Page 48

Na drugojstrani,u Americi20.0005kolapoduöava da je ovo vjerski problem sa dubokim tevratskim korijenima. jevrjskeekonomske 6. Nametanje dominacijeu öitavom regionu. 5ta predstavljanaia ekonomija u usporedbisa zapadnomekonomijomkojom su zavladaliJevreji putemkamatei kamatnihbanaka?!Kako6e tek biti kad svoje ruke pruZe u nale krajeve!?Brzo te zavladatiekonomskimtokovimau svim zemljama regiona. 7.

Sirenje kr5öanske i jevrejske kulturepo cijelojoblasti. To öe biti popraöenokampanjamapokrStavanja. Kr5öanisu poöeli dizati glave i govoriti da su dogadaji u Zaljevu stvorili priliku za uvodenje krleanskevjere u oblasti za koje prije nismo ni sanjali da öe u njih uöi. Javno kr5öansko javnecrkvekoje su u nekimdrZavama misionarstvo, regionai javno podrZane.Ova Svetazemlja je sa svih strana okruZena projektima pokrStavanja. Oöekivatije i kampanjeu kojima öe se nasrtatina islamska uöenjai kojimaöe biti ona skrnavljena na svim nivoima.Jer,oni posjeduju ogromnumedijsku ma3ineriju. U ovomeöe im pomoöii arapska 5tampa tako5toöe skrnaviti slikuonih koji pozivajuislamui skrnavljenjem fakatanaie islamske historije.Sveovo treba oöekivati, iako je moguee da se njegovo provodenje bude odvijalo donekle usporeno i postepeno.

B . Kradaprirodnihbogastava u regionu,kao5tosu nafta i voda, i njeno kori5tenjeza jevrejskei ameriöke interese.

92

Kalu da mora doöi do dva rata: rata za naftu i rala za vodu. Naftni rat je zavrlen, a oöekuje se rat za vodu. Oni Zele prisvojiti vode Eufrata, Litana, rijeke Jordana,pa öak i vodu Nila, koju bi eksplatirali cijevima ispod Suecskogkanala i dovodili je do palestinskezemlje. Na oku su im i podzemne vode koje se nalaze na sjeveruArapskog poluostrva.Sve ovo im je potrebno da bi izgradili nova naselja jevrejskimdoseljenicima.Zaro oni ukazuju da 6e sljedeei rat biti rat za vodu. Recimo, da izbije rat izmedu Turske i Sirije. Amerikanciöe biti primoranina vojni angaZman.Taj rat öe rije5itiproblem sirijskevojske, sa jedne strane, i problemvoda, s drugestrane.Uz lo, treba imati na umu da je Turskaölanica NATO-pakta. Danas se na Zapadu neprekidno odvijaju susreti na ojaöavanju ovoga pakta i njegovom razvoju prikljuöivanjemzemalja lstoöne Evrope.Postavljase pitanje: Protiv koga je usmjeren ovaj razvoi i osnaZivanjeovoga pakta? Kako bi se suprotstavilizajedniökomneprijateljukoji neöe biti niko drugi do nas samih - oni teZe pripajanjuzemaljabivSeglstoönogblokaZapadu... 9. Kvarenjemorala u cijeloj oblasti,ötoje osobinajevreja bez obziragdje oni do5li... Pod izgovoromturizma i historijskihostavltina,oni 6e pokvariti öitav region. Svim zemljama u regionu prijeti opasnost od nemorala,ito putemdroge,prostitucijei nemoralnih filmova. OvdaSnjenovine su objavile da je lzrael poslaodjevojke koje su zaraiene sidom u Egipatzato 5to Egipat predstavljacentar stabilnosti i snage u islamskomsvijetu. Ovo öe se pro5iriti i na druge

93

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina