Page 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จานวนอาจารย์ และนิสิต จานวนนิสิต

จานวนอาจารย์

241

2,192

2011

950 2,200

ภาควิชา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าและ คอมพิวเตอร์ รวม

จานวน 27 28 17 29 101

2017

หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2


ทุนวิจัย ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2555

ประเภทแหล่งทุน

งบรายได้ งบประมาณแผ่นดิน แหล่งทุนภายนอก

2553 1,040,000 (13) 1,167,000 (4) 17,090,700 (12) รวม 19,297,700 (29)

ปีงบประมาณ 2554 160,000 (2) 640,000 (3) 4,450,750 (4) 5,250,750 (9)

2555 6,306,480 (9) 4,147,800 (5) 11,346,811 (3) 21,801,091 (17)

หมายเหตุ: ( ) จานวนทุนวิจัย ปี 2555 ยังมีทุนบางส่วนซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว และอยู่ในระหว่างการทาสัญญา

หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3


ผลงานทางวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2555

ประเภทผลงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วารสารวิชาการระดับชาติ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวม

หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2553 17 26 1 15 44

ปี พ.ศ. 2554 10 22 2 17 34

2555 2 3 0 4 5

4


ความร่วมมือภายในประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.)

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จากัด (ซีแพค)

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จากัด (มหาชน) 5


ความร่วมมือระหว่างประเทศ

หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

6


ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ต่อ) University/Institute Topics National Technical University of Research in Water Resource Engineering Athens (NTUA), Greece Exchange Students Politecnico di Torino, Italy Alessandira Campus Asian Institute of Technology (AIT)

หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

-Jewelry Design & Engineering -Numerical Simulation of Jewelry Casting -Materials and Chemical in Jewelry Casting -Strengthen the capacity of the academic staff of the University. -As well as educational research and curriculum enhancement. 7


ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ต่อ) University/Institute Kyoto University, Japan

Topics Hydro-Meteorology & Space Information

Software Engineering Institute Carnegie Mellon University

Software Product Line

Imperial College London, United Gas Turbine Technology, Development of Kingdom Heat Transfer Measurement Techniques

หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

8


การส่งเสริมการวิจัย  ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit)  ทุนแลกเปลี่ยน (The Exchange Program)  ทุนระดับบัณฑิตศึกษา

 ระบบให้บริการด้านการวิจัย  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย  ระบบบริการจัดส่งข้อเสนอโครงการ

หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

9


สถานวิจัย/สถานความเป็นเลิศ  สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม

(Center of Excellence on Energy Technology and Environment, CERI)  สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน (Center of Excellence on Environmental Research and Innovation)  ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Research Centre, ERC)  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Excellent Center of Eco-Design, NU-MTEC) หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

10


หน่วยวิจยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นการสนับสนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นการส่งเสริมให้เกิด การรวมกลุ่มการวิจัยของบุคลากรในสังกัดที่มีความสนใจในปัญหาและมีแนวทางการ ดาเนินงานวิจัยเดียวกัน อันจะนาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและยังเป็นการเสริมสร้าง บรรยากาศ การทาวิจัยในคณะฯ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ  ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2554 จานวน 8 หน่วยวิจัย เป็นเงินทั้งสิน้ 6,788,180 บาท  ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2555 จานวน 8 หน่วยวิจัย เป็นเงินทั้งสิน้ 6,380,000 บาท รวมสนับสนุนหน่วยวิจัย ทั้งสิ้น 16 หน่วยวิจัย เป็นเงิน 13,168,180 บาท หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

11


หน่วยวิจยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) วิศวกรรม โยธา

วิศวกรรม เครื่องกล

วิศวกรรม อุตสาหการ

วิศวกรรม ไฟฟ้าและ คอมพิวเตอร์

หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

12


หน่วยวิจยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) วิศวกรรม โยธา

8 หน่วยวิจัย

 หน่วยวิจัยด้านการแปรเปลี่ยนภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และภัยพิบัติ  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีคอนกรีต  หน่วยวิจัยด้านวิศวกรรมและการจัดการด้านระบบ สาธารณูปโภคเชิงบูรณาการ  หน่วยวิจัยด้านวิจัยขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน  หน่วยวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบโครงสร้างสะพานและ ระบบขนส่งทางราง  หน่วยวิจัยด้านการกาจัดสารพิษในสิ่งแวดล้อม  หน่วยวิจัยด้านวิจัยสิ่งแวดล้อมด้านมลภาวะอากาศ  หน่วยวิจัยด้านพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

13


หน่วยวิจยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) วิศวกรรม เครื่องกล

 หน่วยพัฒนาและวิจัยทางด้านนวัตกรรมยานยนต์  ศูนย์นวัตกรรมทางวิศวกรรมเครื่องกล

2 หน่วยวิจัย

หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

14


หน่วยวิจยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) วิศวกรรม อุตสาหการ

3 หน่วยวิจัย

 หน่วยวิจัยด้านการออกแบบ การตัดสินใจ และการพัฒนาทาง อุตสาหการ  หน่วยวิจัยด้านวัสดุที่มีหน้าที่ใช้งานเฉพาะสาหรับเทคโนโลยีทาง เคมี ชีวเคมี และชีวการแพทย์  หน่วยวิจัยด้านการวิจัยการดาเนินงานและการประยุกต์ใช้ อุตสาหกรรม

หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

15


หน่วยวิจยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) วิศวกรรม ไฟฟ้าและ คอมพิวเตอร์

4 หน่วยวิจัย

 หน่วยวิจัยด้านวิศวกรรมระบบและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง  หน่วยวิจัยด้านระบบสมองกลฝังตัวและอุปกรณ์อัจฉริยะ  หน่วยวิจัยด้านเทคโนโลยีทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์และการ โต้ตอบกับมนุษย์  หน่วยวิจัยด้านการวิเคราะห์และพัฒนาระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า

หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

16


ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหน่วยวิจัยทัง้ หมด  บทความวิชาการ ตีพิมพ์วารสารระดับชาติ ปีละไม่น้อยกว่า 32 เรื่อง (5 ปี 160 เรื่อง)  บทความวิชาการ ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ ปีละไม่น้อยกว่า 17 เรื่อง (5 ปี 85 เรื่อง)  นาเสนอบทความ ระดับชาติ ปีละไม่น้อยกว่า 32 เรื่อง (5 ปี 160 เรื่อง)  นาเสนอบทความ ระดับนานาชาติ ปีละไม่น้อยกว่า 8 เรื่อง (5 ปี 40 เรื่อง)  การจัดอบรมบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 40 ครั้ง  ต้นแบบเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 1 อย่าง  มีการผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 37 คน หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

17


ทุนแลกเปลี่ยน (The Exchange Program)

 คณะให้ทุนสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือนักวิจัยต่างชาติ มาทาวิจัยระยะสั้น ที่คณะฯ พร้อมทั้งมีกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การบรรยายพิเศษ หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

18


ทุนแลกเปลี่ยน (ต่อ) โดยคณะฯ จะสนับสนุนในส่วนของค่าครองชีพ และค่าที่พัก ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานภาพ ของผู้แลกเปลี่ยน ดังนี้

ค่าครองชีพ

ค่าที่พัก

นักวิจัย/นิสิตระดับ นิสิตระดับ อาจารย์ ปริญญาเอก ปริญญาโท 20,000 15,000 10,000 บาท/เดือน บาท/เดือน บาท/เดือน คณะฯ จะจัดสรรตามสถานภาพของผู้แลกเปลี่ยน

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้แลกเปลี่ยนต้องเป็นผู้ดาเนินการ หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

19


ทุนระดับบัณฑิตศึกษา  ทุนสาหรับนิสิตปริญญาโท

คณะให้การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาโท จานวน 4 ทุนต่อปี

หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

20


ทุนระดับบัณฑิตศึกษา (ต่อ)  ทุนสาหรับนิสิตปริญญาเอก

คณะจะจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน ทั้ง สิ้ น 15 ทุน ภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่ง เป็นการให้ทุนผ่า นทางอาจารย์ที่ปรึกษา เป็น ระยะเวลา 3 ปี ดังนี้ ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาเอก ค่าครองชีพ เดือนละ 7,500 บาท โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และทุนวิจัยจึงจะสามารถ ขอรับทุนสนับสนุนได้ หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

21


ทุนระดับบัณฑิตศึกษา (ต่อ)  เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน

1. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องสามารถควบคุมการทางานวิจัยของนิสิตได้เต็มเวลาตลอด ระยะเวลาการรับทุน 2. นิสิตต้องสามารถศึกษาและทาวิจัยได้เต็มเวลาตลอดระยะเวลาการรับทุน 3. นิสิตต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีในฐานข้อมูลสากลที่ สกอ.ยอมรับ เช่น ISI เป็นต้น หรือได้รับการตอบรับการจดสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 เรื่อง 4. นิสิตต้องมีผลงานเผยแพร่ในรูปแบบบทความวิชาการในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ ยอมรับในสาขาวิชานั้น อย่างน้อย 3 เรื่อง หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

22


ระบบให้บริการด้านการวิจัย เป็นการให้บริการด้านการวิจัยแก่อาจารย์ และนักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และอานวยความสะดวกในการดาเนินการวิจัย ดังนี้  ระบบบริการจัดส่งข้อเสนอโครงการ ให้บริการด้านการจัดส่งข้อเสนอโครงการ โดยช่วยอานวยความสะดวกในด้าน การติดต่อ ประสานงาน จัดเตรียม ทาสาเนา และจัดส่งข้อเสนอโครงการ รวมถึงการ ติดตามและประสานงานในการทาสัญญาโครงการวิจัย  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย อานวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลงานวิจัย และผลงานวิจัยภายในคณะ วิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงกฎและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

23


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

24

สรุปผลการดำเนินการวิจัย2553-2555  

สรุปผลการดำเนินการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร ปีการศึกษา 2553-2555

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you