Page 4

Predgovor

DVA OBECANfA

Ono o öemu öemo govoritinije dalekood nale svakodnevice.Svakogadana i svakogasata u svim sredstvimainformiranjasluSamoili i sami govorimoo velikom dogadaju ili, kako ga nazivaju,mirovnom procesuizmeduArapaiJevreja.

je Madridsamojednastanicadugog U stvarnosti voza koji je krenuoprije pet hiljadagodina.On öe se kretati sve do Sudnjeg dana. Madrid, Washington, Moskvasu samoprolaznestanicena njegovomdugom putu.

Nemasumnjeda ono 5tose ovih danadogadau vjerskim, Madridurjestvelikidogadajpo svimmjerilima: psiholoSkim,historijskim...Najbolji pokazateljtoga je zapadnimediji nivo paZnjekoju ovomeskupuposveöuju i to u toj mjeri da i analizama, svojim komentarima goruöa probleme ili svoja zaboravljajuna unutarnje pitanja.Njihovevode,mislioci,novinari,ali i pojedinci praöenjem su opsjednutiovim problemomi neprestanim ovogadogadaja!

To je put obeöanjakoje je Allah dao Svome poslaniku lbrahimu,alejhiselam,i kojeje dao njegovim dobrimpotomcimanakonnjega.Oko ovogaobeöanjase susreöu tri poznatevjereu svijetu.

lJ öemuie sri problema? le li ovo iedan od mnogobroinih regionalnih sukobaza koji je potrebno naöi rjeienje? NipoSto! Ono 5to se dogodilo u Madridu mnogostruko prevazilazi sve pretpostavke. Ovo veliki historijskiznak kojim se Zeli napraviti predstavlja zaokret u dugotrajnomsukobu izmedu dva golem vjerovanja,dvije civilizacije,dvije historijekoje su u ! antagonizmu medusobnom

' Bliskoistoöna lz . u Madridu. zapoöela 30.oktobra 1991 konferencija mirovna i datiraovakjniga(prim.prev.) togarazdoblja

5tosetiöemuslimana, kao5toöemopojasniti,ovo obeeanjenalazeu Allahovoj Knjizi i u sunnetusvoga Poslanika, sallallahu alejhive sellem. Jevrejii kr5öani,pak, na sebi svojstennaöin, izmiSljajuöi naAllaha,razumijevaju ovo obe6anje. Shodnotome,ovo je sukobizmedudva naöela,a ne dvijesileili dvanaroda.Sukobizmedudvaobeöanja izmeduistinitog i laZnogobeöanja. Bazirajue i se na tome,ovo je i sukobizmedudva vjerovanja.Vjerovanjatevhida,s kojim je dolao Allahov poslaniklbrahim,alejhiselam,i kojegje obnovionajbolji medusvimposlanicima, Muhammed, sallallahu alejhive sellem.To vjerovanje öe u posljednjem dobuobnovitilsa, alejhiselam,sinMerjemin. Ovo je i sukobizmedupozivau 5irk,krivovjerjei laL,koji su ustanoviliisposnicii sveöenici, pozivakoji su sami pisaligovoreöiljudimada dolazi od Allaha.Taj poziv ni u kom sluöajune dolaziod Allaha.Poöev5iod

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina