Page 46

jevrejima: pozivuupueenom

ct tlEvtMtRovNocPRoCESA I NfEGOVEPOSTf ED|CE

"Jevreji ne smiju vjerovati ovim bljeltavim principima 'medunarodnog prava'. Stoga, Izrael, s vremenana vrijeme, treba kriiti 'medunarodnopravo' i samodredivati lta je to zakonito i moralno,bazirajuöise na samojednoj odrednici: ita je to dobro za jevreje i lta predstavlja nj ihov interes".so

Ostala nam je veoma vaäna stvarkoje se moramo dota6i.Ona se sastojiiz dva dijela: Prvi dio: Koji se rezultati mogu oöekivati od onoga 5to se trenutno naziva mirovni proces?lli, bolje reöeno,5ta se planira sa ovom oblaSöukad bude gurnuta u vjerovanjeu laZno obe6anje i kad joj bude nametnuto nevjerovanjeu istinito obeöanje koje dolazi od Allaha, subhanehuve teala?

Ako je medunarodnopravo protiv izgradnje jevrejskihnaseobinai protivjevrejskihintresa,onda ono ne moZebiti prihvaöeno i niimesekomotnomoZeudariti o zid. jedanod protivnika U skladus ovim,lsrael3ahak, Samirovevlade i ölan Or6anizacijeza ljudskaprava, kaZe:

Drugi dio: Rjelenjai prijedlozi. Postoje mnogi ciljevi iopasne posljedice... Nadam se da nas govor o pojedinostimaneöe navestida zaboravimonjegovedalekoseZneciljeve.Ono 5to öu vam spomenuti,nisu svi ciljevi. To su pokazateljiprikupljeni iz njihovih proglasakoje su objavljivaliu svojim starimi novim knjigama.

"Novi kriöanskidesniöariopravdavajusvakivojni ili zloöinaöki öin lzraela. Dakle, shodno tome, oni podrZavajuta djela".

ll

;,:" ,t,

e0Grace p. 156. Halsell, andPoliticso, "Prophecy

BB

1. Obustavljanje palestinskog dZihada unutar okupiranih teritorija,poznatog kao intifada. Nakon sklapanjamira, palestinskiborci neee viSe biti borci za oslobodenjeod okupacije nego öe biti gradani koji se bore protiv vlastite driave i, shodno tome, svaka njihova akcija öe izgubiti zakonsku utemeljenost,a svakazemlja ima pravo suzbijati sve svoje gradane koji prelaze granice njenog zakona ba5kao 5toje propisanomedunarodnimpravom! Ovo je najvaZnijicilj, jer lzrael se sada najviSeboji mudZahida- boraca intifade - stoga5to mu arapske zemlje ne predstavljajuopasnost,i on to dobro zna.

B9

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  
Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina