Page 49

PRUEDrOZt ZA RASKRTNKAVANf E zAVfEREPROTTV KUDSA

zemlje. A razvratnijevrejskisatelitskiTV-kanali nisu niStadrugo osim dio svegaovog. 10. Otvaranjevrata izraelskim5pijunimau mjestimao kojima nisu ni sanjali.Ovo je veoma vaian cilj zato 5to lzrael planira u onolikoj mjeri u kojoj poznaje ovaj region i stvarno stanje u njemu. Oni posebno Zeleznati sve detaljeo islamskompreprodu(sahvi),o odbrambenojspremnostiarapskihvojski.MoZda i ne postoji niSta5to im je od velike vaZnosti,a da s time nisu upoznati.Medutim,nuZnoje potpunopoznavati svepojedinosti.

1. 5irenjevjerskesvijestiu cijelom ummetu i upoznavanje svih slojeva ummeta sa ispravnim vjerovanjem,a posebnosa principomvela' vel bera' (ljubaviprema vjernicima i mrZnje prema nevjernicima).Da se izjasnimoda je podlogaovogasukobavjerska;da na Madridskoj konferenciji niko nije zastupao stav islamai da na njoj nismoöuli StakaZeAllah, sta kaZe Njegov Poslanik.Niti smo öuli da je Kuds islamski. Ovo je sveislamskiproblem i ne tiöe se samo Palestinaca, niti samo Arapa, niti samo muslimana koji su Zivi danas.Ovo predstavljaislamskiproblem koji setiöe svih muslimanado Sudnjegadana.

1 1. Postoji cilj u koji jevreji ulaZu napore, a to je otkrivanje arheoloSkih iskopina s jevrejskim tragovima. To je zato da bi dokazali da je neka zemlja u svojoj osnovi jevrejska. Postoje miSljenja koja govore da zemlja iz koje su jevreji izaSlinije Egipat, veö juZni dio Arapskog poluostrva.öak su neki priloZili slike Abhe i oblasti oko nje, zagovarajuti da se u Tevratu spominje upravo ova oblast. Kao dokaz tome, navode moguönostda je vladarkoji je iskopaojame da bi kazniovjernikebio jevrej... Zatim, kao dokaz navode i Hajber... Sve to predstavljauvod za proturanjeideje da je ova zemlja njihova.

2 . OZivljavanjeuloge dZamije...da bi se pruZiootpor ovome valu koji ruSilaökidjeluje na medijskom i kulturnom planu. Mi ne posjedujemo ni5ta osim dZamija.l, hvalaAllahu,njihov uticajje veomaveliki i mi moramo raditi na njegovom uveöavanju.Ako veö ne posjedujemokomunikacijske satelite,onda je najmanje 5to molemo uraditi to da potpuno iskoristimo ono 5toveö imamo.

,# $ it

3 . Zbijanje redova pripadnika ehli-sunnetau öitavom

Ovo su neki od ciljevakoje oni Zelerealiziratii neke posljedicenjihovogmoguCegostvarivanja...

svijetu i da to bude uvod za sjedinjavanjesafova öitavogummetau skladusa metodamanaSihuzoritih prethodnika(selefu-sal i h).

Molimo Allaha da saöuva nas, naöu vjeru i naie zemlje od njihovoga zla.

t

94

m

x, E --

Kao 5to je nuZnost objedinjavanje davetskih i praktiönihplanova na Sirenjuispravnogvjerovanja, uz izbjegavanje razmimoilaZenja u sporednim stvarima koje se baziraju na idZtihadu. Problemi

95

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina