Page 38

na sve strahotekoje je poöinila"kr5Öanska 9. Podsjeöanje c i v i l i z a c i j a "i o n i k o j i s e b en a z i v a j uk r i ö a n i m an, a r o ö i t o n a p o k o l j ek o j i s u p o ö i n j e n zi a v r i j e m eD r u g o gs v j e t s k o g rata. Oni smatraiuda svaki kr5öaninkoji se suprotstavio j e v r e j i m an i j e p r a v ik 1 5 6 a n i n .

o ö e k u j ud a n k a d ö e K u d sp o s t a tci c n t a ri n t c r e s i r a n sj av i h l j u d i ,k a d K u d sk a o b o 7 a n s k val a d a v i n ap o s t . r n rce a l n o sit öinjenica,5l

1 0 . R a d i t i n a u d o m l j a v a n i uA r a p a k o j i s u i z b l e g l i i z P a l e s t i n e1 9 4 8 . g o d i n e u m j e s t i m ag d j e s e t r e n u t n o nalaze.

Medutim, jevreji pod tinre podrazumijev;rju vladavinusvogaMesije,tj. DedZdZala.

BoZanska vladavina je, prema kr5öanskom , l e j h is e l a m . m i S l j e n j uv,l a d a v i n al s a a a

O v d j e t r e b a i s t a ö id a o n i k o j i v j e r u j u u o v o o b e ö a n j ei z T e v r a t a v, j e r u j u u D e d Z d Z a l o v vu l a d a v i n u . S h o d n ot o m e , s v a k o k o b u d e i m a o o v o u b j e d e n l ei l i , t i ot o o n i l i n c , m i r n o i s p o k o j n op r i z n ap r o j e k tl z r a e l a h z n a o t o i l i n e z n a o , t a j r a d i n a i z g r a d n j iD e d Z d Z a l o v c i v r a t s k ip h r o r o ö a n s t a vkao, j a i m p e r i l ei r a d in a r e a l i z a c itj e s u o n i i z m i s l i l iT. a k o d e ro, n ö i n i u s l u g u i,e l i o t o i l i n e , c i l j e v i m aL rk o j e v j e r u j u z n a o t o i l i n e z n a o ,c i o n i s t i ö k i m o v i f u n d a m e n t a l i sz tai j e d n os aj e v r e j i m a .

1 1 . E k o n o m s k op o m a g a n j el z r a e l a , i t o o s n i v a n j e m m e d u n a r o d n o fgo n d aö i j i k a p i t a lö e i z n o s i t i1 0 0 m i l i o n a d o l a r az a i n v e s t i r a n jue r a z v o il z r a c l a . l, uistinu, prile zavrSetkakonfercncijeje s p o m e n u t as u m a s a k u p l j e n ad,o d a j u ö it o m e p o n r o ök o j a s e u k o n t i n u i t e t us a k u p l j az a p o t p o r u l z r a e l u ,a u t o m o k v i r r - rs e o h r a b r u j u p r i v a t n e i n v e s t i c i j eu " i z r a e l s k u driavu". 1 2 . f r a ü s eo d s v i h k r 5 ö a r nkaa, o i o d s v i hd r Z a v ad a s e n e o d a z i v a j u a r a p s k i m n a s t o j a n j iam z a e k o n o m s k i m bolkotom lzracla. Naravno, ovo se i dogodilo. b l o k a d ak o l a j e p o s t o j a l an, a k o nM a d r i d aj e Ekonomska d o k i n u t ai p o r c d t o g a 5 t o j e u v e ö i n i s l u ö a l e v ab i l a formalna. s a v e z Lcrr k v i ,ö i j e 1 3 . U p u ö i v a n j ep o z i v aM e d u n a r o d n o m je sjediSteu Tenevi, da prizna tevratskuvczu kola povezuje jevreyski narod sa njegovom nobeöanom p r i z n a t e v r a t s k ui p r o r o ö a n s k u z e m l j o n r u ,a l i i d a l z r a e l a . dimenziju

530 KrSöanskol u TheReligious pogledati: i o ovomkongresu, ambasadi D i m e n s i o0n.u14.. e a l s ekl lo, j a T a k o d epro, g l e d a" tPi :r o p h eacnydP o l i t i c sp,.,1 3 1 .a; u t o rG, r a cH je prisustvovala izprverukepojaSnjava onoStoje tamoimalapriliku Kongresu, vidteti i öuti

Dakle, vierovanjena öijem uöenju je lzrael o s n o v a nm o r ap r i z n a t si p o m e n u tci r k v e n is a v c z . 1 4 . S v i s u d i o n i c io v e k o n f e r e n c i j see m o l e i n e s t r p l j i v o

72

\

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  
Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina