Page 30

obuhvata i Ameriku. To stoga lto Bog kaZe: ,Ja blagosiljam onoga kgii blaSoilia tzrael i proktinjem , 'Sjedinjene o.noga. .koji ga proklinje,. Hvala Bogu, Ameriöke DrZavesu danas jol uvijek suferiorn'e. Ja'sam ubijedenda je to zato lto mi podrZavaÄobrael, i molim Bogada zauvijek tako ostane.,,

zvtlEzDEKRSCANSKOG FUNDAMENTAIIZMA lidera ameriökog Dolazimo do pokreta.Ko su oni? 5ta rade? Nakon fundamentalistiökog svega, na tebi je da njihov fundamentalizam,koji je potpomognuti podrZan,usporediSsa stanjemonih koji u islamskimzemljamapozivajuAllahu, sa onime sa öime se oni suoöavajui kako su Zigosanikao fundamentalisti, pritome bivajuöina udarusa svih strana.

leruyFalwell najuticanija liönost medu Najpoznatija i fundamentalistimajest öovjek koji se zove protestantskim Jerry Falwell. On je osnivaö organizacije"The Moral Majority". Medu njegovim izjavama je i ta da ameriöka podrSka lzraelu nije samo u interesu lzraela, veö i u interesuAmerike. Ovo je sasvimjedinstvenaliönost.Na poöetku je taj öovjek zagovaraoda su SjedinjeneDrZave krleanska nacija, da bi zatim doSaosa novim sloganomtvrdeöi da je Amerikajevrejsko-krSöanska republika. Jednom je rekao: "Ako se neko suprotstavi lzraelu, taj se suprotstavioBogu".38 Tokom svojih programa,on se poziva na ono 5to naziva "BoZijim obeöanjem datim lbrahimu priie öetiri 38Jerry p.215. nThe Phenomenon,, Fundamentalist Falwell,

56

57

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  
Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina