Page 31

hiljadegodina": "Blagoslovitöu one koji tebeblagoslovei prokleti one koji tebeprokunu", dodajuöida, zbog ovoga vjerskog razloga, Amerika neprekidno treba pomagati lzraelu,kako ekonomski,tako i vojno." 3e Kadje - 1948.godine- formiranlzrael,on to nije smatrao samo poöetkom realizacije tevratskih proroöanstava, negoi "znakomBoZijegispunjenja datoga obeöanjai Njegova blagoslova"upuöenogizabranom narodu.ao Falwellje takoderosnovaouniverzitet i nazvaoga "LibertyUniversity".On kaZeda öe do 2000. godine 50.000studenata pohadatitaj univerzitet.atNa njemu studentikoji dolazeiz razliöitih zemaljastudiraju vjerske judaizma. znanostiiz perspektive Falwellneprestano naglaiavada "obnovadrZave lzrael predstavlja ispunjenje proroöanstava".To i jesu obeöanja, ali iskrivljenog Tevrata. On se ne zadovoljavasadalnjimgranicama lzraelakoje ukljuöujuZapadnuobalu, Cazu,Colansku visoravan. On, takoder,pozivana ekspanzijiizraelske zemljeod Nilado Eufrata. Kad su Jevreji 1982. godine napali Liban i okupiraliBejrut,u svom programu"Old Time Cospel Hour" (sedmiönaemisijakoju prati oko 5,6 miliona gledalaca- prim. prevodiocaove knjige na engleski),

Falwellje izjavio: "Poglavlje Postanka u Tevratu kaie da öe se granice lzraela pruiati od Eufrata na istoku, do Nila na zapadu. Dakle, obeAana zemlia Ae obuhvatati diielove danalnjeg lraka, Sirije, Turske, SaudiiskeArabiie, Egipta, Sudana, kao i cijeli Liban,Jordan i Kuvait".a2 fundamentalistiökim U skladu sa protestantskim pogledima,sve ove zemlje su zemlja Ken'ana i otuda naziv"Obeöanazemlja.t' Ovaj öovjek napadaArape govoreöida im nema mjestamedu njima, niti sa njima smiju postojatidobri odnosi jer oni negirajuvrijednostiSjedinjenihDrZava i naöinnjihovaZivljenja,kao i 5toodbijajupriznatilzrael. Ovo je u skladusa onim 5to nalazimo u Tevratuda <postojisedam prokletih naroda), a da su <Arapi najvaZnijimedu njimao. Ostalo je jo5 da kaZemoto da je Jerry Falwell CeorgaBusha.Kao bliskiprijateljameriökogpredsjednika 5tosmo ranijespomenuli,sam Bushje u nekolikonavrata naglasiosvojeprijateljstvosa njim.a3

PatRobertson

3'g WolfBlttz;r,"Sri*r.n Washington andJerusalem: AReporter s Notebooko, p.1 98.

Druga liönost je Pat Robertson,poznat Sirom Amerikekao zviiezdavjersketelevizije.Ovaj öovjekje osnivaö televizijske stanice koja putem satelitskog pokrivaviSeod 60 drZavaSiromsvijeta. emitiranja

o0JohnKater, ontheRight: TheMoral Majority p. inperspectiveo, "Christians 79. otPerry oNative Deane Young, God's Bullies: Reflections onpreachers and p.2'15. Politics,,

a2Alan p.14. Alliance", Dehmer, "Unholy a3zavisedetalja i 'TheReligious Dimension' pogledaj u vezia Falwellom' prev.) uProphecy (prim. andPolitics,

5B

59

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  
Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina