Page 33

"Kur'an i islamska uöenja ne mogu zadovoljiti najdublje potrebe ljudskog duha. Ovo je vrijeme krize jer se islam bazira na vjerovanju koje doZivljava unutarnja suöeljavanja", tj. on oöekuje pad islama i njegovo propadanje. On ide dalje i kaZe: "l pored toga ito medu muslimanima ima mnogo onih koji imaju duboko negativne emocije, u posljednje vrijeme se pojavljuju oni koji su otvoreni ka prihvatanju poruka Biblije ako im one budu prezentirane putem televizije".aT U jednom od svojih tekstova,on navodi da je izraefska okupacija Jerusalema iz 1967. godine "najvainiji predskazuju6idogadaj u na5im Zivotima i da se svima pribliiio kraj,ouizuzev jevrejima, te da öe njegova informativna mreZa biti aktivni dio boianskog pokreta podrike lzraelu". Ovaj öovjek, Pat Robertson,bio je u sluZbenoj delegaciji koja je pratila Busha 1985. godine na njegovom putovanju u Sudan kad je postignutameriökosudanski dogovor o ekstradiranju kevreja "Flala" iz Sudanau lzrael.Ovo upuöujena jaöinu njegovihrelacija koje ga vezujusa predsjednikom Bushom,an On je, takoder, organizirao avione za prijevoz jevreja "Flaia" iz Amerike i s juga Libana u lzrael. l)za sve ovo/ ne treba zaboraviti da je ovaj öovjek voda protestantskih fundamentalistai da nije jevrej.

a7AlanDehmer, p.6. Allianceo, "Unholy 'oOverijeöi sualuzija naonoStosenalazi (21:24) (prim. u Lukinom evandelju prev.) aePogledati, oGeorge George Bush withDoug Wead, Bush: ManofIntegrity,, p.37.(prim. prev.)

62

List <jark el-Evsetr,od 12. novembra(1412. naslov: objavilesusljedeöi godinepo HidZri), "Vjerski misionarkupuje najveöu informativnu kuöuu Americi". Ove novinespominjupriöu da je Robertsonova kupila kompanija(uUnitedStatesMedia Corporation>) najjaöu informativnukuöu u Americi, <United Press lntrenational>. je U tekstuse navodi:"'U. S. MediaCorporation' a stanicakoje posjedujeRobertson, dio mreZekr5öanskih öiji i radiostanica od lanca televizijskih se sastoji koja SiromAmerike.Ovaj kanal, programisu rasprostranjeni porodici,ima 54 milionapretplatnika koji je namijenjen famiIijama".so meduameriökim

CeorgeOtis Ceorge Otis je tre6a vodeöa liönost iz redova protestantskih fundamentalistiökihkrugova. On predvodi veliku organizaciju koja se naziva "High Adventure Ministry". Ova organizacijavjeruje u doslovnostTevrata i, shodno tome, da je lzarel uvertiraza povratakMesije. Oni se potpunoobavezujuna pomoö jevrejima. U jednojod svojihreklama,oni kaZu: "Mi smo duZni omoguöiti lzraelu sigurnost zato lto vjerujemo da je öitava Svetazemlia nasliedstvoievreia i neprihvatljivo je da pripadne nekome drugom ili da to bude izmijenjeno. Ovo je obeAanie koje je Bog dao 5oRobertson ( prim.prev.) je kasnije povukao svojuponudu

63

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina