Page 1

SEZNAM POOBLASEENIH SERVISOV ZA KOLESA DYNATEK V SLOVENIJI

TRGOVINA D.J.A.K, Rejceva 24 5000 Nova Gorica Tel:,+386 (0)5 333 4633 E-mail:. into@djak.si

TRGOVINA JAN SPORT Pod HruSevco 34b 1360 Vrhnika

+386 (0)1 7552598 E-mail:. jan.sport@siol.net

PRIROdNIK ZA UPORABO IN \TZDRZEVANJE KOLES - navodila za uporabo in vzdrZevanje - prirodnik za varno voznjo - garancijski list - poobla5deni servis v Sloveniji

E-NET d.o.o. Liminjanska cesta 1 1 1, 6320 Podoro: Tel:+386/ (0)5 677 16 62, fax: 1386/ (0)5 985 48 06 Tel:+386 / (0)70 550 883 E-'rail: info@enet.si

'elor E6alsfrcuele6 nlalatd od elal I ag tlop tultulsauopEu z oql)iso 'n]ol ur aluenappzn eltlelo0ez.ra1 nltugoLlod esalo)i oll]l?oJzl z l?at eu?ez Luels{rcue.le6nesalo1aluenolep ouqrqzotq Eu.lo.tlzolsonolel ez lptueI o opt31il 3

ll

oi

qeup sl n rle Esalo)l eDeuqrqzarq ebenou op octnerd cedn>1 Et!t nse? L.rel eleuzodleu 'ou?eldzarq eledeu ltnetdpo nlot uLa>lsfouereb n oq ep 'eltnelo6ez lruzo^fl psalol eclelenzrord zo e)jruzo^n 'eclelEpotd eu tpnl oulqo es Ed o)jqel 'nslruas nuroua?gelqood olot1 tnelsop cadnl nlol u:alsltcueleb ell^eldod eZ ^ lu olol a? ra} 'e1,{1saa4'a1rrp) rlo6od trutuleultou pod oualtqetodn olq 'ese1o1 e{ueneT.rpzrr eOeqels oupoz ectpelsod }ol tte noslNos qlue?gelqood uanzl 'e^Iuau.lotqoatd 'nectepn qtuzel 'efuaqj1 nlor uelsficuereD A l^erdod ur ^oOasod eua?nftlzt ef altcuete6 z1 oulegtqo lalapzt 'ecped rperez elepeu ef II 'epolq uagl€] ez a[ zo calefenzlord alnsrdpaid o] ]o)i 'oue^e?pz u! ouafiqelodn olo)i olrq alep 'nrar-uud rr efla,r eltcuerep olrcueLeo oulal- ! olol ez olep 13N-i afletpod

'(

caletepda

tltz

llsluawez

nvou vtfyslrcNVUV9

A

lleluouE

:calelepol4 :alEpord uJnl€O

r^erd

ll^olo6n'[e/tlolq

oc sa 1 tq1 a1e uAP tnr,,v,n A-lv-1-l (Cd) o:atduresodue3 rp E^ouellrn 0t09e ruocrey{ ou1er16ng er1 'cus fOIAUf S CNV Sf y1VUJ :calelenzrol6 'o'o p If N-f :)iluzo^n lu^lznl)isxe ul luleleuae

ur

ut o o p l3N-1

VnlSil

OvtlJA Nt Of NIOA ONQTAS

rerepn ^ uol4lrd oqPts oI I!u!eluoy{

otu9lord

illsndod o! luolPd eulrsoN 4apas ^ac

oJ

lltsndod ol

eilurl telt^

ile tap tlupordS

lll^elseu ou^ouod ole?o'l

orPNio oleul lEpod rle?01 oreNio olPU! esato)i !le?o'I ore^)io oleu! lltuoO tlg?a'l

llPzeueu

uo?lEugu oleruaro os !lepad

ou^ouod u! llllsr?o lll^9l6zeB

oleuard 09 esolol lle??'l uo?lPueu oleuord os )iuuo6 llelol

!uo?9eueu

lleluouz

lle lteu^erEN

ll^elseu oulouod

3fvn 3s )rNlvfN!w

elotdo o)il!u06 {e?o'l

roulrd

!l!u6ol!rd

!l^!rd ouqerlod al esolol eoslupords u! etruDt aIeJ$ os^

:Esolox lopoy\

ISl.l IXSFICNVUVC

ur

Fe^

lluqoz

!utsr^?lrd tl!u6oIrd

ellr^elg els[uoS

"i,"n)

IAd

!lP IlPu^ersN

\fl|AVUdOd

T--*1 r---- -l (uounge.r'

nIMNVSJIOY

wvA

lualt^!Dl8 os l)iluqoz uol!^Etseu oqels tJupEz nts tlupords

3fvl\l r"rv trSA 3s

v8odo vN?!cls

tru^ nv sfvt^l 3s'vrod otl[,lu) vr3'ldo tvzS

vvod Nl lndru)ls

vl!|SNs

l

fvzfl

fs v9lul^

eltluteluou

r.r-r

'el/

!leu^ern u! !llu6oIrd

orAVSdod

lllsndod e!

fvtvz

Ie?.1

!u!lur){

ofsfvl{ rs 3crlrA vuv^yo

SAVZrr 3N4OVI 'o


SpoStovani kupec! Veseli nas, da ste se odlodili za nakup kolesa DYNATEK. Ker Zelimo, da bi bila vasa vo2nja zizbranim kolesom varna in prijetna, priporodamo, da si vzamete cas, Dreberete navodila in se seznanite z vadim novim kolesom. de ste kolo kupili za vaSega otroka, si navodila oglejte skupaj z njim in se prepridajte, da bo znal s kolesorn pravilno ravnati. Za prvo voZnjo, vam bo kolo pripravil poobla5deni prodajalec ali serviser, sami pa boste s pomodjo navodil prilagodili in vzdrzevali vase kolo. Zaradi varnosti upoStevajte naslednje napotke: na kolesu se vozite sami, pri voZnji upostevajte cestno prometne predpise, za cestno vo2njo izbirajte dovolj iiroke ceste, najbolje take z ozna6eno kolesarsko

-

-

s1ezo,

preden zavijete naka2ite to

z

1. SEDEZ Velikost okvirja Vam bo najbolje svetoval SedeZ je pravilno nastavjen po viaini, ko ob iztegnjeni nogi peta lezi na pedalu (slika 1 ). Ko je pedal med vo2njo v najniZji

legi, mora biti koleno rahlo upognjeno (slika 2). Bodite pozorni tudi na oznako na se0ezll opofl, preKo Kalere nl dovoljeno ia4edi sede2a. (slika 3)

e

2. KRMILO 2a) Visinska nastavilev nosilca krmila, Privoini viiak (A) odviite za dva vrtliaiar. Z lesbnini ali oumiia6tim kladivom rbhto udarite po viiaku, da popusti notranja matica. Nato nosile( krmila nastaviie nd ieleno vi5ino. Privoini vijak ponovno privijte in preverite pravokotno lego krmile glede na sprednje kolo. (slika 4)

oPozoRtLo!

jasno kretnjo,

v slabem vremenu (de2, veter, megla, poledica) vozite 5e posebej previdno

in

poskrbite, da boste vidni,

rednovzdrlujteinkontrolirajtekolo,dabovednobrezhibnoinvarnozavo2njo, kar 5e posebej velja, de kolesa dije dasa niste vozili. priporo6amo uporabo za5ditne delade, prepridajte se, da lahko varno peljete tudi takrat, ko imate prednost.

Sprednieqa dela krmila ne smete izvledi dez oznako za najmanjSi hod (B). Pieverit'e iudi ali je privolni vrjak dovolj tdno privit. Kontrolirajte tako, da sprednje kolo stisnete me( priviti, ker ker.zarad zarad pritist<atb na krniilo. Privojnega vijaka he smete premodno privit, roXamd priti'skatb koleni in z rokama prev- elikega natezanja lahko podi. To bi lahko po\rzrodilo nezgodo ali poskodovalo kolo Najmanjs navor je 17,6

Nm.

f7-;-

2b) Nastavitev krmila Odvrjte vijak (C), nastavite krmilo po Zelji in Mjak ponovno privijte (slika 4)

NEUPRAVIEENE REKLAMACIJE

. . . . . . .

. . . . .

zamenjava zarnic zamenjava Zice bovdna, zavore ali vle6ne 2ice menjalnika zamenjava zradnice - prizna se samo de puSda na spoju zamenjava plaSda - po6kodovan zaradi premajhnega tlaka popravila stojala zamenjava komplet pedala zaradi poskodbe zamenjava verige, de je pri5lo do nenormalne obrabe zaradi nepravilne nastavilve ali nemazanja verige zamenjava sprednje vilice kolesa, 6e je priSlo do nepravilne uporabe zamenjava sprednje, zadnje ali srednje osi v garancijskem roku (priznamo samo posamezne dele in ne komplet v sklopu) nastavitev menjalnika po 30 dneh uporabe kolesa centruanje koles - prednje, zadnje po 30 dneh uporabe kolesa in vse poskodbe nastale zaradi nepazijivosti voznika kolesa, zamenjava napere po 30 dneh vse dele, de so mehansko po6kodovani ali izgubljeni oziroma po5kodovani vsled tr6enja po krivdl kupca kolesa

3. PEDALA Pri montaii peoal upostevalte, da ima levo pedalo levi navoj. desno pe dalo pa desni navol. pri demer se leva in desna stran dolodata gledano' smeri voZnje. Pedalo privijte z ioko, dokler je to mogode, nato ga s kljudem modno privijte. aril".

E

4. ZAVORE Pravilno nastavllene in uzdrievane zavore so pogoji zavarno voznjo, zato je le{em potrebno posvetiti posebno pozornost.

{aJ V-BRAKE

zavore

,

nastavitvi in

r

privitosti vseh vijakov

4b) Nastavitev zavornih oblog Zavorna obloga mora biti v smeri vnenja kolesa (smer voinje) nagnjena nekoliko naprej (slika 7). 5. VERIGA Verioa mora bfi vedno naoliena. Obcasno jo jdporebno odistlti umazairrje in naoliiti z oljem, nato pa obrisati s krpo. Mocno umazano aii zarlavelo verigo najprej oaisfie s petolejem in lo nato naoljite. Pazite tudi, da bo veriga pravlno napeta. Da se izognete preveliki obremeniM ali okvaram na verigi in zobnikth, se izogibalte naslednjim kombinactjam: Nalvebji zobnik spredaj - nalvedji zobnik zadaj Naimanj5i zobnik spredaj- nalmanjdi zobnik zadaj (slika 8)

s F+ +

*#*# slika

I

6. PNEVMATIKE Pritisk v pnevmatikah naj bo vedno v mejah, ki lih predpisuje proizvajalec pnevmatik, le-te so oznadene na pnevmatrki. Nepravilen pritisk v pnevmatiki lahko powrodi neenakomerno obrabo Ie{e, poskodbe pnevmatike in platisda, nezadosten stik kolesa s podlago,...

Ooozorilol Cborav ie sprednie kolo z varnostnimi kljukami zavarovano pred izpadan;em' je potrebnr modnopiiviti hitro vpenjaino zapiralo. Pri montaii morate paziti, da bo kolo vstavjeno v sredin(

vilic. 86) Vgradnja zadniega kolesa Vo'rad-ite oa enako ko-t sprednie kolo, veriqa mora tedi preko najmanjSega veri:nika prosteg te"ka. Kolo-potegnite v vilice lpii tekmovalnih koiesih do omejnika hoda). Tuoi pri tem pazite, d bo kolo montirano na sredini znotrai okvirja. ODozorilo! Kdlo mora bit vedno praviino montirano in dobro privilo. V nasprotnem primeru se lahkr sDrosti in oovzrodi nezbodo ali poskoduie kolo. Pri vsaki montaii in $emontaZi le treba strogr upo5tevati navodila. P6verite pritrditev kolesa pred vsako vo2njo Ce imatc vprasanja gied vgradnje ali demontaie ali 6e dvomite o pravilni pritrditvi kolesa, se obrnlte na pooblaseer servis.

9, KONTROLA KOLESA IN VZDRZEVANJE Preden se podate na vo2njo s kolesom preglejte: delovan e rjreonie in zadni'e zavore, privitosl niatic na oseh ali hitro vpenjalnih zapiralih, delovanje bpredhle in zadhje ludi, tlakv pnevmatikah, nastavitev in pritrdilâ&#x201A;Źv sede:a in nosilci krmila.

7. PRESTAVE Prestave z vsemi elementi so najobaufljivejsi del kolesa. Od Vasega prodajalca zahtevaite, da Vam poka2e pravilno uporabo prestav. Po doloaenem 6asu je prestave treba pregledati in ponovno hastaviti. Priporoiamo Vam, da to opravite pri pooblasdenem serviserju. Med prestavlianjem je potrebno pedala vrteti, vendar ne s polno obremenitviio.

7.a) sistem REVO-SHIFT (slika 9) Z r6dko na leyi strani krmila menjavate poloiaj verige na sprednjem zobniku z desno rodko pa na zadniem. Ce indikator na levi roeki kaze na pozic|lo I pomenl, da le venga na nalmanlsem predniem zobniku (pozicija 3 na najvedlem). Ko pa indikator na desni rodki kaze pozicijo 1 pa na najmanj5em. irpmehi. oa je veriEjl na irajvedjem zadhjem zobniku. pozicija 6. 7 in 8 {Stevilo zobnikov ie odvisno od Stevila prestav). 8. DEMONTA,A IN MONTAZA KOLESA Kolo s hitro vpenjalnim lqpiralom. spredniega kolesa Demontaia lPrwlusgd 8.a) uem9nt4a u.al ^urtw iz polozaja I premaknil Hrtro vpeniaino zapiraio (A) premaknite poiozai (slika (slika11, k 1 12) Snemite Snemitekolozvilic. 1. 1 2v zvpoioza] , a.Oi oem6ntdia zadn;eg'a i Demonlirate ga oa enako kot sprednie kolo, pri tem "" Demontirate ,),i,611, stit<as

i,)r

kolesa

i_i, i. ) |- I

il;' j.1;;il.;'#6*l5fi ftit, prosteqa teka.

bc) Vgiadnja sprednjega kolesa Rodica A riora biti odprta - v poloiaju 1. Os sprednjega kolesa potisnite v vilice, priviite matco (E) tako, da bo driala kolo v vilicah, nato rodicb (A) premaknete v polohj 2 V tem poloza.u mora bitr rodica wporedna z Mlicami sprednjega kolesa'in nekoliko nagnjena proti njim. Rodico zaprete rocno malo mo6neje, pri tem ne smete uporabljatj kladiva ali kakega drugega orooJa.

Po PREVoZENTH priblitso 500 km

Kontroliraiie: Pritrditev gonilke na os Pritrditev krmila in nosilca krmila Pritrditev pedalov Napelosl naper in cenlriranost

MEsEeNo odvisno od stania

Oaistite in naoljite verigo Oaislite in naoijite oba menjainika Oiislite prosti lek Namaiite osi sprednje in zadnle zavorne

odvisno od stanja

LETNO

odvisno od slania

slika 10

ieliusti

Namaiite 08 pogona, razen de leiajev ni potrebno vzddevali Kontroliraile zradnosl osi koles, naslavile in namaiile konuse POLLETNO

ffi

KONTROLNA MESTA

KOI.{TBOLA

Namatite o6i pedal

Nama:ile krmlini leiaj Namaiile podsedeino oporo in priiemne viiake Namaiite priiemni viiak nosilca krmila Vodila iidnih vryi

-

ZAITENJAJTE

l-egenda: naoljite - z oljem, namazite - z mazivom ffi@ Gibliivih delov ne smete distiti s sredstvi za razmastitev, ker lahko prodreio do namadienth delov (oesta. oonilni le2ai...) in po\zrociio okvare. Pnevniatike aiioorodi (zavorne povrSind). ne smelo nikoli priti v stik z oljem ali nastjo. Prioorodamo da navedena vzdrievalna dela opravi poobla5deni seviser. Navedeni dasovni intervali za posamezne konirole oziromavzdrZevalna dela so dolodeni na osnovi normalne uporabe kolesa. Ce pogosto kolesarite, npr. 5pofino ali na daljSih voiniah' morate kolo kontrolirati pogosteje.

Dynatek navodila  

Podjetje E Net d.o.o.: Navodila za kolesa blagovne znamke Dynatek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you