Page 1

Definitief ontwerp

Flexible water life Een nieuwe manier van wonen, leven en zijn. Het resultaat van een zoektocht naar ultieme vrijheid en flexibiliteit Door BKBT4B


Gemaakt door: Engin Erdogan St. nr. HvAmsterdam:

500501592

E-mail: engin.erdogan@hva.nl Telefoon: 06-45164880 Thomas Gorczynski St. nr. HvAmsterdam:

500240969

E-mail: thomas.gorczynski@hva.nl Telefoon: 06-20405899

Lucas Klerk St. nr. HvAmsterdam:

500249407

E-mail: lucas.klerk@hva.nl Telefoon: 06-20748383 Niloufar Zounemat St. nr. HvAmsterdam:

500509219

E-mail: niloufar.zounemat.kermani@hva.nl Telefoon: 06-21396168 In opdracht van: Hogeschool van Amsterdam Domein techniek Afstudeercourse 420 Docenten: Dhr. Gullik, P van Dhr. Wit, P de Dhr. Voorden, H ten

2


Van januari ‘10 tot juni ‘10 hebben wij deel genomen aan het afstudeeratelier bouwen op/in/onder water in opdracht van de Hogeschool van Amsterdam. Deze brochure is het gevolg van deze werkzaamheden en is bedoeld om een indruk te geven van het definitieve ontwerp en zijn uitwerkingen. Ons doel Door middel van het ontwikkelen van een breed toepasbare gestandaardiseerde module voor woningen, infrastructuur en tuin, in te spelen op de vraag naar volwaardige drijvende woningen en wijken. Daarnaast streven naar het zo optimaal mogelijk benutten van het flexibele karakter van bouwen op water.

3


Uit onderzoek blijkt dat er voor een duurzaam waterbeleid steeds meer ruimte voor water gereserveerd moet worden. Er zal een tekort aan ruimte ontstaan wanneer alle claims op ruimte naast elkaar worden geplaatst. Eén van de oplossingen hiervoor is het meervoudig gebruiken van de ruimte. Bouwen op water is één van de manieren om invulling te geven aan meervoudig ruimtegebruik waarbij wonen, werken en waterbergen met elkaar gecombineerd worden. Uitgangspunten Onze uitgangspunten nemen we als vertrekpunt in ons ontwerpproces. Onze uitgangspunten zijn keuzes die gebaseerd zijn op onze visie. Het doel van de gemaakte keuzes en uitgangspunten is om de oplossingsruimte van onze probleemstelling te beperken: • ‘Kan je met behulp van modules een flexibele leefgemeenschap opbouwen op/in/onder het water?’ De hieronder beschreven uitgangspunten vormen de basis in het verdere ontwerpproces van de gestandaardiseerde modules op/in/onder water. Toepassingsgebied We ontwerpen een breed toepasbare module. Ons ontwerp moet toepasbaar zijn in gebieden die continu onder water staan of een variërend waterpeil hebben. Het belangrijkste argument hiervoor is dat met een breed toepasbare module een grote afzetmarkt bereikt kan worden. Op deze wijze wordt de aantrekkelijkheid van wonen op/in/onder water vergroot en kan de omslag van wonen op land naar wonen op/in/onder water eenvoudiger gerealiseerd worden. Mogelijke locaties zijn gebieden als de Waddenzee of waterbergingsgebieden met een fluctuerende waterstand of het IJsselmeer met een constant waterpeil. Flexibiliteit We ontwerpen met flexibiliteit als rode leidraad. In ons toekomstscenario hebben we vastgelegd dat de behoefte aan flexibiliteit zal toenemen. We willen de term flexibiliteit volledig benutten: • Flexibiliteit op stedenbouwkundig niveau. • Flexibiliteit op gebouwniveau. • Flexibiliteit in het opvangen van variërende waterstanden. Meerwaarde water We ontwerpen om de meerwaarde van bouwen op/in/onder water te benutten. Er dient gebruik gemaakt te worden van het omringende water. We streven ernaar zo in te spelen op de mogelijkheden die het water biedt, zodat de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van bouwen op/in/onder water zoveel mogelijk vergroot wordt. We zullen gebruik maken van de toegevoegde waarde van wonen met water.

4


Overige uitgangspunten • We streven naar een breed toepasbaar drijflichaam. • De module dient toepasbaar te zijn voor verschillende doeleinden: woning, kantoor, infrastructuur etc. • Het systeem moet aanzienlijke peilvariaties kunnen opvangen. • De module dient zoveel mogelijk zelfvoorzienend te kunnen functioneren. • Er wordt gestreefd naar het creëren van een seriematig vervaardigbaar drijflichaam. • De modules dienen eenvoudig koppelbaar te zijn. • Er wordt gestreefd naar hoge mate van repetitie. Randvoorwaarden Uit de vastgestelde uitgangspunten zijn specifieke randvoorwaarden voortgevloeid. Deze randvoorwaarden vormen het kader waarbinnen ons ontwerpproces zich gaat afspelen en ontwikkelen. De vijf randvoorwaarden zijn: 1. De module moet functioneren op zowel water als land. 2. De module moet functioneren op en onder water. 3. De module heeft een zeshoeksvorm. 4. De module heeft een omringend kader. 5. De module heeft een verkeersweg geïntegreerd in het kader. In het vervolg wordt in beeld gebracht hoe we tot de hierboven genoemde randvoorwaarden hebben ingevuld.

5


Vertakkingsprincipes Tbv uitbreiding

Op water en land... De veiligste delta ter wereld nog veiliger

6


Uitbreidbaar zonder derden Van straat tot stedelijk weefsel

7


De eenvoudige koppeling en verplaatsing geeft onvoorstelbare vrijheid in vestiging en uitbreiding

8


9


10


Met één unit vele gezichten In één straat niet één keer twee dezelfde huizen tegenkomen. Flexibiliteit in vorm, grootte en uitstraling; - Iedere unit kan eenvoudig gekoppeld worden met andere units. - Voor het dak en de gevel kan uit vele prefab elementen gekozen worden die op ieder moment vervangen kunnen worden. - De kader kan zelf samengesteld worden.

11


12


13


Zes schachten per module

14

Koppeling mbv slur


rven

15


16


17


18


Met behulp van de slurven kunnen grote ruimten gemaakt worden. De slurf kan net als alle andere gevelelementen uitgenomen worden en vervangen worden voor een van de andere gevelelementen. De leidingschachten in alle zes de hoeken van de module zorgen voor veel vrijheid.

19


20


Om de module te laten stijgen en dalen in het water, hebben we besloten om op de begane grond tanks aan te brengen die zich kunnen vullen met water. Om de watertanks stevig op de begane grondvloer vast te zetten, hebben we gebruik gemaakt van de constructie. De kolommen van de begane grond bestaan uit UNPprofielen. Omdat de UNP-profielen tegenover elkaar staan tbv de watertanks blijft er een ruimte over in de hoeken. Deze ruimte wordt gebruikt om al het leidingwerk in te herbergen. De leidingruimten op de begane grond is doorgetrokken naar de eerste verdieping. Op de kolommen van de BG zijn L-profielkolommen voor de eerste verdieping geplaatst. Deze L-profielkolommen zijn zo tegenover elkaar geplaatst, zodat hiertussen diverse leidingen kunnen lopen. In de vloeren is een stalen driepoot aangebracht, dit is gedaan om de sterkte, bij eventuele aanvaring, en stabiliteit te verbeteren.

21


Er is per module veel ruimte gereserveerd voor leidingwerk. Door de grote hoeveelheid leidingen is dit niet overdreven. Er moet rekening worden gehouden met; drinkwater, elektriciteit, televisie, telefoon, internet, riolering en ventilatie. Daarbij komen nog de leidingen ten behoeven van het laten stijgen en dalen van de modules. Bovenin de beganegrondgevel is een ruimte gereserveerd om de leidingen naar de zes hoeken te verslepen.

22


23


24

Stap 1/4 Stalen constructie op betonnen vloer. Horizontale en verticale stelruimte per profiel.

Stap 2/4 Balklaag verdiepingsvlo Alumium gevelbekledin begane grond met geve


oer met trapgat. ng met lasverbindingen elopeningen.

Stap 3/4 Aluminium ballasttanks met hydraulische pompen. Verdiepingsvloer afwerken met elektrische vloerverwarming.

25


Stap 4/4 Prefab dak in zijn geheel geplaatst. Gevelelementen tegen stalen constructie. Hoekelementen over gevelelementen van binnen bevestigd vanuit leidingschachten.

26


In de detaillering is een onderscheidt gemaakt tussen dakelementen en gevelelementen. Er zijn 7 verschillende prefab gevelelementen en 5 verschillende prefab dakelementen. Gevelelement kan uitgenomen worden zonder het dak, ieder type, te verweideren. Het dak kan in zijn geheel of gedeeltelijk vervangen worden. De prefab elementen worden bevestigd door van binnenuit een bout in een vastgeslagen moer te draaien. De gevel en dakelementen zijn zelfdragend en hebben geen bijdrage aan de constructie.

27


28

Flexible Water Life  

Brochure Afstudeeropdracht HvA 2010 Flexible Water Life

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you