Page 39

Stavislamista

Dvaobeöanjako.iase nikadne moguusaglasiti.

Ovo je taökarazmimoilaZenja izmeduislamistai onih koji poput pasa isplaZenihjezika tröe za fatamorganom madridskih i drugihpregovora. Zato nemanikakvenelagodnosti niti dvoumljenja prilikomodgovorana pitanjekoji je stavislamista prema mirovnomprocesu. Stav je odluöno odbijanje,ne iz inada ili tvrdoglavosti, veö radi nepromjenjivog stavazasnovanog navjerskim principima.

Razlikaje u tome 5to se mi, hvala Allahu, u obeöanjukoje namje datooslanjamona Allahoverijeöii rijeöiNjegovaPoslanika, sallallahu alejhive sellem,kao i na realneöinjenice. U tom kontekstu, spomenutöu nekolikoradosnih vijestivezanihza istinitoobeöanje,a zatimöu upotpuniti svojgovoro kr5öanskim fundamentalistima.sa

Ako sejevrejskii kr5öanski fundamentalisti ne libe u svojim izjavamakojima u potpunostiodbacujuideju mira, jo5 od takozvanogZenevskog - projekta,onda oni koji posjeduju istinskoAllahovo obeianje, Njegovu vjeönurijeö i istinitopredskazanje su preöii imajuveöe pravona ovaj stav.

Zajedniökoodbijanje Pojavilasu se zapitkivanja- kako na Zapadu, tako i u arapskomsvijetu- o tajni podudarnostistavova "fundamentalista" s obje strane o pitanju odbijanja mirovnogprocesa. Odgovorje - s primjedbomna ovajobmanjivaöki naziv"fundamentalisti" _ da kad su u pitanjumuslimani je dodirna taöka to 5to je svako od nas ubiieden u obeöanjeod Boga,ali u skladusasvojimvjerovanjem. Mi vjerujemou istinskoAllahovoobeöanje... Dok oni vjerujuu la2noobeöanje, obeöanjekoje je laZnopripisano Allahu.

74

s 0 stvarnosti preporuöujem boZanskog lzrailovim obeöanja sinovima öitanje knjige<El-halfijje et-tevratijje li mevkifAmerika>. Njezinameriöki autoropovrgava ovuizmi5ljotinu i pojaSnjava, bazirajuöi se natekstovima pripadnika Knjige ali i drugim tekstovima, da onoötose nalaziu proölim potvrduje porukuMuhammeda, knjigama sallallahu alejhive sellem,i njegovog ummeta

75

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina