Page 41

"l Gospodartvoj obznanida 6e do Smaka svijetaprepuStatinad njima vlast nekome ko öe ih na najgorinaöintlaöiti.Gospodar tvoj je, doista, brz kad kainjava, a On je" opraStai Samilostan (El-A'raf , 167.). Ovo je Allahovoobeöanjekoje nikad neöe biti pogaZeno. Oni koji prihvatajuono 5todolaziiz Madrida ili sabilo kojihdrugihpregovora koji slijede, oni su protiv onogaStose nalaziu ovomeajetu. Allahje obeöaoda öe do Sudnjeg dana UzviSeni Hitlerje jedandio slatione koji öe ih najteZekaZnjavati. tog obeöanja.Oslobodilaökipokreti u Palestinisu jo5 jedanvid istogobeöanja. Njegovje dio i dZihadkoji sada trajenaokupiranim teritorijama. Ovaj proces ee doZivjeti svoju kulminaciju jevreja,kao 5to stoji u Allahovim potpunimuniStenjem rijeöima: akosene "Magdjegodsena$li,bit öeponiieni, pod za5titu Allahovu i za5titu muslimana, i stave srdibui snadide ih bijeda zasluäitöe Allahovu dokaze nevjeruJu zatoStou Allahove i Stosu,nl krivenl duine,vjerovjesnike ubijali,i zatoSto protiv Boga ustaju i Sto u zlu svaku mjeru prekoraöuju" (Ali-lmran, 112.).

Allahovoobeöanjekojese na njih odnosiopet nedjelima, öe biti aktuelizirano. "SveStoöinite- ölnltesebi,dobroi zlo.A kad doilevrijemedrugeprijetnje,poslatöemoih da na licimava5imtugui jad ostavei da u Hram, provalei dasveStoosvoje kaoI pruiput,ponovo poru5e; dotemelja i Gospodar va50evamseopet smilovati;ako vi ponovozapoönete, zapoöet öemoi Mi. A Diehennem smo za nevjernike tamnicom uöinili"(El-lsra', 7.-8.). zapoönete, zapoöet Öemo "Akovi ponovo i Mi.,' To znaöi:kadgodse oni vratesvojimzlodjelima, vratit6e im se i Allahovakazna. U vezi s ovim, Poslanik,sallallahualejhi ve sellem,obavjeStava nasu vjerodostojnom hadisu: "NeÖenastupitlSudniidan sve dok ne budete ratovallprotivjevreJa, i dokkameni drvonebudu '0 muslimane, govorlll: o Allahovrobe,izamene je jevrel,dottii ubijga'."57 Ovo ee se,takomi Allaha,svakakoi dogoditi,jer nas o ovome izvje5tavaonaj koji govori samo lstinu, AllahovPoslanik, sallallahu alejhive sellem.

Dakle,stanjebi.jedei poniZenjaod Allahai ljudi, stanjasu u kojima se oni konstantnonalaze,osim u nekim rijetkim periodima,izuzetnimsluöajevima, u kojimaöe im biti datoda njihovakaznaza trenutakbude odloZena.I kad se, nakonovoga,ponovovrate svojim

57Hadisprenose Buharija ga imam i Muslim od EbuHurejre, i prenosi Ahmed ibnDZunduba. odSemure

7B

79

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  
Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina