Page 6

bazirajusvojestavove,na osnovuöegaje i Zapadzauzeo svoj stavo ovome pitanju.U Knjizi postanka(to je prvo poglavljeTevrata)nalazimoöudno kazivanjevezanoza vrijemeNuha, alejhi selam,u kome moZemonaöi kljuö za razumijevanje obeöanjakoje je Allah dao lbrahimu, alejhiselam. Ova iskrivljena tevratska predajakaZe: 9:20A Nojepoöeraditizemlju, i posadi vinograd. 9:21 | napiv$ise vina,opi se i otkri se nasred Satorasvojega. 9:22A Ham,otacHanancima, vidjegolotinju oca svojegai kazaobojicibradesvojenapotju. 9:23A Sami JafetuzeSehaljinui ogrnu$e je obojicana ramenasvoja i, idudi natraSke, pokri5enjomgolotinjuocasvojega, licemnatrag okrenuv5i sedanevidegolotinjuocasvojega. 9:24A kad se Nojeprobudiod vina,doznaSta muje uöiniomladisin, 9:25 | reöe:<Prokletda je Hanan,i da bude slugaslugama bradesvojell 9:26ljo5 reöe:<Blagoslovljen daje Gospod Bog, Simov i Hanan damubudestugall Pogledajte ovaj citat od koga se jeie koZe vjernikaradi nepoStivanja i laZi usmjerenih ka Allahovim poslanicima.Prvo 5to öovjekproöitau Tevratujest ovaj tekst.

Ko je bio taj Hanan6koji je proklet i na öijem ropstvuje tolikoPotencirano?! Hanan je praotacArapa prije lsmaila,alejhi selam. Ovim citatom poöinje obrazovanjeu golemom Skola u Americi. Broj ovih Skola protestantskih broju doseZe20.000 i u njima uöe milioni uöenika.Ovim citatomoni poöinjusvoje5kolovanje-ina osnovunjega oblikujusvojuvizijupo ovompitanju.'

ZemljaKen'anova se poglavlja U nekimdijelovimaovogabiblijskog Tevratu zemlje.lskrivljeni opisujugraniceKen'anove kaZe: poglavlju svomdesetom plemena hananejska. serasija5e 10:18A posliie od Sidonaiduöi 10:19| bjehumeilehananejske na Gerarpa do Gaze, i iduöi na Sodomui iAdamuiSevoiim Gomoru PadoDasa. Ovo su granice zemlje Ken'anoveod istoka od premazapadu.Zatooni sebimogudopustitiodricanje visoravni. Caze,ali ne i od Colanske I Naarapskom prev.) (prim. Ken'an 7 ZasluZuje naAllahaoverijeöii ubacio onajkojije slagao svakoöudenje da je Ham,sin Pretpostavimo upitao: nije Zai se ovajteksiu Tevrat! Ali' ötaje u svemutome od samogfaraona' gorii veÖinevjernik Nuhov, da je Sam,sin Nuhov,najbolje I pretpostavimo skrivioüanan(Ken'an). osim Allahovo Zai nijenaöaonistadrugoöimebi ga nagradio stvorenje. podari im i da probere Jevreje ba5 potomstvom togada medunjegovim budurobovi ovajdardaimpotomstvo Ken'anovo

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  
Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina