Page 40

rsnNrrooBEenNf r Mi na svakom rekatu namaza uöimo Fatihu spominjuöi u njojAllahoverijeöi:

.

"Uputinasna praviput,na putonihkojimasi milostSvojudarovao, a ne onihkojisu protiv sebesrdibuizazuali, niti onihkojisu zalutali!" (ElFatiha, 5.-7.).

Jevrejisu oni koji su izazvaliAllahovusrdZbu, dok su krSöani oni koji suzalutali. Dakle, mi na svakomrekatu uöimo ajete koji podrazumijevaju da je obeöanjena koje oni raöunaju derogirano, neistinitoi izmi5ljeno. Ako je obeöanje dato lbrahimu,alejhi selam,onda se ono odnosina ovaj monoteistiöki ummet.

lsmailovopotomstvo Ummet koji je Allah vi5estruko blagoslovioi njegovbroj stalnouveöava,ummetkoji je zaiao medu razliöitaplemenai narode,onakokakoje to spomenuto i u Tevratu. Ovo nije nijedan ummet do ummeta Muhammeda, sallallahu alejhive sellem.A narodkoji je spomenut su Arapi.Oni su potomcilsmaila, alejhiselam. Arapi su uSli u svaki narod, medu lndijce, Afgane, Evropljane, Berbere,Etijopljane... na svakommjestu.

76

Dakle, ovo je narod koji je zalao medu sve narode.To je narodkoji je Allahuöiniomnogobrojnim i i upravonjemuje dataova zemlja,kao koji je blagoslovio 5tonalazimoi u samomTevratu. lmamAhmed i imam Tirmizija(koji kaZeda je prenoseda je AllahovPoslanik, ovaj hadisvjerodostojan) alejhive sellem,rekao: sallallahu sinovaizabraolsmaila, "Altahje od lbrahimovih dokje od lsmailovih sinovalzabraoKen'ana, od - sinove je izabrao Ken'ana Kurej5ije, od Kurej5ija je izabrao Ha$imove, a od sinovaHaSimovih mene".55

U ovaj kontekstulazesvi ajeti i hadisikoji u sebi sadrZeradosnaizvjeSöao pobjedi islamas6i njegovoj nadsvimdrugimvjerama. dominaciji

Allahovoobeöanjejevrejima Jasnoje i nedvosmislenoAllahovo obeöanje koje je dato jevrejima: ss Ovajhadis,osimnjegoveprvereöenice, nalazise u Muslimovom je poglavlja Znaöenje aSahihu> ove reöenice na poöetku o fadiletima. dokazza to je vjerodostojno, iakoto nijesluöajsa njenimsenedom; pomagao Kabe, ali svome ocuu gradnji Ku/anadaje lsmail svjedoöanstvo i ononaötoupuöuje rijeöima uöenjaka daje ontrebaobiti tajtekst,prema (pogledaj <Kitabu-l-fedail> i samosvo.istvo u <Mustedreku>) Zrtvovan potomci, plemena kaoStonalazimo u Muslimovom Kinane da su njegovi vrijednost <Sahihu>, nanjegovu i njihova vrijednost upuöuje soNekeod njihöemoi spomenuti. Na poöetku svogadjela<Silsile ovehadise. öejhAlbani spominje Sahihan cijenjeni

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  
Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina