Page 9

Amertct.

ZaStokr5öani? Ovdjemoramopostavitipitanje:Ako je problemu tome 5to jevreji vjeruju u ova obeöanjaza koja kaZuda su doSlau njihovoj Knjizi,to je prirodno,jer oni u njih vjerujustogaöto su jevreji i 3to se ta obeöanjana njih i odnose;medutim,kakvevezesaovim imajukr5öani?

Dozvolitemi da ovomeopasnomi zaöudujuÖem problemupridemiz njegovihkorijena'

Na ovo pitanjemoZemoveomalahkoodgovoriti: Jevrejisu iskoristiliKnjigu u koju vjeruju oni i krleani zajedno,a to je prvi dio Biblije,koja se sastojiiz dva dijela.Svakiod ta dva dijela se nazivaZavjet.Prvi dio je Starizavjet,tj. Tevrat,a drugije Novi zavjet,koji se sastojiod evandel.ja i poslanica. TevratsadrZispomenutecitate i svaki kr5öanin koji öita Bibliju,poöinjeod tih citatai zato nije nikakvo öudoto 5tooni vjerujuu ono u 5tavjerujui jevreji. Medutim,bit öeteu pravuako kaZete:Zar kr!öani kroz historijunisuöitaliBiblijui znali za ovaobeöanja, jevreje ali su i poredtoga na najgorenaöineugnjetavali svedo poöetkamodernogdoba?!Staje to 5to ih je navelo na ovako drastiöanzaokret,da su postaliod onih koji jevrejskog najviSe teZeka ostvarivanju obeöanja? KaZemvam da nije samo to 5to ste primijetili. Zapanjujute je i to da su upravo kr5öanioni koji, uz pomoösvojihrazvijenihmedija,nosebajrakpropagiranja ovog obeöanja,a posebnovalja naglasiti- oni koji su fundamentalistiöki nastrojeni medunjima,pogotovooni u

protestantski potomcima cionisti sveovejevrejesmatraju lshakovim, Stoje golemalaZ.Ovometrebadodatida sviArapislijedeplemeKurej5, iz kojeg je Allahizabrao Svoga Poslanika, sallallahu alejhivesellem 14

l5

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  
Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina