Page 52

Sadriai Predgovor

4

DVA OBECANfA

5

uPoRrSTETAZNOGOBECANfA - ZemljaKen'anova - Obrezanivladar - "Tebiitvom potomstvu// - Zalto kr5öani?

7 9 't1

rRt V,EREI OöEKIVANIMESUA - Dvojicamesija - Mi, zapaditri dogadaja - Vezaizmedunovogsvjetskog mesije poretkai vladavine dedZdZala

16 17 20

D R U C IM I L E N UI gARMAGEDONll

- Sedampredsjednika - lslamski fundamentalizam DVA CIONIZMA - PrijeHertzla - Crnakuga - Protestanti - WilliamEugene Blackstone - "Fondza otkrivanje Palestine" ja - Balfourovadeklaraci - WoodrowWilson ("sinpastiraCrkve") - HenryCabotLodge

t00

12 14

24 28 34 37 39 39 39 41 44 45 45

BUDENIE PROTESTANTSKO - Donacijeza Crkvu - Univerziteti i Skole - Predsjednici i sveöenici - Vjerskimediji - "Elektronske crkve" zvttEzDE KRSCANSKOC FUNDAMENTAIIZMA - JerryFalwell - PatRobertson - CeorgeOtis - MikeEvans - Medunarodna kr5öanska ambasada - Stavislamista - Zajedniöko odbijanje

rsilNrrooBEeANfE - lsmailovoootomstvo - Allahovoobeeanje.ievrejima - PovratakMesije - Mehdi - Oblast ratovai iskuienja,a ne oblastmira - Odmetni5tvood vjere - Dodirnataöka,ali... - Medunarodnerezolucije-

4B 49 50 51 52 54 57 57 59 63 64 67 74 74 76 76 7B BO 81 B1 B3 B5 BB

blje5taviprincipi

crrfEVrMrRovNoGPRocEsA POSLfEDICE I NfEGOVE

46 47

101

B9

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina