II.

999 556,0

1.

Текущи разходи

2.

Капиталови разходи

III. 1.

56 138,0

РАЗХОДИ

985 257,0 14 299,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

833 351,8

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

833 351,8 8 433,8

в т.ч.

1.

Задължения по финансов лизинг и търговски кредит

-8 433,8   -8 433,8

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: №

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, сигурност на границите, пожарна безопасност и защита на населението (общо), в т.ч.:

994 356,0

1.1.

Бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция, миграция, граничен контрол и охрана на държавната граница“

671 711,0

1.2.

Бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации“

143 932,0

1.3.

Бюджетна програма „Информационно осигуряване, обучение и квалификация, медицинско и административно обслужване“

178 713,0

2.

Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:

2.1.  

5 200,0

Бюджетна програма „Убежище и бежанци“ Всичко:

5 200,0 999 556,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

102 976,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

115 376,0


С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г., както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

69 000,0

Неданъчни приходи

1.  

69 000,0

в т.ч. приходи от държавни такси

II.

68 595,8

РАЗХОДИ

178 919,0

Текущи разходи

1.  

в т.ч.

1.1.

Субсидии

1.1.1.

164 173,5   500,0

Субсидии за юридически лица с нестопанска цел

500,0

Капиталови разходи

2. III. 1.

14 745,5

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

109 919,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

109 919,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: №

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на правосъдието

77 166,8

2.

Политика в областта на изпълнение на наказанията

97 492,0

3.

Бюджетна програма „Администрация“

Всичко:

4 260,2 178 919,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на правосъдието, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

40 000,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

64 642,7

Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г., както следва: №

Показатели

  I. 1.   II. 1.

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

28 000,0

Неданъчни приходи

28 000,0

в т.ч. приходи от държавни такси

18 874,4

РАЗХОДИ

1 061 578,8

Текущи разходи

в т.ч.

1.1.

Субсидии

1.1.1.

Сума (хил. лв.)

Субсидии за нефинансови предприятия

1 060 188,8   3 690,0 3 420,0


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

  1.1.2. 1.2.

ВЕСТНИК

С Т Р.   2 1

1

2

Субсидии за юридически лица с нестопанска цел

270,0

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

959 523,3

Капиталови разходи

2. III.

1 390,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

1 033 578,8 1 026 428,8 7 150,0

2.1.

Получени трансфери (+)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

7 150,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: №

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на заетостта

96 601,2

2.

Политика в областта на трудовите отношения

11 546,1

3.

Политика в областта на социалната закрила и равните възможности

169 348,3

4.

Политика в областта на хората с увреждания

181 092,0

5.

Политика в областта на социалното включване

593 453,1

6.

Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие

518,3

7.

Политика в областта на свободното движение на работници, миграцията и интеграцията

114,7

8.

Бюджетна програма „Администрация“

Всичко:

8 905,2 1 061 578,8

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

972 430,2

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

961 130,2

(4) Финансирането на част или изцяло на отделни услуги, свързани с изпълнение на мерки и програми за повишаване пригодността за заетост на младежи, може да се извършва чрез ваучери. Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г., както следва: №

Показатели

  I. 1.   II. 1.

1

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

42 000,0

Неданъчни приходи

42 000,0

в т.ч. приходи от държавни такси

32 000,0

РАЗХОДИ

388 082,0

Текущи разходи

в т.ч.

1.1.

Субсидии

1.1.1.

Сума (хил. лв.)

Субсидии за нефинансови предприятия

373 082,0   66 036,0 66 036,0


С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

1

2

Капиталови разходи

2. III.

15 000,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

346 082,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

359 482,0

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-13 400,0

2.1.

Предоставени трансфери (-)

-13 400,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: №

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве

2.

Политика в областта на диагностиката и лечението

66 630,4

3.

Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия

15 973,0

4. 

Бюджетна програма „Администрация“

23 126,6

Всичко:

282 352,0

388 082,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на здравеопазването, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

223 650,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

217 353,0

(4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“ за закупуване през 2014 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски. (5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2014 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“. Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г., както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

I. 1.   2. II. 1.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

13 260,0

в т.ч. приходи от държавни такси

470,0

Помощи и дарения

14 875,0

РАЗХОДИ

420 255,9

Текущи разходи

в т.ч.

1.1.

Субсидии

1.1.1.

28 135,0

Неданъчни приходи

Субсидии за нефинансови предприятия

417 198,9   10 731,9 9 431,9


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

  1.1.2.

ВЕСТНИК

С Т Р.   2 3

1

2

Субсидии за юридически лица с нестопанска цел

1 300,0

Капиталови разходи

2. III.

3 057,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

2.2.

393 120,9 817 328,2 -424 207,3

Предоставени трансфери (-)

-424 207,3

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

1 000,0

в т.ч.

1.

Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)

-1 000,0   -1 000,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: №

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот

364 145,6

2.

Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал

50 755,0

3.

Бюджетна програма „Администрация“

Всичко:

5 355,3 420 255,9

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на образованието и науката, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

220 052,8

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

219 724,1

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за държавните висши училища и Българската академия на науките съгласно приложение № 3. Чл. 17. (1) Приема бюджета на Министерството на културата за 2014 г., както следва: №

Показатели

  I. 1.   II. 1.

1

21 000,0

в т.ч. приходи от държавни такси

300,0

РАЗХОДИ

120 739,6

Текущи разходи

1.1.

Субсидии

2.

21 000,0

Неданъчни приходи

в т.ч.

1.1.2.

2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

  1.1.1.

Сума (хил. лв.)

Субсидии за нефинансови предприятия Субсидии за юридически лица с нестопанска цел Капиталови разходи

116 555,9   13 500,0 12 900,0 600,0 4 183,7


С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

  III. 1.

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

1

2

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

99 739,6

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

99 739,6

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: №

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (хил. лв.)

1

1.

Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство

13 662,0

2

2.

Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование

102 300,9

3.

Бюджетна програма „Администрация“

Всичко:

4 776,7 120 739,6

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на културата, както следва: №

Показатели

1

Сума (хил. лв.) 2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

52 236,5

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

59 236,5

Чл. 18. (1) Приема бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2014 г., както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

  I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1.  

9 000,0

Неданъчни приходи

9 000,0

в т.ч. приходи от държавни такси

II.

РАЗХОДИ

43 954,3

1.

Текущи разходи

2.

Капиталови разходи

III.

3 100,0 41 942,0 2 012,3

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

2.1.

Получени трансфери (+)

2.2.

Предоставени трансфери (-)

-8 343,7 16 894,7 -25 238,4 36 500,0 -61 738,4

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

-43 298,0 43 298,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: №  

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на управление на водите

7 459,3

2.

Политика в областта на управление на отпадъците и опазване на почвите

2 354,3


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р.   2 5

1

2

3.

Политика в областта на опазване на чистотата на атмосферния въздух

1 293,5

4.

Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие

6 153,7

5.

Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост

8 970,2

6.

Политика в областта на повишаване на екологичното съзнание и култура

1 099,5

7.

Политика в областта на предотвратяването и контрола на замърсяването и управление на химикалите

3 037,4

8.

Политика в областта на управление на дейностите по изменение на климата

9.

Бюджетна програма „Администрация“

13 055,7

Всичко:

43 954,3

530,7

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на околната среда и водите, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

9 786,1

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

16 712,3

Чл. 19. (1) Приема бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г., както следва: №   I.

Сума (хил. лв.)

Показатели

2

1

157 290,0

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1.  

157 290,0

Неданъчни приходи

18 058,6

в т.ч. приходи от държавни такси

II. 1.

122 802,3

РАЗХОДИ  

в т.ч.

1.1.

Субсидии

1.1.1. 1.1.2. 2. III. 2.

121 130,2

Текущи разходи

63 644,7

Субсидии за нефинансови предприятия

63 574,7 70,0

Субсидии за юридически лица с нестопанска цел

1 672,1

Капиталови разходи БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

40 300,0 40 300,0 40 300,0

2.1.

Получени трансфери (+)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

74 787,7 -74 787,7

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: №

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (хил. лв.)

1

1.

Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност

35 939,8

2

2.

Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество

11 225,1

3.

Политика в областта на устойчивото развитие на туризма

4 034,0


С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

1

4.

Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие

5.

Бюджетна програма „Администрация“

Всичко:

2 61 938,5 9 664,9 122 802,3

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на икономиката и енергетиката, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

93 126,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

90 126,0

(4) Министерският съвет може да извършва промени по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г. при възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи, свързани със спецификата на Фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“ и Фонд „Радиоактивни отпадъци“, при условие че не се влошава бюджетното салдо по държавния бюджет. Чл. 20. (1) Приема бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г., както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1.  

246 100,0

Неданъчни приходи

246 100,0

в т.ч. приходи от държавни такси

II.

РАЗХОДИ

211 383,2

1.

Текущи разходи

2.

Капиталови разходи

III.

239 435,4 157 500,0 53 883,2

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

2.1.

-24 752,8 -23 552,8 -1 200,0

Предоставени трансфери (-)

-1 200,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

9 964,0

в т.ч.

1.

Задължения по финансов лизинг и търговски кредит

-9 964,0   -140,4

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: №

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на развитието на регионите в страната и намаляване на различията, ефективното и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаването на работни места

3 725,0

2.

Политика в областта на подобряване инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътната и ВиК инфраструктура

200 340,9

3.

Други бюджетни програми (общо), в. т.ч.:

3.1.

Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

7 317,3 705,2


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1

С Т Р.   2 7 2

3.2.

Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

1 928,5

3.3.

Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“

4 683,6

Всичко:

211 383,2

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на регионалното развитие, както следва: №

Показатели

1

Сума (хил. лв.) 2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

122 813,3

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

180 176,0

Чл. 21. (1) Приема бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г., както следва: №

Показатели

  I.

1 ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

174 000,0

в т.ч. приходи от държавни такси

II.

209 381,5

Текущи разходи

2.

Капиталови разходи

1.

86 956,3

РАЗХОДИ

1. III.

2 174 000,0

Неданъчни приходи

1.

Сума (хил. лв.)

206 624,5 2 757,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

35 381,5 35 381,5

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: №

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (хил. лв.)

1

2

  1.

Политика в областта на земеделието и селските райони

2.

Политика в областта на рибарството и аквакултурите

3.

Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча

4.

Бюджетна програма „Администрация“

Всичко:

158 783,2 4 939,2 29 275,2 16 383,9 209 381,5

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на земеделието и храните, както следва: №  

Показатели 1

Сума (хил. лв.) 2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

45 944,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

64 937,9


С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

Чл. 22. (1) Приема бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г., както следва: №

Показатели

1

I.

Сума (хил. лв.) 2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

51 000,0

Неданъчни приходи

1.  

51 000,0

в т.ч. приходи от държавни такси

II.

23 426,0

РАЗХОДИ

248 104,1

Текущи разходи

1.  

в т.ч.

1.1.

Субсидии

1.1.1.

242 915,6   192 375,0

Субсидии за нефинансови предприятия

192 375,0

Капиталови разходи

2. III.

5 188,5

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

2.1.

Получени трансфери (+)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

212 597,4 203 497,4 9 100,0 9 100,0 15 493,3

в т.ч.

1.

Задължения по финансов лизинг и търговски кредит

-15 493,3   -5 493,3

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: №

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (хил. лв.) 2

1

1.

Политика в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията (общо), в т.ч.: Бюджетна програма „Развитие на транспорта и осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“ Бюджетна програма „Развитие на информационните технологии и съобщенията“

234 417,8

Бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза“ Всичко:

13 686,3

1.1. 1.2. 2.  

205 688,2 28 729,6

248 104,1

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както следва: №

Показатели

1

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

2.

Сума (хил. лв.) 2 210 793,9 262 570,4

Чл. 23. (1) Приема бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г., както следва:

I. 1.

Показатели

1 ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ Неданъчни приходи

Сума (хил. лв.) 2 25 700,0 25 700,0


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

  II.

ВЕСТНИК

С Т Р.   2 9

1

2

РАЗХОДИ

66 202,5

Текущи разходи

1.  

в т.ч.

1.1.

Субсидии

1.1.1. 1.1.2. 1.2.

64 602,5   44 916,0

Субсидии за нефинансови предприятия

234,0

Субсидии за юридически лица с нестопанска цел

44 682,0

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

5 264,0

Капиталови разходи

2. III. 1.

1 600,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

40 502,5

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

40 502,5

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: №

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (хил. лв.) 2

1

1.

Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време

13 563,6

2.

Политика в областта на спорта за високи постижения

46 317,3

3.

2 367,6

5.

Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта Политика в областта на младите хора

6.

Бюджетна програма „Администрация“

1 547,9

Всичко:

4.

250,5 2 155,6 66 202,5

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на младежта и спорта, както следва: №

Показатели

  1.

Сума (хил. лв.) 2

1 Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

2.

56 729,2 56 884,2

Чл. 24. (1) Приема бюджета на Министерството на инвестиционното проектиране за 2014 г., както следва: №

Показатели

1

I. 1.   II. 1. 2.

Сума (хил. лв.) 2

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

25 400,0

Неданъчни приходи

25 400,0

в т.ч. приходи от държавни такси

23 653,3

РАЗХОДИ

25 084,4

Текущи разходи

22 280,7

Капиталови разходи

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

2 803,7   315,6 -315,6


С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на подобряването на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол и прилагане на европейските стандарти (общо), в т.ч.:

25 084,4

1.1.

Бюджетна програма „Инвестиционно проектиране, устройствено планиране, финансиране и контрол“

5 121,9

1.2.

Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“

7 458,2

1.3.

Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“

12 504,3 25 084,4

Всичко:

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на инвестиционното проектиране, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

10 740,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

10 740,0

Чл. 25. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Национална сигурност“ за 2014 г., както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

I.

200,0

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1. II.

112 247,0

РАЗХОДИ

1.

Текущи разходи

2.

Капиталови разходи

III. 1.

200,0

Неданъчни приходи

111 447,0 800,0 112 047,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

112 047,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: №

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

1

Сума (хил. лв.) 2

1.

Политика в областта на защитата на националната сигурност

112 247,0

Всичко:

112 247,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Държавната агенция „Национална сигурност“, както следва:


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р.   3 1

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

  1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

8 719,5

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

8 427,0

Чл. 26. (1) Приема бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за 2014 г., както следва: №   I. II. 1. 2. III. 1. IV. V.

Показатели 1 ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ РАЗХОДИ Текущи разходи Капиталови разходи БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

Сума (хил. лв.) 2   3 557,0 3 357,0 200,0 3 557,0 3 557,0    

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

  1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

1 400,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

1 400,0

Чл. 27. (1) Приема бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2014 г., както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

  2 000,0

Текущи разходи

1.

1 950,0

Капиталови разходи

2. III. 1.

50,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

2 000,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2 000,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Комисията за защита от дискриминация, както следва:

1.

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

621,0


С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

БРОЙ  109 2 625,4

Чл. 28. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на личните данни за 2014 г., както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

1.

Текущи разходи

2.

Капиталови разходи

III. 1.

  2 373,0 2 273,0 100,0 2 373,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

2 373,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Комисията за защита на личните данни, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

915,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

919,0

Чл. 29. (1) Приема бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за 2014 г., както следва: №

Показатели

1

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

1. 2. III. 1.

Сума (хил. лв.) 2   5 401,0 5 351,0

Текущи разходи

50,0

Капиталови разходи

5 401,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

5 401,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) поети бъдат както

Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да натрупани през 2014 г. от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, следва: Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

1 026,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

1 050,0


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р.   3 3

Чл. 30. (1) Приема бюджета на Националната служба за охрана за 2014 г., както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

250,0

Неданъчни приходи

1. II.

250,0

РАЗХОДИ

1.

Текущи разходи

2.

Капиталови разходи

III. 1.

32 984,0 32 572,0 412,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

32 734,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

32 734,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Националната служба за охрана, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

6 430,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

6 430,0

Чл. 31. (1) Приема бюджета на Националната разузнавателна служба за 2014 г., както следва: №

Показатели

1

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

1.

Текущи разходи

2.

Капиталови разходи

III. 1.

Сума (хил. лв.) 2   17 474,0 17 274,0 200,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

17 474,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

17 474,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Националната разузнавателна служба, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.) 2

1

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

1 685,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

1 685,0

Чл. 32. (1) Приема бюджета на Националния статистически институт за 2014 г., както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

  I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1 500,0


С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

1

2

Неданъчни приходи

1.  

800,0

в т.ч. приходи от държавни такси

2,0

Помощи и дарения

2. II.

700,0

РАЗХОДИ

18 185,6

Текущи разходи

1.

15 355,6

Капиталови разходи

2. III. 1.

2 830,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

16 685,6

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

16 685,6

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Националния статистически институт, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

5 766,8

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

6 192,3

Чл. 33. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г., както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

  I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

6 000,0

Неданъчни приходи

1.  

6 000,0

в т.ч. приходи от държавни такси

II.

3 150,0

РАЗХОДИ

3 317,9

Текущи разходи

1.

3 317,9

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

  2 682,1 -2 682,1

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Комисията за защита на конкуренцията, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

  1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

180,3

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

180,3

Чл. 34. (1) Приема бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2014 г., както следва: №

Показатели

  I. 1.  

1 ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ Неданъчни приходи в т.ч. приходи от държавни такси

Сума (хил. лв.) 2 95 000,0 95 000,0 94 800,0


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

  II.

ВЕСТНИК

С Т Р.   3 5

1

2

РАЗХОДИ

7 868,1

1.

Текущи разходи

6 868,1

2.

Капиталови разходи

1 000,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

-16 100,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

-7 000,0

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-9 100,0

2.2.

Предоставени трансфери (-)

-9 100,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

71 031,9

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

-71 031,9

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Комисията за регулиране на съобщенията, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

2 908,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

2 984,0

Чл. 35. (1) Приема бюджета на Съвета за електронни медии за 2014 г., както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1 300,0

Неданъчни приходи

1.  

1 300,0

в т.ч. приходи от държавни такси

II. 1.

Текущи разходи

2.

Капиталови разходи

III. 1.

1 300,0

РАЗХОДИ

1 307,5 1 292,5 15,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

7,5

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

7,5

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Съвета за електронни медии, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

  1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

293,8

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

301,8

Чл. 36. (1) Приема бюджета на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за 2014 г., както следва: №

Показатели

  I.

1 ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

Сума (хил. лв.) 2 160 220,0


С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

1

2

Неданъчни приходи

1.  

160 220,0

в т.ч. приходи от държавни такси

II.

160 015,0

РАЗХОДИ

1.

Текущи разходи

2.

Капиталови разходи

3 914,6 3 864,6 50,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

  156 305,4 -156 305,4

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

559,6

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

559,6

Чл. 37. (1) Приема бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2014 г., както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

  I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

8 500,0

Неданъчни приходи

1.  

8 500,0

в т.ч. приходи от държавни такси

II.

8 500,0

РАЗХОДИ

1.

Текущи разходи

2.

Капиталови разходи

5 958,6 5 870,6 88,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

  2 541,4 -2 541,4

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Агенцията за ядрено регулиране, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

3 445,5

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

3 535,5

Чл. 38. (1) Приема бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2014 г., както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

  4 359,0


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

  Текущи разходи

2.

Капиталови разходи

1.

С Т Р.   3 7

1

1. III.

ВЕСТНИК

2 3 859,0 500,0 4 359,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

4 359,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Държавната комисия по сигурността на информацията, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

2 037,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

2 187,0

Чл. 39. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2014 г., както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

I.

2 050,0

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

2 050,0

Неданъчни приходи

1.  

40,0

в т.ч. приходи от държавни такси

II.

40 093,1

РАЗХОДИ

19 924,0

1.

Текущи разходи

2.

Капиталови разходи

3.

Прираст на държавния резерв (нето)

III. 1.

1 396,7 18 772,4 38 043,1

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

38 043,1

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на държавния резерв и военновременните запаси (общо), в т.ч.:

40 093,1

1.1.

Бюджетна програма „Държавен резерв и военновременни запаси“

21 989,1

1.2.

Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации и целевите запаси от нефт и нефтопродукти“

18 104,0

Всичко:

40 093,1

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, както следва:


С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

29 762,6

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

33 711,9

(4) В утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максимални размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, не се включва покупко-продажбата по поддържане и обновяване на държавния резерв. Чл. 40. (1) Приема бюджета на Авиоотряд 28 за 2014 г., както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

2   6 294,0

Текущи разходи

1. III. 1.

6 294,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

6 294,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

6 294,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Авиоотряд 28, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

3 494,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

3 694,0

Чл. 41. (1) Приема бюджета на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2014 г., както следва: №

Показатели

1

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

1.

Текущи разходи

2.

Капиталови разходи

III. 1.

Сума (хил. лв.) 2   1 310,0 1 280,0 30,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1 310,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 310,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както следва:


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р.   3 9

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

  1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

468,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

478,0

Чл. 42. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2014 г., както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

  I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

7 241,9

Неданъчни приходи

1.  

7 241,9

в т.ч. приходи от държавни такси

II. 1.

Текущи разходи

2.

Капиталови разходи

III. 1.

4 941,4

РАЗХОДИ

10 429,8 10 132,8 297,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

3 187,9

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

3 187,9

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Комисията за финансов надзор, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

  1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

2 252,9

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

2 681,9

Чл. 43. (1) Приема бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 2014 г., както следва: №

Показатели

1

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

1.

Текущи разходи

2.

Капиталови разходи

III. 1.

Сума (хил. лв.) 2   1 086,1 1 069,5 16,6

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1 086,1

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 086,1

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) поети бъдат както

Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да натрупани през 2014 г. от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, следва:


С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

  1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

222,1

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

222,1

Чл. 44. (1) Приема бюджета на Централната избирателна комисия за 2014 г., както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

1 673,0

1.

Текущи разходи

2.

Капиталови разходи

III. 1.

  1 373,0 300,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1 673,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 673,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Централната избирателна комисия, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

656,2

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

668,7

Чл. 45. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Технически операции“ за 2014 г., както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

136,0

Неданъчни приходи

1. II.

136,0

РАЗХОДИ

42 501,0

Текущи разходи

1. III. 1.

42 501,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

42 365,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

42 365,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: №

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

1

Сума (хил. лв.) 2

1.

Политика в областта на прилагането на специални разузнавателни средства

42 501,0

Всичко:

42 501,0


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р.   4 1

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Държавната агенция „Технически операции“, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

  1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

4 853,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

4 853,0

Чл. 46. (1) Приема бюджета на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2014 г., както следва: №

Показатели

1

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

1.

Текущи разходи

2.

Капиталови разходи

III. 1.

Сума (хил. лв.) 2   1 548,0 1 300,0 248,0

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1 548,0

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 548,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

698,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

698,0

Чл. 47. (1) Приема бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2014 г., както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1.

Данъчни приходи

2.

Неданъчни приходи

II. 1. 1.1. 1.1.1. 2. III. 1. IV.

РАЗХОДИ Текущи разходи Субсидии Субсидии за нефинансови предприятия Капиталови разходи БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

16 196,7 1 046,7 15 150,0 367 205,3 316 583,5 263 680,0 263 680,0 50 621,8 391 008,6 391 008,6 40 000,0


С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

1

V.

2

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

в т.ч.

1.

Предоставени кредити (нето)

-40 000,0   -40 000,0

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Държавен фонд „Земеделие“, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.

323 704,8

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.

333 704,8

Чл. 48. Определя бюджетните взаимоотношения с централния бюджет на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция, както следва: №

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Българско национално радио

42 112,0

в т.ч.

– по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията

2.

3 900,0

Българска национална телевизия

65 147,0

в т.ч.

– по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията

3.

  8 100,0

Българска телеграфна агенция

4 085,0

Чл. 49. Приема субсидиите за юридическите лица с нестопанска цел от централния бюджет за 2014 г. съгласно приложение № 4. Чл. 50. Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2014 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение № 5 и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 1 988 198,8 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 255 640,0 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 19 000,0 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 121 900,0 хил. лв., в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища 60 000,0 хил. лв. и по общини, както следва:  (в хил. лв.) От тях: трансфери за местни дейности

Общини

Бюджетни взаимоотношения 

обща субсидия за делегираните от държавата дейности

обща изравнителна субсидия

за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища

1

2(к.3+к.4+к.5+к.6)

3

4

5

целева субсидия за капиталови разходи в т.ч. за изграждане и основен общо ремонт на общински пътища 6 7

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Банско

5 317,4

4 713,0

144,7

62,9

396,8

257,6

Белица

4 569,4

3 157,6

713,4

164,4

534,0

404,3

Благоевград

26 118,8

22 941,0

2 253,7

90,6

833,5

370,4

Гоце Делчев

12 505,2

10 629,4

1 566,8

21,3

287,7

87,6

Гърмен

6 561,1

5 059,5

1 101,9

76,0

323,7

150,3

Kресна

2 482,6

1 776,0

423,5

38,2

244,9

155,7


БРОЙ  109 1

ДЪРЖАВЕН 2(к.3+к.4+к.5+к.6)

3

ВЕСТНИК 4

С Т Р.   4 3 5

6

7

Петрич

18 203,9

14 087,1

2 865,1

144,2

1 107,5

589,3

Pазлог

7 674,0

6 505,7

554,3

112,3

501,7

341,0

Cандански

14 234,3

11 387,9

1 664,7

137,0

1 044,7

559,9

Cатовча

6 818,5

5 359,2

1 049,9

48,5

360,9

198,2

Cимитли

5 811,5

4 388,5

901,5

98,4

423,1

228,7

Cтрумяни

3 005,3

2 088,6

345,3

101,7

469,7

315,8

Xаджидимово

4 329,7

3 401,1

654,0

24,7

249,9

100,5

Якоруда

4 206,2

3 114,0

731,5

81,7

279,0

162,8

Aйтос

9 847,7

7 564,1

1 722,9

64,6

496,1

264,0

Бургас

64 884,1

62 421,3

1 379,9

59,9

1 023,0

167,7

Kамено

4 510,9

3 746,2

516,5

20,5

227,7

84,5

Kарнобат

9 781,3

7 700,4

1 228,1

100,5

752,3

410,7

Mалко Tърново

2 561,1

1 783,1

182,9

112,3

482,8

313,8

Hесебър

7 176,7

6 542,0

255,9

36,1

342,7

147,5

Поморие

8 658,5

7 915,2

265,8

67,6

409,9

180,6

Приморско

2 239,1

2 032,0

55,8

11,8

139,5

48,2

ОБЛАСТ БУРГАС

Pуен

10 761,3

7 717,7

2 177,7

94,2

771,7

385,2

Cозопол

3 773,5

3 246,5

110,3

50,4

366,3

206,6

Средец

7 115,9

5 584,6

675,3

101,8

754,2

416,3

Cунгурларе

5 993,8

4 342,5

1 034,5

73,2

543,6

265,1

Царево

3 083,6

2 642,6

99,4

36,1

305,5

147,5

Aврен

3 138,9

2 588,3

229,6

41,0

280,0

121,5

Aксаково

6 616,5

5 262,2

696,5

118,6

539,2

296,5

Белослав

5 126,5

4 591,8

409,6

11,8

113,3

48,2

ОБЛАСТ ВАРНА

Бяла

1 621,2

1 491,9

31,9

8,4

89,0

33,6

Bарна

88 118,6

84 352,2

2 307,7

45,6

1 413,1

186,7

Bетрино

1 923,0

1 434,2

205,6

35,3

247,9

144,7

Bълчи дол

4 803,7

3 583,2

777,9

47,1

395,5

192,9

Девня

3 222,4

2 867,7

160,0

26,6

168,1

109,1

Долни чифлик

8 345,7

6 712,7

1 182,2

47,5

403,3

194,0

Дългопол

5 557,4

4 188,8

975,3

41,6

351,7

169,9

Провадия

9 358,2

7 418,2

1 350,6

63,5

525,9

259,8

Cуворово

3 200,6

2 628,8

316,5

31,4

223,9

127,7

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Bелико Tърново

28 856,3

25 721,3

1 753,1

194,2

1 187,7

577,0

Горна Oряховица Eлена

14 037,8

11 456,0

2 117,2

47,7

416,9

152,6

5 813,9

3 658,5

837,2

209,8

1 108,4

795,6

Златарица

2 165,6

1 673,2

186,5

38,8

267,1

153,7

Лясковец

4 056,5

3 146,2

662,8

29,8

217,7

121,7

Павликени

8 266,8

6 130,0

1 541,3

67,1

528,4

274,4

Полски Tръмбеш

5 322,3

4 262,8

736,5

28,3

294,7

116,1

Cвищов

11 180,1

8 806,5

1 877,9

39,3

456,4

161,3

Cтражица

7 084,4

5 699,8

821,7

93,1

469,8

264,6

Cухиндол

1 785,4

1 507,5

143,3

15,0

119,6

62,0


С Т Р.

44 1

ДЪРЖАВЕН 2(к.3+к.4+к.5+к.6)

3

ВЕСТНИК 4

БРОЙ  109 5

6

7

ОБЛАСТ ВИДИН Белоградчик

3 515,7

2 815,3

355,3

45,6

299,5

Бойница

1 479,9

1 168,6

164,9

18,1

128,3

73,9

Брегово

3 892,2

3 298,4

373,6

25,5

194,7

103,6

Bидин

141,9

20 059,9

16 465,5

2 825,0

63,5

705,9

259,9

Грамада

1 055,1

703,8

192,7

19,2

139,4

70,0

Димово

3 460,6

2 575,5

443,8

50,7

390,6

207,9

Kула

2 699,0

2 074,6

361,4

33,1

229,9

135,8

Mакреш

1 020,3

699,7

202,0

9,9

108,7

41,0

Hово село

1 818,5

1 519,5

207,7

9,5

81,8

33,5

Pужинци

2 313,2

1 745,3

358,1

23,0

186,8

93,8

Чупрене

1 643,6

1 163,0

290,9

20,5

169,2

83,7

ОБЛАСТ ВРАЦА Борован

2 837,3

2 228,3

395,0

28,5

185,5

116,5

Бяла Cлатина

10 028,4

8 022,3

1 577,9

58,3

369,9

148,0

Bраца

27 023,9

23 229,3

2 957,1

77,3

760,2

315,9

Kозлодуй

8 579,6

7 698,8

718,9

7,2

154,7

25,9

Kриводол

3 174,5

2 252,9

664,8

23,9

232,9

85,9

Mездра

8 191,9

6 265,9

1 222,1

83,8

620,1

342,5

Mизия

2 802,8

2 195,3

472,9

17,9

116,7

36,8

Oряхово

3 875,8

2 896,1

697,6

33,4

248,7

137,4

Pоман

3 532,9

2 692,7

470,1

57,8

312,3

194,7

Xайредин

2 367,8

1 858,5

344,6

18,8

145,9

76,5

Габрово

18 998,0

14 758,2

2 496,1

193,0

1 550,7

789,7

Дряново

5 488,7

4 444,1

483,5

88,5

472,6

293,9

Cевлиево

13 653,0

10 421,7

1 636,7

254,0

1 340,6

872,6

4 780,0

3 158,8

496,1

247,6

877,5

746,6

6 977,8

6 119,1

248,1

73,3

537,3

299,3

ОБЛАСТ ГАБРОВО

Tрявна ОБЛАСТ ДОБРИЧ Балчик Генерал Тошево

5 479,0

3 900,1

881,1

64,2

633,6

262,6

28 175,0

24 878,5

2 908,7

12,9

374,9

52,7

Добричка

9 225,8

6 161,9

1 798,4

135,1

1 130,4

552,6

Kаварна

6 116,7

5 498,7

178,1

52,3

387,6

176,8

Kрушари

3 679,7

2 831,0

498,2

39,0

311,5

159,6

Tервел

6 938,3

5 246,5

1 109,5

94,6

487,7

241,7

Шабла

2 202,3

1 684,8

213,4

35,7

268,4

146,1

Aрдино

5 398,4

3 610,3

784,2

151,6

852,3

526,9

Джебел

3 902,1

2 681,1

544,7

77,7

598,6

317,7

Kирково

8 964,6

5 870,8

1 463,1

280,4

1 350,3

856,9

Добрич

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Kрумовград

8 851,1

5 999,7

1 365,6

206,5

1 279,3

739,4

23 840,1

19 479,5

2 372,9

400,9

1 586,8

727,6

Mомчилград

6 513,1

4 530,4

940,0

244,2

798,5

460,5

Черноочене

4 306,3

2 757,2

623,0

147,6

778,5

471,7

Kърджали


БРОЙ  109 1

ДЪРЖАВЕН 2(к.3+к.4+к.5+к.6)

3

ВЕСТНИК 4

С Т Р.   4 5 5

6

7

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ Бобовдол Бобошево Дупница

2 952,4

2 150,7

443,5

75,1

283,1

140,3

1 189,8

762,4

187,5

31,0

208,9

126,3

13 433,4

10 819,0

2 111,1

44,5

458,8

182,5

Kочериново

2 240,2

1 535,4

352,6

50,4

301,8

206,3

Kюстендил

19 619,1

15 486,5

2 678,9

168,9

1 284,8

691,3

Hевестино

1 635,2

873,8

391,5

40,5

329,4

165,7

Pила

1 301,8

1 055,4

150,1

4,0

92,3

16,2

Cапарева баня

1 955,4

1 521,0

277,9

28,3

128,2

61,9

Tрекляно

1 105,9

565,1

192,2

47,9

300,7

195,7

Aприлци

1 570,2

1 213,0

90,6

49,6

217,0

158,3

Летница

2 167,8

1 690,3

297,4

24,9

155,2

101,7

17 894,2

14 775,4

2 009,1

128,6

981,1

525,9

7 306,0

5 671,8

1 233,4

47,5

353,3

179,0

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Ловеч Луковит Tетевен

8 005,9

6 419,9

1 113,3

60,8

411,9

194,3

10 721,8

8 094,9

1 441,5

175,4

1 010,0

687,4

Угърчин

3 546,7

2 330,5

630,5

88,0

497,7

359,8

Ябланица

3 289,4

2 469,0

444,6

58,3

317,5

226,2

Берковица

8 958,6

7 083,3

1 109,1

130,2

636,0

421,7

Бойчиновци

3 579,0

2 707,8

648,8

17,5

204,9

71,4

Брусарци

2 067,2

1 525,4

356,0

18,6

167,2

76,1

Bълчедръм

4 022,3

3 043,2

737,3

38,6

203,2

64,4

Bършец

3 341,8

2 540,7

499,7

38,2

263,2

156,5

Георги Дамяново Лом

2 125,7

1 712,2

178,6

33,6

201,3

90,4

Tроян

ОБЛАСТ МОНТАНА

10 418,9

8 571,9

1 469,3

39,7

338,0

155,5

Mедковец

1 788,2

1 395,2

279,7

15,8

97,5

36,7

Mонтана

17 559,4

14 668,6

2 314,1

38,4

538,3

157,3

Чипровци

1 428,8

917,8

321,7

34,4

154,9

58,0

Якимово

1 620,1

1 142,0

331,5

16,9

129,7

69,4

Батак

3 034,3

2 460,2

274,2

37,1

262,8

151,2

Белово

2 954,8

2 265,1

516,1

19,2

154,4

44,0

Брацигово

3 989,6

3 173,9

595,2

24,7

195,8

101,1

Bелинград

14 987,8

11 964,1

2 159,2

100,3

764,2

410,3

Лесичово

2 647,7

2 024,7

387,1

31,0

204,9

126,4

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Пазарджик

37 662,9

30 735,1

5 707,6

223,1

997,1

371,3

Панагюрище

7 406,7

5 941,0

1 083,4

36,1

346,2

147,8

Пещера

6 075,6

5 010,4

812,3

39,7

213,2

118,4

Pакитово

6 343,3

4 930,8

1 101,9

42,6

268,0

173,7

Cептември

8 256,7

6 112,4

1 717,7

44,5

382,1

182,4

Cтрелча

1 718,6

1 270,0

334,3

9,1

105,2

37,5

Брезник

2 855,2

1 732,4

519,1

76,2

527,5

311,6

Земен

1 345,9

795,2

291,8

26,0

232,9

106,4

ОБЛАСТ ПЕРНИК


С Т Р.

46 1

ДЪРЖАВЕН 2(к.3+к.4+к.5+к.6)

Kовачевци

3

ВЕСТНИК 4

БРОЙ  109 5

6

7

1 278,8

750,3

184,8

54,0

289,7

220,5

Перник

23 926,3

20 812,7

2 119,1

244,9

749,6

245,4

Pадомир

7 230,1

5 722,5

913,7

58,0

535,9

237,3

Tрън

2 905,9

1 721,5

477,5

76,8

630,1

314,1

Белене

3 080,8

2 355,3

469,7

35,2

220,6

123,3

Гулянци

3 863,8

2 749,5

803,8

30,6

279,9

124,9

Долна Mитрополия Долни Дъбник

6 541,3

4 773,0

1 265,2

54,3

448,8

222,3

4 289,8

3 138,8

869,1

33,6

248,3

138,1

Искър

2 401,8

1 761,0

491,7

15,2

133,9

62,7

Левски

5 950,7

4 485,2

1 188,9

18,8

257,8

76,7

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Hикопол

3 273,0

2 372,0

643,1

20,9

237,0

85,7

Плевен

38 194,0

33 723,0

3 232,6

167,2

1 071,2

412,2

Пордим

3 449,5

2 794,3

423,0

27,9

204,3

114,2

Червен бряг

9 130,2

6 885,5

1 771,0

57,2

416,5

196,0

Kнежа

4 513,3

3 610,9

735,6

12,7

154,1

51,8

19 119,3

15 212,4

2 917,0

127,9

862,0

424,5

2 825,3

2 055,8

334,6

54,0

380,9

220,3

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Aсеновград Брезово Kалояново

3 960,9

2 896,6

724,3

35,9

304,1

146,5

Kарлово

16 719,4

12 659,1

3 141,0

95,4

823,9

389,7

Кричим

3 146,8

2 507,5

583,7

3,0

52,6

12,9

Лъки

1 796,8

1 152,9

303,4

60,0

280,5

190,6

Mарица

8 286,3

6 939,0

939,2

31,7

376,4

127,8

Перущица

2 003,3

1 574,0

340,3

12,0

77,0

49,3

97 970,3

92 188,3

4 547,9

12,7

1 221,4

51,8

Първомай

8 195,7

6 088,2

1 515,5

70,3

521,7

287,3

Pаковски

7 499,3

5 866,7

1 322,0

30,6

280,0

124,7

Pодопи

8 050,8

5 883,2

1 468,0

202,4

497,2

224,1

Cадово

5 193,0

3 958,4

1 011,4

16,9

206,3

69,0

Стамболийски

6 190,6

4 826,0

1 182,1

25,7

156,8

54,0

Cъединение

2 875,9

2 011,6

629,7

22,2

212,4

91,1

Xисаря

3 901,9

3 071,5

545,3

36,7

248,4

82,4

Куклен

2 055,1

1 544,9

211,7

63,5

235,0

165,0

Сопот

3 797,8

3 114,3

551,2

16,2

116,1

66,3

Завет

3 952,8

3 039,8

631,6

41,0

240,4

137,7

Исперих

8 916,4

7 391,5

1 083,4

43,3

398,2

151,2

Kубрат

6 733,9

5 325,8

956,2

56,8

395,1

196,0

Пловдив

ОБЛАСТ РАЗГРАД

Лозница

4 469,3

3 464,5

576,7

77,7

350,4

207,9

Pазград

18 495,7

16 158,8

1 548,6

141,4

646,9

287,7

Cамуил

4 208,3

3 443,4

472,4

46,7

245,8

120,4

Цар Калоян

2 405,1

1 898,8

385,1

13,1

108,1

53,8

Борово

2 797,3

2 263,6

275,7

39,3

218,7

133,3

Бяла

4 848,8

3 576,8

907,7

43,7

320,6

178,7

ОБЛАСТ РУСЕ


БРОЙ  109 1

ДЪРЖАВЕН 2(к.3+к.4+к.5+к.6)

3

ВЕСТНИК 4

С Т Р.   4 7 5

6

7

Bетово

4 428,7

3 289,1

817,3

41,8

280,5

170,7

Две могили

3 290,6

2 407,3

521,0

45,0

317,3

184,8

Иваново

2 828,1

1 611,8

672,5

76,2

467,6

311,9

46 977,7

40 967,7

4 843,7

177,3

989,0

287,5

Cливо поле

3 510,3

2 539,3

593,9

49,6

327,5

202,5

Ценово

1 943,1

1 280,6

414,8

29,8

217,9

122,2

1 658,2

1 313,0

166,2

20,5

158,5

83,7

Pусе

ОБЛАСТ СИЛИСТРА Aлфатар Главиница Дулово Kайнарджа Cилистра

4 918,0

3 660,8

855,2

51,7

350,3

138,7

10 898,0

8 635,2

1 793,8

32,7

436,3

134,3

3 029,9

2 272,6

441,2

36,3

279,8

148,0

17 915,7

15 220,4

2 029,2

66,3

599,8

271,3

Cитово

2 486,7

1 772,6

423,1

36,3

254,7

148,3

Tутракан

5 555,0

4 220,1

988,4

32,7

313,8

133,7

ОБЛАСТ СЛИВЕН  Kотел

7 791,9

5 510,7

1 475,9

126,4

678,9

406,6

Hова Загора

13 939,3

10 831,9

2 234,1

125,0

748,3

344,9

Cливен

42 120,9

35 702,7

4 351,9

342,2

1 724,1

912,0

7 488,5

5 923,6

1 055,3

70,9

438,7

289,8

Баните

2 154,6

1 320,0

283,2

86,8

464,6

319,1

Борино

1 579,1

1 115,4

213,8

80,4

169,5

111,7

Девин

4 835,8

3 372,1

751,1

262,2

450,4

269,6

Доспат

3 843,7

2 968,8

599,5

61,2

214,2

110,0

Златоград

4 810,7

3 642,3

733,7

95,2

339,5

226,5

Mадан

4 628,5

3 061,6

742,8

183,0

641,1

379,4

Hеделино

3 395,0

2 135,7

474,4

173,7

611,2

491,6

Pудозем

4 377,3

3 240,2

636,0

162,3

338,8

189,5

Cмолян

17 169,4

14 420,8

663,4

624,8

1 460,4

893,9

2 744,8

2 166,7

75,4

129,8

372,9

247,2

293 987,9

278 850,2

9 473,2

278,2

5 386,3

609,1

Tвърдица ОБЛАСТ СМОЛЯН

Чепеларе СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЛАСТ СОФИЙСКА Антон

876,8

664,2

115,8

19,8

77,0

58,0

Божурище

2 749,6

2 264,6

299,3

18,2

167,5

74,9

Ботевград

11 269,6

8 616,9

1 623,2

155,6

873,9

635,8

Годеч

2 396,8

1 462,4

435,8

65,6

433,0

267,6

Горна Mалина

2 446,2

1 767,8

372,2

35,0

271,2

143,1

Долна баня

2 505,1

2 225,4

215,1

7,2

57,4

29,4

Драгоман

2 488,5

1 614,8

342,7

65,7

465,3

268,5

Eлин Пелин

7 289,5

6 219,1

527,6

74,7

468,1

242,2

Eтрополе

5 513,1

4 384,7

595,0

141,9

391,5

257,0

Златица

2 007,7

1 647,6

247,2

10,6

102,3

43,4

Ихтиман

6 739,0

5 142,8

981,0

76,4

538,8

312,4

Kопривщица

1 366,9

1 151,4

126,8

11,8

76,9

48,2

Kостенец

4 194,3

3 241,2

611,1

49,0

293,0

180,0

Kостинброд

4 878,6

3 865,9

603,1

62,1

347,5

185,6


С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

4

БРОЙ  109

1

2(к.3+к.4+к.5+к.6)

Мирково

1 135,4

833,7

111,7

27,0

163,0

99,7

Пирдоп

3 133,2

2 594,5

336,0

60,8

141,9

86,5

Правец

3

ВЕСТНИК 5

6

7

6 409,1

4 925,9

315,7

206,0

961,5

842,4

12 224,0

10 414,9

1 018,1

133,4

657,6

258,1

Cвоге

7 266,1

4 694,6

1 315,2

231,8

1 024,5

663,5

Cливница

2 907,8

2 121,6

541,5

27,2

217,5

111,7

Чавдар

718,6

584,9

68,0

9,5

56,2

38,8

Челопеч

875,1

743,3

43,3

14,4

74,1

58,8

Братя Даскалови

3 187,0

2 020,5

728,9

45,8

391,8

187,7

Гурково

2 317,1

1 758,1

408,3

14,6

136,1

43,8

Cамоков

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

Гълъбово

4 467,7

3 864,1

313,3

53,4

236,9

95,2

Kазанлък

23 680,0

20 071,0

2 881,4

60,4

667,2

247,2

Mъглиж

4 233,2

3 080,4

814,6

38,6

299,6

158,5

Николаево

2 591,9

2 094,5

360,6

17,7

119,1

72,2

Oпан

1 153,8

803,5

133,9

21,5

194,9

87,9

Павел баня

5 428,4

4 240,7

940,9

14,3

232,5

58,2

Pаднево

6 710,7

5 247,1

902,3

88,9

472,4

227,9

49 183,2

44 194,7

3 269,8

154,9

1 563,8

632,8

7 483,2

5 524,5

1 386,0

66,1

506,6

270,4

Aнтоново

3 267,6

1 912,5

561,5

94,6

699,0

386,9

Oмуртаг

8 300,4

6 033,1

1 444,8

94,6

727,9

386,9

Oпака

2 692,9

2 062,1

435,8

24,3

170,7

99,4

Cтара Загора Чирпан ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

Попово

10 496,7

7 728,5

1 756,8

125,4

886,0

512,5

Tърговище

20 383,8

16 517,2

2 477,5

162,6

1 226,5

665,3

14 615,4

11 896,5

1 956,6

74,3

688,0

304,3

Ивайловград

3 942,7

2 280,1

770,0

118,0

774,6

482,6

Любимец

3 719,4

2 878,9

563,1

40,5

236,9

111,7

Mаджарово

1 252,8

839,0

96,6

40,1

277,1

164,1

Mинерални бани Cвиленград

2 080,1

1 504,5

291,9

40,9

242,8

135,2

8 056,3

6 348,1

1 084,4

75,1

548,7

276,6

Cимеоновград

3 336,2

2 627,2

551,6

11,6

145,8

44,2

Cтамболово

2 964,4

2 170,6

321,4

58,9

413,5

224,8

Tополовград

4 769,9

3 436,0

931,9

35,2

366,8

143,9

Xарманли

7 611,9

6 006,5

974,1

66,5

564,8

272,1

28 065,5

25 238,4

1 776,1

106,2

944,8

350,9

Велики Преслав

4 550,8

3 373,0

836,2

39,7

301,9

162,7

Bенец

3 023,2

2 226,4

481,3

39,1

276,4

160,1

Bърбица

4 326,8

3 245,6

773,8

26,8

280,6

110,0

Kаолиново

4 794,7

3 679,1

803,2

30,2

282,2

123,3

Kаспичан

3 313,9

2 535,9

550,3

24,1

203,6

98,5

Hикола Kозлево

3 237,3

2 568,6

441,7

54,3

172,7

64,2

Hови пазар

7 734,3

6 283,8

978,4

114,2

357,9

186,4

ОБЛАСТ ХАСКОВО Димитровград

Xасково ОБЛАСТ ШУМЕН


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

4

С Т Р.   4 9

1

2(к.3+к.4+к.5+к.6)

Cмядово

3 505,3

2 820,8

499,4

13,9

171,2

56,8

Xитрино

2 510,0

1 681,9

344,8

86,6

396,7

232,1

31 485,6

27 851,3

2 586,4

118,2

929,7

399,0

Болярово

2 901,9

2 323,8

160,8

43,9

373,4

179,4

Eлхово

6 139,7

4 494,4

1 101,3

69,5

474,5

226,2

Cтралджа

5 724,7

4 155,2

1 028,4

72,8

468,3

233,8

Tунджа

7 439,7

4 663,2

1 854,6

92,9

829,0

380,2

Шумен

3

ВЕСТНИК 5

6

7

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Ямбол ВСИЧКО:

25 100,5

21 725,4

3 076,0

7,2

291,9

29,1

2 384 738,8

1 988 198,8

255 640,0

19 000,0

121 900,0

60 000,0

Чл. 51. Стойностните и натуралните показатели на общините за делегираните от държавата дейности са определени съгласно приложение № 6. Чл. 52. Разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, определени с решение на общинския съвет въз основа на поименните списъци на обектите за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, се представят в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите. Чл. 53. (1) Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, както следва: 1. първо тримесечие – 30 на сто; 2. второ тримесечие – 25 на сто; 3. трето тримесечие – 20 на сто; 4. четвърто тримесечие – 25 на сто. (2) Годишният размер на целевата субсидия за капиталови разходи за общините, без тази за изграждане и основен ремонт на общински пътища, се разпределя по тримесечия, както следва: 1. първо тримесечие – 15 на сто; 2. второ тримесечие – 30 на сто; 3. трето тримесечие – 30 на сто; 4. четвърто тримесечие – 25 на сто. (3) Общата изравнителна субсидия по чл. 50 се предоставя на общините до 31 януари в размер 50 на сто и до 30 юни – останалите 50 на сто. (4) Средствата за зимно поддържане и снегопочистване по чл. 50 се предоставят на общините до 20 януари в размер 75 на сто и до 30 октомври – останалите 25 на сто. (5) Общата субсидия за делегираните от държавата дейности и целевата субсидия за капиталови разходи, без тази за изграждане и основен ремонт на общински пътища, се предоставят ежемесечно до 5-о число на текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение по ал. 1 и 2.

(6) Целевата субсидия за изграждане и основен ремонт на общински пътища се предоставя въз основа на заявка от общините по ред и начин, определени от министъра на финансите. Чл. 54. (1) Утвърждава допустимите максимални размери на задълженията към доставчици към 31 декември 2014 г. на разпоредителите с бюджет по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси съгласно приложение № 7. (2) Сумите за съответните разпоредители с бюджет по приложение № 7 могат да бъдат увеличени с акт на Министерския съвет, като общият размер на увеличенията не може да надвишава 20 на сто от сумата по ал. 1. (3) Министерск и ят съвет може да извършва компенсирани промени в сумите по приложение № 7 между отделните разпоредители с бюджет, когато очакваният размер на задълженията към доставчиците на даден разпоредител с бюджет по приложение № 7 и неговите разпоредители от по-ниска степен е по-малък от съответната сума по приложение № 7. (4) В обхвата на задълженията по ал. 1 – 3 се включват всички задължения към доставчици, които подлежат на плащане и отчитане по съответните бюджети на разпоредителите по ал. 1, включително на техните разпоредители от по-ниска степен, с изключение на задълженията по финансов лизинг, търговски кредит и други форми на дълг за доставки на активи, отчетени като бюджетни разходи. Чл. 55. (1) Утвърждава разходите, максималните размери на новите задължения за разходи по чл. 4 – 46 и трансферите по чл. 1, ал. 2, раздел ІІІ, т. 1.1, 1.4, 1.5 и 1.6 в размер 95 на сто, като останалите 5 на сто се предоставят, в случай че не се превиши бюджетният дефицит по държавния бюджет. (2) Ограничението по ал. 1 не се отнася за средствата по стандарти за финансиране на дейностите в средното образование, здравеопазването, културата, социалните грижи, общинската администрация, функция „Отбрана и сигурност“ в общините и средствата за


С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата по бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Чл. 56. В 10-дневен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. в „Държавен вестник“ бюджетните организации, чиито бюджети са част от държавния бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдените им бюджети, както и програмните формати на бюджетите си при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация. Чл. 57. Утвърждава обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер 240 млн. лв. Чл. 58. Съгласно схемата за държавна помощ № SA.32982 (2011/N) се утвърждават ваучери за гориво за земеделските производители на обща номинална стойност до 84 млн. лв. след одобряване от Европейската комисия с положително решение за удължаване срока на действие на схемата. Чл. 59. Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния служител, е 360 лв. от 1 януари 2014 г. Чл. 60. Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за найниската длъжност на лицата по чл. 212, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 199, ал. 3 и чл. 203, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 22 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и по чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ е 376 лв. от 1 януари 2014 г. Чл. 61. (1) Средномесечни я т доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2014 г. е 350 лв. (2) Размерът на месечните помощи за дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2014 г. е, както следва: 1. за първо дете – 35 лв.; 2. за второ дете – 50 лв.; 3. за трето и всяко следващо дете – 35 лв. (3) При едновременно раждане от майката на две и повече деца помощта по ал. 2 за всяко от тях се определя и изплаща в размер 150 на сто от размера по ал. 2, т. 2. (4) Размерът на месечната помощ за дете по чл. 7, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 2, т. 1. (5) Размерът на месечната помощ за дете по чл. 7, ал. 8 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в двоен размер от размера по ал. 2, т. 2.

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

(6) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца за 2014 г. е 150 лв. (7) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2014 г. е, както следва: 1. за първо дете – 250 лв.; 2. за второ дете – 600 лв.; 3. за трето и всяко следващо дете – 200 лв. (8) Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2014 г. е 100 лв. (9) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2014 г. е 100 лв. (10) Размерът на еднократната помощ за близнаци по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2014 г. е 1200 лв. за всяко дете. (11) Размерът на еднократната помощ по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2014 г. е 2880 лв. (12) Размерът на месечната добавка по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2014 г. е 240 лв. (13) Размерът на обезщетенията по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за 2014 г. е 340 лв. Чл. 62. Максимални ят размер на държавните парични награди по чл. 3, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията е, както следва: 1. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 1 – до 700 лв.; 2. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 2 – до 700 лв.; 3. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 3 – до 5000 лв. Чл. 63. Годишният размер на държавната субсидия за един получен действителен глас съгласно Закона за политическите партии за 2014 г. е 11 лв. Чл. 64. Максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, за 2014 г. е 80 лв. Чл. 65. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2014 г. е в размер 4,5 млрд. лв. Чл. 66. Максималният размер на държавния дълг към края на 2014 г. не може да надвишава 18,0 млрд. лв. Чл. 67. (1) Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет по реда на Закона за държавния дълг, е 4,4 млрд. лв.


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

(2) В рамките на текущата бюджетна година разпоредителите с бюджет по държавния бюджет не могат да поемат нов държавен дълг чрез финансов лизинг и останалите форми на дълг съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (ОВ, L 145/1 от 10 юни 2009 г.). Чл. 68. Министерски ят съвет може да поема външен държавен дълг, включително чрез емисии на държавни ценни книжа на международните пазари, в размер общо до 3,9 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута при условие за последваща ратификация. Чл. 69. (1) За целите на касовото управление и плащанията на бюджетните организации освен дълга по чл. 67, ал. 1 може да се поема държавен дълг, който се изплаща до края на текущата бюджетна година, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината. (2) За оптимизиране обсл у ж ването на държавния дълг министърът на финансите може да: 1. емитира освен дълга по чл. 67, ал. 1 държавни ценни книжа за обратно изкупуване на вътрешни и външни задължения на страната, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината; 2. сключва договори за намаляване на риска при рефинансиране и изглаждане на матуритетната структура на дълга, при условие че в резултат на това не се увеличава номиналната стойност на дълга; 3. сключва договори за валутни и лихвени суапови операции; 4. изплаща предсрочно задължения по държавния дълг. Чл. 70. (1) Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени по реда на Закона за държавния дълг през 2014 г., е 0,157 млрд. лв. (2) В рамк ите на тек у щата бюд жет на година Министерският съвет може да одобрява и да предлага на Народното събрание издаване на държавни гаранции по заемни споразумения във връзка с финансирането на проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ в размер до валутната равностойност на 157 млн. лв. при спазване на законодателството в областта на държавните помощи. Чл. 71. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да одобрява и да предлага на Народното събрание издаване на държавни гаранции по Закона за Българската банка за развитие по нови външни заемни споразумения на Българската банка за развитие с Европейската инвестиционна

ВЕСТНИК

С Т Р.   5 1

банка в размер до валутната равностойност на 300 млн. лв. при спазване на законодателството в областта на държавните помощи. Чл. 72. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да издава държавни гаранции, както следва: 1. под формата на гаранционни депозити съгласно чл. 86 в общ размер до 100 млн. лв.; 2. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти в общ размер до 40,0 млн. лв. Чл. 73. Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени по реда на чл. 71 и 72, е 0,44 млрд. лв. Чл. 74. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет освен дълга по чл. 67, ал. 1 може да проведе преговори и сключи с Европейската инвестиционна банка споразумение за структурен програмен заем в размер до 500 млн. евро за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от фондовете на Европейския съюз, за периода 2014 – 2020 г. при условие за последваща ратификация. Чл. 75. (1) В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да проведе преговори и сключи с Европейската инвестиционна банка споразумения за държавен инвестиционен заем до 300 млн. евро за финансиране на проект „Транзитни пътища VІ“ и за рамков заем до 150 млн. евро за следващия програмен период 2014 – 2020 г. за финансиране на малки проекти в аграрния сектор при условие за последваща ратификация през 2015 г. (2) В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да проведе преговори и да сключи с китайската Ексимбанк споразумение за кредитна линия за финансиране на българо-китайски инвестиционни проекти в областите: инфраструктура, иновативни технологии, производствени проекти с висока добавена стойност за икономиката в размер до 200 млн. евро при условие за последваща ратификация през 2015 г. Чл. 76. За 2014 г. приходите, разходите, вк лючително за сметка на националното съфинансиране, както и елементите на финансирането, свързани с държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент – търговско дружество, администрирани и управлявани от разпоредители с бюджет по държавния бюджет, са планирани по централния бюджет. Общият лимит на разходите е в размер до 246 379,9 хил. лв. Чл. 77. (1) Министерският съвет утвърждава класификацията на разходите по области на политики и бюджетни програми за 2015 г. от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на Министерския съвет, на


С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

министерствата и на държавните агенции, съгласно която се разработват бюджетните им прогнози и проектите им на бюджети. (2) Класификацията по ал. 1 се изготвя от министъра на финансите по предложение на съответния първостепенен разпоредител с бюджет. Чл. 78. (1) Вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените с този закон разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата и на държавните агенции за 2014 г. се одобряват по реда на чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси. (2) В случаите, когато с този закон е утвърдено разпределение на разходите само по една област на политика по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата и на държавните агенции, вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените им разходи по бюджетни програми се одобряват също по реда на чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси. Чл. 79. Министерск и ят съвет може да извършва промени на утвърдените с този закон максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г., на първостепенните разпоредители с бюджет, част от държавния бюджет след представянето на годишните им отчети за 2013 г. Чл. 80. Министерският съвет може да извършва промени в показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси при извършване на промени по реда на чл. 109, ал. 2 от същия закон. Чл. 81. (1) Министерският съвет утвърждава разходите за персонал (заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения) през 2014 г. на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет с изключение на Народното събрание и на съдебната власт. (2) Разходите за персонал се извършват до утвърдения по ал. 1 размер. (3) Увеличение на разходите за персонал може да се извърши само с нормативен акт на Министерския съвет: 1. при структурни промени за сметка на намаление на други показатели по бюджета на съответния разпоредител с бюджет; 2. при намаление на разходите за персонал по бюджетите на други разпоредители с бюджет. (4) Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка.

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

(5) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие на преминаване на функции и персонал към друго бюджетно предприятие, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати съобразно оценката на изпълнението и за изплащане на дължимите към тях осигурителни вноски и/или за издръжка. (6) Алинеи 1 – 5 не се прилагат по отношение на разходите за персонал за сметка на: 1. получени средства от помощи и дарения, по международни договори и програми; 2. разходи за социално-битово и културно обслужване на персонала с характер на възнаграждения; 3. получени трансфери от други бюджети; 4. разходи за персонал на делегираните бюджети и целеви средства по програми за развитие на средното образование; 5. разходи за изпълнение на Националния план за действие по заетостта и за възнаграждения на приемните семейства по Закона за закрила на детето; 6. проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. (7) Алинеи 4, 5 и 6 се прилагат съответно и от Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и от общините за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“. Чл. 82. Бюджетните организации, настанени в сгради – собственост на държавата или на общините, не заплащат наеми. Чл. 83. (1) Определя сметките за средствата от Европейския съюз, за които през 2014 г. Министерският съвет ще утвърждава годишни разчети, съгласно приложение № 8. (2) Промени в разчетите по сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд се извършват от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите след изтичане на третото тримесечие на бюджетната година при съществено влошаване на бюджетното є салдо. (3) Промени в разчетите по сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ се извършват от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните съгласувано с министъра на финансите след изтичане на третото тримесечие на бюджетната година при влошаване на бюджетното є салдо. (4) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени по утвърдените годишни разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд и на Държавен фонд „Земеделие“ при запазване на тяхното бюджетно салдо.


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

Чл. 84. Националното съфинансиране на средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз и от други донори по Кохезионния фонд (Регламент (ЕО) 1164/94), Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Програмата за сътрудничество „България – Швейцария“, се предоставя за сметка на трансфер по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.11 от държавния бюджет по сметка за средствата от Европейския съюз на Националния фонд. Чл. 85. При необходимост възстановяването на средства към Европейската комисия по предприсъединителните финансови инструменти, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, частта за Шенген от временния Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение, Преходния финансов инструмент, както и към донорите по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Програмата за сътрудничество „България – Швейцария“, е за сметка на трансфера от централния бюджет и/или на такъв от минали години по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд. Чл. 86. (1) За покриване на финансовия недостиг на общини, други бюджетни предпри яти я и на държавни предпри яти я по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, които са бенефициенти по проекти по оперативните програми „Транспорт“, „Околна среда“ и „Регионално развитие“, одобрени от Европейската инвестиционна банка в съответствие с изискванията на Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на Европейския съюз 2007 – 2013) между Република България и Европейската инвестиционна банка, може да се отпускат заеми от Българската банка за развитие въз основа на предоставени от централния бюджет възстановими средства със специално предназначение по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Закона за Българската банка за развитие. (2) Средствата по ал. 1 се предоставят на Българската банка за развитие като гаранционни депозити. (3) Предоставянето на средства за покриване на финансов недостиг на заемообразен принцип чрез Българската банка за развитие се извършва в съответствие с утвърдения от Министерския съвет Механизъм за ползване на средства от Кредитното споразумение и

ВЕСТНИК

С Т Р.   5 3

сключения през 2011 г. договор между Българската банка за развитие и Министерството на финансите за определяне на условията за кредитиране на финансов недостиг на бенефициенти по оперативните програми „Транспорт“, „Околна среда“ и „Регионално развитие“ със средства от Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България – съфинансиране по Фондовете на Европейския съюз 2007 – 2013 г.) между Република България и Европейската инвестиционна банка. (4) Поетият дълг от общините по линия на Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на Европейския съюз 2007 – 2013) между Република България и Европейската инвестиционна банка не се включва в обхвата на чл. 32 от Закона за публичните финанси. Чл. 87. Държавен фонд „Земеделие“ извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ за периода 2007 – 2013 г. Чл. 88. Общините могат да бъдат подпомагани за достъпа си до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ“ – ЕАД, при изпълнение на проекти от европейските фондове при условия, по ред и критерии, определени от Министерския съвет съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България. Чл. 89. (1) Министерският съвет може да променя бюджетните взаимоотношения между бюджетите на общините и бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет и с други бюджети и сметки, както и бюджетните взаимоотношения между бюджетите на общините и централния бюджет въз основа на взаимно предложение и/или при изпълнение на проекти, програми, събития и прояви, за подпомагане на общини в затруднено финансово състояние, както и при възлагане и/или изпълнение на определени дейности. (2) Условията, редът и критериите за предоставяне на средствата на общини в затруднено финансово състояние се определят с акт на Министерския съвет. Чл. 90. (1) Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите дейности, включително за инвестиционни разходи. (2) Размерът на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет може да се увеличава/намалява в случаите по чл. 99 от Закона за публичните финанси.


С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

Чл. 91. (1) Преобразуваните през 2014 г. в търговски дружества разпоредители с бюджет правят вноска в полза на централния бюджет в размер на разликата между утвърдените им приходи и разходи за 2014 г. (2) Средствата по ал. 1 се превеждат до 25-о число в края на всяко тримесечие на базата на фактическото изпълнение на приходите. Чл. 92. (1) Акционерните дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, в които размерът на средствата на фонд „Резервен“ е достигнал или надхвърлил една десета част от капитала или определената от устава по-голяма част, при приключване на финансовата 2013 г. не правят отчисления за фонд „Резервен“. (2) Акционерните дружества по ал. 1, в които средствата на фонд „Резервен“ са в размер, по-малък от посочения в ал. 1, при приключване на финансовата 2013 г. правят отчисления за фонда в размер на една десета част от реализираната печалба, а когато така определените отчисления биха довели до превишаване на определения размер на фонд „Резервен“, правят отчисления в размер, съответстващ на средствата, необходими за неговото попълване. Чл. 93. (1) Държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества с държавно, съответно с общинско участие, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, дължат вноска в размер 50 на сто от получения наем в държавния бюджет, а общинските – в общинския бюджет. (2) За имоти, отдадени под наем от дружества с над 50 на сто държавно и/или общинско участие, в съответния бюджет се дължи вноска в размер 50 на сто от наема, съответстващ на държавното или общинското участие. (3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за юридически лица, когато при тяхното образуване или преобразуване имуществото, което те отдават под наем, е предоставено за извършване на дейности, свързани с отдаването под наем. (4) Държавните или общинските лечебни заведения – еднолични търговски дружества, прилагат чл. 105 от Закона за лечебните заведения. (5) Су мите по а л. 1 и 2 се внасят от държавните предприятия и дружествата с държавно участие в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметка за приходите по централния бюджет на Националната агенция за приходите. (6) Сумите по ал. 1 и 2 се внасят от общинските предприятия и дружествата с общинско участие в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на общината, която има участие в съответното общинско предприятие или дружество.

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

(7) Вноските по ал. 1 и 2, дължими към държавния бюджет, се установяват и събират от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. (8) Вноските по ал. 1 и 2, дължими към общинския бюджет, се установяват и събират от органите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Чл. 94. Първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет предвиждат в рамките на утвърдените с този закон капиталови разходи по бюджетите им за 2014 г. средства за реализиране на енергоспестяващи мерки и за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания, при условие че те не са изпълнени до края на 2013 г. Чл. 95. (1) Целево предоставяните средства от централния бюджет на нефинансовите предприятия за субсидии, компенсации и капиталови трансфери по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 1.1 и 2.2 и за финансиране на дейностите по техническата ликвидация, санирането на околната среда в миннодобивния отрасъл и отстраняването на минали екологични щети не могат да се използват за обезпечения. (2) Средствата по ал. 1 не може да се използват и за принудително погасяване на публични и частни държавни вземания, както и на вземания на трети лица. (3) Неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по ал. 1 може да се прихващат в пълен размер с подлежащи на отпускане от централния бюджет трансфери, съответно със субсидии и компенсации, включително за общините. Чл. 96. (1) Наличните парични средства по сметките по чл. 152, ал. 1 от Закона за публичните финанси може да се обезпечават от банките с вземания по дълга на Република България, поет с ратифицираните договори за прехвърляеми заеми с фиксирани лихвени проценти между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелтшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията, подписани на 4 ноември 2013 г. (2) Обезпечаването по ал. 1 се извършва въз основа на писмено споразумение и има действие на договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог върху вземанията в полза на Министерството на финансите. Банките обезпечават с вземания по ал. 1, свободни от всякакви тежести и обезпечения, а разпореждане с тези вземания се извършва само със съгласие на Министерството на финансите. (3) Разпоредбите на чл. 152, ал. 9, 10 и 13 от Закона за публичните финанси се прилагат съответно за обезпеченията по ал. 1.


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

Заключителни разпоредби § 1. В Закона за Националната агенция за приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм., бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95 от 2009 г., бр. 15, 51, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г. и бр. 38 и 94 от 2012 г.) в чл. 3 се създават ал. 13 и 14: „(13) Събираните от агенцията чрез сметки за чужди средства публични и частни вземания по ал. 1, т. 3 и 9, подлежащи на превеждане в полза на бюджета на съдебната власт, както и на бюджети, които не са част от държавния бюджет, и на сметки за средствата от Европейския съюз, се превеждат по съответните им сметки най-малко веднъж тримесечно, а останалите събрани средства се превеждат по сметките на агенцията за приходите на централния бюджет. (14) Разпоредбата на ал. 13 се прилага и по отношение на събираните от агенцията вземания на средства по международни програми, включително свързаното с тях национално съфинансиране и авансово финансиране, доколкото този ред е в съответствие с международните договори за тези средства и програми или не е определено друго с нормативен акт.“ § 2. В Закона за ограничаване на плащанията в брой (ДВ, бр. 16 от 2011 г.) чл. 4 се изменя така: „Чл. 4. (1) Обслужването от банките в с т ра ната на опера ц и и т е на бюд же т н и т е предприятия по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания се извършва въз основа на сключени договори между Министерството на финансите и банките съгласно чл. 154, ал. 9 от Закона за публичните финанси и по реда на ал. 3. (2) Програмното и ресурсното осигуряване на картовите плащания по ал. 1 и свързаното с тях обслужване и сетълмент се извършват от лицензирания от Българската народна банка оператор на платежна система с окончателност на сетълмента за обслужване на плащания по операции с банкови платежни карти на територията на страната въз основа на сключен договор с Министерството на финансите съгласно чл. 154, ал. 10 от Закона за публичните финанси. (3) Обслужването на картови разплащания по събиране на приходи и други постъпления на бюджетни организации, което не попада в обхвата на договорите по ал. 1, се извършва въз основа на сключен договор между съответната банка и бюджетната организация. (4) Дъл ж имите от Министерството на финансите суми по договорите по ал. 1 и 2 са за сметка на централния бюджет, а тези по ал. 3 – за сметка на съответния бюджет. (5) За картовите плащания към бюджетни организации по ал. 1 и 3 физическите и

ВЕСТНИК

С Т Р.   5 5

юридическите лица не заплащат банкови комисиони и такси. (6) Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка дават указания по прилагането на ал. 1 – 5.“ § 3. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91 от 2013 г.) в § 2 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения: 1. В ал. 1 и 2 думите „2013 г.“ се заменят с „2014 г.“. 2. В ал. 4, изречение първо думите „2014 г.“ се заменят с „2015 г.“. § 4. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70, 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г. и бр. 15, 23 и 66 от 2013 г.) в § 4 от заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 3 думите „издадена от министъра на финансите съгласувано с“ се заменят с „приета от Министерския съвет по предложение на“. 2. Създава се ал. 4: „(4) Наредбата по ал. 3 се приема в срок до 31 март 2014 г., като до нейното приемане предоставянето на средствата по ал. 1, както и издаването на превозни документи за извършване на превозите на определени категории пътници, предвидени в нормативните актове, се извършват по досегашния ред.“ § 5. В Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г., бр. 36, 124 и 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от 1999 г., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 29, 71, 86 и 114 от 2003 г., бр. 40 от 2004 г., бр. 28, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 41 и 105 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 35, 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 78 от 2010 г., бр. 9, 23 и 99 от 2011 г., бр. 102 от 2012 г. и бр. 68 и 84 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се чл. 40в: „Чл. 40в. Лицата от педагогическия персонал имат право на възстановяване на част от извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно при условия


С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

и по ред, определени в наредба на министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на финансите.“ 2. В чл. 41а: а) в ал. 1, 2 и 3 думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“; б) създава се нова ал. 6: „(6) Първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи училища, детски градини и обслужващи звена като част от допълнителните компоненти на формулата за съответната дейност, задължително определят добавка за условно-постоянни разходи в минимален размер, определян ежегодно с постановлението за изпълнението на държавния бюджет.“; в) досегашните ал. 6, 7, 8 и 9 стават съответно ал. 7, 8, 9 и 10 и в тях навсякъде думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“; г) досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 10“, а думите „по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет“ се заличават; д) досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“; е) досегашната ал. 12 става ал. 13; ж) досегашната ал. 13 става ал. 14 и в нея навсякъде думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“. 3. В чл. 41б навсякъде думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“. § 6. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59 и 68 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 31 ал. 5 се изменя така: „(5) Общественият доставчик, съответно крайните снабдители изкупуват произведената електрическа енергия от възобновяеми източници при следните условия: 1. по преференциална цена, за количествата електрическа енергия до размера на определената средногодишна продължителност на работа, съгласно решението на ДКЕВР за определяне на цена на конкретния производител; 2. по утвърдената от ДКЕВР цена, по която общественият доставчик продава електрическата енергия на крайните снабдители и електроразпределителните дружества, за количествата, надхвърлящи производството по т. 1; 3. количествата по т. 1 и 2 се намаляват с количествата, които производителите ползват за собствени нужди, за снабдяване на свои клонове, предприятия и обекти и които продават по свободно договорени цени по реда на глава девета, раздел VII от Закона за енергетиката и/или на балансиращия пазар.“ 2. В глава четвърта се създава раздел V с чл. 35а – 35в :

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

„Раздел V Такса за производство на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия Чл. 35а. (1) За производството на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия се събира такса. (2) Размерът на таксата по ал. 1 се определя по следната формула: ТПЕЕ = ПЦ х КИЕЕ х 20 %, където: ТПЕЕ е такса за производство на електрическа енергия; ПЦ е преференциалната цена по чл. 31, ал. 1 без данъка върху добавената стойност; КИЕЕ е количеството изкупена електрическа енергия от обществения доставчик и от крайните снабдители по чл. 31, ал. 5. (3) Производителите на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия са задължени за таксата по ал. 1. Чл. 35б. (1) Таксата по чл. 35а се удържа и внася от обществения доставчик, съответно от крайния снабдител. (2) Лицата, задължени да удържат и внасят таксата по този раздел, подават тримесечна справка по образец, утвърден от ДКЕВР за дължимата такса за съответния период. (3) Справката по ал. 2 се подава в ДКEВР в срок до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнася. (4) Дължимата такса се внася в държавния бюджет в срока на подаване на справката по ал. 3. Чл. 35в. (1) За невнесената в срок такса по чл. 35а се начислява и дължи лихва в размер на законната лихва съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. (2) Таксата по чл. 35а не подлежи на възстановяване. (3) Просрочената такса по чл. 35а подлежи на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Актът за установяване на вземането се издава от председателя на ДКЕВР.“ 3. Създава се чл. 73: „Чл. 73. (1) На лице, задължено да удържи и внесе таксата по чл. 35а, което не подаде справката по чл. 35б, ал. 2, не я подаде в срок, не посочи или посочи неверни данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимата такса в по-малък размер, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на имуществената санкция е от 7000 до 15 000 лв. (3) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на ДКЕВР,


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

а наказателните постановления се издават от председателя на ДКЕВР или от оправомощено от него длъжностно лице. (4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“ § 7. В Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и 110 от 2008 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 15 и 24 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 54 и 103 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изменения: 1. В чл. 7 ал. 4 се изменя така: „(4) Размерът на помощта по ал. 1 се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, като този размер е по-голям за: 1. второ дете в семейството, с изключение на случаите по ал. 2; 2. дете с трайно увреждане; 3. дете близнак.“ 2. В § 1а от допълнителните разпоредби думите „както и настанените за отглеждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето“ се заличават. § 8. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г. и бр. 23, 66 и 100 от 2013 г.) се създава чл. 22б:

ВЕСТНИК

С Т Р.   5 7

„Данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата Чл. 22б. (1) Физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата, когато едновременно са налице следните условия: 1. лицето е придобило през годината само доходи по чл. 10, ал. 1, т. 1; 2. придобитите през годината доходи по т. 1 не превишават 12 месечни минимални работни заплати за съответната година. (2) В доходите по ал. 1, т. 2 не се включва допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за съответната година. (3) Данъчното облекчение по ал. 1 е в размер на дължимия данък за доходите по ал. 1, т. 2, с изключение на доходите по ал. 2, придобити през течение на годината. (4) Обстоятелствата и условията по ал. 1 се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50.“ § 9. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет. § 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 2, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“. Законът е приет от 42-то Народно събрание на 9 декември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. Председател на Народното събрание: Михаил Миков Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4

Разпределение на субсидията за вероизповеданията, регистрирани  по реда на Закона за вероизповеданията, за 2014 г. №

Наименование

Сума (хил. лв.)

1.

За подпомагане на Българските православни общини в чужбина и свещенослужителите, работещи зад граница

730,0

2.

За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната

2 000,0

3.

За ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското изповедание в Република България

230,0

4.

За ремонт и строителство на храмове и манастири на Католическата църква в Република България

35,0

5.

За ремонт на синагоги и подпомагане на Религиозната общност на евреите в Република България

30,0

6.

За ремонт и строителство на храмове на Арменската апостолическа православна църква в Република България

35,0

7.

За ремонт и строителство на молитвени домове на други регистрирани вероизповедания в Република България

50,0

8.

За ремонт на религиозни сгради на Българската православна църква с национално значение

350,0


С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Наименование

9.

За издаване на религиозна литература и представителни научни издания

10.

Резерв

10.1.

БРОЙ  109 Сума (хил. лв.) 40,0 500,0

в т.ч. за създаване на регистър, картотека и картографиране на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България Всичко:

50,0 4 000,0

Приложение № 2 към чл. 11, ал. 4 Трансфери от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища за 2014 г. №

Наименование

Сума (хил. лв.)

1.

Военна академия „Г. С. Раковски“

6 449,0

2.

Национален военен университет „Васил Левски“

12 554,0

3.

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

5 081,0

Всичко:

24 084,0

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 4 Трансфери от бюджета на Министерството на образованието и науката  за държавните висши училища и Българската академия на науките за 2014 г. №

Наименование

Сума (хил. лв.)

1.

Българска академия на науките

72 496,8

2.

Технически университет – София

28 789,7

3.

Технически университет – Варна

10 674,5

4.

Технически университет – Габрово

5 696,5

5.

Русенски университет „А. Кънчев“

13 650,5

6.

Университет по хранителни технологии – Пловдив

6 065,9

7.

Химико-технологичен и металургичен университет – София

7 042,3

8.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

5 591,8

9.

Лесотехнически университет – София

7 098,6

10.

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

11.

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София

12.

Университет за национално и световно стопанство – София

16 545,0

13.

Икономически университет – Варна

10 248,0

14.

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

15.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

43 335,0

16.

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

10 583,1

17.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

18 932,0

18.

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

15 625,8

19.

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

20.

Национална спортна академия „Васил Левски“  – София

21.

Аграрен университет – Пловдив

22.

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

2 815,2

23.

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София

3 172,8

24.

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София

4 008,1

25.

Национална художествена академия – София

4 413,6

26.

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

2 804,3

10 817,3 4 645,0

6 191,8

8 457,6 10 604,5 8 473,4


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р.   5 9

Наименование

Сума (хил. лв.)

27.

Колеж по телекомуникации и пощи – София

861,6

28.

Медицински университет – София

29.

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна

11 720,8

30.

Медицински университет – Пловдив

15 812,8

31.

Медицински университет – Плевен

32.

Тракийски университет – Стара Загора

33.

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София

34.

Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София

Всичко:

30 866,8

6 414,1 14 796,9 3 409,3 1 545,9 424 207,3

Приложение № 4 към чл. 49 Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел от централния бюджет за 2014 г. №

Наименование

Сума (хил. лв.)

1.

Български Червен кръст

2.

Сдружение „Съюз на инвалидите в България“

617,0

3.

Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“

246,0

4.

Сдружение „Съюз на слепите в България“

628,0

5.

Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“

185,0

6.

Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“

416,0

7.

Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“

8.

Сдружение „Съюз на глухите в България“

324,0

9.

Сдружение „Българска асоциация „Диабет“

353,0

10.

Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“

80,0

11.

Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“

168,0

12.

Съюз на ветераните от войните в България

262,0

13.

Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания

272,0

14.

Сдружение „Център за психологически изследвания“

220,0

15.

Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“

52,0

16.

Сдружение „Национална организация „Малки български хора“

46,0

17.

Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“

52,0

18.

Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“

19.

Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“

20.

Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“

21.

Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“

99,0

22.

Съюз на народните читалища

86,0

23.

Рилска Света обител – Рилски манастир

24.

Български институт за стандартизация

25.

Национален дарителски фонд „13 века България“

226,0

26.

Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа

412,0

Всичко:

3 100,0

98,0

206,0 45,0 200,0

597,0 1 280,0

10 270,0


С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН Приложение № 5 към чл. 50

І. Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2014 г. Субсидиите за общините от централни я бюджет за 2014 г. се изчисляват по следната формула: С = С1 + С2 + С3, където: С е размерът на субсидията за конкретната община от централния бюджет; С1 е размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности от централния бюджет за конкретната община; изчислява се като сума на всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по стандарти; С2 е размерът на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Изравнителната субсидия за общините от централния бюджет за 2014 г. се изчислява по следната формула: С2 = Кi*(A1 + A2 + А3), където i=1 или 2; К1 = 105,1 % за общините от първа група по т. ІІ на приложението; К2 = 100 % за общините от втора група по т. ІІ на приложението; А1 е първата част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Тя се формира от стандарти за два вида услуги – детски заведения и домашен социален патронаж. А1 = Сдз+Сдсп, където Сдз е изчислен по стандарт за издръжка на едно дете в детско заведение в размер 400 лв. на дете, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 43 % от децата до 5 години на територията на съответната община. Сдсп е изчислен по стандарт в размер 555 лв. за обслужвано лице в домашен социален патронаж, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 3 % от възрастните на и над 65 години на територията на съответната община. Пълен достъп (100 %) до тази част от субсидията имат общините, чиито текущи разходи за местните дейности към 31.12.2012 г. на един жител (без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност „Чистота“) са по-ниски от средното равнище за страната на един ж ител (ТРМ х1<ТРМ ср.). Останалите общини получават ограничен достъп – 50 %. ТРМ х1 са текущите разходи за местни дейности към 31 декември 2012 г. (без тези за заплати, възнаг ра ж дени я, осиг у ровк и и за дейност „Чистота“) на един жител на конкретната община; ТРМ ср е средният размер за страната на текущите разходи за местните дейности към 31 декември 2012 г. (без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност „Чистота“) на един жител.

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

А2 е втората част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Право да получават тази част от субсидията имат общините, чиито данъчни постъпления (патентен данък, имуществени и други данъци) са под средно т о ра вн и ще за с т ра ната на ед и н ж и т ел (МД х1<МД ср.). Изравняването е в размер 87,3 % о т раз л и к ата меж д у сред но т о ра вн и ще за страната и данъчните приходи на един жител за конкретната община, умножена по броя на жителите є. Получената сума е коригирана с т.нар. „данъчно усилие“, което ред у цира 87,3 %-то изравняване с 25 % от разликата меж ду максималното данъчно усилие (1) и това на съответната община. А2 се изчислява по следната формула: А2 = ИДПр х1 – (1 – ДУсрх1) * 0,25) * ИДПр х1 , където: ИДПр х1 = (МД ср -МД х1) * Н х1 * 0,873; МД х1 е размерът на постъпленията от местни данъци (патентен данък, имуществени и други данъци) на един жител на конкретната община към 31 декември 2012 г.; МДср е размерът на постъпленията от местни данъци на един жител (патентен данък, имуществени и други данъци) средно за страната към 31 декември 2012 г.; Н х1 е населението на съответната община по данни на НСИ към 31 декември 2012 г.; ДУсрх1 е осредненото съотношение между размерите на ставките на данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущество по възмезден начин на конкретната община за 2013 г. към съответните максимални ставки, определени със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Изчислява се по следната формула: Д У с р х 1 = (С Т Д Н И х 1 /С Т Д Н И m a х + С Т Д В П И х 1 / СТ ДВПИmaх)/2, където: СТ ДНИх1 е размерът на ставката на данъка върх у недви ж имите имоти на конк ретната община за 2013 г.; СТ ДНИmaх е максималният размер на ставката на данъка върху недвижимите имоти, определен със Закона за местните данъци и такси; СТ ДВПИх1 е размерът на ставката за данъка при придобиване на имущество по възмезден начин за 2013 г. на конкретната община; СТ ДВПИmaх е максималният размер на ставката за данъка при придобиване на имущество по възмезден начин, определен със Закона за местните данъци и такси; А3 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсиди я от цент ра лни я бюджет за конкретната община, който осигурява размера на общата изравнителна субсидия, оп ределен в Закона за д ържавни я бюд жет на Република България за 2013 г. (ЗДБРБ за 2013 г.); достъп до тази част на субсидията имат общините с отрицателна разлика между


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

полученото от сумата на компонентите А1 и А2 (А1+А2) и размера на изравнителната субсидия, определен в ЗДБРБ за 2013 г. С3 е размерът на целевата субсидия за капиталови разходи. Критериите за разпределение на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 61 900,0 хил. лв. са: а) население – с тегло 40 %; б) брой населени места – с тегло 40 %; в) територия – с тегло 20 %. Разпределението на сумите по трите критерия за конкретната община е на базата на относителния дял на всеки един от тези показатели към общото за страната. Разпределението на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 60 000,0 хил. лв. е на базата на дължината на пътната мрежа.

ВЕСТНИК

С Т Р.   6 1

Първа група общини

Втора група общини

Братя Даскалови

Ихтиман

Джебел

Cухиндол

Oмуртаг

Cвищов

Бойчиновци

Борово

Cамуил

Любимец

Kрумовград

Cвиленград

Eлена

Гоце Делчев

Bенец

Kарнобат

Доспат

Pодопи

Гърмен

Дряново

Антон

Pила

Pудозем

Златарица

Aнтоново

Cевлиево

Hово село

Tрън

Втора група общини

Cмядово

Брезово

Tрекляно

Драгоман

Якимово

Oпан

Hеделино

Cливо поле

Борино

Pадомир

Hевестино

Лом

Cептември

Дупница

Pуен

Пордим

Xаджидимово

Cандански

Pужинци

Hикола Kозлево

Луковит

Пещера

Николаево

Ценово

Борован

Горна Oряховица

Якоруда

Cъединение

Брусарци

Kнежа

Mакреш

Стамболийски

Павел баня

Tрявна

Bърбица

Гулянци

Червен бряг

Батак

Цар Калоян

Mездра

Лозница

Белоградчик

Kотел

Cливница

Tополовград

Kюстендил

Cатовча

Cтрелча

Cтрумяни

Пазарджик

Земен

Kубрат

Oпака

Kазанлък

Ивайловград

Cтражица

Kриводол

Aсеновград

Pакитово

Две могили

Cимитли

Полски Tръмбеш

Pоман

Oряхово

Димово

Белене

Черноочене

Исперих

Kресна

Mонтана

Mъглиж

Pаковски

Лъки

Cтамболово

Aрдино

Горна Mалина

Bълчи дол

Cунгурларе

Kирково

Белово

Гурково

Bидин

Дулово

Летница

Брезник

Tроян

Белица

Долна Mитрополия

Златоград

Ботевград

Чипровци

Иваново

Ябланица

Xитрино

Дългопол

Bятово

Kочериново

Ловеч

Лесичово

Лясковец

Mизия

Правец

Чупрене

Cимеоновград

Грамада

Ямбол

Kула

Hова Загора

Mедковец

Tърговище

ІІ. Групи общини Първа група общини


С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

Първа група общини

Втора група общини

Първа група общини

Втора група общини

Перущица

Генерал Тошево

Tервел

Cтара Загора

Xайредин

Tетевен

Петрич

Перник

Бяла Cлатина

Xисаря

Hикопол

Mалко Tърново

Tунджа

Cливен

Провадия

Cмолян

Брацигово

Cилистра

Aлфатар

Aврен

Брегово

Kостенец

Cвоге

Болярово

Бобошево

Cуворово

Tутракан

Bелико Tърново

Бойница

Bраца

Mомчилград

Мирково

Кричим

Bетрино

Попово

Божурище

Cадово

Долна баня

Годеч

Xасково

Tвърдица

Белослав

Бяла (Русе)

Kопривщица

Завет

Kамено

Bелинград

Гълъбово

Берковица

Габрово

Левски

Девня

Баните

Куклен

Сопот

Шабла

Долни Дъбник

Mинерални бани

Пловдив

Mадан

Kърджали

Kаварна

Kрушари

Kозлодуй

Чепеларе

Велики Преслав

Средец

Поморие

Bълчедръм

Бобов дол

Балчик

Kайнарджа

Xарманли

Чавдар

Чирпан

Mарица

Столична община

Kаспичан

Mаджарово

Bарна

Cтралджа

Шумен

Бургас

Kовачевци

Aприлци

Царево

Kалояново

Добрич

Банско

Долни чифлик

Панагюрище

Cозопол

Aйтос

Kостинброд

Бяла (Варна)

Приморско

Bършец

Пирдоп

Челопеч

Девин

Aксаково

Hесебър

Kарлово

Pазлог

Cитово

Cапарева баня

Георги Дамяново

Eтрополе

Първомай

Pусе

Eлхово

Плевен

Добричка

Pазград

Главиница

Димитровград

Hови пазар

Златица

Павликени

Благоевград

Искър

Eлин Пелин

Угърчин

Cамоков

Kаолиново

Pаднево

В п ървата г ру па попа дат общ ини т е, на които делът на определената изравнителна субсидия през 2012 г. е по-голям от 33,33 % от сумата на отчетените за 2012 г. собствени приходи (без генерираните приходи по делегираните бюджети, постъпленията от продажба на нефинансови активи и получените помощи и дарения) и определената изравнителна субсидия през 2012 г. Във втората група попадат общините, на които делът на определената изравнителна субсидия през 2012 г. е по-малък или равен на 33,33 % от сумата на отчетените за 2012 г. собствени приходи (без генерираните приходи по делегираните бюджети, постъпленията от продажба на нефинансови активи и получените помощи и дарения) и определената изравнителна субсидия през 2012 г.


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р.   6 3

Приложение № 6 към чл. 51 I. Стойностни показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2014 г.  (без капиталови разходи) (в хил. лева) В т.ч.

Общини

Разходи за делегирани от държавата дейности

1(2+3+4+5+6+7+8)

Общинска администрация

Отбрана и сигурност

Образование  

2

3

4

479,2

64,3

Иконом. Култура дейЗдраве- Социални ности опазване грижи   и услу  ги   5

6

7

166,2

835,0

303,9

8

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Банско Белица

4 713,0

2 864,4

3 157,6

475,4

58,6

2 446,7

100,1

Благоевград

22 941,0

1 669,2

202,0

16 037,6

1 826,7

2 151,7

1 053,8

76,8

Гоце Делчев

10 629,4

829,4

95,7

7 799,6

554,4

1 125,9

224,4

Гърмен

5 059,5

623,2

59,1

3 930,0

161,7

189,5

96,0

Kресна

1 776,0

355,5

68,3

915,5

212,9

185,4

38,4

Петрич

14 087,1

1 604,0

91,1

10 796,9

794,2

544,9

256,0

Pазлог

6 505,7

631,6

63,3

4 205,9

245,9

1 122,2

236,8

11 387,9

1 081,3

105,9

7 946,5

740,7

1 131,7

381,8

5 359,2

662,2

71,4

3 993,2

517,2

Cандански Cатовча

115,2

Cимитли

4 388,5

575,2

59,2

2 776,2

149,6

719,5

108,8

Cтрумяни

2 088,6

436,7

78,4

798,5

50,6

647,6

76,8

Xаджидимово

3 401,1

520,5

58,3

2 369,5

285,7

96,7

70,4

Якоруда

3 114,0

474,9

71,7

2 008,2

67,0

434,6

57,6

Aйтос

7 564,1

885,0

89,2

5 759,9

222,7

460,1

147,2

Бургас

62 421,3

3 852,8

335,1

51 639,8

3 589,1

1 723,2

1 281,3

Kамено

3 746,2

522,2

92,4

2 005,1

63,2

922,5

140,8

Kарнобат

7 700,4

872,1

89,3

5 304,8

263,5

933,9

236,8

Mалко Tърново

1 783,1

345,2

74,0

574,5

28,9

702,9

57,6

Hесебър

6 542,0

679,4

108,8

5 006,4

314,0

318,2

115,2

Поморие

7 915,2

794,3

81,8

5 503,7

221,2

1 064,6

249,6

Приморско

2 032,0

375,3

61,1

1 124,9

37,8

362,5

70,4

Pуен

7 717,7

1 194,8

63,9

6 238,5

105,3

Cозопол

3 246,5

536,0

86,8

2 266,5

89,2

88,4

Средец

5 584,6

648,3

72,5

3 494,3

174,6

962,2

232,7

Cунгурларе

4 342,5

662,2

74,0

2 722,5

90,6

620,4

172,8

Царево

2 642,6

435,2

64,4

1 920,8

119,8

Aврен

2 588,3

481,0

71,1

1 838,4

47,8

54,0

96,0

Aксаково

5 262,2

704,7

82,5

4 016,9

186,3

124,6

147,2

Белослав

4 591,8

427,9

72,8

2 564,3

181,2

ОБЛАСТ БУРГАС

115,2 179,6

102,4

ОБЛАСТ ВАРНА

Бяла Bарна

89,6

1 491,9

316,5

53,2

712,1

23,4

335,5

51,2

84 352,2

6 781,0

744,3

63 389,1

6 526,2

4 594,5

2 317,1

1 256,0


С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН 1(2+3+4+5+6+7+8)

2

3

ВЕСТНИК 4

БРОЙ  109 5

6

7

Bетрино

1 434,2

391,4

77,7

757,4

31,0

61,5

115,2

Bълчи дол

3 583,2

582,5

65,5

2 070,5

91,7

638,6

134,4

Девня

2 867,7

381,9

71,6

1 961,9

83,3

234,2

134,8

Долни чифлик

6 712,7

684,5

71,3

4 550,2

133,5

1 094,0

179,2

Дългопол

4 188,8

603,2

71,7

3 274,1

67,0

Провадия

7 418,2

799,2

83,2

4 765,0

192,9

1 166,0

411,9

Cуворово

2 628,8

395,6

70,3

1 819,6

67,7

211,6

64,0

177,8

15 622,7

1 739,1

4 231,1

2 218,4

172,8

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Bелико Tърново

25 721,3

1 732,2

Горна Oряховица

11 456,0

1 101,2

89,3

7 764,8

658,5

1 445,4

396,8

3 658,5

527,7

78,6

2 031,4

141,9

702,3

176,6

Eлена Златарица

1 673,2

370,9

69,5

863,7

27,2

284,3

57,6

Лясковец

3 146,2

493,6

65,6

2 088,0

275,5

82,7

140,8

Павликени

6 130,0

809,6

67,0

3 761,3

227,5

868,5

396,1

Полски Tръмбеш

4 262,8

608,7

70,8

2 781,6

58,5

589,6

153,6

Cвищов

8 806,5

919,1

102,7

5 570,6

258,4

1 550,2

405,5

Cтражица

5 699,8

635,6

83,3

3 445,4

119,2

1 243,5

172,8

Cухиндол

1 507,5

314,1

69,3

527,9

50,4

488,2

57,6

2 815,3

417,7

72,7

1 209,6

51,8

830,4

233,1

ОБЛАСТ ВИДИН Белоградчик Бойница

1 168,6

311,5

69,0

290,4

5,3

441,2

51,2

Брегово

3 298,4

381,9

70,7

896,6

70,1

1 776,7

102,4

16 465,5

1 620,6

160,1

11 249,0

594,0

1 994,0

847,8

703,8

317,6

59,6

254,2

21,2

Димово

2 575,5

476,7

70,7

1 292,9

49,8

557,4

128,0

Kула

2 074,6

351,7

69,4

662,5

31,6

863,4

96,0

Bидин Грамада

Mакреш

51,2

699,7

320,0

57,0

247,7

4,6

Hово село

1 519,5

320,6

69,7

472,6

19,7

566,5

70,4 70,4

Pужинци

1 745,3

356,8

78,1

1 079,1

32,4

141,3

57,6

Чупрене

1 163,0

331,0

69,7

434,6

9,7

266,8

51,2

Борован

2 228,3

348,3

81,6

1 283,9

57,9

379,8

76,8

Бяла Cлатина

8 022,3

771,7

82,5

5 671,1

365,3

888,5

243,2

ОБЛАСТ ВРАЦА

23 229,3

1 630,6

186,2

17 005,6

1 503,1

1 711,5

1 192,3

Kозлодуй

Bраца

7 698,8

585,4

106,7

5 202,9

284,7

1 391,1

128,0

Kриводол

2 252,9

492,0

55,4

1 512,5

65,0

Mездра

6 265,9

796,0

96,4

4 113,6

291,8

737,7 215,1

128,0 230,4

Mизия

2 195,3

382,5

76,5

1 354,5

89,9

Oряхово

2 896,1

475,1

74,8

2 084,3

165,9

76,8

Pоман

2 692,7

410,8

78,5

1 328,2

76,0

684,0

115,2

Xайредин

1 858,5

346,4

71,2

791,6

46,8

532,1

70,4

96,0

ОБЛАСТ ГАБРОВО Габрово

14 758,2

1 472,5

173,7

9 103,9

1 138,6

1 141,4

1 728,1

Дряново

4 444,1

447,4

72,2

1 612,8

168,7

1 862,1

280,9

Cевлиево

10 421,7

1 097,9

109,4

6 410,0

331,7

2 025,8

446,9

3 158,8

446,3

72,6

1 675,9

77,9

525,4

360,7

Tрявна

8


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН 1(2+3+4+5+6+7+8)

2

3

ВЕСТНИК 4

С Т Р.   6 5 5

6

7

ОБЛАСТ ДОБРИЧ Балчик

6 119,1

714,8

73,5

4 813,0

154,0

Генерал Тошево

3 900,1

738,6

67,8

2 651,5

110,5

Добрич

43,0

320,8 331,7

24 878,5

1 562,9

180,4

17 905,5

1 820,2

2 411,1

998,4

Добричка

6 161,9

1 214,0

75,6

4 042,3

122,3

406,9

300,8

Kаварна

5 498,7

613,6

86,5

3 468,5

207,1

851,5

271,5

Kрушари

2 831,0

473,5

62,2

1 110,1

29,3

1 066,3

89,6

Tервел

5 246,5

867,3

78,7

3 722,5

238,8

153,6

185,6

Шабла

1 684,8

390,4

69,7

898,2

107,7

78,0

140,8

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ Aрдино

3 610,3

931,2

60,2

2 036,6

75,3

327,8

179,2

Джебел

2 681,1

885,1

64,1

1 483,8

75,6

57,3

115,2

Kирково

5 870,8

1 357,2

84,8

4 139,0

104,3

70,3

115,2

Kрумовград

5 999,7

1 417,7

70,9

3 687,7

120,1

613,7

89,6

Kърджали

19 479,5

2 003,3

171,2

15 055,9

737,4

738,2

773,5

Mомчилград

4 530,4

1 100,5

64,5

2 840,5

220,1

240,8

64,0

Черноочене

2 757,2

693,6

58,9

1 836,5

43,8

54,0

70,4

2 150,7

481,8

74,4

1 143,9

59,4

244,0

147,2

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ Бобов дол Бобошево

762,4

358,4

57,9

250,1

6,4

38,4

51,2

10 819,0

1 094,9

106,3

7 964,3

706,4

697,5

249,6

1 535,4

373,4

57,6

619,3

46,0

368,7

70,4

15 486,5

1 757,8

165,0

10 173,2

560,8

1 589,5

1 240,2

873,8

396,8

69,1

343,4

6,9

Pила

1 055,4

303,0

70,9

339,2

33,2

Cапарева баня

1 521,0

373,1

62,5

960,0

87,0

38,4

565,1

352,8

49,6

123,8

0,5

38,4

1 213,0

302,8

73,2

550,7

12,3

Дупница Kочериново Kюстендил Hевестино

Tрекляно

57,6 264,3

44,8

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ Aприлци Летница

184,4

89,6

1 690,3

328,4

64,3

873,4

47,4

293,6

83,2

14 775,4

1 295,4

162,5

9 851,6

937,2

1 468,4

1 060,3

Луковит

5 671,8

641,0

93,5

3 812,2

222,5

755,4

147,2

Tетевен

6 419,9

679,4

80,1

4 582,2

266,2

600,8

211,2

Tроян

8 094,9

898,8

86,3

5 800,1

482,7

392,1

434,9

Угърчин

2 330,5

401,6

63,6

1 381,1

79,1

315,5

89,6

Ябланица

2 469,0

386,1

57,8

1 836,6

98,9

Берковица

7 083,3

652,1

70,5

3 495,8

275,2

2 480,9

108,8

Бойчиновци

2 707,8

485,8

74,3

1 586,6

88,5

331,8

140,8

Брусарци

1 525,4

371,4

69,4

965,2

42,6

Bълчедръм

3 043,2

474,7

61,6

2 019,8

91,7

Ловеч

89,6

ОБЛАСТ МОНТАНА

76,8 299,4

96,0

Bършец

2 540,7

410,6

72,0

1 941,5

52,6

Георги Дамяново

1 712,2

375,2

63,3

212,8

5,5

978,6

64,0 76,8

Лом

8 571,9

755,4

93,9

5 017,3

352,0

2 148,5

204,8

Mедковец

1 395,2

331,5

66,0

848,7

54,3

30,7

64,0

Mонтана

14 668,6

1 295,5

172,4

10 251,3

1 101,7

1 048,6

799,1

8


С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН 1(2+3+4+5+6+7+8)

Чипровци

2

3

ВЕСТНИК 4

БРОЙ  109 5

6

7

917,8

359,2

64,2

311,8

21,8

160,8

1 142,0

326,7

74,2

663,6

19,9

57,6

Батак

2 460,2

345,5

61,4

1 038,6

38,7

744,4

231,6

Белово

2 265,1

450,3

80,5

1 417,8

54,4

140,5

121,6

Якимово ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Брацигово

3 173,9

435,2

64,7

1 704,8

98,0

775,2

96,0

Bелинград

11 964,1

1 051,5

87,4

9 211,4

285,7

997,5

330,6

Лесичово

2 024,7

367,9

56,0

822,0

13,9

675,3

89,6

30 735,1

2 168,5

196,4

22 619,4

933,4

3 596,6

1 220,8

Панагюрище

5 941,0

704,8

91,6

4 078,8

205,7

531,4

328,7

Пещера

5 010,4

586,5

80,9

3 603,9

175,8

473,7

89,6

Pакитово

4 930,8

488,3

75,0

3 721,0

157,8

405,5

83,2

Cептември

6 112,4

776,5

86,1

4 520,6

167,3

354,8

207,1

Cтрелча

1 270,0

321,1

84,9

782,9

42,7

1 732,4

436,5

71,3

969,7

27,9

Пазарджик

38,4

ОБЛАСТ ПЕРНИК Брезник

124,6

102,4

Земен

795,2

370,2

62,9

282,6

15,5

Kовачевци

750,3

328,9

63,0

64,7

2,9

64,0

Перник

20 812,7

1 787,9

180,0

15 872,5

1 092,9

938,1

941,3

Pадомир

5 722,5

744,1

83,5

3 229,9

120,7

1 339,5

204,8

Tрън

1 721,5

410,8

57,7

639,1

35,0

470,1

108,8

207,6

83,2

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН Белене

2 355,3

428,9

74,1

1 582,6

148,1

121,6

Гулянци

2 749,5

544,4

70,6

1 909,8

109,5

115,2

Долна Mитрополия

4 773,0

715,0

91,3

3 416,3

156,0

Долни Дъбник

3 138,8

520,7

83,2

2 360,9

78,0

96,0

Искър

1 761,0

369,7

65,4

1 207,4

41,7

76,8

Левски

4 485,2

690,4

91,1

3 083,0

333,0

57,3

230,4

Hикопол

2 372,0

519,9

74,8

1 398,2

37,9

162,0

179,2

Плевен

33 723,0

2 318,5

199,1

25 288,0

2 817,0

1 499,3

1 601,1

Пордим

2 794,3

389,9

57,6

1 383,7

49,1

837,2

76,8

Червен бряг

6 885,5

839,4

100,5

5 189,5

366,3

197,8

192,0

Kнежа

3 610,9

478,3

74,6

2 703,4

252,2

15 212,4

1 481,0

118,4

11 473,9

630,6

1 202,0

306,5

2 055,8

454,2

57,6

1 125,3

26,9

295,8

96,0

208,8

185,6

102,4

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Aсеновград Брезово Kалояново Kарлово

2 896,6

533,1

70,8

1 627,1

76,2

519,0

70,4

12 659,1

1 339,7

122,3

8 905,2

578,8

1 312,1

401,0

Кричим

2 507,5

355,1

70,6

1 813,9

102,6

139,7

25,6

Лъки

1 152,9

338,1

69,9

384,4

25,5

283,8

51,2

Mарица

6 939,0

901,0

86,4

5 397,2

172,9

61,5

320,0

Перущица

1 574,0

295,7

70,5

1 014,8

98,1

92 188,3

6 945,8

838,5

67 031,8

7 071,5

7 249,7

3 051,0

6 088,2

818,7

85,5

4 342,9

196,0

427,5

217,6

163,3

102,4

Пловдив Първомай Pаковски

5 866,7

690,0

69,0

4 574,8

267,2

Pодопи

5 883,2

900,2

73,8

4 395,3

334,7

94,9

179,2

8


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН 1(2+3+4+5+6+7+8)

2

3

ВЕСТНИК 4

С Т Р.   6 7 5

6

Cадово

3 958,4

580,0

60,3

3 067,9

81,0

Стамболийски

4 826,0

601,1

80,0

3 719,8

322,7

7 86,0

83,2 102,4

Cъединение

2 011,6

470,4

75,0

1 143,7

156,4

57,3

108,8

Xисаря

3 071,5

528,5

64,2

1 806,4

70,5

382,0

219,9

Куклен

1 544,9

363,3

57,5

1 016,2

56,7

Сопот

3 114,3

397,6

81,8

1 963,8

192,6

378,7

99,8

3 039,8

513,2

62,1

2 247,2

70,1

Исперих

7 391,5

980,0

72,4

4 982,8

205,0

669,8

481,5

Kубрат

5 325,8

767,4

57,6

3 391,8

315,0

544,4

249,6

51,2

ОБЛАСТ РАЗГРАД Завет

147,2

Лозница

3 464,5

585,5

58,5

2 320,4

51,8

326,7

121,6

Pазград

16 158,8

1 402,7

166,6

10 779,2

800,1

1 919,5

1 090,7

Cамуил

3 443,4

557,2

71,4

1 421,1

47,0

1 244,3

102,4

Цар Калоян

1 898,8

364,1

58,0

1 145,3

49,3

218,1

64,0

Борово

2 263,6

381,1

63,6

893,3

34,3

795,3

96,0

Бяла

3 576,8

546,6

78,4

2 429,4

103,6

288,9

Bятово

3 289,1

512,6

67,6

2 464,1

123,2

Две могили

2 407,3

491,4

70,6

1 346,9

89,4

306,6

102,4

Иваново

1 611,8

482,8

58,0

845,8

26,0

52,0

147,2

ОБЛАСТ РУСЕ

Pусе

129,9 121,6

40 967,7

2 899,5

248,3

27 367,9

2 858,2

6 129,9

1 463,9

Cливо поле

2 539,3

534,6

58,6

1 659,4

67,7

91,0

128,0

Ценово

1 280,6

398,4

58,2

684,5

17,9

Aлфатар

1 313,0

342,2

69,2

408,3

13,6

396,5

83,2

Главиница

3 660,8

680,5

71,2

1 991,7

51,8

660,8

204,8

Дулово

8 635,2

1 061,0

72,6

6 435,4

211,3

560,5

294,4

121,6

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Kайнарджа Cилистра

2 272,6

397,7

69,4

1 278,4

32,9

423,8

70,4

15 220,4

1 274,0

200,8

8 593,8

1 042,5

3 171,6

937,7

Cитово

1 772,6

421,9

57,6

1 186,5

23,4

Tутракан

4 220,1

623,1

80,9

2 815,6

86,8

245,8

367,9

83,2

5 510,7

804,1

69,2

3 742,3

88,4

463,8

342,9

ОБЛАСТ СЛИВЕН Kотел Hова Загора

10 831,9

1 155,9

101,6

7 685,6

439,1

922,2

527,5

Cливен

35 702,7

2 422,2

218,3

25 819,8

1 826,5

3 900,4

1 515,5

5 923,6

549,6

57,5

3 446,8

118,6

1 642,3

108,8

Tвърдица ОБЛАСТ СМОЛЯН Баните

1 320,0

401,9

55,9

774,7

17,1

70,4

Борино

1 115,4

326,0

63,7

659,1

15,4

51,2

Девин

3 372,1

561,3

68,5

2 459,8

97,2

57,3

128,0

Доспат

2 968,8

455,2

60,4

2 164,0

50,8

174,4

64,0

Златоград

3 642,3

499,2

63,9

2 407,8

247,7

321,3

102,4

Mадан

3 061,6

597,6

63,4

2 114,3

79,0

124,1

83,2

Hеделино

2 135,7

439,7

66,9

1 201,6

98,9

232,6

96,0

Pудозем

3 240,2

500,2

88,8

2 297,7

89,5

174,4

89,6

Cмолян

14 420,8

1 159,1

158,3

8 756,2

502,4

2 645,4

1 199,4

2 166,7

417,9

63,5

1 370,4

79,4

145,9

89,6

Чепеларе

8


С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН 1(2+3+4+5+6+7+8)

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ВЕСТНИК 4

БРОЙ  109

2

3

5

6

278 850,2

21 019,9

3 530,2

215 415,2

18 526,9

664,2

273,6

57,0

305,1

9,3

7

14 166,2

6 191,8

ОБЛАСТ СОФИЙСКА Антон

19,2

Божурище

2 264,6

379,7

60,4

1 562,3

105,1

67,5

89,6

Ботевград

8 616,9

825,1

80,2

6 248,2

542,1

578,3

343,0

Годеч

1 462,4

359,5

58,2

952,9

47,0

44,8

Горна Mалина

1 767,8

406,9

57,5

1 156,1

51,3

96,0

Долна баня

2 225,4

290,6

69,7

1 336,8

79,9

410,0

38,4

Драгоман

1 614,8

433,5

63,7

732,1

75,2

227,1

83,2

Eлин Пелин

6 219,1

719,1

82,9

4 446,0

252,8

481,5

236,8

Eтрополе

4 384,7

468,2

83,6

3 339,2

204,5

135,2

154,0

Златица

1 647,6

328,4

65,5

1 120,2

63,1

Ихтиман

5 142,8

616,9

76,5

3 908,5

135,4

296,7

108,8

70,4

Kопривщица

1 151,4

277,9

62,9

550,3

12,0

248,3

Kостенец

3 241,2

472,3

68,3

2 410,5

142,9

147,2

Kостинброд

3 865,9

541,9

68,2

2 834,6

151,5

833,7

305,6

62,8

396,5

24,0

Пирдоп

2 594,5

360,4

65,3

1 704,4

121,4

291,8

51,2

Правец

4 925,9

427,3

76,7

2 695,2

114,9

1 409,6

202,2

Мирково

Cамоков

173,7

96,0 44,8

10 414,9

1 004,9

104,0

7 610,6

272,6

1 001,1

421,7

Cвоге

4 694,6

785,8

75,8

2 757,3

129,4

767,1

179,2

Cливница

2 121,6

415,6

69,8

1 494,9

70,9

70,4

Чавдар

584,9

271,8

62,9

233,4

4,0

12,8

Челопеч

743,3

273,1

56,9

341,9

26,6

44,8

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Братя Даскалови

2 020,5

518,5

64,3

1 227,7

39,7

Гурково

1 758,1

346,2

63,7

1 254,5

42,5

61,5

108,8 51,2

Гълъбово

3 864,1

513,9

59,1

2 599,9

107,0

475,4

108,8

Kазанлък

20 071,0

1 586,7

129,8

14 175,2

1 260,2

2 183,0

736,1

Mъглиж

3 080,4

501,8

84,4

2 251,9

100,2

46,1

Николаево

2 094,5

331,4

69,9

1 564,2

65,0

803,5

362,9

58,0

299,1

6,7

4 240,7

619,7

76,3

3 026,6

227,5

Oпан Павел баня Pаднево Cтара Загора Чирпан

96,0 64,0 76,8

169,0

121,6

5 247,1

720,2

88,7

3 652,6

197,0

380,0

208,6

44 194,7

2 987,2

237,7

28 761,7

3 298,6

7 452,8

1 456,7

5 524,5

713,1

115,6

4 041,2

258,7

171,9

224,0

46,1

294,4

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ Aнтоново

1 912,5

550,2

70,0

1 146,1

24,6

Oмуртаг

6 033,1

1 097,1

61,4

4 248,9

285,2

121,6

Oпака

2 062,1

393,1

69,7

1 249,1

28,9

276,5

44,8

Попово

7 728,5

1 008,4

89,4

4 975,1

178,0

1 040,1

437,5

Tърговище

16 517,2

1 783,6

151,1

11 759,7

1 017,9

892,3

912,6

ОБЛАСТ ХАСКОВО Димитровград

11 896,5

1 350,7

118,4

8 822,8

480,0

811,0

313,6

Ивайловград

2 280,1

495,2

59,7

1 380,1

42,2

251,7

51,2

Любимец

2 878,9

447,7

68,2

2 074,5

230,9

57,6

8


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН 1(2+3+4+5+6+7+8)

Mаджарово

2

3

ВЕСТНИК

С Т Р.   6 9

4

5

6

7

8

839,0

354,2

65,0

389,2

5,0

25,6

Mинерални бани

1 504,5

447,2

49,9

925,2

24,6

57,6

Cвиленград

6 348,1

719,1

95,2

4 225,2

315,6

865,0

128,0

Cимеоновград

2 627,2

419,7

60,4

1 740,9

128,1

175,7

102,4

Cтамболово

2 170,6

712,0

57,5

1 248,9

30,9

57,3

64,0

Tополовград

3 436,0

554,6

61,6

1 926,7

73,0

679,3

140,8

Xарманли

6 006,5

813,9

89,6

4 507,4

181,5

245,8

168,3

25 238,4

2 030,4

203,9

18 636,4

1 073,1

2 219,4

1 075,2

Велики Преслав

3 373,0

574,0

71,5

1 835,7

147,3

419,9

324,6

Bенец

2 226,4

564,2

50,8

1 483,3

38,5

89,6

Bърбица

3 245,6

615,7

65,0

2 438,7

68,6

57,6

Xасково ОБЛАСТ ШУМЕН

Kаолиново

3 679,1

716,9

71,0

2 764,5

69,1

Kаспичан

2 535,9

440,8

71,2

1 569,6

57,4

Hикола Kозлево

2 568,6

465,2

71,1

1 888,8

47,5

Hови пазар

6 283,8

691,6

81,5

4 406,1

Cмядово

2 820,8

405,5

74,0

Xитрино

1 681,9

646,9

58,0

27 851,3

1 880,0

172,1

Болярово

2 323,8

430,5

76,1

Eлхово

4 494,4

647,1

80,0

Шумен

57,6 275,3

121,6

224,2

720,4

160,0

1 285,0

51,7

915,0

851,0

23,6

18 466,3

2 325,4

3 240,2

677,0

15,9

1 034,7

89,6

3 139,8

114,8

296,2

216,5

96,0 89,6 102,4 1 767,3

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Cтралджа

4 155,2

597,5

67,2

2 568,3

150,6

566,8

204,8

Tунджа

4 663,2

1 003,0

81,1

2 785,5

127,0

295,4

371,2

Ямбол

21 725,4

1 374,4

176,3

15 348,0

1 664,4

2 271,3

891,0

1 988 198,8

217 200,0

27 013,1

1 381 144,8

102 260,0

183 205,8

76 119,1

ВСИЧКО

1 256,0

II. Натурални показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2014 г. Общинска администрация

Общини

Отбрана и сиЧисленост Насегурление Кме- Кме- Кме- Кмет- по по- ност Натове тове тове ски стоянен туна на на намеадрес ралобрайонастнини щини ни сел. ци поместа казатели Брой

1

2

3

4

5

6

Образование

Брой ученици в общински училища

Здравеопазване Социални грижи

Брой Брой Брой деца учени- деца в обци в в общин- обсл. щински звена ски и детдърж. ски детски градиясли и ни детски градини

7

8

9

10

Култура

Брой Брой Субучеместа сидиници в спе- рана в обцичислещиналиност ски и зидъррани жавни инучили- ституща ции и услуги в общността 11

12

13

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Банско

1

2

5

13 433

6

972

536

109

621

1 196

Белица

1

4

7

10 313

6

1 064

313

39

313

1 064

169

36

Благоевград

1

7

15

101 375

15

7 277

2 830

189

3 754

8 433

369

122

Гоце Делчев

1

8

2

35 923

8

3 191

1 512

1 708

4 278

222

32

Гърмен

1

8

7

17 031

6

1 539

741

706

1 539

40

15

12


С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН 1

2

3

4

5

ВЕСТНИК 6

7

8

БРОЙ  109 9

10

11

12

13

Kресна

1

3

2

5 734

7

388

151

227

388

40

6

Петрич

1

20

28

65 919

6

4 718

2 112

2 421

5 431

80

40

Pазлог

1

7

22 333

6

1 680

811

25

811

2 398

201

37

Cандански

1

13

189

1 780

3 990

161

Cатовча

1

13

799

1 670

Cимитли

1

6

Cтрумяни

1

2

Xаджидимово

1

7

7

Якоруда

1

7

Aйтос

1

11

Бургас

1

Kамено

1

Kарнобат Mалко Tърново

12

45 101

8

3 169

1 533

18 943

8

1 670

639

52

7

15 568

6

1 081

536

558

1 081

107

17

15

5 880

8

314

168

168

314

90

12

10 931

6

916

399

489

916

28

11

11 147

8

900

303

303

1 112

63

9

5

35 686

8

2 629

1 058

1 203

2 936

77

23

9

4

232 278

18

22 849

9 008

10 617

24 244

372

156

6

6

12 403

7

803

394

424

803

130

22

1

8

22

28 522

7

2 509

911

1 024

2 799

156

37

1

1

7

3 503

8

227

96

111

227

105

9

18

ОБЛАСТ БУРГАС 47

Hесебър

1

7

4

23 887

9

1 953

1 076

1 231

1 953

40

18

Поморие

1

10

6

28 794

9

2 200

1 122

1 252

2 200

194

39

Приморско

1

4

1

6 670

6

438

206

261

438

51

11

Pуен

1

36

2

36 316

6

2 936

877

877

2 936

Cозопол

1

7

4

13 381

6

840

467

500

840

34

25

Средец

1

2

27

14 489

7

1 253

711

711

1 253

157

31

Cунгурларе

1

13

11

13 653

8

1 124

429

429

1 124

97

27

Царево

1

2

7

9 636

7

813

405

455

813

Aврен

1

7

8

7 873

8

737

311

311

737

8

15

Aксаково

1

7

15

19 776

8

1 596

942

903

1 596

15

23

Белослав

1

3

11 530

8

979

535

582

979

Бяла

1

1

3 245

6

314

130

155

314

54

8

Bарна

1

371 279

55

27 676

12 667

16 433

34 153

1 031

266

Bетрино

1

4

5

5 839

8

318

139

139

318

10

18

Bълчи дол

1

10

11

10 736

7

906

317

332

1 124

90

21

40

18

16

ОБЛАСТ ВАРНА

5

3

5

205

14

Девня

1

1

1

9 867

7

807

361

411

807

40

18

Долни чифлик

1

9

7

20 491

7

1 854

797

797

2 013

204

28

Дългопол

1

8

6

16 197

8

1 466

530

472

1 466

Провадия

1

9

15

25 366

8

2 238

726

786

2 543

191

59

Cуворово

1

2

6

7 491

8

805

305

330

1 063

50

10

27

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Bелико Tърново

1

13

23

91 950

13

6 773

2 723

110

3 368

8 605

721

250

Горна Oряховица

1

9

4

53 694

6

3 161

1 517

24

1 713

4 415

218

62

Eлена

1

3

16

10 497

8

881

279

9

335

881

99

23

Златарица

1

2

8

4 557

8

327

169

15

148

393

41

9

Лясковец

1

5

14 241

7

851

404

514

851

40

22

Павликени

1

15

4

26 385

6

1 668

602

720

1 929

144

55

Полски Tръмбеш

1

11

3

15 381

6

1 236

348

358

1 236

127

24


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН 1

2

3

4

5

ВЕСТНИК 6

7

8

С Т Р.   7 1 9

10

11

12

13

Cвищов

1

11

4

38 824

8

2 493

1 051

1 131

3 083

285

58

Cтражица

1

9

12

14 763

8

1 434

494

511

1 531

218

27

Cухиндол

1

5

2 577

8

231

57

73

231

60

9

Белоградчик

1

13

7 333

8

559

177

187

559

122

28

Бойница

1

1

4

1 098

8

108

29

29

108

55

8

Брегово

1

5

3

5 538

7

323

202

223

368

244

16

Bидин

1

14

19

77 334

13

5 238

1 985

2 228

6 604

383

100

Грамада

1

6

1 882

7

69

60

60

69

Димово

1

2

19

6 602

7

569

174

174

569

135

20

Kула

1

1

7

4 754

8

307

98

98

307

155

15

ОБЛАСТ ВИДИН 15

100

25

8

Mакреш

1

1

5

1 373

6

71

29

29

71

Hово село

1

2

2

2 873

8

193

76

76

193

78

11 11

Pужинци

1

2

6

4 384

8

475

129

129

475

23

9

Чупрене

1

1

6

1 938

8

116

66

66

116

34

8

ОБЛАСТ ВРАЦА Борован

1

3

1

5 797

10

512

221

241

696

47

12

Бяла Cлатина

1

11

3

27 797

7

2 572

864

998

2 740

125

38

Bраца

1

17

5

88 292

13

7 926

2 828

3 453

8 659

286

154

Kозлодуй

1

4

21 785

8

2 260

881

941

2 567

235

20

Kриводол

1

7

7

9 175

6

655

244

Mездра

1

11

16

22 764

8

1 753

779

Mизия

1

3

1,5

7 810

7

530

281

Oряхово

1

4

2

12 864

8

938

298

Pоман

1

4

7

6 398

8

541

Xайредин

1

3

2

5 115

7

343

Габрово

1

3

25

73 054

12

3 809

1 832

Дряново

1

1

9

10 185

7

748

224

Cевлиево

1

15

19

40 699

6

2 760

1 120

Tрявна

1

1

3,5

12 856

7

697

303

Балчик

1

7

12

22 416

6

1 859

782

Генерал Тошево

1

9

21

17 522

6

1 065

498

Добрич

1

109 990

13

8 025

2 940

Добричка

1

27

40

25 953

6

1 551

731

Kаварна

1

3

16

16 623

6

1 460

507

Kрушари

1

7

8

7 572

6

453

184

Tервел

1

16

7

28 010

8

1 447

689

Шабла

1

1

12

5 137

8

376

150

182

244

655

849

1 753

98

303

530

35

391

938

222

222

636

100

18

123

123

343

86

11

2 349

5 403

262

183

33

295

786

302

37

51

1 210

3 319

320

66

303

855

110

46

880

1 859

15

44

79

516

1 281

98

3 926

9 796

731

1 551

50

47

44

592

1 526

120

34

184

453

145

14

752

1 672

25

29

216

376

30

22

40

20 36 12 15

ОБЛАСТ ГАБРОВО

ОБЛАСТ ДОБРИЧ 48 430

111

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ Aрдино

1

18

9

30 051

6

767

347

347

767

80

28

Джебел

1

21

1

27 673

6

579

307

40

307

775

20

18

Kирково

1

36

10

44 979

9

1 744

617

617

1 874

12

18

Kрумовград

1

40

12

44 807

7

1 655

577

622

1 916

100

14

35


С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН 1

2

3

4

5

ВЕСТНИК 6

7

8

БРОЙ  109 9

10

11

12

13

Kърджали

1

21

1

124 606

13

6 775

2 706

262

2 836

8 172

135

91

Mомчилград

1

25

5

38 645

6

1 154

526

22

581

1 301

59

10

Черноочене

1

16

6

15 807

6

759

278

278

759

8

11

9 282

8

488

222

222

562

50

23

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ Бобов дол

1

2

14

Бобошево

1

3

6

2 737

6

76

44

44

76

25

8

Дупница

1

7

9

53 029

8

3 713

1 375

1 711

4 573

149

39

Kочериново

1

3

7

4 071

6

272

102

Kюстендил

1

16

35

77 415

13

4 448

1 870

Hевестино

1

1

15

2 317

8

146

Pила

1

3

3 178

8

96

Cапарева баня

1

7 897

8

365

209

Tрекляно

1

12

459

6

25

Aприлци

1

3

3 138

8

224

72

Летница

1

2

1

5 339

7

395

161

Ловеч

1

8

26

57 317

13

4 455

1 356

456

2 016

Луковит

1

9

2

20 087

8

1 746

543

25

636

Tетевен

1

8

4

22 916

6

1 796

774

24

897

2 275

128

33

Tроян

1

9

12

34 775

8

2 454

1 109

66

1 256

2 778

58

58

Угърчин

1

3

7

6 524

7

574

236

236

574

75

14

Ябланица

1

3

5

6 368

6

801

294

314

801

20 868

7

1 432

531

729

1 609

346 54

3

102

301

60

11

2 065

5 593

268

143

37

37

146

96

96

96

225

464

6

25

6

122

18

9 55

7

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 28

72

224

30

14

161

395

55

13

5 492

247

130

1 987

100

23

14

ОБЛАСТ МОНТАНА Берковица

1

3

13

Бойчиновци

1

8

4

9 307

8

636

295

295

801

Брусарци

1

4

4

5 097

8

379

166

166

379

Bълчедръм

1

6

4

9 987

6

820

328

337

820

Bършец

1

2

6

8 582

8

918

237

237

957

Георги Дамяново

1

2

10

2 451

7

76

21

21

Лом

1

4

5

32 573

6

2 506

753

894

Mедковец

1

3

1

4 006

7

386

135

Mонтана

1

12

11

61 058

14

4 638

1 804

Чипровци

1

2

7

3 865

7

97

61

78

97

19

Якимово

1

3

4 259

8

256

133

133

256

9

83

106

17 22 12

48

15

172

133

12

3 144

396

32

10

135

386

20

10

2 451

6 223

211

95

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Батак

1

2

6 843

6

359

182

182

421

136

27

Белово

1

7

9 648

8

605

233

233

605

24

19

Брацигово

1

5

1

9 918

7

693

323

323

693

128

15

Bелинград

1

11

11

45 304

8

4 235

1 257

1 257

5 167

173

44

Лесичово

1

5

1

5 343

6

361

116

Пазарджик

1

27

4

130 465

14

10 390

3 802

Панагюрище

1

8

27 299

7

1 784

769

Пещера

1

2

24 055

6

1 597

662

Pакитово

1

2

Cептември

1

12

Cтрелча

1

16 506

8

1 551

559

1

28 028

8

1 936

690

4

5 110

8

370

130

337

69

116

361

95

14

3 802

13 096

704

145

889

2 188

109

41

662

1 777

76

14

605

1 663

104

13

810

2 085

50

27

130

370

6


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН 1

2

3

4

5

ВЕСТНИК 6

7

8

С Т Р.   7 3 9

10

11

12

13

ОБЛАСТ ПЕРНИК Брезник

1

1

15,5

6 518

7

428

131

131

428

Земен Kовачевци Перник

1

17

Pадомир

1

6

Tрън

1

15

16

1

13

2 456

7

100

46

46

100

1

8

1 319

7

15

23

23

15

25

13

10

103 787

13

6 779

3 210

55

3 625

8 687

218

114

55

10

21

20 861

6

1 319

584

584

1 709

229

32

17,5

4 118

6

293

94

94

293

90

17

2

10 677

8

622

368

428

744

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН Белене

1

3

Гулянци

1

9

2

13 339

8

818

304

315

818

Долна Mитрополия

1

14

1

21 164

8

1 401

591

591

1 426

26

19 18 50

29

Долни Дъбник

1

6

15 157

8

964

348

348

1 221

15

Искър

1

3

7 667

7

555

173

174

555

12

Левски

1

10

2

22 752

7

1 326

613

729

1 550

20

36

Hикопол

1

8

5

10 892

8

568

241

241

568

24

28

Плевен

1

17

7

154 633

13

11 093

4 631

281

6 606

14 735

310

193

Пордим

1

5

2

6 292

6

578

195

30

178

650

110

12

Червен бряг

1

13

32 756

8

2 217

920

985

2 866

44

30

Kнежа

1

3

15 083

8

1 093

521

602

1 587

Aсеновград

1

13

8

73 047

8

5 001

2 208

2 563

5 837

215

41

Брезово

1

6

9

6 601

6

501

152

152

589

34

15

Kалояново

1

8

6

11 391

8

618

323

323

618

80

11

Kарлово

1

22

4

58 250

7

4 121

1 501

1 719

4 710

216

55

Кричим

1

9 346

7

823

329

329

823

65

4

Лъки

1

3 106

8

157

68

68

157

40

8

Mарица

1

31 104

8

2 049

1 083

1 260

2 049

40

50

Перущица

1

5 310

8

307

276

321

462

Пловдив

1

382 800

63

30 064

11 991

16 539

38 619

1 307

321

Първомай

1

29 623

8

1 786

760

800

2 118

90

34

Pаковски

57

Pодопи

16

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

8 19 6

528

11

13

3

1

5

1

28 452

6

1 939

1 025

1 095

2 113

1

13

7

32 998

6

1 404

1 144

1 227

1 404

1

15 208

6

1 186

509

509

1 322

22 876

8

1 512

755

903

1 512

256

306

481

20

17

136

29

Cадово

1

10

Стамболийски

1

4

Cъединение

1

7

2

10 114

8

481

Xисаря

1

7

4

13 138

6

780

322

352

802

Куклен

1

5

7 496

6

373

257

257

491

Сопот

1

11 177

8

799

368

466

1 546

1

16 28

30

13 16

8 80

11

60

ОБЛАСТ РАЗГРАД Завет

1

6

14 558

6

970

302

302

1 010

Исперих

1

22

1

34 357

6

2 212

913

893

2 511

99

23

Kубрат

1

15

1

24 713

6

1 339

602

47

735

1 528

90

39

Лозница

1

11

4

13 311

6

948

314

36

314

948

65

19

Pазград

1

13

8

67 717

13

4 548

1 953

405

2 478

6 348

321

132

Cамуил

1

12

1

11 892

8

605

225

225

605

203

16

Цар Калоян

1

2

8 179

6

447

197

197

447

40

10


С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН 1

2

3

4

5

ВЕСТНИК 6

7

8

БРОЙ  109 9

10

11

12

13

ОБЛАСТ РУСЕ Борово

1

4

2

6 653

7

379

126

126

379

175

15

Бяла

1

5

5

15 550

8

1 045

403

431

1 145

45

18

Bетово

1

4

1

15 867

6

981

445

485

981

Две могили

1

7

4

10 307

8

623

221

241

799

65

16

Иваново

1

6

6

9 502

6

316

177

177

316

20

23

Pусе

1

12

1

188 415

14

12 047

5 283

6 903

16 198

1 053

167

Cливо поле

1

9

1

13 074

6

663

315

315

663

35

20

Ценово

1

6

2

6 181

6

287

111

111

287

160

19

19

ОБЛАСТ СИЛИСТРА Aлфатар

1

3

3

3 331

8

146

95

95

146

53

13

Главиница

1

17

5

14 245

8

822

330

330

822

110

32

Дулово

1

23

3

38 167

6

2 691

1 066

25

1 066

2 972

89

46

Kайнарджа

1

4

6

5 855

8

539

226

226

696

98

11

Cилистра

1

8

10

62 954

14

3 563

1 437

248

2 081

4 805

534

109

Cитово

1

6

4

6 681

6

435

135

63

135

435

Tутракан

1

7

6

18 595

8

1 274

467

487

1 302

40

46

Kотел

1

12

9

25 856

6

1 601

513

513

1 832

82

42

Hова Загора

1

23

8

43 679

6

3 559

1 181

1 348

3 977

137

74

Cливен

1

28

16

145 326

14

12 115

4 379

5 224

14 782

653

185

Tвърдица

1

6

2

16 265

6

1 609

517

540

1 609

255

17

Баните

1

6

5

4 975

6

288

104

15

104

288

Борино

1

2

2

4 122

8

222

101

101

222

Девин

1

8

5

13 884

6

874

385

34

385

1 013

20

20

Доспат

1

7

9 765

6

739

328

328

739

40

10

Златоград

1

4

4

13 560

6

1 023

374

460

1 023

95

16

Mадан

1

5

17

13 288

6

886

348

370

1 044

60

13

Hеделино

1

1

14

7 459

6

476

260

260

476

65

15

Pудозем

1

6

6

10 924

8

975

364

364

975

40

14

Cмолян

1

10

31

44 035

13

3 399

1 623

2 033

4 268

403

147

Чепеларе

1

3

7

7 702

6

486

258

258

593

25

14

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

1

32

2

1 411 149

213

90 346

46 718

53 833

111 268

2 927

859

1 597

6

102

65

65

102

408

601

10

14

1 564

3 382

90

49

146

430

13

ОБЛАСТ СЛИВЕН

89

ОБЛАСТ СМОЛЯН

24

167 119

11 8

ОБЛАСТ СОФИЙСКА Антон

1

Божурище

1

3

3

7 038

7

601

378

Ботевград

1

5

7

35 728

8

2 642

1 289

Годеч

1

9

5 310

6

430

146

Горна Mалина

1

10

5 440

6

472

186

186

472

Долна баня

1

4 903

8

521

206

406

521

Драгоман

1

1

18

5 106

6

297

133

155

Eлин Пелин

1

10

8

21 724

8

1 694

901

971

Eтрополе

1

2

4

13 367

8

1 423

434

553

1 423

Златица

1

3

6 088

7

473

224

241

617

3

59

244

3

7 15 80

6

297

54

13

1 803

85

37

22

21 11


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН 1

2

3

4

Ихтиман

1

Kопривщица

1

3

Kостенец

1

2

Kостинброд

1

3

Мирково

1

Пирдоп

1

1

Правец

1

4

Cамоков

1

Cвоге

1

Cливница

1

Чавдар

1

Челопеч

1

5

12

ВЕСТНИК 6

7

8

С Т Р.   7 5 9

10

11

624

2 125

75

188

424

462

1 222

592

613

1 337

71

71

106

12

18 785

8

1 922

594

2 427

7

188

75

4

13 443

6

1 062

7

16 065

6

1 123

4

2 309

7

106

8 819

6

711

356

392

1 055

63

8

6

7 934

8

1 134

334

105

364

1 582

192

27

12

12

40 233

7

3 413

1 145

65

1 145

3 938

186

59

9

20

21 376

7

1 093

550

550

1 722

106

28

1

7

9 195

7

659

281

281

802

11

1 244

7

66

34

34

66

2

1 508

6

120

83

83

120

7

30

66

13 17 26 23

26

15 7

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Братя Даскалови

1

6

16

7 459

7

528

192

192

528

40

17

Гурково

1

2

3

5 582

7

578

164

164

578

Гълъбово

1

4

6

13 673

6

1 083

426

518

1 083

78

17

Kазанлък

1

16

3

84 904

8

6 283

2 444

3 136

7 530

388

101

3

12 324

8

866

368

368

1 072

30

15

5 130

8

612

219

219

612

8

Mъглиж

1

6

Николаево

1

3

Oпан

1

12

2 398

6

116

40

40

116

Павел баня

1

10

2

17 439

8

1 245

471

555

1 245

50

19

Pаднево

1

9

12

20 993

8

1 596

705

787

1 791

101

28

Cтара Загора

1

17

33

179 370

13

13 489

5 224

7 008

17 446

1 123

184

Чирпан

1

4

15

23 643

9

1 972

606

964

2 213

60

35

1

4

25

7 192

8

451

143

17

143

451

Oмуртаг

1

26

14

32 512

6

1 861

703

50

Oпака

1

5

7 539

8

488

198

103

10 12

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ Aнтоново

Попово

1

16

18

33 071

7

2 165

867

Tърговище

1

30

21

72 499

12

5 126

1 985

Димитровград

1

14

12

62 309

8

4 036

1 602

Ивайловград

1

5

13

8 489

7

545

180

Любимец

1

2

7

10 353

7

887

336

Mаджарово

1

3

5

3 297

8

118

Mинерални бани

1

7

4

7 507

6

Cвиленград

1

4

15

24 128

19

833

2 066

30

46

198

488

45

7

867

2 735

180

63

2 349

6 721

207

106

1 733

4 402

160

49

197

545

42

8

452

887

9

25

25

118

4

364

170

170

364

9

6

2 008

709

940

2 122

300

840

30

16

189

518

20

10

79

ОБЛАСТ ХАСКОВО 22

129

20

Cимеоновград

1

1

7

9 541

7

840

233

Cтамболово

1

17

8

14 753

6

518

189

Tополовград

1

8

8

11 980

7

877

270

295

877

125

22

Xарманли

1

6

17

28 639

8

2 083

807

807

2 374

40

24

Xасково

1

26

9

116 246

13

8 280

3 488

4 013

11 173

386

127

Велики Преслав

1

8

3

15 850

8

774

362

439

1 154

55

40

Bенец

1

10

2

13 527

6

594

242

242

594

15

455

ОБЛАСТ ШУМЕН

14


С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН 1

2

3

4

5

ВЕСТНИК 6

7

БРОЙ  109

8

9

10

11

12

13

Bърбица

1

13

2

14 594

7

1 017

393

393

1 017

9

Kаолиново

1

13

1

22 287

8

1 174

417

417

1 174

9

Kаспичан

1

6

2

8 997

8

663

253

253

663

Hикола Kозлево

1

8

2

8 874

8

806

242

242

806

Hови пазар

1

8

7

22 512

8

1 842

612

702

1 982

152

Cмядово

1

3

6

7 205

8

498

218

218

498

146

Xитрино

1

18

1,5

12 918

6

346

151

151

346

Шумен

1

15

11

114 182

12

8 273

3 131

230

4 157

10 533

572

Болярово

1

2

17

3 737

8

287

93

93

287

167

14

Eлхово

1

8

10

17 498

7

1 380

443

41

493

1 606

65

30

Cтралджа

1

6

15

13 423

6

1 145

432

463

1 186

111

32

Tунджа

1

24

20

23 168

6

1 085

573

573

1 085

85

58

88 048

12

7 299

2 551

3 597

9 209

403

102

7 333 296 103 709 676 32 724

10 114

36

42

19 15 25 14 16 210

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Ямбол

1

ВСИЧКО

264

35

1 987 1 855,5 8 451 350 2 334 596 042 252 013

38

Приложение № 7 към чл. 54 Допустими максимални размери на задълженията към доставчици към 31 декември 2014 г. на разпоредителите с бюджет по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси №

Наименование

Сума (хил. лв.)

1

2

3

1.

Българска академия на науките

2 800,0

2.

Българска телеграфна агенция

3.

Българска национална телевизия

7 000,0

4.

Българско национално радио

2 000,0

5.

Държавни висши училища

15 152,0

А) Държавни висши училища, финансирани от Министерството на образованието и науката

14 952,0

5.1.

Технически университет – София

835,0

5.2.

Технически университет – Варна

125,0

5.3.

Технически университет – Габрово

60,0

5.4.

Русенски университет „А. Кънчев“

125,0

5.5.

Университет по хранителни технологии – Пловдив

5.6.

Химико-технологичен и металургичен университет – София

5.7.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

5.8.

Лесотехнически университет – София

365,0

5.9.

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

205,0

5.10.

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София

350,0

5.11.

Университет за национално и световно стопанство – София

5.12.

Икономически университет – Варна

5.13.

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

5.14.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

5.15.

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

125,0

5.16.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

165,0

20,0

40,0 135,0 45,0

1 245,0 420,0 205,0 5 570,0


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

1

ВЕСТНИК

С Т Р.   7 7

2

3

5.17.

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

830,0

5.18.

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

5.19.

Национална спортна академия „Васил Левски“ – София

580,0

5.20.

Аграрен университет – Пловдив

115,0

5.21.

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

5.22.

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София

5.23.

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София

5.24.

Национална художествена академия – София

30,0

5.25.

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

25,0

5.26.

Колеж по телекомуникации и пощи – София

5.27.

Медицински университет – София

5.28.

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна

110,0

5.29.

Медицински университет – Пловдив

715,0

5.30.

Медицински университет – Плевен

5.31.

Тракийски университет – Стара Загора

500,0

5.32.

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София

125,0

5.33.

Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София

Б) Държавни висши училища, финансирани от Министерството на отбраната

5.34.

Военна академия „Г. С. Раковски“ – София

5.35.

Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново

5.36.

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна

Всичко:

65,0

25,0 35,0 205,0

22,0 1 410,0

60,0

85,0 200,0 5,0 150,0 45,0 26 972,0

Приложение № 8 към чл. 83 Списък на сметките за средствата от Европейския съюз, за които през 2014 г. Министерският съвет ще утвърждава годишни разчети 1. Сметка за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“. 2. Сметка за средствата от Европейския съюз на Националния фонд. 9209

УКАЗ № 253 На основание чл.  98, т.  4 от Конституцията на Република България ПОС ТА НОВЯВА М: Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за рибарството и аквакултурите, приет от ХLІI Народно събрание на 10 декември 2013 г. Издаден в София на 17 декември 2013  г. Президент на републиката: Росен Плевнелиев Подпечатан с държавния печат. Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение на Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) § 1. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 59 от 2012 г.; изм., бр. 102 от 2012 г.) в § 119 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „2013 г.“ се заменят с „2014 г.“. 2. В ал. 3 думите „2014 г.“ се заменят с „2015 г.“. Заключителна разпоредба § 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. Законът е приет от 42-то Народно събрание на 10 декември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. Председател на Народното събрание: Михаил Миков 9199


С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

УКАЗ № 254 На основание чл.  98, т.  4 от Конституцията на Република България ПОС ТА НОВЯВА М: Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, приет от ХLІI Народно събрание на 10 декември 2013 г. Издаден в София на 17 декември 2013  г. Президент на републиката: Росен Плевнелиев Подпечатан с държавния печат. Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г.) § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова т. 3: „3. дейността на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;“. 2. Досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя така: „4. изискванията към лицата, които управляват и контролират лицата по т. 1 – 3, както и към лицата, които притежават квалифицирано участие в управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;“. 3. Досегашната т. 4 става т. 5. § 2. В чл. 4 се създава ал. 4: „(4) Колективната инвестиционна схема може да се състои от отделни инвестиционни подфондове, чиито активи се инвестират в съответствие с различни инвестиционни стратегии, без да се допуска смесване на активите, пасивите и резултатите на отделните подфондове. За всеки инвестиционен подфонд се създава отделен клас акции или дялове.“ § 3. В чл. 6 се създават ал. 4, 5 и 6: „(4) Колективна инвестиционна схема може да включи в наименованието си означение „паричен пазар“, „фонд на паричния пазар“ или „краткосрочен фонд на паричния пазар“ само ако има основна инвестиционна цел да осигурява възвръщаемост, съизмерима с лихвените проценти на инструментите на паричния пазар, да изчислява и оповестява ежедневно нетна стойност на активите, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на акциите или дяловете си, ежедневно да издава и изкупува обратно акциите или

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

дяловете си, както и да поддържа структура на портфейла в съответствие с изисквания, определени с наредба. (5) Колективна инвестиционна схема може да включи в наименованието си означение „борсово търгуван фонд“, „борсово търгувано инвестиционно дружество“ или друго понятие, предполагащо търговия на издадените акции или дялове на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти или на многостранна система за търговия по § 1, т. 19 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти само ако отговаря на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му към борсово търгуваните фондове. (6) Допълнителни изисквания и ограничения относно наименованията на колективните инвестиционни схеми може да се определят с наредба.“ § 4. В чл. 12, ал. 5 думите „два месеца от получаването им“ се заменят с „един месец от получаването им“. § 5. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) създава се нова т. 2: „2. инвестиционните подфондове, от които се състои инвестиционното дружество, ако има такива, и инвестиционните стратегии, в съответствие с които се инвестират активите на всеки от инвестиционните подфондове, както и особеностите при прилагане на инвестиционната политика на дружеството за всеки от тези подфондове;“ б) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея накрая се поставя запетая и се добавя „включително за всеки от инвестиционните подфондове, от които се състои инвестиционното дружество, ако има такива“; в) досегашните т. 3, 4, 5 и 6 стават съответно т. 4, 5, 6 и 7; г) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“; д) досегашната т. 8 става т. 9. 2. В ал. 2: а) създава се нова т. 3: „3. инвестиционните подфондове, от които се състои договорният фонд, ако има такива, и инвестиционните стратегии, в съответствие с които се инвестират активите на всеки от инвестиционните подфондове, както и особеностите при прилагане на инвестиционната политика на договорния фонд за всеки от тези подфондове;“ б) досегашните т. 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно т. 4, 5, 6, 7 и 8; в) досегашната т. 8 става т. 9 и в нея думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“; г) досегашните т. 9 и 10 стават съответно т. 10 и 11;


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

д) досегашната т. 11 става т. 12 и в нея думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“; е) досегашната т. 12 става т. 13. § 6. В чл. 15 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 т. 7 се изменя така: „7. депозитарят или договорът с депозитаря не отговарят на изискванията на закона или на актовете по прилагането му;“. 2. В ал. 2 т. 3 се изменя така: „3. депозитарят или договорът с депозитаря не отговарят на изискванията на закона или на актовете по прилагането му;“. § 7. В чл. 18, ал. 1 думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“. § 8. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 навсякъде думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“. 2. В ал. 4 се създава изречение второ: „Максималният размер на разходите по емитирането се определя в устава, съответно в правилата на колективната инвестиционна схема.“ 3. В ал. 5 се създава изречение второ: „Максималният размер на разходите по обратното изкупуване се определя в устава, съответно в правилата на колективната инвестиционна схема.“ 4. В ал. 8 накрая се добавя „при условия и по ред, определени с наредба“. § 9. Създава се глава трета „а“ с чл. 24а – 24г: „ Г л а в а

т р е т а

„ а “

БОРСОВО ТЪРГУВАНИ ФОНДОВЕ Чл. 24а. (1) Колективна инвестиционна схема може да поиска издадените от нея акции или дялове да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти или на многостранна система за търговия по § 1, т. 19 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти, съответно да се търгуват на такъв пазар, ако са спазени следните изисквания: 1. акциите или дяловете се търгуват на съответния пазар през цялата търговска сесия на пазара; 2. сключен е договор с поне един маркетмейкър за акциите или дяловете, осигуряващ поддържане на борсова цена на акциите или дяловете, която не се различава значително от нетната стойност на активите, съответно от индикативната нетна стойност на активите. (2) Колективната инвестиционна схема, която изпълнява изискванията на ал. 1, включва в наименованието си, в устава, съответно в правилата, проспекта, документа с ключова информация за инвеститорите, както и в маркетинговите си съобщения обозначението „борсово търгуван фонд“.

ВЕСТНИК

С Т Р.   7 9

(3) Колективна инвестиционна схема, която не изпълнява изискванията на ал. 1, не може да използва в своето наименование, в устава, съответно в правилата, проспекта, документа с ключова информация за инвеститорите, както и в маркетинговите си съобщения обозначението по ал. 2 или други равнозначни думи на български или на чужд език. Чл. 24б. В случай че придобиването на акции или дялове на борсово търгуван фонд при издаването им е ограничено само до институционални инвеститори, управляващото дружество трябва да заяви приемане на емисията акции или дялове на колективната инвестиционна схема за търговия на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти в 30-дневен срок от началото на предлагането на тези акции или дялове. Ако в двумесечен срок от началото на предлагането по изречение първо акциите или дяловете не бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар, ограниченията относно инвеститорите, които могат да закупят акции или дялове, не се прилагат. Чл. 24в. (1) Обратното изкупуване на акции или дялове на борсово търгуван фонд може да бъде ограничено до определена категория инвеститори и/или за определен минимален брой акции или дялове. (2) В случаите по ал. 1, ако е налице съществено отклонение от борсовата цена на акциите или дяловете на борсово търгувания фонд, в т. ч. при смущения на пазара, включително при липса на маркет-мейкър, ограниченията за обратно изкупуване по ал. 1 не се прилагат. При настъпване на условие, при което ограниченията за обратно изкупуване не се прилагат, управляващото дружество на борсово търгувания фонд незабавно уведомява регулирания пазар или оператора на многостранната система за търговия, на които акциите или дяловете се търгуват, за това обстоятелство и за възможността всеки инвеститор да заяви обратно изкупуване. (3) Заплащаните от инвеститорите разходи за обратно изкупуване в случая по ал. 2 не трябва да са в размер, който препятства или съществено затруднява осъществяването на изкупуване по ал. 2. Чл. 24г. Допълнителни изисквания във връзка с борсово търгуваните фондове се определят с наредба.“ § 10. В чл. 25 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „Банката депозитар, както и членовете на управителните и контролните є органи“ се заменят с „Депозитарят, както и членовете на управителните и контролните му органи“. 2. В ал. 2 думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитарят“. § 11. В чл. 26 се правят следните изменения:


С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

1. В ал. 3 в изречение първо думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“, а в изречение второ думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитарят“. 2. В ал. 4 навсякъде думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“. § 12. В чл. 27, ал. 1 думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитарят“. § 13. В чл. 28, ал. 1 думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитарят“. § 14. В чл. 29 думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитарят“. § 15. В чл. 33 навсякъде думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“. § 16. В наименованието на глава пета думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“. § 17. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) в изречение първо думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“, а думите „банка депозитар“ се заменят с „депозитар“; б) създава се ново изречение второ: „В случай че депозитарят е инвестиционен посредник, паричните средства се съхраняват при условията на чл. 34, ал. 2 – 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти.“; в) досегашното изречение второ става изречение трето и в него думите „Банката депозитар“ се заменят с „Депозитарят“. 2. В ал. 2 думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“, а думата „предала“ се заменя с „предал“. 3. В ал. 3: а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Депозитарят е длъжен:“; б) в т. 3 думите „поверените є активи“ се заменят с „поверените му активи“. § 18. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „Банка депозитар“ се заменят с „Депозитар“. 2. Създава се нова ал. 2: „(2) Депозитар може да бъде и инвестиционен посредник, включен в списък, одобрен от заместник-председателя, който отговаря на следните изисквания: 1. притежава лиценз, издаден от комисията, в който е включено най-малко извършването на сделки с финансови инструменти и на допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, или е инвестиционен посредник от държава членка, който извършва посочените дейности на територията на Република България чрез клон; 2. притежава собствен капитал в размер най-малко 1 500 000 лв. и отговаря на изискванията за капиталова адекватност на инвестиционните посредници;

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

3. лицензът, дейността, сделките или операциите му не са ограничени до степен, която да затрудни или да направи невъзможно изпълнението на предвидените в този закон или в договора за депозитарни услуги задължения; 4. през последните 12 месеца не са му прилагани принудителни административни мерки, свързани с дейността на лица по чл. 11 от Закона за пазарите на финансови инструменти, не му е назначаван квестор и не е санкциониран за нарушение на изискванията на този закон или за грубо нарушение или системни нарушения на Закона за пазарите на финансови инструменти; 5. притежава кадрова и информационна обезпеченост за ефективно изпълнение на депозитарните си функции и задължения съгласно изискванията на този закон и на актовете по прилагането му.“ 3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така: „(3) За включване в списъка по ал. 1 и 2 депозитарят подава заявление по образец, одобрен от заместник-председателя. Депозитар се изключва от списъка, когато престане да отговаря на някое от изискванията на ал. 1 или 2.“ 4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“. § 19. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 навсякъде думите „Банката депозитар“ се заменят с „Депозитарят“. 2. Създава се нова ал. 2: „(2) Ако депозитарят бъде обявен в несъстоятелност, съхраняваните от него активи на колективни инвестиционни схеми не се включват в масата на несъстоятелността. Квесторът или синдикът на депозитаря е длъжен в срок не по-късно от 5 работни дни от замяната на депозитаря да прехвърли активите на колективната инвестиционна схема в новия депозитар съгласно заявление от управляващото дружество.“ 3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в изречение първо думите „Банката депозитар“ се заменят с „Депозитарят“, а в изречение второ думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“. 4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“. 5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея в изречение първо думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитарят“, а в изречение второ думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“. § 20. В чл. 37 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „Банката депозитар“ се заменят с „Депозитарят“, думите „задълже-


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

нията є“ се заменят със „задълженията му“, а думите „банката е отговорна“ се заменят с „депозитарят е отговорен“. 2. В ал. 2 навсякъде думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“. § 21. В чл. 43, ал. 2 думите „ал. 8 – 10“ се заменят с „ал. 8, 10 и 11“. § 22. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 9: „(9) Колективната инвестиционна схема може да инвестира до 25 на сто от активите си в облигации, издадени от кредитна институция със седалище в държава членка, която подлежи на специален надзор с цел защита на притежателите на облигации, включително на изискването набраните от емисията облигации средства да бъдат инвестирани в активи, които през целия период на емисията осигуряват покритие на претенциите във връзка с облигациите и които в случай на несъстоятелност на емитента да бъдат използвани приоритетно за изплащане на задълженията към притежателите на облигации. Общата стойност на инвестициите по изречение първо, надхвърлящи ограничението по ал. 1 за експозиции към един емитент, не може да надхвърля 80 на сто от активите на колективната инвестиционна схема. Облигациите, издадени от кредитни институции със седалище в държава членка, които отговарят на изискванията по изречение първо, се публикуват на страницата на Европейската комисия. Комисията уведомява Европейската комисия за категориите облигации и емитенти, които съгласно българското законодателство отговарят на изискванията на изречение първо.“ 2. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея думите „ал. 1 – 8“ се заменят с „ал. 1 – 9“. 3. Досегашната ал. 10 става ал. 11. § 23. Създава се чл. 50а: „Чл. 50а. Когато колективна инвестиционна схема се състои от отделни инвестиционни подфондове, изискванията и ограниченията по тази глава се прилагат поотделно за всеки от инвестиционните подфондове.“ § 24. В чл. 52 се създава изречение второ: „Информация за предприетите мерки по изречение първо не се представя, ако нарушението е отстранено до представяне на уведомлението.“ § 25. Създава се чл. 53а: „Чл. 53а. Допускане на акции или дялове на колективна инвестиционна схема до търговия на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти или на многостранна система за търговия по § 1, т. 19 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти се извършва въз основа на проспект.“ § 26. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 2:

ВЕСТНИК

С Т Р.   8 1

„(2) В проспекта на колективна инвестиционна схема, която се състои от отделни инвестиционни подфондове, се включва информация за инвестиционните подфондове, инвестиционните стратегии, в съответствие с които се инвестират активите на всеки от инвестиционните подфондове, както и особеностите при прилагане на инвестиционната политика на колективната инвестиционна схема за всеки от тези подфондове.“ 2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в текста преди т. 1 след думата „инвестира“ се поставя запетая и се добавя „съответно особеностите по отношение на инвестициите на всеки инвестиционен подфонд, ако колективната инвестиционна схема се състои от отделни инвестиционни подфондове“. 3. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6. 4. Създава се ал. 7: „(7) В проспекта по чл. 53а се включва и: 1. политиката относно прозрачността на портфейла с посочване къде може да се получи информация относно портфейла, в т. ч. къде е публикувана индикативната нетна стойност на активите; 2. информация дали борсово търгуваният фонд е активно управляван, а ако е активно управляван – и информация как ще бъде осъществявана инвестиционната му политика, включително във връзка с надхвърляне ефективността на даден индекс; 3. изявление за необходимостта сключването на сделките на вторичния пазар да се извършва с посредничеството на трето лице (инвестиционен посредник) и за възможността текущата пазарна цена да не съответства на нетната стойност на активите – в случай на ограничения на обратното изкупуване, включително до определена категория инвеститори и/или за определен минимален брой акции или дялове; 4. информация относно действията, които инвеститорите трябва да предприемат в случаите по чл. 24в, ал. 2, и потенциалните разходи.“ 5. Досегашната ал. 6 става ал. 8. § 27. В чл. 56, ал. 2 думите „чл. 196“ се заменят с „чл. 265“. § 28. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Ако колективната инвестиционна схема се състои от отделни подфондове, за всеки подфонд се изготвя отделен документ с ключова информация за инвеститорите.“ 2. Създава се нова ал. 6: „(6) В ключовата информация към проспекта по чл. 53а се включва и информацията по чл. 54, ал. 7, т. 1 – 3.“ 3. Досегашните ал. 6, 7, 8 и 9 стават съответно ал. 7, 8, 9 и 10.


С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

§ 29. Член 64 се изменя така: „Чл. 64. (1) Управляващото дружество на колективната инвестиционна схема обявява в комисията и публикува по подходящ начин, определен в проспекта, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете є при всяко тяхно определяне до края на работния ден, следващ деня на изчисляването им. (2) Управляващото дружество на колективната инвестиционна схема обявява в комисията обобщена информация за емисионните стойности и цените на обратно изкупуване на дяловете є два пъти месечно – за периода от първо до петнадесето число на месеца и от шестнадесето число до края на месеца. Задължението се изпълнява в срок три работни дни считано от края на съответния отчетен период. Формата и съдържанието на информацията относно емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на колективната инвестиционна схема се определят с наредба.“ § 30. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 3: „(3) В марке т и н г ови т е с ъ общен и я на борсово търгуваните фондове се включва и информацията по чл. 54, ал. 7, т. 1 – 3.“ 2. Досегашната ал. 3 става ал. 4. § 31. В чл. 69, ал. 4 думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитарят“. § 32. В глава осма наименованието на раздел III се изменя така: „Депозитари и одитори“. § 33. В чл. 75 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „банки депозитари“ се заменят с „депозитари“. 2. В ал. 3 в изречение първо думите „банките депозитари“ се заменят с „депозитарите“, а в изречение второ думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“ и думите „нейно име“ се заменят с „негово име“. 3. В ал. 4 навсякъде думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“. § 34. В чл. 76 думите „Банката депозитар“ се заменят с „Депозитарят“, думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“ и думите „от нея“ се заменят с „от него“. § 35. В чл. 81, ал. 1, изречение второ думите „банка депозитар“ се заменят с „депозитар“. § 36. В чл. 83, ал. 2 думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“. § 37. В чл. 84, ал. 1 думите „банка депозитар“ се заменят с „депозитар“. § 38. В чл. 85 думите „нейната банка депозитар“ се заменят с „нейния депозитар“. § 39. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2: а) създава се нова т. 1: „1. управление на дейността на национални инвестиционни фондове;“ б) досегашните т. 1, 2 и 3 стават съответно т. 2, 3 и 4.

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

2. В ал. 4 думите „по ал. 2, т. 2 и 3“ се заменят с „по ал. 2, т. 3 и 4“, а думите „по ал. 2, т. 1“ се заменят с „по ал. 2, т. 2“. § 40. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1. 2. Създава се ал. 2: „(2) Дейността по чл. 86, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 се осъществява чрез инвестиционни решения и нареждания, които се изпълняват от упълномощени инвестиционни посредници, при спазване изискванията на закона, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл. 38, ал. 1, т. 9, буква „а“ и ал. 2, когато записването на ценните книжа, съответно сделките с ценни книжа и инструменти на паричния пазар, могат да се извършват от управляващото дружество.“ § 41. В чл. 89 думите „по чл. 86, ал. 2, т. 1“ се заменят с „по чл. 86, ал. 2, т. 2“. § 42. В чл. 92, ал. 3 думите „Член 196“ се заменят с „Член 265“. § 43. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) в т. 1 думите „професионална квалификация, необходима“ се заменят с „висше образование и професионален опит, необходими“; б) в т. 5 накрая се добавя „и да не се намира във фактическо съпружеско съжителство с такъв член“; в) създават се т. 7 – 10: „7. не е било през последната една година преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или контролен орган на дружество, на което е бил отнет лицензът за извършване на дейност, подлежаща на лицензиране от комисията или от Българската народна банка, или от съответен орган на друга държава, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред; 8. не са му налагани административни наказания през последните три години за извършено грубо нарушение на този закон, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти или на актовете по прилагането им, или на съответното законодателство на друга държава; 9. не са му налагани административни наказания през последните три години за нарушения на този закон, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инст ру менти, Закона за дру жествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти и на ак-


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

товете по прилагането им или на съответното законодателство на друга държава, които се квалифицират като системни; 10. не е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по този закон, по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти или Закона за дружествата със специална инвестиционна цел или по съответното законодателство на друга държава въз основа на приложена принудителна административна мярка, освен в случаите, когато актът на комисията е бил отменен по надлежния ред.“ 2. В ал. 3 думите „ал. 1, т. 2 – 6“ се заменят с „ал. 1, т. 2 – 10“. 3. В ал. 6, т. 3 думите „по т. 3 – 6“ се заменят с „по т. 3 – 10“. 4. Създават се ал. 7, 8 и 9: „(7) Лицата по ал. 1, 3 и 5 подлежат на одобряване от заместник-председателя преди вписването им в търговския регистър, а лицата по ал. 4 – преди определянето им за представители на юридическите лица – членове на управителните и контролните органи на управляващото дружество. Заместник-председателят се произнася в 15-дневен срок от подаване на заявлението с приложени към него документи, удостоверяващи спазването на определените изисквания за тези лица. Заместник-председателят отказва да издаде одобрение, ако някое от лицата не отговаря на изискванията на този закон или ако с дейността си или с влиянието си върху вземането на решения може да навреди на сигурността на дружеството или на неговите операции. (8) Професионален опит по смисъла на ал. 1, т. 1 е налице, ако лицето е работило не по-малко от: 1. една година в предприятия от небанковия финансов сектор или в банки, при положение че задълженията му са били свързани с основната дейност на тези предприятия, или 2. три години в държавни институции или в други публичноправни субекти, чиито основни функции включват управление и контрол на държавни или международни публични финансови активи или управление, контрол и инвестиране на парични средства по фондове, създадени с нормативен акт. (9) Комисията прилага принудителната административна мярка по чл. 264, ал. 1, т. 5, когато лице по ал. 1 – 5 престане да отговаря на изискванията на ал. 1 или 2.“ § 44. В чл. 94, ал. 3 думите „чл. 195“ се заменят с „чл. 264“. § 45. В чл. 100, ал. 1, т. 6 думите „чл. 195“ се заменят с „чл. 264“. § 46. В чл. 101, ал. 2 думите „по чл. 86, ал. 2, т. 1 и 2“ се заменят с „по чл. 86, ал. 2, т. 2 и 3“. § 47. В чл. 104, ал. 2 думите „по чл. 86, ал. 2, т. 1“ се заменят с „по чл. 86, ал. 2, т. 2“,

ВЕСТНИК

С Т Р.   8 3

а след думите „колективни инвестиционни схеми“ се добавя „или национални инвестиционни фондове“. § 48. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) в текста преди т. 1 думите „по продажбата и обратното изкупуване на дялове на колективни инвестиционни схеми, които управлява“ се заменят с „по чл. 86, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 4“; б) в т. 3 думите „или на колективната инвестиционна схема“ се заменят с „колективната инвестиционна схема или националния инвестиционен фонд“; в) точка 7 се изменя така: „7. възможността да се делегират функции и действия трябва да е изрично предвидена в проспекта на колективната инвестиционна схема или националния инвестиционен фонд;“ г) създава се т. 8: „8. делегирането на функции не може да бъде в степен, в която управляващото дружество вече не може да се смята за такова по отношение на съответната колективна инвестиционна схема или национален инвестиционен фонд или по начин, по който ще изпълнява функции само по приемане и предаване на информация.“ 2. Създават се нови ал. 3 и 4: „(3) Когато делегирането на функции и действия по ал. 1 се отнася до управление на инвестициите, трябва да бъдат спазени следните допълнителни изисквания: 1. делегирането се извършва в съответствие с критерии за преразпределение на инвестициите, установявани периодично от управляващото дружество; 2. третото лице, на което се делегират функции, трябва да е лицензирано или регистрирано за целите на управлението на активи и да подлежи на надзор за спазване на изискванията за осъществяване на дейност; 3. да е осигурено сътрудничеството между комисията и органа, осъществяващ надзор върху третото лице, когато се делегират функции по управление на инвестициите на лице от трета държава. (4) Делегиране на функции по ал. 3 се допуска, ако е издадено предварително одобрение за това от заместник-председателя. Към заявлението за издаване на одобрение се прилагат сключеният договор, както и данни и документи, удостоверяващи спазването на изискванията на ал. 1 и обосноваващи избора на конкретното трето лице, определени с наредба. Заместник-председателят се произнася по реда на чл. 18, ал. 2 – 6.“ 3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“.


С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея след думите „по ал. 1“ се добавя „извън тези по ал. 3“. § 49. В чл. 120, ал. 1, т. 1 думите „банка депозитар“ се заменят с „депозитар“. § 50. В чл. 135 думите „чл. 195“ се заменят с „чл. 264“, а думите „чл. 204“ се заменят с „чл. 273“. § 51. В чл. 144 се създава ал. 7: „(7) С издаване на разрешение за преобразуване чрез сливане на договорни фондове, при което новообразуваният договорен фонд ще бъде с произход от Република България, както и за преобразуване на инвестиционно дружество в договорен фонд, комисията издава разрешение на съответното управляващо дружество да организира и управлява новообразувания договорен фонд, считано от датата на възникването му.“ § 52. В глава четиринадесета в наименованието на раздел III думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“. § 53. В чл. 149 думите „Банката депозитар“ се заменят с „Депозитарят“. § 54. В чл. 156 думите „банката депозитар“ се заменят с „депозитаря“. § 55. В част трета дял първи с чл. 171 – 193 се отменя. § 56. В част трета се създава нов дял първи с нови чл. 171 – 193: „Д ЯЛ ПЪРВИ НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ Г л а в а

п е т н а д е с е т а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 171. (1) Национа лните инвестиционни фондове са отворени или затворени национални инвестиционни дружества със седалище в Република България или национални договорни фондове, които инвестират в прехвърляеми ценни книжа или в други ликвидни финансови активи, набрани чрез публично предлагане парични средства, на принципа на разпределение на риска. Националните инвестиционни фондове не са колективни инвестиционни схеми и за тях изискванията на част втора се прилагат само ако това е изрично предвидено в този дял. (2) Националният инвестиционен фонд от отворен тип по искане на акционерите, съответно на притежателите на дялове, изкупува обратно своите акции или дялове по цена, основаваща се на нетната стойност на активите. Действията, предприети с цел да се гарантира борсовата стойност на акциите или дяловете да не се различава значително от стойността на нетните активи, се смятат за равностойни на такова изкупуване.

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

(3) Националният инвестиционен фонд е от затворен тип, когато не изкупува обратно своите акции или дялове, с изключение на обратното изкупуване на акции на инвестиционните дружества при условията и по реда на Търговския закон. (4) Националното инвестиционно дружество може да бъде само учредено на учредително събрание акционерно дружество с едностепенна система на управление, чийто единствен предмет на дейност е инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции. Инвестиционното дружество няма право да извършва друга търговска дейност, освен когато това е необходимо за осъществяване на дейността по ал. 1. (5) Националният договорен фонд е обособено имущество с цел колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други лик видни финансови ак тиви на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове. Договорният фонд се смята за учреден от вписването му в регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор. За договорния фонд се прилага глава ХV „Дружество“ от Закона за задълженията и договорите, с изключение на чл. 359, ал. 2 и 3, чл. 360, 362, чл. 363, букви „в“ и „г“ и чл. 364, доколкото в този закон или в правилата на договорния фонд не е предвидено друго. (6) За извършване на дейност по ал. 1 – 5 се изисква издаването на лиценз за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество или разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд. (7) Лице, което не притежава право да извършва дейност съгласно ал. 1 – 6, няма право да използва в своето наименование, рекламна или друга дейност думите „национален инвестиционен фонд“, „национално инвестиционно дружество“, „национален договорен фонд“ или други равнозначни думи и изрази на български или на чужд език, означаващи извършването на такава дейност. (8) Националните инвестиционни фондове, съответно дружествата, които управляват дейността им, са длъжни да указват в проспектите си, както и във всички рекламни и други материали, разпространявани от тях, че не са предприятия по смисъла на Директива 2009/65/ЕО, съответно че не са колективни инвестиционни схеми. Чл. 172. (1) Националният инвестиционен фонд се организира и управлява само от управляващо дружество, а когато са налице условията по чл. 197, ал. 1 – от получило лиценз лице, у правл яващо а л тернат ивни инвестиционни фондове.


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

(2) При извършване на дейност по управление на национален договорен фонд управляващото дружество, съответно лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, действа от свое име, като посочва, че действа за сметка на договорния фонд. (3) Национално инвестиционно дружество от затворен тип може да вземе решение да не възлага управлението на лице по ал. 1 и да се управлява от съвета на директорите. В случаите по изречение първо дружеството сключва договор с лице по чл. 12 от Закона за пазарите на финансови инструменти, което има право да извършва инвестиционни консултации. Когато са налице условията по чл. 197, ал. 1, националното инвестиционно дружество от затворен тип подава заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове. (4) Когато дейността на национален инвестиционен фонд се управлява от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, освен изискванията на този дял се прилагат и съответните изисквания на дял втори. Ч л. 173. (1) Ус та вът на на ц иона л но т о инвестиционно дружество от отворен тип, освен данните, които се изискват съгласно Търговския закон, трябва да съдържа: 1. основните цели и ограниченията на инвестиционната дейност, както и инвестиционната политика на дружеството; 2. дела на инвестициите по видове активи; 3. правилата за определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, съответно на управляващото дружество по чл. 172, ал. 1; 4. разпределението на правата и задълженията меж ду съвета на директорите и управляващото дружество по чл. 172, ал. 1; 5. срока на затворения период, ако се предвижда такъв; 6. условията и реда за изчисляване нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на акциите при обратно изкупуване и на дивидента, ако такъв се предвижда; 7. условията и реда за емитиране на акции, за обратно изкупуване на акциите и условията за спиране на обратното изкупуване и за разпределяне на дивидента, когато такъв е предвиден, или за реинвестирането му; 8. условията за замяна на депозитаря и правилата за осиг у ряване интересите на акционерите в случай на такава замяна; 9. условията за замяна на управляващото дружество по чл. 172, ал. 1 и правилата за осигуряване интересите на акционерите в случай на такава замяна. (2) Уставът на националното инвестиционно дружество от затворен тип, освен данните, които се изискват съгласно Търгов-

ВЕСТНИК

С Т Р.   8 5

ския закон, трябва да съдържа и данните по ал. 1, т. 1 – 4, 8 и 9, както и реда и начина за разпределяне на дивиденти. (3) Условията за участие в национален дог ов о р ен ф он д , нег ов ат а о рг а н и з а ц и я , управление и прекратяване се определят с правилата на договорния фонд. (4) Правилата на националния договорен фонд от отворен тип трябва да съдържат: 1. наименованието на договорния фонд; 2. данни за лицето, което организира или управлява договорния фонд; 3. основните цели и ограниченията на инвестиционната дейност, както и на инвестиционната политика; 4. условията и реда за изчисляване нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на дяловете при обратно изкупуване; 5. методи за оценка на активите и пасивите; 6. правата, които дават дяловете; 7. таксите, които се събират от у правляващото дружество по чл. 172, ал. 1 за управление, таксите, които се удържат от управляващото дружество за продажба и обратно изкупуване на дяловете, другите такси, ако такива се предвиждат, както и методите за изчисляването им; 8. правилата за определяне възнаграждението на депозитаря; 9. условията и реда за емитиране и за обратно изкупуване на дялове и условията за спиране на обратното изкупуване; 10. условията и реда за разпределяне на дохода или за реинвестирането му; 11. условията за замяна на депозитаря и правилата за осигуряване интересите на притежателите на дялове в случай на такава замяна; 12. условията за замяна на управляващото дружество по чл. 172, ал. 1 и правилата за осигуряване интересите на притежателите на дялове в случай на такава замяна. (5) Правилата на националния договорен фонд от затворен тип трябва да съдържат данните по ал. 4, т. 1 – 3, 6, 8, 10 – 12, както и: 1. условията и реда за изчисляване нетната стойност на активите, както и методите за оценка на активите и пасивите; 2. таксите, които се събират от у правляващото дружество по чл. 172, ал. 1 за управление, другите такси, ако такива се предвиждат, както и методите за изчисляването им; 3. реда и начина за разпределяне на доходност. Чл. 174. (1) Записаният капитал на националното инвестиционно дру жество от затворен тип е не по-малък от 250 000 лв., като дружеството по всяко време трябва да притежава капитал най-малко в същия


С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

размер, чиято структура и съотношение с балансовите активи и пасиви на дружеството се определят с наредба. (2) Записаният капитал на националното инвестиционно дружество от отворен тип е не по-малък от 100 000 лв., като дружеството трябва по всяко време да притежава капитал най-малко в същия размер. Капиталът на националното инвестиционно дружество от отворен тип винаги е равен на нетната стойност на активите му. В търговския регистър се вписва капиталът, с който дружеството е учредено. Разпоредбите на чл. 192 – 203 и чл. 246 от Търговския закон не се прилагат. (3) Нетната стойност на активите на национален договорен фонд от затворен тип не може да бъде по-малка от 250 000 лв. В правилата на фонда може да бъде заложен по-висок размер на нетна стойност на активите. Минималният размер по изречение първо трябва да е достигнат до една година от у чредяването на фонда въз основа на първоначалния или последващия проспект. (4) Нетната стойност на активите на национален договорен фонд от отворен тип не може да бъде по-малка от 100 000 лв. или друг по-висок размер, определен с правилата му. Този минимален размер трябва да е достигнат до една година от учредяването на фонда. (5) Не по-малко от 25 на сто от капитала по ал. 1, съответно по ал. 2, трябва да бъде внесен при подаване на заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, а останалата част – в 14-дневен срок от получаване на писмено уведомление от комисията, че ще издаде лиценза след внасяне на пълния размер на капитала. Чл. 175. (1) Националното инвестиционно дружество издава само безналични акции с право на един глас. Дружеството не може да издава облигации и други дългови ценни книжа. (2) Освен при учредяване на дружеството акциите на националното инвестиционно дружество от отворен тип се придобиват по емисионна стойност, определена върху нетната стойност на активите. Разпоредбите на чл. 176, ал. 2 и 3 и чл. 188 – 191 от Търговския закон не се прилагат. (3) Националният договорен фонд се смята за емитент на дяловете, на които е разделен. Дяловете дават право на съответна част от имуществото на фонда, включително при ликвидация на фонда, право на обратно изкупуване, както и други права, предвидени в този закон и в правилата на договорния фонд. Националният договорен фонд от отворен тип може да издава на базата на нетната стойност на активите си и частични дялове

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

срещу направена парична вноска с определен размер, ако срещу внесената сума не може да бъде издадено цяло число дялове. Чл. 176. (1) За лицата, които са избрани за членове на съвета на директорите на национално инвестиционно дружество, съответно за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на управителния орган, както и за всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционното дру жество, се прилагат изискванията на чл. 10. (2) В случай че дейността на национално инвестиционно дружество от затворен тип се управлява от съвета на директорите му, за лицата по ал. 1 съответно се прилагат чл. 93 и 94. Г л а в а

ш е с т н а д е с е т а

ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗ НА НАЦИОНА ЛНО ИНВЕСТИЦИОННО Д РУ Ж ЕС Т ВО И Н А РАЗРЕШ ЕН И Е ЗА ОРГА Н ИЗИ РА Н Е И У П РА ВЛ ЕН И Е Н А НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД Чл. 177. (1) За издаване на лиценз за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество се подава заявление до комисията по определен от заместникпредседателя образец, към което се прилагат: 1. уставът; 2. данни за записания и внесения капитал; 3. данните и другите необходими документи за членовете на съвета на директорите на инвестиционното дружество, съответно за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на съвета на директорите, или за други лица, оправомощени да го управляват и представляват, както и сведения за професионалната им квалификация и опит; 4. договорът с управляващото дружество, съответно с лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, договорът с лицето по чл. 12 от Закона за пазарите на финансови инструменти и договорът за депозитарни услуги; 5. имената или наименованията и данни за лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите с право на глас на заявителя или могат да упражняват контрол върху него, както и за броя на притежаваните от тях гласове; лицата представят писмени декларации относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, и за платените от тях данъци през последните 5 години по образец, одобрен от заместник-председателя; 6. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

7. проспектът на националното инвестиционно дружество и документът с ключова информация за инвеститорите на националното инвестиционно дружество от отворен тип; 8. правилата за управление на риска; 9. други документи и данни, определени с наредба. (2) За издаване на разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд управляващото дружество, съответно лицето, управляващо алтернативни инвест и ц ионни фон дове, пода ва за я влен ие до комисията по образец, одобрен от заместникпредседателя, към което се прилагат: 1. правилата по чл. 173, ал. 3; 2. решението на компетентния орган на управляващото дружество или на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за организиране на договорен фонд; 3. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите; 4. договорът за депозитарни услуги; 5. проспектът на националния договорен фонд и документът с ключова информация за инвеститорите на националния договорен фонд от отворен тип; 6. правилата за управление на риска; 7. други документи и данни, определени с наредба. (3) Въз основа на представените документи комисията установява доколко са спазени изискванията за издаване на лиценз, съответно на разрешение. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията изпраща съобщение и определя срок за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за представяне на допълнителна информация и документи, който не може да бъде по-кратък от един месец и по-дълъг от два месеца. (4) А ко съобщението по ал. 3 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето им тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на комисията. Това обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията. (5) Комисията се произнася по заявлението в срок до два месеца от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – в срок до един месец от получаването им, съответно от изтичането на срока по ал. 3, изречение второ. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок. (6) Едновременно с издаването на лиценза на националното инвестиционно дружество и разрешението на управляващо дружество

ВЕСТНИК

С Т Р.   8 7

или на лице, у правл яващо а лтернативни инвестиционни фондове, за организиране и управление на национален договорен фонд комисията потвърждава проспекта на националния инвестиционен фонд и документа с ключова информация за инвеститорите на националния инвестиционен фонд от отворен тип и вписва националния инвестиционен фонд във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор. (7) А генци я та по вписвани я та вписва на ц иона л но т о и н вес т и ц ион но д ру жес т во в търговския регистър, след като є бъде представен съответният лиценз, издаден от комисията. Чл. 178. (1) Комисията отказва да издаде лиценз за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество, ако: 1. уставът на дружеството не съответства на закона; 2. записаният капитал не отговаря на изискванията на чл. 174, ал. 1 и 2; 3. договорът с управляващото дружество, съответно с лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, не съответства на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му или не е представен договорът с лицето по чл. 12 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 4. членовете на съвета на директорите не отговарят на изискванията на чл. 176; 5. лицата, които притежават пряко или непряко 10 и над 10 на сто от гласовете в общото събрание на националното инвестиционно дружество, с дейността или с влиянието си върху вземането на решение могат да навредят на сигурността на инвестициите; 6. лицата, които притежават пряко или непряко 10 и над 10 на сто от гласовете в общото събрание, са направили вноски със заемни средства; 7. депозитарят или договорът с депозитаря не отговаря на изискванията на закона или на актовете по прилагането му; 8. проспектът и/или документът с ключова информация за инвеститорите не съответства на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му; 9. съгласно закона или устава си инвестиционното дружество не може да предлага акциите си на територията на Република България; 10. не са осигурени в достатъчна степен интересите на инвеститорите; 11. управляващото дружество, съответно лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, не е с произход от Република България. (2) Комисията отказва да издаде разрешение за организиране и у правление на национален договорен фонд, ако:


С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

1. заявителят не отговаря на изискванията на закона; 2 . п ра ви лат а на дог оворн и я ф он д не отговарят на изискванията на закона и на актовете по прилагането му; 3. депозитарят или договорът с депозитаря не отговаря на изискванията на закона или на актовете по прилагането му; 4. проспектът и/или документът с ключова информация за инвеститорите не съответстват на изискванията на закона и на актовете по прилагането му; 5. съгласно закона или правилата си договорният фонд не може да предлага дяловете си на територията на Република България; 6. не са осигурени в достатъчна степен интересите на инвеститорите; 7. управляващото дружество, съответно лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, не е с произход от Република България. (3) В случаите по ал. 1, т. 1 – 4, 7 и 8, съответно по ал. 2, т. 2 – 4 комисията може да откаже да издаде лиценз, съответно разрешение, само ако заявителят не е отстранил несъответствията или не е представил изискуемите документи в определения от нея срок, който не може да бъде по-кратък от един месец. (4) Отказът на комисията се мотивира писмено. (5) Заявителят може да направи ново искане за издаване на лиценз, съответно разрешение, не по-рано от 6 месеца от влизането в сила на решението за отказ. Чл. 179. Промяна в правилата, съответно в устава на национален инвестиционен фонд, замяна на депозитаря и на управляващото дру жество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, замяна на инвестиционен консултант с управляващо дружество или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и обратно, промяна в правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите и промяна в договора за депозитарни услуги се допуска след одобрение от заместник-председателя. Член 18, ал. 2 – 7 се прилагат съответно. Чл. 180. (1) Комисията отнема издадения лиценз, ако националното инвестиционно дружество: 1. не започне да извършва съответната дейност в срок 12 месеца от издаване на лиценза, изрично се откаже от издадения лиценз или не е извършвало дейност повече от 12 месеца; 2. в продължение на 6 последователни месеца средномесечната нетна стойност на активите е по-малка от изискваната съгласно чл. 174, ал. 1 или 2;

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

3. е представило неверни данни, които са послужили като основание за издаване на лиценза; 4. престане да отговаря на условията, при които е издаден лицензът; 5. не отговаря на изискванията за ликвидност, предвидени в наредба; 6. грубо или системно нарушава разпоредбите на този закон или на актовете по прилагането му. (2) Комисията отнема издаденото разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд: 1. ако в продължение на една година от получаване на разрешението нетната стойност на активите по баланса на договорния фонд не достигне изискваната съгласно чл. 174; 2. в случаите по ал. 1, т. 1 – 5; 3. ако това се налага за защита на интересите на инвеститорите. (3) След влизането в сила на решението за отнемане на лиценза за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество от затворен тип то може да продължи да съществува като акционерно дружество по Търговския закон. Комисията изпраща решението на А генцията по вписванията за заличаване предмета му на дейност като инвестиционно дружество. Чл. 181. (1) Национално инвестиционно дружество не може да се преобразува в друг вид търговско дружество, както и да променя предмета си на дейност. Преобразуване на национално инвестиционно дружество от затворен тип в отворен тип и обратно се извършва само с разрешение на комисията. Преобразуване на инвестиционно дружество от отворен в затворен тип се извършва, ако възможността за такова преобразуване и редът за обезщетяване на акционерите, които не са приели такова преобразуване, са уредени в устава на инвестиционното дру жество. Договорният фонд може да се преобразува само чрез сливане, вливане, разделяне или отделяне, като в преобразуването участват договорни фондове, без да променят предмета си на дейност. (2) Преобразуването чрез сливане, вливане, разделяне или отделяне, както и прекратяването на национален инвестиционен фонд се извършват с разрешение на комисията. Член 144 се прилага съответно. Лицата, определени за ликвидатори или синдици на инвестиционното дружество, съответно за ликвидатори на договорния фонд, се одобряват от комисията. Член 23 от Закона за пазарите на финансови инструменти се прилага съответно. (3) Преобразуването и прекратяването се извършват при условия и по ред, определени с наредба.


БРОЙ  109

Г л а в а

ДЪРЖАВЕН

с е д е м н а д е с е т а

ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ, ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ Чл. 182. (1) Публично предлагане на акции или дялове на национален инвестиционен фонд се допуска след издаване на лиценз на националното инвестиционно дружество, съответно на разрешение за организиране и управление на националния инвестиционен фонд, и ако бъде публикуван проспект. (2) Проспектът на национален инвестиционен фонд от затворен тип се изготвя и публикува по реда на глава шеста от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. (3) Проспектът на национален инвестиционен фонд от отворен тип се изготвя и публикува по начин и със съдържание, определени с наредба. Към проспекта се прилага ключова информация за инвеститорите, която е негова неразделна част. Членове 56, 58 и 63 се прилагат съответно. (4) Маркетинговите съобщения във връзка с предлаганите акции или дялове на национален инвестиционен фонд се съставят при съответно прилагане на чл. 65, ал. 1 и 2. (5) Дяловете или акциите на национален инвестиционен фонд от отворен тип могат да бъдат предлагани само на територията на Република България. Дяловете или акциите на национален инвестиционен фонд от затворен тип могат да бъдат предлагани на територията на други държави членки при спазване на изискванията, установени в глава шеста от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Чл. 183. (1) Националният инвестиционен фонд от отворен тип е задължен постоянно да предлага акциите или дяловете си на инвеститорите по емисионна стойност, основаваща се на нетната стойност на активите, и по искане на акционерите си да ги изкупува обратно по цена, основаваща се на нетната стойност на активите, при условията и по реда, определени в този закон, в актовете по прилагането му и в устава на дружеството, освен в случая по ал. 3. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се определят най-малко два пъти месечно на равни интервали от време. Член 21, ал. 2 – 7 се прилага съответно. (2) Националният инвестиционен фонд от отворен тип може да предвиди в устава си, съответно да е предвидено в правилата на национален договорен фонд, затворен период, който не може да бъде по-дълъг от три години от възникването му. По време на затворения период националният инвестиционен фонд не е задължен да изкупува обратно акциите или дяловете си.

ВЕСТНИК

С Т Р.   8 9

(3) Националният инвестиционен фонд от отворен тип може временно да спре обратното изкупуване при условията и по реда, предвидени в устава или в правилата му, но само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на акционерите, включително в случаите по чл. 22, ал. 1. За периода на спиране на обратното изкупуване спира и издаването на акции или дялове. Чл. 184. (1) Национален инвестиционен фонд от затворен тип трябва да подаде молба за приемане на акциите или дяловете му за търговия на регулиран пазар в 6-месечен срок от вписването в регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор. (2) Ако акциите или дяловете на национален инвестиционен фонд от затворен тип не бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар в едногодишен срок от вписването в търговския регистър, фондът се ликвидира при условия и по ред, определени с наредба. (3) Допускане до търговия на акции или дялове на национален инвестиционен фонд от отворен тип може да се извърши при съответно прилагане на глава трета „а“. Г л а в а

о с е м н а д е с е т а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА Чл. 185. За съхраняването на безналичните финансови инструменти и другите активи, притежавани от национален инвестиционен фонд, се прилагат съответно правилата на чл. 34 – 37. Чл. 186. (1) Националните инвестиционни фондове могат да инвестират в следните активи: 1. финансови инструменти без ограничение във вида им; 2. сертификати върху ценни (благородни) метали; 3. влогове в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, при условие че банката е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава – при условие че е обект на благоразумни правила, които заместник-председателят смята за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз. (2) Националните инвестиционни фондове могат да инвестират без ограничения активите си в емисии финансови инструменти, издадени или гарантирани от Република България и други държави членки, както и издадени или гарантирани от трети държави, включени в списък, изготвен от заместник-председателя. Чл. 187. (1) Националните инвестиционни фондове спазват следните ограничения при инвестиране, определени в процент от активите:


С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

1. финансови инструменти, допуснати до или търгувани на регулиран пазар, издадени от един емитент: а) до 15 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от отворен тип; б) до 20 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от затворен тип; 2. финансови инструменти, които се предлагат публично или за които има задължение да се иска допускане и да бъдат допуснати до или търгувани на регулиран пазар или друг организиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, издадени от един емитент – до 15 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от отворен тип, съответно до 25 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от затворен тип; 3. финансови инструменти, които не се предлагат публично и за които няма задължение да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар или друг организиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, издадени от един емитент – до 15 на сто от активите на националния инвестиционен фонд, като общата стойност на инвестициите в такива финансови инструменти може да бъде до 25 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от отворен тип, съответно до 50 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от затворен тип; 4. акции и дялове на предприятия за колективно инвестиране, които не се предлагат публично – общо до 15 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от отворен тип, съответно до 30 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от затворен тип; 5. сертификати върху ценни (благородни) метали – общо до 10 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от отворен тип, съответно до 15 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от затворен тип. (2) Националните инвестиционни фондове могат да надхвърлят ограниченията за инвестиции в един емитент по ал. 1, т. 1 при спазване на следните ограничения: 1. до 30 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от отворен тип, при условие че общата стойност на инвестициите в емитенти, във всеки от които фондът инвестира повече от 15 на сто от своите активи, не надвишава 50 на сто от активите му; 2. до 40 на сто от активите на национален инвестиционен фонд от затворен тип, при условие че общата стойност на инвестициите в емитенти, във всеки от които фондът инвестира повече от 20 на сто от своите активи, не надвишава 60 на сто от активите му.

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

(3) Националните инвестиционни фондове не могат да придобиват повече от: 1. петнадесет на сто от акциите без право на глас, издадени от едно лице; 2. петнадесет на сто от облигациите или други дългови ценни книжа, издадени от едно лице; 3. тридесет на сто от дяловете на една колективна инвестиционна схема, получила разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО, и/или друга колективна инвестиционна схема, независимо дали е със седалище в държава членка, или не, при условие че в проспекта на тази колективна инвестиционна схема е предвидено тя да не инвестира повече от 10 на сто от активите си в дялове на други колективни инвестиционни схеми, независимо от това дали са получили разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО, или не; 4. петнадесет на сто от инструментите на паричния пазар, издадени от едно лице. (4) Националните инвестиционни фондове могат да инвестират активите си в банкови депозити в такива съотношения, които са определени в техните устави, съответно в правилата им. (5) В слу чаите, когато у правл яващото дружество, съответно лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, представя капиталова гаранция или гаранция на дохода на притежателите на дялове на национален инвестиционен фонд, то може да инвестира без ограничения активите му в банкови депозити, в т. ч. в една банка. (6) При нарушение на инвестиционните ограничения на национален инвестиционен фонд се прилагат съответно чл. 51 и 52. Чл. 188. (1) Национален инвестиционен фонд не може да ползва заеми, освен в случаите по ал. 2 и 3. (2) Заместник-председателят може да разреши на национален инвестиционен фонд от отворен тип да ползва заем на стойност до 20 на сто от активите му, ако заемът е за срок, не по-дълъг от 12 месеца, и е необходим за покриване на задълженията на фонда по обратното изкупуване на дяловете му. Член 18, ал. 2 – 6 се прилагат съответно. (3) Заместник-председателят може да разреши на национален инвестиционен фонд от затворен тип да ползва заем на стойност до 30 на сто от активите му, ако заемът е за срок, не по-дълъг от 12 месеца, и е необходим за придобиване на активи. Член 18, ал. 2 – 6 се прилага съответно. (4) Допълнителни изисквания и условия могат да се установят с наредба. Чл. 189. Националното инвестиционно дружество, съответно управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, когато управлява


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

национален договорен фонд, приема правила за управление на риска с цел постоянно наблюдение и оценка във всеки момент на риска на всяка позиция и нейното влияние на рисковия профил на целия портфейл. По отношение на правилата за управление на риска на националните инвестиционни фондове и изискванията за периодично уведомяване на комисията се прилагат чл. 40 и 41. Чл. 190. Националното инвестиционно дружество, съответно управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, когато управлява национален договорен фонд, приема правила относно личните сделки на членовете на управителния и контролния орган на дружеството, които гарантират, че няма да бъдат сключвани лични сделки или поддържани инвестиции от тези лица, позволяващи им заедно или поотделно да упражняват съществено влияние върху емитент или които биха довели до конфликт на интереси, или са резултат на злоупотреба с информация, която са придобили във връзка с професионалната си дейност по смисъла на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Чл. 191. (1) Националният инвестиционен фонд от затворен тип разкрива информация по реда на глава шеста „а“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. (2) Националният инвестиционен фонд от отворен тип е длъжен да представя на комисията и на обществеността: 1. одитиран годишен финансов отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година; 2. шестмесечен отчет, обхващащ първите 6 месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния период; 3. друга информация, определена с наредба. Чл. 192. Други изисквания към дейността, структурата на активите и пасивите на националните инвестиционни фондове, насочени към защита на интересите на инвеститорите, към годишните и междинните финансови отчети за дейността и тяхното разпространение, поддържането и съхраняването на отчетност, начина и реда за оценка на активите и пасивите, оповестяването на информация, съдържанието на маркетинговите съобщения, правилата за личните сделки, правилата за предотвратяване на конфликт на интереси, правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла, съдържанието на договорите с управляващото дружество или с лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и с депозитаря се определят с наредба. Чл. 193. (1) За неуредените случаи за национален инвестиционен фонд от затворен тип

ВЕСТНИК

С Т Р.   9 1

се прилагат съответно разпоредбите на глави осма и единадесета от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. (2) За национални инвестиционни фондове, управлявани от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, се прилагат изискванията за алтернативни инвестиционни фондове, установени в дял втори от тази част, когато те са по-строги от изискванията съгласно този дял.“ § 57. В част трета се създава нов дял втори с нови чл. 194 – 205 и чл. 206 – 262: „ Д ЯЛ ВТОРИ УПРАВЛЕНИЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ Г л а в а

д е в е т н а д е с е т а

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 194. (1) Алтернативен инвестиционен фонд е предприятие за колективно инвестиране, включително негови инвестиционни подфондове, което е различно от колективна инвестиционна схема, което инвестира средства, които се набират от повече от едно лице, в съответствие с определена инвестиционна политика и в полза на тези лица, като набраните средства се инвестират и доходността се реализира на принципа на разпределение на риска и доходността между инвеститорите единствено според дела на извършените от тях инвестиции, без формиране на инвестиционни портфейли на отделните инвеститори. (2) За целите на ал. 1 се приема, че средствата се набират от повече от едно лице, ако: 1. предприятието за колективно инвестиране не е ограничено от националното си законодателство, учредителните си актове и други нормативно или договорно установени изисквания да набира средства от повече от едно лице, независимо от това дали реално има повече от един инвеститор; 2. предпри ятието за колективно инвестиране е ограничено от националното си законодателство, учредителните си актове и други нормативно или договорно установени изисквания да набира средства от повече от едно лице, при условие че единственият му инвеститор инвестира средства, набрани от повече от едно лице с цел инвестирането им в полза на тези лица. (3) За целите на ал. 1 се приема, че предприятието за колективно инвестиране има определена инвестиционна политика, ако е спазено поне едно от следните условия: 1. инвестиционната политика е определена най-късно към момента, в който инвестицията в предприятието за колективно инвестиране е неоттегляема, без това да включва последващо обратно изкупуване или друго разпореждане с направената инвестиция;


С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

2. инвестиционната политика е определена в учредителните актове на предприятието за колективно инвестиране или в друг документ, към който негов учредителен акт препраща; 3. предприятието за колективно инвестиране или управляващото го лице има задължение да спазва инвестиционната политика и това задължение подлежи на принудително изпълнение от страна на инвеститорите; 4. инвестиционната политика установява правила за инвестиране, съдържащи един или повече от следните критерии: а) инвестирането е ограничено до определени категории активи и/или определени категории активи са изключени от допустимите инвестиции; б) инвестирането е съобразено с определени стратегии; в) инвестирането е ограничено до определени географски региони; г) инвестирането е съобразено с определени ограничения за ливъридж; д) инвестирането се извършва в съответствие с определен период на държане на инвестициите, или е) инвестирането е подчинено на други ограничения с цел разпределение на риска. (4) За определяне на едно предприятие за колективно инвестиране като алтернативен инвестиционен фонд е без значение: 1. дали е от отворен или от затворен тип; 2. дали е организирано като договорен фонд, като тръст, като инвестиционно дружество или в друга правна форма; 3. дали е регистрирано, лицензирано или има седалище в държава членка или в трета държава; 4. дали осъществяването на дейността му е предмет на регистрационен или лицензионен режим; 5. правноорганизационната форма на лицето, което го управлява. (5) Националните инвестиционни фондове по дял първи са алтернативни инвестиционни фондове. Чл. 195. (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да бъде юридическо лице, чийто основен предмет на дейност е управлението на един или повече алтернативни инвестиционни фондове. (2) Лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, може да бъде: 1. лице, различно от управлявания алтернативен инвестиционен фонд, определено от алтернативния инвестиционен фонд или от лице, действащо от негово име; 2. алтернативният инвестиционен фонд, когато правноорганизационната му форма позволява това и управителният му орган не е определил външно лице съгласно т. 1. (3) За извършване на дейност по ал. 1 от лице със седалище в Република България се

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

изисква издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове или регистрация при условията на глава двадесета. (4) За извършване на дейност по ал. 1 от лице със седалище в трета държава, за което Република България е референтна държава членка, както и за предлагане от такова лице на управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове на територията на държави членки се изисква издаване на лиценз при условията на глава двадесета, раздел III. Чл. 196. Този дял не се прилага за: 1. холдинговите дружества; 2. институциите за професионално пенсионно осиг у ряване, съ зда дени съгласно изискванията на Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване, наричана по-нататък „Директива 2003/41/ЕО“, както и управляващите ги структури и управляващите вложенията лица, при условие че не управляват алтернативни инвестиционни фондове; 3. Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, европейските финансови институции за развитие и двустранните банки за развитие, Световната банка, Международния валутен фонд и други наднационални институции и международни организации, когато управляват алтернативни инвестиционни фондове, осъществяващи дейност в обществен интерес; 4. националните централни банки; 5. централните, регионалните и местните органи на изпълнителната власт и органите или други инстит уции, които управляват фондове за финансиране на системите за социална сигурност и на пенсионните системи; 6. схемите за участие на служители или спестовните схеми на служители; 7. дружествата със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и други предприятия, чиято единствена цел е извършване на секюритизация по смисъла на чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 24/2009 на Европейската централна банка от 19 декември 2008 г. относно статистиката на активите и пасивите на дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни транзакции (ОВ, L 15/1 от 20 януари 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 24/2009“, както и други дейности, подходящи за постигането на тази цел; 8. лицата, у п равл яващ и а л тернат ивни инвестиционни фондове, чиито единствени инвеститори са те, техните дружества майки, дъщерните им дружества или други дъщерни


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

дружества на дружествата майки, при условие че никой от тези инвеститори не е алтернативен инвестиционен фонд. Г л а в а

д в а д е с е т а

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ОТ ЛИЦЕ, УПРАВЛЯВАЩО АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ Раздел I Общи положения Чл. 197. (1) Лице със седалище в Република България, което пряко или непряко управлява алтернативни инвестиционни фондове, трябва да притежава лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове, издаден при условията на раздел II, ако управлява пряко или непряко алтернативни инвестиционни фондове, стойността на чиито активи, определена в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълване на Директива 2011/61/ ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията, общите условия във връзка с дейността, депозитарите, ливъриджа, прозрачността и надзора (ОВ, L 83/1 от 22 март 2013 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 231/2013“, в съвкупност надхвърля: 1. левовата равностойност на 100 000 000 евро, включително активи, придобити чрез използване на ливъридж; 2. левовата равностойност на 500 000 000 евро, когато портфейлите се състоят от алтернативни инвестиционни фондове, които не използват ливъридж и при които правото на обратно изкупуване не може да бъде упражнено за период 5 години от датата на първоначалната инвестиция във всеки от тези алтернативни инвестиционни фондове. (2) Непряко управление по смисъла на ал. 1 е управление чрез дружество, с което лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е свързано чрез общо управление, контролирано от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или чрез дружество, в което това лице притежава съществено пряко или непряко участие. (3) Лице от трета държава, което управлява алтернативни инвестиционни фондове и/или предлага на територията на Европейския съюз управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове и за което Република България е референтна държава, следва да притежава лиценз, издаден при условията на раздел III. (4) Лице, което пряко или непряко съгласно ал. 2 управлява алтернативни инвестиционни фондове, чиито активи не надхвърлят установените в ал. 1 прагове, следва да бъде регистрирано при условията на раздел IV.

ВЕСТНИК

С Т Р.   9 3

(5) Лице по ал. 1 може да бъде само акционерно дружество с безналични акции, всяка даваща право на един глас. Управлението на лицето по изречение първо се осъществява по седалището му. (6) Лице, което не притежава лиценз за управление на алтернативни инвестиционни схеми и не е регистрирано като такова лице, не може да използва в своето наименование, рекламна или друга дейност думи на български или на чужд език, означаващи извършване на действия по управление на алтернативни инвестиционни фондове. (7) Инвестиционни посредници, лицензирани съгласно Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ ЕИО на Съвета, наричана по-нататък „Директива 2004/39/ЕО“, и кредитни институции, лицензирани съгласно Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ, L 176/338 от 27 юни 2013 г.), наричана по-нататък „Директива 2013/36/ЕС“, могат да предоставят инвестиционни услуги на алтернативни инвестиционни фондове въз основа на издадените им лицензи. Лицата по изречение първо могат да предлагат акции и дялове от алтернативни инвестиционни фондове, при условие че са спазени изискванията на този дял. Чл. 198. (1) Лицензът по чл. 197, ал. 1 включва правото за извършване на следните дейности по управление на алтернативни инвестиционни фондове: 1. управление на портфейл; 2. управление на риска. (2) Лицензът по ал. 1 може да включва и следните допълнителни функции в случаите на колективно управление на алтернативни инвестиционни фондове: 1. административни функции: правни и счетоводни услуги във връзка с управлението на фондовете, отговори на искания за информация от инвеститорите, оценка на портфейла и определяне стойността на дяловете или акциите на управляваните фондове, контрол за спазване на нормативните изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете или акциите в случаите на управление на алтернативни инвестиционни фондове с произход от друга държава, разпределение


С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

на дивиденти и други плащания, издаване и обратно изкупуване на дяловете или акциите, изпълнение на договори, водене на отчетност; 2. маркетингови услуги във връзка с дяловете или акциите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове; 3. дейности във връзка с активите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове съгласно възложеното управление: управление на инфраструктура, управление на недвижими имоти, консултации относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързаните с това въпроси, консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия, както и други услуги, свързани с управлението на алтернативните инвестиционни фондове и дружествата и другите активи, в които управляваните фондове инвестират. (3) Алтернативен инвестиционен фонд по чл. 195, ал. 2, т. 2 не може да извършва друга дейност, различна от дейността, за която е получил лиценз по ал. 1 и 2. (4) Лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове съгласно чл. 195, ал. 2, т. 1, може да извършва дейност по управление на дейността на колективни инвестиционни схеми въз основа на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество съгласно дял втори. (5) В лиценза по ал. 1 на лице със седалище в Република България, което управлява алтернативни инвестиционни фондове съгласно чл. 195, ал. 2, т. 1, може да бъде включено и извършването на една или повече допълнителни услуги: 1. управление в съответствие със сключен договор с клиента на портфейл, включващ финансови инструменти, по собствена преценка; 2. инвестиционни консултации относно финансови инструменти; 3. съхранение и администриране на акции и дялове на предприятия за колективно инвестиране; 4. приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти. (6) Лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове съгласно чл. 195, ал. 2, т. 1, не може да извършва друга дейност, различна от дейността, за която е получил лиценз съгласно ал. 1, 2, 4 и 5. (7) Не може да бъде издаден лиценз, включващ само една от услугите по ал. 1, както и лиценз само за услуги по ал. 2 и/или ал. 5, без да включва услугите по ал. 1. Лиценз, който включва услуги по ал. 5, не може да бъде издаден само за една или повече от услугите по т. 2 – 4, без да включва услугите по т. 1. (8) Издаденият лиценз има действие за всички държави членки. Чл. 199. (1) Алтернативният инвестиционен фонд по чл. 195, ал. 2, т. 2 трябва да разполага

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

с начален капитал, не по-малък от левовата равностойност на 300 000 евро. (2) Лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове съгласно чл. 195, ал. 2, т. 1, трябва да разполага с начален капитал, не по-малък от левовата равностойност на 125 000 евро. (3) Ако лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, управлява дейността на алтернативни инвестиционни фондове, чиито активи в съвкупност надхвърлят левовата равностойност на 250 000 000 евр о, т о т рябва да у вел и ч и ра змера на собствения капитал с не по-малко от 0,02 на сто от сумата, явяваща се разликата между стойността на активите по баланса на управляваните фондове и левовата равностойност на 250 000 000 евро. Изискването по изречение първо може да не бъде спазено за до 50 на сто от допълнителния собствен капитал, ако за същата сума лицето ползва гаранция, предоставена от кредитна институция или застраховател със седалище в държава членка или в трета държава, в която приложимите правила са равностойни на правилата съгласно правото на Европейския съюз. Изискването по изречение първо се прилага до достигане на собствения капитал на левовата равностойност на 10 000 000 евро. (4) При изчисляване общата стойност на активите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове по ал. 3 не се включват активите, които лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, управлява по делегация. (5) Не по-малко от 25 на сто от капитала по ал. 1 трябва да бъде наличен при подаване на заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, а останалата част – в 14-дневен срок от получаване на писмено уведомление от комисията, че ще издаде лиценз след доказване наличието на пълния размер на капитала. (6) Лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно по всяко време да поддържа собствен капитал, превишаващ или равен на стойността по ал. 1 – 5. (7) Независимо от изискването на ал. 6 собственият капитал на лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, трябва по всяко време да бъде в размер, не по-малък от една четвърт от постоянните му общи разходи за предходната финансова година, определени на базата на годишния финансов от чет, заверен от регист ри ран одитор. В случай на съществена промяна през текущата година спрямо предходната в обема на дейността на лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, заместник-председателят може да коригира изискваната стойност по изречение първо.


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

За лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, което не е извършвало дейност през цялата предходна финансова година, считано от деня на получаване на лиценз, размерът на собствения капитал се определя на базата на прогнозните постоянни общи разходи, заложени в програмата за дейността, освен ако заместник-председателят е изискал корекция на разходите в програмата за дейността. (8) Изискванията на ал. 1 – 7 не се прилагат за лица, които управляват алтернативни инвестиционни фондове и едновременно с това притежават лиценз за извършване на дейност като управляващи дружества. (9) Независимо от изискванията на ал. 1 – 8 лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, включително алтернативните инвестиционни фондове, чието управление не е възложено на различно от тях лице, трябва да отговарят и на едно от следните изисквания при съответното прилагане на Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013: 1. да разполагат с допълнителен собствен капитал в размер, който е достатъчен за покриване на рискове от реализиране на отговорност вследствие на професионална небрежност; 2. да имат застраховка за професионална отговорност за отговорност вследствие на професионална небрежност, съобразена с покритите рискове. (10) Собственият капитал на лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, до размера, необходим за покриване изискванията на ал. 1 – 9, може да бъде инвестиран само в ликвидни активи, допълнителните изисквания към които се определят с наредба. Инвестирането на собствени я капитал по изречение първо не може да бъде със спекулативна цел. (11) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да отговаря на капиталовите изисквания и да поддържа минимални ликвидни средства, определени с наредба. (12) При нарушаване на изискванията за капиталовата адекватност и ликвидността лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да уведоми заместник-председателя в 7-дневен срок от извършване на нарушението, като посочи причините за нарушението и предложи конкретни мерки, в резултат на които нарушението да бъде отстранено до един месец от извършването му. Чл. 200. Лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, се управлява от най-малко две лица. За членовете на управителните и контролните органи, за представителите на юридическите лица – членове на такива органи, и за всички други лица,

ВЕСТНИК

С Т Р.   9 5

които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, се прилагат съответно изискванията на чл. 93 и 94. Раздел II Издаване и отнемане на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове на лица със седалище в Република България Чл. 201. (1) Лицензът за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове се издава от комисията. (2) За издаване на лиценз по ал. 1 се подава заявление по образец, към което се прилагат: 1. данни и документи във връзка със заявителя: а) уставът и другите учредителни актове; б) данни и документи, удостоверяващи записания и внесения капитал; в) данни и други необходими документи за лицата, които управляват заявителя, съответно за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на управителните или контролните органи на заявителя, или за други лица, оправомощени да го управляват и представляват, както и доказателства за тяхната професионална квалификация и опит; г) прог рама за дейност та, вк лючваща най-малко описание на организационната структура на заявителя и информация за начина, по който той ще осигури спазване на задълженията си по този закон; д) правилата за личните сделки с финансови инструменти на членовете на управителните и контролните органи на заявителя, на неговите служители и на свързаните с тях лица; е) правила, установяващи политиката и практиките във връзка с възнагражденията по чл. 221; ж) правила, установяващи условията и процедурите за възлагане на функции на трети лица, както и сключените договори за възлагане, данни и документи, удостоверяващи спазването на изискванията за възлагане и обосноваващи избора на конкретното трето лице; з) данни за лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано участие в дружеството заявител или могат да го контролират, както и за броя на притежаваните от тях гласове; и) писмена декларация относно действителните собственици на заявителя и произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, и за платените от тях данъци през последните 5 години по образец, одобрен от заместник-председателя; к) данни за лицата, с които заявителят се явява свързано лице;


С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

л) други документи и сведения, определени с наредба; 2. данни и документи във връзка с алтернативните инвестиционни фондове, които заявителят възнамерява да управлява: а) данни относно инвестиционната стратегия, включително видовете инвестиционни подфондове, ако алтернативният инвестиционен фонд се състои от отделни подфондове, политиката за използване на ливъридж, рисковия профил и други характеристики на всеки алтернативен инвестиционен фонд, който заявителят управлява или възнамерява да управлява; б) данни за държавата на установяване на всеки алтернативен инвестиционен фонд, който заявителят управлява или възнамерява да управлява; в) данни за държавата на установяване на главните алтернативни инвестиционни фондове, за които алтернативните инвестиционни фондове, които заявителят управлява или възнамерява да управлява, са захранващи фондове; г) уставът, правилата и другите учредителни актове на всеки алтернативен инвестиционен фонд, който заявителят управлява или възнамерява да управлява; д) данни за мерките за определяне на депозитаря на всеки алтернативен инвестиционен фонд, който заявителят управлява или възнамерява да управлява, сключените договори с депозитаря, както и данни и документи, удостоверяващи спазването на изискванията към депозитаря и обосноваващи избора му; е) данни и документи относно всички други подлежащи на разкриване обстоятелства съгласно глава двадесет и първа, раздел II. (3) Управляващо дружество, което иска да му бъде издаден лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове, може да не приложи към заявлението по ал. 2 тези данни и документи, които са представени в комисията в производството за издаване на лиценз по чл. 86, ал. 1, при условие че те са актуални и управляващото дружество декларира това обстоятелство. (4) Когато лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, иска да извършва услуги по чл. 198, ал. 2 и/или 5, които не са включени в неговия лиценз, то трябва да подаде заявление до комисията по образец, одобрен от заместник-председателя, за разширяване обхвата на лиценза, към което прилага документите по ал. 2, т. 1, букви „а“, „б“, „г“ и „ж“, както и други данни и документи, определени с наредба. (5) Приложените към заявлението по ал. 2 или ал. 4 документи трябва да отговарят на всички нормативни изисквания, а съдържащите се в тях данни да бъдат верни, пълни, ясни и непротиворечиви.

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

(6) Въз основа на представените документи комисията установява доколко са спазени изискванията за издаване на лиценз. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или са нужни допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията изпраща съобщение и определя срок за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за представяне на допълнителна информация и документи, който срок не може да бъде пократък от един месец и по-дълъг от два месеца. (7) Ако съобщението по ал. 6 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за представяне на допълнителна информация и документи тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на комисията. Това обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията. (8) Комисията се произнася по заявлението след консултации с компетентните органи на съответните държави членки, ако заявителят: 1. е дъщерно дружество на друго лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател, получил разрешение за извършване на дейност от компетентните органи на друга държава членка; 2. е дъщерно дружество на предприятие майка на друго лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател, получил разрешение за извършване на дейност от компетентните органи на друга държава членка; 3. се контролира от физически или юридически лица, които контролират друго лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, у правл яващо дру жество, инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател, получил разрешение за извършване на дейност от компетентните органи на друга държава членка. (9) Комисията се произнася по заявлението в срок до два месеца от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – в срок до два месеца от получаването им, съответно от изтичането на срока по ал. 6, изречение второ. Срокът за произнасяне не тече, ако не са представени най-малко документите по ал. 2, т. 1, букви „в“, „г“, „е“ и „з“ и т. 2, букви „а“, „б“ и „в“. (10) В решението за издаване на лиценз се посочват инвестиционните стратегии на алтернативните инвестиционни фондове, което лицето, управляващо алтернативни инвести-


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

ционни фондове, управлява или възнамерява да управлява. Комисията може да ограничи обхвата на издавания лиценз до управление на алтернативни инвестиционни фондове с определени инвестиционни стратегии спрямо заявените по ал. 2. В случаите по изречение второ заявителят се уведомява за основанията за ограничаване в съобщението по ал. 6. (11) Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок. (12) Лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, но за което не е възникнало задължение за упражняване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове въз основа на лиценз, може да поиска издаването на лиценз при спазване на изискванията и реда по този раздел и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2013. (13) При издаване на лиценз лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, се вписва във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор. За издаването на лиценза се уведомява ЕОЦКП. Чл. 202. (1) Комисията отказва издаването на лиценз или разширяване на притежавания лиценз с мотивирано решение, ако: 1. капиталът на заявителя не отговаря на изискванията на чл. 199; 2. някое от лицата по чл. 200 не може да заема длъжността поради нормативна забрана или не отговаря на изискванията на този закон; 3. лице, което притежава пряко или непряко квалифицирано участие или може да контролира заявителя с дейността си или с влиянието си върху вземането на решения, може да навреди на сигурността на дружеството или на неговите операции; 4. лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано участие в дружеството заявител, са направили вноски със заемни средства или произходът на средствата, с които тези лица са направили вноски, не е ясен и законен; 5. по нейна преценка размерът на имуществото на притежаващите квалифицирано участие в заявителя лица и/или развиваната от тях дейност по своя мащаб и финансови резултати не съответства на заявеното за придобиване акционерно участие в заявителя и създава съмнение относно надеждността и пригодността на тези лица при необходимост да окажат капиталова подкрепа на заявителя; 6. заявителят е представил неверни данни или документи с невярно съдържание; 7. по нейна преценка дейността, която за явител ят възнамерява да извършва, не осигурява необходимата му надеждност и финансова стабилност; 8. заявителят е свързано лице с едно или повече физически или юридически лица и тази свързаност би могла да създаде пречки

ВЕСТНИК

С Т Р.   9 7

за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместникпредседателя; 9. са налице пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместник-председателя, произтичащи от или във връзка с прилагането на нормативен или административен акт на трета държава, регулиращ дейността на едно или повече лица, с които заявителят се явява свързано лице; 10. заявителят не отговаря на другите изисквания, установени със закона и с актовете по прилагането му. (2) В случаите по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 10 комисията може да откаже окончателно издаването на лиценз само ако заявителят не е отстранил несъответствията и не е представил изискуемите документи в определения от нея срок по чл. 201, ал. 6. (3) Комисията може да откаже издаването на лиценз, ако не могат да се идентифицират действителните собственици на акционер с квалифицирано участие. (4) В случаите на отказ заявителят може да направи ново искане за издаване на лиценз не по-рано от 6 месеца от влизането в сила на решението за отказ. Чл. 203. (1) Лице, получило лиценз за управление на алтернативни инвестиционни фондове, може да започне да управлява алтернативни инвестиционни фондове в съответствие с данните, представени към заявлението, след влизането в сила на издадения лиценз, ако към заявлението за издаване на лиценз са представени всички необходими данни и документи съгласно чл. 201, ал. 2. (2) Лице, получило лиценз за управление на алтернативни инвестиционни фондове, което не е представило към заявлението за издаване на лиценз всички необходими данни и документи съгласно чл. 201, ал. 2, може да започне да управлява алтернативни инвестиционни фондове след влизането в сила на издадения лиценз и представянето на всички необходими данни и документи съгласно чл. 201, ал. 2, които подлежат на одобрение от заместник-председателя. Представените в съответствие с изречение първо документи трябва да отговарят на всички нормативни изисквания, а съдържащите се в тях данни да бъдат верни, пълни, ясни и непротиворечиви. (3) Заместник-председателят издава или отказва да издаде одобрението по ал. 2 в 14-дневен срок от получаване на заявлението с приложенията към него, а ако са поискани допълнителни информация и документи – от получаването им. (4) Въз основа на представените документи заместник-председателят установява доколко са спазени изискванията за издаване на исканото одобрение. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е


С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

нужна допълнителна информация, заместникпредседателят изпраща съобщение и определя срок за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за предоставяне на допълнителна информация и документи. (5) Ако съобщението по ал. 4 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за отстраняване на непълноти и несъответствия, съответно за представяне на допълнителна информация и документи, тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на комисията. Това обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на заместник-председателя. (6) Заместник-председателят отказва да издаде одобрение по ал. 2, ако не са спазени изискванията на закона и/или на актовете по прилагането му или не са осигурени интересите на инвеститорите. Отказът се мотивира писмено. Чл. 204. (1) Комисията отнема издадения лиценз, ако: 1. лицето не започне да извършва дейността по чл. 198, ал. 1 в срок 12 месеца от издаването на лиценза, изрично се откаже от издадения лиценз или не е извършвало дейността по чл. 198, ал. 1 повече от 6 месеца; 2. лицето е представило неверни данни, които са послужили като основание за издаване на лиценза; 3. лицето престане да отговаря на условията, при които е издаден лицензът; 4. лицето престане да отговаря на изискванията за капиталова адекватност и/ или ликвидност и не предложи в 7-дневен срок от извършване на нарушението мерки за привеждането му в съответствие с тези изисквания или в срока по чл. 199, ал. 12 не отстрани нарушението; 5. финансовото състояние на лицето е трайно влошено и то не може да изпълнява задълженията си; 6. лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и/или лица по чл. 200 не са се съобразили с приложена принудителна административна мярка по чл. 271, ал. 1 или са извършили или допуснали извършването на нарушение на чл. 35, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и на чл. 11 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти или друго грубо нарушение, или системни нарушения на този закон, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на Закона за пазарите на финансови инструменти, на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и/или на актовете по прилагането им; 7. лицето възпрепятства упражнявания от комисията и/или от заместник-председателя надзор, включително чрез непредставяне на

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

изисквана информация за дейността му, представяне на непълна, неясна или противоречива информация или информация, непозволяваща да бъде установена реално извършваната дейност, размерът и/или основанието за реализираните приходи и/или разходи или други съществени за упражнявания надзор и оценката на дейността му обстоятелства; 8. лицето престане да отговаря на изискванията на част втора, дял втори, ако лицензът му включва услугите по чл. 198, ал. 5, т. 1. (2) Преди отнемането на лиценза на лице с произход от Република България, което управлява алтернативен инвестиционен фонд с произход от друга държава членка, комисията се консултира с компетентните органи на тази държава членка. (3) Комисията уведомява писмено дружеството в 7-дневен срок от вземане на решението за отнемане на лиценза. За отнемането на лиценза се уведомява ЕОЦКП. (4) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да промени предмета си на дейност само при изричен отказ от издадения му лиценз и ако не е налице основание за принудително отнемане на лиценза. (5) След влизането в сила на решението за отнемане на лиценза комисията незабавно го изпраща на Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър и за назначаване на ликвидатор или на съда – за откриване на производство по несъстоятелност, и предприема необходимите мерки за уведомяване на обществеността. Чл. 205. (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, няма право да извършва дейност по чл. 198 след отнемане на издадения му лиценз, както и след съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност. За лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, се прилага съответно чл. 23 от Закона за пазарите на финансови инструменти. (2) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, което е предоставяло услугите по чл. 198, ал. 5, в 14-дневен срок от узнаване за решението на комисията за отнемане на лиценза изготвя и представя в комисията план за уреждане на отношенията си с клиентите. Ликвидаторът, съответно представляващият дружеството, следи за изпълнението на плана за уреждане на отношенията с клиентите на дружеството и представя на заместник-председателя документи, доказващи уреждането на тези отношения. (3) Отписване на дружеството от търговския регистър се допуска само след уреждане на отношенията му с неговите клиенти, за което заместник-председателят уведомява Агенцията по вписванията.


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

Чл. 206. Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да се преобразува само с разрешение на комисията, при условие че всички участващи в преобразуването дружества са лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове. Условията и редът за издаване на разрешението за преобразуване се определят с наредба. Раздел III Издаване и отнемане на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове на лица със седалище в трета държава Чл. 207. (1) Лицензът за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове с произход от държава членка от лице със седалище в трета държава, за което Република България е определена като референтна държава членка, както и за предлагане в държави членки на управлявани от такова лице алтернативни инвестиционни фондове се издава от комисията. (2) Република България може да бъде определена като референтна държава за целите на ал. 1 в случаите, когато лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, възнамерява да: 1. управлява един или повече алтернативни инвестиционни фондове, установени в Република България, без да управлява или предлага алтернативни инвестиционни фондове на територията на други държави членки; 2. управлява един или повече алтернативни инвестиционни фондове, установени в Република България и на територията на други държави членки, без да управлява или предлага алтернативни инвестиционни фондове на територията на други държави членки, при условие че Република България е държавата членка, в която са установени повечето алтернативни инвестиционни фондове или в която се управляват най-много активи; 3. у п равл ява само един а л т ернат ивен инвестиционен фонд, установен в държава членка, който е получил разрешение или е регистриран на територията на държава членка, и Република България е държавата членка по произход на този фонд или в която този фонд ще бъде предлаган; 4. у п равл ява само един а л т ернат ивен инвестиционен фонд, установен в държава членка, който не е получил разрешение и не е регистриран на територията на държава членка, и Република България е държавата членка, в която този фонд ще бъде предлаган; 5. предлага само един алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава, само на територията на Република България; 6. предлага на територията на повече от една държава членка само един алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка, който е получил разрешение или

ВЕСТНИК

С Т Р.   9 9

е регистриран на територията на държава членка, и Република България е държавата членка по произход на този фонд или една от държавите членки, в които този фонд ще бъде предлаган; 7. предлага на територията на повече от една държава членка само един алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка, който не е получил разрешение и не е регистриран на територията на държава членка, и Република България е една от държавите членки, в които този фонд ще бъде предлаган; 8. предлага само един алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава, на територията на повече от една държава членка и Република България е една от държавите членки, в които този фонд ще бъде предлаган; 9. предлага на територията на държави членки повече от един алтернативен инвестиционен фонд, установени в държава членка, които са получили разрешение или са регистрирани на територията на една държава членка, и Република България е държавата членка по произход на тези фондове или държавата членка, в която повечето от тези фондове ще бъдат предлагани; 10. предлага на територията на държави членки повече от един алтернативен инвестиционен фонд, установени в държава членка, които са получили разрешение или са регистрирани на територията на повече от една държави членки, и Република България е държавата членка, в която повечето от тези фондове ще бъдат предлагани; 11. предлага на територията на държави членки повече от един алтернативен инвестиционен фонд, установени в държава членка и в трета държава, или повече от един алтернативен инвестиционен фонд от трета държава и Република България е държавата членка, в която повечето от тези фондове ще бъдат предлагани. (3) Ако при прилагане на критериите за определяне на референтна държава съгласно ал. 2 освен Република България може да бъде определена и друга референтна държава в случаите по ал. 2, т. 2, 3, 6 – 9, лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в трета държава, което възнамерява да управлява алтернативни инвестиционни фондове, установени в държава членка, и/или да предлага в държави членки управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове, трябва да подаде искане до комисията и до компетентните органи на всички други възможни референтни държави членки за определяне на референтна държава членка, към което прилага стратегията си за предлагане на управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове на територията на държави членки.


С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

(4) В случаите по ал. 3 комисията и компетентните органи на останалите държави членки, които могат да бъдат определени като референтни държави членки, съвместно определят референтна държава членка в едномесечен срок от подаване на искането по ал. 3 и своевременно уведомяват за това лицето, подало искането. В случай че органите по изречение първо не вземат решение в посочения срок или не уведомят за това решение лицето, подало искането, в 7-дневен срок от вземането на решение лицето определя референтна държава членка между една от посочените държави въз основа на критериите по ал. 2. В случай че комисията не се съгласи с определянето на референтна държава от лицето, подало искането, комисията може да уведоми ЕОЦКП за осигуряване на съдействие в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. (5) Допълнителните изисквания във връзка с процедурата по ал. 1 – 4 са определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 448/2013 на Комисията от 15 май 2013 г. за установяване на процедура за определяне на референтна държава членка за лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, със седалище извън ЕС съгласно Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 132/3 от 16 май 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) № 448/2013“. Чл. 208. (1) За издаване на лиценз по чл. 207, ал. 1 се подава заявление по образец, към което се прилагат: 1. данните и документите по чл. 201, ал. 2; 2. обосновка на определянето на Република България като референтна държава членка и стратегията на заявителя за предлагане на управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове на територията на държави членки; 3. информация за разпоредбите на този дял, които заявителят не може да спазва поради противоречие с императивни разпоредби на националното право на заявителя или на управляван от него алтернативен инвестиционен фонд от трета държава, който ще бъде предлаган на територията на държави членки; 4. доказателства, че съответното законодателство на третата държава съдържа разпоредби, равностойни на разпоредбите на т. 3 като регулаторна цел и осигурявано равнище на защита на инвеститорите, и че заявителят спазва тези разпоредби на законодателството на третата държава; 5. правно становище относно разпоредбите на третата държава по т. 4, регулаторната им цел и целената с тях защита на инвеститорите; 6. името или наименованието на законния представител на заявителя и неговият постоянен адрес или адрес на управление, както и адресът му за кореспонденция, ако той е различен.

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

(2) Данните и документите по чл. 201, ал. 2, т. 2 могат да бъдат представени само за алтернативните инвестиционни фондове, установени в държави членки, които заявителят възнамерява да управлява, и за алтернативните инвестиционни фондове, които възнамерява да предлага на територията на държави членки. (3) Заявителят може да не спазва разпоредби на този дял, ако докаже, че: 1. спазването на съответната разпоредба противоречи на императивна разпоредба на националното право на заявителя или на управляван от него алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава, който ще бъде предлаган на територията на държави членки; 2. законодателството на третата държава, приложимо към заявителя или към управлявания от него алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава, съдържа разпоредби, равностойни на разпоредбите, които няма да бъдат спазвани, като регулаторна цел и осигурявано равнище на защита на инвеститорите; 3. заявителят и/или управляваният от него алтернативен инвестиционен фонд спазва разпоредбите на законодателството на третата държава по т. 2. (4) Данните и документите по ал. 1 трябва да отговарят на изискванията на чл. 201, ал. 5. (5) Комисията се произнася по подаденото заявление при съответно прилагане на чл. 201, ал. 6 – 12 и при спазване на ал. 6 – 8. Срокът за произнасяне не тече, ако не са представени документите по ал. 1. (6) При получаване на заявлението по ал. 1 комисията извършва оценка на определянето на Република България като референтна държава членка съгласно к ритериите по чл. 207, ал. 2, като при положителна оценка незабавно, но не по-късно от един месец от получаване на заявлението, уведомява ЕОЦКП за извършената оценка и предоставя на ЕОЦКП приложените към заявлението данни и документи по ал. 1, т. 2 за становище. От уведомяването по изречение първо до представяне на становището на ЕОЦКП относно определянето на референтната държава срокът по чл. 201, ал. 9 спира да тече. (7) При получаване на заявлението по ал. 1 комисията извършва оценка на наличието на изискванията по ал. 3, като при положителна оценка незабавно, но не по-късно от един месец от получаване на заявлението, уведомяват ЕОЦКП за извършената оценка и предоставя на ЕОЦКП приложените към заявлението данни и документи по ал. 1, т. 3 – 5. От уведомяването по изречение първо до представяне на становището на ЕОЦКП относно прилагането на освобождаването по ал. 2 срокът по чл. 201, ал. 9 спира да тече.


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

(8) В случай че комисията издаде решение, без да вземе предвид представеното становище на ЕОЦКП по ал. 6 и/или ал. 7, тя незабавно уведомява ЕОЦКП за това и посочва причините за отклоняването от представеното становище. В случай че заявителят възнамерява да предлага управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове на територията на други държави членки и/или други държави членки са държави по произход на управлявани от заявителя алтернативни инвестиционни фондове, уведомлението по изречение първо се изпраща и до компетентните органи на тези държави членки. Чл. 209. (1) Комисията отказва издаването на лиценз или разширяване на притежавания лиценз с мотивирано решение, ако: 1. е налице някое от условията по чл. 202, ал. 1, т. 1 – 9; 2. определянето на Република България като референтна държава членка не е в съответствие с чл. 207, ал. 2 или това определяне не се подкрепя от стратегията на заявителя за предлагане на управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове на територията на държави членки; 3. законният представител на заявителя не отговаря на изискванията на чл. 223; 4. не са налице подходящи договорености за сътрудничество между комисията, компетентните органи на държавата членка по произход на съответните алтернативни инвестиционни фондове и надзорните органи на третата държава, в която е седалището на заявителя, осигуряващи ефикасен обмен на информация, който позволява на компетентните органи да изпълняват своите задължения във връзка с надзора на заявителя; 5. третата държава, в която е седалището на заявителя, е посочена като отказваща съдействие държава или територия в списъка на Работната група за финансови действия; 6. няма сключено двустранно или многостранно споразумение между Република България и третата държава, в която е седалището на заявителя, в съответствие със стандартите, установени в член 26 от Модел на данъчна спогодба за доходите и имуществото на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие относно доходите и капитала, осигуряващо ефективен обмен на информация по данъчни въпроси; 7. са налице пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместник-председателя, произтичащи от или във връзка с прилагането на нормативен или административен акт на трета държава, приложим за заявителя, или от ограничения в надзорните правомощия на компетентните органи на третата държава; 8. заявителят не отговаря на другите изисквания, установени със закона и с актовете

ВЕСТНИК

С Т Р.   1 0 1

по прилагането му, освен ако не са налице предпоставките за освобождаването му от тях по чл. 208, ал. 3. (2) В случаите по ал. 1, т. 3 и 8 и чл. 202, ал. 1, т. 1, 2 и 4 комисията може да откаже окончателно издаването на лиценз само ако заявителят не е отстранил несъответствията и не е представил изискуемите документи в определения от нея срок по чл. 201, ал. 6. (3) Комисията може да откаже издаването на лиценз, ако не могат да се идентифицират действителните собственици на акционер с квалифицирано участие. (4) В случаите на отказ заявителят може да направи ново искане за издаване на лиценз не по-рано от 6 месеца от влизането в сила на решението за отказ. (5) В случай че компетентен орган на установен в държава членка алтернативен инвестиционен фонд не се присъедини своевременно към договорености, предвидени в ал. 1, т. 4, комисията може да уведоми ЕОЦКП за осигуряване на съдействие в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. Чл. 210. (1) Лице, получило лиценз по този раздел, може да започне да извършва разрешената му дейност в съответствие с данните, представени към заявлението, след влизането в сила на издадения лиценз, ако към заявлението за издаване на лиценз са представени всички необходими данни и документи по чл. 208, ал. 1. (2) Лице, получило лиценз по този раздел, което не е представило към заявлението за издаване на лиценз всички необходими данни и документи съгласно чл. 208, ал. 1, може да започне да управлява алтернативни инвестиционни фондове след влизането в сила на издадения лиценз и представянето на всички необходими данни и документи по чл. 208, ал. 1. Член 203, ал. 2 – 6 се прилагат съответно. Чл. 211. (1) В случай че лице, получило лиценз по този раздел, в срок две години от издаването на лиценза промени стратегията си за предлагане на управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове на територията на държави членки по начин, който би повлиял на определянето на Република България като референтна държава членка в съответствие с чл. 207, ако тази стратегия беше представена към заявлението за издаване на лиценз, лицето уведомява за това комисията преди прилагането на новата стратегия, посочва референтната държава членка, определена съгласно чл. 207, и новата стратегия и представя променената стратегия и данните по чл. 208, ал. 1, т. 6 за законния представител в новата референтна държава членка.


С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

(2) При пол у чаване на у ведомлението по ал. 1 комисията извършва оценка на определянето на новата референтна държава членка, като не по-късно от един месец от пол у чаване на у ведом лението у ведом ява ЕОЦКП за извършената оценка и предоставя на ЕОЦКП приложените към уведомлението данни и документи. (3) Комисията уведомява лицето, получило лиценз по този раздел, първоначалния му законен представител и ЕОЦКП за становището си по подаденото уведомление в едномесечен срок от представянето на становището на ЕОЦКП относно определянето на референтната държава членка или от изтичането на едномесечен срок от уведомяването на ЕОЦКП по ал. 2, ако в този срок ЕОЦКП не представи становище. (4) А ко становището на комисията по ал. 3 подкрепя оценката на лицето, получило лиценз по този раздел, за определяне на нова референтна държава членка, комисията уведомява за това компетентния орган на новата референтна държава членка и в 14-дневен срок му предоставя копие от всички документи, представени или съставени във връзка с лицензирането и надзора на лицето, лицензирано по този раздел, като от този момент правомощията на комисията по отношение на това лице се прекратяват. (5) В случай че окончателната оценка на комисията по ал. 3 се различава от представеното становище на ЕОЦКП, тя незабавно уведомява ЕОЦКП за това и посочва причините за отклоняването от представеното становище. В случай че заявителят предлага управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове на територията на други държави членки и/или други държави членки са държави по произход на управлявани от заявителя алтернативни инвестиционни фондове, уведомлението по изречение първо се изпраща и до компетентните органи на тези държави членки. (6) В случай че реално осъществяваната от лице, получило лиценз по този раздел, дейност на територията на държави членки е в отклонение на представената към заявлението за издаване на лиценз стратегия за предлагане или въз основа на тази дейност може да се приеме, че представената към заявлението за издаване на лиценз стратегия е съдържала неверни твърдения, или че лицето е променило стратегията си, без да бъдат спазени ал. 1 – 5, комисията изисква от лицето да посочи правилната референтна държава членка въз основа на реално следваната стратегия на предлагане. Алинеи 1 – 5 се прилагат съответно. (7) Лице, получило лиценз по този раздел, което след изтичане на две години от издаването на лиценза промени стратегията

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

си за предлагане на управлявани от него алтернативни инвестиционни фондове на територията на държави членки и въз основа на тази промяна възнамерява да промени и референтната си държава членка, подава искане за това до комисията. Алинеи 1 – 5 се прилагат съответно. (8) В случай че комисията не се съгласи с определянето на референтна държава в съответствие с ал. 1 – 7, тя може да уведоми ЕОЦКП за осигуряване на съдействие в съответствие с чл. 19 на Регламент (ЕС) № 1095/2010. Чл. 212. (1) Комисията отнема издадения лиценз, ако: 1. лицето не започне да извършва дейността, за която е получило лиценз по този раздел, в срок 12 месеца от издаването на лиценза, изрично се откаже от издадения лиценз или не е извършвало дейността, за която е получило лиценз, повече от 6 месеца; 2. лицето е представило неверни данни, които са послужили като основание за издаване на лиценза; 3. лицето престане да отговаря на условията, при които е издаден лицензът; 4. лицето престане да отговаря на изискванията за капиталова адекватност или ликвидност и не предложи в 7-дневен срок от извършване на нарушението мерки за привеждането им в съответствие с тези изисквания или в срока по чл. 199, ал. 11 не отстрани нарушението; 5. финансовото състояние на лицето е трайно влошено и то не може да изпълнява задълженията си; 6. лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и/или лица по чл. 200 не са се съобразили с приложена принудителна административна мярка по чл. 264, ал. 1 или са извършили или допуснали извършването на нарушение на чл. 35, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и на чл. 11 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти или друго грубо нарушение, или системни нарушения на този закон, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на Закона за пазарите на финансови инструменти, на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и/или на актовете по прилагането им; 7. лицето възпрепятства упражнявания от комисията и/или от заместник-председателя надзор, включително чрез непредставяне на изисквана информация за дейността му, представяне на непълна, неясна или противоречива информация или информация, непозволяваща да бъде установена реално извършваната дейност, размера и/или основанието за реализираните приходи и/или разходи или други съществени за упражнявания надзор и оценката на дейността му обстоятелства;


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

8. лицето не заяви промяна на референтната държава членка в съответствие с чл. 211, ал. 6. (2) Преди отнемане на лиценза на лице, което управлява алтернативен инвестиционен фонд с произход от друга държава членка, комисията се консултира с компетентните органи на тази държава членка. (3) Комисията уведомява писмено дружеството в 7-дневен срок от вземането на решението за отнемане на лиценза. (4) Последиците от отнемане на лиценза се уреждат съгласно чл. 205, ал. 1 и 2. Чл. 213. (1) Комисията уведомява ЕОЦКП за издадените лицензи, отказите за издаване на лиценз, отнетите лицензи, както и за всички промени в издадените лицензи по този раздел. (2) Комисията може да иска достъп до водения от ЕОЦКП централен регистър с данните за издадените лицензи на лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, отказите за издаване на лиценз, отнетите лицензи, както и за всички промени в издадените лицензи по този раздел, като третира тази информация като поверителна. Раздел IV Регистриране на лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в Република България Чл. 214. (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, чиито активи не надхвърлят установените в чл. 197, ал. 1 прагове, подава заявление за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор. (2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат: 1. данни за наименованието, седалището и адреса на управление на лицето; 2. данни за наименованието, седалището, адреса на управление и инвестиционните стратегии на управляваните алтернативни инвестиционни фондове при спазване на чл. 5, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013; 3. данни за размера на активите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове с разграничаване на активите, придобити чрез използване на ливъридж, изчислени в съответствие с чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013; 4. други данни и документи, установени с наредба. (3) Комисията се произнася по заявлението по ал. 1 в едномесечен срок от представянето му с всички документи по ал. 2. Член 201, ал. 5 – 7 и 11 се прилагат съответно. (4) Комисията може да откаже вписването, ако представените данни и документи са непълни, съдържат противоречия, въз основа на представената информация не може да се

ВЕСТНИК

С Т Р.   1 0 3

установи размерът на управляваните активи или се установи, че този размер е над праговете по чл. 197, ал. 1. Чл. 215. (1) Лицето, регистрирано по този раздел, в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство уведомява комисията за: 1. промени в наименованието, седалището и адреса му на управление; 2. промени в наименованието, седалището, адреса на управление и инвестиционните стратегии на управляваните алтернативни инвестиционни фондове; 3. поемане или прекратяване управлението на алтернативен инвестиционен фонд; 4. други данни, установени с наредба. (2) Лицето, регистрирано по този раздел, представя в комисията до края на месеца, следващ всяко шестмесечие, информацията по чл. 110, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013. Чл. 216. (1) Лицето, регистрирано по този раздел, осъществява текущо наблюдение на управляваните активи в съответствие с чл. 3 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013. (2) В случай че управляваните от лице, регистрирано по този раздел, активи надхвърлят установените в чл. 197, ал. 1 прагове, лицето уведомява комисията в 3-дневен срок за това обстоятелство при спазване на чл. 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013. (3) В случай че лице, регистрирано по този раздел, престане да отговаря на изискванията за регистрация според размера на активите под управление при спазване на чл. 4, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, то трябва в срок 30-дни от възникване на това обстоятелство да подаде заявление за издаване на лиценз съгласно раздел II. (4) Лице, регистрирано по този раздел, което управлява активи в размер под праговете по чл. 197, ал. 1, може да поиска издаване на лиценз за управление на алтернативни инвестиционни фондове при условията на тази глава. Чл. 217. (1) Разпоредбите на този дял, извън посочените в настоящия раздел, не се прилагат за лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, регистрирани по този раздел, за които не е възникнало задължение за упражняване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове въз основа на лиценз и които не са поискали издаване на такъв лиценз, без да имат задължение за това. (2) Национални инвестиционни фондове, управлявани от управляващо дружество, се вписват в регистъра на алтернативните инвестиционни фондове с издаване на разрешението или лиценза по чл. 171, ал. 6.


С Т Р.

104

Г л а в а

ДЪРЖАВЕН

д в а д е с е т

и

п ъ р в а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ Раздел I Изисквания във връзка с лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове Чл. 218. (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да: 1. действа лоялно в най-добрия интерес на алтернативните инвестиционни фондове, които управлява, и на пазара като цяло; 2. действа с необходимите умения, грижа и внимание, прилагайки добрите професионални стандарти, в най-добрия интерес на а л тернат ивни те инвест иц ионни фон дове, които управлява, на техните инвеститори и на пазара като цяло; 3. разполага и използва ефективно ресурсите и процедурите, необходими за извършване на дейността му, в съответствие с приложимите изисквания и добрите професионални стандарти; 4. инвестира активите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове в съответствие с устава, съответно с правилата или с учредителните им документи; 5. избягва конфликт на интереси, а когато не може да бъде избегнат, да установява, наблюдава и управлява, както и да разкрива, ако това е целесъобразно, съществуващите конфликти на интереси, за да гарантира интересите и справедливото третиране на управляваните алтернативни инвестиционни фондове и техните инвеститори; 6. спазва всички регулаторни изисквания при осъществяването на дейността си в най-добрия интерес на управляваните алтернативни инвестиционни фондове, на инвеститорите и на пазара като цяло. (2) Лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, третира инвеститорите във всеки от управляваните фондове справедливо и равнопоставено. Преференциално третиране на инвеститор е допустимо само ако това е предвидено в устава, съответно в правилата или в другите учредителни документи на съответния алтернативен инвестиционен фонд. (3) Лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове и в лиценза му е включено предоставяне на услугите по чл. 198, ал. 5, т. 1, няма право да инвестира целия или част от портфейла на клиента в дялове на алтернативни инвестиционни фондове, които то управлява, без да е получило предварителното одобрение от клиента. (4) Допълнителни изисквания във връзка с изпълнението на ал. 1 извън тези, установени с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, може да бъдат определени с наредба.

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

Чл. 219. (1) При организиране и изпълнение на дейността си лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да: 1. изгражда и поддържа стабилна и надлежно документирана вътрешна организация, осигуряваща професионално и непрекъснато изпълнение на дейността му, разпределяне на отговорностите, предотвратяване, установяване, наблюдение, управление и оповестяване на конфликт на интереси, ясни линии на отчетност, обмен на информация и контрол; 2. разполага с ясни и адекватни механизми за вътрешен контрол; 3. приема и прилага правила за личните сделки на управителните и контролните органи на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, на служителите му и на свързаните с тях лица, както и правила за инвестиране на собствените средства на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове; 4. разполага с механизми за контрол и сигурност в областта на обработването на електронни данни; 5. разполага със счетоводна организация, осигуряваща своевременно, пълно и коректно водене, представяне и съхраняване на счетоводната отчетност; 6. разполага по всяко време с необходимите човешки и технически ресурси, за да осигури професионално и автономно управление на алтернативните инвестиционни фондове; 7. изготвя и прилага правила за съхранение на информацията и за отчетност, които да осигуряват проследяване на всяка сделка, сключена за сметка на управляваните от него алтернативни инвестиционни фондове, най-малко по отношение на историята на сделката, стойността є, страните по нея, нейното естество, времето и м ястото на сключване, както и дали е сключена при спазване на устава, съответно на правилата на алтернативния инвестиционен фонд и на действащите към момента на сключване на сделката нормативни изисквания. (2) Допълнителни изисквания във връзка с изпълнението на ал. 1 извън установените с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 може да бъдат определени с наредба. Чл. 220. (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, предприема в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 и писмените правила и процедури по чл. 219, ал. 1, т. 1 всички необходими мерки за предотвратяване, установяване, наблюдение и управление на конфликти на интереси, които възникват или могат да възникнат при управлението на алтернативни инвестиционни фондове между: 1. лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, включително членове на управителните и контролните му органи,


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

други лица, които работят за него или са свързани с него лица, и управляваните от него алтернативни инвестиционни фондове или инвеститорите в тях; 2. два или повече алтернативни инвестиционни фондове или инвеститорите в тях; 3. алтернативен инвестиционен фонд или неговите инвеститори и друг клиент на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове; 4. алтернативен инвестиционен фонд или неговите инвеститори и управлявана от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, колективна инвестиционна схема или инвеститорите в тази схема; 5. двама клиенти на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове. (2) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, установява в писмените правила и процедури по чл. 219, ал. 1, т. 1 и прилага ефективни организационни и административни механизми за предотвратяване, установяване, наблюдение и управление на конфликти на интереси с цел да предотвратят увреждане на интересите на управляваните а л т ернат и вн и и н вес т и ц ион н и фон дове и техните инвеститори. Тези мерки включват най-малко: 1. идентифициране на процесите и дейностите, които според характера им, приложимите изисквания или добрите професионални стандарти могат да бъдат смятани за несъвместими помежду си или съвместното осъществяване на които може да доведе до системни конфликти на интереси, като организационно се осигурява разделното извършване на такива процеси и дейности; 2. идентифициране на предпоставки в организацията, управлението, ресурсите и другите условия във връзка с извършване на дейността, които могат да доведат до съществени конфликти на интереси, и разкриването им пред инвеститорите в управляваните алтернативни инвестиционни фондове; 3. разкриване пред инвеститорите на характера и източниците на конфликт на интереси, когато въведените мерки за установяване, предотвратяване, наблюдение и управление на конфликтите на интереси не гарантират в достатъчна степен предотвратяването на увреждането на интересите на инвеститорите; 4. сключване на писмен договор с основния инвестиционен посредник, чиито услуги ще бъдат ползвани при изпълнение на инвестиционната политика на управляван алтернативен инвестиционен фонд, в случай че има такъв инвестиционен посредник; 5. други мерки, предвидени в Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 или определени с наредба. (3) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, избира основните

ВЕСТНИК

С Т Р.   1 0 5

инвестиционни посредници, чиито услуги ще бъдат ползвани при изпълнение на инвестиционната политика на управляван алтернативен инвестиционен фонд, с необходимите умения, грижа и внимание, прилагайки добрите професионални стандарти. В договора по ал. 2, т. 4 се определят условията относно прехвърлянето и последващото ползване на активите на алтернативния инвестиционен фонд в съответствие с устава, правилата или другите учредителни документи на управлявания фонд. Копие от договора се предоставя на депозитаря на алтернативния инвестиционен фонд. Чл. 221. (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, приема и прилага политика, която обхваща всички форми на възнаграждения във връзка с управлението на алтернативни инвестиционни фондове, като заплати и други финансови и/ или материални стимули, включително облаги, свързани с доброволно пенсионно и/или здравно осигуряване, изплащани от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и всички възнаграждения, изплащани пряко от управлявани алтернативни инвестиционни фондове, включително отсрочени възнаграждения, както и прехвърляне на дялове или акции от управлявани алтернативни инвестиционни фондове в полза на следните категории персонал: 1. служителите на ръководни длъжности; 2. служителите, чиято дейност е свързана с поемане на рискове; 3. служителите, изпълняващи контролни функции; 4. всички други служители, чиито възнаграждения са съизмерими с възнагражденията на служители по т. 1 и 2 и чиито дейности оказват влияние върху рисковия профил на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или върху рисковия профил на управляваните алтернативни инвестиционни фондове. (2) Политиката по ал. 1 трябва да отговаря на следните изисквания, съобразени с размера и организацията на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, както и с характера, обхвата и сложността на дейността му: 1. съответства на принципите за разумно и ефективно управление на риска и да го насърчава, както и да не насърчава поемането на рискове, които не са съобразени с рисковите профили, устава, правилата или учредителните документи на управляваните алтернативни инвестиционни фондове; 2. политиката за възнагражденията съответства на бизнес стратегията, целите, ценностите и интересите на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и на управляваните алтернативни инвестиционни


С Т Р.

106

ДЪРЖАВЕН

фондове или на инвеститорите в тях и включва мерки за предотвратяване на конфликтите на интереси; 3. лицата по ал. 1, т. 3 получават възнаграждение, съобразено с постигането на целите, свързани с функциите им, независимо от резултатите на секторите на дейност, които тези лица контролират; 4. възнагражденията на лицата по ал. 1, т. 1, изпълняващи функции в областта на управлението на риска и съответствието, се контролират пряко от комитета по възнагражденията; 5. когато възнаграждението е обвързано с резултатите от дейността, неговият общ размер се основава на комбинация от оценката за резултатите на отделното лице и на организационното звено, в което работи, или на съответния алтернативен инвестиционен фонд и цялостните резултати на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове; 6. оценката на индивидуалните резултати се извършва въз основа на финансови и нефинансови показатели; 7. оценката на резултатите е част от оценъчен процес, обхващащ период от няколко години, съобразена с икономическия цикъл на алтернативните инвестиционни фондове, у правл явани от лицето, у правл яващо алтернативни инвестиционни фондове, за да се гарантира, че процесът на оценка се основава на по-дългосрочни резултати и че фактическото изплащане на елементите от възнаграждението, обвързани с резултатите, се разсрочва в период, който е съобразен с политиката за обратно изкупуване на управляваните алтернативни инвестиционни фондове и техните инвестиционни рискове; 8. гарантирано променливо възнаграждение се предоставя само по изключение при назначаване на нови служители и само за първата година, следваща назначаването им; 9. определя се подходящото съотношение меж ду постоянното и променливото възнаграждение в зависимост от категорията персонал и максимална горна граница на променливото възнаграждение за всяка категория персонал, като постоянното възнаграждение е в достатъчен размер, превишаващ допустимия променлив дял на възнаграждението, така че да е възможно прилагането на гъвкава политика по отношение на променливите елементи на възнаграждението, включително възможност такива да не се изплащат; 10. плащанията, свързани с предсрочното прекратяване на договор, отразяват постигнатите в течение на времето резултати и са определени по такъв начин, че да не се насърчава неуспехът; 11. измерването на резултатите от дейността, използвано за изчисляване на променливите елементи на възнаграждението

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

или съвкупностите от променливи елементи, включва цялостен механизъм за корекции с цел отчитане на всички настоящи и бъдещи рискове; 12. в зависимост от правноорганизационната структура на алтернативния инвестиционен фонд и неговия устав, правила или учредителни документи най-малко 50 на сто от променливото възнаграждение се състои от дялове или акции от съответния алтернативен инвестиционен фонд или равностойни права на собственост, или инструменти, свързани с акциите, или равностойни непарични инструменти, като този праг може да бъде понисък, ако управлението на алтернативния инвестиционен фонд представлява по-малко от 50 на сто от общия портфейл, управляван от лицето, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; 13. инструментите по т. 12 са обект на подходяща политика за задържане, целяща постигане на съответствие меж ду стимулите и интересите на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и на управляваните такива фондове и техните инвеститори; 14. не по-малко от 40 на сто от променливото възнаграждение се разсрочва за период с минимална продължителност от три до 5 години в зависимост от икономическия цикъл и политиката за обратно изкупуване на дялове от съответния алтернативен инвестиционен фонд и съответства на естеството на рисковете на този фонд; срокът може да бъде по-кратък от три години, ако икономическият цикъл на фонда е по-кратък, като възнаграждението се изплаща пропорционално във времето, а при особено голям размер на променливото възнаграждение изплащането на най-малко 60 на сто от сумата се разсрочва; 15. променливото възнаграждение, включително разсрочената част от него, се изплаща единствено ако е съобразено с цялостното финансово състояние на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и е оправдано от гледна точка на резултатите на лицето по ал. 1, организационното звено, в което работи, и съответния алтернативен инвестиционен фонд, като при незадоволителни или отрицателни финансови резултати на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или на съответния алтернативен инвестиционен фонд общият размер на променливото възнаграждение се намалява значително, включително с намаляване на текущи компенсации, намаляване на суми, начислени за минал период, или възстановяване на вече начислено възнаграждение; 16. политиката във връзка с обезщетения при пенсиониране трябва да съответства на бизнес стратегията, целите, ценностната система и дългосрочните интереси на лицето,


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и на управляваните от него алтернативни инвестиционни фондове, като при напускане на служител преди пенсиониране обезщетението при пенсиониране се задържа от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, под формата на инструменти по т. 12 за срок пет години, а при достигане на пенсионна възраст от служител обезщетението при пенсиониране се изплаща под формата на инструменти по т. 12, които служителят няма право да прехвърля за срок 5 години; 17. сл у ж и т ел и т е се за д ъ л ж а ват да не използват лични стратегии за ограничаване на риска или застраховане, свързано с възнагражденията или отговорността, с цел намаляване на рисково обвързаните ефекти върху възнаграждението им, предвидени в договорите им; 18. променливото възнаграждение не се изплаща посредством инструменти или методи, които улесняват заобикалянето на посочените в т. 1 – 17 изисквания. (3) Политиката по ал. 1 се приема от управителния орган на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, който извършва периодичен преглед на принципите є и отговаря за изпълнението им. Изпълнението на политиката по ал. 1 се подлага най-малко веднъж годишно на централен и независим вътрешен преглед. (4) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, което е значимо по размер, организация, естеството, обхвата или сложността на дейността си или по размер на управляваните алтернативни инвестиционни фондове, създава комитет по възнагражденията, чиито членове са членове на управителния орган, на които не е възложено управлението. Комитетът по възнагражденията се създава по начин, който осигурява извършването на компетентна и независима преценка на политиката по ал. 1 и практиките по прилагането є, както и на въведените стимули за управление на риска. Комитетът по възнагражденията отговаря за подготовката на решенията на управителния орган относно възнагражденията, включително за онези от тях, които влияят върху риска и управлението на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или на управляваните алтернативни инвестиционни фондове. (5) Допълнителни изиск вани я относно прилаганата политика за възнагражденията могат да бъдат определени с наредба. Чл. 222. (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да сключи договор с трето лице, с който да делегира на това трето лице изпълнение на определени свои функции, ако са спазени следните условия:

ВЕСТНИК

С Т Р.   1 0 7

1. възлагането на функции на трето лице се налага от обективни причини; 2. делегирането на функции не е в степен, в която лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, вече не може да се смята за такова, или по начин, че функциите му да се сведат само до приемане и предаване на информация; 3. определянето на третото лице и последващият преглед на избора му и на изпълнението на делегираните на това лице функции се извършва с необходимите умения, грижа и внимание, прилагане на добрите професионални стандарти, в най-добрия интерес на алтернативните инвестиционни фондове, които управлява, на техните инвеститори и на пазара като цяло; 4. третото лице трябва да разполага с организация, технически ресурси и квалифицирани служители, осигуряващи изпълнението на възложените функции в съответствие с изискванията на този закон; 5. лицата, които управляват дейността на третото лице, разполагат с добра репутация и опит във възлаганата дейност най-малко една година; 6. когато се делегират функции по управление на портфейл или по управление на риска, те се делегират само на дружества, които са лицензирани или са регистрирани за целите на управлението на активи и подлежат на надзор, или, ако това условие не може да бъде изпълнено, третото лице трябва да бъде одобрено от заместник-председателя; 7. когато се делегират функции по управление на портфейл или по управление на риска на дружество от трета държава, трябва да е осигурено сътрудничеството между комисията и органа, осъществяващ надзор върху третото лице; 8. сключването на договор с трето лице не трябва да създава пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместник-председателя, както и да възпрепятства управлението на алтернативния инвестиционен фонд в найдобър интерес на инвеститорите; 9. договорът с трето лице трябва да съдържа разпоредби, даващи възможност на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, да осъществява по всяко време ефективен надзор върху дейността на третото лице във връзка с изпълнението на сключения договор, включително да получава периодично и/или при поискване информация от това лице; 10. договорът с трето лице трябва да съдържа разпоредби, даващи възможност на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, да дава по всяко време допълнителни указания на насрещната страна


С Т Р.

108

ДЪРЖАВЕН

по договора и едностранно да го прекратява без предизвестие, когато това е в интерес на инвеститорите. (2) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, не може да делегира функции по управление на портфейл или по управление на риска на депозитаря или на подизпълнител на депозитаря. (3) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, не може да делегира функции по управление на портфейл или по управление на риска на трето лице, чиито интереси могат да противоречат на интересите на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или на инвеститорите в управляваните алтернативни инвестиционни фондове, освен ако това лице е отделило организационно и функционално изпълнението на функциите по управление на портфейл или по управление на риска от процесите и дейностите, които то изпълнява и които са или евентуално могат да бъдат несъвместими с тези функции, и конфликтите на интереси, които могат да възникнат, са съответно установени, у правл явани, наблюдавани и разкрити на инвеститорите в управляваните алтернативни инвестиционни фондове. (4) Делегиране на функции на трето лице се допуска, ако е издадено предварително одобрение за това от заместник-председателя. Към заявлението за издаване на одобрение се прилагат сключеният договор, данни и документи, удостоверяващи спазването на изискванията по ал. 1 и обосноваващи избора на конкретното трето лице, определени с наредба. Заместник-председателят се произнася по реда на чл. 203, ал. 3 – 6. (5) Трето лице, на което са делегирани функции от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може последващо да делегира една или повече от тези функции, както и лице, на което тези функции са последващо делегирани, може допълнително да делегира някоя от тях, ако са изпълнени следните условия: 1. лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е дало съгласието си преди последващото делегиране; 2. изискванията на ал. 1 и 4 са спазени съответно. (6) В случаите по ал. 5 се прилагат и ограниченията по ал. 2 и 3. (7) Делегирането на функции по ал. 1 и последващото делегиране по ал. 5 не освобождава лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, от отговорността към управляваните алтернативни инвестиционни фондове и техните инвеститори. (8) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и третото лице, на което са делегирани функции съгласно ал. 1, ако то е извършило последващо възлагане

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

на някоя от тези функции, най-малко веднъж годишно извършват преглед на сключените договори за възлагане на функции и тяхното изпълнение. (9) Допълнителни изисквания във връзка с изпълнението на ал. 1 извън тези, установени с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, може да бъдат определени с наредба. Чл. 223. (1) Лице със седалище в трета държава, у правл яващо а лтернативни инвестиционни фондове, за което Република България е референтна държава, трябва да има законен представител с постоянен адрес, ако е физическо лице, или със седалище или клон, ако е юридическо лице, на територията на Република България, чрез който се осъществява кореспонденцията между комисията и лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, между инвеститорите от Европейския съюз в съответния предлаган и/ или управляван от това лице алтернативен инвестиционен фонд и това лице, както и между това лице и други лица, с които то има отношения във връзка с предлагането и/или управлението на алтернативен инвестиционен фонд на територията на държава членка. (2) Законният представител по ал. 1 заедно с лицето, което представлява, изпълнява функциите по съответствието, свързани с дейностите по у правление и предлагане, извършвани от лицето от третата държава в съответствие с този закон. Законният представител – физическо лице, трябва да разполага с квалификация и професионален опит за изпълнение на функцията по изречение първо, а законният представител – юридическо лице – със служители с необходимите квалификация и опит. Допълнителни изисквания към законния представител се установяват с наредба. Чл. 224. (1) Всяко физическо или юридическо лице или лица, действащи съгласувано, които са взели решение да придобият пряко или непряко квалифицирано участие в лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, трябва да уведомят писмено заместник-председателя преди придобиването. Изискването на изречение първо се прилага и за всяко физическо или юридическо лице или лица, действащи съгласувано, които са взели решение да увеличат впоследствие пряко или непряко квалифицираното си участие така, че то да достигне или да премине праговете от една пета, една трета или една втора от капитала или от гласовете в общото събрание на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или така, че в резултат на това увеличение лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, да стане тяхно дъщерно дружество. (2) Заместник-председател ят извършва оценка на заявеното придобиване по ал. 1 при


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

съответно прилагане на чл. 26 – 26д от Закона за пазарите на финансови инструменти, като срокът по чл. 26б, ал. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти е 30 работни дни, а по чл. 26в от същия закон – 20 работни дни. Чл. 225. Промяна в документите по чл. 201, ал. 2, т. 1, букви „г“ и „е“ се допуска след одобрение от заместник-председателя, за издаването на което се подава заявление, към което се прилагат документи, определени с наредба. Заместник-председателят се произнася по реда на чл. 203, ал. 3 – 6. Чл. 226. (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да представи в комисията годишен отчет в срок до 90 дни от завършването на финансовата година със съдържание, определено с наредба. (2) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да представи в комисията до 10-о число на месеца, следващ тримесечието, счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите към последната дата на всяко тримесечие, както и тримесечен отчет за капиталовата си адекватност и ликвидност със съдържание, определено с наредба. (3) При констатирани непълноти и други несъответствия с изискванията на закона, включително с Международните стандарти за финансови отчети, допуснати в отчетите за капиталова адекватност и ликвидност, както и във финансовите отчети, регистри и други счетоводни документи заместник-председателят изпраща съобщение и определя срок, в който лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да ги отстрани. Член 203, ал. 5 се прилага съответно. (4) Одиторът на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, уведомява незабавно комисията за всяко обстоятелство, което му е станало известно при извършване на одит на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или свързано с него лице и което съставлява съществено нарушение на този закон и/или на актовете по прилагането му, или може да повлияе неблагоприятно върху осъществяването на дейността на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или представлява основание за отказ за изразяване на мнение, основание за изразяване на резерви или основание за изразяване на отрицателно мнение. В случаите по изречение първо не се прилагат ограниченията за разкриване на информация, предвидени в закон, в подзаконов нормативен акт или в договор. Чл. 227. (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, уведомява комисията за: 1. откриване или закриване на клон; 2. изменение на наименованието, вписано в издадения лиценз, както и за изменение на седалището или адреса на управление;

ВЕСТНИК

С Т Р.   1 0 9

3. изменения и допълнения в устава или дружествения договор и в другите документи, които са послужили като основание за издаване на лиценза на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове; 4. промени в състава на лицата по чл. 200; 5. други обстоятелства, определени с наредба. (2) Задължението по ал. 1 се изпълнява от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, в 7-дневен срок от вземането на решението, от внасянето или узнаването на изменението или допълнението, а в случаите, когато обстоятелството подлежи на вписване в търговския регистър – от вписването. (3) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, уведомява комисията за всяко придобиване или прехвърляне на участие съгласно чл. 231 в срок един ден от узнаването и представя в комисията към 30 юни и 31 декември всяка година в 10-дневен срок от посочените дати списък на лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано участие, както и данни за притежаваните от тях гласове в общото събрание. Чл. 228. (1) В случаите, когато в лиценза на лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, е включено предоставяне на услугите по чл. 198, ал. 5, т. 1, и лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, държи пари и/или финансови инструменти на тези клиенти и по тази причина за него могат да възникнат задължения към тях, то е длъжно да прави парични вноски във Фонда за компенсиране на инвеститорите по чл. 77н, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Разпоредбите на глава пета, раздел IV от Закона за публичното предлагане на ценни книжа се прилагат съответно. (2) За лице, което управлява алтернативни инвестиционни фондове и предоставя услуги по чл. 198, ал. 5, се прилагат съответно чл. 4, ал. 2, чл. 24, ал. 1 – 3, 7 и 8, чл. 27, ал. 4 – 7, чл. 28, 29, чл. 32, ал. 6 и чл. 33 и 34 от Закона за пазарите на финансови инструменти. Раздел II Изисквания във връзка с управляваните алтернативни инвестиционни фондове Чл. 229. (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, приема и прилага ясни, пълни и конкретни писмени правила за управление на риска с цел установяване, измерване, постоянно наблюдение, управление и контрол във всеки момент на риска на всяка инвестиционна позиция и неговото влияние върху общия рисков профил на всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд и на всички други рискове, на които е изложен или може да бъде изложен алтернативният инвестиционен фонд и които влияят върху инвестиционната му стратегия.


С Т Р.

110

ДЪРЖАВЕН

(2) Правилата по ал. 1 трябва да осигуряват: 1. функционалното и организационното отделяне на функциите по управление на риска от функциите по управление на портфейл и от останалите оперативни функции, във връзка с осъществяването на които могат да възникнат рискове за алтернативния инвестиционен фонд, чрез създаване на постоянно звено за управление на риска; 2. правилното установяване, измерване, наблюдение, управление и контрол на рисковете, свързани с всяка инвестиционна позиция, и на тяхното влияние върху общия рисков профил на всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд, включително чрез използване на подходящи процедури за стрес тестове; 3. определянето и спазването на максимално ниво на ливъридж, приложимо при управлението на съответния алтернативен инвестиционен фонд, и на правото за повторно използване на обезпечение, което може да бъде предоставено във връзка с инвестиционни позиции с използване на ливъридж, като се отчитат видът на алтернативни я инвестиционен фонд, инвестиционната му стратегия, източниците на използвания ливъридж, всички други връзки и отношения с институции на финансовия пазар, които могат да породят системен риск, необходимостта от ограничаване на експозицията към всяка насрещна страна, степента на обезпеченост при използване на ливъридж, съотношението между активи и пасиви, мащабът, характерът и обемът на дейността на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, на съответните пазари. (3) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, при инвестиране на активите на управляван алтернативен инвестиционен фонд: 1. спазва инвестиционната стратегия, целите и рисковия профил на алтернативния инвестиционен фонд; 2. прилага установени в правилата по ал. 1 достатъчни и адекватни процедури за комплексна проверка на характера и степента на рисковете, на които алтернативният инвестиционен фонд може да бъде изложен при извършване на съответната инвестиция, и влиянието на тези рискове върху инвестиционната стратегия на алтернативния инвестиционен фонд; 3. осигурява постоянно наблюдение и преоценка на рисковете, на които алтернативният инвестиционен фонд може да бъде изложен във връзка с всяка инвестиционна позиция и в резултат на комбинацията от повече или от всички инвестиционни позиции; 4. управлява идентифицираните рискове по начин да осигури, че рисковият профил на алтернативния инвестиционен фонд отговаря на размера и структурата на портфейла,

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

на инвестиционните стратегии и целите на фонда, заложени в устава, в правилата или в други учредителни документи, проспекта и документите във връзка с предлагането на алтернативния инвестиционен фонд. (4) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, най-малко веднъж годишно извършва оценка на въведените с правилата по ал. 1 системи за управление на риска и тяхното функциониране, като при необходимост приема промени в тези правила. (5) Промяна в правилата по ал. 1 се допуска след одобрение от заместник-председателя, за издаването на което се подава заявление, към което се прилагат документи, определени в наредба. Заместник-председателят се произнася по реда на чл. 203, ал. 3 – 6. (6) Допълнителни изисквания във връзка с правилата, организацията, системите и процесите за управление на риска извън тези, установени с Делег и ран регламен т (ЕС) № 231/2013, може да бъдат определени с наредба. Чл. 230. (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за всеки у п равл яван а л тернат ивен инвест иционен фонд, различен от алтернативен инвестиционен фонд от затворен тип, който не използва ливъридж, приема и прилага ясни, пълни и конкретни писмени правила за управление на ликвидността с цел установяване, измерване, наблюдение, управление и контрол на риска по отношение на ликвидността на алтернативния инвестиционен фонд и осигуряване на съответствие между ликвидния профил на инвестициите и задълженията на фонда. (2) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, провежда с честота, съобразена с характеристиките на управлявания алтернативен инвестиционен фонд, стрес тестове при обичайни и при извънредни условия, свързани с ликвидността, които му дават възможност да оцени и наблюдава ликвидния риск на управлявания фонд. (3) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд осигурява последователност на инвестиционната стратегия, ликвидния профил и политиката на обратно изкупуване на фонда. (4) Допълнителни изисквания във връзка с правилата, организацията, системите и процесите за управление на ликвидността извън тези, установени с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, може да бъдат определени с наредба. Чл. 231. Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да инвестира активите на управляван от него алтернативен инвестиционен фонд в секюритизационни


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

позиции само при спазване изискванията на чл. 50 – 56 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013. Чл. 232. (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд приема и прилага ясни, пълни и конкретни писмени правила с цел извършване на точна и независима оценка на активите и за изчисляване нетната стойност на активите на един дял или акция на фонда в съответствие с приложимото законодателство на държавата, в която е установен съответният алтернативен инвестиционен фонд, и с устава, правилата и ли дру гите м у у ч реди телни док у мен т и. Промените в правилата по изречение първо подлежат на предварително одобрение от заместник-председателя, който се произнася по подаденото заявление за издаване на одобрение по реда на чл. 203, ал. 3 – 6. (2) Оценяването на активите на алтернативния инвестиционен фонд се извършва от лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, или от външен оценител – физическо или юридическо лице, независимо от фонда, от лицето, управляващо фонда, и от свързано с фонда или с лицето, управляващо фонда, лице. (3) В случай че оценяване на активите на алтернативния инвестиционен фонд се извършва от лицето, което го управлява, изпълнението на функцията по оценяване трябва да е организационно и функционално отделено от изпълнението на функциите по управление на портфейл и в установените в прилаганите от лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, правила, включително в прилаганата политика за възнагражденията, са въведени мерки за ограничаване конфликтите на интереси и предотвратяване на неправомерно вли яние върх у сл у ж ителите, изпълняващи тези функции. (4) В случай че оценяването на активите на алтернативния инвестиционен фонд се извършва от външно лице, трябва да са спазени следните изисквания: 1. външният оценител осъществява дейността въз основа на предвидена в закон задължителна професионална регистрация или въз основа на нормативно установени правила или правила за професионално поведение; 2. налице са обективно установими гаранции, че външният оценител е в състояние да изпълнява ефективно функцията по оценяване в съответствие с изискванията на ал. 1 – 3 и ал. 5 – 11; 3. спазени са изискванията на чл. 222, ал. 1, 2 и 3 и на Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013. (5) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, не може да възложи функцията по оценяване на активите на уп-

ВЕСТНИК

С Т Р.   1 1 1

равляван алтернативен инвестиционен фонд на неговия депозитар, освен ако депозитарят е отделил организационно и функционално изпълнението на функциите си като депозитар от изпълнението на функциите на оценител и конфликтите на интереси, които могат да възникнат, са съответно установени, управлявани, наблюдавани и разкрити на инвеститорите в алтернативния инвестиционен фонд. (6) Делегиране на функцията по оценяване на външен оценител се допуска при спазване изискванията на Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 и ако е издадено предварително одобрение за това от заместник-председателя при условията на чл. 222, ал. 4. Към заявлението за издаване на одобрение допълнително се прилагат данни и документи, удостоверяващи спазването на изискванията на ал. 4. (7) Назначеният външен оценител не може да делегира функцията по оценяване на трето лице. (8) Оценяването на активите на алтернативния инвестиционен фонд и изчисляването на нетната стойност на активите на един дял или акция се извършва въз основа на обективни критерии и при спазване на процедурите, установени в правилата по ал. 1 и в приложимото законодателство, с полагане на дължимата грижа и със следната честота: 1. за алтернативен инвестиционен фонд от затворен тип – най-малко веднъж годишно, а за такъв фонд, за който Република България е държава членка по произход – веднъж на три месеца, както и при увеличаване или намаляване на капитала; 2. за алтернативен инвестиционен фонд от отворен тип – с честота, която отговаря на политиката за емитиране и обратно изкупуване на фонда и е подходяща съобразно притежаваните от него активи. (9) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, обявява в комисията и съобщава на инвеститорите по подходящ начин, определен в устава, в правилата или в другите учредителни актове на управлявания алтернативен инвестиционен фонд, информация за определената нетна стойност на активите на един дял или акция на алтернативния инвестиционен фонд най-късно в деня, следващ изчисляването на тази стойност. (10) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, отговаря за точната оценка на активите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове, изчисляването на нетната стойност на активите и публикуването є. Отговорността по изречение първо не се ограничава при възлагане на функцията по оценяване на външен оценител. Външният оценител отговаря пред лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за вся-


С Т Р.

112

ДЪРЖАВЕН

ка претърпяна от това лице загуба вследствие на неизпълнение на задълженията на външния оценител, за което последният отговаря. (11) Допълнителни изисквания във връзка с оценяването на активите и изчисляване нетната стойност на активите извън тези, ус та новени с Делег и ра н регламен т (ЕС) № 231/2013, се определят с наредба. Чл. 233. (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд сключва договор с депозитар, който: 1. съхранява притежаваните от алтернативния инвестиционен фонд, включително чрез действащото за него лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, активи, както следва: а) безналичните финансови инструменти се вписват в депозитарна институция към подсметка на депозитаря, като депозитарят води тези инструменти по отделни сметки, открити на името на алтернативния инвестиционен фонд или на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, действащо за фонда; б) другите финансови инструменти се съхраняват в депозитаря; в) депозитарят води регистър за останалите активи след установяване собствеността на алтернативния инвестиционен фонд върху тези активи, включително чрез действащото за него лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, въз основа на представените от алтернативния инвестиционен фонд, включително чрез действащото за него лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, данни и документи или други доказателства, до които депозитарят има достъп, като депозитарят постоянно поддържа актуални данни за собствеността; 2. следи паричните потоци на алтернативния инвестиционен фонд и гарантира, че получените при емитиране на дялове или акции на алтернативния инвестиционен фонд плащания постъпват и съответно всички парични средства на фонда се съхраняват по сметки, открити на името на алтернативния инвестиционен фонд или на името на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, действащо за алтернативния инвестиционен фонд, или на името на депозитаря, действащ за алтернативния инвестиционен фонд, в лице по чл. 34, ал. 3, т. 1 – 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти или в друго лице, имащо същите функции като лице по чл. 34, ал. 3, т. 1 – 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти на съответния пазар в трета държава, на който е необходимо поддържането на парични сметки, при условие че това лице подлежи на регулиране и надзор, еквивалентни на изискванията и принципите на правото на Европейския съюз, регулиращо

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

дейността на лицата по чл. 34, ал. 3, т. 1 – 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; паричните средства на алтернативния инвестиционен фонд се отделят от средствата на лицето по чл. 34, ал. 3, т. 1 – 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и от средствата на депозитаря или на друго лице, на чието име са открити сметките; 3. осигурява, че издаването, продажбата, обратното изкупуване и обезсилването на дяловете или акциите на алтернативния инвестиционен фонд се осъществява в съответствие със закона и с устава, съответно с правилата или с другите учредителни документи на алтернативния инвестиционен фонд; 4. осигурява, че изчисляването на дяловете или акциите на алтернативния инвестиционен фонд се осъществява в съответствие със закона и с устава, съответно на правилата или на другите учредителни документи на алтернативния инвестиционен фонд; 5. разпорежда се с поверените му активи само по нареждане на лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, освен ако те противоречат на закона, устава, съответно на правилата или на другите учредителни документи на алтернативния инвестиционен фонд; 6. следи за превеждането в обичайните срокове в полза на алтернативния инвестиционен фонд на всички парични средства, произтичащи от сделки с активи на фонда; 7. осигурява събирането и използването на приходите на алтернативния инвестиционен фонд в съответствие със закона и с устава, съответно с правилата или с другите учредителни документи на алтернативния инвестиционен фонд; 8. редовно се отчита пред алтернативния инвестиционен фонд за поверените активи и извършените операции. (2) Депозитар на алтернативен инвестиционен фонд може да бъде: 1. за алтернативен инвестиционен фонд с произход от Република България – депозитар, отговарящ на изискванията на чл. 35; 2. за алтернативен инвестиционен фонд с произход от друга държава членка – депозитар, който има седалище или клон в тази държава членка и отговаря на изискванията на нейното законодателство; 3. за алтернативен инвестиционен фонд от трета държава – банка или инвестиционен посредник със седалище или клон и лицензирани в третата държава, или депозитар, който има седалище или клон в държавата членка по произход или в референтната държава членка на лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, и отговаря на изискванията на законодателството на тази държава членка.


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

(3) Банка или инвестиционен посредник, лицензирани в трета държава, може да бъде депозитар на алтернативен инвестиционен фонд, ако са спазени следните изисквания: 1. налице са подходящи договорености за сътрудничество между комисията, компетентните органи на държавата членка, в която ще се предлагат дяловете или акциите на алтернативния инвестиционен фонд, доколкото те са различни, и надзорните органи на третата държава, в която е седалището или клонът на депозитаря, осигуряващи ефективен обмен на информация с оглед осъществяване на надзорните правомощия на комисията; 2. дейността на депозитаря е обект на ефективно регулиране и надзор, включително по отношение на минималните капиталови изисквания, равностойни на тези съгласно правото на Европейския съюз; 3. третата държава, в която е седалището или клонът на депозитаря, не е посочена като отказваща съдействие държава или територия в списъка на Работната група за финансови действия; 4. сключено е споразумение между Република България, държавата членка, в която ще се предлагат дяловете или акциите на съответния алтернативен инвестиционен фонд и третата държава, в която е седалището или клонът на депозитаря, в съответствие със стандартите, установени в член 26 от Модел на данъчна спогодба за доходите и имуществото на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, осигуряващо ефективен обмен на информация по данъчни въпроси. (4) Депозитарят е лице, различно от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, от основния борсов посредник, чиито услуги ще бъдат ползвани при изпълнение на инвестиционната политика на управляван алтернативен инвестиционен фонд, освен ако това лице е отделило организационно и функционално изпълнението на функциите си като депозитар от процесите и дейностите, които то изпълнява като инвестиционен посредник, и конфликтите на интереси, които могат да възникнат, са съответно установени, управлявани, наблюдавани и разкрити на инвеститорите в алтернативния инвестиционен фонд. (5) Договорът между депозитаря и лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, действащо от името на алтернативен инвестиционен фонд, подробно урежда правата и задълженията на депозитаря, на алтернативния инвестиционен фонд и на управляващото го лице в съответствие с ал. 1, включително правилата за обмен на информация, отговорността на страните и ограниченията за дейността им. Допълнителни изисквания към договора се установяват с наредба.

ВЕСТНИК

С Т Р.   1 1 3

(6) Замяна на депозитаря и промяна в договора по ал. 5 се допуска след одобрение от заместник-председателя, към заявлението за издаване на което се прилагат данни и документи, установени с наредба. Заместник-председателят се произнася по реда на чл. 203, ал. 3 – 6. (7) Делегиране на функции по ал. 1 от депозитаря на трето лице, както и последващо делегиране на функции от това трето лице се допуска единствено за функциите по ал. 1, т. 1 и при спазване на следните условия: 1. възлагането на функции не се извършва с намерение и не води до избягване на установени в закон изисквания към депозитаря и дейността му; 2. възлагането на функции на трето лице се налага от обективни причини; 3. депозитарят определя третото лице и осъществява последващ преглед на избора му и на изпълнението на делегираните на това лице функции с необходимите умения, грижа и внимание, прилагайки добрите професионални стандарти, в най-добрия интерес на алтернативните инвестиционни фондове, които управлява, на техните инвеститори и на пазара като цяло; 4. договорът с трето лице трябва да съдържа разпоредби, даващи възможност на депозитаря да осъществява по всяко време ефективен надзор върху дейността на третото лице във връзка с изпълнението на сключения договор, включително да получава периодично и/или при поискване информация от това лице; 5. третото лице трябва да разполага с организация, технически ресурси и квалифицирани служители предвид естеството и сложността на активите на алтернативния инвестиционен фонд или на лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, действащо за него, осигуряващи изпълнението на възложените функции в съответствие с изискванията на този закон; 6. дейността на третото лице във връзка със съхраняването на финансови инструменти е обект на ефективно регулиране и надзор, включително по отношение на минималните капиталови изисквания, както и на периодичен външен одит относно изпълнението на тези функции, освен ако законодателството на трета държава изисква определени финансови инструменти да се съхраняват от местно лице и няма местно лице, което да отговаря на посочените изисквания за възлагане, при условие че: а) инвеститорите в алтернативния инвестиционен фонд са уведомени за необходимостта от такова възлагане, преди да направят инвестицията си, съответно преди възлагането, ако то следва извършването на инвестицията, и


С Т Р.

114

ДЪРЖАВЕН

б) възлагането е извършено по нареждане на алтернативния инвестиционен фонд или на лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, действащо за него; 7. третото лице отделя активите, чието съхраняване му е възложено, от собствените си активи и от активите на депозитаря с цел безспорно установяване собственост та на тези активи. (8) Предоставянето на услуги, определени в Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа, наричана по-нататък „Директива 98/26/ЕО“, от системите за сетълмент на ценни книжа, определени за целите на същата директива, или предоставянето на сходни услуги от системи за сетълмент на ценни книжа на трета държава не се смята за делегиране на функции по ал. 7. (9) Депозитарят и всяко трето лице, на което са делегирани функции съгласно ал. 7, при изпълнение на функциите по ал. 1 са длъжни да действат лоялно, с необходимите умения, грижа и внимание, прилагайки добрите професионални стандарти, и независимо, в най-добрия интерес на алтернативния инвестиционен фонд и на инвеститорите в него. (10) Депозитарят и всяко трето лице, на което са делегирани функции съгласно ал. 7, не може да извършва дейност за алтернативния инвестиционен фонд или за лицето, което управлява този фонд, която може да породи конфликт на интереси между алтернативния инвестиционен фонд, управляващото го лице, инвеститорите във фонда и депозитаря или третото лице, на което са възложени депозитарни функции, освен ако депозитарят или третото лице, на което са делегирани функции по ал. 7, е отделило организационно и функционално изпълнението на депозитарните функции от процесите и дейностите, които то изпълнява и които са или евентуално могат да бъдат несъвместими с тези функции, и конфликтите на интереси, които могат да възникнат, са съответно установени, управлявани, наблюдавани и разкрити на инвеститорите в алтернативния инвестиционен фонд. (11) Депозитарят и всяко трето лице, на което са делегирани функции съгласно ал. 7, не може да използват активи на алтернативния инвестиционен фонд без съгласието на алтернативния инвестиционен фонд или на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, действащо за него, както и без предварително уведомяване на депозитаря от третото лице, на което са делегирани функции съгласно ал. 7. (12) Депозитарят отговаря пред алтернативния инвестиционен фонд и пред неговите инвеститори за всички вреди, претърпени от

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

тях вследствие на неизпълнение на задълженията му, включително от непълно, неточно и несвоевременно изпълнение, както и за загуба на финансови инструменти, съхранявани от него или от трето лице, на което е възложил депозитарни функции, когато това се дължи на причини, за които депозитарят отговаря, включително за действия или бездействия на трето лице, на което депозитарят е делегирал функции. А лтернативни ят инвестиционен фонд и инвеститорите могат да търсят отговорност от депозитаря пряко или косвено чрез лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, в зависимост от характера на правоотношението между депозитаря, алтернативния инвестиционен фонд, лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, и инвеститорите. Депозитарят не носи отговорност, ако може да докаже, че загубата е вследствие на външно събитие, което е извън неговия контрол, чиито последици биха били неизбежни независимо от всички разумни усилия за предотвратяването им. (13) В случай на загуба на финансови инструменти депозитарят незабавно възстановява финансови инструменти от същия вид и в същото количество или в паричната им равностойност. (14) Депозитарят може да бъде освободен от отговорност за загуба на финансови инструменти, съхранявани от трето лице при условията на ал. 7, ако са спазени следните условия: 1. изпълнени са изискванията на ал. 7 за възлагане функции на третото лице; 2. отговорността на депозитаря е прехвърлена на третото лице въз основа на писмен договор между депозитаря и третото лице, който урежда отговорността на третото лице в съответствие с ал. 12, която може да бъде търсена от алтернативния инвестиционен фонд или от лицето, което го управлява, пряко или косвено чрез депозитаря; 3. прехвърлянето на отговорността съгласно т. 2 е въз основа на писмен договор между депозитаря и алтернативния инвестиционен фонд или лицето, което го управлява, посочващ причините за това прехвърляне; 4. изпълнени са следните допълнителни условия, ако съхраняването на активите е делегирано на трето лице, в случай че е приложено изключението по ал. 7, т. 6: а) уставът, правилата или другите учредителни документи на алтернативния инвестиционен фонд изрично уреждат възможността за освобождаване от отговорност на депозитаря при спазване изискванията на т. 1 – 3 и буква „б“; б) инвеститорите в алтернативния инвестиционен фонд са уведомени за необходимостта от такова възлагане, преди да направят инвестицията си, съответно преди възлагането, ако то следва извършването на инвестицията.


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

(15) Депозитарят по чл. 35, както и депозитар със седалище или клон в Република България, предоставя на комисията цялата информация, която е свързана с изпълнение на задълженията му и която е необходима за надзорни цели на комисията или на компетентните органи на друга държава членка. Комиси ята предоставя на компетентните органи на а лтернативни я инвестиционен фонд и съответно на лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, ако те са различни, информацията, получена в качеството є на компетентен орган на депозитаря на съответния алтернативен инвестиционен фонд. (16) Допълнителни изисквания във връзка с депозитаря извън тези, установени с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, се определят с наредба. Чл. 234. (1) Лицето, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, уведомява комисията за всяко придобиване и разпореждане с участие в дружество със седалище в държава членка, чиито акции не са приети за търговия на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти и което не е дружество по чл. 77ш, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа или дружество със специална цел придобиване, стопанисване или управление на недвижими имоти, в резултат на което притежаваното от управляван от него алтернативен инвестиционен фонд право на глас достигне, надхвърли или падне под 10, 20, 30, 50 или 75 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, в срок 10 работни дни от придобиването или прехвърлянето на участието. (2) Лицето, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, за всяко придобиване от управляван от него алтернативен инвестиционен фонд самостоятелно или съвместно въз основа на споразумение с друг управляван от него или от друго лице алтернативен инвестиционен фонд, включително чрез контролирано от такъв алтернативен инвестиционен фонд дружество или лице, което действа за сметка на такова дружество или на алтернативния инвестиционен фонд, на контрол върху дружество със седалище в държава членка, чиито акции са приети за търговия на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти, като контролът се определя в съответствие със законодателството по седалище на съответното дружество, или на повече от 50 на сто от гласовете в общото събрание на дружество, чиито акции не са приети за търговия на такъв пазар и което не е дружество по чл. 77ш, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа или дружество със специална цел придобиване, стопанисване или управление на недвижими имоти, в срок 10 работни дни от придобиването уведомява:

ВЕСТНИК

С Т Р.   1 1 5

1. комисията; 2. дружеството, в което е придобито участието; 3. акционерите в дружеството, в което е придобито участие, за чиито идентификация и адрес лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, разполага с информация или за които такава може да бъде получена от дружеството или от регистър, до който лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, има или може да получи достъп. (3) Уведомлението по ал. 2 включва информация за: 1. наименованието на лицето или лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, придобили самостоятелно или съвместно участието по ал. 2; 2. политиката за предотвратяване и управление на конфликт на интереси, включително между алтернативните инвестиционни фондове, придобили участието, управляващите ги лица и дружеството, както и информация за конкретните гаранции, че всяко споразумение между тези лица е сключено в условията на равнопоставеност между тях; 3. политиката за предоставяне на информация във връзка с дружеството, включително на неговите служители; 4. в случай на придобито участие в дружество, различно от дружество, чиито акции са приети за търговия на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти, допълнителна информация за: а) броя на придобитите права на глас и дела им спрямо общия брой права на глас, изчислен въз основа на всички акции с право на глас, независимо от това, дали упражняването на право на глас по част от издадените акции е ограничено; б) датата на придобиване на участието по ал. 2; в) условията, при спазването на които е придобито участието, както и данни за името или наименованието, адреса или седалището на ак ционери те – а л тернат ивни инвест иционни фондове, на контролирани от тях дружества или лица, действащи за сметка на такива дружества, чието участие се включва в изчисляването на общото придобито участие по ал. 2, както и съответните данни за всяко друго лице с право на глас от името на тези лица и веригата от дружества, чрез които се упражнява правото на глас. (4) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, в уведомлението по ал. 2 до дружеството, в което е придобито участието, изисква управителният му орган да предостави своевременно на представителите на своите служители по смисъла на Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за създаване на


С Т Р.

116

ДЪРЖАВЕН

обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност, наричана по-нататък „Директива 2002/14/ЕО“, или на служителите, когато няма такива представители, информацията по ал. 2 и предприема необходимите мерки за предоставяне на съответната информация. (5) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, при придобиване от управляван от него алтернативен инвестиционен фонд на участие по ал. 2 в дружество, чиито акции не са приети за търговия на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти, в срока по ал. 2 уведомява комисията и инвеститорите в алтернативния инвестиционен фонд, придобил такова участие, за размера и условията на финансиране на направената в това дружество инвестиция. (6) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, при придобиване от управляван от него алтернативен инвестиционен фонд на участие по ал. 2 в дружество, чиито акции не са приети за търговия на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти, предоставя на дружеството и на акционерите по ал. 2, т. 3 информация за плановете си за бъдещата дейност на дружеството и въздействието им върху броя на заетите лица и условията по договорите им с уведомлението по ал. 2 и незабавно при последваща промяна в тези планове изисква от управителния орган на дружеството да предостави тази информация своевременно на представителите на своите служители по смисъла на Директива 2002/14/ ЕО или на служителите, когато няма такива представители, и предприема необходимите мерки за предоставяне на тази информация. (7) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, в двугодишен срок от придобиване от управляван от него алтернативен инвестиционен фонд на участие по ал. 2 няма право да съдейства, гласува или дава указания, включително при изпълнение на функции в управителния орган на дружеството по ал. 2, и е длъжно да предприеме всички необходими действия за предотвратяване на: 1. изплащане на дивидент или извършване на друго плащане, свързано с акциите на дружеството по ал. 2, което е в размер над подлежащата на разпределение печалба и частта от фондовете на дружеството, надхвърляща минималния установен в закон или в устава размер, или след извършване на което нетната стойност на активите на дружеството би била под размера на основния капитал и фондовете, които дружеството по закон или съгласно устава си е длъжно да създава и поддържа; 2. намаляване капитала на дружеството по ал. 2, освен с цел покриване на загуба или формиране на резерв, който не подлежи на разпределяне и чийто размер е не по-голям от 10 на сто от намаления капитал;

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

3. обратно изкупуване или придобиване по друг начин на собствени акции от дружеството по ал. 2, което би довело до намаляване нетната стойност на активите на дружеството под размера на основния капитал и фондовете, които дружеството по закон или съгласно устава си е длъжно да създава и поддържа. (8) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, при придобиване от управляван от него алтернативен инвестиционен фонд на участие по ал. 2 в дружество, чиито акции не са приети за търговия на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти, изисква от управителния орган на дружеството да предостави годишния финансов отчет на дружеството, включващ и информация по чл. 235, ал. 1, т. 5, своевременно на представителите на своите служители по смисъла на Директива 2002/14/ЕО или на служителите, когато няма такива представители, и предприема необходимите мерки за предоставяне на тази информация. Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да не предприеме действия по изречение първо, ако е включило в годишния си отчет информация по чл. 235, ал. 1, т. 5, като в този случай изисква от управителния орган на дружеството да предостави годишния финансов отчет в срока по чл. 235, ал. 1 на представителите на своите служители по смисъла на Директива 2002/14/ЕО или на служителите, когато няма такива представители, и предприема необходимите мерки за предоставяне на тази информация. (9) Изискванията по ал. 1 – 8 не засягат прилагането на предвидените в приложимото законодателство по-строги изисквания във връзка с придобиването на участие или контрол в дружества по ал. 1 и 2. Чл. 235. (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за всеки от управляваните от него алтернативни инвестиционни фондове, установени в държава членка, и за всеки от предлаганите от него в държава членка алтернативни инвестиционни фондове е длъжно да представи в комисията годишен отчет в срок до 90 дни от завършването на финансовата година, включващ: 1. одитиран годишен финансов отчет и доклад на одитора; 2. годишен доклад за дейността; 3. документ, обобщаващ всички настъпили промени в информацията, предоставена на инвеститорите в съответствие с чл. 237 през последната финансова година; 4. информация за общия размер и броя на получателите на възнагражденията за финансовата година с посочване на изплатените постоянни възнаграждения, начислените и платените променливи възнаграждения, разсрочените променливи възнаграждения, както и за


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

общата сума на възнагражденията на лицата по чл. 221, ал. 1, т. 1 и на възнагражденията на лицата по чл. 221, ал. 1, т. 4; 5. информация за дружествата, чиито акции не са приети за търговия на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти и в които алтернативният инвестиционен фонд има участие съгласно чл. 234, ал. 1, съдържаща: а) описание на дейността на съответното дружество през отчетния период и финансовото му състояние в края на финансовата година; б) важни събития, настъпили от края на финансовата година до датата на изготвяне на отчета; в) вероятното бъдещо развитие на дружеството; г) броя на притежаваните пряко или чрез друго лице собствени акции. (2) Финансовият отчет по ал. 1, т. 1 се изготвя в съответствие със счетоводните стандарти, приложими в държавата членка по произход на алтернативния инвестиционен фонд или в третата държава в случай на алтернативен инвестиционен фонд от трета държава, и счетоводните правила, предвидени в устава, в правилата или в другите учредителни документи на фонда, и се одитира от едно или повече лица, притежаващи правоспособност за това в съответната държава. (3) Годишният отчет на алтернативен инвестиционен фонд, който разкрива информация в съответствие с Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ ЕО, наричана по-нататък „Директива 2004/109/ ЕО“, включва допълнително и информацията по ал. 1, която не е част от годишния отчет съгласно посочената директива. (4) Допълнителни изисквания във връзка с изготвянето, предоставянето на комисията и оповестяването на годишния отчет извън тези, установени с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, се определят с наредба. Чл. 236. (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да представи в комисията в срок до 10 дни от края на всяко тримесечие: 1. информация за основните пазари и инструменти, в които инвестират управляваните от него алтернативни инвестиционни фондове, както и за съществените експозиции към едно лице или група лица и концентрация на инвестициите по географски или секторен признак; 2. информация за всеки управляван и/или предлаган от него алтернативен инвестиционен фонд, включваща:

ВЕСТНИК

С Т Р.   1 1 7

а) дела на активите на алтернативния инвестиционен фонд, които са обект на специално третиране поради ниската им ликвидност; б) прилаганите нови подходи за управление на ликвидността; в) текущия рисков профил на алтернативния инвестиционен фонд и прилаганите системи за управление на рисковете; г) информация за основните категории активи, в които е инвестирал алтернативният инвестиционен фонд; д) резултатите от стрес тестовете, проведени в съответствие с чл. 229, ал. 2, т. 2 и чл. 230, ал. 2; 3. информация за всеки управляван от него алтернативен инвестиционен фонд или предлаган на територията на Европейския съюз алтернативен инвестиционен фонд от трета държава, инвестиращ при ниво на ливъридж, осигуряващ му експозиция, надхвърлящ три пъти стойността на активите му: а) общото ниво на ливъридж; б) информация за източника на използвания ливъридж в зависимост от това, дали е в резултат на заемане на парични средства или ценни книжа, или е в резултат на използване на деривативни финансови инструменти; в) идентификация на петте най-големи заемодателя и размера на предоставените от всеки от тях заемни средства; г) информация за повторно използване на активите по договори с използване на ливъридж; д) допълнителна информация и доказателства за основателността и спазването на ограниченията, определени с чл. 229, ал. 2, т. 3. (2) Комисията може да изисква представянето на допълнителна информация, необходима за наблюдение на системния риск, за което уведомява ЕОЦКП. (3) Комисията установява въз основа на информацията по ал. 1 и 2 влиянието на използвания ливъридж върху системния риск във финансовата система, стабилността на пазара и дългосрочното икономическо развитие, като при установяване на завишен риск за финансовата система и стабилността на пазара може да наложи ограничения за използването на ливъридж или други ограничения по отношение на управлението на алтернативните инвестиционни фондове по реда на чл. 264. Комисията уведомява ЕОЦКП, Европейския съвет за системен риск и компетентните за надзора на алтернативните инвестиционни фондове органи за планираните мерки, основанията за прилагането им и началния срок на действието им в срок 10 работни дни преди прилагането на мерките по изречение първо или продължаването на действието им, освен когато обстоятелствата налагат предприемане на мерките в по-кратък срок.


С Т Р.

118

ДЪРЖАВЕН

(4) В случай че ЕОЦКП представи становище по мерките по ал. 3 или становище въз основа на друга постъпила информация за предприемане на мерки, които комисията трябва да предприеме във връзка с констатирани рискове за финансовата система, включително във връзка с налагане на ограничения за използването на ливъридж, и комисията се отклони от това становище, тя незабавно уведомява ЕОЦКП за това и посочва причините за отклоняването от представеното становище. (5) Допълнителни изисквания във връзка с прилагането на ал. 1 – 4 извън тези, установени с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, се определят с наредба. Чл. 237. (1) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да предостави на инвеститорите за всеки управляван от него алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка, и за всеки предлаган от него алтернативен инвестиционен фонд в държава членка по начин, определен в устава, в правилата или в другите учредителни документи на фонда, следната информация преди извършване на инвестицията и всички последващи промени в нея: 1. информация относно алтернативния инвестиционен фонд, включваща: а) описание на инвестиционната стратегия и целите му; б) мястото на установяване на всеки главен алтернативен инвестиционен фонд и на базовите фондове, ако алтернативният инвестиционен фонд е фонд, инвестиращ във фондове; в) видовете активи, в които фондът може да инвестира, ограниченията за инвестиране и техниките, които може да прилага, и свързаните с тях рискове; г) условията за използване на ливъридж, максимално допустимия му размер, позволените видове и източници на ливъридж и на свързаните с тях рискове, ограниченията за използването на ливъридж и условията за повторно използване на обезпечения или активи; 2. условията и реда за извършване на промени в инвестиционната стратегия и/или политика на фонда; 3. наименованието или името и седалището и адреса на лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, на депозитаря, одитора и на всички други лица, предоставящи услуги на фонда, както и описание на задълженията им и правата на инвеститорите; 4. описание на основните правни последици от установените във връзка с инвестирането договорни отношения, включително информация за компетентната юрисдикция, за приложимото право и за наличието или липсата на правни инструменти, предвиждащи признаване и изпълнение на съдебни решения на територията, на която е установен алтернативният инвестиционен фонд;

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

5. описание на начина, по който лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, осигурява спазването на изискванията на чл. 199, ал. 9; 6. описание на всички делегирани от лицето, управляващо алтернативния инвестиционен фонд, и от депозитаря му функции, наименование и седалище на лицата, на които такива функции са делегирани, и евентуални конфликти на интереси, които такова делегиране може да породи; 7. правилата за оценка на активите на алтернативния инвестиционен фонд по чл. 232, включително относно използваните методи за оценка на активите, чиято стойност е трудно определима; 8. описание на правилата за управление на ликвидността; 9. условията и реда за емитиране и продажба на дяловете или акциите на алтернативния инвестиционен фонд; 10. условията и реда за обратно изкупуване, включително при извънредни ситуации, и съществуващите договорености с инвеститори за обратно изкупуване; 11. информация за вида и размера на всички такси, комисиони и разходи, които пряко или косвено се поемат от инвеститорите; 12. информация за правилата за осигуряване на равностойно третиране на инвеститорите и възможностите за предоставяне на преференциално третиране на определени инвеститори или категории инвеститори, както и отношенията им с алтернативния инвестиционен фонд или с лицето, което го управлява; 13. годишния отчет по чл. 235 и историческа информация за финансовите резултати на фонда; 14. нетната стойност на активите или последната пазарна цена на дял или акция на алтернативния инвестиционен фонд по чл. 232; 15. наименованието и седалището на основни я борсов посредник и описание на съществените условия на договорите с такива посредници и начина на управление на конфликтите на интереси, както и условията в договора с депозитаря за прехвърляне и повторно използване на активите на фонда и за евентуално прехвърляне на отговорност на основния борсов посредник; 16. наличието на възможност за освобождаване на депозитаря от отговорност съгласно чл. 233, ал. 14; 17. реда и сроковете за разкриване на информацията по ал. 3. (2) Алтернативни инвестиционни фондове, за които е налице задължение за публикуване на проспект, включват информацията по ал. 1 отделно или като допълнителна информация в проспекта. (3) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е длъжно да предостави


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

на инвеститорите за всеки управляван и/или предлаган алтернативен инвестиционен фонд по ал. 1 по начин, определен в устава, в правилата или в другите учредителни документи на фонда, в срок до 10 дни от края на всяко тримесечие: 1. информацията по чл. 236, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „в“; 2. за алтернативен инвестиционен фонд, използващ ливъридж – и информация за общото ниво на ливъридж, всички промени в максималния размер на използвания ливъридж, както и на правото за повторно използване на обезпечение, което може да бъде предоставено във връзка с инвестиционни позиции с използване на ливъридж. (4) Допълнителни изисквания във връзка със съдържанието и начина на представяне на информацията по ал. 1 – 3 извън тези, установени с Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, се определят с наредба. Чл. 238. (1) Лице по чл. 195, ал. 2, т. 1, което не може да осигури спазването на изискванията на тази глава от управлявания от него алтернативен инвестиционен фонд или от друго лице, действащо от негово име, незабавно уведомява за това комисията и компетентния орган на съответния алтернативен инвестиционен фонд, когато този орган е различен от комисията, и представя мерките, които ще предприеме за съобразяване с тези изисквания, и сроковете за изпълнението им. (2) Лицето по ал. 1 преустановява управлението и/или предлагането на алтернативния инвестиционен фонд, ако мерките по ал. 1 не бъдат предприети в посочените в уведомлението по ал. 1 срокове или ако независимо от предприемането им спазването на изискванията по тази глава не е осигурено. Комисията уведомява за обстоятелството по изречение първо компетентните органи на приемащите държави членки. Г л а в а

д в а д е с е т

и

в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ Раздел I Управление и предлагане на алтернативни инвестиционни фондове на територията на Република България от лице, управляващо а л тернат ивни инвест иционни фон дове, с произход от Република България Чл. 239. (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България може да управлява алтернативен инвестиционен фонд, установен в Република България, и да предлага на територията на Република България дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, установен в Република България или

ВЕСТНИК

С Т Р.   1 1 9

в друга държава членка, след представяне на уведомление до заместник-председателя, към което се прилагат: 1. данни за наименованието, държавата членка по произход и адресът на алтернативния инвестиционен фонд; 2. уставът, правилата и другите учредителни документи на алтернативния инвестиционен фонд; 3. данни за наименованието, държавата на лицензиране или регистрация, съответно държавата, в която е установен главният алтернативен инвестиционен фонд, и адресът на главния алтернативен инвестиционен фонд в случаите на захранващ алтернативен инвестиционен фонд; 4. данни за наименованието, държавата, в която е седалището или клонът на депозитаря, адресът на депозитаря, както и договорът с него; 5. информацията по чл. 237, ал. 1 и всяка друга информация, предоставена на инвеститорите; 6. информация за мерките за предотвратяване предлагането на дяловете или акциите на алтернативния инвестиционен фонд на непрофесионални инвеститори, включително когато лицето, управляващо фонда, ползва услуги на трети лица за предоставяните на фонда услуги. (2) Когато предлаганият алтернативен инвестиционен фонд е захранващ алтернативен инвестиционен фонд, лице по ал. 1 със седалище в Република България може да извършва предлагане съгласно ал. 1 само ако главният алтернативен инвестиционен фонд е с произход от държава членка и се управлява от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от държава членка. (3) Заместник-председателят се произнася по уведомлението по ал. 1 в срок 20 работни дни от получаването му и представянето на всички данни и документи по ал. 1 при съответно прилагане на чл. 203, ал. 3 – 6. (4) Заместник-председателят може да издаде забрана за планираното управление и предлагане, ако въз основа на представените данни и документи не може да бъде установено, че управлението на алтернативния инвестиционен фонд се осъществява и ще се осъществява в съответствие с изискванията на този закон или дейността на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, се осъществява и ще се осъществява в съответствие с тези изисквания. (5) В случай че заместник-председателят не издаде забрана съгласно ал. 4, лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да започне управлението и/ или предлагането на дялове или акции на алтернативния инвестиционен фонд от датата на получаване на решението по ал. 3. Заместник-председателят изпраща решението


С Т Р.

120

ДЪРЖАВЕН

по изречение първо на компетентните органи на алтернативния инвестиционен фонд с произход от друга държава членка, който ще бъде предлаган на територията на Република България. В случай че лицето, управляващо а л тернат ивни инвест иционни фон дове, е лице със седалище в трета държава, за което Република България е държава членка по произход, заместник-председателят предоставя решението по изречение първо и на ЕОЦКП. (6) Лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, уведомява заместникпредседателя за всяка съществена промяна в данните и документите по ал. 1 най-малко един месец преди извършване на промяната, а при настъпване на непланирана промяна – в срок един ден от настъпването є. (7) Заместник-председателят може да издаде забрана за извършване на планирана промяна в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 6 при съответно прилагане на ал. 4. (8) Заместник-председателят може да забрани на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, предлагането на дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, ако планирана промяна по ал. 6 бъде извършена въпреки издадена забрана по ал. 7 или при настъпване на непланирана промяна, вследствие на която управлението на алтернативния инвестиционен фонд или дейността на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, престане да отговаря на изискванията на този закон. Чл. 240. (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България може да предлага на територията на Република България дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава, и захранващ алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка, който не отговаря на изискването по чл. 239, ал. 2, след представяне на уведомление до заместник-председателя, ако са изпълнени следните условия: 1. лицет о, у п равл яващо а л т ернат ивни инвестиционни фондове, изпълнява всички изисквания на този закон; 2. налице са подходящи договорености за сътрудничество между комисията и компетентните органи на държавата, в която е установен алтернативният инвестиционен фонд, осигуряващи ефикасен обмен на информация с оглед осъществяване на надзорните правомощия на комисията; 3. третата държава, в която е установен алтернативният инвестиционен фонд, не е посочена като отказваща съдействие държава или територия в списъка на Работната група за финансови действия;

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

4. сключено е споразумение между Република България, третата държава, в която е установен алтернативният инвестиционен фонд, и всяка друга държава членка, в която д ялове или ак ции на а лтернативни я инвестиционен фонд ще бъдат предлагани, в съответствие със стандартите, установени в член 26 от Модел на данъчна спогодба за доходите и имуществото на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, осигуряващо ефективен обмен на информация по данъчни въпроси. (2) В случай че лицето по ал. 1 е лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в трета държава, за което Република България е държава членка по произход, освен условията по ал. 1 трябва да са изпълнени и следните условия: 1. налице са подходящи договорености за сътрудничество между комисията и компетентните органи на държавата, в която е седалището на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, осигуряващи ефикасен обмен на информация с оглед осъществяване на надзорните правомощия на комисията; 2. третата държава, в която е седалището на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, не е посочена като отказваща съдействие държава или територия в списъка на Работната група за финансови действия. (3) Заместник-председателят се произнася по подаденото уведомление при съответно прилагане на чл. 239, ал. 1, 3, 4 и ал. 5, изречение първо. Заместник-председателят предоставя решението, с което допуска предлагането по ал. 1, и на ЕОЦКП. (4) В случай на съществена промяна в данните и документите, представени към уведомлението по ал. 1, чл. 239, ал. 6 – 8 се прилагат съответно. В случай на прекратяване на предлагането на дялове или акции на определени алтернативни инвестиционни фондове или предлагане на дялове или акции на допълнителни алтернативни инвестиционни фондове от лице по ал. 2 и ако заместникпредседателят не е издал забрана по чл. 239, ал. 7 или 8, заместник-председателят уведомява за промяната ЕОЦКП. Чл. 241. (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в Република България може да предлага на територията на Република България дялове или акции на управляван от него алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава, без да са спазени изискванията на чл. 240, ако са налице следните условия: 1. при управлението на алтернативния инвестиционен фонд лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, спазва всички изисквания на този закон с изключение на чл. 233;


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

2. лицето, у п равл яващо а л тернат ивни инвестиционни фондове, е осигурило изпълнението на функциите по чл. 233, ал. 1 от едно или повече трети лица, за чиито наименование и седалище предоставя информация на комисията; 3. налице са подходящи договорености за сътрудничество в съответствие с международните стандарти за целите на наблюдение на системния риск между комисията и компетентните органи на държавата, в която е установен алтернативният инвестиционен фонд, осигуряващи ефикасен обмен на информация, с оглед осъществяване на надзорните правомощия на комисията; 4. третата държава, в която е установен алтернативният инвестиционен фонд, а при липса на изискване за лиценз или регистрация – в която е седалището му, не е посочена като отказваща съдействие държава или територия в списъка на Работната група за финансови действия. (2) Заместник-председателят издава разрешение за извършване на предлагането по ал. 1 при съответно прилагане на чл. 203, ал. 3 – 6. (3) Допълнителни изисквания във връзка с предлагане по ал. 1 може да бъдат установени с наредба. Чл. 242. (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България може да предлага дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд на територията на Република България само на професионални инвеститори по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти. (2) Лицето по ал. 1 може да предлага на непрофесионални инвеститори по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти на територията на Република България само дялове или акции на национален инвестиционен фонд по чл. 171 при спазване изискванията на част трета, дял първи. Раздел IІ Управление на алтернативни инвестиционни фондове от трета държава от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България Чл. 243. (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в Република България може да управлява алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава, без да го предлага на територията на държава членка, ако са спазени следните условия: 1. при управлението на алтернативния инвестиционен фонд лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, спазва всички изисквания на този закон с изключение на чл. 233 и 235;

ВЕСТНИК

С Т Р.   1 2 1

2. налице са подходящи договорености за сътрудничество между комисията и компетентните органи на държавата, в която съответният алтернативен инвестиционен фонд е установен, осигуряващи ефикасен обмен на информация, с оглед осъществяване на надзорните правомощия на комисията. (2) Преди да започне управлението на алтернативен инвестиционен фонд съгласно ал. 1, лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седа лище в Република България представя в комисията данните и документите по чл. 201, ал. 2, т. 2. Лицето по изречение първо може да започне управлението на алтернативния инвестиционен фонд по ал. 1, ако заместник-председателят не издаде забрана. Член 239, ал. 3 – 8 се прилагат съответно. Раздел IІІ Управление и предлагане на алтернативни инвестиционни фондове на територията на друга държава членка от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България Чл. 244. (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България може да управлява алтернативен инвестиционен фонд, установен в друга държава членка, пряко или посредством откриването на клон, при условие че съгласно издадения му лиценз лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, има право да управлява съответния вид алтернативни инвестиционни фондове след представяне на уведомление до заместник-председателя, преди лицето за пръв път да управлява алтернативен инвестиционен фонд на територията на съответната друга държава членка. Всички клонове, създадени в друга държава членка, се смятат за един клон. (2) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат: 1. данни за приемащата държава членка; 2. програма за дейността, включваща информация относно вида на услугите, които лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, ще извършва в приемащата държава членка; 3. данни за наименованието и адреса на алтернативните инвестиционни фондове, които лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, възнамерява да управлява в приемащата държава членка; 4. в случай че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, възнамерява да открие клон, се представя и следната допълнителна информация: а) организационната структура на клона; б) адресът на алтернативните инвестиционни фондове в държавата им членка по произход;


С Т Р.

122

ДЪРЖАВЕН

в) имената и данните за контакт на лицата, отговорни за управлението на клона. (3) Заместник-председателят предоставя на съответния компетентен орган на приемащата държава членка информацията по ал. 2 в срок един месец от получаването є или съответно в срок два месеца от получаването є, когато лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, възнамерява да открие клон на територията на приемащата държава членка, в която ще извършва управление на алтернативни инвестиционни фондове, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – в срок един месец или съответно в срок два месеца от получаването им. С представянето на информацията по изречение първо заместник-председателят потвърждава, че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е лицензирано от комисията. Заместник-председателят незабавно уведомява лицето по ал. 1 за предоставянето на информацията по изречение първо. В случай че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е лице от трета държава, за което Република България е държава членка по произход, заместник-председателят информира ЕОЦКП за предоставянето на информацията по изречение първо. (4) Заместник-председателят в срока по ал. 3 може да откаже представянето на информацията по ал. 3, ако въз основа на представените данни и документи не може да бъде установено, че управлението на алтернативния инвестиционен фонд се осъществява и ще се осъществява в съответствие с изискванията на този закон или дейността на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, се осъществява и ще се осъществява в съответствие с тези изисквания. (5) В случай че заместник-председателят не издаде отказ съгласно ал. 4, лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да започне управлението на алтернативни инвестиционни фондове в приемащата държава членка от датата на изпращане на информацията по ал. 2. (6) В случай на съществена промяна в данните и документите, представени към уведомлението по ал. 1, чл. 239, ал. 6 – 8 се прилагат съответно. В случай че не е издал забрана по чл. 239, ал. 7 или 8, заместник-председателят уведомява за промяната компетентния орган на приемащата държава членка. Чл. 245. (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България може да предлага дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, установен в Република България или в друга държава членка, на територията на друга държава членка след представяне на уведомление до заместник-председателя, към което се прилагат:

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

1. данни за приемащата държава членка; 2. данни за наименованието, държавата членка, в която алтернативният инвестиционен фонд е установен, и адресът на алтернативния инвестиционен фонд, който лицето възнамерява да предлага; 3. уставът, правилата и другите учредителни документи на алтернативния инвестиционен фонд; 4. данни за наименованието, мястото на установяване и адресът на главния алтернативен инвестиционен фонд в случаите на захранващ алтернативен инвестиционен фонд; 5. данни за наименованието, държавата, в която е седалището или клонът на депозитаря, и адресът на депозитаря; 6. информацията по чл. 237, ал. 1 и всяка друга информация, предоставена на инвеститорите; 7. информация за мерките за предлагане на дяловете или акциите на алтернативния инвестиционен фонд, както и за мерките за предотвратяване предлагането на непрофесионални инвеститори, включително когато лицето, управляващо фонда, ползва услуги на трети лица за предоставяните на фонда услуги. (2) Когато предлаганият алтернативен инвестиционен фонд е захранващ алтернативен инвестиционен фонд, лице по ал. 1 със седалище в Република България може да извърши предлагане съгласно ал. 1 само ако главният алтернативен инвестиционен фонд е установен в държава членка и се управлява от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от държава членка. (3) Заместник-председателят предоставя на съответния компетентен орган на приемащата държава членка уведомлението и информацията по ал. 1 в срок 20 работни дни от получаването му и представянето на всички данни и документи по ал. 1. С представянето на информацията по изречение първо заместник-председателят потвърждава, че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е лицензирано от комисията и в лиценза му е включено управлението на алтернативни инвестиционни фондове със съответната инвестиционна стратегия. Заместникпредседателят незабавно уведомява лицето по ал. 1 за предоставянето на информацията по изречение първо. В случай че обект на предлагане е алтернативен инвестиционен фонд, установен в друга държава членка, заместникпредседателят уведомява компетентния му орган, че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да започне да предлага дялове или акции на този фонд на територията на приемащата държава членка. В случай че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е лице със седалище в трета държава, за което Република България е държава членка по произход, заместник-


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

председателят информира ЕОЦКП, че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да започне да предлага дялове или акции на този фонд на територията на приемащата държава членка. (4) Заместник-председателят в срока по ал. 3 може да откаже представянето на информацията по ал. 3, ако въз основа на представените данни и документи не може да бъде установено, че управлението на алтернативния инвестиционен фонд се осъществява и ще се осъществява в съответствие с изискванията на този закон или дейността на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, се осъществява и ще се осъществява в съответствие с тези изисквания. (5) В случай че заместник-председателят не издаде отказ съгласно ал. 4, лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да започне предлагането на алтернативния инвестиционен фонд в приемащата държава членка от датата на изпращане на информацията по ал. 3. (6) В случай на съществена промяна в данните и документите, представени към уведомлението по ал. 1, чл. 239, ал. 6 – 8 се прилагат съответно. В случай че не е издал забрана по чл. 239, ал. 7 или 8, заместник-председателят уведомява за промяната компетентния орган на приемащата държава членка. В случай на прекратяване предлагането на дялове или акции на определени алтернативни инвестиционни фондове или предлагане на дялове или акции на допълнителни алтернативни инвестиционни фондове от лице със седалище в трета държава и ако заместник-председателят не е издал забрана по чл. 239, ал. 7 или 8, заместник-председателят уведомява за промяната и ЕОЦКП. (7) Предс та вянет о на и нформа ц и я по ал. 1 – 6 се извършва на английски език. Чл. 246. (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България може да предлага на територията на друга държава членка дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава, и на захранващ алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка, който не отговаря на изискването на чл. 245, ал. 2, след представяне на уведомление до заместник-председателя по чл. 245, ал. 1, ако са изпълнени условията по чл. 240, ал. 1. (2) В случай че лицето по ал. 1 е лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в трета държава, за което Република България е държава членка по произход, освен условията по ал. 1 трябва да са изпълнени и условията по чл. 240, ал. 2. (3) Заместник-председателят разглеж да подаденото уведомление при съответно прилагане на чл. 245, ал. 1, ал. 3, изречения първо

ВЕСТНИК

С Т Р.   1 2 3

и второ и ал. 4 и 5. Заместник-председателят информира ЕОЦКП, че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да започне да предлага дялове или акции на този фонд на територията на приемащата държава членка. (4) В случай на съществена промяна в данните и документите, представени към уведомлението по ал. 1, чл. 239, ал. 6 – 8 се прилагат съответно. В случай на прекратяване предлагането на дялове или акции на определени алтернативни инвестиционни фондове или предлагане на дялове или акции на допълнителни алтернативни инвестиционни фондове от лице по ал. 1 и ако заместникпредседателят не е издал забрана по чл. 239, ал. 7 или 8, заместник-председателят уведомява за промяната ЕОЦКП и компетентните органи на държавите членки. (5) Предс та вя нет о на и нформа ц и я по ал. 1 – 4 се извършва на английски език. Чл. 247. Предлагането на дялове или акции на алтернативни инвестиционни фондове в съответствие с този раздел се отнася само до професионални инвеститори по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти, освен ако компетентен орган на приемаща държава членка не разреши извършване на предлагане и спрямо непрофесионални инвеститори по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти. Раздел IV Предлагане на дялове или акции на алтернативни инвестиционни фондове на територията на Република България от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от друга държава членка Чл. 248. (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от друга държава членка може да управлява алтернативен инвестиционен фонд, установен в Република България, пряко или посредством откриването на клон въз основа на получено в комисията уведомление от компетентния орган на държавата членка по произход на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, към което са приложени данните и документите по чл. 244, ал. 2 и потвърж дение от компетентния орган на държава членка по произход, че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е лицензирано от компетентен орган на държавата членка по произход. Всички клонове, създадени на територията на Република България, се смятат за един клон.


С Т Р.

124

ДЪРЖАВЕН

(2) Лицето по ал. 1, което ще извършва дейност чрез откриване на клон, може да започне извършването на дейността, за която е получено уведомление, след регистриране на клона му в Република България. (3) Комисията приема за актуална информацията, съдържаща се в представените от съответния компетентен орган данни и документи по ал. 1, докато не бъде уведомена от съответния компетентен орган за промяна на данните. Чл. 249. (1) Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от друга държава членка може да предлага дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, установен в Република България или в друга държава членка, или алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава, на територията на Република България въз основа на получено в комисията уведомление от компетентния орган на държавата членка по произход на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, към което са приложени данните и документите по чл. 245, ал. 1 и потвърждение от компетентния орган на държавата членка по произход, че лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е лицензирано от компетентен орган на държавата членка по произход и в лиценза му е включено управлението на алтернативни инвестиционни фондове със съответната инвестиционна стратегия. Комисията осигурява условия за приемане на информацията по предходното изречение по електронен път. (2) Комисията приема за актуална информацията, съдържаща се в представените от съответния компетентен орган данни и документи по ал. 1, докато не бъде уведомена от съответния компетентен орган за промяна на данните. (3) Предлагането на дяловете или акциите на алтернативния инвестиционен фонд, предлаган при условията на ал. 1, както и въвеждането и изпълнението на мерки за предотвратяване предлагането на непрофесионални инвеститори, включително когато лицето, управляващо фонда, ползва услуги на трети лица за предоставяните на фонда услуги, трябва да е в съответствие с изискванията на законодателството на Република България. Чл. 250. (1) Предлагането на дялове или акции на алтернативни инвестиционни фондове от лице с произход от друга държава членка в съответствие с този раздел се отнася само до професионални инвеститори по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти. (2) Лицето по ал. 1 може да предлага на непрофесионални инвеститори по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

на територията на Република България при съответно спазване изискванията на част трета, дял първи. Раздел V Предлагане на дялове или акции на алтернативни инвестиционни фондове на територията на Република България от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, от трета държава Чл. 251. (1) Независимо от изискванията на раздел IV лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от трета държава може да предлага на територията на Република България алтернативен инвестиционен фонд, без да го предлага на територията на друга държава членка, ако са спазени следните условия: 1. при управлението на алтернативния инвестиционен фонд лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, спазва всички изисквания на този закон, с изключение на чл. 235 – 237, както и изискванията на чл. 234, когато са приложими; 2. налице са подходящи договорености за сътрудничество в съответствие с международните стандарти за целите на наблюдение на системния риск между комисията, компетентните органи на държавата, в която е установен алтернативният инвестиционен фонд, компетентните органи на третата държава, в която е седалището на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, осигуряващи ефикасен обмен на информация, с оглед осъществяване на надзорните правомощия на комисията; 3. третата държава, в която е седалището на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, както и третата държава, в която алтернативният инвестиционен фонд от трета държава е установен, не е посочена като отказваща съдействие държава или територия в списъка на Работната група за финансови действия. (2) Ком пе т ен т ен орг а н з а це л и т е н а чл. 234 – 237 е комисията, а инвеститори са лицата, на които се предлага алтернативният инвестиционен фонд на територията на Република България. (3) Заместник-председателят издава разрешение за извършване на предлагането по ал. 1 при съответно прилагане на чл. 203, ал. 3 – 6. (4) В случай че компетентен орган на установен в държава членка алтернативен инвестиционен фонд не се присъедини своевременно към договорености, предвидени в ал. 1, т. 2, комисията може да уведоми ЕОЦКП за осигуряване на съдействие в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

Раздел VI Приложим закон, сътрудничество и обмен на информация Чл. 252. (1) Комисията и заместник-председателят осъществяват надзор върху лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България, независимо от това, дали тези лица управляват и/или предлагат алтернативни инвестиционни фондове на територията на други държави членки. (2) Комисията и заместник-председателят осъществяват надзор над лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, с произход от друга държава членка във връзка със спазването на: 1. изискванията на чл. 218 и 220 за управляваните и/или предлаганите чрез клон на територията на Република България алтернативни инвестиционни фондове; 2. изискванията по отношение на предлагането на дяловете или акциите на алтернативен инвестиционен фонд на територията на Република България, както и въвеждането и изпълнението на мерки за предотвратяване предлагането на непрофесионални инвеститори, включително когато лицето, управляващо фонда, ползва услуги на трети лица за предоставяните на фонда услуги. (3) Лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, с произход от друга държава членка представят на комисията и на заместник-председателя информация, необходима за изпълнение на надзорните им функции по отношение на тези лица. (4) В случай че лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от друга държава членка нарушава правила, надзорът за изпълнението на които се осъществява от комисията, заместник-председателят изисква от лицето да преустанови нарушението и да уведоми за това компетентните органи на държавата си по произход. Чл. 253. (1) В случай че лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от друга държава членка откаже да предостави информация по чл. 252, ал. 3 или не предприеме необходимите мерки за преустановяване на нарушение по чл. 252, ал. 4, заместник-председателят информира за това компетентните органи на държавата членка по произход на лицето. (2) Ако независимо от мерките, предприети от компетентните органи на държавата членка по произход на лицето по ал. 1, или поради липса на подходящи и достатъчни мерки лицето по ал. 1 продължава да не предоставя информацията по чл. 252, ал. 3 или не предприеме необходимите мерки за преустановяване на нарушение по ал. 1, заместник-председателят предприема необходимите

ВЕСТНИК

С Т Р.   1 2 5

мерки за предотвратяване и санкциониране на нарушенията, като включително може да задължи лицето да преустанови управлението на алтернативни инвестиционни фондове на територията на Република България и да забрани управлението и/или предлагането на нови алтернативни инвестиционни фондове на територията на Република България от това лице. Заместник-председателят уведомява компетентните органи на държавата членка по произход на лицето по ал. 1, преди да предприеме мерките по изречение първо. Чл. 254. (1) Когато заместник-председателят има ясни и доказуеми основания да смята, че лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от друга държава членка нарушава изискванията, спрямо които комисията, съответно заместник-председателят, няма правомощия да осъществява надзор, той уведомява за това компетентния орган на държавата членка по произход. (2) А ко въпреки приложените от компетентния орган на държавата членка по произход мерки или ако тези мерки са се оказали недостатъчни или неподходящи, или съответният компетентен орган не предприеме действия в разумен срок и лицето по ал. 1 продължава да извършва действия в нарушение на интересите на инвеститорите или на нормалното функциониране на капиталовите пазари на територията на Република България, заместник-председателят може, след като уведоми компетентния орган на държавата членка по произход, да предприеме необходимите мерки за защита на инвеститорите, на финансовата стабилност и за осигуряване нормалното функциониране на капиталовите пазари, включително да забрани на лицето по ал. 1 да извършва дейност на територията на Република България. (3) Алинеи 1 и 2 се прилагат и в случай че комисията, съответно заместник-председателят, имат ясни и доказуеми основания за несъгласие с издаден от друга държава членка лиценз на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от трета държава. Чл. 255. (1) Когато лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България наруши правилата, за спазването на които отговарят компетентните органи на приемащата държава членка, и въпреки отправено искане от тези органи не преустанови нарушението, след като е информирана за това от компетентните органи на приемащата държава членка, комисията, съответно заместник-председателят, предприемат в най-кратки срокове всички подходящи мерки, за да може съответното дружество да предостави информацията, изискана от приемащата държава членка, или да преустанови това нарушение. При нарушение на лице от


С Т Р.

126

ДЪРЖАВЕН

трета държава, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, комисията изисква необходимата информация от съответните надзорни органи на третата държава. Заместник-председателят информира компетентния орган на приемащата държава членка за предприетите мерки. (2) Когато компетентен орган на друга държава членка уведоми комисията, че са налице основания да смята, че лице, упра вл яващо а л т ернат ивни инвес т иц ионни фондове, с произход от Република България нарушава правилата, за спазването на които отговарят комисията, съответно заместникпредседателят, комисията, съответно заместник-председателят, са длъжни да предприемат в най-кратки срокове необходимите мерки, включително чрез отправяне на искане на информация от съответните надзорни органи на трета държава. Чл. 256. Когато заместник-председателят смята, че лице от трета държава, управляващо алтернативни инвестиционни фондове и лицензирано от комисията, нарушава изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ, L 174/1 от 1 юли 2011 г.), наричана понататък „Директива 2011/61/ЕС“, незабавно уведомява ЕОЦКП за това. Чл. 257. (1) Комисията си сътрудничи с компетентните органи на другите държави членки при упражняване на надзорните си правомощия по този закон и по актовете по прилагането му и при необходимост оказва съдействие на тези органи при упражняване на надзорните им правомощия. (2) При осъществяване на сътрудничеството по ал. 1 комисията, съответно заместникпредседателя, използват предоставените им със закон правомощия и в случаите, когато действието – предмет на разследване от компетентните органи на други държави членки, не представлява нарушение на законодателството на Република България. Чл. 258. (1) Комисията, съответно заместник-п редседател я т, незабавно п редоставя информация на компетентен орган от друга държава членка, когато тази информация е необходима за изпълнение на правомощията му по Директива 2011/61/ЕС. (2) Комисията предоставя на приемащите държави на съответните лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, копия от сключените съгласно този дял споразумения за сътрудничество и обмен на информация с компетентни органи на други държави и получената от тези органи информация във връзка с тези лица.

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

(3) Комисията, съответно заместник-председателят, незабавно предоставя информация на ЕОЦКП, на Европейския съвет за системен риск и на компетентните органи на други държави членки, когато тази информация е от значение за наблюдението и предотвратяването или преодоляването на възможни неблагоприятни последици от дейността на едно или повече лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, за системно значими финансови институции и за правилното функциониране на пазарите, на които участват лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове. (4) При несъгласие с извършена от компетентен орган на друга държава членка, която е държава членка по произход на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, оценка във връзка с прилагането на разпоредби на национално законодателство, аналогични на чл. 233, ал. 3, т. 1 и 3 и ал. 7, 11 и 12, чл. 240, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 208, ал. 3 и чл. 209, ал. 1, т. 1 – 5 и 7, оценка, действие или бездействие на компетентен орган в области, в които се изисква сътрудничество или координиране между компетентните органи на повече от една държава членка, с издадено от компетентен орган на друга държава членка разрешение за извършване на дейност от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в трета държава или с предприети от компетентен орган на друга държава членка мерки по чл. 252 – 255, както и ако като компетентен орган на приемаща държава членка смята, че сключените съгласно този дял споразумения за сътрудничество и обмен на информация с компетентни органи на други държави членки не отговарят на приложимите към тях изисквания, комисията може да уведоми ЕОЦКП за осигуряване на съдействие в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. Чл. 259. (1) В случаите, когато заместникпредседателят има ясни и доказуеми основания да смята, че лице, върху чиято дейност не упражнява надзорни правомощия, извършва или е извършило нарушение на изискванията на Директива 2011/61/ЕС, той уведомява за това ЕОЦКП и компетентните надзорни органи на съответната държава членка по произход и на приемащите държави членки на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове. (2) Когато комисията е уведомена от компетентен орган на държава членка, че лице, върху чиято дейност този орган не упражнява надзорни правомощия и за което Република България е държава членка по произход или приемаща държава членка, извършва или е извършило нарушение на изискванията на Директива 2011/61/ЕС, заместник-председателят предприема необходимите мерки и информира


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

ЕОЦКП и компетентния орган на държавата членка за резултатите от тях и за настъпили впоследствие съществени обстоятелства. Чл. 260. (1) При осъществяване на надзорната си дейност, включително при извършване проверки на място или разследване на територията на държава членка, комисията, съответно заместник-председателят, може да поиска съдействие от съответния компетентен орган на тази държава членка. (2) Когато компетентният орган реши да извърши проверката или разследването по ал. 1 самостоятелно, комисията, съответно заместник-председателят, може да поиска експерти на комисията да придружават експертите на компетентния орган при извършването на проверката или разследването. Чл. 261. (1) При отправено искане от компетентен орган на държава членка за извършване проверка на място или разследване на територията на Република България комисията в рамките на своите правомощия: 1. извършва самостоятелно проверката или разследването; 2. допуска извършването на проверката или разследването от компетентния орган на другата държава членка; 3. допуска извършването на проверката или разследването от одитори или експерти. (2) В случаите по ал. 1, т. 1 по искане на компетентния орган на другата държава членка при извършването на проверката или разследването служителите на комисията се придружават от служители на този компетентен орган. Независимо от това контролът върху извършването на проверката или разследването се осъществява от компетентните органи в Република България. (3) В случаите по ал. 1, т. 2 комисията може да поиска при извършването на проверката или разследването служителите на компетентния орган на другата държава членка да бъдат придружавани от служители на комисията. Чл. 262. (1) Комисията може да откаже предоставяне на информация или съдействие при извършване на проверка на място или на разследване по чл. 268, когато: 1. извършването на проверка на място или на разследването и предоставянето на информация могат да засегнат по неблагоприятен начин суверенитета, сигу рността или обществения ред в Република България; 2. е образувано производство пред органите на съдебната власт в Република България по отношение на същите действия и лица, във връзка с които е поискано съдействие; 3. е налице влязло в сила съдебно решение в Република България по отношение на същите действия и лица, във връзка с които е поискано съдействие.

ВЕСТНИК

С Т Р.   1 2 7

(2) В случаите по ал. 1 комисията уведомява органа, поискал съдействие, и му предоставя подробна информация относно причините за отказа.“ § 58. Досегашният дял втори на част трета става дял трети. § 59. Досегашният чл. 194 става чл. 263. § 60. Досегашната глава деветнадесета става глава двадесет и трета. § 61. Досегашният чл. 195 става чл. 264 и в него в ал. 1 се правят следните допълнения: 1. В т. 4 след думата „дялове“ се добавя „или акции“ и накрая се добавя „или друго предприятие за колективно инвестиране“. 2. В т. 8 след думата „дялове“ се добавя „или акции“ и накрая се добавя „или друго предприятие за колективно инвестиране“. 3. Създава се т. 9: „9. да поиска налагане на запор върху имущество.“ § 62. Досегашният чл. 196 става чл. 265 и в него се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „чл. 195“ се заменят с „чл. 264“. 2. В ал. 4 навсякъде думите „чл. 195“ се заменят с „чл. 264“. § 63. Досегашните чл. 197 и 198 стават съответно чл. 266 и 267. § 64. Досегашната глава двадесета става глава двадесет и четвърта. § 65. Досегашният чл. 199 става чл. 268 и в него в ал. 1, т. 1 думите „чл. 195“ се заменят с „чл. 264“. § 66. Досегашните чл. 200, 201, 202 и 203 стават съответно чл. 269, 270, 271 и 272 и в тях навсякъде думите „чл. 199“ се заменят с „чл. 268“. § 67. Досегашната глава двадесет и първа става глава двадесет и пета. § 68. Досегашният чл. 204 става чл. 273 и в него се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Който извърши или допусне извършване на нарушение на: 1. член 6, ал. 4 и 5, чл. 10, ал. 5, чл. 17, ал. 2, чл. 18, ал. 1, чл. 48, ал. 3 и 4, чл. 52, чл. 57, ал. 1, 5 – 10, чл. 58, ал. 2, чл. 59, чл. 61, ал. 1 и 2, чл. 62, 63, чл. 65, ал. 1 – 3, чл. 78, ал. 4 и 5, чл. 79, чл. 81, ал. 2, чл. 91, чл. 93, ал. 1 – 5, чл. 94, ал. 1 и 2, чл. 98, ал. 2, чл. 171, ал. 7 и 8, чл. 179, 182, чл. 197, ал. 6, чл. 199, ал. 12, чл. 225, 227, чл. 229, ал. 4 и 5 и чл. 232 или на нормативните актове по прилагането на закона, се наказва с глоба в размер от 1000 до 4000 лв.; 2. член 6, ал. 3, чл. 21, ал. 9, чл. 24а, ал. 2 и 3, чл. 25, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 34, ал. 1 и 3, чл. 36, ал. 1, чл. 51, чл. 56, ал. 1, чл. 57, ал. 4, чл. 58, ал. 1, чл. 60, ал. 1, чл. 64, чл. 67, ал. 2 и 3, чл. 69, ал. 5, чл. 71, ал. 2, чл. 72, ал. 1, чл. 75, ал. 1 и 2, чл. 77, ал. 2, чл. 78, ал. 1 – 3, чл. 80, чл. 82, ал. 1, чл. 87, ал. 2, чл. 89, чл. 92,


С Т Р.

128

ДЪРЖАВЕН

ал. 1 – 3, чл. 93, ал. 7, чл. 100, ал. 4, чл. 101, ал. 2, чл. 103, чл. 104, ал. 1 и 2, чл. 105, ал. 1, чл. 106, ал. 1 и 3, чл. 108, чл. 109, ал. 1, 7, 8 и 10, чл. 110, ал. 1, 5 – 8, чл. 113, ал. 2, 3 и 5, чл. 114, ал. 1, 4 и 6, чл. 116, ал. 1, чл. 117, ал. 1 – 3, чл. 119, ал. 1, 2 и 4, чл. 120, ал. 1 и 5, чл. 122, чл. 124, ал. 3, чл. 128, ал. 1, чл. 130, 131, 132, чл. 136, ал. 1, 6 и 8, чл. 149, чл. 151, ал. 3, чл. 154, ал. 3, чл. 156, чл. 185, чл. 191, ал. 2, чл. 205, ал. 2, чл. 215, чл. 218, ал. 1 – 3, чл. 219, ал. 1, чл. 220, 221, 222, 223, 224, 226, чл. 228, ал. 1, чл. 233, 234, 235, 236, 237, чл. 239, ал. 1, 2 и 6, чл. 240, ал. 1, 2 и 4, чл. 243, чл. 244, ал. 1 и 6, чл. 245, ал. 1 и 6, чл. 246, ал. 1 и 4 и чл. 249, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 4000 до 10 000 лв.; 3. член 4, ал. 4, чл. 7, ал. 7, чл. 21, ал. 1, 6 и 8, чл. 22, ал. 1 – 4, чл. 24б, чл. 24в, ал. 2 и 3, чл. 27, ал. 1, чл. 28, ал. 1, чл. 29, 31, 32, чл. 36, ал. 4 и 5, чл. 38, 40, 41, чл. 43, ал. 1 и 2, чл. 45, ал. 1 – 9 и 11, чл. 46, ал. 1, чл. 47, чл. 48, ал. 1 и 2, чл. 49, ал. 1 и 2, чл. 53, чл. 69, ал. 1, чл. 75, ал. 4, чл. 76, чл. 81, ал. 1, чл. 83, чл. 86, ал. 6 – 8, чл. 90, ал. 2 – 4, 6, 9 и 10, чл. 101, ал. 1, чл. 102, ал. 1 и 2, чл. 175, ал. 1, чл. 183, ал. 1 и 3, чл. 184, ал. 1, чл. 186, 187, 189, 190, чл. 198, ал. 3 и 6, чл. 199, ал. 3, 6, 7, 9 – 11, чл. 203, ал. 1 и 2, чл. 205, ал. 1, чл. 206, 210, чл. 211, ал. 1, чл. 216, ал. 1 – 3, чл. 229, ал. 1 – 3, чл. 230, 238, чл. 241, ал. 1, чл. 242, чл. 248, ал. 1, чл. 250 и чл. 251, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв.“ 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) На лице, което извърши или допусне извършване на нарушение на чл. 6, ал. 2, чл. 98, ал. 1, чл. 171, ал. 6 и чл. 197, ал. 1, 3 и 4, се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от 20 000 до 200 000 лв.“ 3. В ал. 4 думите „чл. 195“ се заменят с „чл. 264“. § 69. Досегашният чл. 205 става чл. 274 и в него в ал. 1 думите „чл. 204“ се заменят с „чл. 273“. § 70. Създава се чл. 275: „Чл. 275. (1) Комисията може да оповестява всяка приложена мярка и наложено наказание за нарушаване разпоредбите на този закон и на актовете по прилагането му, освен ако това би застрашило сериозно стабилността на финансовите пазари, би било във вреда на интересите на инвеститорите или може да причини вреди, несъответстващи на извършеното нарушение, на лицата, за които тази информация се отнася. (2) Комисията предоставя ежегодно обобщена информация на ЕОЦКП относно приложените мерки или наложените наказания за нарушение на разпоредбите на този закон и на актовете по прилагането му.“ § 71. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

1. В т. 2 се създават букви „в“ и „г“: „в) за лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове – държавата членка, където се намира седалището му, съответно референ т ната д ържава ч ленка – за лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в трета държава; г) з а а л т е р н а т и в е н и н в е с т и ц и о н е н фонд – държавата членка, чийто компетентен орган е издал разрешението за извършване на дейност или в която е регистриран за първи път, а при липса на разрешение или регистрация – държавата членка, в която се намира седалището и/или управлението му.“ 2. В т. 7 след думите „управляващо дружество“ се добавя „съответно в лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове“ и се поставя запетая. 3. Точка 9 се изменя така: „9. „Клон“ на управляващо дружество, съответно на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е място на извършване на дейност, което е неперсонифицирана част от управляващото дружество, съответно от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и предлага услуги, за които управляващото дружество, съответно лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е получило лиценз.“ 4. Точка 11 се изменя така: „11. „Компетентни органи“ са органите на съответната държава, които имат надзорни правомощия по отношение на съответната институция.“ 5. В т. 18 се създава буква „в“: „в) за лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове: аа) държава членка, различна от държавата членка по произход, в която лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в държава членка управлява алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка; бб) държава членка, различна от държавата членка по произход, в която лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в държава членка предлага дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка; вв) държава членка, различна от държавата членка по произход, в която лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в държава членка предлага дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава; гг) държава членка, различна от държавата членка по произход, в която лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в трета държава управлява алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка;


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

дд) държава членка, различна от държавата членка по произход, в която лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в трета държава предлага дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, установен в държава членка; ее) държава членка, различна от държавата членка по произход, в която лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в трета държава предлага дялове или акции на алтернативен инвестиционен фонд, установен в трета държава.“ 6. Създават се т. 25 – 37: „25. „Борсово търгуван фонд“ е колективна инвестиционна схема, която има най-малко един клас дялове или акции, приети за търговия и търгувани на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти или на многостранна система за търговия по § 1, т. 19 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти през цялата търговска сесия на съответния пазар и за които е сключен договор с поне един маркет-мейкър за акциите или дяловете, който осигурява поддържане на борсова цена на акциите или дяловете, която не се различава значително от нетната стойност на активите, съответно от индикативната нетна стойност на активите. 26. „Индикативна нетна стойност на активите“ е мярка за междудневна стойност на нетната стойност на борсово търгуван фонд въз основа на най-актуални данни. 27. „Активно управляван борсово търгуван фонд“ е борсово търгуван фонд, управляван въз основа на целите и политиката на колективната инвестиционна схема, при управлението на който не се следи конкретен показател. 28. „Ливъридж“ е всеки метод, при който лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, увеличава експозицията на управляван от него алтернативен инвестиционен фонд независимо дали посредством заемане на парични средства или ценни книжа, чрез ливъридж, включен в деривативни позиции, или по друг начин. 29. „Захранващ алтернативен инвестиционен фонд“ е алтернативен инвестиционен фонд, който: а) инвестира най-малко 85 на сто от активите си в друг алтернативен инвестиционен фонд (главен алтернативен инвестиционен фонд); б) инвестира най-малко 85 на сто от активите си в повече от един главен алтернативен инвестиционен фонд, които имат еднакви инвестиционни стратегии, или в) има друг вид експозиция в размер наймалко 85 на сто от активите си в главен алтернативен инвестиционен фонд.

ВЕСТНИК

С Т Р.   1 2 9

30. „Главен алтернативен инвестиционен фонд“ е алтернативен инвестиционен фонд, в който друг алтернативен инвестиционен фонд инвестира или към който има експозиция в съответствие с т. 29. 31. „Държава на установяване на алтернативен инвестиционен фонд“ е държавата, в която алтернативен инвестиционен фонд е получил разрешение или е регистриран, а ако не е получил разрешение или съответно не е регистриран – държавата, в която е седалището му и/или главното му управление. 32. „Референтна държава членка“ е държавата членка, определена в съответствие с чл. 207. 33. „Основен борсов посредник“ е кредитна институция, инвестиционен посредник или друг субект, подлежащ на съответни регулиране и надзор, който предлага услуги на професионални инвеститори основно за финансиране и изпълнение на сделки с финансови инструменти като насрещна страна, като в допълнение може да предлага и други функции като клиринг и сетълмент на сделки, попечителски услуги, заемане на ценни книжа, съобразени с нуждите технически услуги и средства за оперативна поддръжка. 34. „Холдингово дружество“ е дружество, което инвестира в едно или в повече други дружества с оглед изпълнение на една или повече търговски стратегии чрез свои дъщерни дружества, асоциирани дружества или дружества, в които притежава участие, с цел увеличаване на тяхната дългосрочна стойност и което отговаря на едно от следните изисквания: а) действа за собствена сметка и акциите му са допуснати до търговия на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти; б) основната му цел не е осигуряване на възвръщаемост на инвеститорите посредством прекратяване на инвестициите му в дъщерни или асоциирани дружества и това обстоятелство е отразено в годишния му отчет или в други официални документи. 35. „Предлагане“ е всяка пряка или непряка оферта или продажба по инициатива или от името на управляващо дружество или съответно лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, на дялове или акции от управлявана от него колективна инвестиционна схема, съответно алтернативен инвестиционен фонд, на инвеститори с местоживеене или седалище на територията на Европейския съюз. 36. „Отсрочено възнаграждение“ е възнаграждение, изплащано на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, за извършваните от него услуги във връзка с управлението на алтернативен инвестиционен фонд за сметка на печалбата на управля-


С Т Р.

130

ДЪРЖАВЕН

вания алтернативен инвестиционен фонд. Доходността от инвестиции в алтернативния инвестиционен фонд на лицето, което го управлява, не се смята за възнаграждение. 37. „Маркет-мейкър“ е лице по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.“ § 72. В § 2 от допълнителните разпоредби се създава т. 3: „3. Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ, L 174/1 от 1 юли 2011 г.).“ Преходни и заключителни разпоредби § 73. Колективните инвестиционни схеми, чиито дялове или акции са допуснати до търговия на регулиран пазар, привеждат дейността си в съответствие с изискванията за търговия на предлаганите акции или дялове в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон. § 74. Инвестиционните дружества от затворен тип привеждат дейността си в съответствие с изискванията на част трета, дял първи в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон. § 75. Лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове по чл. 214, подават заявление за регистрация съгласно глава двадесета в едномесечен срок от влизането в сила на този закон. § 76. Лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, за които към влизането в сила на този закон възниква изискване за притежаване на лиценз, подават заявление за издаване на лиценз съгласно глава двадесета в срок до 22 юли 2014 г. § 77. Лицата, които към влизането в сила на този закон, управляват само алтернативни инвестиционни фондове от затворен тип, може да продължат да осъществяват дейност, без да е необходимо издаването на лиценз за това, ако след влизането в сила на този закон не извършват никакви допълнителни инвестиции. § 78. Лицата, които към влизането в сила на този закон управляват само алтернативни инвестиционни фондове от затворен тип, учредени със срок, който изтича не по-късно от 22 юли 2016 г., и за които не се извършва привличане на нови инвеститори, може да продължат да осъществяват дейност, без да е необходимо издаването на лиценз за това. За лицата по изречение първо се прилагат чл. 234, 235 и чл. 237, ал. 1, т. 13. § 79. Изискванията във връзка с предлагането на дялове или акции на алтернативни инвестиционни фондове от лице, управляващо

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в държава членка не се прилагат към предлаганията въз основа на проспект по глава шеста на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, започнали преди 22 юли 2013 г., за срока на валидност на проспекта. § 80. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 след думите „колективните инвестиционни схеми“ се поставя запетая, думите „и инвестиционните дружества от затворен тип“ се заменят с „националните инвестиционни фондове“, а след думите „управляващите дружества“ се добавя „лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове“ и се поставя запетая. 2. В чл. 12: а) създава се нова т. 7: „7. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ, L 201/1 от 27 юли 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент 648/2012“;“ б) досегашната т. 7 става т. 8. 3. В чл. 15: а) в ал. 1: аа) в т. 4 думите „част четвърта, глава деветнадесета“ се заменят с „част четвърта, глава двадесет и трета“; бб) в т. 6 след думите „Регламент 1060/2009“ се добавя „Регламент 648/2012“ и се поставя запетая; вв) в т. 7 след думите „Регламент 1060/2009“ се добавя „Регламент 648/2012“ и се поставя запетая; гг) в т. 9 думите „инвестиционните дружества от затворен тип“ се заменят с „националните инвестиционни фондове“; д д) в т. 1 5 с л ед д у м и т е „ Ре г л а м е н т 1060/2009“ се добавя „Регламент 648/2012“ и се поставя запетая; б) в ал. 2, буква „б“ думите „инвестиционно дружество от затворен тип“ се заменят с „национален инвестиционен фонд“. 4. В чл. 18: а) в ал. 1, т. 1 и 6 след думите „Регламент 1060/2009“ се добавя „Регламент 648/2012“ и се поставя запетая; б) в ал. 3 след думите „Регламент 1060/2009“ се добавя „Регламент 648/2012“ и се поставя запетая.


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

5. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Регламент 1060/2009“ се добавя „Регламент 648/2012“ и се поставя запетая. 6. В чл. 30, ал. 1: а) точка 6 се изменя така: „6. националните инвестиционни фондове;“ б) създава се нова т. 7: „7. лицата, управл яващи алтернативни инвестиционни фондове;“ в) досегашните т. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 стават съответно т. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. § 81. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24, 93 и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38 и 103 от 2012 г. и бр. 70 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 11, ал. 2: а) в т. 7 след думите „Българската народна банка“ се добавя „или от съответен орган на друга държава“; б) в т. 8 след думите „прилагането им“ се добавя „или съответното законодателство на друга държава“; в) в т. 9 след думите „прилагането им“ се добавя „или съответното законодателство на друга държава“; г) в т. 10 след думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“ се добавя „или съответното законодателство на друга държава“. 2. В чл. 20, ал. 2, т. 2 думите „адекватност и ликвидност“ се заменят с „адекватност и/ или ликвидност“. 3. В чл. 123 се създава ал. 4: „(4) Ограничението по ал. 2 във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 3 не се прилага за: 1. член на управителен или контролен орган на банка, в която Българската народна банка е придобила след 1 октомври 1995 г. над 50 на сто от акциите с право на глас, ако лицето е избрано от компетентния орган след придобиването от Българската народна банка на дялово участие в такъв размер, не е било преди това член на неин управителен или контролен орган и е освободено от отговорност от общото събрание на акционерите на банката; 2. член на управителен или контролен орган на банка, в която „Банкова консолидационна компания“ – АД, е притежавала над 50 на сто от акциите с право на глас, ако лицето е избрано след 1 януари 1994 г. по предложение на „Банкова консолидационна компания“ – АД, не е било преди това член на управителен или контролен орган на банката и е освободено от отговорност от общото събрание на акционерите є.“ 4. В чл. 124, ал. 3 се създава изречение второ: „Квесторът може да спре изпълнението на решения, взети от общото събрание или от управителните органи на инвестиционния

ВЕСТНИК

С Т Р.   1 3 1

посредник, включително такива, свързани с разпределение на дивиденти или друга форма на капитал и възнаграждения.“ 5. В чл. 127, ал. 1, т. 6 след думите „Регламент (ЕС) № 236/2012“ се добавя „и дял втори от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ, L 201/1 от 27 юли 2012 г.)“. § 82. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г. и бр. 21, 94 и 103 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 77г, ал. 2 т. 9 се изменя така: „9. колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове, управлявани от лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и дружествата със специална инвестиционна цел;“. 2. В чл. 100и, ал. 3 думите „експерти с необходимата квалификация и опит“ се заменят с „независими оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители“. 3. В чл. 100т: а) в ал. 1 думите „разкрива регулираната информация едновременно“ се заменят с „разкрива публично регулираната информация чрез предоставянето є“; б) създава се нова ал. 4: „(4) Регулираната информация се разкрива на комисията по електронен път. Изискванията към формата и съдържанието на регулираната информация, както и условията, начините и редът за нейното разкриване се определят с наредба.“; в) досегашната ал. 4 става ал. 5. 4. В чл. 112д изречение първо се изменя така: „До 10-о число на месеца, следващ месеца, в рамките на който е настъпило у величение или нама ление на капита ла, публичното дружество е длъжно да разкрива при условията и по реда на чл. 100т и 100ф информация за общия брой акции с право на глас и за размера на капитала към края на месеца, през който е осъществена промяна в капитала.“ 5. В чл. 114: а) в ал. 3, т. 1 думите „както и участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи“ се заличават;


С Т Р.

132

ДЪРЖАВЕН

б) в ал. 4 думите „по ал. 1, т. 1“ се заменят с „по ал. 1, т. 1 и 7“, а думите „независим експерт, разполагащ с необходимата квалификация и опит“ се заменят с „независими оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители“; в) в ал. 6, т. 2 след думите „което е“ се добавя „насрещна“. 6. В чл. 114а, ал. 5: а) в изречение първо думата „заинтересувани“ се заменя със „заинтересовани“; б) в изречение второ думите „експерти с необходимата квалификация и опит“ се заменят с „оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители“. 7. В чл. 115: а) в ал. 4, изречение първо думите „неговото откриване“ се заменят с „откриването на общото събрание на акционерите“; б) в ал. 7 думите „по чл. 223а от Търговския закон“ се заменят с „по чл. 118, ал. 2, т. 4“. 8. В чл. 126в: а) в ал. 2 думите „експерти с необходимата квалификация и опит“ се заменят с „оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители“; б) в ал. 3, изречение първо думата „Експертите“ се заменя с „Независимите оценители“; в) в ал. 4 думата „експерт“ се заменя с „независим оценител“. 9. В чл. 221, ал. 1: а) в т. 1 думите „чл. 114б, ал. 2“ се заменят с „чл. 119, ал. 3“; б) в т. 2 след думите „чл. 100а, ал. 2“ се добавя „чл. 100б, ал. 3“ и се поставя запетая; в) в т. 3 след думите „чл. 100а, ал. 1, 4, 6 и 7“ се добавя „чл. 100в, ал. 1“ и се поставя запетая; г) в т. 4 думите „чл. 114б, ал. 1“ се заменят с „чл. 114б“. 10. В чл. 146, ал. 2 думите „т. 1“ се заменят с „т. 2“. 11. В § 1, т. 1, буква „в“ от допълнителните разпоредби думите „инвестиционно дружество от затворен тип“ се заменят с „национален инвестиционен фонд“. § 83. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 54, 59, 80, 82 и 105 от 2006 г., бр. 48, 53, 97, 100 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 24 и 41 от 2009 г., бр. 19, 41, 43, 86 и 100 от 2010 г., бр. 51, 60 и 77 от 2011 г., бр. 21, 60 и 77 от 2012 г. и бр. 20 и 70 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 73, ал. 1, т. 3 думите „акции на инвестиционни дружества от затворен тип“ се заменят с „дялове и акции на национални инвестиционни фондове“. 2. В чл. 74, ал. 3 се създава изречение четвърто: „Инвестицията в дялове и акции на национални инвестиционни фондове не може

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

да надхвърля 15 на сто от брутния размер на техническите резерви, като се прилага и ал. 1, т. 4 и са спазени изискванията по чл. 72, ал. 3.“ 3. Навсякъде думите „чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор“ се заменят с „чл. 30, ал. 1, т. 11 от Закона за Комисията за финансов надзор“. § 84. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104 и 106 от 2013 г.) в чл. 122г ал. 2 се отменя. § 85. В Закона за гарантиране на влоговете в банките (oбн., ДВ, бр. 49 от 1998 г.; изм., бр. 73, 153 и 155 от 1998 г., бр. 54 от 1999 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 92 и 118 от 2002 г., бр. 31 и 39 от 2005 г., бр. 59, 64 и 86 от 2006 г., бр. 67 и 98 от 2008 г., бр. 42 и 44 от 2009 г. и бр. 97 и 101 от 2010 г.) в чл. 5, ал. 1 т. 11 се изменя така: „11. колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове, управлявани от лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и дружествата със специална инвестиционна цел;“. § 86. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44 и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от 2010 г., бр. 39 и 92 от 2011 г. и бр. 26, 53 и 82 от 2012 г.) в приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2 т. 3 се изменя така: „3. Дейност като регулиран пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, национално инвестиционно дружество, управляващо дружество или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, както и като акционерно дружество със специална инвестиционна цел.“


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

§ 87. В Закона за договорите за финансово обезпечение (обн., ДВ, бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 24 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г. и бр. 70 от 2013 г.) се правят следните изменения: 1. В чл. 3, ал. 1, т. 9 думите „инвестиционно дружество от затворен тип“ се заменят с „национален инвестиционен фонд“. 2. В чл. 4, ал. 3, т. 2 думите „колективни инвестиционни схеми“ се заменят с „предприятия за колективно инвестиране“. § 88. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г. и бр. 15, 16, 23, 68, 91 и 100 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 174: а) в заглавието думите „инвестиционни дружества от затворен тип“ се заменят с „национални инвестиционни фондове“; б) думите „лицензираните инвестиционни дружества от затворен тип“ се заменят с „националните инвестиционни фондове“. 2. В § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби: а) в буква „а“ след думите „с дялове“ се добавя „и акции“, а след думите „колективни инвестиционни схеми“ се добавя „и на национални инвестиционни фондове“; б) създава се нова буква „в“: „в) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при лик видаци я на национални инвестиционни фондове от затворен тип;“ в) досегашната буква „в“ става буква „г“. § 89. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г. и бр. 23, 66 и 100 от 2013 г.) в § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. В буква „а“ след думите „с дялове“ се добавя „и акции“, а след думите „колективни инвестиционни схеми“ се добавя „и на национални инвестиционни фондове“. 2. Създава се нова буква „в“: „в) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при лик видаци я на национални инвестиционни фондове от затворен тип;“.

ВЕСТНИК

С Т Р.   1 3 3

3. Досегашната буква „в“ става буква „г“. § 90. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г. и бр. 23, 30, 68, 98, 101 и 104 от 2013 г.) в чл. 46, ал. 1, т. 6 думите „инвестиционни дружества от затворен тип“ се заменят с „национални инвестиционни фондове“. § 91. Глава двадесета, раздел III се прилага от датата, определена от Европейската комисия в съответствие с чл. 67 от Директива 2011/61/ЕС. § 92. Предлагане на алтернативни инвестиционни фондове от трета държава и управление и предлагане на дялове или акции на алтернативни инвестиционни фондове от лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, със седалище в трета държава, освен в случаите по чл. 241 и 251, се допуска от датата, определена от Европейската комисия в съответствие с чл. 67 от Директива 2011/61/ЕС. Членове 241 и 251 се прилагат до датата, определена по реда на изречение първо. § 93. От влизането в сила на този закон до представянето на становището на ЕОЦКП съгласно чл. 67, параграф 1, буква „а“ от Директива 2011/61/ЕС комисията предоставя на ЕОЦКП на всяко тримесечие необходимата информаци я относно лица, у правл яващи алтернативни инвестиционни фондове, които управляват и/или предлагат алтернативни инвестиционни фондове под надзора на комисията, както в рамките на прилагането на паспортния режим по Директива 2011/61/ЕС, така и в рамките на националния режим. § 94. До 22 юли 2014 г. комисията уведомява Европейската комисия и ЕОЦКП за видовете алтернативни инвестиционни фондове, които може да бъдат предлагани на непрофесионални инвеститори и допълнителните изисквания за това в случаите по чл. 242, ал. 2 и чл. 250 ал. 2. Комисията уведомява Европейската комисия и ЕОЦКП и за всякакви последващи изменения в случаите по изречение първо. § 95. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 88, 89 и 90, които влизат в сила от 1 януари 2014 г. Законът е приет от 42-то Народно събрание на 10 декември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. За председател на Народното събрание: Мая Манолова 9291


С Т Р.

134

ДЪРЖАВЕН

УКАЗ № 255 На основание чл. 98, т.  4 от Конституцията на Република България ПОС ТА НОВЯВА М: Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, приет от ХLІI Народно събрание на 11 декември 2013 г. Издаден в София на 17 декември 2013  г. Президент на републиката: Росен Плевнелиев Подпечатан с държавния печат. Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55 и 56 от 1970 г.; попр., бр. 58 от 1970 г.; изм., бр. 55 от 1975 г., бр. 10 от 1987 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 113 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 42, 77, 87, 94 и 104 от 2005 г., бр. 30, 62 и 108 от 2006 г., бр. 36, 71 и 98 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 85 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г. и бр. 15 и 28 от 2013 г.) § 1. В чл. 27 се създават ал. 3 и 4: „(3) Под знамето на Република България може да плава и кораб, използван за туризъм, спорт, спортен риболов или развлечение, който е собственост на притежаващо разрешение за постоянно пребиваване в Република България физическо лице от страна, която не е членка на Европейския съюз. (4) Правата върху корабите по ал. 1, т. 5 не могат да бъдат различни от включените в договора за наемане.“ § 2. Член 28 се отменя. § 3. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „придобит в чужбина“ се заменят с „който към момента на придобиването му от лице по чл. 27, ал. 1, т. 1 – 4 или ал. 3 плава под чуждо знаме“. 2. В ал. 2 се създава изречение второ: „Когато в момента на придобиването корабът се намира в българско пристанище, свидетелството по ал. 1 се издава за срок от една година.“ § 4. Заглавието на чл. 39б се изменя така: „Условия за плаване под чуждо знаме на кораб, нает по договор за беърбоут чартър“. § 5. В чл. 40б, ал. 2 думите „чл. 28“ се заменят с „чл. 27“. § 6. Член 88б се изменя така: „Трудови правоотношения Чл. 88б. (1) Трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораб, плаващ под българско знаме, и корабопритежателя се уреждат от този кодекс и с наредба на Министерския съвет.

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

(2) С наредбата по ал. 1 се определят и изискванията за: 1. безопасни и здравословни условия на труд на борда на корабите с отчитане спецификата на извършваните превози; 2. корабопритежателите относно спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд; 3. предотвратяване на професионални заболявания и нещастни случаи на борда на корабите; 4. поддържане на съответни стандарти за хигиена на борда на корабите. (3) Трудовият договор може да бъде сключен за неопределено време или като срочен трудов договор. Срочен трудов договор се сключва: 1. за определен срок, който може да бъде и по-кратък от една година; 2. за извършване на определен рейс; 3. до завършване на определена работа; 4. за заместване на работник или служител, който отсъства от работа. (4) Срочен трудов договор със същия работник или служител за същата работа на същия или друг кораб на същия корабопритежател може да се сключва неограничен брой пъти последователно във времето. (5) Не се допуска превръщането на договор за неопределено време в договор за определен срок, както и на срочен договор в договор за неопределено време, освен с писмено съгласие между страните. За превръщането на договор за неопределено време в договор за определен срок и за превръщането на срочен договор в договор за неопределено време не е необходимо предварително писмено заявяване от работника или служителя. (6) Срокът на предизвестието за прекратяване на трудов договор за неопределено време е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от три месеца. Срокът на предизвестието за предсрочно прекратяване на срочен трудов договор е 30 дни, но не повече от остатъка от срока на договора. (7) Нормалната продължителност на работното време на лицата, наети на борда на кораб, плаващ под българско знаме, е 8 часа дневно. (8) Работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време – седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 12 месеца. В тези случаи надхвърлящият установената в ал. 7 нормална продължителност на работното време труд, положен на борда на кораб от член на екипажа, не се смята за извънреден и се компенсира с равен брой часове почивка на брега след репатрирането. Ако компенсирането не може да се извърши в рамките на отчетния период на сумирано изчисляване на работното време, този труд се заплаща по ред и в размери, определени с наредбата по ал. 1. (9) Минималната продъл ж ителност на почивката на членовете на екипажа е 10 часа


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

за период 24 часа и 77 часа за всеки 7-дневен период. (10) Времето за почивка може да бъде разделено най-много на два периода, единият от които с продължителност най-малко 6 часа. Интервалът между два последователни периода за почивка не може да надвишава 14 часа. (11) Независимо от установеното в ал. 9 и 10 при необходимост от осигуряване непосредствената безопасност на кораба, лицата или товара, намиращи се на борда, или за предоставяне помощ на други кораби или на лица, изпаднали в беда на море, капитанът може да изиска от всеки член на екипажа да работи толкова часове, колкото са необходими за възстановяването на нормалната обстановка. (12) Поради спецификата на работата на борда на кораб отлагането на ползването на седмичните почивки се разрешава в съответствие с Конвенция № 14 относно седмичната почивка (индустрия), 1921, приета в Женева на 25 октомври 1921 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 81 от 1924 г.) (ДВ, бр. 36 от 1997 г.). Ползването на седмичните почивки може да се отлага и когато това е предвидено в трудовия договор и/или във вътрешни актове на работодателя, и/или в действащ колективен трудов договор в предприятието. Часовете за отработване през отложените седмични почивки съставляват част от графика за работа, но не се включват в нормата за работно време при установено сумирано изчисляване на работното време. (13) Отработените часове по време на отложените седмични почивки и официалните празници в рамките на нормалната продължителност на работното време по ал. 7 не се смятат за извънреден труд и се компенсират с допълнителен платен отпуск на брега след репатриране, равен на броя на отработените седмични почивки и официални празници. По взаимно съгласие между страните по трудовото правоотношение ползването на този вид допълнителен платен отпуск може да бъде заменено с изплащане на парично обезщетение, изчислено на базата на основното месечно трудово възнаграждение на члена на екипажа и допълнителните възнаграждения с постоянен характер. Часовете, отработени по време на отложените седмични почивки извън рамките на нормалната продължителност на работното време, се компенсират по предвидения в ал. 8 ред. (14) Ползването на отпуск от член на екипажа се извършва по ред, установен с наредбата по ал. 1, без изготвяне на годишен график. (15) За неуредените в този кодекс и в наредбата по ал. 1 трудови правоотношения се прилагат нормите на действащото българско трудово законодателство.“ § 7. В чл. 100б, ал. 2, изречение второ думите „може да забрани на кораба да отплава от пристанището, преди да бъдат отстранени

ВЕСТНИК

С Т Р.   1 3 5

недостатъците“ се заменят с „може да задържи кораба в пристанището до отстраняване на недостатъците“. § 8. В чл. 360 се създават ал. 10 и 11: „(10) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е национален орган, отговарящ за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334/1 от 2010 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1177/2010“, и осъществява контрол за изпълнението на произтичащите от него задължения на превозвачите по договор за превоз на пътници по смисъла на чл. 3, буква „м“ от регламента и пристанищните оператори, предоставящи пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 3 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. (11) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ разглежда подадените в съответствие с чл. 25, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 жалби от пътници по реда, регламентиран в раздел I „Потребителски жалби и сигнали“ от глава девета „Потребителски спорове“ на Закона за защита на потребителите.“ § 9. В чл. 363 се правят следните изменения: 1. Заглавието се изменя така: „Разрешение за отплаване и задържане на кораб“. 2. В ал. 2, в текста преди т. 1 думите „може да забрани отплаването на всеки кораб“ се заменят с „може да задържи всеки кораб“. 3. В ал. 3 думите „забранява отплаването или влизането в пристанището“ се заменят със „задържа или забранява влизането в пристанището“. 4. В ал. 4 думите „Забраната за отплаване“ се заменят със „Задържането“ и думата „я“ се заменя с „го“. § 10. Член 364 се изменя така: „Забрана за отплаване на кораб Чл. 364. (1) Капитанът на пристанище може да забрани отплаването на кораб, независимо от знамето, под което плава, или да задържи намиращ се в пристанището товар по искане на орган на изпълнителната или съдебната власт за обезпечаване събирането на дължими данъци, акцизи, митни сборове, такси, глоби или имуществени санкции. (2) Забраната за отплаване, съответно задържането на товара продължава до отстраняване на причините, които са предизвикали налагането є, или до представяне на гаранция съгласно чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. (3) Капитанът на пристанището се произнася по искането за налагане на забрана за отплаване на кораб в деня на постъпване на искането. (4) Заповедта, с която се налага забрана за отплаване, подлежи на предварително изпълнение.


С Т Р.

136

ДЪРЖАВЕН

(5) Заповедта, с която се налага забрана за отплаване, подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“ § 11. Създава се чл. 364а: „Арест на търговски кораб, който се намира в българско морско пристанище Чл. 364а. (1) Търговски кораб, който се намира в българско морско пристанище, независимо от знамето, под което плава, може да бъде арестуван само за обезпечаване на морски иск по смисъла на чл. 1, ал. 1 от Международната конвенция за арест на кораби, съставена в Женева на 12 март 1999 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 7 от 2001 г.) (ДВ, бр. 10 от 2012 г.). (2) Не се допуска арест на намиращ се в българско морско пристанище военен кораб или държавен кораб, използван с нетърговска цел. (3) Арестуването и освобождаването от арест на кораб се извършва от капитана на пристанището, в което се намира корабът, в изпълнение на съдебен акт. (4) Арест се постановява при спазване на условията, предвидени в Меж дународната конвенция за арест на кораби, от: 1. първоинстанционни я или въззивни я български съд, пред който делото по морския иск е висящо; 2. окръжния съд по местонахождението на кораба – при обезпечаване на бъдещ морски иск. (5) Освобождаването от арест се постановява при условията и по реда на чл. 4 от Международната конвенция за арест на кораби. (6) Търговски кораб, който вече е бил арестуван и освободен от арест или по отношение на който вече е предоставена гаранция за обезпечаване на морски иск, независимо от държавата, в която това е извършено, не може повторно да бъде арестуван за същия иск освен в случаите по чл. 5, ал. 1 от Международната конвенция за арест на кораби. По отношение на всеки друг кораб, който би могъл да бъде обект на арест за същия иск, се прилага разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Международната конвенция за арест на кораби.“ § 12. Член 365 се изменя така: „Арест на кораб, който се намира в българско речно пристанище Чл. 365. (1) Търговски кораб, който се намира в българско речно пристанище, независимо от знамето, под което плава, може да бъде арестуван само за обезпечаване на предявен или бъдещ иск с предмет: 1. парично вземане за: а) обезщетяване на вреди, причинени в резултат на експлоатацията на кораба, в т. ч. на причинена на сушата или по вода смърт или телесна повреда; б) обезщетяване на вреди, причинени вследствие на замърсяване или опасност от замърсяване на речната околна среда (включително

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

крайбрежието) от кораб, както и на разходите, направени за предотвратяване, ограничаване или отстраняване на последиците от такова замърсяване; в) разходи, направени за проведено спасяване, в т. ч. на кораб, представляващ сам по себе си или заради товара, който превозва, опасност за речната околна среда; г) разходи, направени за изваждане, преместване, възстановяване, разрушаване или обезвреждане на потънало имущество; д) разходи, направени за съхранение на изоставен кораб и за издръжката на екипажа му; е) пилотаж, буксировка (влачене или тласкане), корабно снабдяване, бункероване или други услуги, предоставени на кораба във връзка с неговата експлоатация, управление, съхранение или поддръжка; ж) пристанищни такси; з) заплати и други суми, дължими на членове на корабния екипаж във връзка с работата им на кораба, включително разходи по репатриране и суми за социално осигуряване, плащани от тяхно име; и) дисбурсментски разходи, направени от името на корабопритежателя; к) застрахователни премии по отношение на кораба; 2. парично вземане, произтичащо от: а) обща авария; б) превозния договор; в) договор за строеж, реконструкция, ремонт, промяна на предназначението или оборудването на кораб; 3. спор относно правото на собственост или владението върху кораба, както и относно използването или наемането му, в т. ч. спор, произтичащ от договора за покупко-продажба, и спор между съсобствениците във връзка с наемането на корабен екипаж или поделянето на печалбите от кораба; 4. ипотека или друга вещна тежест върху кораба. (2) Не се допуска арест на намиращ се в българско речно пристанище военен кораб или държавен кораб, използван с нетърговска цел. (3) Арестуването и освобождаването от арест на кораб се извършва от капитана на пристанището, в което се намира корабът, в изпълнение на съдебен акт. (4) Арест се постановява при спазване на общите изисквания на обезпечителното производство по реда на Гражданския процесуален кодекс от: 1. първоинстанционни я или въззивни я български съд, пред който делото по иска по ал. 1 е висящо; 2. окръжния съд по местонахождението на кораба – при обезпечаване на бъдещ иск. (5) Освобождаването от арест се постановява при: 1. отпадане на основанието за арестуване на кораба;


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

2. представяне на гаранция съгласно чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите.“ § 13. Създава се чл. 365а: „Изместване на кораб, по отношение на който е постановено задържане, забрана за отплаване или арест Чл. 365а. (1) В случаите по чл. 363 с цел да се обезпечат безопасността на корабоплаването и нормалната работа в пристанището и при условие, че задържаният кораб е годен за плаване, капитанът на пристанището може да разпореди изместването му на безопасно място в пристанището или на рейд, където той да остане в плаващо състояние до отстраняване на причините, предизвикали задържането. Заповедта за изместване подлежи на предварително изпълнение. (2) В случаите по чл. 364, 364а и 365 със заповедта, с която постановява забрана за отплаване, съответно арест, капитанът на пристанището определя и безопасно място в пристанището или рейд, където корабът трябва да остане в плаващо състояние до отмяната на обезпечителната мярка, за да не пречи на корабоплаването и на нормалната работа в пристанището. (3) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ не носи отговорност за разходите, направени във връзка с изместването на кораб по реда на ал. 1 и 2.“ § 14. В чл. 375, ал. 1 и 2 думите „концентрация на алкохол в дъха повече от 0,5 на хиляда или в кръвта повече от 0,25 мг/л“ се заменят с „концентрация на алкохол в дъха повече от 0,25 mg/l или в кръвта повече от 0,5 на хиляда“. § 15. Създава се чл. 383в: „Чл. 383в. (1) Налага се имуществена санкция от 2000 до 10 000 лв. на превозвач по договор за превоз на пътници по смисъла на чл. 3, буква „м“ от Регламент (ЕС) № 1177/2010, който: 1. не изпълни задължението си по чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 да издаде билет на пътника или допусне лицето, на което е поверил изпълнението на това задължение, да не го изпълни; 2. не изпълни задължението си по чл. 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 относно недискриминационно прилагане на обявените тарифи или допусне лицето, на което е поверил изпълнението на това задължение, да не го изпълни; 3. не изпълни някое от задълженията си по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 или допусне лицето, на което е поверил изпълнението на това задължение, да не го изпълни; 4. не изпълни задължението си по чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 или допусне лицето, на което е поверил изпълнението на това задължение, да не го изпълни; 5. не осигури възможност на лице с увреждания или лице с намалена подвижност да упражни правото си на избор по чл. 8, параграф 3

ВЕСТНИК

С Т Р.   1 3 7

от Регламент (ЕС) № 1177/2010 или допусне лицето, на което е поверил изпълнението на задължението, да извърши това; 6. поиска заплащане за превоза на лицето, което придружава лице с увреждания или лице с намалена подвижност, и по този начин наруши разпоредбата на чл. 8, параграф 4, изречение второ от Регламент (ЕС) № 1177/2010 или допусне лицето, на което е поверил изпълнението на свои задължения по Регламента, да извърши това; 7. не изпълни или не изпълни в установения срок някое от задълженията си по чл. 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 или допусне лицето, на което е поверил изпълнението на това задължение, да не го изпълни или да не го изпълни в установения срок; 8. не изпълни някое от задълженията си по чл. 9, параграф 1 или 2 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 относно установяването, поддържането, оповестяването и съобщаването на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ на правила за достъп до превоз на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, както и на придружаващите ги лица, или установи, или поддържа дискриминационни условия за достъп до превоз на такива лица; 9. не изпълни някое от задълженията си по чл. 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 или допусне лицето, на което е поверил изпълнението на това задължение, да не го изпълни; 10. не изпълни задължението си по чл. 10 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 относно предоставянето на безплатна помощ на лица с увреждания и на лица с намалена подвижност в пристанището, включително при качване и слизане, и на борда на кораба, или поиска заплащане за оказаната помощ, или допусне лицето, на което е поверил изпълнението на това задължение, да не го изпълни или да поиска заплащане за помощта; 11. не изпълни някое от задълженията си по чл. 11, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 или предостави помощ на лице с увреждания или на лице с намалена подвижност в пристанището, включително при качване и слизане, и на борда на кораба по начин, който не позволява на това лице да се качи, да слезе и да пътува на борда на кораба, или допусне лицето, на което е поверил изпълнението на някое от тези задължения, да не го изпълни или да го изпълни по неподходящ начин; 12. не изпълни някое от задълженията си по чл. 12, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 1177/2010; 13. не изпълни някое от задълженията си по чл. 14 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 относно установяването на процедури за обучение и инструктаж, провеждане на обучение или инструктаж на служителите в съответствие с Приложение IV на Регламента и относно поддържане уменията на служителите, или допусне лицето, на което е поверил изпълнението на някое от тези задължение, да не го изпълни;


С Т Р.

138

ДЪРЖАВЕН

14. не изпълни задължението си по чл. 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 или допусне лицето, на което е поверил изпълнението на това задължение, да не го изпълни; 15. не изпълни някое от задълженията си по чл. 23, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 за предоставяне на информация относно правата на пътниците, произтичащи от Регламента, и за връзка с Изпълнителна агенция „Морска администрация“ или предостави тази информация в неподходяща форма; 16. не изпълни задължението си по чл. 24 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 относно създаването и поддържането на достъпен механизъм за разглеждане на жалби. (2) Глоба, съответно имуществена санкция в размера по ал. 1, се налага и на лицето, на което превозвачът по договор за превоз е поверил изпълнението на някое от задълженията си по чл. 4, параграф 1, чл. 7, чл. 8, параграфи 2, 3, 4, изречение второ, и параграф 5, чл. 9, параграф 4, чл. 10, чл. 11, параграфи 4 и 5, чл. 14 и чл. 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1177/2010.“ § 16. В § 1а от допълнителните разпоредби се създават т. 41 и 42: „41. „Забрана за отплаване на кораб“ е обезпечителна мярка, състояща се в задържане на кораб в пристанището за обезпечаване на публично вземане по чл. 364. 42. „Арест на кораб“ е обезпечителна мярка, състояща се в задържане или ограничаване преместването на търговски кораб за обезпечаване на предявен или бъдещ морски иск по смисъла на чл. 1, ал. 1 от Международната конвенция за арест на кораби, съответно на иск по чл. 365, ал. 1.“ Допълнителна разпоредба § 17. Навсякъде в кодекса думите „български кораб“ се заменят с „кораб, плаващ под българско знаме“. Преходни и заключителни разпоредби § 18. Заварените висящи производства по искания за задържане на кораб по реда на чл. 364 или 365 се довършват по досегашния ред. § 19. В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2005 г. – бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012 г. и бр. 15, 28 и 66 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 30, ал. 1, т. 5 думата „задържат“ се заменя с „арестуват“. 2. В чл. 57 думите „забранява отплаването на“ се заменят със „задържа“. 3. В чл. 89:

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

а) в ал. 1 думите „да забрани движението на“ се заменят с „да задържи“; б) в ал. 2 думите „забранява отплаването на кораб от дунавско пристанище или рейд“ се заменят със „задържа кораб в дунавско пристанище или на рейд“; в) в ал. 3 думите „Забраната за отплаване“ се заменят със „Задържането“ и думата „я“ се заменя с „го“. 4. Създава се чл. 121а: „Чл. 121а. (1) Налага се имуществена санкция от 2000 до 10 000 лв. на пристанищен оператор, предоставящ услуги по чл. 116, ал. 2, т. 3, който: 1. не изпълни някое от задълженията си по чл. 9, параграф 1 или 2 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334/1 от 2010 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1177/2010“, относно установяването, поддържането, оповестяването и съобщаването на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ на правила за достъп до превоз на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, както и на придружаващите ги лица, или установи, или поддържа дискриминационни условия за достъп до превоз на такива лица; 2. не изпълни задължението си по чл. 10 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 относно предоставянето на безплатна помощ на лица с увреждания и на лица с намалена подвижност в пристанището, включително при качване на борда на кораба и при слизане, или поиска заплащане за оказаната помощ, или допусне лицето, на което е поверил изпълнението на това задължение, да не го изпълни или да поиска заплащане за помощта; 3. не изпълни някое от задълженията си по чл. 11, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 или предостави помощ на лице с увреждания или на лице с намалена подвижност в пристанището, включително при качване на борда на кораба и при слизане, по начин, който не позволява на това лице да се качи на борда на кораба или да слезе от него, или допусне лицето, на което е поверил изпълнението на някое от тези задължения, да не го изпълни или да го изпълни по неподходящ начин; 4. не изпълни някое от задълженията си по чл. 12, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 1177/2010; 5. не изпълни задължението си по чл. 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 или допусне лицето, на което е поверил изпълнението на това задължение, да не го изпълни; 6. не изпълни някое от задълженията си по чл. 23, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 за предоставяне на информация относно правата на пътниците, произтичащи от регламента, и за връзка с Изпълнителна агенция „Морска администрация“ или предостави тази информация в неподходяща форма;


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

7. не изпълни задължението си по чл. 24 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 относно създаването и поддържането на достъпен механизъм за разглеждане на жалби. (2) Глоба, съответно имуществена санкция в размера по ал. 1 се налага и на лицето, на което пристанищният оператор е поверил изпълнението на някое от задълженията си по чл. 4, параграф 1, чл. 7, чл. 8, параграфи 2, 3, 4, изречение второ, и параграф 5, чл. 9, параграф 4, чл. 10, чл. 11, параграфи 4 и 5 и чл. 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1177/2010.“ 5. В чл. 124: а) алинея 1 се изменя така: „(1) За обезпечаване събирането на глобата или имуществената санкция, наложена по тази глава, на чуждестранния невоенен кораб, независимо от собствеността му, се забранява отплаване едновременно със съставянето на акта за установяване на нарушението.“; б) в ал. 2: аа) в изречение първо думата „задържа“ се заменя с „арестува“, а след думата „обезпечаване“ се добавя „събирането на обезщетение, определено по тази глава, както и“; бб) изречение второ се изменя така: „Арестът се извършва от капитана на пристанището в изпълнение на съдебен акт в съответствие с чл. 364а и 365 от Кодекса на търговското корабоплаване.“; в) алинея 3 се отменя. 6. В § 1 от допълнителните разпоредби думите „български кораби“ се заменят с „кораби, плаващи под българско знаме“. § 20. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм., бр. 68 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В глава седма „Туроператорска и туристическа агентска дейност“ в наименованието на раздел IV след думите „с въздушен“ се поставя запетая и се добавя „автобусен и воден“. 2. В чл. 110: а) създава се нова ал. 3: „(3) Туроператорите и туристическите агенти предприемат или осигуряват предприемането на необходимите мерки в съответствие с Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334/1 от 2010 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1177/2010“, по отношение на лица с увреждания или с намалена подвижност с цел пътуване по море или по вътрешни водни пътища.“; б) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „по ал. 1“ се добавя „или 3“. 3. В чл. 205: а) досегашният текст става ал. 1 и в нея се създават т. 6 – 13: „6. туроператор или туристически агент, който не изпълни някое от задълженията си по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 или

ВЕСТНИК

С Т Р.   1 3 9

допусне лицето, на което е поверил изпълнението на това задължение, да не го изпълни; 7. туроператор или туристически агент, който не изпълни задължението си по чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 или допусне лицето, на което е изпълнението на това задължение, да не го изпълни; 8. туроператор или туристически агент, който не осигури възможност на лице с увреждания или лице с намалена подвижност да упражни правото си на избор по чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 или допусне лицето, на което е поверил изпълнението на задължението, да извърши това; 9. туроператор или туристически агент, който поиска заплащане за превоза на лицето, което придружава лице с увреждания или лице с намалена подвижност, и по този начин наруши разпоредбата на чл. 8, параграф 4, изречение второ от Регламент (ЕС) № 1177/2010, или допусне лицето, на което е поверил изпълнението на свои задължения по Регламента, да извърши това; 10. туроператор или туристически агент, който не изпълни или не изпълни в установения срок някое от задълженията си по чл. 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 или допусне лицето, на което е поверил изпълнението на това задължение, да не го изпълни или да не го изпълни в установения срок; 11. туроператор, който не изпълни задължението си по чл. 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 или допусне лицето, на което е поверил изпълнението на това задължение, да не го изпълни; 12. туроператор или туристически агент, който не изпълни някое от задълженията си по чл. 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 или допусне лицето, на което е поверил изпълнението на това задължение, да не го изпълни; 13. туроператор или туристически агент, който не изпълни някое от задълженията си по чл. 12, параграф 1 или 2 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 или допусне лицето, на което е поверил изпълнението на това задължение, да не го изпълни.“; б) създава се ал. 2: „(2) Глоба, съответно имуществена санкция в размера по ал. 1 се налага на лицето, на което туроператорът или туристическият агент е поверил изпълнението на някое от задълженията си по чл. 7, чл. 8, параграфи 2, 3, 4, изречение второ, и параграф 5, чл. 9, параграфи 3 и 4 и чл. 12, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1177/2010.“ Законът е приет от 42-то Народно събрание на 11 декември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. За председател на Народното събрание: Мая Манолова 9292


С Т Р.

140

ДЪРЖАВЕН

УКАЗ № 256 На основание чл. 98, т.  4 от Конституцията на Република България ПОС ТА НОВЯВА М: Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за общинската собственост, приет от ХLІI Народно събрание на 11 декември 2013 г. Издаден в София на 17 декември 2013  г. Президент на републиката: Росен Плевнелиев Подпечатан с държавния печат. Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение на Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от 2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г., бр. 45 и 91 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.) § 1. В чл. 21, ал. 4 думите „по реда на чл. 199, ал. 1 от Закона за устройство на територията“ се заменят с „чрез покупка“. § 2. В чл. 25 се правят следните изменения: 1. В ал. 2: а) в изречение първо думите „се внася обезщетението, и датата, след която започва изплащане на обезщетението по сметката на правоимащите“ се заменят с „ще бъде внесено обезщетението по сметка на правоимащите лица и за началната дата, от която ще започне изплащането му“; б) изречение трето се заличава. 2. В ал. 3, изречение първо думите „обнародва в „Държавен вестник“ се заменят със „съобщава на заинтересованите лица по реда на чл. 61, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс“. 3. Алинея 4 се изменя така: „(4) Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, заповедта по ал. 2 му се съобщава и чрез обнародване на обявление в „Държавен вестник“.“ § 3. В чл. 27 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Заповедта на кмета на общината по чл. 25, ал. 2 може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от съобщаването є.“ 2. В ал. 3 изречение първо се изменя така: „В тридневен срок от получаването на жалбата съдът се произнася в закрито заседание

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

по допускане на посочените и представените от страните доказателства и насрочва делото в 7-дневен срок.“ § 4. В чл. 29 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „в заповедта по чл. 25, ал. 2“ се заменят с „във влязлата в сила заповед по чл. 25, ал. 2 или в съдебното решение“. 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Имотът се смята за отчужден: 1. в случаите по ал. 1 – от датата, на която паричното обезщетение, определено във влязлата в сила заповед по чл. 25, ал. 2 или в решението на съда, бъде преведено от общината в банка по сметка на правоимащите лица; 2. в случаите по ал. 2 – от датата, на която паричното обезщетение, определено в заповедта по чл. 25, ал. 2, бъде преведено в банка по сметка на общината.“ 3. Алинея 4 се отменя. Заключителни разпоредби § 5. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 34а ал. 3 се изменя така: „(3) В случаите по ал. 1 и 2 министърът на регионалното развитие, съответно областният управител, публикува за сметка на инвеститора на обекта обявление в два централни и един местен ежедневник, с което оповестява за започналата процедура по отчуждаване и изпраща копие от него до кметовете на общини, райони, кметства и до кметските наместници, на чиято територия се намират имотите или части от имотите – частна собственост, предмет на отчуждаване. Кметовете и кметските наместници поставят обявлението на определените места в сградата на общината, на района, на кметството или в населеното място, на чиято територия се намират имотите – частна собственост, предмет на отчуждаването. Обявлението се публикува и на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие, на съответната областна администрация и на съответната община.“ 2. В чл. 34б: а) алинея 2 се изменя така: „(2) Решението на Министерския съвет по чл. 34а, ал. 1 се съобщава на заинтересованите


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

лица по реда на чл. 61, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс от инвеститора на обекта, който предоставя данните за датата на съобщаването на Министерския съвет. Инвеститорът на обекта изпраща копие от решението и до кметовете на общини, райони, кметства и до кметските наместници, на чиято територия се намират имотите или части от имотите – частна собственост, предмет на отчуждаване. Кметовете и кметските наместници поставят обявлението на определените места в сградата на общината, на района, на кметството или в населеното място, на чиято територия се намират имотите – частна собственост, предмет на отчуждаването. Решението на Министерския съвет се обявява и на интернет страниците на Министерския съвет, на съответната областна администрация и на съответната община.“; б) създава се ал. 3: „(3) Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, решението на Министерския съвет по чл. 34а, ал. 1 му се съобщава и чрез обнародване на обявление в „Държавен вестник“.“ 3. В чл. 34в: а) в ал. 1, изречение първо думите „се внася“ се заменят с „ще бъде внесено“, а думата „започва“ се заменя с „ще започне“; б) алинея 2 се изменя така: „(2) Заповедта на областния управител по чл. 34а, ал. 2 се съобщава на заинтересованите лица по реда на чл. 61, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Областният управител изпраща копие от заповедта и до кметовете на общини, райони, кметства и до кметските наместници, на чиято територия се намират имотите или части от имотите – частна собственост, предмет на отчуждаване. Кметовете и кметските наместници поставят заповедта на определените места в сградата на общината, на района, на кметството или в населеното място, на чиято територия се намират имотите – частна собственост, предмет на отчуждаването. Заповедта на областния управител се обявява и на интернет страниците на областната администрация и на съответната община.“; в) създава се ал. 3: „(3) Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, заповедта по чл. 34а, ал. 2 му се съобщава и чрез обнародване на обявление в „Държавен вестник“.“ 4. В чл. 35, ал. 2 думата „обнародването“ се заменя със „съобщаването“. 5. В чл. 38: а) алинеи 1 и 2 се изменят така: „(1) Решението на Министерския съвет по чл. 34а, ал. 1 подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

ВЕСТНИК

С Т Р.   1 4 1

(2) Заповедта на областния управител по чл. 34а, ал. 2 подлежи на обжалване пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от съобщаването є.“; б) в ал. 6, изречение първо думата „5-дневен“ се заменя с „тридневен“, а думите „след 15 дни“ се заменят с „в 7-дневен срок“. 6. В чл. 39: а) алинея 1 се изменя така: „(1) Имот ът се см ята за от ч у ж ден от датата, на която паричното обезщетение, определено във влязлото в сила решение на Министерския съвет по чл. 34а, ал. 1, съответно във влязлата в сила заповед на областния управител по чл. 34а, ал. 2 или в съдебното решение, бъде преведено по сметка на правоимащите лица.“; б) в ал. 3 думите „чл. 34, ал. 2“ се заменят с „чл. 34а, ал. 2“; в) в ал. 6 думите „в решението по чл. 34а, ал. 1, в заповедта по чл. 34в, ал. 1“ се заменят с „във влязлото в сила решение по чл. 34а, ал. 1, във влязлата в сила заповед по чл. 34а, ал. 2“; г) алинея 7 се отменя. 7. Член 42 се изменя така: „Чл. 42. По отчуждителните производства, обезщетенията и сделките за придобиване на собственост и на вещни права по тази глава не се събират данъци и такси.“ 8. В чл. 42ж ал. 2 се отменя. § 6. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28 и 66 от 2013 г.) се правят следните изменения: 1. В чл. 144 ал. 4 се отменя. 2. В чл. 149, ал. 2, т. 1 думите „не са заинтересувани лица собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземлен имот, за който има влязъл в сила подробен устройствен план и издаден акт за принудително отчуждаване за изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение“ се заличават. 3. В чл. 199: а) в ал. 1 думите „които не са съсобственици“ се заличават; б) в ал. 2 изречение трето се заличава. Законът е приет от 42-то Народно събрание на 11 декември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. За председател на Народното събрание: Мая Манолова 9293


С Т Р.

142

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

УКАЗ № 257

УКАЗ № 258

На основание чл. 98, т.  4 от Конституцията на Република България

На основание чл. 98, т.  4 от Конституцията на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М: Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за геодезията и картографията, приет от ХLІI Народно събрание на 11 декември 2013 г. Издаден в София на 17 декември 2013  г. Президент на републиката: Росен Плевнелиев Подпечатан с държавния печат. Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ПОС ТА НОВЯВА М: Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за животновъдството, приет от ХLІI Народно събрание на 11 декември 2013 г. Издаден в София на 17 декември 2013  г. Президент на републиката: Росен Плевнелиев Подпечатан с държавния печат. Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за гео-  дезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм., бр. 57 и 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 и 74 от 2009 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 77 от 2012 г. и бр. 66 от 2013 г.) Параграф единствен. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 3 в текста преди т. 1 думите „материали и данни по ал. 2“ се заменят с „материалите и данните по ал. 1“, а след думите „на трети лица“ се добавя „с изключение на случаите по ал. 4“. 2. Създава се ал. 4: „(4) Предоставянето на материалите и данните по ал. 1 се извършва безвъзмездно: 1. при обмен между Министерството на инвестиционното проектиране, Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи във връзка с изпълнение на дейностите по този закон; 2. при осъществяване правомощията на министъра на инвестиционното проектиране, министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи, произтичащи от международни договори; 3. при обмен на данни между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и общините за изпълнение на правомощията им, произтичащи от закон; 4. за предотвратяване на рискове от бедствия и аварии или при настъпване на такива; 5. за нуждите на научни организации и висши училища във връзка с извършваната от тях научна дейност, финансирана с публични средства.“ Законът е приет от 42-то Народно събрание на 11 декември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. За председател на Народното събрание: Мая Манолова 9296

ЗАКОН

за изменение на Закона за животновъдството  (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от 2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 59 от 2012 г. и бр. 66 от 2013 г.) § 1. В чл. 15, ал. 4 т. 1 се отменя. § 2. В чл. 29, ал. 1, т. 1 буква „а“ се отменя. Заключителни разпоредби § 3. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 15, 66 и 101 от 2013 г.) чл. 10б, 10в, 10г и 10д се отменят. § 4. В Закона за съхранение и търговия със зърно (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 101 от 2000 г., бр. 9 и 58 от 2003 г., бр. 69 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 55, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 16, 54, 69 и 100 от 2008 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 4а, ал. 1, т. 2 буква „и“ се отменя. 2. В чл. 11а, ал. 2: а) точки 1, 7, 8, 9 и 10 се отменят; б) създава се т. 13: „13. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“ 3. В чл. 11б: а) точки 4 и 5 се отменят; б) създава се т. 7: „7. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“


БРОЙ  109

ДЪРЖАВЕН

4. В чл. 11д, ал. 1 думата „15-дневен“ се заменя с „10-дневен“. 5. В чл. 11е, ал. 1 думата „15-дневен“ се заменя с „5-дневен“. 6. В чл. 11з, ал. 1 думата „15-дневен“ се заменя с „10-дневен“. 7. В чл. 12 ал. 2 се изменя така: „(2) Министърът на земеделието и храните изменя лицензията на публичния склад за зърно при промяна на вписаните в лицензията обстоятелства: 1. увеличение или намаление на капацитета; 2. промяна на правната форма на публичния склад; 3. промяна в наименованието, седалището и адреса на управление на публичния склад.“ 8. В чл. 12а ал. 2 се изменя така: „(2) Национа лната сл у жба по зърното изменя удостоверението за регистрация на зърнохранилището при промяна на вписаните в удостоверението обстоятелства: 1. увеличение или намаление на капацитета; 2. промяна на правната форма на юридическото лице – собственик и/или наемател на складовете; 3. промяна в наименованието, седалището и адреса на управление на юридическото лице – собственик и/или наемател.“ 9. В чл. 24, ал. 4 т. 1 се отменя. § 5. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22 от 2010 г.; попр., бр. 23 от 2010 г.; изм., бр. 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 г. и бр. 52 и 68 от 2013 г.) в чл. 29в се правят следните изменения: 1. В ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така: „При пускане в свободно обращение вносителите представят пред митническите органи лицензия за внос на коноп по образец съгласно Приложение I от Регламент (ЕО) № 507/2008 на Комисията от 6 юни 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно (ОВ, L 149/38 от 7 юни 2008 г.). Лицензията се издава от министъра на земеделието и храните на вносители:“. 2. Алинея 5 се отменя. § 6. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г. и бр. 15, 27 и 66 от 2013 г.) в чл. 224, ал. 3 т. 2 се изменя така:

ВЕСТНИК

С Т Р.   1 4 3

„2. ед и нен и ден т ифи к а ц ионен код по БУЛСТАТ;“. § 7. Законът за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти (обн., ДВ, бр. 88 от 2006 г.; изм., бр. 96 от 2006 г., бр. 36, 43 и 54 от 2008 г. и бр. 12, 32 и 82 от 2009 г.) се отменя. Законът е приет от 42-то Народно събрание на 11 декември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. За председател на Народното събрание: Мая Манолова 9294

РЕШЕНИЕ

по искането за предсрочно освобождаване на заместник-председателя на 42-то Народно събрание Мая Манолова Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Отхвърля искането за предсрочно освобождаване на заместник-председателя на 42-то Народно събрание Мая Манолова. Решението е прието от 42-то Народно събрание на 6 декември 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание. Председател на Народното събрание: Михаил Миков 9450

ПРЕЗИ ДЕН Т Н А РЕП У БЛИК АТА УКАЗ № 245 На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България ПОС ТА НОВЯВА М: Назначавам Сергей Пенчев Мичев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия. Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи. Издаден в София на 11 декември 2013 г. Президент на републиката: Росен Плевнелиев Министър-председател: Пламен Орешарски Подпечатан с държавния печат. 9303


С Т Р.

144

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ  109

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗАПОВЕД № РД-14-109 от 12 декември 2013 г. На основание чл. 10, ал. 6 от Закона за народната просвета и чл. 12, ал. 1 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета във връзка с § 1, ал. 2 от заключителните разпоредби на Постановление № 277 от 2013 г. на Министерския съвет за създаване на Център за развитие на човешките ресурси и за приемане на Правилник за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси, доклад № 802-273 от 28.08.2013 г., становище от Регионалния инспекторат по образованието – София-град, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, закривам Центъра за развитие на човешките ресурси като държавно обслужващо звено с адрес: София 1000, ул. Граф Игнатиев 15, считано от 1 януари 2014 г. Движимото имущество, активите и пасивите, правата и задълженията, в т.ч. висящи съдебни производства, както и документацията на закритото държавно обслужващо звено преминават към Центъра за развитие на човешките ресурси, създаден с Постановление № 277 от 6 декември 2013 г. на Министерския съвет. Правоприемник на правата и задълженията на закритото държавно обслужващо звено, произтичащи от действия, които са започнали въз основа на Решение на Съвета 1999/382/ЕО и Решение 253/2000Е на Европейския парламент и на Съвета за асоцииране Европейски съюз – България, за приемане на реда и условията за участие на Република България в програмите на Общността в областта на обучението и образованието – Програма Леонардо да Винчи ІІ и Програма Сократ ІІ, както и на Решение № 1720/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на програма „Учене през целия живот“ (обн., ОВ, L 327/45 от 24.11.2006 г.), е Центърът за развитие на човешките ресурси, създаден с Постановление № 277 от 6 декември 2013 г. на Министерския съвет. Трудовите правоотношения на служителите от закритото държавно обслужващо звено да бъдат уредени при условията на чл. 123 от Кодекса на труда. Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

9298

Министър: А. Клисарова

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ЗАПОВЕД № 93-01-7987 от 28 октомври 2013 г. На основание чл. 21г, т. 7 и чл. 10а, ал. 13 от Закона за пътищата във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 8 от Правилника за структурата, дейността и организацията на работа в Агенция „Пътна инфраструктура“ одобрявам Графичното оформление на различните групи и видове винетни стикери за 2014 г.

9334

Председател на Управителния съвет: Ст. Чайков

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РЕШЕНИЕ № 635 от 21 ноември 2013 г. В изпълнение предвижданията на общия устройствен план на Столичната община, програмата за проектопроучвателни работи на НАГ – СО, и в изпълнение решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-39 от 23.04.2010 г., т. 6, с писмо № ТП-9200-75 от 16.06.2010 г. е възложено изработването на подробен устройствен план (ПУП) по реда на чл. 16 ЗУТ за територията с граници Околовръстен път, проектно продължение на ул. 3-ти март, проектно продължение на ул. Добринова скала и Южна тангента. Проектът е възложен по реда на чл. 124, ал. 2 ЗУТ и се изпълнява със средства от общинския бюджет. Изработено е задание за проектиране. Съгласно договор № НАГ1064 от 14.04.2011 г. изпълнител на проекта е ЕТ „НЕЛА – Даниела Коларова“. Със Заповед № РД-09-50-691 от 26.07.2012 г. на главния архитект на СО е допуснато изработването на ПУП – ПРЗ по чл. 16