Page 37

vjerujete u Boga i da budete inspirirani Niegovom prirodom u suöeljavaniusa svim preprekamakoie iskrsnu pred vas. Mi s ljubavlju od vas traLimo da nastojite realizirati ciljeve kojima stremite.Trebateshvatiti da ie jedino Boiija ruka ta koia vam je pomogla da povratite vaiu zemlju i koja vas je okupila sa razliöitih miestau koja sfe bili protjerani, bal kao {to nalazimo u proroöanstvimasvetih knjiga. l, na kraiu, pozivamo sve jevreje na svijetu da se preseleu lzrael, kao öto traLimo od svih kr{eanada podrZe i pomognu niihove jevreiske prijatelje u svakom niihovom slobodarskomkoraku inspiriranomod Boga".

ukolikona njemune sudjelujelzrael. Ova odluka je donesenastoga5to su arapske zemlje ponekad prijetile povlaöenjem,pa su druge drZavebile prisiljeneda im udovolje jer su arapske zemljeöinileveöinu.

iil 'tl

it'

4. Sve drZave- u skladusa Tevratom,medunarodnim pravomi zateöenim stanjem- morajupriznati"Jehudu"i "Sameru"kaosastavni dio lzraela.

na ovoj konferenciji!? 5taje odluöeno Pogledajmo

je odluke! najvaZni Proöitajmo savezusvedok 1. Zapadne smijepomagatiSovjetskom jevrejima da se isele u pravo sovjetskim oni ne daju je je kasnije potpuno poznato,ovo lzrael. Kao Sto provedeno. 2. Ohrabrivanje lzraela i njegovih stanovnikana sudjelovanjeu svim medunarodniminstitucijamai organizacijama,i upuöivanjezahtjeva Americi i sa bilo kojegskupa evropskimzemljamaza povlaöenjem

70

MoZdasepitatezaStoje potencirano na Vatikanu? Stoga5toje VatikansrediSte katolika,a katolicine vjerujutakodubokou idejulzraelakao 5toje to sluöajsa protestantima.

Treba napomenutida su svi sudioniciove konferencijebili kr5eani.l, nemojteda nas ovaj tekst jevrejski zbuni,pa da pomislimoda su njegovisudionici cionisti. Jesu li njene odluke uopöe bile u vezi sa pitanjima? i njihovimvjerskim kr5öanima

3. SvedrZavetrebajupriznatilzraelkao driavu i imaju potpunediplomatske uspostaviti odnosesa njom;u ovom je kontekstu posebnospomenuta VladaVatikana.

,Jl 'if

5. Zahtjevamood svih driava da priznaju Kuds kao vjekovniglavni grad lzraelai da iz Tel Aviva u njega prebacesvojeambasade. 6. Traienjeod svih prijateljskih zemaljasa lzraelomda svojim oruZjem ne podupiru nijednu drZavu u eventualnomratu protiv izraela,ukljuöujuöii Egipat,s kojimje potpisan mirovnisporazum. 7. Zahtjev svim zemljama da odbace Palestinsku oslobodilaöku organizaciju te da ona budetretiranakao teroristiökaorganizacija.Ovaj zahtjev je ostvarivanje poznatogtevratskog citatada Bog blagosiljasvakogko blagosilja lzraeli proklinjesvakogako ga proklinje. (neprijateljstva B. Osudivanjesvih vidova antisemitizma ka lzraelui jevrejima).

71

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  
Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina