Page 1

förlaget för dig som jobbar med spänning

ELFÖRLAGET www.elforlaget.se


innehåll böcker 7 AMA 8 Eio Elkontroll

9

Elsäkerhet 10 eio eltest

13

Kvalitet och miljö

15

Ekonomi 17 Sek handböcker El

17

Sek handböcker TELE

24

SÄKERHET, LARM OCH TELE

24

buss- och styrsystem

27

ce-märkning 68 certifieringar 69 eio elkontroll

70

eio information

72

kvalitet och miljö

75

ekonomi 76 elsäkerhet 76 föreskrifter 78

kollektivavtal 81 avtal 82 atl 83

standarder 29 Elområdet 30 Teleområdet 35 Paket 40

hjälpmedel 84

filmer 87 elsäkerhet 88 kvalitet och miljö

90

BLANKETTER 45 allmänna bestämmelser

46

it-hjälpmedel 93

arbetsorder 47

kvalitet och miljö

arbetsmiljö 49

elitpro 94

94

50

elektroniska blanketter

95

53

för arbetsgivaren

97

kvalitet och miljö

53

prislistor 97

order och anbud

54

för arbetsgivaren eio elkontroll

elsäkerhet 58

reklamprodukter 99

index e84

broschyrer 100

59

teledokumentation 59

dekaler 103 plastpåsar 106

broschyrer 63

kläder 106

allmänna bestämmelser

övrigt 106

64

arbetsmiljö 66


Beställ böcker, standarder och produkter som hjälper dig i jobbet.

www.elforlaget.se


Hej! Du håller nu Elförlagets produktkatalog för 2010 i din hand. Elförlaget är förlaget för alla som arbetar med el- och teleteknik och vi ägs av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges el- och teleteknikföretag, EIO. Här i katalogen hittar du all kunskap och erfarenhet som kan tänkas behövas för att jobba med spänning. Allt lätt åtkomligt under olika kategorier. Gå även in på vår enkla webbshop, där har vi samlat hela vårt sortiment som hjälper dig i jobbet. Böcker, standarder och produkter. Och som sagt, det är lätt att beställa. Men prova själv. Beställ när du vill, vi har öppet dygnet runt. Gå in på www.elforlaget.se. Hälsningar

Johan P Lysholm Elförlaget johan.lysholm@eio.se

Elförlaget erbjuder bland annat böcker, information och vägledning som rör el- och teleteknikbranschen. Vi finns där Internet finns och vi levererar över norra Europa. Hela vår verksamhet går ut på att samla in och erbjuda ny kunskap. Vi ägs av EIO* och samarbetar med de främsta tekniska förlagen. Vill du veta mer, gå in på www.elforlaget.se eller mejla oss på order@elforlaget.se. Du når oss också enkelt på tel 026-200 46 10 eller fax 026 24 90 10.

* Elektriska Installatörsorganisationen EIO. Bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag.


böcker Kalla fakta om hjärtat i många verksamheter. De hjälper dig som yrkesman och du spar tid.

innehåll ama 8 eio elkontroll

9

elsäkerhet 10 EIO ELTEST

13

kvalitet och miljö

15

ekonomi 17 sek handböcker el

17

sek handböcker tele

24

säkerhet, l arm och tele

24

BUSS- OCH STYRSYSTEM

27

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax


böckeR AMA

AMA EL 09 AMA EL 09 är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivning och vid utförande av avtalade elektriska arbeten. Boken är en revidering av EL AMA 98. Revideringen bygger på alla förändringar som tidigare presenterats i AMA-nytt Texterna har också anpassats till dagens teknik vilket påverkat koder och rubriker, inte minst inom teleområdet. Den stora mängden standard som ändrats sedan föregående utgåva har även påverkat texternas innehåll. Art nr 05 2160

Prisgrupp 3: 2 099 kr Prisgrupp 2: 2 099 kr Prisgrupp 1: 2 460 kr

AMA AF 07 AMA AF 07 är Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Innehållet i AMA AF har förändrats utifrån AB 04 och ABT 06 i vissa avsnitt varför en del befintliga koder flyttats och nya koder, rubriker och texter tillkommit. Alla förändringar som tidigare tagits upp i AMA-nytts beskrivningsdel har inarbetats. CE-märkning, heta arbeten och tvåårsbesiktning är bl a nytt och tillagt. Art nr 05 2161

Prisgrupp 3: 2 000 kr Prisgrupp 2: 2 000 kr Prisgrupp 1: 2 350 kr

RA EL 09 RA EL 09 - Råd och anvisningar till AMA EL 09 används som hjälpmedel vid upprättande av beskrivningar. Råd och anvisningar till AMA EL har omarbetats utifrån förändringar som presenterats i AMA-nytt. Råden har även anpassats till dagens teknik vilket påverkat koder och rubriker. Standarder som tillkommit eller förändrats sedan föregående utgåva har påverkat rådens utformning. Art nr 05 2162

Prisgrupp 3: 2 099 kr Prisgrupp 2: 2 099 kr Prisgrupp 1: 2 460 kr

AMA AF KÖP 08 AMA AF Köp 08. Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för köp av varor inom byggsektorn Reglerna i AMA AF Köp 08 är avsedda att tjäna som underlag vid upprättande av administrativa föreskrifter för köp av varor inom byggsektorn. Denna uppdaterade version av AF Köp 98 är anpassad till ABM 07. Koder och rubriker har anpassats till ABM 07 och den struktur som finns i AMA AF 07. ABM 07 samt Leveransklausuler för Byggbranschen 2008 ingår som bilagor. Art nr 05 2163

Prisgrupp 3: 780 kr Prisgrupp 2: 780 kr Prisgrupp 1: 890 kr

8

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


B L ANKETTER böckeR

AMA VVS & Kyl 09 ”AMA VVS & Kyl 09” är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av avtalade vvs-tekniska arbeten och kyltekniska arbeten. Nytt är att VVS och Kyl ges ut i ett samlat dokument. Det är en revidering av VVS AMA 98 och Kyl AMA 98. Dessutom har det skett en anpassning till Branschregler Säker Vatteninstallation, röravsnittet är helt omarbetat. Art nr 05 2164

Prisgrupp 3: 2 099 kr Prisgrupp 2: 2 099 kr Prisgrupp 1: 2 460 kr

RA VVS & Kyl 09 RA VVS & Kyl 09 är råd och anvisningar till AMA VVS & Kyl 09 och används som hjälpmedel vid upprättande av beskrivningar. RA VVS & Kyl 09 har samma indelning som AMA VVS & Kyl 09 som nu är utgivet i ett samlat dokument. I boken beskrivs hur man använder AMA VVS & Kyl 09 med råd och anvisningar (RA 09) när man gör en beskrivning. Art nr 05 2165

Prisgrupp 3: 2 099 kr Prisgrupp 2: 2 099 kr Prisgrupp 1: 2 460 kr

EIO E L KONTRO L L

Startpaket EIO Elkontroll Serviceavtal för elanläggningar För att underlätta pappersarbetet för dig, har vi tagit fram ett komplett paket av checklistor och blanketter. Dessutom material som hjälper dig att informera dina kunder om fördelen med ett serviceavtal för elanläggningen. Totalkontroll och totalekonomi är två viktiga argument för kunden att teckna ett serviceavtal för sin elanläggning. För din del handlar det om att skapa en relation som ger lönsamma och återkommande uppdrag. EIO Elkontroll är en lösning som är bra för båda parters affärer. Art nr 05 2000

Prisgrupp 3: 1 450 kr Prisgrupp 2: 1 450 kr Prisgrupp 1: 2 900 kr

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

9


böckeR E L SÄKERHET

Handbok för elinstallationer i lantbruk Handboken är anpassad till föreskriften ELSÄK-FS 2004:1, Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 och försäkringsvillkoren. Handboken gäller som försäkringsföreskrift för de flesta lantbrukare från och med 1:a januari 2005. Art nr 05 1947

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

110 kr 110 kr 170 kr

Ansvar, Instruktion och Kontroll, pärm med USB-minne Den s.k. ”AIK-pärmen”. Ansvar, Instruktion och Kontroll. Komplett pärm med instruktioner och mallar för t ex delegering av arbetsuppgifter avseende behörighetsansvar, kontrollansvar, elarbetsansvar, arbetsmiljö och personsäkerhetsansvar samt checklistor för kontroll under montage, kontroll för och efter spänningssättning. Pärm med USB-minne ingår (art 05 2904), utgåva 2010, uppdaterad enligt ISA och Svensk Standard. Art nr 05 1960

Prisgrupp 3: 950 kr Prisgrupp 2: 950 kr Prisgrupp 1: 1 700 kr

Elinstallationsregler 104 Frågor och Svar Elinstallationsregler - 104 Frågor och Svar. Frågor om installationsregler, behörighet och ansvar har alltid intresserat eltekniker. Boken ställer som titeln anger aktuella frågor och svar kring elinstallationer med anledning av den nya utgåvan av standard SS 4364000, de s.k. elinstallationsreglerna. Ändringarna från utgåva 1 till 2 är både många och omfattande. Nytt är bl.a. skyddsutjämning i badrum och de utökade kraven på användning av jordfelsbrytare m m Art nr 05 1919

Prisgrupp 3: 695 kr Prisgrupp 2: 695 kr Prisgrupp 1: 795 kr

Kontroll före idrifttagning Boken tar upp vad du kan göra för att minimera dina risker. Den beskriver bl.a. hur du kan kontrollera din installation, själva utförandet och dokumentationen av den. Du får även tillgång till en checklista som du enkelt kan följa steg för steg för att minska riskerna för olycka. Checklistan ingår även som ett löst blad i boken så att du enkelt kan kopiera upp och återanvända den i alla dina uppdrag. Se också art 051735. 45 sidor, A5-format. Art nr 05 1920

Prisgrupp 3: 350 kr Prisgrupp 2: 350 kr Prisgrupp 1: 395 kr 10

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


B L ANKETTER böckeR

Elsäkerhet i praktiken Elsäkerhet i praktiken är i första hand avsedd för besiktningsingenjörer auktoriserade av Elektriska Nämnden. Boken kan med fördel även nyttjas av eldriftsansvariga, elinstallatörer och elektriker. Elsäkerhet i praktiken kan användas dels som utbildningsmaterial, dels som handbok för etablerade besiktningsingenjörer som vill förkovra sig i något speciellt ämne. Art nr 05 1949

Prisgrupp 3: 1 795 kr Prisgrupp 2: 1 690 kr Prisgrupp 1: 1 690 kr

ESA Installation - ISA ESA Installation - ISA. Instruktioner för Spänningsskyddat Arbetssätt. Dessa anvisningar gäller för anläggningar med systemspänning max 1 000 V. Enligt arbetsmiljölagen, AML och föreskrifterna, AFS, skall arbetsgivare vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Boken finns i format A6 och A4. Se också blankett 05 9006-B2 och 05 9006-B4 båda kan tas hem från www.elforlaget.se. Art nr 05 9006 (A6)

Art nr 05 9006-A4

Prisgrupp 3: 125 kr Prisgrupp 3: 125 kr Prisgrupp 2: 125 kr Prisgrupp 2: 125 kr Prisgrupp 1: 185 kr Prisgrupp 1: 185 kr

Elinstallationsguiden Elinstallationsguiden 2004 är en vägledning för tillämpning av Elinstallationsreglerna (SS 436 40 00, utgåva 1) och SS 436 46 61 – Kontroll före idrifttagning. Guiden är upplagd som en uppslagsbok och är avsedd att användas tillsammans med Elinstallationsreglerna. Den är i A4-format och på 158 sidor. Art nr 05 1999

Prisgrupp 3: 355 kr Prisgrupp 2: 355 kr Prisgrupp 1: 450 kr

Rättelseblad till Elinstallationsguiden Elinstallationsguiden 2004 - Rättelseblad samt dekal. Art nr 05 1999A

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

0 kr 0 kr 0 kr

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

11


b ö c ke R

E L S Ä K E R H E T ( f o rtsätt n i n g )

Elinstallation Yrkesmannaskap - Montörshandbok Boken beskriver såväl det praktiska yrkesmannaskapet som den planering och affärsmässighet som krävs av en installationselektriker. Boken ger stöd vid problemlösning i det praktiska arbetet och innehåller detalj- information som är av intresse. Art nr 05 2380

Rabatter

Prisgrupp 3: 395 kr Prisgrupp 2: 395 kr Prisgrupp 1: 495 kr

3-10 ex 10% 11-25 ex 17% 26-100 ex 22% 101 ex eller fler 24%

Elsäkerhetsverkets föreskrifter EIO utgåva 4, 1:a upplagan 2010

EIO:s Lilla föreskriftsbok med ELSÄK-FS 2008:1, 2008:2, 2008:3, 2008:4, 2006:1, 2007:2, Elinstallatörsförordningen (1990:806 2010 års ändringsföreskrifter och Elsäkerhetsverkets författningskommentarer). ISBN 91-975143-0-6, 240 sidor Art nr 05 9001

Prisgrupp 3: 140 kr Prisgrupp 2: 140 kr Prisgrupp 1: 190 kr

Lilla Elhandboken Lilla Elhandboken - Elinstallationer i teori och praktik är en översättning och omarbetning av den norska boken Montørhåndboka NEK400:2002 som skrevs av Just Erik Ormbostad. Den svenska utgåvan har anpassats till svenska förhållanden av Tord Martinsen. Lilla Elhandboken bygger på föreskriften ELSÄK-FS 2004:1 och standarden SS 436 40 00. Art nr 05 9005

Prisgrupp 3: 395 kr Prisgrupp 2: 395 kr Prisgrupp 1: 485 kr

Beställ direkt på webbshopen www.elforlaget.se

12

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


e i o e lt e s t

EIO Eltest EIO Eltest utförs genom en statuskontroll av elanläggningen. Målsättningen är att avslöja de fel och brister som utgör en risk för person eller sakskada. Bedöm anläggningen efter de föreskrifter som gällde när installationen utfördes, men glöm inte att du också måste ta hänsyn till de föreskrifter som gäller idag. Genom testet och protokollet ska kunden göras uppmärksam på fel och brister som utgör en fara i elanläggningen.När testen är avslutad, och om anläggningen är godkänd, fäster testförrättaren en dekal på gruppcentralen och går igenom protokollet med kunden. På dekalen anges när och av vem testen utfördes. Om anläggningen inte är godkänd överlämnas endast protokollet och dekalen sätts ej upp. Om du vill ha mer kunskap om olika mättekniker rekommenderar vi filmen Mätteknik El - Del 1 på DVD (art 05 3007B). Art nr 05 2410

Prisgrupp 3: 1 850 kr Prisgrupp 2: 1 850 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Protokoll till EIO Eltest Testprotokoll

Original www.eio-eltest.se

www.eio-eltest.se

www.eio-eltest.se

Adress: Centralbeteckning:

Beställare:

Utrymme

Anmärkning

ISOLATIONSRESISTANS i miljoner OHM

Postadress:

Fördelningssystem:

Fastighetsbeteckning/ Lägenhetsnummer:

Mätanordningens märkning:

TN-C-S

TN-S

Anläggningsdel Gruppnummer etc. Byggnadsår:

L1-L2 Mohm

Tillbyggt år:

Testen genomförd, datum:

Testföretag:

Organisationsnummer:

Testförrättare:

Ansvarig elinstallatör:

Kontaktperson, testföretag:

L2-L3 Mohm

L1-N Mohm

S2

L2-N Mohm

S1

L3-N Mohm

K

E

L1-PE Mohm

L2-PE Mohm

Testföretagets telefon:

Fax:

Utfallet av testet har givit:

L1-L3 Mohm

Fastighetsbeteckning/ Lägenhetsnummer:

L3-PE Mohm

N-PE Mohm

Noteringar

Art nr 05 2411, utgåva 1. För mer info www.eio-eltest.se © 2008-10 EIO. Idé och produktion enestedt.se

Eltest utförd den: Fastighetsbeteckning/ Lägenhetsnummer:

Eltest utförd den:

Art nr 05 2411, utgåva 1. För mer info www.eio-eltest.se © 2008-10 EIO. Idé och produktion enestedt.se

Anmärkningar Fastighetsägare:

Protokoll för EIO eltest (3 olika), 3x25 ex

Original

Original Testprotokoll Testprotokoll Isolationsresistans

Art nr 05 2411, utgåva 1. För mer info www.eio-eltest.se © 2008-10 EIO. Idé och produktion enestedt.se

B L ANKETTER böckeR

Art nr 05 2411

Prisgrupp 3: 200 kr Prisgrupp 2: 200 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

E-post:

Godkänt

Bör åtgärdas

Ej godkänt

Ovanstående anmärkningar S2 och S1 grundar sig på gällande föreskrifter och bestämmelser. Kommentarer/förslag till åtgärder: Genomgången med testförrättaren

Ort, datum

Ort, datum

Testförrättarens signatur

Beställarens signatur

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Belastningsfördelning L1

A

L2

A

L3

A

Alltför låga värden på isolationsresistans samt oekonomisk belastningsfördelning har antecknats som anmärkning i protokollet.

Testförrättarens signatur

Namnförtydligande

Testförrättarens signatur

Namnförtydligande Omfattning se baksidan.

Sid:

/ Sid:

/

Konsumentbroschyr EIO Eltest Konsumentbroschyr för EIO Eltest, 8 sidor Art nr 05 2413 (50 ex per sats)

Prisgrupp 3: 190 kr Prisgrupp 2: 190 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Konsumentbroschyr för EIO Eltest, 4 sidor Art nr 05 2413 A (100 ex per sats)

Prisgrupp 3: 190 kr Prisgrupp 2: 190 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

13


böckeR

e i o e lt e s t ( f o r t s ät t n i n g )

Installatörsfolder EIO Eltest Art nr 05 2414

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Bilstreamer EIO Eltest Bilstreamer EIO Eltest, 1 st Art nr 05 2415

Prisgrupp 3: 20 kr Prisgrupp 2: 20 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

A4 dekal med EIO Eltest logo A4 dekal med EIO Eltest logo, 1 st Art nr 05 2416

Prisgrupp 3: 20 kr Prisgrupp 2: 20 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Affisch EIO Eltest Affisch, A2, EIO Eltest, 1 st Art nr 05 2417

Prisgrupp 3: 20 kr Prisgrupp 2: 20 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

14

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


B L ANKETTER böckeR

Dekal till elcentral Elanläggningen är besiktigad och godkänd.

Elanläggningen är besiktigad och godkänd.

Dekal till elcentral för EIO Eltest, 5 ark (50 dekaler) Datum

Datum

Vid fel kontakta:

Vid fel kontakta:

www.eio-eltest.se

Art nr 05 2419

Företag

www.eio-eltest.se

Prisgrupp 3: 125 kr Prisgrupp 2: 125 kr Prisgrupp 1: Ej köpa Organisationsnummer

Organisationsnummer För resultat se protokoll. Bör ombesiktigas inom 10 år.

För resultat se protokoll. Bör ombesiktigas inom 10 år.

Telefon

Elanläggningen är besiktigad och godkänd.

Datum

Datum

Vid fel kontakta:

Företag

www.eio-eltest.se

Företag Organisationsnummer

Organisationsnummer För resultat se protokoll. Bör ombesiktigas inom 10 år.

Telefon

Elanläggningen är besiktigad och godkänd.

Vid fel kontakta:

www.eio-eltest.se

Företag

För resultat se protokoll. Bör ombesiktigas inom 10 år.

Telefon

Telefon

Skrivplatta med logo EIO Eltest Elanläggningen är besiktigad och godkänd.

Datum

Vid fel kontakta:

www.eio-eltest.se

Företag Organisationsnummer

För resultat se protokoll. Bör ombesiktigas inom 10 år.

www.eio-eltest.se

Telefon

Elanläggningen är besiktigad och godkänd.

Skrivplatta med logotyp för EIO Eltest, 1 st Datum

Vid fel kontakta: Art nr 05 2420

www.eio-eltest.se Prisgrupp 3: 150 kr Prisgrupp 2: 150 kr Prisgrupp 1: Ej köpa Företag

Organisationsnummer

För resultat se protokoll. Bör ombesiktigas inom 10 år.

Elanläggningen är besiktigad och godkänd.

Elanläggningen är besiktigad och godkänd.

Datum

Datum

Vid fel kontakta:

Vid fel kontakta:

Företag

Företag

www.eio-eltest.se

Organisationsnummer

Organisationsnummer För resultat se protokoll. Bör ombesiktigas inom 10 år.

För resultat se protokoll. Bör ombesiktigas inom 10 år.

Telefon

k va l i t e t o c h m i l j ö

Elanläggningen är besiktigad och godkänd.

Datum

Datum

Vid fel kontakta:

Företag Organisationsnummer

För resultat se protokoll. Bör ombesiktigas inom 10 år.

Telefon

Elanläggningen är besiktigad och godkänd.

Vid fel kontakta:

www.eio-eltest.se

Telefon

Telefon

www.eio-eltest.se

Företag Organisationsnummer

Dokument El (Starkström), pärm För resultat se protokoll. Bör ombesiktigas inom 10 år.

Telefon

Pärm med register och försättsblad för dokumentering av elanläggning starkström, (Relationshandlingar) samt en checklista på vad flikarna i Dokument El kan innehålla. Art nr 05 2325

Prisgrupp 3: 290 kr Prisgrupp 2: 290 kr Prisgrupp 1: 480 kr

Dokumentpärm Tele Dokument El (Tele), pärm med register för blanketter som ingår i dokumentation av teletekniska anläggningar. Pärmen kan t ex lämnas över till din kund när du är klar med registreringen. Art nr 05 2326

Prisgrupp 3: 290 kr Prisgrupp 2: 290 kr Prisgrupp 1: 480 kr

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

15


böckeR

k va l i t e t o c h m i l j ö ( f o r t s ät t n i n g)

EIO-Q Handboken EIO-Q Ledningssystem är anpassat för företag i elteknikbranschen och tar sin utgångspunkt i standarderna för ISO 9000 och ISO 14000, kraven i AFS 2001:1 samt betonar betydelsen av ständiga förbättringar för att få ett levande ledningssystem. Med hjälp av EIO-Q Handboken ges vägledning i processen för att införa ett ledningssystem, alltifrån kvalitetssäkring i enskilda projekt till att införa ett heltäckande ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Art nr 05 2329

Rabatter

Prisgrupp 3: 455 kr Prisgrupp 2: 455 kr Prisgrupp 1: 690 kr

3-10 ex 10% 11-25 ex 18% 26-100 ex 22% 101 ex eller fler 25%

EIO-Q Projektpärm EIO-Q Projektpärm är projektledarens hjälpmedel för att hålla ordning på alla dokument i projektet. Pärmen är färdig med omslag, innehållsförteckning och register. Art nr 05 2333

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

150 kr 150 kr 250 kr

EIO-Q Ledningssystem Genom att köpa EIO-Q Paketet får du på ett enkelt och prisvärt sätt tillgång till allt du behöver för att komma igång med och utveckla ett ledningssystem i ditt företag. I paketet ingår EIO-Q Handboken, art nr 05 2329, filmen ”Att arbeta med ständiga förbättringar”, se art nr 05 3012 och en Projektpärm, art nr 05 2333, samt första årets abonnemang på EIO-Q hemsidan, art nr 05 2399 och alla elektroniska blanketter i EIOFORM, art nr 05 2900. Art nr 05 2330

Prisgrupp 3: 3 300 kr Prisgrupp 2: 3 300 kr Prisgrupp 1: 6 600 kr

16

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


B L ANKETTER böckeR EKONOMI

EIOs företagshandbok Detta är den tredje utgåvan av EIOs populära företagshandbok. Den första utgåvan gavs ut redan 1992 och följdes upp med en ny utgåva 1997. Bägge böckerna har tagits emot med stort intresse från företag i elteknikbranschen. Syftet med den här tredje utgåvan är, liksom de tidigare, att på ett enkelt och lättbegripligt sätt bidra till lönsam utveckling och ett bra ledarskap för ett elteknikföretag. I boken belyser vi de vanligaste processerna som förekommer i dagens elteknikföretag, alltifrån affärsidé och mål till ett modernt ledningssystem för företaget. Art nr 05 2378

Prisgrupp 3: 250 kr Prisgrupp 2: 250 kr Prisgrupp 1: 350 kr

Framtidsstudie 2010 Framtidsstudie 2010 visar att vi har stora möjligheter till tillväxt. Samhället förändras vilket med automatik för med sig att vår bransch också förändras. Efterfrågan på energibesparingssystem, larm, säkerhetsteknik samt effektivisering inom industrin pekar på marknader som nu expanderar kraftigt. Samtidigt ökar konkurrensen från andra branscher och marknader. Art nr 05 2366

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

0 kr 0 kr 0 kr

sek handböcker el

SEK Handbok 412 SEK Handbok 412, utgåva 3, 2004. Grafiska symboler för elektroteknisk dokumentation. Ett symbollexikon med ett urval av symboler för elscheman, hämtade från den internationella standarden IEC 60617. Standarden är utförd som en databas och innehåller de schemasymboler som används i Europa. För dem som ritar för hand eller som bara läser ritningar eller som håller på att lära sig ritningssymbolerna har SEK här samlat de vanligaste symbolerna. 118 sidor. Art nr 05 1700

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

480 kr 515 kr 550 kr

SEK Handbok 413

SEK Handbok 413, utgåva 3, 2004. Potentialutjämning i byggnader. Handboken beskriver potentialutjämningens syfte och principer samt ger vägledning för hur starkströmsföreskrifternas krav och rekommendationer omsätts i praktiken. 50 sidor. Art nr 05 1701

Prisgrupp 3: 460 kr Prisgrupp 2: 505 kr Prisgrupp 1: 550 kr

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

17


böckeR

s e k h a n d b ö c k e r e l ( f o r t s ät t n i n g)

SEK Handbok 414

SEK Handbok 414, utgåva 3, 2006. Dvärgbrytare - Vägledning för val och installation. Vägledning vid val av dvärgbrytare i anläggningar för bostäder, kontor, butiker och liknande, ger även vägledning för koordination mellan dvärgbrytare och smältsäkringar i samma krets. 38 sidor. Art nr 05 1702

Prisgrupp 3: 390 kr Prisgrupp 2: 420 kr Prisgrupp 1: 445 kr

SEK Handbok 417 SEK Handbok 417, utgåva 2, 2002. Ordlista - Anläggningar för överföring och distribution av el. Innehåller termer och definitioner med anknytning till elanläggningar och deras skötsel. Termerna ges i de flesta fall även på engelska. Med förklarande begreppssamband och figurer. 83 sidor. Art nr 05 1704

Prisgrupp 3: 330 kr Prisgrupp 2: 355 kr Prisgrupp 1: 375 kr

SEK Handbok 418 SEK Handbok 418, utgåva 2, 2006. Säkerhetsbrytare - Ett sätt att ordna säker frånskiljning. Ger hjälp vid val av metod för frånskiljning av en anläggningsdel i en elanläggning för högst 1000 V växelspänning för elektriskt arbete och för frånkoppling av en utrustning eller maskin för mekaniskt arbete på denna. Handboken behandlar i första hand användning av säkerhetsbrytare för båda dessa funktioner, men en kortfattad orientering om andra metoder ges också. Innehåller även riktlinjer för installation, användning och underhåll av säkerhetsbrytare. 25 sidor. Art nr 05 1705

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

355 kr 395 kr 430 kr

SEK Handbok 419 SEK Handbok 419, utgåva 2, 2001. Dokumentation av elanläggningar Strukturering, dokumentation och märkning. Handboken ger genom råd och exempel vägledning vid tillämpning av standarden för struktureringsprinciper och referensbeteckningar, SS-EN 61346-1. Reglerna och metoderna i denna standard är grundläggande för dokumentation och märkning av produkter och anläggningar. De förklaras och beskrivs här med hjälp av exempel hämtade från lågspänningsinstallationer i byggnader. 65 sidor. Art nr 05 1706

Prisgrupp 3: 435 kr Prisgrupp 2: 460 kr Prisgrupp 1: 480 kr

18

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


B L ANKETTER böckeR

SEK Handbok 421 SEK Handbok 421, utgåva 4, 2005. Kompendium med regler för dimensionering av ledningsnät för lågspänning. Handboken innehåller tre standarder, SS 424 14 04, SS 424 14 06, SS 424 14 24 som oftast kommer till användning vid dimensionering av kablar i ledningsnäten med hänsyn till belastningsförmåga, skydd mot överlast, skydd mot kortslutning och med beaktande av att utlösningsvillkoret skall vara uppfyllt vid jordslutning. 127 sidor. Art nr 05 1708

Prisgrupp 3: 525 kr Prisgrupp 2: 575 kr Prisgrupp 1: 620 kr

SEK Handbok 423 SEK Handbok 423, utgåva 2, 2003. Kontrollutrustningar Ledningsmärkning. Innehåller den upphävda SEN R 36 03 11 från 1954 med samma titel. Då många anläggningar innehåller kablar, uttag mm som märkts enligt anvisningarna i SEN R 36 03 11 har det bedömts vara av vikt att dessa regler förblir tillgängliga. 15 sidor. Art nr 05 1710

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

275 kr 315 kr 355 kr

SEK Handbok 426 SEK Handbok 426, utgåva 3, 2004. Klassning av explosionsfarliga områden. Områden med explosiv gasatmofär. Innehåller den engelskspråkiga versionen av EN 60079-10:2002, tillsammans med en svensk översättning. I nationella bilagor återfinns klassningsexempel, en sammanfattning av brännbara gasers och ångors egenskaper samt tabeller med data för brännbara gaser och ångor. 215 sidor. Art nr 05 1711

Prisgrupp 3: 605 kr Prisgrupp 2: 665 kr Prisgrupp 1: 725 kr

SEK Handbok 427 SEK Handbok 427, utgåva 2, 2004. Elinstallationer i explosionsfarliga områden - Riskområden med explosiv gasblandning. Innehåller de europeiska standarderna EN 60079-14 och EN 60079-17 i engelskspråkig version tillsammans med svenska översättningar. De båda standarderna behandlar elinstallationer i riskområden med explosiv gasatmosfär, respektive kontroll och underhåll av dessa. 209 sidor. Art nr 05 1712

Prisgrupp 3: 530 kr Prisgrupp 2: 580 kr Prisgrupp 1: 625 kr

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

19


böckeR

s e k h a n d b ö c k e r e l ( f o r t s ät t n i n g)

SEK Handbok 430 SEK Handbok 430, utgåva 1.1, 2008. Elsäkerhet vid service av elektronikutrustning - Vägledning till innehavare av serviceverkstäder. Handboken vänder sig till dem som innehar, beställer eller inreder arbetsplatser för service och reparation av elektronikutrustning, både rena elektronikverkstäder och sådana som ingår i större mekaniska eller kemiska industrier eller andra verksamheter, som t ex sjukhus eller militära förband. 16 sidor. Art nr 05 1714

Prisgrupp 3: 290 kr Prisgrupp 2: 320 kr Prisgrupp 1: 345 kr

SEK Handbok 431 SEK Handbok 431, utgåva 2, 2004. Avbrottsfri el - UPS. Handboken ger en samlad bild av de fordringar som ställs på en säker installation för avbrottsfri el. Den innehåller standarderna SS-EN 50171 för system för centralt matad fristående elförsörjning av väsentlig säkerhetsutrustning och SS-EN 50272-2 med säkerhetsfordringar på installationer med laddningsbara batterier. Dessa har kompletterats med elsäkerhetsfordringar på installationer för reserv- och nödkraft och med en översiktlig beskrivning av olika typer av UPS-konfigurationer. Dessutom ingår en checklista för beställare och leverantörer. 80 sidor. Art nr 05 1715

Prisgrupp 3: 435 kr Prisgrupp 2: 480 kr Prisgrupp 1: 520 kr

SEK Handbok 432 SEK Handbok 432, utgåva 1, 2001. Säker användning av bågsvetsutrustning. Handboken innehåller råd och vägledning som syftar till att göra svetsningsarbetet så säkert som möjligt. Med säkerheten som utgångspunkt beskrivs olika typer av bågsvetsutrustning, deras installation och användning. De olika risker som är förknippade med ljusbågssvetsning beskrivs och råd ges för hur riskerna kan minskas. Arbetsplatsens utformning behandlas, liksom svetsning i olika miljöer. Handboken, som är rikt illustrerad i färg och svartvitt, vänder sig till skolor, företag och enskilda. 50 sidor. Art nr 05 1716

Prisgrupp 3: 330 kr Prisgrupp 2: 355 kr Prisgrupp 1: 380 kr

SEK Handbok 433 SEK Handbok 433, utgåva 1, 2003. Statisk elektricitet i explosionsfarliga områden. Handboken beskriver vad man kan göra för att minska risken för antändning och elstötar till följd av statisk elektricitet. Den behandlar ingående de processer som oftast ger upphov till problem med statisk elektricitet och beskriver hur de elektrostatiska riskerna uppstår och vad som kännetecknar dem och ger särskilda rekommendationer för hur riskerna minskas. Framförallt behandlas hantering av vätskor, gaser och pulver. SEK Handbok 433 är en översättning av den tekniska rapporten CENELEC TR 50404. 91 sidor. Art nr 05 1717

Prisgrupp 3: 395 kr Prisgrupp 2: 425 kr Prisgrupp 1: 450 kr

20

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


B L ANKETTER böckeR

SEK Handbok 435 SEK Handbok 435, utgåva 1, 2004. Vägledning vid användning av lågspänningskablar. Handboken beskriver vilka typer av kablar som lämpar sig - eller inte lämpar sig - för viss användning. Den innehåller även vägledning beträffande fastsättning, böjradier och strömvärden för olika kabeltyper. Handboken behandlar såväl kablar för fast förläggning, i byggnader och för inre förbindning i apparater och maskiner, som för användning som anslutningskablar (sladdar). Den vänder sig därför både till den som planerar och utför elinstallationer och till den som konstruerar elektriska apparater och maskiner. 47 sidor. Art nr 05 1719

Prisgrupp 3: 375 kr Prisgrupp 2: 415 kr Prisgrupp 1: 450 kr

SEK Handbok 436 SEK Handbok 436, Elbasen - Vägledning för elinstallationer, utgåva 2, 2009. Elbasen är en liten handbok som ger förenklade regler för utförande av elinstallationer för lågspänning i bostäder och kontor samt i lokaler för hantverk och handel. Den har behändigt fickformat 115 mm x 185 mm och lite tåligare papper än vanliga böcker.Elbasen är tänkt att ge en praktisk tillämpning av reglerna i det nya ”systemtänkandet” med kortfattade övergripande föreskrifter och mer detaljerade installationsstandarder. Elbasen består av bearbetade utdrag ur Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 som kompletterats med utdrag från andra elinstallationsstandarder och från vissa SEK Handböcker. Den nya utgåvan är baserad på utgåva två av Elinstallationsreglerna. Nytt i den nya utgåvan är också ett formulär för inspektion av elinstallationer, främst i bostäder. De förenklingar som gjorts av reglerna ger en god marginal på ”den säkra sidan”. 96 sidor. Art nr 05 1720

Prisgrupp 3: 360 kr Prisgrupp 2: 380 kr Prisgrupp 1: 395 kr

Här ligger oändlig kunskap lagrad www.elforlaget.se

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

21


böckeR

s e k h a n d b ö c k e r e l ( f o r t s ät t n i n g)

SEK Handbok 438 SEK Handbok 438, utgåva 1, 2005. Högspänningshandboken - SS 421 01 01 och Högspänningsguiden. Handboken innehåller den tidigare utgivna standarden SS 421 01 01 för högspänningsanläggningar, tillsammans med en vägledning som förklarar och förtydligar standarden, särskilt de avsnitt som behandlar mått, placeringar och jordning. Handboken omfattar inte kraftledningar. 152 sidor. Art nr 05 1722

Prisgrupp 3: 540 kr Prisgrupp 2: 595 kr Prisgrupp 1: 650 kr

SEK Handbok 439 SEK Handbok 439, utgåva 1, 2004. Dokumentation av industriella elanläggningar, Denna handbok ger en lättillgänglig och övergripande beskrivning av gällande regler för dokumentation av elanläggningar inom industrin. Handboken är baserad på internationella standarder och på erfarenheter från svensk processindustri och är utgiven av SEK och FIE, Föreningen för Industriell Elteknik, i samarbete. Handboken ger en sammanfattning av de olika standarderna, främst SS-EN 61346 (struktureringsprinciper och referensbeteckningar), SS-EN 61082 (dokument), SS-EN 62023 (strukturering av teknisk information och dokumentation), SS-EN 62027 (stycklistor). 210 sidor. Art nr 05 1723

Prisgrupp 3: 705 kr Prisgrupp 2: 760 kr Prisgrupp 1: 810 kr

SEK Handbok 442 SEK Handbok 442, utgåva 1, 2007. Jordfelsbrytare - Vägledning för val och installation. Handboken behandlar jordfelsbrytare för allmänbruk med en högst 400 V märkspänning och en märkström som inte överstiger 125 A (fast installation). Den ger råd och rekommendationer vid användningen av jordfelsbrytare som skydd mot elchock och mot brand. Syftet är att ge främst projektörer, konstruktörer och installatörer ökad kunskap vad gäller tillämpning, val och användning av jordfelsbrytare. 75 sidor. Art nr 05 1729

Prisgrupp 3: 420 kr Prisgrupp 2: 420 kr Prisgrupp 1: 495 kr

SEK Handbok 445 SEK Handbok 445, utgåva 1, 2006. Handboken vänder sig till dem som vill veta mera om överspänningar i lågspänningsnät, hur och var de uppstår och vilka egenskaper de har. Boken ger en introduktion till ämnet och presenterar resultat och slutsatser från studier och försök som genomförts i olika länder. Åsköverspänningar, kopplingsöverspänningar och temporära överspänningar behandlas var för sig. Även överspänningar till följd av ömsesidig påverkan mellan elnät och telenät behandlas. Till varje kapitel hör ett fördjupningsavsnitt. Boken beskriver endast översiktligt hur överspänningarnas verkningar kan begränsas. 139 sidor. Art nr 05 1726

Prisgrupp 3: 365 kr Prisgrupp 2: 395 kr Prisgrupp 1: 420 kr

22

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


B L ANKETTER böckeR

SEK Handbok 446 SEK Handbok 446, utgåva 1, 2007. Elanläggningar - Säkerhet vid arbete. Handboken består av innehållet i standarden SS EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar samt kommentarer till standarden som utarbetats av SEK TK 724. I en bilaga återges Elsäkerhetsverkets skötselföreskrifter. Handboken är i format A5. 58 sidor. Art nr 05 1728

Prisgrupp 3: 355 kr Prisgrupp 2: 375 kr Prisgrupp 1: 395 kr

SEK Handbok 447 SEK Handbok 447, utgåva 1, 2006. Handboken ger information och praktiska anvisningar om val, anslutning och drift av bärbara, traktormonterade, transportabla eller fasta aggregat i storlekar upp till cirka 50 kVA. Handboken vill ge vägledning och svar på de viktigaste frågorna som kan uppstå vid val och användning av generatoraggregat i olika tillämpningar. Tillverkare skall lämna information om aggregatets skötsel, men ofta saknar användaren information om andra viktiga frågor, t ex om jordning, skydd och om aggregatens uppträdande under olika förhållanden. Syftet med handboken är att råda bot på detta. 42 sidor. Art nr 05 1725

Prisgrupp 3: 240 kr Prisgrupp 2: 270 kr Prisgrupp 1: 300 kr

SEK Handbok 448 SEK Handbok 448, utgåva 1, 2007. Kopplingsutrustningar för industriella elanläggningar. Handboken vänder sig i första hand till användare av kopplingsutrustningar, d v s beställare, projektörer, konstruktörer, drift- och underhållspersonal, men också till leverantörer, tillverkare, installatörer, inspektörer och besiktningsmän. Syftet med handboken är att på ett lättfattligt sätt ge läsaren en fördjupad insikt om kopplingsutrustningar och dess användning. Ett indirekt syfte med handboken är också att bidra till ökad elsäkerhet genom att hjälpa till att höja kunskapsnivån om kopplingsutrustningar. 200 sidor. Art nr 05 1727

Prisgrupp 3: 605 kr Prisgrupp 2: 650 kr Prisgrupp 1: 695 kr

SEK Handbok 449 SEK Handbok 449, utgåva 1, 2009. Potentialutjämning i industriella elanläggningar. Den här handboken beskriver de krav som den som beställer eller använder en industrianläggning bör ställa på ett potentialutjämningssystem och ger råd och vägledning om hur ett sådant system kan utföras. Jordning och skärmning för att minska elektromagnetiska störningar behandlas inte. Målet är att ge en praktisk tolkning av de säkerhetsmässiga och funktionsmässiga kraven på potentialutjämning. Art nr 05 1707

Prisgrupp 3: 510 kr Prisgrupp 2: 535 kr Prisgrupp 1: 560 kr

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

23


böckeR

s e k h a n d b ö c k e r e l ( f o r t s ät t n i n g)

SEK Handbok 450

SEK Handbok 450, utgåva 1, 2008. Elinstallationer i medicinska utrymmen. Denna handbok beskriver och förklarar de särskilda fordringar som gäller för elinstallationer i medicinska utrymmen. Handboken består av standarden SS 437 10 02 (med SS 437 10 02 T1) och förtydligande kommentarer i syfte att förenkla dess tillämpning. Kommentarerna är införda i texten och markerade med en ram, A4-format. 38 sidor. Art nr 05 1730

Prisgrupp 3: 395 kr Prisgrupp 2: 435 kr Prisgrupp 1: 470 kr

SEK HANDBÖCKER TE L E

SEK Handbok 434 SEK Handbok 434, utgåva 2, 2009. Fiberoptisk anslutning av slutanvändare - Vägledning för byggande av fiberoptiska anslutningsnät - FTTXnät. Handboken beskriver enbart FTTX-nät men är också avsedd att ge en förståelse för var dessa nät passar in i en kommuns fiberinfrastruktur. Handboken ger rekommendationer och anger grundkrav som en fiberinstallation skall uppfylla i ett FTTX-nät för att tillmötesgå nuvarande och framtida krav på kapacitet, överföringsavstånd och kvalitet. 74 sidor. Art nr 05 1718

Prisgrupp 3: 455 kr Prisgrupp 2: 490 kr Prisgrupp 1: 525 kr

SEK Handbok 455 SEK Handbok 455, utgåva 1, 2006. Dokumentation av teleanläggningar - Ny och gammal standard. Handboken innehåller den nya standarden SS 455 12 01 för dokumentation av teletekniska anläggningar. Den innehåller också de gamla standarder som ersätts av den nya och som upphör att gälla den 1 april 2006. Därmed finns både de nya och gamla reglerna för identifiering och registrering av anslutningspunkter m m i teletekniska anläggningar samlade i ett band. Handboken vänder sig till dem som projekterar, installerar, utökar och underhåller tele- och datainstallationer. 218 sidor. Art nr 05 1724

Prisgrupp 3: 650 kr Prisgrupp 2: 700 kr Prisgrupp 1: 750 kr SÄKERHET , L ARM OCH TE L E

SBF 110, Regler för automatiskt brandlarm SBF 110, Regler för automatiskt brandlarm (tidigare RUS 110). Regelverk utgivet av Svenska Brandförsvarsföreningen avseende generella kvalitetsoch säkerhetsnivåer som är av betydelse för funktion och tillförlitlighet för en automatisk brandlarmsanläggning (utgavs tidigare av försäkringsbranschen under namnet RUS 110:5). Lämpligt för dig som installerar, projekterar eller underhåller brandlarmsanläggningar. Art nr 05 1800

Prisgrupp 3: 250 kr Prisgrupp 2: 250 kr Prisgrupp 1: 295 kr

24

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


B L ANKETTER böckeR

Automatiskt brandlarm Bok om automatiskt brandlarm utgiven av SBF. Avsikten med denna bok är att ge grundläggande kunskap i ämnet. Den används även vid utbildning av anläggningsskötare. Förhoppningen är att öka driftsäkerheten på de automatiska brandlarmanläggningarna och därmed ge ett ökat skydd mot personskador samt egendom på grund av brand. Art nr 05 1801

Prisgrupp 3: 295 kr Prisgrupp 2: 295 kr Prisgrupp 1: 395 kr

Utrymningslarm 2003 Rekommendationer från SBF. Utrymningslarm anger vad som är en god nivå på utförandet av anläggningar som ska initiera utrymning i händelse av brand i byggnader. Rekommendationen ger både vägledning vid planering av en utrymningslarmanläggning och ger specificerade krav på dimensionering, installation, besiktning, drift och underhåll. Rekommendationen riktar sig till dig som är fastighetsägare, brandskyddskonsult, anläggarfirma, projektör, installatör, besiktningsman m.fl. Art nr 05 1802

Prisgrupp 3: 370 kr Prisgrupp 2: 370 kr Prisgrupp 1: 410 kr

SSF 130:7 SSF 130:7, utgåva 7. Projektering och installation av inbrottslarmanläggningar. Häftet ingår i en serie regelvek som anger egenskaper som är av betydelse för funktion och tillförlitlighet på inbrottslarmanläggningar så som produkter, behörigheter m.m. Avsikten med serien är att lägga fast kvalitets- och säkerhetsnivåer som kan tillämpas generellt vid upphandling av anläggningar. SSF 130 anger kraven för design, planering och installation av inbrottslarmanläggningar. Art nr 05 1804

Prisgrupp 3: 550 kr Prisgrupp 2: 550 kr Prisgrupp 1: 635 kr

SSF 140 SSF 140, utgåva 1. Projektering och installation av inbrottslarmanläggning med intern radioöverföring. Specificerar kraven på projektering och installation av inbrottslarmanläggning med trådlös intern radioöverföring och är avsedd för bostäder. Art nr 05 1805

Prisgrupp 3: 455 kr Prisgrupp 2: 455 kr Prisgrupp 1: 515 kr

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

25


böckeR SÄKERHET , L ARM OCH TE L E ( f o r t s ä t t n i n g )

SSF 1060 SSF 1060, utgåva 1. Norm för CCTV - Systemkrav. Norm som specificerar kraven på projektering, installation och användning av kameraövervakningsanläggningar framtagen av Svenska stöldskyddsföreningen. Art nr 05 1806

Prisgrupp 3: 455 kr Prisgrupp 2: 455 kr Prisgrupp 1: 515 kr

Telenät Telenät - Dokumentation och uppbyggnad. Boken behandlar dokumentation och uppbyggnad av telesystem enligt den nya svenska standarden SS 455 12 01 ”Dokumentation av teletekniska anläggningar”. Boken täcker hela dokumentationsdelen i gymnasiekurserna i tele-, larm- och datainstallation, ISBN 91-85641-00-6. Författare: Nicholas Melin och Gunnar Sandberg. 74 sidor. Art nr 05 2221

Prisgrupp 3: 385 kr Prisgrupp 2: 385 kr Prisgrupp 1: 475 kr

Säkerhetssystem, Uppbyggnad och Installation

Faktabok som behandlar uppbyggnad och installation av säkerhetssystem så som brand-, inbrott och utrymningslarm samt passersystem, kameraövervakning. Art nr 05 1810

Prisgrupp 3: 495 kr Prisgrupp 2: 495 kr Prisgrupp 1: 650 kr

Antenn och kabel-tv-teknik Boken vänder sig till en bred läsarkrets som vill förstå den nya digitala TV-tekniken, utan att behöva fördjupa sig i matematiska ekvationer. Illustrationer och exempel underlättar förståelsen. Baserad på nya svenska standarden SS-EN 60728-1. Boken ger den praktiska och teoretiska kompetens som krävs av en antenninstallatör för att installera, driftsätta och dokumentera antenn- och kabel-TV-anläggningar för mottagning av markbunden och satellitdistribuerad TV till villor och fastigheter. Art nr 05 1820

Prisgrupp 3: 420 kr Prisgrupp 2: 420 kr Prisgrupp 1: 500 kr

26

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


B L ANKETTER böckeR

Teleinstallation, Faktabok Teleinstallation, Faktabok, av Paul Håkansson, Lars-Göran Sikberger. Boken behandlar bl a teletekniska grunder, nätuppbyggnad av teletekniska system, dokumentation av teletekniska system, säkerhetssystem, brandlarm, inbrottslarm lås- och passersysteminfrastruktur för datakommunikation, nätverksuppbyggnad - LAN, installation med fiber, Installation med TP-kabel, antenn- och kabel-TV-teknik, planering och installation. 240 sidor. ISBN 978-91-47-01874-1. Art nr 05 1824

Prisgrupp 3: 560 kr Prisgrupp 2: 560 kr Prisgrupp 1: 660 kr

Teleinstallation, Installationsbok Teleinstallation, Installationsbok, av Paul Håkansson. Boken ger fördjupad information kring områden som behandlas i faktaboken art 05 1824. Den ger stöd och nytt kunnande såväl för utbildning, som för situationer och frågeställningar i arbetslivet. I boken finner du också information för att projektera och planera en installation, men även svar på de frågeställningar som kan dyka upp under själva installationen. Extra stor vikt är lagt vid dokumention av teletekniska anläggningar. Art nr 05 1825

Prisgrupp 3: 620 kr Prisgrupp 2: 620 kr Prisgrupp 1: 730 kr

Optofiber för kommunikation, larm och belysning Optofiber för kommunikation, larm och belysning. Boken är tänkt att ge grundläggande förståelse och kunskap till den som ska planera, installera och underhålla fibertekniska anläggningar. ISBN 978-91-85641-07-9, 112 sidor, A5-format. Art nr 05 1827

Prisgrupp 3: 350 kr Prisgrupp 2: 350 kr Prisgrupp 1: 450 kr

buss- och st yrsystem

KNX Handboken KNX Handboken. Handboken ger grundprinciperna för KNX bussteknologi. Hur du projekterar, programmerar & driftsätter. Samt hur bussnätet byggs i topologi och struktur. Hur kommunikationen mellan bussdeltagarna fungerar. Vilka applikationer är lämpliga att ansluta och några tillämpningsexempel. Art nr 05 1830

Prisgrupp 3: 250 kr Prisgrupp 2: 190 kr Prisgrupp 1: 190 kr

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

27


standarder De flesta strävar åt samma håll. De vill bli vassare i konkurrensen. Investera i en standard och läs hur man gör.

innehåll elområdet

30

teleområdet 35 paket 40

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax


STANDARDER e lOMRÅDET

SS 436 40 00, utgåva 2 Sedan 1 april 2010 gäller inte längre den första utgåvan från 2004 utan endast den andra utgåvan från 2009. Bland nyheterna i utgåva 2 kan nämnas att standarderna för kontroll före idrifttagning (SS 436 46 61) och installation av värmekablar (SS 436 47 53) har inarbetats i Elinstallationsreglerna.En ny vokabulär för jordning har införts och installationer i husvagnar får ett eget avsnitt. Dessutom utökas fordringarna på användning av jordfelsbrytare, flera gruppledningar omfattas av korta frånkopplingstider, regler för kompletterande potentialutjämning (skyddsutjämning) i badrum införs och TT-system tillåts i privata nät. Art nr 05 1735

Art nr 05 1735-PDF

Prisgrupp 3: 745 kr Prisgrupp 2: 745 kr Prisgrupp 1: 895 kr

Prisgrupp 3: 745 kr Prisgrupp 2: 745 kr Prisgrupp 1: 895 kr

SS 421 01 01 SS 421 01 01, utgåva 2, 2004. Starkströmsanläggningar med nominell spänning överstigande 1 kV AC. Denna svenska standard består av en översättning av CENELECs harmoniseringsdokument HD 637 S1 inklusive bilagor t o m Bilaga R och med de i bilagorna S och T angivna i Sverige gällande särskilda nationella förhållandena och nationella avvikelserna införda i texten och markerade med ram. 114 sidor. Se även arti nr 05 1722. Art nr 05 1741

Art nr 05 1741-PDF

Prisgrupp 3: 545 kr Prisgrupp 2: 610 kr Prisgrupp 1: 670 kr

Prisgrupp 3: 545 kr Prisgrupp 2: 610 kr Prisgrupp 1: 670 kr

SS 424 14 38 SS 424 14 38, utgåva 2, 1995. Kabelförläggning i byggnader. Standarden ger anvisningar för val av kabel och förläggningssätt i installationer för såväl elkraft som tele i byggnader inklusive kulvertar. Standarden avser i första hand förläggning av installationskabel och kraftkabel upp till och med 24 kV växelspänning men omfattar även förläggning av styroch signalkabel, telekabel, koaxialkabel och optokabel. Beträffande kabelförläggning i mark se SS 424 14 37, artikel nr 05 1780. 23 sidor. Art nr 05 1742

Art nr 05 1742-PDF

Prisgrupp 3: 625 kr Prisgrupp 2: 705 kr Prisgrupp 1: 780 kr

Prisgrupp 3: 625 kr Prisgrupp 2: 705 kr Prisgrupp 1: 780 kr

SS 436 21 01 SS 436 21 01, utgåva 3, 2003. Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning. Standarden beskriver utförandet av utrymmen för placering av kopplingsutrustningar för lågspänning. Utrymmena kan utgöras av driftrum, elrum eller övriga utrymmen där kopplingsutrustning placeras. Standarden ger riktlinjer för planering och utformning av utrymmen för uppställning av kopplingsutrustningar med en högsta märkspänning av 1 000 V AC eller 1 500 V DC med tillhörande hjälputrustning. Standarden avser i första hand utrymmen inomhus. 11 sidor.

30

Art nr 05 1744

Art nr 05 1744-PDF

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

Prisgrupp 3: 450 kr Prisgrupp 2: 505 kr Prisgrupp 1: 560 kr

450 kr 505 kr 560 kr

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


B L ANKETTER STANDARDER

SS 430 01 01 SS 430 01 01, utgåva 8, 2005. Mätartavlor. Denna standard gäller mätartavlor och mätarblock avsedda för elmätare med högst 400 V märkdriftspänning och max 63 A mätarsäkring. Standarden gäller mätartavlor för användning inom Sverige. Motsvarande internationell standard saknas. 13 sidor. Art nr 05 1745

Art nr 05 1745-PDF

Prisgrupp 3: 445 kr Prisgrupp 2: 500 kr Prisgrupp 1: 555 kr

Prisgrupp 3: 445 kr Prisgrupp 2: 500 kr Prisgrupp 1: 555 kr

SS 437 01 40

SS 437 01 40, utgåva 3, 2006 + Rättelse T1:2006 Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet. Standarden gäller nya installationer, vid ändring av befintliga installationer och i visst avseende även vid rivning av befintliga installationer och tillfälligt bruk. Alla rekommendationer för administrativa rutiner mellan elentreprenör och nätägare har tagits bort i denna utgåva. De ges i stället ut i samarbete mellan EIO och Svensk Energi med beteckningen AMI, Anslutning, Mätning och Installation. 16 sidor + Tillägg T1:2006, 1 sida. Art nr 05 1747

Art nr 05 1747-PDF

Prisgrupp 3: 550 kr Prisgrupp 2: 615 kr Prisgrupp 1: 680 kr

Prisgrupp 3: 550 kr Prisgrupp 2: 615 kr Prisgrupp 1: 680 kr

SS 437 01 45 SS 437 01 45, utgåva 4, 2004. Elinstallationer i byggnader Grundläggande dimensioneringsregler. Standarden ger grundläggande dimensioneringsregler som tillgodoser säkerhetskraven och avses motsvara normalt god kvalitet för såväl starkströmsinstallationer som svagströmsinstallationer. Standarden är avsedd att användas vid projektering och utförande av installationer i byggnader. Standarden gäller elinstallationer i byggnader för bostadsändamål, inklusive fritidshus. Den är tillämpbar också för kontor-, butiksoch små industrilokaler. 11 sidor. Art nr 05 1748

Art nr 05 1748-PDF

Prisgrupp 3: 480 kr Prisgrupp 2: 520 kr Prisgrupp 1: 560 kr

Prisgrupp 3: 480 kr Prisgrupp 2: 520 kr Prisgrupp 1: 560 kr

För oss som går med el i tankarna www.elforlaget.se

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

31


STANDARDER

e lOMRÅDET ( f o r t s ä t t n i n g )

SS 437 01 46 SS 437 01 46, utgåva 1, 1999. Elinstallationer i byggnader - Uttag och andra anslutningspunkter - Omfattning och placering. Standarden ger uppgifter om antalet uttag och andra anslutningspunkter samt deras placering. I första hand avser uppgifterna utrymmen i bostäder, byggnader för särskilda boendeformer, skolor, förskolor och fritidshem. Standarden kan i tillämpliga delar användas för likartade utrymmen i t.ex. kontor och liknande utrymmen. Uppgifterna om antalet är i de flesta fall tillämpbara. För en mer lättsam och förståelig skrift, se art nr 05 2672. 14 sidor. Art nr 05 1749

Art nr 05 1749-PDF

Prisgrupp 3: 545 kr Prisgrupp 2: 615 kr Prisgrupp 1: 680 kr

Prisgrupp 3: 545 kr Prisgrupp 2: 615 kr Prisgrupp 1: 680 kr

SS 437 01 51 SS 437 01 51, utgåva 2, 1989. Elinstallationer i byggnader - Införing av el- och telekablar i byggnader. Standarden gäller för serviser för el-, tele- och kabel-TV installationer. Den kan även tillämpas på andra kablar som tas in i byggnaden. Standarden avser byggnader huvudsakligen avsedda för bostadsändamål men är även tillämplig för andra byggnader, t.ex. kontors, butiks- och småindustrilokaler. 8 sidor. Art nr 05 1750

Art nr 05 1750-PDF

Prisgrupp 3: 440 kr Prisgrupp 2: 460 kr Prisgrupp 1: 480 kr

Prisgrupp 3: 440 kr Prisgrupp 2: 460 kr Prisgrupp 1: 480 kr

SS 437 01 52 SS 437 01 52, utgåva 2, 1990. Elinstallationer i byggnader - Utrymme för el- och teleutrustningar i flerbostadshus. Standarden anger de krav som ställs av el- och telekommunikationsleverantörer för anordnade av servis. Den är i första hand avsedd att användas vid projekteringen av byggnader så att ställda krav blir beaktade på ett tidigt stadium. Den skall även tillämpas under uppförandet av byggnaden. Standarden gäller utrymmesbehov för el- och teleutrustningar. Den gäller utrymmesbehov i byggnader huvudsakligen inrättade som flerbostadshus men är även tillämplig för andra liknade byggnader med utrustning och distributionssystem av samma karaktär och omfattning som för flerbostadshus, t.ex. sådana med kontors-, butiks- och småindustrilokaler. 8 sidor. Art nr 05 1751

Art nr 05 1751-PDF

Prisgrupp 3: 440 kr Prisgrupp 2: 460 kr Prisgrupp 1: 480 kr

Prisgrupp 3: 440 kr Prisgrupp 2: 460 kr Prisgrupp 1: 480 kr

SS 437 10 02 SS 437 10 02, utgåva 4, 2004 + Tillägg T1:2006 Elinstallationer i byggnader - Avsnitt 710: Medicinska utrymmen + Tillägg T1:2006. Standarden är avsedd att användas tillsammans med Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00. Fordringarna i standarden kompletterar, ändrar eller ersätter motsvarande fordringar i Elinstallationsreglerna. Numreringen av avsnitten i standarden är därför anpassad till Elinstallationsreglernas numrering. När ingen hänvisning görs till ett avsnitt i Elinstallationsreglerna gäller de allmänna fordringarna däri oförändrade även för de medicinska utrymmena. 17 sidor.

32

Art nr 05 1752

Art nr 05 1752-PDF

Prisgrupp 3: 565 kr Prisgrupp 2: 625 kr Prisgrupp 1: 680 kr

Prisgrupp 3: 565 kr Prisgrupp 2: 625 kr Prisgrupp 1: 680 kr

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


B L ANKETTER STANDARDER

SS 430 01 10 SS 430 01 10, utgåva 7, 2005. Mätarskåp. Denna standard gäller fabrikstillverkade mätarskåp för direktanslutna elmätare för: – enfas och trefas växelspänning – märkdriftspänning 230/400 V – märkdriftström 10 A, 25 A och 63 A. Mätarskåpen skall kunna förses med medielåda för tele/data/TV/larm m m. Standarden gäller mätarskåp för användning inom Sverige. Motsvarande internationell standard saknas. 23 sidor. Art nr 05 1753

Art nr 05 1753-PDF

Prisgrupp 3: 655 kr Prisgrupp 2: 720 kr Prisgrupp 1: 785 kr

Prisgrupp 3: 655 kr Prisgrupp 2: 720 kr Prisgrupp 1: 785 kr

SS 430 01 15 SS 430 01 15, utgåva 1, 2008. Mätarskåp och mätartavla för mättransformatormätning. 18 sidor. Art nr 05 1755

Art nr 05 1755-PDF

Prisgrupp 3: 540 kr Prisgrupp 2: 610 kr Prisgrupp 1: 675 kr

Prisgrupp 3: 540 kr Prisgrupp 2: 610 kr Prisgrupp 1: 675 kr

SS 487 01 10 SS 487 01 10, utgåva 1, 1978. Åskskydd för byggnader. Standarden behandlar åtgärder att åstadkomma ett samordnat åskskydd för byggnader och för personer som befinner sig i byggnader samt för materielen i byggnaderna. 52 sidor. Art nr 05 1764

Art nr 05 1764-PDF

Prisgrupp 3: 860 kr Prisgrupp 2: 970 kr Prisgrupp 1: 1 075 kr

Prisgrupp 3: 860 kr Prisgrupp 2: 970 kr Prisgrupp 1: 1 075 kr

SS-EN 50110-1 SS-EN 50110-1, utgåva 2, 2005. Skötsel av elektriska anläggningar. Standarden anger de minimifordringar som gäller i alla CENELECländer på säker skötsel av och säkert arbete på eller nära elektriska anläggningar. Se även art nr 05 1728. 31 sidor. Art nr 05 1777

Art nr 05 1777-PDF

Prisgrupp 3: 760 kr Prisgrupp 2: 855 kr Prisgrupp 1: 950 kr

Prisgrupp 3: 760 kr Prisgrupp 2: 855 kr Prisgrupp 1: 950 kr

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

33


STANDARDER

e lOMRÅDET ( f o r t s ä t t n i n g )

SS-EN 50272-2 SS-EN 50272-2, utgåva 1, 2001. Laddningsbara batterier och batterianläggningar - Säkerhet - Del 2: Stationära batterier. Standarden gäller för stationära laddningsbara batterier och batterianläggningar med en högsta nominell spänning av 1500 V likström och beskriver de viktigaste åtgärderna till skydd mot risker härrörande från elektricitet, gasavgivning och elektrolyt. Standarden innehåller fordringar avseende säkerhetsaspekter i samband med uppförande, användning, inspektion, underhåll och utrangering. Den omfattar bly- och nickel-kadmiumbatterier. 31 sidor. Art nr 05 1779

Art nr 05 1779-PDF

Prisgrupp 3: 785 kr Prisgrupp 2: 885 kr Prisgrupp 1: 980 kr

Prisgrupp 3: 785 kr Prisgrupp 2: 885 kr Prisgrupp 1: 980 kr

SS 424 14 37 SS 424 14 37, utgåva 6, 2000. Kabelförläggning i mark. Fast förlagd kabel ska genom utförande, läge eller särskild anordning vara skyddad mot skada genom bl.a. mekanisk påverkan. Denna standard ger anvisningar om förläggning av kabel i mark. 14 sidor. Standard gäller förläggning av kabel i mark i följande omfattning: - kraftkabel med märkspänning max 1 kV och med skyddsjordad metallmantel eller koncentrisk ledare - kraftkabel med märkspänning max 1 kV utan koncentrisk ledare - skärmad kraftkabel med märkspänning över 1 kV i icke direkt jordade system. 14 sidor. Art nr 05 1780

Art nr 05 1780-PDF

Prisgrupp 3: 545 kr Prisgrupp 2: 615 kr Prisgrupp 1: 680 kr

Prisgrupp 3: 545 kr Prisgrupp 2: 615 kr Prisgrupp 1: 680 kr

SS-EN 50310 SS-EN 50310, utgåva 2, 2006. Fastighetsnät för informationsöverföring - Jordning och potentialutjämning, Application of equipotential bonding and earthing in buildings with information technology equipment. Standarden har engelsk text. 28 sidor. Art nr 05 1781

Art nr 05 1781-PDF

Prisgrupp 3: 755 kr Prisgrupp 2: 850 kr Prisgrupp 1: 945 kr

Prisgrupp 3: 755 kr Prisgrupp 2: 850 kr Prisgrupp 1: 945 kr

SS-EN 60439-4 SS-EN 60439-4, utgåva 2, 2005. Kopplingsutrustningar för högst 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning - Del 4: Särskilda fordringar på kopplingsutrustningar för byggarbetsplatser (byggplatscentraler). Standarden gäller typkontrollerade kopplingsutrustningar, TTA, avsedda för användning på byggarbetsplatser, dvs tillfälliga arbetsplatser dit allmänheten normalt inte äger tillträde och där byggnads- och installationsarbete, reparation, ändringar eller rivning av byggnader eller väg- och vattenbyggnadsarbete eller grävning eller annat liknande arbete utförs. 20 sidor.

34

Art nr 05 1783

Art nr 05 1783-PDF

Prisgrupp 3: 635 kr Prisgrupp 2: 715 kr Prisgrupp 1: 795 kr

Prisgrupp 3: 635 kr Prisgrupp 2: 715 kr Prisgrupp 1: 795 kr

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


B L ANKETTER STANDARDER

SS-EN 60439-1 SS-EN 60439-1, utgåva 4, 2004. Kopplingsutrustningar för högst 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning - Del 1: Fordringar på typprovade och delvis typprovade utrustningar. 108 sidor.

Art nr 05 1784

Art nr 05 1784-PDF

Prisgrupp 3: 1 175 kr Prisgrupp 2: 1 235 kr Prisgrupp 1: 1 290 kr

Prisgrupp 3: 1 175 kr Prisgrupp 2: 1 235 kr Prisgrupp 1: 1 290 kr

SS-EN 60204-1 SS-EN 60204-1, utgåva 3, 2007. Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 1: Allmänna fordringar. Standarden innehåller både den officiella engelska och den svenska språkversionen av EN 60204-1:2006. Den svenska språkversionen har samma status som de officiella engelska, franska och tyska språkversionerna. Standarden anger fordringar och rekommendationer för maskiners elutrustning i avsikt att främja säkerhet för person och egendom, enhetlighet i hur maskinen reagerar på kommandon och enkelhet i underhåll. 256 sidor. Art nr 05 1785

Art nr 05 1785-PDF

Prisgrupp 3: 690 kr Prisgrupp 2: 725 kr Prisgrupp 1: 760 kr

Prisgrupp 3 : 690 kr Prisgrupp 2: 725 kr Prisgrupp 1: 760 kr

teleområdet

SS-EN 50173-1 SS-EN 50173-1, utgåva 2, 2007. Svensk titel: Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 1: Allmänna fordringar. Engelsk titel: Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General. Standarden ingår i en serie 50173 –x standarder som styr installation av fastighetsnät. Denna del innehåller generella krav på kabelsystem och dess ingående komponenter.Ingår i område: Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning. 107 sidor. Art nr 05 1736

Art nr 05 1736-PDF

Prisgrupp 3: 1 165 kr Prisgrupp 2: 1 225 kr Prisgrupp 1: 1 285 kr

Prisgrupp 3: 1 165 kr Prisgrupp 2: 1 225 kr Prisgrupp 1: 1 285 kr

SS-EN 50173-1 A1 SS-EN 50173-1, utgåva 2: 2007/A1: 200X. Svensk titel: Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 1: Allmänna fordringar.Engelsk titel: Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements. Ingår även i art 051736. Fastställelsedatum: 2010-01-25. Används tillsammans med: SS-EN 50173-1, utgåva 2, 2007, som fr o m 2012-09-01 inte gäller utan detta tillägg A1. 41 sidor. Art nr 05 1736-A1

Art nr 05 1736-A1-PDF

Prisgrupp 3: 650 kr Prisgrupp 2: 685 kr Prisgrupp 1: 715 kr

Prisgrupp 3: 650 kr Prisgrupp 2: 685 kr Prisgrupp 1: 715 kr

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

35


STANDARDER

t e l e o m r å d e t ( f o r t s ät t n i n g)

SS-EN 50173-2 SS-EN 50173-2, utgåva 1, 2007. Information technology - Generic cabling system - Part 2: Office premises. Standarden ingår i en serie 50173 –x standarder som styr installation av fastighetsnät. Denna del innehåller krav på kabelsystem för installation i kontor. 32 sidor. Art nr 05 1737

Art nr 05 1737-PDF

Prisgrupp 3: 655 kr Prisgrupp 2: 720 kr Prisgrupp 1: 785 kr

Prisgrupp 3: 655 kr Prisgrupp 2: 720 kr Prisgrupp 1: 785 kr

SS-EN 50173-3 SS-EN 50173-3, utgåva 1, 2007. Information technology - Generic cabling system - Part 3: Industrial premises. Standarden ingår i en serie 50173 –x standarder som styr installation av fastighetsnät. Denna del innehåller krav på kabelsystem för installation i industrier. 40 sidor. Art nr 05 1738

Art nr 05 1738-PDF

Prisgrupp 3: 655 kr Prisgrupp 2: 725 kr Prisgrupp 1: 790 kr

Prisgrupp 3: 655 kr Prisgrupp 2: 725 kr Prisgrupp 1: 790 kr

SS-EN 50173-4 SS-EN 50173-4, utgåva 1, 2007. Information technology - Generic cabling system - Part 4: Homes. Standarden ingår i en serie 50173 – x standarder som styr installation av fastighetsnät. Denna del innehåller krav på kabelsystem för installation i bostäder. 46 sidor. Art nr 05 1739

Art nr 05 1739-PDF

Prisgrupp 3: 820 kr Prisgrupp 2: 900 kr Prisgrupp 1: 980 kr

Prisgrupp 3: 820 kr Prisgrupp 2: 900 kr Prisgrupp 1: 980 kr

SS-EN 50173-5 SS-EN 50173-5, utgåva 1, 2007. Information technology - Generic cabling system - Part 5: Data centres. Standarden ingår i en serie 50173 –x standarder som styr installation av fastighetsnät. Denna del innehåller krav på kabelsystem för installation i datahallar. 34 sidor.

36

Art nr 05 1740

Art nr 05 1740-PDF

Prisgrupp 3: 650 kr Prisgrupp 2: 715 kr Prisgrupp 1: 780 kr

Prisgrupp 3: 650 kr Prisgrupp 2: 715 kr Prisgrupp 1: 780 kr

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


B L ANKETTER STANDARDER

SS 455 12 01 SS 455 12 01, utgåva 6, 2005 + Tillägg T1:2007. Dokumentation av teletekniska anläggningar. Standarden omfattar en översikt avseende uppbyggnaden av beteckningar för använding i dokumentation och på utrustningar för tele och datanät. Utgåva 6 omfattar även nät utanför byggnad. Standarden baseras på referensbeteckningssystemet enligt SS-EN 61346. 100 sidor. Art nr 05 1754

Art nr 05 1754-PDF

Prisgrupp 3: 1 020 kr Prisgrupp 2: 1 150 kr Prisgrupp 1: 1 275 kr

Prisgrupp 3: 1 020 kr Prisgrupp 2: 1 150 kr Prisgrupp 1: 1 275 kr

SS-EN 60728-1 SS-EN 60728-1, utgåva 1, 2008. Del 1 Systemfodringar på framkanaler i kabelnät för tv, radio och interaktiva tjänster. Språk engelska. Art nr 05 1757

Art nr 05 1757-PDF

Prisgrupp 3: 1 320 kr Prisgrupp 2: 1 485 kr Prisgrupp 1: 1 650 kr

Prisgrupp 3: 1 320 kr Prisgrupp 2: 1 485 kr Prisgrupp 1: 1 650 kr

SS-EN 50518-1 Utgåva 1, 2010 Larmcentraler - Del 1: Fordringar på byggnad och installation , 20 sidor. Art nr 05 1760

Art nr 05 1760-PDF

Prisgrupp 3: 575 kr Prisgrupp 3: 575 kr Prisgrupp 2: 650 kr Prisgrupp 2: 650 kr Prisgrupp 1: 720 kr Prisgrupp 1: 720 kr

SS-EN 50132-1 Utgåva 1:2010 Larmsystem - Utrustning och system för TV-övervakning (CCTV) - Del 1: Systemfordringar, 43 sidor. Art nr 05 1761

Art nr 05 1761-PDF

Prisgrupp 3: 680 kr Prisgrupp 3: 680 kr Prisgrupp 2: 765 kr Prisgrupp 2: 765 kr Prisgrupp 1: 850 kr Prisgrupp 1: 850 kr

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

37


STANDARDER

t e l e o m r å d e t ( f o r t s ät t n i n g)

SS-EN 60728-11 SS-EN 60728-11, utgåva 1, 2006. Kabelnät för television, ljusradio och interaktiva tjänster - Del 11: Säkerhetsfordringar. 48 sidor. Art nr 05 1768

Art nr 05 1768-PDF

Prisgrupp 3: 860 kr Prisgrupp 2: 965 kr Prisgrupp 1: 1 070 kr

Prisgrupp 3: 860 kr Prisgrupp 2: 965 kr Prisgrupp 1: 1 070 kr

SE-EN 50174-3 SE-EN 50174-3, utgåva 1, 2004. Information technology - Cabeling installation - Part 3: Installation planning and practices outside buildings. Standarden är en del i 50174 serien som omfattar 3 delar och innehåller installation och förläggning av koppar- och fibernät. Den är harmoniserad med prestandakraven i SS EN 50173-serien. Standarden lämpar sig för installatörer, konstruktörer och andra som arbetar med nätbyggnation. 49 sidor. Art nr 05 1769

Art nr 05 1769-PDF

Prisgrupp 3: 780 kr Prisgrupp 2: 880 kr Prisgrupp 1: 975 kr

Prisgrupp 3: 780 kr Prisgrupp 2: 880 kr Prisgrupp 1: 975 kr

SS-EN 50174-1 SS-EN 50174-1, utgåva 2, 2009. Svensk titel: Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av kabelnät - Del 1: Planering och kvalitetssäkring Engelsk titel: Information technology - Cabling installation - Part 1: Installation specification and quality assurance Fastställelsedatum: 2009-08-24. Ersätter: SS-EN 50174-1, utg. 1, 2001, SS-EN 50174-1, utg. 1 gäller ej fr o m 2012-05-01. Se också art nr 051771, 051771-OLD och 051770-OLD. 49 sidor. Art nr 05 1770

Art nr 05 1770-PDF

Prisgrupp 3: 835 kr Prisgrupp 2: 940 kr Prisgrupp 1: 1 040 kr

Prisgrupp 3: 835 kr Prisgrupp 2: 940 kr Prisgrupp 1: 1 040 kr

SS-EN 50174-2 SS-EN 50174-1, utgåva 2, 2009. Svensk titel: Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av kabelnät - Del 1: Planering och kvalitetssäkring. Engelsk titel: Information technology - Cabling installation - Part 1: Installation specification and quality assurance. Fastställelsedatum: 2009-08-24. Ersätter: SS-EN 50174-1, utg. 1, 2001, SS-EN 50174-1, utgåva. 1 gäller ej fr o m 2012-05-01. Se också art nr 05 1771, 05 1771-OLD och 05 1770-OLD. 49 sidor.

38

Art nr 05 1771

Art nr 05 1771-PDF

Prisgrupp 3: 1 030 kr Prisgrupp 2: 1 135 kr Prisgrupp 1: 1 240 kr

Prisgrupp 3: 1 030 kr Prisgrupp 2: 1 135 kr Prisgrupp 1: 1 240 kr

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


B L ANKETTER STANDARDER

SS-EN 50083-10

SS-EN 50083-10, utgåva 2, 2002 + Tillägg C1:2007. Kabelnät för television, ljudradio och interaktiva tjänster - Del 10: Systemfordringar på returkanaler. 31 sidor. Art nr 05 1773

Art nr 05 1773-PDF

Prisgrupp 3: 730 kr Prisgrupp 2: 805 kr Prisgrupp 1: 875 kr

Prisgrupp 3: 730 kr Prisgrupp 2: 805 kr Prisgrupp 1: 875 kr

SS-EN 50083-7 SS-EN 50083-7, utgåva 1, 1996 + Tillägg C3: 2007. Ledningsbundna distributionssystem för television -Systemfordringar, 74 sidor + Tillägg C2:2007. 2 sidor. Art nr 05 1774

Art nr 05 1774-PDF

Prisgrupp 3: 970 kr Prisgrupp 2: : 1 020 kr Prisgrupp 1: 1 065 kr

Prisgrupp 3: 970 kr Prisgrupp 2: 1 020 kr Prisgrupp 1: 1 065 kr

SS-EN 50083-8 SS-EN 50083-8, utgåva 2, 2002. Kabelnät för TV EMC fordringar på nät (engelsk text). 30 sidor. Art nr 05 1775

Art nr 05 1775 -PDF

Prisgrupp 3: 690 kr Prisgrupp 2: 745 kr Prisgrupp 1: 795 kr

Prisgrupp 3: 690 kr Prisgrupp 2: 745 kr Prisgrupp 1: 795 kr

SS-EN 50131-1 SS-EN 50131-1, utgåva 2, 2007. Larmsystem - Inbrotts- och överfallslarm - Del 1: Systemfordringar. Denna europeiska standard omfattar inbrottslarm och överfallslarm. Den är också avsedd att omfatta sådana inbrottslarmsystem som bara innehåller inbrottsdetektorer och sådana överfallslarm som bara innehåller överfallsdetektorer. Denna standard är en specifikation för produkter och system för inbrotts- och överfallslarm som installeras i byggnader. Standarden omfattar även de fyra säkerhetsgraderna och fyra miljötålighetsklasserna. 38 sidor. Art nr 05 1776

Art nr 05 1776-PDF

Prisgrupp 3: 765 kr Prisgrupp 2: 860 kr Prisgrupp 1: 955 kr

Prisgrupp 3: 765 kr Prisgrupp 2: 860 kr Prisgrupp 1: 955 kr

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

39


STANDARDER p a k e t

Telepaket 1 - Registrering Telepaket 1. Registrering/dokumentation av teletekniska anläggningar. Innehåller SEK Handbok 455 (art nr 05 1724) och Telenät - Dokumentation och uppbyggnad (art nr 05 2221). Med dessa båda böcker får du den nödvändiga informationen du behöver för att utföra dokumentation av teleanläggning har enligt både nya och gamla standarden. Handboken innehåller dessutom båda dessa standarder. Se också art nr 05 2902. Art nr 05 1789

Prisgrupp 3: 940 kr Prisgrupp 2: 1 010 kr Prisgrupp 1: 1 140 kr

Telepaket 2 - Data/bredband Telepaket 2 - Data/bredband. Här ingår bl a olika standarder i 50174-serien som omfattar och innehåller installation och förläggning av koppar- och fibernät. Den är harmoniserad med prestandakraven i SS EN 50173-serien. Artiklar som ingår är 05 1769, 05 1770, 05 1771, 05 1736, 05 1737, 05 1738, 05 1739, 05 1740 och 05 1718. Art nr 05 1790

Prisgrupp 3: 6 025 kr Prisgrupp 2: 6 715 kr Prisgrupp 1: 7 385 kr

Telepaket 3 - Antenn Telepaket 3 - Antenn. Innehåller SS-EN 60728-11, utgåva 1, 2006 (05 1768), SS-EN 500 8310 (art nr 05 1773), SS-EN 50083-7 (art 05 1774) och SS-EN 500 83-8 (art 05 1775). I detta paket har vi samlat de mest använd standarderna inom antennområdet. Art nr 05 1791

Prisgrupp 3: 2 255 kr Prisgrupp 2: 2 455 kr Prisgrupp 1: 1 770 kr

40

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


B LNADNAKREDTETRE R S TA

El-paket 1 Innehåller art nr 05 1735 (SS 436 40 00, utgåva 2. Elinstallationer i byggnader - Utförande av elinstallationer för lågspänning), art nr 05 1999 (Elinstallationsguiden 2004 är en vägledning för tillämpning av Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 1), art nr 05 9001 (EIO:s Lilla föreskriftsbok med ELSÄK-FS 2008:1, 2008:2, 2008:3, 2008:4, 2006:1, 2007:2, Elinstallatörsförordningen (1990:806), 2010 års ändringsföreskrifter och Elsäkerhetsverkets författningskommentarer) och art nr 05 1940 (Minimikrav på elmateriel till SS 436 40 00, utgåva 1 - i olika slagsutrymmen). Art nr 05 1794

Prisgrupp 3: 1 275 kr Prisgrupp 2: 1 315 kr Prisgrupp 1: 1 410 kr

El-paket 2 Innehåller art nr 05 1700 (Handbok 412, utgåva 3, 2004 Grafiska symboler för elinstallationsritningar och scheman), art nr 05 1701 (Handbok 413, utgåva 3, 2004 Potentialutjämning i byggnader), art nr 05 1702 (Handbok 414, utgåva 3, 2005 Dvärgbrytare - Vägledning för val och installation), art nr 05 1708 (Handbok 421, utgåva 4, 2005 Kompendium med regler för dimensionering av ledningsnät för lågspänning (SS 424 14 04, SS 424 14 06, SS 424 14 24)), art nr 05 1720 (Handbok 436, Utgåva 2, 2009 Elbasen (vägledning för Elinstallationer) nya), art nr 05 1742 (SS 424 14 38, utgåva 2, 1995 Kabelförläggning i byggnader), art nr 05 1746 (SS 436 46 61, utgåva 2, 2005 Elinstallationer i byggnader – Del 61: Kontroll före idrifttagning), art nr 05 1747 (SS 437 01 40, utgåva 3, 2006 Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet), art nr 05 1748 (SS 437 01 45, utgåva 4, 2004 El- och teleinstallationer i byggnader – Grundläggande dimensioneringsregler), art nr 05 1749 (SS 437 01 46, utgåva 1, 1999 Elinstallationer i byggnader - Uttag och andra anslutningspunkter - Omfattning och placering), art nr 05 1750 (SS 437 01 51, utgåva 2, 1989 Elinstallationer i byggnader - Införing av el- och telekablar i byggnader) och art nr 05 2672 (Ny Elstandard för bostadshus. EIO:s broschyr). Art nr 05 1795

Prisgrupp 3: 4 450 kr Prisgrupp 2: 4 495 kr Prisgrupp 1: 5 540 kr

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

41


STANDARDER

pa k e t ( f o r t s ät t n i n g)

El-paket 3 Innehåller art nr 05 1704 (Handbok 417, utgåva 2, 2002 Ordlista - Anläggningar för överföring och distribution av el), art nr 05 1705 (Handbok 418, utgåva 2, 2006 Säkerhetsbrytare – Ett sätt att ordna säker frånskiljning), art nr 05 1706 (Handbok 419, utgåva 2, 2001 Dokumentation av elanläggningar – Strukturering, dokumentation och märkning), art nr 05 1711 (Handbok 426, utgåva 3, 2000 Klassning av explosionsfarliga områden Riskområden med explosiv gasblandning), art nr 05 1712 (Handbok 427, utgåva 2, 2004 Elinstallationer i explosionsfarliga områden – Riskområden med explosiv gasblandning), art nr 05 1714 (Handbok 430, utgåva 1.1, 2008 Elsäkerhet vid service av elektronikutrustning – Vägledning till innehavare av serviceverkstäder), art nr 05 1741 (SS 421 01 01, utgåva 2, 2004 Starkströmsanläggningar med nominell spänning överstigande 1 kV AC), art nr 05 1744 (SS 436 21 01, utgåva 3, 2003 Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning), art nr 05 1751 (SS 437 01 52, utgåva 2, 1990 Elinstallationer i byggnader – Utrymme för el- och teleutrustningar i flerbostadshus), art nr 05 1752 (SS 437 10 02, utgåva 4, 2004 Elinstallationer I byggnader - Rum för medicinskt bruk), art nr 05 1764 (SS 487 01 10, utgåva 1, 1978 Åskskydd för byggnader), art nr 05 1777 (SS-EN 50110-1, utgåva 2, 2005 Skötsel av elektriska starkströmsanläggningar) och art nr 05 1785 (SS-EN 60204-1, utgåva 3, 2007 Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 1: Allmänna fordringar). Art nr 05 1796

Prisgrupp 3: 5 855 kr Prisgrupp 2: 6 525 kr Prisgrupp 1: 7 155 kr

All elkunskap i ett förlag www.elforlaget.se

42

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


B L ANKETTER STANDARDER

Ta för dig av konsumentmarknaden – EIO Eltest skapar nya affärer

En halv miljon eltillbud sker i svenska hem varje år och till din hjälp har EIO utvecklat en eltest med syftet att hitta de fel och brister som utgör risk för person eller egendom. Bara du som EIO-elinstallatör får utföra testet, där du i rum efter rum undersöker elanläggningens säkerhet och tar reda på om fel behöver rättas till. Paketerat och klart, bara för dig att sätta fart EIO har tagit fram ett välfyllt paket för din marknadsföring av EIO Eltest på din privatmarknad. Med varje paket kan du utföra 25 eltester.

art nr 05 2410

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

43


blanketter Gillar du ordning och reda? Vill du effektivisera för att spara tid? Har du funderat på elektroniska blanketter? Här hittar du framgångsverktygen.

innehåll allmänna bestämmelser

46

arbetsorder 47 arbetsmiljö 49 för arbetsgivaren

50

eio elkontroll

53

kvalitet och miljö

53

order och anbud

54

elsäkerhet 58 index E84

59

teledokumentation 59

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax


B L ANKETTER

a ll m ä n n a b e s t ä m m e l s e r

AB-U 07 Allmänna bestämmelser för underentreprenad avser förhållandet mellan underentreprenör och dennes uppdragsgivare (exempelvis en generalentreprenör), 25 ex/block. Art nr 05 1001

Prisgrupp 3: 210 kr Prisgrupp 2: 210 kr Prisgrupp 1: 260 kr

Reservation 3/96 Reservation om beställarens skyldighet att betala mervärdesskatt och att ställa erforderlig säkerhet för fullgörandet av sitt åtagande. Reservationen kan läggas som bilaga till anbudet. 25 ex/block. Art nr 05 1002

Prisgrupp 3: 110 kr Prisgrupp 2: 110 kr Prisgrupp 1: 140 kr

Rapport från egenkontroll Rapport från egenkontroll är avsedd att användas vid korrespondens med beställaren. 50 ex/block. Art nr 05 1006

Prisgrupp 3: 115 kr Prisgrupp 2: 115 kr Prisgrupp 1: 155 kr

ABT-U 07 Allmänna bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad är avsedda att användas för underentreprenad på totalentreprenad: dvs. då såväl hela eller en väsentlig del av projekteringen som själva utförandet av underentreprenaden åligger underentreprenören, 25 ex/block. Art nr 05 1023

Prisgrupp 3: 225 kr Prisgrupp 2: 225 kr Prisgrupp 1: 260 kr

EIO-reservation EIO-reservation om tillhandahållen elmateriel. 50 ex/sats. Art nr 05 1190

Prisgrupp 3: 100 kr Prisgrupp 2: 100 kr Prisgrupp 1: 150 kr

46

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


BLANKETTER BLANKETTER

ALEM 09 Allmänna leveransbestämmelser avseende elektrisk materiel för leverans och användning i Sverige, utarbetade av Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Sveriges Elgrossister, SEG. Leveransbestämmelsen är ej avsedd att tillämpas för leveranser av tjänster, elektriska hushållsapparater, hemelektronik, datorer eller programvaror. Se även art nr 05 1202-PDF och 05 1203. 25 ex/sats. Art nr 05 1202

Art nr 05 1202-PDF

Prisgrupp 3: 100 kr Prisgrupp 2: 100 kr Prisgrupp 1: 150 kr

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: 150 kr

Reklamationsblankett, ALEM 09 Reklamationsblankett, ALEM 09 Art nr 05 1203-PDF

Art nr 05 1203-WORD

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

0 kr 0 kr 0 kr

0 kr 0 kr 0 kr

EL 10, Leveransbestämmelser för elinstallationsbranschen EL 10 Leveransbestämmelser för elinstallationsbranschen ersätter EL 92/95 och EIO 99. EL 10 innehåller anpassningar efter AB 04, ABT 06 och ALEM 09 samt ny väsentlig lagstiftning inom branschen. 25 ex/sats. Art nr 05 1200

Prisgrupp 3: 100 kr Prisgrupp 2: 100 kr Prisgrupp 1: 150 kr

arbetsorder

Arbetsorder Arbetsorder med utrymme för tid och material redovisning lämplig för mindre arbeten, A4-format. 100 ex/block. Art nr 05 1305

Prisgrupp 3: 150 kr Prisgrupp 2: 150 kr Prisgrupp 1: 190 kr

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

47


B L ANKETTER

a r b e t s o r d e r ( f o r t s ät t n i n g)

Arbetsorder/Tidsedel Arbetsorder/Tidsedel med utrymme för tid och material redovisning lämplig för mindre arbeten, A4-format. 50 ex/block. Art nr 05 1306

Prisgrupp 3: 65 kr Prisgrupp 2: 65 kr Prisgrupp 1: 150 kr

Arbetsorder/RO Arbetsorder RO med utrymme för tid och materialredovisning lämplig för mindre arbeten, A4-format. 100 ex/block. Art nr 05 1320

Prisgrupp 3: 70 kr Prisgrupp 2: 70 kr Prisgrupp 1: 150 kr

Arbetsorder A, RO Arbetsorder A, RO med utrymme för beskrivning av arbete och återrapportering av arbete. Lämplig för mindre arbeten, A5-format. 50 ex/block. Art nr 05 1410

Prisgrupp 3: 75 kr Prisgrupp 2: 75 kr Prisgrupp 1: 115 kr

Tidsedel, A5 Tidsedel för en vecka med månadslön, A5 och med utrymme för redovisning av utfört arbete. 100 ex/block. Art nr 05 1520

Prisgrupp 3: 45 kr Prisgrupp 2: 45 kr Prisgrupp 1: 105 kr

Tidsedel, A4 Tidsedel för en vecka med månadslön, A4 och med utrymme för redovisning av utfört arbete. 50 ex/block. Art nr 05 1521

Prisgrupp 3: 45 kr Prisgrupp 2: 45 kr Prisgrupp 1: 110 kr

48

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


L ANKETTER B LBANKETTER

Sammanställning av tidsuppgift Sammanställning av tidsuppgift med plats för redovisning av 14 dagar eller 14 montörer, A5-format. 100 ex/block. Art nr 05 1530

Prisgrupp 3: 45 kr Prisgrupp 2: 45 kr Prisgrupp 1: 110 kr

Sammanställning av tidsuppgift Sammanställning av tidsuppgift med plats för redovisning av 14 dagar eller 14 montörer. A4-format. 50 ex/block. Art nr 05 1531

Prisgrupp 3: 45 kr Prisgrupp 2: 45 kr Prisgrupp 1: 105 kr

Besked om ändrad tidsedel Blankett för besked om att arbetsledningen har ändrad tidsedel enligt Installationsavtalets regler i 6 Kap 4§. A6-format. 50 ex/block. Art nr 05 1535

Prisgrupp 3: 45 kr Prisgrupp 2: 45 kr Prisgrupp 1: 100 kr

arbetsmiljö

Skyddsronder - Checklista Checklista - skyddsrond m m. Ett hjälpmedel vid skyddsronder. Blanketten är uppbyggd för att på ett enkelt sätt kunna bedöma arbetsmiljöns risker på hela företaget. Art nr 05 6051

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

0 kr 0 kr 0 kr

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

49


B L ANKETTER FÖR ARBET s GIVAREN

Ärende angående ledighet Blankett att fyllas i av arbetstagare vid ansökan om ledighet, exempelvis föräldraledighet, semester, fackligt förtroendemannauppdrag etc. Art nr 05 1550

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Tjänstgöringsbetyg Blankett för att på begäran ge arbetstagare som slutat ett omdöme om hur väl denne utfört sina arbetsuppgifter. Art nr 05 1575

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Tjänstgöringsintyg Blankett för att ge arbetstagare som slutat ett intyg över anställningsperiod och vilket arbete som utförts. Art nr 05 1576

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Varsel/underrättelse till arbetstagarorganisation Blankett för att varsla arbetstagare och berörd facklig organisation om att uppsägning pga personliga skäl, avsked eller avbrytande av provanställning är förestående. Blanketten används även till att informera facklig organsation om att en visstidsanställning ej kommer att förlängas. Art nr 05 1605

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

50

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


L ANKETTER B LBANKETTER

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist Blankett att användas vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Art nr 05 1625

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

e i o e l k o n t r o ll Besked om avsked Blankett att använda när arbetstagare skall avskedas. Art nr 05 1626

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Anställningsbekräftelse, tjänstemän Anställningsbekräftelse, tjänstemän. Anställningsavtal avsett för anställning av tjänsteman. Art nr 05 1633

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Avtal om anställning, arbetare Anställningsavtal avsett för anställning på exempelvis installations-, lager-, butiks eller SEKO-avtalets områden. Art nr 05 1640

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

51


B L ANKETTER FÖR ARBET s GIVAREN ( f o r t s ä t t n i n g )

Besked om uppsägning p g a personliga förhållanden Blankett att använda när arbetstagare skall sägas upp på grund av personliga skäl. Art nr 05 1655

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Underrättelse om inlåning/ anlitande av underentreprenörer Blankett för att informera SEF om att inlåning av montör eller anlitande av underentreprenör kommer att ske. Art nr 05 1670

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Ansökan om extra övertid Blankett för ansökan vid behov av extra övertid på tjänstemannaområdet. Art nr 05 1680

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Besked om att tidsbegränsad anställning ej kommer att fortsätta Blankett för information till tidsbegränsat anställd arbetstagare om att anställningen ej kommer att förlängas. Art nr 05 1685

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

52

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


L ANKETTER B LBANKETTER EIO E L KONTRO L L

Översiktlig redovisning av statuskontroll Översiktlig redovisning av Statuskontroll, se art nr 05 2000. 25 ex/block. Art nr 05 2004

Prisgrupp 3: 50 kr Prisgrupp 2: 50 kr Prisgrupp 1: 130 kr

Översiktlig redovisning av periodisk tillsyn Artikeln kan endast köpas av de som redan har beställt EIO Elkontroll art nr 05 2000. 25 ex/block. Art nr 05 2006

Prisgrupp 3: 50 kr Prisgrupp 2: 50 kr Prisgrupp 1: 130 kr

Noterade fel Ingår i EIO Elkontroll - Serviceavtal för elanläggningar art nr 05 2000. Blanketten används för detaljredovisning av noterade fel och brister (anmärkningar) vid Statuskontroll, Periodisk tillsyn och fortlöpande tillsyn. När respektive anmärkning har åtgärdats kvitteras detta med datum och signatur. Artikeln kan endast köpas av de som redan har beställt EIO Elkontroll art nr 05 2000. 25 ex/block. Art nr 05 2009

Prisgrupp 3: 50 kr Prisgrupp 2: 50 kr Prisgrupp 1: 130 kr

k va l i t e t o c h m i l j ö

Dokument till EIO-Q En Pdf-fil med följande EIO-Q blanketter: Avvikelserapport, Avvikelsenotering, Avvikelseliggare, Rapport från egenkontroll, Mätning av jordfelsressistens, Kontroll av skyddsjordning, Isolationsmätning och Driftprov på elmotorer. Blanketterna är endast avsedda för utskift och därefter ifyllnad för hand. Om man vill fylla i blanketterna direkt i datorn rekommenderas istället EIOFORM elektroniska blanketter i Word- och Excelformat, art nr 05 2900. Art nr 05 2383A

Prisgrupp 3: 90 kr Prisgrupp 2: 90 kr Prisgrupp 1: 150 kr

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

53


B L ANKETTER ORDER OCH ANBUD

Entreprenadgränslista

I komplexa general- och totalentreprenader kan de aktörer som ingår i konstellationen behöva dela på olika resurser, exempelvis kanske A skall hålla elanslutning till B och C, medan B skall hålla manskapsbodar till A och C, men det kan också vara delar i kontraktsarbetet som skall avgränsas på ett tydligt sätt. 5 ex/set. Art nr 05 1009

Prisgrupp 3: 110 kr Prisgrupp 2: 110 kr Prisgrupp 1: 130 kr

Mängdkalkyl Blankett för mängdning och prissättning av mindre elanläggningar. Blanketten kan också användas för renskrivning av mängder från mängdningsprotokoll. 50 ex/block. Se även art nr 05 1011. Art nr 05 1010

Prisgrupp 3: 80 kr Prisgrupp 2: 80 kr Prisgrupp 1: 130 kr

Mängdningsprotokoll Mängdningsprotokoll används vid mängdning av större elanläggningar. 50 ex/block. Se även art nr 05 1010. Art nr 05 1011

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

80 kr 80 kr 125 kr

Entreprenadkontrakt, 1/92 (fast pris) Detta häfte utgör ett standardformulär 1/92 för entreprenadkontrakt inom byggbranschen. Kontraktet avser fast pris. Formuläret är upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté och anpassat till AB 92. Se även art nr 05 1004-92. Art nr 05 1012

Prisgrupp 3: 100 kr Prisgrupp 2: 100 kr Prisgrupp 1: 145 kr

54

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


L ANKETTER B LBANKETTER

Entreprenadkontrakt, 2/92 (löpande räkning) Detta häfte utgör ett standardformulär 2/92 för entreprenadkontrakt inom byggbranschen. Kontraktet avser löpande räkning. Formuläret är upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté och anpassat till AB 92. Se även art nr 05 1004-92. Art nr 05 1013

Prisgrupp 3: 105 kr Prisgrupp 2: 105 kr Prisgrupp 1: 145 kr

Fortlöpande besiktning Uförd som förbesiktning enligt besiktningsplan enligt AB 92. Art nr 05 1016

Prisgrupp 3: 105 kr Prisgrupp 2: 105 kr Prisgrupp 1: 145 kr

Installationsdagbok Dagobok som kan användas på arbetsplatsen med noteringar för t ex pågående arbeten, avslutade arbeten, ändrings- och tilläggsarbeten, nya och reviderade ritningar, hinder och störningar m m. Art nr 05 1017

Prisgrupp 3: 130 kr Prisgrupp 2: 130 kr Prisgrupp 1: 190 kr

Konsortialavtal För att flera parter ska kunna samarbeta i ett enkelt gemensamt bolag. Kosortiet har till syfte att gemensamt förhandla med beställaren, träffa avtal med denna och utföra entreprenaden i enlighet med avtalet. 5 ex/sats. Art nr 05 1022

Prisgrupp 3: 95 kr Prisgrupp 2: 95 kr Prisgrupp 1: 135 kr

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

55


B L ANKETTER ORDER OCH ANBUD ( f o r t s ä t t n i n g )

Service- & underhållsavtal Service- & underhållsavtal mellan serviceföretag och beställare. Används när ett serviceföretag åtar sig att utföra förebyggande och avhjälpande underhåll av anläggningen i den omfattning och under de tider som anges i avtalet. 10 ex/sats. Art nr 05 1026

Prisgrupp 3: 110 kr Prisgrupp 2: 110 kr Prisgrupp 1: 145 kr

Beställning Blankett för både nya och tilläggsarbeten under pågående installation. Bra att använda för att slippa diskussion vid tilläggsarbeten. 50 ex/block. Art nr 05 1060

Prisgrupp 3: 90 kr Prisgrupp 2: 90 kr Prisgrupp 1: 130 kr

Beställningserkännande Beställningserkännande är en praktisk blankett för att bekräfta telefonbeställningar och andra muntliga beställningar. 50 ex/block. Art nr 05 1070

Prisgrupp 3: 100 kr Prisgrupp 2: 100 kr Prisgrupp 1: 130 kr

Elanbud Elanbud (blad 1 och 2). Elanbud är ett enkelt formulär som rätt ifyllt förebygger tvister. Speciellt viktigt är att tala om vad som ingår och inte ingår i anbudssumman. 50 ex/sats. Art nr 05 1110

Prisgrupp 3: 100 kr Prisgrupp 2: 100 kr Prisgrupp 1: 150 kr

56

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


L ANKETTER B LBANKETTER

Serviceavtal, kabel-TV Serviceavtal för kabel-TV. Avtal mellan två näringsidkare, avtalet gäller ej för konsument. 10 ex/block. Art nr 05 1160

Prisgrupp 3: 125 kr Prisgrupp 2: 125 kr Prisgrupp 1: 200 kr

Orderkoncept Orderkoncept används som underlag till anbud, order eller arbetsorder, A5. 50 ex/block. Art nr 05 1300

Prisgrupp 3: 65 kr Prisgrupp 2: 65 kr Prisgrupp 1: 125 kr

Arbetskostnaden innefattar Klistermärke att sätta på fakturor. 50 ex/block. Art nr 05 1303

Prisgrupp 3: 75 kr Prisgrupp 2: 75 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Ändrings- och Tilläggsorder Arbetsorder för Ändrings- och Tilläggsorder med utrymme för tid och material redovisning lämplig för mindre arbeten. A4-format. 100 ex/block. Art nr 05 1330

Prisgrupp 3: 70 kr Prisgrupp 2: 70 kr Prisgrupp 1: 150 kr

Order extraarbeten Block med blanketter, 1 original och 3 kopior, för beställning av tilläggsarbeten direkt på byggarbetsplatsen. Lämplig för mindre arbeten. A6-format. 25 ex/block. Art nr 05 1335

Prisgrupp 3: 60 kr Prisgrupp 2: 60 kr Prisgrupp 1: 110 kr

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

57


B L ANKETTER ORDER OCH ANBUD ( f o r t s ä t t n i n g )

Materialsedel Blankett A5 för beräkning och redovisning av materiel och materiel kostnad. 50 ex/block. Art nr 05 1360

Prisgrupp 3: 75 kr Prisgrupp 2: 75 kr Prisgrupp 1: 130 kr

Retursedel Blankett för beräkning och redovisning av returnerad materiel och materiel kostnad. A5-format. 50 ex/block. Art nr 05 1370

Prisgrupp 3: 90 kr Prisgrupp 2: 90 kr Prisgrupp 1: 160 kr

elsäkerhet

Ansvar, Instruktion och Kontroll, blanketter För dig som redan har köpt art 05 1960 eller 05 1960-CD. Paket med ett antal PDF-dokument, här ingår bl a artikel: 05 1961 Kompetenskort, 051962 Kontroll under montage, 05 1963 Kontroll TN-C 4-ledarsystem, 05 1964 Kontroll TN-S 5-ledarsystem, 05 1965 Kontroll av mindre arbeten, 05 1966 Instruktion till Elarbetsansvarig för egna arbeten, 05 1967 Delegering/ ansvar, 05 1968 Checklista vid allvarlig olycka, 05 1969 Delegering av arbetsuppgifter som ingår i kontrollansvaret, 05 1970 Instruktion till Elarbetsansvarig för arbetslag, 05 1971 Instruktion till arbetsmiljö- och personsäkerhetsansvarig, 05 1972 Instruktion till Behörighetsansvarig, 05 1973 försäkran om utförd elinstallation och 05 1995 Upptäckta fel och brister i anläggningar. Dessa dokument ingår också i EIOFORM Elsäkerhetsblanketter, art nr 05 2904. Art nr 05 1960A

Prisgrupp 3: 85 kr Prisgrupp 2: 85 kr Prisgrupp 1: 120 kr

Delegering av arbetsuppgifter Delegering av arbetsuppgifter som ingår i kontrollansvaret. Av EIO och SEF rekommenderad blankett. Art nr 05 1974

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

58

0 kr 0 kr 90 kr

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


L ANKETTER B LBANKETTER

Utseende av Elarbetsansvarig

Utseende av Elarbetsansvarig vid arbete där fler än en montör deltar. Av EIO och SEF rekommenderad blankett. Art nr 05 1975

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

0 kr 0 kr 90 kr

Upptäckta fel och brister i anläggningar Blankett för rapport till anläggningsägare om fel eller brist i anläggning som upptäckts av montör vid besök i anläggningen. 25 ex/block. Art nr 05 1995

Prisgrupp 3: 55 kr Prisgrupp 2: 55 kr Prisgrupp 1: 110 kr

index e84

Hjälpblankett E84 Flerbostadshus Hjälpblankett för beräkning av kostnadsändringar enligt index E84 eller som specifikation till faktura av beräkning enligt index E84 för Flerbostadshus/Förvaltningsbyggnader. 50 ex/block. Art nr 05 1462A

Prisgrupp 3: 85 kr Prisgrupp 2: 85 kr Prisgrupp 1: 145 kr

Hjälpblankett för E84 Speciella arbeten Blankett för beräkning av kostnadsändringar enligt index E84 eller som specifikation till faktura av beräkning enligt index E84 för Speciella entreprenader. A4, 50 ex/block. Art nr 05 1462B

Prisgrupp 3: 85 kr Prisgrupp 2: 85 kr Prisgrupp 1: 145 kr

t e l e d o k u m e n tat i o n Dokumentationsblanketter för ny telestandard SS 455 12 01 finns endast digitalt. Se EIOFORM 05 2902, sid 95.

Monteringsritning Monteringsritning, SS 455 12 33, utgåva 2, 1992. Blankett för att rita in montering av utrustning i ett fält enligt den äldre registreringsstandarden. 25 ex/block. Art nr 05 2200

Prisgrupp 3: 50 kr Prisgrupp 2: 50 kr Prisgrupp 1: 110 kr

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

59


B L ANKETTER

t e l e d o k u m e n tat i o n ( f o r t s ät t n i n g)

Ställförteckning Ställförteckning, SS 455 12 32, utgåva 2, 1992. För att ange ställ och deras placering enligt den äldre registreringsstandarden. 25 ex/block. Art nr 05 2201

Prisgrupp 3: 50 kr Prisgrupp 2: 50 kr Prisgrupp 1: 100 kr

Förbindningsschema, A4 Förbindningsschema, SS 455 12 36, utgåva 2, 1992. Blankett för att rita in anslutningar och förbindningar i anläggningar enligt den äldre registreringsstandarden. A4-format. 25 ex/block. Art nr 05 2202

Prisgrupp 3: 50 kr Prisgrupp 2: 50 kr Prisgrupp 1: 115 kr

Förbindningsschema, A3 Förbindningsschema, SS 455 12 36, utgåva 2, 1992. Blankett för att rita in anslutningar och förbindningar i anläggningar enligt den äldre registreringsstandarden. A3-format. 25 ex/block. Art nr 05 2202B

Prisgrupp 3: 55 kr Prisgrupp 2: 55 kr Prisgrupp 1: 125 kr

Plintkort, 10 par Plintkort, 10 par, SS 455 12 35, utgåva 2, 1992. Blankett för att rita in och ange inkopplingar på plint med 1-10 ledarpar enligt den äldre registreringsstandarden. 25 ex/block. Art nr 05 2203

Prisgrupp 3: 50 kr Prisgrupp 2: 50 kr Prisgrupp 1: 105 kr

Förbindningstabell Förbindningstabell, SS 455 12 30, utgåva 2, 1992. Blankett för att ange anslutningar och förbindningar i anläggningar enligt den äldre registreringsstandarden. 25 ex/block. Art nr 05 2204

Prisgrupp 3: 110 kr Prisgrupp 2: 110 kr Prisgrupp 1: 130 kr

60

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


L ANKETTER B LBANKETTER

Ritnings- och dokumentförteckning Ritnings- och dokumentförteckning. 25 ex/block Art nr 05 2205

Prisgrupp 3: 50 kr Prisgrupp 2: 50 kr Prisgrupp 1: 100 kr

Apparatprislista Apparatprislista, SS 455 12 38, utgåva 2, 1992. Lista som anger apparater som ingår i anläggningen samt deras benämning och typ enligt den äldre registreringsstandarden. 25 ex/block. Art nr 05 2206

Prisgrupp 3: 50 kr Prisgrupp 2: 50 kr Prisgrupp 1: 100 kr

Plintkort, 100 par Plintkort, 100 par, SS 455 12 35, utgåva 2, 1992. För att rita in och ange inkopplingar på plint med 100 ledarpar enligt den äldre registreringsstandarden. 25 ex/block. Art nr 05 2207

Prisgrupp 3: 50 kr Prisgrupp 2: 50 kr Prisgrupp 1: 100 kr

Panelkort, 24 rader Panelkort, 24 rader, SS 455 12 34, utgåva 1, 1992. Blankett för att ange uttagens benämning och ev. korskoppling i en 24-portars panel enligt den äldre registreringsstandarden. 25 ex/block. Art nr 05 2208

Prisgrupp 3: 50 kr Prisgrupp 2: 50 kr Prisgrupp 1: 100 kr

Panelkort, 32 rader Panelkort, 32 rader, SS 455 12 34, utgåva 1, 1992. Blankett för att ange uttagens benämning och ev. korskoppling i en 32-portars panel enligt den äldre registreringsstandarden. 25 ex/block. Art nr 05 2209

Prisgrupp 3: 50 kr Prisgrupp 2: 50 kr Prisgrupp 1: 100 kr

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

61


broschyrer Här hittar du information om hur verkligheten för el- och teleteknikbranschen ser ut.

innehåll allmänna bestämmelser

64

arbetsmiljö 66 ce-märkning 68 certifieringar 69 eio elkontroll

70

eio information

72

kvalitet och miljö

75

ekonomi 76 elsäkerhet 76 föreskrifter 78

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax


BROSCHYRER

a ll m ä n n a b e s t ä m m e l s e r

ABK 96 Allmänna bestämmelser ABK 96 är det vanligaste avtalet för upphandling av konsulttjänster inom Sverige, då tjänsterna innebär att konsulten har ett tydligt ansvar för konstruktionens riktighet. Används i synnerhet för bygg- och arkitektuppdrag. Art nr 05 1003-OLD

Prisgrupp 3: 100 kr Prisgrupp 2: 100 kr Prisgrupp 1: 195 kr

ABK 09 ABK 09 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet omfattar allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. ABK 09 kan användas inom alla teknikområden, från inledande skeden på idéstadiet till avslutande detaljprojektering under utförandeskedet. Bestämmelserna är utarbetade och antagna av branschorganisationen Byggandets Kontraktskommitté. Ersätter ABK 96. Författare: BKK, Utgivare: Svensk Byggtjänst, Utgivningsår: 2010 ISBN: 9789173333832. 18 sidor. Art nr 05 1003

Prisgrupp 3: 95 kr Prisgrupp 2: 95 kr Prisgrupp 1: 190 kr

AB 04 AB 04 Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader är avsedda att användas vid s.k. utförandeentreprenader, dvs. entreprenader där beställaren tillhandahåller projekteringen. AB 04 ersätter AB 92 och innebär väsentliga förändringar beträffande bland annat ansvar, ändringar och tilläggsarbeten samt information och kvalitet. Art nr 05 1004

Prisgrupp 3: 95 kr Prisgrupp 2: 95 kr Prisgrupp 1: 215 kr

AB 92 AB 92 Allmänna bestämmelser. AB 92 är framtagen av BKK, Byggandets Kontraktskommitté. Bland medlemmarna i BKK kan nämnas SABO, Riksbyggen, Byggherreföreningen och diverse entreprenörsföreningar. Till AB 92 har BKK tagit fram två kontraktsformulär, varav det ena avser fastprisavtal och det andra löpande räkning. BKK har även tagit fram kommentarer till vissa paragrafer av AB 92, dessa kommentarer skall utgöra en integrerad del av AB 92 och skall vara vägledande vid tolkning och tillämpning av berörda villkor. AB 92 har ersatts av AB 04. Art nr 05 1004-92

Prisgrupp 3: 85 kr Prisgrupp 2: 85 kr Prisgrupp 1: 205 kr

64

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


B L ANKETTER BROSCHYRER

Nyheter i AB 04 Nyheter i AB 04 Allmänna Bestämmelser. Beskriver de viktigaste nyheterna i AB 04 art nr 05 1004. Art nr 05 1005

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

0 kr 0 kr 0 kr

ABT 06 ABT 06 Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten är avsedda att användas vid s.k. totalentreprenader, dvs. entreprenader där entreprenören, utöver själva utförandet, även skall ta fram hela eller en väsentlig del av projekteringen. ABT 06 ersätter ABT 94 och innebär väsentliga förändringar beträffande bland annat undersökningsskyldighet i anbudsskedet, ansvar, ändringar och tilläggsarbeten samt information och kvalitet. Art nr 05 1007

Art nr 05 1007A (10 ex)

Prisgrupp 3: 105 kr Prisgrupp 2: 105 kr Prisgrupp 1: 185 kr

Prisgrupp 3: 895 kr Prisgrupp 2: 895 kr Prisgrupp 1: 1 145 kr

ABT 94 ABT 94 Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. Dessa bestämmelser och kommentarer har utarbetats inom Föreningen Byggandets Kontraktskommitté, BKK. ABT 94 har ersatts av ABT 06, art nr 05 1007. Art nr 05 1007-94

Prisgrupp 3: 75 kr Prisgrupp 2: 75 kr Prisgrupp 1: 180 kr

Entreprenadindex E 84 Entreprenadindex E84 tillämpningsföreskrifter. Tillämpningsföreskrifter för indexberäkning av kostnadsändringar för husbyggnadsoch anläggningsverksamhet. Se också art nr 05 1462A och B. Art nr 05 1008

Prisgrupp 3: 110 kr Prisgrupp 2: 110 kr Prisgrupp 1: 130 kr

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

65


BROSCHYRER

a ll m ä n n a b e s t ä m m e l s e r ( f o r t s ä t t n i n g )

Kommentarer till ALEM 95 ALEM 95 leveransbestämmelser för elektriskt materiel. Se även art nr 05 1202. Art nr 05 1201

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

125 kr 125 kr 200 kr

arbetsmiljö

Med tanke på arbetsmiljön En vägledning för företagaren/arbetsgivaren hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs tillsammans med skyddsombud enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 och arbetsmiljöavtalet enligt bilaga 12 i Installationsavtalet. Vägledningen innehåller även exempel på hur skyddsronder kan genomföras. Art nr 05 2094

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

35 kr 35 kr 95 kr

Elektriker - arbetsmiljö, nr 1 En visserligen ålderstigen men fortfarande tillämplig broschyr om elektrikerns vardag och vad arbetsgivare och montör bör beakta under det dagliga arbetet. Art nr 05 6011

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

15 kr 15 kr 25 kr

Allt du behöver för att klara jobbet www.elforlaget.se

66

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


B L ANKETTER BROSCHYRER

Borrmaskiner, nr 3 Broschyren beskriver hur en person kan exponeras för vibrationer från borrmaskiner. Tillsammans med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Vibrationer AFS 2005:15 ger denna broschyr arbetsgivaren underlag för hur arbetstagaran ska undvika skador orsakade av vibrationer och uppfylla lagstiftarens krav. Art nr 05 6013

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

15 kr 15 kr 25 kr

Verktyg för elektriker Verktyg för elektriker - Ergonomiska hjälpmedel för elbranschen 2003. Ett utmärkt hjälpmedel för inköpare och skyddsombud vid val av verktygsutrustningar. Broschyren innehåller också krav som ställs på arbetsgivaren i föreskrifterna från Arbetsmiljöverket, de s.k. AFS-föreskrifterna. Broschyren är framtagen i samarbete med Svenska Elektrikerförbundet och Previa. Art nr 05 6020

Prisgrupp 3: 120 kr Prisgrupp 2: 120 kr Prisgrupp 1: 180 kr

Personalutrymmen på tillfälliga arbetsplatser Broschyr som sammanställts av hela Bygg- och Installationsbranschens parter både vad avser arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan. Broschyren innehåller exempel på arbetsbodars utformning. Art nr 05 6031

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

10 kr 10 kr 20 kr

Broschyr om elolyckor En informationsbroschyr från EIO, SEF, Röda korset, Elsäkerhetsverket. Vad händer i kroppen när du får ström i dig? Om en olycka inträffar, uppsök sjukvård, vad bör ingå i en läkarundersökning. Art nr 05 6040

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

0 kr 0 kr 0 kr

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

67


BROSCHYRER

a r b e t s m i l j ö ( f o r t s ät t n i n g)

Kort, laminat om elolyckor Kort, laminat om elolyckor från EIO, SEF, Röda korset, Elsäkerhetsverket. Vad händer i kroppen när du får ström i dig? Om en olycka inträffar, uppsök sjukvård, vad bör ingå i en läkarundersökning. Art nr 05 6041

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

0 kr 0 kr 0 kr

Affisch om elolyckor En affisch från EIO, SEF, Röda korset, Elsäkerhetsverket. Vad händer i kroppen när du får ström i dig? Om en olycka inträffar, uppsök sjukvård, vad bör ingå i en läkarundersökning. Art nr 05 6042

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

0 kr 0 kr 0 kr

Paket, information om elolyckor Informationsmaterial om elolyckor från EIO, SEF, Röda korset, Elsäkerhetsverket. Vad händer i kroppen när du får ström i dig? Om en olycka inträffar, uppsök sjukvård, vad bör ingå i en läkarundersökning. Art nr 05 6043

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: 0 kr

ce-märkning

CE-märkning av kopplingsutrustning Broschyr om CE-märkning av kopplingsutrustning som är sammansatt av elinstallatör för en specifik anläggning, som en del av installationsarbetet, och använder CE-märkt materiel, t ex säkringar, kopplingsapparater, reläer, trafo, etc. Art nr 05 1982

Prisgrupp 3: 75 kr Prisgrupp 2: 75 kr Prisgrupp 1: 110 kr

68

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


B L ANKETTER BROSCHYRER

CE-adressetiketter Etiketter för märkning av kopplingsutrustningar som är sammansatt av elinstallatör för en specifik anläggning gäller egen entreprenad. 200 ex/sats. Art nr 05 1983

Prisgrupp 3: 150 kr Prisgrupp 2: 150 kr Prisgrupp 1: 250 kr

CE-märkning av fast installerade maskiner + bilaga Vägledning om CE-märkning vid maskininstallationer. EIO har efter samråd med Elsäkerhetsverket, utarbetat denna vägledning om CE-märkning av maskiner med inriktning på för elinstallatörer relevanta frågeställningar. Art nr 05 1993

Prisgrupp 3: 105 kr Prisgrupp 2: 105 kr Prisgrupp 1: 170 kr

c e r t i f i e r i n g a r

Elteknikbranschens Telecertifikat Informationsbroschyr om personcertifieringen, telecertifiering TC1. Certifieringen är en personcertifiering som intygar dina kunskaper som yrkesman. Certifieringen används även med fördel som krav vid upphandlingar då man vill säkerställa att den som installerar teleanläggningar har rätt kompetens inom området. Certifieringen är ackrediterad SWEDAC. Art nr 05 2350

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

0 kr 0 kr 0 kr

Telecertifiering, kundbroschyr Informationsbroschyr som riktar sig mot beställare av teleinstallationer. Broschyren berättar om fördelarna med att anlita en telecertifierad TC1 installatör. Art nr 05 2351

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

5 kr 5 kr 25 kr

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

69


BROSCHYRER

c e r t i f i e r i n g a r ( f o r t s ät t n i n g)

Telecertifiering, kravspecifikation Innehåller kravspecifikationen för att cerifiera installatör enligt TC 1 elteknikbranschens telecertifiering. Art nr 05 2352

Prisgrupp 3: 75 kr Prisgrupp 2: 75 kr Prisgrupp 1: 110 kr

CFT certifierad fibertekniker Informationsbroschyr om personcertifieringen, fibercertifiering CFT. Certifieringen är en personcertifiering som intygar dina kunskaper som yrkesman inom fiberinstallation. Certifieringen används även med fördel som krav vid upphandlingar då man vill säkerställa den som installerar fiber har rätt kompetens inom området. Certifieringen är ackrediterad SWEDAC. Art nr 05 2353

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

0 kr 0 kr 0 kr

e i o e l k o n t r o ll

Instruktion till EIO Elkontroll Instruktion till EIO Elkontroll. Se art nr 05 2000. Art nr 05 2001

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

30 kr 30 kr 95 kr

Avtal, EIO Elkontroll Avtal EIO Elkontroll. Häfte. Se art nr 05 2000. Art nr 05 2002

Prisgrupp 3: 45 kr Prisgrupp 2: 45 kr Prisgrupp 1: 110 kr

70

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


B L ANKETTER BROSCHYRER

Statuskontroll Statuskontroll av elanläggning. Häfte. Se art nr 05 2000. Art nr 05 2003

Prisgrupp 3: 45 kr Prisgrupp 2: 45 kr Prisgrupp 1: 100 kr

Periodisk tillsyn Ingår i EIO Elkontroll - Serviceavtal för elanläggningar art nr 05 2000. I häftet ingår kontrollpunkterna för Periodisk tillsyn. Syftet med Periodisk tillsyn är att med bestämda tidsintervaller systematiskt granska elanläggningen för att söka efter skador, fel och brister. Artikeln kan endast köpas av de som redan har beställt EIO Elkontroll art nr 05 2000. Häfte. Art nr 05 2005

Prisgrupp 3: 55 kr Prisgrupp 2: 55 kr Prisgrupp 1: 130 kr

Fortlöpande tillsyn Ingår i EIO Elkontroll - Serviceavtal för elanläggningar art nr 05 2000. Syftet med fortlöpande tillsyn är att i den dagliga verksamheten se till att skador i elanläggningen upptäcks och åtgärdas så snabbt som möjligt. Till stöd för kontrollen används kontrollpunkterna i häftet för varje installationsdel och anslutet objekt. Artikeln kan endast köpas av de som redan har beställt EIO Elkontroll art nr 05 2000. Häfte. Art nr 05 2007

Prisgrupp 3: 50 kr Prisgrupp 2: 50 kr Prisgrupp 1: 130 kr

Instruktion till Eldriftsansvarig Ingår i EIO Elkontroll - Serviceavtal för elanläggningar art nr 05 2000. I de fall avtal tecknas om Eldriftansvarig för elanläggningen dvs att Innehavaren vill ha sakkunnig hjälp för att sköta de arbetsuppgifter som krävs enligt ellagstiftningen används denna instruktion. Artikeln kan endast köpas av de som redan har beställt EIO Elkontroll art nr 05 2000. Häfte. Art nr 05 2008

Prisgrupp 3: 20 kr Prisgrupp 2: 20 kr Prisgrupp 1: 120 kr

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

71


BROSCHYRER

e i o e l k o n t r o ll ( f o r t s ä t t n i n g )

Instruktion till Elarbetsansvarig för egna arbeten Ingår i EIO Elkontroll - Serviceavtal för elanläggningar art nr 05 2000. Artikeln kan endast köpas av de som redan har beställt EIO Elkontroll art nr 05 2000. Häfte. Art nr 05 2010

Prisgrupp 3: 20 kr Prisgrupp 2: 20 kr Prisgrupp 1: 120 kr

Infobroschyr, EIO Elkontroll Informationsbroschyr om EIO Elkontroll. Broschyren vänder sig i första hand till fackmannen. Här får man information om vad EIO Elkontroll är och vad paketet innehåller. Art nr 05 2011

Prisgrupp 3: 5 kr Prisgrupp 2: 5 kr Prisgrupp 1: 120 kr

Kundbroschyr, EIO Elkontroll Kundbroschyr om EIO Elkontroll. Broschyren kan användas av fackmannen för att ge information till kunden om vilket ansvar anläggningsinnehavaren har och hur denne genom att teckna ett serviceavtal med en lokal EIO-installatör kan få professionell hjälp att leva upp till sitt ansvar.

Art nr 05 2012

Art nr 05 2012A (25 ex)

Prisgrupp 3: 5 kr Prisgrupp 2: 5 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Prisgrupp 3: 205 kr Prisgrupp 2: 205 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

e i o i n f o r m at i o n

Stadgar EIO Stadgar för Elektriska Installatörsorganisationen EIO. Antagna på ordinarie årsmöte den 8 maj 2003. Folder, A5. 20 sidor. Art nr 05 2107

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

72

0 kr 0 kr 0 kr

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


B L ANKETTER BROSCHYRER

Serviceabonnemang för elkonsulter Service(års)abonnemang för elkonsulter. Vänligen kontakta EIO, Åsa Anderberg eller Kåre Nordin på telefon 08 -762 75 00. Art nr 05 2150

Prisgrupp 3: 1 800 kr Prisgrupp 2: 1 800 kr Prisgrupp 1: 1 800 kr

Medlemsmatrikel EIO Matrikel 2006 innehållande kontaktuppgifter till EIOs medlemsföretag, indelade distriktsvis. Spiralinbunden bok, A5. 190 sidor. Art nr 05 2360

Prisgrupp 3: 175 kr Prisgrupp 2: 175 kr Prisgrupp 1: 225 kr

Välkommen till EIO En broschyr om EIO och vad som ingår i medlemskapet samt information om vad som ingår i grundmedlemskapet och fullmedlemsskapet. A4-format. 18 sidor. Art nr 05 2368

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

0 kr 0 kr 0 kr

När du söker kunskapen www.elforlaget.se

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

73


INFOBROSCHYRER BROSCHYRER

e i o i n f o r m at i o n ( f o r t s ät t n i n g)

Många fördelar med att vara medlem i EIO Många fördelar med att vara medlem i EIO. Liten broschyr som beskriver fördelarna att vara med i EIO. A7-format. 8 sidor. Art nr 05 2368R

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

0 kr 0 kr 0 kr

EIO medlemspärm för cirkulär EIO medlemspärm för cirkulär. Endast för medlemmar i EIO. Art nr 05 2371

Prisgrupp 3: 100 kr Prisgrupp 2: 100 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Innehållsförteckning till EIO:s medlemspärm Innehållsförteckning till EIOs medlemspärm, se art nr 05 2371. Art nr 05 2372

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Konsultpärm Extra konsultpärm med register. Får endast köpas av abonnent på konsultabonnemang se art nr 05 2150. Art nr 05 2373

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

74

Ej köpa Ej köpa 150 kr

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


INFOBROSCHYRER B L ANKETTER BROSCHYRER

lförlagets produktkatalog E Katalog 2010 med ca 350 olika artiklar med bilder och texter på alla produkter från Elförlaget. 112 sidor. Art nr 05 2376

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

0 kr 0 kr 0 kr

k va l i t e t o c h m i l j ö

Avfallshantering i installationsföretag Detta är en broschyr på 12 sidor som med utgångspunkt från miljöbalken och avfallstrappan ger en förståelse och förutsättning för att kunna ordna med en hållbar avfallshantering inom företaget. Art nr 05 2674

Prisgrupp 3: 35 kr Prisgrupp 2: 35 kr Prisgrupp 1: 140kr

Materialsortering vid rivning och renovering Detta är en broschyr på 32 sidor som är ett hjälpmedel då det gäller sortering och klassning av avfall som uppkommer vid rivning och ombyggnation. Det ges även en övergripande beskrivning av bl a återvinning, lagar och ansvar. Vid köp av 5 ex eller fler 60% rabatt. Art nr 05 2675

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

60 kr 60 kr 95 kr

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

75


BROSCHYRER

ekonomi

Att få betalt En broschyr som ger tips om hur du kan gå tillväga om kunden inte betalar din fordran inom rätt tid. Kravverksamhet – inkasso – kronofogden. Dessa tre möjligheter finns att ta till om det behövs. Art nr 05 2680

Prisgrupp 3: 25 kr Prisgrupp 2: 25 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

elsäkerhet

AMI Installatör AMI Installatör (Anslutning, Mätning och Installation) är en handbok för Elinstallatörer samt personal på elnätsföretagen som arbetar med kundnära arbetsuppgifter inom områdena Anslutning, Mätning och Installation. AMI ersätter Sveriges Elleverantörers utgåva av ”Handbok Elinstallation” från 1997. Art nr 05 1910

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

115 kr 115 kr 145 kr

Elektriska och magnetiska fält Särtryck ur Elinstallatören nr 12/92, 1/93 och 2/93 med artiklar som behandlar teori, uppkomst och åtgärder när det gäller elektriska och magnetiska fält. Art nr 05 1935

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

55 kr 55 kr 90 kr

Minimikrav på elmateriel Minimikrav på elmateriel till SS 436 40 00. Utgåva 1 - i olika slags utrymmen enligt Elinstallationsreglerna. Se även art nr 05 1941 och 05 1942.

76

Art nr 05 1940

Rabatter

Prisgrupp 3: 110 kr Prisgrupp 2: 110 kr Prisgrupp 1: 145 kr

26 - 100 ex 10 % 101 ex eller fler 20%

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


B L ANKETTER BROSCHYRER

Minimikrav på elmateriel, 1995 En sammanställning av de krav som ställdes på elmateriel från 1996-05-01 till 2000-06-30 när de monterades i olika slags utrymmen enligt ELSÄK-FS 1994:7. Se även art nr 05 1942 och 05 1940. Art nr 05 1941

Rabatter

Prisgrupp 3: 110 kr Prisgrupp 2: 110 kr Prisgrupp 1: 145 kr

26 - 100 ex 10% 101 ex eller fler 20%

Minimikrav på elmateriel, 2000 En sammanställning av de krav som ställs på elmateriel från och med 2000-07-01 som monteras i olika slags utrymmen enligt ELSÄK-FS 1999. Se även art nr 05 1941 och 05 1940. Art nr 05 1942

Rabatter

Prisgrupp 3: 110 kr Prisgrupp 2: 110 kr Prisgrupp 1: 145 kr

26 - 100 ex 10 % 101 ex eller fler 20%

Elhandbok för ombyggnad av ljusarmatur Elhandbok för ombyggnad av ljusarmatur, utgåva februari 2002. Handboken är avsedd för elyrkesverksamma och ger råd om ansvar, metoder och materiel för ombyggnad av ljusarmatur. Art nr 05 1946

Prisgrupp 3: 110 kr Prisgrupp 2: 110 kr Prisgrupp 1: 220 kr

Händig med el Händig med el är en liten elhandbok avsedd för konsumenter och elever på högstadiet. Den visar på ett pedagogiskt sätt vilka elarbeten du får göra själv. T ex hur du monterar en stickpropp eller ett vägguttag – både med och utan skyddsjord. Handboken är framtagen av Svensk Energi och Elektriska Installatörsorganisationen EIO i samarbete med Elsäkerhetsverket. A5-häfte med färgillustrationer. 15 sidor, utgåva 4 2010. Art nr 05 1978

Rabatter

Prisgrupp 3: 5 kr Prisgrupp 2: 5 kr Prisgrupp 1: 15 kr

100 ex 20% 500 ex 30% 1 000 ex 35% 2 000 ex 40%

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

77


BROSCHYRER

e l s ä k e r h e t ( f o r t s ät t n i n g)

Jordfelsbrytare Jordfelsbrytare förhindrar 9 av 10 elolyckor. Broschyr som vänder sig till konsument med information om varför man ska installera en jordfelsbrytare. Art nr 05 2580A

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

Art nr 05 2580 (50ex/bunt)

0 kr Prisgrupp 3: 370 kr 0 kr Prisgrupp 2: 370 kr 0 kr Prisgrupp 1: 500 kr

Ny elstandard för bostadshus Denna skrift är baserad på den del av svensk standard SS 437 01 46 från 1999 som behandlar elstandarden i bostadshus. Den behandlar var eluttag och övriga anslutningspunkter ska placeras och hur många det ska finnas. Art nr 05 2672

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

105 kr 105 kr 165 kr

Elsäkerhet i Småbåtshamnar Konsumentbroschyr med information om vad man bör tänka på när det gäller Elsäkerhet i Småbåtshamnar och Fritidsbåtar. Utgiven i samråd med Svenska Båt Unionen och Saltsjö Mälarens Båtförbund. Art nr 05 2673

Prisgrupp 3: 45 kr Prisgrupp 2: 45 kr Prisgrupp 1: 100 kr

föreskrifter

ELSÄK-FS 1997:3 Varselmärkning Ändring av ELSÄK-FS 1994:7. Art nr 05 1951

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

78

65 kr 65 kr 95 kr

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


B L ANKETTER BROSCHYRER

Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 1999:5 Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 1999:5 är utgiven av Elsäkerhetsverket. Boken ersätter tidigare föreskrifter (ELSÄK-FS 1994:7) och gäller från 2000-07-01 när det gäller avdelningarna A och B. Avdelning C gäller från 2000-01-01. Se även art nr 05 9001. Art nr 05 1980

Prisgrupp 3: 275 kr Prisgrupp 2: 275 kr Prisgrupp 1: 325 kr

Frågor och svar om ELSÄK-FS 1999:5 Blå boken Frågor och svar om föreskrifterna i ELSÄK-FS 1999:5 från Elsäkerhetsverket, version 2000. Se även art nr 05 1980. Art nr 05 1987

Prisgrupp 3: 150 kr Prisgrupp 2: 150 kr Prisgrupp 1: 195 kr

Elbestämmelser för skyddsrum Utdrag från Statens Räddningsverks skyddsrumsregler, B 54-141/92. Utdraget innehåller de föreskrifter och godtagna lösningar som behövs för byggandet av ett skyddsrum. Art nr 05 1990

Prisgrupp 3: 55 kr Prisgrupp 2: 55 kr Prisgrupp 1: 110 kr

Gammal elkunskap blir lätt föråldrad www.elforlaget.se

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

79


kollektivavtal Är du arbetsgivare? Då borde kollektivavtal och allmänna villkor som reglerar arbetet för elbranschens parter vara intressanta. Du hittar dem här.

innehåll av tal 82 atl 83 hjälpmedel 84

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax


KO L L EKTIVAVTA L

av ta l

Ledaravtalet Ledaravtalet - Avtal om lönebildning. Avtal mellan EIO och Ledarna om hur lönebildningsprocessen ska hanteras på företaget för Ledarnas medlemmar. Art nr 05 2090A

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: 100 kr

Utvecklingsavtal Avtal mellan parterna om medbestämmande i utvecklingsfrågor på företaget. Medbestämmandelagen (MBL) gäller som grund för detta avtal. Avtalet är att se som en påbyggnad och vidareutveckling av lagen för att främja utveckling och samverkan i företaget. Art nr 05 2095

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: 100 kr

Installationsavtalet Installationsavtalet 2010-2012. Avtal om allmänna anställningsvillkor för företagets elektriker och teknikmontörer. Art nr 05 2096

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: 150 kr

Installationsavtalet, kommentarer Kommentar om tillämpningen av avtalets regler för semester. Art nr 05 2096A

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

82

0 kr 0 kr 0 kr

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


B L ANKETTER KO L L EKTIVAVTA L

Butiksavtal Butiksavtal, detaljhandeln. Avtal om allmänna anställningsvillkor för anställda som arbetar i företagets butik. Art nr 05 2097

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

0 kr 0 kr 95 kr

Lageravtalet Lageravtalet 2007-2010. Avtal om allmänna anställningsvillkor för anställda som arbetar på företagets lager. Art nr 05 2098

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

0 kr 0 kr 95 kr

Tjänstemannaavtalet 2007 - 2010 Avtal om allmänna anställningsvillkor för företagets anställda tjänstemän. Avtalet finns ej som nytryck utan finns som pdf-fil på www.eio.se. Art nr 05 2099

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: 150 kr

at l

Ackordstidlistan 2010 Ackordstidlistan 2010 med arbetsbeskrivning. Hjälpmedel för tidsättning av ackordsarbete. Ackordslistan omfattar de flesta arbetsoperationer som förekommer på arbetsplatserna idag. Ackordstidlistan är uppbyggd utifrån enhetstider. Art nr 05 2020

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

0 kr 0 kr 400 kr

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

83


KO L L EKTIVAVTA L

at l ( f o r t s ät t n i n g)

hjälpmedel Ortsmultiplikatorer Vid beräkning av ackordsförtjänst ska en multipel användas för varje kommun. Dessa finns sammanställda i häftet Ortsmultiplikatorer.

Art nr 05 2025

Art nr 05 2025-PDF

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: 100 kr

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: 100 kr

hjälpmedel

Att sätta individuella löner Ett hjälpmedel för företaget att arbeta med individuell lönesättning för företagets montörer. Art nr 05 2023

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: 100 kr

Från ord till handling En vägledning för en fungerande lokal lönebildning. Materialet syftar till att underlätta ditt företags arbete med att få igång en lokal tillämpning av Ledaravtalet. Materialet fungerar även för att utveckla en befintlig löneprocess. Det är uppbyggt kring tio frågeställningar som hjälper till att klargöra roller, ansvar och arbetssätt. Art nr 05 2091

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: 100 kr

Vässa lönedialogen Ett hjälpmedel som syftar till att förbättra lönedialogen mellan chef och medarbetare. Hur förbereder man sig inför ett utvecklingssamtal? Hur sätter chefen och medarbetaren upp realistiska mål och hur följs de upp? Art nr 05 2092

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: 100 kr

Att sätta lön En vägledning för dig som är lönesättande chef. Att sätta lön innebär att man som chef ska kunna motivera på vilka grunder man sätter lönen och vad medarbetaren kan göra för att påverka löneutvecklingen. Detta material ger vägledning inför lönesättningen. Art nr 05 2093

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

84

0 kr 0 kr 105 kr

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


KO L L EKTIVAVTA L

förlaget för dig som jobbar med spänning! beställ dina artiklar direkt på webbshopen

Elförlaget är för dig som arbetar i el- och teleteknikbranschen. Hos oss hittar du all kunskap och erfarenhet du behöver, samlad i ett förlag och i en webbshop. Med böcker, standarder och produkter som hjälper dig i jobbet. Så ta vara på kraften redan nu och gå in på www.elforlaget.se. Välkommen!

ELFÖRLAGET www.elforlaget.se


filmer Vi har förstått att många vill se hur man går till väga. Då är film en smidig lösning för att följa arbetet i praktiken.

innehåll elsäkerhet 88 kvalitet och miljö

90

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax


FI L MER

elsäkerhet

Säker El nr 1-4 - DVD DVD-film med fyra filmer. Säker El innehåller fyra filmer som tar upp följande ämnen: ”Kontroll av eget arbete”, ”Kontroll av andras arbete”, ”Elarbetsansvarig” och ”Livräddning vid elskada”. Speltid ca 60 min. Art nr 05 3001

Prisgrupp 3: 1 350 kr Prisgrupp 2: 1 350 kr Prisgrupp 1: 1 450 kr

Säker El 4 - Livräddning vid elskada - DVD Film 4 bygger på EIOs Elsäkerhets program Ansvar Instruktion och Kontroll. Innehåller handledning i första hjälpen (HLR) och hur man skall agera på olycksplatsen när någon har skadats genom inverkan av elektricitet. Råden i filmen utgör ett komplement till utbildning i Första hjälpen. Speltid ca 15 min. Art nr 05 3005

Prisgrupp 3: 675 kr Prisgrupp 2: 675 kr Prisgrupp 1: 750 kr

Lådan som kan rädda liv och egendom - VHS Film om jordfelsbrytare. Filmen vänder sig till dig som önskar veta varför jordfelsbrytaren är ett nödvändigt elsäkerhetstillbehör. Speltid ca 20 min. Art nr 05 3006

Prisgrupp 3: 370 kr Prisgrupp 2: 370 kr Prisgrupp 1: 420 kr

Mätteknik El - Del 1 - VHS Del 1 - VHS. Del 1 handlar om fem sätt att mäta el, och hur de ska utföras av en kunnig installatör. Du får under 20 minuter följa kontinuitetsmätning, isolationsmätning, spänningsmätning, strömmätning och fasföljdskontroll. Speltid cirka 20 min. Art nr 05 3007

Prisgrupp 3: 670 kr Prisgrupp 2: 670 kr Prisgrupp 1: 690 kr

88

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


B L ANKETTER FI L MER

Mätteknik El - Del 1 - DVD Del 1 handlar om fem sätt att mäta el, och hur de ska utföras av en kunnig installatör. Du får under 20 minuter följa kontinuitetsmätning, isolationsmätning, spänningsmätning, strömmätning och fasföljdskontroll. Speltid cirka 20 minuter. Art nr 05 3007B

Prisgrupp 3: 710 kr Prisgrupp 2: 710 kr Prisgrupp 1: 800 kr

Mätteknik El, del 2 - VHS Fem situationer redovisas i bild och beskrivande grafik; kontinuitetsmätning med mätvärden, termografering med enklare laser, termografering med avancerad kamera, mätning vid kontroll av utlösningsvilkoret och kontroll av jordfelsbrytare. Filmen behandlar några av de mätningar som görs vid statuskontroll och periodisk tillsyn. Mätteknik El - Del 2 vänder sig till bl a alla elinstallatörer, elektriker och yrkesskolor. Art nr 05 3009

Prisgrupp 3: 670 kr Prisgrupp 2: 670 kr Prisgrupp 1: 690 kr

Mätteknik El, del 2 - DVD Fem situationer redovisas i bild och beskrivande grafik; kontinuitetsmätning med mätvärden, termografering med enklare laser, termografering med avancerad kamera, mätning vid kontroll av utlösningsvilkoret och kontroll av jordfelsbrytare. Filmen behandlar några av de mätningar som görs vid statuskontroll och periodisk tillsyn. Mätteknik El - Del 2 vänder sig till bl a alla elinstallatörer, elektriker och yrkesskolor. Art nr 05 3008

Prisgrupp 3: 710 kr Prisgrupp 2: 710 kr Prisgrupp 1: 800 kr

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

89


FI L MER

k va l i t e t o c h m i l j ö

Mätteknik El, del 1 och 2 - DVD Mätteknik El - Del 1 handlar om fem sätt att mäta el, och hur de ska utföras av en kunnig installatör. Du får under 20 minuter följa kontinuitetsmätning, isolationsmätning, spänningsmätning, strömmätning och fasföljdskontroll. Speltid cirka 20 minuter. I mätteknik El - Del 2 redovisas fem situationer redovisas i bild och beskrivande grafik; kontinuitetsmätning med mätvärden, termografering med enklare laser, termografering med avancerad kamera, mätning vid kontroll av utlösningsvilkoret och kontroll av jordfelsbrytare. Filmen behandlar några av de mätningar som görs vid statuskontroll och periodisk tillsyn. Mätteknik El - Del 2 vänder sig till bl a alla elinstallatörer, elektriker och yrkesskolor. Art nr 05 3010, VHS

Art nr 05 3011, DVD

Prisgrupp 3: 1 250 kr Prisgrupp 2: 1 250 kr Prisgrupp 1: 1 440 kr

Prisgrupp 3: 1 350 kr Prisgrupp 2: 1 350 kr Prisgrupp 1: 1 550 kr

Att arbeta med ständiga förbättringar - DVD I denna DVD-film berättar Lars Nilsson på ett lättsamt sätt hur man får alla engagerade i förbättringsarbetet och om metoder för att arbeta med ständiga förbättringar. Filmen är uppdelad i totalt 12 avsnitt, där varje avsnitt avslutas med en frågeställning som ni kan arbeta med på ert företag för att komma igång med förbättringsarbetet. Art nr 05 3012

Prisgrupp 3: 870 kr Prisgrupp 2: 870 kr Prisgrupp 1: 1 275 kr

Här ligger oändlig kunskap lagrad www.elforlaget.se

90

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


B L ANKETTER FI L MER

EIO-Q Ledningssystem leder till bättre resultat! EIO-Q Ledningssystem är elbranschens hjälpmedel för ledning av kvalitet, miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet. EIO-Q Ledningssystem är väl anpassat till branschen och samordnar arbetsmiljö, elsäkerhet, yttre miljö och kvalitet på ett klart och tydligt sätt. EIO-Q Ledningssystem tar upp allt från kvalitetsplaner för projekt till företagets kvalitets- och miljöledningssystem. I EIO-Q paketet (art nr 05 2330) ingår: - EIO-Q Handboken (art nr 05 2329) - Filmen “Att arbeta med ständiga förbättringar” (art nr 05 3012) - Projektpärm (art nr 05 2333) - Abonnemang på www.eio-q.com (art nr 05 2399) - Alla elektroniska blanketter i EIOFORM (art nr 05 2900)

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

LEDER TI LL B ÄT T R9E 1R E S U LTAT


IT-hjälpmedel Gammal kunskap blir lätt föråldrad. Så se till att du har rätt verktyg.

innehåll kvalitet och miljö

94

elitpro 94 elek tronisk a bl anket ter

95

för arbetsgivaren

97

prislistor 97

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax


IT- HJÄ L PMEDE L

k va l i t e t o c h m i l j ö

EIO-Q hemsidan Med ett abonnemang på EIO-Q hemsidan kan du logga in och få tillgång till alla uppdateringar och fördjupningar som ingår i EIO-Q Ledningssystem. Abonnemanget beställs direkt på hemsidan www.eio-q.se. Kan endast beställas av de som redan har köpt art nr 05 2329 eller 05 2330. Pris/år. Art nr 05 2399

Prisgrupp 3: 1 200 kr Prisgrupp 2: 1 200 kr Prisgrupp 1: 2 400 kr

elitpro

ELITPRO Internet ELITPRO Internet är det idealiska hjälpmedlet för dig som behöver känna till alla de regler som gäller vid starkströmsinstallationer. Här finns all information som ingår i SS 436 40 00, utgåva 2 föreskrifterna och Elinstallationsguiden, liksom Frågor och Svar, Elordboken samt en omfångsrik referensdokumentation i form av bl a lagar och förordningar på elområdet. ELITPRO är ett datoriserat uppslagsverk fullmatat med information. Beställ på www.elitpro.se.

1 användare: 2-5 användare:

6-10 användare:

Art nr 05 2915

Art nr 05 2916

Art nr 05 2917

Prisgrupp 3: 2 150 kr Prisgrupp 2: 2 150 kr Prisgrupp 1: 3 150 kr

Prisgrupp 3: 4 300 kr Prisgrupp 2: 4 300 kr Prisgrupp 1: 6 300 kr

Prisgrupp 3: 9 675 kr Prisgrupp 2: 9 675 kr Prisgrupp 1: 14 175 kr

11-25 användare:

Över 25 användare:

Art nr 05 2918

Art nr 05 2919

Prisgrupp 3: 15 050 kr Prisgrupp 2: 15 050 kr Prisgrupp 1: 22 050 kr

Prisgrupp 3: 602 kr/användare och år Prisgrupp 2: 602 kr/användare och år Prisgrupp 1: 882 kr/användare och år

94

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


B L LANKETTER IT- HJÄ PMEDE L e l e k t r o n i s k a b l a n k e t t e r

EIOFORM, alla blanketter Ca 100 olika blanketter. Genom att satsa på elektroniska blanketter kan företaget minimera tidsåtgången för administration av olika blanketter. Detta leder bl a till att verksamheten effektiviseras samt att man får ordning på sina blanketter och spar pengar. Alla blanketter kan man fylla i direkt i datorn och spara eller skriva ut samt skicka till kund via t ex e-post. Innehåller art nr 05 2901 - 05. Årsabonnemang. Levereras på USB. Art nr 05 2900

Art nr 05 2900-ZIP

Prisgrupp 3: 1 600 kr Prisgrupp 2: 1 600 kr Prisgrupp 1: 3 200 kr

Prisgrupp 3: 1 600 kr Prisgrupp 2: 1 600 kr Prisgrupp 1: 3 200 kr

EIO-Q, elektroniska blanketter, årsabonnemang Elektroniska blanketter. Blanketterna ska användas för arbete med EIO-Q Ledningssystem . För att använda blanketterna behöver Du programmet MS Office 97 eller högre. Art 05 2901 innehåller blanketter inom arbetsmiljöledning, miljöledning, kvalitetsledning och checklistor för kvalitetsledning, årsabonnemang. Se också art nr 05 2900. Art nr 05 2901

Art nr 05 2901-ZIP

Prisgrupp 3: 1 200 kr Prisgrupp 2: 1 200 kr Prisgrupp 1: 2 400 kr

Prisgrupp 3: 1 200 kr Prisgrupp 2: 1 200 kr Prisgrupp 1: 2 400 kr

Telesignal, elektroniska blanketter, årsabonnemang Elektroniska blanketter. Blanketterna ska användas för dokumentation av teletekniska anläggningar enligt både nya och äldre standard. För att använda blanketterna behövs programmet MS Office 97 eller högre. Blanketter som ingår är bl a Monteringsritning, Ställförteckning, Förbindningsschema och Plintkort m m. OBS att det är årsabonnemang på blanketterna. årsabonnemang. Se också art nr 05 2900. Art nr 05 2902

Art nr 05 2902-ZIP

Prisgrupp 3: 650 kr Prisgrupp 2: 650 kr Prisgrupp 1: 1 300 kr

Prisgrupp 3: 650 kr Prisgrupp 2: 650 kr Prisgrupp 1: 1 300 kr

Beställ direkt på webbshopen www.elforlaget.se

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

95


IT- HJÄ L PMEDE L

e l e k t r o n i s k a b l a n k e t t e r ( f o r t s ät t n i n g)

Entreprenad, elektroniska blanketter, årsabonnemang Blanketter som ingår i ”entreprenad/adm elektroniska blanketter” är bl a: 05 1017 Installationsdagbok, 05 1060 Beställning, 05 1070 Beställningserkännande, 05 1110 Elanbud, 05 1301 Faktura, 05 1302 Följesedel, 05 1306 Arbetsorder/Tidsedel 05 1320 Arbetsorder, 05 1360 Materielsedel m m. Art nr 05 2903

Art nr 05 2903-ZIP

Prisgrupp 3: 650 kr Prisgrupp 2: 650 kr Prisgrupp 1: 1 300 kr

Prisgrupp 3: 650 kr Prisgrupp 2: 650 kr Prisgrupp 2: 1 300 kr

Elsäkerhetsblanketter Blanketterna ska användas för arbete med Elsäkerhet (Ansvar, Instruktion och Kontroll). För att använda blanketterna behöver du programmet MS Office 97 eller högre. Bl a ingår Kompetenskort, Kontroll under montage, Kontroll TN-C, 4-ledarsystem, Kontroll TN-S, 5-ledarsystem och Kontroll mindre arbeten m m. Årsabonnemang på blanketterna. Se ockå art nr 05 2900 och 05 1960. Ca 10 blanketter. Art nr 05 2904 Art nr 05 2904-ZIP

Prisgrupp 3: 650 kr Prisgrupp 3: 650 kr Prisgrupp 2: 650 kr Prisgrupp 2: 650 kr Prisgrupp 1: 1 300 kr Prisgrupp 1: 1 300 kr

Arbetsgivarblanketter, elektroniska blanketter, årsabonnemang Elektroniska blanketter. Blanketterna ska användas av dig som är arbetsgivare. För att använda blanketterna behöver Du programmet MS Office 97 eller högre. Bl a ingår följande blanketter; Ärende angående ledighet, Tjänstgöringsbetyg, Tjänstgöringsintyg, Besked om uppsägning, Avtal om anställning m m. OBS att det är årsabonnemang på blanketterna. Se också art nr 05 2900. Art nr 05 2905

Art nr 05 2905-ZIP

Prisgrupp 3: 650 kr Prisgrupp 2: 650 kr Prisgrupp 1: 1 300 kr

Prisgrupp 3: 650 kr Prisgrupp 2: 650 kr Prisgrupp 1: 1 300 kr

Digital-IS Digital-IS är IT-hjälpmedlet för att lätt hitta i Installationsavtalet, den digitala EIO-tjänsten du alltid kan ha tillgänglig. Där hittar du, som arbetsgivare, det mesta som rör Installationsavtalet (avtalet om anställningsvillkor för montörerna som alla medlemsföretag i EIO är skyldiga att följa). På www.digital-is.se kan du enkelt navigera dig fram till det du söker i Installationsavtalet och där hittar du (förutom avtalstexten) avtalskommentarer, länkar till aktuell lagstiftning, EIO-blanketter, ATL och annat nyttigt. Art nr 05 2090

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

96

0 kr 0 kr Ej köpa

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


B L LANKETTER IT- HJÄ PMEDE L f ö r a r b e t s g i va r en

ATL-tider som text fil på CD Engångsleverans av ATL-tider som textfil på CD. Vänligen kontakta maria.edstrom@eio.se Art nr 05 2940

Prisgrupp 3: 500 kr Prisgrupp 2: 500 kr Prisgrupp 1: 750 kr

prislistor

Inventeringslista, Pdf Inventeringslista som Pdf. Levereras digitalt. Endast med E-nr och benämning och utrymme för manuell beräkning av lagervärde. Art nr 05 1430

Prisgrupp 3: 120 kr Prisgrupp 2: 120 kr Prisgrupp 1: 150 kr

EIOs grossistpriser Abonnemang på EIOs grossistpriser som innehåller priser med tillhörande rabattkod från sju olika grossister, totalt ca 200 000 artiklar. Priserna är omräknade från pris per förpackning till pris per meter och styck. För medlemmar i EIO finns också möjlighet att ta hem prisfilen från vårt filarkiv på Internet. Prisfilen är väl anpassad till de på marknaden förekommande fakturerings- och kalkylprogrammen. Art nr 05 2930

Prisgrupp 3: 1 400 kr Prisgrupp 2: 1 400 kr Prisgrupp 1: 2 800 kr

Inventeringslistan som Excel 5.0 fil CD-skiva med 5 filer som Excel 5.0-fil med ca 8 000 av de mest frekventa artiklarna och grundnettopriser hos ElektroSkandia, Selga, Ahlsell, Storel och Solar. Vänligen kontakta maria.edstrom@eio.se för mer information. Art nr 05 2953

Prisgrupp 3: 300 kr Prisgrupp 2: 300 kr Prisgrupp 1: 600 kr

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

97


reklamprodukter Det här är kraftfulla redskap. När man väl börjat använda dem får man lätt blodad tand.

innehåll broschyrer 100 dek aler 103 pl astpåsar 106 kl äder 106 övrigt 106

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax


REK L AM p r o d u k t e r

broschyrer

Jordfelsbrytare i lantbruk Broschyr för information om jordfelsbrytare med inriktning på information till lantbruk. Art nr 05 2579

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

5 kr 5 kr Ej köpa

Elvärme Elvärme - ett grönt och ekonomiskt alternativ. En A5-broschyr som riktar sig till konsument som beskriver fördelarna med direktverkande elvärme och ny teknik kring elvärme. Art nr 05 2710A

Art nr 05 2710 (50 ex/bunt)

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Prisgrupp 3: 190 kr Prisgrupp 2: 190 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Bättre belysning Bättre belysning - sparar pengar och miljö. En A5-broschyr som riktar sig till konsument som beskriver fördelarna med ny belysning, närvarostyrd belysning med mera. Art nr 05 2712A

Art nr 05 2712 (50 ex/bunt)

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Prisgrupp 3: 190 kr Prisgrupp 2: 190 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

EIO Eltest EIO Eltest, Var rädd om dina nära och kära! - Elinstallationer är färskvara. En A5-broschyr som riktar sig till konsument som beskriver fördelarna med ett elsäkerhet hem. I broschyren finns en enkel test med som konsument kan använda.

10 0

Art nr 05 2714A

Art nr 05 2714 (50 ex/bunt)

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Prisgrupp 3: 190 kr Prisgrupp 2: 190 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


REK L AM pBrLoANKETTER duk ter

Information om ROT-avdraget Information om ROT-avdraget. En A5-broschyr som riktar sig till konsument som beskriver ROT-avdraget och när det gäller och inte gäller. Broschyren kan med fördel delas ut till konsumenter. Art nr 05 2716A

Art nr 05 2716 (50 ex/bunt)

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Prisgrupp 3: 190 kr Prisgrupp 2: 190 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Jordfelsbrytare Jordfelsbrytare förhindrar nio av tio elolyckor. En A5-broschyr som riktar sig till konsument som beskriver fördelarna med att ha jordfelbrytare installerad i sin elanläggning. Art nr 05 2718A

Art nr 05 2718 (50 ex/bunt)

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Prisgrupp 3: 190 kr Prisgrupp 2: 190 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Konsumentinstruktion jordfelsbrytare Konsumentinstruktion jordfelsbrytare innehåller instruktion till anläggningsinnehavaren om underhåll och felsökning av jordfelsbrytare. Den skall monteras invid jordfelsbrytare (klistermärke). 50 ex/block. Art nr 05 2583

Prisgrupp 3: 90 kr Prisgrupp 2: 90 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

All elkunskap i ett förlag www.elforlaget.se

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

101


REK L AM p r o d u k t e r

b r o s c h y r e r ( f o r t s ät t n i n g)

Checklista, jordfelsbrytare Checklista för installatören av jordfelsbrytare. Checklistan innehåller en förteckning på vad som behöver kontrolleras i elanläggningen innan man installerar en jordfelsbrytare. Art nr 05 2584-PDF

Art nr 05 2584-WORD

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: 100 kr

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

0 kr 0 kr 100 kr

Jordfelsbrytare är installerad Information till anläggningsinnehavare att jordfelsbrytare är installerad samt hur jordfelsbrytaren fungerar och handhavs. På blanketten finns även plats för ett mindre gruppschema och 1-linje schema som visar vilka grupper som skyddas. 50 ex/block. Art nr 05 2586

Prisgrupp 3: 75 kr Prisgrupp 2: 75 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Goda råd om varma golv Information om installation av varma golv med el, utförd i samarbete med andra branschorganisationer och Elsäkerhetsverket. Art nr 05 2669A

Art nr 052669 (25 ex)

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

Prisgrupp 3: 240 kr Prisgrupp 2: 240 kr Prisgrupp 1: 400 kr

30 kr 30 kr 95 kr

Hälften av allt ljus är ljus som ingen ser Konsumentbroschyr med information om hur man kan göra energibesparningar med hjälp av närvaro/rörelsedetektorer för styrning av sin belysning . Art nr 05 2671

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

102

35 kr 35 kr 95 kr

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


REK L AM pBrLoANKETTER duk ter

Idéboken för fastighetsägare Elbranschen är duktig på att utnyttja ny teknik och hitta på nya produkter. Men vi har varit dåliga på att berätta om det. Fram till nu; med Idéboken tar vi ett rejält tag i frågan. Välkommen till en presentation av nya sätt att installera trygghet, komfort och nöje i fastigheter. Med kundnytta i fokus.

Art nr 05 9004A

Art nr 05 9004 (10 ex)

Prisgrupp 3: Prisgrupp 2: Prisgrupp 1:

Prisgrupp 3: 170 kr Prisgrupp 2: 170 kr Prisgrupp 1: 170 kr

70 kr 70 kr 70 kr

dek aler

EIO-Q-dekal Självhäftande dekaler med EIO-Q logotyp. Delad på en A4 som består av 1 dekal 210 x 175 mm och 6 st dekaler 70 x 56 mm. Får endast beställas av de som köpt art nr 05 2330. Art nr 05 2336

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Bildekal jordfelsbrytare Bildekal för montage utanpå bilens bakruta med texten; Jordfelsbrytaren räddar liv! Installera en idag. Art nr 05 2587

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Byggplatsdekal jordfelsbrytare Byggplatsdekal jordfelsbrytare, med texten; Förr eller senare räddar jordfelsbrytaren ditt liv! Installera en livräddare idag. Art nr 05 2589

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

103


REK L AM p r o d u k t e r

d e k a l e r ( f o r t s ät t n i n g)

EIO-bildekal, transparent EIO-bildekal A5 - transparent, vit logotyp. Endast för dig som är medlem i EIO. Art nr 05 2603

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

EIO-dekal, A4 Endast för dig som är medlem i EIO. Art nr 05 2604

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

EIO-dekal, ark 2 3 delad A4. Endast för dig som är medlem i EIO. Art nr 05 2605

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

EIO-dekal, transparent EIO-dekal på transparent film att applicera på insida av till exempel ett sidofönster i din servicebil, A4-ark. Endast för dig som är medlem i EIO. Art nr 05 2606

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

104

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


REK L AM pBrLoANKETTER duk ter

Bildekal: Välj den säkra sidan Bildekal med texten; Välj den säkra sidan - låt en telecertifierad installatör göra jobbet. Bildekal för dig som har certifierade teletekniker och är medlem i EIO. Art nr 05 2608

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Bildekal: Spänning och ledning i 100 år Bildekal med texten; Spänning och ledning i 100 år. Dekal som togs fram i samband med EIOs 100-års jubileum 2006. Endast för dig som är medlem i EIO. Art nr 05 2609

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Bildekal: För Elsäkerhets skull Bildekal med texten; För Elsäkerhets skull - låt en behörig elinstallatör göra jobbet. Endast för dig som är medlem i EIO. Art nr 05 2647

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Bildekal: Släcka och spara automatiskt! Bildekal med texten; Släck och spara automatiskt! Endast för dig som är medlem i EIO. Art nr 05 2650

Prisgrupp 3: 0 kr Prisgrupp 2: 0 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

105


REK L AMTRYCKSAKER REK L AM p r o d u k t e r

p l a s t på sa r

Plastkassar Plastpåse med EIO-tryck, 500 st/kartong. Denna plastkasse kan t ex användas av dig som har butik eller vill ha en snygg påse att lämna över till dina kunder. Endast för dig som är medlem i EIO. Art nr 05 2595

Prisgrupp 3: 600 kr Prisgrupp 2: 600 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

kläder

Blå EIO-tröja Blå pikétröja med EIO-logga och med kontrastränder på krage och ärmmudd. Sprund i sidan och 100% kammad bomull. Vid köp av 5 tröjor eller fler utgår 20% rabatt. Art nr 05 2620-S Art nr 05 2620-M Art nr 05 2620-L Art nr 05 2620-XL Art nr 05 2620-XXL

Prisgrupp 3: 220 kr Prisgrupp 2: 220 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Vit EIO-tröja Vit pikétröja med EIO-logga och med kontrastränder på krage och ärmmudd. Sprund i sidan och 100% kammad bomull. Vid köp av 5 tröjor eller fler utgår 20% rabatt. Art nr 05 2622-S Art nr 05 2622-M Art nr 05 2622-L Art nr 05 2622-XL Art nr 05 2622-XXL

Prisgrupp 3: 220 kr Prisgrupp 2: 220 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

övrigt

Affisch EIO Elkontroll Affisch 50x70 cm. Artikeln kan endast köpas av de som redan har beställt EIO Elkontroll art nr 05 2000. Art nr 05 2013

Prisgrupp 3: 40 kr Prisgrupp 2: 40 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

106

b e s t ä l l p å w w w . e l f o r l a g e t . s e


REKLLAM AMTRYCKSAKER REK pBrLoANKETTER duk ter

EIO-ryggsäck EIO-ryggsäck med kraftigt bärsystem för bästa komfort. Har justerbart midjeband och telefonficka på bärselen. Plånboken skyddas mot stöld i en ficka mot ryggen. Volym: Ca 23 l. Mått: 33x42x17 cm. Färg: Svart. Art nr 05 2625

Prisgrupp 3: 230 kr Prisgrupp 2: 230 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

EIO-Q väska En praktisk bag med texten ”Jag bär på kunskaper om EIO-Q”. Populär att dela ut till medarbetare i samband med exempelvis en kick-off vid införande av ledningssystemet. Art nr 05 2341

Prisgrupp 3: 315 kr Prisgrupp 2: 315 kr Prisgrupp 1: 630 kr

Musmatta Musmatta med telefonnummer till EIO och alla lokalkontor. Endast för dig som är medlem i EIO. Art nr 05 2601

Prisgrupp 3: 60 kr Prisgrupp 2: 60 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

EIO-flagga Höjd 235 cm, bredd 150 cm. Flaggan får endast användas av dig som är medlem i EIO. Art nr 05 2615

Prisgrupp 3: 720 kr Prisgrupp 2: 720 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

EIO-standar Flagga standar D2 med marmorfot. Komplett. Art nr 05 2616

Prisgrupp 3: 185 kr Prisgrupp 2: 185 kr Prisgrupp 1: Ej köpa

Prisgrupp 3: Medlemmar i EIO som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se Prisgrupp 2: Medlemmar i EIO som beställer via e-post, brev, telefon och fax Prisgrupp 1: Icke medlemmar som beställer i Internetbutiken www.elforlaget.se eller via e-post, brev, telefon och fax

107


Register AB 04 Allmänna bestämmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Digital-IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

AB 92 Allmänna bestämmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Dokument El (Starkström), pärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

ABK 09 Allmänna Bestämmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Dokument El (Tele), pärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

ABT 06 Allmänna bestämmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

EIO Elkontroll, Startpaket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ABT 94 Allmänna bestämmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

EIO Eltest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

ABT-U 07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

EIO Eltest, kundbroschyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

AB-U 07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

EIO medlemspärm för cirkulär . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Ackordstidlistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

EIOFORM Elsäkerhetsblanketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

ALEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

EIOFORM, alla blanketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Allmänna leveransbestämmelser EIO 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

EIO-Q Dekal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

AMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9

EIO-Q handbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

AMI Installatör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

EIO-Q Ledningssystem, paket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Anställningsbekräftelse, tjänstemän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

EIO-Q Projektpärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Ansvar, Instruktion och Kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

EIO-Q Väska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Ansökan om extra övertid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

EIO-Q, elektroniska blanketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Antenn och kabel-tv-teknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

EIO-reservation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Apparatprislista SS 455 12 38

61

EIO-ryggsäck, Clique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Arbetsgivarblanketter, elektroniska blanketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

EIOs företagshandbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Arbetskostnaden innefattar (klistermärke) Arbetsorder

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Elanbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Elbestämmelser för skyddsrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

48

Elektriska och magnetiska fält . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Arbetsorder/Tidsedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Elhandbok för ombyggnad av ljusarmatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

ATL-listan, digitalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Elinstallationsguiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Att arbeta med ständiga förbättringar - DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Elinstallationsregler 104 Frågor och Svar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Arbetsorder/RO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Att få betalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

ELITPRO på Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Att sätta individuella löner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Elolyckor, broschyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Att sätta lön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

El-paket 1-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-42

Automatiskt brandlarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Elsäkerhet i praktiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Avfallshantering i installationsföretag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Elsäkerhet i Småbåtshamnar och Fritidsbåtar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Avtal om anställning, arbetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Elsäkerhetsverkets föreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Avtal, häfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Elteknikbranschens Telecertifikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Besked om att tidsbegränsad anställning ej kommer att fortsätta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Entreprenad, elektroniska blanketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Besked om Avsked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Entreprenadgränslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Elvärme

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Besked om uppsägning p g a arbetsbrist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Entreprenadindex E84 (tillämpningsföreskrifter) . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Besked om uppsägning p g a personliga förhållanden . . . . . . . . 52

Entreprenadkontrakt fast pris 1/92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Besked om ändrad tidsedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Entreprenadkontrakt löpande räkning 2/92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Beställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

ESA Installation - ISA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Beställningserkännande

56

Flagga EIO (höjd 235 cm bredd 150 cm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Bildekal - För Elsäkerhets skull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Flagga Standar D2 med marmorfot - komplett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Bildekal - Släcka och spara automatisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Fortlöpande besiktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beställ direkt på webbshopen.

Bildekal - Spänning och ledning i 100 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Fortlöpande tillsyn, häfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Bildekal - Välj den säkra sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Framtidsstudie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Bildekal - Jordfelsbrytare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Frågor och svar om ELSÄK-FS 1999:5 Blå boken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Butiksavtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Från ord till handling - Möjligheternas avtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

www.elforlaget.se

60

Byggplatsdekal jordfelsbrytare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Förbindningsschema SS 455 12 36

Bättre belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Förbindningsschema, A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

CE-adressetiketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Förbindningstabell SS 455 12 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

CE-märkning av fast installerade maskiner + bilaga . . . . . . . . . . . . 69

Goda råd om varma golv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

CE-märkning av kopplingsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Grossistpriser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

CFT certifierad fibertekniker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Handbok för elinstallationer i lantbruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Checklista - skyddsrond m m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Hjälpblankett H84 Flerbostadshus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Checklista för jordfelsbrytare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Hjälpblankett H84 Speciella arbeten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

......................................


B L ANKETTER

Hälften av allt ljus är ljus som ingen ser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Rapport från egenkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Händig med el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Reklamationsblankett, ALEM 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Idéboken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Reservation 3/96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Infobroschyr, EIO Elkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Retursedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Information om ROT-avdraget, kundbroschyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Ritnings- och dokumentförteckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Installationsavtalet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Sammanställning av tiduppgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Installationsdagbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

SBF 110, Regler för automatiskt brandlarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Instruktion till EIO Elkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

SEK Handböcker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-24

Instruktion till Elarbetsansvarig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Service- & underhållsavtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Instruktion till Eldriftsansvarig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Serviceabonnemang för elkonsulter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Inventeringslista på PDF-fil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Serviceavtal för kabel-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Inventeringslistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Skrivplatta med logo ”EIO Eltest” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Jordfelsbrytarbroschyr (lantbruk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

SSF 1060 utgåva 1 - Norm för CCTV, Systemkrav . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Jordfelsbrytare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

SSF 130:7 utgåva 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Jordfelsbrytare, kundbroschyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

SSF 140 utgåva 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

KNX Handboken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Stadgar EIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Konsortialavtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 1999:5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Konsultpärm med register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Statuskontroll av elanläggning, häfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Konsumentbroschyr till EIO Eltest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Ställförteckning SS 455 12 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Konsumentinstruktion jordfelsbrytare (klistermärke) . . . . . . . . 101

Svensk Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-39

Kundbroschyr, EIO Elkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Systematiskt Arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, inkl AFS 2003:4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Lageravtalet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Ledaravtalet - Avtal om lönebildning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Lilla Elhandboken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Lådan som kan rädda liv och egendom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Materialsedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Materialsortering vid rivning och renovering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Med tanke på arbetsmiljön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Medlemsmatrikel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Minimikrav på elmateriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Monteringsritning SS 455 12 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Montörshandbok, Elinstallation Yrkesmannaskap . . . . . . . . . . . . . . . 12 Musmatta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Många fördelar med att vara medlem i EIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Mängdkalkyl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Mängdningsprotokoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Mätteknik El - Del 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Mätteknik El - Del 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Noterade fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Ny elstandard för bostadshus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Säker El nr 1-4 - DV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Säker El nr 4 - Livräddning vid elskada - DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Säkerhetssystem, Uppbyggnad och Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Telecertifiering, kravspecifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Telecertifiering, kundbroschyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Teleinstallation, Faktabok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Teleinstallation, Installationsbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Telenät Dokumentation och uppbyggnad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Telepaket 1 - Registrering/dokumentation av teleanläggningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Telepaket 2 - Datanät/bredband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Telepaket 3 - Antenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Telesignal, elektroniska blanketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Tidsedel (månadslön) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Tjänstemannaavtalet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Tjänstgöringsbetyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Tjänstgöringsintyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Tröjor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Order extraarbeten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Underrättelse om inlåning/ anlitande av underentreprenörer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Orderkoncept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Upptäckta fel och brister i anläggningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Ortsmultiplikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Utrymningslarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

61

Utvecklingsavtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Panelkort SS 455 12 34 (32 rader) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Varsel/underrättelse till arbetstagarorganisation . . . . . . . . . . . . . . . 50

Periodisk tillsynd, häfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Varselmärkning, ELSÄK-FS 1997:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Personalutrymmen på tillfälliga arbetsplatser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Verktyg för elektriker, Ergonomiska hjälpmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Panelkort SS 455 12 34 (24 rader)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plastpåsar med EIO-tryck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Välkommen till EIO 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Plintkort SS 455 12 35 (10 par) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Vässa lönedialogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Plintkort SS 455 12 35 (100 par) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Ändrings- och Tilläggsorder

Produktkatalog Elförlaget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Ärende angående ledighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

RA EL 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Översiktlig redovisning av Periodisk tillsyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

RA VVS & Kyl 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Översiktlig redovisning av Statuskontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57


Anteckningar


B L ANKETTER


Art nr 05 2376. September 2010. Copyright © Elförlaget. Idé och produktion Enestedt.

Elförlaget är till för dig som arbetar med el- och teleteknik. Här hittar du all kunskap och erfarenhet du behöver, samlad i ett förlag och i en webbshop. Beställ direkt på www.elforlaget.se eller order@elforlaget.se

ELFÖRLAGET 811 88 Sandviken Telefon: 026-200 46 10, Fax: 026-24 90 10 E-post: order@elforlaget.se, Webb: www.elforlaget.se

Elförlaget  

Katalog över artiklar på elforlaget.se

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you